Glossary and Vocabulary for Sutra of Perfect Enlightenment 大方廣圓覺修多羅了義經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 108 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
2 108 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
3 106 zhě ca 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
4 89 菩薩 púsà bodhisattva 淨諸業障菩薩
5 89 菩薩 púsà bodhisattva 淨諸業障菩薩
6 89 菩薩 púsà bodhisatta 淨諸業障菩薩
7 86 to reach 及說菩薩於大乘中發清淨心
8 86 to attain 及說菩薩於大乘中發清淨心
9 86 to understand 及說菩薩於大乘中發清淨心
10 86 able to be compared to; to catch up with 及說菩薩於大乘中發清淨心
11 86 to be involved with; to associate with 及說菩薩於大乘中發清淨心
12 86 passing of a feudal title from elder to younger brother 及說菩薩於大乘中發清淨心
13 86 and; ca; api 及說菩薩於大乘中發清淨心
14 84 wéi to act as; to serve 而為上首
15 84 wéi to change into; to become 而為上首
16 84 wéi to be; is 而為上首
17 84 wéi to do 而為上首
18 84 wèi to support; to help 而為上首
19 84 wéi to govern 而為上首
20 82 Kangxi radical 71 一切眾生從無始來種種顛倒
21 82 to not have; without 一切眾生從無始來種種顛倒
22 82 mo 一切眾生從無始來種種顛倒
23 82 to not have 一切眾生從無始來種種顛倒
24 82 Wu 一切眾生從無始來種種顛倒
25 82 mo 一切眾生從無始來種種顛倒
26 77 眾生 zhòngshēng all living things 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
27 77 眾生 zhòngshēng living things other than people 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
28 77 眾生 zhòngshēng sentient beings 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
29 77 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
30 74 to go; to 婆伽婆入於神通大光明藏
31 74 to rely on; to depend on 婆伽婆入於神通大光明藏
32 74 Yu 婆伽婆入於神通大光明藏
33 74 a crow 婆伽婆入於神通大光明藏
34 74 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 說於如來本起清淨因地法行
35 74 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 說於如來本起清淨因地法行
36 74 清淨 qīngjìng concise 說於如來本起清淨因地法行
37 74 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 說於如來本起清淨因地法行
38 74 清淨 qīngjìng pure and clean 說於如來本起清淨因地法行
39 74 清淨 qīngjìng purity 說於如來本起清淨因地法行
40 74 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 說於如來本起清淨因地法行
41 67 末世 mòshì last phase of an age 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
42 67 末世 mòshì lifelong 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
43 66 一切 yīqiè temporary 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
44 66 一切 yīqiè the same 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
45 65 ér Kangxi radical 126 而為上首
46 65 ér as if; to seem like 而為上首
47 65 néng can; able 而為上首
48 65 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
49 65 ér to arrive; up to 而為上首
50 58 圓覺 yuán jué complete enlightenment 圓覺菩薩
51 58 圓覺 yuán jué Perfect Enlightenment 圓覺菩薩
52 57 míng fame; renown; reputation 故名無明
53 57 míng a name; personal name; designation 故名無明
54 57 míng rank; position 故名無明
55 57 míng an excuse 故名無明
56 57 míng life 故名無明
57 57 míng to name; to call 故名無明
58 57 míng to express; to describe 故名無明
59 57 míng to be called; to have the name 故名無明
60 57 míng to own; to possess 故名無明
61 57 míng famous; renowned 故名無明
62 57 míng moral 故名無明
63 57 míng name; naman 故名無明
64 57 míng fame; renown; yasas 故名無明
65 55 huàn a fantasy; an illusion 知如幻者
66 55 huàn to delude; to decieve 知如幻者
67 55 huàn to conjuure; to transform by magic 知如幻者
68 55 huàn illusion; māyā 知如幻者
69 54 infix potential marker 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
70 54 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行
71 54 jué to awake 普覺菩薩
72 54 jiào sleep 普覺菩薩
73 54 jué to realize 普覺菩薩
74 54 jué to know; to understand; to sense; to perceive 普覺菩薩
75 54 jué to enlighten; to inspire 普覺菩薩
76 54 jué perception; feeling 普覺菩薩
77 54 jué a person with foresight 普覺菩薩
78 54 jué Awaken 普覺菩薩
79 54 jué bodhi; enlightenment; awakening 普覺菩薩
80 53 xiū to decorate; to embellish 如來因地修圓覺者
81 53 xiū to study; to cultivate 如來因地修圓覺者
82 53 xiū to repair 如來因地修圓覺者
83 53 xiū long; slender 如來因地修圓覺者
84 53 xiū to write; to compile 如來因地修圓覺者
85 53 xiū to build; to construct; to shape 如來因地修圓覺者
86 53 xiū to practice 如來因地修圓覺者
87 53 xiū to cut 如來因地修圓覺者
88 53 xiū virtuous; wholesome 如來因地修圓覺者
89 53 xiū a virtuous person 如來因地修圓覺者
90 53 xiū Xiu 如來因地修圓覺者
91 53 xiū to unknot 如來因地修圓覺者
92 53 xiū to prepare; to put in order 如來因地修圓覺者
93 53 xiū excellent 如來因地修圓覺者
94 53 xiū to perform [a ceremony] 如來因地修圓覺者
95 53 xiū Cultivation 如來因地修圓覺者
96 53 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如來因地修圓覺者
97 53 xiū pratipanna; spiritual practice 如來因地修圓覺者
98 51 xīn heart [organ] 則無有心
99 51 xīn Kangxi radical 61 則無有心
100 51 xīn mind; consciousness 則無有心
101 51 xīn the center; the core; the middle 則無有心
102 51 xīn one of the 28 star constellations 則無有心
103 51 xīn heart 則無有心
104 51 xīn emotion 則無有心
105 51 xīn intention; consideration 則無有心
106 51 xīn disposition; temperament 則無有心
107 51 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 則無有心
108 50 世尊 shìzūn World-Honored One 大悲世尊
109 50 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 大悲世尊
110 46 如來 rúlái Tathagata 同住如來平等法會
111 46 如來 Rúlái Tathagata 同住如來平等法會
112 46 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 同住如來平等法會
113 44 self 我今此身四大和合
114 44 [my] dear 我今此身四大和合
115 44 Wo 我今此身四大和合
116 44 self; atman; attan 我今此身四大和合
117 44 ga 我今此身四大和合
118 42 xìng gender 亦不可說無知覺性
119 42 xìng nature; disposition 亦不可說無知覺性
120 42 xìng grammatical gender 亦不可說無知覺性
121 42 xìng a property; a quality 亦不可說無知覺性
122 42 xìng life; destiny 亦不可說無知覺性
123 42 xìng sexual desire 亦不可說無知覺性
124 42 xìng scope 亦不可說無知覺性
125 42 xìng nature 亦不可說無知覺性
126 42 to use; to grasp 皆以智慧覺
127 42 to rely on 皆以智慧覺
128 42 to regard 皆以智慧覺
129 42 to be able to 皆以智慧覺
130 42 to order; to command 皆以智慧覺
131 42 used after a verb 皆以智慧覺
132 42 a reason; a cause 皆以智慧覺
133 42 Israel 皆以智慧覺
134 42 Yi 皆以智慧覺
135 42 use; yogena 皆以智慧覺
136 41 zhī to know 知是空花
137 41 zhī to comprehend 知是空花
138 41 zhī to inform; to tell 知是空花
139 41 zhī to administer 知是空花
140 41 zhī to distinguish; to discern 知是空花
141 41 zhī to be close friends 知是空花
142 41 zhī to feel; to sense; to perceive 知是空花
143 41 zhī to receive; to entertain 知是空花
144 41 zhī knowledge 知是空花
145 41 zhī consciousness; perception 知是空花
146 41 zhī a close friend 知是空花
147 41 zhì wisdom 知是空花
148 41 zhì Zhi 知是空花
149 41 zhī Understanding 知是空花
150 41 zhī know; jña 知是空花
151 40 néng can; able 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
152 40 néng ability; capacity 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
153 40 néng a mythical bear-like beast 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
154 40 néng energy 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
155 40 néng function; use 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
156 40 néng talent 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
157 40 néng expert at 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
158 40 néng to be in harmony 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
159 40 néng to tend to; to care for 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
160 40 néng to reach; to arrive at 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
161 40 néng to be able; śak 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
162 39 yán to speak; to say; said 長跪叉手而白佛言
163 39 yán language; talk; words; utterance; speech 長跪叉手而白佛言
164 39 yán Kangxi radical 149 長跪叉手而白佛言
165 39 yán phrase; sentence 長跪叉手而白佛言
166 39 yán a word; a syllable 長跪叉手而白佛言
167 39 yán a theory; a doctrine 長跪叉手而白佛言
168 39 yán to regard as 長跪叉手而白佛言
169 39 yán to act as 長跪叉手而白佛言
170 39 yán speech; vāc 長跪叉手而白佛言
171 39 yán speak; vad 長跪叉手而白佛言
172 39 zhōng middle 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
173 39 zhōng medium; medium sized 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
174 39 zhōng China 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
175 39 zhòng to hit the mark 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
176 39 zhōng midday 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
177 39 zhōng inside 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
178 39 zhōng during 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
179 39 zhōng Zhong 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
180 39 zhōng intermediary 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
181 39 zhōng half 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
182 39 zhòng to reach; to attain 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
183 39 zhòng to suffer; to infect 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
184 39 zhòng to obtain 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
185 39 zhòng to pass an exam 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
186 39 zhōng middle 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
187 39 fēi Kangxi radical 175 如夢中人夢時非無
188 39 fēi wrong; bad; untruthful 如夢中人夢時非無
189 39 fēi different 如夢中人夢時非無
190 39 fēi to not be; to not have 如夢中人夢時非無
191 39 fēi to violate; to be contrary to 如夢中人夢時非無
192 39 fēi Africa 如夢中人夢時非無
193 39 fēi to slander 如夢中人夢時非無
194 39 fěi to avoid 如夢中人夢時非無
195 39 fēi must 如夢中人夢時非無
196 39 fēi an error 如夢中人夢時非無
197 39 fēi a problem; a question 如夢中人夢時非無
198 39 fēi evil 如夢中人夢時非無
199 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得正住持不墮邪見
200 36 děi to want to; to need to 得正住持不墮邪見
201 36 děi must; ought to 得正住持不墮邪見
202 36 de 得正住持不墮邪見
203 36 de infix potential marker 得正住持不墮邪見
204 36 to result in 得正住持不墮邪見
205 36 to be proper; to fit; to suit 得正住持不墮邪見
206 36 to be satisfied 得正住持不墮邪見
207 36 to be finished 得正住持不墮邪見
208 36 děi satisfying 得正住持不墮邪見
209 36 to contract 得正住持不墮邪見
210 36 to hear 得正住持不墮邪見
211 36 to have; there is 得正住持不墮邪見
212 36 marks time passed 得正住持不墮邪見
213 36 obtain; attain; prāpta 得正住持不墮邪見
214 36 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說於如來本起清淨因地法行
215 36 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說於如來本起清淨因地法行
216 36 shuì to persuade 說於如來本起清淨因地法行
217 36 shuō to teach; to recite; to explain 說於如來本起清淨因地法行
218 36 shuō a doctrine; a theory 說於如來本起清淨因地法行
219 36 shuō to claim; to assert 說於如來本起清淨因地法行
220 36 shuō allocution 說於如來本起清淨因地法行
221 36 shuō to criticize; to scold 說於如來本起清淨因地法行
222 36 shuō to indicate; to refer to 說於如來本起清淨因地法行
223 36 shuō speach; vāda 說於如來本起清淨因地法行
224 36 shuō to speak; bhāṣate 說於如來本起清淨因地法行
225 35 duàn to judge 永斷無明方成佛道
226 35 duàn to severe; to break 永斷無明方成佛道
227 35 duàn to stop 永斷無明方成佛道
228 35 duàn to quit; to give up 永斷無明方成佛道
229 35 duàn to intercept 永斷無明方成佛道
230 35 duàn to divide 永斷無明方成佛道
231 35 duàn to isolate 永斷無明方成佛道
232 35 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 是諸眾生清淨覺地
233 35 Ru River 汝今諦聽
234 35 Ru 汝今諦聽
235 35 zuò to do 作是語已五體投地
236 35 zuò to act as; to serve as 作是語已五體投地
237 35 zuò to start 作是語已五體投地
238 35 zuò a writing; a work 作是語已五體投地
239 35 zuò to dress as; to be disguised as 作是語已五體投地
240 35 zuō to create; to make 作是語已五體投地
241 35 zuō a workshop 作是語已五體投地
242 35 zuō to write; to compose 作是語已五體投地
243 35 zuò to rise 作是語已五體投地
244 35 zuò to be aroused 作是語已五體投地
245 35 zuò activity; action; undertaking 作是語已五體投地
246 35 zuò to regard as 作是語已五體投地
247 35 zuò action; kāraṇa 作是語已五體投地
248 32 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
249 32 大眾 dàzhòng Volkswagen 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
250 32 大眾 dàzhòng Assembly 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
251 31 hòu after; later 後起無明
252 31 hòu empress; queen 後起無明
253 31 hòu sovereign 後起無明
254 31 hòu the god of the earth 後起無明
255 31 hòu late; later 後起無明
256 31 hòu offspring; descendents 後起無明
257 31 hòu to fall behind; to lag 後起無明
258 31 hòu behind; back 後起無明
259 31 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後起無明
260 31 hòu Hou 後起無明
261 31 hòu after; behind 後起無明
262 31 hòu following 後起無明
263 31 hòu to be delayed 後起無明
264 31 hòu to abandon; to discard 後起無明
265 31 hòu feudal lords 後起無明
266 31 hòu Hou 後起無明
267 31 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後起無明
268 31 hòu rear; paścāt 後起無明
269 31 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 如眾空花滅於虛空
270 31 miè to submerge 如眾空花滅於虛空
271 31 miè to extinguish; to put out 如眾空花滅於虛空
272 31 miè to eliminate 如眾空花滅於虛空
273 31 miè to disappear; to fade away 如眾空花滅於虛空
274 31 miè the cessation of suffering 如眾空花滅於虛空
275 31 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 如眾空花滅於虛空
276 31 suǒ a few; various; some 得無所離即除諸幻
277 31 suǒ a place; a location 得無所離即除諸幻
278 31 suǒ indicates a passive voice 得無所離即除諸幻
279 31 suǒ an ordinal number 得無所離即除諸幻
280 31 suǒ meaning 得無所離即除諸幻
281 31 suǒ garrison 得無所離即除諸幻
282 31 suǒ place; pradeśa 得無所離即除諸幻
283 30 Yi 亦無身心受彼生死
284 30 zhèng proof 證得諸幻滅影像故
285 30 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 證得諸幻滅影像故
286 30 zhèng to advise against 證得諸幻滅影像故
287 30 zhèng certificate 證得諸幻滅影像故
288 30 zhèng an illness 證得諸幻滅影像故
289 30 zhèng to accuse 證得諸幻滅影像故
290 30 zhèng realization; adhigama 證得諸幻滅影像故
291 29 to enter 婆伽婆入於神通大光明藏
292 29 Kangxi radical 11 婆伽婆入於神通大光明藏
293 29 radical 婆伽婆入於神通大光明藏
294 29 income 婆伽婆入於神通大光明藏
295 29 to conform with 婆伽婆入於神通大光明藏
296 29 to descend 婆伽婆入於神通大光明藏
297 29 the entering tone 婆伽婆入於神通大光明藏
298 29 to pay 婆伽婆入於神通大光明藏
299 29 to join 婆伽婆入於神通大光明藏
300 29 entering; praveśa 婆伽婆入於神通大光明藏
301 29 爾時 ěr shí at that time 爾時
302 29 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
303 29 lìng to make; to cause to be; to lead 令妄想心云何解脫
304 29 lìng to issue a command 令妄想心云何解脫
305 29 lìng rules of behavior; customs 令妄想心云何解脫
306 29 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令妄想心云何解脫
307 29 lìng a season 令妄想心云何解脫
308 29 lìng respected; good reputation 令妄想心云何解脫
309 29 lìng good 令妄想心云何解脫
310 29 lìng pretentious 令妄想心云何解脫
311 29 lìng a transcending state of existence 令妄想心云何解脫
312 29 lìng a commander 令妄想心云何解脫
313 29 lìng a commanding quality; an impressive character 令妄想心云何解脫
314 29 lìng lyrics 令妄想心云何解脫
315 29 lìng Ling 令妄想心云何解脫
316 29 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令妄想心云何解脫
317 29 to be near by; to be close to 即無輪轉
318 29 at that time 即無輪轉
