Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 14

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 75 interesting 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
2 75 to turn towards; to approach 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
3 75 to urge 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
4 75 purport; an objective 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
5 75 a delight; a pleasure; an interest 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
6 75 an inclination 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
7 75 a flavor; a taste 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
8 75 to go quickly towards 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
9 75 realm; destination 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
10 65 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
11 65 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
12 61 to go; to 是菩薩於何處沒而來生此
13 61 to rely on; to depend on 是菩薩於何處沒而來生此
14 61 Yu 是菩薩於何處沒而來生此
15 61 a crow 是菩薩於何處沒而來生此
16 53 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
17 51 Kangxi radical 71 是菩薩於其中路無所退失
18 51 to not have; without 是菩薩於其中路無所退失
19 51 mo 是菩薩於其中路無所退失
20 51 to not have 是菩薩於其中路無所退失
21 51 Wu 是菩薩於其中路無所退失
22 51 mo 是菩薩於其中路無所退失
23 51 infix potential marker 不驚不怖
24 45 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩亦復如是
25 43 wéi to act as; to serve 忽於一時為彼風癀痰
26 43 wéi to change into; to become 忽於一時為彼風癀痰
27 43 wéi to be; is 忽於一時為彼風癀痰
28 43 wéi to do 忽於一時為彼風癀痰
29 43 wèi to support; to help 忽於一時為彼風癀痰
30 43 wéi to govern 忽於一時為彼風癀痰
31 43 wèi to be; bhū 忽於一時為彼風癀痰
32 43 to be near by; to be close to 即不棄捨般若波羅蜜多
33 43 at that time 即不棄捨般若波羅蜜多
34 43 to be exactly the same as; to be thus 即不棄捨般若波羅蜜多
35 43 supposed; so-called 即不棄捨般若波羅蜜多
36 43 to arrive at; to ascend 即不棄捨般若波羅蜜多
37 43 suǒ a few; various; some 當知已於他方佛剎彼彼佛所
38 43 suǒ a place; a location 當知已於他方佛剎彼彼佛所
39 43 suǒ indicates a passive voice 當知已於他方佛剎彼彼佛所
40 43 suǒ an ordinal number 當知已於他方佛剎彼彼佛所
41 43 suǒ meaning 當知已於他方佛剎彼彼佛所
42 43 suǒ garrison 當知已於他方佛剎彼彼佛所
43 43 suǒ place; pradeśa 當知已於他方佛剎彼彼佛所
44 41 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
45 41 děi to want to; to need to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
46 41 děi must; ought to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
47 41 de 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
48 41 de infix potential marker 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
49 41 to result in 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
50 41 to be proper; to fit; to suit 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
51 41 to be satisfied 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
52 41 to be finished 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
53 41 děi satisfying 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
54 41 to contract 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
55 41 to hear 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
56 41 to have; there is 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
57 41 marks time passed 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
58 41 obtain; attain; prāpta 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
59 37 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 於阿耨多羅三藐三菩提
60 34 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法亦復如是
61 34 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法亦復如是
62 32 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
63 29 shí time; a point or period of time 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
64 29 shí a season; a quarter of a year 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
65 29 shí one of the 12 two-hour periods of the day 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
66 29 shí fashionable 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
67 29 shí fate; destiny; luck 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
68 29 shí occasion; opportunity; chance 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
69 29 shí tense 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
70 29 shí particular; special 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
71 29 shí to plant; to cultivate 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
72 29 shí an era; a dynasty 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
73 29 shí time [abstract] 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
74 29 shí seasonal 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
75 29 shí to wait upon 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
76 29 shí hour 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
77 29 shí appropriate; proper; timely 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
78 29 shí Shi 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
79 29 shí a present; currentlt 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
80 29 shí time; kāla 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
81 29 shí at that time; samaya 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
82 29 néng can; able 能一日二日三四五日
83 29 néng ability; capacity 能一日二日三四五日
84 29 néng a mythical bear-like beast 能一日二日三四五日
85 29 néng energy 能一日二日三四五日
86 29 néng function; use 能一日二日三四五日
87 29 néng talent 能一日二日三四五日
88 29 néng expert at 能一日二日三四五日
89 29 néng to be in harmony 能一日二日三四五日
90 29 néng to tend to; to care for 能一日二日三四五日
91 29 néng to reach; to arrive at 能一日二日三四五日
92 29 néng to be able; śak 能一日二日三四五日
93 29 néng skilful; pravīṇa 能一日二日三四五日
94 28 世間 shìjiān world; the human world 又如世間有諸商人少智少慧
95 28 世間 shìjiān world 又如世間有諸商人少智少慧
96 28 世間 shìjiān world; loka 又如世間有諸商人少智少慧
97 28 zuò to do 作如是言
98 28 zuò to act as; to serve as 作如是言
99 28 zuò to start 作如是言
100 28 zuò a writing; a work 作如是言
101 28 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
102 28 zuō to create; to make 作如是言
103 28 zuō a workshop 作如是言
104 28 zuō to write; to compose 作如是言
105 28 zuò to rise 作如是言
106 28 zuò to be aroused 作如是言
107 28 zuò activity; action; undertaking 作如是言
108 28 zuò to regard as 作如是言
109 28 zuò action; kāraṇa 作如是言
110 27 zhě ca 心生信解者
111 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
112 22 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 衣隨風所轉
113 22 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 衣隨風所轉
