Glossary and Vocabulary for Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》, Scroll 37

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 128 shí ten 菩薩摩訶薩有十種戒
2 125 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩有十種戒
3 89 to enter 菩薩摩訶薩有十種入
4 88 zhǒng kind / type 菩薩摩訶薩有十種戒
5 85 xīn heart 心無厭悔
6 80 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子
7 59 method / way 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
8 55 hair 菩薩摩訶薩有十種發普賢心
9 52 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 饒益觀察一切眾生戒
10 51 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 專求一切法
11 42 所謂 suǒwèi so-called 所謂
12 42 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 於一切如來所說決定信向菩薩受記
13 40 xíng to walk / to move 入行
14 34 to know / to learn about / to comprehend 三世諸佛悉亦共入
15 33 疑惑 yíhuò to feel uncertain 菩薩摩訶薩有十種除滅一切疑惑
16 33 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 令一切眾生住佛法戒
17 33 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於一切如來所說決定信向菩薩受記
18 32 Buddha / Awakened One 深入無量無邊諸佛菩提
19 32 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 入不淨世界
20 30 安住 ānzhù to reside / to dwell 令一切眾生安住菩提菩薩受記
21 29 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩學戒戒
22 29 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 菩薩摩訶薩有十種深入如來
23 25 zhì wisdom / knowledge / understanding 菩薩摩訶薩有十種不可壞智
24 25 jié take by force / to coerce 於一切劫修諸苦行菩薩受記
25 25 方便 fāngbiàn convenient 深入無量無邊諸方便法
26 24 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一切善根迴向菩提戒
27 23 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 深入無量無邊調伏眾生
28 23 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 不厭菩薩行菩薩受記
29 20 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 入清淨世界
30 20 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧方便分別一切法如實故
31 20 shì a generation 過去世說過去世
32 19 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 一向發菩提心菩薩受記
33 19 願行 yuàn xíng cultivation and vows 菩薩摩訶薩有十種普賢願行法
34 19 出生 chūshēng to be born 入示現出生
35 19 除滅 chúmiè to eliminate 除滅一切眾生苦
36 19 智慧 zhìhuì wisdom 則得如來無上智慧
37 18 zhī to know 知眾生智不可壞
38 18 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順一切佛法菩薩受記
39 18 平等 píngděng be equal in social status 現在世說平等
40 17 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切眾生住佛法戒
41 17 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 普照不可思議諸佛法故
42 16 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞菩提心戒
43 16 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 安住如來十力無畏故
44 16 yàn to dislike / to detest 心無厭悔
45 16 普賢 Pǔxián Samantabhadra 菩薩摩訶薩有十種發普賢心
46 16 無上 wúshàng supreme / unexcelled 則得如來無上智慧
47 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 深入無量無邊諸佛菩提
48 16 chí to grasp / to hold 持正法陀羅尼
49 15 to arise / to get up 觀察眾生無所歸依而起大悲
50 15 shēng to be born / to give birth 於一切善知識生如來想菩薩受記
51 14 三世 sān shì past, present, and future 亦入三世一切菩薩所入
52 14 無著 wúzhāo to not have a reliable source 具足無著淨戒勝法
53 14 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 發大悲心
54 14 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 一切善根迴向菩提戒
55 14 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 菩薩摩訶薩有十種辯
56 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 菩薩摩訶薩有十種不可壞智
57 14 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
58 14 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 菩薩摩訶薩有十種受持
59 13 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 入分別願
60 13 power / force / strength 入神力自在
61 13 chù a place / location / a spot / a point 置安隱處
62 13 大正 Dàzhèng Taishō / Taisho 菩薩摩訶薩有十種大正希望
63 13 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 菩薩摩訶薩有十種勝法
64 13 wēi small / tiny 菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語
65 13 平等心 píngděng xīn an impartial mind 菩薩摩訶薩有十種平等心
66 13 密語 mìyán mantra 菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語
67 13 huǐ to regret 心無厭悔
68 13 決定 juédìng to decide 於一切如來所說決定信向菩薩受記
69 13 yuàn to hope / to wish / to desire 入願
70 13 變化 biànhuà to change 變化住持
71 13 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 入神力自在
72 13 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養一切佛
73 13 希望 xīwàng to wish for / to desire / to hope 菩薩摩訶薩有十種大正希望
74 12 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 發無疑心
75 12 觀察 guānchá to observe / to look carefully 饒益觀察一切眾生戒
76 12 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱
77 12 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 菩薩摩訶薩有十種陀羅尼
78 12 具足 jùzú complete / full / perfect 具足修習一切善根菩薩受記
79 12 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣
80 12 憂惱 yōunǎo vexation 菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱
81 12 過去 guòqù past / previous/ former 入過去一切眾生心行
82 12 jiě to loosen / to unfasten / to untie 究竟解了不可思議語言法故
83 12 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 入波羅蜜
84 12 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生一切法陀羅尼
85 12 覺知 juézhī awareness 菩薩摩訶薩有十種隨順覺知
86 11 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 於一切善知識和合隨順菩薩受記
87 11 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 深入無量無邊諸佛菩提
88 11 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬供養未來一切佛普賢願行法
89 10 jiè to quit 菩薩摩訶薩有十種戒
90 10 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 行不可說不可說菩薩行
91 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不可說佛所說諸法
92 10 了知 liǎozhī to understand clearly 決定了知一切諸法於一念中
93 10 無有 wú yǒu there is not 無有是處
94 10 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 入莊嚴剎
95 9 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 發正念一切智為首心
96 9 néng can / able 則能普入一切眾生心行
97 9 jiè border / boundary 菩薩摩訶薩有十種入世界
98 9 xiū to decorate / to embellish 於一切劫修諸苦行菩薩受記
99 9 正法 zhèngfǎ proper law 常聞正法
100 8 zhōng middle 入中世界
101 8 未來世 wèiláishì times to come / the future 過去世說未來世
102 7 wèi to fear / to dread 離一切畏
103 7 說法 shuō fǎ a statement / wording 菩薩摩訶薩有十種說法
104 7 děng et cetera / and so on 入一切俯仰翻覆世界等
105 7 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 深入無量無邊神力自在
106 7 心行 xīnxíng mental activity 菩薩摩訶薩有十種入眾生心行
107 7 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 恭敬供養一切諸佛
108 7 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 深入無量無邊調伏眾生
109 7 示現 shìxiàn to manifest / to display 入示現出生
110 6 未來 wèilái future 入未來一切眾生心行
111 6 to leave / to depart / to go away / to part 離聲聞
112 6 歡喜 huānxǐ joyful 令佛歡喜
113 6 zhòng many / numerous 降伏一切眾魔勝法
114 6 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照不可思議諸佛法故
115 6 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界佛
116 6 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化調伏一切眾生
117 6 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 一切佛剎平等
118 6 一念 yī niàn one moment / one instant 入一切劫即是一念
119 6 xìng gender 入性
120 6 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 入一切世間顛倒惑網
121 6 語言 yǔyán a language 入語言道
122 5 shēn human body / torso 深入無量無邊種種異身
123 5 desire 若菩薩摩訶薩欲得此法
124 5 成熟 chéngshú ripe 教化成熟一切眾生
125 5 滿 mǎn full 同滿行心
126 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 則能普入一切眾生心行
127 5 tóng like / same / similar 同善根心
128 5 Māra 降伏一切眾魔勝法
129 5 jìn to the greatest extent / utmost 盡未來劫行菩薩行普賢願行法
130 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持佛
131 4 jué to awake 覺一切法無自性故
132 4 自知 zìzhī to know for oneself 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
133 4 音聲 yīnshēng sound 深入無量無邊微妙音聲
134 4 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 安住如來十力無畏故
135 4 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足一切菩薩願行普賢願行法
136 4 huàn a fantasy / an illusion 猶如幻力
137 4 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 受持一切方便法門
138 4 sentence 菩薩摩訶薩有十種方便佛法句
139 4 one 無一無異
140 4 受生 shòushēng to be reborn 知受生智不可壞
141 4 shī to lose 一切受生不忘失故
142 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 入寂滅
143 4 àn to shut a door 除滅一切眾生愚闇
144 4 zhù to dwell / to live / to reside 令一切眾生住佛法戒
145 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 深入無量無邊三昧
146 4 入世 rùshì to come into this world / to be of this world 菩薩摩訶薩有十種入世界
147 4 是非 shìfēi right and wrong 劫是非劫
148 4 to reach 常不離佛及諸菩薩
149 4 三世間 sān shìjiān Three Continuums 菩薩摩訶薩有十種入三世間
150 4 qiú to request 專求一切法
151 4 xiǎng to think 於一切善知識生如來想菩薩受記
152 4 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 依不捨一切眾生
153 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就過去同行眾生諸善根故
154 4 虛空界 xūkōng jiè visible space 隨順覺知一切虛空界
155 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成無上菩提普賢願行法
156 4 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 業報佛
157 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 發功德莊嚴心
158 3 可數 kěshǔ countable / denumerable 入可數劫
159 3 不可數 bùkě shǔ uncountable 入不可數劫
160 3 第五 dì wǔ fifth 是為第五深入佛法
161 3 zuò to do 於一切所作無著
162 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護菩提本願菩薩受記
163 3 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 立一切眾生於普賢菩薩願行普賢願行法
164 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 離聲聞
165 3 to apprehend / to realize / to become aware 於一切法不由他悟辯
166 3 different / other 深入無量無邊種種異身
167 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 無染著力
168 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 是為第四深入佛法
169 3 jìng clean 淨佛戒故
170 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 知佛智不可壞
171 3 gēn origin / cause / basis 入一切眾生諸根行
172 3 第九 dì jiǔ ninth 是為第九深入佛法
173 3 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無一無異
174 3 第八 dì bā Eighth 是為第八深入佛法
175 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 一切善根迴向菩提戒
176 3 同一 tóngyī identical / same 同一切菩薩故
177 3 shī the practice of selfless giving / dāna 發一切施為首心
178 3 suí to follow 隨如來教
179 3 第七 dì qī seventh 是為第七深入佛法
180 3 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 一切無所有戒
181 3 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏一切眾魔勝法
182 3 第十 dì shí tenth 是為第十深入佛法
183 3 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 深入無量無邊力無所畏
184 3 xīng to flourish / to be popular 一切諸佛出興于世
185 3 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 一切如來境界法
186 3 wǎng net 一切世界網
187 3 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺地戒
188 3 soil / ground / land 緣覺地戒
189 3 to take / to get / to fetch 不虛妄取一切法辯
190 3 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 我當知一切世間法
191 3 攝取 shèqǔ to absorb 攝取一切法故
192 3 shě to give 悉捨一切諸所有故
193 3 大方廣佛華嚴經 Dàfang Guǎng Fó Huáyán Jīng Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經卷第三十七
194 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 受持一切除疑惑法
195 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 入一切眾生煩惱使習氣行
196 3 所行 suǒxíng actions / practice 入一切眾生心心所行
197 3 第六 dì liù sixth 是為第六深入佛法
198 3 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly 菩薩摩訶薩有十種入眾生心行
199 3 weary / tired 未曾疲厭
200 3 大願 dà yuàn a vow 滿足大願
201 3 親近 qīnjìn to get close to 親近一切善知識
202 3 不退 bùtuì to not leave / to not go back 究竟不退一切智心力
203 3 jiàn to see 無不見故
204 3 甚深 shénshēn very profound / what is deep 說甚深法
205 3 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
206 3 wén to hear 常聞正法
207 3 不由 bùyóu can't help 於一切法不由他悟辯
208 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 出生無礙耳陀羅尼
209 2 gěi to give 於善知識起給侍心
210 2 心心 xīn xīn the mind and mental conditions 入一切眾生心心所行
211 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行一切世界
212 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘一切法故
213 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 深入無量無邊轉淨法輪
214 2 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 發安隱心
215 2 bitterness / bitter flavor 一切誹謗苦言悉堪忍故
216 2 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 知法界智不可壞
217 2 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 發大慈心
218 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 未來世說無盡
219 2 大法 dà fǎ fundamental rules 我當擊大法鼓
220 2 救護 jiùhù to save and protect 救護一切眾生故
221 2 shā to brake (a vehicle) 入莊嚴剎
222 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 觀察眾生行不善法而起大悲
223 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬清淨
224 2 苦行 kǔxíng to practice ascetism 於一切劫修諸苦行菩薩受記
225 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如化力
226 2 大智 dàzhì Mahāmati 則得如來無上大智勝法
227 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相有相
228 2 shí time / a point or period of time 入一切眾生時
229 2 等心 děng xīn a non-discriminating mind 於一切眾生等心觀察
230 2 見佛 jiànfó to see the Buddha 見佛色身相好
231 2 mén door / gate / doorway / gateway 開善趣門
232 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 勤修精進不退勝法
233 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 成無上菩提普賢願行法
234 2 大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa 示現大般涅槃
235 2 lòu to leak / to drip 滅一切漏而不證實際
236 2 入微 rùwēi down to the smallest detail / thorough-going / fine and detailed 入微塵世界
237 2 lái to come 恭敬供養彼諸如來
238 2 卷第三 juǎn dì sān scroll 3 大方廣佛華嚴經卷第三十七
239 2 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 發正念一切智為首心
240 2 現成 xiànchéng ready made 現成菩提勝法
241 2 世間 shìjiān world / the human world 入一切世間顛倒惑網
242 2 十七 shíqī seventeen 大方廣佛華嚴經卷第三十七
243 2 luàn chaotic / disorderly 聞法不亂故
244 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 不壞菩提心戒
245 2 入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation 悉入法界
246 2 speed 欲速覺一切智故
247 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 具足佛忍故
248 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 專求一切法
249 2 gain / advantage / benefit 不求利心
250 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能壞我
251 2 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 見佛色身相好
252 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 音聲圓滿陀羅尼
253 2 無礙智 wúàizhì omniscience 決定了知一切諸法以無礙智
254 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 我當遠離
255 2 法力 fǎlì magical power / supernatural power 入佛法力
256 2 外道 wàidào non-Buddhist 休息除滅一切眾魔外道
257 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 惡道畏
258 2 誹謗 fěibàng to slander 一切誹謗苦言悉堪忍故
259 2 第一 dì yī first 是為第一深入佛法
260 2 為首 wéishǒu to be the leader 發一切施為首心
261 2 第二 dì èr second 是為第二深入佛法
262 2 實際 shíjì reality / in practice 一切法實際
263 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 入有佛世界
264 2 直心 zhí xīn a straightforward mind 清淨直心
265 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 決定了知一切眾生善不善行
266 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 菩薩摩訶薩有十種依止
267 2 觀眾生 guān zhòngshēng regarding living beings 常觀眾生
268 2 辯才 biàncái eloquence 種種辯才陀羅尼
269 2 míng bright / brilliant 法明陀羅尼
270 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 深入無量無邊示現涅槃
271 2 huà to make into / to change into / to transform 猶如化力
272 2 第三 dì sān third 是為第三深入佛法
273 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法相說
274 2 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 發究竟般若波羅蜜到彼岸心
275 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 大眾畏
276 2 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 入一切眾生煩惱使習氣行
277 2 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二智
278 2 十方 shí fāng the ten directions 入分別十方
279 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 具足修習一切善根菩薩受記
280 2 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 除滅一切業障故
281 2 shàng top / a high position 令一切善根悉究竟得無上智力
282 2 應化 yīnghuà nirmita 隨所應化
283 2 to bind / to tie 觀察眾生欲縛所縛而起大悲
284 2 佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha 顯現佛力無畏
285 2 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas 無量無數劫
286 2 使 shǐ to make / to cause 入一切眾生煩惱使習氣行
287 2 除疑 chúyí to eliminate doubt 受持一切除疑惑法
288 2 當成 dāngchéng to consider as / to take to be 我當成滿諸願
289 1 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 深心信解一切佛法不誹謗力
290 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 即是出世間法
291 1 fāng square / quadrilateral / one side 一切諸方
292 1 震動 zhèndòng to shake 六種震動
293 1 大燈 dàdēng headlight 作大燈明
294 1 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 觀察眾生隨逐邪道而起大悲
295 1 世間相 shìjiān xiāng the character of the world 不取世間相
296 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 觀察眾生隨逐邪道而起大悲
297 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 隨如來教
298 1 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
299 1 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
300 1 疑心 yíxīn suspicion / doubt 則於一切佛法得無疑心
301 1 正直心 zhèngzhí xīn honesty 正直心清淨
302 1 離世間 lí shìjiān Detachment from the World 離世間品第三十三之二
303 1 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛
304 1 應當 yīngdāng should / ought to 應當恭敬供養
305 1 shì to attend on 於善知識起給侍心
306 1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心恭敬
307 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 眾生出版社提供新式標點
308 1 無為 wúwèi to let things take their own course 無為智
309 1 未來際 wèilái jì the limit of the future 我當盡未來際劫
310 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
311 1 zhàng to separate 於一切法無闇障辯
312 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 觀察眾生久遠長病而起大悲
313 1 to assemble / to meet together 入聚
314 1 正向 zhèngxiàng forward (direction) / positive (thinking, mood, values etc) 我當正向菩提
315 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 往詣道場
316 1 入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa 入寂滅
317 1 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
318 1 堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint 一切誹謗苦言悉堪忍故
319 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 我當隨順奉行
320 1 一切經 yīqièjīng all scriptures 於一切經典
321 1 喜捨 xǐshè to do good deeds 喜捨
322 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 隨其所應
323 1 違心 wéixīn false / untrue to one's convictions / against one's will / disloyal 不違心
324 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 聞持陀羅尼
325 1 dài to represent / to substitute / to replace 代一切眾生受一切苦毒故
326 1 慧光 huìguāng the light of wisdom 成就慧光
327 1 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 譬如優曇鉢華
328 1 一切苦 yīqiē kŭ all suffering 代一切眾生受一切苦毒故
329 1 wáng Wang 發須彌山王心
330 1 fèng to offer / to present 我當奉給
331 1 惡名 èmíng bad name / evil reputation 惡名畏
332 1 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 不著一切如來身戒
333 1 xìn to believe / to trust 於一切如來所說決定信向菩薩受記
334 1 shòu to suffer / to be subjected to 代一切眾生受一切苦毒故
335 1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 如來充滿一切法界
336 1 真實義 zhēnshí yì true meaning 一切法真實義
337 1 to instruct / to expound / to explain 受持一切譬諭
338 1 miào wonderful / fantastic 妙持
339 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 究竟逮得無上正覺
340 1 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 發究竟般若波羅蜜到彼岸心
341 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 開善趣門
342 1 所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination 於一切法佛所持辯
343 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 具足無著淨戒勝法
344 1 hǎo good 若好若醜平等心
345 1 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 則得無盡法藏
346 1 智力 zhìlì intelligence / intellect 令一切善根悉究竟得無上智力
347 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 除滅一切眾生愚闇
348 1 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 常為眾生講說正法
349 1 shēn deep 深解一切法
350 1 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集一切善根普賢願行法
351 1 非時 fēishí untimely / at an unusual time / out of season 非時調伏行
352 1 心力 xīnlì mental and physical effort 究竟不退一切智心力
353 1 diǎn canon / classic / scripture 於一切經典
354 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有是有
355 1 選擇 xuǎnzé to select / to choose 無所選擇平等心
356 1 滅盡 mièjìn to completely destroy 亦知漏滅盡
357 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 觀察眾生長寢生死而起大悲
358 1 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 於念念中入滅盡三昧正受
359 1 隨時 suíshí at any time 隨時應化
360 1 liàng a quantity / an amount 不可稱量
361 1 shǎo few 以少方便
362 1 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 意業
363 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降一切魔
364 1 rain 雨甘露法
365 1 休息 xiūxi to rest 休息除滅一切眾魔外道
366 1 虛妄 xūwàng not real / illusory 不虛妄取一切法辯
367 1 快樂 kuàilè happy / merry 與一切眾生種種快樂
368 1 zhì to place / to lay out 置安隱處
369 1 to strike / to hit / to beat 我當擊大法鼓
370 1 上方 shàng fāng top 則得無上方便一切智
371 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
372 1 zhí price/ value 如來難值
373 1 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
374 1 死海 sǐ hǎi Dead Sea 觀察眾生在生死海而起大悲
375 1 佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas 說讚歎一切佛功德法
376 1 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 大師子吼
377 1 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 一切法緣起
378 1 難聞 nánwén unpleasant smell / stink 正法難聞
379 1 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 同一切菩薩故
380 1 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 於一切時不退轉故
381 1 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 於念念中入滅盡三昧正受
382 1 著力 zhuólì to put effort into 無染著力
383 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 說勝妙法
384 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 深心信解一切佛法不誹謗力
385 1 thin / slender 入微細世界
386 1 qǐn to rest / to sleep 觀察眾生長寢生死而起大悲
387 1 優曇 yōután udumbara 譬如優曇鉢華
388 1 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供新式標點
389 1 to conceal / to hide / to ambush 入伏世界
390 1 樂求 lè qiú seek bliss 樂求一切佛法故
391 1 行持 xíngchí to practice / to put to use 行持
392 1 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
393 1 修學 xiūxué to study 應勤修學
394 1 pín poor / impoverished 觀察眾生貧無善根而起大悲
395 1 常見 chángjiàn commonly seen 常見諸佛
396 1 輸入 shūrù to input 蕭鎮國大德輸入
397 1 無數 wúshù countless / innumerable 無量無數
398 1 hòu after / later 佛滅度後
399 1 zhào to illuminate / to shine 照除癡闇
400 1 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 悉知現在十方世界
401 1 譬如 pìrú for examlpe 譬如優曇鉢華
402 1 一成 yī chéng for one person to become enlightened 一成就善根
403 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 不厭菩薩行菩薩受記
404 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 照除癡闇
405 1 鎮國 zhènguó Zhenguo 蕭鎮國大德輸入
406 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益觀察一切眾生戒
407 1 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 一切佛乘平等
408 1 無漏 wúlòu having no passion or delusion 知一切法無漏
409 1 甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma 雨甘露法
410 1 翻覆 fānfù to overturn (a vehicle) / to capsize / to turn upside down / to change completely 入一切俯仰翻覆世界等
411 1 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana 一切白淨法悉流入故
412 1 不滅 bùmiè not being extinguished 亦不滅度
413 1 道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata 知一切語言道智不可壞
414 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
415 1 取舍 qǔshě to choose to use or not use / to accept or reject 我當悉取舍利
416 1 學戒 xué jiè study of the precepts 一切菩薩學戒戒
417 1 chǒu ugly 若好若醜平等心
418 1 sēng a monk 知僧智不可壞
419 1 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 示現一切神通力故
420 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 又亦不盡有漏善根
421 1 受胎 shòutāi to become pregnant / to conceive / impregnated / insemination 示現受胎出生
422 1 未成 wèichéng a minor 一切諸願未成滿故
423 1 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment 成最正覺
424 1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 調伏成熟彼諸眾生
425 1 成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened 成菩提已
426 1 nán difficult / arduous / hard 如來難值
427 1 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things 一切法無相
428 1 知世間 zhī shìjiān one who knows the world 知世間法
429 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
430 1 變易 biànyì change 無變易故
431 1 a pagoda / a stupa 起無量塔而供養之
432 1 善妙 shànmiào Zenmyō 專求一切善妙法力
433 1 tiān day 調伏一切天
434 1 言說 yán shuō to teach through speaking 言說方便佛法句
435 1 名字 míngzi full name 入名字
436 1 無處 wúchù nowhere 無處不現巧方便微密語
437 1 往詣 wǎngyì go towards 往詣道場
438 1 to translate / to interpret 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
439 1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 於一切法悉空無辯
440 1 èr two 離世間品第三十三之二
441 1 shǔ to count 一切世界入現在世所有世界數
442 1 化佛 huàfó a Buddha image 化佛
443 1 to stand 立一切眾生於普賢菩薩願行普賢願行法
444 1 huì dirty / unclean 於一切淨穢佛剎平等心
445 1 huì to instruct / to teach 必當具足誨我正法
446 1 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature 覺一切法無自性故
447 1 dǎi to arrest / to catch / to seize 究竟逮得無上正覺
448 1 business / industry 業持
449 1 滅盡三昧 miè jìn sānmèi the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti 於念念中入滅盡三昧正受
450 1 lóng dragon
451 1 ài to obstruct / to hinder / to block / to deter 我當得無礙法門
452 1 悉知 xīzhī to know in detail 悉知現在十方世界
453 1 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 受持一切譬諭
454 1 佛馱跋陀羅 fótuóbátuóluó Buddhabhadra 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
455 1 三十三 sān shí sān thirty three 離世間品第三十三之二
456 1 金剛心 jīngāngxīn vajropamasamādhi 發金剛心
457 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 巧方便分別一切法如實故
458 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 深入無量無邊微妙音聲
459 1 大德 dàdé most virtuous 蕭鎮國大德輸入
460 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 眾生出版社提供新式標點
461 1 障礙 zhàng'ài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 除滅一切障礙
462 1 ěr ear 出生無礙耳陀羅尼
463 1 xué to study / to learn 學一切菩薩諸行故
464 1 化法 huàfǎ doctrines of conversion 則得一切無上化法
465 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
466 1 luó Luo 阿脩羅
467 1 guān to look at / to watch / to observe 觀一切法悉如如故
468 1 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 發須彌山王心
469 1 disease / sickness / ailment 疾得具足普賢願行
470 1 所生 suǒshēng parents (father and mother) 一切諸地所生功德
471 1 聽受 tīngshòu to listen 聽受正法
472 1 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
473 1 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect 果報清淨
474 1 巧妙 qiǎomiào ingenious / clever 則得一切諸法巧妙方便
475 1 淨業 jìngyè pure karma / good karma 一切法淨業
476 1 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 見佛色身相好
477 1 在生 zài shēng while alive / during one's lifetime 觀察眾生在生死海而起大悲
478 1 離欲 lí yù free of desire 入離欲
479 1 liù six 六種震動
480 1 dào way / road / path 入語言道
481 1 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati 相續善根
482 1 xiāo mournful / dejected 蕭鎮國大德輸入
483 1 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 諸佛種性
484 1 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 說讚歎一切佛功德法
485 1 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 受持一切出生陀羅尼門
486 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 覺無上道
487 1 諂曲 chǎnqǔ to flatter 離眾諂曲
488 1 gòu dirt / filth 於一切眾生垢淨
489 1 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 觀一切法悉如如故
490 1 迦樓羅 jiālóuluó garuda 迦樓羅
491 1 wěi false / fake / forged / bogus 捨幻偽法
492 1 十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions 於一切十方佛剎
493 1 願心 yuànxīn a vow / a wish / a request 同願心
494 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 除滅一切愚癡闇故
495 1 塵世 chénshì this mortal life / the mundane world 入微塵世界
496 1 文字 wénzì character / script / writing / written language / writing style / phraseology 一切法文字
497 1 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘智慧勝法
498 1 提供 tígōng to supply / to provide 眾生出版社提供新式標點
499 1 便 biàn convenient / handy / easy 則得無上方便一切智
500 1 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 觀察眾生無所歸依而起大悲

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 164 一切 yīqiè all / every / everything 一切菩薩學戒戒
2 128 shí ten 菩薩摩訶薩有十種戒
3 125 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩有十種戒
4 109 wèi for / to 何等為十
5 89 to enter 菩薩摩訶薩有十種入
6 88 zhǒng kind / type 菩薩摩訶薩有十種戒
7 85 xīn heart 心無厭悔
8 85 shì is / are / am / to be 是為菩薩摩訶薩十種自知受記法
9 80 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子
10 68 in / at 於一切劫修諸苦行菩薩受記
11 59 method / way 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
12 55 hair 菩薩摩訶薩有十種發普賢心
13 52 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 饒益觀察一切眾生戒
14 51 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 專求一切法
15 48 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 不忘一切法故
16 45 yǒu is / are / to exist 菩薩摩訶薩有十種戒
17 42 所謂 suǒwèi so-called 所謂
18 42 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 於一切如來所說決定信向菩薩受記
19 41 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為十
20 40 ruò to seem / to be like / as 若菩薩摩訶薩安住此法
21 40 xíng to walk / to move 入行
22 35 no 入無佛世界
23 34 to know / to learn about / to comprehend 三世諸佛悉亦共入
24 33 疑惑 yíhuò to feel uncertain 菩薩摩訶薩有十種除滅一切疑惑
25 33 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 令一切眾生住佛法戒
26 33 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 於一切如來所說決定信向菩薩受記
27 33 de potential marker 則得如來無上智慧
28 32 zhū all / many / various 於一切劫修諸苦行菩薩受記
29 32 Buddha / Awakened One 深入無量無邊諸佛菩提
30 32 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 入不淨世界
31 30 otherwise / but / however 則能普入一切眾生心行
32 30 安住 ānzhù to reside / to dwell 令一切眾生安住菩提菩薩受記
33 29 this / these 此十種深入法
34 29 菩薩 púsà bodhisatta 一切菩薩學戒戒
35 29 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 菩薩摩訶薩有十種深入如來
36 25 zhì wisdom / knowledge / understanding 菩薩摩訶薩有十種不可壞智
37 25 jié take by force / to coerce 於一切劫修諸苦行菩薩受記
38 25 方便 fāngbiàn convenient 深入無量無邊諸方便法
39 24 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 一切善根迴向菩提戒
40 24 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 於一切如來所說決定信向菩薩受記
41 23 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 深入無量無邊調伏眾生
42 23 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 不厭菩薩行菩薩受記
43 22 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 觀察眾生無所歸依而起大悲
44 22 that / those 令彼菩薩自知受記
45 20 如是 rúshì thus / so 若菩薩摩訶薩發如是十種心
46 20 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 入清淨世界
47 20 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧方便分別一切法如實故
48 20 shì a generation 過去世說過去世
49 20 I / me / my 我當隨順奉行
50 19 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 一向發菩提心菩薩受記
51 19 願行 yuàn xíng cultivation and vows 菩薩摩訶薩有十種普賢願行法
52 19 not / no 不壞菩提心戒
53 19 出生 chūshēng to be born 入示現出生
54 19 除滅 chúmiè to eliminate 除滅一切眾生苦
55 19 智慧 zhìhuì wisdom 則得如來無上智慧
56 18 zhī to know 知眾生智不可壞
57 18 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順一切佛法菩薩受記
58 18 平等 píngděng be equal in social status 現在世說平等
59 17 lìng to make / to cause to be / to lead 令一切眾生住佛法戒
60 17 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 普照不可思議諸佛法故
61 16 huài bad / spoiled / broken / defective 不壞菩提心戒
62 16 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 安住如來十力無畏故
63 16 yàn to dislike / to detest 心無厭悔
64 16 普賢 Pǔxián Samantabhadra 菩薩摩訶薩有十種發普賢心
65 16 無上 wúshàng supreme / unexcelled 則得如來無上智慧
66 16 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 深入無量無邊諸佛菩提
67 16 chí to grasp / to hold 持正法陀羅尼
68 15 dāng to be / to act as / to serve as 我當隨順奉行
69 15 to arise / to get up 觀察眾生無所歸依而起大悲
70 15 shēng to be born / to give birth 於一切善知識生如來想菩薩受記
71 14 三世 sān shì past, present, and future 亦入三世一切菩薩所入
72 14 無著 wúzhāo to not have a reliable source 具足無著淨戒勝法
73 14 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 發大悲心
74 14 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 一切善根迴向菩提戒
75 14 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 菩薩摩訶薩有十種辯
76 14 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 菩薩摩訶薩有十種不可壞智
77 14 受記 shòu jì a prediction / vyakarana 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
78 14 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 菩薩摩訶薩有十種受持
79 14 現在 xiànzài at present / in the process of 入現在一切眾生心行
80 13 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 入分別願
81 13 power / force / strength 入神力自在
82 13 chù a place / location / a spot / a point 置安隱處
83 13 大正 Dàzhèng Taishō / Taisho 菩薩摩訶薩有十種大正希望
84 13 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 菩薩摩訶薩有十種勝法
85 13 wēi small / tiny 菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語
86 13 平等心 píngděng xīn an impartial mind 菩薩摩訶薩有十種平等心
87 13 密語 mìyán mantra 菩薩摩訶薩有十種巧方便微密語
88 13 huǐ to regret 心無厭悔
89 13 決定 juédìng to decide 於一切如來所說決定信向菩薩受記
90 13 yuàn to hope / to wish / to desire 入願
91 13 變化 biànhuà to change 變化住持
92 13 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 入神力自在
93 13 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養一切佛
94 13 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟解了不可思議語言法故
95 13 希望 xīwàng to wish for / to desire / to hope 菩薩摩訶薩有十種大正希望
96 12 無疑 wúyí no doubt / undoubtedly 發無疑心
97 12 觀察 guānchá to observe / to look carefully 饒益觀察一切眾生戒
98 12 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave 菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱
99 12 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 菩薩摩訶薩有十種陀羅尼
100 12 具足 jùzú complete / full / perfect 具足修習一切善根菩薩受記
101 12 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 菩薩摩訶薩有十種發菩提心因緣
102 12 憂惱 yōunǎo vexation 菩薩摩訶薩有十種捨離憂惱
103 12 過去 guòqù past / previous/ former 入過去一切眾生心行
104 12 jiě to loosen / to unfasten / to untie 究竟解了不可思議語言法故
105 12 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 入波羅蜜
106 12 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生一切法陀羅尼
107 12 覺知 juézhī awareness 菩薩摩訶薩有十種隨順覺知
108 11 according to 菩薩依此行菩薩行
109 11 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 於一切善知識和合隨順菩薩受記
110 11 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 深入無量無邊諸佛菩提
111 11 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 恭敬供養未來一切佛普賢願行法
112 10 jiè to quit 菩薩摩訶薩有十種戒
113 10 不可說 bù kě shuō indescribable / unspeakable 行不可說不可說菩薩行
114 10 also / too 亦入三世一切菩薩所入
115 10 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不可說佛所說諸法
116 10 了知 liǎozhī to understand clearly 決定了知一切諸法於一念中
117 10 無有 wú yǒu there is not 無有是處
118 10 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 入莊嚴剎
119 9 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 發正念一切智為首心
120 9 néng can / able 則能普入一切眾生心行
121 9 jiè border / boundary 菩薩摩訶薩有十種入世界
122 9 xiū to decorate / to embellish 於一切劫修諸苦行菩薩受記
123 9 正法 zhèngfǎ proper law 常聞正法
124 8 zhōng middle 入中世界
125 8 未來世 wèiláishì times to come / the future 過去世說未來世
126 7 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常聞正法
127 7 wèi to fear / to dread 離一切畏
128 7 說法 shuō fǎ a statement / wording 菩薩摩訶薩有十種說法
129 7 děng et cetera / and so on 入一切俯仰翻覆世界等
130 7 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 深入無量無邊神力自在
131 7 心行 xīnxíng mental activity 菩薩摩訶薩有十種入眾生心行
132 7 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 恭敬供養一切諸佛
133 7 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 深入無量無邊調伏眾生
134 7 示現 shìxiàn to manifest / to display 入示現出生
135 6 未來 wèilái future 入未來一切眾生心行
136 6 to leave / to depart / to go away / to part 離聲聞
137 6 歡喜 huānxǐ joyful 令佛歡喜
138 6 zhòng many / numerous 降伏一切眾魔勝法
139 6 so as to / in order to 以少方便
140 6 普照 pǔzhào to illuminate everything 普照不可思議諸佛法故
141 6 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界佛
142 6 得無 dewú is it or not? 令一切善根悉究竟得無上智力
143 6 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化調伏一切眾生
144 6 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 一切佛剎平等
145 6 一念 yī niàn one moment / one instant 入一切劫即是一念
146 6 xìng gender 入性
147 6 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 入一切世間顛倒惑網
148 6 語言 yǔyán a language 入語言道
149 6 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 深入無量無邊種種異身
150 5 shēn human body / torso 深入無量無邊種種異身
151 5 desire 若菩薩摩訶薩欲得此法
152 5 fēi not / non- / un- 入一切劫非劫
153 5 成熟 chéngshú ripe 教化成熟一切眾生
154 5 zhe indicates that an action is continuing 於一切法無所著辯
155 5 滿 mǎn full 同滿行心
156 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 則能普入一切眾生心行
157 5 tóng like / same / similar 同善根心
158 5 Māra 降伏一切眾魔勝法
159 5 and 與一切眾生種種快樂
160 5 jìn to the greatest extent / utmost 盡未來劫行菩薩行普賢願行法
161 4 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 住持佛
162 4 jué to awake 覺一切法無自性故
163 4 自知 zìzhī to know for oneself 菩薩摩訶薩有十種自知受記法
164 4 音聲 yīnshēng sound 深入無量無邊微妙音聲
165 4 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 安住如來十力無畏故
166 4 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 滿足一切菩薩願行普賢願行法
167 4 huàn a fantasy / an illusion 猶如幻力
168 4 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 受持一切方便法門
169 4 sentence 菩薩摩訶薩有十種方便佛法句
170 4 one 無一無異
171 4 受生 shòushēng to be reborn 知受生智不可壞
172 4 shī to lose 一切受生不忘失故
173 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 入寂滅
174 4 àn to shut a door 除滅一切眾生愚闇
175 4 zhī him / her / them / that 離世間品第三十三之二
176 4 zhù to dwell / to live / to reside 令一切眾生住佛法戒
177 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 深入無量無邊三昧
178 4 入世 rùshì to come into this world / to be of this world 菩薩摩訶薩有十種入世界
179 4 是非 shìfēi right and wrong 劫是非劫
180 4 jiē all / each and every / in all cases 決定了知一切眾生皆悉同根
181 4 to reach 常不離佛及諸菩薩
182 4 三世間 sān shìjiān Three Continuums 菩薩摩訶薩有十種入三世間
183 4 qiú to request 專求一切法
184 4 xiǎng to think 於一切善知識生如來想菩薩受記
185 4 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 依不捨一切眾生
186 4 xiāng each other / one another / mutually 如法相說
187 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就過去同行眾生諸善根故
188 4 虛空界 xūkōng jiè visible space 隨順覺知一切虛空界
189 4 因此 yīncǐ for that reason / therefore / for this reason 因此十種入世界
190 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 成無上菩提普賢願行法
191 4 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 業報佛
192 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 發功德莊嚴心
193 3 可數 kěshǔ countable / denumerable 入可數劫
194 3 不可數 bùkě shǔ uncountable 入不可數劫
195 3 第五 dì wǔ fifth 是為第五深入佛法
196 3 zuò to do 於一切所作無著
197 3 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護菩提本願菩薩受記
198 3 yǒng perpetually / eternally / forever 永離厭悔
199 3 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva 立一切眾生於普賢菩薩願行普賢願行法
200 3 promptly / right away / immediately 入一切劫即是一念
201 3 he / him 於一切法不由他悟辯
202 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 離聲聞
203 3 chū to go out / to leave 一切諸佛出興于世
204 3 一向 yìxiàng all along 一向發菩提心菩薩受記
205 3 to apprehend / to realize / to become aware 於一切法不由他悟辯
206 3 different / other 深入無量無邊種種異身
207 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 無染著力
208 3 第四 dì sì fourth / the fourth is 是為第四深入佛法
209 3 jìng clean 淨佛戒故
210 3 佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom 知佛智不可壞
211 3 gēn origin / cause / basis 入一切眾生諸根行
212 3 第九 dì jiǔ ninth 是為第九深入佛法
213 3 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 無一無異
214 3 第八 dì bā Eighth 是為第八深入佛法
215 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 一切善根迴向菩提戒
216 3 同一 tóngyī identical / same 同一切菩薩故
217 3 shī the practice of selfless giving / dāna 發一切施為首心
218 3 suí to follow 隨如來教
219 3 第七 dì qī seventh 是為第七深入佛法
220 3 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 一切無所有戒
221 3 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 降伏一切眾魔勝法
222 3 such as / for example / for instance 一切法如幻
223 3 in / at 一切諸佛出興于世
224 3 第十 dì shí tenth 是為第十深入佛法
225 3 無所畏 wú suǒ wèi without any fear 深入無量無邊力無所畏
226 3 xīng to flourish / to be popular 一切諸佛出興于世
227 3 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 一切如來境界法
228 3 wǎng net 一切世界網
229 3 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺地戒
230 3 soil / ground / land 緣覺地戒
231 3 to take / to get / to fetch 不虛妄取一切法辯
232 3 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 我當知一切世間法
233 3 攝取 shèqǔ to absorb 攝取一切法故
234 3 shě to give 悉捨一切諸所有故
235 3 大方廣佛華嚴經 Dàfang Guǎng Fó Huáyán Jīng Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經卷第三十七
236 3 huò to confuse / to mislead / to baffle 受持一切除疑惑法
237 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 入一切眾生煩惱使習氣行
238 3 所行 suǒxíng actions / practice 入一切眾生心心所行
239 3 第六 dì liù sixth 是為第六深入佛法
240 3 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly 菩薩摩訶薩有十種入眾生心行
241 3 weary / tired 未曾疲厭
242 3 大願 dà yuàn a vow 滿足大願
243 3 乃至 nǎizhì and even 乃至微細處
244 3 親近 qīnjìn to get close to 親近一切善知識
245 3 不退 bùtuì to not leave / to not go back 究竟不退一切智心力
246 3 jiàn to see 無不見故
247 3 甚深 shénshēn very profound / what is deep 說甚深法
248 3 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 等正覺
249 3 yīng should / ought 應勤修學
250 3 wén to hear 常聞正法
251 3 不由 bùyóu can't help 於一切法不由他悟辯
252 3 already / afterwards 恭敬供養彼諸佛已
253 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 出生無礙耳陀羅尼
254 2 gěi to give 於善知識起給侍心
255 2 心心 xīn xīn the mind and mental conditions 入一切眾生心心所行
256 2 遊行 yóuxíng to march / to parade / to demonstrate 遊行一切世界
257 2 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 不忘一切法故
258 2 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 深入無量無邊轉淨法輪
259 2 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 發安隱心
260 2 bitterness / bitter flavor 一切誹謗苦言悉堪忍故
261 2 知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha 知法界智不可壞
262 2 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 發大慈心
263 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 未來世說無盡
264 2 大法 dà fǎ fundamental rules 我當擊大法鼓
265 2 救護 jiùhù to save and protect 救護一切眾生故
266 2 shā to brake (a vehicle) 入莊嚴剎
267 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 觀察眾生行不善法而起大悲
268 2 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眷屬清淨
269 2 苦行 kǔxíng to practice ascetism 於一切劫修諸苦行菩薩受記
270 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如化力
271 2 諸如 zhūrú such as 恭敬供養彼諸如來
272 2 大智 dàzhì Mahāmati 則得如來無上大智勝法
273 2 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無相有相
274 2 qín diligently / industriously 應勤修學
275 2 shí time / a point or period of time 入一切眾生時
276 2 次第 cìdì one after another 悉次第知過去一切如來
277 2 等心 děng xīn a non-discriminating mind 於一切眾生等心觀察
278 2 見佛 jiànfó to see the Buddha 見佛色身相好
279 2 mén door / gate / doorway / gateway 開善趣門
280 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 勤修精進不退勝法
281 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 成無上菩提普賢願行法
282 2 大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa 示現大般涅槃
283 2 lòu to leak / to drip 滅一切漏而不證實際
284 2 入微 rùwēi down to the smallest detail / thorough-going / fine and detailed 入微塵世界
285 2 lái to come 恭敬供養彼諸如來
286 2 卷第三 juǎn dì sān scroll 3 大方廣佛華嚴經卷第三十七
287 2 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 發正念一切智為首心
288 2 現成 xiànchéng ready made 現成菩提勝法
289 2 世間 shìjiān world / the human world 入一切世間顛倒惑網
290 2 十七 shíqī seventeen 大方廣佛華嚴經卷第三十七
291 2 luàn chaotic / disorderly 聞法不亂故
292 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 不壞菩提心戒
293 2 入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation 悉入法界
294 2 speed 欲速覺一切智故
295 2 rěn to bear / to endure / to tolerate 具足佛忍故
296 2 zhuān to monopolize / to take sole possession 專求一切法
297 2 gain / advantage / benefit 不求利心
298 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能壞我
299 2 色身 sè shēn the physical body / rupakaya 見佛色身相好
300 2 圓滿 yuánmǎn satisfactory 音聲圓滿陀羅尼
301 2 無礙智 wúàizhì omniscience 決定了知一切諸法以無礙智
302 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 我當遠離
303 2 法力 fǎlì magical power / supernatural power 入佛法力
304 2 外道 wàidào non-Buddhist 休息除滅一切眾魔外道
305 2 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 惡道畏
306 2 誹謗 fěibàng to slander 一切誹謗苦言悉堪忍故
307 2 第一 dì yī first 是為第一深入佛法
308 2 為首 wéishǒu to be the leader 發一切施為首心
309 2 第二 dì èr second 是為第二深入佛法
310 2 實際 shíjì reality / in practice 一切法實際
311 2 佛世界 fó shìjiè a Buddha realm 入有佛世界
312 2 直心 zhí xīn a straightforward mind 清淨直心
313 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 決定了知一切眾生善不善行
314 2 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 菩薩摩訶薩有十種依止
315 2 觀眾生 guān zhòngshēng regarding living beings 常觀眾生
316 2 辯才 biàncái eloquence 種種辯才陀羅尼
317 2 míng bright / brilliant 法明陀羅尼
318 2 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 深入無量無邊示現涅槃
319 2 huà to make into / to change into / to transform 猶如化力
320 2 第三 dì sān third 是為第三深入佛法
321 2 如法 rú fǎ In Accord With 如法相說
322 2 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 發究竟般若波羅蜜到彼岸心
323 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 大眾畏
324 2 習氣 xíqì a bad habit / a mannerism 入一切眾生煩惱使習氣行
325 2 一一 yīyī one by one / one after another 於一一世界中
326 2 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二智
327 2 十方 shí fāng the ten directions 入分別十方
328 2 修習 xiūxí to practice / to cultivate 具足修習一切善根菩薩受記
329 2 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 除滅一切業障故
330 2 shàng top / a high position 令一切善根悉究竟得無上智力
331 2 應化 yīnghuà nirmita 隨所應化
332 2 zhǎng director / chief / head / elder 觀察眾生長寢生死而起大悲
333 2 所有 suǒyǒu all 悉捨一切諸所有故
334 2 to bind / to tie 觀察眾生欲縛所縛而起大悲
335 2 佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha 顯現佛力無畏
336 2 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas 無量無數劫
337 2 使 shǐ to make / to cause 入一切眾生煩惱使習氣行
338 2 除疑 chúyí to eliminate doubt 受持一切除疑惑法
339 2 當成 dāngchéng to consider as / to take to be 我當成滿諸願
340 1 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 深心信解一切佛法不誹謗力
341 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 即是出世間法
342 1 fāng square / quadrilateral / one side 一切諸方
343 1 震動 zhèndòng to shake 六種震動
344 1 大燈 dàdēng headlight 作大燈明
345 1 邪道 xiédào depraved life / evil ways / heterodox ways 觀察眾生隨逐邪道而起大悲
346 1 世間相 shìjiān xiāng the character of the world 不取世間相
347 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 觀察眾生隨逐邪道而起大悲
348 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 隨如來教
349 1 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
350 1 不可稱 bù kě chēng inconceivable / unthinkable / unimaginable 不可稱量
351 1 naturally / of course / certainly 以一莊嚴而自莊嚴
352 1 疑心 yíxīn suspicion / doubt 則於一切佛法得無疑心
353 1 正直心 zhèngzhí xīn honesty 正直心清淨
354 1 離世間 lí shìjiān Detachment from the World 離世間品第三十三之二
355 1 願佛 yuàn fó Buddha of the vow 願佛
356 1 應當 yīngdāng should / ought to 應當恭敬供養
357 1 shì to attend on 於善知識起給侍心
358 1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心恭敬
359 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 眾生出版社提供新式標點
360 1 何以 héyǐ why 何以故
361 1 無為 wúwèi to let things take their own course 無為智
362 1 未來際 wèilái jì the limit of the future 我當盡未來際劫
363 1 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅
364 1 zhàng to separate 於一切法無闇障辯
365 1 bìng ailment / sickness / illness / disease 觀察眾生久遠長病而起大悲
366 1 to assemble / to meet together 入聚
367 1 正向 zhèngxiàng forward (direction) / positive (thinking, mood, values etc) 我當正向菩提
368 1 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 往詣道場
369 1 其他 qítā other / else 其他
370 1 xiàng towards / to 於一切如來所說決定信向菩薩受記
371 1 入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa 入寂滅
372 1 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 乾闥婆
373 1 堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint 一切誹謗苦言悉堪忍故
374 1 奉行 fèngxíng to pursue / to practice 我當隨順奉行
375 1 一切經 yīqièjīng all scriptures 於一切經典
376 1 喜捨 xǐshè to do good deeds 喜捨
377 1 其所 qísuǒ its place / one's appointed place / the place for that 隨其所應
378 1 違心 wéixīn false / untrue to one's convictions / against one's will / disloyal 不違心
379 1 聞持 wén chí to hear and keep in mind 聞持陀羅尼
380 1 dài to represent / to substitute / to replace 代一切眾生受一切苦毒故
381 1 chú except / besides 照除癡闇
382 1 慧光 huìguāng the light of wisdom 成就慧光
383 1 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 譬如優曇鉢華
384 1 一切苦 yīqiē kŭ all suffering 代一切眾生受一切苦毒故
385 1 wáng Wang 發須彌山王心
386 1 fèng to offer / to present 我當奉給
387 1 惡名 èmíng bad name / evil reputation 惡名畏
388 1 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body 不著一切如來身戒
389 1 xìn to believe / to trust 於一切如來所說決定信向菩薩受記
390 1 lún a round / a turn 深入無量無邊轉淨法輪
391 1 shòu to suffer / to be subjected to 代一切眾生受一切苦毒故
392 1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 如來充滿一切法界
393 1 真實義 zhēnshí yì true meaning 一切法真實義
394 1 to instruct / to expound / to explain 受持一切譬諭
395 1 miào wonderful / fantastic 妙持
396 1 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment 究竟逮得無上正覺
397 1 到彼岸 dàobǐàn to reach the other shore / to reach Nirvāṇa 發究竟般若波羅蜜到彼岸心
398 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 開善趣門
399 1 所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination 於一切法佛所持辯
400 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 具足無著淨戒勝法
401 1 hǎo good 若好若醜平等心
402 1 法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall 則得無盡法藏
403 1 智力 zhìlì intelligence / intellect 令一切善根悉究竟得無上智力
404 1 stupid / doltish / foolish / ignorant 除滅一切眾生愚闇
405 1 講說 jiǎng shuō to explain / to tell 常為眾生講說正法
406 1 shēn deep 深解一切法
407 1 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 積集一切善根普賢願行法
408 1 非時 fēishí untimely / at an unusual time / out of season 非時調伏行
409 1 心力 xīnlì mental and physical effort 究竟不退一切智心力
410 1 diǎn canon / classic / scripture 於一切經典
411 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有是有
412 1 選擇 xuǎnzé to select / to choose 無所選擇平等心
413 1 gòng together 三世諸佛悉亦共入
414 1 滅盡 mièjìn to completely destroy 亦知漏滅盡
415 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 觀察眾生長寢生死而起大悲
416 1 正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment 於念念中入滅盡三昧正受
417 1 隨時 suíshí at any time 隨時應化
418 1 liàng a quantity / an amount 不可稱量
419 1 shǎo few 以少方便
420 1 意業 yì yè mental karma / actions / deeds 意業
421 1 jiàng to descend / to fall / to drop 降一切魔
422 1 rain 雨甘露法
423 1 休息 xiūxi to rest 休息除滅一切眾魔外道
424 1 虛妄 xūwàng not real / illusory 不虛妄取一切法辯
425 1 快樂 kuàilè happy / merry 與一切眾生種種快樂
426 1 certainly / must / will / necessarily 必當具足誨我正法
427 1 zhì to place / to lay out 置安隱處
428 1 to strike / to hit / to beat 我當擊大法鼓
429 1 上方 shàng fāng top 則得無上方便一切智
430 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
431 1 zhí price/ value 如來難值
432 1 jiù right away 一成就善根
433 1 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty 東晉天竺三藏佛馱跋陀羅譯
434 1 死海 sǐ hǎi Dead Sea 觀察眾生在生死海而起大悲
435 1 無不 wúbù not lacking 無不見故
436 1 佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas 說讚歎一切佛功德法
437 1 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 大師子吼
438 1 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 一切法緣起
439 1 難聞 nánwén unpleasant smell / stink 正法難聞
440 1 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 同一切菩薩故
441 1 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 於一切時不退轉故
442 1 念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought 於念念中入滅盡三昧正受
443 1 著力 zhuólì to put effort into 無染著力
444 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 說勝妙法
445 1 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 深心信解一切佛法不誹謗力
446 1 thin / slender 入微細世界
447 1 qǐn to rest / to sleep 觀察眾生長寢生死而起大悲
448 1 優曇 yōután udumbara 譬如優曇鉢華
449 1 yīn because 因是十種入眾生心行
450 1 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供新式標點
451 1 to conceal / to hide / to ambush 入伏世界
452 1 樂求 lè qiú seek bliss 樂求一切佛法故
453 1 yòu again / also 又亦不盡有漏善根
454 1 行持 xíngchí to practice / to put to use 行持
455 1 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 應供
456 1 修學 xiūxué to study 應勤修學
457 1 pín poor / impoverished 觀察眾生貧無善根而起大悲
458 1 常見 chángjiàn commonly seen 常見諸佛
459 1 輸入 shūrù to input 蕭鎮國大德輸入
460 1 無數 wúshù countless / innumerable 無量無數
461 1 hòu after / later 佛滅度後
462 1 zhào to illuminate / to shine 照除癡闇
463 1 十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions 悉知現在十方世界
464 1 譬如 pìrú for examlpe 譬如優曇鉢華
465 1 一成 yī chéng for one person to become enlightened 一成就善根
466 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 不厭菩薩行菩薩受記
467 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 照除癡闇
468 1 鎮國 zhènguó Zhenguo 蕭鎮國大德輸入
469 1 饒益 ráoyì to gain / to profit 饒益觀察一切眾生戒
470 1 隨意 suíyì as one wishes 隨意滿願
471 1 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 一切佛乘平等
472 1 無漏 wúlòu having no passion or delusion 知一切法無漏
473 1 甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma 雨甘露法
474 1 翻覆 fānfù to overturn (a vehicle) / to capsize / to turn upside down / to change completely 入一切俯仰翻覆世界等
475 1 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana 一切白淨法悉流入故
476 1 不滅 bùmiè not being extinguished 亦不滅度
477 1 道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata 知一切語言道智不可壞
478 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
479 1 取舍 qǔshě to choose to use or not use / to accept or reject 我當悉取舍利
480 1 學戒 xué jiè study of the precepts 一切菩薩學戒戒
481 1 chǒu ugly 若好若醜平等心
482 1 sēng a monk 知僧智不可壞
483 1 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 示現一切神通力故
484 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 又亦不盡有漏善根
485 1 受胎 shòutāi to become pregnant / to conceive / impregnated / insemination 示現受胎出生
486 1 未成 wèichéng a minor 一切諸願未成滿故
487 1 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment 成最正覺
488 1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 調伏成熟彼諸眾生
489 1 成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened 成菩提已
490 1 nán difficult / arduous / hard 如來難值
491 1 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things 一切法無相
492 1 知世間 zhī shìjiān one who knows the world 知世間法
493 1 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 摩睺羅伽
494 1 變易 biànyì change 無變易故
495 1 a pagoda / a stupa 起無量塔而供養之
496 1 善妙 shànmiào Zenmyō 專求一切善妙法力
497 1 tiān day 調伏一切天
498 1 言說 yán shuō to teach through speaking 言說方便佛法句
499 1 名字 míngzi full name 入名字
500 1 無處 wúchù nowhere 無處不現巧方便微密語

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切 yīqiè all, everything
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
佛子
 1. Fózi
 2. Fózi
 3. Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一切法
 1. yīqiē fǎ
 2. yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
re
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白净 白淨 Bái Jìng Shuddhodana / Suddhodana
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 Dàfang Guǎng Fó Huáyán Jīng
 1. Gaṇḍavyūhasūtra
 2. Avataṃsakasūtra / Avatamsaka Sutra / Flower Garland Sūtra / Flower Adornment Sutra / Dafang Guang Fo Huayan Jing / Huayan Jing
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大正 Dàzhèng Taishō / Taisho
东晋 東晉 dōng jìn Eastern Jin Dynasty
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
 3. Pomnyun
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 fótuóbátuóluó
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
慧光 huìguāng
 1. the light of wisdom
 2. Huiguang
 3. Ekō
 4. Ekō
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 Pǔxián Púsà Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善妙 shànmiào
 1. Zenmyō
 2. Shan Miao
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方佛 Shí Fāng Fó the Buddhas of the Ten Directions
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
无上正觉 無上正覺 Wú shàng zhèng jué Anuttara bodhi / supreme enlightenment
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 328.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
变易 變易 biànyì
 1. change
 2. to change
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不善根 bù shàngēn akuśalamūla / akusalamūla / unwholesome roots
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
cháng eternal / nitya
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
chéng Become
成菩提 chéng pútí to become a Buddha / to become enlightened
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
除疑 chúyí to eliminate doubt
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大般涅槃 dà bānnièpán mahāparinirvāṇa
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道智 dàozhì knowledge of the path / mārgajñatā / margajnata
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
等心 děng xīn a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 děng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
定慧 dìng huì
 1. meditative wisdom
 2. Concentration and Wisdom
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
奉行 fèngxíng Uphold
分齐 分齊 fēnqí difference
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世界 fó shìjiè a Buddha realm
佛不思议法 佛不思議法 fóbùsīyìfǎ Inconceivable Qualities of Buddhas
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
果报 果報 guǒbào vipāka / the result of karma / indirect effect
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
和合 héhé Harmony
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化法 huàfǎ doctrines of conversion
化佛 huàfó a Buddha image
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
慧光 huìguāng the light of wisdom
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
讲说 講說 jiǎng shuō
 1. to explain / to tell
 2. Explain
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
金刚心 金剛心 jīngāngxīn
 1. vajropamasamādhi
 2. Diamond heart
净法 淨法 jìngfǎ
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
净业 淨業 jìngyè
 1. pure karma / good karma
 2. Pure Karma
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
pada
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉知 覺知 juézhī Awareness
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
transcendence
离世间 離世間 lí shìjiān Detachment from the World
离欲 離欲 lí yù free of desire
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
灭尽三昧 滅盡三昧 miè jìn sānmèi the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
密语 密語 mìyán mantra
evil / vice
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念念 niàn niàn thought after thought / successive moments of thought
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等心 píngděng xīn an impartial mind
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普照 pǔzhào Universally Shines
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
qín diligence / perseverance / vīrya
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
clinging / grasping /upādāna
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
饶益 饒益 ráoyì Benefit
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
入寂 rù jì to enter into Nirvāṇa
入众 入眾 rù zhòng To Enter the Assembly
如来身 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya / Buddha-body
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
入世 rùshì This Worldly
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三世间 三世間 sān shìjiān Three Continuums
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
shēng birth
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
摄取 攝取 shèqǔ to receive
shī the practice of selfless giving / dāna
shì loka / a world
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间相 世間相 shìjiān xiāng the character of the world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施设 施設 shīshè to establish / to set up
示现 示現 shìxiàn
 1. to manifest / to display
 2. Manifestation
 3. to manifest
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
受记 受記 shòu jì
 1. a prediction / vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
死海 sǐ hǎi the endless sea of Saṃsāra
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
所行 suǒxíng actions / practice
a pagoda / a stupa
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
往诣 往詣 wǎngyì go towards
wēi subtlety
未来际 未來際 wèilái jì the limit of the future
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
闻持 聞持 wén chí to hear and keep in mind
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无所畏 無所畏 wú suǒ wèi without any fear
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无数劫 無數劫 wúshǔ jié innumerable kalpas
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无着 無著 wúzhāo unattached
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
降伏 xiángfú to subdue
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
现在 現在 xiànzài now, present
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心心 xīn xīn the mind and mental conditions
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
心行 xīnxíng mental activity
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
喜舍 xǐshè
 1. to give in charity / to give alms
 2. Equanimity
 3. joyful giving
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
xué a learner
学戒 學戒 xué jiè study of the precepts
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
upadhi / bonds / substratum
一成 yī chéng for one person to become enlightened
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意业 意業 yì yè mental karma / actions / deeds
一异 一異 yī yì one and many
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切法无相 一切法無相 yīqiē fǎ wúxiāng signlessness of all things
一切苦 yīqiē kŭ all suffering
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一向 yìxiàng one direction
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优昙 優曇 yōután udumbara
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
愿心 願心 yuànxīn Vow
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
koan / kōan / gong'an
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
正受 zhèngshòu samāpatti / meditative attainment
正直心 zhèngzhí xīn honesty
真实义 真實義 zhēnshí yì
 1. true meaning
 2. true meaning
zhī Understanding
zhì Wisdom
知世间 知世間 zhī shìjiān one who knows the world
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
知法 zhīfǎ to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
最正觉 最正覺 zuìzhèngjué abhisaṃbuddha / supreme perfect enlightenment