Glossary and Vocabulary for Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra (Fo Shuo Guanzizai Pusa Ruyi Xin Tuoluoni Zhou Jing) 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 15 zhòu charm; spell; incantation 呪經
2 15 zhòu a curse 呪經
3 15 zhòu urging; adjure 呪經
4 15 zhòu mantra 呪經
5 13 self 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
6 13 [my] dear 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
7 13 Wo 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
8 13 self; atman; attan 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
9 13 ga 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
10 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊大慈聽我說者
11 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊大慈聽我說者
12 12 shuì to persuade 世尊大慈聽我說者
13 12 shuō to teach; to recite; to explain 世尊大慈聽我說者
14 12 shuō a doctrine; a theory 世尊大慈聽我說者
15 12 shuō to claim; to assert 世尊大慈聽我說者
16 12 shuō allocution 世尊大慈聽我說者
17 12 shuō to criticize; to scold 世尊大慈聽我說者
18 12 shuō to indicate; to refer to 世尊大慈聽我說者
19 12 shuō speach; vāda 世尊大慈聽我說者
20 12 shuō to speak; bhāṣate 世尊大慈聽我說者
21 12 shuō to instruct 世尊大慈聽我說者
22 11 to go; to 能於一切所求之
23 11 to rely on; to depend on 能於一切所求之
24 11 Yu 能於一切所求之
25 11 a crow 能於一切所求之
26 10 zhě ca 世尊大慈聽我說者
27 10 Yi
28 10 néng can; able 能於一切所求之
29 10 néng ability; capacity 能於一切所求之
30 10 néng a mythical bear-like beast 能於一切所求之
31 10 néng energy 能於一切所求之
32 10 néng function; use 能於一切所求之
33 10 néng talent 能於一切所求之
34 10 néng expert at 能於一切所求之
35 10 néng to be in harmony 能於一切所求之
36 10 néng to tend to; to care for 能於一切所求之
37 10 néng to reach; to arrive at 能於一切所求之
38 10 néng to be able; śak 能於一切所求之
39 10 néng skilful; pravīṇa 能於一切所求之
40 9 一切 yīqiè temporary 能於一切所求之
41 9 一切 yīqiè the same 能於一切所求之
42 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
43 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
44 9 Ru River 如是如是汝能悲愍諸有情類
45 9 Ru 如是如是汝能悲愍諸有情類
46 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨心饒益皆得成就
47 8 děi to want to; to need to 隨心饒益皆得成就
48 8 děi must; ought to 隨心饒益皆得成就
49 8 de 隨心饒益皆得成就
50 8 de infix potential marker 隨心饒益皆得成就
51 8 to result in 隨心饒益皆得成就
52 8 to be proper; to fit; to suit 隨心饒益皆得成就
53 8 to be satisfied 隨心饒益皆得成就
54 8 to be finished 隨心饒益皆得成就
55 8 děi satisfying 隨心饒益皆得成就
56 8 to contract 隨心饒益皆得成就
57 8 to hear 隨心饒益皆得成就
58 8 to have; there is 隨心饒益皆得成就
59 8 marks time passed 隨心饒益皆得成就
60 8 obtain; attain; prāpta 隨心饒益皆得成就
61 8 Buddha; Awakened One 佛所頂禮雙足
62 8 relating to Buddhism 佛所頂禮雙足
63 8 a statue or image of a Buddha 佛所頂禮雙足
64 8 a Buddhist text 佛所頂禮雙足
65 8 to touch; to stroke 佛所頂禮雙足
66 8 Buddha 佛所頂禮雙足
67 8 Buddha; Awakened One 佛所頂禮雙足
68 8 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
69 7 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩
70 7 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩
71 7 big; huge; large 與大菩
72 7 Kangxi radical 37 與大菩
73 7 great; major; important 與大菩
74 7 size 與大菩
75 7 old 與大菩
76 7 oldest; earliest 與大菩
77 7 adult 與大菩
78 7 dài an important person 與大菩
79 7 senior 與大菩
80 7 an element 與大菩
81 7 great; mahā 與大菩
82 7 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若誦此呪所有法式我今當說
83 7 sòng to recount; to narrate 若誦此呪所有法式我今當說
84 7 sòng a poem 若誦此呪所有法式我今當說
85 7 sòng recite; priase; pāṭha 若誦此呪所有法式我今當說
86 6 to use; to grasp 右繞三匝以膝著地
87 6 to rely on 右繞三匝以膝著地
88 6 to regard 右繞三匝以膝著地
89 6 to be able to 右繞三匝以膝著地
90 6 to order; to command 右繞三匝以膝著地
91 6 used after a verb 右繞三匝以膝著地
92 6 a reason; a cause 右繞三匝以膝著地
93 6 Israel 右繞三匝以膝著地
94 6 Yi 右繞三匝以膝著地
95 6 use; yogena 右繞三匝以膝著地
96 6 jiàn to see 見自
97 6 jiàn opinion; view; understanding 見自
98 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見自
99 6 jiàn refer to; for details see 見自
100 6 jiàn to listen to 見自
101 6 jiàn to meet 見自
102 6 jiàn to receive (a guest) 見自
103 6 jiàn let me; kindly 見自
104 6 jiàn Jian 見自
105 6 xiàn to appear 見自
106 6 xiàn to introduce 見自
107 6 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見自
108 6 jiàn seeing; observing; darśana 見自
109 6 如意 rúyì satisfactory 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
110 6 如意 rúyì a sceptre; ruyi 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
111 6 如意 rúyì ruyi 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
112 6 如意 rúyì As You Wish 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
113 6 如意 rúyì as one wishes 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
114 6 如意 rúyì pleasing; at will 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
115 6 to know; to learn about; to comprehend 宮殿皆悉焰起無不驚怖
116 6 detailed 宮殿皆悉焰起無不驚怖
117 6 to elaborate; to expound 宮殿皆悉焰起無不驚怖
118 6 to exhaust; to use up 宮殿皆悉焰起無不驚怖
119 6 strongly 宮殿皆悉焰起無不驚怖
120 6 Xi 宮殿皆悉焰起無不驚怖
121 6 all; kṛtsna 宮殿皆悉焰起無不驚怖
122 6 Kangxi radical 132 時觀自
123 6 Zi 時觀自
124 6 a nose 時觀自
125 6 the beginning; the start 時觀自
126 6 origin 時觀自
127 6 to employ; to use 時觀自
128 6 to be 時觀自
129 6 self; soul; ātman 時觀自
130 6 yán to speak; to say; said 敬白佛言
131 6 yán language; talk; words; utterance; speech 敬白佛言
132 6 yán Kangxi radical 149 敬白佛言
133 6 yán phrase; sentence 敬白佛言
134 6 yán a word; a syllable 敬白佛言
135 6 yán a theory; a doctrine 敬白佛言
136 6 yán to regard as 敬白佛言
137 6 yán to act as 敬白佛言
138 6 yán word; vacana 敬白佛言
139 6 yán speak; vad 敬白佛言
140 6 qián front 我今親對佛前次第
141 6 qián former; the past 我今親對佛前次第
142 6 qián to go forward 我今親對佛前次第
143 6 qián preceding 我今親對佛前次第
144 6 qián before; earlier; prior 我今親對佛前次第
145 6 qián to appear before 我今親對佛前次第