114 22 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 衣隨風所轉
115 22 zhuǎn to turn; to rotate 衣隨風所轉
116 22 zhuǎi to use many literary allusions 衣隨風所轉
117 22 zhuǎn to transfer 衣隨風所轉
118 22 zhuǎn to move forward; pravartana 衣隨風所轉
119 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
120 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
121 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
122 18 xíng to walk 亦復不能隨所說行
123 18 xíng capable; competent 亦復不能隨所說行
124 18 háng profession 亦復不能隨所說行
125 18 xíng Kangxi radical 144 亦復不能隨所說行
126 18 xíng to travel 亦復不能隨所說行
127 18 xìng actions; conduct 亦復不能隨所說行
128 18 xíng to do; to act; to practice 亦復不能隨所說行
129 18 xíng all right; OK; okay 亦復不能隨所說行
130 18 háng horizontal line 亦復不能隨所說行
131 18 héng virtuous deeds 亦復不能隨所說行
132 18 hàng a line of trees 亦復不能隨所說行
133 18 hàng bold; steadfast 亦復不能隨所說行
134 18 xíng to move 亦復不能隨所說行
135 18 xíng to put into effect; to implement 亦復不能隨所說行
136 18 xíng travel 亦復不能隨所說行
137 18 xíng to circulate 亦復不能隨所說行
138 18 xíng running script; running script 亦復不能隨所說行
139 18 xíng temporary 亦復不能隨所說行
140 18 háng rank; order 亦復不能隨所說行
141 18 háng a business; a shop 亦復不能隨所說行
142 18 xíng to depart; to leave 亦復不能隨所說行
143 18 xíng to experience 亦復不能隨所說行
144 18 xíng path; way 亦復不能隨所說行
145 18 xíng xing; ballad 亦復不能隨所說行
146 18 xíng Xing 亦復不能隨所說行
147 18 xíng Practice 亦復不能隨所說行
148 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 亦復不能隨所說行
149 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 亦復不能隨所說行
150 18 功德 gōngdé achievements and virtue 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
151 18 功德 gōngdé merit 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
152 18 功德 gōngdé quality; guṇa 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
153 18 功德 gōngdé merit; puṇya 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
154 17 ér Kangxi radical 126 是菩薩於何處沒而來生此
155 17 ér as if; to seem like 是菩薩於何處沒而來生此
156 17 néng can; able 是菩薩於何處沒而來生此
157 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是菩薩於何處沒而來生此
158 17 ér to arrive; up to 是菩薩於何處沒而來生此
159 17 Kangxi radical 49 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
160 17 to bring to an end; to stop 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
161 17 to complete 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
162 17 to demote; to dismiss 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
163 17 to recover from an illness 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
164 17 former; pūrvaka 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
165 17 color 勿取著色謂是菩提
166 17 form; matter 勿取著色謂是菩提
167 17 shǎi dice 勿取著色謂是菩提
168 17 Kangxi radical 139 勿取著色謂是菩提
169 17 countenance 勿取著色謂是菩提
170 17 scene; sight 勿取著色謂是菩提
171 17 feminine charm; female beauty 勿取著色謂是菩提
172 17 kind; type 勿取著色謂是菩提
173 17 quality 勿取著色謂是菩提
174 17 to be angry 勿取著色謂是菩提
175 17 to seek; to search for 勿取著色謂是菩提
176 17 lust; sexual desire 勿取著色謂是菩提
177 17 form; rupa 勿取著色謂是菩提
178 16 Yi 船諸所用亦不能備
179 16 shí knowledge; understanding 識謂是菩提
180 16 shí to know; to be familiar with 識謂是菩提
181 16 zhì to record 識謂是菩提
182 16 shí thought; cognition 識謂是菩提
183 16 shí to understand 識謂是菩提
184 16 shí experience; common sense 識謂是菩提
185 16 shí a good friend 識謂是菩提
186 16 zhì to remember; to memorize 識謂是菩提
187 16 zhì a label; a mark 識謂是菩提
188 16 zhì an inscription 識謂是菩提
189 16 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識謂是菩提
190 15 method; way 恭敬聽受此甚深法
191 15 France 恭敬聽受此甚深法
192 15 the law; rules; regulations 恭敬聽受此甚深法
193 15 the teachings of the Buddha; Dharma 恭敬聽受此甚深法
194 15 a standard; a norm 恭敬聽受此甚深法
195 15 an institution 恭敬聽受此甚深法
196 15 to emulate 恭敬聽受此甚深法
197 15 magic; a magic trick 恭敬聽受此甚深法
198 15 punishment 恭敬聽受此甚深法
199 15 Fa 恭敬聽受此甚深法
200 15 a precedent 恭敬聽受此甚深法
201 15 a classification of some kinds of Han texts 恭敬聽受此甚深法
202 15 relating to a ceremony or rite 恭敬聽受此甚深法
203 15 Dharma 恭敬聽受此甚深法
204 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 恭敬聽受此甚深法
205 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 恭敬聽受此甚深法
206 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 恭敬聽受此甚深法
207 15 quality; characteristic 恭敬聽受此甚深法
208 15 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
209 15 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
210 15 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
211 15 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
212 15 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
213 15 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
214 15 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
215 15 yán to act as 尊者須菩提白佛言
216 15 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
217 15 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
218 15 to leave; to depart; to go away; to part 譬如新生犢子不離其母
219 15 a mythical bird 譬如新生犢子不離其母
220 15 li; one of the eight divinatory trigrams 譬如新生犢子不離其母
221 15 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 譬如新生犢子不離其母
222 15 chī a dragon with horns not yet grown 譬如新生犢子不離其母
223 15 a mountain ash 譬如新生犢子不離其母
224 15 vanilla; a vanilla-like herb 譬如新生犢子不離其母
225 15 to be scattered; to be separated 譬如新生犢子不離其母
226 15 to cut off 譬如新生犢子不離其母
227 15 to violate; to be contrary to 譬如新生犢子不離其母
228 15 to be distant from 譬如新生犢子不離其母
229 15 two 譬如新生犢子不離其母
230 15 to array; to align 譬如新生犢子不離其母
231 15 to pass through; to experience 譬如新生犢子不離其母
232 15 transcendence 譬如新生犢子不離其母
233 15 to avoid; to abstain from; viramaṇa 譬如新生犢子不離其母
234 14 to go back; to return 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
235 14 to resume; to restart 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
236 14 to do in detail 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
237 14 to restore 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
238 14 to respond; to reply to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
239 14 Fu; Return 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
240 14 to retaliate; to reciprocate 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
241 14 to avoid forced labor or tax 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
242 14 Fu 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
243 14 doubled; to overlapping; folded 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
244 14 a lined garment with doubled thickness 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
