Glossary and Vocabulary for Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī (Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing) 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 113 zhòu charm; spell; incantation 持心呪法品第四
2 113 zhòu a curse 持心呪法品第四
3 113 zhòu urging; adjure 持心呪法品第四
4 113 zhòu mantra 持心呪法品第四
5 59 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 持心呪者誦百千遍得見一切如來
6 59 sòng to recount; to narrate 持心呪者誦百千遍得見一切如來
7 59 sòng a poem 持心呪者誦百千遍得見一切如來
8 59 sòng recite; priase; pāṭha 持心呪者誦百千遍得見一切如來
9 57 hōng hum 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
10 57 óu to bellow 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
11 57 hōng dull; stupid 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
12 57 hōng hum 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
13 51 to go; to 遍得於仙人中轉輪王
14 51 to rely on; to depend on 遍得於仙人中轉輪王
15 51 Yu 遍得於仙人中轉輪王
16 51 a crow 遍得於仙人中轉輪王
17 51 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 持心呪者誦百千遍得見一切如來
18 51 děi to want to; to need to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
19 51 děi must; ought to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
20 51 de 持心呪者誦百千遍得見一切如來
21 51 de infix potential marker 持心呪者誦百千遍得見一切如來
22 51 to result in 持心呪者誦百千遍得見一切如來
23 51 to be proper; to fit; to suit 持心呪者誦百千遍得見一切如來
24 51 to be satisfied 持心呪者誦百千遍得見一切如來
25 51 to be finished 持心呪者誦百千遍得見一切如來
26 51 děi satisfying 持心呪者誦百千遍得見一切如來
27 51 to contract 持心呪者誦百千遍得見一切如來
28 51 to hear 持心呪者誦百千遍得見一切如來
29 51 to have; there is 持心呪者誦百千遍得見一切如來
30 51 marks time passed 持心呪者誦百千遍得見一切如來
31 51 obtain; attain; prāpta 持心呪者誦百千遍得見一切如來
32 51 luó baby talk 多摩尼阿盧止囉枳
33 51 luō to nag 多摩尼阿盧止囉枳
34 51 luó ra 多摩尼阿盧止囉枳
35 46 biàn all; complete 持心呪者誦百千遍得見一切如來
36 46 biàn to be covered with 持心呪者誦百千遍得見一切如來
37 46 biàn everywhere; sarva 持心呪者誦百千遍得見一切如來
38 46 biàn pervade; visva 持心呪者誦百千遍得見一切如來
39 46 biàn everywhere fragrant; paricitra 持心呪者誦百千遍得見一切如來
40 46 biàn everywhere; spharaṇa 持心呪者誦百千遍得見一切如來
41 42 一切 yīqiè temporary 一切壇場
42 42 一切 yīqiè the same 一切壇場
43 37 one 取好雄黃一小兩許置赤銅
44 37 Kangxi radical 1 取好雄黃一小兩許置赤銅
45 37 pure; concentrated 取好雄黃一小兩許置赤銅
46 37 first 取好雄黃一小兩許置赤銅
47 37 the same 取好雄黃一小兩許置赤銅
48 37 sole; single 取好雄黃一小兩許置赤銅
49 37 a very small amount 取好雄黃一小兩許置赤銅
50 37 Yi 取好雄黃一小兩許置赤銅
51 37 other 取好雄黃一小兩許置赤銅
52 37 to unify 取好雄黃一小兩許置赤銅
53 37 accidentally; coincidentally 取好雄黃一小兩許置赤銅
54 37 abruptly; suddenly 取好雄黃一小兩許置赤銅
55 37 one; eka 取好雄黃一小兩許置赤銅
56 36 to use; to grasp 取一瓶水以因陀羅
57 36 to rely on 取一瓶水以因陀羅
58 36 to regard 取一瓶水以因陀羅
59 36 to be able to 取一瓶水以因陀羅
60 36 to order; to command 取一瓶水以因陀羅
61 36 used after a verb 取一瓶水以因陀羅
62 36 a reason; a cause 取一瓶水以因陀羅
63 36 Israel 取一瓶水以因陀羅
64 36 Yi 取一瓶水以因陀羅
65 36 use; yogena 取一瓶水以因陀羅
66 34 yuē to speak; to say 壇前欲坐誦此呪曰
67 34 yuē Kangxi radical 73 壇前欲坐誦此呪曰
68 34 yuē to be called 壇前欲坐誦此呪曰
69 34 yuē said; ukta 壇前欲坐誦此呪曰
70 34 ǎn to contain 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
71 34 ǎn to eat with the hands 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
72 33 zhī to go 若其煖時持呪之人身隱不現
73 33 zhī to arrive; to go 若其煖時持呪之人身隱不現
74 33 zhī is 若其煖時持呪之人身隱不現
75 33 zhī to use 若其煖時持呪之人身隱不現
76 33 zhī Zhi 若其煖時持呪之人身隱不現
77 29 zuò to do 所作罪業悉皆消滅
78 29 zuò to act as; to serve as 所作罪業悉皆消滅
79 29 zuò to start 所作罪業悉皆消滅
80 29 zuò a writing; a work 所作罪業悉皆消滅
81 29 zuò to dress as; to be disguised as 所作罪業悉皆消滅
82 29 zuō to create; to make 所作罪業悉皆消滅
83 29 zuō a workshop 所作罪業悉皆消滅
84 29 zuō to write; to compose 所作罪業悉皆消滅
85 29 zuò to rise 所作罪業悉皆消滅
86 29 zuò to be aroused 所作罪業悉皆消滅
87 29 zuò activity; action; undertaking 所作罪業悉皆消滅
88 29 zuò to regard as 所作罪業悉皆消滅
89 29 zuò action; kāraṇa 所作罪業悉皆消滅
90 27 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 壇前欲坐誦此呪曰
91 27 tán a park area; an area surrounded by a banked border 壇前欲坐誦此呪曰
92 27 tán a community; a social circle 壇前欲坐誦此呪曰
93 27 tán an arena; an examination hall; assembly area 壇前欲坐誦此呪曰
94 27 tán mandala 壇前欲坐誦此呪曰
95 23 Qi 若其煖時持呪之人身隱不現
96 23 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 金香紫檀白檀等香各一小兩半
97 23 xiāng incense 金香紫檀白檀等香各一小兩半
98 23 xiāng Kangxi radical 186 金香紫檀白檀等香各一小兩半
99 23 xiāng fragrance; scent 金香紫檀白檀等香各一小兩半
100 23 xiāng a female 金香紫檀白檀等香各一小兩半
101 23 xiāng Xiang 金香紫檀白檀等香各一小兩半
102 23 xiāng to kiss 金香紫檀白檀等香各一小兩半
103 23 xiāng feminine 金香紫檀白檀等香各一小兩半
104 23 xiāng incense 金香紫檀白檀等香各一小兩半
105 23 xiāng fragrance; gandha 金香紫檀白檀等香各一小兩半
106 21 huà painting; picture; drawing 其小壇中畫一佛像
107 21 huà to draw 其小壇中畫一佛像
108 21 huà a stroke in a Chinese character 其小壇中畫一佛像
109 21 huà to delineate 其小壇中畫一佛像
110 21 huà to plan 其小壇中畫一佛像
111 21 huà to sign 其小壇中畫一佛像
112 21 huà to stop; to terminate 其小壇中畫一佛像
113 21 huà Hua 其小壇中畫一佛像
114 21 huà painting; citra 其小壇中畫一佛像
115 21 shāo to burn 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
116 21 shāo fever 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
117 21 shāo to bake; to roast; to cook 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
118 21 shāo heat 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
119 21 shāo to burn; dah 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
120 21 shāo a burnt offering; havana 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
121 20 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多摩尼阿盧止囉枳
122 20 duó many; much 多摩尼阿盧止囉枳
123 20 duō more 多摩尼阿盧止囉枳
124 20 duō excessive 多摩尼阿盧止囉枳
125 20 duō abundant 多摩尼阿盧止囉枳
126 20 duō to multiply; to acrue 多摩尼阿盧止囉枳
127 20 duō Duo 多摩尼阿盧止囉枳
128 20 duō ta 多摩尼阿盧止囉枳
129 19 qián front 於世尊前呪十萬遍
130 19 qián former; the past 於世尊前呪十萬遍
131 19 qián to go forward 於世尊前呪十萬遍
132 19 qián preceding 於世尊前呪十萬遍
133 19 qián before; earlier; prior 於世尊前呪十萬遍
134 19 qián to appear before 於世尊前呪十萬遍
135 19 qián future 於世尊前呪十萬遍
136 19 qián top; first 於世尊前呪十萬遍
137 19 qián battlefront 於世尊前呪十萬遍
138 19 qián before; former; pūrva 於世尊前呪十萬遍
139 19 qián facing; mukha 於世尊前呪十萬遍
140 19 zhě ca 持心呪者誦百千遍得見一切如來
141 19 ér Kangxi radical 126 倍增而獲無量殊勝功德
142 19 ér as if; to seem like 倍增而獲無量殊勝功德
143 19 néng can; able 倍增而獲無量殊勝功德
144 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 倍增而獲無量殊勝功德
145 19 ér to arrive; up to 倍增而獲無量殊勝功德
146 18 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 兼獲世間種種事業隨意成就
147 18 種種 zhǒng zhǒng various forms 兼獲世間種種事業隨意成就
148 18 shàng top; a high position 黃點自額上
149 18 shang top; the position on or above something 黃點自額上
150 18 shàng to go up; to go forward 黃點自額上
151 18 shàng shang 黃點自額上
152 18 shàng previous; last 黃點自額上
153 18 shàng high; higher 黃點自額上
154 18 shàng advanced 黃點自額上
155 18 shàng a monarch; a sovereign 黃點自額上
156 18 shàng time 黃點自額上
157 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 黃點自額上
158 18 shàng far 黃點自額上
159 18 shàng big; as big as 黃點自額上
160 18 shàng abundant; plentiful 黃點自額上
161 18 shàng to report 黃點自額上
162 18 shàng to offer 黃點自額上
163 18 shàng to go on stage 黃點自額上
164 18 shàng to take office; to assume a post 黃點自額上
165 18 shàng to install; to erect 黃點自額上
166 18 shàng to suffer; to sustain 黃點自額上
167 18 shàng to burn 黃點自額上
168 18 shàng to remember 黃點自額上
169 18 shàng to add 黃點自額上
170 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 黃點自額上
171 18 shàng to meet 黃點自額上
172 18 shàng falling then rising (4th) tone 黃點自額上
173 18 shang used after a verb indicating a result 黃點自額上
174 18 shàng a musical note 黃點自額上
175 18 shàng higher, superior; uttara 黃點自額上
176 17 second-rate 次結界呪曰
177 17 second; secondary 次結界呪曰
178 17 temporary stopover; temporary lodging 次結界呪曰
179 17 a sequence; an order 次結界呪曰
180 17 to arrive 次結界呪曰
181 17 to be next in sequence 次結界呪曰
182 17 positions of the 12 Jupiter stations 次結界呪曰
183 17 positions of the sun and moon on the ecliptic 次結界呪曰
184 17 stage of a journey 次結界呪曰
185 17 ranks 次結界呪曰
186 17 an official position 次結界呪曰
187 17 inside 次結界呪曰
188 17 to hesitate 次結界呪曰
189 17 secondary; next; tatas 次結界呪曰
190 17 to rub 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
191 17 to approach; to press in 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
192 17 to sharpen; to grind 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
193 17 to obliterate; to erase 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
194 17 to compare notes; to learn by interaction 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
195 17 friction 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
196 17 ma 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
197 17 Māyā 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
198 16 qiān one thousand 持心呪者誦百千遍得見一切如來
199 16 qiān many; numerous; countless 持心呪者誦百千遍得見一切如來
200 16 qiān a cheat; swindler 持心呪者誦百千遍得見一切如來
201 16 qiān Qian 持心呪者誦百千遍得見一切如來
202 16 滿 mǎn full 誦隨心呪者滿一萬遍
203 16 滿 mǎn to be satisfied 誦隨心呪者滿一萬遍
204 16 滿 mǎn to fill 誦隨心呪者滿一萬遍
205 16 滿 mǎn conceited 誦隨心呪者滿一萬遍
206 16 滿 mǎn to reach (a time); to expire 誦隨心呪者滿一萬遍
207 16 滿 mǎn whole; entire 誦隨心呪者滿一萬遍
208 16 滿 mǎn Manchu 誦隨心呪者滿一萬遍
209 16 滿 mǎn Man 誦隨心呪者滿一萬遍
210 16 滿 mǎn Full 誦隨心呪者滿一萬遍
211 16 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 誦隨心呪者滿一萬遍
212 16 zhōng middle 卷中
213 16 zhōng medium; medium sized 卷中
214 16 zhōng China 卷中
215 16 zhòng to hit the mark 卷中
216 16 zhōng midday 卷中
217 16 zhōng inside 卷中
218 16 zhōng during 卷中
219 16 zhōng Zhong 卷中
220 16 zhōng intermediary 卷中
221 16 zhōng half 卷中
222 16 zhòng to reach; to attain 卷中
223 16 zhòng to suffer; to infect 卷中
224 16 zhòng to obtain 卷中
225 16 zhòng to pass an exam 卷中
226 16 zhōng middle 卷中
227 16 to know; to learn about; to comprehend 悉得成就一切呪法
228 16 detailed 悉得成就一切呪法
229 16 to elaborate; to expound 悉得成就一切呪法
230 16 to exhaust; to use up 悉得成就一切呪法
231 16 strongly 悉得成就一切呪法
232 16 Xi 悉得成就一切呪法
233 16 all; kṛtsna 悉得成就一切呪法
234 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
235 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
236 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
237 15 method; way 持心呪法品第四
238 15 France 持心呪法品第四
239 15 the law; rules; regulations 持心呪法品第四
240 15 the teachings of the Buddha; Dharma 持心呪法品第四
241 15 a standard; a norm 持心呪法品第四
242 15 an institution 持心呪法品第四
243 15 to emulate 持心呪法品第四
244 15 magic; a magic trick 持心呪法品第四
245 15 punishment 持心呪法品第四
246 15 Fa 持心呪法品第四
247 15 a precedent 持心呪法品第四
248 15 a classification of some kinds of Han texts 持心呪法品第四
249 15 relating to a ceremony or rite 持心呪法品第四
250 15 Dharma 持心呪法品第四
251 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 持心呪法品第四
252 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 持心呪法品第四
253 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 持心呪法品第四
254 15 quality; characteristic 持心呪法品第四
255 15 suǒ a few; various; some 所作罪業悉皆消滅
256 15 suǒ a place; a location 所作罪業悉皆消滅
257 15 suǒ indicates a passive voice 所作罪業悉皆消滅
258 15 suǒ an ordinal number 所作罪業悉皆消滅
259 15 suǒ meaning 所作罪業悉皆消滅
260 15 suǒ garrison 所作罪業悉皆消滅
261 15 suǒ place; pradeśa 所作罪業悉皆消滅
262 15 chí to grasp; to hold 持心呪法品第四
263 15 chí to resist; to oppose 持心呪法品第四
264 15 chí to uphold 持心呪法品第四
265 15 chí to sustain; to keep; to uphold 持心呪法品第四
266 15 chí to administer; to manage 持心呪法品第四
267 15 chí to control 持心呪法品第四
268 15 chí to be cautious 持心呪法品第四
269 15 chí to remember 持心呪法品第四
270 15 chí to assist 持心呪法品第四
271 15 chí with; using 持心呪法品第四
272 15 chí dhara 持心呪法品第四
273 15 to reach 白及藥也
274 15 to attain 白及藥也
275 15 to understand 白及藥也
276 15 able to be compared to; to catch up with 白及藥也
277 15 to be involved with; to associate with 白及藥也
278 15 passing of a feudal title from elder to younger brother 白及藥也
279 15 and; ca; api 白及藥也
280 15 néng can; able 速成正覺能轉法輪
281 15 néng ability; capacity 速成正覺能轉法輪
282 15 néng a mythical bear-like beast 速成正覺能轉法輪
283 15 néng energy 速成正覺能轉法輪
284 15 néng function; use 速成正覺能轉法輪
285 15 néng talent 速成正覺能轉法輪
286 15 néng expert at 速成正覺能轉法輪
287 15 néng to be in harmony 速成正覺能轉法輪
288 15 néng to tend to; to care for 速成正覺能轉法輪
289 15 néng to reach; to arrive at 速成正覺能轉法輪
290 15 néng to be able; śak 速成正覺能轉法輪
291 15 néng skilful; pravīṇa 速成正覺能轉法輪
292 14 seven 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
293 14 a genre of poetry 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
294 14 seventh day memorial ceremony 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
295 14 seven; sapta 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
296 14 如來 rúlái Tathagata 遍得盡見過去如來
297 14 如來 Rúlái Tathagata 遍得盡見過去如來
298 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 遍得盡見過去如來
299 14 to bind; to tie 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
300 14 to restrict; to limit; to constrain 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
301 14 a leash; a tether 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
302 14 binding; attachment; bond; bandha 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
303 14 va 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
304 14 luó Luo 及鉢羅奢
305 14 luó to catch; to capture 及鉢羅奢
306 14 luó gauze 及鉢羅奢
307 14 luó a sieve; cloth for filtering 及鉢羅奢
308 14 luó a net for catching birds 及鉢羅奢
309 14 luó to recruit 及鉢羅奢
310 14 luó to include 及鉢羅奢
311 14 luó to distribute 及鉢羅奢
312 14 luó ra 及鉢羅奢
313 13 děng et cetera; and so on 金香紫檀白檀等香各一小兩半
314 13 děng to wait 金香紫檀白檀等香各一小兩半
315 13 děng to be equal 金香紫檀白檀等香各一小兩半
316 13 děng degree; level 金香紫檀白檀等香各一小兩半
317 13 děng to compare 金香紫檀白檀等香各一小兩半
318 13 děng same; equal; sama 金香紫檀白檀等香各一小兩半
319 13 rén person; people; a human being 一切贍部人咸來恭敬
320 13 rén Kangxi radical 9 一切贍部人咸來恭敬
321 13 rén a kind of person 一切贍部人咸來恭敬
322 13 rén everybody 一切贍部人咸來恭敬
323 13 rén adult 一切贍部人咸來恭敬
324 13 rén somebody; others 一切贍部人咸來恭敬
325 13 rén an upright person 一切贍部人咸來恭敬
326 13 rén person; manuṣya 一切贍部人咸來恭敬
327 13 to join together; together with; to accompany 和白芥子百八遍散灑十方
328 13 peace; harmony 和白芥子百八遍散灑十方
329 13 He 和白芥子百八遍散灑十方
330 13 harmonious [sound] 和白芥子百八遍散灑十方
331 13 gentle; amiable; acquiescent 和白芥子百八遍散灑十方
332 13 warm 和白芥子百八遍散灑十方
333 13 to harmonize; to make peace 和白芥子百八遍散灑十方
334 13 a transaction 和白芥子百八遍散灑十方
335 13 a bell on a chariot 和白芥子百八遍散灑十方
336 13 a musical instrument 和白芥子百八遍散灑十方
337 13 a military gate 和白芥子百八遍散灑十方
338 13 a coffin headboard 和白芥子百八遍散灑十方
339 13 a skilled worker 和白芥子百八遍散灑十方
340 13 compatible 和白芥子百八遍散灑十方
341 13 calm; peaceful 和白芥子百八遍散灑十方
342 13 to sing in accompaniment 和白芥子百八遍散灑十方
343 13 to write a matching poem 和白芥子百八遍散灑十方
344 13 harmony; gentleness 和白芥子百八遍散灑十方
345 13 venerable 和白芥子百八遍散灑十方
346 12 wéi to act as; to serve 得為一切眾生尊重所求皆得
347 12 wéi to change into; to become 得為一切眾生尊重所求皆得
348 12 wéi to be; is 得為一切眾生尊重所求皆得
349 12 wéi to do 得為一切眾生尊重所求皆得
350 12 wèi to support; to help 得為一切眾生尊重所求皆得
351 12 wéi to govern 得為一切眾生尊重所求皆得
352 12 wèi to be; bhū 得為一切眾生尊重所求皆得
353 12 ya 白及藥也
354 12 sàn to scatter 遍散擲虛空
355 12 sàn to spread 遍散擲虛空
356 12 sàn to dispel 遍散擲虛空
357 12 sàn to fire; to discharge 遍散擲虛空
358 12 sǎn relaxed; idle 遍散擲虛空
359 12 sǎn scattered 遍散擲虛空
360 12 sǎn powder; powdered medicine 遍散擲虛空
361 12 sàn to squander 遍散擲虛空
362 12 sàn to give up 遍散擲虛空
363 12 sàn to be distracted 遍散擲虛空
364 12 sǎn not regulated; lax 遍散擲虛空
365 12 sǎn not systematic; chaotic 遍散擲虛空
366 12 sǎn to grind into powder 遍散擲虛空
367 12 sǎn a melody 遍散擲虛空
368 12 sàn to flee; to escape 遍散擲虛空
369 12 sǎn San 遍散擲虛空
370 12 sàn scatter; vikiraṇa 遍散擲虛空
371 12 sàn sa 遍散擲虛空
372 12 four 持心呪法品第四
373 12 note a musical scale 持心呪法品第四
374 12 fourth 持心呪法品第四
375 12 Si 持心呪法品第四
376 12 four; catur 持心呪法品第四
377 12 píng a bottle 取一瓶水以因陀羅
378 12 píng a jar; a pitcher; a vase 取一瓶水以因陀羅
379 12 píng Ping 取一瓶水以因陀羅
380 12 píng a jar; ghaṭa 取一瓶水以因陀羅
381 12 Buddha; Awakened One 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
382 12 relating to Buddhism 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
383 12 a statue or image of a Buddha 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
384 12 a Buddhist text 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
385 12 to touch; to stroke 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
386 12 Buddha 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
387 12 Buddha; Awakened One 次壇中日別獻佛食誦此呪曰
388 12 wēi small; tiny 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
389 12 wēi trifling 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
390 12 wēi to decline; to wane 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
391 12 wēi profound 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
392 12 wēi to hide; to conceal 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
393 12 wéi is not 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
394 12 wéi lowly 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
395 12 wēi few 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
396 12 wēi unclear 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
397 12 wēi Wei 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
398 12 wēi minute; aṇu 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
399 12 wēi subtlety 唵摩尼微射曳達羅達羅吽吽莎訶
400 12 lái to come 一切贍部人咸來恭敬
401 12 lái please 一切贍部人咸來恭敬
402 12 lái used to substitute for another verb 一切贍部人咸來恭敬
403 12 lái used between two word groups to express purpose and effect 一切贍部人咸來恭敬
404 12 lái wheat 一切贍部人咸來恭敬
405 12 lái next; future 一切贍部人咸來恭敬
406 12 lái a simple complement of direction 一切贍部人咸來恭敬
407 12 lái to occur; to arise 一切贍部人咸來恭敬
408 12 lái to earn 一切贍部人咸來恭敬
409 12 lái to come; āgata 一切贍部人咸來恭敬
410 12 白芥子 báijiè zǐ white mustard seed 取白芥子呪千
411 11 摩尼 móní mani; jewel 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
412 11 jiàn to see 持心呪者誦百千遍得見一切如來
413 11 jiàn opinion; view; understanding 持心呪者誦百千遍得見一切如來
414 11 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 持心呪者誦百千遍得見一切如來
415 11 jiàn refer to; for details see 持心呪者誦百千遍得見一切如來
416 11 jiàn to listen to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
417 11 jiàn to meet 持心呪者誦百千遍得見一切如來
418 11 jiàn to receive (a guest) 持心呪者誦百千遍得見一切如來
419 11 jiàn let me; kindly 持心呪者誦百千遍得見一切如來
420 11 jiàn Jian 持心呪者誦百千遍得見一切如來
421 11 xiàn to appear 持心呪者誦百千遍得見一切如來
422 11 xiàn to introduce 持心呪者誦百千遍得見一切如來
423 11 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 持心呪者誦百千遍得見一切如來
424 11 jiàn seeing; observing; darśana 持心呪者誦百千遍得見一切如來
425 11 wài outside 壇外施一切天鬼等呪曰
426 11 wài external; outer 壇外施一切天鬼等呪曰
427 11 wài foreign countries 壇外施一切天鬼等呪曰
428 11 wài exterior; outer surface 壇外施一切天鬼等呪曰
429 11 wài a remote place 壇外施一切天鬼等呪曰
430 11 wài husband 壇外施一切天鬼等呪曰
431 11 wài other 壇外施一切天鬼等呪曰
432 11 wài to be extra; to be additional 壇外施一切天鬼等呪曰
433 11 wài unofficial; informal; exoteric 壇外施一切天鬼等呪曰
434 11 wài role of an old man 壇外施一切天鬼等呪曰
435 11 wài to drift apart; to become estranged 壇外施一切天鬼等呪曰
436 11 wài to betray; to forsake 壇外施一切天鬼等呪曰
437 11 wài outside; exterior 壇外施一切天鬼等呪曰
438 10 jiā ka; gha; ga 唵薩婆怛他伽多布社摩儞吽吽
439 10 jiā gha 唵薩婆怛他伽多布社摩儞吽吽
440 10 jiā ga 唵薩婆怛他伽多布社摩儞吽吽
441 10 shǒu hand 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
442 10 shǒu Kangxi radical 64 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
443 10 shǒu to hold in one's hand 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
444 10 shǒu a skill; an ability 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
445 10 shǒu a person with skill 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
446 10 shǒu convenient; portable 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
447 10 shǒu a person doing an activity 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
448 10 shǒu a method; a technique 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
449 10 shǒu personally written 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
450 10 shǒu carried or handled by hand 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
451 10 shǒu hand; pāṇi; hasta 誦此呪七遍以呪自身手以摩自頭頂
452 10 ān calm; still; quiet; peaceful 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
453 10 ān to calm; to pacify 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
454 10 ān safe; secure 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
455 10 ān comfortable; happy 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
456 10 ān to find a place for 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
457 10 ān to install; to fix; to fit 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
458 10 ān to be content 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
459 10 ān to cherish 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
460 10 ān to bestow; to confer 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
461 10 ān amphetamine 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
462 10 ān ampere 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
463 10 ān to add; to submit 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
464 10 ān to reside; to live at 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
465 10 ān to be used to; to be familiar with 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
466 10 ān an 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
467 10 ān Ease 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
468 10 ān e 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
469 10 ān an 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
470 10 ān peace 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
471 10 to attain; to reach 得達一切法藏
472 10 Da 得達一切法藏
473 10 intelligent proficient 得達一切法藏
474 10 to be open; to be connected 得達一切法藏
475 10 to realize; to complete; to accomplish 得達一切法藏
476 10 to display; to manifest 得達一切法藏
477 10 to tell; to inform; to say 得達一切法藏
478 10 illustrious; influential; prestigious 得達一切法藏
479 10 everlasting; constant; unchanging 得達一切法藏
480 10 generous; magnanimous 得達一切法藏
481 10 arbitrary; freely come and go 得達一切法藏
482 10 dha 得達一切法藏
483 10 big; huge; large 其大壇四肘
484 10 Kangxi radical 37 其大壇四肘
485 10 great; major; important 其大壇四肘
486 10 size 其大壇四肘
487 10 old 其大壇四肘
488 10 oldest; earliest 其大壇四肘
489 10 adult 其大壇四肘
490 10 dài an important person 其大壇四肘
491 10 senior 其大壇四肘
492 10 an element 其大壇四肘
493 10 great; mahā 其大壇四肘
494 10 eight 千八遍
495 10 Kangxi radical 12 千八遍
496 10 eighth 千八遍
497 10 all around; all sides 千八遍
498 10 eight; aṣṭa 千八遍
499 10 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如
500 10 èr two 若誦二

Frequencies of all Words

Top 1007

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 113 zhòu charm; spell; incantation 持心呪法品第四
2 113 zhòu a curse 持心呪法品第四
3 113 zhòu urging; adjure 持心呪法品第四
4 113 zhòu mantra 持心呪法品第四
5 59 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 持心呪者誦百千遍得見一切如來
6 59 sòng to recount; to narrate 持心呪者誦百千遍得見一切如來
7 59 sòng a poem 持心呪者誦百千遍得見一切如來
8 59 sòng recite; priase; pāṭha 持心呪者誦百千遍得見一切如來
9 57 hōng hum 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
10 57 óu to bellow 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
11 57 hōng dull; stupid 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
12 57 hōng hum 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
13 51 in; at 遍得於仙人中轉輪王
14 51 in; at 遍得於仙人中轉輪王
15 51 in; at; to; from 遍得於仙人中轉輪王
16 51 to go; to 遍得於仙人中轉輪王
17 51 to rely on; to depend on 遍得於仙人中轉輪王
18 51 to go to; to arrive at 遍得於仙人中轉輪王
19 51 from 遍得於仙人中轉輪王
20 51 give 遍得於仙人中轉輪王
21 51 oppposing 遍得於仙人中轉輪王
22 51 and 遍得於仙人中轉輪王
23 51 compared to 遍得於仙人中轉輪王
24 51 by 遍得於仙人中轉輪王
25 51 and; as well as 遍得於仙人中轉輪王
26 51 for 遍得於仙人中轉輪王
27 51 Yu 遍得於仙人中轉輪王
28 51 a crow 遍得於仙人中轉輪王
29 51 whew; wow 遍得於仙人中轉輪王
30 51 near to; antike 遍得於仙人中轉輪王
31 51 de potential marker 持心呪者誦百千遍得見一切如來
32 51 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 持心呪者誦百千遍得見一切如來
33 51 děi must; ought to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
34 51 děi to want to; to need to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
35 51 děi must; ought to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
36 51 de 持心呪者誦百千遍得見一切如來
37 51 de infix potential marker 持心呪者誦百千遍得見一切如來
38 51 to result in 持心呪者誦百千遍得見一切如來
39 51 to be proper; to fit; to suit 持心呪者誦百千遍得見一切如來
40 51 to be satisfied 持心呪者誦百千遍得見一切如來
41 51 to be finished 持心呪者誦百千遍得見一切如來
42 51 de result of degree 持心呪者誦百千遍得見一切如來
43 51 de marks completion of an action 持心呪者誦百千遍得見一切如來
44 51 děi satisfying 持心呪者誦百千遍得見一切如來
45 51 to contract 持心呪者誦百千遍得見一切如來
46 51 marks permission or possibility 持心呪者誦百千遍得見一切如來
47 51 expressing frustration 持心呪者誦百千遍得見一切如來
48 51 to hear 持心呪者誦百千遍得見一切如來
49 51 to have; there is 持心呪者誦百千遍得見一切如來
50 51 marks time passed 持心呪者誦百千遍得見一切如來
51 51 obtain; attain; prāpta 持心呪者誦百千遍得見一切如來
52 51 luó an exclamatory final particle 多摩尼阿盧止囉枳
53 51 luó baby talk 多摩尼阿盧止囉枳
54 51 luō to nag 多摩尼阿盧止囉枳
55 51 luó ra 多摩尼阿盧止囉枳
56 48 ruò to seem; to be like; as 若誦二
57 48 ruò seemingly 若誦二
58 48 ruò if 若誦二
59 48 ruò you 若誦二
60 48 ruò this; that 若誦二
61 48 ruò and; or 若誦二
62 48 ruò as for; pertaining to 若誦二
63 48 pomegranite 若誦二
64 48 ruò to choose 若誦二
65 48 ruò to agree; to accord with; to conform to 若誦二
66 48 ruò thus 若誦二
67 48 ruò pollia 若誦二
68 48 ruò Ruo 若誦二
69 48 ruò only then 若誦二
70 48 ja 若誦二
71 48 jñā 若誦二
72 48 ruò if; yadi 若誦二
73 46 biàn turn; one time 持心呪者誦百千遍得見一切如來
74 46 biàn all; complete 持心呪者誦百千遍得見一切如來
75 46 biàn everywhere; common 持心呪者誦百千遍得見一切如來
76 46 biàn to be covered with 持心呪者誦百千遍得見一切如來
77 46 biàn everywhere; sarva 持心呪者誦百千遍得見一切如來
78 46 biàn pervade; visva 持心呪者誦百千遍得見一切如來
79 46 biàn everywhere fragrant; paricitra 持心呪者誦百千遍得見一切如來
80 46 biàn everywhere; spharaṇa 持心呪者誦百千遍得見一切如來
81 42 一切 yīqiè all; every; everything 一切壇場
82 42 一切 yīqiè temporary 一切壇場
83 42 一切 yīqiè the same 一切壇場
84 42 一切 yīqiè generally 一切壇場
85 42 一切 yīqiè all, everything 一切壇場
86 42 一切 yīqiè all; sarva 一切壇場
87 40 this; these 於水池邊誦此呪一
88 40 in this way 於水池邊誦此呪一
89 40 otherwise; but; however; so 於水池邊誦此呪一
90 40 at this time; now; here 於水池邊誦此呪一
91 40 this; here; etad 於水池邊誦此呪一
92 37 one 取好雄黃一小兩許置赤銅
93 37 Kangxi radical 1 取好雄黃一小兩許置赤銅
94 37 as soon as; all at once 取好雄黃一小兩許置赤銅
95 37 pure; concentrated 取好雄黃一小兩許置赤銅
96 37 whole; all 取好雄黃一小兩許置赤銅
97 37 first 取好雄黃一小兩許置赤銅
98 37 the same 取好雄黃一小兩許置赤銅
99 37 each 取好雄黃一小兩許置赤銅
100 37 certain 取好雄黃一小兩許置赤銅
101 37 throughout 取好雄黃一小兩許置赤銅
102 37 used in between a reduplicated verb 取好雄黃一小兩許置赤銅
103 37 sole; single 取好雄黃一小兩許置赤銅
104 37 a very small amount 取好雄黃一小兩許置赤銅
105 37 Yi 取好雄黃一小兩許置赤銅
106 37 other 取好雄黃一小兩許置赤銅
107 37 to unify 取好雄黃一小兩許置赤銅
108 37 accidentally; coincidentally 取好雄黃一小兩許置赤銅
109 37 abruptly; suddenly 取好雄黃一小兩許置赤銅
110 37 or 取好雄黃一小兩許置赤銅
111 37 one; eka 取好雄黃一小兩許置赤銅
112 36 so as to; in order to 取一瓶水以因陀羅
113 36 to use; to regard as 取一瓶水以因陀羅
114 36 to use; to grasp 取一瓶水以因陀羅
115 36 according to 取一瓶水以因陀羅
116 36 because of 取一瓶水以因陀羅
117 36 on a certain date 取一瓶水以因陀羅
118 36 and; as well as 取一瓶水以因陀羅
119 36 to rely on 取一瓶水以因陀羅
120 36 to regard 取一瓶水以因陀羅
121 36 to be able to 取一瓶水以因陀羅
122 36 to order; to command 取一瓶水以因陀羅
123 36 further; moreover 取一瓶水以因陀羅
124 36 used after a verb 取一瓶水以因陀羅
125 36 very 取一瓶水以因陀羅
126 36 already 取一瓶水以因陀羅
127 36 increasingly 取一瓶水以因陀羅
128 36 a reason; a cause 取一瓶水以因陀羅
129 36 Israel 取一瓶水以因陀羅
130 36 Yi 取一瓶水以因陀羅
131 36 use; yogena 取一瓶水以因陀羅
132 34 yuē to speak; to say 壇前欲坐誦此呪曰
133 34 yuē Kangxi radical 73 壇前欲坐誦此呪曰
134 34 yuē to be called 壇前欲坐誦此呪曰
135 34 yuē particle without meaning 壇前欲坐誦此呪曰
136 34 yuē said; ukta 壇前欲坐誦此呪曰
137 34 ǎn om 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
138 34 ǎn to contain 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
139 34 ǎn to eat with the hands 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
140 34 ǎn exclamation expressing doubt 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
141 34 ǎn om 唵摩尼軍荼利吽吽莎訶
142 33 zhī him; her; them; that 若其煖時持呪之人身隱不現
143 33 zhī used between a modifier and a word to form a word group 若其煖時持呪之人身隱不現
144 33 zhī to go 若其煖時持呪之人身隱不現
145 33 zhī this; that 若其煖時持呪之人身隱不現
146 33 zhī genetive marker 若其煖時持呪之人身隱不現
147 33 zhī it 若其煖時持呪之人身隱不現
148 33 zhī in 若其煖時持呪之人身隱不現
149 33 zhī all 若其煖時持呪之人身隱不現
150 33 zhī and 若其煖時持呪之人身隱不現
151 33 zhī however 若其煖時持呪之人身隱不現
152 33 zhī if 若其煖時持呪之人身隱不現
153 33 zhī then 若其煖時持呪之人身隱不現
154 33 zhī to arrive; to go 若其煖時持呪之人身隱不現
155 33 zhī is 若其煖時持呪之人身隱不現
156 33 zhī to use 若其煖時持呪之人身隱不現
157 33 zhī Zhi 若其煖時持呪之人身隱不現
158 30 jiē all; each and every; in all cases 所作皆得成就
159 30 jiē same; equally 所作皆得成就
160 30 jiē all; sarva 所作皆得成就
161 29 zuò to do 所作罪業悉皆消滅
162 29 zuò to act as; to serve as 所作罪業悉皆消滅
163 29 zuò to start 所作罪業悉皆消滅
164 29 zuò a writing; a work 所作罪業悉皆消滅
165 29 zuò to dress as; to be disguised as 所作罪業悉皆消滅
166 29 zuō to create; to make 所作罪業悉皆消滅
167 29 zuō a workshop 所作罪業悉皆消滅
168 29 zuō to write; to compose 所作罪業悉皆消滅
169 29 zuò to rise 所作罪業悉皆消滅
170 29 zuò to be aroused 所作罪業悉皆消滅
171 29 zuò activity; action; undertaking 所作罪業悉皆消滅
172 29 zuò to regard as 所作罪業悉皆消滅
173 29 zuò action; kāraṇa 所作罪業悉皆消滅
174 27 tán an altar; a ritual platform; a raised mound for sacrifices 壇前欲坐誦此呪曰
175 27 tán a park area; an area surrounded by a banked border 壇前欲坐誦此呪曰
176 27 tán a community; a social circle 壇前欲坐誦此呪曰
177 27 tán an arena; an examination hall; assembly area 壇前欲坐誦此呪曰
178 27 tán mandala 壇前欲坐誦此呪曰
179 25 yǒu is; are; to exist 若有婦人意欲
180 25 yǒu to have; to possess 若有婦人意欲
181 25 yǒu indicates an estimate 若有婦人意欲
182 25 yǒu indicates a large quantity 若有婦人意欲
183 25 yǒu indicates an affirmative response 若有婦人意欲
184 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有婦人意欲
185 25 yǒu used to compare two things 若有婦人意欲
186 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有婦人意欲
187 25 yǒu used before the names of dynasties 若有婦人意欲
188 25 yǒu a certain thing; what exists 若有婦人意欲
189 25 yǒu multiple of ten and ... 若有婦人意欲
190 25 yǒu abundant 若有婦人意欲
191 25 yǒu purposeful 若有婦人意欲
192 25 yǒu You 若有婦人意欲
193 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有婦人意欲
194 25 yǒu becoming; bhava 若有婦人意欲
195 23 his; hers; its; theirs 若其煖時持呪之人身隱不現
196 23 to add emphasis 若其煖時持呪之人身隱不現
197 23 used when asking a question in reply to a question 若其煖時持呪之人身隱不現
198 23 used when making a request or giving an order 若其煖時持呪之人身隱不現
199 23 he; her; it; them 若其煖時持呪之人身隱不現
200 23 probably; likely 若其煖時持呪之人身隱不現
201 23 will 若其煖時持呪之人身隱不現
202 23 may 若其煖時持呪之人身隱不現
203 23 if 若其煖時持呪之人身隱不現
204 23 or 若其煖時持呪之人身隱不現
205 23 Qi 若其煖時持呪之人身隱不現
206 23 he; her; it; saḥ; sā; tad 若其煖時持呪之人身隱不現
207 23 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 金香紫檀白檀等香各一小兩半
208 23 xiāng incense 金香紫檀白檀等香各一小兩半
209 23 xiāng Kangxi radical 186 金香紫檀白檀等香各一小兩半
210 23 xiāng fragrance; scent 金香紫檀白檀等香各一小兩半
211 23 xiāng a female 金香紫檀白檀等香各一小兩半
212 23 xiāng Xiang 金香紫檀白檀等香各一小兩半
213 23 xiāng to kiss 金香紫檀白檀等香各一小兩半
214 23 xiāng feminine 金香紫檀白檀等香各一小兩半
215 23 xiāng unrestrainedly 金香紫檀白檀等香各一小兩半
216 23 xiāng incense 金香紫檀白檀等香各一小兩半
217 23 xiāng fragrance; gandha 金香紫檀白檀等香各一小兩半
218 21 huà painting; picture; drawing 其小壇中畫一佛像
219 21 huà to draw 其小壇中畫一佛像
220 21 huà a stroke in a Chinese character 其小壇中畫一佛像
221 21 huà to delineate 其小壇中畫一佛像
222 21 huà to plan 其小壇中畫一佛像
223 21 huà to sign 其小壇中畫一佛像
224 21 huà to stop; to terminate 其小壇中畫一佛像
225 21 huà clearly 其小壇中畫一佛像
226 21 huà Hua 其小壇中畫一佛像
227 21 huà painting; citra 其小壇中畫一佛像
228 21 shāo to burn 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
229 21 shāo fever 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
230 21 shāo to bake; to roast; to cook 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
231 21 shāo heat 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
232 21 shāo to burn; dah 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
233 21 shāo a burnt offering; havana 安悉香及白芥子燒之若誦六萬遍得無垢
234 21 zhū all; many; various 切諸惡魔眾
235 21 zhū Zhu 切諸惡魔眾
236 21 zhū all; members of the class 切諸惡魔眾
237 21 zhū interrogative particle 切諸惡魔眾
238 21 zhū him; her; them; it 切諸惡魔眾
239 21 zhū of; in 切諸惡魔眾
240 21 zhū all; many; sarva 切諸惡魔眾
241 21 shì is; are; am; to be 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
242 21 shì is exactly 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
243 21 shì is suitable; is in contrast 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
244 21 shì this; that; those 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
245 21 shì really; certainly 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
246 21 shì correct; yes; affirmative 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
247 21 shì true 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
248 21 shì is; has; exists 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
249 21 shì used between repetitions of a word 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
250 21 shì a matter; an affair 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
251 21 shì Shi 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
252 21 shì is; bhū 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
253 21 shì this; idam 此呪是前結加趺坐呪前呪是欲令誦時呪應知
254 20 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 多摩尼阿盧止囉枳
255 20 duó many; much 多摩尼阿盧止囉枳
256 20 duō more 多摩尼阿盧止囉枳
257 20 duō an unspecified extent 多摩尼阿盧止囉枳
258 20 duō used in exclamations 多摩尼阿盧止囉枳
259 20 duō excessive 多摩尼阿盧止囉枳
260 20 duō to what extent 多摩尼阿盧止囉枳
261 20 duō abundant 多摩尼阿盧止囉枳
262 20 duō to multiply; to acrue 多摩尼阿盧止囉枳
263 20 duō mostly 多摩尼阿盧止囉枳
264 20 duō simply; merely 多摩尼阿盧止囉枳
265 20 duō frequently 多摩尼阿盧止囉枳
266 20 duō very 多摩尼阿盧止囉枳
267 20 duō Duo 多摩尼阿盧止囉枳
268 20 duō ta 多摩尼阿盧止囉枳
269 20 duō many; bahu 多摩尼阿盧止囉枳
270 19 qián front 於世尊前呪十萬遍
271 19 qián former; the past 於世尊前呪十萬遍
272 19 qián to go forward 於世尊前呪十萬遍
273 19 qián preceding 於世尊前呪十萬遍
274 19 qián before; earlier; prior 於世尊前呪十萬遍
275 19 qián to appear before 於世尊前呪十萬遍
276 19 qián future 於世尊前呪十萬遍
277 19 qián top; first 於世尊前呪十萬遍
278 19 qián battlefront 於世尊前呪十萬遍
279 19 qián pre- 於世尊前呪十萬遍
280 19 qián before; former; pūrva 於世尊前呪十萬遍
281 19 qián facing; mukha 於世尊前呪十萬遍
282 19 you 唵摩尼鉢囉婆嚩儞賀囉賀囉吽泮莎訶
283 19 you; tvad 唵摩尼鉢囉婆嚩儞賀囉賀囉吽泮莎訶
284 19 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 持心呪者誦百千遍得見一切如來
285 19 zhě that 持心呪者誦百千遍得見一切如來
286 19 zhě nominalizing function word 持心呪者誦百千遍得見一切如來
287 19 zhě used to mark a definition 持心呪者誦百千遍得見一切如來
288 19 zhě used to mark a pause 持心呪者誦百千遍得見一切如來
289 19 zhě topic marker; that; it 持心呪者誦百千遍得見一切如來
290 19 zhuó according to 持心呪者誦百千遍得見一切如來
291 19 zhě ca 持心呪者誦百千遍得見一切如來
292 19 ér and; as well as; but (not); yet (not) 倍增而獲無量殊勝功德
293 19 ér Kangxi radical 126 倍增而獲無量殊勝功德
294 19 ér you 倍增而獲無量殊勝功德
295 19 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 倍增而獲無量殊勝功德
296 19 ér right away; then 倍增而獲無量殊勝功德
297 19 ér but; yet; however; while; nevertheless 倍增而獲無量殊勝功德
298 19 ér if; in case; in the event that 倍增而獲無量殊勝功德
299 19 ér therefore; as a result; thus 倍增而獲無量殊勝功德
300 19 ér how can it be that? 倍增而獲無量殊勝功德
301 19 ér so as to 倍增而獲無量殊勝功德
302 19 ér only then 倍增而獲無量殊勝功德
303 19 ér as if; to seem like 倍增而獲無量殊勝功德
304 19 néng can; able 倍增而獲無量殊勝功德
305 19 ér whiskers on the cheeks; sideburns 倍增而獲無量殊勝功德
306 19 ér me 倍增而獲無量殊勝功德
307 19 ér to arrive; up to 倍增而獲無量殊勝功德
308 19 ér possessive 倍增而獲無量殊勝功德
309 19 ér and; ca 倍增而獲無量殊勝功德
310 18 種種 zhǒng zhǒng all kinds of 兼獲世間種種事業隨意成就
311 18 種種 zhǒng zhǒng various forms 兼獲世間種種事業隨意成就
312 18 shàng top; a high position 黃點自額上
313 18 shang top; the position on or above something 黃點自額上
314 18 shàng to go up; to go forward 黃點自額上
315 18 shàng shang 黃點自額上
316 18 shàng previous; last 黃點自額上
317 18 shàng high; higher 黃點自額上
318 18 shàng advanced 黃點自額上
319 18 shàng a monarch; a sovereign 黃點自額上
320 18 shàng time 黃點自額上
321 18 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 黃點自額上
322 18 shàng far 黃點自額上
323 18 shàng big; as big as 黃點自額上
324 18 shàng abundant; plentiful 黃點自額上
325 18 shàng to report 黃點自額上
326 18 shàng to offer 黃點自額上
327 18 shàng to go on stage 黃點自額上
328 18 shàng to take office; to assume a post 黃點自額上
329 18 shàng to install; to erect 黃點自額上
330 18 shàng to suffer; to sustain 黃點自額上
331 18 shàng to burn 黃點自額上
332 18 shàng to remember 黃點自額上
333 18 shang on; in 黃點自額上
334 18 shàng upward 黃點自額上
335 18 shàng to add 黃點自額上
336 18 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 黃點自額上
337 18 shàng to meet 黃點自額上
338 18 shàng falling then rising (4th) tone 黃點自額上
339 18 shang used after a verb indicating a result 黃點自額上
340 18 shàng a musical note 黃點自額上
341 18 shàng higher, superior; uttara 黃點自額上
342 17 a time 次結界呪曰
343 17 second-rate 次結界呪曰
344 17 second; secondary 次結界呪曰
345 17 temporary stopover; temporary lodging 次結界呪曰
346 17 a sequence; an order 次結界呪曰
347 17 to arrive 次結界呪曰
348 17 to be next in sequence 次結界呪曰
349 17 positions of the 12 Jupiter stations 次結界呪曰
350 17 positions of the sun and moon on the ecliptic 次結界呪曰
351 17 stage of a journey 次結界呪曰
352 17 ranks 次結界呪曰
353 17 an official position 次結界呪曰
354 17 inside 次結界呪曰
355 17 to hesitate 次結界呪曰
356 17 secondary; next; tatas 次結界呪曰
357 17 to rub 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
358 17 to approach; to press in 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
359 17 to sharpen; to grind 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
360 17 to obliterate; to erase 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
361 17 to compare notes; to learn by interaction 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
362 17 friction 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
363 17 ma 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
364 17 Māyā 若藥叉若迦樓羅若緊那羅阿修羅摩睺羅
365 16 qiān one thousand 持心呪者誦百千遍得見一切如來
366 16 qiān many; numerous; countless 持心呪者誦百千遍得見一切如來
367 16 qiān very 持心呪者誦百千遍得見一切如來
368 16 qiān a cheat; swindler 持心呪者誦百千遍得見一切如來
369 16 qiān Qian 持心呪者誦百千遍得見一切如來
370 16 滿 mǎn full 誦隨心呪者滿一萬遍
371 16 滿 mǎn to be satisfied 誦隨心呪者滿一萬遍
372 16 滿 mǎn to fill 誦隨心呪者滿一萬遍
373 16 滿 mǎn conceited 誦隨心呪者滿一萬遍
374 16 滿 mǎn to reach (a time); to expire 誦隨心呪者滿一萬遍
375 16 滿 mǎn whole; entire 誦隨心呪者滿一萬遍
376 16 滿 mǎn completely 誦隨心呪者滿一萬遍
377 16 滿 mǎn Manchu 誦隨心呪者滿一萬遍
378 16 滿 mǎn very 誦隨心呪者滿一萬遍
379 16 滿 mǎn Man 誦隨心呪者滿一萬遍
380 16 滿 mǎn Full 誦隨心呪者滿一萬遍
381 16 滿 mǎn to fulfill; to satisfy; paripurna 誦隨心呪者滿一萬遍
382 16 zhōng middle 卷中
383 16 zhōng medium; medium sized 卷中
384 16 zhōng China 卷中
385 16 zhòng to hit the mark 卷中
386 16 zhōng in; amongst 卷中
387 16 zhōng midday 卷中
388 16 zhōng inside 卷中
389 16 zhōng during 卷中
390 16 zhōng Zhong 卷中
391 16 zhōng intermediary 卷中
392 16 zhōng half 卷中
393 16 zhōng just right; suitably 卷中
394 16 zhōng while 卷中
395 16 zhòng to reach; to attain 卷中
396 16 zhòng to suffer; to infect 卷中
397 16 zhòng to obtain 卷中
398 16 zhòng to pass an exam 卷中
399 16 zhōng middle 卷中
400 16 to know; to learn about; to comprehend 悉得成就一切呪法
401 16 all; entire 悉得成就一切呪法
402 16 detailed 悉得成就一切呪法
403 16 to elaborate; to expound 悉得成就一切呪法
404 16 to exhaust; to use up 悉得成就一切呪法
405 16 strongly 悉得成就一切呪法
406 16 Xi 悉得成就一切呪法
407 16 all; kṛtsna 悉得成就一切呪法
408 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
409 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
410 15 菩薩 púsà bodhisattva 遍得一切菩薩神變加持
411 15 method; way 持心呪法品第四
412 15 France 持心呪法品第四
413 15 the law; rules; regulations 持心呪法品第四
414 15 the teachings of the Buddha; Dharma 持心呪法品第四
415 15 a standard; a norm 持心呪法品第四
416 15 an institution 持心呪法品第四
417 15 to emulate 持心呪法品第四
418 15 magic; a magic trick 持心呪法品第四
419 15 punishment 持心呪法品第四
420 15 Fa 持心呪法品第四
421 15 a precedent 持心呪法品第四
422 15 a classification of some kinds of Han texts 持心呪法品第四
423 15 relating to a ceremony or rite 持心呪法品第四
424 15 Dharma 持心呪法品第四
425 15 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 持心呪法品第四
426 15 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 持心呪法品第四
427 15 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 持心呪法品第四
428 15 quality; characteristic 持心呪法品第四
429 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所作罪業悉皆消滅
430 15 suǒ an office; an institute 所作罪業悉皆消滅
431 15 suǒ introduces a relative clause 所作罪業悉皆消滅
432 15 suǒ it 所作罪業悉皆消滅
433 15 suǒ if; supposing 所作罪業悉皆消滅
434 15 suǒ a few; various; some 所作罪業悉皆消滅
435 15 suǒ a place; a location 所作罪業悉皆消滅
436 15 suǒ indicates a passive voice 所作罪業悉皆消滅
437 15 suǒ that which 所作罪業悉皆消滅
438 15 suǒ an ordinal number 所作罪業悉皆消滅
439 15 suǒ meaning 所作罪業悉皆消滅
440 15 suǒ garrison 所作罪業悉皆消滅
441 15 suǒ place; pradeśa 所作罪業悉皆消滅
442 15 suǒ that which; yad 所作罪業悉皆消滅
443 15 chí to grasp; to hold 持心呪法品第四
444 15 chí to resist; to oppose 持心呪法品第四
445 15 chí to uphold 持心呪法品第四
446 15 chí to sustain; to keep; to uphold 持心呪法品第四
447 15 chí to administer; to manage 持心呪法品第四
448 15 chí to control 持心呪法品第四
449 15 chí to be cautious 持心呪法品第四
450 15 chí to remember 持心呪法品第四
451 15 chí to assist 持心呪法品第四
452 15 chí with; using 持心呪法品第四
453 15 chí dhara 持心呪法品第四
454 15 to reach 白及藥也
455 15 and 白及藥也
456 15 coming to; when 白及藥也
457 15 to attain 白及藥也
458 15 to understand 白及藥也
459 15 able to be compared to; to catch up with 白及藥也
460 15 to be involved with; to associate with 白及藥也
461 15 passing of a feudal title from elder to younger brother 白及藥也
462 15 and; ca; api 白及藥也
463 15 néng can; able 速成正覺能轉法輪
464 15 néng ability; capacity 速成正覺能轉法輪
465 15 néng a mythical bear-like beast 速成正覺能轉法輪
466 15 néng energy 速成正覺能轉法輪
467 15 néng function; use 速成正覺能轉法輪
468 15 néng may; should; permitted to 速成正覺能轉法輪
469 15 néng talent 速成正覺能轉法輪
470 15 néng expert at 速成正覺能轉法輪
471 15 néng to be in harmony 速成正覺能轉法輪
472 15 néng to tend to; to care for 速成正覺能轉法輪
473 15 néng to reach; to arrive at 速成正覺能轉法輪
474 15 néng as long as; only 速成正覺能轉法輪
475 15 néng even if 速成正覺能轉法輪
476 15 néng but 速成正覺能轉法輪
477 15 néng in this way 速成正覺能轉法輪
478 15 néng to be able; śak 速成正覺能轉法輪
479 15 néng skilful; pravīṇa 速成正覺能轉法輪
480 14 seven 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
481 14 a genre of poetry 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
482 14 seventh day memorial ceremony 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
483 14 seven; sapta 若誦七萬遍得作仙人轉輪王
484 14 如來 rúlái Tathagata 遍得盡見過去如來
485 14 如來 Rúlái Tathagata 遍得盡見過去如來
486 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 遍得盡見過去如來
487 14 to bind; to tie 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
488 14 to restrict; to limit; to constrain 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
489 14 a leash; a tether 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
490 14 binding; attachment; bond; bandha 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
491 14 va 唵拾縛哩多摩尼阿勃羅古吒娑頗羅拏
492 14 luó Luo 及鉢羅奢
493 14 luó to catch; to capture 及鉢羅奢
494 14 luó gauze 及鉢羅奢
495 14 luó a sieve; cloth for filtering 及鉢羅奢
496 14 luó a net for catching birds 及鉢羅奢
497 14 luó to recruit 及鉢羅奢
498 14 luó to include 及鉢羅奢
499 14 luó to distribute 及鉢羅奢
500 14 luó ra 及鉢羅奢

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhòu mantra
sòng recite; priase; pāṭha
hōng hum
near to; antike
obtain; attain; prāpta
luó ra
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
 1. biàn
 2. biàn
 3. biàn
 4. biàn
 1. everywhere; sarva
 2. pervade; visva
 3. everywhere fragrant; paricitra
 4. everywhere; spharaṇa
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻地狱 阿鼻地獄 196 Avīci Hell
八关斋戒 八關齋戒 98 the Eight Precepts; Eight Precepts Retreat
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
北门 北門 66 North Gate
大唐 100 Tang Dynasty
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东门 東門 68 East Gate
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广大宝楼阁善住秘密陀罗尼经 廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 103 Mahāmaṇivipulavimānaviśvasupratiṣṭhitaguhyaparamarahasyakalparājadhāraṇī; Guangda Bao Louge Shan Zhu Mimi Tuoluoni Jing
鬼子母神 103 Hariti
金刚密迹 金剛密跡 106
 1. Guhyapati
 2. Vajrapāṇi
 3. vajrapāṇi
金刚菩萨 金剛菩薩 106 Vajrasattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
金刚座 金剛座 106 vajrasana; diamond throne
吉祥天女 106
 1. Laksmi
 2. Laksmi
军荼利 軍荼利 106 Kundali
俱卢 俱盧 107 Kuru
来安 來安 108 Lai'an
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
了悟 76 Liao Wu
罗什 羅什 108 Kumārajīva
摩诃迦罗 摩訶迦羅 109 Mahakala
摩罗 摩羅 109 Māra
南门 南門 78 South Gate
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
毘那夜迦 112 Vinayaka
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
菩提流志 112 Bodhiruci
千叶 千葉 113 Chiba
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦如来 釋迦如來 115 Sakyamuni Buddha
湿婆 濕婆 115
 1. Shiva
 2. Siva; Shiva
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
天竺 116 India; Indian subcontinent
陀罗 陀羅 116 Tārā
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西门 西門 120
 1. West Gate
 2. Ximen
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
修罗 修羅 120 Asura
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
薰陆香 薰陸香 120 frankincense
因陀罗 因陀羅 121 Indra
执金刚菩萨 執金剛菩薩 122 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
中和 122 Zhonghe
中天 122 Central North India
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 150.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
白拂 98 a white yak tail fly whisk
半跏 98 to sit with one leg crossed; ardhaparyanka
薄福 98 little merit
宝印 寶印 98 precious seal
成等正觉 成等正覺 99 attain perfect enlightenment
出世间法 出世間法 99 the way of leaving the world; the Noble Eightfold Path
除愈 99 to heal and recover completely
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
等心 100 a non-discriminating mind
顶髻 頂髻 100 usnisa; uṣṇīṣa
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
堕邪见 墮邪見 100 fall into wrong views
多伽罗 多伽羅 100 a kind of wood for incense
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
遏伽 195
 1. scented water; argha
 2. sword; khaḍga
遏迦 195
 1. scented water; argha
 2. scented water; argha
 3. arka
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
恶友 惡友 195 a bad friend
发遣 發遣 102 to dispatch to a location; to expell
梵本 102 a Sanskrit text
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛出世 102 for a Buddha to appear in a world
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛神力 102 the Buddha's spiritual power
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛眼观 佛眼觀 70 observe them through the Buddha eye
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
干陀 乾陀 103 gandha; fragrance
功德无量 功德無量 103 boundless merit
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
护摩 護摩 104 homa
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽伽那 106 gagana; sky
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
胶香 膠香 106 resinous aromatic
结护 結護 106 protection of a boundary; protection of the body
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
结界 結界 106
 1. Restricted Area
 2. boundary; temple boundary; sīmā
净衣 淨衣 106 pure clothing
金刚杵 金剛杵 106 vajra; thunderbolt
金刚使 金剛使 106 vajra messengers
金刚种 金剛種 106 vajra family; vajra-kula
经夹 經夾 106 fanjia
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六根清净 六根清淨 108 Purity of the Six Senses
龙花 龍花 108 nagakesara
龙脑香 龍腦香 108 camphor; karpura
轮王 輪王 108 wheel turning king
洛叉 108 laksa; one hundred thousand; innumerable
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
罗刹女 羅剎女 108 female ogre; demoness; rākṣasī
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩尼 109 mani; jewel
傍生 112 [rebirth as an] animal
泮吒 112 phat; crack
毘摩 112
 1. dharma
 2. Vimalā
 3. Kapimala
菩提路 112
 1. Bodhi Road
 2. the Bodhi Path
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
人非人 114 kijnara; human or non-human being
如法 114 In Accord With
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如意珠 114 mani jewel
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
散华 散華 115 scatters flowers
散花 115 scatters flowers
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
萨婆 薩婆 115 sarva; all, every
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
师子座 師子座 115 lion's throne
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
数珠 數珠 115 prayer beads; rosary
四门 四門 115 the four schools of thought; four classifications of teaching
诵念 誦念 115 recite repeatedly; svādyāya
速得成就 115 quickly attain
宿命智 115 knowledge of past lives
速证菩提 速證菩提 115 enlightenment is quickly attained
苏合香 蘇合香 115 storax balsam; storax
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
莎诃 莎訶 115 svāhā
娑摩耶 115 samaya; vow
坛场 壇場 116
 1. mandala
 2. place of practice
天龙 天龍 116 all devas, dragons, and other dieties; the eight kinds of demigods
天中王 116 god of the gods
天木香 116 deodar fragrance
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
涂香 塗香 116 to annoint
五逆罪 119 pañca-ānantarya-karma; the Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
香华 香華 120 incense and flowers
心法 120 mental objects
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
药叉 藥叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
一佛 121 one Buddha
一百八 121 one hundred and eight
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切如来加持 一切如來加持 121 empowerment of All the Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
怨敌 怨敵 121 an enemy
怨家 121 an enemy
欝金香 121 saffron
斋食 齋食 122 monastic midday meal; vegetarian food
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
质多 質多 122 citta
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
罪障 122 the barrier of sin
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha
作吉祥 122 causing prosperity; śiva-kara