Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing 佛說大乘隨轉宣說諸法經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 90 sentence 法義言句
2 90 gōu to bend; to strike; to catch 法義言句
3 90 gōu to tease 法義言句
4 90 gōu to delineate 法義言句
5 90 gōu a young bud 法義言句
6 90 clause; phrase; line 法義言句
7 90 a musical phrase 法義言句
8 90 verse; pada; gāthā 法義言句
9 84 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛告文殊師利
10 72 míng fame; renown; reputation 是名
11 72 míng a name; personal name; designation 是名
12 72 míng rank; position 是名
13 72 míng an excuse 是名
14 72 míng life 是名
15 72 míng to name; to call 是名
16 72 míng to express; to describe 是名
17 72 míng to be called; to have the name 是名
18 72 míng to own; to possess 是名
19 72 míng famous; renowned 是名
20 72 míng moral 是名
21 72 míng name; naman 是名
22 72 míng fame; renown; yasas 是名
23 57 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
24 57 relating to Buddhism 佛告文殊師利
25 57 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利
26 57 a Buddhist text 佛告文殊師利
27 57 to touch; to stroke 佛告文殊師利
28 57 Buddha 佛告文殊師利
29 57 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
30 57 yán to speak; to say; said 文殊師利童真菩薩白佛言
31 57 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利童真菩薩白佛言
32 57 yán Kangxi radical 149 文殊師利童真菩薩白佛言
33 57 yán phrase; sentence 文殊師利童真菩薩白佛言
34 57 yán a word; a syllable 文殊師利童真菩薩白佛言
35 57 yán a theory; a doctrine 文殊師利童真菩薩白佛言
36 57 yán to regard as 文殊師利童真菩薩白佛言
37 57 yán to act as 文殊師利童真菩薩白佛言
38 57 yán speech; vāc 文殊師利童真菩薩白佛言
39 57 yán speak; vad 文殊師利童真菩薩白佛言
40 50 白佛 bái fó to address the Buddha 文殊師利童真菩薩白佛言
41 49 jué a post; a stake 橛句
42 49 jué an axle 橛句
43 49 jué a bridle; a bit 橛句
44 49 jué a discarded rice stalk 橛句
45 49 jué to strike 橛句
46 47 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
47 47 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
48 46 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
49 46 gào to request 佛告文殊師利
50 46 gào to report; to inform 佛告文殊師利
51 46 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
52 46 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
53 46 gào to reach 佛告文殊師利
54 46 gào an announcement 佛告文殊師利
55 46 gào a party 佛告文殊師利
56 46 gào a vacation 佛告文殊師利
57 46 gào Gao 佛告文殊師利
58 46 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
59 39 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 當學一切法
60 39 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 當學一切法
61 39 infix potential marker 虛妄不
62 35 to go; to 於身口意三業清淨
63 35 to rely on; to depend on 於身口意三業清淨
64 35 Yu 於身口意三業清淨
65 35 a crow 於身口意三業清淨
66 34 祕密 mìmì a secret 我聞佛說祕密
67 34 祕密 mìmì secret 我聞佛說祕密
68 33 xué to study; to learn 當學一切法
69 33 xué to imitate 當學一切法
70 33 xué a school; an academy 當學一切法
71 33 xué to understand 當學一切法
72 33 xué learning; acquired knowledge 當學一切法
73 33 xué learned 當學一切法
74 33 xué a learner 當學一切法
75 33 xué student; learning; śikṣā 當學一切法
76 30 一切 yīqiè temporary 一切虛妄
77 30 一切 yīqiè the same 一切虛妄
78 29 method; way 安住法
79 29 France 安住法
80 29 the law; rules; regulations 安住法
81 29 the teachings of the Buddha; Dharma 安住法
82 29 a standard; a norm 安住法
83 29 an institution 安住法
84 29 to emulate 安住法
85 29 magic; a magic trick 安住法
86 29 punishment 安住法
87 29 Fa 安住法
88 29 a precedent 安住法
89 29 a classification of some kinds of Han texts 安住法
90 29 relating to a ceremony or rite 安住法
91 29 Dharma 安住法
92 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 安住法
93 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 安住法
94 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 安住法
95 29 quality; characteristic 安住法
96 29 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生
97 29 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生
98 25 shī teacher 師利
99 25 shī multitude 師利
100 25 shī a host; a leader 師利
101 25 shī an expert 師利
102 25 shī an example; a model 師利
103 25 shī master 師利
104 25 shī a capital city; a well protected place 師利
105 25 shī Shi 師利
106 25 shī to imitate 師利
107 25 shī troops 師利
108 25 shī shi 師利
109 25 shī an army division 師利
110 25 shī the 7th hexagram 師利
111 25 shī a lion 師利
112 25 shī spiritual guide; teacher; ācārya 師利
113 24 gain; advantage; benefit 師利
114 24 profit 師利
115 24 sharp 師利
116 24 to benefit; to serve 師利
117 24 Li 師利
118 24 to be useful 師利
119 24 smooth; without a hitch 師利
120 24 benefit; hita 師利
121 23 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住禪定漸漸增進
122 23 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住禪定漸漸增進
123 23 安住 ānzhù to settle 安住禪定漸漸增進
124 23 安住 ānzhù Abide 安住禪定漸漸增進
125 23 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住禪定漸漸增進
126 20 shēng to be born; to give birth 了知諸法分別心生
127 20 shēng to live 了知諸法分別心生
128 20 shēng raw 了知諸法分別心生
129 20 shēng a student 了知諸法分別心生
130 20 shēng life 了知諸法分別心生
131 20 shēng to produce; to give rise 了知諸法分別心生
132 20 shēng alive 了知諸法分別心生
133 20 shēng a lifetime 了知諸法分別心生
134 20 shēng to initiate; to become 了知諸法分別心生
135 20 shēng to grow 了知諸法分別心生
136 20 shēng unfamiliar 了知諸法分別心生
137 20 shēng not experienced 了知諸法分別心生
138 20 shēng hard; stiff; strong 了知諸法分別心生
139 20 shēng having academic or professional knowledge 了知諸法分別心生
140 20 shēng a male role in traditional theatre 了知諸法分別心生
141 20 shēng gender 了知諸法分別心生
142 20 shēng to develop; to grow 了知諸法分別心生
