Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 大般若波羅蜜多經, Scroll 105

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 92 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應受如是般若波羅蜜多
2 80 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
3 74 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 便有菩薩摩訶薩
4 67 to depend on; to lean on 入無餘依般涅槃界
5 67 to comply with; to follow 入無餘依般涅槃界
6 67 to help 入無餘依般涅槃界
7 67 flourishing 入無餘依般涅槃界
8 67 lovable 入無餘依般涅槃界
9 67 upadhi / bonds; substratum 入無餘依般涅槃界
10 66 děng et cetera; and so on 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
11 66 děng to wait 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
12 66 děng to be equal 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
13 66 děng degree; level 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
14 66 děng to compare 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
15 62 世間 shìjiān world; the human world 十善業道出現世間
16 62 世間 shìjiān world 十善業道出現世間
17 61 yīn cause; reason 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
18 61 yīn to accord with 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
19 61 yīn to follow 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
20 61 yīn to rely on 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
21 61 yīn via; through 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
22 61 yīn to continue 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
23 61 yīn to receive 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
24 61 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
25 61 yīn to seize an opportunity 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
26 61 yīn to be like 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
27 61 yīn a standrd; a criterion 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
28 61 yīn cause; hetu 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
29 57 一切 yīqiè temporary 則令一切惡法損減
30 57 一切 yīqiè the same 則令一切惡法損減
31 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
32 48 kòng free time 畢竟空
33 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
34 48 kōng the sky; the air 畢竟空
35 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
36 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
37 48 kòng empty space 畢竟空
38 48 kōng without substance 畢竟空
39 48 kōng to not have 畢竟空
40 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
41 48 kōng vast and high 畢竟空
42 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
43 48 kòng blank 畢竟空
44 48 kòng expansive 畢竟空
45 48 kòng lacking 畢竟空
46 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
47 48 kōng Emptiness 畢竟空
48 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
49 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 山海皆得增明
50 43 děi to want to; to need to 山海皆得增明
51 43 děi must; ought to 山海皆得增明
52 43 de 山海皆得增明
53 43 de infix potential marker 山海皆得增明
54 43 to result in 山海皆得增明
55 43 to be proper; to fit; to suit 山海皆得增明
56 43 to be satisfied 山海皆得增明
57 43 to be finished 山海皆得增明
58 43 děi satisfying 山海皆得增明
59 43 to contract 山海皆得增明
60 43 to hear 山海皆得增明
61 43 to have; there is 山海皆得增明
62 43 marks time passed 山海皆得增明
63 43 obtain; attain; prāpta 山海皆得增明
64 40 出現 chūxiàn to appear 般若波羅蜜多出現於世
65 40 出現 chūxiàn to be produced; to arise 般若波羅蜜多出現於世
66 40 出現 chūxiàn to manifest 般若波羅蜜多出現於世
67 38 甚深 shénshēn very profound; what is deep 汝應受此甚深般若波羅蜜多
68 36 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
69 36 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
70 36 zhòu charm; spell; incantation 如是般若波羅蜜多是大神呪
71 36 zhòu a curse 如是般若波羅蜜多是大神呪
72 36 zhòu urging; adjure 如是般若波羅蜜多是大神呪
73 36 zhòu mantra 如是般若波羅蜜多是大神呪
74 36 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
75 36 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
76 33 wáng Wang 於此三千大千世界所有四大王眾天
77 33 wáng a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
78 33 wáng Kangxi radical 96 於此三千大千世界所有四大王眾天
79 33 wàng to be king; to rule 於此三千大千世界所有四大王眾天
80 33 wáng a prince; a duke 於此三千大千世界所有四大王眾天
81 33 wáng grand; great 於此三千大千世界所有四大王眾天
82 33 wáng to treat with the ceremony due to a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
83 33 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於此三千大千世界所有四大王眾天
84 33 wáng the head of a group or gang 於此三千大千世界所有四大王眾天
85 33 wáng the biggest or best of a group 於此三千大千世界所有四大王眾天
86 33 wáng king; best of a kind; rāja 於此三千大千世界所有四大王眾天
87 32 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 大仙
88 32 big; huge; large 大捨
89 32 Kangxi radical 37 大捨
90 32 great; major; important 大捨
91 32 size 大捨
92 32 old 大捨
93 32 oldest; earliest 大捨
94 32 adult 大捨
95 32 dài an important person 大捨
96 32 senior 大捨
97 32 an element 大捨
98 32 great; mahā 大捨
99 32 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
100 32 zhòng to plant; to grow; to cultivate 則令佛寶種不斷
101 32 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 則令佛寶種不斷
102 32 zhǒng seed; strain 則令佛寶種不斷
103 32 zhǒng offspring 則令佛寶種不斷
104 32 zhǒng breed 則令佛寶種不斷
105 32 zhǒng race 則令佛寶種不斷
106 32 zhǒng species 則令佛寶種不斷
107 32 zhǒng root; source; origin 則令佛寶種不斷
108 32 zhǒng grit; guts 則令佛寶種不斷
109 28 to go; to 於此三千大千世界所有四大王眾天
110 28 to rely on; to depend on 於此三千大千世界所有四大王眾天
111 28 Yu 於此三千大千世界所有四大王眾天
112 28 a crow 於此三千大千世界所有四大王眾天
113 27 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
114 27 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
115 27 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
116 27 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
117 27 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
118 27 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
119 27 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
120 25 yìng to answer; to respond 應受如是般若波羅蜜多
121 25 yìng to confirm; to verify 應受如是般若波羅蜜多
122 25 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應受如是般若波羅蜜多
123 25 yìng to accept 應受如是般若波羅蜜多
124 25 yìng to permit; to allow 應受如是般若波羅蜜多
125 25 yìng to echo 應受如是般若波羅蜜多
126 25 yìng to handle; to deal with 應受如是般若波羅蜜多
127 25 yìng Ying 應受如是般若波羅蜜多
128 24 néng can; able 若能受持
129 24 néng ability; capacity 若能受持
130 24 néng a mythical bear-like beast 若能受持
131 24 néng energy 若能受持
132 24 néng function; use 若能受持
133 24 néng talent 若能受持
134 24 néng expert at 若能受持
135 24 néng to be in harmony 若能受持
136 24 néng to tend to; to care for 若能受持
137 24 néng to reach; to arrive at 若能受持
138 24 néng to be able; śak 若能受持
139 24 to reach 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
140 24 to attain 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
141 24 to understand 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
142 24 able to be compared to; to catch up with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
143 24 to be involved with; to associate with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
144 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
145 24 and; ca; api 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
146 24 便 biàn convenient; handy; easy 便有布施波羅蜜多
147 24 便 biàn advantageous 便有布施波羅蜜多
148 24 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便有布施波羅蜜多
149 24 便 pián fat; obese 便有布施波羅蜜多
150 24 便 biàn to make easy 便有布施波羅蜜多
151 24 便 biàn an unearned advantage 便有布施波羅蜜多
152 24 便 biàn ordinary; plain 便有布施波羅蜜多
153 24 便 biàn in passing 便有布施波羅蜜多
154 24 便 biàn informal 便有布施波羅蜜多
155 24 便 biàn appropriate; suitable 便有布施波羅蜜多
156 24 便 biàn an advantageous occasion 便有布施波羅蜜多
157 24 便 biàn stool 便有布施波羅蜜多
158 24 便 pián quiet; quiet and comfortable 便有布施波羅蜜多
159 24 便 biàn proficient; skilled 便有布施波羅蜜多
160 24 便 pián shrewd; slick; good with words 便有布施波羅蜜多
161 23 yóu Kangxi radical 102 由三寶種不斷絕故
162 23 yóu to follow along 由三寶種不斷絕故
163 23 yóu cause; reason 由三寶種不斷絕故
164 23 yóu You 由三寶種不斷絕故
165 22 zhī to know 大仙當知
166 22 zhī to comprehend 大仙當知
167 22 zhī to inform; to tell 大仙當知
168 22 zhī to administer 大仙當知
169 22 zhī to distinguish; to discern 大仙當知
170 22 zhī to be close friends 大仙當知
171 22 zhī to feel; to sense; to perceive 大仙當知
172 22 zhī to receive; to entertain 大仙當知
173 22 zhī knowledge 大仙當知
174 22 zhī consciousness; perception 大仙當知
175 22 zhī a close friend 大仙當知
176 22 zhì wisdom 大仙當知
177 22 zhì Zhi 大仙當知
178 22 zhī Understanding 大仙當知
179 22 zhī know; jña 大仙當知
180 21 顯現 xiǎnxiàn to appear 有菩薩摩訶薩世間顯現
181 21 顯現 xiǎnxiàn appearance 有菩薩摩訶薩世間顯現
182 21 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means; expedient means; skillful and expedient means 唯菩薩摩訶薩具方便善巧
183 21 Kangxi radical 71 無繁天
184 21 to not have; without 無繁天
185 21 mo 無繁天
186 21 to not have 無繁天
187 21 Wu 無繁天
188 21 mo 無繁天
189 20 lún a wheel 譬如依因滿月輪故
190 20 lún a disk; a ring 譬如依因滿月輪故
191 20 lún a revolution 譬如依因滿月輪故
192 20 lún to revolve; to turn; to recur 譬如依因滿月輪故
193 20 lún to take turns; in turn 譬如依因滿月輪故
194 20 lún a steamer; a steamboat 譬如依因滿月輪故
195 20 lún a 12 year cycle 譬如依因滿月輪故
196 20 lún a vehicle with wheels 譬如依因滿月輪故
197 20 lún a north-south measurement 譬如依因滿月輪故
198 20 lún perimeter; circumference 譬如依因滿月輪故
199 20 lún high soaring 譬如依因滿月輪故
200 20 lún cakra 譬如依因滿月輪故
201 20 lún Lun 譬如依因滿月輪故
202 20 滿月 mǎnyuè full moon; whole month; a baby's one-month birthday 譬如依因滿月輪故
203 20 三寶 sān bǎo three treasures 由三寶種不斷絕故
204 20 三寶 sān bǎo The Triple Gem; triple gem; ratnatraya 由三寶種不斷絕故
205 20 jué to disappear; to vanish 由三寶種不斷絕故
206 20 jué unique; outstanding 由三寶種不斷絕故
207 20 jué to cut; to break 由三寶種不斷絕故
208 20 jué to die 由三寶種不斷絕故
209 20 jué to cross 由三寶種不斷絕故
210 20 jué to surpass 由三寶種不斷絕故
211 20 jué to stop 由三寶種不斷絕故
212 20 jué to exhaust 由三寶種不斷絕故
213 20 jué distant 由三寶種不斷絕故
214 20 jué poor 由三寶種不斷絕故
215 20 jué a four-lined verse with five or seven characters in each line 由三寶種不斷絕故
216 20 jué to lose consciousness and die 由三寶種不斷絕故
217 20 jué to have no progeny 由三寶種不斷絕故
218 20 jué to refuse 由三寶種不斷絕故
219 20 force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
220 20 Kangxi radical 19 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
221 20 to exert oneself; to make an effort 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
222 20 to force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
223 20 labor; forced labor 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
224 20 physical strength 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
225 20 power 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
226 20 Li 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
227 20 ability; capability 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
228 20 influence 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
229 20 strength; power; bala 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
230 20 zēng to increase; to add to; to augment 山海皆得增明
231 20 zēng duplicated; repeated 山海皆得增明
232 20 zēng to increase; vṛdh 山海皆得增明
233 20 zēng accumulation; upacaya 山海皆得增明
234 20 shì a generation 般若波羅蜜多出現於世
235 20 shì a period of thirty years 般若波羅蜜多出現於世
236 20 shì the world 般若波羅蜜多出現於世
237 20 shì years; age 般若波羅蜜多出現於世
238 20 shì a dynasty 般若波羅蜜多出現於世
239 20 shì secular; worldly 般若波羅蜜多出現於世
240 20 shì over generations 般若波羅蜜多出現於世
241 20 shì world 般若波羅蜜多出現於世
242 20 shì an era 般若波羅蜜多出現於世
243 20 shì from generation to generation; across generations 般若波羅蜜多出現於世
244 20 shì to keep good family relations 般若波羅蜜多出現於世
245 20 shì Shi 般若波羅蜜多出現於世
246 20 shì a geologic epoch 般若波羅蜜多出現於世
247 20 shì hereditary 般若波羅蜜多出現於世
248 20 shì later generations 般若波羅蜜多出現於世
249 20 shì a successor; an heir 般若波羅蜜多出現於世
250 20 shì the current times 般若波羅蜜多出現於世
251 20 shì loka; a world 般若波羅蜜多出現於世
252 20 míng bright; luminous; brilliant 山海皆得增明
253 20 míng Ming 山海皆得增明
254 20 míng Ming Dynasty 山海皆得增明
255 20 míng obvious; explicit; clear 山海皆得增明
256 20 míng intelligent; clever; perceptive 山海皆得增明
257 20 míng to illuminate; to shine 山海皆得增明
258 20 míng consecrated 山海皆得增明
259 20 míng to understand; to comprehend 山海皆得增明
260 20 míng to explain; to clarify 山海皆得增明
261 20 míng Souther Ming; Later Ming 山海皆得增明
262 20 míng the world; the human world; the world of the living 山海皆得增明
263 20 míng eyesight; vision 山海皆得增明
264 20 míng a god; a spirit 山海皆得增明
265 20 míng fame; renown 山海皆得增明
266 20 míng open; public 山海皆得增明
267 20 míng clear 山海皆得增明
268 20 míng to become proficient 山海皆得增明
269 20 míng to be proficient 山海皆得增明
270 20 míng virtuous 山海皆得增明
271 20 míng open and honest 山海皆得增明
272 20 míng clean; neat 山海皆得增明
273 20 míng remarkable; outstanding; notable 山海皆得增明
274 20 míng next; afterwards 山海皆得增明
275 20 míng positive 山海皆得增明
276 20 míng Clear 山海皆得增明
277 20 míng wisdom; knowledge; vidya 山海皆得增明
278 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
279 19 tiān heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
280 19 tiān nature 於此三千大千世界所有四大王眾天
281 19 tiān sky 於此三千大千世界所有四大王眾天
282 19 tiān weather 於此三千大千世界所有四大王眾天
283 19 tiān father; husband 於此三千大千世界所有四大王眾天
284 19 tiān a necessity 於此三千大千世界所有四大王眾天
285 19 tiān season 於此三千大千世界所有四大王眾天
286 19 tiān destiny 於此三千大千世界所有四大王眾天
287 19 tiān very high; sky high [prices] 於此三千大千世界所有四大王眾天
288 19 tiān a deva; a god 於此三千大千世界所有四大王眾天
289 19 tiān Heavenly Realm 於此三千大千世界所有四大王眾天
290 18 suǒ a few; various; some 不為一切之所降伏
291 18 suǒ a place; a location 不為一切之所降伏
292 18 suǒ indicates a passive voice 不為一切之所降伏
293 18 suǒ an ordinal number 不為一切之所降伏
294 18 suǒ meaning 不為一切之所降伏
295 18 suǒ garrison 不為一切之所降伏
296 18 suǒ place; pradeśa 不為一切之所降伏
297 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
298 18 lèi similar; like 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
299 18 lèi class in a programming language 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
300 18 lèi reason; logic 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
301 18 lèi example; model 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
302 18 lèi Lei 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
303 17 thing; matter 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
304 17 physics 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
305 17 living beings; the outside world; other people 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
306 17 contents; properties; elements 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
307 17 muticolor of an animal's coat 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
308 17 mottling 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
309 17 variety 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
310 17 an institution 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
311 17 to select; to choose 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
312 17 to seek 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
313 17 能行 néngxíng ability to act 能行布施波羅蜜多
314 17 藥草 yàocǎo medicinal herb 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
315 17 藥草 yàocǎo medicinal herb; oṣadhi 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
316 17 method; way 則令一切惡法損減
317 17 France 則令一切惡法損減
318 17 the law; rules; regulations 則令一切惡法損減
319 17 the teachings of the Buddha; Dharma 則令一切惡法損減
320 17 a standard; a norm 則令一切惡法損減
321 17 an institution 則令一切惡法損減
322 17 to emulate 則令一切惡法損減
323 17 magic; a magic trick 則令一切惡法損減
324 17 punishment 則令一切惡法損減
325 17 Fa 則令一切惡法損減
326 17 a precedent 則令一切惡法損減
327 17 a classification of some kinds of Han texts 則令一切惡法損減
328 17 relating to a ceremony or rite 則令一切惡法損減
329 17 Dharma 則令一切惡法損減
330 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 則令一切惡法損減
331 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 則令一切惡法損減
332 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 則令一切惡法損減
333 17 quality; characteristic 則令一切惡法損減
334 17 lìng to make; to cause to be; to lead 則令一切惡法損減
335 17 lìng to issue a command 則令一切惡法損減
336 17 lìng rules of behavior; customs 則令一切惡法損減
337 17 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 則令一切惡法損減
338 17 lìng a season 則令一切惡法損減
339 17 lìng respected; good reputation 則令一切惡法損減
340 17 lìng good 則令一切惡法損減
341 17 lìng pretentious 則令一切惡法損減
342 17 lìng a transcending state of existence 則令一切惡法損減
343 17 lìng a commander 則令一切惡法損減
344 17 lìng a commanding quality; an impressive character 則令一切惡法損減
345 17 lìng lyrics 則令一切惡法損減
346 17 lìng Ling 則令一切惡法損減
347 17 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 則令一切惡法損減
348 15 如理 rú lǐ principle of suchness 應如理思惟如是般若波羅蜜多
349 15 修學 xiūxué to study 應精勤修學如是般若波羅蜜多
350 15 精勤 jīngqín concentrated diligence 應精勤修學如是般若波羅蜜多
351 15 精勤 jīngqín diligent; abhiyukta 應精勤修學如是般若波羅蜜多
352 15 思惟 sīwéi to think; to consider; to reflect 應如理思惟如是般若波羅蜜多
353 15 思惟 sīwéi thinking; tought 應如理思惟如是般若波羅蜜多
354 15 思惟 sīwéi Contemplate 應如理思惟如是般若波羅蜜多
355 15 思惟 sīwéi reflection; consideration; cintana 應如理思惟如是般若波羅蜜多
356 15 cháng Chang 常於有情不離慈
357 15 cháng common; general; ordinary 常於有情不離慈
358 15 cháng a principle; a rule 常於有情不離慈
359 15 cháng eternal; nitya 常於有情不離慈
360 14 xiàng direction 便有預流向預流果
361 14 xiàng to face 便有預流向預流果
362 14 xiàng previous; former; earlier 便有預流向預流果
363 14 xiàng a north facing window 便有預流向預流果
364 14 xiàng a trend 便有預流向預流果
365 14 xiàng Xiang 便有預流向預流果
366 14 xiàng Xiang 便有預流向預流果
367 14 xiàng to move towards 便有預流向預流果
368 14 xiàng to respect; to admire; to look up to 便有預流向預流果
369 14 xiàng to favor; to be partial to 便有預流向預流果
370 14 xiàng to approximate 便有預流向預流果
371 14 xiàng presuming 便有預流向預流果
372 14 xiàng to attack 便有預流向預流果
373 14 xiàng echo 便有預流向預流果
374 14 xiàng to make clear 便有預流向預流果
375 14 xiàng facing towards; abhimukha 便有預流向預流果
376 14 guǎng wide; large; vast 廣天
377 14 guǎng Kangxi radical 53 廣天
378 14 ān a hut 廣天
379 14 guǎng a large building structure with no walls 廣天
380 14 guǎng many; numerous; common 廣天
381 14 guǎng to extend; to expand 廣天
382 14 guǎng width; breadth; extent 廣天
383 14 guǎng broad-minded; generous 廣天
384 14 guǎng Guangzhou 廣天
385 14 guàng a unit of east-west distance 廣天
386 14 guàng a unit of 15 chariots 廣天
387 14 kuàng barren 廣天
388 14 guǎng Extensive 廣天
389 14 guǎng vaipulya; vast; extended 廣天
390 14 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
391 13 chù a place; location; a spot; a point 大臣等處
392 13 chǔ to reside; to live; to dwell 大臣等處
393 13 chù an office; a department; a bureau 大臣等處
394 13 chù a part; an aspect 大臣等處
395 13 chǔ to be in; to be in a position of 大臣等處
396 13 chǔ to get along with 大臣等處
397 13 chǔ to deal with; to manage 大臣等處
398 13 chǔ to punish; to sentence 大臣等處
399 13 chǔ to stop; to pause 大臣等處
400 13 chǔ to be associated with 大臣等處
401 13 chǔ to situate; to fix a place for 大臣等處
402 13 chǔ to occupy; to control 大臣等處
403 13 chù circumstances; situation 大臣等處
404 13 chù an occasion; a time 大臣等處
405 13 讀誦 dúsòng to read aloud; to recite 讀誦
406 13 受持 shòuchí uphold 若能受持
407 13 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 若能受持
408 13 suí to follow 能得八十種隨形好
409 13 suí to listen to 能得八十種隨形好
410 13 suí to submit to; to comply with 能得八十種隨形好