146 6 qián future 我今親對佛前次第
147 6 qián top; first 我今親對佛前次第
148 6 qián battlefront 我今親對佛前次第
149 6 qián before; former; pūrva 我今親對佛前次第
150 6 qián facing; mukha 我今親對佛前次第
151 6 陀羅尼 tuóluóní Dharani 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
152 6 陀羅尼 tuóluóní dharani 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
153 6 zài in; at 在伽栗斯山
154 6 zài to exist; to be living 在伽栗斯山
155 6 zài to consist of 在伽栗斯山
156 6 zài to be at a post 在伽栗斯山
157 6 zài in; bhū 在伽栗斯山
158 5 to be near by; to be close to 我加護汝即對我前
159 5 at that time 我加護汝即對我前
160 5 to be exactly the same as; to be thus 我加護汝即對我前
161 5 supposed; so-called 我加護汝即對我前
162 5 to arrive at; to ascend 我加護汝即對我前
163 5 xīn heart [organ] 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
164 5 xīn Kangxi radical 61 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
165 5 xīn mind; consciousness 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
166 5 xīn the center; the core; the middle 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
167 5 xīn one of the 28 star constellations 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
168 5 xīn heart 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
169 5 xīn emotion 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
170 5 xīn intention; consideration 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
171 5 xīn disposition; temperament 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
172 5 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
173 5 cháng Chang 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
174 5 cháng common; general; ordinary 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
175 5 cháng a principle; a rule 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
176 5 cháng eternal; nitya 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
177 5 guān to look at; to watch; to observe 爾時世尊讚觀
178 5 guàn Taoist monastery; monastery 爾時世尊讚觀
179 5 guān to display; to show; to make visible 爾時世尊讚觀
180 5 guān Guan 爾時世尊讚觀
181 5 guān appearance; looks 爾時世尊讚觀
182 5 guān a sight; a view; a vista 爾時世尊讚觀
183 5 guān a concept; a viewpoint; a perspective 爾時世尊讚觀
184 5 guān to appreciate; to enjoy; to admire 爾時世尊讚觀
185 5 guàn an announcement 爾時世尊讚觀
186 5 guàn a high tower; a watchtower 爾時世尊讚觀
187 5 guān Surview 爾時世尊讚觀
188 5 guān Observe 爾時世尊讚觀
189 5 guàn insight; vipasyana; vipassana 爾時世尊讚觀
190 5 guān mindfulness; contemplation; smrti 爾時世尊讚觀
191 5 guān recollection; anusmrti 爾時世尊讚觀
192 5 guān viewing; avaloka 爾時世尊讚觀
193 5 to reach 於我及一切持明
194 5 to attain 於我及一切持明
195 5 to understand 於我及一切持明
196 5 able to be compared to; to catch up with 於我及一切持明
197 5 to be involved with; to associate with 於我及一切持明
198 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 於我及一切持明
199 5 and; ca; api 於我及一切持明
200 5 jīn today; present; now 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
201 5 jīn Jin 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
202 5 jīn modern 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
203 5 jīn now; adhunā 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
204 5 qiú to request 能於一切所求之
205 5 qiú to seek; to look for 能於一切所求之
206 5 qiú to implore 能於一切所求之
207 5 qiú to aspire to 能於一切所求之
208 5 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 能於一切所求之
209 5 qiú to attract 能於一切所求之
210 5 qiú to bribe 能於一切所求之
211 5 qiú Qiu 能於一切所求之
212 5 qiú to demand 能於一切所求之
213 5 qiú to end 能於一切所求之
214 5 qiú to seek; kāṅkṣ 能於一切所求之
215 5 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願世尊垂哀加護
216 5 yuàn hope 惟願世尊垂哀加護
217 5 yuàn to be ready; to be willing 惟願世尊垂哀加護
218 5 yuàn to ask for; to solicit 惟願世尊垂哀加護
219 5 yuàn a vow 惟願世尊垂哀加護
220 5 yuàn diligent; attentive 惟願世尊垂哀加護
221 5 yuàn to prefer; to select 惟願世尊垂哀加護
222 5 yuàn to admire 惟願世尊垂哀加護
223 5 yuàn a vow; pranidhana 惟願世尊垂哀加護
224 5 wáng Wang 王陀羅尼心呪第一希有
225 5 wáng a king 王陀羅尼心呪第一希有
226 5 wáng Kangxi radical 96 王陀羅尼心呪第一希有
227 5 wàng to be king; to rule 王陀羅尼心呪第一希有
228 5 wáng a prince; a duke 王陀羅尼心呪第一希有
229 5 wáng grand; great 王陀羅尼心呪第一希有
230 5 wáng to treat with the ceremony due to a king 王陀羅尼心呪第一希有
231 5 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王陀羅尼心呪第一希有
232 5 wáng the head of a group or gang 王陀羅尼心呪第一希有
233 5 wáng the biggest or best of a group 王陀羅尼心呪第一希有
234 5 wáng king; best of a kind; rāja 王陀羅尼心呪第一希有
235 4 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
236 4 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
237 4 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
238 4 眾生 zhòngshēng all living things 惡心眾生惡龍惡
239 4 眾生 zhòngshēng living things other than people 惡心眾生惡龍惡
240 4 眾生 zhòngshēng sentient beings 惡心眾生惡龍惡
241 4 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 惡心眾生惡龍惡
242 4 受持 shòuchí uphold 應當一心受持
243 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 應當一心受持
244 4 shēn human body; torso 周遍其身
245 4 shēn Kangxi radical 158 周遍其身
246 4 shēn self 周遍其身
247 4 shēn life 周遍其身
248 4 shēn an object 周遍其身
249 4 shēn a lifetime 周遍其身
250 4 shēn moral character 周遍其身
251 4 shēn status; identity; position 周遍其身
252 4 shēn pregnancy 周遍其身
253 4 juān India 周遍其身
254 4 shēn body; kāya 周遍其身
255 4 bhiksuni; a nun 尼有大神力大方便門
256 4 Confucius; Father 尼有大神力大方便門
257 4 Ni 尼有大神力大方便門
258 4 ni 尼有大神力大方便門
259 4 to obstruct 尼有大神力大方便門
260 4 near to 尼有大神力大方便門
261 4 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼有大神力大方便門
262 4 suǒ a few; various; some 佛所頂禮雙足
263 4 suǒ a place; a location 佛所頂禮雙足