143 20 shēng to set up 了知諸法分別心生
144 20 shēng a prostitute 了知諸法分別心生
145 20 shēng a captive 了知諸法分別心生
146 20 shēng a gentleman 了知諸法分別心生
147 20 shēng Kangxi radical 100 了知諸法分別心生
148 20 shēng unripe 了知諸法分別心生
149 20 shēng nature 了知諸法分別心生
150 20 shēng to inherit; to succeed 了知諸法分別心生
151 20 shēng destiny 了知諸法分別心生
152 20 shēng birth 了知諸法分別心生
153 19 平等 píngděng be equal in social status 行平等
154 19 平等 píngděng equal 行平等
155 19 平等 píngděng equal; without partiality 行平等
156 19 平等 píngděng equality 行平等
157 19 了知 liǎozhī to understand clearly 了知諸法分別心生
158 18 眾生 zhòngshēng all living things 此法微妙眾生難見
159 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 此法微妙眾生難見
160 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 此法微妙眾生難見
161 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 此法微妙眾生難見
162 17 zhù to dwell; to live; to reside 捨謂心安住一
163 17 zhù to stop; to halt 捨謂心安住一
164 17 zhù to retain; to remain 捨謂心安住一
165 17 zhù to lodge at [temporarily] 捨謂心安住一
166 17 zhù verb complement 捨謂心安住一
167 17 zhù attaching; abiding; dwelling on 捨謂心安住一
168 16 Kangxi radical 71 從無始劫來
169 16 to not have; without 從無始劫來
170 16 mo 從無始劫來
171 16 to not have 從無始劫來
172 16 Wu 從無始劫來
173 16 mo 從無始劫來
174 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 離除業障得清淨心
175 16 děi to want to; to need to 離除業障得清淨心
176 16 děi must; ought to 離除業障得清淨心
177 16 de 離除業障得清淨心
178 16 de infix potential marker 離除業障得清淨心
179 16 to result in 離除業障得清淨心
180 16 to be proper; to fit; to suit 離除業障得清淨心
181 16 to be satisfied 離除業障得清淨心
182 16 to be finished 離除業障得清淨心
183 16 děi satisfying 離除業障得清淨心
184 16 to contract 離除業障得清淨心
185 16 to hear 離除業障得清淨心
186 16 to have; there is 離除業障得清淨心
187 16 marks time passed 離除業障得清淨心
188 16 obtain; attain; prāpta 離除業障得清淨心
189 15 具足 jùzú Purāṇa 具足圓滿更無退失
190 15 具足 jùzú Completeness 具足圓滿更無退失
191 15 具足 jùzú complete; accomplished 具足圓滿更無退失
192 15 文殊 Wénshū Manjusri 文殊
193 15 文殊 wénshū Manjusri 文殊
194 14 Ru River 汝今欲知
195 14 Ru 汝今欲知
196 14 覺支 juézhī aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga 念覺支
197 13 chī ignorant; stupid 嗔癡三為因
198 13 chī confusion; stupidity; naivety; delusion; moha 嗔癡三為因
199 13 xīn heart [organ] 故心不得清淨
200 13 xīn Kangxi radical 61 故心不得清淨
201 13 xīn mind; consciousness 故心不得清淨
202 13 xīn the center; the core; the middle 故心不得清淨
203 13 xīn one of the 28 star constellations 故心不得清淨
204 13 xīn heart 故心不得清淨
205 13 xīn emotion 故心不得清淨
206 13 xīn intention; consideration 故心不得清淨
207 13 xīn disposition; temperament 故心不得清淨
208 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 故心不得清淨
209 13 zhōng middle 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
210 13 zhōng medium; medium sized 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
211 13 zhōng China 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
212 13 zhòng to hit the mark 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
213 13 zhōng midday 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
214 13 zhōng inside 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
215 13 zhōng during 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
216 13 zhōng Zhong 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
217 13 zhōng intermediary 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
218 13 zhōng half 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
219 13 zhòng to reach; to attain 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
220 13 zhòng to suffer; to infect 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
221 13 zhòng to obtain 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
222 13 zhòng to pass an exam 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
223 13 zhōng middle 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
224 12 觀想 guān xiǎng contemplation 觀想了知
225 12 觀想 guān xiǎng Visualize 觀想了知
226 12 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 觀想了知
227 12 虛空 xūkōng empty space 普遍虛空微妙難見
228 12 虛空 xūkōng the sky; space 普遍虛空微妙難見
229 12 虛空 xūkōng vast emptiness 普遍虛空微妙難見
230 12 虛空 xūkōng Void 普遍虛空微妙難見
231 12 虛空 xūkōng the sky; gagana 普遍虛空微妙難見
232 12 虛空 xūkōng empty space; kha 普遍虛空微妙難見
233 12 chēn to be angry 嗔癡三為因
234 12 chēn to blame 嗔癡三為因
235 12 chēn anger; krodha 嗔癡三為因
236 12 wéi to act as; to serve 嗔癡三為因
237 12 wéi to change into; to become 嗔癡三為因
238 12 wéi to be; is 嗔癡三為因
239 12 wéi to do 嗔癡三為因
240 12 wèi to support; to help 嗔癡三為因
241 12 wéi to govern 嗔癡三為因
242 12 self
243 12 [my] dear
244 12 Wo
245 12 self; atman; attan
246 12 ga
247 12 無有 wú yǒu there is not 無有休息
248 11 wèi to call 謂苦
249 11 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂苦
250 11 wèi to speak to; to address 謂苦
251 11 wèi to treat as; to regard as 謂苦
252 11 wèi introducing a condition situation 謂苦
253 11 wèi to speak to; to address 謂苦
254 11 wèi to think 謂苦
255 11 wèi for; is to be 謂苦
256 11 wèi to make; to cause 謂苦
257 11 wèi principle; reason 謂苦
258 11 wèi Wei 謂苦
259 10 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 無自體性
260 10 xíng to walk 行平等
261 10 xíng capable; competent 行平等
262 10 háng profession 行平等
263 10 xíng Kangxi radical 144 行平等
264 10 xíng to travel 行平等
265 10 xìng actions; conduct 行平等
266 10 xíng to do; to act; to practice 行平等
267 10 xíng all right; OK; okay 行平等
268 10 háng horizontal line 行平等
269 10 héng virtuous deeds 行平等
270 10 hàng a line of trees 行平等
271 10 hàng bold; steadfast 行平等
272 10 xíng to move 行平等
273 10 xíng to put into effect; to implement 行平等
274 10 xíng travel 行平等
275 10 xíng to circulate 行平等
276 10 xíng running script; running script 行平等
277 10 xíng temporary 行平等
278 10 háng rank; order 行平等
279 10 háng a business; a shop 行平等
280 10 xíng to depart; to leave 行平等
281 10 xíng to experience 行平等
282 10 xíng path; way 行平等
283 10 xíng xing; ballad 行平等
284 10 xíng Xing 行平等
285 10 xíng Practice 行平等
286 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行平等
287 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行平等
288 10 shū different; special; unusual 殊師利白佛言
289 10 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 分別不生
290 10 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 分別不生
291 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
292 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
293 10 shuì to persuade
294 10 shuō to teach; to recite; to explain
295 10 shuō a doctrine; a theory
296 10 shuō to claim; to assert
297 10 shuō allocution
298 10 shuō to criticize; to scold
299 10 shuō to indicate; to refer to
300 10 shuō speach; vāda
301 10 shuō to speak; bhāṣate
302 10 wén writing; text
303 10 wén Kangxi radical 67
304 10 wén Wen
305 10 wén lines or grain on an object
306 10 wén culture
307 10 wén refined writings
308 10 wén civil; non-military
309 10 wén to conceal a fault; gloss over
310 10 wén wen
311 10 wén ornamentation; adornment
312 10 wén to ornament; to adorn
313 10 wén beautiful
314 10 wén a text; a manuscript
315 10 wén a group responsible for ritual and music
316 10 wén the text of an imperial order
317 10 wén liberal arts
318 10 wén a rite; a ritual
319 10 wén a tattoo
320 10 wén a classifier for copper coins
321 10 wén text; grantha
322 10 huì intelligent; clever
323 10 huì mental ability; intellect
324 10 huì wisdom; understanding
325 10 huì Wisdom
326 10 huì wisdom; prajna
327 10 huì intellect; mati
328 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心得清淨
329 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心得清淨
330 9 清淨 qīngjìng concise 心得清淨
331 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心得清淨
332 9 清淨 qīngjìng pure and clean 心得清淨
333 9 清淨 qīngjìng purity 心得清淨
334 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心得清淨
335 9 néng can; able 菩提能知
336 9 néng ability; capacity 菩提能知
337 9 néng a mythical bear-like beast 菩提能知
338 9 néng energy 菩提能知
339 9 néng function; use 菩提能知
340 9 néng talent 菩提能知
341 9 néng expert at 菩提能知
342 9 néng to be in harmony 菩提能知
343 9 néng to tend to; to care for 菩提能知
344 9 néng to reach; to arrive at 菩提能知
345 9 néng to be able; śak 菩提能知
346 9 愛樂 ài lè love and joy 切法中心愛樂祕密句為第一
347 8 Yi 一切法亦如是遍滿虛空
348 8 虛妄 xūwàng illusory 虛妄不
349 8 虛妄 xūwàng not real; illusory 虛妄不
350 8 xìng gender 晝夜喜行妙性快樂歡喜
351 8 xìng nature; disposition 晝夜喜行妙性快樂歡喜
352 8 xìng grammatical gender 晝夜喜行妙性快樂歡喜
353 8 xìng a property; a quality 晝夜喜行妙性快樂歡喜
354 8 xìng life; destiny 晝夜喜行妙性快樂歡喜
355 8 xìng sexual desire 晝夜喜行妙性快樂歡喜
356 8 xìng scope 晝夜喜行妙性快樂歡喜
357 8 xìng nature 晝夜喜行妙性快樂歡喜
358 8 tān to be greedy; to lust after
359 8 tān to embezzle; to graft
360 8 tān to prefer
361 8 tān to search for; to seek
362 8 tān corrupt
363 8 tān greed; desire; craving; rāga
364 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment 希求菩提
365 8 菩提 pútí bodhi 希求菩提
366 8 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 希求菩提
367 8 自性 zìxìng Self-Nature 觀想自性清淨
368 8 自性 zìxìng intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava 觀想自性清淨
369 8 自性 zìxìng primordial matter; nature; prakṛti 觀想自性清淨
370 8 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
371 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
372 8 qín attendance 勤修持梵行
373 8 qín duty; work 勤修持梵行
374 8 qín Qin 勤修持梵行
375 8 qín to force to do physical labor 勤修持梵行
376 8 qín to help out recover from a disaster 勤修持梵行
377 8 qín labor 勤修持梵行
378 8 qín sincere 勤修持梵行
379 8 qín diligence; perseverance; virya 勤修持梵行
380 8 niàn to read aloud
381 8 niàn to remember; to expect
382 8 niàn to miss
383 8 niàn to consider
384 8 niàn to recite; to chant
385 8 niàn to show affection for
386 8 niàn a thought; an idea
387 8 niàn twenty
388 8 niàn memory
389 8 niàn an instant
390 8 niàn Nian
391 8 niàn mindfulness; smrti
392 8 niàn a thought; citta
393 8 ér Kangxi radical 126 如是而修
394 8 ér as if; to seem like 如是而修
395 8 néng can; able 如是而修
396 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 如是而修
397 8 ér to arrive; up to 如是而修
398 8 境界 jìngjiè border area; frontier 云何橛句虛空境界
399 8 境界 jìngjiè place; area 云何橛句虛空境界
400 8 境界 jìngjiè circumstances; situation 云何橛句虛空境界
401 8 境界 jìngjiè field; domain; genre 云何橛句虛空境界
402 8 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 云何橛句虛空境界
403 8 jiàn to see 普遍虛空微妙難見
404 8 jiàn opinion; view; understanding 普遍虛空微妙難見
405 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 普遍虛空微妙難見
406 8 jiàn refer to; for details see 普遍虛空微妙難見
407 8 jiàn to appear 普遍虛空微妙難見
408 8 jiàn to meet 普遍虛空微妙難見
409 8 jiàn to receive (a guest) 普遍虛空微妙難見
410 8 jiàn let me; kindly 普遍虛空微妙難見
411 8 jiàn Jian 普遍虛空微妙難見
412 8 xiàn to appear 普遍虛空微妙難見
413 8 xiàn to introduce 普遍虛空微妙難見
