Glossary and Vocabulary for Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing) 虛空藏菩薩經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 111 to go; to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
2 111 to rely on; to depend on 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
3 111 Yu 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
4 111 a crow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
5 91 善男子 shàn nánzi good men 善男子
6 91 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
7 85 摩訶薩 móhēsà mahasattva 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
8 85 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
9 84 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
10 84 děi to want to; to need to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
11 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
12 84 de 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
13 84 de infix potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
14 84 to result in 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
15 84 to be proper; to fit; to suit 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
16 84 to be satisfied 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
17 84 to be finished 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
18 84 děi satisfying 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
19 84 to contract 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
20 84 to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
21 84 to have; there is 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
22 84 marks time passed 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
23 84 obtain; attain; prāpta 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
24 81 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言
25 75 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 薄履反
26 75 fǎn to rebel; to oppose 薄履反
27 75 fǎn to go back; to return 薄履反
28 75 fǎn to combat; to rebel 薄履反
29 75 fǎn the fanqie phonetic system 薄履反
30 75 fǎn a counter-revolutionary 薄履反
31 75 fǎn to flip; to turn over 薄履反
32 75 fǎn to take back; to give back 薄履反
33 75 fǎn to reason by analogy 薄履反
34 75 fǎn to introspect 薄履反
35 75 fān to reverse a verdict 薄履反
36 75 fǎn opposed; viruddha 薄履反
37 70 wéi to act as; to serve 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
38 70 wéi to change into; to become 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
39 70 wéi to be; is 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
40 70 wéi to do 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
41 70 wèi to support; to help 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
42 70 wéi to govern 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
43 70 wèi to be; bhū 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
44 68 zhī to go 依牟尼仙所住之處
45 68 zhī to arrive; to go 依牟尼仙所住之處
46 68 zhī is 依牟尼仙所住之處
47 68 zhī to use 依牟尼仙所住之處
48 68 zhī Zhi 依牟尼仙所住之處
49 62 zhě ca 今者在於佉羅底翅山
50 61 眾生 zhòngshēng all living things 其中眾生成就五濁
51 61 眾生 zhòngshēng living things other than people 其中眾生成就五濁
52 61 眾生 zhòngshēng sentient beings 其中眾生成就五濁
53 61 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 其中眾生成就五濁
54 61 ér Kangxi radical 126 胡跪合掌而白佛言
55 61 ér as if; to seem like 胡跪合掌而白佛言
56 61 néng can; able 胡跪合掌而白佛言
57 61 ér whiskers on the cheeks; sideburns 胡跪合掌而白佛言
58 61 ér to arrive; up to 胡跪合掌而白佛言
59 61 to reach 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
60 61 to attain 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
61 61 to understand 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
62 61 able to be compared to; to catch up with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
63 61 to be involved with; to associate with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
64 61 passing of a feudal title from elder to younger brother 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
65 61 and; ca; api 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
66 58 suǒ a few; various; some 依牟尼仙所住之處
67 58 suǒ a place; a location 依牟尼仙所住之處
68 58 suǒ indicates a passive voice 依牟尼仙所住之處
69 58 suǒ an ordinal number 依牟尼仙所住之處
70 58 suǒ meaning 依牟尼仙所住之處
71 58 suǒ garrison 依牟尼仙所住之處
72 58 suǒ place; pradeśa 依牟尼仙所住之處
73 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
74 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
75 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
76 51 to use; to grasp 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
77 51 to rely on 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
78 51 to regard 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
79 51 to be able to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
80 51 to order; to command 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
81 51 used after a verb 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
82 51 a reason; a cause 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
83 51 Israel 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
84 51 Yi 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
85 51 use; yogena 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
86 50 fàn to commit a crime; to violate 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
87 50 fàn to attack; to invade 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
88 50 fàn to transgress 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
89 50 fàn conjunction of a star 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
90 50 fàn to conquer 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
91 50 fàn to occur 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
92 50 fàn to face danger 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
93 50 fàn to fall 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
94 50 fàn a criminal 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
95 50 fàn to commit a transgression; āpatti 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
96 44 Qi 其諸菩薩見此光已
97 43 desire 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
98 43 to desire; to wish 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
99 43 to desire; to intend 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
100 43 lust 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
101 43 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
102 42 xiàn to appear; to manifest; to become visible 爾時西方有如意寶珠光現
103 42 xiàn at present 爾時西方有如意寶珠光現
104 42 xiàn existing at the present time 爾時西方有如意寶珠光現
105 42 xiàn cash 爾時西方有如意寶珠光現
106 42 xiàn to manifest; prādur 爾時西方有如意寶珠光現
107 42 xiàn to manifest; prādur 爾時西方有如意寶珠光現
108 42 xiàn the present time 爾時西方有如意寶珠光現
109 42 infix potential marker 住不共法不隨他信
110 41 míng fame; renown; reputation 名一切香集依
111 41 míng a name; personal name; designation 名一切香集依
112 41 míng rank; position 名一切香集依
113 41 míng an excuse 名一切香集依
114 41 míng life 名一切香集依
115 41 míng to name; to call 名一切香集依
116 41 míng to express; to describe 名一切香集依
117 41 míng to be called; to have the name 名一切香集依
118 41 míng to own; to possess 名一切香集依
119 41 míng famous; renowned 名一切香集依
120 41 míng moral 名一切香集依
121 41 míng name; naman 名一切香集依
122 41 míng fame; renown; yasas 名一切香集依
123 40 lìng to make; to cause to be; to lead 為令法流不斷絕故
124 40 lìng to issue a command 為令法流不斷絕故
125 40 lìng rules of behavior; customs 為令法流不斷絕故
126 40 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令法流不斷絕故
127 40 lìng a season 為令法流不斷絕故
128 40 lìng respected; good reputation 為令法流不斷絕故
129 40 lìng good 為令法流不斷絕故
130 40 lìng pretentious 為令法流不斷絕故
131 40 lìng a transcending state of existence 為令法流不斷絕故
132 40 lìng a commander 為令法流不斷絕故
133 40 lìng a commanding quality; an impressive character 為令法流不斷絕故
134 40 lìng lyrics 為令法流不斷絕故
135 40 lìng Ling 為令法流不斷絕故
136 40 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令法流不斷絕故
137 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
138 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
139 37 shuì to persuade 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
140 37 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
141 37 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
142 37 shuō to claim; to assert 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
143 37 shuō allocution 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
144 37 shuō to criticize; to scold 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
145 37 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
146 37 shuō speach; vāda 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
147 37 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
148 37 shuō to instruct 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
149 37 jiàn to see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
150 37 jiàn opinion; view; understanding 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
151 37 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
152 37 jiàn refer to; for details see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
153 37 jiàn to listen to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
154 37 jiàn to meet 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
155 37 jiàn to receive (a guest) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
156 37 jiàn let me; kindly 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
157 37 jiàn Jian 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
158 37 xiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
159 37 xiàn to introduce 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
160 37 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
161 37 Kangxi radical 71 無復餘色唯見虛空
162 37 to not have; without 無復餘色唯見虛空
163 37 mo 無復餘色唯見虛空
164 37 to not have 無復餘色唯見虛空
165 37 Wu 無復餘色唯見虛空
166 37 mo 無復餘色唯見虛空
167 35 根本 gēnběn fundamental; basic 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
168 35 根本 gēnběn a foundation; a basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
169 35 根本 gēnběn root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
170 35 根本 gēnběn capital 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
171 35 根本 gēnběn Basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
172 35 根本 gēnběn mūla; root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
173 33 yìng to answer; to respond
174 33 yìng to confirm; to verify
175 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
176 33 yìng to accept
177 33 yìng to permit; to allow
178 33 yìng to echo
179 33 yìng to handle; to deal with
180 33 yìng Ying
181 33 shí time; a point or period of time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
182 33 shí a season; a quarter of a year 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
183 33 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
184 33 shí fashionable 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
185 33 shí fate; destiny; luck 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
186 33 shí occasion; opportunity; chance 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
187 33 shí tense 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
188 33 shí particular; special 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
189 33 shí to plant; to cultivate 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
190 33 shí an era; a dynasty 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
191 33 shí time [abstract] 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
192 33 shí seasonal 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
193 33 shí to wait upon 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
194 33 shí hour 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
195 33 shí appropriate; proper; timely 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
196 33 shí Shi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
197 33 shí a present; currentlt 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
198 33 shí time; kāla 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
199 33 shí at that time; samaya 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
200 32 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心菩薩摩訶薩
201 32 yòu Kangxi radical 29 又復遙見東方世界有大光明
202 32 xiàng to appear; to seem; to resemble 一切大眾見聞覺知如本色像
203 32 xiàng image; portrait; statue 一切大眾見聞覺知如本色像
204 32 xiàng appearance 一切大眾見聞覺知如本色像
205 32 xiàng for example 一切大眾見聞覺知如本色像
206 32 xiàng likeness; pratirūpa 一切大眾見聞覺知如本色像
207 31 chù a place; location; a spot; a point 依牟尼仙所住之處
208 31 chǔ to reside; to live; to dwell 依牟尼仙所住之處
209 31 chù an office; a department; a bureau 依牟尼仙所住之處
210 31 chù a part; an aspect 依牟尼仙所住之處
211 31 chǔ to be in; to be in a position of 依牟尼仙所住之處
212 31 chǔ to get along with 依牟尼仙所住之處
213 31 chǔ to deal with; to manage 依牟尼仙所住之處
214 31 chǔ to punish; to sentence 依牟尼仙所住之處
215 31 chǔ to stop; to pause 依牟尼仙所住之處
216 31 chǔ to be associated with 依牟尼仙所住之處
217 31 chǔ to situate; to fix a place for 依牟尼仙所住之處
218 31 chǔ to occupy; to control 依牟尼仙所住之處
219 31 chù circumstances; situation 依牟尼仙所住之處
220 31 chù an occasion; a time 依牟尼仙所住之處
221 31 chù position; sthāna 依牟尼仙所住之處
222 30 一切 yīqiè temporary 名一切香集依
223 30 一切 yīqiè the same 名一切香集依
224 30 yán to speak; to say; said 胡跪合掌而白佛言
225 30 yán language; talk; words; utterance; speech 胡跪合掌而白佛言
226 30 yán Kangxi radical 149 胡跪合掌而白佛言
227 30 yán phrase; sentence 胡跪合掌而白佛言
228 30 yán a word; a syllable 胡跪合掌而白佛言
229 30 yán a theory; a doctrine 胡跪合掌而白佛言
230 30 yán to regard as 胡跪合掌而白佛言
231 30 yán to act as 胡跪合掌而白佛言
232 30 yán word; vacana 胡跪合掌而白佛言
233 30 yán speak; vad 胡跪合掌而白佛言
234 30 zuì crime; offense; sin; vice 除滅此等諸眾生罪
235 30 zuì fault; error 除滅此等諸眾生罪
236 30 zuì hardship; suffering 除滅此等諸眾生罪
237 30 zuì to blame; to accuse 除滅此等諸眾生罪
238 30 zuì punishment 除滅此等諸眾生罪
239 30 zuì transgression; āpatti 除滅此等諸眾生罪
240 30 zuì sin; agha 除滅此等諸眾生罪
241 29 to know; to learn about; to comprehend 如此大士悉雲集故
242 29 detailed 如此大士悉雲集故
243 29 to elaborate; to expound 如此大士悉雲集故
244 29 to exhaust; to use up 如此大士悉雲集故
245 29 strongly 如此大士悉雲集故
246 29 Xi 如此大士悉雲集故
247 29 all; kṛtsna 如此大士悉雲集故
248 28 Kangxi radical 49 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
249 28 to bring to an end; to stop 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
250 28 to complete 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
251 28 to demote; to dismiss 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
252 28 to recover from an illness 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
253 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
254 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
255 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
256 28 force 三昧力示現
257 28 Kangxi radical 19 三昧力示現
258 28 to exert oneself; to make an effort 三昧力示現
259 28 to force 三昧力示現
260 28 labor; forced labor 三昧力示現
261 28 physical strength 三昧力示現
262 28 power 三昧力示現
263 28 Li 三昧力示現
264 28 ability; capability 三昧力示現
265 28 influence 三昧力示現
266 28 strength; power; bala 三昧力示現
267 28 rén person; people; a human being 今會有此人
268 28 rén Kangxi radical 9 今會有此人
269 28 rén a kind of person 今會有此人
270 28 rén everybody 今會有此人
271 28 rén adult 今會有此人
272 28 rén somebody; others 今會有此人
273 28 rén an upright person 今會有此人
274 28 rén person; manuṣya 今會有此人
275 27 néng can; able 修慧能推求
276 27 néng ability; capacity 修慧能推求
277 27 néng a mythical bear-like beast 修慧能推求
278 27 néng energy 修慧能推求
279 27 néng function; use 修慧能推求
280 27 néng talent 修慧能推求
281 27 néng expert at 修慧能推求
282 27 néng to be in harmony 修慧能推求
283 27 néng to tend to; to care for 修慧能推求
284 27 néng to reach; to arrive at 修慧能推求
285 27 néng to be able; śak 修慧能推求
286 27 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
287 27 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
288 25 大乘 dàshèng Mahayana 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
289 25 大乘 dàshèng Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
290 25 大乘 dàshèng Mahayana; Great Vehicle 宣暢大乘六波羅蜜諸地行法
291 24 suí to follow 住不共法不隨他信
292 24 suí to listen to 住不共法不隨他信
293 24 suí to submit to; to comply with 住不共法不隨他信
294 24 suí to be obsequious 住不共法不隨他信
295 24 suí 17th hexagram 住不共法不隨他信
296 24 suí let somebody do what they like 住不共法不隨他信
297 24 suí to resemble; to look like 住不共法不隨他信
298 23 děng et cetera; and so on 與此世界等無有異
299 23 děng to wait 與此世界等無有異
300 23 děng to be equal 與此世界等無有異
301 23 děng degree; level 與此世界等無有異
302 23 děng to compare 與此世界等無有異
303 23 děng same; equal; sama 與此世界等無有異
304 23 Yi 彼佛國土亦具五濁
305 23 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能思量一須陀洹解脫行處
306 23 shēn human body; torso 身昇虛空往詣東方
307 23 shēn Kangxi radical 158 身昇虛空往詣東方
308 23 shēn self 身昇虛空往詣東方
309 23 shēn life 身昇虛空往詣東方
310 23 shēn an object 身昇虛空往詣東方
311 23 shēn a lifetime 身昇虛空往詣東方
312 23 shēn moral character 身昇虛空往詣東方
313 23 shēn status; identity; position 身昇虛空往詣東方
314 23 shēn pregnancy 身昇虛空往詣東方
315 23 juān India 身昇虛空往詣東方
316 23 shēn body; kāya 身昇虛空往詣東方
317 23 xíng appearance 於其夢中現種種形
318 23 xíng adjective 於其夢中現種種形
319 23 xíng shape; form 於其夢中現種種形
320 23 xíng terrain 於其夢中現種種形
321 23 xíng circumstances; situation 於其夢中現種種形
322 23 xíng to form; to become 於其夢中現種種形
323 23 xíng to appear; to manifest 於其夢中現種種形
324 23 xíng to contrast; to compare 於其夢中現種種形
325 23 xíng to describe 於其夢中現種種形
326 23 xíng an entity 於其夢中現種種形
327 23 xíng formal 於其夢中現種種形
328 23 xíng punishment 於其夢中現種種形
329 23 xíng form; appearance; saṃsthāna 於其夢中現種種形
330 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 一切眾生無上福田
331 22 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 一切眾生無上福田
332 22 xīn heart [organ] 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
333 22 xīn Kangxi radical 61 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
334 22 xīn mind; consciousness 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
335 22 xīn the center; the core; the middle 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
336 22 xīn one of the 28 star constellations 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
337 22 xīn heart 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
338 22 xīn emotion 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
339 22 xīn intention; consideration 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
340 22 xīn disposition; temperament 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
341 22 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 見此相已驚怖迷悶其心擾亂
342 22 善根 shàngēn Wholesome Roots 善根之地
343 22 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 善根之地
344 21 happy; glad; cheerful; joyful 於諸善根深生欣樂
345 21 to take joy in; to be happy; to be cheerful 於諸善根深生欣樂
346 21 Le 於諸善根深生欣樂
347 21 yuè music 於諸善根深生欣樂
348 21 yuè a musical instrument 於諸善根深生欣樂
349 21 yuè tone [of voice]; expression 於諸善根深生欣樂
350 21 yuè a musician 於諸善根深生欣樂
351 21 joy; pleasure 於諸善根深生欣樂
352 21 yuè the Book of Music 於諸善根深生欣樂
353 21 lào Lao 於諸善根深生欣樂
354 21 to laugh 於諸善根深生欣樂
355 21 Joy 於諸善根深生欣樂
356 21 joy; delight; sukhā 於諸善根深生欣樂
357 21 jiā ka 迦吒富單那
358 21 jiā ka 迦吒富單那
359 21 to leave; to depart; to go away; to part 欲離於二見
360 21 a mythical bird 欲離於二見
361 21 li; one of the eight divinatory trigrams 欲離於二見
362 21 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 欲離於二見
363 21 chī a dragon with horns not yet grown 欲離於二見
364 21 a mountain ash 欲離於二見
365 21 vanilla; a vanilla-like herb 欲離於二見
366 21 to be scattered; to be separated 欲離於二見
367 21 to cut off 欲離於二見
368 21 to violate; to be contrary to 欲離於二見
369 21 to be distant from 欲離於二見
370 21 two 欲離於二見
371 21 to array; to align 欲離於二見
372 21 to pass through; to experience 欲離於二見
373 21 transcendence 欲離於二見
374 21 to avoid; to abstain from; viramaṇa 欲離於二見
375 21 to go back; to return 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
376 21 to resume; to restart 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
377 21 to do in detail 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
378 21 to restore 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
379 21 to respond; to reply to 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
380 21 Fu; Return 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
381 21 to retaliate; to reciprocate 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
382 21 to avoid forced labor or tax 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
383 21 Fu 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
384 21 doubled; to overlapping; folded 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
385 21 a lined garment with doubled thickness 復與無量無邊阿僧祇恒河沙數菩薩摩訶薩俱
386 20 extra; surplus; remainder 無復餘色唯見虛空
387 20 to remain 無復餘色唯見虛空
388 20 the time after an event 無復餘色唯見虛空
389 20 the others; the rest 無復餘色唯見虛空
390 20 additional; complementary 無復餘色唯見虛空
391 20 jīn today; present; now 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
392 20 jīn Jin 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
393 20 jīn modern 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
394 20 jīn now; adhunā 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
395 20 Kangxi radical 132 時會大眾各不自見亦不見他
396 20 Zi 時會大眾各不自見亦不見他
397 20 a nose 時會大眾各不自見亦不見他
398 20 the beginning; the start 時會大眾各不自見亦不見他
399 20 origin 時會大眾各不自見亦不見他
400 20 to employ; to use 時會大眾各不自見亦不見他
401 20 to be 時會大眾各不自見亦不見他
402 20 self; soul; ātman 時會大眾各不自見亦不見他
403 20 旃陀羅 zhāntuóluó Chandala; caṇḍāla [untouchable caste] 未來惡世初發心菩薩造作諸雜旃陀羅行
404 19 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 與無量大比丘眾
405 19 無量 wúliàng immeasurable 與無量大比丘眾
406 19 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 與無量大比丘眾
407 19 無量 wúliàng Atula 與無量大比丘眾
408 19 人天 réntiān humans and devas 蔽於一切人天八部
409 19 人天 réntiān people and devas; all living things 蔽於一切人天八部
410 19 è evil; vice 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
411 19 è evil; wicked; bad; foul; malevolent 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
412 19 ě queasy; nauseous 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
413 19 to hate; to detest 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
414 19 è fierce 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
415 19 è detestable; offensive; unpleasant 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
416 19 to denounce 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
417 19 è e 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
418 19 è evil 并為彼國諸惡眾生說破惡業障陀羅尼
419 19 三昧 sānmèi samadhi 位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者
420 19 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 位登十住得首楞嚴三昧及一生補處者
421 19 方便 fāngbiàn convenient 善於方便具無礙辯
422 19 方便 fāngbiàn to to the toilet 善於方便具無礙辯
423 19 方便 fāngbiàn to have money to lend 善於方便具無礙辯
424 19 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 善於方便具無礙辯
425 19 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 善於方便具無礙辯
426 19 方便 fāngbiàn appropriate 善於方便具無礙辯
427 19 方便 fāngbiàn Convenience 善於方便具無礙辯
428 19 方便 fāngbiàn expedient means 善於方便具無礙辯
429 19 方便 fāngbiàn Skillful Means 善於方便具無礙辯
430 19 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 善於方便具無礙辯
431 19 yuàn to hope; to wish; to desire 唯願為我具解說之
432 19 yuàn hope 唯願為我具解說之
433 19 yuàn to be ready; to be willing 唯願為我具解說之
434 19 yuàn to ask for; to solicit 唯願為我具解說之
435 19 yuàn a vow 唯願為我具解說之
436 19 yuàn diligent; attentive 唯願為我具解說之
437 19 yuàn to prefer; to select 唯願為我具解說之
438 19 yuàn to admire 唯願為我具解說之
439 19 yuàn a vow; pranidhana 唯願為我具解說之
440 18 shēng to be born; to give birth 於佛法生疑
441 18 shēng to live 於佛法生疑
442 18 shēng raw 於佛法生疑
443 18 shēng a student 於佛法生疑
444 18 shēng life 於佛法生疑
445 18 shēng to produce; to give rise 於佛法生疑
446 18 shēng alive 於佛法生疑
447 18 shēng a lifetime 於佛法生疑
448 18 shēng to initiate; to become 於佛法生疑
449 18 shēng to grow 於佛法生疑
450 18 shēng unfamiliar 於佛法生疑
451 18 shēng not experienced 於佛法生疑
452 18 shēng hard; stiff; strong 於佛法生疑
453 18 shēng having academic or professional knowledge 於佛法生疑
454 18 shēng a male role in traditional theatre 於佛法生疑
455 18 shēng gender 於佛法生疑
456 18 shēng to develop; to grow 於佛法生疑
457 18 shēng to set up 於佛法生疑
458 18 shēng a prostitute 於佛法生疑
459 18 shēng a captive 於佛法生疑
460 18 shēng a gentleman 於佛法生疑
461 18 shēng Kangxi radical 100 於佛法生疑
462 18 shēng unripe 於佛法生疑
463 18 shēng nature 於佛法生疑
464 18 shēng to inherit; to succeed 於佛法生疑
465 18 shēng destiny 於佛法生疑
466 18 shēng birth 於佛法生疑
467 18 zuò to do 而作此言
468 18 zuò to act as; to serve as 而作此言
469 18 zuò to start 而作此言
470 18 zuò a writing; a work 而作此言
471 18 zuò to dress as; to be disguised as 而作此言
472 18 zuō to create; to make 而作此言
473 18 zuō a workshop 而作此言
474 18 zuō to write; to compose 而作此言
475 18 zuò to rise 而作此言
476 18 zuò to be aroused 而作此言
477 18 zuò activity; action; undertaking 而作此言
478 18 zuò to regard as 而作此言
479 18 zuò action; kāraṇa 而作此言
480 18 Buddha; Awakened One 彼國有佛
481 18 relating to Buddhism 彼國有佛
482 18 a statue or image of a Buddha 彼國有佛
483 18 a Buddhist text 彼國有佛
484 18 to touch; to stroke 彼國有佛
485 18 Buddha 彼國有佛
486 18 Buddha; Awakened One 彼國有佛
487 18 zhù to dwell; to live; to reside 依牟尼仙所住之處
488 18 zhù to stop; to halt 依牟尼仙所住之處
489 18 zhù to retain; to remain 依牟尼仙所住之處
490 18 zhù to lodge at [temporarily] 依牟尼仙所住之處
491 18 zhù verb complement 依牟尼仙所住之處
492 18 zhù attaching; abiding; dwelling on 依牟尼仙所住之處
493 18 wén to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
494 18 wén Wen 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
495 18 wén sniff at; to smell 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
496 18 wén to be widely known 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
497 18 wén to confirm; to accept 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
498 18 wén information 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
499 18 wèn famous; well known 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
500 18 wén knowledge; learning 已從彼佛聞深妙法得諸禪定

Frequencies of all Words

Top 960

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 in; at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
2 111 in; at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
3 111 in; at; to; from 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
4 111 to go; to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
5 111 to rely on; to depend on 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
6 111 to go to; to arrive at 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
7 111 from 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
8 111 give 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
9 111 oppposing 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
10 111 and 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
11 111 compared to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
12 111 by 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
13 111 and; as well as 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
14 111 for 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
15 111 Yu 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
16 111 a crow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
17 111 whew; wow 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
18 111 near to; antike 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
19 91 善男子 shàn nánzi good men 善男子
20 91 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
21 89 shì is; are; am; to be 亦復不知是誰神力
22 89 shì is exactly 亦復不知是誰神力
23 89 shì is suitable; is in contrast 亦復不知是誰神力
24 89 shì this; that; those 亦復不知是誰神力
25 89 shì really; certainly 亦復不知是誰神力
26 89 shì correct; yes; affirmative 亦復不知是誰神力
27 89 shì true 亦復不知是誰神力
28 89 shì is; has; exists 亦復不知是誰神力
29 89 shì used between repetitions of a word 亦復不知是誰神力
30 89 shì a matter; an affair 亦復不知是誰神力
31 89 shì Shi 亦復不知是誰神力
32 89 shì is; bhū 亦復不知是誰神力
33 89 shì this; idam 亦復不知是誰神力
34 85 摩訶薩 móhēsà mahasattva 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
35 85 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 時虛空藏菩薩摩訶薩聞佛語已歡喜踊躍
36 84 de potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
37 84 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
38 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
39 84 děi to want to; to need to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
40 84 děi must; ought to 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
41 84 de 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
42 84 de infix potential marker 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
43 84 to result in 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
44 84 to be proper; to fit; to suit 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
45 84 to be satisfied 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
46 84 to be finished 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
47 84 de result of degree 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
48 84 de marks completion of an action 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
49 84 děi satisfying 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
50 84 to contract 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
51 84 marks permission or possibility 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
52 84 expressing frustration 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
53 84 to hear 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
54 84 to have; there is 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
55 84 marks time passed 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
56 84 obtain; attain; prāpta 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
57 81 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva 時勝華敷藏佛告虛空藏菩薩言
58 75 fǎn reverse; opposite; wrong side out or up 薄履反
59 75 fǎn instead; anti- 薄履反
60 75 fǎn to rebel; to oppose 薄履反
61 75 fǎn to go back; to return 薄履反
62 75 fǎn to combat; to rebel 薄履反
63 75 fǎn the fanqie phonetic system 薄履反
64 75 fǎn on the contrary 薄履反
65 75 fǎn a counter-revolutionary 薄履反
66 75 fǎn to flip; to turn over 薄履反
67 75 fǎn to take back; to give back 薄履反
68 75 fǎn to reason by analogy 薄履反
69 75 fǎn to introspect 薄履反
70 75 fān to reverse a verdict 薄履反
71 75 fǎn opposed; viruddha 薄履反
72 70 wèi for; to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
73 70 wèi because of 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
74 70 wéi to act as; to serve 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
75 70 wéi to change into; to become 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
76 70 wéi to be; is 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
77 70 wéi to do 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
78 70 wèi for 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
79 70 wèi because of; for; to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
80 70 wèi to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
81 70 wéi in a passive construction 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
82 70 wéi forming a rehetorical question 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
83 70 wéi forming an adverb 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
84 70 wéi to add emphasis 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
85 70 wèi to support; to help 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
86 70 wéi to govern 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
87 70 wèi to be; bhū 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
88 70 huò or; either; else 或從乞藥或願除愈
89 70 huò maybe; perhaps; might; possibly 或從乞藥或願除愈
90 70 huò some; someone 或從乞藥或願除愈
91 70 míngnián suddenly 或從乞藥或願除愈
92 70 huò or; vā 或從乞藥或願除愈
93 69 zhū all; many; various 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
94 69 zhū Zhu 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
95 69 zhū all; members of the class 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
96 69 zhū interrogative particle 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
97 69 zhū him; her; them; it 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
98 69 zhū of; in 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
99 69 zhū all; many; sarva 彼佛今正為諸大眾轉妙法輪
100 68 zhī him; her; them; that 依牟尼仙所住之處
101 68 zhī used between a modifier and a word to form a word group 依牟尼仙所住之處
102 68 zhī to go 依牟尼仙所住之處
103 68 zhī this; that 依牟尼仙所住之處
104 68 zhī genetive marker 依牟尼仙所住之處
105 68 zhī it 依牟尼仙所住之處
106 68 zhī in 依牟尼仙所住之處
107 68 zhī all 依牟尼仙所住之處
108 68 zhī and 依牟尼仙所住之處
109 68 zhī however 依牟尼仙所住之處
110 68 zhī if 依牟尼仙所住之處
111 68 zhī then 依牟尼仙所住之處
112 68 zhī to arrive; to go 依牟尼仙所住之處
113 68 zhī is 依牟尼仙所住之處
114 68 zhī to use 依牟尼仙所住之處
115 68 zhī Zhi 依牟尼仙所住之處
116 62 yǒu is; are; to exist 有一佛剎
117 62 yǒu to have; to possess 有一佛剎
118 62 yǒu indicates an estimate 有一佛剎
119 62 yǒu indicates a large quantity 有一佛剎
120 62 yǒu indicates an affirmative response 有一佛剎
121 62 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有一佛剎
122 62 yǒu used to compare two things 有一佛剎
123 62 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有一佛剎
124 62 yǒu used before the names of dynasties 有一佛剎
125 62 yǒu a certain thing; what exists 有一佛剎
126 62 yǒu multiple of ten and ... 有一佛剎
127 62 yǒu abundant 有一佛剎
128 62 yǒu purposeful 有一佛剎
129 62 yǒu You 有一佛剎
130 62 yǒu 1. existence; 2. becoming 有一佛剎
131 62 yǒu becoming; bhava 有一佛剎
132 62 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者在於佉羅底翅山
133 62 zhě that 今者在於佉羅底翅山
134 62 zhě nominalizing function word 今者在於佉羅底翅山
135 62 zhě used to mark a definition 今者在於佉羅底翅山
136 62 zhě used to mark a pause 今者在於佉羅底翅山
137 62 zhě topic marker; that; it 今者在於佉羅底翅山
138 62 zhuó according to 今者在於佉羅底翅山
139 62 zhě ca 今者在於佉羅底翅山
140 61 眾生 zhòngshēng all living things 其中眾生成就五濁
141 61 眾生 zhòngshēng living things other than people 其中眾生成就五濁
142 61 眾生 zhòngshēng sentient beings 其中眾生成就五濁
143 61 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 其中眾生成就五濁
144 61 ér and; as well as; but (not); yet (not) 胡跪合掌而白佛言
145 61 ér Kangxi radical 126 胡跪合掌而白佛言
146 61 ér you 胡跪合掌而白佛言
147 61 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 胡跪合掌而白佛言
148 61 ér right away; then 胡跪合掌而白佛言
149 61 ér but; yet; however; while; nevertheless 胡跪合掌而白佛言
150 61 ér if; in case; in the event that 胡跪合掌而白佛言
151 61 ér therefore; as a result; thus 胡跪合掌而白佛言
152 61 ér how can it be that? 胡跪合掌而白佛言
153 61 ér so as to 胡跪合掌而白佛言
154 61 ér only then 胡跪合掌而白佛言
155 61 ér as if; to seem like 胡跪合掌而白佛言
156 61 néng can; able 胡跪合掌而白佛言
157 61 ér whiskers on the cheeks; sideburns 胡跪合掌而白佛言
158 61 ér me 胡跪合掌而白佛言
159 61 ér to arrive; up to 胡跪合掌而白佛言
160 61 ér possessive 胡跪合掌而白佛言
161 61 ér and; ca 胡跪合掌而白佛言
162 61 to reach 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
163 61 and 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
164 61 coming to; when 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
165 61 to attain 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
166 61 to understand 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
167 61 able to be compared to; to catch up with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
168 61 to be involved with; to associate with 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
169 61 passing of a feudal title from elder to younger brother 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
170 61 and; ca; api 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
171 58 that; those 彼國有佛
172 58 another; the other 彼國有佛
173 58 that; tad 彼國有佛
174 58 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 依牟尼仙所住之處
175 58 suǒ an office; an institute 依牟尼仙所住之處
176 58 suǒ introduces a relative clause 依牟尼仙所住之處
177 58 suǒ it 依牟尼仙所住之處
178 58 suǒ if; supposing 依牟尼仙所住之處
179 58 suǒ a few; various; some 依牟尼仙所住之處
180 58 suǒ a place; a location 依牟尼仙所住之處
181 58 suǒ indicates a passive voice 依牟尼仙所住之處
182 58 suǒ that which 依牟尼仙所住之處
183 58 suǒ an ordinal number 依牟尼仙所住之處
184 58 suǒ meaning 依牟尼仙所住之處
185 58 suǒ garrison 依牟尼仙所住之處
186 58 suǒ place; pradeśa 依牟尼仙所住之處
187 58 suǒ that which; yad 依牟尼仙所住之處
188 56 ruò to seem; to be like; as 生善根牙猶若春澤
189 56 ruò seemingly 生善根牙猶若春澤
190 56 ruò if 生善根牙猶若春澤
191 56 ruò you 生善根牙猶若春澤
192 56 ruò this; that 生善根牙猶若春澤
193 56 ruò and; or 生善根牙猶若春澤
194 56 ruò as for; pertaining to 生善根牙猶若春澤
195 56 pomegranite 生善根牙猶若春澤
196 56 ruò to choose 生善根牙猶若春澤
197 56 ruò to agree; to accord with; to conform to 生善根牙猶若春澤
198 56 ruò thus 生善根牙猶若春澤
199 56 ruò pollia 生善根牙猶若春澤
200 56 ruò Ruo 生善根牙猶若春澤
201 56 ruò only then 生善根牙猶若春澤
202 56 ja 生善根牙猶若春澤
203 56 jñā 生善根牙猶若春澤
204 56 ruò if; yadi 生善根牙猶若春澤
205 55 this; these 東方去此過八十恒河沙世界
206 55 in this way 東方去此過八十恒河沙世界
207 55 otherwise; but; however; so 東方去此過八十恒河沙世界
208 55 at this time; now; here 東方去此過八十恒河沙世界
209 55 this; here; etad 東方去此過八十恒河沙世界
210 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
211 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
212 54 菩薩 púsà bodhisattva 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
213 51 so as to; in order to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
214 51 to use; to regard as 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
215 51 to use; to grasp 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
216 51 according to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
217 51 because of 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
218 51 on a certain date 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
219 51 and; as well as 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
220 51 to rely on 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
221 51 to regard 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
222 51 to be able to 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
223 51 to order; to command 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
224 51 further; moreover 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
225 51 used after a verb 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
226 51 very 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
227 51 already 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
228 51 increasingly 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
229 51 a reason; a cause 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
230 51 Israel 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
231 51 Yi 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
232 51 use; yogena 為諸菩薩及以聲聞諸來大眾欲說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經故
233 50 fàn to commit a crime; to violate 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
234 50 fàn to attack; to invade 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
235 50 fàn to transgress 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
236 50 fàn conjunction of a star 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
237 50 fàn to conquer 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
238 50 fàn to occur 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
239 50 fàn to face danger 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
240 50 fàn to fall 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
241 50 fàn to be worth; to deserve 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
242 50 fàn a criminal 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
243 50 fàn to commit a transgression; āpatti 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
244 46 jiē all; each and every; in all cases 皆從他方異佛剎來
245 46 jiē same; equally 皆從他方異佛剎來
246 46 jiē all; sarva 皆從他方異佛剎來
247 44 his; hers; its; theirs 其諸菩薩見此光已
248 44 to add emphasis 其諸菩薩見此光已
249 44 used when asking a question in reply to a question 其諸菩薩見此光已
250 44 used when making a request or giving an order 其諸菩薩見此光已
251 44 he; her; it; them 其諸菩薩見此光已
252 44 probably; likely 其諸菩薩見此光已
253 44 will 其諸菩薩見此光已
254 44 may 其諸菩薩見此光已
255 44 if 其諸菩薩見此光已
256 44 or 其諸菩薩見此光已
257 44 Qi 其諸菩薩見此光已
258 44 he; her; it; saḥ; sā; tad 其諸菩薩見此光已
259 43 desire 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
260 43 to desire; to wish 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
261 43 almost; nearly; about to occur 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
262 43 to desire; to intend 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
263 43 lust 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
264 43 desire; intention; wish; kāma 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
265 42 xiàn to appear; to manifest; to become visible 爾時西方有如意寶珠光現
266 42 xiàn then; at that time; while 爾時西方有如意寶珠光現
267 42 xiàn at present 爾時西方有如意寶珠光現
268 42 xiàn existing at the present time 爾時西方有如意寶珠光現
269 42 xiàn cash 爾時西方有如意寶珠光現
270 42 xiàn to manifest; prādur 爾時西方有如意寶珠光現
271 42 xiàn to manifest; prādur 爾時西方有如意寶珠光現
272 42 xiàn the present time 爾時西方有如意寶珠光現
273 42 not; no 住不共法不隨他信
274 42 expresses that a certain condition cannot be acheived 住不共法不隨他信
275 42 as a correlative 住不共法不隨他信
276 42 no (answering a question) 住不共法不隨他信
277 42 forms a negative adjective from a noun 住不共法不隨他信
278 42 at the end of a sentence to form a question 住不共法不隨他信
279 42 to form a yes or no question 住不共法不隨他信
280 42 infix potential marker 住不共法不隨他信
281 42 no; na 住不共法不隨他信
282 41 míng measure word for people 名一切香集依
283 41 míng fame; renown; reputation 名一切香集依
284 41 míng a name; personal name; designation 名一切香集依
285 41 míng rank; position 名一切香集依
286 41 míng an excuse 名一切香集依
287 41 míng life 名一切香集依
288 41 míng to name; to call 名一切香集依
289 41 míng to express; to describe 名一切香集依
290 41 míng to be called; to have the name 名一切香集依
291 41 míng to own; to possess 名一切香集依
292 41 míng famous; renowned 名一切香集依
293 41 míng moral 名一切香集依
294 41 míng name; naman 名一切香集依
295 41 míng fame; renown; yasas 名一切香集依
296 40 lìng to make; to cause to be; to lead 為令法流不斷絕故
297 40 lìng to issue a command 為令法流不斷絕故
298 40 lìng rules of behavior; customs 為令法流不斷絕故
299 40 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 為令法流不斷絕故
300 40 lìng a season 為令法流不斷絕故
301 40 lìng respected; good reputation 為令法流不斷絕故
302 40 lìng good 為令法流不斷絕故
303 40 lìng pretentious 為令法流不斷絕故
304 40 lìng a transcending state of existence 為令法流不斷絕故
305 40 lìng a commander 為令法流不斷絕故
306 40 lìng a commanding quality; an impressive character 為令法流不斷絕故
307 40 lìng lyrics 為令法流不斷絕故
308 40 lìng Ling 為令法流不斷絕故
309 40 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 為令法流不斷絕故
310 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
311 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
312 37 shuì to persuade 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
313 37 shuō to teach; to recite; to explain 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
314 37 shuō a doctrine; a theory 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
315 37 shuō to claim; to assert 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
316 37 shuō allocution 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
317 37 shuō to criticize; to scold 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
318 37 shuō to indicate; to refer to 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
319 37 shuō speach; vāda 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
320 37 shuō to speak; bhāṣate 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
321 37 shuō to instruct 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
322 37 jiàn to see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
323 37 jiàn opinion; view; understanding 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
324 37 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
325 37 jiàn refer to; for details see 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
326 37 jiàn passive marker 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
327 37 jiàn to listen to 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
328 37 jiàn to meet 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
329 37 jiàn to receive (a guest) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
330 37 jiàn let me; kindly 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
331 37 jiàn Jian 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
332 37 xiàn to appear 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
333 37 xiàn to introduce 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
334 37 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
335 37 no 無復餘色唯見虛空
336 37 Kangxi radical 71 無復餘色唯見虛空
337 37 to not have; without 無復餘色唯見虛空
338 37 has not yet 無復餘色唯見虛空
339 37 mo 無復餘色唯見虛空
340 37 do not 無復餘色唯見虛空
341 37 not; -less; un- 無復餘色唯見虛空
342 37 regardless of 無復餘色唯見虛空
343 37 to not have 無復餘色唯見虛空
344 37 um 無復餘色唯見虛空
345 37 Wu 無復餘色唯見虛空
346 37 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無復餘色唯見虛空
347 37 not; non- 無復餘色唯見虛空
348 37 mo 無復餘色唯見虛空
349 35 根本 gēnběn fundamental; basic 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
350 35 根本 gēnběn a foundation; a basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
351 35 根本 gēnběn root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
352 35 根本 gēnběn thoroughly 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
353 35 根本 gēnběn capital 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
354 35 根本 gēnběn Basis 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
355 35 根本 gēnběn mūla; root 若有眾生犯根本罪應墮惡趣
356 33 yīng should; ought
357 33 yìng to answer; to respond
358 33 yìng to confirm; to verify
359 33 yīng soon; immediately
360 33 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
361 33 yìng to accept
362 33 yīng or; either
363 33 yìng to permit; to allow
364 33 yìng to echo
365 33 yìng to handle; to deal with
366 33 yìng Ying
367 33 yīng suitable; yukta
368 33 shí time; a point or period of time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
369 33 shí a season; a quarter of a year 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
370 33 shí one of the 12 two-hour periods of the day 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
371 33 shí at that time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
372 33 shí fashionable 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
373 33 shí fate; destiny; luck 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
374 33 shí occasion; opportunity; chance 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
375 33 shí tense 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
376 33 shí particular; special 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
377 33 shí to plant; to cultivate 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
378 33 shí hour (measure word) 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
379 33 shí an era; a dynasty 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
380 33 shí time [abstract] 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
381 33 shí seasonal 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
382 33 shí frequently; often 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
383 33 shí occasionally; sometimes 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
384 33 shí on time 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
385 33 shí this; that 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
386 33 shí to wait upon 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
387 33 shí hour 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
388 33 shí appropriate; proper; timely 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
389 33 shí Shi 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
390 33 shí a present; currentlt 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
391 33 shí time; kāla 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
392 33 shí at that time; samaya 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
393 33 shí then; atha 時彼菩薩見於他方無量無邊阿僧祇數諸大菩薩
394 32 初發心 chū fāxīn initial determination 初發心菩薩摩訶薩
395 32 yòu again; also 又復遙見東方世界有大光明
396 32 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復遙見東方世界有大光明
397 32 yòu Kangxi radical 29 又復遙見東方世界有大光明
398 32 yòu and 又復遙見東方世界有大光明
399 32 yòu furthermore 又復遙見東方世界有大光明
400 32 yòu in addition 又復遙見東方世界有大光明
401 32 yòu but 又復遙見東方世界有大光明
402 32 yòu again; also; moreover; punar 又復遙見東方世界有大光明
403 32 xiàng to appear; to seem; to resemble 一切大眾見聞覺知如本色像
404 32 xiàng image; portrait; statue 一切大眾見聞覺知如本色像
405 32 xiàng appearance 一切大眾見聞覺知如本色像
406 32 xiàng for example 一切大眾見聞覺知如本色像
407 32 xiàng likeness; pratirūpa 一切大眾見聞覺知如本色像
408 31 chù a place; location; a spot; a point 依牟尼仙所住之處
409 31 chǔ to reside; to live; to dwell 依牟尼仙所住之處
410 31 chù location 依牟尼仙所住之處
411 31 chù an office; a department; a bureau 依牟尼仙所住之處
412 31 chù a part; an aspect 依牟尼仙所住之處
413 31 chǔ to be in; to be in a position of 依牟尼仙所住之處
414 31 chǔ to get along with 依牟尼仙所住之處
415 31 chǔ to deal with; to manage 依牟尼仙所住之處
416 31 chǔ to punish; to sentence 依牟尼仙所住之處
417 31 chǔ to stop; to pause 依牟尼仙所住之處
418 31 chǔ to be associated with 依牟尼仙所住之處
419 31 chǔ to situate; to fix a place for 依牟尼仙所住之處
420 31 chǔ to occupy; to control 依牟尼仙所住之處
421 31 chù circumstances; situation 依牟尼仙所住之處
422 31 chù an occasion; a time 依牟尼仙所住之處
423 31 chù position; sthāna 依牟尼仙所住之處
424 30 一切 yīqiè all; every; everything 名一切香集依
425 30 一切 yīqiè temporary 名一切香集依
426 30 一切 yīqiè the same 名一切香集依
427 30 一切 yīqiè generally 名一切香集依
428 30 一切 yīqiè all, everything 名一切香集依
429 30 一切 yīqiè all; sarva 名一切香集依
430 30 yán to speak; to say; said 胡跪合掌而白佛言
431 30 yán language; talk; words; utterance; speech 胡跪合掌而白佛言
432 30 yán Kangxi radical 149 胡跪合掌而白佛言
433 30 yán a particle with no meaning 胡跪合掌而白佛言
434 30 yán phrase; sentence 胡跪合掌而白佛言
435 30 yán a word; a syllable 胡跪合掌而白佛言
436 30 yán a theory; a doctrine 胡跪合掌而白佛言
437 30 yán to regard as 胡跪合掌而白佛言
438 30 yán to act as 胡跪合掌而白佛言
439 30 yán word; vacana 胡跪合掌而白佛言
440 30 yán speak; vad 胡跪合掌而白佛言
441 30 zuì crime; offense; sin; vice 除滅此等諸眾生罪
442 30 zuì fault; error 除滅此等諸眾生罪
443 30 zuì hardship; suffering 除滅此等諸眾生罪
444 30 zuì to blame; to accuse 除滅此等諸眾生罪
445 30 zuì punishment 除滅此等諸眾生罪
446 30 zuì transgression; āpatti 除滅此等諸眾生罪
447 30 zuì sin; agha 除滅此等諸眾生罪
448 29 to know; to learn about; to comprehend 如此大士悉雲集故
449 29 all; entire 如此大士悉雲集故
450 29 detailed 如此大士悉雲集故
451 29 to elaborate; to expound 如此大士悉雲集故
452 29 to exhaust; to use up 如此大士悉雲集故
453 29 strongly 如此大士悉雲集故
454 29 Xi 如此大士悉雲集故
455 29 all; kṛtsna 如此大士悉雲集故
456 29 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為令法流不斷絕故
457 29 old; ancient; former; past 為令法流不斷絕故
458 29 reason; cause; purpose 為令法流不斷絕故
459 29 to die 為令法流不斷絕故
460 29 so; therefore; hence 為令法流不斷絕故
461 29 original 為令法流不斷絕故
462 29 accident; happening; instance 為令法流不斷絕故
463 29 a friend; an acquaintance; friendship 為令法流不斷絕故
464 29 something in the past 為令法流不斷絕故
465 29 deceased; dead 為令法流不斷絕故
466 29 still; yet 為令法流不斷絕故
467 29 therefore; tasmāt 為令法流不斷絕故
468 28 already 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
469 28 Kangxi radical 49 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
470 28 from 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
471 28 to bring to an end; to stop 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
472 28 final aspectual particle 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
473 28 afterwards; thereafter 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
474 28 too; very; excessively 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
475 28 to complete 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
476 28 to demote; to dismiss 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
477 28 to recover from an illness 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
478 28 certainly 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
479 28 an interjection of surprise 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
480 28 this 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
481 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
482 28 former; pūrvaka 已從彼佛聞深妙法得諸禪定
483 28 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
484 28 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊欲為大眾說四辯才三明梵行住破惡業障陀羅尼經
485 28 force 三昧力示現
486 28 Kangxi radical 19 三昧力示現
487 28 to exert oneself; to make an effort 三昧力示現
488 28 to force 三昧力示現
489 28 resolutely; strenuously 三昧力示現
490 28 labor; forced labor 三昧力示現
491 28 physical strength 三昧力示現
492 28 power 三昧力示現
493 28 Li 三昧力示現
494 28 ability; capability 三昧力示現
495 28 influence 三昧力示現
496 28 strength; power; bala 三昧力示現
497 28 rén person; people; a human being 今會有此人
498 28 rén Kangxi radical 9 今會有此人
499 28 rén a kind of person 今會有此人
500 28 rén everybody 今會有此人

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
善男子
 1. shàn nánzi
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
摩诃萨 摩訶薩
 1. móhēsà
 2. móhēsà
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
obtain; attain; prāpta
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 xūkōngzàng púsà Akasagarbha Bodhisattva
fǎn opposed; viruddha
wèi to be; bhū
huò or; vā
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
阿若 196 Ājñāta
阿输迦 阿輸迦 97 Aśoka; Asoka; Ashoka
八圣道 八聖道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率陀天 100 Tusita
多罗 多羅 100 Tara
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛陀耶舍 102 Buddhayaśas
覆障 102 Rāhula
光明遍照 103 Vairocana
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
罽賓 106 Kashmir
108
 1. wolf
 2. Lang peoples
 3. Sirius
 4. Lang
 5. wolf; vṛka
楞伽 楞伽 108 Lankavatara
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
毘楼 毘樓 112 Vidhūra
毘楼博叉 毘樓博叉 112 Virupaksa
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
毘舍 112 Vaiśya
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
劝学 勸學 81 On Learning
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
身毒 115 the Indian subcontinent
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
声闻身 聲聞身 115 sravaka-kaya
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
世间眼 世間眼 115 Eyes of the World
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
提头赖吒 提頭賴吒 116 Dhrtarastra; Dhṛtarāṣṭra; Dhataraṭṭha; Deva King of the East
王臣 119 Wang Chen
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
119
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
相如 120 Xiangru
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
虚空慧 虛空慧 120 Gaganamati
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
虚空藏菩萨经 虛空藏菩薩經 88 Ākāśagarbhasūtra (Xukong Zang Pusa Jing)
虚空藏菩萨 虛空藏菩薩 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
焰摩天 121 Yamadevaloka
姚秦 姚秦 89 Later Qin
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
缘觉乘 緣覺乘 121 Pratyekabuddha Vehicle; Pratyeka-buddha Vehicle
余善 餘善 121 Yu Shan
旃陀罗 旃陀羅 122 Chandala; caṇḍāla [untouchable caste]
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
直道 122 Straight Road; Jiuyuan to Yunyang Road
執金刚 執金剛 122 Vajrapani
至顺 至順 90 Zhishun reign
众贤 眾賢 122 Saṅghabhadra
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自贡 自貢 122 Zigong
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 342.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 196 avaivartika; non-retrogression
爱别离 愛別離 195 being apart from those we love
阿练若 阿練若 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八难 八難 98 eight difficulties
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
般涅槃 98 parinirvana
宝网 寶網 98 a net of jewels net
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
波利质多 波利質多 98 parijata tree; coral tree
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
波罗夷 波羅夷 98 pārājika; rules for expulsion from the saṃgha
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
补处 補處 98 occupies a vacated place
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常勤 99 practised; pratipanna
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持名 99
 1. to rely on the name
 2. Yasodhara
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发心 初發心 99 initial determination
出佛身血 99 to spill the blood of the Buddha
除愈 99 to heal and recover completely
慈悲心 99 compassion
慈心 99 compassion; a compassionate mind
从地踊出 從地踊出 99 leaping out from the earth
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
等身 100 a life-size image
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
第一义谛 第一義諦 100 absolute truth; supreme truth; paramartha; paramarthasatya
第一义空 第一義空 100 transcendental emptiness; unsurpassed emptiness
东方世界 東方世界 100 Eastern Pure Land
兜婆 100 stupa
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
对治 對治 100
 1. to remedy
 2. an equal to; an opposite; an antidote
多伽罗 多伽羅 100 a kind of wood for incense
度生 100 to save beings
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶世 惡世 195 an evil age
二见 二見 195 two views
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
发露 發露 102 to reveal; to manifest
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便说法 方便說法 102 expedient means
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
烦恼障 煩惱障 102 the obstacle created by afflictions
烦恼习 煩惱習 102 latent tendencies; predisposition
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
犯重 102 a serious offense
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
富单那 富單那 102 putana
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
富罗 富羅 102 pura; land
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
供养于佛 供養於佛 103 gave offerings to the Buddha
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 fruition; the result of karma
和合僧 104 saṃgha; monastic gathering
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
护身 護身 104 protection of the body
化度 104 convert and liberate; teach and save
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
还俗 還俗 104 to return to secular life; to leave monastic life
欢喜地 歡喜地 104
 1. Ground of Joy
 2. the ground of joy
欢喜踊跃 歡喜踊躍 104 leaped up with joy
毁辱 毀辱 104 to slander and humiliate
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
接足礼 接足禮 106 to prostrate oneself on the ground
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结使 結使 106 a fetter
净天 淨天 106 pure devas
惊疑怖畏 驚疑怖畏 106 is startled, feels anxiety, and gets frightened
净国 淨國 106 pure land
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
伎乐 伎樂 106 music
俱致 106 koti; one hundred million; a very large number
堪能 107 ability to undertake
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六入 108 the six sense objects
利养 利養 108 gain
离欲地 離欲地 108 stage of freedom from desire; vītarāgabhūmi
露地 108 dewy ground; the outdoors
罗婆 羅婆 108 an instant; lava
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
满愿 滿願 109 fulfill wishes; paripūrṇa-saṃkalpa
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙色 109 wonderful form
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
名曰 109 to be named; to be called
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那由他 110 a nayuta
能行 110 ability to act
牛头栴檀 牛頭栴檀 110 ox-head sandalwood
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
毘舍遮 112 pisaca
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
頗梨 112 crystal
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
日月星 114 sun, moon and star
入般涅槃 114 to enter Parinirvāṇa
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
如意宝珠 如意寶珠 114 mani jewel; cintāmaṇi
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
萨埵 薩埵 115
 1. sentient being; being, existence; essence, nature, life; sense, consciousness
 2. sentient beings
三明 115 three insights; trividya
三世诸佛 三世諸佛 115 the Buddhas of past, present, and future
三受 115 three sensations; three vedanās
伞盖 傘蓋 115 canopy; chattra
三苦 115 three kinds of suffering
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
色阴 色陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
僧物 115 property of the monastic community
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
善巧方便 115 skillful and expedient means
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧然 燒然 115 to incinerate
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
深妙 115 profound; deep and subtle
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神识 神識 115 soul
沈水香 115 aguru
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
首楞严 首楞嚴 115
 1. śūraṅgama; heroic; resolute
 2. Śūraṅgama Sūtra; Surangama Sutra
水界 115 water; water realm; water element
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四辩 四辯 115 the four unhindered powers of understanding
四梵行 115 the four brahmaviharas
四念处 四念處 115
 1. the four bases of mindfulness
 2. The Four Bases of Mindfulness
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
诵经 誦經 115
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿业 宿業 115 past karma
俗谛 俗諦 115 saṃvṛtisatya; conventional truth; relative truth mundane truth
所以者何 115 Why is that?
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
剃除 116 to severe
天乐 天樂 116 heavenly music
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
往诣 往詣 119 to go to; upagam
妄想心 119 a confused mind; an unsettled mind
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
未曾有法 119 dharmas that have not yet come to pass
为欲满足六波罗蜜 為欲滿足六波羅蜜 119 I exerted myself to fulfil the six Perfections
未来世 未來世 119 times to come; the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我我所 119 conception of possession; mamakāra
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无癡 無癡 119 without delusion
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上尊 無上尊 119 without superior; peerless; exalted one
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现生 現生 120 the present life
险难 險難 120 difficulty
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
信受 120 to believe and accept
心数法 心數法 120 a mental factor
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
行法 120 cultivation method
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修慧 120
 1. Wisdom from Practice; wisdom acquired by cultivation
 2. Xiuhui
 3. Xiuhui
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
夜叉 121 yaksa
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
疑网 疑網 121 a web of doubt
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应供养 應供養 121 worthy of worship
应观 應觀 121 may observe
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
踰阇那 踰闍那 121 yojana
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
住地 122 abode
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸天 諸天 122 devas
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha