Glossary and Vocabulary for Long Shu Wu Ming Lun 《龍樹五明論》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 223 zhòu mantra / charm / spell 呪事第一
2 202 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 龍樹菩薩五明印論第五
3 131 one 淨治一室
4 127 rén person / people / a human being 一切惡人淩室人者
5 109 to take / to get / to fetch 取五色綖
6 85 method / way 龍樹菩薩出二十法
7 79 zuò to do 一返作一結
8 77 fǎn to return 一返作一結
9 75 big / great / huge / large / major 之大驗
10 75 a talisman / a charm 此符非世有此符
11 73 gain / advantage / benefit 那利帝吒
12 69 shí food / food and drink 若一切多食惡病一吐氣
13 68 shàng top / a high position
14 67 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 但存心誦無不伏
15 67 day of the month / a certain day 於月十五日
16 63 desire 老媚一切惡鬼欲犯害人
17 61 zhōng middle 入此室中
18 58 supreme ruler / emperor 那耶帝吒
19 56 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 羅那留帝吒
20 55 zhà shout in a rage / roar / bellow 那耶帝吒
21 55 grandmother 婆呵
22 55 shí time / a point or period of time 若人欲作法時
23 54 seven 齊戒二七日
24 48 yuē to speak / to say 論曰
25 47 luó Luo 羅那留帝吒
26 46 yòng to use / to apply 東西南北一種隨意所用
27 45 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 復以香塗塗之
28 41 shū book
29 40 shén divine / mysterious / magical / supernatural 如神印
30 38 shì room / bedroom 一切惡人淩室人者
31 37 zhū vermilion
32 37 clothes / dress / garment 一匕服令盡
33 36 shuǐ water 以水澡口誦
34 34 lái to come 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
35 34 shā sand / gravel / pebbles 沙一兩
36 34 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 若一切多食惡病一吐氣
37 33 jìng clean 淨治一室
38 33 sān three 一食三日不飢
39 33 lùn to comment / to discuss 論曰
40 32 Tu 以牛糞塗地
41 32 jié to bond / to tie / to bind 一返作一結
42 32 yàn to examine / to test / to check 但好心精進呪人大驗
43 31 wood / lumber
44 31 five 食之五斗餘長者散與
45 30 jiàn to see 得見
46 30 lìng to make / to cause to be / to lead 以夜地燃燈呪此令斷
47 29 bìng ailment / sickness / illness / disease 若一切多食惡病一吐氣
48 29 èr two 齊戒二七日
49 28 undulations 波帝吒
50 28 soil / ground / land 以牛糞塗地
51 28 wàng absurd / fantastic / presumptuous 勿妄傳於世
52 27 zhì to rule / to govern / to manage / to control 淨治一室
53 26 chuán to transmit 勿妄傳於世
54 26 è evil / vice 以瞋諸惡
55 26 to reach 及世
56 25 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒肉五辛皆不得食之
57 24 xíng to walk / to move 孤行獨自
58 24 néng can / able 人莫能見之
59 24 chù a place / location / a spot / a point 當密靜之處結跏趺坐
60 23 tái cyperus rotundus
61 23 four 以四返彈指
62 23 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香用印
63 23 yún rue
64 22 shēn human body / torso 欲安隱身
65 22 七返 qī fǎn seven returns 呪亦七返
66 22 tóu head 摩耶吒頭
67 22 xīn heart 懃心習學
68 22 dòu bean / pea 豆豆豆豆
69 22 qián front 前法此呪
70 22 五辛 wǔ xīn the five pungent spices / the five pungent vegetables 酒肉五辛皆不得食之
71 22 tuó steep bank 呵沞地陀囉呵
72 21 liǎng two 赤石脂一兩
73 21 hǎo good 蓰之使細好
74 21 wáng Wang 三歸命毘沙門天王
75 20 yán cap tassels / string 取五色綖
76 20 shēng to be born / to give birth 生信
77 20 shí ten 呪十返口中含之
78 20 earth / soil / dirt 呪土如粳米飯中食不飢法
79 20 yán to speak / to say / said 地大香不可言
80 19 guǐ a ghost / spirit of dead 燒薰陸沈水鬼甲木香
81 19 to know / to learn about / to comprehend
82 19 qiú to request 心有求者無不獲得
83 19 fāng square / quadrilateral / one side 以桃根木方四五寸
84 19 chí to grasp / to hold 彼惡人即自縛以自鞭持
85 19 niàn to read aloud 一心存念
86 19 zhǐ paper 用印淨紙安堂門壁上
87 18 禮拜 lǐbài week 供養禮拜木及刀子
88 18 to rub 摩帝
89 18 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 一切惡人淩室人者
90 18 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 取井花水清淨
91 18 pèi a belt ornament / a pendant 書此符佩之
92 18 ròu meat / muscle 酒肉五辛皆不得食之
93 17 三七 sānqī pseudoginseng 呪三七返
94 17 suō a kind of sedge grass 莎呵
95 17 to enter 入此室中
96 17 二十 èrshí twenty 龍樹菩薩出二十法
97 17 miàn side / surface
98 17 五色 wǔ sè the five primary colors 取五色綖
99 17 shāo to burn 燒眾名香
100 17 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無勤大婆吒那野多
101 17 juàn thick but loosely woven silk 以絹羅之使絕細
102 16 child / son 子捉印出體平整
103 16 xiū to decorate / to embellish 修伽婆利沙多
104 16 to shut / to close 陀娑畢隣陀閉殿
105 16 jiā gha / ga 南無娑伽偈多婆利耶
106 16 nán difficult / arduous / hard 及遜王賊水火之難
107 16 night 以夜地燃燈呪此令斷
108 16 zhǔ owner 若人持此金剛捲印主
109 15 不能 bù néng cannot / must not / should not 其不能知所者
110 15 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩
111 15 jiě to loosen / to unfasten / to untie 還以解結此胡小兒還
112 15 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養三寶
113 15 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 食之五斗餘長者散與
114 15 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 呪此藥二十返
115 15 ān calm / still / quiet / peaceful 提軰上安之
116 15 jiā house / home / residence 居士婆羅門家
117 15 an item 閉目重誦七七返
118 15 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 一小兒年七歲者
119 15 sa 薩者羅耶
120 15 使 shǐ to make / to cause 蓰之使細好
121 14 Buddha / Awakened One 以其時非時花而散佛上
122 14 suō to dance / to frolic 娑娑娑娑
123 14 bǎi one hundred 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
124 14 rán to burn / to combust 復以香燃燈
125 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 地大香不可言
126 14 mén door / gate / doorway / gateway 用印淨紙安堂門壁上
127 14 to go 道而去
128 14 liǔ willow 柳根
129 13 eight 八返
130 13 héng constant / regular / persistent 我等善神恒為開道
131 13 shì matter / thing / item 呪事第一
132 13 secret 甚祕之
133 13 zhī to know 其不能知所者
134 13 zài in / at 或在深
135 12 gas / vapour / fumes 復若有一切畜生著其氣
136 12 to carve / to engrave 以棗心一本根方四寸刻之
137 12 zǎo bath 淨澡口
138 12 hǒu to roar 吼吼吼吼
139 12 to stop 氣剋為人形像訖
140 12 dēng a lamp / a lantern 復以香燃燈
141 12 to adjoin / to border 叉首毘質多娑
142 12 zhǐ to stop / to halt 不得共一切婦女小兒同止眠臥
143 12 dào way / road / path 道而去
144 12 to prevail 剋為人形
145 12 好心 hǎoxīn kindness / good intentions 但諸好心
146 12 shēng to ascend / to go up 復取一升黃土
147 12 十二 shí èr twelve 燃十二層燈
148 11 chéng to fill 以緋袋盛之
149 11 suí to follow 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
150 11 zhē to cover up / to hide / to conceal 彌遮彌遮攘攘其多
151 11 extensive / full 噎利彌
152 11 can / may / permissible 可與之
153 11 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 於前口稱木術神王禮三拜行道
154 11 gēn origin / cause / basis 柳根
155 11 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 即成
156 11 xiū to rest 乃至結盡休
157 11 dialect / language / speech 共木人術神王語
158 11 xìn to believe / to trust 生信
159 11 guān an office 之官人或口舌橫起卒來者
160 11 hungry 呪土如粳米飯中食不飢法
161 11 zhì to place / to lay out 置畫符中
162 11 to arise / to get up 亦不思食須起即去
163 11 cáng to hide 若五藏中患者
164 10 duō to tremble / to shiver 哆羅沙呵
165 10 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 淨山中一淨室內安置道場
166 10 rain
167 10 如意 rúyì satisfactory 所為如意
168 10 shí real / true 無信之人實莫妄與
169 10 tiger 為諸惡人虎狼師子山精
170 10 nián year 一小兒年七歲者
171 10 wǎng to go (in a direction) 勿往產生之處
172 10 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nagarjuna 龍樹菩薩出二十法
173 10 shì a generation 勿妄傳於世
174 10 fán ordinary / common 凡有急難
175 10 產生 chǎnshēng to come into being / to produce / to give birth 婦女產生皆不
176 10 to die 增劇至死不
177 10 一日 yī rì one [whole] day 又正月一日日初出時
178 10 zhòng many / numerous 為一切眾
179 10 chēng to call / to address 口中稱隱隱
180 10 xiān first 於先斷酒肉五辛及雜
181 9 牛肉 niúròu beef 法不食牛肉五辛芸
182 9 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切多食惡病一吐氣
183 9 至心 zhìxīn sincerity 至心歸命禮拜
184 9 color 此土色不變
185 9 金剛 jīngāng a diamond 金剛惓印
186 9 zhōng end / finish / conclusion 即皆著疾不解終不休
187 9 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 書此符佩之大吉
188 9 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜
189 9 不見 bújiàn to not see 所欲去處皆不見形影
190 9 even / equal / uniform 齊戒二七日
191 9 zhòng heavy 閉目重誦七七返
192 9 婦女 fùnǚ woman 婦女產生皆不
193 9 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 此之呪法功巧印法世間所無
194 9 silk / plain silk 青帛作囊子盛
195 9 idea 莊嚴從意所著菩薩之前
196 9 yuè month 於月十五日
197 9 惡鬼 èguǐ a hungry ghost 老媚一切惡鬼欲犯害人
198 9 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 實莫向說
199 9 shèn cautious 作時慎莫令人
200 9 chí an islet / a rock in a river 坻阿
201 9 huàn to suffer from a misfortune 一切治患時
202 9 qiān one thousand 服滿千日
203 8 zhàng to separate 災障
204 8 tuò spittle / saliva 以口唾之
205 8 startled 瞿留瞿留
206 8 thing / matter 賊盜其物
207 8 yīn sound / noise 彼音耆
208 8 hài to injure / to harm to 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
209 8 bái white 白石英一兩
210 8 chà to differ 無不得差
211 8 不成 bùchéng unsuccessful 若食者作法不成
212 8 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 苦眾生分明得見
213 8 chì red / scarlet 赤石脂一兩
214 8 huà painting / picture / drawing 剋畫此星宿印文
215 8 jiè to quit 齊戒二七日
216 8 shí a rock / a stone 赤石脂一兩
217 8 zéi thief 賊盜其物
218 8 chēn to be angry 不得嗔
219 8 大王 dàwáng king 爾時大王至鷄頭末寺
220 8 千萬 qiānwàn ten million 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
221 8 一百 yībǎi one hundred 坐滿一百二十日
222 8 yuàn to hope / to wish / to desire 果願皆得
223 8 zuò to sit 坐滿一百二十日
224 8 míng bright / brilliant 明闇二時
225 8 guì expensive / costly / valuable 一切豪貴以相侵淩者
226 8 多羅 Duōluó Tara 唵多羅
227 8 ni 取印下埿
228 8 end / final stage / latter part 樢蓰作末
229 8 zhāng a chapter / a section 復取章
230 8 dagger 以方寸匕
231 8 power / force / strength 力當千萬人
232 8 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 作時慎莫令人
233 8 長生 chángshēng longevity 持此印不得長生者
234 8 xíng appearance 剋為人形
235 8 波羅 Bōluó Baltic 波羅耶帝羅
236 8 shēng sound 即口中羊聲叫喚
237 8 人民 rénmín the people 爾時阿育王國中人民
238 8 extra / surplus / remainder 食之五斗餘長者散與
239 7 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 有人欲受持讀誦此呪作印法者
240 7 shǔ to belong to / be subordinate to 不得食酒肉五辛十二屬閭芸
241 7 liú to flow / to spread / to circulate 浮流覆浮流覆
242 7 tán an altar / a platform 作其方壇
243 7 chóng an invertebrate / a worm 其人虫當
244 7 to float / to drift / to waft 浮流覆浮流覆
245 7 zhēn real / true / genuine 白真
246 7 to wash / to bathe 洗手面并洗脚掌
247 7 liù six 五色綖各長六尺
248 7 to protect / to guard 護助營衛
249 7 happy / glad / cheerful / joyful 其人遂當之願樂仙得仙
250 7 děng et cetera / and so on
251 7 hēi black 用黑沈水香
252 7 無有 wú yǒu there is not 無有閨礙
253 7 wén writing / text 剋畫此星宿印文
254 7 jìn to the greatest extent / utmost 一匕服令盡
255 7 líng to pass over / to cross / to traverse 一切惡人淩室人者
256 7 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅帝留吒
257 7 wèi taste / flavor 味如粳米飯大美好
258 7 人見 rén jiàn the view of a person 人見
259 7 different / other 水如地不異
260 7 yàn to dislike / to detest 闡恤厭
261 7 bèi back [of the body] 其十人背上皆見印文
262 7 nèi inside / interior 於淨泉內
263 7 娑婆 suōpó to bear / to endure without complaint 娑婆羅
264 7 huī gray 色繒作灰
265 7 shān a mountain / a hill / a peak 為諸惡人虎狼師子山精
266 7 a person of over sixty 彼音耆
267 7 to join / to combine 欲合藥時
268 7 zǎo a jujube / a date 取赤棗木
269 7 huǒ fire / flame 以焱燒紫檀木為火
270 7 長者 zhǎngzhě the elderly 食之五斗餘長者散與
271 7 secret / hidden / confidential 密伽羅沙
272 6 zhuō to clutch / to grab 縱使十人重立捉印
273 6 zāo to come across / to meet with / to encounter 若遭惡
274 6 一千 yī qiān one thousand 者應有一千頭印
275 6 a scheme / a plan 那謨佛陀耶
276 6 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 一切鬼神名字皆此
277 6 to leave / to depart / to go away / to part 離流離流離流離流
278 6 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 所欲去處皆不見形影
279 6 fēn to separate / to divide into parts 國土分
280 6 yīn cloudy / overcast 隨時採陰干
281 6 不知 bùzhī do not know 即自向地自撲不知息
282 6 kōng empty / void / hollow 若至空山曠野嶮難惡處
283 6 rào to wind around / to go around 遶室前後
284 6 jiā jia 摩呵迦留尼迦耶
285 6 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 唾利留摩耶羅
286 6 to cry out / to shout 呼天
287 6 牛糞 niúfèn manure 以牛糞塗地
288 6 在於 zàiyú in / consist of 因左手捉在於胸前
289 6 qīng green 青帛作囊子盛
290 6 poison / venom 一切毒
291 6 chicken / rooster 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
292 6 to allow / to permit 一升許
293 6 wèi Eighth earthly branch 未和之
294 6 xiǎo small / tiny / insignificant 二者小如意
295 6 to strike / to hit / to beat 以桃杖打之
296 6 héng horizontal / transverse 亦無惡人橫來加害
297 6 善神 shàn shén benevolent spirits 此印匕一切善神名字
298 6 pen / pencil / writing brush 朱筆一
299 6 to lie 不得共一切婦女小兒同止眠臥
300 6 qín diligent 懃心習學
301 6 jìng to respect /to honor 長者迴心敬順三寶
302 6 四十九 sìshíjiǔ 49 / forty-nine 誦呪四十九返
303 6 to stand 縱使十人重立捉印
304 6 香爐 xiānglú incense burner / thurible / censer 以七香爐燒香
305 6 tūn to swallow 與其婦女令吞
306 6 wén to hear 所欲去處見者歡聞
307 6 clothes / clothing
308 6 wàn ten thousand 公字呂萬
309 6 呵呵 hēhē laughter 呵呵呵呵
310 6 road / path / way 名曰菟路知
311 6 qīng clear / pure / clean
312 6 shù method / tactics 於前口稱木術神王禮三拜行道
313 6 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 人多不信之
314 6 七百 qī bǎi seven hundred 七百返
315 6 自然 zìrán nature 一切惡獸自然退散
316 6 shé tongue 作舌形
317 6 horse 象馬駝驢
318 6 mín the people / citizen / subjects 王當三思民利之事
319 6 lóng dragon 諸有龍處悉皆躡著
320 6 不解 bùjiě to not understand 即皆著疾不解終不休
321 6 guò to cross / to go over / to pass 則得過難
322 6 tòng to feel pain / to ache 能除一切痛
323 6 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 供養三寶
324 6 to bind / to tie 彼惡人即自縛以自鞭持
325 6 黑色 hēisè black 心主病人心內有黑色
326 6 五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom 龍樹菩薩五明印論第五
327 6 to carry 提軰上安之
328 5 tāng soup 表裏香湯塗
329 5 fàng to put / to place 竟還放使去
330 5 hurried / worried 若遭王難急厄之時
331 5 hán to contain 呪十返口中含之
332 5 行道 xíng dào to practice the Way 六時行道禮拜
333 5 xùn to yield 及遜王賊水火之難
334 5 quǎn dog 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
335 5 wèn to ask 若欲召呼諸神問吉凶時
336 5 xuè blood 取死人血塗上衣裳絕以大自然
337 5 láng wolf 為諸惡人虎狼師子山精
338 5 dài to carry / to bring 帶之將行
339 5 Ji 帶中盛之將行吉
340 5 female / feminine 女小兒
341 5 tool / device / utensil / equipment / instrument 安一板上安供養具
342 5 滿 mǎn full 坐滿一百二十日
343 5 wilderness 南無勤大婆吒那野多
344 5 字面 zìmiàn typeface / literal 印字面左
345 5 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 即愈無疑
346 5 niú an ox / a cow / a bull 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
347 5 speed 大速即不運
348 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 多羅賜毘鳩致
349 5 xīn new / fresh / modern 新淨衣
350 5 neighing of a horse 阿婆阿婆鳴嘶利
351 5 dīng Ding 氣力丁
352 5 to die 若人卒得惡物欲死者
353 5 大神 dàshén deity 此呪大神不可
354 5 jǐng a well 取井花水清淨
355 5 zhí straight 直呪手三七返
356 5 zhōu Zhou Dynasty 赤主周時差
357 5 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 潔淨齋戒百日
358 5 mián to sleep 不得共一切婦女小兒同止眠臥
359 5 shí knowledge / understanding 雖六塵寒識
360 5 arm
361 5 世間 shìjiān world / the human world 世間一切人愚癡弊惡抱疾者
362 5 wán a pill / a pellet
363 5 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 之官人或口舌橫起卒來者
364 5 三月 sānyuè March / the Third Month 春三月
365 5 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 若人欲作法時
366 5 huà to make into / to change into / to transform 方便到彼說法化之
367 5 to finish / to complete / to exhaust 陀娑畢隣陀閉殿
368 5 大仙 dàxiān a great sage / a saint 凡人得之化作大仙藥者
369 5 a room 精室屋方側勿令破壞
370 5 to conceal / to hide / to ambush 但存心誦無不伏
371 5 有病 yǒubìng to be sick 隨有病處
372 5 beard / mustache 還以解結此胡小兒還
373 5 to read 此人憶念受持讀
374 5 shǒu hand 直呪手三七返
375 5 to associate with / be near 若一切比
376 5 me be silent
377 5 天門 tiānmén Tianmen 依後十二時天門地戶
378 5 honey 以蜜半升和之作
379 5 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 此印一切好惡皆
380 5 huàn to call 有信者喚
381 5 xuán to hang / to suspend 懸繒幡蓋
382 5 rich / wealthy 樂富
383 5 tiān day
384 5 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 以阿修羅禁
385 5 zhī a branch / a twig 上取柳枝二十根
386 5 淨衣 jìng yī pure clothing 著淨衣裳
387 5 zhāi to abstain from meat or wine
388 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 一日恒以香湯蒒上著寶花
389 5 四十 sì shí forty 四十步
390 5 zhì matter / material / substance 叉首毘質多娑
391 5 jué to decide / to determine / to judge 五明論決
392 5 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 道其所住處
393 5 白色 báisè white 日西小霓白色大吉
394 5 國土 guótǔ territory / country 穩國土故
395 5 letter / symbol / character 取土公字作燈炷
396 4 yǐn to drink 與彼大飲酒者飲之
397 4 shū comb
398 4 fēi to fly 即可飛矣
399 4 fēng wind 見風
400 4 不出 bùchū not transcending 中不出
401 4 táo peach 以桃根木方四五寸
402 4 wall 用印淨紙安堂門壁上
403 4 guǒ fruit 棗菓之屬安神前
404 4 to doubt / to disbelieve 若有癲狂疑病
405 4 jīng essence 為諸惡人虎狼師子山精
406 4 怨家 yuànjiā an enemy 怨家求人長拒者
407 4 四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building 其竹置宅四角
408 4 to strike / to hit / to beat 持以擊虎
409 4 a step 四十步
410 4 左手 zuǒ shǒu left hand 因左手捉在於胸前
411 4 juǎn to coil / to roll 龍樹五明論卷下
412 4 lóu a storied building 盧樓離
413 4 shé snake 惡蛇惡
414 4 miǎn to spare 無不得免
415 4 disease / sickness / ailment 即皆著疾不解終不休
416 4 shī corpse 遜之其尸乃至離散
417 4 chēn to glare at in anger 以瞋諸惡
418 4 zhái residence / dwelling / home 其竹置宅四角
419 4 guāng light 放赤光或紫
420 4 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 密伽羅沙
421 4 印心 yìn xīn affirmation of an elightened mind by a master 印心知世間生死剋時節
422 4 kùn to be sleepy / to be drowsy 多患貧窮困飢寒
423 4 diān top / apex
424 4 jīn gold
425 4 婆利 Pólì Brunei 南無呵陁婆利耶
426 4 mud 能泥漫婆
427 4 利益 lìyì benefit / interest 勅出大臣令求利益
428 4 行者 xíngzhě practitioner 行者唯得菜食為甚
429 4 龍樹五明論 Lóng Shù wǔ míng lùn Long Shu Wu Ming Lun 龍樹五明論卷下
430 4 yào to want / to wish for 五明論祕要隱法卷第二
431 4 máo hair / fur / feathers
432 4 日月 rì yuè the sun and moon 兒不孝二親逕日月
433 4 shè to absorb / to assimilate 皆此印中攝
434 4 yíng to trade / to operate / to run / to manage 護助營衛
435 4 woman 及婦
436 4 之一 zhīyī one of 修之一月
437 4 xué to study / to learn 令一切有智之人習學
438 4 心意 xīnyì meaning 心意柔順
439 4 第一 dì yī first 呪事第一
440 4 shú cooked 雨神來百穀熟成
441 4 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 養三寶
442 4 jiāo to teach / to educate / to instruct 教之預齊戒七日
443 4 病人 bìngrén a patient / a sick person / the sick 此印將病人在一室
444 4 guǎng wide / large / vast 壇上廣一尺
445 4 婦人 fùrén married woman / wife 若有婦人產生難者
446 4 zào to make / to build / to manufacture 意內造道場之法
447 4 bitterness / bitter flavor 苦眾生分明得見
448 4 zhì to toss / to throw 印紙擲之無不能害
449 4 sentence
450 4 伽藍 qiēlán sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery 羅無伽藍
451 4 yǐn to hide / to conceal 此印自隱
452 4 to partition / to separate 隔芸
453 4 to seek / to search 更覓衣
454 4 wēi small / tiny 但一切微患一切魍魎
455 4 yán salt 呪鹽食之得解渴法
456 4 饒舌 ráoshé talkative / to blather / to shoot one's mouth off 呪饒舌人道人好惡事第五誦呪曰
457 4 爾時 ěr shí at that time 爾時阿育王國中人民
458 4 貴人 guìrén nobility / person of high rank 第七欲見貴人及服己者
459 4 luàn chaotic / disorderly 然為亂
460 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 欲至大臣長者家隱身不現者
461 4 修持 xiūchí to practice / to cultivate 修持佛道者