414 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 普遍虛空微妙難見
415 7 dìng to decide 修習奢摩他定
416 7 dìng certainly; definitely 修習奢摩他定
417 7 dìng to determine 修習奢摩他定
418 7 dìng to calm down 修習奢摩他定
419 7 dìng to set; to fix 修習奢摩他定
420 7 dìng to book; to subscribe to; to order 修習奢摩他定
421 7 dìng still 修習奢摩他定
422 7 dìng Concentration 修習奢摩他定
423 7 dìng meditative concentration; meditation 修習奢摩他定
424 7 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 一切法不可取
425 7 不可 bù kě improbable 一切法不可取
426 7 jiāo to teach; to educate; to instruct 教詔眾生
427 7 jiào a school of thought; a sect 教詔眾生
428 7 jiào to make; to cause 教詔眾生
429 7 jiào religion 教詔眾生
430 7 jiào instruction; a teaching 教詔眾生
431 7 jiào Jiao 教詔眾生
432 7 jiào a directive; an order 教詔眾生
433 7 jiào to urge; to incite 教詔眾生
434 7 jiào to pass on; to convey 教詔眾生
435 7 jiào etiquette 教詔眾生
436 7 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分別不生
437 7 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分別不生
438 7 分別 fēnbié difference 分別不生
439 7 分別 fēnbié discrimination 分別不生
440 7 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分別不生
441 7 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分別不生
442 7 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 無有真實
443 7 真實 zhēnshí true reality 無有真實
444 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 空智現前
445 7 zhì care; prudence 空智現前
446 7 zhì Zhi 空智現前
447 7 zhì clever 空智現前
448 7 zhì Wisdom 空智現前
449 7 zhì jnana; knowing 空智現前
450 7 zhào an imperial decree 詔譯
451 7 zhào to decree; to proclaim; to tell 詔譯
452 7 大乘 dàshèng Mahayana 勤修大乘
453 7 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 勤修大乘
454 7 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 勤修大乘
455 7 善法 shànfǎ a wholesome dharma 一切善法
456 7 善法 shànfǎ a wholesome teaching 一切善法
457 7 恭敬 gōngjìng to bow; to revere; to hold in deferential respect 恭敬供養佛法僧寶
458 7 恭敬 gōngjìng Respect 恭敬供養佛法僧寶
459 6 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 恭敬供養佛法僧寶
460 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 恭敬供養佛法僧寶
461 6 供養 gòngyǎng offering 恭敬供養佛法僧寶
462 6 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 恭敬供養佛法僧寶
463 6 如來 rúlái Tathagata 學如來一切法
464 6 如來 Rúlái Tathagata 學如來一切法
465 6 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 學如來一切法
466 6 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜精
467 6 miào wonderful; fantastic 晝夜喜行妙性快樂歡喜
468 6 miào clever 晝夜喜行妙性快樂歡喜
469 6 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 晝夜喜行妙性快樂歡喜
470 6 miào fine; delicate 晝夜喜行妙性快樂歡喜
471 6 miào young 晝夜喜行妙性快樂歡喜
472 6 miào interesting 晝夜喜行妙性快樂歡喜
473 6 miào profound reasoning 晝夜喜行妙性快樂歡喜
474 6 miào Miao 晝夜喜行妙性快樂歡喜
475 6 miào Wonderful 晝夜喜行妙性快樂歡喜
476 6 miào wonderful; beautiful; suksma 晝夜喜行妙性快樂歡喜
477 6 to give 善與不
478 6 to accompany 善與不
479 6 to particate in 善與不
480 6 of the same kind 善與不
481 6 to help 善與不
482 6 for 善與不
483 6 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 離除業障得清淨心
484 6 chú to divide 離除業障得清淨心
485 6 chú to put in order 離除業障得清淨心
486 6 chú to appoint to an official position 離除業障得清淨心
487 6 chú door steps; stairs 離除業障得清淨心
488 6 chú to replace an official 離除業障得清淨心
489 6 chú to change; to replace 離除業障得清淨心
490 6 chú to renovate; to restore 離除業障得清淨心
491 6 chú division 離除業障得清淨心
492 6 chú except; without; anyatra 離除業障得清淨心
493 6 解脫 jiětuō to liberate; to free 一切解脫
494 6 解脫 jiětuō liberation 一切解脫
495 6 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 一切解脫
496 6 qiē to cut; to mince; to slice; to carve 切惡魔不得其便
497 6 qiē to shut off; to disconnect 切惡魔不得其便
498 6 qiē to be tangent to 切惡魔不得其便
499 6 qiè to rub 切惡魔不得其便
500 6 qiè to be near to 切惡魔不得其便

Frequencies of all Words

Top 820

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 sentence 法義言句
2 90 measure word for phrases or lines of verse 法義言句
3 90 gōu to bend; to strike; to catch 法義言句
4 90 gōu to tease 法義言句
5 90 gōu to delineate 法義言句
6 90 gōu if 法義言句
7 90 gōu a young bud 法義言句
8 90 clause; phrase; line 法義言句
9 90 a musical phrase 法義言句
10 90 verse; pada; gāthā 法義言句
11 84 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 佛告文殊師利
12 72 míng measure word for people 是名
13 72 míng fame; renown; reputation 是名
14 72 míng a name; personal name; designation 是名
15 72 míng rank; position 是名
16 72 míng an excuse 是名
17 72 míng life 是名
18 72 míng to name; to call 是名
19 72 míng to express; to describe 是名
20 72 míng to be called; to have the name 是名
21 72 míng to own; to possess 是名
22 72 míng famous; renowned 是名
23 72 míng moral 是名
24 72 míng name; naman 是名
25 72 míng fame; renown; yasas 是名
26 60 shì is; are; am; to be 是名
27 60 shì is exactly 是名
28 60 shì is suitable; is in contrast 是名
29 60 shì this; that; those 是名
30 60 shì really; certainly 是名
31 60 shì correct; yes; affirmative 是名
32 60 shì true 是名
33 60 shì is; has; exists 是名
34 60 shì used between repetitions of a word 是名
35 60 shì a matter; an affair 是名
36 60 shì Shi 是名
37 60 shì is; bhū 是名
38 60 shì this; idam 是名
39 57 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
40 57 relating to Buddhism 佛告文殊師利
41 57 a statue or image of a Buddha 佛告文殊師利
42 57 a Buddhist text 佛告文殊師利
43 57 to touch; to stroke 佛告文殊師利
44 57 Buddha 佛告文殊師利
45 57 Buddha; Awakened One 佛告文殊師利
46 57 yán to speak; to say; said 文殊師利童真菩薩白佛言
47 57 yán language; talk; words; utterance; speech 文殊師利童真菩薩白佛言
48 57 yán Kangxi radical 149 文殊師利童真菩薩白佛言
49 57 yán a particle with no meaning 文殊師利童真菩薩白佛言
50 57 yán phrase; sentence 文殊師利童真菩薩白佛言
51 57 yán a word; a syllable 文殊師利童真菩薩白佛言
52 57 yán a theory; a doctrine 文殊師利童真菩薩白佛言
53 57 yán to regard as 文殊師利童真菩薩白佛言
54 57 yán to act as 文殊師利童真菩薩白佛言
55 57 yán speech; vāc 文殊師利童真菩薩白佛言
56 57 yán speak; vad 文殊師利童真菩薩白佛言
57 53 云何 yúnhé why 云何
58 50 白佛 bái fó to address the Buddha 文殊師利童真菩薩白佛言
59 49 jué a post; a stake 橛句
60 49 jué an axle 橛句
61 49 jué a bridle; a bit 橛句
62 49 jué a discarded rice stalk 橛句
63 49 jué to strike 橛句
64 47 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
65 47 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
66 46 gào to tell; to say; said; told 佛告文殊師利
67 46 gào to request 佛告文殊師利
68 46 gào to report; to inform 佛告文殊師利
69 46 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告文殊師利
70 46 gào to accuse; to sue 佛告文殊師利
71 46 gào to reach 佛告文殊師利
72 46 gào an announcement 佛告文殊師利
73 46 gào a party 佛告文殊師利
74 46 gào a vacation 佛告文殊師利
75 46 gào Gao 佛告文殊師利
76 46 gào to tell; jalp 佛告文殊師利
77 39 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 當學一切法
78 39 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 當學一切法
79 39 not; no 虛妄不
80 39 expresses that a certain condition cannot be acheived 虛妄不
81 39 as a correlative 虛妄不
82 39 no (answering a question) 虛妄不
83 39 forms a negative adjective from a noun 虛妄不
84 39 at the end of a sentence to form a question 虛妄不
85 39 to form a yes or no question 虛妄不
86 39 infix potential marker 虛妄不
87 39 no; na 虛妄不
88 35 in; at 於身口意三業清淨
89 35 in; at 於身口意三業清淨
90 35 in; at; to; from 於身口意三業清淨
91 35 to go; to 於身口意三業清淨
92 35 to rely on; to depend on 於身口意三業清淨
93 35 to go to; to arrive at 於身口意三業清淨
94 35 from 於身口意三業清淨
95 35 give 於身口意三業清淨
96 35 oppposing 於身口意三業清淨
97 35 and 於身口意三業清淨
98 35 compared to 於身口意三業清淨
99 35 by 於身口意三業清淨
100 35 and; as well as 於身口意三業清淨
101 35 for 於身口意三業清淨
102 35 Yu 於身口意三業清淨
103 35 a crow 於身口意三業清淨
104 35 whew; wow 於身口意三業清淨
105 34 祕密 mìmì a secret 我聞佛說祕密
106 34 祕密 mìmì secret 我聞佛說祕密
107 33 xué to study; to learn 當學一切法
108 33 xué a discipline; a branch of study 當學一切法
109 33 xué to imitate 當學一切法
110 33 xué a school; an academy 當學一切法
111 33 xué to understand 當學一切法
112 33 xué learning; acquired knowledge 當學一切法
113 33 xué a doctrine 當學一切法
114 33 xué learned 當學一切法
115 33 xué a learner 當學一切法
116 33 xué student; learning; śikṣā 當學一切法
117 30 一切 yīqiè all; every; everything 一切虛妄
118 30 一切 yīqiè temporary 一切虛妄
119 30 一切 yīqiè the same 一切虛妄
120 30 一切 yīqiè generally 一切虛妄
121 30 一切 yīqiè all, everything 一切虛妄
122 30 一切 yīqiè all; sarva 一切虛妄
123 29 method; way 安住法
124 29 France 安住法
125 29 the law; rules; regulations 安住法
126 29 the teachings of the Buddha; Dharma 安住法
127 29 a standard; a norm 安住法
128 29 an institution 安住法
129 29 to emulate 安住法
130 29 magic; a magic trick 安住法
131 29 punishment 安住法
132 29 Fa 安住法
133 29 a precedent 安住法
134 29 a classification of some kinds of Han texts 安住法
135 29 relating to a ceremony or rite 安住法
136 29 Dharma 安住法
137 29 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 安住法
138 29 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 安住法
139 29 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 安住法
140 29 quality; characteristic 安住法
141 29 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生
142 29 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生
143 25 shī teacher 師利
144 25 shī multitude 師利
145 25 shī a host; a leader 師利
146 25 shī an expert 師利
147 25 shī an example; a model 師利
148 25 shī master 師利
149 25 shī a capital city; a well protected place 師利
150 25 shī Shi 師利
151 25 shī to imitate 師利
152 25 shī troops 師利
153 25 shī shi 師利
154 25 shī an army division 師利
155 25 shī the 7th hexagram 師利
156 25 shī a lion 師利
157 25 shī spiritual guide; teacher; ācārya 師利
158 24 gain; advantage; benefit 師利
159 24 profit 師利
160 24 sharp 師利
161 24 to benefit; to serve 師利
162 24 Li 師利
163 24 to be useful 師利
164 24 smooth; without a hitch 師利
165 24 benefit; hita 師利
166 23 安住 ānzhù to reside; to dwell 安住禪定漸漸增進
167 23 安住 ānzhù Settled and at Ease 安住禪定漸漸增進
168 23 安住 ānzhù to settle 安住禪定漸漸增進
169 23 安住 ānzhù Abide 安住禪定漸漸增進
170 23 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 安住禪定漸漸增進
171 20 shēng to be born; to give birth 了知諸法分別心生
172 20 shēng to live 了知諸法分別心生
173 20 shēng raw 了知諸法分別心生
174 20 shēng a student 了知諸法分別心生
175 20 shēng life 了知諸法分別心生
176 20 shēng to produce; to give rise 了知諸法分別心生
177 20 shēng alive 了知諸法分別心生
178 20 shēng a lifetime 了知諸法分別心生
179 20 shēng to initiate; to become 了知諸法分別心生
180 20 shēng to grow 了知諸法分別心生
181 20 shēng unfamiliar 了知諸法分別心生
182 20 shēng not experienced 了知諸法分別心生
183 20 shēng hard; stiff; strong 了知諸法分別心生
184 20 shēng very; extremely 了知諸法分別心生
185 20 shēng having academic or professional knowledge 了知諸法分別心生
186 20 shēng a male role in traditional theatre 了知諸法分別心生
187 20 shēng gender 了知諸法分別心生
188 20 shēng to develop; to grow 了知諸法分別心生
189 20 shēng to set up 了知諸法分別心生
190 20 shēng a prostitute 了知諸法分別心生
191 20 shēng a captive 了知諸法分別心生
192 20 shēng a gentleman 了知諸法分別心生
193 20 shēng Kangxi radical 100 了知諸法分別心生
194 20 shēng unripe 了知諸法分別心生
195 20 shēng nature 了知諸法分別心生
196 20 shēng to inherit; to succeed 了知諸法分別心生
197 20 shēng destiny 了知諸法分別心生
198 20 shēng birth 了知諸法分別心生
199 19 平等 píngděng be equal in social status 行平等
200 19 平等 píngděng equal 行平等
201 19 平等 píngděng equal; without partiality 行平等
202 19 平等 píngděng equality 行平等
203 19 了知 liǎozhī to understand clearly 了知諸法分別心生
204 18 眾生 zhòngshēng all living things 此法微妙眾生難見
205 18 眾生 zhòngshēng living things other than people 此法微妙眾生難見
206 18 眾生 zhòngshēng sentient beings 此法微妙眾生難見
207 18 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 此法微妙眾生難見
208 17 zhù to dwell; to live; to reside 捨謂心安住一
209 17 zhù to stop; to halt 捨謂心安住一
210 17 zhù to retain; to remain 捨謂心安住一
211 17 zhù to lodge at [temporarily] 捨謂心安住一
212 17 zhù firmly; securely 捨謂心安住一
213 17 zhù verb complement 捨謂心安住一
214 17 zhù attaching; abiding; dwelling on 捨謂心安住一
215 16 no 從無始劫來
216 16 Kangxi radical 71 從無始劫來
217 16 to not have; without 從無始劫來
218 16 has not yet 從無始劫來
219 16 mo 從無始劫來
220 16 do not 從無始劫來
221 16 not; -less; un- 從無始劫來
222 16 regardless of 從無始劫來
223 16 to not have 從無始劫來
224 16 um 從無始劫來
225 16 Wu 從無始劫來
226 16 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 從無始劫來
227 16 not; non- 從無始劫來
228 16 mo 從無始劫來
229 16 de potential marker 離除業障得清淨心
230 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 離除業障得清淨心
231 16 děi must; ought to 離除業障得清淨心
232 16 děi to want to; to need to 離除業障得清淨心
233 16 děi must; ought to 離除業障得清淨心
234 16 de 離除業障得清淨心
235 16 de infix potential marker 離除業障得清淨心
236 16 to result in 離除業障得清淨心
237 16 to be proper; to fit; to suit 離除業障得清淨心
238 16 to be satisfied 離除業障得清淨心
239 16 to be finished 離除業障得清淨心
240 16 de result of degree 離除業障得清淨心
241 16 de marks completion of an action 離除業障得清淨心
242 16 děi satisfying 離除業障得清淨心
243 16 to contract 離除業障得清淨心
244 16 marks permission or possibility 離除業障得清淨心
245 16 expressing frustration 離除業障得清淨心
246 16 to hear 離除業障得清淨心
247 16 to have; there is 離除業障得清淨心
248 16 marks time passed 離除業障得清淨心
249 16 obtain; attain; prāpta 離除業障得清淨心
250 15 zhū all; many; various 諸趣
251 15 zhū Zhu 諸趣
252 15 zhū all; members of the class 諸趣
253 15 zhū interrogative particle 諸趣
254 15 zhū him; her; them; it 諸趣
255 15 zhū of; in 諸趣
256 15 zhū all; many; sarva 諸趣
257 15 具足 jùzú Purāṇa 具足圓滿更無退失
258 15 具足 jùzú Completeness 具足圓滿更無退失
259 15 具足 jùzú complete; accomplished 具足圓滿更無退失
260 15 文殊 Wénshū Manjusri 文殊
261 15 文殊 wénshū Manjusri 文殊
262 14 you; thou 汝今欲知
263 14 Ru River 汝今欲知
264 14 Ru 汝今欲知
265 14 you; sir; tva; bhavat 汝今欲知
266 14 that; those 得彼法智現前
267 14 another; the other 得彼法智現前
268 14 that; tad 得彼法智現前
269 14 this; these 於此分別不生
270 14 in this way 於此分別不生
271 14 otherwise; but; however; so 於此分別不生
272 14 at this time; now; here 於此分別不生
273 14 this; here; etad 於此分別不生
274 14 覺支 juézhī aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga 念覺支
275 14 such as; for example; for instance 乃知如來甚深法藏廣大如
276 14 if 乃知如來甚深法藏廣大如
277 14 in accordance with 乃知如來甚深法藏廣大如
278 14 to be appropriate; should; with regard to 乃知如來甚深法藏廣大如
279 14 this 乃知如來甚深法藏廣大如
280 14 it is so; it is thus; can be compared with 乃知如來甚深法藏廣大如
281 14 to go to 乃知如來甚深法藏廣大如
282 14 to meet 乃知如來甚深法藏廣大如
283 14 to appear; to seem; to be like 乃知如來甚深法藏廣大如
284 14 at least as good as 乃知如來甚深法藏廣大如
285 14 and 乃知如來甚深法藏廣大如
286 14 or 乃知如來甚深法藏廣大如
287 14 but 乃知如來甚深法藏廣大如
288 14 then 乃知如來甚深法藏廣大如
289 14 naturally 乃知如來甚深法藏廣大如
290 14 expresses a question or doubt 乃知如來甚深法藏廣大如
291 14 you 乃知如來甚深法藏廣大如
292 14 the second lunar month 乃知如來甚深法藏廣大如
293 14 in; at 乃知如來甚深法藏廣大如
294 14 Ru 乃知如來甚深法藏廣大如
295 14 Thus 乃知如來甚深法藏廣大如
296 14 thus; tathā 乃知如來甚深法藏廣大如
297 14 like; iva 乃知如來甚深法藏廣大如
298 13 chī ignorant; stupid 嗔癡三為因
299 13 chī confusion; stupidity; naivety; delusion; moha 嗔癡三為因
300 13 dāng to be; to act as; to serve as 當學一切法
301 13 dāng at or in the very same; be apposite 當學一切法
302 13 dāng dang (sound of a bell) 當學一切法
303 13 dāng to face 當學一切法
304 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當學一切法
305 13 dāng to manage; to host 當學一切法
306 13 dāng should 當學一切法
307 13 dāng to treat; to regard as 當學一切法
308 13 dǎng to think 當學一切法
309 13 dàng suitable; correspond to 當學一切法
310 13 dǎng to be equal 當學一切法
311 13 dàng that 當學一切法
312 13 dāng an end; top 當學一切法
313 13 dàng clang; jingle 當學一切法
314 13 dāng to judge 當學一切法
315 13 dǎng to bear on one's shoulder 當學一切法
316 13 dàng the same 當學一切法
317 13 dàng to pawn 當學一切法
318 13 dàng to fail [an exam] 當學一切法
319 13 dàng a trap 當學一切法
320 13 dàng a pawned item 當學一切法
321 13 xīn heart [organ] 故心不得清淨
322 13 xīn Kangxi radical 61 故心不得清淨
323 13 xīn mind; consciousness 故心不得清淨
324 13 xīn the center; the core; the middle 故心不得清淨
325 13 xīn one of the 28 star constellations 故心不得清淨
326 13 xīn heart 故心不得清淨
327 13 xīn emotion 故心不得清淨
328 13 xīn intention; consideration 故心不得清淨
329 13 xīn disposition; temperament 故心不得清淨
330 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 故心不得清淨
331 13 zhōng middle 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
332 13 zhōng medium; medium sized 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
333 13 zhōng China 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
334 13 zhòng to hit the mark 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
335 13 zhōng in; amongst 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
336 13 zhōng midday 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
337 13 zhōng inside 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
338 13 zhōng during 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
339 13 zhōng Zhong 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
340 13 zhōng intermediary 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
341 13 zhōng half 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
342 13 zhōng just right; suitably 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
343 13 zhōng while 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
344 13 zhòng to reach; to attain 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
345 13 zhòng to suffer; to infect 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
346 13 zhòng to obtain 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
347 13 zhòng to pass an exam 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
348 13 zhōng middle 佛說大乘隨轉宣說諸法經卷中
349 12 觀想 guān xiǎng contemplation 觀想了知
350 12 觀想 guān xiǎng Visualize 觀想了知
351 12 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 觀想了知
352 12 虛空 xūkōng empty space 普遍虛空微妙難見
353 12 虛空 xūkōng the sky; space 普遍虛空微妙難見
354 12 虛空 xūkōng vast emptiness 普遍虛空微妙難見
355 12 虛空 xūkōng Void 普遍虛空微妙難見
356 12 虛空 xūkōng the sky; gagana 普遍虛空微妙難見
357 12 虛空 xūkōng empty space; kha 普遍虛空微妙難見
358 12 chēn to be angry 嗔癡三為因
359 12 chēn to blame 嗔癡三為因
360 12 chēn anger; krodha 嗔癡三為因
361 12 wèi for; to 嗔癡三為因
362 12 wèi because of 嗔癡三為因
363 12 wéi to act as; to serve 嗔癡三為因
364 12 wéi to change into; to become 嗔癡三為因
365 12 wéi to be; is 嗔癡三為因
366 12 wéi to do 嗔癡三為因
367 12 wèi for 嗔癡三為因
368 12 wèi because of; for; to 嗔癡三為因
369 12 wèi to 嗔癡三為因
370 12 wéi in a passive construction 嗔癡三為因
371 12 wéi forming a rehetorical question 嗔癡三為因
372 12 wéi forming an adverb 嗔癡三為因
373 12 wéi to add emphasis 嗔癡三為因
374 12 wèi to support; to help 嗔癡三為因
375 12 wéi to govern 嗔癡三為因
376 12 I; me; my
377 12 self
378 12 we; our
379 12 [my] dear
380 12 Wo
381 12 self; atman; attan
382 12 ga
383 12 I; aham
384 12 無有 wú yǒu there is not 無有休息
385 12 如是 rúshì thus; so 如是而修
386 12 如是 rúshì thus, so 如是而修
387 11 wèi to call 謂苦
388 11 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂苦
389 11 wèi to speak to; to address 謂苦
390 11 wèi to treat as; to regard as 謂苦
391 11 wèi introducing a condition situation 謂苦
392 11 wèi to speak to; to address 謂苦
393 11 wèi to think 謂苦
394 11 wèi for; is to be 謂苦
395 11 wèi to make; to cause 謂苦
396 11 wèi and 謂苦
397 11 wèi principle; reason 謂苦
398 11 wèi Wei 謂苦
399 11 wèi which; what; yad 謂苦
400 11 wèi to say; iti 謂苦
401 10 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 無自體性
402 10 xíng to walk 行平等
403 10 xíng capable; competent 行平等
404 10 háng profession 行平等
405 10 háng line; row 行平等
406 10 xíng Kangxi radical 144 行平等
407 10 xíng to travel 行平等
408 10 xìng actions; conduct 行平等
409 10 xíng to do; to act; to practice 行平等
410 10 xíng all right; OK; okay 行平等
411 10 háng horizontal line 行平等
412 10 héng virtuous deeds 行平等
413 10 hàng a line of trees 行平等
414 10 hàng bold; steadfast 行平等
415 10 xíng to move 行平等
416 10 xíng to put into effect; to implement 行平等
417 10 xíng travel 行平等
418 10 xíng to circulate 行平等
419 10 xíng running script; running script 行平等
420 10 xíng temporary 行平等
421 10 xíng soon 行平等
422 10 háng rank; order 行平等
423 10 háng a business; a shop 行平等
424 10 xíng to depart; to leave 行平等
425 10 xíng to experience 行平等
426 10 xíng path; way 行平等
427 10 xíng xing; ballad 行平等
428 10 xíng a round [of drinks] 行平等
429 10 xíng Xing 行平等
430 10 xíng moreover; also 行平等
431 10 xíng Practice 行平等
432 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行平等
433 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行平等
434 10 shū different; special; unusual 殊師利白佛言
435 10 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 分別不生
436 10 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 分別不生
437 10 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故心不得清淨
438 10 old; ancient; former; past 故心不得清淨
439 10 reason; cause; purpose 故心不得清淨
440 10 to die 故心不得清淨
441 10 so; therefore; hence 故心不得清淨
442 10 original 故心不得清淨
443 10 accident; happening; instance 故心不得清淨
444 10 a friend; an acquaintance; friendship 故心不得清淨
445 10 something in the past 故心不得清淨
446 10 deceased; dead 故心不得清淨
447 10 still; yet 故心不得清淨
448 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks
449 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted
450 10 shuì to persuade
451 10 shuō to teach; to recite; to explain
452 10 shuō a doctrine; a theory
453 10 shuō to claim; to assert
454 10 shuō allocution
455 10 shuō to criticize; to scold
456 10 shuō to indicate; to refer to
457 10 shuō speach; vāda
458 10 shuō to speak; bhāṣate
459 10 wén writing; text
460 10 wén Kangxi radical 67
461 10 wén Wen
462 10 wén lines or grain on an object
463 10 wén culture
464 10 wén refined writings
465 10 wén civil; non-military
466 10 wén to conceal a fault; gloss over
467 10 wén wen
468 10 wén ornamentation; adornment
469 10 wén to ornament; to adorn
470 10 wén beautiful
471 10 wén a text; a manuscript
472 10 wén a group responsible for ritual and music
473 10 wén the text of an imperial order
474 10 wén liberal arts
475 10 wén a rite; a ritual
476 10 wén a tattoo
477 10 wén a classifier for copper coins
478 10 wén text; grantha
479 10 huì intelligent; clever
480 10 huì mental ability; intellect
481 10 huì wisdom; understanding
482 10 huì Wisdom
483 10 huì wisdom; prajna
484 10 huì intellect; mati
485 9 yǒu is; are; to exist 不知有佛法僧寶
486 9 yǒu to have; to possess 不知有佛法僧寶
487 9 yǒu indicates an estimate 不知有佛法僧寶
488 9 yǒu indicates a large quantity 不知有佛法僧寶
489 9 yǒu indicates an affirmative response 不知有佛法僧寶
490 9 yǒu a certain; used before a person, time, or place 不知有佛法僧寶
491 9 yǒu used to compare two things 不知有佛法僧寶
492 9 yǒu used in a polite formula before certain verbs 不知有佛法僧寶
493 9 yǒu used before the names of dynasties 不知有佛法僧寶
494 9 yǒu a certain thing; what exists 不知有佛法僧寶
495 9 yǒu multiple of ten and ... 不知有佛法僧寶
496 9 yǒu abundant 不知有佛法僧寶
497 9 yǒu purposeful 不知有佛法僧寶
498 9 yǒu You 不知有佛法僧寶
499 9 yǒu 1. existence; 2. becoming 不知有佛法僧寶
500 9 yǒu becoming; bhava 不知有佛法僧寶

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
verse; pada; gāthā
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad
白佛 bái fó to address the Buddha
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
gào to tell; jalp
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法众 法眾 102 Fa Zhong
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
佛说大乘随转宣说诸法经 佛說大乘隨轉宣說諸法經 102 Fo Shuo Dasheng Sui Zhuan Xuanshuo Zhu Fa Jing
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
绍德 紹德 115 Shao De
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
115
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
文殊师利童真 文殊師利童真 119 Manjusri
五智如来 五智如來 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Tathagatas
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 153.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
八正道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
悲心 98
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
刹那生灭 剎那生滅 99 to arise or cease within a ksana
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
长时 長時 99 eon; kalpa
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
得佛 100 to become a Buddha
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
多生 100 many births; many rebirths
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法行 102 to practice the Dharma
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法藏 102
 1. sūtra repository; sūtra hall
 2. Dharma Treasure
 3. Fazang
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
观身不净 觀身不淨 103 contemplate the impurities of the body
观受是苦 觀受是苦 103 contemplate the suffering of feelings
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
观法无我 觀法無我 103 contemplate the non-selfhood of phenomena
观心无常 觀心無常 103 contemplate the impermanence of the mind
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
觉支 覺支 106 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment; bodhyaṅga; bojjyanga
苦受 107 the sensation of pain
乐修 樂修 108 joyful cultivation
乐受 樂受 108 sensation of pleasure; perception of pleasure
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
七觉支 七覺支 113
 1. the Seven Factors of Enlightenment
 2. seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
饶益有情 饒益有情 114
 1. to benefit sentient beings
 2. to benefit living beings
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如梦 如夢 114 like in a dream
三千 115 three thousand-fold
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色尘 色塵 115 sight; sight sense objects
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
生住异灭 生住異滅 115 arising, abiding, changing and extinction of all existences
什深 甚深 115 very profound; what is deep
舍受 捨受 115 sensation of freedom from pleasure and pain; sensation of indifference to pleasure and pain
十恶 十惡 115 the ten evils
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十身 115 ten bodies; ten aspects of Buddhakaya
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
贪爱 貪愛 116
 1. passion; desire; rāga
 2. Clinging
贪着 貪著 116 attachment to desire
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄执 妄執 119 attachment to false views
妄想颠倒 妄想顛倒 119 fanciful thinking; deluded thoughts; fantasies; vikalpa
妄语 妄語 119 Lying
我有 119 the illusion of the existence of self
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
我身 119 I; myself
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
五欲 五慾 119 the five desires
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无体 無體 119 without essence
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心得自在 120 having attained mastery of their minds
心地 120
 1. mind; mental ground
 2. Mind Ground
信根 120 faith; the root of faith
行乞 120 to beg; to ask for alms
性相 120 inherent attributes
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
意地 121 stage of intellectual consciousness
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切智慧 121 sarvajñāta; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
赞歎 讚歎 122 praise
真佛子 122 True Buddhist
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正精进 正精進 122 right effort
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思 122 Right Thought
正思惟 122 right intention; right thought
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
中善 122 admirable in the middle
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
作意 122 attention; engagement