411 13 suí to be obsequious 能得八十種隨形好
412 13 suí 17th hexagram 能得八十種隨形好
413 13 suí let somebody do what they like 能得八十種隨形好
414 13 suí to resemble; to look like 能得八十種隨形好
415 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment 已證無上正等菩提
416 12 菩提 pútí bodhi 已證無上正等菩提
417 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 已證無上正等菩提
418 12 to leave; to depart; to go away; to part 常於有情不離慈
419 12 a mythical bird 常於有情不離慈
420 12 li; one of the eight divinatory trigrams 常於有情不離慈
421 12 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 常於有情不離慈
422 12 chī a dragon with horns not yet grown 常於有情不離慈
423 12 a mountain ash 常於有情不離慈
424 12 vanilla; a vanilla-like herb 常於有情不離慈
425 12 to be scattered; to be separated 常於有情不離慈
426 12 to cut off 常於有情不離慈
427 12 to violate; to be contrary to 常於有情不離慈
428 12 to be distant from 常於有情不離慈
429 12 two 常於有情不離慈
430 12 to array; to align 常於有情不離慈
431 12 to pass through; to experience 常於有情不離慈
432 12 transcendence 常於有情不離慈
433 12 xìng gender 不虛妄性
434 12 xìng nature; disposition 不虛妄性
435 12 xìng grammatical gender 不虛妄性
436 12 xìng a property; a quality 不虛妄性
437 12 xìng life; destiny 不虛妄性
438 12 xìng sexual desire 不虛妄性
439 12 xìng scope 不虛妄性
440 12 xìng nature 不虛妄性
441 12 shě to give 大捨
442 12 shě to give up; to abandon 大捨
443 12 shě a house; a home; an abode 大捨
444 12 shè my 大捨
445 12 shě equanimity 大捨
446 12 shè my house 大捨
447 12 shě to to shoot; to fire; to launch 大捨
448 12 shè to leave 大捨
449 12 shě She 大捨
450 12 shè disciple 大捨
451 12 shè a barn; a pen 大捨
452 12 shè to reside 大捨
453 12 shè to stop; to halt; to cease 大捨
454 12 shè to find a place for; to arrange 大捨
455 12 shě Give 大捨
456 12 shě equanimity; upeksa 大捨
457 12 所生 suǒshēng parents (father and mother) 善女人等隨所生處常不遠離十善業道
458 12 Buddha; Awakened One 佛告天帝釋言
459 12 relating to Buddhism 佛告天帝釋言
460 12 a statue or image of a Buddha 佛告天帝釋言
461 12 a Buddhist text 佛告天帝釋言
462 12 to touch; to stroke 佛告天帝釋言
463 12 Buddha 佛告天帝釋言
464 12 Buddha; Awakened One 佛告天帝釋言
465 12 自性空 zìxìng kōng The Intrinsically Empty Nature 自性空
466 12 自性空 zìxìng kōng emptiness of self-nature 自性空
467 12 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature 自性空
468 12 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性空
469 12 無性 wúxìng Asvabhāva 無性空
470 12 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 無上乘出現於世
471 12 ér Kangxi radical 126 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
472 12 ér as if; to seem like 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
473 12 néng can; able 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
474 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
475 12 ér to arrive; up to 皆從如是甚深般若波羅蜜多而得生長
476 11 至心 zhìxīn sincerity 至心念誦如是般若波羅蜜多
477 10 shòu to suffer; to be subjected to 應受如是般若波羅蜜多
478 10 shòu to transfer; to confer 應受如是般若波羅蜜多
479 10 shòu to receive; to accept 應受如是般若波羅蜜多
480 10 shòu to tolerate 應受如是般若波羅蜜多
481 10 shòu feelings; sensations 應受如是般若波羅蜜多
482 10 lái to come 便有如來
483 10 lái please 便有如來
484 10 lái used to substitute for another verb 便有如來
485 10 lái used between two word groups to express purpose and effect 便有如來
486 10 lái wheat 便有如來
487 10 lái next; future 便有如來
488 10 lái a simple complement of direction 便有如來
489 10 lái to occur; to arise 便有如來
490 10 lái to earn 便有如來
491 10 lái to come; āgata 便有如來
492 10 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 應供養恭敬
493 10 恭敬 gōngjìng Respect 應供養恭敬
494 10 諸天 zhū tiān devas 汝等諸天眷屬
495 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 過去諸佛及諸弟子
496 9 聽聞 tīngwén to listen 至心聽聞
497 9 聽聞 tīngwén news one has heard 至心聽聞
498 9 聽聞 tīngwén listening and learning 至心聽聞
499 9 爾時 ěr shí at that time 爾時
500 9 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時

Frequencies of all Words

Top 814

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 130 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
2 130 old; ancient; former; past 何以故
3 130 reason; cause; purpose 何以故
4 130 to die 何以故
5 130 so; therefore; hence 何以故
6 130 original 何以故
7 130 accident; happening; instance 何以故
8 130 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
9 130 something in the past 何以故
10 130 deceased; dead 何以故
11 130 still; yet 何以故
12 92 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 應受如是般若波羅蜜多
13 80 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
14 79 如是 rúshì thus; so 應受如是般若波羅蜜多
15 79 如是 rúshì thus, so 應受如是般若波羅蜜多
16 74 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 便有菩薩摩訶薩
17 67 according to 入無餘依般涅槃界
18 67 to depend on; to lean on 入無餘依般涅槃界
19 67 to comply with; to follow 入無餘依般涅槃界
20 67 to help 入無餘依般涅槃界
21 67 flourishing 入無餘依般涅槃界
22 67 lovable 入無餘依般涅槃界
23 67 upadhi / bonds; substratum 入無餘依般涅槃界
24 66 děng et cetera; and so on 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
25 66 děng to wait 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
26 66 děng degree; kind 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
27 66 děng plural 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
28 66 děng to be equal 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
29 66 děng degree; level 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
30 66 děng to compare 便有菩薩摩訶薩及菩薩摩訶薩十地等法出現於世
31 62 世間 shìjiān world; the human world 十善業道出現世間
32 62 世間 shìjiān world 十善業道出現世間
33 61 yīn because 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
34 61 yīn cause; reason 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
35 61 yīn to accord with 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
36 61 yīn to follow 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
37 61 yīn to rely on 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
38 61 yīn via; through 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
39 61 yīn to continue 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
40 61 yīn to receive 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
41 61 yīn to continue the same pattern; to imitate an existing model; to adapt 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
42 61 yīn to seize an opportunity 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
43 61 yīn to be like 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
44 61 yīn from; because of 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
45 61 yīn thereupon; as a result; consequently; thus; hence 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
46 61 yīn a standrd; a criterion 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
47 61 yīn Cause 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
48 61 yīn cause; hetu 依因如是甚深般若波羅蜜多大呪王故
49 57 一切 yīqiè all; every; everything 則令一切惡法損減
50 57 一切 yīqiè temporary 則令一切惡法損減
51 57 一切 yīqiè the same 則令一切惡法損減
52 57 一切 yīqiè generally 則令一切惡法損減
53 57 一切 yīqiè all, everything 則令一切惡法損減
54 57 一切 yīqiè all; sarva 則令一切惡法損減
55 48 kōng empty; void; hollow 畢竟空
56 48 kòng free time 畢竟空
57 48 kòng to empty; to clean out 畢竟空
58 48 kōng the sky; the air 畢竟空
59 48 kōng in vain; for nothing 畢竟空
60 48 kòng vacant; unoccupied 畢竟空
61 48 kòng empty space 畢竟空
62 48 kōng without substance 畢竟空
63 48 kōng to not have 畢竟空
64 48 kòng opportunity; chance 畢竟空
65 48 kōng vast and high 畢竟空
66 48 kōng impractical; ficticious 畢竟空
67 48 kòng blank 畢竟空
68 48 kòng expansive 畢竟空
69 48 kòng lacking 畢竟空
70 48 kōng plain; nothing else 畢竟空
71 48 kōng Emptiness 畢竟空
72 48 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 畢竟空
73 46 shì is; are; am; to be 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
74 46 shì is exactly 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
75 46 shì is suitable; is in contrast 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
76 46 shì this; that; those 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
77 46 shì really; certainly 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
78 46 shì correct; yes; affirmative 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
79 46 shì true 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
80 46 shì is; has; exists 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
81 46 shì used between repetitions of a word 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
82 46 shì a matter; an affair 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
83 46 shì Shi 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
84 46 shì is; bhū 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
85 46 shì this; idam 若阿素洛兇悖徒黨興是惡念
86 43 de potential marker 山海皆得增明
87 43 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 山海皆得增明
88 43 děi must; ought to 山海皆得增明
89 43 děi to want to; to need to 山海皆得增明
90 43 děi must; ought to 山海皆得增明
91 43 de 山海皆得增明
92 43 de infix potential marker 山海皆得增明
93 43 to result in 山海皆得增明
94 43 to be proper; to fit; to suit 山海皆得增明
95 43 to be satisfied 山海皆得增明
96 43 to be finished 山海皆得增明
97 43 de result of degree 山海皆得增明
98 43 de marks completion of an action 山海皆得增明
99 43 děi satisfying 山海皆得增明
100 43 to contract 山海皆得增明
101 43 marks permission or possibility 山海皆得增明
102 43 expressing frustration 山海皆得增明
103 43 to hear 山海皆得增明
104 43 to have; there is 山海皆得增明
105 43 marks time passed 山海皆得增明
106 43 obtain; attain; prāpta 山海皆得增明
107 40 出現 chūxiàn to appear 般若波羅蜜多出現於世
108 40 出現 chūxiàn to be produced; to arise 般若波羅蜜多出現於世
109 40 出現 chūxiàn to manifest 般若波羅蜜多出現於世
110 38 dāng to be; to act as; to serve as 大仙當知
111 38 dāng at or in the very same; be apposite 大仙當知
112 38 dāng dang (sound of a bell) 大仙當知
113 38 dāng to face 大仙當知
114 38 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 大仙當知
115 38 dāng to manage; to host 大仙當知
116 38 dāng should 大仙當知
117 38 dāng to treat; to regard as 大仙當知
118 38 dǎng to think 大仙當知
119 38 dàng suitable; correspond to 大仙當知
120 38 dǎng to be equal 大仙當知
121 38 dàng that 大仙當知
122 38 dāng an end; top 大仙當知
123 38 dàng clang; jingle 大仙當知
124 38 dāng to judge 大仙當知
125 38 dǎng to bear on one's shoulder 大仙當知
126 38 dàng the same 大仙當知
127 38 dàng to pawn 大仙當知
128 38 dàng to fail [an exam] 大仙當知
129 38 dàng a trap 大仙當知
130 38 dàng a pawned item 大仙當知
131 38 甚深 shénshēn very profound; what is deep 汝應受此甚深般若波羅蜜多
132 36 善女人 shàn nǚrén good women 善女人等
133 36 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人等
134 36 zhòu charm; spell; incantation 如是般若波羅蜜多是大神呪
135 36 zhòu a curse 如是般若波羅蜜多是大神呪
136 36 zhòu urging; adjure 如是般若波羅蜜多是大神呪
137 36 zhòu mantra 如是般若波羅蜜多是大神呪
138 36 善男子 shàn nánzǐ good men 若善男子
139 36 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若善男子
140 34 jiē all; each and every; in all cases 一切皆學如是般若波羅蜜多
141 34 jiē same; equally 一切皆學如是般若波羅蜜多
142 33 wáng Wang 於此三千大千世界所有四大王眾天
143 33 wáng a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
144 33 wáng Kangxi radical 96 於此三千大千世界所有四大王眾天
145 33 wàng to be king; to rule 於此三千大千世界所有四大王眾天
146 33 wáng a prince; a duke 於此三千大千世界所有四大王眾天
147 33 wáng grand; great 於此三千大千世界所有四大王眾天
148 33 wáng to treat with the ceremony due to a king 於此三千大千世界所有四大王眾天
149 33 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 於此三千大千世界所有四大王眾天
150 33 wáng the head of a group or gang 於此三千大千世界所有四大王眾天
151 33 wáng the biggest or best of a group 於此三千大千世界所有四大王眾天
152 33 wáng king; best of a kind; rāja 於此三千大千世界所有四大王眾天
153 32 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 大仙
154 32 big; huge; large 大捨
155 32 Kangxi radical 37 大捨
156 32 great; major; important 大捨
157 32 size 大捨
158 32 old 大捨
159 32 greatly; very 大捨
160 32 oldest; earliest 大捨
161 32 adult 大捨
162 32 tài greatest; grand 大捨
163 32 dài an important person 大捨
164 32 senior 大捨
165 32 approximately 大捨
166 32 tài greatest; grand 大捨
167 32 an element 大捨
168 32 great; mahā 大捨
169 32 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
170 32 zhòng to plant; to grow; to cultivate 則令佛寶種不斷
171 32 zhǒng kind; type 則令佛寶種不斷
172 32 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 則令佛寶種不斷
173 32 zhǒng seed; strain 則令佛寶種不斷
174 32 zhǒng offspring 則令佛寶種不斷
175 32 zhǒng breed 則令佛寶種不斷
176 32 zhǒng race 則令佛寶種不斷
177 32 zhǒng species 則令佛寶種不斷
178 32 zhǒng root; source; origin 則令佛寶種不斷
179 32 zhǒng grit; guts 則令佛寶種不斷
180 29 ruò to seem; to be like; as 若能受持
181 29 ruò seemingly 若能受持
182 29 ruò if 若能受持
183 29 ruò you 若能受持
184 29 ruò this; that 若能受持
185 29 ruò and; or 若能受持
186 29 ruò as for; pertaining to 若能受持
187 29 pomegranite 若能受持
188 29 ruò to choose 若能受持
189 29 ruò to agree; to accord with; to conform to 若能受持
190 29 ruò thus 若能受持
191 29 ruò pollia 若能受持
192 29 ruò Ruo 若能受持
193 29 ruò only then 若能受持
194 29 ja 若能受持
195 29 jñā 若能受持
196 28 in; at 於此三千大千世界所有四大王眾天
197 28 in; at 於此三千大千世界所有四大王眾天
198 28 in; at; to; from 於此三千大千世界所有四大王眾天
199 28 to go; to 於此三千大千世界所有四大王眾天
200 28 to rely on; to depend on 於此三千大千世界所有四大王眾天
201 28 to go to; to arrive at 於此三千大千世界所有四大王眾天
202 28 from 於此三千大千世界所有四大王眾天
203 28 give 於此三千大千世界所有四大王眾天
204 28 oppposing 於此三千大千世界所有四大王眾天
205 28 and 於此三千大千世界所有四大王眾天
206 28 compared to 於此三千大千世界所有四大王眾天
207 28 by 於此三千大千世界所有四大王眾天
208 28 and; as well as 於此三千大千世界所有四大王眾天
209 28 for 於此三千大千世界所有四大王眾天
210 28 Yu 於此三千大千世界所有四大王眾天
211 28 a crow 於此三千大千世界所有四大王眾天
212 28 whew; wow 於此三千大千世界所有四大王眾天
213 27 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
214 27 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
215 27 成就 chéngjiù accomplishment 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
216 27 成就 chéngjiù Achievements 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
217 27 成就 chéngjiù to attained; to obtain 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
218 27 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
219 27 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
220 27 yǒu is; are; to exist 若有受持
221 27 yǒu to have; to possess 若有受持
222 27 yǒu indicates an estimate 若有受持
223 27 yǒu indicates a large quantity 若有受持
224 27 yǒu indicates an affirmative response 若有受持
225 27 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有受持
226 27 yǒu used to compare two things 若有受持
227 27 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有受持
228 27 yǒu used before the names of dynasties 若有受持
229 27 yǒu a certain thing; what exists 若有受持
230 27 yǒu multiple of ten and ... 若有受持
231 27 yǒu abundant 若有受持
232 27 yǒu purposeful 若有受持
233 27 yǒu You 若有受持
234 27 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有受持
235 27 yǒu becoming; bhava 若有受持
236 25 yīng should; ought 應受如是般若波羅蜜多
237 25 yìng to answer; to respond 應受如是般若波羅蜜多
238 25 yìng to confirm; to verify 應受如是般若波羅蜜多
239 25 yīng soon; immediately 應受如是般若波羅蜜多
240 25 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應受如是般若波羅蜜多
241 25 yìng to accept 應受如是般若波羅蜜多
242 25 yīng or; either 應受如是般若波羅蜜多
243 25 yìng to permit; to allow 應受如是般若波羅蜜多
244 25 yìng to echo 應受如是般若波羅蜜多
245 25 yìng to handle; to deal with 應受如是般若波羅蜜多
246 25 yìng Ying 應受如是般若波羅蜜多
247 25 yīng suitable; yukta 應受如是般若波羅蜜多
248 24 néng can; able 若能受持
249 24 néng ability; capacity 若能受持
250 24 néng a mythical bear-like beast 若能受持
251 24 néng energy 若能受持
252 24 néng function; use 若能受持
253 24 néng may; should; permitted to 若能受持
254 24 néng talent 若能受持
255 24 néng expert at 若能受持
256 24 néng to be in harmony 若能受持
257 24 néng to tend to; to care for 若能受持
258 24 néng to reach; to arrive at 若能受持
259 24 néng as long as; only 若能受持
260 24 néng even if 若能受持
261 24 néng but 若能受持
262 24 néng in this way 若能受持
263 24 néng to be able; śak 若能受持
264 24 to reach 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
265 24 and 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
266 24 coming to; when 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
267 24 to attain 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
268 24 to understand 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
269 24 able to be compared to; to catch up with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
270 24 to be involved with; to associate with 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
271 24 passing of a feudal title from elder to younger brother 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
272 24 and; ca; api 便有獨覺及獨覺向獨覺果出現於世
273 24 便 biàn convenient; handy; easy 便有布施波羅蜜多
274 24 便 biàn advantageous 便有布施波羅蜜多
275 24 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 便有布施波羅蜜多
276 24 便 pián fat; obese 便有布施波羅蜜多
277 24 便 biàn to make easy 便有布施波羅蜜多
278 24 便 biàn an unearned advantage 便有布施波羅蜜多
279 24 便 biàn ordinary; plain 便有布施波羅蜜多
280 24 便 biàn if only; so long as; to the contrary 便有布施波羅蜜多
281 24 便 biàn in passing 便有布施波羅蜜多
282 24 便 biàn informal 便有布施波羅蜜多
283 24 便 biàn right away; then; right after 便有布施波羅蜜多
284 24 便 biàn appropriate; suitable 便有布施波羅蜜多
285 24 便 biàn an advantageous occasion 便有布施波羅蜜多
286 24 便 biàn stool 便有布施波羅蜜多
287 24 便 pián quiet; quiet and comfortable 便有布施波羅蜜多
288 24 便 biàn proficient; skilled 便有布施波羅蜜多
289 24 便 biàn even if; even though 便有布施波羅蜜多
290 24 便 pián shrewd; slick; good with words 便有布施波羅蜜多
291 24 便 biàn then; atha 便有布施波羅蜜多
292 23 yóu follow; from; it is for...to 由三寶種不斷絕故
293 23 yóu Kangxi radical 102 由三寶種不斷絕故
294 23 yóu to follow along 由三寶種不斷絕故
295 23 yóu cause; reason 由三寶種不斷絕故
296 23 yóu by somebody; up to somebody 由三寶種不斷絕故
297 23 yóu from a starting point 由三寶種不斷絕故
298 23 yóu You 由三寶種不斷絕故
299 23 不斷 bùduàn unceasing; uninterrupted 則令佛寶種不斷
300 22 zhī to know 大仙當知
301 22 zhī to comprehend 大仙當知
302 22 zhī to inform; to tell 大仙當知
303 22 zhī to administer 大仙當知
304 22 zhī to distinguish; to discern 大仙當知
305 22 zhī to be close friends 大仙當知
306 22 zhī to feel; to sense; to perceive 大仙當知
307 22 zhī to receive; to entertain 大仙當知
308 22 zhī knowledge 大仙當知
309 22 zhī consciousness; perception 大仙當知
310 22 zhī a close friend 大仙當知
311 22 zhì wisdom 大仙當知
312 22 zhì Zhi 大仙當知
313 22 zhī Understanding 大仙當知
314 22 zhī know; jña 大仙當知
315 21 顯現 xiǎnxiàn to appear 有菩薩摩訶薩世間顯現
316 21 顯現 xiǎnxiàn appearance 有菩薩摩訶薩世間顯現
317 21 方便善巧 fāngbiàn shàn qiǎo skillful means; expedient means; skillful and expedient means 唯菩薩摩訶薩具方便善巧
318 21 no 無繁天
319 21 Kangxi radical 71 無繁天
320 21 to not have; without 無繁天
321 21 has not yet 無繁天
322 21 mo 無繁天
323 21 do not 無繁天
324 21 not; -less; un- 無繁天
325 21 regardless of 無繁天
326 21 to not have 無繁天
327 21 um 無繁天
328 21 Wu 無繁天
329 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無繁天
330 21 not; non- 無繁天
331 21 mo 無繁天
332 20 lún a round; a turn 譬如依因滿月輪故
333 20 lún a wheel 譬如依因滿月輪故
334 20 lún a disk; a ring 譬如依因滿月輪故
335 20 lún a revolution 譬如依因滿月輪故
336 20 lún to revolve; to turn; to recur 譬如依因滿月輪故
337 20 lún to take turns; in turn 譬如依因滿月輪故
338 20 lún a steamer; a steamboat 譬如依因滿月輪故
339 20 lún a 12 year cycle 譬如依因滿月輪故
340 20 lún a vehicle with wheels 譬如依因滿月輪故
341 20 lún a north-south measurement 譬如依因滿月輪故
342 20 lún perimeter; circumference 譬如依因滿月輪故
343 20 lún high soaring 譬如依因滿月輪故
344 20 lún cakra 譬如依因滿月輪故
345 20 lún Lun 譬如依因滿月輪故
346 20 滿月 mǎnyuè full moon; whole month; a baby's one-month birthday 譬如依因滿月輪故
347 20 三寶 sān bǎo three treasures 由三寶種不斷絕故
348 20 三寶 sān bǎo The Triple Gem; triple gem; ratnatraya 由三寶種不斷絕故
349 20 jué absolutely 由三寶種不斷絕故
350 20 jué to disappear; to vanish 由三寶種不斷絕故
351 20 jué unique; outstanding 由三寶種不斷絕故
352 20 jué to cut; to break 由三寶種不斷絕故
353 20 jué to die 由三寶種不斷絕故
354 20 jué to cross 由三寶種不斷絕故
355 20 jué to surpass 由三寶種不斷絕故
356 20 jué to stop 由三寶種不斷絕故
357 20 jué to exhaust 由三寶種不斷絕故
358 20 jué distant 由三寶種不斷絕故
359 20 jué poor 由三寶種不斷絕故
360 20 jué a four-lined verse with five or seven characters in each line 由三寶種不斷絕故
361 20 jué to lose consciousness and die 由三寶種不斷絕故
362 20 jué to have no progeny 由三寶種不斷絕故
363 20 jué to refuse 由三寶種不斷絕故
364 20 jué must 由三寶種不斷絕故
365 20 jué unfeeling; callous 由三寶種不斷絕故
366 20 force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
367 20 Kangxi radical 19 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
368 20 to exert oneself; to make an effort 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
369 20 to force 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
370 20 resolutely; strenuously 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
371 20 labor; forced labor 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
372 20 physical strength 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
373 20 power 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
374 20 Li 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
375 20 ability; capability 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
376 20 influence 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
377 20 strength; power; bala 菩薩摩訶薩成就方便善巧力故
378 20 zēng to increase; to add to; to augment 山海皆得增明
379 20 zēng duplicated; repeated 山海皆得增明
380 20 zēng to increase; vṛdh 山海皆得增明
381 20 zēng accumulation; upacaya 山海皆得增明
382 20 shì a generation 般若波羅蜜多出現於世
383 20 shì a period of thirty years 般若波羅蜜多出現於世
384 20 shì the world 般若波羅蜜多出現於世
385 20 shì years; age 般若波羅蜜多出現於世
386 20 shì a dynasty 般若波羅蜜多出現於世
387 20 shì secular; worldly 般若波羅蜜多出現於世
388 20 shì over generations 般若波羅蜜多出現於世
389 20 shì always 般若波羅蜜多出現於世
390 20 shì world 般若波羅蜜多出現於世
391 20 shì a life; a lifetime 般若波羅蜜多出現於世
392 20 shì an era 般若波羅蜜多出現於世
393 20 shì from generation to generation; across generations 般若波羅蜜多出現於世
394 20 shì to keep good family relations 般若波羅蜜多出現於世
395 20 shì Shi 般若波羅蜜多出現於世
396 20 shì a geologic epoch 般若波羅蜜多出現於世
397 20 shì hereditary 般若波羅蜜多出現於世
398 20 shì later generations 般若波羅蜜多出現於世
399 20 shì a successor; an heir 般若波羅蜜多出現於世
400 20 shì the current times 般若波羅蜜多出現於世
401 20 shì loka; a world 般若波羅蜜多出現於世
402 20 míng bright; luminous; brilliant 山海皆得增明
403 20 míng Ming 山海皆得增明
404 20 míng Ming Dynasty 山海皆得增明
405 20 míng obvious; explicit; clear 山海皆得增明
406 20 míng intelligent; clever; perceptive 山海皆得增明
407 20 míng to illuminate; to shine 山海皆得增明
408 20 míng consecrated 山海皆得增明
409 20 míng to understand; to comprehend 山海皆得增明
410 20 míng to explain; to clarify 山海皆得增明
411 20 míng Souther Ming; Later Ming 山海皆得增明
412 20 míng the world; the human world; the world of the living 山海皆得增明
413 20 míng eyesight; vision 山海皆得增明
414 20 míng a god; a spirit 山海皆得增明
415 20 míng fame; renown 山海皆得增明
416 20 míng open; public 山海皆得增明
417 20 míng clear 山海皆得增明
418 20 míng to become proficient 山海皆得增明
419 20 míng to be proficient 山海皆得增明
420 20 míng virtuous 山海皆得增明
421 20 míng open and honest 山海皆得增明
422 20 míng clean; neat 山海皆得增明
423 20 míng remarkable; outstanding; notable 山海皆得增明
424 20 míng next; afterwards 山海皆得增明
425 20 míng positive 山海皆得增明
426 20 míng Clear 山海皆得增明
427 20 míng wisdom; knowledge; vidya 山海皆得增明
428 19 this; these 於此三千大千世界所有四大王眾天
429 19 in this way 於此三千大千世界所有四大王眾天
430 19 otherwise; but; however; so 於此三千大千世界所有四大王眾天
431 19 at this time; now; here 於此三千大千世界所有四大王眾天
432 19 this; here; etad 於此三千大千世界所有四大王眾天
433 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
434 19 tiān day 於此三千大千世界所有四大王眾天
435 19 tiān heaven 於此三千大千世界所有四大王眾天
436 19 tiān nature 於此三千大千世界所有四大王眾天
437 19 tiān sky 於此三千大千世界所有四大王眾天
438 19 tiān weather 於此三千大千世界所有四大王眾天
439 19 tiān father; husband 於此三千大千世界所有四大王眾天
440 19 tiān a necessity 於此三千大千世界所有四大王眾天
441 19 tiān season 於此三千大千世界所有四大王眾天
442 19 tiān destiny 於此三千大千世界所有四大王眾天
443 19 tiān very high; sky high [prices] 於此三千大千世界所有四大王眾天
444 19 tiān very 於此三千大千世界所有四大王眾天
445 19 tiān a deva; a god 於此三千大千世界所有四大王眾天
446 19 tiān Heavenly Realm 於此三千大千世界所有四大王眾天
447 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 不為一切之所降伏
448 18 suǒ an office; an institute 不為一切之所降伏
449 18 suǒ introduces a relative clause 不為一切之所降伏
450 18 suǒ it 不為一切之所降伏
451 18 suǒ if; supposing 不為一切之所降伏
452 18 suǒ a few; various; some 不為一切之所降伏
453 18 suǒ a place; a location 不為一切之所降伏
454 18 suǒ indicates a passive voice 不為一切之所降伏
455 18 suǒ that which 不為一切之所降伏
456 18 suǒ an ordinal number 不為一切之所降伏
457 18 suǒ meaning 不為一切之所降伏
458 18 suǒ garrison 不為一切之所降伏
459 18 suǒ place; pradeśa 不為一切之所降伏
460 18 suǒ that which; yad 不為一切之所降伏
461 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
462 18 lèi similar; like 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
463 18 lèi kind; type; class; category 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
464 18 lèi class in a programming language 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
465 18 lèi reason; logic 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
466 18 lèi example; model 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
467 18 lèi Lei 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
468 18 lèi approximately 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
469 17 thing; matter 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
470 17 physics 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
471 17 living beings; the outside world; other people 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
472 17 contents; properties; elements 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
473 17 muticolor of an animal's coat 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
474 17 mottling 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
475 17 variety 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
476 17 an institution 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
477 17 to select; to choose 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
478 17 to seek 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
479 17 能行 néngxíng ability to act 能行布施波羅蜜多
480 17 藥草 yàocǎo medicinal herb 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
481 17 藥草 yàocǎo medicinal herb; oṣadhi 一切世間十善業道藥草物類皆得增明
482 17 method; way 則令一切惡法損減
483 17 France 則令一切惡法損減
484 17 the law; rules; regulations 則令一切惡法損減
485 17 the teachings of the Buddha; Dharma 則令一切惡法損減
486 17 a standard; a norm 則令一切惡法損減
487 17 an institution 則令一切惡法損減
488 17 to emulate 則令一切惡法損減
489 17 magic; a magic trick 則令一切惡法損減
490 17 punishment 則令一切惡法損減
491 17 Fa 則令一切惡法損減
492 17 a precedent 則令一切惡法損減
493 17 a classification of some kinds of Han texts 則令一切惡法損減
494 17 relating to a ceremony or rite 則令一切惡法損減
495 17 Dharma 則令一切惡法損減
496 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 則令一切惡法損減
497 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 則令一切惡法損減
498 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 則令一切惡法損減
499 17 quality; characteristic 則令一切惡法損減
500 17 lìng to make; to cause to be; to lead 則令一切惡法損減

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
如是 rúshì thus, so
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
upadhi / bonds; substratum
世间 世間 shìjiān world
 1. yīn
 2. yīn
 1. Cause
 2. cause; hetu
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 100 The Large Sutra Perfection of Wisdom; Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
吠舍 102 Vaishya
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
乐变化天 樂變化天 108 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
摩揭陀国 摩揭陀國 109 Magadha
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩萨十地 菩薩十地 112 the ten grounds of the bodhisattva path; dashabhumi
人乘 114 Human Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 115 Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
十遍处 十遍處 115 Ten Kasinas
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天乘 116 Heavenly Vehicle
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
预流 預流 121 Sotapanna; Srotaāpanna; Stream-Enterer
旃荼罗 旃荼羅 122 Chandala; caṇḍāla; untouchable caste
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 163.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 196
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
阿素洛 196 an asura
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八胜处 八勝處 98 eight abodes of superiority; eight stations of mastery; eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 98 The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八十随好 八十隨好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
常生 99 immortality
成就一切智 99 attainment of omniscience
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除一切恶 除一切惡 99 eliminate all evil; without any evil
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大空 100 the great void
道圣谛 道聖諦 100 the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
大仙 100 a great sage; maharsi
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
独觉乘 獨覺乘 100 Pratyekabuddha vehicle
多生 100 many births; many rebirths
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶念 惡念 195 evil intentions
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法会 法會 102 a Dharma service; an assembly; dharma-saṃgīti
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
方便善巧 102 skillful means; expedient means; skillful and expedient means
法住 102 dharma abode
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
化作 104 to produce; to conjure
健达缚 健達縛 106 a gandharva
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
紧捺洛 緊捺洛 106 kimnara
伎乐 伎樂 106 music
卷第一 106 scroll 1
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
苦圣谛 苦聖諦 107 the noble truth of the existence of suffering
兰若 蘭若 108
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; aranya
 3. temple; monastery
离生性 離生性 108 the nature of leaving the cycle of birth and death
离苦 離苦 108 to transcend suffering
留难 留難 108 the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六神通 108 the six supernatural powers
龙神 龍神 108 dragon spirit
莫呼洛伽 109 mahoraga
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内空 內空 110 empty within
能行 110 ability to act
念言 110 words from memory
傍生 112 [rebirth as an] animal
平等性 112 universal nature
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyaṅga
七等觉支 七等覺支 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
人非人 114 kijnara; human or non-human being
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十二大士相 115 thirty two marks of excellence
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根力 115 power of wholesome roots
圣谛 聖諦 115 paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
胜义空 勝義空 115 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
什深 甚深 115 very profound; what is deep
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
十八佛不共法 115 eighteen characterisitics unique to Buddhas
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
戍达罗 戍達羅 115 sudra; shudra; slave class
四兵 115 four divisions of troups
四静虑 四靜慮 115 four jhanas; four stages of meditative concentration
四念住 115 four foundations of mindfulness; satipatthana
四神足 115 the four kinds of teleportation
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍解 四無礙解 115 the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 115 four right efforts; four right exertions
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
天众 天眾 116 devas
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
外空 119 emptiness external to the body
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五衰相现 五衰相現 119 Five Signs of Decay
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相解脱门 無相解脫門 119 signless doors of deliverance
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
现证 現證 120 immediate realization
相应心 相應心 120 a mind associated with mental afflictions
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
一来果 一來果 121 the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 121 the fruit of sakṛdāgāmin
应供养 應供養 121 worthy of worship
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切相智 121 knowledge of all bases; vastujñāna
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
预流果 預流果 121 srotāpanna
赞歎 讚歎 122 praise
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
自相空 122 emptiness of essence
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature