Glossary and Vocabulary for Tathāgatagarbhasūtra (Dafangguang Rulai Mimi Cang Jing) 大方廣如來祕密藏經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
2 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
3 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
4 120 infix potential marker 遠離不禪定
5 101 wéi to act as; to serve 是為
6 101 wéi to change into; to become 是為
7 101 wéi to be; is 是為
8 101 wéi to do 是為
9 101 wèi to support; to help 是為
10 101 wéi to govern 是為
11 101 wèi to be; bhū 是為
12 90 to go; to 毀謗於正法
13 90 to rely on; to depend on 毀謗於正法
14 90 Yu 毀謗於正法
15 90 a crow 毀謗於正法
16 87 ér Kangxi radical 126 而說頌曰
17 87 ér as if; to seem like 而說頌曰
18 87 néng can; able 而說頌曰
19 87 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說頌曰
20 87 ér to arrive; up to 而說頌曰
21 87 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
22 87 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
23 85 如來 rúlái Tathagata 是名初入如來密藏根本句也
24 85 如來 Rúlái Tathagata 是名初入如來密藏根本句也
25 85 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是名初入如來密藏根本句也
26 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 而說頌曰
27 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 而說頌曰
28 85 shuì to persuade 而說頌曰
29 85 shuō to teach; to recite; to explain 而說頌曰
30 85 shuō a doctrine; a theory 而說頌曰
31 85 shuō to claim; to assert 而說頌曰
32 85 shuō allocution 而說頌曰
33 85 shuō to criticize; to scold 而說頌曰
34 85 shuō to indicate; to refer to 而說頌曰
35 85 shuō speach; vāda 而說頌曰
36 85 shuō to speak; bhāṣate 而說頌曰
37 85 shuō to instruct 而說頌曰
38 76 Kangxi radical 71 捨慢無貢高
39 76 to not have; without 捨慢無貢高
40 76 mo 捨慢無貢高
41 76 to not have 捨慢無貢高
42 76 Wu 捨慢無貢高
43 76 mo 捨慢無貢高
44 69 self 此是我本業
45 69 [my] dear 此是我本業
46 69 Wo 此是我本業
47 69 self; atman; attan 此是我本業
48 69 ga 此是我本業
49 61 method; way 菩薩有四障法
50 61 France 菩薩有四障法
51 61 the law; rules; regulations 菩薩有四障法
52 61 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四障法
53 61 a standard; a norm 菩薩有四障法
54 61 an institution 菩薩有四障法
55 61 to emulate 菩薩有四障法
56 61 magic; a magic trick 菩薩有四障法
57 61 punishment 菩薩有四障法
58 61 Fa 菩薩有四障法
59 61 a precedent 菩薩有四障法
60 61 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四障法
61 61 relating to a ceremony or rite 菩薩有四障法
62 61 Dharma 菩薩有四障法
63 61 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四障法
64 61 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四障法
65 61 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四障法
66 61 quality; characteristic 菩薩有四障法
67 61 suǒ a few; various; some 所造速疾
68 61 suǒ a place; a location 所造速疾
69 61 suǒ indicates a passive voice 所造速疾
70 61 suǒ an ordinal number 所造速疾
71 61 suǒ meaning 所造速疾
72 61 suǒ garrison 所造速疾
73 61 suǒ place; pradeśa 所造速疾
74 58 xīn heart [organ] 其心端直修善行
75 58 xīn Kangxi radical 61 其心端直修善行
76 58 xīn mind; consciousness 其心端直修善行
77 58 xīn the center; the core; the middle 其心端直修善行
78 58 xīn one of the 28 star constellations 其心端直修善行
79 58 xīn heart 其心端直修善行
80 58 xīn emotion 其心端直修善行
81 58 xīn intention; consideration 其心端直修善行
82 58 xīn disposition; temperament 其心端直修善行
83 58 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其心端直修善行
84 57 four 菩薩有四障法
85 57 note a musical scale 菩薩有四障法
86 57 fourth 菩薩有四障法
87 57 Si 菩薩有四障法
88 57 four; catur 菩薩有四障法
89 52 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼得於質直
90 52 děi to want to; to need to 彼得於質直
91 52 děi must; ought to 彼得於質直
92 52 de 彼得於質直
93 52 de infix potential marker 彼得於質直
94 52 to result in 彼得於質直
95 52 to be proper; to fit; to suit 彼得於質直
96 52 to be satisfied 彼得於質直
97 52 to be finished 彼得於質直
98 52 děi satisfying 彼得於質直
99 52 to contract 彼得於質直
100 52 to hear 彼得於質直
101 52 to have; there is 彼得於質直
102 52 marks time passed 彼得於質直
103 52 obtain; attain; prāpta 彼得於質直
104 49 zhě ca 慧者不信於諸有
105 47 cháng Chang 晝夜三時常修三分
106 47 cháng common; general; ordinary 晝夜三時常修三分
107 47 cháng a principle; a rule 晝夜三時常修三分
108 47 cháng eternal; nitya 晝夜三時常修三分
109 45 善男子 shàn nánzi good men 善男子
110 45 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
111 44 Buddha; Awakened One 時佛告摩訶迦葉
112 44 relating to Buddhism 時佛告摩訶迦葉
113 44 a statue or image of a Buddha 時佛告摩訶迦葉
114 44 a Buddhist text 時佛告摩訶迦葉
115 44 to touch; to stroke 時佛告摩訶迦葉
116 44 Buddha 時佛告摩訶迦葉
117 44 Buddha; Awakened One 時佛告摩訶迦葉
118 44 děng et cetera; and so on 我荷擔彼等
119 44 děng to wait 我荷擔彼等
120 44 děng to be equal 我荷擔彼等
121 44 děng degree; level 我荷擔彼等
122 44 děng to compare 我荷擔彼等
123 44 děng same; equal; sama 我荷擔彼等
124 41 zhī to go 嚴之身
125 41 zhī to arrive; to go 嚴之身
126 41 zhī is 嚴之身
127 41 zhī to use 嚴之身
128 41 zhī Zhi 嚴之身
129 40 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說入如來密藏初句法時
130 40 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊說入如來密藏初句法時
131 39 wáng Wang 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
132 39 wáng a king 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
133 39 wáng Kangxi radical 96 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
134 39 wàng to be king; to rule 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
135 39 wáng a prince; a duke 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
136 39 wáng grand; great 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
137 39 wáng to treat with the ceremony due to a king 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
138 39 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
139 39 wáng the head of a group or gang 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
140 39 wáng the biggest or best of a group 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
141 39 wáng king; best of a kind; rāja 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
142 38 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
143 38 莊嚴 zhuāngyán Dignity 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
144 38 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
145 38 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
146 37 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
147 37 zhì to write down; to record 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
148 37 zhì Zhi 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
149 37 zhì a written record; a treatise 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
150 37 zhì to remember 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
151 37 zhì annals; a treatise; a gazetteer 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
152 37 zhì a birthmark; a mole 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
153 37 zhì determination; will 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
154 37 zhì a magazine 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
155 37 zhì to measure; to weigh 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
156 37 zhì aspiration 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
157 37 zhì Aspiration 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
158 37 zhì resolve; determination; adhyāśaya 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
159 36 yuē to speak; to say 而說頌曰
160 36 yuē Kangxi radical 73 而說頌曰
161 36 yuē to be called 而說頌曰
162 36 yuē said; ukta 而說頌曰
163 35 菩提 pútí bodhi; enlightenment 所有善根迴向菩提不趣下
164 35 菩提 pútí bodhi 所有善根迴向菩提不趣下
165 35 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 所有善根迴向菩提不趣下
166 35 rén person; people; a human being 生及天與人發於無上正真道心
167 35 rén Kangxi radical 9 生及天與人發於無上正真道心
168 35 rén a kind of person 生及天與人發於無上正真道心
169 35 rén everybody 生及天與人發於無上正真道心
170 35 rén adult 生及天與人發於無上正真道心
171 35 rén somebody; others 生及天與人發於無上正真道心
172 35 rén an upright person 生及天與人發於無上正真道心
173 35 rén person; manuṣya 生及天與人發於無上正真道心
174 35 一切 yīqiè temporary 一切諸趣不生染著
175 35 一切 yīqiè the same 一切諸趣不生染著
176 35 sòng to praise; to laud; to acclaim 而說頌曰
177 35 sòng Song; Hymns 而說頌曰
178 35 sòng a hymn; an ode; a eulogy 而說頌曰
179 35 sòng a speech in praise of somebody 而說頌曰
180 35 sòng a divination 而說頌曰
181 35 sòng to recite 而說頌曰
182 35 sòng 1. ode; 2. praise 而說頌曰
183 35 sòng verse; gāthā 而說頌曰
184 34 to reach 不生憍慢及慢慢
185 34 to attain 不生憍慢及慢慢
186 34 to understand 不生憍慢及慢慢
187 34 able to be compared to; to catch up with 不生憍慢及慢慢
188 34 to be involved with; to associate with 不生憍慢及慢慢
189 34 passing of a feudal title from elder to younger brother 不生憍慢及慢慢
190 34 and; ca; api 不生憍慢及慢慢
191 34 shēng to be born; to give birth 若生染著一向專為
192 34 shēng to live 若生染著一向專為
193 34 shēng raw 若生染著一向專為
194 34 shēng a student 若生染著一向專為
195 34 shēng life 若生染著一向專為
196 34 shēng to produce; to give rise 若生染著一向專為
197 34 shēng alive 若生染著一向專為
198 34 shēng a lifetime 若生染著一向專為
199 34 shēng to initiate; to become 若生染著一向專為
200 34 shēng to grow 若生染著一向專為
201 34 shēng unfamiliar 若生染著一向專為
202 34 shēng not experienced 若生染著一向專為
203 34 shēng hard; stiff; strong 若生染著一向專為
204 34 shēng having academic or professional knowledge 若生染著一向專為
205 34 shēng a male role in traditional theatre 若生染著一向專為
206 34 shēng gender 若生染著一向專為
207 34 shēng to develop; to grow 若生染著一向專為
208 34 shēng to set up 若生染著一向專為
209 34 shēng a prostitute 若生染著一向專為
210 34 shēng a captive 若生染著一向專為
211 34 shēng a gentleman 若生染著一向專為
212 34 shēng Kangxi radical 100 若生染著一向專為
213 34 shēng unripe 若生染著一向專為
214 34 shēng nature 若生染著一向專為
215 34 shēng to inherit; to succeed 若生染著一向專為
216 34 shēng destiny 若生染著一向專為
217 34 shēng birth 若生染著一向專為
218 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
219 33 無量 wúliàng immeasurable 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
220 33 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
221 33 無量 wúliàng Atula 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
222 33 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 迴善上道非下乘
223 33 shàn happy 迴善上道非下乘
224 33 shàn good 迴善上道非下乘
225 33 shàn kind-hearted 迴善上道非下乘
226 33 shàn to be skilled at something 迴善上道非下乘
227 33 shàn familiar 迴善上道非下乘
228 33 shàn to repair 迴善上道非下乘
229 33 shàn to admire 迴善上道非下乘
230 33 shàn to praise 迴善上道非下乘
231 33 shàn Shan 迴善上道非下乘
232 33 shàn wholesome; virtuous 迴善上道非下乘
233 31 Kangxi radical 49
234 31 to bring to an end; to stop
235 31 to complete
236 31 to demote; to dismiss
237 31 to recover from an illness
238 31 former; pūrvaka
239 31 to use; to grasp 以智不以憍慢
240 31 to rely on 以智不以憍慢
241 31 to regard 以智不以憍慢
242 31 to be able to 以智不以憍慢
243 31 to order; to command 以智不以憍慢
244 31 used after a verb 以智不以憍慢
245 31 a reason; a cause 以智不以憍慢
246 31 Israel 以智不以憍慢
247 31 Yi 以智不以憍慢
248 31 use; yogena 以智不以憍慢
249 30 zuò to do 所作
250 30 zuò to act as; to serve as 所作
251 30 zuò to start 所作
252 30 zuò a writing; a work 所作
253 30 zuò to dress as; to be disguised as 所作
254 30 zuō to create; to make 所作
255 30 zuō a workshop 所作
256 30 zuō to write; to compose 所作
257 30 zuò to rise 所作
258 30 zuò to be aroused 所作
259 30 zuò activity; action; undertaking 所作
260 30 zuò to regard as 所作
261 30 zuò action; kāraṇa 所作
262 29 zhù to dwell; to live; to reside 還踊住虛空中
263 29 zhù to stop; to halt 還踊住虛空中
264 29 zhù to retain; to remain 還踊住虛空中
265 29 zhù to lodge at [temporarily] 還踊住虛空中
266 29 zhù verb complement 還踊住虛空中
267 29 zhù attaching; abiding; dwelling on 還踊住虛空中
268 29 Qi 其心端直修善行
269 29 èr two 何等二
270 29 èr Kangxi radical 7 何等二
271 29 èr second 何等二
272 29 èr twice; double; di- 何等二
273 29 èr more than one kind 何等二
274 29 èr two; dvā; dvi 何等二
275 29 èr both; dvaya 何等二
276 28 眾生 zhòngshēng all living things 化於眾生
277 28 眾生 zhòngshēng living things other than people 化於眾生
278 28 眾生 zhòngshēng sentient beings 化於眾生
279 28 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 化於眾生
280 28 zhī to know 知而為菩提
281 28 zhī to comprehend 知而為菩提
282 28 zhī to inform; to tell 知而為菩提
283 28 zhī to administer 知而為菩提
284 28 zhī to distinguish; to discern 知而為菩提
285 28 zhī to be close friends 知而為菩提
286 28 zhī to feel; to sense; to perceive 知而為菩提
287 28 zhī to receive; to entertain 知而為菩提
288 28 zhī knowledge 知而為菩提
289 28 zhī consciousness; perception 知而為菩提
290 28 zhī a close friend 知而為菩提
291 28 zhì wisdom 知而為菩提
292 28 zhì Zhi 知而為菩提
293 28 zhī Understanding 知而為菩提
294 28 zhī know; jña 知而為菩提
295 27 cáng to hide 先所見事無所覆藏
296 27 zàng canon; a collection of scriptures 先所見事無所覆藏
297 27 cáng to store 先所見事無所覆藏
298 27 zàng Tibet 先所見事無所覆藏
299 27 zàng a treasure 先所見事無所覆藏
300 27 zàng a store 先所見事無所覆藏
301 27 zāng Zang 先所見事無所覆藏
302 27 zāng good 先所見事無所覆藏
303 27 zāng a male slave 先所見事無所覆藏
304 27 zāng booty 先所見事無所覆藏
305 27 zàng an internal organ 先所見事無所覆藏
306 27 zàng to bury 先所見事無所覆藏
307 27 zàng piṭaka; canon 先所見事無所覆藏
308 27 zàng garba; matrix; embryo 先所見事無所覆藏
309 27 zàng kośa; kosa 先所見事無所覆藏
310 27 zàng alaya; dwelling; residence 先所見事無所覆藏
311 27 niàn to read aloud 即作是念
312 27 niàn to remember; to expect 即作是念
313 27 niàn to miss 即作是念
314 27 niàn to consider 即作是念
315 27 niàn to recite; to chant 即作是念
316 27 niàn to show affection for 即作是念
317 27 niàn a thought; an idea 即作是念
318 27 niàn twenty 即作是念
319 27 niàn memory 即作是念
320 27 niàn an instant 即作是念
321 27 niàn Nian 即作是念
322 27 niàn mindfulness; smrti 即作是念
323 27 niàn a thought; citta 即作是念
324 27 zhōng middle 還踊住虛空中
325 27 zhōng medium; medium sized 還踊住虛空中
326 27 zhōng China 還踊住虛空中
327 27 zhòng to hit the mark 還踊住虛空中
328 27 zhōng midday 還踊住虛空中
329 27 zhōng inside 還踊住虛空中
330 27 zhōng during 還踊住虛空中
331 27 zhōng Zhong 還踊住虛空中
332 27 zhōng intermediary 還踊住虛空中
333 27 zhōng half 還踊住虛空中
334 27 zhòng to reach; to attain 還踊住虛空中
335 27 zhòng to suffer; to infect 還踊住虛空中
336 27 zhòng to obtain 還踊住虛空中
337 27 zhòng to pass an exam 還踊住虛空中
338 27 zhōng middle 還踊住虛空中
339 27 shí time; a point or period of time 世尊說入如來密藏初句法時
340 27 shí a season; a quarter of a year 世尊說入如來密藏初句法時
341 27 shí one of the 12 two-hour periods of the day 世尊說入如來密藏初句法時
342 27 shí fashionable 世尊說入如來密藏初句法時
343 27 shí fate; destiny; luck 世尊說入如來密藏初句法時
344 27 shí occasion; opportunity; chance 世尊說入如來密藏初句法時
345 27 shí tense 世尊說入如來密藏初句法時
346 27 shí particular; special 世尊說入如來密藏初句法時
347 27 shí to plant; to cultivate 世尊說入如來密藏初句法時
348 27 shí an era; a dynasty 世尊說入如來密藏初句法時
349 27 shí time [abstract] 世尊說入如來密藏初句法時
350 27 shí seasonal 世尊說入如來密藏初句法時
351 27 shí to wait upon 世尊說入如來密藏初句法時
352 27 shí hour 世尊說入如來密藏初句法時
353 27 shí appropriate; proper; timely 世尊說入如來密藏初句法時
354 27 shí Shi 世尊說入如來密藏初句法時
355 27 shí a present; currentlt 世尊說入如來密藏初句法時
356 27 shí time; kāla 世尊說入如來密藏初句法時
357 27 shí at that time; samaya 世尊說入如來密藏初句法時
358 27 xiū to decorate; to embellish 修無色定
359 27 xiū to study; to cultivate 修無色定
360 27 xiū to repair 修無色定
361 27 xiū long; slender 修無色定
362 27 xiū to write; to compile 修無色定
363 27 xiū to build; to construct; to shape 修無色定
364 27 xiū to practice 修無色定
365 27 xiū to cut 修無色定
366 27 xiū virtuous; wholesome 修無色定
367 27 xiū a virtuous person 修無色定
368 27 xiū Xiu 修無色定
369 27 xiū to unknot 修無色定
370 27 xiū to prepare; to put in order 修無色定
371 27 xiū excellent 修無色定
372 27 xiū to perform [a ceremony] 修無色定
373 27 xiū Cultivation 修無色定
374 27 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 修無色定
375 27 xiū pratipanna; spiritual practice 修無色定
376 26 míng fame; renown; reputation 失譯人名附三秦錄
377 26 míng a name; personal name; designation 失譯人名附三秦錄
378 26 míng rank; position 失譯人名附三秦錄
379 26 míng an excuse 失譯人名附三秦錄
380 26 míng life 失譯人名附三秦錄
381 26 míng to name; to call 失譯人名附三秦錄
382 26 míng to express; to describe 失譯人名附三秦錄
383 26 míng to be called; to have the name 失譯人名附三秦錄
384 26 míng to own; to possess 失譯人名附三秦錄
385 26 míng famous; renowned 失譯人名附三秦錄
386 26 míng moral 失譯人名附三秦錄
387 26 míng name; naman 失譯人名附三秦錄
388 26 míng fame; renown; yasas 失譯人名附三秦錄
389 25 四法 sì fǎ the four aspects of the Dharma 菩薩有四法
390 25 無有 wú yǒu there is not 無有諂偽
391 25 無有 wú yǒu non-existence 無有諂偽
392 24 jīn today; present; now 我今當以何等供具供養如來
393 24 jīn Jin 我今當以何等供具供養如來
394 24 jīn modern 我今當以何等供具供養如來
395 24 jīn now; adhunā 我今當以何等供具供養如來
396 22 to gather; to collect 不造眾惡集諸善
397 22 collected works; collection 不造眾惡集諸善
398 22 to stablize; to settle 不造眾惡集諸善
399 22 used in place names 不造眾惡集諸善
400 22 to mix; to blend 不造眾惡集諸善
401 22 to hit the mark 不造眾惡集諸善
402 22 to compile 不造眾惡集諸善
403 22 to finish; to accomplish 不造眾惡集諸善
404 22 to rest; to perch 不造眾惡集諸善
405 22 a market 不造眾惡集諸善
406 22 the origin of suffering 不造眾惡集諸善
407 21 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 不捨一切智寶
408 21 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 不捨一切智寶
409 21 fàn to commit a crime; to violate 我說是人無有所犯
410 21 fàn to attack; to invade 我說是人無有所犯
411 21 fàn to transgress 我說是人無有所犯
412 21 fàn conjunction of a star 我說是人無有所犯
413 21 fàn to conquer 我說是人無有所犯
414 21 fàn to occur 我說是人無有所犯
415 21 fàn to face danger 我說是人無有所犯
416 21 fàn to fall 我說是人無有所犯
417 21 fàn a criminal 我說是人無有所犯
418 21 fàn to commit a transgression; āpatti 我說是人無有所犯
419 21 yán to speak; to say; said 同聲三唱作如是言
420 21 yán language; talk; words; utterance; speech 同聲三唱作如是言
421 21 yán Kangxi radical 149 同聲三唱作如是言
422 21 yán phrase; sentence 同聲三唱作如是言
423 21 yán a word; a syllable 同聲三唱作如是言
424 21 yán a theory; a doctrine 同聲三唱作如是言
425 21 yán to regard as 同聲三唱作如是言
426 21 yán to act as 同聲三唱作如是言
427 21 yán word; vacana 同聲三唱作如是言
428 21 yán speak; vad 同聲三唱作如是言
429 21 阿難 Ānán Ananda 是時大德阿難白言
430 21 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 是時大德阿難白言
431 20 wén to hear 其有眾生得聞於是如
432 20 wén Wen 其有眾生得聞於是如
433 20 wén sniff at; to smell 其有眾生得聞於是如
434 20 wén to be widely known 其有眾生得聞於是如
435 20 wén to confirm; to accept 其有眾生得聞於是如
436 20 wén information 其有眾生得聞於是如
437 20 wèn famous; well known 其有眾生得聞於是如
438 20 wén knowledge; learning 其有眾生得聞於是如
439 20 wèn popularity; prestige; reputation 其有眾生得聞於是如
440 20 wén to question 其有眾生得聞於是如
441 20 wén heard; śruta 其有眾生得聞於是如
442 20 wén hearing; śruti 其有眾生得聞於是如
443 20 idea 於意云何
444 20 Italy (abbreviation) 於意云何
445 20 a wish; a desire; intention 於意云何
446 20 mood; feeling 於意云何
447 20 will; willpower; determination 於意云何
448 20 bearing; spirit 於意云何
449 20 to think of; to long for; to miss 於意云何
450 20 to anticipate; to expect 於意云何
451 20 to doubt; to suspect 於意云何
452 20 meaning 於意云何
453 20 a suggestion; a hint 於意云何
454 20 an understanding; a point of view 於意云何
455 20 Yi 於意云何
456 20 manas; mind; mentation 於意云何
457 19 to arise; to get up 不善起禪定
458 19 to rise; to raise 不善起禪定
459 19 to grow out of; to bring forth; to emerge 不善起禪定
460 19 to appoint (to an official post); to take up a post 不善起禪定
461 19 to start 不善起禪定
462 19 to establish; to build 不善起禪定
463 19 to draft; to draw up (a plan) 不善起禪定
464 19 opening sentence; opening verse 不善起禪定
465 19 to get out of bed 不善起禪定
466 19 to recover; to heal 不善起禪定
467 19 to take out; to extract 不善起禪定
468 19 marks the beginning of an action 不善起禪定
469 19 marks the sufficiency of an action 不善起禪定
470 19 to call back from mourning 不善起禪定
471 19 to take place; to occur 不善起禪定
472 19 to conjecture 不善起禪定
473 19 stand up; utthāna 不善起禪定
474 19 arising; utpāda 不善起禪定
475 19 desire 獲利不欲歎德
476 19 to desire; to wish 獲利不欲歎德
477 19 to desire; to intend 獲利不欲歎德
478 19 lust 獲利不欲歎德
479 19 desire; intention; wish; kāma 獲利不欲歎德
480 19 jiàn to see 乃得見是善大丈夫聞其說法
481 19 jiàn opinion; view; understanding 乃得見是善大丈夫聞其說法
482 19 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 乃得見是善大丈夫聞其說法
483 19 jiàn refer to; for details see 乃得見是善大丈夫聞其說法
484 19 jiàn to listen to 乃得見是善大丈夫聞其說法
485 19 jiàn to meet 乃得見是善大丈夫聞其說法
486 19 jiàn to receive (a guest) 乃得見是善大丈夫聞其說法
487 19 jiàn let me; kindly 乃得見是善大丈夫聞其說法
488 19 jiàn Jian 乃得見是善大丈夫聞其說法
489 19 xiàn to appear 乃得見是善大丈夫聞其說法
490 19 xiàn to introduce 乃得見是善大丈夫聞其說法
491 19 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 乃得見是善大丈夫聞其說法
492 19 jiě to loosen; to unfasten; to untie 如我解佛所說義趣
493 19 jiě to explain 如我解佛所說義趣
494 19 jiě to divide; to separate 如我解佛所說義趣
495 19 jiě to understand 如我解佛所說義趣
496 19 jiě to solve a math problem 如我解佛所說義趣
497 19 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 如我解佛所說義趣
498 19 jiě to cut; to disect 如我解佛所說義趣
499 19 jiě to relieve oneself 如我解佛所說義趣
500 19 jiě a solution 如我解佛所說義趣

Frequencies of all Words

Top 1080

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 222 shì is; are; am; to be 是為
2 222 shì is exactly 是為
3 222 shì is suitable; is in contrast 是為
4 222 shì this; that; those 是為
5 222 shì really; certainly 是為
6 222 shì correct; yes; affirmative 是為
7 222 shì true 是為
8 222 shì is; has; exists 是為
9 222 shì used between repetitions of a word 是為
10 222 shì a matter; an affair 是為
11 222 shì Shi 是為
12 222 shì is; bhū 是為
13 222 shì this; idam 是為
14 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
15 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
16 123 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩有四障法
17 120 not; no 遠離不禪定
18 120 expresses that a certain condition cannot be acheived 遠離不禪定
19 120 as a correlative 遠離不禪定
20 120 no (answering a question) 遠離不禪定
21 120 forms a negative adjective from a noun 遠離不禪定
22 120 at the end of a sentence to form a question 遠離不禪定
23 120 to form a yes or no question 遠離不禪定
24 120 infix potential marker 遠離不禪定
25 120 no; na 遠離不禪定
26 101 wèi for; to 是為
27 101 wèi because of 是為
28 101 wéi to act as; to serve 是為
29 101 wéi to change into; to become 是為
30 101 wéi to be; is 是為
31 101 wéi to do 是為
32 101 wèi for 是為
33 101 wèi because of; for; to 是為
34 101 wèi to 是為
35 101 wéi in a passive construction 是為
36 101 wéi forming a rehetorical question 是為
37 101 wéi forming an adverb 是為
38 101 wéi to add emphasis 是為
39 101 wèi to support; to help 是為
40 101 wéi to govern 是為
41 101 wèi to be; bhū 是為
42 90 in; at 毀謗於正法
43 90 in; at 毀謗於正法
44 90 in; at; to; from 毀謗於正法
45 90 to go; to 毀謗於正法
46 90 to rely on; to depend on 毀謗於正法
47 90 to go to; to arrive at 毀謗於正法
48 90 from 毀謗於正法
49 90 give 毀謗於正法
50 90 oppposing 毀謗於正法
51 90 and 毀謗於正法
52 90 compared to 毀謗於正法
53 90 by 毀謗於正法
54 90 and; as well as 毀謗於正法
55 90 for 毀謗於正法
56 90 Yu 毀謗於正法
57 90 a crow 毀謗於正法
58 90 whew; wow 毀謗於正法
59 90 near to; antike 毀謗於正法
60 87 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而說頌曰
61 87 ér Kangxi radical 126 而說頌曰
62 87 ér you 而說頌曰
63 87 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而說頌曰
64 87 ér right away; then 而說頌曰
65 87 ér but; yet; however; while; nevertheless 而說頌曰
66 87 ér if; in case; in the event that 而說頌曰
67 87 ér therefore; as a result; thus 而說頌曰
68 87 ér how can it be that? 而說頌曰
69 87 ér so as to 而說頌曰
70 87 ér only then 而說頌曰
71 87 ér as if; to seem like 而說頌曰
72 87 néng can; able 而說頌曰
73 87 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而說頌曰
74 87 ér me 而說頌曰
75 87 ér to arrive; up to 而說頌曰
76 87 ér possessive 而說頌曰
77 87 ér and; ca 而說頌曰
78 87 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
79 87 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 迦葉
80 86 yǒu is; are; to exist 菩薩有四障法
81 86 yǒu to have; to possess 菩薩有四障法
82 86 yǒu indicates an estimate 菩薩有四障法
83 86 yǒu indicates a large quantity 菩薩有四障法
84 86 yǒu indicates an affirmative response 菩薩有四障法
85 86 yǒu a certain; used before a person, time, or place 菩薩有四障法
86 86 yǒu used to compare two things 菩薩有四障法
87 86 yǒu used in a polite formula before certain verbs 菩薩有四障法
88 86 yǒu used before the names of dynasties 菩薩有四障法
89 86 yǒu a certain thing; what exists 菩薩有四障法
90 86 yǒu multiple of ten and ... 菩薩有四障法
91 86 yǒu abundant 菩薩有四障法
92 86 yǒu purposeful 菩薩有四障法
93 86 yǒu You 菩薩有四障法
94 86 yǒu 1. existence; 2. becoming 菩薩有四障法
95 86 yǒu becoming; bhava 菩薩有四障法
96 85 如來 rúlái Tathagata 是名初入如來密藏根本句也
97 85 如來 Rúlái Tathagata 是名初入如來密藏根本句也
98 85 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 是名初入如來密藏根本句也
99 85 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 而說頌曰
100 85 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 而說頌曰
101 85 shuì to persuade 而說頌曰
102 85 shuō to teach; to recite; to explain 而說頌曰
103 85 shuō a doctrine; a theory 而說頌曰
104 85 shuō to claim; to assert 而說頌曰
105 85 shuō allocution 而說頌曰
106 85 shuō to criticize; to scold 而說頌曰
107 85 shuō to indicate; to refer to 而說頌曰
108 85 shuō speach; vāda 而說頌曰
109 85 shuō to speak; bhāṣate 而說頌曰
110 85 shuō to instruct 而說頌曰
111 77 ruò to seem; to be like; as 若生染著一向專為
112 77 ruò seemingly 若生染著一向專為
113 77 ruò if 若生染著一向專為
114 77 ruò you 若生染著一向專為
115 77 ruò this; that 若生染著一向專為
116 77 ruò and; or 若生染著一向專為
117 77 ruò as for; pertaining to 若生染著一向專為
118 77 pomegranite 若生染著一向專為
119 77 ruò to choose 若生染著一向專為
120 77 ruò to agree; to accord with; to conform to 若生染著一向專為
121 77 ruò thus 若生染著一向專為
122 77 ruò pollia 若生染著一向專為
123 77 ruò Ruo 若生染著一向專為
124 77 ruò only then 若生染著一向專為
125 77 ja 若生染著一向專為
126 77 jñā 若生染著一向專為
127 77 ruò if; yadi 若生染著一向專為
128 76 no 捨慢無貢高
129 76 Kangxi radical 71 捨慢無貢高
130 76 to not have; without 捨慢無貢高
131 76 has not yet 捨慢無貢高
132 76 mo 捨慢無貢高
133 76 do not 捨慢無貢高
134 76 not; -less; un- 捨慢無貢高
135 76 regardless of 捨慢無貢高
136 76 to not have 捨慢無貢高
137 76 um 捨慢無貢高
138 76 Wu 捨慢無貢高
139 76 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 捨慢無貢高
140 76 not; non- 捨慢無貢高
141 76 mo 捨慢無貢高
142 69 I; me; my 此是我本業
143 69 self 此是我本業
144 69 we; our 此是我本業
145 69 [my] dear 此是我本業
146 69 Wo 此是我本業
147 69 self; atman; attan 此是我本業
148 69 ga 此是我本業
149 69 I; aham 此是我本業
150 63 zhū all; many; various 一切諸趣不生染著
151 63 zhū Zhu 一切諸趣不生染著
152 63 zhū all; members of the class 一切諸趣不生染著
153 63 zhū interrogative particle 一切諸趣不生染著
154 63 zhū him; her; them; it 一切諸趣不生染著
155 63 zhū of; in 一切諸趣不生染著
156 63 zhū all; many; sarva 一切諸趣不生染著
157 61 method; way 菩薩有四障法
158 61 France 菩薩有四障法
159 61 the law; rules; regulations 菩薩有四障法
160 61 the teachings of the Buddha; Dharma 菩薩有四障法
161 61 a standard; a norm 菩薩有四障法
162 61 an institution 菩薩有四障法
163 61 to emulate 菩薩有四障法
164 61 magic; a magic trick 菩薩有四障法
165 61 punishment 菩薩有四障法
166 61 Fa 菩薩有四障法
167 61 a precedent 菩薩有四障法
168 61 a classification of some kinds of Han texts 菩薩有四障法
169 61 relating to a ceremony or rite 菩薩有四障法
170 61 Dharma 菩薩有四障法
171 61 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 菩薩有四障法
172 61 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 菩薩有四障法
173 61 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 菩薩有四障法
174 61 quality; characteristic 菩薩有四障法
175 61 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所造速疾
176 61 suǒ an office; an institute 所造速疾
177 61 suǒ introduces a relative clause 所造速疾
178 61 suǒ it 所造速疾
179 61 suǒ if; supposing 所造速疾
180 61 suǒ a few; various; some 所造速疾
181 61 suǒ a place; a location 所造速疾
182 61 suǒ indicates a passive voice 所造速疾
183 61 suǒ that which 所造速疾
184 61 suǒ an ordinal number 所造速疾
185 61 suǒ meaning 所造速疾
186 61 suǒ garrison 所造速疾
187 61 suǒ place; pradeśa 所造速疾
188 61 suǒ that which; yad 所造速疾
189 60 dāng to be; to act as; to serve as 當利一切眾生
190 60 dāng at or in the very same; be apposite 當利一切眾生
191 60 dāng dang (sound of a bell) 當利一切眾生
192 60 dāng to face 當利一切眾生
193 60 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當利一切眾生
194 60 dāng to manage; to host 當利一切眾生
195 60 dāng should 當利一切眾生
196 60 dāng to treat; to regard as 當利一切眾生
197 60 dǎng to think 當利一切眾生
198 60 dàng suitable; correspond to 當利一切眾生
199 60 dǎng to be equal 當利一切眾生
200 60 dàng that 當利一切眾生
201 60 dāng an end; top 當利一切眾生
202 60 dàng clang; jingle 當利一切眾生
203 60 dāng to judge 當利一切眾生
204 60 dǎng to bear on one's shoulder 當利一切眾生
205 60 dàng the same 當利一切眾生
206 60 dàng to pawn 當利一切眾生
207 60 dàng to fail [an exam] 當利一切眾生
208 60 dàng a trap 當利一切眾生
209 60 dàng a pawned item 當利一切眾生
210 60 dāng will be; bhaviṣyati 當利一切眾生
211 58 xīn heart [organ] 其心端直修善行
212 58 xīn Kangxi radical 61 其心端直修善行
213 58 xīn mind; consciousness 其心端直修善行
214 58 xīn the center; the core; the middle 其心端直修善行
215 58 xīn one of the 28 star constellations 其心端直修善行
216 58 xīn heart 其心端直修善行
217 58 xīn emotion 其心端直修善行
218 58 xīn intention; consideration 其心端直修善行
219 58 xīn disposition; temperament 其心端直修善行
220 58 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 其心端直修善行
221 57 four 菩薩有四障法
222 57 note a musical scale 菩薩有四障法
223 57 fourth 菩薩有四障法
224 57 Si 菩薩有四障法
225 57 four; catur 菩薩有四障法
226 52 de potential marker 彼得於質直
227 52 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 彼得於質直
228 52 děi must; ought to 彼得於質直
229 52 děi to want to; to need to 彼得於質直
230 52 děi must; ought to 彼得於質直
231 52 de 彼得於質直
232 52 de infix potential marker 彼得於質直
233 52 to result in 彼得於質直
234 52 to be proper; to fit; to suit 彼得於質直
235 52 to be satisfied 彼得於質直
236 52 to be finished 彼得於質直
237 52 de result of degree 彼得於質直
238 52 de marks completion of an action 彼得於質直
239 52 děi satisfying 彼得於質直
240 52 to contract 彼得於質直
241 52 marks permission or possibility 彼得於質直
242 52 expressing frustration 彼得於質直
243 52 to hear 彼得於質直
244 52 to have; there is 彼得於質直
245 52 marks time passed 彼得於質直
246 52 obtain; attain; prāpta 彼得於質直
247 50 such as; for example; for instance 如問而演說
248 50 if 如問而演說
249 50 in accordance with 如問而演說
250 50 to be appropriate; should; with regard to 如問而演說
251 50 this 如問而演說
252 50 it is so; it is thus; can be compared with 如問而演說
253 50 to go to 如問而演說
254 50 to meet 如問而演說
255 50 to appear; to seem; to be like 如問而演說
256 50 at least as good as 如問而演說
257 50 and 如問而演說
258 50 or 如問而演說
259 50 but 如問而演說
260 50 then 如問而演說
261 50 naturally 如問而演說
262 50 expresses a question or doubt 如問而演說
263 50 you 如問而演說
264 50 the second lunar month 如問而演說
265 50 in; at 如問而演說
266 50 Ru 如問而演說
267 50 Thus 如問而演說
268 50 thus; tathā 如問而演說
269 50 like; iva 如問而演說
270 50 suchness; tathatā 如問而演說
271 49 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 慧者不信於諸有
272 49 zhě that 慧者不信於諸有
273 49 zhě nominalizing function word 慧者不信於諸有
274 49 zhě used to mark a definition 慧者不信於諸有
275 49 zhě used to mark a pause 慧者不信於諸有
276 49 zhě topic marker; that; it 慧者不信於諸有
277 49 zhuó according to 慧者不信於諸有
278 49 zhě ca 慧者不信於諸有
279 47 cháng always; ever; often; frequently; constantly 晝夜三時常修三分
280 47 cháng Chang 晝夜三時常修三分
281 47 cháng long-lasting 晝夜三時常修三分
282 47 cháng common; general; ordinary 晝夜三時常修三分
283 47 cháng a principle; a rule 晝夜三時常修三分
284 47 cháng eternal; nitya 晝夜三時常修三分
285 45 善男子 shàn nánzi good men 善男子
286 45 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
287 44 Buddha; Awakened One 時佛告摩訶迦葉
288 44 relating to Buddhism 時佛告摩訶迦葉
289 44 a statue or image of a Buddha 時佛告摩訶迦葉
290 44 a Buddhist text 時佛告摩訶迦葉
291 44 to touch; to stroke 時佛告摩訶迦葉
292 44 Buddha 時佛告摩訶迦葉
293 44 Buddha; Awakened One 時佛告摩訶迦葉
294 44 děng et cetera; and so on 我荷擔彼等
295 44 děng to wait 我荷擔彼等
296 44 děng degree; kind 我荷擔彼等
297 44 děng plural 我荷擔彼等
298 44 děng to be equal 我荷擔彼等
299 44 děng degree; level 我荷擔彼等
300 44 děng to compare 我荷擔彼等
301 44 děng same; equal; sama 我荷擔彼等
302 43 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
303 43 old; ancient; former; past 何以故
304 43 reason; cause; purpose 何以故
305 43 to die 何以故
306 43 so; therefore; hence 何以故
307 43 original 何以故
308 43 accident; happening; instance 何以故
309 43 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
310 43 something in the past 何以故
311 43 deceased; dead 何以故
312 43 still; yet 何以故
313 43 therefore; tasmāt 何以故
314 43 如是 rúshì thus; so 慧者如是集善業
315 43 如是 rúshì thus, so 慧者如是集善業
316 43 如是 rúshì thus; evam 慧者如是集善業
317 43 如是 rúshì thus; evam 慧者如是集善業
318 41 zhī him; her; them; that 嚴之身
319 41 zhī used between a modifier and a word to form a word group 嚴之身
320 41 zhī to go 嚴之身
321 41 zhī this; that 嚴之身
322 41 zhī genetive marker 嚴之身
323 41 zhī it 嚴之身
324 41 zhī in 嚴之身
325 41 zhī all 嚴之身
326 41 zhī and 嚴之身
327 41 zhī however 嚴之身
328 41 zhī if 嚴之身
329 41 zhī then 嚴之身
330 41 zhī to arrive; to go 嚴之身
331 41 zhī is 嚴之身
332 41 zhī to use 嚴之身
333 41 zhī Zhi 嚴之身
334 41 何等 héděng which?; what?; how?; what? 何等四
335 41 何等 héděng sigh 何等四
336 40 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊說入如來密藏初句法時
337 40 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊說入如來密藏初句法時
338 39 wáng Wang 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
339 39 wáng a king 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
340 39 wáng Kangxi radical 96 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
341 39 wàng to be king; to rule 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
342 39 wáng a prince; a duke 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
343 39 wáng grand; great 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
344 39 wáng to treat with the ceremony due to a king 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
345 39 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
346 39 wáng the head of a group or gang 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
347 39 wáng the biggest or best of a group 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
348 39 wáng king; best of a kind; rāja 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
349 38 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
350 38 莊嚴 zhuāngyán Dignity 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
351 38 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
352 38 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
353 37 zhì a sign; a mark; a flag; a banner 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
354 37 zhì to write down; to record 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
355 37 zhì Zhi 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
356 37 zhì a written record; a treatise 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
357 37 zhì to remember 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
358 37 zhì annals; a treatise; a gazetteer 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
359 37 zhì a birthmark; a mole 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
360 37 zhì determination; will 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
361 37 zhì a magazine 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
362 37 zhì to measure; to weigh 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
363 37 zhì aspiration 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
364 37 zhì Aspiration 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
365 37 zhì resolve; determination; adhyāśaya 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
366 37 this; these 此是我本業
367 37 in this way 此是我本業
368 37 otherwise; but; however; so 此是我本業
369 37 at this time; now; here 此是我本業
370 37 this; here; etad 此是我本業
371 36 yuē to speak; to say 而說頌曰
372 36 yuē Kangxi radical 73 而說頌曰
373 36 yuē to be called 而說頌曰
374 36 yuē particle without meaning 而說頌曰
375 36 yuē said; ukta 而說頌曰
376 35 菩提 pútí bodhi; enlightenment 所有善根迴向菩提不趣下
377 35 菩提 pútí bodhi 所有善根迴向菩提不趣下
378 35 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 所有善根迴向菩提不趣下
379 35 rén person; people; a human being 生及天與人發於無上正真道心
380 35 rén Kangxi radical 9 生及天與人發於無上正真道心
381 35 rén a kind of person 生及天與人發於無上正真道心
382 35 rén everybody 生及天與人發於無上正真道心
383 35 rén adult 生及天與人發於無上正真道心
384 35 rén somebody; others 生及天與人發於無上正真道心
385 35 rén an upright person 生及天與人發於無上正真道心
386 35 rén person; manuṣya 生及天與人發於無上正真道心
387 35 一切 yīqiè all; every; everything 一切諸趣不生染著
388 35 一切 yīqiè temporary 一切諸趣不生染著
389 35 一切 yīqiè the same 一切諸趣不生染著
390 35 一切 yīqiè generally 一切諸趣不生染著
391 35 一切 yīqiè all, everything 一切諸趣不生染著
392 35 一切 yīqiè all; sarva 一切諸趣不生染著
393 35 sòng to praise; to laud; to acclaim 而說頌曰
394 35 sòng Song; Hymns 而說頌曰
395 35 sòng a hymn; an ode; a eulogy 而說頌曰
396 35 sòng a speech in praise of somebody 而說頌曰
397 35 sòng a divination 而說頌曰
398 35 sòng to recite 而說頌曰
399 35 sòng 1. ode; 2. praise 而說頌曰
400 35 sòng verse; gāthā 而說頌曰
401 34 to reach 不生憍慢及慢慢
402 34 and 不生憍慢及慢慢
403 34 coming to; when 不生憍慢及慢慢
404 34 to attain 不生憍慢及慢慢
405 34 to understand 不生憍慢及慢慢
406 34 able to be compared to; to catch up with 不生憍慢及慢慢
407 34 to be involved with; to associate with 不生憍慢及慢慢
408 34 passing of a feudal title from elder to younger brother 不生憍慢及慢慢
409 34 and; ca; api 不生憍慢及慢慢
410 34 shēng to be born; to give birth 若生染著一向專為
411 34 shēng to live 若生染著一向專為
412 34 shēng raw 若生染著一向專為
413 34 shēng a student 若生染著一向專為
414 34 shēng life 若生染著一向專為
415 34 shēng to produce; to give rise 若生染著一向專為
416 34 shēng alive 若生染著一向專為
417 34 shēng a lifetime 若生染著一向專為
418 34 shēng to initiate; to become 若生染著一向專為
419 34 shēng to grow 若生染著一向專為
420 34 shēng unfamiliar 若生染著一向專為
421 34 shēng not experienced 若生染著一向專為
422 34 shēng hard; stiff; strong 若生染著一向專為
423 34 shēng very; extremely 若生染著一向專為
424 34 shēng having academic or professional knowledge 若生染著一向專為
425 34 shēng a male role in traditional theatre 若生染著一向專為
426 34 shēng gender 若生染著一向專為
427 34 shēng to develop; to grow 若生染著一向專為
428 34 shēng to set up 若生染著一向專為
429 34 shēng a prostitute 若生染著一向專為
430 34 shēng a captive 若生染著一向專為
431 34 shēng a gentleman 若生染著一向專為
432 34 shēng Kangxi radical 100 若生染著一向專為
433 34 shēng unripe 若生染著一向專為
434 34 shēng nature 若生染著一向專為
435 34 shēng to inherit; to succeed 若生染著一向專為
436 34 shēng destiny 若生染著一向專為
437 34 shēng birth 若生染著一向專為
438 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
439 33 無量 wúliàng immeasurable 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
440 33 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
441 33 無量 wúliàng Atula 爾時無量志莊嚴王菩薩聞是如來密藏法
442 33 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 迴善上道非下乘
443 33 shàn happy 迴善上道非下乘
444 33 shàn good 迴善上道非下乘
445 33 shàn kind-hearted 迴善上道非下乘
446 33 shàn to be skilled at something 迴善上道非下乘
447 33 shàn familiar 迴善上道非下乘
448 33 shàn to repair 迴善上道非下乘
449 33 shàn to admire 迴善上道非下乘
450 33 shàn to praise 迴善上道非下乘
451 33 shàn numerous; frequent; easy 迴善上道非下乘
452 33 shàn Shan 迴善上道非下乘
453 33 shàn wholesome; virtuous 迴善上道非下乘
454 31 already
455 31 Kangxi radical 49
456 31 from
457 31 to bring to an end; to stop
458 31 final aspectual particle
459 31 afterwards; thereafter
460 31 too; very; excessively
461 31 to complete
462 31 to demote; to dismiss
463 31 to recover from an illness
464 31 certainly
465 31 an interjection of surprise
466 31 this
467 31 former; pūrvaka
468 31 former; pūrvaka
469 31 so as to; in order to 以智不以憍慢
470 31 to use; to regard as 以智不以憍慢
471 31 to use; to grasp 以智不以憍慢
472 31 according to 以智不以憍慢
473 31 because of 以智不以憍慢
474 31 on a certain date 以智不以憍慢
475 31 and; as well as 以智不以憍慢
476 31 to rely on 以智不以憍慢
477 31 to regard 以智不以憍慢
478 31 to be able to 以智不以憍慢
479 31 to order; to command 以智不以憍慢
480 31 further; moreover 以智不以憍慢
481 31 used after a verb 以智不以憍慢
482 31 very 以智不以憍慢
483 31 already 以智不以憍慢
484 31 increasingly 以智不以憍慢
485 31 a reason; a cause 以智不以憍慢
486 31 Israel 以智不以憍慢
487 31 Yi 以智不以憍慢
488 31 use; yogena 以智不以憍慢
489 30 zuò to do 所作
490 30 zuò to act as; to serve as 所作
491 30 zuò to start 所作
492 30 zuò a writing; a work 所作
493 30 zuò to dress as; to be disguised as 所作
494 30 zuō to create; to make 所作
495 30 zuō a workshop 所作
496 30 zuō to write; to compose 所作
497 30 zuò to rise 所作
498 30 zuò to be aroused 所作
499 30 zuò activity; action; undertaking 所作
500 30 zuò to regard as 所作

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
no; na
wèi to be; bhū
near to; antike
ér and; ca
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
白净 白淨 98 Shuddhodana; Suddhodana
百劫 98 Baijie
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
宝手菩萨 寶手菩薩 98 Ratnapāṇi; Ratnapāṇi Bodhisattva; Ratnapani
宝印手菩萨 寶印手菩薩 98 Ratnamudrahasta Bodhisattva
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大方广如来秘密藏经 大方廣如來祕密藏經 100 Tathāgatagarbhasūtra; Dafangguang Rulai Mimi Cang Jing
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
兜率陀天 100 Tusita
多利 100 Dolly
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛护 佛護 102 Buddhapalita
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
113
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
 5. the Chinese; cīna
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
胜乘 勝乘 115 Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘者 聲聞乘者 115 Śrāvaka
释梵 釋梵 115 Sakra and Brahma; Śakra and Brahmā
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威德王 119 Wideok of Baekje
无诸 無諸 119 Wu Zhu
无自性 無自性 119 niḥsvabhāva; no self-nature
下乘 120 Hinayana; Hīnayāna; Lesser Vehicle
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
贤护 賢護 120 Bhadrapāla
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
喜根 120 Saumanasya; Prīti; Joy
修利 120 Surya
虚空藏 虛空藏 120 Akasagarbha Bodhisattva
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
祇阇崛山 祇闍崛山 122 Grdhrakūta; Vulture Peak
总持自在 總持自在 122 Dharanisvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 307.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安乐行 安樂行 196
 1. Practice of Stability and Happiness
 2. pleasant practices
 3. peaceful conduct
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
白佛 98 to address the Buddha
宝台 寶臺 98 jewelled terrace
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
本愿 本願 98 prior vow; purvapranidhana
本愿力 本願力 98
 1. Power of the Original Vow
 2. the power of a vow
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
边见 邊見 98 extreme views; antagrahadrsti
变易 變易 98
 1. to change
 2. change
比丘僧 98 monastic community
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不净观 不淨觀 98 contemplation of impurity
不轻 不輕 98 never disparage
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常乐 常樂 99 lasting joy
常生 99 immortality
常勤 99 practised; pratipanna
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
充润 充潤 99 saturates
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
幢幡 99 a hanging banner
触娆 觸嬈 99 to disturbs; to harass
麁恶 麁惡 99 disgusting
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
道果 100 the fruit of the path
道心 100 Mind for the Way
到彼岸 100
 1. To the Other Shore
 2. to reach the other shore; to reach Nirvāṇa
得道 100 to attain enlightenment
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
等至 100 samāpatti; meditative attainment
定慧 100
 1. Concentration and Wisdom
 2. meditative wisdom
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二见 二見 195 two views
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便慧 102 skill in means and wisdom
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
法摄 法攝 102 a means of embracing; a ground for the bonds of fellowship
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法雨 102
 1. Dharma rain
 2. Dharma Rain
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
佛德 102 Buddha virtue
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛境界 102 realm of buddhas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛灭度 佛滅度 102 Buddha's Nirvāṇa
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
福伽罗 福伽羅 102 pudgala; individual; person
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
果证 果證 103 realized attainment
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
护世 護世 104 protectors of the world
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
华香 華香 104 incense and flowers
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
化作 104 to produce; to conjure
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
假有 106 Nominal Existence
见着 見著 106 attachment to meeting with people
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
界分 106 a region; a realm
结使 結使 106 a fetter
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
敬信 106
 1. Respect and Trust
 2. respectful and faithful
净修 淨修 106 proper cultivation
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净志 淨志 106 a wandering monk; śramaṇa
偈言 106 a verse; a gatha
伎乐 伎樂 106 music
苦痛 107 the sensation of pain
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
两舌语 兩舌語 108 double-tongued speech
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
利养 利養 108 gain
曼陀罗华 曼陀羅華 109 mandārava flower; mandāra flower; coral tree flower
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
妙心 109 Wondrous Mind
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名曰 109 to be named; to be called
摩尼 109 mani; jewel
那由他 110 a nayuta
能持 110 ability to uphold the precepts
念法 110
 1. Way of Contemplation
 2. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨僧 菩薩僧 112
 1. bodhisattva
 2. monastics belonging to a Mahayana school
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
千佛 113 thousand Buddhas
勤行 113 diligent practice
清净心 清淨心 113 pure mind
求法 113 to seek the Dharma
绕佛 繞佛 114 to circumambulate the Buddha
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来佛 如來佛 114 Tathagata Buddha
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
山王 115 the highest peak
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善思 115 thoughtfulness; wholesome thinking
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
生起 115 cause; arising
身见 身見 115 views of a self
身命 115 body and life
十恶 十惡 115 the ten evils
十恶业道 十惡業道 115 ten unwholesome behaviors
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
释师子 釋師子 115 lion of the Śākyas
世导师 世導師 115 guide of the world
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
事相 115 phenomenon; esoteric practice
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受者 115 recipient
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四法 115 the four aspects of the Dharma
四摄 四攝 115 Four Means of Embracing; the four means of embracing
四天下 115 the four continents
所持 115 adhisthana; empowerment
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
歎德 116 verses on virtues
贪着 貪著 116 attachment to desire
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
妄语 妄語 119 Lying
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无得 無得 119 Non-Attainment
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无门 無門 119 Non-Existing Gate
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五无间罪 五無間罪 119 Avici Hell; offenses deserving Fivefold Relentless Retribution
无惭 無慚 119 shamelessness; āhrīkya
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无上正真道 無上正真道 119 unexcelled complete enlightenment
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
现见 現見 120 to immediately see
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心生灭 心生滅 120 the teaching of arising and ceasing
心缘 心緣 120 cognition of the environment
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行一 120 equivalence of all forms of practice
行法 120 cultivation method
信解 120 resolution; determination; zeal
心所 120 a mental factor; caitta
修善 120 to cultivate goodness
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
因缘生 因緣生 121 produced from causes and conditions
应作 應作 121 a manifestation
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切声 一切聲 121 every sound
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有法 121 something that exists
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
欲界 121 realm of desire
愿行 願行 121 cultivation and vows
缘法 緣法 121 causes and conditions
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
余趣 餘趣 121 other realms
欲心 121 a lustful heart
赞佛 讚佛 122 to praise the Buddha
赞歎 讚歎 122 praise
造业 造業 122 Creating Karma
增上 122 additional; increased; superior
增上慢 122 conceit; abhimāna
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
知惭 知慚 122 Sense of Humility
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智心 122 a wise mind
众苦 眾苦 122 all suffering
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
诸力 諸力 122 powers; bala
自心 122 One's Mind
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作善 122 to do good deeds