Glossary and Vocabulary for Sarvāstivādaprātimokṣasūtra (Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben) 《十誦比丘波羅提木叉戒本》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 357 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 不來諸比丘
2 137 to carry 僧一心作布薩說波羅提
3 135 night 冬時一月過少一夜
4 133 undulations 半月半月波
5 112 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa 應當學
6 101 clothes / clothing 迦絺那衣時
7 79 zuò to do 先作何事
8 78 zhōng middle 乃至小罪中
9 73 大德 dàdé most virtuous 大德僧聽
10 71 rén person / people / a human being 一人
11 58 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今十五日布薩說波羅提木叉
12 51 白衣 báiyī lay people / the laity 先白衣時善因緣
13 49 method / way 何況餘善道法
14 47 shě to give 若是比丘欲三衣中若一一衣著舍內
15 47 shí time / a period of time 冬時一月過少一夜
16 46 shì matter / thing / item 先作何事
17 45 dialect / language / speech 語罪
18 41 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 是三十尼薩耆波夜提法
19 40 zuò to sit 獨屏覆處可婬處坐
20 40 shí food / food and drink 若一食直
21 39 zhī to know 當知
22 37 yán to speak / to say / said 應言
23 34 bìng ailment / sickness / illness / disease 佛聽諸病比丘服四種含消藥
24 34 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 種因緣教死讚死
25 33 Sa 是三十尼薩耆波夜提法
26 33 a person of over sixty 是三十尼薩耆波夜提法
27 33 desire 佛法欲滅
28 31 zuì crime / sin / vice 乃至小罪中
29 30 使 shǐ to make / to cause 使非親里比丘尼浣故衣
30 29 shě to give 捨是破僧
31 29 chù a place / location / a spot / a point 示作房處無難處
32 28 shǒu hand 故自手奪命
33 28 sēng a monk 大德僧聽
34 27 one 冬時一月過少一夜
35 25 grandmother 是十三僧伽婆尸沙法
36 25 guò to cross / to go over / to pass 若過畜
37 25 說法 shuō fǎ a statement / wording 是比丘說法
38 25 to enter 共諸比丘入戒法中
39 24 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 說欲及清淨
40 24 hǎo good 捨是事好
41 22 shā sand / gravel / pebbles 是十三僧伽婆尸沙法
42 21 wèn to ask 今問諸大德是中
43 21 shī corpse 是十三僧伽婆尸沙法
44 20 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 是十三僧伽婆尸沙法
45 20 第三 dì sān third 若有比丘如是比丘眾中第三
46 19 shòu to suffer / to be subjected to 善者能信受
47 19 jiàn to remonstrate / to admonish 諸比丘應諫是比丘
48 19 to take / to get / to fetch 不與物取故
49 19 jīn today / modern / present / current / this / now 僧今和合
50 18 can / may / permissible 是比丘欲忍可事
51 17 第二 dì èr second 第二
52 17 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 從非親里比丘尼邊取衣
53 17 xíng to walk / to move 行媒法
54 16 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善者能信受
55 16 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 從非親里居士
56 16 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 畜長鉢得至十日
57 15 宿 to lodge / to stay overnight 若離一一衣餘處宿
58 15 to raise animals 至十日應畜
59 15 jiè to quit 未受具戒者已出
60 15 xīn heart 心應大怖畏
61 15 Buddha / Awakened One 諸佛一心勤精進
62 15 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋瞋故
63 15 suí to follow 隨彼心樂死
64 15 親里 qīn lǐ relatives and neighbors 從非親里比丘尼邊取衣
65 14 默然 mòrán silent / speechless 無罪者默然
66 14 一心 yīxīn wholeheartedly 一心勤精進
67 14 zhù to dwell / to live / to reside 是比丘不得共住
68 14 jià price 為辦衣價念
69 14 èr two 若二
70 13 dào to arrive 次到阿浮訶那
71 13 zhé tearing off limbs as punishment 長十二佛磔手
72 13 liàng a quantity / an amount 無主為身自乞欲作房應量作
73 12 chí to grasp / to hold 是事如是持
74 12 big / great / huge / large / major 心應大怖畏
75 12 shēn human body / torso 與女人身共合
76 12 extra / surplus / remainder 餘有一夜三
77 12 jiā house / home / residence 污他家
78 12 波羅 Bōluó Baltic 僧一心作布薩說波羅提
79 12 to cover 覆藏
80 12 fáng a room 無主為身自乞欲作房應量作
81 12 dào way / road / path 所行道
82 12 內衣 nèiyī undergarment / underwear 不高著內衣
83 12 néng can / able 能得清淨命
84 12 jiāo to teach / to educate / to instruct 若不受教勅
85 11 女人 nǚrén woman / women 與女人身共合
86 11 執事 zhíshì to serve as / to hold a post 有執事人常能為諸比丘執事不
87 11 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 叉中說
88 11 hòu after / later 後更莫復犯
89 11 波羅提木叉 bōluótímùchā rules of conduct for monks / prātimokṣa 今十五日布薩說波羅提木叉
90 11 sān three 餘有一夜三
91 11 nèi inside / interior 內廣七磔手
92 11 說戒 shuōjiè explation of the precepts / upoṣadha 布薩說戒
93 11 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code 半月入戒經中說
94 10 wèi Eighth earthly branch 未受具戒者已出
95 10 zhuō to clutch / to grab 若捉
96 10 半月半月 bàn yuè bàn yuè first and second half of the month 半月半月波羅提木
97 10 thing / matter 名盜物
98 10 沙彌 shāmí Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk 若有沙彌作是言
99 10 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 一修伽陀磔手
100 10 biān side / boundary / edge / margin 持男意至女邊
101 10 xīn new / fresh / modern 新憍奢耶作敷具
102 10 xiān first 先作何事
103 9 different / other 異分異分事中取片
104 9 shì to show / to reveal 示作房處無難處
105 9 liù six 是比丘應僧中六日六夜行摩那埵
106 9 to go 若自去
107 9 zài in / at 月在
108 9 qǐng to ask / to inquire 是比丘先不自恣請
109 9 nǎo to be angry / to hate 心惱
110 9 woman 若為婦事
111 9 xué to study / to learn 一心一學如水乳合安樂行
112 9 zhàng to separate 行障道法
113 9 自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance 自恣多與衣
114 9 è evil / vice 人用惡活為
115 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 自恣多與衣
116 8 lìng to make / to cause to be / to lead 汝好織令緻廣
117 8 to apply / to smear 露地若自敷
118 8 敷具 fūjù a mat for sitting on / niṣīdana 新憍奢耶作敷具
119 8 niàn to read aloud / to recite 為辦衣價念
120 8 day of the month / a certain day 今十五日布薩說波羅提木叉
121 8 毘尼 píní monastic discipline / vinaya 毘尼
122 8 shǎo few 若少一人不
123 8 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 汝癡
124 8 to break / to ruin / to destroy 欲破彼比丘淨行
125 8 to associate with / be near 諸比
126 8 波羅夷 bōluóyí pārājika / rules for expulsion from the saṃgha 是比丘得波羅夷罪
127 7 圍遶 wéirào to circumambulate 萬比丘前後圍遶
128 7 to lie
129 7 zhǒng kind / type
130 7 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 春殘一月
131 7 共事 gòngshì to work together 不應共事
132 7 shuǐ water 知水有蟲
133 7 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
134 7 tóu head 不如釿頭著內衣
135 7 bàn half
136 7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 婬欲麁惡不善語
137 7 zhī to weave 使非親里織師織
138 7 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 我如是如是衣價
139 7 tīng to listen 大德僧聽
140 7 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 故共諍
141 7 汝等 rǔ děng you all 汝等行惡行
142 7 qiū Confucius 丘應第二
143 7 提舍 tíshè to ferry by teaching 是四波羅提提舍尼法
144 7 jìng clean 淨不
145 7 to die 若教死
146 7 前後 qiánhòu front and back 如前後亦如是
147 7 qián front 於女人前讚自供養己
148 7 如法 rú fǎ In Accord With 諸比丘應如法如善
149 7 four 四乃至三諫諸罪中
150 7 zhòng many / numerous 諸如來眾得如是增長
151 7 idea 持男意至女邊
152 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 毘婆尸佛如來
153 6 jiàn to see 若見作是語
154 6 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 使若自勸
155 6 xiū to decorate / to embellish 一修伽陀磔手
156 6 Germany
157 6 jūn army / military 能破煩惱軍
158 6 to beg / to request 無主為身自乞欲作房應量作
159 6 fēn to separate / to divide into parts 異分異分事中取片
160 6 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 若堅持是事不
161 6 mǎi to buy / to purchase 買如是如是衣
162 6 chāo to copy / to transcribe 不反抄衣入白衣舍
163 6 一月 yīyuè January / the First Month 冬時一月過少一夜
164 6 xiàn to appear / to manifest / to become visible 不現胸入白衣舍
165 6 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 若聚落中
166 6 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya 尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色
167 6 to stand 在執事前默然立
168 6 提法 tífǎ wording (of a proposal) / formulation / a technique of Chinese bone setting 是三十尼薩耆波夜提法
169 6 房舍 fángshè a house / a building 比丘房舍中敷臥具
170 6 飯食 fànshí food 飯食
171 6 to join / to combine 與女人身共合
172 6 guǎng wide / large / vast 內廣七磔手
173 6 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法欲滅
174 6 fáng to hinder / to obstruct 非妨處
175 6 fàn to commit crime / to violate 後更莫復犯
176 6 yòng to use / to apply 人用惡活為
177 6 難處 nánchù trouble / difficulty / problem 示作房處無難處
178 6 shēng to be born / to give birth 死勝生
179 6 lái to come 不來諸比丘
180 6 to be fond of / to like 不喜清淨無罪比丘
181 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 若寶
182 5 meaning / sense 我如是知佛法義
183 5 guān to look at / to watch / to observe 軍發行往觀
184 5 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 我瞋故如是語
185 5 受具 shòujù to obtain full ordination 未受具戒者已出
186 5 cáng to hide 覆藏
187 5 happy / glad / cheerful / joyful 隨彼心樂死
188 5 fàn food / a meal 與是比丘飯
189 5 飲食 yǐn shí food and drink 恣多與飲食
190 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory
191 5 滿 mǎn full 不知不見過人法聖利滿
192 5 木叉 mùchā rules of conduct for monks / prātimokṣa 木叉
193 5 duó to take by force / to rob / to snatch 奪衣
194 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 生反戒心
195 5 若一 ruòyī similar 若一
196 5 出去 chūqù to go out 汝等出去
197 5 三衣 sān yī the three robes of monk 三衣具足訖
198 5 ài to love 如犛牛愛尾
199 5 diào to drop down 不放衣掉入白衣舍
200 5 發露 fālù to reveal / to manifest 有罪者發露
201 5 不知 bùzhī do not know 不知不見過人法聖利滿
202 5 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如釿頭著內衣
203 5 布薩 bùsà fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha 布薩說戒
204 5 同意 tóngyì to agree / to have the same idea 親厚同意別異語
205 5 具足 jùzú complete / full / perfect 三衣具足訖
206 5 gēng soup / broth 與是比丘羹
207 5 alone / independent / single / sole 獨屏覆處可婬處坐
208 5 shī teacher 使非親里織師織
209 5 nóu nou 純黑羺羊毛作新敷具
210 5 qiú to request 求實智慧故
211 5 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 是二不定法
212 5 yín lascivious 婬亂變心
213 5 zhǐ to point 合十指爪掌
214 5 gain / advantage / benefit 亦如利轡勒
215 4 gēn origin / cause / basis 以無根
216 4 jiǎn to pick up / to collect / to gather 若撿校
217 4 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 是比丘眾中
218 4 rain 比丘應求雨浴衣
219 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 是比丘欲忍可事
220 4 shàng top / a high position 若上若下摩
221 4 bái white 白如是
222 4 suǒ to search / to inquire 須衣比丘應到執事所索
223 4 gāo high / tall 足應高八指
224 4 wáng Wang 若王
225 4 duò to fall / to sink 我墮可呵法所不應作
226 4 忿 fèn get angry 後瞋恚忿心不喜
227 4 luàn chaotic / disorderly 婬亂變心
228 4 姊妹 zǐmèi older and younger sisters 姊妹
229 4 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
230 4 luó Luo 羅提木叉中說
231 4 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 獨屏覆處可婬處坐
232 4 qín diligent 為破和合僧故懃方便
233 4 to doubt / to disbelieve 意有疑恐怖畏難
234 4 shāo to burn 燒衣
235 4 to seek / to search 應與覓罪相人
236 4 shí ten 至十日應畜
237 4 to reach 說欲及清淨
238 4 dirty / filthy / foul / polluted 污他家
239 4 seven 內廣七磔手
240 4 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 心應大怖畏
241 4 一食 yī shí one meal 乃至一食
242 4 婬欲 yín yù sexual desire 婬欲麁惡不善語
243 4 to criticize 與比丘尼議共道行
244 4 to urge on / to drive 有驅者
245 4 羊毛 yángmáo fleece / wool / woolen 純黑羺羊毛作新敷具
246 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened
247 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 佛法欲滅
248 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養釋師子
249 4 to protect / to guard 能護口亦善
250 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 應三法中隨所說法治
251 4 自言 zìyán to admit 自言
252 4 歡喜 huānxǐ joyful 僧和合歡喜不諍
253 4 piàn disc / sheet / slice / splinter / strip 異分異分事中取片
254 4 道行 dàoxíng virtuous deeds 與比丘尼議共道行
255 4 半月 bànyuè half month / 15 days 半月畜
256 4 不受 bùshòu to not accept 若不受教勅
257 4 zàn to praise 若讚死
258 4 ancient barbarian tribes 夷罪
259 4 二十 èrshí twenty 二十比丘僧中應出罪
260 4 尼師壇 níshītán a mat for sitting on / niṣīdana 欲作新尼師壇
261 4 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism 汝莫謗佛
262 4 děng et cetera / and so on 若王等
263 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 自身作不可共語
264 4 to lift / to hold up / to raise 去時不自舉
265 4 wàn ten thousand 萬比丘前後圍遶
266 4 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 為辦衣價念
267 4 應作 yīngzuò a manifestation 我墮可呵法所不應作
268 4 xiào school 若撿校
269 4 shī to lose 失衣
270 3 wǎng to go (in a direction) 往取
271 3 sufficient / enough
272 3 chī fibers of hemp 迦絺那衣時
273 3 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 行障道法
274 3 方便 fāngbiàn convenient 為破和合僧故懃方便
275 3 xiǎo small / tiny / insignificant 乃至小罪中
276 3 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若出家男
277 3 a hood / a cowl 不襆頭入白衣舍
278 3 水乳 shuǐ rǔ water and milk 一心一學如水乳合安樂行
279 3 liào material / items 欲作雨浴衣應料量
280 3 住處 zhùchù residence / dwelling 若住處內
281 3 a flaky pastry
282 3 某甲 mǒujiǎ a certain person 某甲比丘
283 3 jiā jia 迦絺那衣時
284 3 a drama / a play / a show 水中戲
285 3 十三 shísān thirteen 是十三僧伽婆尸沙法
286 3 扠腰 chāyāo hands on hips 不扠腰入白衣舍
287 3 坐床 zuò chuáng sitting mat / pīṭha 若坐床
288 3 九十 jiǔshí ninety 是九十波夜提法
289 3 cǎo grass / straw / herbs 若自澆草土
290 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待諸比丘食竟
291 3 便 biàn convenient / handy / easy 便到非親里居士
292 3 qīng clear / pure / clean 是中清
293 3 破僧 pò sēng to disrupt a monastic in meditation 捨是破僧
294 3 變心 biànxīn to cease to be faithful 婬亂變心
295 3 xié side / flank / side of the human body 不現脇入白衣舍
296 3 nán difficult / arduous / hard 放逸難禁制
297 3 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬是戒經
298 3 huǐ to regret 有罪一心悔
299 3 qiáng strong / powerful 後來強以臥具若自敷
300 3 hēi black 純黑羺羊毛作新敷具
301 3 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 皆見聞知
302 3 yōu excellent / superior 隨可信優婆
303 3 to arise / to get up 僧斷事時默然起去
304 3 大小便 dà xiǎobiàn using the toilet / urination and defecation 不應生草上大小便涕唾
305 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 波羅夷法謗
306 3 to stop 三衣具足訖
307 3 yuè month 月在
308 3 jiāo to pour liquid / to irrigate / to water / to cast / to mould 若自澆草土
309 3 mén door / gate / doorway / gateway
310 3 臥具 wòjù bedding 僧臥具
311 3 行惡 xíng è to commit evil 是諸比丘行惡
312 3 jué to dig / to excavate 自手掘地
313 3 不樂 bùlè unhappy 憂愁不樂
314 3 眾學法 zhòng xué fǎ monastic community study / study for monastic living 是眾學法
315 3 二修 èr xiū two kinds of cultivation 廣二修伽陀磔手半
316 3 過人 guòrén to surpass others / outstanding / (basketball, soccer etc) to get past an opponent 不知不見過人法聖利滿
317 3 to resemble / to similar to to 若似人
318 3 xiōng breast / bosom / chest 不現胸入白衣舍
319 3 chūn spring 春殘一月
320 3 jiǎo foot 若尖脚坐床
321 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 一心勤精進
322 3 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 得故妄語罪
323 3 左右 zuǒyòu approximately 不左右抄衣入白衣舍
324 3 shī the practice of selfless giving / dāna 得急施衣
325 3 和合僧 héhé sēng saṃgha / monastic gathering 為破和合僧故懃方便
326 3 臥床 wòchuáng to lie in bed / bedridden / bed 若臥床
327 3 five 所用鉢不滿五綴
328 3 female / feminine 持男意至女邊
329 3 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 僧今和合
330 3 羯磨 jiémó karma 僧作學家羯磨
331 3 可信 kěxìn trustworthy 隨可信優婆
332 3 chún pure 純黑羺羊毛作新敷具
333 3 sòng to deliver / to carry / to give 使送衣價
334 3 四波羅夷法 sì bōluóyífǎ four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas 是四波羅夷法
335 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能障道
336 3 to leave / to depart / to go away / to part 若離一一衣餘處宿
337 3 bìn to exclude / expel / reject
338 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 意有疑恐怖畏難
339 3 thin / slender 著細滑
340 3 zhǔ owner 有主自為欲作大房
341 3 僧房 sēng fáng monastic quarters 若守僧房人
342 3 nán male 持男意至女邊
343 3 fàng to put / to place 不放衣掉入白衣舍
344 3 arm 捉臂
345 3 學家 xuéjiā scholar 有諸學家中
346 3 浴衣 yùyī bathrobe 比丘應求雨浴衣
347 3 安樂行 ān lè xíng Practice of Stability and Happiness 一心一學如水乳合安樂行
348 3 xiào to smile / to laugh
349 3 十誦比丘波羅提木叉戒本 shí sòng bǐqiū Bōluó tí mù chā jiè běn Sarvāstivādaprātimokṣasūtra / Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben 十誦比丘波羅提木叉戒本
350 3 xiù to smell 不嗅入白衣舍
351 3 法治 fǎzhì rule by law 種種餘法治是比丘
352 3 第一 dì yī first 是第一供養
353 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 應與憶念毘尼人
354 2 disease / sickness / ailment 應疾作比
355 2 無主 wú zhǔ impermanence 無主為身自乞欲作房應量作
356 2 非法 fēifǎ illegal 不說非法
357 2 chǎo fried flour
358 2 搖身 yáoshēn to shake one's body 不搖身入白衣舍
359 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 是比丘應三法中若一一法說
360 2 lěi a rampart / a military wall 若三壘令堅牢
361 2 僧物 sēng wù property of the monastic community 知檀越欲與僧物
362 2 七滅諍法 qī miè zhèng fǎ Seven Rules for Eliminating Conflict 是七滅諍法
363 2 gōu hook character stroke 若鉤縶
364 2 分異 fēnyì distinction / differentiation 異分異分事中取片
365 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具竟
366 2 chuán boat / ship / watercraft 與比丘尼議共載船
367 2 jiān shoulder 不搖肩入白衣舍
368 2 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 嫌罵
369 2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 捨是惡邪見
370 2 眄視 miǎnshì to give a sidelong glance 不眄視入白衣舍
371 2 搖頭 yáotóu to shake one's head 不搖頭入白衣舍
372 2 戒法 jièfǎ the rules of the precepts 共諸比丘入戒法中
373 2 niú an ox / a cow / a bull 如犛牛愛尾
374 2 soil / ground / land 自手掘地
375 2 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 當問諸比丘誦修多羅
376 2 hot 心熱
377 2 等心 děng xīn a non-discriminating mind 等心所欲
378 2 qīng green
379 2 huàn to wash / to rinse 使非親里比丘尼浣故衣
380 2 xià summer 夏三月過有閏
381 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 若守僧房人
382 2 chàng to sing / to chant 三唱亦如是
383 2 四邊 sì biān four sides 故尼師壇四邊各取
384 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 應與現前毘尼人
385 2 同罪 tóngzuì guilty of the same offense 有如是同罪比丘
386 2 preface / introduction 已說波羅提木叉序
387 2 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 次到阿浮訶那
388 2 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 是比丘應三法中若一一法說
389 2 受食 shòushí one who receives food 手受食
390 2 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 阿毘曇者
391 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 信優婆夷
392 2 mud 若泥
393 2 檀越 tányuè an alms giver / a donor 知檀越欲與僧物
394 2 qīng light / not heavy 作是輕呵戒者
395 2 涕唾 tìtuò nasal mucus and spittle 不應生草上大小便涕唾
396 2 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 放逸難禁制
397 2 to indulge oneself / to be unrestrained 恣多與飲食
398 2 qīn relatives 親厚同意別異語
399 2 zhí straight 若一食直
400 2 胡跪 húguì to kneel on one knee 不胡跪入白衣舍
401 2 三十 sān shí thirty 是三十尼薩耆波夜提法
402 2 dāo knife / a blade 刀與
403 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如明眼人
404 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 後瞋恚忿心不喜
405 2 金銀 jīn yín gold and silver 自手取金銀
406 2 wèi taste / flavor 不味咽食食
407 2 王臣 wáng chén Wang Chen 若王臣
408 2 畜生 chùsheng animals / domestic animals 行婬法乃至共畜生
409 2 摶飯 tuán fàn to roll rice balls 不大摶飯食
410 2 二分 èr fēn second part 應用二分純黑羺羊
411 2 lèi to be tired 不累脚入白衣舍
412 2 liǎng two 兩宿
413 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 不知不見過人法聖利滿
414 2 中一 zhōng yī seventh grade 二法中一一法說
415 2 携手 xiéshǒu to go hand in hand / to join hands / to collaborate 不携手入白衣舍
416 2 憂愁 yōuchóu to be worried 憂愁不樂
417 2 shí real / true 乃至實
418 2 shì a gentleman / a knight
419 2 犯罪 fànzuì to commit a crime or offense 九初犯罪
420 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 外道沙門施食時
421 2 jīng to go through / to experience 所可說戒經
422 2 yáo to shake 不搖肩入白衣舍
423 2 increase / benefit 不發露罪益深
424 2 食法 shífǎ cooking method 食竟不受殘食法
425 2 摩那埵 mónàduǒ mānatva / confession / period of penance 是比丘應僧中六日六夜行摩那埵
426 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 聖人善法當懃學
427 2 自大 zìdà proud / arrogant / conceited 不自大入白衣舍
428 2 coarse / rough 知他比丘麁罪
429 2 斷事 duàn shì decides his affairs 知僧如法斷事竟
430 2 huì anger / rage 恚忿不喜手打
431 2 佛教 Fójiào Buddhism 是名諸佛教
432 2 露地 lù dì dewy ground / the outdoors 露地若自敷
433 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 不棄飯食
434 2 不滿 bùmǎn to be not full 所用鉢不滿五綴
435 2 chóng an invertebrate / a worm 知水有蟲
436 2 人馬 rén mǎ men and horses / centaur 是人馬調順
437 2 zhù to help / to assist 莫樂助破僧事
438 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說切戒行
439 2 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 若婆羅門
440 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 若染若打
441 2 shā to kill / to murder / to slaughter 若殺
442 2 shì to release / to set free 供養釋師子
443 2 a device / a tool / a utensil / an implement 不污手受食器
444 2 美食 měishí fine food / delicacy 諸家中如是美食
445 2 參差 cēncī uneven / jagged 不參差著內衣
446 2 不一 bùyī different 若比丘三種壞色中不一一壞色
447 2 dòu to fight / to struggle / to condemn 兩舌鬪他比丘者
448 2 不見 bújiàn to not see 不知不見過人法聖利滿
449 2 mìng life 能得清淨命
450 2 精舍 jīngshè vihāra / hermitage 不精舍外受飲食
451 2 僧羯磨 Sēng Jiémó Dharmaguptabhikṣukarman / Seng Jiemo 僧羯磨
452 2 zhǎng palm of the hand 合十指爪掌
453 2 to make a false accusation / to defame 莫誣佛
454 2 zhēn needle 若針筒
455 2 jiǔ nine 九初犯罪
456 2 zhù to store / to stockpile / to hoard 自以兜羅綿貯褥
457 2 art 門藝門藝邊過
458 2 數數 shǔshù to count / to reckon 數數食
459 2 木蘭 mùlán lily magnolia 若木蘭
460 2 chǒu ugly 若醜
461 2 to be lame 不躄行入白衣舍
462 2 chà to differ 僧不差
463 2 草木 cǎo mù vegetation 殺眾草木
464 2 調 tiáo to harmonize 是人馬調順
465 2 淨行 jìngxíng Brahmin / Brahman 欲破彼比丘淨行
466 2 to remember / to reflect upon 憶有罪不發露
467 2 法語 fǎ yǔ French language 是法語比丘
468 2 Kangxi radical 177 若革屣
469 2 yóu oil / fat / grease / lard
470 2 wǎn to pull 若自挽
471 2 問答 wèndá question and answer 如一一比丘問答
472 2 hán to contain 佛聽諸病比丘服四種含消藥
473 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 心馬馳惡道
474 2 slippers 若革屣
475 2 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 能破煩惱軍
476 2 發行 fāxíng to publish / to issue 軍發行往觀
477 2 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 佛聽諸病比丘服四種含消藥
478 2 波利 bōlì complete / all / pari 隨幾時應強令行波利婆沙
479 2 residence / dwelling 從非親里居
480 2 教誡 jiāojiè instruction / teaching 教誡比丘尼
481 2 五十 wǔshí fifty 五十
482 2 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 佛種種因緣說行障道法實障道
483 2 提供 tígōng to supply / to provide 伽耶山基金會提供
484 2 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 當問諸比丘誦修多羅
485 2 應當 yīngdāng should / ought to 應當
486 2 zéi thief 汝賊
487 2 ěr ear 不攝耳聽法從彼事
488 2 hòu thick 親厚同意別異語
489 2 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 二法中一一法說
490 2 小聲 xiǎoshēng in a low voice / (speak) in whispers 小聲入白衣舍
491 2 第五 dì wǔ fifth 第五
492 2 麁惡 cū è vile 婬欲麁惡不善語
493 2 緣事 yuán shì study of phenomena 若受破緣事
494 2 huài bad / spoiled / broken / defective 為壞好色故
495 2 wài outside 三鉢受已出外
496 2 無罪 wúzuì innocent / not guilty 無罪者默然
497 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 人捉杖
498 2 tǒng tube / cylinder 若針筒
499 2 duō to cry out in anger
500 2 阿蘭若 ālánruò a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 有僧阿蘭若處住

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 376 ruò to seem / to be like / as 若不受教勅
2 357 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 不來諸比丘
3 254 shì is / are / am / to be 是人馬調順
4 205 not / no 不來諸比丘
5 137 to carry 僧一心作布薩說波羅提
6 135 night 冬時一月過少一夜
7 133 zhū all / many / various 諸大德
8 133 undulations 半月半月波
9 112 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa 應當學
10 108 yīng should / ought 應言
11 101 clothes / clothing 迦絺那衣時
12 79 zuò to do 先作何事
13 78 zhōng middle 乃至小罪中
14 73 大德 dàdé most virtuous 大德僧聽
15 71 wèi for / to 為得道
16 71 rén person / people / a human being 一人
17 69 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
18 68 如是 rúshì thus / so 白如是
19 58 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 今十五日布薩說波羅提木叉
20 52 and 不與物取故
21 51 白衣 báiyī lay people / the laity 先白衣時善因緣
22 50 chú except / besides 除增上慢
23 49 method / way 何況餘善道法
24 47 shě to give 若是比丘欲三衣中若一一衣著舍內
25 47 shí time / a period of time 冬時一月過少一夜
26 46 shì matter / thing / item 先作何事
27 45 dialect / language / speech 語罪
28 43 I / me / my 我今欲說戒
29 41 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 是三十尼薩耆波夜提法
30 40 zuò to sit 獨屏覆處可婬處坐
31 40 de potential marker 得阿耨多羅三藐三菩提
32 40 shí food / food and drink 若一食直
33 39 naturally / of course / certainly 故自手奪命
34 39 zhī to know 當知
35 37 yán to speak / to say / said 應言
36 35 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 是比丘所說
37 35 yǒu is / are / to exist 餘有一夜三
38 34 bìng ailment / sickness / illness / disease 佛聽諸病比丘服四種含消藥
39 34 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 種因緣教死讚死
40 33 Sa 是三十尼薩耆波夜提法
41 33 a person of over sixty 是三十尼薩耆波夜提法
42 33 desire 佛法欲滅
43 31 also / too 亦如利轡勒
44 31 zuì crime / sin / vice 乃至小罪中
45 30 you / thou 汝小兒
46 30 gòng together 今共作布薩說波羅提木叉
47 30 already / afterwards 未受具戒者已出
48 30 使 shǐ to make / to cause 使非親里比丘尼浣故衣
49 29 shě to give 捨是破僧
50 29 chù a place / location / a spot / a point 示作房處無難處
51 28 shǒu hand 故自手奪命
52 28 sēng a monk 大德僧聽
53 27 one 冬時一月過少一夜
54 27 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所以者何
55 26 乃至 nǎizhì and even 乃至小罪中
56 25 grandmother 是十三僧伽婆尸沙法
57 25 guò to cross / to go over / to pass 若過畜
58 25 說法 shuō fǎ a statement / wording 是比丘說法
59 25 to enter 共諸比丘入戒法中
60 24 no 示作房處無難處
61 24 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 說欲及清淨
62 24 hǎo good 捨是事好
63 24 zhe indicates that an action is continuing 亦如猴著鎖
64 23 chū to go out 未受具戒者已出
65 23 fēi not / non- / un- 非妨處
66 23 dāng to be / to act as / to serve as 僧當一心聽
67 23 such as / for example / for instance 亦如利轡勒
68 22 shā sand / gravel / pebbles 是十三僧伽婆尸沙法
69 21 wèn to ask 今問諸大德是中
70 21 shī corpse 是十三僧伽婆尸沙法
71 20 僧伽 sēngqié Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community 是十三僧伽婆尸沙法
72 20 第三 dì sān third 若有比丘如是比丘眾中第三
73 19 shòu to suffer / to be subjected to 善者能信受
74 19 do not 後更莫復犯
75 19 jiàn to remonstrate / to admonish 諸比丘應諫是比丘
76 19 to take / to get / to fetch 不與物取故
77 19 jīn today / modern / present / current / this / now 僧今和合
78 18 he / him 污他家
79 18 can / may / permissible 是比丘欲忍可事
80 17 第二 dì èr second 第二
81 17 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 從非親里比丘尼邊取衣
82 17 xíng to walk / to move 行媒法
83 16 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善者能信受
84 16 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 從非親里居士
85 16 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 畜長鉢得至十日
86 15 宿 to lodge / to stay overnight 若離一一衣餘處宿
87 15 to raise animals 至十日應畜
88 15 jiè to quit 未受具戒者已出
89 15 xīn heart 心應大怖畏
90 15 Buddha / Awakened One 諸佛一心勤精進
91 15 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 瞋瞋故
92 15 suí to follow 隨彼心樂死
93 15 親里 qīn lǐ relatives and neighbors 從非親里比丘尼邊取衣
94 14 默然 mòrán silent / speechless 無罪者默然
95 14 一心 yīxīn wholeheartedly 一心勤精進
96 14 zhù to dwell / to live / to reside 是比丘不得共住
97 14 jià price 為辦衣價念
98 14 èr two 若二
99 13 dào to arrive 次到阿浮訶那
100 13 zhì to / until 老死至近
101 13 zhé tearing off limbs as punishment 長十二佛磔手
102 13 liàng a quantity / an amount 無主為身自乞欲作房應量作
103 12 chí to grasp / to hold 是事如是持
104 12 big / great / huge / large / major 心應大怖畏
105 12 míng measure word for people 名盜物
106 12 shēn human body / torso 與女人身共合