462 4 目盲 mùmáng blind / blindness 若耳聾目盲口瘂鼻塞身上惡瘡
463 4 勒那 lēi nà Ratnamati 南無勒那利耶
464 4 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 尼利利那帝吒
465 4 面向 miànxiàng to face / to turn towards 面向東取
466 4 ěr ear 相與耳
467 4 死人 sǐrén dead person / (coll.) to die / (of a death) to happen 取死人血塗上衣裳絕以大自然
468 4 niàn twenty / twentieth
469 4 increase / benefit 中主六符莫問悉之輕燒香清淨修之益驗
470 4 huā Hua 取井花水清淨
471 4 elm 榆留榆留
472 4 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 即皆著疾不解終不休
473 4 yún cloud 取山雲竹七枚長七尺者
474 4 tóng like / same / similar 不得共一切婦女小兒同止眠臥
475 4 plain / white 素帛上
476 4 住處 zhùchù residence / dwelling 道其所住處
477 4 yín Third Earthly Branch 寅卯日用埿
478 4 稱意 chènyì satisfactory / satisfied 不稱意
479 4 yǎn eye 印水合眼而渡
480 4 féng to encounter / to meet by chance 若逢水難
481 4 náng a bag /a purse / a sack 青帛作囊子盛
482 4 dài to put on / to wear 以印頭戴
483 4 hòu after / later 後入室
484 4 阿婆 āpó granny 阿婆阿婆鳴嘶利
485 4 ér son 兒則易生
486 4 dōng east 面向東取
487 4 治病 zhìbìng to treat an illness 若治病之
488 4 陀羅 tuóluó Tārā 陀羅陀羅
489 4 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant 一切惡物皆不得食之
490 4 dào to arrive 若到大臣長者家
491 4 王難 wáng nán persecution of Buddhism 被其王難走避無所故
492 4 jiū a pigeon / a dove 惡鳩槃荼等集在其家
493 4 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 婆訶
494 4 私利 sīlì personal gain / selfish interest 私利私利
495 4 星宿 xīngxiù a constellation 剋畫此星宿印文
496 4 一食 yī shí one meal 一食三日不飢
497 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 獲得
498 4 之中 zhīzhōng inside 道場之中取淨衣一具
499 4 十五 shíwǔ fifteen 於月十五日
500 3 hǎi the sea / a sea / the ocean 越海淩波者

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 300 zhī him / her / them / that 復以香塗塗之
2 223 zhòu mantra / charm / spell 呪事第一
3 202 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 龍樹菩薩五明印論第五
4 195 so as to / in order to 以牛糞塗地
5 155 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 一切惡人淩室人者
6 138 ruò to seem / to be like / as 若人欲作法時
7 134 this / these 入此室中
8 131 one 淨治一室
9 127 rén person / people / a human being 一切惡人淩室人者
10 109 to take / to get / to fetch 取五色綖
11 103 promptly / right away / immediately 彼惡人即自縛以自鞭持
12 98 his / hers / its / theirs 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
13 85 method / way 龍樹菩薩出二十法
14 81 yǒu is / are / to exist 若有含一吐
15 79 zuò to do 一返作一結
16 77 fǎn to return 一返作一結
17 75 big / great / huge / large / major 之大驗
18 75 a talisman / a charm 此符非世有此符
19 74 not / no 婦女產生皆不
20 73 gain / advantage / benefit 那利帝吒
21 69 shí food / food and drink 若一切多食惡病一吐氣
22 69 一切 yīqiè all / every / everything 一切惡人淩室人者
23 68 shàng top / a high position
24 67 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 但存心誦無不伏
25 67 day of the month / a certain day 於月十五日
26 66 de potential marker 得見
27 63 desire 老媚一切惡鬼欲犯害人
28 61 zhōng middle 入此室中
29 60 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 淨澡口
30 58 a laughing sound 婆呵
31 58 supreme ruler / emperor 那耶帝吒
32 56 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve 羅那留帝吒
33 55 zhà shout in a rage / roar / bellow 那耶帝吒
34 55 grandmother 婆呵
35 55 shí time / a point or period of time 若人欲作法時
36 54 seven 齊戒二七日
37 53 that 那耶帝吒
38 52 jiē all / each and every / in all cases 即皆著疾不解終不休
39 51 final interogative 那耶帝吒
40 50 zhū all / many / various 但諸好心
41 48 yuē to speak / to say 論曰
42 48 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 法不得食
43 47 luó Luo 羅那留帝吒
44 46 yòng to use / to apply 東西南北一種隨意所用
45 45 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 復以香塗塗之
46 45 in / at 於月十五日
47 41 shū book
48 41 dāng to be / to act as / to serve as 當密靜之處結跏趺坐
49 40 shén divine / mysterious / magical / supernatural 如神印
50 38 shì room / bedroom 一切惡人淩室人者
51 38 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 其不能知所者
52 37 naturally / of course / certainly 彼惡人即自縛以自鞭持
53 37 again / more / repeatedly 復以香塗塗之
54 37 zhū vermilion
55 37 clothes / dress / garment 一匕服令盡
56 37 zhe indicates that an action is continuing 著淨衣裳
57 36 shuǐ water 以水澡口誦
58 36 no
59 35 do not 勿妄傳於世
60 35 such as / for example / for instance 呪土如粳米飯中食不飢法
61 34 lái to come 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
62 34 wèi for / to 為諸惡人虎狼師子山精
63 34 shā sand / gravel / pebbles 沙一兩
64 34 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 若一切多食惡病一吐氣
65 33 jìng clean 淨治一室
66 33 sān three 一食三日不飢
67 33 lùn to comment / to discuss 論曰
68 32 cùn a unit of length / inch / thumb 以桃根木方四五寸
69 32 Tu 以牛糞塗地
70 32 jié to bond / to tie / to bind 一返作一結
71 32 yàn to examine / to test / to check 但好心精進呪人大驗
72 31 wood / lumber
73 31 five 食之五斗餘長者散與
74 30 and 食之五斗餘長者散與
75 30 jiàn to see 得見
76 30 lìng to make / to cause to be / to lead 以夜地燃燈呪此令斷
77 29 bìng ailment / sickness / illness / disease 若一切多食惡病一吐氣
78 29 do not 人莫能見之
79 29 èr two 齊戒二七日
80 28 undulations 波帝吒
81 28 soil / ground / land 以牛糞塗地
82 28 wàng absurd / fantastic / presumptuous 勿妄傳於世
83 27 shì is / are / am / to be 是二十結
84 27 zhì to rule / to govern / to manage / to control 淨治一室
85 26 chuán to transmit 勿妄傳於世
86 26 chū to go out / to leave 龍樹菩薩出二十法
87 26 è evil / vice 以瞋諸惡
88 26 to reach 及世
89 26 also / too 呪亦七返
90 25 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 酒肉五辛皆不得食之
91 24 zhì to / until 呪作人至成法
92 24 dàn but / yet / however 但諸好心
93 24 xíng to walk / to move 孤行獨自
94 24 néng can / able 人莫能見之
95 24 chù a place / location / a spot / a point 當密靜之處結跏趺坐
96 23 tái cyperus rotundus
97 23 four 以四返彈指
98 23 燒香 shāo xiāng to burn incense 燒香用印
99 23 yún rue
100 22 shēn human body / torso 欲安隱身
101 22 七返 qī fǎn seven returns 呪亦七返
102 22 tóu head 摩耶吒頭
103 22 xīn heart 懃心習學
104 22 dòu bean / pea 豆豆豆豆
105 22 qián front 前法此呪
106 22 五辛 wǔ xīn the five pungent spices / the five pungent vegetables 酒肉五辛皆不得食之
107 22 tuó steep bank 呵沞地陀囉呵
108 22 he / him 多咥他
109 21 liǎng two 赤石脂一兩
110 21 hǎo good 蓰之使細好
111 21 wáng Wang 三歸命毘沙門天王
112 21 that / those 彼惡人即自縛以自鞭持
113 21 huò or / either / else 或在深
114 21 also / too 不得食之也
115 20 yán cap tassels / string 取五色綖
116 20 shēng to be born / to give birth 生信
117 20 shí ten 呪十返口中含之
118 20 earth / soil / dirt 呪土如粳米飯中食不飢法
119 20 biàn turn / one time 如是二十遍作二十結
120 20 yán to speak / to say / said 地大香不可言
121 19 guǐ a ghost / spirit of dead 燒薰陸沈水鬼甲木香
122 19 to know / to learn about / to comprehend
123 19 qiú to request 心有求者無不獲得
124 19 ā prefix to names of people 阿羅摩羅
125 19 fāng square / quadrilateral / one side 以桃根木方四五寸
126 19 chí to grasp / to hold 彼惡人即自縛以自鞭持
127 19 niàn to read aloud 一心存念
128 19 zhǐ paper 用印淨紙安堂門壁上
129 18 禮拜 lǐbài week 供養禮拜木及刀子
130 18 to rub 摩帝
131 18 惡人 èrén an evil-doer / a malefactor / an ugly person 一切惡人淩室人者
132 18 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 取井花水清淨
133 18 pèi a belt ornament / a pendant 書此符佩之
134 18 ròu meat / muscle 酒肉五辛皆不得食之
135 18 xiàng towards / to 即北向呪之
136 17 三七 sānqī pseudoginseng 呪三七返
137 17 suō a kind of sedge grass 莎呵
138 17 to enter 入此室中
139 17 二十 èrshí twenty 龍樹菩薩出二十法
140 17 miàn side / surface
141 17 五色 wǔ sè the five primary colors 取五色綖
142 17 shāo to burn 燒眾名香
143 17 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無勤大婆吒那野多
144 17 juàn thick but loosely woven silk 以絹羅之使絕細
145 16 無不 wúbù not lacking 但存心誦無不伏
146 16 child / son 子捉印出體平整
147 16 and 未和之
148 16 xiū to decorate / to embellish 修伽婆利沙多
149 16 to shut / to close 陀娑畢隣陀閉殿
150 16 jiā gha / ga 南無娑伽偈多婆利耶
151 16 nán difficult / arduous / hard 及遜王賊水火之難
152 16 night 以夜地燃燈呪此令斷
153 16 zhǔ owner 若人持此金剛捲印主
154 15 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 道而去
155 15 不能 bù néng cannot / must not / should not 其不能知所者
156 15 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩
157 15 jiě to loosen / to unfasten / to untie 還以解結此胡小兒還
158 15 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養三寶
159 15 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 食之五斗餘長者散與
160 15 shén what 此之印法作時甚
161 15 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 呪此藥二十返
162 15 ān calm / still / quiet / peaceful 提軰上安之
163 15 jiā house / home / residence 居士婆羅門家
164 15 an item 閉目重誦七七返
165 15 小兒 xiǎo ér a son / a small boy 一小兒年七歲者
166 15 jīn weight equal to half a kilogram / catty 香一斤
167 15 sa 薩者羅耶
168 15 méi for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc 賓鐵刀子一枚
169 15 fēi not / non- / un- 若妄傳者非其人也
170 15 使 shǐ to make / to cause 蓰之使細好
171 15 xià next 龍樹五明論卷下
172 14 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 被其王難走避無所故
173 14 Buddha / Awakened One 以其時非時花而散佛上
174 14 suō to dance / to frolic 娑娑娑娑
175 14 bǎi one hundred 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
176 14 rán to burn / to combust 復以香燃燈
177 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 地大香不可言
178 14 mén door / gate / doorway / gateway 用印淨紙安堂門壁上
179 14 to go 道而去
180 14 有人 yǒurén a person / anyone / someone 若有人作此印者
181 14 liǔ willow 柳根
182 13 luó an exclamatory final particle
183 13 eight 八返
184 13 héng constant / regular / persistent 我等善神恒為開道
185 13 shì matter / thing / item 呪事第一
186 13 yòu again / also 又以此印呪七七返
187 13 secret 甚祕之
188 13 以此 yǐcǐ hence 以此五印
189 13 zhī to know 其不能知所者
190 13 zài in / at 或在深
191 13 xiāng each other / one another / mutually 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
192 12 gas / vapour / fumes 復若有一切畜生著其氣
193 12 to carve / to engrave 以棗心一本根方四寸刻之
194 12 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 角試道力不及於他
195 12 zhǎng director / chief / head / elder 怨家求人長拒者
196 12 zǎo bath 淨澡口
197 12 hǒu to roar 吼吼吼吼
198 12 ěr thus / so / like that 終日常爾
199 12 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後將黃土著大巷頭道中
200 12 to stop 氣剋為人形像訖
201 12 dēng a lamp / a lantern 復以香燃燈
202 12 to adjoin / to border 叉首毘質多娑
203 12 zhǐ to stop / to halt 不得共一切婦女小兒同止眠臥
204 12 dào way / road / path 道而去
205 12 to prevail 剋為人形
206 12 好心 hǎoxīn kindness / good intentions 但諸好心
207 12 each 各作
208 12 shēng to ascend / to go up 復取一升黃土
209 12 十二 shí èr twelve 燃十二層燈
210 11 chéng to fill 以緋袋盛之
211 11 suí to follow 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
212 11 zhē to cover up / to hide / to conceal 彌遮彌遮攘攘其多
213 11 extensive / full 噎利彌
214 11 hái also / in addition / more 還以解結此胡小兒還
215 11 can / may / permissible 可與之
216 11 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 於前口稱木術神王禮三拜行道
217 11 gēn origin / cause / basis 柳根
218 11 more and more / even more 諸患者即愈
219 11 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 即成
220 11 xiū to rest 乃至結盡休
221 11 dialect / language / speech 共木人術神王語
222 11 xìn to believe / to trust 生信
223 11 guān an office 之官人或口舌橫起卒來者
224 11 hungry 呪土如粳米飯中食不飢法
225 11 zhì to place / to lay out 置畫符中
226 11 to arise / to get up 亦不思食須起即去
227 11 gòng together 不得共一切婦女小兒同止眠臥
228 11 bìng and / furthermore / also 法不食牛肉并酒肉五辛
229 11 chú except / besides 病氣自然除差
230 11 cáng to hide 若五藏中患者
231 10 duō to tremble / to shiver 哆羅沙呵
232 10 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 淨山中一淨室內安置道場
233 10 rain
234 10 如意 rúyì satisfactory 所為如意
235 10 shí real / true 無信之人實莫妄與
236 10 tiger 為諸惡人虎狼師子山精
237 10 如是 rúshì thus / so 如是二十遍作二十結
238 10 nián year 一小兒年七歲者
239 10 wǎng to go (in a direction) 勿往產生之處
240 10 necessary / must 亦不思食須起即去
241 10 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nagarjuna 龍樹菩薩出二十法
242 10 shì a generation 勿妄傳於世
243 10 otherwise / but / however 則自現身
244 10 fán ordinary / common 凡有急難
245 10 產生 chǎnshēng to come into being / to produce / to give birth 婦女產生皆不
246 10 chǐ chi / a Chinese foot / a foot 壇上廣一尺
247 10 according to 脚踰依前法
248 10 to die 增劇至死不
249 10 一日 yī rì one [whole] day 又正月一日日初出時
250 10 zhòng many / numerous 為一切眾
251 10 chēng to call / to address 口中稱隱隱
252 10 xiān first 於先斷酒肉五辛及雜
253 9 牛肉 niúròu beef 法不食牛肉五辛芸
254 9 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 若一切多食惡病一吐氣
255 9 至心 zhìxīn sincerity 至心歸命禮拜
256 9 color 此土色不變
257 9 金剛 jīngāng a diamond 金剛惓印
258 9 zhōng end / finish / conclusion 即皆著疾不解終不休
259 9 duàn absolutely / decidedly 以夜地燃燈呪此令斷
260 9 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 書此符佩之大吉
261 9 歡喜 huānxǐ joyful 大歡喜
262 9 不見 bújiàn to not see 所欲去處皆不見形影
263 9 even / equal / uniform 齊戒二七日
264 9 zhòng heavy 閉目重誦七七返
265 9 婦女 fùnǚ woman 婦女產生皆不
266 9 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 此之呪法功巧印法世間所無
267 9 silk / plain silk 青帛作囊子盛
268 9 idea 莊嚴從意所著菩薩之前
269 9 yuè month 於月十五日
270 9 惡鬼 èguǐ a hungry ghost 老媚一切惡鬼欲犯害人
271 9 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 有信之人乃
272 9 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 實莫向說
273 9 shèn cautious 作時慎莫令人
274 9 míng measure word for people 呪此名四十返
275 9 chí an islet / a rock in a river 坻阿
276 9 所有 suǒyǒu all 所有
277 9 huàn to suffer from a misfortune 一切治患時
278 9 qiān one thousand 服滿千日
279 8 zhàng to separate 災障
280 8 tuò spittle / saliva 以口唾之
281 8 startled 瞿留瞿留
282 8 cóng from 從旦至午
283 8 thing / matter 賊盜其物
284 8 yīn sound / noise 彼音耆
285 8 hài to injure / to harm to 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
286 8 bái white 白石英一兩
287 8 chà to differ 無不得差
288 8 不成 bùchéng unsuccessful 若食者作法不成
289 8 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 苦眾生分明得見
290 8 chì red / scarlet 赤石脂一兩
291 8 huà painting / picture / drawing 剋畫此星宿印文
292 8 jiè to quit 齊戒二七日
293 8 shí a rock / a stone 赤石脂一兩
294 8 zéi thief 賊盜其物
295 8 chēn to be angry 不得嗔
296 8 大王 dàwáng king 爾時大王至鷄頭末寺
297 8 千萬 qiānwàn ten million 若以惡人或百人隨其千萬欲來相害者
298 8 一百 yībǎi one hundred 坐滿一百二十日
299 8 yuàn to hope / to wish / to desire 果願皆得
300 8 zuò to sit 坐滿一百二十日
301 8 I / me / my 我矣以一彈指
302 8 míng bright / brilliant 明闇二時
303 8 guì expensive / costly / valuable 一切豪貴以相侵淩者
304 8 多羅 Duōluó Tara 唵多羅
305 8 ni 取印下埿
306 8 end / final stage / latter part 樢蓰作末
307 8 zhāng a chapter / a section 復取章
308 8 dagger 以方寸匕
309 8 power / force / strength 力當千萬人
310 8 令人 lìngrén to cause one to / to lead one to 作時慎莫令人
311 8 長生 chángshēng longevity 持此印不得長生者
312 8 xíng appearance 剋為人形
313 8 波羅 Bōluó Baltic 波羅耶帝羅
314 8 shēng sound 即口中羊聲叫喚
315 8 人民 rénmín the people 爾時阿育王國中人民
316 8 extra / surplus / remainder 食之五斗餘長者散與
317 7 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 有人欲受持讀誦此呪作印法者
318 7 shǔ to belong to / be subordinate to 不得食酒肉五辛十二屬閭芸
319 7 liú to flow / to spread / to circulate 浮流覆浮流覆
320 7 tán an altar / a platform 作其方壇
321 7 chóng an invertebrate / a worm 其人虫當
322 7 to float / to drift / to waft 浮流覆浮流覆
323 7 zhēn real / true / genuine 白真
324 7 to wash / to bathe 洗手面并洗脚掌
325 7 liù six 五色綖各長六尺
326 7 to protect / to guard 護助營衛
327 7 happy / glad / cheerful / joyful 其人遂當之願樂仙得仙
328 7 děng et cetera / and so on
329 7 hēi black 用黑沈水香
330 7 無有 wú yǒu there is not 無有閨礙
331 7 wén writing / text 剋畫此星宿印文
332 7 jìn to the greatest extent / utmost 一匕服令盡
333 7 líng to pass over / to cross / to traverse 一切惡人淩室人者
334 7 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅帝留吒
335 7 wèi taste / flavor 味如粳米飯大美好
336 7 人見 rén jiàn the view of a person 人見
337 7 different / other 水如地不異
338 7 yàn to dislike / to detest 闡恤厭
339 7 bèi back [of the body] 其十人背上皆見印文
340 7 nèi inside / interior 於淨泉內
341 7 娑婆 suōpó to bear / to endure without complaint 娑婆羅
342 7 huī gray 色繒作灰
343 7 shān a mountain / a hill / a peak 為諸惡人虎狼師子山精
344 7 a person of over sixty 彼音耆
345 7 to join / to combine 欲合藥時
346 7 zǎo a jujube / a date 取赤棗木
347 7 huǒ fire / flame 以焱燒紫檀木為火
348 7 jiāng will / shall (future tense) 然後將黃土著大巷頭道中
349 7 長者 zhǎngzhě the elderly 食之五斗餘長者散與
350 7 secret / hidden / confidential 密伽羅沙
351 6 zhuō to clutch / to grab 縱使十人重立捉印
352 6 already / afterwards 此神成已諺四
353 6 zāo to come across / to meet with / to encounter 若遭惡
354 6 一千 yī qiān one thousand 者應有一千頭印
355 6 a scheme / a plan 那謨佛陀耶
356 6 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 一切鬼神名字皆此
357 6 to leave / to depart / to go away / to part 離流離流離流離流
358 6 去處 qùchù whereabouts / where someone has gone 所欲去處皆不見形影
359 6 fēn to separate / to divide into parts 國土分
360 6 yīn cloudy / overcast 隨時採陰干
361 6 不知 bùzhī do not know 即自向地自撲不知息
362 6 隨意 suíyì as one wishes 東西南北一種隨意所用
363 6 kōng empty / void / hollow 若至空山曠野嶮難惡處
364 6 rào to wind around / to go around 遶室前後
365 6 jué absolutely
366 6 阿阿 āā sigh 阿阿
367 6 jiā jia 摩呵迦留尼迦耶
368 6 摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya 唾利留摩耶羅
369 6 to cry out / to shout 呼天
370 6 牛糞 niúfèn manure 以牛糞塗地
371 6 在於 zàiyú in / consist of 因左手捉在於胸前
372 6 qīng green 青帛作囊子盛
373 6 poison / venom 一切毒
374 6 chicken / rooster 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
375 6 to allow / to permit 一升許
376 6 wèi Eighth earthly branch 未和之
377 6 xiǎo small / tiny / insignificant 二者小如意
378 6 to strike / to hit / to beat 以桃杖打之
379 6 héng horizontal / transverse 亦無惡人橫來加害
380 6 善神 shàn shén benevolent spirits 此印匕一切善神名字
381 6 pen / pencil / writing brush 朱筆一
382 6 to lie 不得共一切婦女小兒同止眠臥
383 6 qín diligent 懃心習學
384 6 jìng to respect /to honor 長者迴心敬順三寶
385 6 四十九 sìshíjiǔ 49 / forty-nine 誦呪四十九返
386 6 to stand 縱使十人重立捉印
387 6 香爐 xiānglú incense burner / thurible / censer 以七香爐燒香
388 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 終日常爾
389 6 tūn to swallow 與其婦女令吞
390 6 wén to hear 所欲去處見者歡聞
391 6 clothes / clothing
392 6 wàn ten thousand 公字呂萬
393 6 呵呵 hēhē laughter 呵呵呵呵
394 6 road / path / way 名曰菟路知
395 6 qīng clear / pure / clean
396 6 shù method / tactics 於前口稱木術神王禮三拜行道
397 6 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 人多不信之
398 6 七百 qī bǎi seven hundred 七百返
399 6 自然 zìrán nature 一切惡獸自然退散
400 6 shé tongue 作舌形
401 6 horse 象馬駝驢
402 6 gèng more / even more 更以朱沙塗
403 6 mín the people / citizen / subjects 王當三思民利之事
404 6 lóng dragon 諸有龍處悉皆躡著
405 6 不解 bùjiě to not understand 即皆著疾不解終不休
406 6 guò to cross / to go over / to pass 則得過難
407 6 tòng to feel pain / to ache 能除一切痛
408 6 a measure word for companies, households, door, families, etc 閉其門戶不能得
409 6 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 供養三寶
410 6 to bind / to tie 彼惡人即自縛以自鞭持
411 6 dōu all 都自撲不知休息
412 6 黑色 hēisè black 心主病人心內有黑色
413 6 五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom 龍樹菩薩五明印論第五
414 6 to carry 提軰上安之
415 5 tāng soup 表裏香湯塗
416 5 fàng to put / to place 竟還放使去
417 5 hurried / worried 若遭王難急厄之時
418 5 hán to contain 呪十返口中含之
419 5 行道 xíng dào to practice the Way 六時行道禮拜
420 5 xùn to yield 及遜王賊水火之難
421 5 quǎn dog 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
422 5 wèn to ask 若欲召呼諸神問吉凶時
423 5 xuè blood 取死人血塗上衣裳絕以大自然
424 5 láng wolf 為諸惡人虎狼師子山精
425 5 dài to carry / to bring 帶之將行
426 5 Ji 帶中盛之將行吉
427 5 乃至 nǎizhì and even 如是乃至
428 5 female / feminine 女小兒
429 5 tool / device / utensil / equipment / instrument 安一板上安供養具
430 5 滿 mǎn full 坐滿一百二十日
431 5 wilderness 南無勤大婆吒那野多
432 5 字面 zìmiàn typeface / literal 印字面左
433 5 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 即愈無疑
434 5 niú an ox / a cow / a bull 不得浪人婦人小兒鷄犬丈夫牛驢
435 5 speed 大速即不運
436 5 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 多羅賜毘鳩致
437 5 xīn new / fresh / modern 新淨衣
438 5 neighing of a horse 阿婆阿婆鳴嘶利
439 5 dīng Ding 氣力丁
440 5 to die 若人卒得惡物欲死者
441 5 大神 dàshén deity 此呪大神不可
442 5 jǐng a well 取井花水清淨
443 5 zhí straight 直呪手三七返
444 5 zhōu Zhou Dynasty 赤主周時差
445 5 齋戒 zhāijiè to abstain from eating meat 潔淨齋戒百日
446 5 mián to sleep 不得共一切婦女小兒同止眠臥
447 5 shí knowledge / understanding 雖六塵寒識
448 5 arm
449 5 世間 shìjiān world / the human world 世間一切人愚癡弊惡抱疾者
450 5 wán a pill / a pellet
451 5 口舌 kǒu shé dispute or misunderstanding caused by gossip / to talk somebody round 之官人或口舌橫起卒來者
452 5 bèi by 被其王難走避無所故
453 5 三月 sānyuè March / the Third Month 春三月
454 5 作法 zuòfǎ method of doing something / modus operandi 若人欲作法時
455 5 huà to make into / to change into / to transform 方便到彼說法化之
456 5 to finish / to complete / to exhaust 陀娑畢隣陀閉殿
457 5 大仙 dàxiān a great sage / a saint 凡人得之化作大仙藥者
458 5 a room 精室屋方側勿令破壞
459 5 to conceal / to hide / to ambush 但存心誦無不伏
460 5 有病 yǒubìng to be sick 隨有病處
461 5 beard / mustache 還以解結此胡小兒還
462 5 to read 此人憶念受持讀
463 5 shǒu hand 直呪手三七返
464 5 to associate with / be near 若一切比
465 5 me be silent
466 5 天門 tiānmén Tianmen 依後十二時天門地戶
467 5 honey 以蜜半升和之作
468 5 好惡 hǎoè lit. likes and dislikes / preferences / taste 此印一切好惡皆
469 5 huàn to call 有信者喚
470 5 xuán to hang / to suspend 懸繒幡蓋
471 5 rich / wealthy 樂富
472 5 tiān day
473 5 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 以阿修羅禁
474 5 zhī a branch / a twig 上取柳枝二十根
475 5 淨衣 jìng yī pure clothing 著淨衣裳
476 5 zhāi to abstain from meat or wine
477 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 一日恒以香湯蒒上著寶花
478 5 四十 sì shí forty 四十步
479 5 zhì matter / material / substance 叉首毘質多娑
480 5 jué to decide / to determine / to judge 五明論決
481 5 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 道其所住處
482 5 白色 báisè white 日西小霓白色大吉
483 5 國土 guótǔ territory / country 穩國土故
484 5 letter / symbol / character 取土公字作燈炷
485 4 yǐn to drink 與彼大飲酒者飲之
486 4 shū comb
487 4 fēi to fly 即可飛矣
488 4 fēng wind 見風
489 4 不出 bùchū not transcending 中不出
490 4 táo peach 以桃根木方四五寸
491 4 wall 用印淨紙安堂門壁上
492 4 guǒ fruit 棗菓之屬安神前
493 4 to doubt / to disbelieve 若有癲狂疑病
494 4 jīng essence 為諸惡人虎狼師子山精
495 4 怨家 yuànjiā an enemy 怨家求人長拒者
496 4 四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building 其竹置宅四角
497 4 to strike / to hit / to beat 持以擊虎
498 4 a step 四十步
499 4 běn measure word for books 本四印法
500 4 左手 zuǒ shǒu left hand 因左手捉在於胸前

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra / charm / spell
re
rén Human Realm
clinging / grasping /upādāna
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
an element
一切 yīqiè all, everything
desire / intention / interest / aspiration
yòng yong / function / application

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦 Āchù Akṣobhya / Aksobhya Buddha
阿育王 Āyùwáng King Aśoka / Asoka / Ashoka
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
北斗 běidòu Great Bear / Big Dipper / Peitou
别录 別錄 biélù Abstracts / Bie Lu
波罗 波羅 Bōluó Baltic
财帛 財帛 cáibó Head of Stores
城中 chéngzhōng Chengzhong
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东引 東引 dōngyǐn Tungyin
多利 duōlì Dolly
多罗 多羅 Duōluó Tara
二月 èryuè February / the Second Month
恶物 惡物 èwù Evil One / Pāpīyāms / Pāpimant
风神 風神 fēngshén Wind God
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
观世音 觀世音 Guānshìyīn
 1. Avalokitesvara / Avalokiteśvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
火神 Huǒshén God of fire / Vulcan
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
迦卢 迦盧 jiālú Kalodayin / Kālodāyin / Kaludayin
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
静山 靜山 jìngshān Cheng San
救脱菩萨 救脫菩薩 Jiùtuō Púsà Salvation Bodhisattva / Rescuing Aid Bodhisattva
来济 來濟 lái jì Lai Ji
来安 來安 láiān Lai'an
勒那 lēi nà Ratnamati
龙树 龍樹 lóng shù Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nagarjuna
 2. Nāgārjuna
龙树五明论 龍樹五明論 Lóng Shù wǔ míng lùn Long Shu Wu Ming Lun
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
龙口 龍口 lóngkǒu Longkou
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
吕后 呂后 lǚhòu Empress Lu
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
Mi River
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
摩诃卢 摩訶盧 móhēlú Mahāroṣaṇa
摩罗 摩羅 móluó Māra
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
南阎浮提 南閻浮提 Nán Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
南斗六星 nándòu liù xīng Southern Dipper
那提 Nàtí Nādikā / Nātika / Jātika
尼迦耶 níjiāyé Nikāya
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
婆利 Pólì Brunei
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗婆 婆羅婆 póluópó Bhāradvāja
婆娑婆陀 pósuōpótuó Vasanti
婆吒 pózhà Vasiṣṭha
菩萨乘 菩薩乘 Púsàshèng The Bodhisattva Vehicle
菩提萨埵 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva
青木 qīngmù Aoki
七月 qīyuè July / the Seventh Month
人大 Rén Dà National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
萨摩 薩摩 sàmó Satsuma
三公 Sān Gōng Three Ducal Ministers
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
沙陀 shātuó Shatuo
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
世行 shì háng World Bank
释迦如来 釋迦如來 shìjiā rúlái Sakyamuni Buddha
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
天帝 Tiān Dì Heavenly Emperor / God
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天门 天門 tiānmén Tianmen
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
土神 tǔshén Earth God
王符 Wáng Fú Wang Fu
万年 萬年 wànnián Wannian
五道 Wǔ Dào Five Realms
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
 1. what? / where? / why?
 2. a slave / a servant
 3. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 4. Kumo Xi / Xi / Tatabi
 5. Xi
悉曇 悉曇 Xītán
 1. Siddham
 2. Siddham
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
阳门 陽門 Yángmén Yangmen
阎罗 閻羅 Yánluó Yama / Yamaraja
药师 藥師 Yàoshī
 1. Medicine Buddha
 2. Healing Master
 1. Emperor Yu
 2. Yu
 3. a legendary worm
郁伽罗越 郁伽羅越 Yùjiāluóyuè Ugra / Ugga
雨神 yǔshén Rain God
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
至大 Zhìdà Zhida reign
中都 Zhōngdū Zhongdu / Dadu / Khanbaliq / Beijing
众僧 眾僧 zhòngsēng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
中土 zhōngtǔ
 1. China
 2. the Central Plains of China
 3. level ground

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 388.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱念 愛念 àiniàn to miss
ǎn Om
ān
 1. an
 2. Ease
安隐 ānyǐn tranquil
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八部 bā bù eight kinds of demigods
百八 bǎi bā one hundred and eight
白芥子 báijiè zǐ white mustard seed
bǎn board struck for sounding events in a temple
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
宝珠 寶珠 bǎozhū Jewel
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
 1. to bestow
 2. to publish
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
犲狼 cái láng jackals and wolves
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
chán to entangle
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
畜生 chùsheng rebirth as an animal
出体 出體 chūtǐ
 1. to put forth a body
 2. external
 3. to explain a dharma
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
dàn Simplicity
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道本 dào běn Basis of the Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
道人 dàorén
 1. a Buddhist monk
 2. Traveler of the Way
道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk
大王 dàwáng great king / mahārāja
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大行 dàxíng
 1. emperor or empress
 2. occurrence of a major event
 3. extensive cultivation
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
得道 dé dào to attain enlightenment
地大 dìdà earth / earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
弟子 dìzi disciple
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
度世 dù shì to pass through life
多宝佛 多寶佛 duō bǎo fó Prabhutaratna Buddha
恶鬼神 惡鬼神 è guǐ shén evil demons and spirits
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
二时 二時 èr shí the two time periods / morning and evening
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法灯 法燈 fǎdēng a Dharma lamp
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方寸 fāngcùn Mind
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡人 fánrén Ordinary Being
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛眼 Fó yǎn Buddha eye
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛顶 佛頂 fódǐng usnisa / uṣṇīṣa
to bind / to tie
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
高座 gāo zuò a high seat / a pulpit
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广博 廣博 guǎngbó vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
héng Eternity
护国 護國 hù guó Protecting the Country
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì Kindness
迴心 huí xīn to turn the mind towards
gatha / hymn / verse
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
usnisa / uṣṇīṣa
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
解门 解門 jiě mén teaching in theory
结跏趺坐 結跏趺坐 jiéjiā fūzuò sitting with crossed legs / to sit in the full lotus position
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
洁斋 潔齋 jiézhāi to purify through abstinence
jìn diligence / perseverance
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
金刚身 金剛身 jīn gāng shēn the diamond body
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Stillness
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
净衣 淨衣 jìng yī pure clothing
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚杵 金剛杵 jīngāng chǔ vajra pestle
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净洁 淨潔 jìngjié pure
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
金人 jīnrén golden person / Buddha statue
九横 九橫 jiǔ héng nine ways to die a violent death / nine causes to die a premature death
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
to raise an example
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
Joy
transcendence
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
礼敬 禮敬 lǐjìng namo / to pay respect to / to revere
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lùn a treatise / a thesis / śastra
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
měi Beauty
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
mián torpor / drowsiness / middha
妙香 miào xiāng fine incense
miè the cessation of suffering
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃萨埵 摩訶薩埵 móhēsàduǒ mahasattva / mohasattva / a great being
all women
南无佛 南無佛 ná mó fó
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
内斋 內齋 nèi zhāi Buddhist ceremonies inside the palace
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
槃陀 pántuó a unit of length equal to twenty eight elbow lengths
pǐn chapter / varga
毘那耶 pínàyé monastic discipline / vinaya
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七法 qī fǎ seven dharmas / seven teachings
七返 qī fǎn seven returns
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七七日 qī qī rì forty-nine days
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
qín diligence / perseverance / vīrya
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
kh
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
饶舌 饒舌 ráoshé chatterbox
人见 人見 rén jiàn the view of a person
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人间 人間 rénjiān human world
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入室 rù shì
 1. to enter the master's study
 2. to enter the master's study for examination or instruction
ruò re
如是 rúshì thus, so
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝珠 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
如意珠 rúyì zhū mani jewel
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三大 sān dà the three greatnesses / triple significance
三时 三時 Sān Shí
 1. The Three Ages of the Dharma / Three Ages of Buddhism
 2. the past, present, and future
 3. the three periods of the day or night
 4. Three Periods of Time
三思 sān sī
 1. three kinds of thought
 2. Three Mental Conditions
三佛陀 sānfótuó enlightened one
三归 三歸 sānguī to take refuge in the Triple Gem
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
色光 sèguāng a halo
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
shǎi form / matter
沙门果 沙門果 shāmén guǒ the fruit of śramaṇa practice
善神 shàn shén benevolent spirits
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善人 shànrén a wholesome person / a good person
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
舌根 shé gēn organ of taste / tongue
shèn Cautious
shēn body / kāya
shēng birth
昇天 shēng tiān ascend to heaven
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
沈水香 shěnshuǐxiāng aguru
身通 shēntōng teleportation / ṛddy-abhijña
shì meaning / phenomena
shī master
shì loka / a world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì Buddhism
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
世间 世間 shìjiān world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
temple / monastery / vihāra
 1. to appear
 2. pseudo
 1. volition / cetanā
 2. Think
四角 Sì Jiǎo the four corners (of a rectangle) / the eaves that the four corners of a building
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
死尸 死屍 sǐshī a corpse
宿 from former lives
宿因 sù yīn karma of past lives
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
宿愿 宿願 sùyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
a pagoda / a stupa
tán dana / the practice of giving / generosity
弹指 彈指 tán zhǐ to snap the fingers
他心智 tāxīnzhì understanding of the minds of other beings
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
an evil state of existence
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀摩 tuómó dharma
外法 wài fǎ outside teachings
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
wēi subtlety
问讯 問訊 wènxùn
 1. to join palms as a greeting
 2. half bow
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
五辛 wǔ xīn the five pungent spices / the five pungent vegetables
五行 wǔ xíng five practices
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
to calm oneself
latent tendencies / predisposition
Joy
xiān a sage
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
现在 現在 xiànzài now, present
xiào Filial Piety
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
姓字 xìngzì surname and cognomen
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修持 xiūchí Practice
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
yǎng Nurture
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一食 yī shí one meal
一弹指 一彈指 yī tán zhǐ a snap of the finger
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīn an aggregate / a group
印心 yìn xīn
 1. affirmation of an elightened mind by a master
 2. Heart-To-Heart Connection
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
怨家 yuànjiā an enemy
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
斋七日 齋七日 zhāi qī rì ceremonies seven times every seventh day
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhāo a monastic compound
zhēn True
zhēng Righteous
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì Wisdom
zhī Understanding
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
中食 zhōng shí midday meal
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhǔ abbot
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
zhuó to attach / to grasp
自相 zì xiāng individual characteristics
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
坐具 zuòjù
 1. a mat for sitting on
 2. Sitting Mat