Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 105

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 92 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應受如是般若波羅蜜多
2 80 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
3 79 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應受如是般若波羅蜜多
4 74 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 便有菩薩摩訶薩
5 67 to depend on; to lean on 入無餘依般涅槃界
6 67 to comply with; to follow 入無餘依般涅槃界
7 67 to help 入無餘依般涅槃界
8 67 flourishing 入無餘依般涅槃界
9 67 lovable 入無餘依般涅槃界
10 67 bonds; substratum; upadhi 入無餘依般涅槃界
11 67 refuge; śaraṇa 入無餘依般涅槃界
12 67 reliance; pratiśaraṇa 入無餘依般涅槃界
13 66 děng et cetera; and so on 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
14 66 děng to wait 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
15 66 děng to be equal 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
16 66 děng degree; level 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
17 66 děng to compare 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
18 66 děng same; equal; sama 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
19 62 世間 shìjiān world; the human world 十善業道出現世間
20 62 世間 shìjiān world 十善業道出現世間
21 62 世間 shìjiān world; loka 十善業道出現世間
22 61 yīn cause; reason 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
23 61 yīn to accord with 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
24 61 yīn to follow 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
25 61 yīn to rely on 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
26 61 yīn via; through 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
27 61 yīn to continue 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
28 61 yīn to receive 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
29 61 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
30 61 yīn to seize an opportunity 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
31 61 yīn to be like 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
32 61 yīn a standrd; a criterion 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
33 61 yīn cause; hetu 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
34 57 一切 yīqiè temporary 則令一切惡法損減
35 57 一切 yīqiè the same 則令一切惡法損減
36 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 山海皆得增明
37 43 děi to want to; to need to 山海皆得增明
38 43 děi must; ought to 山海皆得增明
39 43 de 山海皆得增明
40 43 de infix potential marker 山海皆得增明
41 43 to result in 山海皆得增明
42 43 to be proper; to fit; to suit 山海皆得增明
43 43 to be satisfied 山海皆得增明
44 43 to be finished 山海皆得增明
45 43 děi satisfying 山海皆得增明
46 43 to contract 山海皆得增明
47 43 to hear 山海皆得增明
48 43 to have; there is 山海皆得增明
49 43 marks time passed 山海皆得增明
50 43 obtain; attain; prāpta 山海皆得增明
51 40 出現 chūxiàn to appear 般若波羅蜜多出現於世
52 40 出現 chūxiàn to be produced; to arise 般若波羅蜜多出現於世
53 40 出現 chūxiàn to manifest 般若波羅蜜多出現於世
54 38 甚深 shénshēn very profound; what is deep 汝應受此甚深般若波羅蜜多
55 36 kōng empty; void; hollow 畢竟空
56 36 kòng free time 畢竟空
57 36 kòng to empty; to clean out 畢竟空
58 36 kōng the sky; the air 畢竟空
59 36 kōng in vain; for nothing 畢竟空
60 36 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
61 36 kòng empty space 畢竟空
62 36 kōng without substance 畢竟空
63 36 kōng to not have 畢竟空
64 36 kòng opportunity; chance 畢竟空
65 36 kōng vast and high 畢竟空
66 36 kōng impractical; ficticious 畢竟空
67 36 kòng blank 畢竟空
68 36 kòng expansive 畢竟空
69 36 kòng lacking 畢竟空
70 36 kōng plain; nothing else 畢竟空
71 36 kōng Emptiness 畢竟空
72 36 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 畢竟空
73 36 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
74 36 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
75 36 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
76 36 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
77 36 zhòu charm; spell; incantation 如是般若波羅蜜多是大神呪
78 36 zhòu a curse 如是般若波羅蜜多是大神呪
79 36 zhòu urging; adjure 如是般若波羅蜜多是大神呪
80 36 zhòu mantra 如是般若波羅蜜多是大神呪
81 32 big; huge; large 大捨
82 32 Kangxi radical 37 大捨
83 32 great; major; important 大捨
84 32 size 大捨
85 32 old 大捨
86 32 oldest; earliest 大捨
87 32 adult 大捨
88 32 dài an important person 大捨
89 32 senior 大捨
90 32 an element 大捨
91 32 great; mahā 大捨
92 32 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 大仙
93 31 wáng Wang 於此三千大千世界所有四大王眾天
94 31 wáng a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
95 31 wáng Kangxi radical 96 於此三千大千世界所有四大王眾天
96 31 wàng to be king; to rule 於此三千大千世界所有四大王眾天
97 31 wáng a prince; a duke 於此三千大千世界所有四大王眾天
98 31 wáng grand; great 於此三千大千世界所有四大王眾天
99 31 wáng to treat with the ceremony due to a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
100 31 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於此三千大千世界所有四大王眾天
101 31 wáng the head of a group or gang 於此三千大千世界所有四大王眾天
102 31 wáng the biggest or best of a group 於此三千大千世界所有四大王眾天
103 31 wáng king; best of a kind; rāja 於此三千大千世界所有四大王眾天
104 30 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
105 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 則令佛寶種不斷
106 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 則令佛寶種不斷
107 30 zhǒng seed; strain 則令佛寶種不斷
108 30 zhǒng offspring 則令佛寶種不斷
109 30 zhǒng breed 則令佛寶種不斷
110 30 zhǒng race 則令佛寶種不斷
111 30 zhǒng species 則令佛寶種不斷
112 30 zhǒng root; source; origin 則令佛寶種不斷
113 30 zhǒng grit; guts 則令佛寶種不斷
114 30 zhǒng seed; bīja 則令佛寶種不斷
115 28 to go; to 於此三千大千世界所有四大王眾天
116 28 to rely on; to depend on 於此三千大千世界所有四大王眾天
117 28 Yu 於此三千大千世界所有四大王眾天
118 28 a crow 於此三千大千世界所有四大王眾天
119 27 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
120 27 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
121 27 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
122 27 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
123 27 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
124 27 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
125 27 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
126 25 yìng to answer; to respond 應受如是般若波羅蜜多
127 25 yìng to confirm; to verify 應受如是般若波羅蜜多
128 25 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應受如是般若波羅蜜多
129 25 yìng to accept 應受如是般若波羅蜜多
130 25 yìng to permit; to allow 應受如是般若波羅蜜多
131 25 yìng to echo 應受如是般若波羅蜜多
132 25 yìng to handle; to deal with 應受如是般若波羅蜜多
133 25 yìng Ying 應受如是般若波羅蜜多
134 24 to reach 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
135 24 to attain 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
136 24 to understand 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
137 24 able to be compared to; to catch up with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
138 24 to be involved with; to associate with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
139 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
140 24 and; ca; api 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
141 24 néng can; able 若能受持
142 24 néng ability; capacity 若能受持
143 24 néng a mythical bear-like beast 若能受持
144 24 néng energy 若能受持
145 24 néng function; use 若能受持
146 24 néng talent 若能受持
147 24 néng expert at 若能受持
148 24 néng to be in harmony 若能受持
149 24 néng to tend to; to care for 若能受持
150 24 néng to reach; to arrive at 若能受持
151 24 néng to be able; śak 若能受持
152 24 néng skilful; pravīṇa 若能受持
153 24 便 biàn convenient; handy; easy 便有布施波羅蜜多
154 24 便 biàn advantageous 便有布施波羅蜜多
155 24 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便有布施波羅蜜多
156 24 便 pián fat; obese 便有布施波羅蜜多
157 24 便 biàn to make easy 便有布施波羅蜜多
158 24 便 biàn an unearned advantage 便有布施波羅蜜多
159 24 便 biàn ordinary; plain 便有布施波羅蜜多
160 24 便 biàn in passing 便有布施波羅蜜多
161 24 便 biàn informal 便有布施波羅蜜多
162 24 便 biàn appropriate; suitable 便有布施波羅蜜多
163 24 便 biàn an advantageous occasion 便有布施波羅蜜多
164 24 便 biàn stool 便有布施波羅蜜多
165 24 便 pián quiet; quiet and comfortable 便有布施波羅蜜多
166 24 便 biàn proficient; skilled 便有布施波羅蜜多
167 24 便 pián shrewd; slick; good with words 便有布施波羅蜜多
168 23 yóu Kangxi radical 102 由三寶種不斷絕故
169 23 yóu to follow along 由三寶種不斷絕故
170 23 yóu cause; reason 由三寶種不斷絕故
171 23 yóu You 由三寶種不斷絕故
172 22 zhī to know 大仙當知
173 22 zhī to comprehend 大仙當知
174 22 zhī to inform; to tell 大仙當知
175 22 zhī to administer 大仙當知
176 22 zhī to distinguish; to discern 大仙當知
177 22 zhī to be close friends 大仙當知
178 22 zhī to feel; to sense; to perceive 大仙當知
179 22 zhī to receive; to entertain 大仙當知
180 22 zhī knowledge 大仙當知
181 22 zhī consciousness; perception 大仙當知
182 22 zhī a close friend 大仙當知
183 22 zhì wisdom 大仙當知
184 22 zhì Zhi 大仙當知
185 22 zhī Understanding 大仙當知
186 22 zhī know; jña 大仙當知
187 21 顯現 xiǎnxiàn to appear 有菩薩摩訶薩世間顯現
188 21 顯現 xiǎnxiàn appearance 有菩薩摩訶薩世間顯現
189 21 Kangxi radical 71 無繁天
190 21 to not have; without 無繁天
191 21 mo 無繁天
192 21 to not have 無繁天
193 21 Wu 無繁天
194 21 mo 無繁天
195 21 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means; expedient means; skillful and expedient means 唯菩薩摩訶薩具方便善巧
196 20 zēng to increase; to add to; to augment 山海皆得增明
197 20 zēng duplicated; repeated 山海皆得增明
198 20 zēng to increase; vṛdh 山海皆得增明
199 20 zēng accumulation; upacaya 山海皆得增明
200 20 force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
201 20 Kangxi radical 19 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
202 20 to exert oneself; to make an effort 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
203 20 to force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
204 20 labor; forced labor 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
205 20 physical strength 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
206 20 power 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
207 20 Li 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
208 20 ability; capability 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
209 20 influence 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
210 20 strength; power; bala 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
211 20 jué to disappear; to vanish 由三寶種不斷絕故
212 20 jué unique; outstanding 由三寶種不斷絕故
213 20 jué to cut; to break 由三寶種不斷絕故
214 20 jué to die 由三寶種不斷絕故
215 20 jué to cross 由三寶種不斷絕故
216 20 jué to surpass 由三寶種不斷絕故
217 20 jué to stop 由三寶種不斷絕故
218 20 jué to exhaust 由三寶種不斷絕故
219 20 jué distant 由三寶種不斷絕故
220 20 jué poor 由三寶種不斷絕故
221 20 jué a four-lined verse with five or seven characters in each line 由三寶種不斷絕故
222 20 jué to lose consciousness and die 由三寶種不斷絕故
223 20 jué to have no progeny 由三寶種不斷絕故
224 20 jué to refuse 由三寶種不斷絕故
225 20 jué cutting off; cheda 由三寶種不斷絕故
226 20 lún a wheel 譬如依因滿月輪故
227 20 lún a disk; a ring 譬如依因滿月輪故
228 20 lún a revolution 譬如依因滿月輪故
229 20 lún to revolve; to turn; to recur 譬如依因滿月輪故
230 20 lún to take turns; in turn 譬如依因滿月輪故
231 20 lún a steamer; a steamboat 譬如依因滿月輪故
232 20 lún a 12 year cycle 譬如依因滿月輪故
233 20 lún a vehicle with wheels 譬如依因滿月輪故
234 20 lún a north-south measurement 譬如依因滿月輪故
235 20 lún perimeter; circumference 譬如依因滿月輪故
236 20 lún high soaring 譬如依因滿月輪故
237 20 lún Lun 譬如依因滿月輪故
238 20 lún wheel; cakra 譬如依因滿月輪故
239 20 滿月 mǎnyuè full moon 譬如依因滿月輪故
240 20 滿月 mǎnyuè whole month 譬如依因滿月輪故
241 20 滿月 mǎnyuè a baby's one-month birthday 譬如依因滿月輪故
242 20 滿月 mǎnyuè celebration for being married for one month 譬如依因滿月輪故
243 20 三寶 sān bǎo three treasures 由三寶種不斷絕故
244 20 三寶 sān bǎo The Triple Gem; triple gem; ratnatraya 由三寶種不斷絕故
245 20 míng bright; luminous; brilliant 山海皆得增明
246 20 míng Ming 山海皆得增明
247 20 míng Ming Dynasty 山海皆得增明
248 20 míng obvious; explicit; clear 山海皆得增明
249 20 míng intelligent; clever; perceptive 山海皆得增明
250 20 míng to illuminate; to shine 山海皆得增明
251 20 míng consecrated 山海皆得增明
252 20 míng to understand; to comprehend 山海皆得增明
253 20 míng to explain; to clarify 山海皆得增明
254 20 míng Souther Ming; Later Ming 山海皆得增明
255 20 míng the world; the human world; the world of the living 山海皆得增明
256 20 míng eyesight; vision 山海皆得增明
257 20 míng a god; a spirit 山海皆得增明
258 20 míng fame; renown 山海皆得增明
259 20 míng open; public 山海皆得增明
260 20 míng clear 山海皆得增明
261 20 míng to become proficient 山海皆得增明
262 20 míng to be proficient 山海皆得增明
263 20 míng virtuous 山海皆得增明
264 20 míng open and honest 山海皆得增明
265 20 míng clean; neat 山海皆得增明
266 20 míng remarkable; outstanding; notable 山海皆得增明
267 20 míng next; afterwards 山海皆得增明
268 20 míng positive 山海皆得增明
269 20 míng Clear 山海皆得增明
270 20 míng wisdom; knowledge; vidyā 山海皆得增明
271 20 shì a generation 般若波羅蜜多出現於世
272 20 shì a period of thirty years 般若波羅蜜多出現於世
273 20 shì the world 般若波羅蜜多出現於世
274 20 shì years; age 般若波羅蜜多出現於世
275 20 shì a dynasty 般若波羅蜜多出現於世
276 20 shì secular; worldly 般若波羅蜜多出現於世
277 20 shì over generations 般若波羅蜜多出現於世
278 20 shì world 般若波羅蜜多出現於世
279 20 shì an era 般若波羅蜜多出現於世
280 20 shì from generation to generation; across generations 般若波羅蜜多出現於世
281 20 shì to keep good family relations 般若波羅蜜多出現於世
282 20 shì Shi 般若波羅蜜多出現於世
283 20 shì a geologic epoch 般若波羅蜜多出現於世
284 20 shì hereditary 般若波羅蜜多出現於世
285 20 shì later generations 般若波羅蜜多出現於世
286 20 shì a successor; an heir 般若波羅蜜多出現於世
287 20 shì the current times 般若波羅蜜多出現於世
288 20 shì loka; a world 般若波羅蜜多出現於世
289 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
290 19 tiān heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
291 19 tiān nature 於此三千大千世界所有四大王眾天
292 19 tiān sky 於此三千大千世界所有四大王眾天
293 19 tiān weather 於此三千大千世界所有四大王眾天
294 19 tiān father; husband 於此三千大千世界所有四大王眾天
295 19 tiān a necessity 於此三千大千世界所有四大王眾天
296 19 tiān season 於此三千大千世界所有四大王眾天
297 19 tiān destiny 於此三千大千世界所有四大王眾天
298 19 tiān very high; sky high [prices] 於此三千大千世界所有四大王眾天
299 19 tiān a deva; a god 於此三千大千世界所有四大王眾天
300 19 tiān Heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
301 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
302 18 lèi similar; like 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
303 18 lèi class in a programming language 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
304 18 lèi reason; logic 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
305 18 lèi example; model 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
306 18 lèi Lei 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
307 18 suǒ a few; various; some 不為一切之所降伏
308 18 suǒ a place; a location 不為一切之所降伏
309 18 suǒ indicates a passive voice 不為一切之所降伏
310 18 suǒ an ordinal number 不為一切之所降伏
311 18 suǒ meaning 不為一切之所降伏
312 18 suǒ garrison 不為一切之所降伏
313 18 suǒ place; pradeśa 不為一切之所降伏
314 17 lìng to make; to cause to be; to lead 則令一切惡法損減
315 17 lìng to issue a command 則令一切惡法損減
316 17 lìng rules of behavior; customs 則令一切惡法損減
317 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 則令一切惡法損減
318 17 lìng a season 則令一切惡法損減
319 17 lìng respected; good reputation 則令一切惡法損減
320 17 lìng good 則令一切惡法損減
321 17 lìng pretentious 則令一切惡法損減
322 17 lìng a transcending state of existence 則令一切惡法損減
323 17 lìng a commander 則令一切惡法損減
324 17 lìng a commanding quality; an impressive character 則令一切惡法損減
325 17 lìng lyrics 則令一切惡法損減
326 17 lìng Ling 則令一切惡法損減
327 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 則令一切惡法損減
328 17 thing; matter 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
329 17 physics 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
330 17 living beings; the outside world; other people 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
331 17 contents; properties; elements 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
332 17 muticolor of an animal's coat 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
333 17 mottling 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
334 17 variety 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
335 17 an institution 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
336 17 to select; to choose 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
337 17 to seek 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
338 17 thing; vastu 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
339 17 藥草 yàocǎo medicinal herb 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
340 17 藥草 yàocǎo medicinal herb; oṣadhi 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
341 17 method; way 則令一切惡法損減
342 17 France 則令一切惡法損減
343 17 the law; rules; regulations 則令一切惡法損減
344 17 the teachings of the Buddha; Dharma 則令一切惡法損減
345 17 a standard; a norm 則令一切惡法損減
346 17 an institution 則令一切惡法損減
347 17 to emulate 則令一切惡法損減
348 17 magic; a magic trick 則令一切惡法損減
349 17 punishment 則令一切惡法損減
350 17 Fa 則令一切惡法損減
351 17 a precedent 則令一切惡法損減
352 17 a classification of some kinds of Han texts 則令一切惡法損減
353 17 relating to a ceremony or rite 則令一切惡法損減
354 17 Dharma 則令一切惡法損減
355 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 則令一切惡法損減
356 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 則令一切惡法損減
357 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 則令一切惡法損減
358 17 quality; characteristic 則令一切惡法損減
359 17 能行 néngxíng ability to act 能行布施波羅蜜多
360 15 如理 rú lǐ principle of suchness 應如理思惟如是般若波羅蜜多
361 15 精勤 jīngqín concentrated diligence 應精勤修學如是般若波羅蜜多
362 15 精勤 jīngqín diligent; abhiyukta 應精勤修學如是般若波羅蜜多
363 15 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 應如理思惟如是般若波羅蜜多
364 15 思惟 sīwéi thinking; tought 應如理思惟如是般若波羅蜜多
365 15 思惟 sīwéi Contemplate 應如理思惟如是般若波羅蜜多
366 15 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 應如理思惟如是般若波羅蜜多
367 15 修學 xiūxué to study 應精勤修學如是般若波羅蜜多
368 15 cháng Chang 常於有情不離慈
369 15 cháng common; general; ordinary 常於有情不離慈
370 15 cháng a principle; a rule 常於有情不離慈
371 15 cháng eternal; nitya 常於有情不離慈
372 14 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
373 14 guǎng wide; large; vast 廣天
374 14 guǎng Kangxi radical 53 廣天
375 14 ān a hut 廣天
376 14 guǎng a large building structure with no walls 廣天
377 14 guǎng many; numerous; common 廣天
378 14 guǎng to extend; to expand 廣天
379 14 guǎng width; breadth; extent 廣天
380 14 guǎng broad-minded; generous 廣天
381 14 guǎng Guangzhou 廣天
382 14 guàng a unit of east-west distance 廣天
383 14 guàng a unit of 15 chariots 廣天
384 14 kuàng barren 廣天
385 14 guǎng Extensive 廣天
386 14 guǎng vaipulya; vast; extended 廣天
387 14 xiàng direction 便有預流向預流果
388 14 xiàng to face 便有預流向預流果
389 14 xiàng previous; former; earlier 便有預流向預流果
390 14 xiàng a north facing window 便有預流向預流果
391 14 xiàng a trend 便有預流向預流果
392 14 xiàng Xiang 便有預流向預流果
393 14 xiàng Xiang 便有預流向預流果
394 14 xiàng to move towards 便有預流向預流果
395 14 xiàng to respect; to admire; to look up to 便有預流向預流果
396 14 xiàng to favor; to be partial to 便有預流向預流果
397 14 xiàng to approximate 便有預流向預流果
398 14 xiàng presuming 便有預流向預流果
399 14 xiàng to attack 便有預流向預流果
400 14 xiàng echo 便有預流向預流果
401 14 xiàng to make clear 便有預流向預流果
402 14 xiàng facing towards; abhimukha 便有預流向預流果
403 13 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 讀誦
404 13 受持 shòuchí uphold 若能受持
405 13 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若能受持
406 13 chù a place; location; a spot; a point 大臣等處
407 13 chǔ to reside; to live; to dwell 大臣等處
408 13 chù an office; a department; a bureau 大臣等處
409 13 chù a part; an aspect 大臣等處
410 13 chǔ to be in; to be in a position of 大臣等處
411 13 chǔ to get along with 大臣等處
412 13 chǔ to deal with; to manage 大臣等處
413 13 chǔ to punish; to sentence 大臣等處
414 13 chǔ to stop; to pause 大臣等處
415 13 chǔ to be associated with 大臣等處
416 13 chǔ to situate; to fix a place for 大臣等處
417 13 chǔ to occupy; to control 大臣等處
418 13 chù circumstances; situation 大臣等處
419 13 chù an occasion; a time 大臣等處
420 13 chù position; sthāna 大臣等處
421 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
422 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
423 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
424 12 Buddha; Awakened One 佛告天帝釋言
425 12 relating to Buddhism 佛告天帝釋言
426 12 a statue or image of a Buddha 佛告天帝釋言
427 12 a Buddhist text 佛告天帝釋言
428 12 to touch; to stroke 佛告天帝釋言
429 12 Buddha 佛告天帝釋言
430 12 Buddha; Awakened One 佛告天帝釋言
431 12 to leave; to depart; to go away; to part 常於有情不離慈
432 12 a mythical bird 常於有情不離慈
433 12 li; one of the eight divinatory trigrams 常於有情不離慈
434 12 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 常於有情不離慈
435 12 chī a dragon with horns not yet grown 常於有情不離慈
436 12 a mountain ash 常於有情不離慈
437 12 vanilla; a vanilla-like herb 常於有情不離慈
438 12 to be scattered; to be separated 常於有情不離慈
439 12 to cut off 常於有情不離慈
440 12 to violate; to be contrary to 常於有情不離慈
441 12 to be distant from 常於有情不離慈
442 12 two 常於有情不離慈
443 12 to array; to align 常於有情不離慈
444 12 to pass through; to experience 常於有情不離慈
445 12 transcendence 常於有情不離慈
446 12 to avoid; to abstain from; viramaṇa 常於有情不離慈
447 12 suí to follow 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
448 12 suí to listen to 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
449 12 suí to submit to; to comply with 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
450 12 suí to be obsequious 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
451 12 suí 17th hexagram 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
452 12 suí let somebody do what they like 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
453 12 suí to resemble; to look like 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
454 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
455 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
456 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment 已證無上正等菩提
457 12 菩提 pútí bodhi 已證無上正等菩提
458 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 已證無上正等菩提
459 12 所生 suǒshēng parents (father and mother) 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
460 12 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 無上乘出現於世
461 12 ér Kangxi radical 126 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
462 12 ér as if; to seem like 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
463 12 néng can; able 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
464 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
465 12 ér to arrive; up to 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
466 12 xìng gender 不虛妄性
467 12 xìng nature; disposition 不虛妄性
468 12 xìng grammatical gender 不虛妄性
469 12 xìng a property; a quality 不虛妄性
470 12 xìng life; destiny 不虛妄性
471 12 xìng sexual desire 不虛妄性
472 12 xìng scope 不虛妄性
473 12 xìng nature 不虛妄性
474 11 至心 zhìxīn sincerity 至心念誦如是般若波羅蜜多
475 10 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 應供養恭敬
476 10 恭敬 gōngjìng Respect 應供養恭敬
477 10 恭敬 gōngjìng honor; satkāra 應供養恭敬
478 10 恭敬 gōngjìng to honour 應供養恭敬
479 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 過去諸佛及諸弟子
480 10 lái to come 便有如來
481 10 lái please 便有如來
482 10 lái used to substitute for another verb 便有如來
483 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 便有如來
484 10 lái wheat 便有如來
485 10 lái next; future 便有如來
486 10 lái a simple complement of direction 便有如來
487 10 lái to occur; to arise 便有如來
488 10 lái to earn 便有如來
489 10 lái to come; āgata 便有如來
490 10 shòu to suffer; to be subjected to 應受如是般若波羅蜜多
491 10 shòu to transfer; to confer 應受如是般若波羅蜜多
492 10 shòu to receive; to accept 應受如是般若波羅蜜多
493 10 shòu to tolerate 應受如是般若波羅蜜多
494 10 shòu feelings; sensations 應受如是般若波羅蜜多
495 10 諸天 zhū tiān devas 汝等諸天眷屬
496 9 聖諦 shèng dì noble truth; absolute truth; supreme truth 集聖諦
497 9 zhèng upright; straight 已證無上正等菩提
498 9 zhèng to straighten; to correct 已證無上正等菩提
499 9 zhèng main; central; primary 已證無上正等菩提
500 9 zhèng fundamental; original 已證無上正等菩提

Frequencies of all Words

Top 811

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 130 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 130 old; ancient; former; past 何以故
3 130 reason; cause; purpose 何以故
4 130 to die 何以故
5 130 so; therefore; hence 何以故
6 130 original 何以故
7 130 accident; happening; instance 何以故
8 130 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 130 something in the past 何以故
10 130 deceased; dead 何以故
11 130 still; yet 何以故
12 130 therefore; tasmāt 何以故
13 92 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應受如是般若波羅蜜多
14 80 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
15 79 如是 rúshì thus; so 應受如是般若波羅蜜多
16 79 如是 rúshì thus, so 應受如是般若波羅蜜多
17 79 如是 rúshì thus; evam 應受如是般若波羅蜜多
18 79 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應受如是般若波羅蜜多
19 74 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 便有菩薩摩訶薩
20 67 according to 入無餘依般涅槃界
21 67 to depend on; to lean on 入無餘依般涅槃界
22 67 to comply with; to follow 入無餘依般涅槃界
23 67 to help 入無餘依般涅槃界
24 67 flourishing 入無餘依般涅槃界
25 67 lovable 入無餘依般涅槃界
26 67 bonds; substratum; upadhi 入無餘依般涅槃界
27 67 refuge; śaraṇa 入無餘依般涅槃界
28 67 reliance; pratiśaraṇa 入無餘依般涅槃界
29 66 děng et cetera; and so on 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
30 66 děng to wait 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
31 66 děng degree; kind 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
32 66 děng plural 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
33 66 děng to be equal 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
34 66 děng degree; level 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
35 66 děng to compare 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
36 66 děng same; equal; sama 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
37 62 世間 shìjiān world; the human world 十善業道出現世間
38 62 世間 shìjiān world 十善業道出現世間
39 62 世間 shìjiān world; loka 十善業道出現世間
40 61 yīn because 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
41 61 yīn cause; reason 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
42 61 yīn to accord with 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
43 61 yīn to follow 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
44 61 yīn to rely on 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
45 61 yīn via; through 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
46 61 yīn to continue 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
47 61 yīn to receive 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
48 61 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
49 61 yīn to seize an opportunity 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
50 61 yīn to be like 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
51 61 yīn from; because of 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
52 61 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
53 61 yīn a standrd; a criterion 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
54 61 yīn Cause 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
55 61 yīn cause; hetu 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
56 57 一切 yīqiè all; every; everything 則令一切惡法損減
57 57 一切 yīqiè temporary 則令一切惡法損減
58 57 一切 yīqiè the same 則令一切惡法損減
59 57 一切 yīqiè generally 則令一切惡法損減
60 57 一切 yīqiè all, everything 則令一切惡法損減
61 57 一切 yīqiè all; sarva 則令一切惡法損減
62 46 shì is; are; am; to be 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
63 46 shì is exactly 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
64 46 shì is suitable; is in contrast 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
65 46 shì this; that; those 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
66 46 shì really; certainly 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
67 46 shì correct; yes; affirmative 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
68 46 shì true 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
69 46 shì is; has; exists 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
70 46 shì used between repetitions of a word 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
71 46 shì a matter; an affair 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
72 46 shì Shi 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
73 46 shì is; bhū 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
74 46 shì this; idam 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
75 43 de potential marker 山海皆得增明
76 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 山海皆得增明
77 43 děi must; ought to 山海皆得增明
78 43 děi to want to; to need to 山海皆得增明
79 43 děi must; ought to 山海皆得增明
80 43 de 山海皆得增明
81 43 de infix potential marker 山海皆得增明
82 43 to result in 山海皆得增明
83 43 to be proper; to fit; to suit 山海皆得增明
84 43 to be satisfied 山海皆得增明
85 43 to be finished 山海皆得增明
86 43 de result of degree 山海皆得增明
87 43 de marks completion of an action 山海皆得增明
88 43 děi satisfying 山海皆得增明
89 43 to contract 山海皆得增明
90 43 marks permission or possibility 山海皆得增明
91 43 expressing frustration 山海皆得增明
92 43 to hear 山海皆得增明
93 43 to have; there is 山海皆得增明
94 43 marks time passed 山海皆得增明
95 43 obtain; attain; prāpta 山海皆得增明
96 40 出現 chūxiàn to appear 般若波羅蜜多出現於世
97 40 出現 chūxiàn to be produced; to arise 般若波羅蜜多出現於世
98 40 出現 chūxiàn to manifest 般若波羅蜜多出現於世
99 38 甚深 shénshēn very profound; what is deep 汝應受此甚深般若波羅蜜多
100 38 dāng to be; to act as; to serve as 大仙當知
101 38 dāng at or in the very same; be apposite 大仙當知
102 38 dāng dang (sound of a bell) 大仙當知
103 38 dāng to face 大仙當知
104 38 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 大仙當知
105 38 dāng to manage; to host 大仙當知
106 38 dāng should 大仙當知
107 38 dāng to treat; to regard as 大仙當知
108 38 dǎng to think 大仙當知
109 38 dàng suitable; correspond to 大仙當知
110 38 dǎng to be equal 大仙當知
111 38 dàng that 大仙當知
112 38 dāng an end; top 大仙當知
113 38 dàng clang; jingle 大仙當知
114 38 dāng to judge 大仙當知
115 38 dǎng to bear on one's shoulder 大仙當知
116 38 dàng the same 大仙當知
117 38 dàng to pawn 大仙當知
118 38 dàng to fail [an exam] 大仙當知
119 38 dàng a trap 大仙當知
120 38 dàng a pawned item 大仙當知
121 38 dāng will be; bhaviṣyati 大仙當知
122 36 kōng empty; void; hollow 畢竟空
123 36 kòng free time 畢竟空
124 36 kòng to empty; to clean out 畢竟空
125 36 kōng the sky; the air 畢竟空
126 36 kōng in vain; for nothing 畢竟空
127 36 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
128 36 kòng empty space 畢竟空
129 36 kōng without substance 畢竟空
130 36 kōng to not have 畢竟空
131 36 kòng opportunity; chance 畢竟空
132 36 kōng vast and high 畢竟空
133 36 kōng impractical; ficticious 畢竟空
134 36 kòng blank 畢竟空
135 36 kòng expansive 畢竟空
136 36 kòng lacking 畢竟空
137 36 kōng plain; nothing else 畢竟空
138 36 kōng Emptiness 畢竟空
139 36 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 畢竟空
140 36 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
141 36 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
142 36 善男子 shàn nánzi good men 若善男子
143 36 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
144 36 zhòu charm; spell; incantation 如是般若波羅蜜多是大神呪
145 36 zhòu a curse 如是般若波羅蜜多是大神呪
146 36 zhòu urging; adjure 如是般若波羅蜜多是大神呪
147 36 zhòu mantra 如是般若波羅蜜多是大神呪
148 34 jiē all; each and every; in all cases 一切皆學如是般若波羅蜜多
149 34 jiē same; equally 一切皆學如是般若波羅蜜多
150 34 jiē all; sarva 一切皆學如是般若波羅蜜多
151 32 big; huge; large 大捨
152 32 Kangxi radical 37 大捨
153 32 great; major; important 大捨
154 32 size 大捨
155 32 old 大捨
156 32 greatly; very 大捨
157 32 oldest; earliest 大捨
158 32 adult 大捨
159 32 tài greatest; grand 大捨
160 32 dài an important person 大捨
161 32 senior 大捨
162 32 approximately 大捨
163 32 tài greatest; grand 大捨
164 32 an element 大捨
165 32 great; mahā 大捨
166 32 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 大仙
167 31 wáng Wang 於此三千大千世界所有四大王眾天
168 31 wáng a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
169 31 wáng Kangxi radical 96 於此三千大千世界所有四大王眾天
170 31 wàng to be king; to rule 於此三千大千世界所有四大王眾天
171 31 wáng a prince; a duke 於此三千大千世界所有四大王眾天
172 31 wáng grand; great 於此三千大千世界所有四大王眾天
173 31 wáng to treat with the ceremony due to a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
174 31 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於此三千大千世界所有四大王眾天
175 31 wáng the head of a group or gang 於此三千大千世界所有四大王眾天
176 31 wáng the biggest or best of a group 於此三千大千世界所有四大王眾天
177 31 wáng king; best of a kind; rāja 於此三千大千世界所有四大王眾天
178 30 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
179 30 zhòng to plant; to grow; to cultivate 則令佛寶種不斷
180 30 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
181 30 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 則令佛寶種不斷
182 30 zhǒng seed; strain 則令佛寶種不斷
183 30 zhǒng offspring 則令佛寶種不斷
184 30 zhǒng breed 則令佛寶種不斷
185 30 zhǒng race 則令佛寶種不斷
186 30 zhǒng species 則令佛寶種不斷
187 30 zhǒng root; source; origin 則令佛寶種不斷
188 30 zhǒng grit; guts 則令佛寶種不斷
189 30 zhǒng seed; bīja 則令佛寶種不斷
190 29 ruò to seem; to be like; as 若能受持
191 29 ruò seemingly 若能受持
192 29 ruò if 若能受持
193 29 ruò you 若能受持
194 29 ruò this; that 若能受持
195 29 ruò and; or 若能受持
196 29 ruò as for; pertaining to 若能受持
197 29 pomegranite 若能受持
198 29 ruò to choose 若能受持
199 29 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能受持
200 29 ruò thus 若能受持
201 29 ruò pollia 若能受持
202 29 ruò Ruo 若能受持
203 29 ruò only then 若能受持
204 29 ja 若能受持
205 29 jñā 若能受持
206 29 ruò if; yadi 若能受持
207 28 in; at 於此三千大千世界所有四大王眾天
208 28 in; at 於此三千大千世界所有四大王眾天
209 28 in; at; to; from 於此三千大千世界所有四大王眾天
210 28 to go; to 於此三千大千世界所有四大王眾天
211 28 to rely on; to depend on 於此三千大千世界所有四大王眾天
212 28 to go to; to arrive at 於此三千大千世界所有四大王眾天
213 28 from 於此三千大千世界所有四大王眾天
214 28 give 於此三千大千世界所有四大王眾天
215 28 oppposing 於此三千大千世界所有四大王眾天
216 28 and 於此三千大千世界所有四大王眾天
217 28 compared to 於此三千大千世界所有四大王眾天
218 28 by 於此三千大千世界所有四大王眾天
219 28 and; as well as 於此三千大千世界所有四大王眾天
220 28 for 於此三千大千世界所有四大王眾天
221 28 Yu 於此三千大千世界所有四大王眾天
222 28 a crow 於此三千大千世界所有四大王眾天
223 28 whew; wow 於此三千大千世界所有四大王眾天
224 28 near to; antike 於此三千大千世界所有四大王眾天
225 27 yǒu is; are; to exist 若有受持
226 27 yǒu to have; to possess 若有受持
227 27 yǒu indicates an estimate 若有受持
228 27 yǒu indicates a large quantity 若有受持
229 27 yǒu indicates an affirmative response 若有受持
230 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有受持
231 27 yǒu used to compare two things 若有受持
232 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有受持
233 27 yǒu used before the names of dynasties 若有受持
234 27 yǒu a certain thing; what exists 若有受持
235 27 yǒu multiple of ten and ... 若有受持
236 27 yǒu abundant 若有受持
237 27 yǒu purposeful 若有受持
238 27 yǒu You 若有受持
239 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有受持
240 27 yǒu becoming; bhava 若有受持
241 27 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
242 27 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
243 27 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
244 27 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
245 27 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
246 27 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
247 27 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
248 25 yīng should; ought 應受如是般若波羅蜜多
249 25 yìng to answer; to respond 應受如是般若波羅蜜多
250 25 yìng to confirm; to verify 應受如是般若波羅蜜多
251 25 yīng soon; immediately 應受如是般若波羅蜜多
252 25 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應受如是般若波羅蜜多
253 25 yìng to accept 應受如是般若波羅蜜多
254 25 yīng or; either 應受如是般若波羅蜜多
255 25 yìng to permit; to allow 應受如是般若波羅蜜多
256 25 yìng to echo 應受如是般若波羅蜜多
257 25 yìng to handle; to deal with 應受如是般若波羅蜜多
258 25 yìng Ying 應受如是般若波羅蜜多
259 25 yīng suitable; yukta 應受如是般若波羅蜜多
260 24 to reach 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
261 24 and 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
262 24 coming to; when 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
263 24 to attain 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
264 24 to understand 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
265 24 able to be compared to; to catch up with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
266 24 to be involved with; to associate with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
267 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
268 24 and; ca; api 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
269 24 néng can; able 若能受持
270 24 néng ability; capacity 若能受持
271 24 néng a mythical bear-like beast 若能受持
272 24 néng energy 若能受持
273 24 néng function; use 若能受持
274 24 néng may; should; permitted to 若能受持
275 24 néng talent 若能受持
276 24 néng expert at 若能受持
277 24 néng to be in harmony 若能受持
278 24 néng to tend to; to care for 若能受持
279 24 néng to reach; to arrive at 若能受持
280 24 néng as long as; only 若能受持
281 24 néng even if 若能受持
282 24 néng but 若能受持
283 24 néng in this way 若能受持
284 24 néng to be able; śak 若能受持
285 24 néng skilful; pravīṇa 若能受持
286 24 便 biàn convenient; handy; easy 便有布施波羅蜜多
287 24 便 biàn advantageous 便有布施波羅蜜多
288 24 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便有布施波羅蜜多
289 24 便 pián fat; obese 便有布施波羅蜜多
290 24 便 biàn to make easy 便有布施波羅蜜多
291 24 便 biàn an unearned advantage 便有布施波羅蜜多
292 24 便 biàn ordinary; plain 便有布施波羅蜜多
293 24 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便有布施波羅蜜多
294 24 便 biàn in passing 便有布施波羅蜜多
295 24 便 biàn informal 便有布施波羅蜜多
296 24 便 biàn right away; then; right after 便有布施波羅蜜多
297 24 便 biàn appropriate; suitable 便有布施波羅蜜多
298 24 便 biàn an advantageous occasion 便有布施波羅蜜多
299 24 便 biàn stool 便有布施波羅蜜多
300 24 便 pián quiet; quiet and comfortable 便有布施波羅蜜多
301 24 便 biàn proficient; skilled 便有布施波羅蜜多
302 24 便 biàn even if; even though 便有布施波羅蜜多
303 24 便 pián shrewd; slick; good with words 便有布施波羅蜜多
304 24 便 biàn then; atha 便有布施波羅蜜多
305 23 yóu follow; from; it is for...to 由三寶種不斷絕故
306 23 yóu Kangxi radical 102 由三寶種不斷絕故
307 23 yóu to follow along 由三寶種不斷絕故
308 23 yóu cause; reason 由三寶種不斷絕故
309 23 yóu by somebody; up to somebody 由三寶種不斷絕故
310 23 yóu from a starting point 由三寶種不斷絕故
311 23 yóu You 由三寶種不斷絕故
312 23 yóu because; yasmāt 由三寶種不斷絕故
313 23 不斷 bù duàn unceasing; uninterrupted 則令佛寶種不斷
314 22 zhī to know 大仙當知
315 22 zhī to comprehend 大仙當知
316 22 zhī to inform; to tell 大仙當知
317 22 zhī to administer 大仙當知
318 22 zhī to distinguish; to discern 大仙當知
319 22 zhī to be close friends 大仙當知
320 22 zhī to feel; to sense; to perceive 大仙當知
321 22 zhī to receive; to entertain 大仙當知
322 22 zhī knowledge 大仙當知
323 22 zhī consciousness; perception 大仙當知
324 22 zhī a close friend 大仙當知
325 22 zhì wisdom 大仙當知
326 22 zhì Zhi 大仙當知
327 22 zhī Understanding 大仙當知
328 22 zhī know; jña 大仙當知
329 21 顯現 xiǎnxiàn to appear 有菩薩摩訶薩世間顯現
330 21 顯現 xiǎnxiàn appearance 有菩薩摩訶薩世間顯現
331 21 no 無繁天
332 21 Kangxi radical 71 無繁天
333 21 to not have; without 無繁天
334 21 has not yet 無繁天
335 21 mo 無繁天
336 21 do not 無繁天
337 21 not; -less; un- 無繁天
338 21 regardless of 無繁天
339 21 to not have 無繁天
340 21 um 無繁天
341 21 Wu 無繁天
342 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無繁天
343 21 not; non- 無繁天
344 21 mo 無繁天
345 21 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means; expedient means; skillful and expedient means 唯菩薩摩訶薩具方便善巧
346 20 zēng to increase; to add to; to augment 山海皆得增明
347 20 zēng duplicated; repeated 山海皆得增明
348 20 zēng to increase; vṛdh 山海皆得增明
349 20 zēng accumulation; upacaya 山海皆得增明
350 20 force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
351 20 Kangxi radical 19 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
352 20 to exert oneself; to make an effort 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
353 20 to force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
354 20 resolutely; strenuously 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
355 20 labor; forced labor 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
356 20 physical strength 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
357 20 power 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
358 20 Li 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
359 20 ability; capability 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
360 20 influence 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
361 20 strength; power; bala 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
362 20 jué absolutely 由三寶種不斷絕故
363 20 jué to disappear; to vanish 由三寶種不斷絕故
364 20 jué unique; outstanding 由三寶種不斷絕故
365 20 jué to cut; to break 由三寶種不斷絕故
366 20 jué to die 由三寶種不斷絕故
367 20 jué to cross 由三寶種不斷絕故
368 20 jué to surpass 由三寶種不斷絕故
369 20 jué to stop 由三寶種不斷絕故
370 20 jué to exhaust 由三寶種不斷絕故
371 20 jué distant 由三寶種不斷絕故
372 20 jué poor 由三寶種不斷絕故
373 20 jué a four-lined verse with five or seven characters in each line 由三寶種不斷絕故
374 20 jué to lose consciousness and die 由三寶種不斷絕故
375 20 jué to have no progeny 由三寶種不斷絕故
376 20 jué to refuse 由三寶種不斷絕故
377 20 jué must 由三寶種不斷絕故
378 20 jué unfeeling; callous 由三寶種不斷絕故
379 20 jué cutting off; cheda 由三寶種不斷絕故
380 20 lún a round; a turn 譬如依因滿月輪故
381 20 lún a wheel 譬如依因滿月輪故
382 20 lún a disk; a ring 譬如依因滿月輪故
383 20 lún a revolution 譬如依因滿月輪故
384 20 lún to revolve; to turn; to recur 譬如依因滿月輪故
385 20 lún to take turns; in turn 譬如依因滿月輪故
386 20 lún a steamer; a steamboat 譬如依因滿月輪故
387 20 lún a 12 year cycle 譬如依因滿月輪故
388 20 lún a vehicle with wheels 譬如依因滿月輪故
389 20 lún a north-south measurement 譬如依因滿月輪故
390 20 lún perimeter; circumference 譬如依因滿月輪故
391 20 lún high soaring 譬如依因滿月輪故
392 20 lún Lun 譬如依因滿月輪故
393 20 lún wheel; cakra 譬如依因滿月輪故
394 20 滿月 mǎnyuè full moon 譬如依因滿月輪故
395 20 滿月 mǎnyuè whole month 譬如依因滿月輪故
396 20 滿月 mǎnyuè a baby's one-month birthday 譬如依因滿月輪故
397 20 滿月 mǎnyuè celebration for being married for one month 譬如依因滿月輪故
398 20 三寶 sān bǎo three treasures 由三寶種不斷絕故
399 20 三寶 sān bǎo The Triple Gem; triple gem; ratnatraya 由三寶種不斷絕故
400 20 míng bright; luminous; brilliant 山海皆得增明
401 20 míng Ming 山海皆得增明
402 20 míng Ming Dynasty 山海皆得增明
403 20 míng obvious; explicit; clear 山海皆得增明
404 20 míng intelligent; clever; perceptive 山海皆得增明
405 20 míng to illuminate; to shine 山海皆得增明
406 20 míng consecrated 山海皆得增明
407 20 míng to understand; to comprehend 山海皆得增明
408 20 míng to explain; to clarify 山海皆得增明
409 20 míng Souther Ming; Later Ming 山海皆得增明
410 20 míng the world; the human world; the world of the living 山海皆得增明
411 20 míng eyesight; vision 山海皆得增明
412 20 míng a god; a spirit 山海皆得增明
413 20 míng fame; renown 山海皆得增明
414 20 míng open; public 山海皆得增明
415 20 míng clear 山海皆得增明
416 20 míng to become proficient 山海皆得增明
417 20 míng to be proficient 山海皆得增明
418 20 míng virtuous 山海皆得增明
419 20 míng open and honest 山海皆得增明
420 20 míng clean; neat 山海皆得增明
421 20 míng remarkable; outstanding; notable 山海皆得增明
422 20 míng next; afterwards 山海皆得增明
423 20 míng positive 山海皆得增明
424 20 míng Clear 山海皆得增明
425 20 míng wisdom; knowledge; vidyā 山海皆得增明
426 20 shì a generation 般若波羅蜜多出現於世
427 20 shì a period of thirty years 般若波羅蜜多出現於世
428 20 shì the world 般若波羅蜜多出現於世
429 20 shì years; age 般若波羅蜜多出現於世
430 20 shì a dynasty 般若波羅蜜多出現於世
431 20 shì secular; worldly 般若波羅蜜多出現於世
432 20 shì over generations 般若波羅蜜多出現於世
433 20 shì always 般若波羅蜜多出現於世
434 20 shì world 般若波羅蜜多出現於世
435 20 shì a life; a lifetime 般若波羅蜜多出現於世
436 20 shì an era 般若波羅蜜多出現於世
437 20 shì from generation to generation; across generations 般若波羅蜜多出現於世
438 20 shì to keep good family relations 般若波羅蜜多出現於世
439 20 shì Shi 般若波羅蜜多出現於世
440 20 shì a geologic epoch 般若波羅蜜多出現於世
441 20 shì hereditary 般若波羅蜜多出現於世
442 20 shì later generations 般若波羅蜜多出現於世
443 20 shì a successor; an heir 般若波羅蜜多出現於世
444 20 shì the current times 般若波羅蜜多出現於世
445 20 shì loka; a world 般若波羅蜜多出現於世
446 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
447 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
448 19 tiān heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
449 19 tiān nature 於此三千大千世界所有四大王眾天
450 19 tiān sky 於此三千大千世界所有四大王眾天
451 19 tiān weather 於此三千大千世界所有四大王眾天
452 19 tiān father; husband 於此三千大千世界所有四大王眾天
453 19 tiān a necessity 於此三千大千世界所有四大王眾天
454 19 tiān season 於此三千大千世界所有四大王眾天
455 19 tiān destiny 於此三千大千世界所有四大王眾天
456 19 tiān very high; sky high [prices] 於此三千大千世界所有四大王眾天
457 19 tiān very 於此三千大千世界所有四大王眾天
458 19 tiān a deva; a god 於此三千大千世界所有四大王眾天
459 19 tiān Heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
460 19 this; these 於此三千大千世界所有四大王眾天
461 19 in this way 於此三千大千世界所有四大王眾天
462 19 otherwise; but; however; so 於此三千大千世界所有四大王眾天
463 19 at this time; now; here 於此三千大千世界所有四大王眾天
464 19 this; here; etad 於此三千大千世界所有四大王眾天
465 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
466 18 lèi similar; like 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
467 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
468 18 lèi class in a programming language 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
469 18 lèi reason; logic 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
470 18 lèi example; model 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
471 18 lèi Lei 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
472 18 lèi approximately 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
473 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 不為一切之所降伏
474 18 suǒ an office; an institute 不為一切之所降伏
475 18 suǒ introduces a relative clause 不為一切之所降伏
476 18 suǒ it 不為一切之所降伏
477 18 suǒ if; supposing 不為一切之所降伏
478 18 suǒ a few; various; some 不為一切之所降伏
479 18 suǒ a place; a location 不為一切之所降伏
480 18 suǒ indicates a passive voice 不為一切之所降伏
481 18 suǒ that which 不為一切之所降伏
482 18 suǒ an ordinal number 不為一切之所降伏
483 18 suǒ meaning 不為一切之所降伏
484 18 suǒ garrison 不為一切之所降伏
485 18 suǒ place; pradeśa 不為一切之所降伏
486 18 suǒ that which; yad 不為一切之所降伏
487 17 lìng to make; to cause to be; to lead 則令一切惡法損減
488 17 lìng to issue a command 則令一切惡法損減
489 17 lìng rules of behavior; customs 則令一切惡法損減
490 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 則令一切惡法損減
491 17 lìng a season 則令一切惡法損減
492 17 lìng respected; good reputation 則令一切惡法損減
493 17 lìng good 則令一切惡法損減
494 17 lìng pretentious 則令一切惡法損減
495 17 lìng a transcending state of existence 則令一切惡法損減
496 17 lìng a commander 則令一切惡法損減
497 17 lìng a commanding quality; an impressive character 則令一切惡法損減
498 17 lìng lyrics 則令一切惡法損減
499 17 lìng Ling 則令一切惡法損減
500 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 則令一切惡法損減

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
therefore; tasmāt
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. bonds; substratum; upadhi
 2. refuge; śaraṇa
 3. reliance; pratiśaraṇa
děng same; equal; sama
世间 世間
 1. shìjiān
 2. shìjiān
 1. world
 2. world; loka
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
成就佛 99 Susiddhikara Buddha
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita deva; ministers of Brahmā
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
吠舍 102 Vaishya
佛十力 102 the ten powers of the Buddha
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
劫比罗 劫比羅 106 Kapila
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
人乘 114 Human Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Sariputta
胜军 勝軍 115
 1. conquering army
 2. Prasenajit
 3. Śreṇika
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻地 聲聞地 115 Stage of Disciple; śrāvakabhūmi
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
释迦 釋迦 115 Sakya
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天乘 116 deva vehicle
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
旃荼罗 旃荼羅 122 Chandala; caṇḍāla; untouchable caste
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 174.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. Patience
 2. to bear adversity with calmness
 3. Abiding Patience
 4. tolerance
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
本性空 98 emptiness of essential original nature
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常生 99 immortality
成就一切智 99 attainment of omniscience
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
大仙 100 a great sage; maharsi
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
多生 100 many births; many rebirths
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶念 惡念 195 evil intentions
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
法住 102 dharma abode
佛眼 102 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛土 102 Buddha land
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化作 104 to produce; to conjure
健达缚 健達縛 106 a gandharva
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧捺洛 緊捺洛 106 kimnara
九次第定 106 nine graduated concentrations
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 108 the six supernatural powers
龙神 龍神 108 dragon spirit
莫呼洛伽 109 mahoraga
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
能行 110 ability to act
念言 110 words from memory
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人非人 114 kijnara; human or non-human being
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大士相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根力 115 power of wholesome roots
圣谛 聖諦 115 noble truth; absolute truth; supreme truth
胜军 勝軍 115
 1. conquering army
 2. Prasenajit
 3. Śreṇika
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
戍达罗 戍達羅 115 sudra; shudra; slave class
四兵 115 four divisions of troups
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
随形好 隨形好 115 excellent in all details
天众 天眾 116 devas
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
王种 王種 119 warrior or ruling caste; kṣatriya
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无际空 無際空 119 emptiness without without beginning or end
五力 119 pañcabala; the five powers
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五衰 119 five signs of decline [of devas]
五衰相现 五衰相現 119 Five Signs of Decay
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 121 the fruit of sakṛdāgāmin
应供养 應供養 121 worthy of worship
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
预流果 預流果 121 fruit of stream entry
赞歎 讚歎 122 praise
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
最上 122 supreme