Glossary and Vocabulary for Samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣaprabhāsarvatathāgatahṛdayasamāvalokitadhāraṇī (Fo Ding Fang Wugou Guangming Ru Pu Men Guancha Yiqie Rulai Xin Tuoluoni Jing) 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經, Scroll 2

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 30 to go; to 於一晝夜六時
2 30 to rely on; to depend on 於一晝夜六時
3 30 Yu 於一晝夜六時
4 30 a crow 於一晝夜六時
5 25 to go back; to return 若復有人能書寫
6 25 to resume; to restart 若復有人能書寫
7 25 to do in detail 若復有人能書寫
8 25 to restore 若復有人能書寫
9 25 to respond; to reply to 若復有人能書寫
10 25 Fu; Return 若復有人能書寫
11 25 to retaliate; to reciprocate 若復有人能書寫
12 25 to avoid forced labor or tax 若復有人能書寫
13 25 Fu 若復有人能書寫
14 25 doubled; to overlapping; folded 若復有人能書寫
15 25 a lined garment with doubled thickness 若復有人能書寫
16 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 所有過去短命之業而得
17 24 děi to want to; to need to 所有過去短命之業而得
18 24 děi must; ought to 所有過去短命之業而得
19 24 de 所有過去短命之業而得
20 24 de infix potential marker 所有過去短命之業而得
21 24 to result in 所有過去短命之業而得
22 24 to be proper; to fit; to suit 所有過去短命之業而得
23 24 to be satisfied 所有過去短命之業而得
24 24 to be finished 所有過去短命之業而得
25 24 děi satisfying 所有過去短命之業而得
26 24 to contract 所有過去短命之業而得
27 24 to hear 所有過去短命之業而得
28 24 to have; there is 所有過去短命之業而得
29 24 marks time passed 所有過去短命之業而得
30 24 obtain; attain; prāpta 所有過去短命之業而得
31 23 zhī to go 所有過去短命之業而得
32 23 zhī to arrive; to go 所有過去短命之業而得
33 23 zhī is 所有過去短命之業而得
34 23 zhī to use 所有過去短命之業而得
35 23 zhī Zhi 所有過去短命之業而得
36 21 ér Kangxi radical 126 香塗香作眾妓樂而為供養
37 21 ér as if; to seem like 香塗香作眾妓樂而為供養
38 21 néng can; able 香塗香作眾妓樂而為供養
39 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 香塗香作眾妓樂而為供養
40 21 ér to arrive; up to 香塗香作眾妓樂而為供養
41 18 shēng to be born; to give birth 能生一切善種天主
42 18 shēng to live 能生一切善種天主
43 18 shēng raw 能生一切善種天主
44 18 shēng a student 能生一切善種天主
45 18 shēng life 能生一切善種天主
46 18 shēng to produce; to give rise 能生一切善種天主
47 18 shēng alive 能生一切善種天主
48 18 shēng a lifetime 能生一切善種天主
49 18 shēng to initiate; to become 能生一切善種天主
50 18 shēng to grow 能生一切善種天主
51 18 shēng unfamiliar 能生一切善種天主
52 18 shēng not experienced 能生一切善種天主
53 18 shēng hard; stiff; strong 能生一切善種天主
54 18 shēng having academic or professional knowledge 能生一切善種天主
55 18 shēng a male role in traditional theatre 能生一切善種天主
56 18 shēng gender 能生一切善種天主
57 18 shēng to develop; to grow 能生一切善種天主
58 18 shēng to set up 能生一切善種天主
59 18 shēng a prostitute 能生一切善種天主
60 18 shēng a captive 能生一切善種天主
61 18 shēng a gentleman 能生一切善種天主
62 18 shēng Kangxi radical 100 能生一切善種天主
63 18 shēng unripe 能生一切善種天主
64 18 shēng nature 能生一切善種天主
65 18 shēng to inherit; to succeed 能生一切善種天主
66 18 shēng destiny 能生一切善種天主
67 18 shēng birth 能生一切善種天主
68 17 zhōng middle 書此心明安於塔中
69 17 zhōng medium; medium sized 書此心明安於塔中
70 17 zhōng China 書此心明安於塔中
71 17 zhòng to hit the mark 書此心明安於塔中
72 17 zhōng midday 書此心明安於塔中
73 17 zhōng inside 書此心明安於塔中
74 17 zhōng during 書此心明安於塔中
75 17 zhōng Zhong 書此心明安於塔中
76 17 zhōng intermediary 書此心明安於塔中
77 17 zhōng half 書此心明安於塔中
78 17 zhòng to reach; to attain 書此心明安於塔中
79 17 zhòng to suffer; to infect 書此心明安於塔中
80 17 zhòng to obtain 書此心明安於塔中
81 17 zhòng to pass an exam 書此心明安於塔中
82 17 zhōng middle 書此心明安於塔中
83 17 a pagoda; a stupa 造塔安置或修飾舊塔安置
84 17 a tower 造塔安置或修飾舊塔安置
85 17 a tart 造塔安置或修飾舊塔安置
86 17 a pagoda; a stupa 造塔安置或修飾舊塔安置
87 17 xīn heart [organ] 切如來心陀羅尼經卷下
88 17 xīn Kangxi radical 61 切如來心陀羅尼經卷下
89 17 xīn mind; consciousness 切如來心陀羅尼經卷下
90 17 xīn the center; the core; the middle 切如來心陀羅尼經卷下
91 17 xīn one of the 28 star constellations 切如來心陀羅尼經卷下
92 17 xīn heart 切如來心陀羅尼經卷下
93 17 xīn emotion 切如來心陀羅尼經卷下
94 17 xīn intention; consideration 切如來心陀羅尼經卷下
95 17 xīn disposition; temperament 切如來心陀羅尼經卷下
96 17 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 切如來心陀羅尼經卷下
97 16 èr two 二合引
98 16 èr Kangxi radical 7 二合引
99 16 èr second 二合引
100 16 èr twice; double; di- 二合引
101 16 èr more than one kind 二合引
102 16 èr two; dvā; dvi 二合引
103 16 一切 yīqiè temporary 能滅一切惡業
104 16 一切 yīqiè the same 能滅一切惡業
105 16 big; huge; large 復見自性生大忻慶
106 16 Kangxi radical 37 復見自性生大忻慶
107 16 great; major; important 復見自性生大忻慶
108 16 size 復見自性生大忻慶
109 16 old 復見自性生大忻慶
110 16 oldest; earliest 復見自性生大忻慶
111 16 adult 復見自性生大忻慶
112 16 dài an important person 復見自性生大忻慶
113 16 senior 復見自性生大忻慶
114 16 an element 復見自性生大忻慶
115 16 great; mahā 復見自性生大忻慶
116 15 無垢 wúgòu No Impurity 此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔
117 15 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔
118 14 suǒ a few; various; some 所說儀軌
119 14 suǒ a place; a location 所說儀軌
120 14 suǒ indicates a passive voice 所說儀軌
121 14 suǒ an ordinal number 所說儀軌
122 14 suǒ meaning 所說儀軌
123 14 suǒ garrison 所說儀軌
124 14 suǒ place; pradeśa 所說儀軌
125 14 míng bright; luminous; brilliant 佛頂放無垢光明入普門觀察一
126 14 míng Ming 佛頂放無垢光明入普門觀察一
127 14 míng Ming Dynasty 佛頂放無垢光明入普門觀察一
128 14 míng obvious; explicit; clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
129 14 míng intelligent; clever; perceptive 佛頂放無垢光明入普門觀察一
130 14 míng to illuminate; to shine 佛頂放無垢光明入普門觀察一
131 14 míng consecrated 佛頂放無垢光明入普門觀察一
132 14 míng to understand; to comprehend 佛頂放無垢光明入普門觀察一
133 14 míng to explain; to clarify 佛頂放無垢光明入普門觀察一
134 14 míng Souther Ming; Later Ming 佛頂放無垢光明入普門觀察一
135 14 míng the world; the human world; the world of the living 佛頂放無垢光明入普門觀察一
136 14 míng eyesight; vision 佛頂放無垢光明入普門觀察一
137 14 míng a god; a spirit 佛頂放無垢光明入普門觀察一
138 14 míng fame; renown 佛頂放無垢光明入普門觀察一
139 14 míng open; public 佛頂放無垢光明入普門觀察一
140 14 míng clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
141 14 míng to become proficient 佛頂放無垢光明入普門觀察一
142 14 míng to be proficient 佛頂放無垢光明入普門觀察一
143 14 míng virtuous 佛頂放無垢光明入普門觀察一
144 14 míng open and honest 佛頂放無垢光明入普門觀察一
145 14 míng clean; neat 佛頂放無垢光明入普門觀察一
146 14 míng remarkable; outstanding; notable 佛頂放無垢光明入普門觀察一
147 14 míng next; afterwards 佛頂放無垢光明入普門觀察一
148 14 míng positive 佛頂放無垢光明入普門觀察一
149 14 míng Clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
150 14 míng wisdom; knowledge; vidya 佛頂放無垢光明入普門觀察一
151 14 yǐn to lead; to guide 引一
152 14 yǐn to draw a bow 引一
153 14 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一
154 14 yǐn to stretch 引一
155 14 yǐn to involve 引一
156 14 yǐn to quote; to cite 引一
157 14 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一
158 14 yǐn to recruit 引一
159 14 yǐn to hold 引一
160 14 yǐn to withdraw; to leave 引一
161 14 yǐn a strap for pulling a cart 引一
162 14 yǐn a preface ; a forward 引一
163 14 yǐn a license 引一
164 14 yǐn long 引一
165 14 yǐn to cause 引一
166 14 yǐn to pull; to draw 引一
167 14 yǐn a refrain; a tune 引一
168 14 yǐn to grow 引一
169 14 yǐn to command 引一
170 14 yǐn to accuse 引一
171 14 yǐn to commit suicide 引一
172 14 yǐn a genre 引一
173 14 yǐn yin; a unit of paper money 引一
174 14 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一
175 13 Kangxi radical 49 於世尊處授此明已
176 13 to bring to an end; to stop 於世尊處授此明已
177 13 to complete 於世尊處授此明已
178 13 to demote; to dismiss 於世尊處授此明已
179 13 to recover from an illness 於世尊處授此明已
180 13 former; pūrvaka 於世尊處授此明已
181 13 陀羅尼 tuóluóní Dharani 陀羅尼
182 13 陀羅尼 tuóluóní dharani 陀羅尼
183 13 qiān one thousand 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
184 13 qiān many; numerous; countless 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
185 13 qiān a cheat; swindler 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
186 13 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 復獲得殊勝之身如彼真金
187 12 如來 rúlái Tathagata 切如來心陀羅尼經卷下
188 12 如來 Rúlái Tathagata 切如來心陀羅尼經卷下
189 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來心陀羅尼經卷下
190 12 wéi to act as; to serve 香塗香作眾妓樂而為供養
191 12 wéi to change into; to become 香塗香作眾妓樂而為供養
192 12 wéi to be; is 香塗香作眾妓樂而為供養
193 12 wéi to do 香塗香作眾妓樂而為供養
194 12 wèi to support; to help 香塗香作眾妓樂而為供養
195 12 wéi to govern 香塗香作眾妓樂而為供養
196 12 yòu Kangxi radical 29 又復潔淨身心
197 12 shí time; a point or period of time 至日初出時面東而坐
198 12 shí a season; a quarter of a year 至日初出時面東而坐
199 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 至日初出時面東而坐
200 12 shí fashionable 至日初出時面東而坐
201 12 shí fate; destiny; luck 至日初出時面東而坐
202 12 shí occasion; opportunity; chance 至日初出時面東而坐
203 12 shí tense 至日初出時面東而坐
204 12 shí particular; special 至日初出時面東而坐
205 12 shí to plant; to cultivate 至日初出時面東而坐
206 12 shí an era; a dynasty 至日初出時面東而坐
207 12 shí time [abstract] 至日初出時面東而坐
208 12 shí seasonal 至日初出時面東而坐
209 12 shí to wait upon 至日初出時面東而坐
210 12 shí hour 至日初出時面東而坐
211 12 shí appropriate; proper; timely 至日初出時面東而坐
212 12 shí Shi 至日初出時面東而坐
213 12 shí a present; currentlt 至日初出時面東而坐
214 12 shí time; kāla 至日初出時面東而坐
215 12 shí at that time; samaya 至日初出時面東而坐
216 11 bǎi one hundred 遶多百千匝
217 11 bǎi many 遶多百千匝
218 11 bǎi Bai 遶多百千匝
219 11 bǎi all 遶多百千匝
220 11 bǎi hundred; sata 遶多百千匝
221 11 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告帝釋天主言
222 11 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告帝釋天主言
223 11 to join; to combine 二合引
224 11 to close 二合引
225 11 to agree with; equal to 二合引
226 11 to gather 二合引
227 11 whole 二合引
228 11 to be suitable; to be up to standard 二合引
229 11 a musical note 二合引
230 11 the conjunction of two astronomical objects 二合引
231 11 to fight 二合引
232 11 to conclude 二合引
233 11 to be similar to 二合引
234 11 crowded 二合引
235 11 a box 二合引
236 11 to copulate 二合引
237 11 a partner; a spouse 二合引
238 11 harmonious 二合引
239 11 He 二合引
240 11 a container for grain measurement 二合引
241 11 Merge 二合引
242 11 unite; saṃyoga 二合引
243 10 to use; to grasp 復以粖
244 10 to rely on 復以粖
245 10 to regard 復以粖
246 10 to be able to 復以粖
247 10 to order; to command 復以粖
248 10 used after a verb 復以粖
249 10 a reason; a cause 復以粖
250 10 Israel 復以粖
251 10 Yi 復以粖
252 10 use; yogena 復以粖
253 10 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫三塗乃求得
254 10 解脫 jiětuō liberation 解脫三塗乃求得
255 10 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫三塗乃求得
256 10 念誦 niànsòng to read out; to recite 念誦此陀羅尼
257 10 念誦 niànsòng to read out; to recite 念誦此陀羅尼
258 10 zhě ca 若欲安置此心明者
259 10 děng et cetera; and so on 沈水香咄嚕瑟迦香等
260 10 děng to wait 沈水香咄嚕瑟迦香等
261 10 děng to be equal 沈水香咄嚕瑟迦香等
262 10 děng degree; level 沈水香咄嚕瑟迦香等
263 10 děng to compare 沈水香咄嚕瑟迦香等
264 10 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告帝釋天主言
265 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊告帝釋天主言
266 9 cáng to hide 藏無垢天子
267 9 zàng canon; a collection of scriptures 藏無垢天子
268 9 cáng to store 藏無垢天子
269 9 zàng Tibet 藏無垢天子
270 9 zàng a treasure 藏無垢天子
271 9 zàng a store 藏無垢天子
272 9 zāng Zang 藏無垢天子
273 9 zāng good 藏無垢天子
274 9 zāng a male slave 藏無垢天子
275 9 zāng booty 藏無垢天子
276 9 zàng an internal organ 藏無垢天子
277 9 zàng to bury 藏無垢天子
278 9 zàng piṭaka; canon 藏無垢天子
279 9 zàng garba; matrix; embryo 藏無垢天子
280 9 zàng kośa; kosa 藏無垢天子
281 9 zàng alaya; dwelling; residence 藏無垢天子
282 9 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 藏無垢天子
283 9 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 藏無垢天子
284 9 biàn all; complete 百八遍
285 9 biàn to be covered with 百八遍
286 9 biàn everywhere; sarva 百八遍
287 9 biàn pervade; visva 百八遍
288 9 biàn everywhere fragrant; paricitra 百八遍
289 9 zhù to dwell; to live; to reside 而住彼城為說
290 9 zhù to stop; to halt 而住彼城為說
291 9 zhù to retain; to remain 而住彼城為說
292 9 zhù to lodge at [temporarily] 而住彼城為說
293 9 zhù verb complement 而住彼城為說
294 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 而住彼城為說
295 8 金剛手 Jīngāng Shǒu Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva 金剛手大藥叉主等
296 8 zuò to do 香塗香作眾妓樂而為供養
297 8 zuò to act as; to serve as 香塗香作眾妓樂而為供養
298 8 zuò to start 香塗香作眾妓樂而為供養
299 8 zuò a writing; a work 香塗香作眾妓樂而為供養
300 8 zuò to dress as; to be disguised as 香塗香作眾妓樂而為供養
301 8 zuō to create; to make 香塗香作眾妓樂而為供養
302 8 zuō a workshop 香塗香作眾妓樂而為供養
303 8 zuō to write; to compose 香塗香作眾妓樂而為供養
304 8 zuò to rise 香塗香作眾妓樂而為供養
305 8 zuò to be aroused 香塗香作眾妓樂而為供養
306 8 zuò activity; action; undertaking 香塗香作眾妓樂而為供養
307 8 zuò to regard as 香塗香作眾妓樂而為供養
308 8 zuò action; kāraṇa 香塗香作眾妓樂而為供養
309 8 摩尼 móní mani; jewel 為摩尼
310 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 得業清淨罪障消除
311 8 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 得業清淨罪障消除
312 8 清淨 qīngjìng concise 得業清淨罪障消除
313 8 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 得業清淨罪障消除
314 8 清淨 qīngjìng pure and clean 得業清淨罪障消除
315 8 清淨 qīngjìng purity 得業清淨罪障消除
316 8 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 得業清淨罪障消除
317 8 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
318 8 duó many; much 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
319 8 duō more 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
320 8 duō excessive 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
321 8 duō abundant 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
322 8 duō to multiply; to acrue 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
323 8 duō Duo 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
324 8 duō ta 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
325 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 所說儀軌
326 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 所說儀軌
327 8 shuì to persuade 所說儀軌
328 8 shuō to teach; to recite; to explain 所說儀軌
329 8 shuō a doctrine; a theory 所說儀軌
330 8 shuō to claim; to assert 所說儀軌
331 8 shuō allocution 所說儀軌
332 8 shuō to criticize; to scold 所說儀軌
333 8 shuō to indicate; to refer to 所說儀軌
334 8 shuō speach; vāda 所說儀軌
335 8 shuō to speak; bhāṣate 所說儀軌
336 8 to be near by; to be close to
337 8 at that time
338 8 to be exactly the same as; to be thus
339 8 supposed; so-called
340 8 to arrive at; to ascend
341 7 普門 Pǔ Mén Universal Gate 佛頂放無垢光明入普門觀察一
342 7 普門 pǔ mén Universal Gate; Samantamukha 佛頂放無垢光明入普門觀察一
343 7 jiè border; boundary 傍生焰魔羅界
344 7 jiè kingdom 傍生焰魔羅界
345 7 jiè territory; region 傍生焰魔羅界
346 7 jiè the world 傍生焰魔羅界
347 7 jiè scope; extent 傍生焰魔羅界
348 7 jiè erathem; stratigraphic unit 傍生焰魔羅界
349 7 jiè to divide; to define a boundary 傍生焰魔羅界
350 7 jiè to adjoin 傍生焰魔羅界
351 7 jiè dhatu; realm; field; domain 傍生焰魔羅界
352 7 yóu Kangxi radical 102 由如以九十
353 7 yóu to follow along 由如以九十
354 7 yóu cause; reason 由如以九十
355 7 yóu You 由如以九十
356 7 to know; to learn about; to comprehend 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
357 7 detailed 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
358 7 to elaborate; to expound 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
359 7 to exhaust; to use up 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
360 7 strongly 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
361 7 Xi 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
362 7 all; kṛtsna 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
363 7 to reach 復作五塔安壇四角及彼中
364 7 to attain 復作五塔安壇四角及彼中
365 7 to understand 復作五塔安壇四角及彼中
366 7 able to be compared to; to catch up with 復作五塔安壇四角及彼中
367 7 to be involved with; to associate with 復作五塔安壇四角及彼中
368 7 passing of a feudal title from elder to younger brother 復作五塔安壇四角及彼中
369 7 and; ca; api 復作五塔安壇四角及彼中
370 7 one 佛頂放無垢光明入普門觀察一
371 7 Kangxi radical 1 佛頂放無垢光明入普門觀察一
372 7 pure; concentrated 佛頂放無垢光明入普門觀察一
373 7 first 佛頂放無垢光明入普門觀察一
374 7 the same 佛頂放無垢光明入普門觀察一
375 7 sole; single 佛頂放無垢光明入普門觀察一
376 7 a very small amount 佛頂放無垢光明入普門觀察一
377 7 Yi 佛頂放無垢光明入普門觀察一
378 7 other 佛頂放無垢光明入普門觀察一
379 7 to unify 佛頂放無垢光明入普門觀察一
380 7 accidentally; coincidentally 佛頂放無垢光明入普門觀察一
381 7 abruptly; suddenly 佛頂放無垢光明入普門觀察一
382 7 one; eka 佛頂放無垢光明入普門觀察一
383 7 bǎo a treasure; a valuable item 隨願等同如意寶
384 7 bǎo treasured; cherished 隨願等同如意寶
385 7 bǎo a jewel; gem 隨願等同如意寶
386 7 bǎo precious 隨願等同如意寶
387 7 bǎo noble 隨願等同如意寶
388 7 bǎo an imperial seal 隨願等同如意寶
389 7 bǎo a unit of currency 隨願等同如意寶
390 7 bǎo Bao 隨願等同如意寶
391 7 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 隨願等同如意寶
392 7 bǎo jewel; gem; mani 隨願等同如意寶
393 7 如意 rúyì satisfactory 隨願等同如意寶
394 7 如意 rúyì a sceptre; ruyi 隨願等同如意寶
395 7 如意 rúyì ruyi 隨願等同如意寶
396 7 如意 rúyì As You Wish 隨願等同如意寶
397 7 如意 rúyì as one wishes 隨願等同如意寶
398 7 如意 rúyì pleasing; at will 隨願等同如意寶
399 7 business; industry 所有過去短命之業而得
400 7 activity; actions 所有過去短命之業而得
401 7 order; sequence 所有過去短命之業而得
402 7 to continue 所有過去短命之業而得
403 7 to start; to create 所有過去短命之業而得
404 7 karma 所有過去短命之業而得
405 7 hereditary trade; legacy 所有過去短命之業而得
406 7 a course of study; training 所有過去短命之業而得
407 7 a cause; an undertaking; an enterprise; an achievment; a pursuit 所有過去短命之業而得
408 7 an estate; a property 所有過去短命之業而得
409 7 an achievement 所有過去短命之業而得
410 7 to engage in 所有過去短命之業而得
411 7 Ye 所有過去短命之業而得
412 7 a horizontal board 所有過去短命之業而得
413 7 an occupation 所有過去短命之業而得
414 7 a kind of musical instrument 所有過去短命之業而得
415 7 a book 所有過去短命之業而得
416 7 karma; kamma; karmic deeds; actions 所有過去短命之業而得
417 7 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 香塗香作眾妓樂而為供養
418 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 香塗香作眾妓樂而為供養
419 7 供養 gòngyǎng offering 香塗香作眾妓樂而為供養
420 7 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 香塗香作眾妓樂而為供養
421 7 地獄 dìyù a hell 不墮地獄
422 7 地獄 dìyù hell 不墮地獄
423 7 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 不墮地獄
424 7 苦惱 kǔnǎo distress; vexation 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
425 7 xiāng fragrant; savory; appetizing; sweet; scented 香塗香作眾妓樂而為供養
426 7 xiāng incense 香塗香作眾妓樂而為供養
427 7 xiāng Kangxi radical 186 香塗香作眾妓樂而為供養
428 7 xiāng fragrance; scent 香塗香作眾妓樂而為供養
429 7 xiāng a female 香塗香作眾妓樂而為供養
430 7 xiāng Xiang 香塗香作眾妓樂而為供養
431 7 xiāng to kiss 香塗香作眾妓樂而為供養
432 7 xiāng feminine 香塗香作眾妓樂而為供養
433 7 xiāng incense 香塗香作眾妓樂而為供養
434 7 xiāng fragrance; gandha 香塗香作眾妓樂而為供養
435 7 shēn human body; torso 此人命終捨此身
436 7 shēn Kangxi radical 158 此人命終捨此身
437 7 shēn self 此人命終捨此身
438 7 shēn life 此人命終捨此身
439 7 shēn an object 此人命終捨此身
440 7 shēn a lifetime 此人命終捨此身
441 7 shēn moral character 此人命終捨此身
442 7 shēn status; identity; position 此人命終捨此身
443 7 shēn pregnancy 此人命終捨此身
444 7 juān India 此人命終捨此身
445 7 shēn body; kaya 此人命終捨此身
446 7 bào newspaper 獲如是報得未曾有
447 7 bào to announce; to inform; to report 獲如是報得未曾有
448 7 bào to repay; to reply with a gift 獲如是報得未曾有
449 7 bào to respond; to reply 獲如是報得未曾有
450 7 bào to revenge 獲如是報得未曾有
451 7 bào a cable; a telegram 獲如是報得未曾有
452 7 bào a message; information 獲如是報得未曾有
453 7 bào indirect effect; retribution; vipāka 獲如是報得未曾有
454 6 sòng to recite; to read aloud; to recite from memory 心念誦祈消業報
455 6 sòng to recount; to narrate 心念誦祈消業報
456 6 sòng a poem 心念誦祈消業報
457 6 sòng recite; priase; pāṭha 心念誦祈消業報
458 6 Buddha; Awakened One 到佛所已作大
459 6 relating to Buddhism 到佛所已作大
460 6 a statue or image of a Buddha 到佛所已作大
461 6 a Buddhist text 到佛所已作大
462 6 to touch; to stroke 到佛所已作大
463 6 Buddha 到佛所已作大
464 6 Buddha; Awakened One 到佛所已作大
465 6 命終 mìng zhōng to die; to end a life 大疼痛極大苦惱直至命終
466 6 安置 ānzhì to find a place for; to arrange for 造塔安置或修飾舊塔安置
467 6 安置 ānzhì to banish an official from court 造塔安置或修飾舊塔安置
468 6 安置 ānzhì to sleep 造塔安置或修飾舊塔安置
469 6 tiān day 各各執持種種天
470 6 tiān heaven 各各執持種種天
471 6 tiān nature 各各執持種種天
472 6 tiān sky 各各執持種種天
473 6 tiān weather 各各執持種種天
474 6 tiān father; husband 各各執持種種天
475 6 tiān a necessity 各各執持種種天
476 6 tiān season 各各執持種種天
477 6 tiān destiny 各各執持種種天
478 6 tiān very high; sky high [prices] 各各執持種種天
479 6 tiān a deva; a god 各各執持種種天
480 6 tiān Heavenly Realm 各各執持種種天
481 6 infix potential marker 不墮地獄
482 6 qián front 伸供養已坐世尊前而欲聞法
483 6 qián former; the past 伸供養已坐世尊前而欲聞法
484 6 qián to go forward 伸供養已坐世尊前而欲聞法
485 6 qián preceding 伸供養已坐世尊前而欲聞法
486 6 qián before; earlier; prior 伸供養已坐世尊前而欲聞法
487 6 qián to appear before 伸供養已坐世尊前而欲聞法
488 6 qián future 伸供養已坐世尊前而欲聞法
489 6 qián top; first 伸供養已坐世尊前而欲聞法
490 6 qián battlefront 伸供養已坐世尊前而欲聞法
491 6 qián before; former; pūrva 伸供養已坐世尊前而欲聞法
492 6 qián facing; mukha 伸供養已坐世尊前而欲聞法
493 6 néng can; able 若復有人能書寫
494 6 néng ability; capacity 若復有人能書寫
495 6 néng a mythical bear-like beast 若復有人能書寫
496 6 néng energy 若復有人能書寫
497 6 néng function; use 若復有人能書寫
498 6 néng talent 若復有人能書寫
499 6 néng expert at 若復有人能書寫
500 6 néng to be in harmony 若復有人能書寫

Frequencies of all Words

Top 914

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 34 that; those 而於彼時往自宮中
2 34 another; the other 而於彼時往自宮中
3 34 that; tad 而於彼時往自宮中
4 32 this; these 此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
5 32 in this way 此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
6 32 otherwise; but; however; so 此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
7 32 at this time; now; here 此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
8 32 this; here; etad 此佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心
9 30 in; at 於一晝夜六時
10 30 in; at 於一晝夜六時
11 30 in; at; to; from 於一晝夜六時
12 30 to go; to 於一晝夜六時
13 30 to rely on; to depend on 於一晝夜六時
14 30 to go to; to arrive at 於一晝夜六時
15 30 from 於一晝夜六時
16 30 give 於一晝夜六時
17 30 oppposing 於一晝夜六時
18 30 and 於一晝夜六時
19 30 compared to 於一晝夜六時
20 30 by 於一晝夜六時
21 30 and; as well as 於一晝夜六時
22 30 for 於一晝夜六時
23 30 Yu 於一晝夜六時
24 30 a crow 於一晝夜六時
25 30 whew; wow 於一晝夜六時
26 25 again; more; repeatedly 若復有人能書寫
27 25 to go back; to return 若復有人能書寫
28 25 to resume; to restart 若復有人能書寫
29 25 to do in detail 若復有人能書寫
30 25 to restore 若復有人能書寫
31 25 to respond; to reply to 若復有人能書寫
32 25 after all; and then 若復有人能書寫
33 25 even if; although 若復有人能書寫
34 25 Fu; Return 若復有人能書寫
35 25 to retaliate; to reciprocate 若復有人能書寫
36 25 to avoid forced labor or tax 若復有人能書寫
37 25 particle without meaing 若復有人能書寫
38 25 Fu 若復有人能書寫
39 25 repeated; again 若復有人能書寫
40 25 doubled; to overlapping; folded 若復有人能書寫
41 25 a lined garment with doubled thickness 若復有人能書寫
42 25 again; punar 若復有人能書寫
43 24 de potential marker 所有過去短命之業而得
44 24 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 所有過去短命之業而得
45 24 děi must; ought to 所有過去短命之業而得
46 24 děi to want to; to need to 所有過去短命之業而得
47 24 děi must; ought to 所有過去短命之業而得
48 24 de 所有過去短命之業而得
49 24 de infix potential marker 所有過去短命之業而得
50 24 to result in 所有過去短命之業而得
51 24 to be proper; to fit; to suit 所有過去短命之業而得
52 24 to be satisfied 所有過去短命之業而得
53 24 to be finished 所有過去短命之業而得
54 24 de result of degree 所有過去短命之業而得
55 24 de marks completion of an action 所有過去短命之業而得
56 24 děi satisfying 所有過去短命之業而得
57 24 to contract 所有過去短命之業而得
58 24 marks permission or possibility 所有過去短命之業而得
59 24 expressing frustration 所有過去短命之業而得
60 24 to hear 所有過去短命之業而得
61 24 to have; there is 所有過去短命之業而得
62 24 marks time passed 所有過去短命之業而得
63 24 obtain; attain; prāpta 所有過去短命之業而得
64 23 zhī him; her; them; that 所有過去短命之業而得
65 23 zhī used between a modifier and a word to form a word group 所有過去短命之業而得
66 23 zhī to go 所有過去短命之業而得
67 23 zhī this; that 所有過去短命之業而得
68 23 zhī genetive marker 所有過去短命之業而得
69 23 zhī it 所有過去短命之業而得
70 23 zhī in 所有過去短命之業而得
71 23 zhī all 所有過去短命之業而得
72 23 zhī and 所有過去短命之業而得
73 23 zhī however 所有過去短命之業而得
74 23 zhī if 所有過去短命之業而得
75 23 zhī then 所有過去短命之業而得
76 23 zhī to arrive; to go 所有過去短命之業而得
77 23 zhī is 所有過去短命之業而得
78 23 zhī to use 所有過去短命之業而得
79 23 zhī Zhi 所有過去短命之業而得
80 22 ruò to seem; to be like; as 若復有人能書寫
81 22 ruò seemingly 若復有人能書寫
82 22 ruò if 若復有人能書寫
83 22 ruò you 若復有人能書寫
84 22 ruò this; that 若復有人能書寫
85 22 ruò and; or 若復有人能書寫
86 22 ruò as for; pertaining to 若復有人能書寫
87 22 pomegranite 若復有人能書寫
88 22 ruò to choose 若復有人能書寫
89 22 ruò to agree; to accord with; to conform to 若復有人能書寫
90 22 ruò thus 若復有人能書寫
91 22 ruò pollia 若復有人能書寫
92 22 ruò Ruo 若復有人能書寫
93 22 ruò only then 若復有人能書寫
94 22 ja 若復有人能書寫
95 22 jñā 若復有人能書寫
96 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 香塗香作眾妓樂而為供養
97 21 ér Kangxi radical 126 香塗香作眾妓樂而為供養
98 21 ér you 香塗香作眾妓樂而為供養
99 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 香塗香作眾妓樂而為供養
100 21 ér right away; then 香塗香作眾妓樂而為供養
101 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 香塗香作眾妓樂而為供養
102 21 ér if; in case; in the event that 香塗香作眾妓樂而為供養
103 21 ér therefore; as a result; thus 香塗香作眾妓樂而為供養
104 21 ér how can it be that? 香塗香作眾妓樂而為供養
105 21 ér so as to 香塗香作眾妓樂而為供養
106 21 ér only then 香塗香作眾妓樂而為供養
107 21 ér as if; to seem like 香塗香作眾妓樂而為供養
108 21 néng can; able 香塗香作眾妓樂而為供養
109 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 香塗香作眾妓樂而為供養
110 21 ér me 香塗香作眾妓樂而為供養
111 21 ér to arrive; up to 香塗香作眾妓樂而為供養
112 21 ér possessive 香塗香作眾妓樂而為供養
113 18 shēng to be born; to give birth 能生一切善種天主
114 18 shēng to live 能生一切善種天主
115 18 shēng raw 能生一切善種天主
116 18 shēng a student 能生一切善種天主
117 18 shēng life 能生一切善種天主
118 18 shēng to produce; to give rise 能生一切善種天主
119 18 shēng alive 能生一切善種天主
120 18 shēng a lifetime 能生一切善種天主
121 18 shēng to initiate; to become 能生一切善種天主
122 18 shēng to grow 能生一切善種天主
123 18 shēng unfamiliar 能生一切善種天主
124 18 shēng not experienced 能生一切善種天主
125 18 shēng hard; stiff; strong 能生一切善種天主
126 18 shēng very; extremely 能生一切善種天主
127 18 shēng having academic or professional knowledge 能生一切善種天主
128 18 shēng a male role in traditional theatre 能生一切善種天主
129 18 shēng gender 能生一切善種天主
130 18 shēng to develop; to grow 能生一切善種天主
131 18 shēng to set up 能生一切善種天主
132 18 shēng a prostitute 能生一切善種天主
133 18 shēng a captive 能生一切善種天主
134 18 shēng a gentleman 能生一切善種天主
135 18 shēng Kangxi radical 100 能生一切善種天主
136 18 shēng unripe 能生一切善種天主
137 18 shēng nature 能生一切善種天主
138 18 shēng to inherit; to succeed 能生一切善種天主
139 18 shēng destiny 能生一切善種天主
140 18 shēng birth 能生一切善種天主
141 17 zhōng middle 書此心明安於塔中
142 17 zhōng medium; medium sized 書此心明安於塔中
143 17 zhōng China 書此心明安於塔中
144 17 zhòng to hit the mark 書此心明安於塔中
145 17 zhōng in; amongst 書此心明安於塔中
146 17 zhōng midday 書此心明安於塔中
147 17 zhōng inside 書此心明安於塔中
148 17 zhōng during 書此心明安於塔中
149 17 zhōng Zhong 書此心明安於塔中
150 17 zhōng intermediary 書此心明安於塔中
151 17 zhōng half 書此心明安於塔中
152 17 zhōng just right; suitably 書此心明安於塔中
153 17 zhōng while 書此心明安於塔中
154 17 zhòng to reach; to attain 書此心明安於塔中
155 17 zhòng to suffer; to infect 書此心明安於塔中
156 17 zhòng to obtain 書此心明安於塔中
157 17 zhòng to pass an exam 書此心明安於塔中
158 17 zhōng middle 書此心明安於塔中
159 17 a pagoda; a stupa 造塔安置或修飾舊塔安置
160 17 a tower 造塔安置或修飾舊塔安置
161 17 a tart 造塔安置或修飾舊塔安置
162 17 a pagoda; a stupa 造塔安置或修飾舊塔安置
163 17 xīn heart [organ] 切如來心陀羅尼經卷下
164 17 xīn Kangxi radical 61 切如來心陀羅尼經卷下
165 17 xīn mind; consciousness 切如來心陀羅尼經卷下
166 17 xīn the center; the core; the middle 切如來心陀羅尼經卷下
167 17 xīn one of the 28 star constellations 切如來心陀羅尼經卷下
168 17 xīn heart 切如來心陀羅尼經卷下
169 17 xīn emotion 切如來心陀羅尼經卷下
170 17 xīn intention; consideration 切如來心陀羅尼經卷下
171 17 xīn disposition; temperament 切如來心陀羅尼經卷下
172 17 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 切如來心陀羅尼經卷下
173 16 èr two 二合引
174 16 èr Kangxi radical 7 二合引
175 16 èr second 二合引
176 16 èr twice; double; di- 二合引
177 16 èr another; the other 二合引
178 16 èr more than one kind 二合引
179 16 èr two; dvā; dvi 二合引
180 16 一切 yīqiè all; every; everything 能滅一切惡業
181 16 一切 yīqiè temporary 能滅一切惡業
182 16 一切 yīqiè the same 能滅一切惡業
183 16 一切 yīqiè generally 能滅一切惡業
184 16 一切 yīqiè all, everything 能滅一切惡業
185 16 一切 yīqiè all; sarva 能滅一切惡業
186 16 such as; for example; for instance 由如以九十
187 16 if 由如以九十
188 16 in accordance with 由如以九十
189 16 to be appropriate; should; with regard to 由如以九十
190 16 this 由如以九十
191 16 it is so; it is thus; can be compared with 由如以九十
192 16 to go to 由如以九十
193 16 to meet 由如以九十
194 16 to appear; to seem; to be like 由如以九十
195 16 at least as good as 由如以九十
196 16 and 由如以九十
197 16 or 由如以九十
198 16 but 由如以九十
199 16 then 由如以九十
200 16 naturally 由如以九十
201 16 expresses a question or doubt 由如以九十
202 16 you 由如以九十
203 16 the second lunar month 由如以九十
204 16 in; at 由如以九十
205 16 Ru 由如以九十
206 16 Thus 由如以九十
207 16 thus; tathā 由如以九十
208 16 like; iva 由如以九十
209 16 big; huge; large 復見自性生大忻慶
210 16 Kangxi radical 37 復見自性生大忻慶
211 16 great; major; important 復見自性生大忻慶
212 16 size 復見自性生大忻慶
213 16 old 復見自性生大忻慶
214 16 greatly; very 復見自性生大忻慶
215 16 oldest; earliest 復見自性生大忻慶
216 16 adult 復見自性生大忻慶
217 16 tài greatest; grand 復見自性生大忻慶
218 16 dài an important person 復見自性生大忻慶
219 16 senior 復見自性生大忻慶
220 16 approximately 復見自性生大忻慶
221 16 tài greatest; grand 復見自性生大忻慶
222 16 an element 復見自性生大忻慶
223 16 great; mahā 復見自性生大忻慶
224 15 無垢 wúgòu No Impurity 此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔
225 15 無垢 wúgòu vimalā; nirmala; stainless; immaculate 此佛頂無垢普門三世如來心陀羅尼安於塔
226 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所說儀軌
227 14 suǒ an office; an institute 所說儀軌
228 14 suǒ introduces a relative clause 所說儀軌
229 14 suǒ it 所說儀軌
230 14 suǒ if; supposing 所說儀軌
231 14 suǒ a few; various; some 所說儀軌
232 14 suǒ a place; a location 所說儀軌
233 14 suǒ indicates a passive voice 所說儀軌
234 14 suǒ that which 所說儀軌
235 14 suǒ an ordinal number 所說儀軌
236 14 suǒ meaning 所說儀軌
237 14 suǒ garrison 所說儀軌
238 14 suǒ place; pradeśa 所說儀軌
239 14 suǒ that which; yad 所說儀軌
240 14 míng bright; luminous; brilliant 佛頂放無垢光明入普門觀察一
241 14 míng Ming 佛頂放無垢光明入普門觀察一
242 14 míng Ming Dynasty 佛頂放無垢光明入普門觀察一
243 14 míng obvious; explicit; clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
244 14 míng intelligent; clever; perceptive 佛頂放無垢光明入普門觀察一
245 14 míng to illuminate; to shine 佛頂放無垢光明入普門觀察一
246 14 míng consecrated 佛頂放無垢光明入普門觀察一
247 14 míng to understand; to comprehend 佛頂放無垢光明入普門觀察一
248 14 míng to explain; to clarify 佛頂放無垢光明入普門觀察一
249 14 míng Souther Ming; Later Ming 佛頂放無垢光明入普門觀察一
250 14 míng the world; the human world; the world of the living 佛頂放無垢光明入普門觀察一
251 14 míng eyesight; vision 佛頂放無垢光明入普門觀察一
252 14 míng a god; a spirit 佛頂放無垢光明入普門觀察一
253 14 míng fame; renown 佛頂放無垢光明入普門觀察一
254 14 míng open; public 佛頂放無垢光明入普門觀察一
255 14 míng clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
256 14 míng to become proficient 佛頂放無垢光明入普門觀察一
257 14 míng to be proficient 佛頂放無垢光明入普門觀察一
258 14 míng virtuous 佛頂放無垢光明入普門觀察一
259 14 míng open and honest 佛頂放無垢光明入普門觀察一
260 14 míng clean; neat 佛頂放無垢光明入普門觀察一
261 14 míng remarkable; outstanding; notable 佛頂放無垢光明入普門觀察一
262 14 míng next; afterwards 佛頂放無垢光明入普門觀察一
263 14 míng positive 佛頂放無垢光明入普門觀察一
264 14 míng Clear 佛頂放無垢光明入普門觀察一
265 14 míng wisdom; knowledge; vidya 佛頂放無垢光明入普門觀察一
266 14 yǐn to lead; to guide 引一
267 14 yǐn to draw a bow 引一
268 14 yǐn to prolong; to extend; to lengthen 引一
269 14 yǐn to stretch 引一
270 14 yǐn to involve 引一
271 14 yǐn to quote; to cite 引一
272 14 yǐn to propose; to nominate; to recommend 引一
273 14 yǐn to recruit 引一
274 14 yǐn to hold 引一
275 14 yǐn to withdraw; to leave 引一
276 14 yǐn a strap for pulling a cart 引一
277 14 yǐn a preface ; a forward 引一
278 14 yǐn a license 引一
279 14 yǐn long 引一
280 14 yǐn yin; a measure of distance about 1/30th of a km 引一
281 14 yǐn to cause 引一
282 14 yǐn yin; a measure of for salt certificates 引一
283 14 yǐn to pull; to draw 引一
284 14 yǐn a refrain; a tune 引一
285 14 yǐn to grow 引一
286 14 yǐn to command 引一
287 14 yǐn to accuse 引一
288 14 yǐn to commit suicide 引一
289 14 yǐn a genre 引一
290 14 yǐn yin; a weight measure 引一
291 14 yǐn yin; a unit of paper money 引一
292 14 yǐn drawing towards; upasaṃhāra 引一
293 13 already 於世尊處授此明已
294 13 Kangxi radical 49 於世尊處授此明已
295 13 from 於世尊處授此明已
296 13 to bring to an end; to stop 於世尊處授此明已
297 13 final aspectual particle 於世尊處授此明已
298 13 afterwards; thereafter 於世尊處授此明已
299 13 too; very; excessively 於世尊處授此明已
300 13 to complete 於世尊處授此明已
301 13 to demote; to dismiss 於世尊處授此明已
302 13 to recover from an illness 於世尊處授此明已
303 13 certainly 於世尊處授此明已
304 13 an interjection of surprise 於世尊處授此明已
305 13 this 於世尊處授此明已
306 13 former; pūrvaka 於世尊處授此明已
307 13 former; pūrvaka 於世尊處授此明已
308 13 陀羅尼 tuóluóní Dharani 陀羅尼
309 13 陀羅尼 tuóluóní dharani 陀羅尼
310 13 qiān one thousand 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
311 13 qiān many; numerous; countless 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
312 13 qiān very 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
313 13 qiān a cheat; swindler 九百千俱胝那餘多殑伽沙等如來
314 13 獲得 huòdé to obtain; to receive; to get 復獲得殊勝之身如彼真金
315 12 乃至 nǎizhì and even 乃至不墜一切惡趣
316 12 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至不墜一切惡趣
317 12 如來 rúlái Tathagata 切如來心陀羅尼經卷下
318 12 如來 Rúlái Tathagata 切如來心陀羅尼經卷下
319 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 切如來心陀羅尼經卷下
320 12 wèi for; to 香塗香作眾妓樂而為供養
321 12 wèi because of 香塗香作眾妓樂而為供養
322 12 wéi to act as; to serve 香塗香作眾妓樂而為供養
323 12 wéi to change into; to become 香塗香作眾妓樂而為供養
324 12 wéi to be; is 香塗香作眾妓樂而為供養
325 12 wéi to do 香塗香作眾妓樂而為供養
326 12 wèi for 香塗香作眾妓樂而為供養
327 12 wèi because of; for; to 香塗香作眾妓樂而為供養
328 12 wèi to 香塗香作眾妓樂而為供養
329 12 wéi in a passive construction 香塗香作眾妓樂而為供養
330 12 wéi forming a rehetorical question 香塗香作眾妓樂而為供養
331 12 wéi forming an adverb 香塗香作眾妓樂而為供養
332 12 wéi to add emphasis 香塗香作眾妓樂而為供養
333 12 wèi to support; to help 香塗香作眾妓樂而為供養
334 12 wéi to govern 香塗香作眾妓樂而為供養
335 12 yòu again; also 又復潔淨身心
336 12 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復潔淨身心
337 12 yòu Kangxi radical 29 又復潔淨身心
338 12 yòu and 又復潔淨身心
339 12 yòu furthermore 又復潔淨身心
340 12 yòu in addition 又復潔淨身心
341 12 yòu but 又復潔淨身心
342 12 yòu again; also; punar 又復潔淨身心
343 12 shí time; a point or period of time 至日初出時面東而坐
344 12 shí a season; a quarter of a year 至日初出時面東而坐
345 12 shí one of the 12 two-hour periods of the day 至日初出時面東而坐
346 12 shí at that time 至日初出時面東而坐
347 12 shí fashionable 至日初出時面東而坐
348 12 shí fate; destiny; luck 至日初出時面東而坐
349 12 shí occasion; opportunity; chance 至日初出時面東而坐
350 12 shí tense 至日初出時面東而坐
351 12 shí particular; special 至日初出時面東而坐
352 12 shí to plant; to cultivate 至日初出時面東而坐
353 12 shí hour (measure word) 至日初出時面東而坐
354 12 shí an era; a dynasty 至日初出時面東而坐
355 12 shí time [abstract] 至日初出時面東而坐
356 12 shí seasonal 至日初出時面東而坐
357 12 shí frequently; often 至日初出時面東而坐
358 12 shí occasionally; sometimes 至日初出時面東而坐
359 12 shí on time 至日初出時面東而坐
360 12 shí this; that 至日初出時面東而坐
361 12 shí to wait upon 至日初出時面東而坐
362 12 shí hour 至日初出時面東而坐
363 12 shí appropriate; proper; timely 至日初出時面東而坐
364 12 shí Shi 至日初出時面東而坐
365 12 shí a present; currentlt 至日初出時面東而坐
366 12 shí time; kāla 至日初出時面東而坐
367 12 shí at that time; samaya 至日初出時面東而坐
368 11 bǎi one hundred 遶多百千匝
369 11 bǎi many 遶多百千匝
370 11 bǎi Bai 遶多百千匝
371 11 bǎi all 遶多百千匝
372 11 bǎi hundred; sata 遶多百千匝
373 11 zhū all; many; various 以諸香泥塗曼拏羅
374 11 zhū Zhu 以諸香泥塗曼拏羅
375 11 zhū all; members of the class 以諸香泥塗曼拏羅
376 11 zhū interrogative particle 以諸香泥塗曼拏羅
377 11 zhū him; her; them; it 以諸香泥塗曼拏羅
378 11 zhū of; in 以諸香泥塗曼拏羅
379 11 zhū all; many; sarva 以諸香泥塗曼拏羅
380 11 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊告帝釋天主言
381 11 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時世尊告帝釋天主言
382 11 jiē all; each and every; in all cases 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
383 11 jiē same; equally 所有一切罪業苦惱之報皆悉消除
384 11 to join; to combine 二合引
385 11 a time; a trip 二合引
386 11 to close 二合引
387 11 to agree with; equal to 二合引
388 11 to gather 二合引
389 11 whole 二合引
390 11 to be suitable; to be up to standard 二合引
391 11 a musical note 二合引
392 11 the conjunction of two astronomical objects 二合引
393 11 to fight 二合引
394 11 to conclude 二合引
395 11 to be similar to 二合引
396 11 and; also 二合引
397 11 crowded 二合引
398 11 a box 二合引
399 11 to copulate 二合引
400 11 a partner; a spouse 二合引
401 11 harmonious 二合引
402 11 should 二合引
403 11 He 二合引
404 11 a unit of measure for grain 二合引
405 11 a container for grain measurement 二合引
406 11 Merge 二合引
407 11 unite; saṃyoga 二合引
408 10 so as to; in order to 復以粖
409 10 to use; to regard as 復以粖
410 10 to use; to grasp 復以粖
411 10 according to 復以粖
412 10 because of 復以粖
413 10 on a certain date 復以粖
414 10 and; as well as 復以粖
415 10 to rely on 復以粖
416 10 to regard 復以粖
417 10 to be able to 復以粖
418 10 to order; to command 復以粖
419 10 further; moreover 復以粖
420 10 used after a verb 復以粖
421 10 very 復以粖
422 10 already 復以粖
423 10 increasingly 復以粖
424 10 a reason; a cause 復以粖
425 10 Israel 復以粖
426 10 Yi 復以粖
427 10 use; yogena 復以粖
428 10 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫三塗乃求得
429 10 解脫 jiětuō liberation 解脫三塗乃求得
430 10 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫三塗乃求得
431 10 念誦 niànsòng to read out; to recite 念誦此陀羅尼
432 10 念誦 niànsòng to read out; to recite 念誦此陀羅尼
433 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若欲安置此心明者
434 10 zhě that 若欲安置此心明者
435 10 zhě nominalizing function word 若欲安置此心明者
436 10 zhě used to mark a definition 若欲安置此心明者
437 10 zhě used to mark a pause 若欲安置此心明者
438 10 zhě topic marker; that; it 若欲安置此心明者
439 10 zhuó according to 若欲安置此心明者
440 10 zhě ca 若欲安置此心明者
441 10 děng et cetera; and so on 沈水香咄嚕瑟迦香等
442 10 děng to wait 沈水香咄嚕瑟迦香等
443 10 děng degree; kind 沈水香咄嚕瑟迦香等
444 10 děng plural 沈水香咄嚕瑟迦香等
445 10 děng to be equal 沈水香咄嚕瑟迦香等
446 10 děng degree; level 沈水香咄嚕瑟迦香等
447 10 děng to compare 沈水香咄嚕瑟迦香等
448 10 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊告帝釋天主言
449 10 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊告帝釋天主言
450 9 cáng to hide 藏無垢天子
451 9 zàng canon; a collection of scriptures 藏無垢天子
452 9 cáng to store 藏無垢天子
453 9 zàng Tibet 藏無垢天子
454 9 zàng a treasure 藏無垢天子
455 9 zàng a store 藏無垢天子
456 9 zāng Zang 藏無垢天子
457 9 zāng good 藏無垢天子
458 9 zāng a male slave 藏無垢天子
459 9 zāng booty 藏無垢天子
460 9 zàng an internal organ 藏無垢天子
461 9 zàng to bury 藏無垢天子
462 9 zàng piṭaka; canon 藏無垢天子
463 9 zàng garba; matrix; embryo 藏無垢天子
464 9 zàng kośa; kosa 藏無垢天子
465 9 zàng alaya; dwelling; residence 藏無垢天子
466 9 dāng to be; to act as; to serve as 當於面前虛空中
467 9 dāng at or in the very same; be apposite 當於面前虛空中
468 9 dāng dang (sound of a bell) 當於面前虛空中
469 9 dāng to face 當於面前虛空中
470 9 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當於面前虛空中
471 9 dāng to manage; to host 當於面前虛空中
472 9 dāng should 當於面前虛空中
473 9 dāng to treat; to regard as 當於面前虛空中
474 9 dǎng to think 當於面前虛空中
475 9 dàng suitable; correspond to 當於面前虛空中
476 9 dǎng to be equal 當於面前虛空中
477 9 dàng that 當於面前虛空中
478 9 dāng an end; top 當於面前虛空中
479 9 dàng clang; jingle 當於面前虛空中
480 9 dāng to judge 當於面前虛空中
481 9 dǎng to bear on one's shoulder 當於面前虛空中
482 9 dàng the same 當於面前虛空中
483 9 dàng to pawn 當於面前虛空中
484 9 dàng to fail [an exam] 當於面前虛空中
485 9 dàng a trap 當於面前虛空中
486 9 dàng a pawned item 當於面前虛空中
487 9 天子 tiānzǐ the rightful Emperor; the Son of Heaven 藏無垢天子
488 9 天子 tiānzǐ devaputra; the son of a god 藏無垢天子
489 9 yǒu is; are; to exist 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
490 9 yǒu to have; to possess 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
491 9 yǒu indicates an estimate 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
492 9 yǒu indicates a large quantity 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
493 9 yǒu indicates an affirmative response 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
494 9 yǒu a certain; used before a person, time, or place 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
495 9 yǒu used to compare two things 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
496 9 yǒu used in a polite formula before certain verbs 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
497 9 yǒu used before the names of dynasties 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
498 9 yǒu a certain thing; what exists 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
499 9 yǒu multiple of ten and ... 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀
500 9 yǒu abundant 天主若有於此佛頂無垢普門三世如來心陀

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
this; here; etad
again; punar
obtain; attain; prāpta
 1. ja
 2. jñā
shēng birth
zhōng middle
a pagoda; a stupa
xīn citta; thinking; thought; mind; mentality
èr two; dvā; dvi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝明 寶明 98 Ratnaprabhasa
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大自在天 100 Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
梵王 102 Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛顶放无垢光明入普门观察一切如来心陀罗尼经 佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經 102 Samantamukhapraveśaraśmivimaloṣṇīṣaprabhāsarvatathāgatahṛdayasamāvalokitadhāraṇī; Fo Ding Fang Wugou Guangming Ru Pu Men Guancha Yiqie Rulai Xin Tuoluoni Jing
黑绳地狱 黑繩地獄 104 Kalasutra Hell
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
礼拜一 禮拜一 76 Monday
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
摩罗 摩羅 109 Māra
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
天帝释 天帝釋 116 Sakra; Sakka; Sakra Devānām Indra; Kausika
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
陀罗 陀羅 116 Tārā
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
87 Wu
五无间业 五無間業 87 the Five Unpardonable Sins
西天 88 India; Indian continent
焰魔罗 焰魔羅 121 Yama
印度 121 India
自在天 122
 1. Mahesvara; Mahesvara Deva; Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 104.

Simplified Traditional Pinyin English
百八 98 one hundred and eight
白佛 98 to address the Buddha
白癞病 白癩病 98 leprosy
幖帜 幖幟 98 a symbol
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
付嘱 付囑 99 to entrust to
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
得大自在 100 attaining great freedom
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶果 惡果 195 evil consequence; retribution (in Buddhism)
阏伽 閼伽 195 scented water; argha
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
粪秽 糞穢 102 dirt; excrement and filth
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
功德无量 功德無量 103 boundless merit
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
归命三宝 歸命三寶 103 taking refuge in the Triple Gem
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
妓乐 妓樂 106 music
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
摩尼 109 mani; jewel
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
难思 難思 110 hard to believe; incredible
傍生 112 [rebirth as an] animal
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法 114 In Accord With
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三世佛 115 Buddhas of the three time periods
三匝 115 to circumambulate three times
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善果 115
 1. Virtuous Outcomes
 2. a virtuous reward
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
身根 115 sense of touch
神识 神識 115 soul
沈水香 115 aguru
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
宿缘 宿緣 115
 1. Past Conditions
 2. causation from a previous life
宿命通 115 knowledge of past lives
宿命智 115 knowledge of past lives
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼经 陀羅尼經 116 dharani sutra
涂香 塗香 116 to annoint
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
无上正等正觉 無上正等正覺 119 anuttara-samyak-sambodhi; unexcelled complete enlightenment
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无垢光 無垢光 119 vimalaprabha; pure light
贤瓶 賢瓶 120 mani vase
香华 香華 120 incense and flowers
相轮 相輪 120 stacked rings; wheel
心作 120 karmic activity of the mind
修善 120 to cultivate goodness
药叉 藥叉 121 yaksa
业道 業道 121 karmamarga; karma-marga; path of works
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
一百八 121 one hundred and eight
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
赞歎 讚歎 122 praise
澡浴 122 to wash
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
住世 122 living in the world
诸事 諸事 122 all things; everything
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
罪障 122 the barrier of sin
罪业 罪業 122 sin; karma