107 12 extra / surplus / remainder 餘有一夜三
108 12 jiā house / home / residence 污他家
109 12 波羅 Bōluó Baltic 僧一心作布薩說波羅提
110 12 to cover 覆藏
111 12 fáng a room 無主為身自乞欲作房應量作
112 12 dào way / road / path 所行道
113 12 內衣 nèiyī undergarment / underwear 不高著內衣
114 12 néng can / able 能得清淨命
115 12 jiāo to teach / to educate / to instruct 若不受教勅
116 11 女人 nǚrén woman / women 與女人身共合
117 11 執事 zhíshì to serve as / to hold a post 有執事人常能為諸比丘執事不
118 11 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 叉中說
119 11 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 是比丘不得共住
120 11 hòu after / later 後更莫復犯
121 11 波羅提木叉 bōluótímùchā rules of conduct for monks / prātimokṣa 今十五日布薩說波羅提木叉
122 11 sān three 餘有一夜三
123 11 nèi inside / interior 內廣七磔手
124 11 說戒 shuōjiè explation of the precepts / upoṣadha 布薩說戒
125 11 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code 半月入戒經中說
126 10 wèi Eighth earthly branch 未受具戒者已出
127 10 zhuō to clutch / to grab 若捉
128 10 半月半月 bàn yuè bàn yuè first and second half of the month 半月半月波羅提木
129 10 necessary / must 是比丘若須衣得自手取物
130 10 thing / matter 名盜物
131 10 沙彌 shāmí Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk 若有沙彌作是言
132 10 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 一修伽陀磔手
133 10 jìng actually / in the end 價竟不得用
134 10 biān side / boundary / edge / margin 持男意至女邊
135 10 xīn new / fresh / modern 新憍奢耶作敷具
136 10 xiān first 先作何事
137 9 different / other 異分異分事中取片
138 9 shì to show / to reveal 示作房處無難處
139 9 liù six 是比丘應僧中六日六夜行摩那埵
140 9 to go 若自去
141 9 so as to / in order to 以無根
142 9 zài in / at 月在
143 9 qǐng to ask / to inquire 是比丘先不自恣請
144 9 nǎo to be angry / to hate 心惱
145 9 woman 若為婦事
146 9 xué to study / to learn 一心一學如水乳合安樂行
147 9 zhàng to separate 行障道法
148 9 自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance 自恣多與衣
149 9 è evil / vice 人用惡活為
150 8 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 自恣多與衣
151 8 lìng to make / to cause to be / to lead 汝好織令緻廣
152 8 to apply / to smear 露地若自敷
153 8 敷具 fūjù a mat for sitting on / niṣīdana 新憍奢耶作敷具
154 8 niàn to read aloud / to recite 為辦衣價念
155 8 day of the month / a certain day 今十五日布薩說波羅提木叉
156 8 毘尼 píní monastic discipline / vinaya 毘尼
157 8 xià next 若上若下摩
158 8 a laughing sound 作是輕呵戒者
159 8 shǎo few 若少一人不
160 8 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 汝癡
161 8 to break / to ruin / to destroy 欲破彼比丘淨行
162 8 to associate with / be near 諸比
163 8 波羅夷 bōluóyí pārājika / rules for expulsion from the saṃgha 是比丘得波羅夷罪
164 7 圍遶 wéirào to circumambulate 萬比丘前後圍遶
165 7 gèng more / even more 後更莫復犯
166 7 to lie
167 7 zhǒng kind / type
168 7 cán to destroy / to spoil / to ruin / to injure 春殘一月
169 7 共事 gòngshì to work together 不應共事
170 7 shuǐ water 知水有蟲
171 7 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
172 7 tóu head 不如釿頭著內衣
173 7 bàn half
174 7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 婬欲麁惡不善語
175 7 zhī to weave 使非親里織師織
176 7 xiāng each other / one another / mutually 如是相
177 7 如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is 我如是如是衣價
178 7 tīng to listen 大德僧聽
179 7 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 故共諍
180 7 汝等 rǔ děng you all 汝等行惡行
181 7 qiū Confucius 丘應第二
182 7 提舍 tíshè to ferry by teaching 是四波羅提提舍尼法
183 7 一一 yīyī one by one / one after another 如一一比丘問答
184 7 that / those 隨彼心樂死
185 7 jìng clean 淨不
186 7 to die 若教死
187 7 前後 qiánhòu front and back 如前後亦如是
188 7 ěr thus / so / like that 是法應爾
189 7 qián front 於女人前讚自供養己
190 7 如法 rú fǎ In Accord With 諸比丘應如法如善
191 7 four 四乃至三諫諸罪中
192 7 zhòng many / numerous 諸如來眾得如是增長
193 7 idea 持男意至女邊
194 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 毘婆尸佛如來
195 6 jiàn to see 若見作是語
196 6 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 使若自勸
197 6 xiū to decorate / to embellish 一修伽陀磔手
198 6 Germany
199 6 jūn army / military 能破煩惱軍
200 6 to beg / to request 無主為身自乞欲作房應量作
201 6 fēn to separate / to divide into parts 異分異分事中取片
202 6 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 若堅持是事不
203 6 each 各各辦衣價
204 6 mǎi to buy / to purchase 買如是如是衣
205 6 chāo to copy / to transcribe 不反抄衣入白衣舍
206 6 cóng from 從非親里比丘尼邊取衣
207 6 一月 yīyuè January / the First Month 冬時一月過少一夜
208 6 xiàn to appear / to manifest / to become visible 不現胸入白衣舍
209 6 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 若聚落中
210 6 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya 尼師壇四邊各一修伽陀磔手壞色
211 6 to stand 在執事前默然立
212 6 提法 tífǎ wording (of a proposal) / formulation / a technique of Chinese bone setting 是三十尼薩耆波夜提法
213 6 房舍 fángshè a house / a building 比丘房舍中敷臥具
214 6 zhǎng director / chief / head / elder 長十二佛磔手
215 6 飯食 fànshí food 飯食
216 6 to join / to combine 與女人身共合
217 6 guǎng wide / large / vast 內廣七磔手
218 6 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法欲滅
219 6 hái also / in addition / more 不還戒
220 6 fáng to hinder / to obstruct 非妨處
221 6 fàn to commit crime / to violate 後更莫復犯
222 6 yòng to use / to apply 人用惡活為
223 6 難處 nánchù trouble / difficulty / problem 示作房處無難處
224 6 shēng to be born / to give birth 死勝生
225 6 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種餘法治是比丘
226 6 lái to come 不來諸比丘
227 6 to be fond of / to like 不喜清淨無罪比丘
228 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 若寶
229 5 meaning / sense 我如是知佛法義
230 5 guān to look at / to watch / to observe 軍發行往觀
231 5 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka 我瞋故如是語
232 5 受具 shòujù to obtain full ordination 未受具戒者已出
233 5 cáng to hide 覆藏
234 5 happy / glad / cheerful / joyful 隨彼心樂死
235 5 fàn food / a meal 與是比丘飯
236 5 飲食 yǐn shí food and drink 恣多與飲食
237 5 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory
238 5 滿 mǎn full 不知不見過人法聖利滿
239 5 木叉 mùchā rules of conduct for monks / prātimokṣa 木叉
240 5 duó to take by force / to rob / to snatch 奪衣
241 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 生反戒心
242 5 若一 ruòyī similar 若一
243 5 出去 chūqù to go out 汝等出去
244 5 三衣 sān yī the three robes of monk 三衣具足訖
245 5 ài to love 如犛牛愛尾
246 5 in / at 比丘於此中欲求清淨
247 5 diào to drop down 不放衣掉入白衣舍
248 5 發露 fālù to reveal / to manifest 有罪者發露
249 5 jiē all / each and every / in all cases 皆是我
250 5 不知 bùzhī do not know 不知不見過人法聖利滿
251 5 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如釿頭著內衣
252 5 何以 héyǐ why 何以故
253 5 what / where / which 所以者何
254 5 布薩 bùsà fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha 布薩說戒
255 5 同意 tóngyì to agree / to have the same idea 親厚同意別異語
256 5 具足 jùzú complete / full / perfect 三衣具足訖
257 5 gēng soup / broth 與是比丘羹
258 5 alone / independent / single / sole 獨屏覆處可婬處坐
259 5 善哉 shànzāi excellent 汝等善哉
260 5 shī teacher 使非親里織師織
261 5 nóu nou 純黑羺羊毛作新敷具
262 5 qiú to request 求實智慧故
263 5 不定 bùdìng indefinite / indeterminate 是二不定法
264 5 yín lascivious 婬亂變心
265 5 zhǐ to point 合十指爪掌
266 5 gain / advantage / benefit 亦如利轡勒
267 4 gēn origin / cause / basis 以無根
268 4 jiǎn to pick up / to collect / to gather 若撿校
269 4 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community 是比丘眾中
270 4 rain 比丘應求雨浴衣
271 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 是比丘欲忍可事
272 4 shàng top / a high position 若上若下摩
273 4 bái white 白如是
274 4 suǒ to search / to inquire 須衣比丘應到執事所索
275 4 gāo high / tall 足應高八指
276 4 jiāng will / shall (future tense) 將諸比丘
277 4 wáng Wang 若王
278 4 cháng always / ever / often / frequently / constantly 有執事人常能為諸比丘執事不
279 4 duò to fall / to sink 我墮可呵法所不應作
280 4 忿 fèn get angry 後瞋恚忿心不喜
281 4 luàn chaotic / disorderly 婬亂變心
282 4 姊妹 zǐmèi older and younger sisters 姊妹
283 4 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
284 4 luó Luo 羅提木叉中說
285 4 bǐng to get rid of / to put aside / to reject 獨屏覆處可婬處坐
286 4 qín diligent 為破和合僧故懃方便
287 4 to doubt / to disbelieve 意有疑恐怖畏難
288 4 shāo to burn 燒衣
289 4 to seek / to search 應與覓罪相人
290 4 shí ten 至十日應畜
291 4 to reach 說欲及清淨
292 4 dirty / filthy / foul / polluted 污他家
293 4 seven 內廣七磔手
294 4 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 心應大怖畏
295 4 一食 yī shí one meal 乃至一食
296 4 婬欲 yín yù sexual desire 婬欲麁惡不善語
297 4 to criticize 與比丘尼議共道行
298 4 to urge on / to drive 有驅者
299 4 羊毛 yángmáo fleece / wool / woolen 純黑羺羊毛作新敷具
300 4 to be terrified / to be afraid / to be frightened
301 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 佛法欲滅
302 4 that 次到阿浮訶那
303 4 bèi by 不高被衣
304 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養釋師子
305 4 to protect / to guard 能護口亦善
306 4 zhì to rule / to govern / to manage / to control 應三法中隨所說法治
307 4 自言 zìyán to admit 自言
308 4 歡喜 huānxǐ joyful 僧和合歡喜不諍
309 4 piàn disc / sheet / slice / splinter / strip 異分異分事中取片
310 4 extremely / very 極至第
311 4 道行 dàoxíng virtuous deeds 與比丘尼議共道行
312 4 半月 bànyuè half month / 15 days 半月畜
313 4 不受 bùshòu to not accept 若不受教勅
314 4 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 佛口說教誡
315 4 zàn to praise 若讚死
316 4 ancient barbarian tribes 夷罪
317 4 二十 èrshí twenty 二十比丘僧中應出罪
318 4 尼師壇 níshītán a mat for sitting on / niṣīdana 欲作新尼師壇
319 4 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism 汝莫謗佛
320 4 děng et cetera / and so on 若王等
321 4 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 自身作不可共語
322 4 to lift / to hold up / to raise 去時不自舉
323 4 wàn ten thousand 萬比丘前後圍遶
324 4 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 為辦衣價念
325 4 應作 yīngzuò a manifestation 我墮可呵法所不應作
326 4 xiào school 若撿校
327 4 shī to lose 失衣
328 3 wǎng to go (in a direction) 往取
329 3 sufficient / enough
330 3 應是 yīngshì should 不應是中住
331 3 chī fibers of hemp 迦絺那衣時
332 3 道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa 行障道法
333 3 方便 fāngbiàn convenient 為破和合僧故懃方便
334 3 xiǎo small / tiny / insignificant 乃至小罪中
335 3 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 若出家男
336 3 a hood / a cowl 不襆頭入白衣舍
337 3 水乳 shuǐ rǔ water and milk 一心一學如水乳合安樂行
338 3 liào material / items 欲作雨浴衣應料量
339 3 住處 zhùchù residence / dwelling 若住處內
340 3 a flaky pastry
341 3 某甲 mǒujiǎ a certain person 某甲比丘
342 3 jiā jia 迦絺那衣時
343 3 bié do not / must not 親厚同意別異語
344 3 a drama / a play / a show 水中戲
345 3 十三 shísān thirteen 是十三僧伽婆尸沙法
346 3 扠腰 chāyāo hands on hips 不扠腰入白衣舍
347 3 坐床 zuò chuáng sitting mat / pīṭha 若坐床
348 3 九十 jiǔshí ninety 是九十波夜提法
349 3 cǎo grass / straw / herbs 若自澆草土
350 3 dài to treat / to entertain / to receive guests 待諸比丘食竟
351 3 便 biàn convenient / handy / easy 便到非親里居士
352 3 qīng clear / pure / clean 是中清
353 3 破僧 pò sēng to disrupt a monastic in meditation 捨是破僧
354 3 變心 biànxīn to cease to be faithful 婬亂變心
355 3 xié side / flank / side of the human body 不現脇入白衣舍
356 3 nán difficult / arduous / hard 放逸難禁制
357 3 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬是戒經
358 3 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 自身作不可共語
359 3 huǐ to regret 有罪一心悔
360 3 qiáng strong / powerful 後來強以臥具若自敷
361 3 this / these 比丘於此中欲求清淨
362 3 hēi black 純黑羺羊毛作新敷具
363 3 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 皆見聞知
364 3 yōu excellent / superior 隨可信優婆
365 3 to arise / to get up 僧斷事時默然起去
366 3 大小便 dà xiǎobiàn using the toilet / urination and defecation 不應生草上大小便涕唾
367 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 波羅夷法謗
368 3 to stop 三衣具足訖
369 3 yuè month 月在
370 3 jiāo to pour liquid / to irrigate / to water / to cast / to mould 若自澆草土
371 3 mén door / gate / doorway / gateway
372 3 臥具 wòjù bedding 僧臥具
373 3 行惡 xíng è to commit evil 是諸比丘行惡
374 3 jué to dig / to excavate 自手掘地
375 3 不樂 bùlè unhappy 憂愁不樂
376 3 眾學法 zhòng xué fǎ monastic community study / study for monastic living 是眾學法
377 3 二修 èr xiū two kinds of cultivation 廣二修伽陀磔手半
378 3 過人 guòrén to surpass others / outstanding / (basketball, soccer etc) to get past an opponent 不知不見過人法聖利滿
379 3 to resemble / to similar to to 若似人
380 3 xiōng breast / bosom / chest 不現胸入白衣舍
381 3 chūn spring 春殘一月
382 3 jiǎo foot 若尖脚坐床
383 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 一心勤精進
384 3 妄語 wàngyǔ to tell lies / to talk nonsense 得故妄語罪
385 3 左右 zuǒyòu approximately 不左右抄衣入白衣舍
386 3 shī the practice of selfless giving / dāna 得急施衣
387 3 和合僧 héhé sēng saṃgha / monastic gathering 為破和合僧故懃方便
388 3 臥床 wòchuáng to lie in bed / bedridden / bed 若臥床
389 3 five 所用鉢不滿五綴
390 3 我等 wǒděng we 如我等比丘
391 3 female / feminine 持男意至女邊
392 3 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 僧今和合
393 3 羯磨 jiémó karma 僧作學家羯磨
394 3 可信 kěxìn trustworthy 隨可信優婆
395 3 chún pure 純黑羺羊毛作新敷具
396 3 sòng to deliver / to carry / to give 使送衣價
397 3 四波羅夷法 sì bōluóyífǎ four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas 是四波羅夷法
398 3 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能障道
399 3 to leave / to depart / to go away / to part 若離一一衣餘處宿
400 3 bìn to exclude / expel / reject
401 3 恐怖 kǒngbù to feat / to be afraid / to be scared 意有疑恐怖畏難
402 3 thin / slender 著細滑
403 3 zhǔ owner 有主自為欲作大房
404 3 僧房 sēng fáng monastic quarters 若守僧房人
405 3 nán male 持男意至女邊
406 3 fàng to put / to place 不放衣掉入白衣舍
407 3 arm 捉臂
408 3 學家 xuéjiā scholar 有諸學家中
409 3 一切 yīqiè all / every / everything 一切惡莫作
410 3 浴衣 yùyī bathrobe 比丘應求雨浴衣
411 3 安樂行 ān lè xíng Practice of Stability and Happiness 一心一學如水乳合安樂行
412 3 xiào to smile / to laugh
413 3 十誦比丘波羅提木叉戒本 shí sòng bǐqiū Bōluó tí mù chā jiè běn Sarvāstivādaprātimokṣasūtra / Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben 十誦比丘波羅提木叉戒本
414 3 xiù to smell 不嗅入白衣舍
415 3 法治 fǎzhì rule by law 種種餘法治是比丘
416 3 第一 dì yī first 是第一供養
417 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 應與憶念毘尼人
418 2 disease / sickness / ailment 應疾作比
419 2 無主 wú zhǔ impermanence 無主為身自乞欲作房應量作
420 2 非法 fēifǎ illegal 不說非法
421 2 chǎo fried flour
422 2 搖身 yáoshēn to shake one's body 不搖身入白衣舍
423 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 長衣乃
424 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 是比丘應三法中若一一法說
425 2 used to indicate order 極至第
426 2 lěi a rampart / a military wall 若三壘令堅牢
427 2 僧物 sēng wù property of the monastic community 知檀越欲與僧物
428 2 七滅諍法 qī miè zhèng fǎ Seven Rules for Eliminating Conflict 是七滅諍法
429 2 gōu hook character stroke 若鉤縶
430 2 分異 fēnyì distinction / differentiation 異分異分事中取片
431 2 tool / device / utensil / equipment / instrument 具竟
432 2 chuán boat / ship / watercraft 與比丘尼議共載船
433 2 jiān shoulder 不搖肩入白衣舍
434 2 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 嫌罵
435 2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 捨是惡邪見
436 2 眄視 miǎnshì to give a sidelong glance 不眄視入白衣舍
437 2 搖頭 yáotóu to shake one's head 不搖頭入白衣舍
438 2 戒法 jièfǎ the rules of the precepts 共諸比丘入戒法中
439 2 niú an ox / a cow / a bull 如犛牛愛尾
440 2 soil / ground / land 自手掘地
441 2 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 當問諸比丘誦修多羅
442 2 hot 心熱
443 2 等心 děng xīn a non-discriminating mind 等心所欲
444 2 qīng green
445 2 huàn to wash / to rinse 使非親里比丘尼浣故衣
446 2 xià summer 夏三月過有閏
447 2 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 若守僧房人
448 2 chàng to sing / to chant 三唱亦如是
449 2 四邊 sì biān four sides 故尼師壇四邊各取
450 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 應與現前毘尼人
451 2 同罪 tóngzuì guilty of the same offense 有如是同罪比丘
452 2 preface / introduction 已說波羅提木叉序
453 2 zuì most / extremely / exceedingly 是比丘眾中最
454 2 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 次到阿浮訶那
455 2 三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma 是比丘應三法中若一一法說
456 2 受食 shòushí one who receives food 手受食
457 2 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma 阿毘曇者
458 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 信優婆夷
459 2 mud 若泥
460 2 檀越 tányuè an alms giver / a donor 知檀越欲與僧物
461 2 qīng light / not heavy 作是輕呵戒者
462 2 涕唾 tìtuò nasal mucus and spittle 不應生草上大小便涕唾
463 2 放逸 fàngyì heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness 放逸難禁制
464 2 to indulge oneself / to be unrestrained 恣多與飲食
465 2 qīn relatives 親厚同意別異語
466 2 zhí straight 若一食直
467 2 何況 hékuàng much less / let alone 何況餘善道法
468 2 胡跪 húguì to kneel on one knee 不胡跪入白衣舍
469 2 三十 sān shí thirty 是三十尼薩耆波夜提法
470 2 dāo knife / a blade 刀與
471 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如明眼人
472 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 後瞋恚忿心不喜
473 2 金銀 jīn yín gold and silver 自手取金銀
474 2 wèi taste / flavor 不味咽食食
475 2 後來 hòulái afterwards / later 後來強以臥具若自敷
476 2 王臣 wáng chén Wang Chen 若王臣
477 2 his / hers / its / theirs 但取其味去
478 2 畜生 chùsheng animals / domestic animals 行婬法乃至共畜生
479 2 摶飯 tuán fàn to roll rice balls 不大摶飯食
480 2 二分 èr fēn second part 應用二分純黑羺羊
481 2 lèi to be tired 不累脚入白衣舍
482 2 liǎng two 兩宿
483 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 不知不見過人法聖利滿
484 2 中一 zhōng yī seventh grade 二法中一一法說
485 2 携手 xiéshǒu to go hand in hand / to join hands / to collaborate 不携手入白衣舍
486 2 憂愁 yōuchóu to be worried 憂愁不樂
487 2 shí real / true 乃至實
488 2 shì a gentleman / a knight
489 2 犯罪 fànzuì to commit a crime or offense 九初犯罪
490 2 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 外道沙門施食時
491 2 jīng to go through / to experience 所可說戒經
492 2 dàn but / yet / however 但取其味去
493 2 yáo to shake 不搖肩入白衣舍
494 2 increase / benefit 不發露罪益深
495 2 食法 shífǎ cooking method 食竟不受殘食法
496 2 摩那埵 mónàduǒ mānatva / confession / period of penance 是比丘應僧中六日六夜行摩那埵
497 2 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 聖人善法當懃學
498 2 自大 zìdà proud / arrogant / conceited 不自大入白衣舍
499 2 coarse / rough 知他比丘麁罪
500 2 斷事 duàn shì decides his affairs 知僧如法斷事竟

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
应当学 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
yìng to accept
大德
 1. dàdé
 2. dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
rén Human Realm
如是 rúshì thus, so
白衣 báiyī lay people / the laity
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. shě
 2. shě
 3. shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿兰 阿蘭 alán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
八月 bāyuè August / the Eighth Month
波罗 波羅 Bōluó Baltic
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
道外 dàowài Daowai
多罗 多羅 Duōluó Tara
夺命 奪命 duómìng Māra
二月 èryuè February / the Second Month
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
伽耶山 jiāyéshān Gayā
戒经 戒經 jiè jīng Prātimokṣasūtra / Sutra on the Code
净行 淨行 jìngxíng
 1. Brahmin / Brahman
 2. purifying practice
拘留孙佛 拘留孫佛 jūliúsūn fó Krakucchanda Buddha
拘那含佛 jūnàhán fó Kanakamuni Buddha
裸形外道 luǒxíng wài dào acelaka / a clothless ascetic cult
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘婆尸佛 Pípóshī Fó Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆沙 póshā Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Apidamo Dapiposha Lun / Vibhāṣā
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
僧羯磨 Sēng Jiémó Dharmaguptabhikṣukarman / Seng Jiemo
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
十诵比丘波罗提木叉戒本 十誦比丘波羅提木叉戒本 shí sòng bǐqiū Bōluó tí mù chā jiè běn Sarvāstivādaprātimokṣasūtra / Shi Song Biqiu Boluo Ti Mu Cha Jie Ben
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
尸弃佛 尸棄佛 Shīqì Fó Sikhin Buddha / Śikhin Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
四月 sìyuè April / the Fourth Month
王臣 wáng chén Wang Chen
行入 Xíng Rù Entrance by Conduct
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 276.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
安乐行 安樂行 ān lè xíng
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful practices
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
白衣 báiyī lay people / the laity
半月半月 bàn yuè bàn yuè first and second half of the month
谤佛 謗佛 bàng fó persecution of Buddhism
bào indirect effect / judgement / retribution
bi
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘众 比丘眾 bìqiū zhòng Saṅgha / Sangha / Buddhist monastic community
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
波罗提木叉 波羅提木叉 bōluótímùchā rules of conduct for monks / prātimokṣa
波罗夷 波羅夷 bōluóyí pārājika / rules for expulsion from the saṃgha
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不与取 不與取 bù yǔ qǔ taking what is not given / adattādāna
不如法 bùrú fǎ counterto moral principles
布萨 布薩 bùsà
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. Posadha
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
惭愧 慚愧 cánkuì
 1. Shamefulness
 2. humility
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
chī transcendence
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chuáng a pillar with a Buddhist inscription
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
麁恶 麁惡 cū è vile
an element
大德 Dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
道中 dào zhōng on the path
道行 dàoxíng
 1. virtuous deeds
 2. Practicing the Way
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
di
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二修 èr xiū two kinds of cultivation
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法供养 法供養 fǎ gōngyǎng serving the Dharma / dharmapūjā
法语 法語 fǎ yǔ
 1. Dharma words
 2. Dharma Words
发露 發露 fālù to reveal / to manifest
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法应 法應 fǎyīng Dharmakāya offers all an opportunity
非时食 非時食 fēi shí shí eating meals at inappropriate times
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 Fójiào the Buddha teaches
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
敷具 fūjù a mat for sitting on / niṣīdana
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
hào Good
Merge
Harmony
和合 héhé Harmony
和合僧 héhé sēng saṃgha / monastic gathering
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
hòu Deep
护身 護身 hù shēn protection of the body
坏色 壞色 huàisè kasaya / kaṣāya
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
gatha / hymn / verse
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教诫 教誡 jiāojiè instruction / teaching
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
戒法 jièfǎ the rules of the precepts
戒行 jièháng to abide by precepts
羯磨 jiémó karma
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
老死 lǎo sǐ Aging and death / old age and death
Joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
露地 lù dì dewy ground / the outdoors
滿 mǎn Full
měi Beauty
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
摩那埵 mónàduǒ mānatva / confession / period of penance
木叉 mùchā
 1. rules of conduct for monks / prātimokṣa
 2. liberation / emancipation / vimokṣa
能信 néng xìn able to believe
能破 néngpò refutation
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
尼师坛 尼師壇 níshītán a mat for sitting on / niṣīdana
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
破僧 pò sēng
 1. to disrupt a monastic in meditation
 2. to disrupt the harmony of the monastic community
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
七灭诤法 七滅諍法 qī miè zhèng fǎ Seven Rules for Eliminating Conflict
qín diligence / perseverance / vīrya
亲里 親里 qīn lǐ relatives and neighbors
qīng Clear
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
re
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
忍听 忍聽 rěn tīng approval and agreement
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
如是 rúshì thus, so
bodhisattva
三法 sān fǎ the three aspects of the Dharma
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三衣 sān yī the three robes of monk
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧房 sēng fáng monastic quarters
僧事 sēng shì monastic affairs / monastic administration
僧物 sēng wù property of the monastic community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
身入 shēnrù the sense of touch
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shī the practice of selfless giving / dāna
shī master
shì Buddhism
shì loka / a world
时到 時到 shí dào deems it timely
实有 實有 shí yǒu in reality there is
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
式叉摩那 shìchāmónà Siksamana / a novice nun / a female observer of the six commandments / śikṣamāṇā
世间 世間 shìjiān world
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
shòu feelings / sensations
受具 shòujù to obtain full ordination
受食 shòushí one who receives food
水乳 shuǐ rǔ water and milk
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说欲 說欲 shuō yù explanation of desire
说教 說教 shuōjiāo to preach
说戒 說戒 shuōjiè
 1. explation of the precepts / upoṣadha
 2. half monthly confession
 1. to appear
 2. pseudo
四波罗夷法 四波羅夷法 sì bōluóyífǎ four rules for expulsion from the saṃgha / four pārājikas
四修 sì xiū four kinds of cultivation
宿 from former lives
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
檀越 tányuè an alms giver / a donor
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
提舍 tíshè to ferry by teaching
同事 tóngshì fellowship
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
问答 問答 wèndá encounter dialog
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无主 無主 wú zhǔ impermanence
Joy
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行善 xíng shàn to do good works / to perform wholesome actions
行婬 xíng yín lewd desire
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
xué a learner
karma / kamma / karmic deeds / actions
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
manas / mind / mentation
一食 yī shí one meal
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
忆持 憶持 yìchí to keep in mind / to remember / dhāraṇa
一法 yīfǎ one dharma / one thing
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
婬欲 yín yù sexual desire
yīng to accept
应当学 應當學 yīngdāngxué wrongdoing / misdeed / minor misdeed / duṣkṛta / dukkaṭa
应用 應用 yìngyòng response function
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yòng yong / function / application
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
与欲 與欲 yǔ yù with desire / with consent
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
缘事 緣事 yuán shì study of phenomena
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
在阿兰若处 在阿蘭若處 zài ālánruò chù living in the wilderness
koan / kōan / gong'an
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhī Understanding
zhì Wisdom
zhì Aspiration
众学法 眾學法 zhòng xué fǎ monastic community study / study for monastic living
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhuó to attach / to grasp
自言 zìyán to admit
Contented
坐床 zuò chuáng sitting mat / pīṭha
坐卧具 坐臥具 zuòwòjù a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana