Glossary and Vocabulary for Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing) 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 39 Kangxi radical 71 無願
2 39 to not have; without 無願
3 39 mo 無願
4 39 to not have 無願
5 39 Wu 無願
6 39 mo 無願
7 37 suǒ a few; various; some 諸所應作修作已辦
8 37 suǒ a place; a location 諸所應作修作已辦
9 37 suǒ indicates a passive voice 諸所應作修作已辦
10 37 suǒ an ordinal number 諸所應作修作已辦
11 37 suǒ meaning 諸所應作修作已辦
12 37 suǒ garrison 諸所應作修作已辦
13 37 suǒ place; pradeśa 諸所應作修作已辦
14 27 ér Kangxi radical 126 而為上首
15 27 ér as if; to seem like 而為上首
16 27 néng can; able 而為上首
17 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
18 27 ér to arrive; up to 而為上首
19 23 zhōng middle 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
20 23 zhōng medium; medium sized 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
21 23 zhōng China 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
22 23 zhòng to hit the mark 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
23 23 zhōng midday 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
24 23 zhōng inside 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
25 23 zhōng during 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
26 23 zhōng Zhong 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
27 23 zhōng intermediary 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
28 23 zhōng half 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
29 23 zhòng to reach; to attain 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
30 23 zhòng to suffer; to infect 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
31 23 zhòng to obtain 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
32 23 zhòng to pass an exam 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
33 23 zhōng middle 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
34 23 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 以眾光明摩尼寶所成
35 23 chéng to become; to turn into 以眾光明摩尼寶所成
36 23 chéng to grow up; to ripen; to mature 以眾光明摩尼寶所成
37 23 chéng to set up; to establish; to develop; to form 以眾光明摩尼寶所成
38 23 chéng a full measure of 以眾光明摩尼寶所成
39 23 chéng whole 以眾光明摩尼寶所成
40 23 chéng set; established 以眾光明摩尼寶所成
41 23 chéng to reache a certain degree; to amount to 以眾光明摩尼寶所成
42 23 chéng to reconcile 以眾光明摩尼寶所成
43 23 chéng to resmble; to be similar to 以眾光明摩尼寶所成
44 23 chéng composed of 以眾光明摩尼寶所成
45 23 chéng a result; a harvest; an achievement 以眾光明摩尼寶所成
46 23 chéng capable; able; accomplished 以眾光明摩尼寶所成
47 23 chéng to help somebody achieve something 以眾光明摩尼寶所成
48 23 chéng Cheng 以眾光明摩尼寶所成
49 23 chéng Become 以眾光明摩尼寶所成
50 23 chéng becoming; bhāva 以眾光明摩尼寶所成
51 21 wéi to act as; to serve 而為上首
52 21 wéi to change into; to become 而為上首
53 21 wéi to be; is 而為上首
54 21 wéi to do 而為上首
55 21 wèi to support; to help 而為上首
56 21 wéi to govern 而為上首
57 21 wèi to be; bhū 而為上首
58 21 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
59 21 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
60 21 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
61 20 如來 rúlái Tathagata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
62 20 如來 Rúlái Tathagata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
63 20 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
64 19 chù a place; location; a spot; a point 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
65 19 chǔ to reside; to live; to dwell 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
66 19 chù an office; a department; a bureau 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
67 19 chù a part; an aspect 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
68 19 chǔ to be in; to be in a position of 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
69 19 chǔ to get along with 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
70 19 chǔ to deal with; to manage 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
71 19 chǔ to punish; to sentence 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
72 19 chǔ to stop; to pause 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
73 19 chǔ to be associated with 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
74 19 chǔ to situate; to fix a place for 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
75 19 chǔ to occupy; to control 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
76 19 chù circumstances; situation 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
77 19 chù an occasion; a time 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
78 19 chù position; sthāna 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
79 17 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 以眾光明摩尼寶所成
80 17 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 以眾光明摩尼寶所成
81 17 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 以眾光明摩尼寶所成
82 17 zhòng many; numerous 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
83 17 zhòng masses; people; multitude; crowd 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
84 17 zhòng general; common; public 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
85 16 Qi 其名曰
86 15 guǎng wide; large; vast 住法雲地其慧高廣猶若須彌
87 15 guǎng Kangxi radical 53 住法雲地其慧高廣猶若須彌
88 15 ān a hut 住法雲地其慧高廣猶若須彌
89 15 guǎng a large building structure with no walls 住法雲地其慧高廣猶若須彌
90 15 guǎng many; numerous; common 住法雲地其慧高廣猶若須彌
91 15 guǎng to extend; to expand 住法雲地其慧高廣猶若須彌
92 15 guǎng width; breadth; extent 住法雲地其慧高廣猶若須彌
93 15 guǎng broad-minded; generous 住法雲地其慧高廣猶若須彌
94 15 guǎng Guangzhou 住法雲地其慧高廣猶若須彌
95 15 guàng a unit of east-west distance 住法雲地其慧高廣猶若須彌
96 15 guàng a unit of 15 chariots 住法雲地其慧高廣猶若須彌
97 15 kuàng barren 住法雲地其慧高廣猶若須彌
98 15 guǎng Extensive 住法雲地其慧高廣猶若須彌
99 15 guǎng vaipulya; vast; extended 住法雲地其慧高廣猶若須彌
100 14 big; huge; large 與大苾芻眾二萬五千人俱
101 14 Kangxi radical 37 與大苾芻眾二萬五千人俱
102 14 great; major; important 與大苾芻眾二萬五千人俱
103 14 size 與大苾芻眾二萬五千人俱
104 14 old 與大苾芻眾二萬五千人俱
105 14 oldest; earliest 與大苾芻眾二萬五千人俱
106 14 adult 與大苾芻眾二萬五千人俱
107 14 dài an important person 與大苾芻眾二萬五千人俱
108 14 senior 與大苾芻眾二萬五千人俱
109 14 an element 與大苾芻眾二萬五千人俱
110 14 great; mahā 與大苾芻眾二萬五千人俱
111 14 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
112 14 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
113 14 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
114 14 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
115 14 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
116 14 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
117 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 聞者皆令得此座
118 13 děi to want to; to need to 聞者皆令得此座
119 13 děi must; ought to 聞者皆令得此座
120 13 de 聞者皆令得此座
121 13 de infix potential marker 聞者皆令得此座
122 13 to result in 聞者皆令得此座
123 13 to be proper; to fit; to suit 聞者皆令得此座
124 13 to be satisfied 聞者皆令得此座
125 13 to be finished 聞者皆令得此座
126 13 děi satisfying 聞者皆令得此座
127 13 to contract 聞者皆令得此座
128 13 to hear 聞者皆令得此座
129 13 to have; there is 聞者皆令得此座
130 13 marks time passed 聞者皆令得此座
131 13 obtain; attain; prāpta 聞者皆令得此座
132 13 lìng to make; to cause to be; to lead 復令此諸菩薩摩訶薩眾
133 13 lìng to issue a command 復令此諸菩薩摩訶薩眾
134 13 lìng rules of behavior; customs 復令此諸菩薩摩訶薩眾
135 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 復令此諸菩薩摩訶薩眾
136 13 lìng a season 復令此諸菩薩摩訶薩眾
137 13 lìng respected; good reputation 復令此諸菩薩摩訶薩眾
138 13 lìng good 復令此諸菩薩摩訶薩眾
139 13 lìng pretentious 復令此諸菩薩摩訶薩眾
140 13 lìng a transcending state of existence 復令此諸菩薩摩訶薩眾
141 13 lìng a commander 復令此諸菩薩摩訶薩眾
142 13 lìng a commanding quality; an impressive character 復令此諸菩薩摩訶薩眾
143 13 lìng lyrics 復令此諸菩薩摩訶薩眾
144 13 lìng Ling 復令此諸菩薩摩訶薩眾
145 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 復令此諸菩薩摩訶薩眾
146 12 zhǔ owner 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
147 12 zhǔ principal; main; primary 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
148 12 zhǔ master 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
149 12 zhǔ host 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
150 12 zhǔ to manage; to lead 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
151 12 zhǔ to decide; to advocate 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
152 12 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
153 12 zhǔ to signify; to indicate 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
154 12 zhǔ oneself 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
155 12 zhǔ a person; a party 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
156 12 zhǔ God; the Lord 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
157 12 zhǔ lord; ruler; chief 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
158 12 zhǔ an ancestral tablet 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
159 12 zhǔ princess 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
160 12 zhǔ chairperson 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
161 12 zhǔ fundamental 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
162 12 zhǔ Zhu 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
163 12 zhù to pour 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
164 12 zhǔ host; svamin 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
165 12 zhǔ abbot 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
166 12 zuò to do 諸所應作修作已辦
167 12 zuò to act as; to serve as 諸所應作修作已辦
168 12 zuò to start 諸所應作修作已辦
169 12 zuò a writing; a work 諸所應作修作已辦
170 12 zuò to dress as; to be disguised as 諸所應作修作已辦
171 12 zuō to create; to make 諸所應作修作已辦
172 12 zuō a workshop 諸所應作修作已辦
173 12 zuō to write; to compose 諸所應作修作已辦
174 12 zuò to rise 諸所應作修作已辦
175 12 zuò to be aroused 諸所應作修作已辦
176 12 zuò activity; action; undertaking 諸所應作修作已辦
177 12 zuò to regard as 諸所應作修作已辦
178 12 zuò action; kāraṇa 諸所應作修作已辦
179 12 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
180 12 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
181 12 to go; to 諸心自在到於彼岸
182 12 to rely on; to depend on 諸心自在到於彼岸
183 12 Yu 諸心自在到於彼岸
184 12 a crow 諸心自在到於彼岸
185 11 to use; to grasp 各以不可思議妙色供養而供養佛
186 11 to rely on 各以不可思議妙色供養而供養佛
187 11 to regard 各以不可思議妙色供養而供養佛
188 11 to be able to 各以不可思議妙色供養而供養佛
189 11 to order; to command 各以不可思議妙色供養而供養佛
190 11 used after a verb 各以不可思議妙色供養而供養佛
191 11 a reason; a cause 各以不可思議妙色供養而供養佛
192 11 Israel 各以不可思議妙色供養而供養佛
193 11 Yi 各以不可思議妙色供養而供養佛
194 11 use; yogena 各以不可思議妙色供養而供養佛
195 11 zuò seat 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
196 11 zuò stand; base 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
197 11 zuò a constellation; a star constellation 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
198 11 zuò seat; āsana 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
199 11 xiàng to observe; to assess 悉成閻浮檀金殊妙色相
200 11 xiàng appearance; portrait; picture 悉成閻浮檀金殊妙色相
201 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 悉成閻浮檀金殊妙色相
202 11 xiàng to aid; to help 悉成閻浮檀金殊妙色相
203 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 悉成閻浮檀金殊妙色相
204 11 xiàng a sign; a mark; appearance 悉成閻浮檀金殊妙色相
205 11 xiāng alternately; in turn 悉成閻浮檀金殊妙色相
206 11 xiāng Xiang 悉成閻浮檀金殊妙色相
207 11 xiāng form substance 悉成閻浮檀金殊妙色相
208 11 xiāng to express 悉成閻浮檀金殊妙色相
209 11 xiàng to choose 悉成閻浮檀金殊妙色相
210 11 xiāng Xiang 悉成閻浮檀金殊妙色相
211 11 xiāng an ancient musical instrument 悉成閻浮檀金殊妙色相
212 11 xiāng the seventh lunar month 悉成閻浮檀金殊妙色相
213 11 xiāng to compare 悉成閻浮檀金殊妙色相
214 11 xiàng to divine 悉成閻浮檀金殊妙色相
215 11 xiàng to administer 悉成閻浮檀金殊妙色相
216 11 xiàng helper for a blind person 悉成閻浮檀金殊妙色相
217 11 xiāng rhythm [music] 悉成閻浮檀金殊妙色相
218 11 xiāng the upper frets of a pipa 悉成閻浮檀金殊妙色相
219 11 xiāng coralwood 悉成閻浮檀金殊妙色相
220 11 xiàng ministry 悉成閻浮檀金殊妙色相
221 11 xiàng to supplement; to enhance 悉成閻浮檀金殊妙色相
222 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 悉成閻浮檀金殊妙色相
223 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 悉成閻浮檀金殊妙色相
224 11 xiàng sign; mark; liṅga 悉成閻浮檀金殊妙色相
225 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 悉成閻浮檀金殊妙色相
226 11 俱胝 jūzhī Judi 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
227 11 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
228 11 bǎo a treasure; a valuable item 或處大金剛寶所成樓閣
229 11 bǎo treasured; cherished 或處大金剛寶所成樓閣
230 11 bǎo a jewel; gem 或處大金剛寶所成樓閣
231 11 bǎo precious 或處大金剛寶所成樓閣
232 11 bǎo noble 或處大金剛寶所成樓閣
233 11 bǎo an imperial seal 或處大金剛寶所成樓閣
234 11 bǎo a unit of currency 或處大金剛寶所成樓閣
235 11 bǎo Bao 或處大金剛寶所成樓閣
236 11 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 或處大金剛寶所成樓閣
237 11 bǎo jewel; gem; mani 或處大金剛寶所成樓閣
238 11 樓閣 lóugé a tower; a building; a pavilion 或處妙花所成樓閣
239 10 正法 zhèngfǎ proper law 悉於寶積方廣正法而善請問
240 10 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 悉於寶積方廣正法而善請問
241 10 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 悉於寶積方廣正法而善請問
242 10 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 悉於寶積方廣正法而善請問
243 10 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 悉於寶積方廣正法而善請問
244 10 殿 diàn a hall; a palace; a temple 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
245 10 殿 diàn a palace compound 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
246 10 殿 diàn rear; last 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
247 10 殿 diàn rearguard 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
248 10 殿 diàn to guard; to protect 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
249 10 殿 diàn to assess as unsatisfactory; to censure 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
250 10 殿 diàn to stop 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
251 10 殿 diàn temple; prāsāda 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
252 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願
253 10 yuàn hope 無願
254 10 yuàn to be ready; to be willing 無願
255 10 yuàn to ask for; to solicit 無願
256 10 yuàn a vow 無願
257 10 yuàn diligent; attentive 無願
258 10 yuàn to prefer; to select 無願
259 10 yuàn to admire 無願
260 10 yuàn a vow; pranidhana 無願
261 10 jīn today; present; now 我今應為開明宣說廣大正法
262 10 jīn Jin 我今應為開明宣說廣大正法
263 10 jīn modern 我今應為開明宣說廣大正法
264 10 jīn now; adhunā 我今應為開明宣說廣大正法
265 9 shèng to beat; to win; to conquer 勝二足尊願攝受
266 9 shèng victory; success 勝二足尊願攝受
267 9 shèng wonderful; supurb; superior 勝二足尊願攝受
268 9 shèng to surpass 勝二足尊願攝受
269 9 shèng triumphant 勝二足尊願攝受
270 9 shèng a scenic view 勝二足尊願攝受
271 9 shèng a woman's hair decoration 勝二足尊願攝受
272 9 shèng Sheng 勝二足尊願攝受
273 9 shèng conquering; victorious; jaya 勝二足尊願攝受
274 9 shèng superior; agra 勝二足尊願攝受
275 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 汝今善能請問如來如是義理
276 9 miào wonderful; fantastic 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
277 9 miào clever 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
278 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
279 9 miào fine; delicate 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
280 9 miào young 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
281 9 miào interesting 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
282 9 miào profound reasoning 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
283 9 miào Miao 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
284 9 miào Wonderful 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
285 9 miào wonderful; beautiful; suksma 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
286 9 a drum 有大法鼓出妙法音
287 9 to tap; to beat 有大法鼓出妙法音
288 9 to shake 有大法鼓出妙法音
289 9 Kangxi radical 207 有大法鼓出妙法音
290 9 to encourage 有大法鼓出妙法音
291 9 drum; dundubhi 有大法鼓出妙法音
292 9 一切 yīqiè temporary 一切漏盡離諸煩惱
293 9 一切 yīqiè the same 一切漏盡離諸煩惱
294 9 大法 dà fǎ fundamental rules 有大法鼓出妙法音
295 9 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 有大法鼓出妙法音
296 9 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 正等正覺不生
297 9 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 正等正覺不生
298 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
299 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
300 9 to go back; to return 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
301 9 to resume; to restart 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
302 9 to do in detail 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
303 9 to restore 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
304 9 to respond; to reply to 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
305 9 Fu; Return 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
306 9 to retaliate; to reciprocate 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
307 9 to avoid forced labor or tax 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
308 9 Fu 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
309 9 doubled; to overlapping; folded 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
310 9 a lined garment with doubled thickness 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
311 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 或現光相廣大照曜
312 9 xiàn at present 或現光相廣大照曜
313 9 xiàn existing at the present time 或現光相廣大照曜
314 9 xiàn cash 或現光相廣大照曜
315 9 xiàn to manifest; prādur 或現光相廣大照曜
316 9 xiàn to manifest; prādur 或現光相廣大照曜
317 9 xiàn the present time 或現光相廣大照曜
318 9 shí time; a point or period of time 是時
319 9 shí a season; a quarter of a year 是時
320 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
321 9 shí fashionable 是時
322 9 shí fate; destiny; luck 是時
323 9 shí occasion; opportunity; chance 是時
324 9 shí tense 是時
325 9 shí particular; special 是時
326 9 shí to plant; to cultivate 是時
327 9 shí an era; a dynasty 是時
328 9 shí time [abstract] 是時
329 9 shí seasonal 是時
330 9 shí to wait upon 是時
331 9 shí hour 是時
332 9 shí appropriate; proper; timely 是時
333 9 shí Shi 是時
334 9 shí a present; currentlt 是時
335 9 shí time; kāla 是時
336 9 shí at that time; samaya 是時
337 9 jiàn to see 即無見無因
338 9 jiàn opinion; view; understanding 即無見無因
339 9 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 即無見無因
340 9 jiàn refer to; for details see 即無見無因
341 9 jiàn to listen to 即無見無因
342 9 jiàn to meet 即無見無因
343 9 jiàn to receive (a guest) 即無見無因
344 9 jiàn let me; kindly 即無見無因
345 9 jiàn Jian 即無見無因
346 9 xiàn to appear 即無見無因
347 9 xiàn to introduce 即無見無因
348 9 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 即無見無因
349 9 jiàn seeing; observing; darśana 即無見無因
350 8 那庾多 nàyǔduō nayuta; a huge number 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
351 8 Yi 是處施作亦無所畏
352 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如佛所說不生
353 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如佛所說不生
354 8 shuì to persuade 如佛所說不生
355 8 shuō to teach; to recite; to explain 如佛所說不生
356 8 shuō a doctrine; a theory 如佛所說不生
357 8 shuō to claim; to assert 如佛所說不生
358 8 shuō allocution 如佛所說不生
359 8 shuō to criticize; to scold 如佛所說不生
360 8 shuō to indicate; to refer to 如佛所說不生
361 8 shuō speach; vāda 如佛所說不生
362 8 shuō to speak; bhāṣate 如佛所說不生
363 8 shuō to instruct 如佛所說不生
364 8 Kangxi radical 49 諸所應作修作已辦
365 8 to bring to an end; to stop 諸所應作修作已辦
366 8 to complete 諸所應作修作已辦
367 8 to demote; to dismiss 諸所應作修作已辦
368 8 to recover from an illness 諸所應作修作已辦
369 8 former; pūrvaka 諸所應作修作已辦
370 8 suí to follow 隨其意樂人中尊
371 8 suí to listen to 隨其意樂人中尊
372 8 suí to submit to; to comply with 隨其意樂人中尊
373 8 suí to be obsequious 隨其意樂人中尊
374 8 suí 17th hexagram 隨其意樂人中尊
375 8 suí let somebody do what they like 隨其意樂人中尊
376 8 suí to resemble; to look like 隨其意樂人中尊
377 8 fēi Kangxi radical 175 無性非無性
378 8 fēi wrong; bad; untruthful 無性非無性
379 8 fēi different 無性非無性
380 8 fēi to not be; to not have 無性非無性
381 8 fēi to violate; to be contrary to 無性非無性
382 8 fēi Africa 無性非無性
383 8 fēi to slander 無性非無性
384 8 fěi to avoid 無性非無性
385 8 fēi must 無性非無性
386 8 fēi an error 無性非無性
387 8 fēi a problem; a question 無性非無性
388 8 fēi evil 無性非無性
389 8 to know; to learn about; to comprehend 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
390 8 detailed 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
391 8 to elaborate; to expound 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
392 8 to exhaust; to use up 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
393 8 strongly 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
394 8 Xi 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
395 8 all; kṛtsna 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
396 8 lái to come 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
397 8 lái please 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
398 8 lái used to substitute for another verb 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
399 8 lái used between two word groups to express purpose and effect 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
400 8 lái wheat 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
401 8 lái next; future 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
402 8 lái a simple complement of direction 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
403 8 lái to occur; to arise 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
404 8 lái to earn 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
405 8 lái to come; āgata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
406 8 蓮花 liánhuā a lotus; a lotus flower 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
407 8 蓮花 liánhuā lotus 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
408 8 蓮花 liánhuā lotus; padma 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
409 8 to leave; to depart; to go away; to part 一切漏盡離諸煩惱
410 8 a mythical bird 一切漏盡離諸煩惱
411 8 li; one of the eight divinatory trigrams 一切漏盡離諸煩惱
412 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 一切漏盡離諸煩惱
413 8 chī a dragon with horns not yet grown 一切漏盡離諸煩惱
414 8 a mountain ash 一切漏盡離諸煩惱
415 8 vanilla; a vanilla-like herb 一切漏盡離諸煩惱
416 8 to be scattered; to be separated 一切漏盡離諸煩惱
417 8 to cut off 一切漏盡離諸煩惱
418 8 to violate; to be contrary to 一切漏盡離諸煩惱
419 8 to be distant from 一切漏盡離諸煩惱
420 8 two 一切漏盡離諸煩惱
421 8 to array; to align 一切漏盡離諸煩惱
422 8 to pass through; to experience 一切漏盡離諸煩惱
423 8 transcendence 一切漏盡離諸煩惱
424 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 一切漏盡離諸煩惱
425 8 光明 guāngmíng bright 以眾光明摩尼寶所成
426 8 光明 guāngmíng glorious; magnificent 以眾光明摩尼寶所成
427 8 光明 guāngmíng light 以眾光明摩尼寶所成
428 8 光明 guāngmíng having hope 以眾光明摩尼寶所成
429 8 光明 guāngmíng unselfish 以眾光明摩尼寶所成
430 8 光明 guāngmíng frank; open and honest 以眾光明摩尼寶所成
431 8 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 以眾光明摩尼寶所成
432 8 光明 guāngmíng Kōmyō 以眾光明摩尼寶所成
433 8 光明 guāngmíng Brightness 以眾光明摩尼寶所成
434 8 光明 guāngmíng brightness; flame 以眾光明摩尼寶所成
435 8 qiān one thousand 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
436 8 qiān many; numerous; countless 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
437 8 qiān a cheat; swindler 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
438 8 qiān Qian 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
439 7 bǎi one hundred 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
440 7 bǎi many 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
441 7 bǎi Bai 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
442 7 bǎi all 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
443 7 bǎi hundred; śata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
444 7 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 令諸眾生得見如來
445 7 自然 zìrán nature 法界殿中自然出現大寶蓮花藏師子之座
446 7 自然 zìrán natural 法界殿中自然出現大寶蓮花藏師子之座
447 7 method; way 此所宣說當是世尊何法增語
448 7 France 此所宣說當是世尊何法增語
449 7 the law; rules; regulations 此所宣說當是世尊何法增語
450 7 the teachings of the Buddha; Dharma 此所宣說當是世尊何法增語
451 7 a standard; a norm 此所宣說當是世尊何法增語
452 7 an institution 此所宣說當是世尊何法增語
453 7 to emulate 此所宣說當是世尊何法增語
454 7 magic; a magic trick 此所宣說當是世尊何法增語
455 7 punishment 此所宣說當是世尊何法增語
456 7 Fa 此所宣說當是世尊何法增語
457 7 a precedent 此所宣說當是世尊何法增語
458 7 a classification of some kinds of Han texts 此所宣說當是世尊何法增語
459 7 relating to a ceremony or rite 此所宣說當是世尊何法增語
460 7 Dharma 此所宣說當是世尊何法增語
461 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 此所宣說當是世尊何法增語
462 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 此所宣說當是世尊何法增語
463 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 此所宣說當是世尊何法增語
464 7 quality; characteristic 此所宣說當是世尊何法增語
465 7 to be near by; to be close to 世尊即作是念
466 7 at that time 世尊即作是念
467 7 to be exactly the same as; to be thus 世尊即作是念
468 7 supposed; so-called 世尊即作是念
469 7 to arrive at; to ascend 世尊即作是念
470 7 duì to oppose; to face; to regard 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
471 7 duì correct; right 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
472 7 duì opposing; opposite 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
473 7 duì duilian; couplet 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
474 7 duì yes; affirmative 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
475 7 duì to treat; to regard 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
476 7 duì to confirm; to agree 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
477 7 duì to correct; to make conform; to check 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
478 7 duì to mix 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
479 7 duì a pair 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
480 7 duì to respond; to answer 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
481 7 duì mutual 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
482 7 duì parallel; alternating 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
483 7 duì a command to appear as an audience 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
484 7 諸天 zhū tiān devas 復能利樂諸天人眾
485 6 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
486 6 菩薩 púsà bodhisattva 一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通
487 6 菩薩 púsà bodhisattva 一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通
488 6 菩薩 púsà bodhisattva 一一菩薩各現不可思議菩薩所有神通
489 6 無性 wúxìng niḥsvabhāva; no self-nature 無性
490 6 無性 wúxìng Asvabhāva 無性
491 6 rán to approve; to endorse 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
492 6 rán to burn 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
493 6 rán to pledge; to promise 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
494 6 rán Ran 然彼人眾而悉不知影像對現瑠璃大地
495 6 不滅 bù miè not being extinguished 不滅甚深正法
496 6 不滅 bù miè not being wiped out; surviving 不滅甚深正法
497 6 不滅 bù miè not destroyed 不滅甚深正法
498 6 不滅 bù miè Aniruddha 不滅甚深正法
499 6 force 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
500 6 Kangxi radical 19 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊

Frequencies of all Words

Top 939

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 39 no 無願
2 39 Kangxi radical 71 無願
3 39 to not have; without 無願
4 39 has not yet 無願
5 39 mo 無願
6 39 do not 無願
7 39 not; -less; un- 無願
8 39 regardless of 無願
9 39 to not have 無願
10 39 um 無願
11 39 Wu 無願
12 39 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無願
13 39 not; non- 無願
14 39 mo 無願
15 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸所應作修作已辦
16 37 suǒ an office; an institute 諸所應作修作已辦
17 37 suǒ introduces a relative clause 諸所應作修作已辦
18 37 suǒ it 諸所應作修作已辦
19 37 suǒ if; supposing 諸所應作修作已辦
20 37 suǒ a few; various; some 諸所應作修作已辦
21 37 suǒ a place; a location 諸所應作修作已辦
22 37 suǒ indicates a passive voice 諸所應作修作已辦
23 37 suǒ that which 諸所應作修作已辦
24 37 suǒ an ordinal number 諸所應作修作已辦
25 37 suǒ meaning 諸所應作修作已辦
26 37 suǒ garrison 諸所應作修作已辦
27 37 suǒ place; pradeśa 諸所應作修作已辦
28 37 suǒ that which; yad 諸所應作修作已辦
29 29 that; those 而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上
30 29 another; the other 而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上
31 29 that; tad 而彼大摩尼寶蓮花藏師子座上
32 27 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而為上首
33 27 ér Kangxi radical 126 而為上首
34 27 ér you 而為上首
35 27 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而為上首
36 27 ér right away; then 而為上首
37 27 ér but; yet; however; while; nevertheless 而為上首
38 27 ér if; in case; in the event that 而為上首
39 27 ér therefore; as a result; thus 而為上首
40 27 ér how can it be that? 而為上首
41 27 ér so as to 而為上首
42 27 ér only then 而為上首
43 27 ér as if; to seem like 而為上首
44 27 néng can; able 而為上首
45 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而為上首
46 27 ér me 而為上首
47 27 ér to arrive; up to 而為上首
48 27 ér possessive 而為上首
49 27 ér and; ca 而為上首
50 24 this; these 此諸菩薩摩訶薩眾具大威德
51 24 in this way 此諸菩薩摩訶薩眾具大威德
52 24 otherwise; but; however; so 此諸菩薩摩訶薩眾具大威德
53 24 at this time; now; here 此諸菩薩摩訶薩眾具大威德
54 24 this; here; etad 此諸菩薩摩訶薩眾具大威德
55 23 zhōng middle 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
56 23 zhōng medium; medium sized 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
57 23 zhōng China 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
58 23 zhòng to hit the mark 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
59 23 zhōng in; amongst 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
60 23 zhōng midday 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
61 23 zhōng inside 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
62 23 zhōng during 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
63 23 zhōng Zhong 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
64 23 zhōng intermediary 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
65 23 zhōng half 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
66 23 zhōng just right; suitably 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
67 23 zhōng while 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
68 23 zhòng to reach; to attain 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
69 23 zhòng to suffer; to infect 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
70 23 zhòng to obtain 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
71 23 zhòng to pass an exam 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
72 23 zhōng middle 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
73 23 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 以眾光明摩尼寶所成
74 23 chéng one tenth 以眾光明摩尼寶所成
75 23 chéng to become; to turn into 以眾光明摩尼寶所成
76 23 chéng to grow up; to ripen; to mature 以眾光明摩尼寶所成
77 23 chéng to set up; to establish; to develop; to form 以眾光明摩尼寶所成
78 23 chéng a full measure of 以眾光明摩尼寶所成
79 23 chéng whole 以眾光明摩尼寶所成
80 23 chéng set; established 以眾光明摩尼寶所成
81 23 chéng to reache a certain degree; to amount to 以眾光明摩尼寶所成
82 23 chéng to reconcile 以眾光明摩尼寶所成
83 23 chéng alright; OK 以眾光明摩尼寶所成
84 23 chéng an area of ten square miles 以眾光明摩尼寶所成
85 23 chéng to resmble; to be similar to 以眾光明摩尼寶所成
86 23 chéng composed of 以眾光明摩尼寶所成
87 23 chéng a result; a harvest; an achievement 以眾光明摩尼寶所成
88 23 chéng capable; able; accomplished 以眾光明摩尼寶所成
89 23 chéng to help somebody achieve something 以眾光明摩尼寶所成
90 23 chéng Cheng 以眾光明摩尼寶所成
91 23 chéng Become 以眾光明摩尼寶所成
92 23 chéng becoming; bhāva 以眾光明摩尼寶所成
93 21 wèi for; to 而為上首
94 21 wèi because of 而為上首
95 21 wéi to act as; to serve 而為上首
96 21 wéi to change into; to become 而為上首
97 21 wéi to be; is 而為上首
98 21 wéi to do 而為上首
99 21 wèi for 而為上首
100 21 wèi because of; for; to 而為上首
101 21 wèi to 而為上首
102 21 wéi in a passive construction 而為上首
103 21 wéi forming a rehetorical question 而為上首
104 21 wéi forming an adverb 而為上首
105 21 wéi to add emphasis 而為上首
106 21 wèi to support; to help 而為上首
107 21 wéi to govern 而為上首
108 21 wèi to be; bhū 而為上首
109 21 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
110 21 妙吉祥 miào jíxiáng wonderful and auspicious 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
111 21 妙吉祥 miào jíxiáng Wondrous Auspiciousness; Manjusri 妙吉祥童真菩薩摩訶薩
112 20 如來 rúlái Tathagata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
113 20 如來 Rúlái Tathagata 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
114 20 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 而諸菩薩皆是各各世界百千俱胝那庾多諸佛如來遣來至此
115 19 chù a place; location; a spot; a point 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
116 19 chǔ to reside; to live; to dwell 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
117 19 chù location 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
118 19 chù an office; a department; a bureau 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
119 19 chù a part; an aspect 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
120 19 chǔ to be in; to be in a position of 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
121 19 chǔ to get along with 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
122 19 chǔ to deal with; to manage 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
123 19 chǔ to punish; to sentence 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
124 19 chǔ to stop; to pause 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
125 19 chǔ to be associated with 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
126 19 chǔ to situate; to fix a place for 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
127 19 chǔ to occupy; to control 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
128 19 chù circumstances; situation 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
129 19 chù an occasion; a time 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
130 19 chù position; sthāna 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
131 17 摩尼寶 mòní bǎo Mani Pearl 以眾光明摩尼寶所成
132 17 摩尼寶 mòní bǎo mani-jewel 以眾光明摩尼寶所成
133 17 摩尼寶 mòní bǎo mani jewel 以眾光明摩尼寶所成
134 17 huò or; either; else 或現光相廣大照曜
135 17 huò maybe; perhaps; might; possibly 或現光相廣大照曜
136 17 huò some; someone 或現光相廣大照曜
137 17 míngnián suddenly 或現光相廣大照曜
138 17 huò or; vā 或現光相廣大照曜
139 17 zhòng many; numerous 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
140 17 zhòng masses; people; multitude; crowd 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
141 17 zhòng general; common; public 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
142 17 zhòng many; all; sarva 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
143 16 zhū all; many; various 一切漏盡離諸煩惱
144 16 zhū Zhu 一切漏盡離諸煩惱
145 16 zhū all; members of the class 一切漏盡離諸煩惱
146 16 zhū interrogative particle 一切漏盡離諸煩惱
147 16 zhū him; her; them; it 一切漏盡離諸煩惱
148 16 zhū of; in 一切漏盡離諸煩惱
149 16 zhū all; many; sarva 一切漏盡離諸煩惱
150 16 his; hers; its; theirs 其名曰
151 16 to add emphasis 其名曰
152 16 used when asking a question in reply to a question 其名曰
153 16 used when making a request or giving an order 其名曰
154 16 he; her; it; them 其名曰
155 16 probably; likely 其名曰
156 16 will 其名曰
157 16 may 其名曰
158 16 if 其名曰
159 16 or 其名曰
160 16 Qi 其名曰
161 16 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
162 15 shì is; are; am; to be 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
163 15 shì is exactly 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
164 15 shì is suitable; is in contrast 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
165 15 shì this; that; those 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
166 15 shì really; certainly 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
167 15 shì correct; yes; affirmative 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
168 15 shì true 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
169 15 shì is; has; exists 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
170 15 shì used between repetitions of a word 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
171 15 shì a matter; an affair 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
172 15 shì Shi 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
173 15 shì is; bhū 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
174 15 shì this; idam 是諸菩薩皆悉善轉不退轉法輪
175 15 guǎng wide; large; vast 住法雲地其慧高廣猶若須彌
176 15 guǎng Kangxi radical 53 住法雲地其慧高廣猶若須彌
177 15 ān a hut 住法雲地其慧高廣猶若須彌
178 15 guǎng a large building structure with no walls 住法雲地其慧高廣猶若須彌
179 15 guǎng many; numerous; common 住法雲地其慧高廣猶若須彌
180 15 guǎng to extend; to expand 住法雲地其慧高廣猶若須彌
181 15 guǎng width; breadth; extent 住法雲地其慧高廣猶若須彌
182 15 guǎng broad-minded; generous 住法雲地其慧高廣猶若須彌
183 15 guǎng Guangzhou 住法雲地其慧高廣猶若須彌
184 15 guàng a unit of east-west distance 住法雲地其慧高廣猶若須彌
185 15 guàng a unit of 15 chariots 住法雲地其慧高廣猶若須彌
186 15 kuàng barren 住法雲地其慧高廣猶若須彌
187 15 guǎng Extensive 住法雲地其慧高廣猶若須彌
188 15 guǎng vaipulya; vast; extended 住法雲地其慧高廣猶若須彌
189 15 jiē all; each and every; in all cases 皆阿羅漢
190 15 jiē same; equally 皆阿羅漢
191 15 jiē all; sarva 皆阿羅漢
192 14 big; huge; large 與大苾芻眾二萬五千人俱
193 14 Kangxi radical 37 與大苾芻眾二萬五千人俱
194 14 great; major; important 與大苾芻眾二萬五千人俱
195 14 size 與大苾芻眾二萬五千人俱
196 14 old 與大苾芻眾二萬五千人俱
197 14 greatly; very 與大苾芻眾二萬五千人俱
198 14 oldest; earliest 與大苾芻眾二萬五千人俱
199 14 adult 與大苾芻眾二萬五千人俱
200 14 tài greatest; grand 與大苾芻眾二萬五千人俱
201 14 dài an important person 與大苾芻眾二萬五千人俱
202 14 senior 與大苾芻眾二萬五千人俱
203 14 approximately 與大苾芻眾二萬五千人俱
204 14 tài greatest; grand 與大苾芻眾二萬五千人俱
205 14 an element 與大苾芻眾二萬五千人俱
206 14 great; mahā 與大苾芻眾二萬五千人俱
207 14 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
208 14 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
209 14 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
210 14 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
211 14 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
212 14 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
213 14 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
214 14 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
215 13 de potential marker 聞者皆令得此座
216 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 聞者皆令得此座
217 13 děi must; ought to 聞者皆令得此座
218 13 děi to want to; to need to 聞者皆令得此座
219 13 děi must; ought to 聞者皆令得此座
220 13 de 聞者皆令得此座
221 13 de infix potential marker 聞者皆令得此座
222 13 to result in 聞者皆令得此座
223 13 to be proper; to fit; to suit 聞者皆令得此座
224 13 to be satisfied 聞者皆令得此座
225 13 to be finished 聞者皆令得此座
226 13 de result of degree 聞者皆令得此座
227 13 de marks completion of an action 聞者皆令得此座
228 13 děi satisfying 聞者皆令得此座
229 13 to contract 聞者皆令得此座
230 13 marks permission or possibility 聞者皆令得此座
231 13 expressing frustration 聞者皆令得此座
232 13 to hear 聞者皆令得此座
233 13 to have; there is 聞者皆令得此座
234 13 marks time passed 聞者皆令得此座
235 13 obtain; attain; prāpta 聞者皆令得此座
236 13 such as; for example; for instance 如大龍王
237 13 if 如大龍王
238 13 in accordance with 如大龍王
239 13 to be appropriate; should; with regard to 如大龍王
240 13 this 如大龍王
241 13 it is so; it is thus; can be compared with 如大龍王
242 13 to go to 如大龍王
243 13 to meet 如大龍王
244 13 to appear; to seem; to be like 如大龍王
245 13 at least as good as 如大龍王
246 13 and 如大龍王
247 13 or 如大龍王
248 13 but 如大龍王
249 13 then 如大龍王
250 13 naturally 如大龍王
251 13 expresses a question or doubt 如大龍王
252 13 you 如大龍王
253 13 the second lunar month 如大龍王
254 13 in; at 如大龍王
255 13 Ru 如大龍王
256 13 Thus 如大龍王
257 13 thus; tathā 如大龍王
258 13 like; iva 如大龍王
259 13 suchness; tathatā 如大龍王
260 13 lìng to make; to cause to be; to lead 復令此諸菩薩摩訶薩眾
261 13 lìng to issue a command 復令此諸菩薩摩訶薩眾
262 13 lìng rules of behavior; customs 復令此諸菩薩摩訶薩眾
263 13 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 復令此諸菩薩摩訶薩眾
264 13 lìng a season 復令此諸菩薩摩訶薩眾
265 13 lìng respected; good reputation 復令此諸菩薩摩訶薩眾
266 13 lìng good 復令此諸菩薩摩訶薩眾
267 13 lìng pretentious 復令此諸菩薩摩訶薩眾
268 13 lìng a transcending state of existence 復令此諸菩薩摩訶薩眾
269 13 lìng a commander 復令此諸菩薩摩訶薩眾
270 13 lìng a commanding quality; an impressive character 復令此諸菩薩摩訶薩眾
271 13 lìng lyrics 復令此諸菩薩摩訶薩眾
272 13 lìng Ling 復令此諸菩薩摩訶薩眾
273 13 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 復令此諸菩薩摩訶薩眾
274 12 zhǔ owner 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
275 12 zhǔ principal; main; primary 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
276 12 zhǔ master 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
277 12 zhǔ host 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
278 12 zhǔ to manage; to lead 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
279 12 zhǔ to decide; to advocate 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
280 12 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
281 12 zhǔ to signify; to indicate 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
282 12 zhǔ oneself 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
283 12 zhǔ a person; a party 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
284 12 zhǔ God; the Lord 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
285 12 zhǔ lord; ruler; chief 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
286 12 zhǔ an ancestral tablet 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
287 12 zhǔ princess 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
288 12 zhǔ chairperson 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
289 12 zhǔ fundamental 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
290 12 zhǔ Zhu 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
291 12 zhù to pour 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
292 12 zhǔ host; svamin 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
293 12 zhǔ abbot 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
294 12 zuò to do 諸所應作修作已辦
295 12 zuò to act as; to serve as 諸所應作修作已辦
296 12 zuò to start 諸所應作修作已辦
297 12 zuò a writing; a work 諸所應作修作已辦
298 12 zuò to dress as; to be disguised as 諸所應作修作已辦
299 12 zuō to create; to make 諸所應作修作已辦
300 12 zuō a workshop 諸所應作修作已辦
301 12 zuō to write; to compose 諸所應作修作已辦
302 12 zuò to rise 諸所應作修作已辦
303 12 zuò to be aroused 諸所應作修作已辦
304 12 zuò activity; action; undertaking 諸所應作修作已辦
305 12 zuò to regard as 諸所應作修作已辦
306 12 zuò action; kāraṇa 諸所應作修作已辦
307 12 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
308 12 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 而有忉利天中帝釋天主所居之處大廣勝殿
309 12 in; at 諸心自在到於彼岸
310 12 in; at 諸心自在到於彼岸
311 12 in; at; to; from 諸心自在到於彼岸
312 12 to go; to 諸心自在到於彼岸
313 12 to rely on; to depend on 諸心自在到於彼岸
314 12 to go to; to arrive at 諸心自在到於彼岸
315 12 from 諸心自在到於彼岸
316 12 give 諸心自在到於彼岸
317 12 oppposing 諸心自在到於彼岸
318 12 and 諸心自在到於彼岸
319 12 compared to 諸心自在到於彼岸
320 12 by 諸心自在到於彼岸
321 12 and; as well as 諸心自在到於彼岸
322 12 for 諸心自在到於彼岸
323 12 Yu 諸心自在到於彼岸
324 12 a crow 諸心自在到於彼岸
325 12 whew; wow 諸心自在到於彼岸
326 12 near to; antike 諸心自在到於彼岸
327 11 yǒu is; are; to exist 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
328 11 yǒu to have; to possess 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
329 11 yǒu indicates an estimate 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
330 11 yǒu indicates a large quantity 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
331 11 yǒu indicates an affirmative response 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
332 11 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
333 11 yǒu used to compare two things 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
334 11 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
335 11 yǒu used before the names of dynasties 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
336 11 yǒu a certain thing; what exists 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
337 11 yǒu multiple of ten and ... 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
338 11 yǒu abundant 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
339 11 yǒu purposeful 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
340 11 yǒu You 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
341 11 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
342 11 yǒu becoming; bhava 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
343 11 so as to; in order to 各以不可思議妙色供養而供養佛
344 11 to use; to regard as 各以不可思議妙色供養而供養佛
345 11 to use; to grasp 各以不可思議妙色供養而供養佛
346 11 according to 各以不可思議妙色供養而供養佛
347 11 because of 各以不可思議妙色供養而供養佛
348 11 on a certain date 各以不可思議妙色供養而供養佛
349 11 and; as well as 各以不可思議妙色供養而供養佛
350 11 to rely on 各以不可思議妙色供養而供養佛
351 11 to regard 各以不可思議妙色供養而供養佛
352 11 to be able to 各以不可思議妙色供養而供養佛
353 11 to order; to command 各以不可思議妙色供養而供養佛
354 11 further; moreover 各以不可思議妙色供養而供養佛
355 11 used after a verb 各以不可思議妙色供養而供養佛
356 11 very 各以不可思議妙色供養而供養佛
357 11 already 各以不可思議妙色供養而供養佛
358 11 increasingly 各以不可思議妙色供養而供養佛
359 11 a reason; a cause 各以不可思議妙色供養而供養佛
360 11 Israel 各以不可思議妙色供養而供養佛
361 11 Yi 各以不可思議妙色供養而供養佛
362 11 use; yogena 各以不可思議妙色供養而供養佛
363 11 zuò seat 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
364 11 zuò measure word for large things 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
365 11 zuò stand; base 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
366 11 zuò a constellation; a star constellation 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
367 11 zuò seat; āsana 各各處自願力出生蓮花座中瞻仰世尊
368 11 xiāng each other; one another; mutually 悉成閻浮檀金殊妙色相
369 11 xiàng to observe; to assess 悉成閻浮檀金殊妙色相
370 11 xiàng appearance; portrait; picture 悉成閻浮檀金殊妙色相
371 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 悉成閻浮檀金殊妙色相
372 11 xiàng to aid; to help 悉成閻浮檀金殊妙色相
373 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 悉成閻浮檀金殊妙色相
374 11 xiàng a sign; a mark; appearance 悉成閻浮檀金殊妙色相
375 11 xiāng alternately; in turn 悉成閻浮檀金殊妙色相
376 11 xiāng Xiang 悉成閻浮檀金殊妙色相
377 11 xiāng form substance 悉成閻浮檀金殊妙色相
378 11 xiāng to express 悉成閻浮檀金殊妙色相
379 11 xiàng to choose 悉成閻浮檀金殊妙色相
380 11 xiāng Xiang 悉成閻浮檀金殊妙色相
381 11 xiāng an ancient musical instrument 悉成閻浮檀金殊妙色相
382 11 xiāng the seventh lunar month 悉成閻浮檀金殊妙色相
383 11 xiāng to compare 悉成閻浮檀金殊妙色相
384 11 xiàng to divine 悉成閻浮檀金殊妙色相
385 11 xiàng to administer 悉成閻浮檀金殊妙色相
386 11 xiàng helper for a blind person 悉成閻浮檀金殊妙色相
387 11 xiāng rhythm [music] 悉成閻浮檀金殊妙色相
388 11 xiāng the upper frets of a pipa 悉成閻浮檀金殊妙色相
389 11 xiāng coralwood 悉成閻浮檀金殊妙色相
390 11 xiàng ministry 悉成閻浮檀金殊妙色相
391 11 xiàng to supplement; to enhance 悉成閻浮檀金殊妙色相
392 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 悉成閻浮檀金殊妙色相
393 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 悉成閻浮檀金殊妙色相
394 11 xiàng sign; mark; liṅga 悉成閻浮檀金殊妙色相
395 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 悉成閻浮檀金殊妙色相
396 11 俱胝 jūzhī Judi 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
397 11 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
398 11 bǎo a treasure; a valuable item 或處大金剛寶所成樓閣
399 11 bǎo treasured; cherished 或處大金剛寶所成樓閣
400 11 bǎo a jewel; gem 或處大金剛寶所成樓閣
401 11 bǎo precious 或處大金剛寶所成樓閣
402 11 bǎo noble 或處大金剛寶所成樓閣
403 11 bǎo an imperial seal 或處大金剛寶所成樓閣
404 11 bǎo a unit of currency 或處大金剛寶所成樓閣
405 11 bǎo Bao 或處大金剛寶所成樓閣
406 11 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 或處大金剛寶所成樓閣
407 11 bǎo jewel; gem; mani 或處大金剛寶所成樓閣
408 11 樓閣 lóugé a tower; a building; a pavilion 或處妙花所成樓閣
409 10 正法 zhèngfǎ proper law 悉於寶積方廣正法而善請問
410 10 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 悉於寶積方廣正法而善請問
411 10 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 悉於寶積方廣正法而善請問
412 10 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 悉於寶積方廣正法而善請問
413 10 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 悉於寶積方廣正法而善請問
414 10 殿 diàn a hall; a palace; a temple 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
415 10 殿 diàn a palace compound 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
416 10 殿 diàn rear; last 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
417 10 殿 diàn rearguard 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
418 10 殿 diàn to guard; to protect 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
419 10 殿 diàn to assess as unsatisfactory; to censure 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
420 10 殿 diàn to stop 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
421 10 殿 diàn temple; prāsāda 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
422 10 yuàn to hope; to wish; to desire 無願
423 10 yuàn hope 無願
424 10 yuàn to be ready; to be willing 無願
425 10 yuàn to ask for; to solicit 無願
426 10 yuàn a vow 無願
427 10 yuàn diligent; attentive 無願
428 10 yuàn to prefer; to select 無願
429 10 yuàn to admire 無願
430 10 yuàn a vow; pranidhana 無願
431 10 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 為求法故
432 10 old; ancient; former; past 為求法故
433 10 reason; cause; purpose 為求法故
434 10 to die 為求法故
435 10 so; therefore; hence 為求法故
436 10 original 為求法故
437 10 accident; happening; instance 為求法故
438 10 a friend; an acquaintance; friendship 為求法故
439 10 something in the past 為求法故
440 10 deceased; dead 為求法故
441 10 still; yet 為求法故
442 10 therefore; tasmāt 為求法故
443 10 jīn today; present; now 我今應為開明宣說廣大正法
444 10 jīn Jin 我今應為開明宣說廣大正法
445 10 jīn modern 我今應為開明宣說廣大正法
446 10 jīn now; adhunā 我今應為開明宣說廣大正法
447 9 shèng to beat; to win; to conquer 勝二足尊願攝受
448 9 shèng victory; success 勝二足尊願攝受
449 9 shèng wonderful; supurb; superior 勝二足尊願攝受
450 9 shèng to surpass 勝二足尊願攝受
451 9 shèng triumphant 勝二足尊願攝受
452 9 shèng a scenic view 勝二足尊願攝受
453 9 shèng a woman's hair decoration 勝二足尊願攝受
454 9 shèng Sheng 勝二足尊願攝受
455 9 shèng completely; fully 勝二足尊願攝受
456 9 shèng conquering; victorious; jaya 勝二足尊願攝受
457 9 shèng superior; agra 勝二足尊願攝受
458 9 如是 rúshì thus; so 汝今善能請問如來如是義理
459 9 如是 rúshì thus, so 汝今善能請問如來如是義理
460 9 如是 rúshì thus; evam 汝今善能請問如來如是義理
461 9 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 汝今善能請問如來如是義理
462 9 miào wonderful; fantastic 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
463 9 miào clever 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
464 9 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
465 9 miào fine; delicate 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
466 9 miào young 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
467 9 miào interesting 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
468 9 miào profound reasoning 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
469 9 miào Miao 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
470 9 miào Wonderful 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
471 9 miào wonderful; beautiful; suksma 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
472 9 a drum 有大法鼓出妙法音
473 9 to tap; to beat 有大法鼓出妙法音
474 9 to shake 有大法鼓出妙法音
475 9 Kangxi radical 207 有大法鼓出妙法音
476 9 to encourage 有大法鼓出妙法音
477 9 drum; dundubhi 有大法鼓出妙法音
478 9 一切 yīqiè all; every; everything 一切漏盡離諸煩惱
479 9 一切 yīqiè temporary 一切漏盡離諸煩惱
480 9 一切 yīqiè the same 一切漏盡離諸煩惱
481 9 一切 yīqiè generally 一切漏盡離諸煩惱
482 9 一切 yīqiè all, everything 一切漏盡離諸煩惱
483 9 一切 yīqiè all; sarva 一切漏盡離諸煩惱
484 9 大法 dà fǎ fundamental rules 有大法鼓出妙法音
485 9 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 有大法鼓出妙法音
486 9 不生 bùshēng nonarising; not produced; without origination; anutpada 正等正覺不生
487 9 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 正等正覺不生
488 9 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
489 9 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊在王舍城鷲峯山半月妙峯法界殿中
490 9 again; more; repeatedly 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
491 9 to go back; to return 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
492 9 to resume; to restart 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
493 9 to do in detail 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
494 9 to restore 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
495 9 to respond; to reply to 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
496 9 after all; and then 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
497 9 even if; although 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
498 9 Fu; Return 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
499 9 to retaliate; to reciprocate 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾
500 9 to avoid forced labor or tax 復有七百二十萬俱胝那庾多菩薩摩訶薩眾

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
that; tad
ér and; ca
this; here; etad
zhōng middle
 1. chéng
 2. chéng
 1. Become
 2. becoming; bhāva
wèi to be; bhū
妙吉祥
 1. miào jíxiáng
 2. miào jíxiáng
 3. miào jíxiáng
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿若憍陈如 阿若憍陳如 65 Ājñāta-kāuṇḍinya
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大威德 100 Yamantaka
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大慧 100
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā; great wisdom
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大乘入诸佛境界智光明庄严经 大乘入諸佛境界智光明莊嚴經 100 Sarvabuddhaviṣayāvatārajñānālokālaṁkārasūtra (Dasheng Ru Zhu Fo Jingjie Zhi Guangming Zhuangyan Jing)
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
龙王 龍王 108 Dragon King; Naga King
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善来 善來 115 Svāgata; sāgata
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天等 116 Tiandeng
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 120 India; Indian continent
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
药上菩萨 藥上菩薩 89 Bhaisajya-samudgata Bodhisattva; Supreme Medicine Bodhisattva
药王菩萨 藥王菩薩 89 Bhaisajyaraja Bodhisattva; Medicine King Bodhisattva
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 139.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩萨摩诃萨 大菩薩摩訶薩 100 great Bodhisattva-Mahasattvas
逮得己利 100 having attained their own goals
大利 100 great advantage; great benefit
忉利诸天 忉利諸天 100 the gods of Paradise (Trâyastrimsas)
得佛 100 to become a Buddha
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法座 102 Dharma seat
法鼓 102 a dharma drum; dharmadundubhi; dharmabheri
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
光相 103
 1. halo; nimbus
 2. Aruṇavatī
护世 護世 104 protectors of the world
慧善解脱 慧善解脫 104 liberated by wisdom
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽陀 106 gatha; verse
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
尽诸有结 盡諸有結 106 fetters completely destroyed
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
救世者 106 protector; guardian of the world
卷第一 106 scroll 1
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
利乐 利樂 108 blessing and joy
漏尽 漏盡 108 defilements exhausted
妙色 109 wonderful form
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那庾多 110 nayuta; a huge number
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
清净心 清淨心 113 pure mind
求法 113 to seek the Dharma
人中尊 114 the Honored One among humans
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
胜处 勝處 115 abode of superiority; station of mastery; abhibhāyatana
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实智 實智 115
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
施设 施設 115 to establish; to set up
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
寿量 壽量 115 Lifespan
随烦恼 隨煩惱 115 secondary afflictions; subsequent effects of mental afflictions; upakleśa
天众 天眾 116 devas
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
威仪道 威儀道 119 religious performance
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
无实 無實 119 not ultimately real
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
無想 119 no notion
五欲 五慾 119 the five desires
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
新发意菩萨 新發意菩薩 120 a bodhisattva who is only just beginning
心善解脱 心善解脫 120 liberated by wholesome thoughts
信解 120 resolution; determination; adhimukti
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应作 應作 121 a manifestation
音声 音聲 121 sound; noise
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
异生 異生 121 an ordinary person
一一方 121 ekaikasyam disi
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
圆成 圓成 121 complete perfection
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
增语 增語 122 designation; appellation
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
重担 重擔 122 a heavy load
诸法无我 諸法無我 122 all phenomena are without an independent self; the insubstantiality of dharmas; dharmanairātmya
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
最上 122 supreme