264 4 suǒ indicates a passive voice 佛所頂禮雙足
265 4 suǒ an ordinal number 佛所頂禮雙足
266 4 suǒ meaning 佛所頂禮雙足
267 4 suǒ garrison 佛所頂禮雙足
268 4 suǒ place; pradeśa 佛所頂禮雙足
269 4 è evil; vice 惡心眾生惡龍惡
270 4 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡心眾生惡龍惡
271 4 ě queasy; nauseous 惡心眾生惡龍惡
272 4 to hate; to detest 惡心眾生惡龍惡
273 4 è fierce 惡心眾生惡龍惡
274 4 è detestable; offensive; unpleasant 惡心眾生惡龍惡
275 4 to denounce 惡心眾生惡龍惡
276 4 è e 惡心眾生惡龍惡
277 4 è evil 惡心眾生惡龍惡
278 4 infix potential marker 半身不隨
279 4 南謨 nánmó namo; to pay respect to; homage 南謨佛馱耶
280 4 zhōng middle 於地獄中受苦眾生
281 4 zhōng medium; medium sized 於地獄中受苦眾生
282 4 zhōng China 於地獄中受苦眾生
283 4 zhòng to hit the mark 於地獄中受苦眾生
284 4 zhōng midday 於地獄中受苦眾生
285 4 zhōng inside 於地獄中受苦眾生
286 4 zhōng during 於地獄中受苦眾生
287 4 zhōng Zhong 於地獄中受苦眾生
288 4 zhōng intermediary 於地獄中受苦眾生
289 4 zhōng half 於地獄中受苦眾生
290 4 zhòng to reach; to attain 於地獄中受苦眾生
291 4 zhòng to suffer; to infect 於地獄中受苦眾生
292 4 zhòng to obtain 於地獄中受苦眾生
293 4 zhòng to pass an exam 於地獄中受苦眾生
294 4 zhōng middle 於地獄中受苦眾生
295 4 wéi to act as; to serve 一切惡魔為障礙者
296 4 wéi to change into; to become 一切惡魔為障礙者
297 4 wéi to be; is 一切惡魔為障礙者
298 4 wéi to do 一切惡魔為障礙者
299 4 wèi to support; to help 一切惡魔為障礙者
300 4 wéi to govern 一切惡魔為障礙者
301 4 wèi to be; bhū 一切惡魔為障礙者
302 4 luó Luo 唵斫羯羅伐
303 4 luó to catch; to capture 唵斫羯羅伐
304 4 luó gauze 唵斫羯羅伐
305 4 luó a sieve; cloth for filtering 唵斫羯羅伐
306 4 luó a net for catching birds 唵斫羯羅伐
307 4 luó to recruit 唵斫羯羅伐
308 4 luó to include 唵斫羯羅伐
309 4 luó to distribute 唵斫羯羅伐
310 4 luó ra 唵斫羯羅伐
311 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
312 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
313 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
314 4 shēng to be born; to give birth 生令其所有悕求應時果遂
315 4 shēng to live 生令其所有悕求應時果遂
316 4 shēng raw 生令其所有悕求應時果遂
317 4 shēng a student 生令其所有悕求應時果遂
318 4 shēng life 生令其所有悕求應時果遂
319 4 shēng to produce; to give rise 生令其所有悕求應時果遂
320 4 shēng alive 生令其所有悕求應時果遂
321 4 shēng a lifetime 生令其所有悕求應時果遂
322 4 shēng to initiate; to become 生令其所有悕求應時果遂
323 4 shēng to grow 生令其所有悕求應時果遂
324 4 shēng unfamiliar 生令其所有悕求應時果遂
325 4 shēng not experienced 生令其所有悕求應時果遂
326 4 shēng hard; stiff; strong 生令其所有悕求應時果遂
327 4 shēng having academic or professional knowledge 生令其所有悕求應時果遂
328 4 shēng a male role in traditional theatre 生令其所有悕求應時果遂
329 4 shēng gender 生令其所有悕求應時果遂
330 4 shēng to develop; to grow 生令其所有悕求應時果遂
331 4 shēng to set up 生令其所有悕求應時果遂
332 4 shēng a prostitute 生令其所有悕求應時果遂
333 4 shēng a captive 生令其所有悕求應時果遂
334 4 shēng a gentleman 生令其所有悕求應時果遂
335 4 shēng Kangxi radical 100 生令其所有悕求應時果遂
336 4 shēng unripe 生令其所有悕求應時果遂
337 4 shēng nature 生令其所有悕求應時果遂
338 4 shēng to inherit; to succeed 生令其所有悕求應時果遂
339 4 shēng destiny 生令其所有悕求應時果遂
340 4 shēng birth 生令其所有悕求應時果遂
341 3 lìng to make; to cause to be; to lead 生令其所有悕求應時果遂
342 3 lìng to issue a command 生令其所有悕求應時果遂
343 3 lìng rules of behavior; customs 生令其所有悕求應時果遂
344 3 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 生令其所有悕求應時果遂
345 3 lìng a season 生令其所有悕求應時果遂
346 3 lìng respected; good reputation 生令其所有悕求應時果遂
347 3 lìng good 生令其所有悕求應時果遂
348 3 lìng pretentious 生令其所有悕求應時果遂
349 3 lìng a transcending state of existence 生令其所有悕求應時果遂
350 3 lìng a commander 生令其所有悕求應時果遂
351 3 lìng a commanding quality; an impressive character 生令其所有悕求應時果遂
352 3 lìng lyrics 生令其所有悕求應時果遂
353 3 lìng Ling 生令其所有悕求應時果遂
354 3 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 生令其所有悕求應時果遂
355 3 chú to dispel; to eliminate; to remove; to get rid of 是故先當除諸罪障
356 3 chú to divide 是故先當除諸罪障
357 3 chú to put in order 是故先當除諸罪障
358 3 chú to appoint to an official position 是故先當除諸罪障
359 3 chú door steps; stairs 是故先當除諸罪障
360 3 chú to replace an official 是故先當除諸罪障
361 3 chú to change; to replace 是故先當除諸罪障
362 3 chú to renovate; to restore 是故先當除諸罪障
363 3 chú division 是故先當除諸罪障
364 3 chú except; without; anyatra 是故先當除諸罪障
365 3 bìng to combine; to amalgamate 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
366 3 bìng to combine 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
367 3 bìng to resemble; to be like 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
368 3 bìng to stand side-by-side 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
369 3 bīng Taiyuan 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
370 3 bìng equally; both; together 欲受持時不問日月星辰吉凶并別修
371 3 zàn to praise 爾時世尊讚觀
372 3 zàn to praise 爾時世尊讚觀
373 3 zàn to help 爾時世尊讚觀
374 3 zàn a eulogy 爾時世尊讚觀
375 3 zàn to introduce 爾時世尊讚觀
376 3 zàn to tell 爾時世尊讚觀
377 3 zàn to help; to support; to assist; to aid 爾時世尊讚觀
378 3 zàn summary verse; eulogy; ecomium 爾時世尊讚觀
379 3 a bowl; an alms bowl 鉢蹬謎
380 3 a bowl 鉢蹬謎
381 3 an alms bowl; an earthenware basin 鉢蹬謎
382 3 an earthenware basin 鉢蹬謎
383 3 Alms bowl 鉢蹬謎
384 3 a bowl; an alms bowl; patra 鉢蹬謎
385 3 an alms bowl; patra; patta 鉢蹬謎
386 3 an alms bowl; patra 鉢蹬謎
387 3 xiàn to appear; to manifest; to become visible 發心悕求此生現報者
388 3 xiàn at present 發心悕求此生現報者
389 3 xiàn existing at the present time 發心悕求此生現報者
390 3 xiàn cash 發心悕求此生現報者
391 3 xiàn to manifest; prādur 發心悕求此生現報者
392 3 xiàn to manifest; prādur 發心悕求此生現報者
393 3 xiàn the present time 發心悕求此生現報者
394 3 chù a place; location; a spot; a point 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
395 3 chǔ to reside; to live; to dwell 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
396 3 chù an office; a department; a bureau 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
397 3 chù a part; an aspect 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
398 3 chǔ to be in; to be in a position of 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
399 3 chǔ to get along with 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
400 3 chǔ to deal with; to manage 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
401 3 chǔ to punish; to sentence 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
402 3 chǔ to stop; to pause 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
403 3 chǔ to be associated with 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
404 3 chǔ to situate; to fix a place for 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
405 3 chǔ to occupy; to control 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
406 3 chù circumstances; situation 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
407 3 chù an occasion; a time 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
408 3 chù position; sthāna 亦見觀自在菩薩所居之處補怛
409 3 ye 南謨佛馱耶
410 3 ya 南謨佛馱耶
411 3 tuó steep bank 菴跋剌陀
412 3 tuó a spinning top 菴跋剌陀
413 3 tuó uneven 菴跋剌陀
414 3 tuó dha 菴跋剌陀
415 3 Sa 薩無量眾俱
416 3 sa; sat 薩無量眾俱
417 3 Qi 周遍其身
418 3 kǒu Kangxi radical 30 但止攝心口誦
419 3 kǒu mouth 但止攝心口誦
420 3 kǒu an opening; a hole 但止攝心口誦
421 3 kǒu eloquence 但止攝心口誦
422 3 kǒu the edge of a blade 但止攝心口誦
423 3 kǒu edge; border 但止攝心口誦
424 3 kǒu verbal; oral 但止攝心口誦
425 3 kǒu taste 但止攝心口誦
426 3 kǒu population; people 但止攝心口誦
427 3 kǒu an entrance; an exit; a pass 但止攝心口誦
428 3 kǒu mouth; eopening; entrance; mukha 但止攝心口誦
429 3 Kangxi radical 71 滅無復遺餘
430 3 to not have; without 滅無復遺餘
431 3 mo 滅無復遺餘
432 3 to not have 滅無復遺餘
433 3 Wu 滅無復遺餘
434 3 mo 滅無復遺餘
435 3 jīng to go through; to experience 呪經
436 3 jīng a sutra; a scripture 呪經
437 3 jīng warp 呪經
438 3 jīng longitude 呪經
439 3 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 呪經
440 3 jīng a woman's period 呪經
441 3 jīng to bear; to endure 呪經
442 3 jīng to hang; to die by hanging 呪經
443 3 jīng classics 呪經
444 3 jīng to be frugal; to save 呪經
445 3 jīng a classic; a scripture; canon 呪經
446 3 jīng a standard; a norm 呪經
447 3 jīng a section of a Confucian work 呪經
448 3 jīng to measure 呪經
449 3 jīng human pulse 呪經
450 3 jīng menstruation; a woman's period 呪經
451 3 jīng sutra; discourse 呪經
452 3 蓮華 liánhuā Lotus Flower 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
453 3 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
454 3 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
455 3 lái to come 來詣
456 3 lái please 來詣
457 3 lái used to substitute for another verb 來詣
458 3 lái used between two word groups to express purpose and effect 來詣
459 3 lái wheat 來詣
460 3 lái next; future 來詣
461 3 lái a simple complement of direction 來詣
462 3 lái to occur; to arise 來詣
463 3 lái to earn 來詣
464 3 lái to come; āgata 來詣
465 3 zhǒng kind; type 出種
466 3 zhòng to plant; to grow; to cultivate 出種
467 3 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 出種
468 3 zhǒng seed; strain 出種
469 3 zhǒng offspring 出種
470 3 zhǒng breed 出種
471 3 zhǒng race 出種
472 3 zhǒng species 出種
473 3 zhǒng root; source; origin 出種
474 3 zhǒng grit; guts 出種
475 3 zhǒng seed; bīja 出種
476 3 zhī to go 能於一切所求之
477 3 zhī to arrive; to go 能於一切所求之
478 3 zhī is 能於一切所求之
479 3 zhī to use 能於一切所求之
480 3 zhī Zhi 能於一切所求之
481 3 hōng hum 吽發莎
482 3 óu to bellow 吽發莎
483 3 hōng dull; stupid 吽發莎
484 3 hōng hum 吽發莎
485 3 děng et cetera; and so on 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
486 3 děng to wait 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
487 3 děng to be equal 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
488 3 děng degree; level 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
489 3 děng to compare 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
490 3 děng same; equal; sama 健達婆阿蘇羅緊奈羅等宮殿
491 3 藥叉 yàochā yaksa 及藥叉宮
492 3 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 隨心饒益皆得成就
493 3 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 隨心饒益皆得成就
494 3 成就 chéngjiù accomplishment 隨心饒益皆得成就
495 3 成就 chéngjiù Achievements 隨心饒益皆得成就
496 3 成就 chéngjiù to attained; to obtain 隨心饒益皆得成就
497 3 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 隨心饒益皆得成就
498 3 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 隨心饒益皆得成就
499 3 wéi thought 惟願世尊垂哀加護
500 3 wéi to think; to consider 惟願世尊垂哀加護

Frequencies of all Words

Top 947

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 15 zhòu charm; spell; incantation 呪經
2 15 zhòu a curse 呪經
3 15 zhòu urging; adjure 呪經
4 15 zhòu mantra 呪經
5 13 I; me; my 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
6 13 self 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
7 13 we; our 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
8 13 [my] dear 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
9 13 Wo 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
10 13 self; atman; attan 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
11 13 ga 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
12 13 I; aham 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
13 13 yǒu is; are; to exist 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
14 13 yǒu to have; to possess 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
15 13 yǒu indicates an estimate 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
16 13 yǒu indicates a large quantity 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
17 13 yǒu indicates an affirmative response 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
18 13 yǒu a certain; used before a person, time, or place 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
19 13 yǒu used to compare two things 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
20 13 yǒu used in a polite formula before certain verbs 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
21 13 yǒu used before the names of dynasties 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
22 13 yǒu a certain thing; what exists 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
23 13 yǒu multiple of ten and ... 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
24 13 yǒu abundant 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
25 13 yǒu purposeful 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
26 13 yǒu You 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
27 13 yǒu 1. existence; 2. becoming 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
28 13 yǒu becoming; bhava 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
29 12 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊大慈聽我說者
30 12 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊大慈聽我說者
31 12 shuì to persuade 世尊大慈聽我說者
32 12 shuō to teach; to recite; to explain 世尊大慈聽我說者
33 12 shuō a doctrine; a theory 世尊大慈聽我說者
34 12 shuō to claim; to assert 世尊大慈聽我說者
35 12 shuō allocution 世尊大慈聽我說者
36 12 shuō to criticize; to scold 世尊大慈聽我說者
37 12 shuō to indicate; to refer to 世尊大慈聽我說者
38 12 shuō speach; vāda 世尊大慈聽我說者
39 12 shuō to speak; bhāṣate 世尊大慈聽我說者
40 12 shuō to instruct 世尊大慈聽我說者
41 11 in; at 能於一切所求之
42 11 in; at 能於一切所求之
43 11 in; at; to; from 能於一切所求之
44 11 to go; to 能於一切所求之
45 11 to rely on; to depend on 能於一切所求之
46 11 to go to; to arrive at 能於一切所求之
47 11 from 能於一切所求之
48 11 give 能於一切所求之
49 11 oppposing 能於一切所求之
50 11 and 能於一切所求之
51 11 compared to 能於一切所求之
52 11 by 能於一切所求之
53 11 and; as well as 能於一切所求之
54 11 for 能於一切所求之
55 11 Yu 能於一切所求之
56 11 a crow 能於一切所求之
57 11 whew; wow 能於一切所求之
58 11 near to; antike 能於一切所求之
59 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 世尊大慈聽我說者
60 10 zhě that 世尊大慈聽我說者
61 10 zhě nominalizing function word 世尊大慈聽我說者
62 10 zhě used to mark a definition 世尊大慈聽我說者
63 10 zhě used to mark a pause 世尊大慈聽我說者
64 10 zhě topic marker; that; it 世尊大慈聽我說者
65 10 zhuó according to 世尊大慈聽我說者
66 10 zhě ca 世尊大慈聽我說者
67 10 this; these 世尊此陀羅
68 10 in this way 世尊此陀羅
69 10 otherwise; but; however; so 世尊此陀羅
70 10 at this time; now; here 世尊此陀羅
71 10 this; here; etad 世尊此陀羅
72 10 jiē all; each and every; in all cases 隨心饒益皆得成就
73 10 jiē same; equally 隨心饒益皆得成就
74 10 jiē all; sarva 隨心饒益皆得成就
75 10 ruò to seem; to be like; as 若誦此呪所有法式我今當說
76 10 ruò seemingly 若誦此呪所有法式我今當說
77 10 ruò if 若誦此呪所有法式我今當說
78 10 ruò you 若誦此呪所有法式我今當說
79 10 ruò this; that 若誦此呪所有法式我今當說
80 10 ruò and; or 若誦此呪所有法式我今當說
81 10 ruò as for; pertaining to 若誦此呪所有法式我今當說
82 10 pomegranite 若誦此呪所有法式我今當說
83 10 ruò to choose 若誦此呪所有法式我今當說
84 10 ruò to agree; to accord with; to conform to 若誦此呪所有法式我今當說
85 10 ruò thus 若誦此呪所有法式我今當說
86 10 ruò pollia 若誦此呪所有法式我今當說
87 10 ruò Ruo 若誦此呪所有法式我今當說
88 10 ruò only then 若誦此呪所有法式我今當說
89 10 ja 若誦此呪所有法式我今當說
90 10 jñā 若誦此呪所有法式我今當說
91 10 ruò if; yadi 若誦此呪所有法式我今當說
92 10 also; too
93 10 but
94 10 this; he; she
95 10 although; even though
96 10 already
97 10 particle with no meaning
98 10 Yi
99 10 néng can; able 能於一切所求之
100 10 néng ability; capacity 能於一切所求之
101 10 néng a mythical bear-like beast 能於一切所求之
102 10 néng energy 能於一切所求之
103 10 néng function; use 能於一切所求之
104 10 néng may; should; permitted to 能於一切所求之
105 10 néng talent 能於一切所求之
106 10 néng expert at 能於一切所求之
107 10 néng to be in harmony 能於一切所求之
108 10 néng to tend to; to care for 能於一切所求之
109 10 néng to reach; to arrive at 能於一切所求之
110 10 néng as long as; only 能於一切所求之
111 10 néng even if 能於一切所求之
112 10 néng but 能於一切所求之
113 10 néng in this way 能於一切所求之
114 10 néng to be able; śak 能於一切所求之
115 10 néng skilful; pravīṇa 能於一切所求之
116 9 zhū all; many; various 如是如是汝能悲愍諸有情類
117 9 zhū Zhu 如是如是汝能悲愍諸有情類
118 9 zhū all; members of the class 如是如是汝能悲愍諸有情類
119 9 zhū interrogative particle 如是如是汝能悲愍諸有情類
120 9 zhū him; her; them; it 如是如是汝能悲愍諸有情類
121 9 zhū of; in 如是如是汝能悲愍諸有情類
122 9 zhū all; many; sarva 如是如是汝能悲愍諸有情類
123 9 一切 yīqiè all; every; everything 能於一切所求之
124 9 一切 yīqiè temporary 能於一切所求之
125 9 一切 yīqiè the same 能於一切所求之
126 9 一切 yīqiè generally 能於一切所求之
127 9 一切 yīqiè all, everything 能於一切所求之
128 9 一切 yīqiè all; sarva 能於一切所求之
129 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
130 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
131 9 you; thou 如是如是汝能悲愍諸有情類
132 9 Ru River 如是如是汝能悲愍諸有情類
133 9 Ru 如是如是汝能悲愍諸有情類
134 9 you; tvam; bhavat 如是如是汝能悲愍諸有情類
135 8 de potential marker 隨心饒益皆得成就
136 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 隨心饒益皆得成就
137 8 děi must; ought to 隨心饒益皆得成就
138 8 děi to want to; to need to 隨心饒益皆得成就
139 8 děi must; ought to 隨心饒益皆得成就
140 8 de 隨心饒益皆得成就
141 8 de infix potential marker 隨心饒益皆得成就
142 8 to result in 隨心饒益皆得成就
143 8 to be proper; to fit; to suit 隨心饒益皆得成就
144 8 to be satisfied 隨心饒益皆得成就
145 8 to be finished 隨心饒益皆得成就
146 8 de result of degree 隨心饒益皆得成就
147 8 de marks completion of an action 隨心饒益皆得成就
148 8 děi satisfying 隨心饒益皆得成就
149 8 to contract 隨心饒益皆得成就
150 8 marks permission or possibility 隨心饒益皆得成就
151 8 expressing frustration 隨心饒益皆得成就
152 8 to hear 隨心饒益皆得成就
153 8 to have; there is 隨心饒益皆得成就
154 8 marks time passed 隨心饒益皆得成就
155 8 obtain; attain; prāpta 隨心饒益皆得成就
156 8 Buddha; Awakened One 佛所頂禮雙足
157 8 relating to Buddhism 佛所頂禮雙足
158 8 a statue or image of a Buddha 佛所頂禮雙足
159 8 a Buddhist text 佛所頂禮雙足
160 8 to touch; to stroke 佛所頂禮雙足
161 8 Buddha 佛所頂禮雙足
162 8 Buddha; Awakened One 佛所頂禮雙足
163 8 觀自在菩薩 guānzìzai púsà Avalokitesvara bodhisattva 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
164 7 爾時 ěr shí at that time 爾時觀自在菩薩摩訶薩
165 7 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時觀自在菩薩摩訶薩
166 7 big; huge; large 與大菩
167 7 Kangxi radical 37 與大菩
168 7 great; major; important 與大菩
169 7 size 與大菩
170 7 old 與大菩
171 7 greatly; very 與大菩
172 7 oldest; earliest 與大菩
173 7 adult 與大菩
174 7 tài greatest; grand 與大菩
175 7 dài an important person 與大菩
176 7 senior 與大菩
177 7 approximately 與大菩
178 7 tài greatest; grand 與大菩
179 7 an element 與大菩
180 7 great; mahā 與大菩
181 7 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 若誦此呪所有法式我今當說
182 7 sòng to recount; to narrate 若誦此呪所有法式我今當說
183 7 sòng a poem 若誦此呪所有法式我今當說
184 7 sòng recite; priase; pāṭha 若誦此呪所有法式我今當說
185 6 so as to; in order to 右繞三匝以膝著地
186 6 to use; to regard as 右繞三匝以膝著地
187 6 to use; to grasp 右繞三匝以膝著地
188 6 according to 右繞三匝以膝著地
189 6 because of 右繞三匝以膝著地
190 6 on a certain date 右繞三匝以膝著地
191 6 and; as well as 右繞三匝以膝著地
192 6 to rely on 右繞三匝以膝著地
193 6 to regard 右繞三匝以膝著地
194 6 to be able to 右繞三匝以膝著地
195 6 to order; to command 右繞三匝以膝著地
196 6 further; moreover 右繞三匝以膝著地
197 6 used after a verb 右繞三匝以膝著地
198 6 very 右繞三匝以膝著地
199 6 already 右繞三匝以膝著地
200 6 increasingly 右繞三匝以膝著地
201 6 a reason; a cause 右繞三匝以膝著地
202 6 Israel 右繞三匝以膝著地
203 6 Yi 右繞三匝以膝著地
204 6 use; yogena 右繞三匝以膝著地
205 6 jiàn to see 見自
206 6 jiàn opinion; view; understanding 見自
207 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見自
208 6 jiàn refer to; for details see 見自
209 6 jiàn passive marker 見自
210 6 jiàn to listen to 見自
211 6 jiàn to meet 見自
212 6 jiàn to receive (a guest) 見自
213 6 jiàn let me; kindly 見自
214 6 jiàn Jian 見自
215 6 xiàn to appear 見自
216 6 xiàn to introduce 見自
217 6 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見自
218 6 jiàn seeing; observing; darśana 見自
219 6 如意 rúyì satisfactory 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
220 6 如意 rúyì a sceptre; ruyi 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
221 6 如意 rúyì ruyi 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
222 6 如意 rúyì As You Wish 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
223 6 如意 rúyì as one wishes 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
224 6 如意 rúyì pleasing; at will 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
225 6 to know; to learn about; to comprehend 宮殿皆悉焰起無不驚怖
226 6 all; entire 宮殿皆悉焰起無不驚怖
227 6 detailed 宮殿皆悉焰起無不驚怖
228 6 to elaborate; to expound 宮殿皆悉焰起無不驚怖
229 6 to exhaust; to use up 宮殿皆悉焰起無不驚怖
230 6 strongly 宮殿皆悉焰起無不驚怖
231 6 Xi 宮殿皆悉焰起無不驚怖
232 6 all; kṛtsna 宮殿皆悉焰起無不驚怖
233 6 naturally; of course; certainly 時觀自
234 6 from; since 時觀自
235 6 self; oneself; itself 時觀自
236 6 Kangxi radical 132 時觀自
237 6 Zi 時觀自
238 6 a nose 時觀自
239 6 the beginning; the start 時觀自
240 6 origin 時觀自
241 6 originally 時觀自
242 6 still; to remain 時觀自
243 6 in person; personally 時觀自
244 6 in addition; besides 時觀自
245 6 if; even if 時觀自
246 6 but 時觀自
247 6 because 時觀自
248 6 to employ; to use 時觀自
249 6 to be 時觀自
250 6 own; one's own; oneself 時觀自
251 6 self; soul; ātman 時觀自
252 6 yán to speak; to say; said 敬白佛言
253 6 yán language; talk; words; utterance; speech 敬白佛言
254 6 yán Kangxi radical 149 敬白佛言
255 6 yán a particle with no meaning 敬白佛言
256 6 yán phrase; sentence 敬白佛言
257 6 yán a word; a syllable 敬白佛言
258 6 yán a theory; a doctrine 敬白佛言
259 6 yán to regard as 敬白佛言
260 6 yán to act as 敬白佛言
261 6 yán word; vacana 敬白佛言
262 6 yán speak; vad 敬白佛言
263 6 qián front 我今親對佛前次第
264 6 qián former; the past 我今親對佛前次第
265 6 qián to go forward 我今親對佛前次第
266 6 qián preceding 我今親對佛前次第
267 6 qián before; earlier; prior 我今親對佛前次第
268 6 qián to appear before 我今親對佛前次第
269 6 qián future 我今親對佛前次第
270 6 qián top; first 我今親對佛前次第
271 6 qián battlefront 我今親對佛前次第
272 6 qián pre- 我今親對佛前次第
273 6 qián before; former; pūrva 我今親對佛前次第
274 6 qián facing; mukha 我今親對佛前次第
275 6 陀羅尼 tuóluóní Dharani 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
276 6 陀羅尼 tuóluóní dharani 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
277 6 zài in; at 在伽栗斯山
278 6 zài at 在伽栗斯山
279 6 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 在伽栗斯山
280 6 zài to exist; to be living 在伽栗斯山
281 6 zài to consist of 在伽栗斯山
282 6 zài to be at a post 在伽栗斯山
283 6 zài in; bhū 在伽栗斯山
284 5 promptly; right away; immediately 我加護汝即對我前
285 5 to be near by; to be close to 我加護汝即對我前
286 5 at that time 我加護汝即對我前
287 5 to be exactly the same as; to be thus 我加護汝即對我前
288 5 supposed; so-called 我加護汝即對我前
289 5 if; but 我加護汝即對我前
290 5 to arrive at; to ascend 我加護汝即對我前
291 5 then; following 我加護汝即對我前
292 5 so; just so; eva 我加護汝即對我前
293 5 xīn heart [organ] 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
294 5 xīn Kangxi radical 61 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
295 5 xīn mind; consciousness 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
296 5 xīn the center; the core; the middle 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
297 5 xīn one of the 28 star constellations 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
298 5 xīn heart 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
299 5 xīn emotion 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
300 5 xīn intention; consideration 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
301 5 xīn disposition; temperament 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
302 5 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼
303 5 cháng always; ever; often; frequently; constantly 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
304 5 cháng Chang 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
305 5 cháng long-lasting 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
306 5 cháng common; general; ordinary 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
307 5 cháng a principle; a rule 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
308 5 cháng eternal; nitya 名青蓮華頂栴檀摩尼心金剛祕密常
309 5 guān to look at; to watch; to observe 爾時世尊讚觀
310 5 guàn Taoist monastery; monastery 爾時世尊讚觀
311 5 guān to display; to show; to make visible 爾時世尊讚觀
312 5 guān Guan 爾時世尊讚觀
313 5 guān appearance; looks 爾時世尊讚觀
314 5 guān a sight; a view; a vista 爾時世尊讚觀
315 5 guān a concept; a viewpoint; a perspective 爾時世尊讚觀
316 5 guān to appreciate; to enjoy; to admire 爾時世尊讚觀
317 5 guàn an announcement 爾時世尊讚觀
318 5 guàn a high tower; a watchtower 爾時世尊讚觀
319 5 guān Surview 爾時世尊讚觀
320 5 guān Observe 爾時世尊讚觀
321 5 guàn insight; vipasyana; vipassana 爾時世尊讚觀
322 5 guān mindfulness; contemplation; smrti 爾時世尊讚觀
323 5 guān recollection; anusmrti 爾時世尊讚觀
324 5 guān viewing; avaloka 爾時世尊讚觀
325 5 to reach 於我及一切持明
326 5 and 於我及一切持明
327 5 coming to; when 於我及一切持明
328 5 to attain 於我及一切持明
329 5 to understand 於我及一切持明
330 5 able to be compared to; to catch up with 於我及一切持明
331 5 to be involved with; to associate with 於我及一切持明
332 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 於我及一切持明
333 5 and; ca; api 於我及一切持明
334 5 jīn today; present; now 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
335 5 jīn Jin 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
336 5 jīn modern 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
337 5 jīn now; adhunā 世尊我今有大陀羅尼明呪大壇
338 5 qiú to request 能於一切所求之
339 5 qiú to seek; to look for 能於一切所求之
340 5 qiú to implore 能於一切所求之
341 5 qiú to aspire to 能於一切所求之
342 5 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 能於一切所求之
343 5 qiú to attract 能於一切所求之
344 5 qiú to bribe 能於一切所求之
345 5 qiú Qiu 能於一切所求之
346 5 qiú to demand 能於一切所求之
347 5 qiú to end 能於一切所求之
348 5 qiú to seek; kāṅkṣ 能於一切所求之
349 5 yuàn to hope; to wish; to desire 惟願世尊垂哀加護
350 5 yuàn hope 惟願世尊垂哀加護
351 5 yuàn to be ready; to be willing 惟願世尊垂哀加護
352 5 yuàn to ask for; to solicit 惟願世尊垂哀加護
353 5 yuàn a vow 惟願世尊垂哀加護
354 5 yuàn diligent; attentive 惟願世尊垂哀加護
355 5 yuàn to prefer; to select 惟願世尊垂哀加護
356 5 yuàn to admire 惟願世尊垂哀加護
357 5 yuàn a vow; pranidhana 惟願世尊垂哀加護
358 5 wáng Wang 王陀羅尼心呪第一希有
359 5 wáng a king 王陀羅尼心呪第一希有
360 5 wáng Kangxi radical 96 王陀羅尼心呪第一希有
361 5 wàng to be king; to rule 王陀羅尼心呪第一希有
362 5 wáng a prince; a duke 王陀羅尼心呪第一希有
363 5 wáng grand; great 王陀羅尼心呪第一希有
364 5 wáng to treat with the ceremony due to a king 王陀羅尼心呪第一希有
365 5 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 王陀羅尼心呪第一希有
366 5 wáng the head of a group or gang 王陀羅尼心呪第一希有
367 5 wáng the biggest or best of a group 王陀羅尼心呪第一希有
368 5 wáng king; best of a kind; rāja 王陀羅尼心呪第一希有
369 4 觀自在 guānzìzai Guanyin; Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
370 4 觀自在 Guānzìzai Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
371 4 觀自在 guānzìzai Avalokitesvara 所謂無障礙觀自在蓮華如意寶輪
372 4 眾生 zhòngshēng all living things 惡心眾生惡龍惡
373 4 眾生 zhòngshēng living things other than people 惡心眾生惡龍惡
374 4 眾生 zhòngshēng sentient beings 惡心眾生惡龍惡
375 4 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 惡心眾生惡龍惡
376 4 受持 shòuchí uphold 應當一心受持
377 4 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 應當一心受持
378 4 shēn human body; torso 周遍其身
379 4 shēn Kangxi radical 158 周遍其身
380 4 shēn measure word for clothes 周遍其身
381 4 shēn self 周遍其身
382 4 shēn life 周遍其身
383 4 shēn an object 周遍其身
384 4 shēn a lifetime 周遍其身
385 4 shēn personally 周遍其身
386 4 shēn moral character 周遍其身
387 4 shēn status; identity; position 周遍其身
388 4 shēn pregnancy 周遍其身
389 4 juān India 周遍其身
390 4 shēn body; kāya 周遍其身
391 4 bhiksuni; a nun 尼有大神力大方便門
392 4 Confucius; Father 尼有大神力大方便門
393 4 Ni 尼有大神力大方便門
394 4 ni 尼有大神力大方便門
395 4 to obstruct 尼有大神力大方便門
396 4 near to 尼有大神力大方便門
397 4 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 尼有大神力大方便門
398 4 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 佛所頂禮雙足
399 4 suǒ an office; an institute 佛所頂禮雙足
400 4 suǒ introduces a relative clause 佛所頂禮雙足
401 4 suǒ it 佛所頂禮雙足
402 4 suǒ if; supposing 佛所頂禮雙足
403 4 suǒ a few; various; some 佛所頂禮雙足
404 4 suǒ a place; a location 佛所頂禮雙足
405 4 suǒ indicates a passive voice 佛所頂禮雙足
406 4 suǒ that which 佛所頂禮雙足
407 4 suǒ an ordinal number 佛所頂禮雙足
408 4 suǒ meaning 佛所頂禮雙足
409 4 suǒ garrison 佛所頂禮雙足
410 4 suǒ place; pradeśa 佛所頂禮雙足
411 4 suǒ that which; yad 佛所頂禮雙足
412 4 è evil; vice 惡心眾生惡龍惡
413 4 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 惡心眾生惡龍惡
414 4 ě queasy; nauseous 惡心眾生惡龍惡
415 4 to hate; to detest 惡心眾生惡龍惡
416 4 how? 惡心眾生惡龍惡
417 4 è fierce 惡心眾生惡龍惡
418 4 è detestable; offensive; unpleasant 惡心眾生惡龍惡
419 4 to denounce 惡心眾生惡龍惡
420 4 oh! 惡心眾生惡龍惡
421 4 è e 惡心眾生惡龍惡
422 4 è evil 惡心眾生惡龍惡
423 4 not; no 半身不隨
424 4 expresses that a certain condition cannot be acheived 半身不隨
425 4 as a correlative 半身不隨
426 4 no (answering a question) 半身不隨
427 4 forms a negative adjective from a noun 半身不隨
428 4 at the end of a sentence to form a question 半身不隨
429 4 to form a yes or no question 半身不隨
430 4 infix potential marker 半身不隨
431 4 no; na 半身不隨
432 4 南謨 nánmó namo; to pay respect to; homage 南謨佛馱耶
433 4 zhōng middle 於地獄中受苦眾生
434 4 zhōng medium; medium sized 於地獄中受苦眾生
435 4 zhōng China 於地獄中受苦眾生
436 4 zhòng to hit the mark 於地獄中受苦眾生
437 4 zhōng in; amongst 於地獄中受苦眾生
438 4 zhōng midday 於地獄中受苦眾生
439 4 zhōng inside 於地獄中受苦眾生
440 4 zhōng during 於地獄中受苦眾生
441 4 zhōng Zhong 於地獄中受苦眾生
442 4 zhōng intermediary 於地獄中受苦眾生
443 4 zhōng half 於地獄中受苦眾生
444 4 zhōng just right; suitably 於地獄中受苦眾生
445 4 zhōng while 於地獄中受苦眾生
446 4 zhòng to reach; to attain 於地獄中受苦眾生
447 4 zhòng to suffer; to infect 於地獄中受苦眾生
448 4 zhòng to obtain 於地獄中受苦眾生
449 4 zhòng to pass an exam 於地獄中受苦眾生
450 4 zhōng middle 於地獄中受苦眾生
451 4 wèi for; to 一切惡魔為障礙者
452 4 wèi because of 一切惡魔為障礙者
453 4 wéi to act as; to serve 一切惡魔為障礙者
454 4 wéi to change into; to become 一切惡魔為障礙者
455 4 wéi to be; is 一切惡魔為障礙者
456 4 wéi to do 一切惡魔為障礙者
457 4 wèi for 一切惡魔為障礙者
458 4 wèi because of; for; to 一切惡魔為障礙者
459 4 wèi to 一切惡魔為障礙者
460 4 wéi in a passive construction 一切惡魔為障礙者
461 4 wéi forming a rehetorical question 一切惡魔為障礙者
462 4 wéi forming an adverb 一切惡魔為障礙者
463 4 wéi to add emphasis 一切惡魔為障礙者
464 4 wèi to support; to help 一切惡魔為障礙者
465 4 wéi to govern 一切惡魔為障礙者
466 4 wèi to be; bhū 一切惡魔為障礙者
467 4 luó Luo 唵斫羯羅伐
468 4 luó to catch; to capture 唵斫羯羅伐
469 4 luó gauze 唵斫羯羅伐
470 4 luó a sieve; cloth for filtering 唵斫羯羅伐
471 4 luó a net for catching birds 唵斫羯羅伐
472 4 luó to recruit 唵斫羯羅伐
473 4 luó to include 唵斫羯羅伐
474 4 luó to distribute 唵斫羯羅伐
475 4 luó ra 唵斫羯羅伐
476 4 善哉 shànzāi Sadhu 善哉善哉觀自在
477 4 善哉 shànzāi excellent 善哉善哉觀自在
478 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
479 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
480 4 菩薩 púsà bodhisattva 自在菩薩言
481 4 dāng to be; to act as; to serve as 我當承佛威力施與一切眾生
482 4 dāng at or in the very same; be apposite 我當承佛威力施與一切眾生
483 4 dāng dang (sound of a bell) 我當承佛威力施與一切眾生
484 4 dāng to face 我當承佛威力施與一切眾生
485 4 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當承佛威力施與一切眾生
486 4 dāng to manage; to host 我當承佛威力施與一切眾生
487 4 dāng should 我當承佛威力施與一切眾生
488 4 dāng to treat; to regard as 我當承佛威力施與一切眾生
489 4 dǎng to think 我當承佛威力施與一切眾生
490 4 dàng suitable; correspond to 我當承佛威力施與一切眾生
491 4 dǎng to be equal 我當承佛威力施與一切眾生
492 4 dàng that 我當承佛威力施與一切眾生
493 4 dāng an end; top 我當承佛威力施與一切眾生
494 4 dàng clang; jingle 我當承佛威力施與一切眾生
495 4 dāng to judge 我當承佛威力施與一切眾生
496 4 dǎng to bear on one's shoulder 我當承佛威力施與一切眾生
497 4 dàng the same 我當承佛威力施與一切眾生
498 4 dàng to pawn 我當承佛威力施與一切眾生
499 4 dàng to fail [an exam] 我當承佛威力施與一切眾生
500 4 dàng a trap 我當承佛威力施與一切眾生

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
near to; antike
zhě ca
this; here; etad
jiē all; sarva
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. néng
 2. néng
 1. to be able; śak
 2. skilful; pravīṇa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
达摩 達摩 68 Bodhidharma
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛说观自在菩萨如意心陀罗尼呪经 佛說觀自在菩薩如意心陀羅尼呪經 102 Padmacintāmaṇidhāraṇīsūtra; Fo Shuo Guanzizai Pusa Ruyi Xin Tuoluoni Zhou Jing
佛驮 佛馱 102 Buddha
观自在 觀自在 103
 1. Guanyin; Avalokitesvara
 2. Avalokitesvara
 3. Avalokitesvara
观自在菩萨 觀自在菩薩 103 Avalokitesvara bodhisattva
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
龙宫 龍宮 108 Palace of the Dragon King
罗山 羅山 108 Luoshan
毘那夜迦 112 Vinayaka
如意轮 如意輪 114 wish granting wheel
三藏法师义净 三藏法師義淨 115 Venerable Yi Jing; Venerable Yijing
僧伽 115
 1. sangha
 2. Samgha; Sangha; Buddhist monastic community
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
陀罗 陀羅 116 Tārā
87 Wu
无间狱 無間獄 119 Avici Hell
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
心轮 心輪 120 Wheel of Mind

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 71.

Simplified Traditional Pinyin English
阿苏罗 阿蘇羅 196 asura
白佛 98 to address the Buddha
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
悲愿 悲願 98
 1. Compassionate Vow
 2. the great compassionate vow
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
常生 99 immortality
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持明 99
 1. dharanī
 2. wisdom bearer; vidyadhara
慈悲心 99 compassion
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大悲心 100 a mind with great compassion
大方便 100 mahopāya; great skillful means; expedient means
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
净衣 淨衣 106 pure clothing
伎乐 伎樂 106 music
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
离苦 離苦 108 to transcend suffering
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
噜噜 嚕嚕 108 ruru; roar
轮王 輪王 108 wheel turning king
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
南谟 南謨 110 namo; to pay respect to; homage
能破 110 refutation
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
日月星 114 sun, moon and star
汝等勿怖 114 Be not afraid, sirs
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
三匝 115 to circumambulate three times
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生天 115 highest rebirth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄心 攝心 115 to concentrate
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼法 陀羅尼法 116 dharani teaching
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
邬波斯迦 鄔波斯迦 119 a female lay Buddhist
邬波索迦 鄔波索迦 119 upasaka; upasika; a male lay Buddhist
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
信受奉行 120 to receive and practice
心所 120 a mental factor; caitta
药叉 藥叉 121 yaksa
一百八 121 one hundred and eight
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
震多末尼 122 mani jewel; cintāmaṇi
咒经 咒經 122 mantra-sutra
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
罪障 122 the barrier of sin