319 29 to be exactly the same as; to be thus 即無輪轉
320 29 supposed; so-called 即無輪轉
321 29 to arrive at; to ascend 即無輪轉
322 28 xiān first 先依如來奢摩他行
323 28 xiān early; prior; former 先依如來奢摩他行
324 28 xiān to go forward; to advance 先依如來奢摩他行
325 28 xiān to attach importance to; to value 先依如來奢摩他行
326 28 xiān to start 先依如來奢摩他行
327 28 xiān ancestors; forebears 先依如來奢摩他行
328 28 xiān before; in front 先依如來奢摩他行
329 28 xiān fundamental; basic 先依如來奢摩他行
330 28 xiān Xian 先依如來奢摩他行
331 28 xiān ancient; archaic 先依如來奢摩他行
332 28 xiān super 先依如來奢摩他行
333 28 xiān deceased 先依如來奢摩他行
334 28 xiān first; former; pūrva 先依如來奢摩他行
335 27 寂滅 jìmiè calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 身心寂滅平等本際
336 27 寂滅 jìmiè Upasannaka 身心寂滅平等本際
337 27 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 末世眾生依此修行不墮邪見
338 27 修行 xiūxíng spiritual cultivation 末世眾生依此修行不墮邪見
339 27 修行 xiūxíng pratipatti; spiritual practice 末世眾生依此修行不墮邪見
340 27 修行 xiūxíng bhāvanā; spiritual cultivation 末世眾生依此修行不墮邪見
341 27 to arise; to get up 猶如空花亂起
342 27 to rise; to raise 猶如空花亂起
343 27 to grow out of; to bring forth; to emerge 猶如空花亂起
344 27 to appoint (to an official post); to take up a post 猶如空花亂起
345 27 to start 猶如空花亂起
346 27 to establish; to build 猶如空花亂起
347 27 to draft; to draw up (a plan) 猶如空花亂起
348 27 opening sentence; opening verse 猶如空花亂起
349 27 to get out of bed 猶如空花亂起
350 27 to recover; to heal 猶如空花亂起
351 27 to take out; to extract 猶如空花亂起
352 27 marks the beginning of an action 猶如空花亂起
353 27 marks the sufficiency of an action 猶如空花亂起
354 27 to call back from mourning 猶如空花亂起
355 27 to take place; to occur 猶如空花亂起
356 27 to conjecture 猶如空花亂起
357 27 stand up; utthāna 猶如空花亂起
358 27 隨順 suíshùn to follow; to go along with 圓滿十方不二隨順
359 27 隨順 suíshùn Follow and Oblige 圓滿十方不二隨順
360 27 desire 世尊欲重宣此義而說偈言
361 27 to desire; to wish 世尊欲重宣此義而說偈言
362 27 to desire; to intend 世尊欲重宣此義而說偈言
363 27 lust 世尊欲重宣此義而說偈言
364 27 desire; intention; wish; kāma 世尊欲重宣此義而說偈言
365 27 xiàng to observe; to assess 妄認四大為自身相
366 27 xiàng appearance; portrait; picture 妄認四大為自身相
367 27 xiàng countenance; personage; character; disposition 妄認四大為自身相
368 27 xiàng to aid; to help 妄認四大為自身相
369 27 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 妄認四大為自身相
370 27 xiàng a sign; a mark; appearance 妄認四大為自身相
371 27 xiāng alternately; in turn 妄認四大為自身相
372 27 xiāng Xiang 妄認四大為自身相
373 27 xiāng form substance 妄認四大為自身相
374 27 xiāng to express 妄認四大為自身相
375 27 xiàng to choose 妄認四大為自身相
376 27 xiāng Xiang 妄認四大為自身相
377 27 xiāng an ancient musical instrument 妄認四大為自身相
378 27 xiāng the seventh lunar month 妄認四大為自身相
379 27 xiāng to compare 妄認四大為自身相
380 27 xiàng to divine 妄認四大為自身相
381 27 xiàng to administer 妄認四大為自身相
382 27 xiàng helper for a blind person 妄認四大為自身相
383 27 xiāng rhythm [music] 妄認四大為自身相
384 27 xiāng the upper frets of a pipa 妄認四大為自身相
385 27 xiāng coralwood 妄認四大為自身相
386 27 xiàng ministry 妄認四大為自身相
387 27 xiàng to supplement; to enhance 妄認四大為自身相
388 27 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 妄認四大為自身相
389 27 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 妄認四大為自身相
390 27 xiàng sign; mark; liṅga 妄認四大為自身相
391 27 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 妄認四大為自身相
392 27 便 biàn convenient; handy; easy 作何方便漸次修習
393 27 便 biàn advantageous 作何方便漸次修習
394 27 便 biàn to pass stool; to excrete; to relieve oneself; to urinate 作何方便漸次修習
395 27 便 pián fat; obese 作何方便漸次修習
396 27 便 biàn to make easy 作何方便漸次修習
397 27 便 biàn an unearned advantage 作何方便漸次修習
398 27 便 biàn ordinary; plain 作何方便漸次修習
399 27 便 biàn in passing 作何方便漸次修習
400 27 便 biàn informal 作何方便漸次修習
401 27 便 biàn appropriate; suitable 作何方便漸次修習
402 27 便 biàn an advantageous occasion 作何方便漸次修習
403 27 便 biàn stool 作何方便漸次修習
404 27 便 pián quiet; quiet and comfortable 作何方便漸次修習
405 27 便 biàn proficient; skilled 作何方便漸次修習
406 27 便 pián shrewd; slick; good with words 作何方便漸次修習
407 27 方便 fāngbiàn convenient 方便漸次
408 27 方便 fāngbiàn to to the toilet 方便漸次
409 27 方便 fāngbiàn to have money to lend 方便漸次
410 27 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 方便漸次
411 27 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 方便漸次
412 27 方便 fāngbiàn appropriate 方便漸次
413 27 方便 fāngbiàn Convenience 方便漸次
414 27 方便 fāngbiàn expedient means 方便漸次
415 27 方便 fāngbiàn Skillful Means 方便漸次
416 27 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 方便漸次
417 26 奢摩他 shēmótā śamatha; medatative concentration 先依如來奢摩他行
418 25 sān three 如是三請終而復始
419 25 sān third 如是三請終而復始
420 25 sān more than two 如是三請終而復始
421 25 sān very few 如是三請終而復始
422 25 sān San 如是三請終而復始
423 25 sān three; tri 如是三請終而復始
424 25 sān sa 如是三請終而復始
425 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 及為末世一切眾生求大乘者
426 25 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 及為末世一切眾生求大乘者
427 25 境界 jìngjiè border area; frontier 聞此圓覺清淨境界
428 25 境界 jìngjiè place; area 聞此圓覺清淨境界
429 25 境界 jìngjiè circumstances; situation 聞此圓覺清淨境界
430 25 境界 jìngjiè field; domain; genre 聞此圓覺清淨境界
431 25 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 聞此圓覺清淨境界
432 25 Kangxi radical 49 作是語已五體投地
433 25 to bring to an end; to stop 作是語已五體投地
434 25 to complete 作是語已五體投地
435 25 to demote; to dismiss 作是語已五體投地
436 25 to recover from an illness 作是語已五體投地
437 25 former; pūrvaka 作是語已五體投地
438 25 qiú to request 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
439 25 qiú to seek; to look for 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
440 25 qiú to implore 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
441 25 qiú to aspire to 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
442 25 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
443 25 qiú to attract 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
444 25 qiú to bribe 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
445 25 qiú Qiu 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
446 25 qiú to demand 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
447 25 qiú to end 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
448 24 shēng to be born; to give birth 皆生如來圓覺妙心
449 24 shēng to live 皆生如來圓覺妙心
450 24 shēng raw 皆生如來圓覺妙心
451 24 shēng a student 皆生如來圓覺妙心
452 24 shēng life 皆生如來圓覺妙心
453 24 shēng to produce; to give rise 皆生如來圓覺妙心
454 24 shēng alive 皆生如來圓覺妙心
455 24 shēng a lifetime 皆生如來圓覺妙心
456 24 shēng to initiate; to become 皆生如來圓覺妙心
457 24 shēng to grow 皆生如來圓覺妙心
458 24 shēng unfamiliar 皆生如來圓覺妙心
459 24 shēng not experienced 皆生如來圓覺妙心
460 24 shēng hard; stiff; strong 皆生如來圓覺妙心
461 24 shēng having academic or professional knowledge 皆生如來圓覺妙心
462 24 shēng a male role in traditional theatre 皆生如來圓覺妙心
463 24 shēng gender 皆生如來圓覺妙心
464 24 shēng to develop; to grow 皆生如來圓覺妙心
465 24 shēng to set up 皆生如來圓覺妙心
466 24 shēng a prostitute 皆生如來圓覺妙心
467 24 shēng a captive 皆生如來圓覺妙心
468 24 shēng a gentleman 皆生如來圓覺妙心
469 24 shēng Kangxi radical 100 皆生如來圓覺妙心
470 24 shēng unripe 皆生如來圓覺妙心
471 24 shēng nature 皆生如來圓覺妙心
472 24 shēng to inherit; to succeed 皆生如來圓覺妙心
473 24 shēng destiny 皆生如來圓覺妙心
474 24 shēng birth 皆生如來圓覺妙心
475 23 三摩 sānmó samādhi; concentrated meditation; mental concentration 此方便者名三摩鉢提
476 22 yǒng long; distant 永斷無明方成佛道
477 22 yǒng to extend; to lengthen 永斷無明方成佛道
478 22 yǒng to sing; to chant 永斷無明方成佛道
479 22 yǒng far-reaching; remote 永斷無明方成佛道
480 22 yǒng eternal 永斷無明方成佛道
481 22 to go back; to return 云何復說修行如幻
482 22 to resume; to restart 云何復說修行如幻
483 22 to do in detail 云何復說修行如幻
484 22 to restore 云何復說修行如幻
485 22 to respond; to reply to 云何復說修行如幻
486 22 Fu; Return 云何復說修行如幻
487 22 to retaliate; to reciprocate 云何復說修行如幻
488 22 to avoid forced labor or tax 云何復說修行如幻
489 22 Fu 云何復說修行如幻
490 22 doubled; to overlapping; folded 云何復說修行如幻
491 22 a lined garment with doubled thickness 云何復說修行如幻
492 22 huā Hua 譬彼病目見空中花及第二月
493 22 huā flower 譬彼病目見空中花及第二月
494 22 huā to spend (money, time) 譬彼病目見空中花及第二月
495 22 huā a flower shaped object 譬彼病目見空中花及第二月
496 22 huā a beautiful female 譬彼病目見空中花及第二月
497 22 huā having flowers 譬彼病目見空中花及第二月
498 22 huā having a decorative pattern 譬彼病目見空中花及第二月
499 22 huā having a a variety 譬彼病目見空中花及第二月
500 22 huā false; empty 譬彼病目見空中花及第二月

Frequencies of all Words

Top 930

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 108 善男子 shàn nánzǐ good men 善男子
2 108 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
3 106 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
4 106 zhě that 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
5 106 zhě nominalizing function word 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
6 106 zhě used to mark a definition 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
7 106 zhě used to mark a pause 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
8 106 zhě topic marker; that; it 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
9 106 zhuó according to 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
10 106 zhě ca 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
11 97 ruò to seem; to be like; as 若彼眾生
12 97 ruò seemingly 若彼眾生
13 97 ruò if 若彼眾生
14 97 ruò you 若彼眾生
15 97 ruò this; that 若彼眾生
16 97 ruò and; or 若彼眾生
17 97 ruò as for; pertaining to 若彼眾生
18 97 pomegranite 若彼眾生
19 97 ruò to choose 若彼眾生
20 97 ruò to agree; to accord with; to conform to 若彼眾生
21 97 ruò thus 若彼眾生
22 97 ruò pollia 若彼眾生
23 97 ruò Ruo 若彼眾生
24 97 ruò only then 若彼眾生
25 97 ja 若彼眾生
26 97 jñā 若彼眾生
27 92 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由妄執故
28 92 old; ancient; former; past 由妄執故
29 92 reason; cause; purpose 由妄執故
30 92 to die 由妄執故
31 92 so; therefore; hence 由妄執故
32 92 original 由妄執故
33 92 accident; happening; instance 由妄執故
34 92 a friend; an acquaintance; friendship 由妄執故
35 92 something in the past 由妄執故
36 92 deceased; dead 由妄執故
37 92 still; yet 由妄執故
38 90 zhū all; many; various 於不二境現諸淨土
39 90 zhū Zhu 於不二境現諸淨土
40 90 zhū all; members of the class 於不二境現諸淨土
41 90 zhū interrogative particle 於不二境現諸淨土
42 90 zhū him; her; them; it 於不二境現諸淨土
43 90 zhū of; in 於不二境現諸淨土
44 90 zhū all; many; sarva 於不二境現諸淨土
45 89 菩薩 púsà bodhisattva 淨諸業障菩薩
46 89 菩薩 púsà bodhisattva 淨諸業障菩薩
47 89 菩薩 púsà bodhisatta 淨諸業障菩薩
48 87 this; these 非唯惑此虛空自性
49 87 in this way 非唯惑此虛空自性
50 87 otherwise; but; however; so 非唯惑此虛空自性
51 87 at this time; now; here 非唯惑此虛空自性
52 87 this; here; etad 非唯惑此虛空自性
53 86 to reach 及說菩薩於大乘中發清淨心
54 86 and 及說菩薩於大乘中發清淨心
55 86 coming to; when 及說菩薩於大乘中發清淨心
56 86 to attain 及說菩薩於大乘中發清淨心
57 86 to understand 及說菩薩於大乘中發清淨心
58 86 able to be compared to; to catch up with 及說菩薩於大乘中發清淨心
59 86 to be involved with; to associate with 及說菩薩於大乘中發清淨心
60 86 passing of a feudal title from elder to younger brother 及說菩薩於大乘中發清淨心
61 86 and; ca; api 及說菩薩於大乘中發清淨心
62 84 wèi for; to 而為上首
63 84 wèi because of 而為上首
64 84 wéi to act as; to serve 而為上首
65 84 wéi to change into; to become 而為上首
66 84 wéi to be; is 而為上首
67 84 wéi to do 而為上首
68 84 wèi for 而為上首
69 84 wèi because of; for; to 而為上首
70 84 wèi to 而為上首
71 84 wéi in a passive construction 而為上首
72 84 wéi forming a rehetorical question 而為上首
73 84 wéi forming an adverb 而為上首
74 84 wéi to add emphasis 而為上首
75 84 wèi to support; to help 而為上首
76 84 wéi to govern 而為上首
77 82 no 一切眾生從無始來種種顛倒
78 82 Kangxi radical 71 一切眾生從無始來種種顛倒
79 82 to not have; without 一切眾生從無始來種種顛倒
80 82 has not yet 一切眾生從無始來種種顛倒
81 82 mo 一切眾生從無始來種種顛倒
82 82 do not 一切眾生從無始來種種顛倒
83 82 not; -less; un- 一切眾生從無始來種種顛倒
84 82 regardless of 一切眾生從無始來種種顛倒
85 82 to not have 一切眾生從無始來種種顛倒
86 82 um 一切眾生從無始來種種顛倒
87 82 Wu 一切眾生從無始來種種顛倒
88 82 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 一切眾生從無始來種種顛倒
89 82 not; non- 一切眾生從無始來種種顛倒
90 82 mo 一切眾生從無始來種種顛倒
91 78 如是 rúshì thus; so 如是三請終而復始
92 78 如是 rúshì thus, so 如是三請終而復始
93 77 眾生 zhòngshēng all living things 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
94 77 眾生 zhòngshēng living things other than people 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
95 77 眾生 zhòngshēng sentient beings 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
96 77 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
97 74 in; at 婆伽婆入於神通大光明藏
98 74 in; at 婆伽婆入於神通大光明藏
99 74 in; at; to; from 婆伽婆入於神通大光明藏
100 74 to go; to 婆伽婆入於神通大光明藏
101 74 to rely on; to depend on 婆伽婆入於神通大光明藏
102 74 to go to; to arrive at 婆伽婆入於神通大光明藏
103 74 from 婆伽婆入於神通大光明藏
104 74 give 婆伽婆入於神通大光明藏
105 74 oppposing 婆伽婆入於神通大光明藏
106 74 and 婆伽婆入於神通大光明藏
107 74 compared to 婆伽婆入於神通大光明藏
108 74 by 婆伽婆入於神通大光明藏
109 74 and; as well as 婆伽婆入於神通大光明藏
110 74 for 婆伽婆入於神通大光明藏
111 74 Yu 婆伽婆入於神通大光明藏
112 74 a crow 婆伽婆入於神通大光明藏
113 74 whew; wow 婆伽婆入於神通大光明藏
114 74 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 說於如來本起清淨因地法行
115 74 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 說於如來本起清淨因地法行
116 74 清淨 qīngjìng concise 說於如來本起清淨因地法行
117 74 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 說於如來本起清淨因地法行
118 74 清淨 qīngjìng pure and clean 說於如來本起清淨因地法行
119 74 清淨 qīngjìng purity 說於如來本起清淨因地法行
120 74 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 說於如來本起清淨因地法行
121 67 末世 mòshì last phase of an age 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
122 67 末世 mòshì lifelong 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
123 66 一切 yīqiè all; every; everything 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
124 66 一切 yīqiè temporary 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
125 66 一切 yīqiè the same 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
126 66 一切 yīqiè generally 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
127 66 一切 yīqiè all, everything 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
128 66 一切 yīqiè all; sarva 流出一切清淨真如菩提涅槃及波羅蜜教授菩薩
129 65 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而為上首
130 65 ér Kangxi radical 126 而為上首
131 65 ér you 而為上首
132 65 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而為上首
133 65 ér right away; then 而為上首
134 65 ér but; yet; however; while; nevertheless 而為上首
135 65 ér if; in case; in the event that 而為上首
136 65 ér therefore; as a result; thus 而為上首
137 65 ér how can it be that? 而為上首
138 65 ér so as to 而為上首
139 65 ér only then 而為上首
140 65 ér as if; to seem like 而為上首
141 65 néng can; able 而為上首
142 65 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
143 65 ér me 而為上首
144 65 ér to arrive; up to 而為上首
145 65 ér possessive 而為上首
146 61 dāng to be; to act as; to serve as 當為汝說
147 61 dāng at or in the very same; be apposite 當為汝說
148 61 dāng dang (sound of a bell) 當為汝說
149 61 dāng to face 當為汝說
150 61 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當為汝說
151 61 dāng to manage; to host 當為汝說
152 61 dāng should 當為汝說
153 61 dāng to treat; to regard as 當為汝說
154 61 dǎng to think 當為汝說
155 61 dàng suitable; correspond to 當為汝說
156 61 dǎng to be equal 當為汝說
157 61 dàng that 當為汝說
158 61 dāng an end; top 當為汝說
159 61 dàng clang; jingle 當為汝說
160 61 dāng to judge 當為汝說
161 61 dǎng to bear on one's shoulder 當為汝說
162 61 dàng the same 當為汝說
163 61 dàng to pawn 當為汝說
164 61 dàng to fail [an exam] 當為汝說
165 61 dàng a trap 當為汝說
166 61 dàng a pawned item 當為汝說
167 58 圓覺 yuán jué complete enlightenment 圓覺菩薩
168 58 圓覺 yuán jué Perfect Enlightenment 圓覺菩薩
169 57 míng measure word for people 故名無明
170 57 míng fame; renown; reputation 故名無明
171 57 míng a name; personal name; designation 故名無明
172 57 míng rank; position 故名無明
173 57 míng an excuse 故名無明
174 57 míng life 故名無明
175 57 míng to name; to call 故名無明
176 57 míng to express; to describe 故名無明
177 57 míng to be called; to have the name 故名無明
178 57 míng to own; to possess 故名無明
179 57 míng famous; renowned 故名無明
180 57 míng moral 故名無明
181 57 míng name; naman 故名無明
182 57 míng fame; renown; yasas 故名無明
183 55 that; those 譬彼病目見空中花及第二月
184 55 another; the other 譬彼病目見空中花及第二月
185 55 that; tad 譬彼病目見空中花及第二月
186 55 huàn a fantasy; an illusion 知如幻者
187 55 huàn to delude; to decieve 知如幻者
188 55 huàn to conjuure; to transform by magic 知如幻者
189 55 huàn illusion; māyā 知如幻者
190 54 not; no 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
191 54 expresses that a certain condition cannot be acheived 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
192 54 as a correlative 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
193 54 no (answering a question) 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
194 54 forms a negative adjective from a noun 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
195 54 at the end of a sentence to form a question 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
196 54 to form a yes or no question 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
197 54 infix potential marker 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
198 54 no; na 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
199 54 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 汝等乃能為諸菩薩諮詢如來因地法行
200 54 jué to awake 普覺菩薩
201 54 jiào sleep 普覺菩薩
202 54 jué to realize 普覺菩薩
203 54 jué to know; to understand; to sense; to perceive 普覺菩薩
204 54 jué to enlighten; to inspire 普覺菩薩
205 54 jué perception; feeling 普覺菩薩
206 54 jué a person with foresight 普覺菩薩
207 54 jiào a sleep; a nap 普覺菩薩
208 54 jué Awaken 普覺菩薩
209 54 jué bodhi; enlightenment; awakening 普覺菩薩
210 53 xiū to decorate; to embellish 如來因地修圓覺者
211 53 xiū to study; to cultivate 如來因地修圓覺者
212 53 xiū to repair 如來因地修圓覺者
213 53 xiū long; slender 如來因地修圓覺者
214 53 xiū to write; to compile 如來因地修圓覺者
215 53 xiū to build; to construct; to shape 如來因地修圓覺者
216 53 xiū to practice 如來因地修圓覺者
217 53 xiū to cut 如來因地修圓覺者
218 53 xiū virtuous; wholesome 如來因地修圓覺者
219 53 xiū a virtuous person 如來因地修圓覺者
220 53 xiū Xiu 如來因地修圓覺者
221 53 xiū to unknot 如來因地修圓覺者
222 53 xiū to prepare; to put in order 如來因地修圓覺者
223 53 xiū excellent 如來因地修圓覺者
224 53 xiū to perform [a ceremony] 如來因地修圓覺者
225 53 xiū Cultivation 如來因地修圓覺者
226 53 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 如來因地修圓覺者
227 53 xiū pratipanna; spiritual practice 如來因地修圓覺者
228 52 yǒu is; are; to exist 無上法王有大陀羅尼門
229 52 yǒu to have; to possess 無上法王有大陀羅尼門
230 52 yǒu indicates an estimate 無上法王有大陀羅尼門
231 52 yǒu indicates a large quantity 無上法王有大陀羅尼門
232 52 yǒu indicates an affirmative response 無上法王有大陀羅尼門
233 52 yǒu a certain; used before a person, time, or place 無上法王有大陀羅尼門
234 52 yǒu used to compare two things 無上法王有大陀羅尼門
235 52 yǒu used in a polite formula before certain verbs 無上法王有大陀羅尼門
236 52 yǒu used before the names of dynasties 無上法王有大陀羅尼門
237 52 yǒu a certain thing; what exists 無上法王有大陀羅尼門
238 52 yǒu multiple of ten and ... 無上法王有大陀羅尼門
239 52 yǒu abundant 無上法王有大陀羅尼門
240 52 yǒu purposeful 無上法王有大陀羅尼門
241 52 yǒu You 無上法王有大陀羅尼門
242 52 yǒu 1. existence; 2. becoming 無上法王有大陀羅尼門
243 52 yǒu becoming; bhava 無上法王有大陀羅尼門
244 51 xīn heart [organ] 則無有心
245 51 xīn Kangxi radical 61 則無有心
246 51 xīn mind; consciousness 則無有心
247 51 xīn the center; the core; the middle 則無有心
248 51 xīn one of the 28 star constellations 則無有心
249 51 xīn heart 則無有心
250 51 xīn emotion 則無有心
251 51 xīn intention; consideration 則無有心
252 51 xīn disposition; temperament 則無有心
253 51 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 則無有心
254 50 世尊 shìzūn World-Honored One 大悲世尊
255 50 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 大悲世尊
256 50 shì is; are; am; to be 是諸眾生清淨覺地
257 50 shì is exactly 是諸眾生清淨覺地
258 50 shì is suitable; is in contrast 是諸眾生清淨覺地
259 50 shì this; that; those 是諸眾生清淨覺地
260 50 shì really; certainly 是諸眾生清淨覺地
261 50 shì correct; yes; affirmative 是諸眾生清淨覺地
262 50 shì true 是諸眾生清淨覺地
263 50 shì is; has; exists 是諸眾生清淨覺地
264 50 shì used between repetitions of a word 是諸眾生清淨覺地
265 50 shì a matter; an affair 是諸眾生清淨覺地
266 50 shì Shi 是諸眾生清淨覺地
267 50 shì is; bhū 是諸眾生清淨覺地
268 50 shì this; idam 是諸眾生清淨覺地
269 46 如來 rúlái Tathagata 同住如來平等法會
270 46 如來 Rúlái Tathagata 同住如來平等法會
271 46 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 同住如來平等法會
272 44 I; me; my 我今此身四大和合
273 44 self 我今此身四大和合
274 44 we; our 我今此身四大和合
275 44 [my] dear 我今此身四大和合
276 44 Wo 我今此身四大和合
277 44 self; atman; attan 我今此身四大和合
278 44 ga 我今此身四大和合
279 44 I; aham 我今此身四大和合
280 42 xìng gender 亦不可說無知覺性
281 42 xìng suffix corresponding to -ness 亦不可說無知覺性
282 42 xìng nature; disposition 亦不可說無知覺性
283 42 xìng a suffix corresponding to -ness 亦不可說無知覺性
284 42 xìng grammatical gender 亦不可說無知覺性
285 42 xìng a property; a quality 亦不可說無知覺性
286 42 xìng life; destiny 亦不可說無知覺性
287 42 xìng sexual desire 亦不可說無知覺性
288 42 xìng scope 亦不可說無知覺性
289 42 xìng nature 亦不可說無知覺性
290 42 so as to; in order to 皆以智慧覺
291 42 to use; to regard as 皆以智慧覺
292 42 to use; to grasp 皆以智慧覺
293 42 according to 皆以智慧覺
294 42 because of 皆以智慧覺
295 42 on a certain date 皆以智慧覺
296 42 and; as well as 皆以智慧覺
297 42 to rely on 皆以智慧覺
298 42 to regard 皆以智慧覺
299 42 to be able to 皆以智慧覺
300 42 to order; to command 皆以智慧覺
301 42 further; moreover 皆以智慧覺
302 42 used after a verb 皆以智慧覺
303 42 very 皆以智慧覺
304 42 already 皆以智慧覺
305 42 increasingly 皆以智慧覺
306 42 a reason; a cause 皆以智慧覺
307 42 Israel 皆以智慧覺
308 42 Yi 皆以智慧覺
309 42 use; yogena 皆以智慧覺
310 41 zhī to know 知是空花
311 41 zhī to comprehend 知是空花
312 41 zhī to inform; to tell 知是空花
313 41 zhī to administer 知是空花
314 41 zhī to distinguish; to discern 知是空花
