Glossary and Vocabulary for Advayasamatāvijayakalparāja (Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing) 佛說無二平等最上瑜伽大教王經, Scroll 6

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66 xiǎng to think 當想諸法真實性
2 66 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 當想諸法真實性
3 66 xiǎng to want 當想諸法真實性
4 66 xiǎng to remember; to miss; to long for 當想諸法真實性
5 66 xiǎng to plan 當想諸法真實性
6 66 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 當想諸法真實性
7 49 大明 dàmíng the sun 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
8 49 大明 dàmíng the moon 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
9 49 大明 dàmíng Da Ming 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
10 49 大明 dàmíng Da Ming reign 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
11 49 大明 dàmíng Ming dynasty 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
12 49 大明 dàmíng mantra; vidya 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
13 41 觀想 guān xiǎng contemplation 四相如應當觀想
14 41 觀想 guān xiǎng Visualize 四相如應當觀想
15 41 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 四相如應當觀想
16 41 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
17 41 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
18 41 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
19 41 size 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
20 41 old 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
21 41 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
22 41 adult 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
23 41 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
24 41 senior 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
25 41 an element 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
26 41 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
27 40 一切 yīqiè temporary 復說一切事成就行
28 40 一切 yīqiè the same 復說一切事成就行
29 37 to go; to 於一切事若厭離
30 37 to rely on; to depend on 於一切事若厭離
31 37 Yu 於一切事若厭離
32 37 a crow 於一切事若厭離
33 36 金剛 jīngāng a diamond 金剛大智所宣說
34 36 金剛 jīngāng King Kong 金剛大智所宣說
35 36 金剛 jīngāng a hard object 金剛大智所宣說
36 36 金剛 jīngāng gorilla 金剛大智所宣說
37 36 金剛 jīngāng diamond 金剛大智所宣說
38 36 金剛 jīngāng vajra 金剛大智所宣說
39 35 zhōng middle 是中平等無分別
40 35 zhōng medium; medium sized 是中平等無分別
41 35 zhōng China 是中平等無分別
42 35 zhòng to hit the mark 是中平等無分別
43 35 zhōng midday 是中平等無分別
44 35 zhōng inside 是中平等無分別
45 35 zhōng during 是中平等無分別
46 35 zhōng Zhong 是中平等無分別
47 35 zhōng intermediary 是中平等無分別
48 35 zhōng half 是中平等無分別
49 35 zhòng to reach; to attain 是中平等無分別
50 35 zhòng to suffer; to infect 是中平等無分別
51 35 zhòng to obtain 是中平等無分別
52 35 zhòng to pass an exam 是中平等無分別
53 35 zhōng middle 是中平等無分別
54 34 method; way 所有貪法本無邊
55 34 France 所有貪法本無邊
56 34 the law; rules; regulations 所有貪法本無邊
57 34 the teachings of the Buddha; Dharma 所有貪法本無邊
58 34 a standard; a norm 所有貪法本無邊
59 34 an institution 所有貪法本無邊
60 34 to emulate 所有貪法本無邊
61 34 magic; a magic trick 所有貪法本無邊
62 34 punishment 所有貪法本無邊
63 34 Fa 所有貪法本無邊
64 34 a precedent 所有貪法本無邊
65 34 a classification of some kinds of Han texts 所有貪法本無邊
66 34 relating to a ceremony or rite 所有貪法本無邊
67 34 Dharma 所有貪法本無邊
68 34 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 所有貪法本無邊
69 34 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 所有貪法本無邊
70 34 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 所有貪法本無邊
71 34 quality; characteristic 所有貪法本無邊
72 30 suǒ a few; various; some 無缺減法所出生
73 30 suǒ a place; a location 無缺減法所出生
74 30 suǒ indicates a passive voice 無缺減法所出生
75 30 suǒ an ordinal number 無缺減法所出生
76 30 suǒ meaning 無缺減法所出生
77 30 suǒ garrison 無缺減法所出生
78 30 suǒ place; pradeśa 無缺減法所出生
79 30 依法 yīfǎ according to law 廣大遍滿依法儀
80 30 最上 zuìshàng supreme 佛說無二平等最上瑜伽大教王
81 30 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 復說一切事成就行
82 30 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 復說一切事成就行
83 30 成就 chéngjiù accomplishment 復說一切事成就行
84 30 成就 chéngjiù Achievements 復說一切事成就行
85 30 成就 chéngjiù to attained; to obtain 復說一切事成就行
86 30 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 復說一切事成就行
87 30 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 復說一切事成就行
88 30 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 吽字相應現光中
89 30 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 吽字相應現光中
90 30 相應 xiāngying cheap; inexpensive 吽字相應現光中
91 30 相應 xiāngyìng response, correspond 吽字相應現光中
92 30 相應 xiāngyìng concomitant 吽字相應現光中
93 30 相應 xiāngyìng Sō-ō 吽字相應現光中
94 28 zuò to do 彼當頭破作七分
95 28 zuò to act as; to serve as 彼當頭破作七分
96 28 zuò to start 彼當頭破作七分
97 28 zuò a writing; a work 彼當頭破作七分
98 28 zuò to dress as; to be disguised as 彼當頭破作七分
99 28 zuō to create; to make 彼當頭破作七分
100 28 zuō a workshop 彼當頭破作七分
101 28 zuō to write; to compose 彼當頭破作七分
102 28 zuò to rise 彼當頭破作七分
103 28 zuò to be aroused 彼當頭破作七分
104 28 zuò activity; action; undertaking 彼當頭破作七分
105 28 zuò to regard as 彼當頭破作七分
106 28 zuò action; kāraṇa 彼當頭破作七分
107 27 xiàng to observe; to assess 現唵字相作黃色
108 27 xiàng appearance; portrait; picture 現唵字相作黃色
109 27 xiàng countenance; personage; character; disposition 現唵字相作黃色
110 27 xiàng to aid; to help 現唵字相作黃色
111 27 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 現唵字相作黃色
112 27 xiàng a sign; a mark; appearance 現唵字相作黃色
113 27 xiāng alternately; in turn 現唵字相作黃色
114 27 xiāng Xiang 現唵字相作黃色
115 27 xiāng form substance 現唵字相作黃色
116 27 xiāng to express 現唵字相作黃色
117 27 xiàng to choose 現唵字相作黃色
118 27 xiāng Xiang 現唵字相作黃色
119 27 xiāng an ancient musical instrument 現唵字相作黃色
120 27 xiāng the seventh lunar month 現唵字相作黃色
121 27 xiāng to compare 現唵字相作黃色
122 27 xiàng to divine 現唵字相作黃色
123 27 xiàng to administer 現唵字相作黃色
124 27 xiàng helper for a blind person 現唵字相作黃色
125 27 xiāng rhythm [music] 現唵字相作黃色
126 27 xiāng the upper frets of a pipa 現唵字相作黃色
127 27 xiāng coralwood 現唵字相作黃色
128 27 xiàng ministry 現唵字相作黃色
129 27 xiàng to supplement; to enhance 現唵字相作黃色
130 27 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 現唵字相作黃色
131 27 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 現唵字相作黃色
132 27 xiàng sign; mark; liṅga 現唵字相作黃色
133 27 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 現唵字相作黃色
134 26 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 切如來大明如意寶三摩地法門
135 25 曼拏羅 mànnáluó mandala 清淨妙月曼拏羅
136 25 děng et cetera; and so on 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
137 25 děng to wait 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
138 25 děng to be equal 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
139 25 děng degree; level 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
140 25 děng to compare 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
141 23 影像 yǐngxiàng an image 自影像相如應想
142 23 影像 yǐngxiàng a shadow 自影像相如應想
143 23 影像 yǐngxiàng a shape 自影像相如應想
144 23 影像 yǐngxiàng an impression 自影像相如應想
145 23 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 自影像相如應想
146 22 祕密 mìmì a secret 一切祕密大明句
147 22 祕密 mìmì secret 一切祕密大明句
148 20 Kangxi radical 49
149 20 to bring to an end; to stop
150 20 to complete
151 20 to demote; to dismiss
152 20 to recover from an illness
153 20 former; pūrvaka
154 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 復說一切事成就行
155 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 復說一切事成就行
156 18 shuì to persuade 復說一切事成就行
157 18 shuō to teach; to recite; to explain 復說一切事成就行
158 18 shuō a doctrine; a theory 復說一切事成就行
159 18 shuō to claim; to assert 復說一切事成就行
160 18 shuō allocution 復說一切事成就行
161 18 shuō to criticize; to scold 復說一切事成就行
162 18 shuō to indicate; to refer to 復說一切事成就行
163 18 shuō speach; vāda 復說一切事成就行
164 18 shuō to speak; bhāṣate 復說一切事成就行
165 17 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 即謂金剛手菩薩言
166 17 本部 běnbù headquarters; head office 本部五種光明現
167 17 本部 běnbù own kin; svakula 本部五種光明現
168 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 遍照如來清淨藏
169 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 遍照如來清淨藏
170 16 清淨 qīngjìng concise 遍照如來清淨藏
171 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 遍照如來清淨藏
172 16 清淨 qīngjìng pure and clean 遍照如來清淨藏
173 16 清淨 qīngjìng purity 遍照如來清淨藏
174 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 遍照如來清淨藏
175 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於現生中得成佛
176 15 děi to want to; to need to 於現生中得成佛
177 15 děi must; ought to 於現生中得成佛
178 15 de 於現生中得成佛
179 15 de infix potential marker 於現生中得成佛
180 15 to result in 於現生中得成佛
181 15 to be proper; to fit; to suit 於現生中得成佛
182 15 to be satisfied 於現生中得成佛
183 15 to be finished 於現生中得成佛
184 15 děi satisfying 於現生中得成佛
185 15 to contract 於現生中得成佛
186 15 to hear 於現生中得成佛
187 15 to have; there is 於現生中得成佛
188 15 marks time passed 於現生中得成佛
189 15 obtain; attain; prāpta 於現生中得成佛
190 15 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
191 14 cóng to follow 從一切智所宣說
192 14 cóng to comply; to submit; to defer 從一切智所宣說
193 14 cóng to participate in something 從一切智所宣說
194 14 cóng to use a certain method or principle 從一切智所宣說
195 14 cóng something secondary 從一切智所宣說
196 14 cóng remote relatives 從一切智所宣說
197 14 cóng secondary 從一切智所宣說
198 14 cóng to go on; to advance 從一切智所宣說
199 14 cōng at ease; informal 從一切智所宣說
200 14 zòng a follower; a supporter 從一切智所宣說
201 14 zòng to release 從一切智所宣說
202 14 zòng perpendicular; longitudinal 從一切智所宣說
203 14 to go back; to return 復說一切事成就行
204 14 to resume; to restart 復說一切事成就行
205 14 to do in detail 復說一切事成就行
206 14 to restore 復說一切事成就行
207 14 to respond; to reply to 復說一切事成就行
208 14 Fu; Return 復說一切事成就行
209 14 to retaliate; to reciprocate 復說一切事成就行
210 14 to avoid forced labor or tax 復說一切事成就行
211 14 Fu 復說一切事成就行
212 14 doubled; to overlapping; folded 復說一切事成就行
213 14 a lined garment with doubled thickness 復說一切事成就行
214 14 zhě ca 執金剛王持明者
215 14 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 金剛大智所宣說
216 14 shì matter; thing; item 復說一切事成就行
217 14 shì to serve 復說一切事成就行
218 14 shì a government post 復說一切事成就行
219 14 shì duty; post; work 復說一切事成就行
220 14 shì occupation 復說一切事成就行
221 14 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 復說一切事成就行
222 14 shì an accident 復說一切事成就行
223 14 shì to attend 復說一切事成就行
224 14 shì an allusion 復說一切事成就行
225 14 shì a condition; a state; a situation 復說一切事成就行
226 14 shì to engage in 復說一切事成就行
227 14 shì to enslave 復說一切事成就行
228 14 shì to pursue 復說一切事成就行
229 14 shì to administer 復說一切事成就行
230 14 shì to appoint 復說一切事成就行
231 14 shì meaning; phenomena 復說一切事成就行
232 14 shì actions; karma 復說一切事成就行
233 14 出生 chūshēng to be born 無缺減法所出生
234 14 ér Kangxi radical 126 復於自心而安想
235 14 ér as if; to seem like 復於自心而安想
236 14 néng can; able 復於自心而安想
237 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復於自心而安想
238 14 ér to arrive; up to 復於自心而安想
239 14 zhì wisdom; knowledge; understanding 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
240 14 zhì care; prudence 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
241 14 zhì Zhi 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
242 14 zhì clever 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
243 14 zhì Wisdom 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
244 14 zhì jnana; knowing 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
245 13 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊大遍照如來
246 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊大遍照如來
247 13 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現唵字相作黃色
248 13 xiàn at present 現唵字相作黃色
249 13 xiàn existing at the present time 現唵字相作黃色
250 13 xiàn cash 現唵字相作黃色
251 13 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
252 13 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
253 13 guāng to shine 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
254 13 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
255 13 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
256 13 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
257 13 guāng scenery 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
258 13 guāng smooth 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
259 13 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
260 13 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
261 13 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
262 13 guāng Guang 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
263 13 guāng to manifest 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
264 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
265 13 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
266 12 xīn heart [organ] 咸皆歡喜生希有心
267 12 xīn Kangxi radical 61 咸皆歡喜生希有心
268 12 xīn mind; consciousness 咸皆歡喜生希有心
269 12 xīn the center; the core; the middle 咸皆歡喜生希有心
270 12 xīn one of the 28 star constellations 咸皆歡喜生希有心
271 12 xīn heart 咸皆歡喜生希有心
272 12 xīn emotion 咸皆歡喜生希有心
273 12 xīn intention; consideration 咸皆歡喜生希有心
274 12 xīn disposition; temperament 咸皆歡喜生希有心
275 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 咸皆歡喜生希有心
276 12 yìng to answer; to respond 應善宣說
277 12 yìng to confirm; to verify 應善宣說
278 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應善宣說
279 12 yìng to accept 應善宣說
280 12 yìng to permit; to allow 應善宣說
281 12 yìng to echo 應善宣說
282 12 yìng to handle; to deal with 應善宣說
283 12 yìng Ying 應善宣說
284 12 ān calm; still; quiet; peaceful 復於自心而安想
285 12 ān to calm; to pacify 復於自心而安想
286 12 ān safe; secure 復於自心而安想
287 12 ān comfortable; happy 復於自心而安想
288 12 ān to find a place for 復於自心而安想
289 12 ān to install; to fix; to fit 復於自心而安想
290 12 ān to be content 復於自心而安想
291 12 ān to cherish 復於自心而安想
292 12 ān to bestow; to confer 復於自心而安想
293 12 ān amphetamine 復於自心而安想
294 12 ān ampere 復於自心而安想
295 12 ān to add; to submit 復於自心而安想
296 12 ān to reside; to live at 復於自心而安想
297 12 ān to be used to; to be familiar with 復於自心而安想
298 12 ān an 復於自心而安想
299 12 ān Ease 復於自心而安想
300 12 ān e 復於自心而安想
301 12 ān an 復於自心而安想
302 12 ān peace 復於自心而安想
303 12 Yi 所說亦離諸過失
304 12 bǎo a treasure; a valuable item 寶分第十九
305 12 bǎo treasured; cherished 寶分第十九
306 12 bǎo a jewel; gem 寶分第十九
307 12 bǎo precious 寶分第十九
308 12 bǎo noble 寶分第十九
309 12 bǎo an imperial seal 寶分第十九
310 12 bǎo a unit of currency 寶分第十九
311 12 bǎo Bao 寶分第十九
312 12 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶分第十九
313 12 bǎo jewel; gem; mani 寶分第十九
314 12 法門 fǎmén Dharma gate 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
315 12 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
316 11 平等 píngděng be equal in social status 佛說無二平等最上瑜伽大教王
317 11 平等 píngděng equal 佛說無二平等最上瑜伽大教王
318 11 平等 píngděng equal; without partiality 佛說無二平等最上瑜伽大教王
319 11 平等 píngděng equality 佛說無二平等最上瑜伽大教王
320 11 所有 suǒyǒu to belong to 所有貪法本無邊
321 11 出現 chūxiàn to appear 出現五種淨光明
322 11 出現 chūxiàn to be produced; to arise 出現五種淨光明
323 11 出現 chūxiàn to manifest 出現五種淨光明
324 11 wáng Wang 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
325 11 wáng a king 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
326 11 wáng Kangxi radical 96 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
327 11 wàng to be king; to rule 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
328 11 wáng a prince; a duke 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
329 11 wáng grand; great 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
330 11 wáng to treat with the ceremony due to a king 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
331 11 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
332 11 wáng the head of a group or gang 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
333 11 wáng the biggest or best of a group 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
334 11 wáng king; best of a kind; rāja 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
335 11 to know; to learn about; to comprehend 苦法樂法悉無邊
336 11 detailed 苦法樂法悉無邊
337 11 to elaborate; to expound 苦法樂法悉無邊
338 11 to exhaust; to use up 苦法樂法悉無邊
339 11 strongly 苦法樂法悉無邊
340 11 Xi 苦法樂法悉無邊
341 11 all; kṛtsna 苦法樂法悉無邊
342 11 to reach 及彼金剛薩埵相
343 11 to attain 及彼金剛薩埵相
344 11 to understand 及彼金剛薩埵相
345 11 able to be compared to; to catch up with 及彼金剛薩埵相
346 11 to be involved with; to associate with 及彼金剛薩埵相
347 11 passing of a feudal title from elder to younger brother 及彼金剛薩埵相
348 11 and; ca; api 及彼金剛薩埵相
349 11 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 爾時金剛手菩薩大祕密主
350 11 apparatus 最上依彼本法儀
351 11 a rite; a ceremony 最上依彼本法儀
352 11 appearance; demeanor 最上依彼本法儀
353 11 a gift 最上依彼本法儀
354 11 a norm; a standard 最上依彼本法儀
355 11 to admire 最上依彼本法儀
356 11 embellishment 最上依彼本法儀
357 11 formal dress 最上依彼本法儀
358 11 an analogue; a match 最上依彼本法儀
359 11 to be inclined; to trend 最上依彼本法儀
360 11 to watch 最上依彼本法儀
361 11 to come 最上依彼本法儀
362 11 Yi 最上依彼本法儀
363 11 ritual; vidhi 最上依彼本法儀
364 11 真實 zhēnshí true; real; authentic; actual 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
365 11 真實 zhēnshí true reality 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
366 11 to be near by; to be close to 即謂金剛手菩薩言
367 11 at that time 即謂金剛手菩薩言
368 11 to be exactly the same as; to be thus 即謂金剛手菩薩言
369 11 supposed; so-called 即謂金剛手菩薩言
370 11 to arrive at; to ascend 即謂金剛手菩薩言
371 10 三昧 sānmèi samadhi 若越祕密三昧者
372 10 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 若越祕密三昧者
373 10 sentence 一切祕密大明句
374 10 gōu to bend; to strike; to catch 一切祕密大明句
375 10 gōu to tease 一切祕密大明句
376 10 gōu to delineate 一切祕密大明句
377 10 gōu a young bud 一切祕密大明句
378 10 clause; phrase; line 一切祕密大明句
379 10 a musical phrase 一切祕密大明句
380 10 verse; pada; gāthā 一切祕密大明句
381 10 ministry; department 了知諸部諸事業
382 10 section; part 了知諸部諸事業
383 10 troops 了知諸部諸事業
384 10 a category; a kind 了知諸部諸事業
385 10 to command; to control 了知諸部諸事業
386 10 radical 了知諸部諸事業
387 10 headquarters 了知諸部諸事業
388 10 unit 了知諸部諸事業
389 10 to put in order; to arrange 了知諸部諸事業
390 10 zūn to honor; to respect 一切最上尊自在
391 10 zūn a zun; an ancient wine vessel 一切最上尊自在
392 10 zūn a wine cup 一切最上尊自在
393 10 zūn respected; honorable; noble; senior 一切最上尊自在
394 10 zūn supreme; high 一切最上尊自在
395 10 zūn grave; solemn; dignified 一切最上尊自在
396 10 zūn bhagavat; holy one 一切最上尊自在
397 10 zūn lord; patron; natha 一切最上尊自在
398 10 遍照如來 biànzhào rúlái Vairocana Tathagata 爾時世尊大遍照如來
399 10 letter; symbol; character 現唵字相作黃色
400 10 Zi 現唵字相作黃色
401 10 to love 現唵字相作黃色
402 10 to teach; to educate 現唵字相作黃色
403 10 to be allowed to marry 現唵字相作黃色
404 10 courtesy name; style name; scholarly or literary name 現唵字相作黃色
405 10 diction; wording 現唵字相作黃色
406 10 handwriting 現唵字相作黃色
407 10 calligraphy; a work of calligraphy 現唵字相作黃色
408 10 a written pledge; a letter; a contract 現唵字相作黃色
409 10 a font; a calligraphic style 現唵字相作黃色
410 10 the phonetic value of a character; the pronunciation of a character 現唵字相作黃色
411 10 本尊 běn zūn istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam 本尊大明想其中
412 9 大智 dà zhì great wisdom 金剛大智所宣說
413 9 大智 dà zhì great wisdom; mahāmati; viśārada 金剛大智所宣說
414 9 大智 dà zhì Mahāmati 金剛大智所宣說
415 9 míng bright; luminous; brilliant 復想帝青大光明
416 9 míng Ming 復想帝青大光明
417 9 míng Ming Dynasty 復想帝青大光明
418 9 míng obvious; explicit; clear 復想帝青大光明
419 9 míng intelligent; clever; perceptive 復想帝青大光明
420 9 míng to illuminate; to shine 復想帝青大光明
421 9 míng consecrated 復想帝青大光明
422 9 míng to understand; to comprehend 復想帝青大光明
423 9 míng to explain; to clarify 復想帝青大光明
424 9 míng Souther Ming; Later Ming 復想帝青大光明
425 9 míng the world; the human world; the world of the living 復想帝青大光明
426 9 míng eyesight; vision 復想帝青大光明
427 9 míng a god; a spirit 復想帝青大光明
428 9 míng fame; renown 復想帝青大光明
429 9 míng open; public 復想帝青大光明
430 9 míng clear 復想帝青大光明
431 9 míng to become proficient 復想帝青大光明
432 9 míng to be proficient 復想帝青大光明
433 9 míng virtuous 復想帝青大光明
434 9 míng open and honest 復想帝青大光明
435 9 míng clean; neat 復想帝青大光明
436 9 míng remarkable; outstanding; notable 復想帝青大光明
437 9 míng next; afterwards 復想帝青大光明
438 9 míng positive 復想帝青大光明
439 9 míng Clear 復想帝青大光明
440 9 míng wisdom; knowledge; vidya 復想帝青大光明
441 9 如意 rúyì satisfactory 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
442 9 如意 rúyì a sceptre; ruyi 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
443 9 如意 rúyì ruyi 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
444 9 如意 rúyì As You Wish 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
445 9 如意 rúyì as one wishes 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
446 9 如意 rúyì pleasing; at will 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
447 9 金剛薩埵 jīngāng sàduǒ Vajrasattva 及彼金剛薩埵相
448 9 應觀 yīng guān may observe 如應觀想四種色
449 9 to arise; to get up 從自心義所生起
450 9 to rise; to raise 從自心義所生起
451 9 to grow out of; to bring forth; to emerge 從自心義所生起
452 9 to appoint (to an official post); to take up a post 從自心義所生起
453 9 to start 從自心義所生起
454 9 to establish; to build 從自心義所生起
455 9 to draft; to draw up (a plan) 從自心義所生起
456 9 opening sentence; opening verse 從自心義所生起
457 9 to get out of bed 從自心義所生起
458 9 to recover; to heal 從自心義所生起
459 9 to take out; to extract 從自心義所生起
460 9 marks the beginning of an action 從自心義所生起
461 9 marks the sufficiency of an action 從自心義所生起
462 9 to call back from mourning 從自心義所生起
463 9 to take place; to occur 從自心義所生起
464 9 to conjecture 從自心義所生起
465 9 stand up; utthāna 從自心義所生起
466 9 míng fame; renown; reputation 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
467 9 míng a name; personal name; designation 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
468 9 míng rank; position 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
469 9 míng an excuse 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
470 9 míng life 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
471 9 míng to name; to call 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
472 9 míng to express; to describe 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
473 9 míng to be called; to have the name 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
474 9 míng to own; to possess 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
475 9 míng famous; renowned 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
476 9 míng moral 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
477 9 míng name; naman 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
478 9 míng fame; renown; yasas 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
479 9 four 如應觀想四種色
480 9 note a musical scale 如應觀想四種色
481 9 fourth 如應觀想四種色
482 9 Si 如應觀想四種色
483 9 four; catur 如應觀想四種色
484 9 執金剛 zhí jīngāng Vajrapani 執金剛王持明者
485 9 sān three 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
486 9 sān third 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
487 9 sān more than two 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
488 9 sān very few 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
489 9 sān San 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
490 9 sān three; tri 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
491 9 sān sa 此名三金剛相應大遍照如來三摩地
492 9 shēng to be born; to give birth 咸皆歡喜生希有心
493 9 shēng to live 咸皆歡喜生希有心
494 9 shēng raw 咸皆歡喜生希有心
495 9 shēng a student 咸皆歡喜生希有心
496 9 shēng life 咸皆歡喜生希有心
497 9 shēng to produce; to give rise 咸皆歡喜生希有心
498 9 shēng alive 咸皆歡喜生希有心
499 9 shēng a lifetime 咸皆歡喜生希有心
500 9 shēng to initiate; to become 咸皆歡喜生希有心

Frequencies of all Words

Top 884

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 66 xiǎng to think 當想諸法真實性
2 66 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 當想諸法真實性
3 66 xiǎng to want 當想諸法真實性
4 66 xiǎng to remember; to miss; to long for 當想諸法真實性
5 66 xiǎng to plan 當想諸法真實性
6 66 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 當想諸法真實性
7 49 大明 dàmíng the sun 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
8 49 大明 dàmíng the moon 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
9 49 大明 dàmíng Da Ming 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
10 49 大明 dàmíng Da Ming reign 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
11 49 大明 dàmíng Ming dynasty 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
12 49 大明 dàmíng mantra; vidya 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
13 41 觀想 guān xiǎng contemplation 四相如應當觀想
14 41 觀想 guān xiǎng Visualize 四相如應當觀想
15 41 觀想 guān xiǎng to contemplate; to visualize 四相如應當觀想
16 41 big; huge; large 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
17 41 Kangxi radical 37 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
18 41 great; major; important 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
19 41 size 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
20 41 old 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
21 41 greatly; very 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
22 41 oldest; earliest 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
23 41 adult 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
24 41 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
25 41 dài an important person 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
26 41 senior 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
27 41 approximately 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
28 41 tài greatest; grand 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
29 41 an element 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
30 41 great; mahā 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
31 40 一切 yīqiè all; every; everything 復說一切事成就行
32 40 一切 yīqiè temporary 復說一切事成就行
33 40 一切 yīqiè the same 復說一切事成就行
34 40 一切 yīqiè generally 復說一切事成就行
35 40 一切 yīqiè all, everything 復說一切事成就行
36 40 一切 yīqiè all; sarva 復說一切事成就行
37 37 in; at 於一切事若厭離
38 37 in; at 於一切事若厭離
39 37 in; at; to; from 於一切事若厭離
40 37 to go; to 於一切事若厭離
41 37 to rely on; to depend on 於一切事若厭離
42 37 to go to; to arrive at 於一切事若厭離
43 37 from 於一切事若厭離
44 37 give 於一切事若厭離
45 37 oppposing 於一切事若厭離
46 37 and 於一切事若厭離
47 37 compared to 於一切事若厭離
48 37 by 於一切事若厭離
49 37 and; as well as 於一切事若厭離
50 37 for 於一切事若厭離
51 37 Yu 於一切事若厭離
52 37 a crow 於一切事若厭離
53 37 whew; wow 於一切事若厭離
54 37 near to; antike 於一切事若厭離
55 36 金剛 jīngāng a diamond 金剛大智所宣說
56 36 金剛 jīngāng King Kong 金剛大智所宣說
57 36 金剛 jīngāng a hard object 金剛大智所宣說
58 36 金剛 jīngāng gorilla 金剛大智所宣說
59 36 金剛 jīngāng diamond 金剛大智所宣說
60 36 金剛 jīngāng vajra 金剛大智所宣說
61 35 zhōng middle 是中平等無分別
62 35 zhōng medium; medium sized 是中平等無分別
63 35 zhōng China 是中平等無分別
64 35 zhòng to hit the mark 是中平等無分別
65 35 zhōng in; amongst 是中平等無分別
66 35 zhōng midday 是中平等無分別
67 35 zhōng inside 是中平等無分別
68 35 zhōng during 是中平等無分別
69 35 zhōng Zhong 是中平等無分別
70 35 zhōng intermediary 是中平等無分別
71 35 zhōng half 是中平等無分別
72 35 zhōng just right; suitably 是中平等無分別
73 35 zhōng while 是中平等無分別
74 35 zhòng to reach; to attain 是中平等無分別
75 35 zhòng to suffer; to infect 是中平等無分別
76 35 zhòng to obtain 是中平等無分別
77 35 zhòng to pass an exam 是中平等無分別
78 35 zhōng middle 是中平等無分別
79 34 method; way 所有貪法本無邊
80 34 France 所有貪法本無邊
81 34 the law; rules; regulations 所有貪法本無邊
82 34 the teachings of the Buddha; Dharma 所有貪法本無邊
83 34 a standard; a norm 所有貪法本無邊
84 34 an institution 所有貪法本無邊
85 34 to emulate 所有貪法本無邊
86 34 magic; a magic trick 所有貪法本無邊
87 34 punishment 所有貪法本無邊
88 34 Fa 所有貪法本無邊
89 34 a precedent 所有貪法本無邊
90 34 a classification of some kinds of Han texts 所有貪法本無邊
91 34 relating to a ceremony or rite 所有貪法本無邊
92 34 Dharma 所有貪法本無邊
93 34 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 所有貪法本無邊
94 34 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 所有貪法本無邊
95 34 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 所有貪法本無邊
96 34 quality; characteristic 所有貪法本無邊
97 33 dāng to be; to act as; to serve as 當想諸法真實性
98 33 dāng at or in the very same; be apposite 當想諸法真實性
99 33 dāng dang (sound of a bell) 當想諸法真實性
100 33 dāng to face 當想諸法真實性
101 33 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當想諸法真實性
102 33 dāng to manage; to host 當想諸法真實性
103 33 dāng should 當想諸法真實性
104 33 dāng to treat; to regard as 當想諸法真實性
105 33 dǎng to think 當想諸法真實性
106 33 dàng suitable; correspond to 當想諸法真實性
107 33 dǎng to be equal 當想諸法真實性
108 33 dàng that 當想諸法真實性
109 33 dāng an end; top 當想諸法真實性
110 33 dàng clang; jingle 當想諸法真實性
111 33 dāng to judge 當想諸法真實性
112 33 dǎng to bear on one's shoulder 當想諸法真實性
113 33 dàng the same 當想諸法真實性
114 33 dàng to pawn 當想諸法真實性
115 33 dàng to fail [an exam] 當想諸法真實性
116 33 dàng a trap 當想諸法真實性
117 33 dàng a pawned item 當想諸法真實性
118 33 this; these 此諸法門名為一切智智主
119 33 in this way 此諸法門名為一切智智主
120 33 otherwise; but; however; so 此諸法門名為一切智智主
121 33 at this time; now; here 此諸法門名為一切智智主
122 33 this; here; etad 此諸法門名為一切智智主
123 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 無缺減法所出生
124 30 suǒ an office; an institute 無缺減法所出生
125 30 suǒ introduces a relative clause 無缺減法所出生
126 30 suǒ it 無缺減法所出生
127 30 suǒ if; supposing 無缺減法所出生
128 30 suǒ a few; various; some 無缺減法所出生
129 30 suǒ a place; a location 無缺減法所出生
130 30 suǒ indicates a passive voice 無缺減法所出生
131 30 suǒ that which 無缺減法所出生
132 30 suǒ an ordinal number 無缺減法所出生
133 30 suǒ meaning 無缺減法所出生
134 30 suǒ garrison 無缺減法所出生
135 30 suǒ place; pradeśa 無缺減法所出生
136 30 suǒ that which; yad 無缺減法所出生
137 30 依法 yīfǎ according to law 廣大遍滿依法儀
138 30 最上 zuìshàng supreme 佛說無二平等最上瑜伽大教王
139 30 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 復說一切事成就行
140 30 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 復說一切事成就行
141 30 成就 chéngjiù accomplishment 復說一切事成就行
142 30 成就 chéngjiù Achievements 復說一切事成就行
143 30 成就 chéngjiù to attained; to obtain 復說一切事成就行
144 30 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 復說一切事成就行
145 30 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 復說一切事成就行
146 30 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 吽字相應現光中
147 30 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 吽字相應現光中
148 30 相應 xiāngying cheap; inexpensive 吽字相應現光中
149 30 相應 xiāngyìng response, correspond 吽字相應現光中
150 30 相應 xiāngyìng concomitant 吽字相應現光中
151 30 相應 xiāngyìng Sō-ō 吽字相應現光中
152 28 zuò to do 彼當頭破作七分
153 28 zuò to act as; to serve as 彼當頭破作七分
154 28 zuò to start 彼當頭破作七分
155 28 zuò a writing; a work 彼當頭破作七分
156 28 zuò to dress as; to be disguised as 彼當頭破作七分
157 28 zuō to create; to make 彼當頭破作七分
158 28 zuō a workshop 彼當頭破作七分
159 28 zuō to write; to compose 彼當頭破作七分
160 28 zuò to rise 彼當頭破作七分
161 28 zuò to be aroused 彼當頭破作七分
162 28 zuò activity; action; undertaking 彼當頭破作七分
163 28 zuò to regard as 彼當頭破作七分
164 28 zuò action; kāraṇa 彼當頭破作七分
165 27 xiāng each other; one another; mutually 現唵字相作黃色
166 27 xiàng to observe; to assess 現唵字相作黃色
167 27 xiàng appearance; portrait; picture 現唵字相作黃色
168 27 xiàng countenance; personage; character; disposition 現唵字相作黃色
169 27 xiàng to aid; to help 現唵字相作黃色
170 27 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 現唵字相作黃色
171 27 xiàng a sign; a mark; appearance 現唵字相作黃色
172 27 xiāng alternately; in turn 現唵字相作黃色
173 27 xiāng Xiang 現唵字相作黃色
174 27 xiāng form substance 現唵字相作黃色
175 27 xiāng to express 現唵字相作黃色
176 27 xiàng to choose 現唵字相作黃色
177 27 xiāng Xiang 現唵字相作黃色
178 27 xiāng an ancient musical instrument 現唵字相作黃色
179 27 xiāng the seventh lunar month 現唵字相作黃色
180 27 xiāng to compare 現唵字相作黃色
181 27 xiàng to divine 現唵字相作黃色
182 27 xiàng to administer 現唵字相作黃色
183 27 xiàng helper for a blind person 現唵字相作黃色
184 27 xiāng rhythm [music] 現唵字相作黃色
185 27 xiāng the upper frets of a pipa 現唵字相作黃色
186 27 xiāng coralwood 現唵字相作黃色
187 27 xiàng ministry 現唵字相作黃色
188 27 xiàng to supplement; to enhance 現唵字相作黃色
189 27 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 現唵字相作黃色
190 27 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 現唵字相作黃色
191 27 xiàng sign; mark; liṅga 現唵字相作黃色
192 27 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 現唵字相作黃色
193 26 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 切如來大明如意寶三摩地法門
194 25 曼拏羅 mànnáluó mandala 清淨妙月曼拏羅
195 25 děng et cetera; and so on 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
196 25 děng to wait 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
197 25 děng degree; kind 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
198 25 děng plural 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
199 25 děng to be equal 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
200 25 děng degree; level 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
201 25 děng to compare 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
202 25 zhū all; many; various 所說亦離諸過失
203 25 zhū Zhu 所說亦離諸過失
204 25 zhū all; members of the class 所說亦離諸過失
205 25 zhū interrogative particle 所說亦離諸過失
206 25 zhū him; her; them; it 所說亦離諸過失
207 25 zhū of; in 所說亦離諸過失
208 25 zhū all; many; sarva 所說亦離諸過失
209 25 such as; for example; for instance 四相如應當觀想
210 25 if 四相如應當觀想
211 25 in accordance with 四相如應當觀想
212 25 to be appropriate; should; with regard to 四相如應當觀想
213 25 this 四相如應當觀想
214 25 it is so; it is thus; can be compared with 四相如應當觀想
215 25 to go to 四相如應當觀想
216 25 to meet 四相如應當觀想
217 25 to appear; to seem; to be like 四相如應當觀想
218 25 at least as good as 四相如應當觀想
219 25 and 四相如應當觀想
220 25 or 四相如應當觀想
221 25 but 四相如應當觀想
222 25 then 四相如應當觀想
223 25 naturally 四相如應當觀想
224 25 expresses a question or doubt 四相如應當觀想
225 25 you 四相如應當觀想
226 25 the second lunar month 四相如應當觀想
227 25 in; at 四相如應當觀想
228 25 Ru 四相如應當觀想
229 25 Thus 四相如應當觀想
230 25 thus; tathā 四相如應當觀想
231 25 like; iva 四相如應當觀想
232 23 that; those 彼一切執金剛王
233 23 another; the other 彼一切執金剛王
234 23 that; tad 彼一切執金剛王
235 23 影像 yǐngxiàng an image 自影像相如應想
236 23 影像 yǐngxiàng a shadow 自影像相如應想
237 23 影像 yǐngxiàng a shape 自影像相如應想
238 23 影像 yǐngxiàng an impression 自影像相如應想
239 23 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 自影像相如應想
240 22 祕密 mìmì a secret 一切祕密大明句
241 22 祕密 mìmì secret 一切祕密大明句
242 20 already
243 20 Kangxi radical 49
244 20 from
245 20 to bring to an end; to stop
246 20 final aspectual particle
247 20 afterwards; thereafter
248 20 too; very; excessively
249 20 to complete
250 20 to demote; to dismiss
251 20 to recover from an illness
252 20 certainly
253 20 an interjection of surprise
254 20 this
255 20 former; pūrvaka
256 20 former; pūrvaka
257 20 ruò to seem; to be like; as 若越祕密三昧者
258 20 ruò seemingly 若越祕密三昧者
259 20 ruò if 若越祕密三昧者
260 20 ruò you 若越祕密三昧者
261 20 ruò this; that 若越祕密三昧者
262 20 ruò and; or 若越祕密三昧者
263 20 ruò as for; pertaining to 若越祕密三昧者
264 20 pomegranite 若越祕密三昧者
265 20 ruò to choose 若越祕密三昧者
266 20 ruò to agree; to accord with; to conform to 若越祕密三昧者
267 20 ruò thus 若越祕密三昧者
268 20 ruò pollia 若越祕密三昧者
269 20 ruò Ruo 若越祕密三昧者
270 20 ruò only then 若越祕密三昧者
271 20 ja 若越祕密三昧者
272 20 jñā 若越祕密三昧者
273 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 復說一切事成就行
274 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 復說一切事成就行
275 18 shuì to persuade 復說一切事成就行
276 18 shuō to teach; to recite; to explain 復說一切事成就行
277 18 shuō a doctrine; a theory 復說一切事成就行
278 18 shuō to claim; to assert 復說一切事成就行
279 18 shuō allocution 復說一切事成就行
280 18 shuō to criticize; to scold 復說一切事成就行
281 18 shuō to indicate; to refer to 復說一切事成就行
282 18 shuō speach; vāda 復說一切事成就行
283 18 shuō to speak; bhāṣate 復說一切事成就行
284 17 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 即謂金剛手菩薩言
285 17 本部 běnbù headquarters; head office 本部五種光明現
286 17 本部 běnbù own kin; svakula 本部五種光明現
287 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 遍照如來清淨藏
288 16 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 遍照如來清淨藏
289 16 清淨 qīngjìng concise 遍照如來清淨藏
290 16 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 遍照如來清淨藏
291 16 清淨 qīngjìng pure and clean 遍照如來清淨藏
292 16 清淨 qīngjìng purity 遍照如來清淨藏
293 16 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 遍照如來清淨藏
294 15 de potential marker 於現生中得成佛
295 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於現生中得成佛
296 15 děi must; ought to 於現生中得成佛
297 15 děi to want to; to need to 於現生中得成佛
298 15 děi must; ought to 於現生中得成佛
299 15 de 於現生中得成佛
300 15 de infix potential marker 於現生中得成佛
301 15 to result in 於現生中得成佛
302 15 to be proper; to fit; to suit 於現生中得成佛
303 15 to be satisfied 於現生中得成佛
304 15 to be finished 於現生中得成佛
305 15 de result of degree 於現生中得成佛
306 15 de marks completion of an action 於現生中得成佛
307 15 děi satisfying 於現生中得成佛
308 15 to contract 於現生中得成佛
309 15 marks permission or possibility 於現生中得成佛
310 15 expressing frustration 於現生中得成佛
311 15 to hear 於現生中得成佛
312 15 to have; there is 於現生中得成佛
313 15 marks time passed 於現生中得成佛
314 15 obtain; attain; prāpta 於現生中得成佛
315 15 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 無二平等最勝大儀軌王一切如來大明如意
316 14 cóng from 從一切智所宣說
317 14 cóng to follow 從一切智所宣說
318 14 cóng past; through 從一切智所宣說
319 14 cóng to comply; to submit; to defer 從一切智所宣說
320 14 cóng to participate in something 從一切智所宣說
321 14 cóng to use a certain method or principle 從一切智所宣說
322 14 cóng usually 從一切智所宣說
323 14 cóng something secondary 從一切智所宣說
324 14 cóng remote relatives 從一切智所宣說
325 14 cóng secondary 從一切智所宣說
326 14 cóng to go on; to advance 從一切智所宣說
327 14 cōng at ease; informal 從一切智所宣說
328 14 zòng a follower; a supporter 從一切智所宣說
329 14 zòng to release 從一切智所宣說
330 14 zòng perpendicular; longitudinal 從一切智所宣說
331 14 cóng receiving; upādāya 從一切智所宣說
332 14 again; more; repeatedly 復說一切事成就行
333 14 to go back; to return 復說一切事成就行
334 14 to resume; to restart 復說一切事成就行
335 14 to do in detail 復說一切事成就行
336 14 to restore 復說一切事成就行
337 14 to respond; to reply to 復說一切事成就行
338 14 after all; and then 復說一切事成就行
339 14 even if; although 復說一切事成就行
340 14 Fu; Return 復說一切事成就行
341 14 to retaliate; to reciprocate 復說一切事成就行
342 14 to avoid forced labor or tax 復說一切事成就行
343 14 particle without meaing 復說一切事成就行
344 14 Fu 復說一切事成就行
345 14 repeated; again 復說一切事成就行
346 14 doubled; to overlapping; folded 復說一切事成就行
347 14 a lined garment with doubled thickness 復說一切事成就行
348 14 again; punar 復說一切事成就行
349 14 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 執金剛王持明者
350 14 zhě that 執金剛王持明者
351 14 zhě nominalizing function word 執金剛王持明者
352 14 zhě used to mark a definition 執金剛王持明者
353 14 zhě used to mark a pause 執金剛王持明者
354 14 zhě topic marker; that; it 執金剛王持明者
355 14 zhuó according to 執金剛王持明者
356 14 zhě ca 執金剛王持明者
357 14 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 金剛大智所宣說
358 14 shì matter; thing; item 復說一切事成就行
359 14 shì to serve 復說一切事成就行
360 14 shì a government post 復說一切事成就行
361 14 shì duty; post; work 復說一切事成就行
362 14 shì occupation 復說一切事成就行
363 14 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 復說一切事成就行
364 14 shì an accident 復說一切事成就行
365 14 shì to attend 復說一切事成就行
366 14 shì an allusion 復說一切事成就行
367 14 shì a condition; a state; a situation 復說一切事成就行
368 14 shì to engage in 復說一切事成就行
369 14 shì to enslave 復說一切事成就行
370 14 shì to pursue 復說一切事成就行
371 14 shì to administer 復說一切事成就行
372 14 shì to appoint 復說一切事成就行
373 14 shì a piece 復說一切事成就行
374 14 shì meaning; phenomena 復說一切事成就行
375 14 shì actions; karma 復說一切事成就行
376 14 出生 chūshēng to be born 無缺減法所出生
377 14 ér and; as well as; but (not); yet (not) 復於自心而安想
378 14 ér Kangxi radical 126 復於自心而安想
379 14 ér you 復於自心而安想
380 14 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 復於自心而安想
381 14 ér right away; then 復於自心而安想
382 14 ér but; yet; however; while; nevertheless 復於自心而安想
383 14 ér if; in case; in the event that 復於自心而安想
384 14 ér therefore; as a result; thus 復於自心而安想
385 14 ér how can it be that? 復於自心而安想
386 14 ér so as to 復於自心而安想
387 14 ér only then 復於自心而安想
388 14 ér as if; to seem like 復於自心而安想
389 14 néng can; able 復於自心而安想
390 14 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復於自心而安想
391 14 ér me 復於自心而安想
392 14 ér to arrive; up to 復於自心而安想
393 14 ér possessive 復於自心而安想
394 14 zhì wisdom; knowledge; understanding 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
395 14 zhì care; prudence 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
396 14 zhì Zhi 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
397 14 zhì clever 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
398 14 zhì Wisdom 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
399 14 zhì jnana; knowing 說如是等一切如來智輪法性文字真實法門
400 13 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊大遍照如來
401 13 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊大遍照如來
402 13 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現唵字相作黃色
403 13 xiàn then; at that time; while 現唵字相作黃色
404 13 xiàn at present 現唵字相作黃色
405 13 xiàn existing at the present time 現唵字相作黃色
406 13 xiàn cash 現唵字相作黃色
407 13 guāng light 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
408 13 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
409 13 guāng to shine 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
410 13 guāng only 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
411 13 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
412 13 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
413 13 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
414 13 guāng scenery 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
415 13 guāng smooth 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
416 13 guāng used up 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
417 13 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
418 13 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
419 13 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
420 13 guāng Guang 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
421 13 guāng to manifest 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
422 13 guāng welcome 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
423 13 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
424 13 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿
425 12 xīn heart [organ] 咸皆歡喜生希有心
426 12 xīn Kangxi radical 61 咸皆歡喜生希有心
427 12 xīn mind; consciousness 咸皆歡喜生希有心
428 12 xīn the center; the core; the middle 咸皆歡喜生希有心
429 12 xīn one of the 28 star constellations 咸皆歡喜生希有心
430 12 xīn heart 咸皆歡喜生希有心
431 12 xīn emotion 咸皆歡喜生希有心
432 12 xīn intention; consideration 咸皆歡喜生希有心
433 12 xīn disposition; temperament 咸皆歡喜生希有心
434 12 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 咸皆歡喜生希有心
435 12 yīng should; ought 應善宣說
436 12 yìng to answer; to respond 應善宣說
437 12 yìng to confirm; to verify 應善宣說
438 12 yīng soon; immediately 應善宣說
439 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應善宣說
440 12 yìng to accept 應善宣說
441 12 yīng or; either 應善宣說
442 12 yìng to permit; to allow 應善宣說
443 12 yìng to echo 應善宣說
444 12 yìng to handle; to deal with 應善宣說
445 12 yìng Ying 應善宣說
446 12 yīng suitable; yukta 應善宣說
447 12 ān calm; still; quiet; peaceful 復於自心而安想
448 12 ān to calm; to pacify 復於自心而安想
449 12 ān where 復於自心而安想
450 12 ān safe; secure 復於自心而安想
451 12 ān comfortable; happy 復於自心而安想
452 12 ān to find a place for 復於自心而安想
453 12 ān to install; to fix; to fit 復於自心而安想
454 12 ān to be content 復於自心而安想
455 12 ān to cherish 復於自心而安想
456 12 ān to bestow; to confer 復於自心而安想
457 12 ān amphetamine 復於自心而安想
458 12 ān ampere 復於自心而安想
459 12 ān to add; to submit 復於自心而安想
460 12 ān to reside; to live at 復於自心而安想
461 12 ān to be used to; to be familiar with 復於自心而安想
462 12 ān how; why 復於自心而安想
463 12 ān thus; so; therefore 復於自心而安想
464 12 ān deliberately 復於自心而安想
465 12 ān naturally 復於自心而安想
466 12 ān an 復於自心而安想
467 12 ān Ease 復於自心而安想
468 12 ān e 復於自心而安想
469 12 ān an 復於自心而安想
470 12 ān peace 復於自心而安想
471 12 also; too 所說亦離諸過失
472 12 but 所說亦離諸過失
473 12 this; he; she 所說亦離諸過失
474 12 although; even though 所說亦離諸過失
475 12 already 所說亦離諸過失
476 12 particle with no meaning 所說亦離諸過失
477 12 Yi 所說亦離諸過失
478 12 shì is; are; am; to be 是中平等無分別
479 12 shì is exactly 是中平等無分別
480 12 shì is suitable; is in contrast 是中平等無分別
481 12 shì this; that; those 是中平等無分別
482 12 shì really; certainly 是中平等無分別
483 12 shì correct; yes; affirmative 是中平等無分別
484 12 shì true 是中平等無分別
485 12 shì is; has; exists 是中平等無分別
486 12 shì used between repetitions of a word 是中平等無分別
487 12 shì a matter; an affair 是中平等無分別
488 12 shì Shi 是中平等無分別
489 12 shì is; bhū 是中平等無分別
490 12 shì this; idam 是中平等無分別
491 12 bǎo a treasure; a valuable item 寶分第十九
492 12 bǎo treasured; cherished 寶分第十九
493 12 bǎo a jewel; gem 寶分第十九
494 12 bǎo precious 寶分第十九
495 12 bǎo noble 寶分第十九
496 12 bǎo an imperial seal 寶分第十九
497 12 bǎo a unit of currency 寶分第十九
498 12 bǎo Bao 寶分第十九
499 12 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 寶分第十九
500 12 bǎo jewel; gem; mani 寶分第十九

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
大明 dàmíng mantra; vidya
观想 觀想
 1. guān xiǎng
 2. guān xiǎng
 3. guān xiǎng
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
 1. an element
 2. great; mahā
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
near to; antike
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. diamond
 2. vajra
zhōng middle
 1. Dharma
 2. the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
 3. a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
 4. a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
 5. quality; characteristic
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦佛 196 Akṣobhya; Aksobhya Buddha
遍照如来 遍照如來 98 Vairocana Tathagata
遍照尊 98 Vairocana
持明王 99 Vidyaraja; Wisdom King
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法光 102 Faguang
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说无二平等最上瑜伽大教王经 佛說無二平等最上瑜伽大教王經 102 Advayasamatāvijayakalparāja; Fo Shuo Wu Er Pingdeng Zuishang Yujia Da Jiao Wang Jing
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
广目 廣目 103 Virupaksa; Deva King of the West
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚萨埵 金剛薩埵 106 Vajrasattva
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚智 金剛智 74
 1. Vajra Wisdom
 2. Vajrabodhi
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明本 109
 1. Ming Canon
 2. Mingben; Zhongfeng Mingben; State Preceptor Zhongfeng
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三身 115 Trikaya
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善寂 115 Shan Ji
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
相如 120 Xiangru
西天 120 India; Indian continent
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
中观 中觀 90
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
最胜顶 最勝頂 122 Vijayosnisa, Usnisavijaya

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 146.

Simplified Traditional Pinyin English
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
宝冠 寶冠 98 a crown; jeweled crown; a headdress
宝髻 寶髻 98 ratnaśikhī
报身 報身 98 sambhogakaya; enjoyment body; reward body
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
本部印 98 mudra of one's own group; kulamudra
本尊 98 istadevata; ishta-deva; ishta-devata; a tutelary deity; a meditation deity; yi dam
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
幖帜 幖幟 98 a symbol
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成就法 99 sadhana; sādhana
持金刚 持金剛 99
 1. vajradhara
 2. Vajrapāṇi
赤莲华 赤蓮華 99 red lotus; padma
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
持诵 持誦 99 to chant; to accept and maintain by reciting
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大成就 100 dzogchen; great perfection
大教王 100 tantra
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大利 100 great advantage; great benefit
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
大人相 100 marks of excellence of a great man
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法用 102 the essence of a dharma
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
发吒 發吒 102
 1. to wreck; to break; to destroy
 2. phat
法主 102
 1. Dharma-lord
 2. someone who presides over a Dharma service
法住 102 dharma abode
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
光明相 103 halo; nimbus
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
吽字 104 hum syllable; hum-kara
吽字明 104 hum syllable vidya; humkara
护摩 護摩 104 homa
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽陀 106 gatha; verse
羯磨 106 karma
羯磨部 106 karma division
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
金刚部 金剛部 106 vajra group; vajra division; vajrakula
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚使 金剛使 106 vajra messengers
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净妙 淨妙 106 pure and subtle
卷第六 106 scroll 6
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
离一切分别 離一切分別 108 transcends all forms of discrimination
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华部 蓮華部 108 lotus division
了知 108 to understand clearly
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙色 109 wonderful form
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙月 109 sucandra
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
那庾多 110 a nayuta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如实知者 如實知者 114 knower of reality
如来法身 如來法身 114 Dharmakāya of the Tathāgata
如来身语心 如來身語心 114 the body, speech, and mind of all the Tathagatas
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三部 115 three divisions
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三三昧 115 three samādhis
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
速得成就 115 quickly attain
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
五处 五處 119 five places; panca-sthana
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
五钴 五鈷 119 five pronged vajra
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
悉地 120 attainment; supernatural power; siddhi
心想 120 thoughts of the mind; thought
心月 120 mind as the moon
行法 120 cultivation method
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
心观 心觀 120 contemplation on the mind
息灾 息災 120 ceasing of calamities; pacifying activity
虚空界 虛空界 120 visible space
眼清净 眼清淨 121 eye is pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
厌离 厭離 121 to give up in disgust
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
译经 譯經 121 to translate the scriptures
以要言之 121 in summary; essentially speaking
依法出生 121 produced by the Dharma
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
应观 應觀 121 may observe
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
优钵罗华 優鉢羅華 121 utpala; blue lotus
增益法 122 paustika
真实智 真實智 122 knowledge of actual reality
种智 種智 122 knowledge of the seed or cause of all phenomena
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror