Glossary and Vocabulary for More Notes on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna 《大乘起信論別記》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 253 yán to speak / to say / said 言大意者
2 221 meaning / sense 邊義故
3 163 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 形非說
4 151 zhōng middle 釋中初釋立法之文
5 143 xīn heart 凡此等輩眾典肝心一以貫之者
6 136 shí knowledge / understanding 乃至此識
7 113 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 即釋經本寂滅者
8 100 to arise / to get up 起深信於無信者哉
9 98 èr two 二即依
10 97 néng can / able 誰能論大乘於無乘
11 89 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 傷彼無明妄風動心
12 86 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 藏故有生滅心以下文
13 83 jué to awake
14 80 a human or animal body 其體
15 80 shēng to be born / to give birth 萬物用之而生
16 79 míng bright / brilliant 明此與者窮與
17 72 yuán fate / predestined affinity 緣以下文
18 68 yún cloud 故下文云
19 68 to leave / to depart / to go away / to part 離言絕慮
20 68 different / other 顯大乘法異小乘
21 67 děng et cetera / and so on 真俗等故
22 65 dòng to move / to act
23 63 jiàn to see 不能見其軀
24 62 xìng gender 無量性德相故
25 62 lùn to comment / to discuss 將釋此論略有二門
26 62 method / way 謂法與義
27 60 wèi to call 將謂有耶
28 59 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 愍此本覺真性睡長夢而難悟
29 59 shì to release / to set free 將釋此論略有二門
30 58 xiǎn to show / to manifest / to display 顯彼
31 56 one 暫開一軸遍掬三藏之指
32 54 名為 míngwèi to be called 名為相
33 51 zhī to know 應如是知
34 51 shàng top / a high position 此文望上釋總義
35 50 wén writing / text 文消息
36 49 mén door / gate / doorway / gateway
37 48 jīn today / modern / present / current / this / now 今此論者
38 47 niàn to read aloud 念而有差別
39 47 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬如伎兒反現諸趣
40 46 shè to absorb / to assimilate 其瑜伽論攝大乘等
41 45 coarse / rough 捨麁執著故名相似覺者
42 44 zuò to do 真如所作染相名相
43 44 以下 yǐxià below / under / following 如自體相者以下釋立義文也
44 43 xūn to smoke / to cure 而熏
45 42 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 一者能示如來藏中
46 42 idea 由是不近論主之意
47 42 zhǒng kind / type 二復次有四種熏習已下
48 40 差別 chābié a difference / a distinction 亦有隨門差別義不
49 39 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別性不異依
50 39 rǎn to be contagious / to catch (illness) 示性淨於相染
51 39 four 花嚴瓔珞四階之深因
52 38 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 名轉
53 38 to reach 初歸敬偈及因緣分文相
54 37 tōng to go through / to open 感應路通
55 37 qián front 攝之義如前已說
56 36 zǒng general / total / overall / chief 為欲總攝如來廣大深法無
57 35 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 謂本覺始覺
58 35 shí time / a point or period of time 滅時
59 35 sān three 初中有三
60 34 hòu after / later 後立義者
61 34 二種 èr zhǒng two kinds 有二種以下文
62 34 shǐ beginning / start 如來藏為無始惡習
63 33 jìng boundary / frontier / boundary 永息萬境遂還一心之源
64 33 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 聲聞緣覺修行境界
65 33 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 而熏習故
66 32 菩薩 púsà bodhisatta 十住菩薩
67 32 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 心體無二
68 31 經云 jīng yún the sutra says 如經云
69 31 reason / logic / truth 理不然之大然也
70 31 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 含有二義
71 31 suí to follow 動靜隨成
72 30 to take / to get / to fetch 故知非但取生滅心為生滅門
73 30 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 文亦說一切分別皆不相應
74 30 一心 yīxīn wholeheartedly 永息萬境遂還一心之源
75 30 zài in / at 在言裹也
76 30 fēn to separate / to divide into parts 立義分中立二章門
77 29 wèi position / location / place 論說四位覺時差
78 29 第二 dì èr second 第二消文者
79 29 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 決擇四相
80 28 yuē approximately 約門別立
81 27 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 動靜隨成
82 27 to stand
83 27 shí real / true 實無於染
84 26 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 起下言真如者以下別釋之文初
85 26 yòng to use / to apply 萬物用之而生
86 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 初歸敬偈及因緣分文相
87 26 guǎng wide / large / vast 雖廣
88 25 業識 yèshí activating mind / a delusion 對彼業識染幻差別故
89 24 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續門則有流動
90 24 juǎn to coil / to roll 又四卷經云
91 24 zhèng upright / straight 一正釋上名義分
92 24 nèi inside / interior 入無內而莫遺
93 24 意識 yìshí to be aware 為彼意識不共所
94 24 pear 梨耶識者
95 24 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing 生滅門中
96 23 七識 qī shí seven kinds of consciousness 七識
97 23 zhì wisdom / knowledge / understanding 既智既仁
98 23 desire
99 23 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas 染淨斯融
100 23 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法
101 22 二門 èrmén two gates / two teachings 將釋此論略有二門
102 22 to reply / to answer 答攝義
103 22 can / may / permissible 可略而言
104 22 lìng to make / to cause to be / to lead 辨無令有
105 22 wèn to ask 問若此二門
106 21 soil / ground / land 菩薩盡地者
107 21 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 誰能論大乘於無乘
108 21 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 真名自相
109 21 thin / slender 念中最細
110 20 extra / surplus / remainder 餘七識者
111 20 zhù to dwell / to live / to reside 以生滅時無常住故
112 20 tóng like / same / similar
113 20 不同 bùtóng different / distinct / not the same 不同小乘一切諸法
114 20 liù six 異六
115 19 shí ten 如十
116 19 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 是善不善因與緣和合
117 19 xiān first 先以絕言之言不絕而理
118 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 下解意
119 19 to calculate / to compute / to count 不覺所計我我所空
120 19 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱自性
121 19 big / great / huge / large / major 言大矣
122 18 jìn to the greatest extent / utmost 則真心有盡
123 18 jīng to go through / to experience 伽經等
124 18 Buddha / Awakened One 有佛無佛
125 18 wài outside 苞無外
126 18 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 譬如伎兒反現諸趣
127 18 xíng to walk / to move 此諸行德
128 17 guāng light 自體有大智惠光
129 17 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂不生滅心
130 17 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 如來藏阿梨耶識
131 17 fāng square / quadrilateral / one side 體之者乘影響而無方
132 17 wèi Eighth earthly branch 見相未分
133 17 jìng clean 示性淨於相染
134 17 huì favor / benefit / blessing / kindness 自體有大智惠光
135 17 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 諸執
136 16 to enter 入無內而莫遺
137 16 zhēn real / true / genuine 起下復次真
138 15 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa 但業相滅
139 15 zhèng proof 而未證
140 15 轉識 zhuǎn shí evolving mind 是轉識
141 15 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 相常住
142 15 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 而自性清淨
143 15 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 真如門中
144 15 本來 běnlái original 本來寂靜
145 15 kōng empty / void / hollow 一如由之而空
146 15 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二之趣
147 15 seven 共七種識生
148 15 lái to come 來藏
149 14 相違 xiāngwéi to maintain a distance 則隨自宗相違過
150 14 微細 wēixì very small 此微細心
151 14 自心 zì xīn One's Mind 迷自心性
152 14 chén dust / dirt 不覺外塵違順性離
153 14 business / industry 業用
154 14 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能見其軀
155 14 to lift / to hold up / to raise 總舉真如門
156 14 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 言是心即攝一切法者
157 14 tool / device / utensil / equipment / instrument 金莊嚴具
158 14 fēng wind 傷彼無明妄風動心
159 14 mèng a dream 愍此本覺真性睡長夢而難悟
160 14 隨緣 suí yuán to act in accordance with causes and conditions 隨緣
161 13 biān side / boundary / edge / margin 邊義故
162 13 生相 shēng xiāng attribute of arising 生相三者
163 13 lüè plan / strategy 將釋此論略有二門
164 13 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
165 13 yuē to speak / to say 將誰曰心
166 13 chù a place / location / a spot / a point 此無二處
167 13 shì to show / to reveal 言能示大乘自體者
168 13 five 有此五
169 13 名相 míngxiāng a famous prime minister 超名相而有歸
170 13 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 可略而言
171 12 ài to love 分別不愛法為我我所
172 12 初中 chūzhōng junior high school / middle school 初中品二
173 12 如下 rú xià as follows 如下文云
174 12 huò to confuse / to mislead / to baffle 亦即為彼業惑所感故
175 12 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 若如夢所見
176 12 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 無明染法
177 12 所謂 suǒwèi so-called 所謂不生不滅與生滅和合非一非異名為阿
178 12 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者述論大意
179 12 rén person / people / a human being 何況余人
180 12 dào way / road / path 然夫佛道之為道也
181 12 jìng mirror 四種鏡中第
182 11 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉生死
183 11 chéng to mount / to climb onto 體之者乘影響而無方
184 11 二者 èrzhě the two / both 二者
185 11 故知 gùzhī a close friend over many years 故知非但取生滅心為生滅門
186 11 héng constant / regular / persistent 而恒不壞真性
187 11 shēn human body / torso 所謂身口七支惡業
188 11 jìng still / calm 靜水故有其動水
189 11 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 如自體相者以下釋立義文也
190 11 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 亦可眼與眼識
191 11 cáng to hide 日藏月藏祕密之玄
192 11 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 如來藏者是善不善因乃至廣說
193 11 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice 其瑜伽論攝大乘等