245 14 zhōng middle 而復於中請問其義
246 14 zhōng medium; medium sized 而復於中請問其義
247 14 zhōng China 而復於中請問其義
248 14 zhòng to hit the mark 而復於中請問其義
249 14 zhōng midday 而復於中請問其義
250 14 zhōng inside 而復於中請問其義
251 14 zhōng during 而復於中請問其義
252 14 zhōng Zhong 而復於中請問其義
253 14 zhōng intermediary 而復於中請問其義
254 14 zhōng half 而復於中請問其義
255 14 zhòng to reach; to attain 而復於中請問其義
256 14 zhòng to suffer; to infect 而復於中請問其義
257 14 zhòng to obtain 而復於中請問其義
258 14 zhòng to pass an exam 而復於中請問其義
259 14 zhōng middle 而復於中請問其義
260 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能如實請問其義
261 13 to use; to grasp 以不離其說法者故
262 13 to rely on 以不離其說法者故
263 13 to regard 以不離其說法者故
264 13 to be able to 以不離其說法者故
265 13 to order; to command 以不離其說法者故
266 13 used after a verb 以不離其說法者故
267 13 a reason; a cause 以不離其說法者故
268 13 Israel 以不離其說法者故
269 13 Yi 以不離其說法者故
270 13 use; yogena 以不離其說法者故
271 13 guǒ a result; a consequence 是菩薩即不能成就一切智果
272 13 guǒ fruit 是菩薩即不能成就一切智果
273 13 guǒ to eat until full 是菩薩即不能成就一切智果
274 13 guǒ to realize 是菩薩即不能成就一切智果
275 13 guǒ a fruit tree 是菩薩即不能成就一切智果
276 13 guǒ resolute; determined 是菩薩即不能成就一切智果
277 13 guǒ Fruit 是菩薩即不能成就一切智果
278 13 guǒ direct effect; phala; a consequence 是菩薩即不能成就一切智果
279 13 wén to hear 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
280 13 wén Wen 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
281 13 wén sniff at; to smell 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
282 13 wén to be widely known 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
283 13 wén to confirm; to accept 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
284 13 wén information 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
285 13 wèn famous; well known 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
286 13 wén knowledge; learning 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
287 13 wèn popularity; prestige; reputation 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
288 13 wén to question 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
289 13 wén heard; śruta 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
290 13 wén hearing; śruti 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
291 13 shòu to suffer; to be subjected to 時老病人受其語故
292 13 shòu to transfer; to confer 時老病人受其語故
293 13 shòu to receive; to accept 時老病人受其語故
294 13 shòu to tolerate 時老病人受其語故
295 13 shòu feelings; sensations 時老病人受其語故
296 13 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 為諸眾生以不著故說法
297 13 Qi 譬如新生犢子不離其母
298 12 rěn to bear; to endure; to tolerate 有信有忍
299 12 rěn callous; heartless 有信有忍
300 12 rěn Patience 有信有忍
301 12 rěn tolerance; patience 有信有忍
302 12 zhī to know 當知已於他方佛剎彼彼佛所
303 12 zhī to comprehend 當知已於他方佛剎彼彼佛所
304 12 zhī to inform; to tell 當知已於他方佛剎彼彼佛所
305 12 zhī to administer 當知已於他方佛剎彼彼佛所
306 12 zhī to distinguish; to discern 當知已於他方佛剎彼彼佛所
307 12 zhī to be close friends 當知已於他方佛剎彼彼佛所
308 12 zhī to feel; to sense; to perceive 當知已於他方佛剎彼彼佛所
309 12 zhī to receive; to entertain 當知已於他方佛剎彼彼佛所
310 12 zhī knowledge 當知已於他方佛剎彼彼佛所
311 12 zhī consciousness; perception 當知已於他方佛剎彼彼佛所
312 12 zhī a close friend 當知已於他方佛剎彼彼佛所
313 12 zhì wisdom 當知已於他方佛剎彼彼佛所
314 12 zhì Zhi 當知已於他方佛剎彼彼佛所
315 12 zhī Understanding 當知已於他方佛剎彼彼佛所
316 12 zhī know; jña 當知已於他方佛剎彼彼佛所
317 12 soil; ground; land 緣覺二地之中隨墮一處
318 12 floor 緣覺二地之中隨墮一處
319 12 the earth 緣覺二地之中隨墮一處
320 12 fields 緣覺二地之中隨墮一處
321 12 a place 緣覺二地之中隨墮一處
322 12 a situation; a position 緣覺二地之中隨墮一處
323 12 background 緣覺二地之中隨墮一處
324 12 terrain 緣覺二地之中隨墮一處
325 12 a territory; a region 緣覺二地之中隨墮一處
326 12 used after a distance measure 緣覺二地之中隨墮一處
327 12 coming from the same clan 緣覺二地之中隨墮一處
328 12 earth; pṛthivī 緣覺二地之中隨墮一處
329 12 stage; ground; level; bhumi 緣覺二地之中隨墮一處
330 12 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺二地之中隨墮一處
331 12 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 緣覺二地之中隨墮一處
332 12 正法 zhèngfǎ proper law 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
333 12 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
334 12 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
335 12 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
336 12 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
337 11 duàn to judge 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
338 11 duàn to severe; to break 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
339 11 duàn to stop 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
340 11 duàn to quit; to give up 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
341 11 duàn to intercept 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
342 11 duàn to divide 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
343 11 duàn to isolate 為欲普令一切眾生斷諸苦惱安住涅盤
344 11 desire 有愛有欲
345 11 to desire; to wish 有愛有欲
346 11 to desire; to intend 有愛有欲
347 11 lust 有愛有欲
348 11 desire; intention; wish; kāma 有愛有欲
349 11 xiǎng to think
350 11 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
351 11 xiǎng to want
352 11 xiǎng to remember; to miss; to long for
353 11 xiǎng to plan
354 11 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
355 11 zhī to go 緣覺之地
356 11 zhī to arrive; to go 緣覺之地
357 11 zhī is 緣覺之地
358 11 zhī to use 緣覺之地
359 11 zhī Zhi 緣覺之地
360 11 退失 tuìshī parihāṇi; to regress; to degenerate 於其中路有所退失
361 11 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 色不縛故即色不生不滅
362 11 其中 qízhōng among 於其中路有所退失
363 11 聲聞 shēngwén sravaka 是故於彼聲聞
364 11 聲聞 shēngwén sravaka; a distinguished disciple of the Buddha 是故於彼聲聞
365 11 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 亦復不能隨所說行
366 11 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 亦復不能隨所說行
367 11 shuì to persuade 亦復不能隨所說行
368 11 shuō to teach; to recite; to explain 亦復不能隨所說行
369 11 shuō a doctrine; a theory 亦復不能隨所說行
370 11 shuō to claim; to assert 亦復不能隨所說行
371 11 shuō allocution 亦復不能隨所說行
372 11 shuō to criticize; to scold 亦復不能隨所說行
373 11 shuō to indicate; to refer to 亦復不能隨所說行
374 11 shuō speach; vāda 亦復不能隨所說行
375 11 shuō to speak; bhāṣate 亦復不能隨所說行
376 11 shuō to instruct 亦復不能隨所說行
377 11 road; path; way 於其中路有所退失
378 11 journey 於其中路有所退失
379 11 grain patterns; veins 於其中路有所退失
380 11 a way; a method 於其中路有所退失
381 11 a type; a kind 於其中路有所退失
382 11 a circuit; an area; a region 於其中路有所退失
383 11 a route 於其中路有所退失
384 11 Lu 於其中路有所退失
385 11 impressive 於其中路有所退失
386 11 conveyance 於其中路有所退失
387 11 road; path; patha 於其中路有所退失
388 10 meaning; sense 而復於中請問其義
389 10 justice; right action; righteousness 而復於中請問其義
390 10 artificial; man-made; fake 而復於中請問其義
391 10 chivalry; generosity 而復於中請問其義
392 10 just; righteous 而復於中請問其義
393 10 adopted 而復於中請問其義
394 10 a relationship 而復於中請問其義
395 10 volunteer 而復於中請問其義
396 10 something suitable 而復於中請問其義
397 10 a martyr 而復於中請問其義
398 10 a law 而復於中請問其義
399 10 Yi 而復於中請問其義
400 10 Righteousness 而復於中請問其義
401 10 aim; artha 而復於中請問其義
402 10 所謂 suǒwèi so-called 中路者所謂聲聞
403 9 chuán boat; ship; watercraft 船忽破壞
404 9 chuán a vessel 船忽破壞
405 9 chuán ship; nau 船忽破壞
406 9 jiě to loosen; to unfasten; to untie 有解有行
407 9 jiě to explain 有解有行
408 9 jiě to divide; to separate 有解有行
409 9 jiě to understand 有解有行
410 9 jiě to solve a math problem 有解有行
411 9 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 有解有行
412 9 jiě to cut; to disect 有解有行
413 9 jiě to relieve oneself 有解有行
414 9 jiě a solution 有解有行
415 9 jiè to escort 有解有行
416 9 xiè to understand; to be clear 有解有行
417 9 xiè acrobatic skills 有解有行
418 9 jiě can; able to 有解有行
419 9 jiě a stanza 有解有行
420 9 jiè to send off 有解有行
421 9 xiè Xie 有解有行
422 9 jiě exegesis 有解有行
423 9 xiè laziness 有解有行
424 9 jiè a government office 有解有行
425 9 jiè to pawn 有解有行
426 9 jiè to rent; to lease 有解有行
427 9 jiě understanding 有解有行
428 9 jiě to liberate 有解有行
429 9 精進 jīngjìn to be diligent 有捨有精進
430 9 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 有捨有精進
431 9 精進 jīngjìn Be Diligent 有捨有精進
432 9 精進 jīngjìn diligence 有捨有精進
433 9 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 有捨有精進
434 9 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者
435 9 xìn to believe; to trust 有信有忍
436 9 xìn a letter 有信有忍
437 9 xìn evidence 有信有忍
438 9 xìn faith; confidence 有信有忍
439 9 xìn honest; sincere; true 有信有忍
440 9 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 有信有忍
441 9 xìn an official holding a document 有信有忍
442 9 xìn a gift 有信有忍
443 9 xìn credit 有信有忍
444 9 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 有信有忍
445 9 xìn news; a message 有信有忍
446 9 xìn arsenic 有信有忍
447 9 xìn Faith 有信有忍
448 9 xìn faith; confidence 有信有忍
449 9 放逸 fàngyì Laxity 離放逸
450 9 放逸 fàngyì heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada 離放逸
451 9 散亂 sànluàn in disorder; messy 不散亂
452 9 散亂 sànluàn distraction 不散亂
453 9 散亂 sànluàn inattention; vikṣepa 不散亂
454 9 護念 hùniàn Safeguard the Mind 若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者
455 9 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者
456 9 護念 hù niàn focus the mind on; samanvāharati 若不得般若波羅蜜多善巧方便所護念者
457 9 duò to fall; to sink 緣覺二地之中隨墮一處
458 9 duò apathetic; lazy 緣覺二地之中隨墮一處
459 9 huī to damage; to destroy 緣覺二地之中隨墮一處
460 9 duò to degenerate 緣覺二地之中隨墮一處
461 9 duò fallen; patita 緣覺二地之中隨墮一處
462 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
463 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
464 9 to drown; to sink 不悔不沒
465 9 to overflow; to inundate 不悔不沒
466 9 to confiscate; to impound 不悔不沒
467 9 to end; to the end 不悔不沒
468 9 to die 不悔不沒
469 9 deeply buried 不悔不沒
470 9 to disappear 不悔不沒
471 9 méi not as good as 不悔不沒
472 9 méi not 不悔不沒
473 9 méi gone away; cyuta 不悔不沒
474 9 取著 qǔzhuó grasping; attachment 不應取著阿耨多羅三藐三菩提果
475 9 具足 jùzú Completeness 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
476 9 具足 jùzú complete; accomplished 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
477 9 具足 jùzú Purāṇa 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
478 9 yòu Kangxi radical 29 又復退失何法
479 9 rén person; people; a human being 是人若不取彼浮囊或木或板等
480 9 rén Kangxi radical 9 是人若不取彼浮囊或木或板等
481 9 rén a kind of person 是人若不取彼浮囊或木或板等
482 9 rén everybody 是人若不取彼浮囊或木或板等
483 9 rén adult 是人若不取彼浮囊或木或板等
484 9 rén somebody; others 是人若不取彼浮囊或木或板等
485 9 rén an upright person 是人若不取彼浮囊或木或板等
486 9 rén person; manuṣya 是人若不取彼浮囊或木或板等
487 8 míng fame; renown; reputation 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
488 8 míng a name; personal name; designation 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
489 8 míng rank; position 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
490 8 míng an excuse 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
491 8 míng life 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
492 8 míng to name; to call 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
493 8 míng to express; to describe 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
494 8 míng to be called; to have the name 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
495 8 míng to own; to possess 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
496 8 míng famous; renowned 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
497 8 míng moral 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
498 8 míng name; naman 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
499 8 míng fame; renown; yasas 是名菩薩摩訶薩能為世間作大救護
500 8 to bind; to tie 若色不縛即色不著

Frequencies of all Words

Top 880

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 75 interesting 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
2 75 to turn towards; to approach 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
3 75 urgent; pressing; quickly 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
4 75 to urge 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
5 75 purport; an objective 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
6 75 a delight; a pleasure; an interest 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
7 75 an inclination 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
8 75 a flavor; a taste 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
9 75 to go quickly towards 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
10 75 realm; destination 菩薩摩訶薩趣求阿耨多羅三藐三菩提
11 70 yǒu is; are; to exist 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
12 70 yǒu to have; to possess 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
13 70 yǒu indicates an estimate 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
14 70 yǒu indicates a large quantity 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
15 70 yǒu indicates an affirmative response 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
16 70 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
17 70 yǒu used to compare two things 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
18 70 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
19 70 yǒu used before the names of dynasties 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
20 70 yǒu a certain thing; what exists 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
21 70 yǒu multiple of ten and ... 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
22 70 yǒu abundant 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
23 70 yǒu purposeful 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
24 70 yǒu You 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
25 70 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
26 70 yǒu becoming; bhava 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
27 67 shì is; are; am; to be 是菩薩於何處沒而來生此
28 67 shì is exactly 是菩薩於何處沒而來生此
29 67 shì is suitable; is in contrast 是菩薩於何處沒而來生此
30 67 shì this; that; those 是菩薩於何處沒而來生此
31 67 shì really; certainly 是菩薩於何處沒而來生此
32 67 shì correct; yes; affirmative 是菩薩於何處沒而來生此
33 67 shì true 是菩薩於何處沒而來生此
34 67 shì is; has; exists 是菩薩於何處沒而來生此
35 67 shì used between repetitions of a word 是菩薩於何處沒而來生此
36 67 shì a matter; an affair 是菩薩於何處沒而來生此
37 67 shì Shi 是菩薩於何處沒而來生此
38 67 shì is; bhū 是菩薩於何處沒而來生此
39 67 shì this; idam 是菩薩於何處沒而來生此
40 65 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提白佛言
41 65 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提白佛言
42 61 in; at 是菩薩於何處沒而來生此
43 61 in; at 是菩薩於何處沒而來生此
44 61 in; at; to; from 是菩薩於何處沒而來生此
45 61 to go; to 是菩薩於何處沒而來生此
46 61 to rely on; to depend on 是菩薩於何處沒而來生此
47 61 to go to; to arrive at 是菩薩於何處沒而來生此
48 61 from 是菩薩於何處沒而來生此
49 61 give 是菩薩於何處沒而來生此
50 61 oppposing 是菩薩於何處沒而來生此
51 61 and 是菩薩於何處沒而來生此
52 61 compared to 是菩薩於何處沒而來生此
53 61 by 是菩薩於何處沒而來生此
54 61 and; as well as 是菩薩於何處沒而來生此
55 61 for 是菩薩於何處沒而來生此
56 61 Yu 是菩薩於何處沒而來生此
57 61 a crow 是菩薩於何處沒而來生此
58 61 whew; wow 是菩薩於何處沒而來生此
59 61 near to; antike 是菩薩於何處沒而來生此
60 53 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
61 51 no 是菩薩於其中路無所退失
62 51 Kangxi radical 71 是菩薩於其中路無所退失
63 51 to not have; without 是菩薩於其中路無所退失
64 51 has not yet 是菩薩於其中路無所退失
65 51 mo 是菩薩於其中路無所退失
66 51 do not 是菩薩於其中路無所退失
67 51 not; -less; un- 是菩薩於其中路無所退失
68 51 regardless of 是菩薩於其中路無所退失
69 51 to not have 是菩薩於其中路無所退失
70 51 um 是菩薩於其中路無所退失
71 51 Wu 是菩薩於其中路無所退失
72 51 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 是菩薩於其中路無所退失
73 51 not; non- 是菩薩於其中路無所退失
74 51 mo 是菩薩於其中路無所退失
75 51 not; no 不驚不怖
76 51 expresses that a certain condition cannot be acheived 不驚不怖
77 51 as a correlative 不驚不怖
78 51 no (answering a question) 不驚不怖
79 51 forms a negative adjective from a noun 不驚不怖
80 51 at the end of a sentence to form a question 不驚不怖
81 51 to form a yes or no question 不驚不怖
82 51 infix potential marker 不驚不怖
83 51 no; na 不驚不怖
84 45 如是 rúshì thus; so 菩薩摩訶薩亦復如是
85 45 如是 rúshì thus, so 菩薩摩訶薩亦復如是
86 45 如是 rúshì thus; evam 菩薩摩訶薩亦復如是
87 45 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩摩訶薩亦復如是
88 45 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以不離其說法者故
89 45 old; ancient; former; past 以不離其說法者故
90 45 reason; cause; purpose 以不離其說法者故
91 45 to die 以不離其說法者故
92 45 so; therefore; hence 以不離其說法者故
93 45 original 以不離其說法者故
94 45 accident; happening; instance 以不離其說法者故
95 45 a friend; an acquaintance; friendship 以不離其說法者故
96 45 something in the past 以不離其說法者故
97 45 deceased; dead 以不離其說法者故
98 45 still; yet 以不離其說法者故
99 45 therefore; tasmāt 以不離其說法者故
100 43 wèi for; to 忽於一時為彼風癀痰
101 43 wèi because of 忽於一時為彼風癀痰
102 43 wéi to act as; to serve 忽於一時為彼風癀痰
103 43 wéi to change into; to become 忽於一時為彼風癀痰
104 43 wéi to be; is 忽於一時為彼風癀痰
105 43 wéi to do 忽於一時為彼風癀痰
106 43 wèi for 忽於一時為彼風癀痰
107 43 wèi because of; for; to 忽於一時為彼風癀痰
108 43 wèi to 忽於一時為彼風癀痰
109 43 wéi in a passive construction 忽於一時為彼風癀痰
110 43 wéi forming a rehetorical question 忽於一時為彼風癀痰
111 43 wéi forming an adverb 忽於一時為彼風癀痰
112 43 wéi to add emphasis 忽於一時為彼風癀痰
113 43 wèi to support; to help 忽於一時為彼風癀痰
114 43 wéi to govern 忽於一時為彼風癀痰
115 43 wèi to be; bhū 忽於一時為彼風癀痰
116 43 promptly; right away; immediately 即不棄捨般若波羅蜜多
117 43 to be near by; to be close to 即不棄捨般若波羅蜜多
118 43 at that time 即不棄捨般若波羅蜜多
119 43 to be exactly the same as; to be thus 即不棄捨般若波羅蜜多
120 43 supposed; so-called 即不棄捨般若波羅蜜多
121 43 if; but 即不棄捨般若波羅蜜多
122 43 to arrive at; to ascend 即不棄捨般若波羅蜜多
123 43 then; following 即不棄捨般若波羅蜜多
124 43 so; just so; eva 即不棄捨般若波羅蜜多
125 43 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 當知已於他方佛剎彼彼佛所
126 43 suǒ an office; an institute 當知已於他方佛剎彼彼佛所
127 43 suǒ introduces a relative clause 當知已於他方佛剎彼彼佛所
128 43 suǒ it 當知已於他方佛剎彼彼佛所
129 43 suǒ if; supposing 當知已於他方佛剎彼彼佛所
130 43 suǒ a few; various; some 當知已於他方佛剎彼彼佛所
131 43 suǒ a place; a location 當知已於他方佛剎彼彼佛所
132 43 suǒ indicates a passive voice 當知已於他方佛剎彼彼佛所
133 43 suǒ that which 當知已於他方佛剎彼彼佛所
134 43 suǒ an ordinal number 當知已於他方佛剎彼彼佛所
135 43 suǒ meaning 當知已於他方佛剎彼彼佛所
136 43 suǒ garrison 當知已於他方佛剎彼彼佛所
137 43 suǒ place; pradeśa 當知已於他方佛剎彼彼佛所
138 43 suǒ that which; yad 當知已於他方佛剎彼彼佛所
139 41 de potential marker 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
140 41 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
141 41 děi must; ought to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
142 41 děi to want to; to need to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
143 41 děi must; ought to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
144 41 de 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
145 41 de infix potential marker 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
146 41 to result in 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
147 41 to be proper; to fit; to suit 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
148 41 to be satisfied 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
149 41 to be finished 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
150 41 de result of degree 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
151 41 de marks completion of an action 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
152 41 děi satisfying 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
153 41 to contract 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
154 41 marks permission or possibility 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
155 41 expressing frustration 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
156 41 to hear 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
157 41 to have; there is 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
158 41 marks time passed 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
159 41 obtain; attain; prāpta 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
160 37 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 於阿耨多羅三藐三菩提
161 34 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 彼一切法亦復如是
162 34 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 彼一切法亦復如是
163 32 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
164 29 that; those 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
165 29 another; the other 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
166 29 that; tad 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
167 29 shí time; a point or period of time 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
168 29 shí a season; a quarter of a year 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
169 29 shí one of the 12 two-hour periods of the day 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
170 29 shí at that time 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
171 29 shí fashionable 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
172 29 shí fate; destiny; luck 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
173 29 shí occasion; opportunity; chance 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
174 29 shí tense 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
175 29 shí particular; special 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
176 29 shí to plant; to cultivate 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
177 29 shí hour (measure word) 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
178 29 shí an era; a dynasty 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
179 29 shí time [abstract] 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
180 29 shí seasonal 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
181 29 shí frequently; often 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
182 29 shí occasionally; sometimes 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
183 29 shí on time 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
184 29 shí this; that 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
185 29 shí to wait upon 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
186 29 shí hour 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
187 29 shí appropriate; proper; timely 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
188 29 shí Shi 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
189 29 shí a present; currentlt 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
190 29 shí time; kāla 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
191 29 shí at that time; samaya 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
192 29 shí then; atha 今得聞此甚深般若波羅蜜多正法時
193 29 néng can; able 能一日二日三四五日
194 29 néng ability; capacity 能一日二日三四五日
195 29 néng a mythical bear-like beast 能一日二日三四五日
196 29 néng energy 能一日二日三四五日
197 29 néng function; use 能一日二日三四五日
198 29 néng may; should; permitted to 能一日二日三四五日
199 29 néng talent 能一日二日三四五日
200 29 néng expert at 能一日二日三四五日
201 29 néng to be in harmony 能一日二日三四五日
202 29 néng to tend to; to care for 能一日二日三四五日
203 29 néng to reach; to arrive at 能一日二日三四五日
204 29 néng as long as; only 能一日二日三四五日
205 29 néng even if 能一日二日三四五日
206 29 néng but 能一日二日三四五日
207 29 néng in this way 能一日二日三四五日
208 29 néng to be able; śak 能一日二日三四五日
209 29 néng skilful; pravīṇa 能一日二日三四五日
210 28 世間 shìjiān world; the human world 又如世間有諸商人少智少慧
211 28 世間 shìjiān world 又如世間有諸商人少智少慧
212 28 世間 shìjiān world; loka 又如世間有諸商人少智少慧
213 28 zuò to do 作如是言
214 28 zuò to act as; to serve as 作如是言
215 28 zuò to start 作如是言
216 28 zuò a writing; a work 作如是言
217 28 zuò to dress as; to be disguised as 作如是言
218 28 zuō to create; to make 作如是言
219 28 zuō a workshop 作如是言
220 28 zuō to write; to compose 作如是言
221 28 zuò to rise 作如是言
222 28 zuò to be aroused 作如是言
223 28 zuò activity; action; undertaking 作如是言
224 28 zuò to regard as 作如是言
225 28 zuò action; kāraṇa 作如是言
226 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 心生信解者
227 27 zhě that 心生信解者
228 27 zhě nominalizing function word 心生信解者
229 27 zhě used to mark a definition 心生信解者
230 27 zhě used to mark a pause 心生信解者
231 27 zhě topic marker; that; it 心生信解者
232 27 zhuó according to 心生信解者
233 27 zhě ca 心生信解者
234 26 ruò to seem; to be like; as 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
235 26 ruò seemingly 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
236 26 ruò if 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
237 26 ruò you 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
238 26 ruò this; that 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
239 26 ruò and; or 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
240 26 ruò as for; pertaining to 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
241 26 pomegranite 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
242 26 ruò to choose 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
243 26 ruò to agree; to accord with; to conform to 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
244 26 ruò thus 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
245 26 ruò pollia 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
246 26 ruò Ruo 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
247 26 ruò only then 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
248 26 ja 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
249 26 jñā 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
250 26 ruò if; yadi 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
251 26 this; these 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
252 26 in this way 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
253 26 otherwise; but; however; so 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
254 26 at this time; now; here 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
255 26 this; here; etad 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
256 26 dāng to be; to act as; to serve as 當知已於他方佛剎彼彼佛所
257 26 dāng at or in the very same; be apposite 當知已於他方佛剎彼彼佛所
258 26 dāng dang (sound of a bell) 當知已於他方佛剎彼彼佛所
259 26 dāng to face 當知已於他方佛剎彼彼佛所
260 26 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當知已於他方佛剎彼彼佛所
261 26 dāng to manage; to host 當知已於他方佛剎彼彼佛所
262 26 dāng should 當知已於他方佛剎彼彼佛所
263 26 dāng to treat; to regard as 當知已於他方佛剎彼彼佛所
264 26 dǎng to think 當知已於他方佛剎彼彼佛所
265 26 dàng suitable; correspond to 當知已於他方佛剎彼彼佛所
266 26 dǎng to be equal 當知已於他方佛剎彼彼佛所
267 26 dàng that 當知已於他方佛剎彼彼佛所
268 26 dāng an end; top 當知已於他方佛剎彼彼佛所
269 26 dàng clang; jingle 當知已於他方佛剎彼彼佛所
270 26 dāng to judge 當知已於他方佛剎彼彼佛所
271 26 dǎng to bear on one's shoulder 當知已於他方佛剎彼彼佛所
272 26 dàng the same 當知已於他方佛剎彼彼佛所
273 26 dàng to pawn 當知已於他方佛剎彼彼佛所
274 26 dàng to fail [an exam] 當知已於他方佛剎彼彼佛所
275 26 dàng a trap 當知已於他方佛剎彼彼佛所
276 26 dàng a pawned item 當知已於他方佛剎彼彼佛所
277 26 dāng will be; bhaviṣyati 當知已於他方佛剎彼彼佛所
278 24 甚深 shénshēn very profound; what is deep 若菩薩摩訶薩聞此甚深般若波羅蜜多正法
279 22 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 衣隨風所轉
280 22 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 衣隨風所轉
281 22 zhuàn a revolution 衣隨風所轉
282 22 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 衣隨風所轉
283 22 zhuǎn to turn; to rotate 衣隨風所轉
284 22 zhuǎi to use many literary allusions 衣隨風所轉
285 22 zhuǎn to transfer 衣隨風所轉
286 22 zhuǎn to move forward; pravartana 衣隨風所轉
287 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
288 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
289 21 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩於何處沒而來生此
290 18 xíng to walk 亦復不能隨所說行
291 18 xíng capable; competent 亦復不能隨所說行
292 18 háng profession 亦復不能隨所說行
293 18 háng line; row 亦復不能隨所說行
294 18 xíng Kangxi radical 144 亦復不能隨所說行
295 18 xíng to travel 亦復不能隨所說行
296 18 xìng actions; conduct 亦復不能隨所說行
297 18 xíng to do; to act; to practice 亦復不能隨所說行
298 18 xíng all right; OK; okay 亦復不能隨所說行
299 18 háng horizontal line 亦復不能隨所說行
300 18 héng virtuous deeds 亦復不能隨所說行
301 18 hàng a line of trees 亦復不能隨所說行
302 18 hàng bold; steadfast 亦復不能隨所說行
303 18 xíng to move 亦復不能隨所說行
304 18 xíng to put into effect; to implement 亦復不能隨所說行
305 18 xíng travel 亦復不能隨所說行
306 18 xíng to circulate 亦復不能隨所說行
307 18 xíng running script; running script 亦復不能隨所說行
308 18 xíng temporary 亦復不能隨所說行
309 18 xíng soon 亦復不能隨所說行
310 18 háng rank; order 亦復不能隨所說行
311 18 háng a business; a shop 亦復不能隨所說行
312 18 xíng to depart; to leave 亦復不能隨所說行
313 18 xíng to experience 亦復不能隨所說行
314 18 xíng path; way 亦復不能隨所說行
315 18 xíng xing; ballad 亦復不能隨所說行
316 18 xíng a round [of drinks] 亦復不能隨所說行
317 18 xíng Xing 亦復不能隨所說行
318 18 xíng moreover; also 亦復不能隨所說行
319 18 xíng Practice 亦復不能隨所說行
320 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 亦復不能隨所說行
321 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 亦復不能隨所說行
322 18 功德 gōngdé achievements and virtue 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
323 18 功德 gōngdé merit 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
324 18 功德 gōngdé quality; guṇa 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
325 18 功德 gōngdé merit; puṇya 若有菩薩摩訶薩具足如是功德者
326 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 是菩薩於何處沒而來生此
327 17 ér Kangxi radical 126 是菩薩於何處沒而來生此
328 17 ér you 是菩薩於何處沒而來生此
329 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 是菩薩於何處沒而來生此
330 17 ér right away; then 是菩薩於何處沒而來生此
331 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 是菩薩於何處沒而來生此
332 17 ér if; in case; in the event that 是菩薩於何處沒而來生此
333 17 ér therefore; as a result; thus 是菩薩於何處沒而來生此
334 17 ér how can it be that? 是菩薩於何處沒而來生此
335 17 ér so as to 是菩薩於何處沒而來生此
336 17 ér only then 是菩薩於何處沒而來生此
337 17 ér as if; to seem like 是菩薩於何處沒而來生此
338 17 néng can; able 是菩薩於何處沒而來生此
339 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是菩薩於何處沒而來生此
340 17 ér me 是菩薩於何處沒而來生此
341 17 ér to arrive; up to 是菩薩於何處沒而來生此
342 17 ér possessive 是菩薩於何處沒而來生此
343 17 ér and; ca 是菩薩於何處沒而來生此
344 17 already 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
345 17 Kangxi radical 49 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
346 17 from 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
347 17 to bring to an end; to stop 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
348 17 final aspectual particle 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
349 17 afterwards; thereafter 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
350 17 too; very; excessively 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
351 17 to complete 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
352 17 to demote; to dismiss 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
353 17 to recover from an illness 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
354 17 certainly 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
355 17 an interjection of surprise 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
356 17 this 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
357 17 former; pūrvaka 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
358 17 former; pūrvaka 是菩薩於彼最上人中沒已而來生此
359 17 亦復 yìfù also 菩薩摩訶薩亦復如是
360 17 color 勿取著色謂是菩提
361 17 form; matter 勿取著色謂是菩提
362 17 shǎi dice 勿取著色謂是菩提
363 17 Kangxi radical 139 勿取著色謂是菩提
364 17 countenance 勿取著色謂是菩提
365 17 scene; sight 勿取著色謂是菩提
366 17 feminine charm; female beauty 勿取著色謂是菩提
367 17 kind; type 勿取著色謂是菩提
368 17 quality 勿取著色謂是菩提
369 17 to be angry 勿取著色謂是菩提
370 17 to seek; to search for 勿取著色謂是菩提
371 17 lust; sexual desire 勿取著色謂是菩提
372 17 form; rupa 勿取著色謂是菩提
373 16 also; too 船諸所用亦不能備
374 16 but 船諸所用亦不能備
375 16 this; he; she 船諸所用亦不能備
376 16 although; even though 船諸所用亦不能備
377 16 already 船諸所用亦不能備
378 16 particle with no meaning 船諸所用亦不能備
379 16 Yi 船諸所用亦不能備
380 16 shí knowledge; understanding 識謂是菩提
381 16 shí to know; to be familiar with 識謂是菩提
382 16 zhì to record 識謂是菩提
383 16 shí thought; cognition 識謂是菩提
384 16 shí to understand 識謂是菩提
385 16 shí experience; common sense 識謂是菩提
386 16 shí a good friend 識謂是菩提
387 16 zhì to remember; to memorize 識謂是菩提
388 16 zhì a label; a mark 識謂是菩提
389 16 zhì an inscription 識謂是菩提
390 16 zhì just now 識謂是菩提
391 16 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識謂是菩提
392 15 云何 yúnhé why; how 云何名為中路
393 15 云何 yúnhé how; katham 云何名為中路
394 15 method; way 恭敬聽受此甚深法
395 15 France 恭敬聽受此甚深法
396 15 the law; rules; regulations 恭敬聽受此甚深法
397 15 the teachings of the Buddha; Dharma 恭敬聽受此甚深法
398 15 a standard; a norm 恭敬聽受此甚深法
399 15 an institution 恭敬聽受此甚深法
400 15 to emulate 恭敬聽受此甚深法
401 15 magic; a magic trick 恭敬聽受此甚深法
402 15 punishment 恭敬聽受此甚深法
403 15 Fa 恭敬聽受此甚深法
404 15 a precedent 恭敬聽受此甚深法
405 15 a classification of some kinds of Han texts 恭敬聽受此甚深法
406 15 relating to a ceremony or rite 恭敬聽受此甚深法
407 15 Dharma 恭敬聽受此甚深法
408 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 恭敬聽受此甚深法
409 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 恭敬聽受此甚深法
410 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 恭敬聽受此甚深法
411 15 quality; characteristic 恭敬聽受此甚深法
412 15 yán to speak; to say; said 尊者須菩提白佛言
413 15 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提白佛言
414 15 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提白佛言
415 15 yán a particle with no meaning 尊者須菩提白佛言
416 15 yán phrase; sentence 尊者須菩提白佛言
417 15 yán a word; a syllable 尊者須菩提白佛言
418 15 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提白佛言
419 15 yán to regard as 尊者須菩提白佛言
420 15 yán to act as 尊者須菩提白佛言
421 15 yán word; vacana 尊者須菩提白佛言
422 15 yán speak; vad 尊者須菩提白佛言
423 15 to leave; to depart; to go away; to part 譬如新生犢子不離其母
424 15 a mythical bird 譬如新生犢子不離其母
425 15 li; one of the eight divinatory trigrams 譬如新生犢子不離其母
426 15 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 譬如新生犢子不離其母
427 15 chī a dragon with horns not yet grown 譬如新生犢子不離其母
428 15 a mountain ash 譬如新生犢子不離其母
429 15 vanilla; a vanilla-like herb 譬如新生犢子不離其母
430 15 to be scattered; to be separated 譬如新生犢子不離其母
431 15 to cut off 譬如新生犢子不離其母
432 15 to violate; to be contrary to 譬如新生犢子不離其母
433 15 to be distant from 譬如新生犢子不離其母
434 15 two 譬如新生犢子不離其母
435 15 to array; to align 譬如新生犢子不離其母
436 15 to pass through; to experience 譬如新生犢子不離其母
437 15 transcendence 譬如新生犢子不離其母
438 15 to avoid; to abstain from; viramaṇa 譬如新生犢子不離其母
439 14 again; more; repeatedly 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
440 14 to go back; to return 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
441 14 to resume; to restart 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
442 14 to do in detail 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
443 14 to restore 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
444 14 to respond; to reply to 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
445 14 after all; and then 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
446 14 even if; although 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
447 14 Fu; Return 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
448 14 to retaliate; to reciprocate 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
449 14 to avoid forced labor or tax 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
450 14 particle without meaing 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
451 14 Fu 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
452 14 repeated; again 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
453 14 doubled; to overlapping; folded 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
454 14 a lined garment with doubled thickness 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
455 14 again; punar 復得聞是甚深般若波羅蜜多正法
456 14 zhōng middle 而復於中請問其義
457 14 zhōng medium; medium sized 而復於中請問其義
458 14 zhōng China 而復於中請問其義
459 14 zhòng to hit the mark 而復於中請問其義
460 14 zhōng in; amongst 而復於中請問其義
461 14 zhōng midday 而復於中請問其義
462 14 zhōng inside 而復於中請問其義
463 14 zhōng during 而復於中請問其義
464 14 zhōng Zhong 而復於中請問其義
465 14 zhōng intermediary 而復於中請問其義
466 14 zhōng half 而復於中請問其義
467 14 zhōng just right; suitably 而復於中請問其義
468 14 zhōng while 而復於中請問其義
469 14 zhòng to reach; to attain 而復於中請問其義
470 14 zhòng to suffer; to infect 而復於中請問其義
471 14 zhòng to obtain 而復於中請問其義
472 14 zhòng to pass an exam 而復於中請問其義
473 14 zhōng middle 而復於中請問其義
474 13 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能如實請問其義
475 13 so as to; in order to 以不離其說法者故
476 13 to use; to regard as 以不離其說法者故
477 13 to use; to grasp 以不離其說法者故
478 13 according to 以不離其說法者故
479 13 because of 以不離其說法者故
480 13 on a certain date 以不離其說法者故
481 13 and; as well as 以不離其說法者故
482 13 to rely on 以不離其說法者故
483 13 to regard 以不離其說法者故
484 13 to be able to 以不離其說法者故
485 13 to order; to command 以不離其說法者故
486 13 further; moreover 以不離其說法者故
487 13 used after a verb 以不離其說法者故
488 13 very 以不離其說法者故
489 13 already 以不離其說法者故
490 13 increasingly 以不離其說法者故
491 13 a reason; a cause 以不離其說法者故
492 13 Israel 以不離其說法者故
493 13 Yi 以不離其說法者故
494 13 use; yogena 以不離其說法者故
495 13 guǒ a result; a consequence 是菩薩即不能成就一切智果
496 13 guǒ fruit 是菩薩即不能成就一切智果
497 13 guǒ as expected; really 是菩薩即不能成就一切智果
498 13 guǒ if really; if expected 是菩薩即不能成就一切智果
499 13 guǒ to eat until full 是菩薩即不能成就一切智果
500 13 guǒ to realize 是菩薩即不能成就一切智果

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
realm; destination
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
near to; antike
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
no; na
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
犊子 犢子 100 Vatsa
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
河池 104 Hechi
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
知足天 122 Tuṣita Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 87.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不来 不來 98 not coming
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成就一切智 99 attainment of omniscience
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
法尔如是 法爾如是 102 Dharma as It Is
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
后际 後際 104 a later time
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
久修 106 practiced for a long time
究竟即 106 ultimate identity
卷第十四 106 scroll 14
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
利他行 108 Deeds to Benefit Others
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能信 110 able to believe
譬喻品 112 Chapter on Similes
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨所为什难 菩薩所為甚難 112 a doer of what is hard is the Bodhisattva
取着 取著 113 grasping; attachment
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
胜解 勝解 115 resolution; determination; adhimokṣa; adhimoksa
声闻缘觉 聲聞緣覺 115 Śrāvakas and Pratyekabuddhas
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
识住 識住 115 the bases of consciousness
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
死苦 115 death
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
无得 無得 119 Non-Attainment
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
心净 心淨 120 A Pure Mind
行一 120 equivalence of all forms of practice
信解 120 resolution; determination; adhimukti
译经 譯經 121 to translate the scriptures
异生法 異生法 121 unlike each other
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
作善 122 to do good deeds