315 41 zhī to be close friends 知是空花
316 41 zhī to feel; to sense; to perceive 知是空花
317 41 zhī to receive; to entertain 知是空花
318 41 zhī knowledge 知是空花
319 41 zhī consciousness; perception 知是空花
320 41 zhī a close friend 知是空花
321 41 zhì wisdom 知是空花
322 41 zhì Zhi 知是空花
323 41 zhī Understanding 知是空花
324 41 zhī know; jña 知是空花
325 40 néng can; able 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
326 40 néng ability; capacity 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
327 40 néng a mythical bear-like beast 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
328 40 néng energy 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
329 40 néng function; use 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
330 40 néng may; should; permitted to 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
331 40 néng talent 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
332 40 néng expert at 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
333 40 néng to be in harmony 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
334 40 néng to tend to; to care for 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
335 40 néng to reach; to arrive at 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
336 40 néng as long as; only 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
337 40 néng even if 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
338 40 néng but 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
339 40 néng in this way 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
340 40 néng to be able; śak 能使未來末世眾生求大乘者不墮邪見
341 39 yán to speak; to say; said 長跪叉手而白佛言
342 39 yán language; talk; words; utterance; speech 長跪叉手而白佛言
343 39 yán Kangxi radical 149 長跪叉手而白佛言
344 39 yán a particle with no meaning 長跪叉手而白佛言
345 39 yán phrase; sentence 長跪叉手而白佛言
346 39 yán a word; a syllable 長跪叉手而白佛言
347 39 yán a theory; a doctrine 長跪叉手而白佛言
348 39 yán to regard as 長跪叉手而白佛言
349 39 yán to act as 長跪叉手而白佛言
350 39 yán speech; vāc 長跪叉手而白佛言
351 39 yán speak; vad 長跪叉手而白佛言
352 39 zhōng middle 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
353 39 zhōng medium; medium sized 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
354 39 zhōng China 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
355 39 zhòng to hit the mark 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
356 39 zhōng in; amongst 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
357 39 zhōng midday 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
358 39 zhōng inside 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
359 39 zhōng during 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
360 39 zhōng Zhong 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
361 39 zhōng intermediary 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
362 39 zhōng half 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
363 39 zhōng just right; suitably 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
364 39 zhōng while 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
365 39 zhòng to reach; to attain 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
366 39 zhòng to suffer; to infect 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
367 39 zhòng to obtain 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
368 39 zhòng to pass an exam 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
369 39 zhōng middle 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
370 39 fēi not; non-; un- 如夢中人夢時非無
371 39 fēi Kangxi radical 175 如夢中人夢時非無
372 39 fēi wrong; bad; untruthful 如夢中人夢時非無
373 39 fēi different 如夢中人夢時非無
374 39 fēi to not be; to not have 如夢中人夢時非無
375 39 fēi to violate; to be contrary to 如夢中人夢時非無
376 39 fēi Africa 如夢中人夢時非無
377 39 fēi to slander 如夢中人夢時非無
378 39 fěi to avoid 如夢中人夢時非無
379 39 fēi must 如夢中人夢時非無
380 39 fēi an error 如夢中人夢時非無
381 39 fēi a problem; a question 如夢中人夢時非無
382 39 fēi evil 如夢中人夢時非無
383 39 fēi besides; except; unless 如夢中人夢時非無
384 36 de potential marker 得正住持不墮邪見
385 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得正住持不墮邪見
386 36 děi must; ought to 得正住持不墮邪見
387 36 děi to want to; to need to 得正住持不墮邪見
388 36 děi must; ought to 得正住持不墮邪見
389 36 de 得正住持不墮邪見
390 36 de infix potential marker 得正住持不墮邪見
391 36 to result in 得正住持不墮邪見
392 36 to be proper; to fit; to suit 得正住持不墮邪見
393 36 to be satisfied 得正住持不墮邪見
394 36 to be finished 得正住持不墮邪見
395 36 de result of degree 得正住持不墮邪見
396 36 de marks completion of an action 得正住持不墮邪見
397 36 děi satisfying 得正住持不墮邪見
398 36 to contract 得正住持不墮邪見
399 36 marks permission or possibility 得正住持不墮邪見
400 36 expressing frustration 得正住持不墮邪見
401 36 to hear 得正住持不墮邪見
402 36 to have; there is 得正住持不墮邪見
403 36 marks time passed 得正住持不墮邪見
404 36 obtain; attain; prāpta 得正住持不墮邪見
405 36 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 說於如來本起清淨因地法行
406 36 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 說於如來本起清淨因地法行
407 36 shuì to persuade 說於如來本起清淨因地法行
408 36 shuō to teach; to recite; to explain 說於如來本起清淨因地法行
409 36 shuō a doctrine; a theory 說於如來本起清淨因地法行
410 36 shuō to claim; to assert 說於如來本起清淨因地法行
411 36 shuō allocution 說於如來本起清淨因地法行
412 36 shuō to criticize; to scold 說於如來本起清淨因地法行
413 36 shuō to indicate; to refer to 說於如來本起清淨因地法行
414 36 shuō speach; vāda 說於如來本起清淨因地法行
415 36 shuō to speak; bhāṣate 說於如來本起清淨因地法行
416 35 duàn absolutely; decidedly 永斷無明方成佛道
417 35 duàn to judge 永斷無明方成佛道
418 35 duàn to severe; to break 永斷無明方成佛道
419 35 duàn to stop 永斷無明方成佛道
420 35 duàn to quit; to give up 永斷無明方成佛道
421 35 duàn to intercept 永斷無明方成佛道
422 35 duàn to divide 永斷無明方成佛道
423 35 duàn to isolate 永斷無明方成佛道
424 35 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 是諸眾生清淨覺地
425 35 you; thou 汝今諦聽
426 35 Ru River 汝今諦聽
427 35 Ru 汝今諦聽
428 35 you; sir; tva; bhavat 汝今諦聽
429 35 zuò to do 作是語已五體投地
430 35 zuò to act as; to serve as 作是語已五體投地
431 35 zuò to start 作是語已五體投地
432 35 zuò a writing; a work 作是語已五體投地
433 35 zuò to dress as; to be disguised as 作是語已五體投地
434 35 zuō to create; to make 作是語已五體投地
435 35 zuō a workshop 作是語已五體投地
436 35 zuō to write; to compose 作是語已五體投地
437 35 zuò to rise 作是語已五體投地
438 35 zuò to be aroused 作是語已五體投地
439 35 zuò activity; action; undertaking 作是語已五體投地
440 35 zuò to regard as 作是語已五體投地
441 35 zuò action; kāraṇa 作是語已五體投地
442 32 大眾 dàzhòng assembly; people; public; masses; audience 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
443 32 大眾 dàzhòng Volkswagen 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
444 32 大眾 dàzhòng Assembly 於是文殊師利菩薩在大眾中即從座起
445 32 jiē all; each and every; in all cases 與諸眷屬皆入三昧
446 32 jiē same; equally 與諸眷屬皆入三昧
447 32 such as; for example; for instance 如眾空花滅於虛空
448 32 if 如眾空花滅於虛空
449 32 in accordance with 如眾空花滅於虛空
450 32 to be appropriate; should; with regard to 如眾空花滅於虛空
451 32 this 如眾空花滅於虛空
452 32 it is so; it is thus; can be compared with 如眾空花滅於虛空
453 32 to go to 如眾空花滅於虛空
454 32 to meet 如眾空花滅於虛空
455 32 to appear; to seem; to be like 如眾空花滅於虛空
456 32 at least as good as 如眾空花滅於虛空
457 32 and 如眾空花滅於虛空
458 32 or 如眾空花滅於虛空
459 32 but 如眾空花滅於虛空
460 32 then 如眾空花滅於虛空
461 32 naturally 如眾空花滅於虛空
462 32 expresses a question or doubt 如眾空花滅於虛空
463 32 you 如眾空花滅於虛空
464 32 the second lunar month 如眾空花滅於虛空
465 32 in; at 如眾空花滅於虛空
466 32 Ru 如眾空花滅於虛空
467 32 Thus 如眾空花滅於虛空
468 32 thus; tathā 如眾空花滅於虛空
469 32 like; iva 如眾空花滅於虛空
470 31 hòu after; later 後起無明
471 31 hòu empress; queen 後起無明
472 31 hòu sovereign 後起無明
473 31 hòu behind 後起無明
474 31 hòu the god of the earth 後起無明
475 31 hòu late; later 後起無明
476 31 hòu arriving late 後起無明
477 31 hòu offspring; descendents 後起無明
478 31 hòu to fall behind; to lag 後起無明
479 31 hòu behind; back 後起無明
480 31 hòu then 後起無明
481 31 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後起無明
482 31 hòu Hou 後起無明
483 31 hòu after; behind 後起無明
484 31 hòu following 後起無明
485 31 hòu to be delayed 後起無明
486 31 hòu to abandon; to discard 後起無明
487 31 hòu feudal lords 後起無明
488 31 hòu Hou 後起無明
489 31 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後起無明
490 31 hòu rear; paścāt 後起無明
491 31 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 如眾空花滅於虛空
492 31 miè to submerge 如眾空花滅於虛空
493 31 miè to extinguish; to put out 如眾空花滅於虛空
494 31 miè to eliminate 如眾空花滅於虛空
495 31 miè to disappear; to fade away 如眾空花滅於虛空
496 31 miè the cessation of suffering 如眾空花滅於虛空
497 31 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 如眾空花滅於虛空
498 31 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 得無所離即除諸幻
499 31 suǒ an office; an institute 得無所離即除諸幻
500 31 suǒ introduces a relative clause 得無所離即除諸幻

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzi
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
zhě ca
 1. ja
 2. jñā
zhū all; many; sarva
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
this; here; etad
and; ca; api
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
如是 rúshì thus, so
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
辩音菩萨 辯音菩薩 98 Voice of Discernment Bodhisattva
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大清 100 Qing Dynasty
大唐 100 Tang Dynasty
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大方广圆觉修多罗了义经 大方廣圓覺修多羅了義經 100 Sutra of Perfect Enlightenment
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
二月 195
 1. February; the Second Month
 2. second lunar month; vaiśākha
法众 法眾 102 Fa Zhong
梵王 102 Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛陀多罗 佛陀多羅 102
 1. Buddhatrāta
 2. Aṣṭasāhasrikāprajñāpāramitā; Fotuo Duoluo
慧照 72 Hui Zhao
火首 104 Sikhin Buddha; Śikhin Buddha
罽賓 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
经分别 經分別 106 Suttavibhaṅga; Suttavibhanga
觉生 覺生 106
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
觉海 覺海 106 Kakukai
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
了悟 76 Liao Wu
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
弥勒 彌勒 109
 1. Maitreya [Bodhisattva]
 2. Maitreya
 3. Maitreya [Bodhisattva]
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Bhagwan; Bhagawan
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
普眼菩萨 普眼菩薩 112 Universal Vision Bodhisattva
清净慧菩萨 清淨慧菩薩 113 Visuddhamati Bodhisattva; Pure Wisdom Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
生死相续 生死相續 115 Saṃsāra; cycle of life and death
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
威德自在菩萨 威德自在菩薩 119 Power and Virtue Unhindered Bodhisattva
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 119 Manjusri
悟净 悟淨 119 Sha Wujing
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
贤善 賢善 120 Bhadrika; Bhaddiya
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应断 應斷 121 Krakucchanda
永清 121 Yongqing
正知 122 Zheng Zhi
中华 中華 90 China
诸生 諸生 122 Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 336.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
般涅槃 98 parinirvana
半偈 98 half a verse
本起 98 jātaka; a jātaka story
遍十方 98 pervading all directions
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
标月指 標月指 98 finger pointing to the moon
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不轻 不輕 98 never disparage
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 98 willingness to give up one's own life
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
藏识 藏識 99 storehouse consciousness; ālayavijñāna; alaya consciousness
叉手 99 hands folded
禅病 禪病 99 a mental distraction in meditation
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
禅那 禪那 99 meditation
谄曲 諂曲 99 to flatter; fawning and flattery
瞋恨 99 to be angry; to hate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成菩提 99 to become a Buddha; to become enlightened
成就法 99 sadhana; sādhana
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初发心 初發心 99 initial determination
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
单修禅那 單修禪那 100 cultivators of dhyana only
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
顿教 頓教 100 sudden teachings; dunjiao
钝根 鈍根 100
 1. dull ability
 2. dull aptitude
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
多劫 100 many kalpas; numerous eons
恶念 惡念 195 evil intentions
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
二障 195 two kinds of obstacles
二种 二種 195 two kinds
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
二十五有 195 twenty-five forms of existence
法爱 法愛 102 love of the Dharma
发大心 發大心 102 generate great mind
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法行 102 to practice the Dharma
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法殿 102 Dharma hall
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非实有体 非實有體 102 lacks actual substance
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
风大 風大 102 wind; wind element; wind realm
分齐 分齊 102 difference
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛住 102
 1. Buddha abode
 2. the Buddha was staying at
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛境 102 world of the Buddha; realm of the Buddha
佛灭 佛滅 102 Buddha's Nirvāṇa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
根尘 根塵 103 the six roots and the six dusts
罣碍 罣礙 103
 1. a hindrance; an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
观佛 觀佛 103 to contemplate on the Buddha
广说 廣說 103 to explain; to teach
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
护国 護國 104 Protecting the Country
幻性 104 nature of illusion
还灭 還滅 104 ceasing; cessation; nivṛtti
幻身 104 illusory body; māyādeha
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
火大 104 fire; element of fire
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
济度 濟度 106 to ferry across
皆得成佛 106 all can become Buddhas; may attain Buddhahood
净观 淨觀 106 pure contemplation
经教 經教 106 teaching of the sūtras
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
净觉 淨覺 106
 1. pure enlightenment; pure intent
 2. Jingjue
净觉随顺 淨覺隨順 106 according with pure awakening
静力 靜力 106 the power of meditative concentration
静虑 靜慮 106
 1. Quiet Contemplation
 2. dhyana; calm contemplation
静室 靜室 106
 1. meditation room
 2. a quiet place
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
究竟觉 究竟覺 106 final enlightenment
救世 106 to save the world
觉心 覺心 106
 1. mind of enlightenment
 2. Juexin
 3. Kakushin
觉者 覺者 106 awakened one
客尘 客塵 107 external taint
空性 107
 1. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
了义 了義 108 nītārtha; definitive
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六尘 六塵 108 six sense objects; Six Dusts
轮转生死 輪轉生死 108 passing through the cycle of life and death
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
妙心 109 Wondrous Mind
妙行 109 a profound act
妙庄严 妙莊嚴 109 Wondrous Adornment
明藏 109
 1. brilliant garbha
 2. Ming Canon
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
能持 110 ability to uphold the precepts
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
平等本际 平等本際 112 equal reality-limit
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等性智 112 wisdom of universal equality
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
破法 112 to go against the Dharma; to act contrary to the Buddha's teaching
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
普眼 112 all-seeing vision
起空花 113 udumbara flower
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
清净心 清淨心 113 pure mind
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
清净觉地 清淨覺地 113 ground of pure awakening
清净觉相 清淨覺相 113 characteristics of pure enlightenment
勤求 113 to diligently seek
求道 113
 1. Seeking the Way
 2. to seek the Dharma
求法 113 to seek the Dharma
人相 114 the notion of a person
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
如梦 如夢 114 like in a dream
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三法 115 the three aspects of the Dharma
三惑 115 three delusions
三七日 115 twenty one days; trisaptāha
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三匝 115 to circumambulate three times
三观 三觀 115 sanguan; threefold contemplation; three insights
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩提 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色尘 色塵 115 sight; sight sense objects
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善利 115 great benefit
善友教 115 instructed by a spiritual teacher
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
声尘 聲塵 115 Sound; hearing; hearing sense objects
圣果 聖果 115 sacred fruit
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
圣教 聖教 115 sacred teachings
生灭 生滅 115
 1. arising and ceasing
 2. life and death
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十二部经 十二部經 115 Twelve Divisions of Sutras; dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
十二处 十二處 115 ayatana; twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
失念 115 lose train of thought; wandering mind; loss of memory
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
十八不共法 115 eighteen distinctive characterisitics; astadasavenikabuddhadharma
十八界 115 eighteen realms
十方刹 十方剎 115 for all senior monks to be abbot
十方世界 115 the worlds in all ten directions
施设 施設 115 to establish; to set up
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
水大 115 element of water
说净 說淨 115 explained to be pure
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无碍智 四無礙智 115 the four unhindered powers of understanding
四相 115
 1. four notions; four forms; four manifestations of self
 2. four marks of existence; caturlaksana
四缘 四緣 115 the four conditions
随分 隨分 115
 1. according to the part assigned; according to lot
 2. according to ability
 3. according to (one's) allotment
 4. Dharmatāra Sūtra
随类 隨類 115 according to type
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
同体平等 同體平等 116 equal and coexists
徒众 徒眾 116 a group of disciples
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
妄念 119
 1. Delusive Thoughts
 2. false thoughts; deluded thoughts
妄执 妄執 119 attachment to false views
妄见 妄見 119 a delusion
妄想心 119 a confused mind; an unsettled mind
妄心 119 a deluded mind
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
违顺 違順 119 resisting and complying; disobeying and obeying
我见 我見 119 the view of a self
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我相 119 the notion of a self
我爱 我愛 119 self-love
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无所得 無所得 119 nothing to be attained
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五欲 五慾 119 the five desires
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无生忍 無生忍 119
 1. patient belief in the truth of no rebirth
 2. Non-Arising Tolerance
无体 無體 119 without essence
相待 120
 1. interdependence; mutual dependence
 2. to entertain
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
邪正 120 heterodox and orthodox
邪法 120 false teachings
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
心不退转 心不退轉 120 my mind did not swerve from its aim
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
心受 120 mental perception
信受奉行 120 to receive and practice
新学菩萨 新學菩薩 120 new bodhisattvas
性起 120 arising from nature
性相 120 inherent attributes
信解受持 120 believe and uphold
心所 120 a mental factor; caitta
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
修道者 120 spiritual practitioners
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修行人 120 practitioner
眼根 121 the faculty of sight
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一成 121 for one person to become enlightened
一佛 121 one Buddha
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一切种智 一切種智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
一由旬 121 one yojana
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
婬欲 121 sexual desire
因地 121
 1. causative stage
 2. the circumstances of place
应作 應作 121 a manifestation
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一刹那 一剎那 121
 1. one kṣaṇa; one instant
 2. one ksana
异生 異生 121 an ordinary person
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
有性 121 having the nature
有缘 有緣 121
 1. having karmic affinity; having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
圆觉 圓覺 121
 1. complete enlightenment
 2. Perfect Enlightenment
圆悟 圓悟 121 perfectly apprehending the truth
圆音 圓音 121 perfect voice
圆照 圓照 121
 1. radiate all around
 2. Yuan Zhao
怨家 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
远离诸病 遠離諸病 121 avoiding all afflictions
圆满菩提 圓滿菩提 121
 1. Perfected Bodhi Wisdom
 2. attain enlightenment
赞歎 讚歎 122 praise
憎爱 憎愛 122 hate and love
增上心 122
 1. unsurpassed mind
 2. meditative mind
 3. improving the mind
增上 122 additional; increased; superior
正方便 122 right effort
正观 正觀 122 right observation
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正思惟 122 right intention; right thought
正性 122 divine nature
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种性 種性 122 lineage; gotra
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天王 諸天王 122 lord of devas; devendra
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
自清净 自清淨 122 oneself being purified
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自证 自證 122 self-attained
作佛事 122 do as taught by the Buddha