194 11 平等 píngděng be equal in social status 真俗平等
195 11 不絕 bùjué unending / uninterrupted 顯不絕言
196 10 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有二
197 10 相續識 xiāngxù shí continuing mind 相續識滅
198 10 jiè border / boundary 一法界以下文
199 10 現識 xiàn shí reproducing mind 現識
200 10 不滅 bùmiè not being extinguished 而自真相實不滅
201 10 shì matter / thing / item 攝事
202 10 fán ordinary / common 凡此等輩眾典肝心一以貫之者
203 10 shǔ to count 名為數
204 10 不動 bùdòng Akshobya 而恒不動
205 10 動念 dòngniàn move 謂依動念
206 10 ěr ear 為自而記耳
207 10 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相所起
208 10 shuǐ water 如不動水為風所吹
209 9 無念 wúniàn no thought 言若得無念則知心相生住異滅者
210 9 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
211 9 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 皆是妄想故
212 9 liàng a quantity / an amount 是唯量門
213 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control 為治真俗別體執
214 9 前後 qiánhòu front and back 前後
215 9 zhí straight 今直依此論文屬當所述
216 9 shù to state / to tell / to narrate / to relate 一者述論大意
217 9 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 其有斷則無凡夫
218 9 根本 gēnběn fundamental / basic 依根本心滅
219 9 心法 xīn fǎ mental objects 所以依此心法
220 9 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身菩薩等者
221 9 非一 fēi yī not unified / not the same 雖復非一而亦不異
222 9 滅門 mièmén to exterminate an entire family 滅門者
223 9 覺心 juéxīn mind of enlightenment 二又以覺心原故
224 9 zhāng a chapter / a section 立義分中立二章門
225 9 bitterness / bitter flavor 不受苦
226 8 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 生滅見相
227 8 文中 wénzhōng Bunchū 後文中
228 8 十解 shí jiě ten abodes 十解已上三賢菩薩
229 8 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 何故唯說具足性功德
230 8 zhàng to separate 無障無礙
231 8 to know / to learn about / to comprehend 相好悉具足
232 8 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 然此空空亦有二
233 8 wéi to disobey / to violate / to defy 由其本無明違平等性故
234 8 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject 能見相即梨耶見分
235 8 guǒ a result / a consequence 鼓同性三身之極果
236 8 使 shǐ to make / to cause 使為學者
237 8 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 流轉生死
238 8 to bewitch / to charm / to infatuate 迷自心性
239 8 gēn origin / cause / basis 或折杖而帶根
240 8 立義 lì yì establishing the meaning 立義分中立二章門
241 8 無有 wú yǒu there is not 無有反異
242 8 住相 zhùxiāng sthiti / abiding 住相四者
243 8 之中 zhīzhōng inside 正釋之中
244 8 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation 知唯識實性
245 8 hǎi the sea / a sea / the ocean 蕩兮其若巨海
246 8 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 可知
247 8 hán to contain 此識具含二義
248 8 了別 lebié to distinguish / to discern 若了別塵通相名心
249 8 現行 xiànxíng in effect / in force / popular 現行諸法
250 8 to break / to ruin / to destroy 無所不破
251 8 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality 此四皆在第七識位
252 8 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 直是染心
253 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 之出萬像之表
254 8 zōng school / sect 至如鵠林一味之宗
255 8 動靜 dòngjìng sound of activity / news of activity 動靜隨成
256 8 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 贊述如來深經奧義
257 8 根本無明 gēnběn wúmíng innate nonenlightenment 若論根本無明所動
258 8 譬如 pìrú for examlpe 譬如伎兒反現諸趣
259 8 yuán source / origin 永息萬境遂還一心之源
260 8 微塵 wēichén an atom 如微塵是法
261 8 wàng to gaze / to look towards 或望源而述流
262 8 我我所 wǒ wǒ suǒ conception of possession / mamakāra 不覺所計我我所空
263 8 guò to cross / to go over / to pass 莫過體相用
264 8 end / final stage / latter part 差別簡本異末義門
265 7 wàn ten thousand 之出萬像之表
266 7 法執 fǎ zhí attachment to the Dharma 法執分別
267 7 Germany 無量性德相故
268 7 寂靜 jìjìng quiet 本來寂靜
269 7 相同 xiāngtóng identical / same 知相同者
270 7 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 如涅槃華嚴經等所說
271 7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 如來藏是善不善因
272 7 to resemble / to similar to to 似水之動名為波終不可說是動非水之動
273 7 xìn to believe / to trust 起深信於無信者哉
274 7 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 十解初心名發心住
275 7 to continue / to carry on 名相續心
276 7 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 名為眾生
277 7 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness 藏識真相
278 6 未來 wèilái future 心在未來
279 6 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise 由是不近論主之意
280 6 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 愛煩惱增長義故
281 6 無常 wúcháng irregular 論其無常隨
282 6 zhào to illuminate / to shine 若不斷惑則無照用
283 6 下文 xià wén following part of the text 故下文云
284 6 qiáng strong / powerful 不知何以言之強為道
285 6 biàn to distinguish / to recognize 辨無令有
286 6 色相 sèxiāng coloration / hue 言猶如明鏡現色相者
287 6 shòu to suffer / to be subjected to 六相內受相行蘊
288 6 to allow / to permit 而不還許能破所破
289 6 退 tuì to retreat / to move back 有退有進
290 6 huái bosom / breast 不能虛懷而尋旨
291 6 同一 tóngyī identical / same 本來平等同一覺也
292 6 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 本來非有
293 6 道理 dàolǐ a principle 如是道理
294 6 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 妄執習氣
295 6 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如此中說
296 6 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘雖有趣向
297 6 shě to give 不相捨
298 6 yàn to dislike / to detest 起厭樂心
299 6 even / equal / uniform 二義亦齊
300 6 liú to flow / to spread / to circulate 或望源而述流
301 6 立法 lìfǎ to legislate 而不融遣自所立法
302 6 happy / glad / cheerful / joyful 起厭樂心
303 6 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 二者猶如有無
304 6 zhōng end / finish / conclusion 似水之動名為波終不可說是動非水之動
305 6 不思議 bù sīyì inconceivable 亦示如來藏不思議
306 6 huàn a fantasy / an illusion 言無漏無明隨染幻差別性染幻差別者
307 6 to gather / to collect 大品大集矌蕩之至道
308 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 如來藏是善不善因
309 6 我執 wǒzhí clinging to self / ātmagraha 我執名麁念
310 6 huài bad / spoiled / broken / defective 而恒不壞真性
311 6 智相 zhì xiāng discriminating intellect 言智相者
312 6 eight 八之廣誥
313 6 shì a generation 不敢望宣通世
314 6 為生 wéishēng to make a living 故知非但取生滅心為生滅門
315 6 第三 dì sān third 第三境界相
316 6 gatha / hymn / verse 初歸敬偈及因緣分文相
317 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 而自性清淨
318 6 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 雖復理體離生滅相
319 6 yǎn eye 今紛無明之眼無差別相故
320 6 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 而無異性故
321 6 生起 shēngqǐ cause / arising 能生起
322 6 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生
323 6 mián to sleep 若就先眠後
324 5 一識 yī shí one perception / one knowledge 合為一識
325 5 a device / a tool / a utensil / an implement 器通諸相
326 5 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 光明遍照法界平等無二故
327 5 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說異
328 5 不在 bùzài not here 如來藏不在
329 5 color 色自在地者
330 5 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切法空
331 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 性自神
332 5 得知 dézhī to find out / to know / to learn of 問云何得知
333 5 qiǎn to send / to dispatch 而不融遣自所立法
334 5 yào to want / to wish for 要依因言遣言之言
335 5 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 二者猶如有無
336 5 外道 wàidào non-Buddhist 一切聲聞外道修行者
337 5 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 四覺分齊
338 5 心所 xīn suǒ a mental factor 相之一心所來
339 5 現相 xiàn xiāng world of objects 三者現相
340 5 jié take by force / to coerce 逕百千劫住
341 5 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 捨麁執著故名相似覺者
342 5 interesting 無二之趣
343 5 妄心 wàngxīn a deluded mind 言以熏習故即有妄心
344 5 用大 yòng dà great in function 即是相大用大義也
345 5 hair 能引持過去無明所發諸行
346 5 覺知 juézhī awareness 覺知之
347 5 明本 míngběn Ming Canon 略中先明本覺
348 5 nán difficult / arduous / hard 愍此本覺真性睡長夢而難悟
349 5 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上生滅門中
350 5 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind 起事心滅
351 5 zhǔ owner 群諍之評主也
352 5 覺者 juézhě awakened one 覺名為覺者
353 5 二相 èr xiāng the two attributes 雖有二相
354 5 to think over / to consider 離言絕慮
355 5 相中 xiāngzhōng to find to one's taste / to pick (after looking at) / Taiwan pr. 上立義分真如相中
356 5 理事 lǐshì member of a council 真如門中攝理而不攝理事
357 5 由此 yóucǐ hereby / from this 由此無
358 5 power / force / strength 而以本覺熏習力故
359 5 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
360 5 shī to lose 而常不失微塵
361 5 淨法 jìngfǎ pure dharma 真如淨法
362 5 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect
363 5 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 亦緣自所相應心法
364 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 義多
365 5 言說 yán shuō to teach through speaking 起下復次真如者依言說
366 5 真相 zhēnxiàng the truth about something / the actual facts 藏識真相
367 5 見分 jiànfēn vision part 能見相即梨耶見分
368 5 十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith 位在十信
369 5 undulations 似水之動名為波終不可說是動非水之動
370 5 guān to look at / to watch / to observe 依諸境界念觀而
371 5 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 是二法
372 5 中道 zhōng dào the middle way 當知此中道理亦爾
373 5 利益 lìyì benefit / interest 三覺利益
374 5 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 隨其所生
375 5 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有本覺
376 5 心性 xīnxìng one's nature / temperament 謂此心性離不覺相
377 5 yǐng an image / a reflection 而影故下言
378 5 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 第三境界相
379 5 làng wave 境界風所動故藏海中七識浪轉
380 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 不得厭苦樂求涅槃
381 4 è evil / vice 覺知前念起惡者
382 4 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 而說實相
383 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 故言成就現未等報無差
384 4 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色自在地者
385 4 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那者
386 4 不知 bùzhī do not know 不知何以言之強為道
387 4 to die 本靜時無生死故
388 4 yǐn to lead / to guide 引能令心體生住異滅
389 4 wàng absurd / fantastic / presumptuous 傷彼無明妄風動心
390 4 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議
391 4 capacity / degree / a standard / a measure 所謂不度亦不滅
392 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 不離妄念而有差別故
393 4 執受 zhíshòu ideas grasped 一由了別內執受者
394 4 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance 無明住地其力最
395 4 zhǐ to point 暫開一軸遍掬三藏之指
396 4 fán to bother / to vex / to trouble 為諸煩
397 4 二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences 二明乘義
398 4 qiān one thousand 逕百千劫住
399 4 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身
400 4 wǎng to go (in a direction) 是謂往
401 4 shǎo few 文少
402 4 意根 yìgēn the mind sense 此意根
403 4 to fly 良以各守所習
404 4 過去 guòqù past / previous/ former 乘宗中滅相滅現在心令入過去
405 4 初二 chū èr second day of the lunar month 前三中初二是也
406 4 大乘起信論別記 Dàshèng Qǐ Xìn Lùn Bié Jì More Notes on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Taesung Kisin Non Pyolgi 大乘起信論別記
407 4 一念 yī niàn one moment / one instant 四相名為一念
408 4 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 即邪西是正東
409 4 dài to treat / to entertain / to receive guests 二明本覺待不覺有
410 4 上來 shànglái to come up / to approach 上來釋
411 4 種子 zhǒngzi seed 亦非為彼所熏種子
412 4 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 以如是展轉動靜皆無始
413 4 在於 zàiyú in / consist of 此六在於生起識位
414 4 不由 bùyóu can't help 不由
415 4 起見 qǐjiàn for the purpose of 能起見愛煩惱
416 4 biǎo clock / a wrist watch 之出萬像之表
417 4 道者 dàozhě a devotee / a practioner / a follower / a monk 為道者
418 4 可解 kějiě soluble 文相可解
419 4 jià vacation 假立
420 4 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 謂無垢地
421 4 經本 jīng běn Sutra 經本
422 4 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity 相續相滅也
423 4 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 迷所生心無我我所故
424 4 shǔ to belong to / be subordinate to 今直依此論文屬當所述
425 4 大意 dàyì general idea / main idea 一者述論大意
426 4 xuán profound / mysterious / subtle 堪爾冲玄
427 4 離心 líxīn to be at odds with / centrifugal (force) 以不離心
428 4 無漏 wúlòu having no passion or delusion 言無漏無明隨染幻差別性染幻差別者
429 4 mǐn to destroy / to eliminate 是泯相以顯理
430 4 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 乃說自性清淨心因無明
431 4 虛偽 xūwěi false / hypocritical 為無始虛偽惡習所熏
432 4 緣故 yuángù reason / cause 以有境界緣故生六相者
433 4 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 此經論意
434 4 yuán source / origin 二又以覺心原故
435 4 動心 dòngxīn to move the heart / to be moved 傷彼無明妄風動心
436 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 是名甚深三種生相
437 4 無故 wú gù unconditioned 所見無故
438 4 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect 是異熟識一向生滅
439 4 kāi to open 暫開一軸遍掬三藏之指
440 4 心數 xīn shù a mental factor 設有本法心數異影像心數者
441 4 空義 kōngyì an unrealistic theory 空義
442 4 廣明 guǎngmíng Guangming 以下第二廣明二覺
443 4 不可得 bù kě dé unobtainable 皆不可得
444 4 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
445 4 如此 rúcǐ in this way / so 如此二義
446 4 覺照 jué zhào Awareness 是覺照性
447 4 to join / to combine 此合
448 4 方便 fāngbiàn convenient 滿足方便者
449 4 devoid of content / void / false / empty / vain 其若大虛而無私焉
450 4 略明 lüè míng briefly explain 略明尋參入理之方
451 4 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing 言是心生滅者
452 4 祕密 mìmì a secret 日藏月藏祕密之玄
453 4 假名 jiàmíng pseudonym 但說不壞假名
454 4 chà to differ 昇降差故
455 4 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 言法者謂眾生心者
456 4 chāo to exceed / overtake / to surpass / to pass / to cross 超名相而有歸
457 4 無能 wúnéng incapable / incompetent 以真如門中無能生義故
458 4 相大 xiāngdà greatness of attributes / greatness of the attributes of suchness / greatness of the potentiality 即是相大用大義也
459 4 心動 xīndòng heartbeat / heart rate / (fig.) emotionally affected / aroused (of desire, emotion, interest etc) 生滅心動作生滅
460 4 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離
461 4 未盡 wèijìn not fulfilled 動念未盡故
462 4 具足 jùzú complete / full / perfect 何故唯說具足性功德
463 4 所知障 suǒzhīzhàng cognitive obstructions 唯有所知障
464 4 三界 Sān Jiè The Three Realms 長眠三界
465 4 xiāo to vanish / to die out / to eliminate 第二消文者
466 4 而今 érjīn now / at the present (time) 而今二門互相融通
467 4 佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice 乃至佛果言因熏習
468 3 a man / a male adult 然夫佛道之為道也
469 3 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra 依楞伽經
470 3 明滅 míngmiè to flicker / to flash on and off / to brighten and fade 此下明滅盡義
471 3 zhèng to criticize / to remonstrate / to admonish 群諍之評主也
472 3 yuán won / yuan 轉成圓
473 3 liáng good / virtuous / respectable 良以各守所習
474 3 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無量性德相故
475 3 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 先是果報
476 3 因故 yīngù for some reason 如來藏是善不善因故
477 3 kuān wide / broad 心寬
478 3 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生無滅
479 3 qióng poor / destitute / impoverished 明此與者窮與
480 3 bèi back [of the body] 不相違背
481 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
482 3 上文 shàng wén preceding part of the text 如上文云
483 3 波浪 bōlàng a wave 波浪轉
484 3 不無 bùwú to be not without 亦非不無
485 3 枝末不覺 zhīmòbùjué secondary nonenlightenment 二者枝末不覺
486 3 取著 qǔzhe grasping / attachment 取著染淨性
487 3 zhòng many / numerous 凡此等輩眾典肝心一以貫之者
488 3 離念 lí niàn transcends thoughts 言心體離念者
489 3 fáng to hinder / to obstruct 生滅常住不相妨
490 3 心心 xīn xīn the mind and mental conditions 除心心法
491 3 平等性 píngděng xìng universal nature 由其本無明違平等性故
492 3 tuán group / organization / society 譬如泥團微塵
493 3 得名 démíng to become famous 亦得名為自真相
494 3 受用身 shòuyòngshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名受用身
495 3 通名 tōngmíng common noun / generic term / to introduce oneself 通名枝
496 3 體大 tǐ dà great in substance 先則總釋體大相大
497 3 十住 shí zhù ten abodes 十住菩薩
498 3 chuī to blow /to puff 如不動水為風所吹
499 3 含有 hányǒu to contain / to include 含有二義
500 3 念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti 心及心所念法

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 399 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 有至公故
2 307 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 言大意者
3 282 shì is / are / am / to be 是謂無理之至
4 280 this / these 將釋此論略有二門
5 253 yán to speak / to say / said 言大意者
6 235 yǒu is / are / to exist 將釋此論略有二門
7 221 meaning / sense 邊義故
8 220 xiāng each other / one another / mutually 示性淨於相染
9 195 not / no 無所不
10 176 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 入無內而莫遺
11 167 no 入無內而莫遺
12 167 zhī him / her / them / that 然夫佛道之為道也
13 163 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 形非說
14 162 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所垂影響
15 151 zhōng middle 釋中初釋立法之文
16 148 also / too 然夫佛道之為道也
17 143 xīn heart 凡此等輩眾典肝心一以貫之者
18 136 shí knowledge / understanding 乃至此識
19 135 such as / for example / for instance 如中觀論十二門論等
20 135 according to 二即依
21 130 also / too 亦破於破
22 113 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 即釋經本寂滅者
23 112 wèi for / to 然夫佛道之為道也
24 100 to arise / to get up 起深信於無信者哉
25 98 míng measure word for people 自體名法
26 98 èr two 二即依
27 97 néng can / able 誰能論大乘於無乘
28 89 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 傷彼無明妄風動心
29 86 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 藏故有生滅心以下文
30 84 so as to / in order to 以馬鳴菩薩
31 83 jué to awake
32 81 in / at 誰能論大乘於無乘
33 80 ruò to seem / to be like / as 其若大虛而無私焉
34 80 a human or animal body 其體
35 80 shēng to be born / to give birth 萬物用之而生
36 79 míng bright / brilliant 明此與者窮與
37 77 bié do not / must not 約門別立
38 76 promptly / right away / immediately 二即依
39 73 fēi not / non- / un- 非像表也
40 72 zhū all / many / various 諸執
41 72 yuán fate / predestined affinity 緣以下文
42 71 naturally / of course / certainly 自非杜口開士目擊丈夫
43 70 his / hers / its / theirs 不能見其軀
44 68 yún cloud 故下文云
45 68 to leave / to depart / to go away / to part 離言絕慮
46 68 different / other 顯大乘法異小乘
47 67 děng et cetera / and so on 真俗等故
48 65 dòng to move / to act
49 63 jiàn to see 不能見其軀
50 62 xìng gender 無量性德相故
51 62 lùn to comment / to discuss 將釋此論略有二門
52 62 method / way 謂法與義
53 60 如是 rúshì thus / so 如是一心
54 60 wèi to call 將謂有耶
55 59 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment 愍此本覺真性睡長夢而難悟
56 59 shì to release / to set free 將釋此論略有二門
57 59 不覺 bùjué unconsciously 二者不覺
58 58 xiǎn to show / to manifest / to display 顯彼
59 58 jiē all / each and every / in all cases 皆無自體
60 56 one 暫開一軸遍掬三藏之指
61 55 de potential marker 尠得其宗
62 55 yòu again / also 寂之又寂
63 54 名為 míngwèi to be called 名為相
64 54 and 是謂與而不
65 53 běn measure word for books
66 51 zhī to know 應如是知
67 51 xià next 起下
68 51 shàng top / a high position 此文望上釋總義
69 50 wén writing / text 文消息
70 49 yīn because 花嚴瓔珞四階之深因
71 49 mén door / gate / doorway / gateway
72 48 that / those 傷彼無明妄風動心
73 48 already / afterwards 已下
74 48 jīn today / modern / present / current / this / now 今此論者
75 48 suī although / even though 雖廣
76 48 otherwise / but / however 則有淨用
77 47 niàn to read aloud 念而有差別
78 47 xiàn to appear / to manifest / to become visible 譬如伎兒反現諸趣
79 46 shè to absorb / to assimilate 其瑜伽論攝大乘等
80 45 coarse / rough 捨麁執著故名相似覺者
81 44 zuò to do 真如所作染相名相
82 44 以下 yǐxià below / under / following 如自體相者以下釋立義文也
83 43 xūn to smoke / to cure 而熏
84 42 如來藏 Rúlái Zàng Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha 一者能示如來藏中
85 42 idea 由是不近論主之意
86 42 zhǒng kind / type 二復次有四種熏習已下
87 41 dāng to be / to act as / to serve as 今直依此論文屬當所述
88 40 差別 chābié a difference / a distinction 亦有隨門差別義不
89 40 chū at first / at the beginning / initially 初歸敬偈及因緣分文相
90 39 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 分別性不異依
91 39 rǎn to be contagious / to catch (illness) 示性淨於相染
92 39 four 花嚴瓔珞四階之深因
93 38 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 名轉
94 38 to reach 初歸敬偈及因緣分文相
95 38 yóu follow / from / it is for...to 一如由之而空
96 37 tōng to go through / to open 感應路通
97 37 qián front 攝之義如前已說
98 37 一切 yīqiè all / every / everything 一切諸法
99 36 zǒng general / total / overall / chief 為欲總攝如來廣大深法無
100 35 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment 謂本覺始覺
101 35 shí time / a point or period of time 滅時
102 35 dàn but / yet / however 但以無明
103 35 sān three 初中有三
104 34 hòu after / later 後立義者
105 34 二種 èr zhǒng two kinds 有二種以下文
106 34 shǐ beginning / start 如來藏為無始惡習
107 34 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故示於生滅門也
108 33 final interogative 將謂有耶
109 33 jìng boundary / frontier / boundary 永息萬境遂還一心之源
110 33 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 聲聞緣覺修行境界
111 33 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 而熏習故
112 32 菩薩 púsà bodhisatta 十住菩薩
113 32 心體 xīntǐ backbone / nerve tissue 心體無二
114 31 經云 jīng yún the sutra says 如經云
115 31 reason / logic / truth 理不然之大然也
116 31 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 含有二義
117 31 suí to follow 動靜隨成
118 30 to take / to get / to fetch 故知非但取生滅心為生滅門
119 30 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 文亦說一切分別皆不相應
120 30 一心 yīxīn wholeheartedly 永息萬境遂還一心之源
121 30 zài in / at 在言裹也
122 30 fēn to separate / to divide into parts 立義分中立二章門
123 29 wèi position / location / place 論說四位覺時差
124 29 第二 dì èr second 第二消文者
125 29 四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self 決擇四相
126 29 rán correct / right / certainly 然夫佛道之為道也
127 28 yīng should / ought 應通故祈之者
128 28 wěi yes 其唯此
129 28 復次 fùcì furthermore / moreover 起下復次真
130 28 yuē approximately 約門別立
131 27 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 動靜隨成
132 27 to stand
133 27 shí real / true 實無於染
134 26 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 起下言真如者以下別釋之文初
135 26 yòng to use / to apply 萬物用之而生
136 26 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 初歸敬偈及因緣分文相
137 26 guǎng wide / large / vast 雖廣
138 25 業識 yèshí activating mind / a delusion 對彼業識染幻差別故
139 25 what / where / which 何超何歸
140 24 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續門則有流動
141 24 juǎn to coil / to roll 又四卷經云
142 24 zhèng upright / straight 一正釋上名義分
143 24 nèi inside / interior 入無內而莫遺
144 24 意識 yìshí to be aware 為彼意識不共所
145 24 pear 梨耶識者
146 24 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing 生滅門中
147 23 jué absolutely 路絕
148 23 七識 qī shí seven kinds of consciousness 七識
149 23 zhì wisdom / knowledge / understanding 既智既仁
150 23 desire
151 23 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas 染淨斯融
152 23 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切諸法
153 22 jiù right away 一就體總立
154 22 二門 èrmén two gates / two teachings 將釋此論略有二門
155 22 to reply / to answer 答攝義
156 22 can / may / permissible 可略而言
157 22 lìng to make / to cause to be / to lead 辨無令有
158 22 wèn to ask 問若此二門
159 21 each 良以各守所習
160 21 soil / ground / land 菩薩盡地者
161 21 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 誰能論大乘於無乘
162 21 zhì to / until 至如鵠林一味之宗
163 21 自相 zì xiāng mutual / each other / one another 真名自相
164 21 thin / slender 念中最細
165 20 extra / surplus / remainder 餘七識者
166 20 zhù to dwell / to live / to reside 以生滅時無常住故
167 20 tóng like / same / similar
168 20 不同 bùtóng different / distinct / not the same 不同小乘一切諸法
169 20 duàn absolutely / decidedly 未知此覺為斷惑不
170 20 liù six 異六
171 19 shí ten 如十
172 19 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 是善不善因與緣和合
173 19 xiān first 先以絕言之言不絕而理
174 19 jiě to loosen / to unfasten / to untie 下解意
175 19 to calculate / to compute / to count 不覺所計我我所空
176 19 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 煩惱自性
177 19 乃至 nǎizhì and even 乃至此識
178 19 big / great / huge / large / major 言大矣
179 19 cóng from 二復次從生滅門以下
180 18 jìn to the greatest extent / utmost 則真心有盡
181 18 ěr thus / so / like that 堪爾冲玄
182 18 jīng to go through / to experience 伽經等
183 18 entirely / without exception 問若生滅門內二義俱有者
184 18 Buddha / Awakened One 有佛無佛
185 18 wài outside 苞無外
186 18 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 譬如伎兒反現諸趣
187 18 云何 yúnhé why 二云何為二已
188 18 xíng to walk / to move 此諸行德
189 17 guāng light 自體有大智惠光
190 17 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂不生滅心
191 17 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness 如來藏阿梨耶識
192 17 fāng square / quadrilateral / one side 體之者乘影響而無方
193 17 wèi Eighth earthly branch 見相未分
194 17 yóu also / as if / still 而猶未覺滅相是夢也
195 17 jìng clean 示性淨於相染
196 17 huì favor / benefit / blessing / kindness 自體有大智惠光
197 17 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 諸執
198 16 hái also / in addition / more 永息萬境遂還一心之源
199 16 to enter 入無內而莫遺
200 16 zhēn real / true / genuine 起下復次真
201 15 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa 但業相滅
202 15 zhèng proof 而未證
203 15 轉識 zhuǎn shí evolving mind 是轉識
204 15 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 相常住
205 15 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 而自性清淨
206 15 a time 次正消文
207 15 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā 真如門中
208 15 本來 běnlái original 本來寂靜
209 15 kōng empty / void / hollow 一如由之而空
210 15 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二之趣
211 15 seven 共七種識生
212 15 lái to come 來藏
213 14 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃云自體
214 14 相違 xiāngwéi to maintain a distance 則隨自宗相違過
215 14 微細 wēixì very small 此微細心
216 14 自心 zì xīn One's Mind 迷自心性
217 14 chén dust / dirt 不覺外塵違順性離
218 14 already / since 既超名相
219 14 business / industry 業用
220 14 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能見其軀
221 14 to lift / to hold up / to raise 總舉真如門
222 14 biàn turn / one time 暫開一軸遍掬三藏之指
223 14 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 言是心即攝一切法者
224 14 tool / device / utensil / equipment / instrument 金莊嚴具
225 14 fēng wind 傷彼無明妄風動心
226 14 mèng a dream 愍此本覺真性睡長夢而難悟
227 14 隨緣 suí yuán to act in accordance with causes and conditions 隨緣
228 13 biān side / boundary / edge / margin 邊義故
229 13 生相 shēng xiāng attribute of arising 生相三者
230 13 lüè plan / strategy 將釋此論略有二門
231 13 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可破壞
232 13 cháng always / ever / often / frequently / constantly 而常不失微塵
233 13 huò or / either / else 或望源而述流
234 13 yuē to speak / to say 將誰曰心
235 13 chù a place / location / a spot / a point 此無二處
236 13 shì to show / to reveal 言能示大乘自體者
237 13 five 有此五
238 13 名相 míngxiāng a famous prime minister 超名相而有歸
239 13 again / more / repeatedly 雖復非一而亦不異
240 13 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 可略而言
241 12 gòng together 及共
242 12 ài to love 分別不愛法為我我所
243 12 初中 chūzhōng junior high school / middle school 初中品二
244 12 如下 rú xià as follows 如下文云
245 12 huò to confuse / to mislead / to baffle 亦即為彼業惑所感故
246 12 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 若如夢所見
247 12 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 無明染法
248 12 所謂 suǒwèi so-called 所謂不生不滅與生滅和合非一非異名為阿
249 12 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者述論大意
250 12 何者 hézhě why 何者真如門
251 12 rén person / people / a human being 何況余人
252 12 duì to / toward 對始
253 12 he / him 是依他
254 12 dào way / road / path 然夫佛道之為道也
255 12 jìng mirror 四種鏡中第
256 11 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉生死
257 11 chéng to mount / to climb onto 體之者乘影響而無方
258 11 二者 èrzhě the two / both 二者
259 11 故知 gùzhī a close friend over many years 故知非但取生滅心為生滅門
260 11 héng constant / regular / persistent 而恒不壞真性
261 11 shēn human body / torso 所謂身口七支惡業
262 11 jìng still / calm 靜水故有其動水
263 11 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 如自體相者以下釋立義文也
264 11 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa 亦可眼與眼識
265 11 cáng to hide 日藏月藏祕密之玄
266 11 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 如來藏者是善不善因乃至廣說
267 11 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice 其瑜伽論攝大乘等
268 11 I / me / my 計我我
269 11 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 相以明究竟不究竟義
270 11 平等 píngděng be equal in social status 真俗平等
271 11 不絕 bùjué unending / uninterrupted 顯不絕言
272 10 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 於中有二
273 10 無不 wúbù not lacking 無不破而還許
274 10 相續識 xiāngxù shí continuing mind 相續識滅
275 10 jiè border / boundary 一法界以下文
276 10 現識 xiàn shí reproducing mind 現識
277 10 不滅 bùmiè not being extinguished 而自真相實不滅
278 10 shì matter / thing / item 攝事
279 10 fán ordinary / common 凡此等輩眾典肝心一以貫之者
280 10 shǔ to count 名為數
281 10 不動 bùdòng Akshobya 而恒不動
282 10 動念 dòngniàn move 謂依動念
283 10 ěr ear 為自而記耳
284 10 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相所起
285 10 shuǐ water 如不動水為風所吹
286 9 無念 wúniàn no thought 言若得無念則知心相生住異滅者
287 9 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness 分別事識
288 9 le completion of an action 了塵總相
289 9 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 皆是妄想故
290 9 liàng a quantity / an amount 是唯量門
291 9 zhì to rule / to govern / to manage / to control 為治真俗別體執
292 9 前後 qiánhòu front and back 前後
293 9 zhí straight 今直依此論文屬當所述
294 9 shù to state / to tell / to narrate / to relate 一者述論大意
295 9 以此 yǐcǐ hence 然以此論
296 9 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 其有斷則無凡夫
297 9 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以依此心法
298 9 根本 gēnběn fundamental / basic 依根本心滅
299 9 心法 xīn fǎ mental objects 所以依此心法
300 9 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 法身菩薩等者
301 9 非一 fēi yī not unified / not the same 雖復非一而亦不異
302 9 滅門 mièmén to exterminate an entire family 滅門者
303 9 何以 héyǐ why 不知何以言之強為道
304 9 覺心 juéxīn mind of enlightenment 二又以覺心原故
305 9 zhāng a chapter / a section 立義分中立二章門
306 9 bitterness / bitter flavor 不受苦
307 8 見相 jiàn xiāng perceiving the subject 生滅見相
308 8 文中 wénzhōng Bunchū 後文中
309 8 十解 shí jiě ten abodes 十解已上三賢菩薩
310 8 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 起生相等種種
311 8 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 何故唯說具足性功德
312 8 zhàng to separate 無障無礙
313 8 to know / to learn about / to comprehend 相好悉具足
314 8 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 然此空空亦有二
315 8 wéi to disobey / to violate / to defy 由其本無明違平等性故
316 8 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject 能見相即梨耶見分
317 8 由是 yóushì because of 由是不近論主之意
318 8 guǒ a result / a consequence 鼓同性三身之極果
319 8 使 shǐ to make / to cause 使為學者
320 8 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 流轉生死
321 8 to bewitch / to charm / to infatuate 迷自心性
322 8 gēn origin / cause / basis 或折杖而帶根
323 8 立義 lì yì establishing the meaning 立義分中立二章門
324 8 無有 wú yǒu there is not 無有反異
325 8 jìng actually / in the end 述大意竟
326 8 住相 zhùxiāng sthiti / abiding 住相四者
327 8 yǒng perpetually / eternally / forever 永息萬境遂還一心之源
328 8 之中 zhīzhōng inside 正釋之中
329 8 chú except / besides 除故
330 8 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation 知唯識實性
331 8 hǎi the sea / a sea / the ocean 蕩兮其若巨海
332 8 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 可知
333 8 hán to contain 此識具含二義
334 8 了別 lebié to distinguish / to discern 若了別塵通相名心
335 8 現行 xiànxíng in effect / in force / popular 現行諸法
336 8 to break / to ruin / to destroy 無所不破
337 8 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality 此四皆在第七識位
338 8 染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta 直是染心
339 8 xiàng to appear / to seem / to resemble 之出萬像之表
340 8 zōng school / sect 至如鵠林一味之宗
341 8 動靜 dòngjìng sound of activity / news of activity 動靜隨成
342 8 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 贊述如來深經奧義
343 8 根本無明 gēnběn wúmíng innate nonenlightenment 若論根本無明所動
344 8 譬如 pìrú for examlpe 譬如伎兒反現諸趣
345 8 yuán source / origin 永息萬境遂還一心之源
346 8 微塵 wēichén an atom 如微塵是法
347 8 wàng to gaze / to look towards 或望源而述流
348 8 我我所 wǒ wǒ suǒ conception of possession / mamakāra 不覺所計我我所空
349 8 jiàn gradually / drop by drop
350 8 guò to cross / to go over / to pass 莫過體相用
351 8 end / final stage / latter part 差別簡本異末義門
352 7 wàn ten thousand 之出萬像之表
353 7 何故 hégù what reason 何故真如門中
354 7 法執 fǎ zhí attachment to the Dharma 法執分別
355 7 Germany 無量性德相故
356 7 寂靜 jìjìng quiet 本來寂靜
357 7 jiāng will / shall (future tense) 將釋此論略有二門
358 7 相同 xiāngtóng identical / same 知相同者
359 7 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 如涅槃華嚴經等所說
360 7 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 如來藏是善不善因
361 7 to resemble / to similar to to 似水之動名為波終不可說是動非水之動
362 7 xìn to believe / to trust 起深信於無信者哉
363 7 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta 十解初心名發心住
364 7 一向 yìxiàng all along 是異熟識一向生滅
365 7 to continue / to carry on 名相續心
366 7 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 名為眾生
367 7 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness 藏識真相
368 6 未來 wèilái future 心在未來
369 6 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise 由是不近論主之意
370 6 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 愛煩惱增長義故
371 6 無常 wúcháng irregular 論其無常隨
372 6 zhào to illuminate / to shine 若不斷惑則無照用
373 6 下文 xià wén following part of the text 故下文云
374 6 qiáng strong / powerful 不知何以言之強為道
375 6 biàn to distinguish / to recognize 辨無令有
376 6 色相 sèxiāng coloration / hue 言猶如明鏡現色相者
377 6 shòu to suffer / to be subjected to 六相內受相行蘊
378 6 to allow / to permit 而不還許能破所破
379 6 退 tuì to retreat / to move back 有退有進
380 6 huái bosom / breast 不能虛懷而尋旨
381 6 同一 tóngyī identical / same 本來平等同一覺也
382 6 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 本來非有
383 6 道理 dàolǐ a principle 如是道理
384 6 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 妄執習氣
385 6 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如此中說
386 6 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘雖有趣向
387 6 shě to give 不相捨
388 6 yàn to dislike / to detest 起厭樂心
389 6 even / equal / uniform 二義亦齊
390 6 不斷 bùduàn unceasing / uninterrupted 常不斷故
391 6 liú to flow / to spread / to circulate 或望源而述流
392 6 立法 lìfǎ to legislate 而不融遣自所立法
393 6 happy / glad / cheerful / joyful 起厭樂心
394 6 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 二者猶如有無
395 6 zhōng end / finish / conclusion 似水之動名為波終不可說是動非水之動
396 6 不思議 bù sīyì inconceivable 亦示如來藏不思議
397 6 huàn a fantasy / an illusion 言無漏無明隨染幻差別性染幻差別者
398 6 to gather / to collect 大品大集矌蕩之至道
399 6 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 如來藏是善不善因
400 6 我執 wǒzhí clinging to self / ātmagraha 我執名麁念
401 6 huài bad / spoiled / broken / defective 而恒不壞真性
402 6 智相 zhì xiāng discriminating intellect 言智相者
403 6 gèng more / even more 無更起動
404 6 eight 八之廣誥
405 6 shì a generation 不敢望宣通世
406 6 為生 wéishēng to make a living 故知非但取生滅心為生滅門
407 6 第三 dì sān third 第三境界相
408 6 gatha / hymn / verse 初歸敬偈及因緣分文相
409 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 而自性清淨
410 6 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth 雖復理體離生滅相
411 6 yǎn eye 今紛無明之眼無差別相故
412 6 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 而無異性故
413 6 expresses question or doubt 論乎
414 6 生起 shēngqǐ cause / arising 能生起
415 6 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生
416 6 mián to sleep 若就先眠後
417 5 一識 yī shí one perception / one knowledge 合為一識
418 5 dùn a time / a meal 動念頓盡
419 5 a device / a tool / a utensil / an implement 器通諸相
420 5 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 光明遍照法界平等無二故
421 5 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 不可說異
422 5 不在 bùzài not here 如來藏不在
423 5 zuì most / extremely / exceedingly 無明住地其力最
424 5 color 色自在地者
425 5 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 切法空
426 5 shén divine / mysterious / magical / supernatural 性自神
427 5 得知 dézhī to find out / to know / to learn of 問云何得知
428 5 qiǎn to send / to dispatch 而不融遣自所立法
429 5 yào to want / to wish for 要依因言遣言之言
430 5 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 二者猶如有無
431 5 外道 wàidào non-Buddhist 一切聲聞外道修行者
432 5 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 四覺分齊
433 5 心所 xīn suǒ a mental factor 相之一心所來
434 5 ā prefix to names of people 所謂不生不滅與生滅和合非一非異名為阿
435 5 但是 dànshì but 但是諸淨法性
436 5 現相 xiàn xiāng world of objects 三者現相
437 5 jié take by force / to coerce 逕百千劫住
438 5 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 捨麁執著故名相似覺者
439 5 interesting 無二之趣
440 5 妄心 wàngxīn a deluded mind 言以熏習故即有妄心
441 5 用大 yòng dà great in function 即是相大用大義也
442 5 hair 能引持過去無明所發諸行
443 5 覺知 juézhī awareness 覺知之
444 5 明本 míngběn Ming Canon 略中先明本覺
445 5 nán difficult / arduous / hard 愍此本覺真性睡長夢而難悟
446 5 以上 yǐshàng more than / above / over / the above-mentioned 以上生滅門中
447 5 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind 起事心滅
448 5 zhǔ owner 群諍之評主也
449 5 覺者 juézhě awakened one 覺名為覺者
450 5 二相 èr xiāng the two attributes 雖有二相
451 5 to think over / to consider 離言絕慮
452 5 相中 xiāngzhōng to find to one's taste / to pick (after looking at) / Taiwan pr. 上立義分真如相中
453 5 理事 lǐshì member of a council 真如門中攝理而不攝理事
454 5 由此 yóucǐ hereby / from this 由此無
455 5 power / force / strength 而以本覺熏習力故
456 5 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四
457 5 shī to lose 而常不失微塵
458 5 xiàng towards / to 漸次趣向
459 5 淨法 jìngfǎ pure dharma 真如淨法
460 5 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect
461 5 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions 亦緣自所相應心法
462 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 義多
463 5 言說 yán shuō to teach through speaking 起下復次真如者依言說
464 5 真相 zhēnxiàng the truth about something / the actual facts 藏識真相
465 5 見分 jiànfēn vision part 能見相即梨耶見分
466 5 十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith 位在十信
467 5 undulations 似水之動名為波終不可說是動非水之動
468 5 qiě moreover / also 且約塵顯
469 5 guān to look at / to watch / to observe 依諸境界念觀而
470 5 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得有異
471 5 二法 èr fǎ two dharmas / two kinds of dharma 是二法
472 5 中道 zhōng dào the middle way 當知此中道理亦爾
473 5 利益 lìyì benefit / interest 三覺利益
474 5 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 隨其所生
475 5 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有本覺
476 5 心性 xīnxìng one's nature / temperament 謂此心性離不覺相
477 5 yǐng an image / a reflection 而影故下言
478 5 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 第三境界相
479 5 làng wave 境界風所動故藏海中七識浪轉
480 4 時而 shí ér sometimes 下言四相俱時而有
481 4 苦樂 kŭ lè pleasure and pain 不得厭苦樂求涅槃
482 4 è evil / vice 覺知前念起惡者
483 4 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 而說實相
484 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 故言成就現未等報無差
485 4 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 色自在地者
486 4 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 剎那者
487 4 不知 bùzhī do not know 不知何以言之強為道
488 4 to die 本靜時無生死故
489 4 yǐn to lead / to guide 引能令心體生住異滅
490 4 wàng absurd / fantastic / presumptuous 傷彼無明妄風動心
491 4 思議 sīyì to imagine / to comprehend 思議
492 4 capacity / degree / a standard / a measure 所謂不度亦不滅
493 4 妄念 wàng niàn false thoughts / deluded thoughts 不離妄念而有差別故
494 4 執受 zhíshòu ideas grasped 一由了別內執受者
495 4 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance 無明住地其力最
496 4 zhǐ to point 暫開一軸遍掬三藏之指
497 4 fán to bother / to vex / to trouble 為諸煩
498 4 二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences 二明乘義
499 4 qiān one thousand 逕百千劫住
500 4 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 名為報身

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
Righteousness
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
Thus
upadhi / bonds / substratum
 1. miè
 2. miè
 1. the cessation of suffering
 2. Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
无明 無明
 1. wúmíng
 2. wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿赖耶 阿賴耶 Ālàiyē Ālaya Consciousness / Store-house Consciousness
阿毘达摩 阿毘達摩 Āpídámó Abhidharma
般涅槃 Bān Nièpán parinirvāṇa / parinirvana
本寂 běnjì Benji
遍照 biànzhào Vairocana
般若经 般若經 Bōrě Jīng Prajnaparamita Sutras
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
成实 成實 Chéng Shí Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
重显 重顯 Chóng Xiǎn Chong Xian
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘起信论别记 大乘起信論別記 Dàshèng Qǐ Xìn Lùn Bié Jì More Notes on the Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Taesung Kisin Non Pyolgi
等觉 等覺 Děngjué
 1. Samyak-sambodhi / Absolute enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
对法论 對法論 duì fǎ lùn Abhidharma śāstra / Treatise on the Mahayana Abhidharma
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
佛地经 佛地經 fó dì jīng Buddhabhūmi / Fo Di Jing
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛教协进会 佛教協進會 fójiāo xiéjìnhuì
 1. Association for the Advancement of Buddhism (briefly active in 1912)
 2. Association for the Advancement of Buddhism
广明 廣明 guǎngmíng Guangming
光明遍照 guāngmíng biànzhào Vairocana
海东 海東 hǎidōng Haidong
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
解深密经 解深密經 Jiě Shēn Mì Jīng
 1. Sandhinir Mokcana Vyuha Sutra / Wisdom of Buddha
 2. Sandhīnirmocanasūtra / Jie Shen Mi Jing
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
觉心 覺心 juéxīn
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
楞伽经 楞伽經 Léngjiā Jīng Lankavatara Sutra
马鸣菩萨 馬鳴菩薩 Mǎ Míng púsà Aśvaghoṣa / Asvaghosa
明本 míngběn
 1. Ming Canon
 2. Mingben / Zhongfeng Mingben / State Preceptor Zhongfeng
明治 míngzhì Meiji
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
摩罗 摩羅 móluó Māra
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
仁王经 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三身 Sān Shēn Trikaya
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
萨婆多 薩婆多 Sàpóduō Sarvāstivāda
色究竟 Sè Jiūjìng Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
摄论 攝論 shèlùn Mahāyānasaṅgraha / She Dacheng Lun
深密经 深密經 shēn mì jīng Wisdom of the Buddha Sutra
胜鬘夫人 勝鬘夫人 Shèngmán Fūren Śrīmālā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十信 shí xìn the ten grades of bodhisattva faith
十行 shí xíng the ten activities
十住 shí zhù
 1. ten abodes
 2. daśabhūmi / the ten Stages in bodhisattva wisdom
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
文中 wénzhōng Bunchū
五道 Wǔ Dào Five Realms
无余依涅盘 無餘依涅槃 Wú Yú Yī Nièpán Remainderless Nirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
小乘论 小乘論 Xiǎochéng Lùn Abhidhamma
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
新论 新論 xīnlùn Xin Lun
义通 義通 yìtōng Yitong
元晓 元曉 Yuán Xiǎo Wŏnhyo
瑜伽论 瑜伽論 yújiā Lùn Yogācārabhūmiśāstra / Discourse on the Stages of Yogic Practice
真智 zhēn zhì Zhen Zhi
智度论 智度論 zhì dù lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
中观 中觀 Zhōng Guān
 1. Madhyamaka
 2. Madhyamaka
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
庄严论 莊嚴論 zhuāngyán lùn Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra / The Adornment of Mahāyāna Sūtras
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 629.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
爱果 愛果 ài guǒ the fruit of desire
阿赖耶识 阿賴耶識 ālàiyē shí alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness / ālayavijñāna
阿梨耶识 阿梨耶識 alíyé shí ālayavijñāna / alaya consciousness / storehouse consciousness / foundational consciousness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
八识 八識 bā shí Eight Kinds of Consciousness / eight kinds of conciousness
bào indirect effect / judgement / retribution
报佛 報佛 bàofó saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
报果 報果 bàoguǒ vipākaphala / retributive consequence
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
八相 bāxiāng eight stages of buddha’s progress
本觉 本覺 běnjué original enlightenment / intrinsic enlightenment / inherent enlightenment
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
比量 bìliàng inference / anumāna
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议业 不思議業 bù sī yì yè suprarational functions
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不断相应染 不斷相應染 bùduàn xiāngyīng rǎn continuing affliction
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不住 bùzhù not dwelling
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
cáng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
藏识 藏識 cáng shí storehouse consciousness / ālayavijñāna / alaya consciousness
差别 差別 chābié discrimination
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
cháng eternal / nitya
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
初发意 初發意 chū fā yì to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 chū fā yì púsà bodhisattvas in their first stage of aspiration
初发心 初發心 chū fāxīn initial determination
出世法 chū shì fǎ World-Transcending Teachings
初心 chū xīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. the initial mind
初地 chūdì the first ground
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大身 dà shēn great body / mahakaya / mahākāya
大圆镜智 大圓鏡智 dà yuán jìng zhì
 1. Perfect Mirrorlike Wisdom / perfect mirror-like wisdom
 2. Great Perfect Mirror Wisdom
dài an element
dān a meditation mat
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
大悟 dàwù great awakening / great enlightenment
大意 dàyì great understanding
大智 dàzhì Mahāmati
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
等虚空界 等虛空界 děng xūkōng jiè equal to the realm of space
di
truth / satya
地上 dì shàng above the ground
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
地前 dìqián the previous phases of bodhisattva practice
第七识 第七識 dìqīshí kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
动心 動心 dòngxīn
 1. to move the heart / to be moved
 2. to shake the will
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
Buddhist monk
断见 斷見 duàn jiàn Nihilism
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二空 èr kōng two types of emptiness
二明 èr míng the two sciences / two kinds of wisdom / mastery of the two sciences
二乘 èr shèng the two vehicles
二师 二師 èr shī two kinds of teachers
二相 èr xiāng the two attributes
二心 èr xīn two minds
二行 èr xíng two kinds of spiritual practice
二障 èr zhàng two kinds of obstacles
二执 二執 èr zhí two attachments
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二道 èrdào the two paths
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法灭 法滅 fǎ miè the extinction of the teachings of the Buddha
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法执 法執 fǎ zhí attachment to the Dharma
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
烦恼障 煩惱障 fánnǎo zhàng the obstacle created by afflictions
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法义 法義 fǎyì
 1. the teaching of a principle
 2. meaning of the Dharma
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分别事识 分別事識 fēnbié shì shí discriminating consciousness / consciousness
分别智相应染 分別智相應染 fēnbié zhì xiāngyīng rǎn affliction corresponding to delusion
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛经 佛經 Fójīng a Buddhist scripture / Buddhist sutra
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
伏忍 fúrěn controlled patience
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
根本不觉 根本不覺 gēnběn bùjué innate nonenlightenment
根本无明 根本無明 gēnběn wúmíng innate nonenlightenment
根本业不相应染 根本業不相應染 gēnběn yè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the basic activating mind
gèng contacts
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
广解 廣解 guǎngjiě vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归敬 歸敬 guījìng namo / to pay respect to / to take refuge
归心 歸心 guīxīn to convert
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
果相 guǒ xiāng reward / retribution / effect
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqu past
hǎo Good
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
后生 後生 hòu shēng later rebirths / subsequent births
后说 後說 hòushuō spoken later
huā
 1. to manifest
 2. to collect alms
化身 huàshēn nirmanakaya
huì Kindness
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
计名字相 計名字相 jì míngzì xiāng the aspect of use of names and letters
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
假有 jiǎ yǒu Nominal Existence
假名 jiàmíng designation / provisional term / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见相 見相 jiàn xiāng perceiving the subject
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见修 見修 jiàn xiū mistaken views and practice
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见分 見分 jiànfēn vision part
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
加行 jiāxíng
 1. prayoga / preparation
 2. Special Effort Applied Toward Practices
jiè
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Stillness
经本 經本 jīng běn Sutra
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
境相 jìng xiāng world of objects
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚喻定 金剛喻定 jīngāng yùdìng vajropamasamādhi
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
静心 靜心 jìngxīn Tranquil Mind
九地 jiǔ dì nine lands / nine realms
究竟觉 究竟覺 jiūjìng jué final enlightenment
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
pada
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉照 覺照 jué zhào Awareness
觉分 覺分 juéfēn aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉心 覺心 juéxīn mind of enlightenment
决择 決擇 juézhái to judge and select
觉者 覺者 juézhě awakened one
觉知 覺知 juézhī Awareness
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
开士 開士 kāi shì one on the way to enlightenment / bodhisattva
开示 開示 kāishì
 1. to express / to indicate
 2. Teach
客尘 客塵 kè chén external taint
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
苦乐 苦樂 kŭ lè pleasure and pain
赖耶 賴耶 làiyé alaya
Joy
了别 了別 lebié to distinguish / to discern
transcendence
离念 離念 lí niàn transcends thoughts
离生 離生 lí shēng to leave the cycle of rebirth
离言说相 離言說相 lí yán shuō xiāng describing attributes without words
立义 立義 lì yì establishing the meaning
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
立法 lìfǎ to be upright in character
理事 lǐshì Director (BLIA)
理实 理實 lǐshí truth
理体 理體 lǐtǐ the substance of all things
六尘 六塵 Liù Chén six sense objects / Six Dusts
六麁 liù cū six course aspects
六识 六識 liùshí the six consciousnesses / the six types of sensory consciousness
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lùn a treatise / a thesis / śastra
论主 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise
略明 lüè míng briefly explain
滿 mǎn Full
màn
 1. māna / pride / arrogance / conceit
 2. conceit / abhimāna
mián torpor / drowsiness / middha
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
灭法 滅法 miè fǎ unconditioned dharma
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明法 míng fǎ method of mantras / magic formule
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
难可知 難可知 nán kězhī hard to know
能见相 能見相 néng jiàn xiāng perceiving the subject
能见心不相应染 能見心不相應染 néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from a perceiving mind
能破 néngpò refutation
能所 néngsuǒ ability to transform and transformable
能缘 能緣 néngyuán conditioning power
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
念住 niàn zhù a foundation of mindfulness
念着 念著 niànzhe clinging to illusion
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等性 píngděng xìng universal nature
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
七识 七識 qī shí seven kinds of consciousness
器世间 器世間 qì shìjiān the material world / the world of living beings
起信 qǐ xìn the awakening of faith
起业相 起業相 qǐ yè xiāng the aspect of giving rise to karma
七支 qī zhī seven branches
且止 qiězhǐ stop
起灭 起滅 qǐmiè saṃsāra / life and death
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
realm / destination
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
染净 染淨 rǎnjìng impure and pure dharmas
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rén Benevolence
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
人法 rénfǎ people and dharmas / people and teachings
人我 rénwǒ personality / human soul
róng Tolerance
róng Blend
融通 róngtōng
 1. to blend / to combine / to mix / to
 2. Interpenetrative
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
如理智 rú lǐ zhì wisdom of the ultimate principle
如来藏 如來藏 Rúlái Zàng
 1. Buddha-nature / Buddha-dhatu / Buddha Principle / Tathāgatagarbha
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Tathagatagarbha
如量智 rúliàng zhì discriminative wisdom
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如实知 如實知 rúshízhī
 1. understanding of thusness
 2. to understand things as they really are
bodhisattva
三等 sān děng
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三句 sān jù three questions
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三世因果 sān shì yīn guǒ
 1. Karma of the Three Time Periods
 2. Cause and Effect Across the Three Lifetimes
三贤 三賢 sān xián the three worthy levels
三相 sān xiàng the three marks of existence / trilakṣaṇa / tilakkhaṇa
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
散心 sànxīn a distracted mind
三性 sānxìng trisvabhāva / the three natures
form / matter
色尘 色塵 sè chén sight / sight sense objects
色界 sè jiè realm of form
色境 sèjìng the visible realm
色相 sèxiāng
 1. material appearance
 2. physical manifestation
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善因 shàn yīn Wholesome Cause
善道 shàndào a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
深法 shēn fǎ a profound truth
shēng birth
声尘 聲塵 shēng chén Sound / hearing / hearing sense objects
生灭门 生滅門 shēng miè mén The door of arising and ceasing
生相 shēng xiāng attribute of arising
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
生起 shēngqǐ cause / arising
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
生住异灭 生住異滅 shēngzhùyìmiè arising, abiding, changing and extinction of all existences
深经 深經 shēnjīng Mahāyāna sūtras / profound scriptures
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神我 shénwǒ spiritual self
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
舍受 捨受 shěshòu sensation of freedom from pleasure and pain / sensation of indifference to pleasure and pain
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shì loka / a world
shì Buddhism
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十解 shí jiě ten abodes
十戒 shí jiè ten 0recepts
十使 shí shǐ ten messengers
事识 事識 shì shí discriminating consciousness / consciousness
实有 實有 shí yǒu in reality there is
识蕴 識蘊 shí yùn consciousness aggregate / vijñānaskandha / viññāṇakhandha
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
十善 shíshàn the ten virtues
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
事相 shìxiāng phenomenon
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
shòu feelings / sensations
受用身 shòuyòngshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
受蕴 受蘊 shòuyùn aggregate of sensation / vedanā
数法 數法 shù fǎ enumerating dharmas
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
说经 說經 shuō jīng to explain a sūtra / to expound the classics
 1. volition / cetanā
 2. Think
 1. to appear
 2. pseudo
四辩 四辯 sì biàn the four unhindered powers of understanding
四相 sì xiāng four notions / four forms / four manifestations of self
四取 sìqǔ four types of clinging
随缘 隨緣 suí yuán
 1. to act in accordance with causes and conditions
 2. Follow Conditions
 3. to accord with conditions
随分觉 隨分覺 suífēn jué partial enlightenment / approximate enlightenment
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
所知障 suǒzhīzhàng
 1. cognitive obstructions
 2. cognitive hindrance
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体大 體大 tǐ dà great in substance
体相用 體相用 tǐ xiàng yòng
 1. Essence, Attribute, Influence
 2. essence, form, and function
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同法喻 tóng fǎ yù same dharma analogy
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退堕 退墮 tuìduò parihāṇi / to regress / to degenerate
外缘 外緣 wài yuán
 1. external causes
 2. External Conditions
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外境 wàijìng external world of objects
妄境界 wàng jìngjiè world of delusion
妄念 wàng niàn
 1. false thoughts / deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
妄执 妄執 wàng zhí attachment to false views
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
妄想心 wàngxiǎng xīn a confused mind / an unsettled mind
妄心 wàngxīn a deluded mind
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
万劫 萬劫 wànjié ten thousand kalpas
wēi subtlety
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
唯识 唯識 wéishí vijñaptimātratā / mere-representation
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我爱 我愛 wǒài self-love
我癡 wǒchī self delusion
我慢 wǒmàn conceit / ātmamāna
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
我执 我執 wǒzhí
 1. clinging to self / ātmagraha
 2. Self-Attachment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无故 無故 wú gù unconditioned
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
無想 wú xiǎng no notion
五意 wǔ yì five mentalities / five consciousnesses / five kinds of thought
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
五法 wǔfǎ five dharmas / five categories
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无间道 無間道 wújiān dào uninterupted way / immediate path / ānantaryamārga
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无明灭 無明滅 wúmíng miè ignorance ceases
无明业相 無明業相 wúmíng yèxiāng activity of ignorance
无明住地 無明住地 wúmíng zhùdì abode of ignorance
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
五识 五識 wǔshí
 1. five kinds of cognition / five kinds of perception
 2. five steps of cognition / five kinds of mind
无体 無體 wútǐ without essence
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无缘 無緣 wúyuán lack of connection
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
习种性 習種性 xí zhǒngxìng nature acquired by constant practice
xián bhadra
现量 現量 xiàn liàng knowing from manifest phenomena / perception / pratyakṣa
现色不相应染 現色不相應染 xiàn sè bù xiāngyīng rǎn affliction disunited from the world of objects
现识 現識 xiàn shí reproducing mind
现相 現相 xiàn xiāng world of objects
现法 現法 xiànfǎ for a Dharma to manifest in the world
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相大 xiāngdà greatness of attributes / greatness of the attributes of suchness / greatness of the potentiality
相待 xiāngdài interdependence / mutual dependence
相分 xiāngfēn an idea / a form
相似觉 相似覺 xiāngsì jué
 1. enlightenment in appearance
 2. Enlightenment in Appearance
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
相续识 相續識 xiāngxù shí continuing mind
相续相 相續相 xiāngxù xiāng the aspect of continuity
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
相应染 相應染 xiāngyīng rǎn corresponding affliction
相应心 相應心 xiāngyīng xīn a mind associated with mental afflictions
想蕴 想蘊 xiǎngyùn perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
现身 現身 xiànshēn manifest
现行 現行 xiànxíng manifest activity
现在 現在 xiànzài now, present
邪执 邪執 xiézhí unwholesome attachments / evil attachments
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信成就 Xìn Chéngjiù The Accomplishment of Faith
心法 xīn fǎ mental objects
心灭 心滅 xīn miè cessation of the deluded mind
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心生灭 心生滅 xīn shēng miè the teaching of arising and ceasing
心生灭门 心生滅門 xīn shēng miè mén The Door of Arising and Ceasing / the teaching of arising and ceasing
心数 心數 xīn shù a mental factor
心数法 心數法 xīn shù fǎ a mental factor
心所 xīn suǒ a mental factor
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
心真如门 心真如門 xīn zhēnrú mén The Door of Suchness / xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行苦 xíng kǔ suffering as a consequence of action
性空 xìngkōng inherently empty / empty in nature
性相 xìngxiāng inherent attributes
行阴 行陰 xíngyīn the aggregate of volition
行蕴 行蘊 xíngyùn the aggregate of volition
心王 xīnwáng the controlling function of the mind
信心 xìnxīn Faith
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修证 修證 xiū zhèng cultivation and realization
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xuān to teach / to instruct
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚妄分别 虛妄分別 xūwàng fēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
yán a garland / an adornment / avataṃsa
眼根 yǎn gēn the faculty of sight
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
眼识 眼識 yǎnshí visual perception / cakṣurvijñāna / cakkhuviññāṇa
karma / kamma / karmic deeds / actions
业力 業力 yè lì
 1. the power of karma
 2. karmic effect
业相 業相 yè xiāng karma-lakṣaṇa
业烦恼 業煩惱 yèfánnǎo karma-kleśa / karmic affliction
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
业识 業識 yèshí activating mind / a delusion
业系 業繫 yèxì karmic connections / karmic bonds
Righteousness
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一识 一識 yī shí one perception / one knowledge
一以贯之 一以貫之 yī yǐ guàn zhī Be Consistent
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一法 yīfǎ one dharma / one thing
意根 yìgēn the mind sense
一明 yīmíng a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
yīn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
应身 應身 yīngshēn
 1. nirmāṇakāya / nirmanakaya / body of transformations / transformation body / emanation body
 2. saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
异熟 異熟 yìshú vipāka / the result of karma / indirect effect
一体 一體 yītǐ single substance
一味 yīwèi
 1. one flavor [of dharma]
 2. one taste
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
一行 yīxíng one practice
意言 yìyán mental discussion
异义 異義 yìyì to establish different meanings
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
用熏习 用熏習 yòng xūnxí permeation through [external] influences
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有性 yǒuxìng having the nature
有余 有餘 yǒuyú
 1. with remainder / sopadhiśesa
 2. excessive
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
yuán Perfect
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
藏经 藏經 zàngjīng Buddhist canon
koan / kōan / gong'an
增上缘 增上緣 zēng shàng yuán
 1. predominant condition / adhipatipratyaya
 2. Positive Conditions
 3. contributory factor
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhēn True
真俗 zhēn sú absolute and conventional truth
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正道 zhèngdào Right Path
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真如门 真如門 zhēnrú mén xin zhenru men / zhenru men / the teaching of tathatā
真识 真識 zhēnshí true consciousness
真妄 zhēnwàng true and false / real and imaginary
真相 zhēnxiàng True Form
真心 zhēnxīn true mind
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
智识 智識 zhì shí analytical mind
智相 zhì xiāng discriminating intellect
执相应染 執相應染 zhí xiāngyīng rǎn affliction corresponding to attachment
智碍 智礙 zhìài a cognitive obstruction
枝末不觉 枝末不覺 zhīmòbùjué secondary nonenlightenment
执取相 執取相 zhíqǔ xiāng the aspect of attachment
执受 執受 zhíshòu ideas grasped
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhǔ abbot
zhù to attach / to grasp
zhù to attach / to abide / to dwell on
zhù to attach / to grasp
住地 zhù dì abode
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住心 zhù xīn abiding in thoughts / abode of the mind
转凡成圣 轉凡成聖 zhuǎn fán chéng shèng transformed their worldliness, and became sages
转识 轉識 zhuǎn shí
 1. evolving mind
 2. Transforming Consciousness
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
住相 zhùxiāng sthiti / abiding
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自教相违过 自教相違過 zì jiāo xiāngwéi guò the error of contradicting one's own teaching
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自相 zì xiāng individual characteristics
自心 zì xīn One's Mind
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented