Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīvikrīḍitasūtra (Da Zhuangyan Famen Jing) 大莊嚴法門經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 108 菩提 pútí bodhi; enlightenment 汝身即是菩提
2 108 菩提 pútí bodhi 汝身即是菩提
3 108 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 汝身即是菩提
4 69 Kangxi radical 71 言常含笑語無
5 69 to not have; without 言常含笑語無
6 69 mo 言常含笑語無
7 69 to not have 言常含笑語無
8 69 Wu 言常含笑語無
9 69 mo 言常含笑語無
10 67 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 不與煩惱
11 67 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 不與煩惱
12 67 煩惱 fánnǎo defilement 不與煩惱
13 67 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 不與煩惱
14 60 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等輩悉非菩薩
15 53 infix potential marker 今不應於彼人所生貪欲心
16 46 shēn human body; torso 身真金色
17 46 shēn Kangxi radical 158 身真金色
18 46 shēn self 身真金色
19 46 shēn life 身真金色
20 46 shēn an object 身真金色
21 46 shēn a lifetime 身真金色
22 46 shēn moral character 身真金色
23 46 shēn status; identity; position 身真金色
24 46 shēn pregnancy 身真金色
25 46 juān India 身真金色
26 46 shēn body; kāya 身真金色
27 46 zhě ca 者子同載寶車欲詣園林
28 41 Yi 亦名文殊師利神通力經
29 40 fēi Kangxi radical 175
30 40 fēi wrong; bad; untruthful
31 40 fēi different
32 40 fēi to not be; to not have
33 40 fēi to violate; to be contrary to
34 40 fēi Africa
35 40 fēi to slander
36 40 fěi to avoid
37 40 fēi must
38 40 fēi an error
39 40 fēi a problem; a question
40 40 fēi evil
41 39 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 亦名文殊師利神通力經
42 39 female; feminine 亦名勝金色光明德女經
43 39 female 亦名勝金色光明德女經
44 39 Kangxi radical 38 亦名勝金色光明德女經
45 39 to marry off a daughter 亦名勝金色光明德女經
46 39 daughter 亦名勝金色光明德女經
47 39 soft; feminine 亦名勝金色光明德女經
48 39 the Maiden lunar lodging 亦名勝金色光明德女經
49 39 woman; nārī 亦名勝金色光明德女經
50 39 daughter; duhitṛ 亦名勝金色光明德女經
51 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
52 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
53 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
54 38 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 復次五陰如幻體性不實
55 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如所說者
56 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如所說者
57 37 shuì to persuade 如所說者
58 37 shuō to teach; to recite; to explain 如所說者
59 37 shuō a doctrine; a theory 如所說者
60 37 shuō to claim; to assert 如所說者
61 37 shuō allocution 如所說者
62 37 shuō to criticize; to scold 如所說者
63 37 shuō to indicate; to refer to 如所說者
64 37 shuō speach; vāda 如所說者
65 37 shuō to speak; bhāṣate 如所說者
66 37 shuō to instruct 如所說者
67 35 to leave; to depart; to go away; to part 離作者義
68 35 a mythical bird 離作者義
69 35 li; one of the eight divinatory trigrams 離作者義
70 35 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離作者義
71 35 chī a dragon with horns not yet grown 離作者義
72 35 a mountain ash 離作者義
73 35 vanilla; a vanilla-like herb 離作者義
74 35 to be scattered; to be separated 離作者義
75 35 to cut off 離作者義
76 35 to violate; to be contrary to 離作者義
77 35 to be distant from 離作者義
78 35 two 離作者義
79 35 to array; to align 離作者義
80 35 to pass through; to experience 離作者義
81 35 transcendence 離作者義
82 35 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離作者義
83 35 self 我當就彼共為嬉戲
84 35 [my] dear 我當就彼共為嬉戲
85 35 Wo 我當就彼共為嬉戲
86 35 self; atman; attan 我當就彼共為嬉戲
87 35 ga 我當就彼共為嬉戲
88 35 to go; to 復於異日
89 35 to rely on; to depend on 復於異日
90 35 Yu 復於異日
91 35 a crow 復於異日
92 33 mén door; gate; doorway; gateway 見門
93 33 mén phylum; division 見門
94 33 mén sect; school 見門
95 33 mén Kangxi radical 169 見門
96 33 mén a door-like object 見門
97 33 mén an opening 見門
98 33 mén an access point; a border entrance 見門
99 33 mén a household; a clan 見門
100 33 mén a kind; a category 見門
101 33 mén to guard a gate 見門
102 33 mén Men 見門
103 33 mén a turning point 見門
104 33 mén a method 見門
105 33 mén a sense organ 見門
106 33 mén door; gate; dvara 見門
107 33 yán to speak; to say; said 言常含笑語無
108 33 yán language; talk; words; utterance; speech 言常含笑語無
109 33 yán Kangxi radical 149 言常含笑語無
110 33 yán phrase; sentence 言常含笑語無
111 33 yán a word; a syllable 言常含笑語無
112 33 yán a theory; a doctrine 言常含笑語無
113 33 yán to regard as 言常含笑語無
114 33 yán to act as 言常含笑語無
115 33 yán word; vacana 言常含笑語無
116 33 yán speak; vad 言常含笑語無
117 31 míng fame; renown; reputation 亦名文殊師利神通力經
118 31 míng a name; personal name; designation 亦名文殊師利神通力經
119 31 míng rank; position 亦名文殊師利神通力經
120 31 míng an excuse 亦名文殊師利神通力經
121 31 míng life 亦名文殊師利神通力經
122 31 míng to name; to call 亦名文殊師利神通力經
123 31 míng to express; to describe 亦名文殊師利神通力經
124 31 míng to be called; to have the name 亦名文殊師利神通力經
125 31 míng to own; to possess 亦名文殊師利神通力經
126 31 míng famous; renowned 亦名文殊師利神通力經
127 31 míng moral 亦名文殊師利神通力經
128 31 míng name; naman 亦名文殊師利神通力經
129 31 míng fame; renown; yasas 亦名文殊師利神通力經
130 31 Ru River
131 31 Ru
132 31 平等 píngděng be equal in social status 身及菩提皆悉平等
133 31 平等 píngděng equal 身及菩提皆悉平等
134 31 平等 píngděng equality 身及菩提皆悉平等
135 31 平等 píngděng equal; without partiality 身及菩提皆悉平等
136 29 五陰 wǔyīn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 汝身有五陰
137 25 jué to awake 色可覺可知
138 25 jiào sleep 色可覺可知
139 25 jué to realize 色可覺可知
140 25 jué to know; to understand; to sense; to perceive 色可覺可知
141 25 jué to enlighten; to inspire 色可覺可知
142 25 jué perception; feeling 色可覺可知
143 25 jué a person with foresight 色可覺可知
144 25 jué Awaken 色可覺可知
145 25 jué enlightenment; awakening; bodhi 色可覺可知
146 24 method; way 是菩提五陰聖人法論
147 24 France 是菩提五陰聖人法論
148 24 the law; rules; regulations 是菩提五陰聖人法論
149 24 the teachings of the Buddha; Dharma 是菩提五陰聖人法論
150 24 a standard; a norm 是菩提五陰聖人法論
151 24 an institution 是菩提五陰聖人法論
152 24 to emulate 是菩提五陰聖人法論
153 24 magic; a magic trick 是菩提五陰聖人法論
154 24 punishment 是菩提五陰聖人法論
155 24 Fa 是菩提五陰聖人法論
156 24 a precedent 是菩提五陰聖人法論
157 24 a classification of some kinds of Han texts 是菩提五陰聖人法論
158 24 relating to a ceremony or rite 是菩提五陰聖人法論
159 24 Dharma 是菩提五陰聖人法論
160 24 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是菩提五陰聖人法論
161 24 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是菩提五陰聖人法論
162 24 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是菩提五陰聖人法論
163 24 quality; characteristic 是菩提五陰聖人法論
164 24 to go back; to return 復於異日
165 24 to resume; to restart 復於異日
166 24 to do in detail 復於異日
167 24 to restore 復於異日
168 24 to respond; to reply to 復於異日
169 24 Fu; Return 復於異日
170 24 to retaliate; to reciprocate 復於異日
171 24 to avoid forced labor or tax 復於異日
172 24 Fu 復於異日
173 24 doubled; to overlapping; folded 復於異日
174 24 a lined garment with doubled thickness 復於異日
175 23 shēng to be born; to give birth 欲令見者心生
176 23 shēng to live 欲令見者心生
177 23 shēng raw 欲令見者心生
178 23 shēng a student 欲令見者心生
179 23 shēng life 欲令見者心生
180 23 shēng to produce; to give rise 欲令見者心生
181 23 shēng alive 欲令見者心生
182 23 shēng a lifetime 欲令見者心生
183 23 shēng to initiate; to become 欲令見者心生
184 23 shēng to grow 欲令見者心生
185 23 shēng unfamiliar 欲令見者心生
186 23 shēng not experienced 欲令見者心生
187 23 shēng hard; stiff; strong 欲令見者心生
188 23 shēng having academic or professional knowledge 欲令見者心生
189 23 shēng a male role in traditional theatre 欲令見者心生
190 23 shēng gender 欲令見者心生
191 23 shēng to develop; to grow 欲令見者心生
192 23 shēng to set up 欲令見者心生
193 23 shēng a prostitute 欲令見者心生
194 23 shēng a captive 欲令見者心生
195 23 shēng a gentleman 欲令見者心生
196 23 shēng Kangxi radical 100 欲令見者心生
197 23 shēng unripe 欲令見者心生
198 23 shēng nature 欲令見者心生
199 23 shēng to inherit; to succeed 欲令見者心生
200 23 shēng destiny 欲令見者心生
201 23 shēng birth 欲令見者心生
202 22 一切 yīqiè temporary 時王舍城一切人眾
203 22 一切 yīqiè the same 時王舍城一切人眾
204 22 to give 與大
205 22 to accompany 與大
206 22 to particate in 與大
207 22 of the same kind 與大
208 22 to help 與大
209 22 for 與大
210 22 眾生 zhòngshēng all living things 何等眾生於大乘中堪
211 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 何等眾生於大乘中堪
212 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 何等眾生於大乘中堪
213 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 何等眾生於大乘中堪
214 19 néng can; able 一切眾生隨所願求悉能滿足
215 19 néng ability; capacity 一切眾生隨所願求悉能滿足
216 19 néng a mythical bear-like beast 一切眾生隨所願求悉能滿足
217 19 néng energy 一切眾生隨所願求悉能滿足
218 19 néng function; use 一切眾生隨所願求悉能滿足
219 19 néng talent 一切眾生隨所願求悉能滿足
220 19 néng expert at 一切眾生隨所願求悉能滿足
221 19 néng to be in harmony 一切眾生隨所願求悉能滿足
222 19 néng to tend to; to care for 一切眾生隨所願求悉能滿足
223 19 néng to reach; to arrive at 一切眾生隨所願求悉能滿足
224 19 néng to be able; śak 一切眾生隨所願求悉能滿足
225 19 néng skilful; pravīṇa 一切眾生隨所願求悉能滿足
226 19 jiè border; boundary 八界
227 19 jiè kingdom 八界
228 19 jiè territory; region 八界
229 19 jiè the world 八界
230 19 jiè scope; extent 八界
231 19 jiè erathem; stratigraphic unit 八界
232 19 jiè to divide; to define a boundary 八界
233 19 jiè to adjoin 八界
234 19 jiè dhatu; realm; field; domain 八界
235 19 xíng to walk 或行或
236 19 xíng capable; competent 或行或
237 19 háng profession 或行或
238 19 xíng Kangxi radical 144 或行或
239 19 xíng to travel 或行或
240 19 xìng actions; conduct 或行或
241 19 xíng to do; to act; to practice 或行或
242 19 xíng all right; OK; okay 或行或
243 19 háng horizontal line 或行或
244 19 héng virtuous deeds 或行或
245 19 hàng a line of trees 或行或
246 19 hàng bold; steadfast 或行或
247 19 xíng to move 或行或
248 19 xíng to put into effect; to implement 或行或
249 19 xíng travel 或行或
250 19 xíng to circulate 或行或
251 19 xíng running script; running script 或行或
252 19 xíng temporary 或行或
253 19 háng rank; order 或行或
254 19 háng a business; a shop 或行或
255 19 xíng to depart; to leave 或行或
256 19 xíng to experience 或行或
257 19 xíng path; way 或行或
258 19 xíng xing; ballad 或行或
259 19 xíng Xing 或行或
260 19 xíng Practice 或行或
261 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 或行或
262 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 或行或
263 19 wéi to act as; to serve 為欲
264 19 wéi to change into; to become 為欲
265 19 wéi to be; is 為欲
266 19 wéi to do 為欲
267 19 wèi to support; to help 為欲
268 19 wéi to govern 為欲
269 19 wèi to be; bhū 為欲
270 18 color 時勝金色女即作是念
271 18 form; matter 時勝金色女即作是念
272 18 shǎi dice 時勝金色女即作是念
273 18 Kangxi radical 139 時勝金色女即作是念
274 18 countenance 時勝金色女即作是念
275 18 scene; sight 時勝金色女即作是念
276 18 feminine charm; female beauty 時勝金色女即作是念
277 18 kind; type 時勝金色女即作是念
278 18 quality 時勝金色女即作是念
279 18 to be angry 時勝金色女即作是念
280 18 to seek; to search for 時勝金色女即作是念
281 18 lust; sexual desire 時勝金色女即作是念
282 18 form; rupa 時勝金色女即作是念
283 18 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者不捨生死
284 18 二者 èrzhě the two; both 二者不住涅槃
285 18 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者不住涅槃
286 17 suǒ a few; various; some 容儀媚麗世所希有
287 17 suǒ a place; a location 容儀媚麗世所希有
288 17 suǒ indicates a passive voice 容儀媚麗世所希有
289 17 suǒ an ordinal number 容儀媚麗世所希有
290 17 suǒ meaning 容儀媚麗世所希有
291 17 suǒ garrison 容儀媚麗世所希有
292 17 suǒ place; pradeśa 容儀媚麗世所希有
293 17 ér Kangxi radical 126 以瞻蔔華而為
294 17 ér as if; to seem like 以瞻蔔華而為
295 17 néng can; able 以瞻蔔華而為
296 17 ér whiskers on the cheeks; sideburns 以瞻蔔華而為
297 17 ér to arrive; up to 以瞻蔔華而為
298 17 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可覺
299 17 不可 bù kě improbable 不可覺
300 16 二種 èr zhǒng two kinds 方便有二種
301 16 和合 héhé to mix; to blend; to converge; to join; to fuse 是種種和合勝香以用塗薰
302 16 和合 héhé peaceful 是種種和合勝香以用塗薰
303 16 和合 héhé smooth 是種種和合勝香以用塗薰
304 16 和合 héhé Hehe 是種種和合勝香以用塗薰
305 16 和合 héhé Harmony 是種種和合勝香以用塗薰
306 16 和合 héhé aggregation; assemblage 是種種和合勝香以用塗薰
307 16 idea 於意云何
308 16 Italy (abbreviation) 於意云何
309 16 a wish; a desire; intention 於意云何
310 16 mood; feeling 於意云何
311 16 will; willpower; determination 於意云何
312 16 bearing; spirit 於意云何
313 16 to think of; to long for; to miss 於意云何
314 16 to anticipate; to expect 於意云何
315 16 to doubt; to suspect 於意云何
316 16 meaning 於意云何
317 16 a suggestion; a hint 於意云何
318 16 an understanding; a point of view 於意云何
319 16 Yi 於意云何
320 16 manas; mind; mentation 於意云何
321 14 Kangxi radical 49 作是念已
322 14 to bring to an end; to stop 作是念已
323 14 to complete 作是念已
324 14 to demote; to dismiss 作是念已
325 14 to recover from an illness 作是念已
326 14 former; pūrvaka 作是念已
327 14 to take; to get; to fetch 是菩提五陰無取離取義
328 14 to obtain 是菩提五陰無取離取義
329 14 to choose; to select 是菩提五陰無取離取義
330 14 to catch; to seize; to capture 是菩提五陰無取離取義
331 14 to accept; to receive 是菩提五陰無取離取義
332 14 to seek 是菩提五陰無取離取義
333 14 to take a bride 是菩提五陰無取離取義
334 14 Qu 是菩提五陰無取離取義
335 14 clinging; grasping; upādāna 是菩提五陰無取離取義
336 14 yǎn eye 復次汝身眼法生不
337 14 yǎn eyeball 復次汝身眼法生不
338 14 yǎn sight 復次汝身眼法生不
339 14 yǎn the present moment 復次汝身眼法生不
340 14 yǎn an opening; a small hole 復次汝身眼法生不
341 14 yǎn a trap 復次汝身眼法生不
342 14 yǎn insight 復次汝身眼法生不
343 14 yǎn a salitent point 復次汝身眼法生不
344 14 yǎn a beat with no accent 復次汝身眼法生不
345 14 yǎn to look; to glance 復次汝身眼法生不
346 14 yǎn to see proof 復次汝身眼法生不
347 14 yǎn eye; cakṣus 復次汝身眼法生不
348 14 zhī to know 不可知
349 14 zhī to comprehend 不可知
350 14 zhī to inform; to tell 不可知
351 14 zhī to administer 不可知
352 14 zhī to distinguish; to discern 不可知
353 14 zhī to be close friends 不可知
354 14 zhī to feel; to sense; to perceive 不可知
355 14 zhī to receive; to entertain 不可知
356 14 zhī knowledge 不可知
357 14 zhī consciousness; perception 不可知
358 14 zhī a close friend 不可知
359 14 zhì wisdom 不可知
360 14 zhì Zhi 不可知
361 14 zhī Understanding 不可知
362 14 zhī know; jña 不可知
363 14 to use; to grasp 以金銀琉璃
364 14 to rely on 以金銀琉璃
365 14 to regard 以金銀琉璃
366 14 to be able to 以金銀琉璃
367 14 to order; to command 以金銀琉璃
368 14 used after a verb 以金銀琉璃
369 14 a reason; a cause 以金銀琉璃
370 14 Israel 以金銀琉璃
371 14 Yi 以金銀琉璃
372 14 use; yogena 以金銀琉璃
373 14 zhōng middle 何等眾生於大乘中堪
374 14 zhōng medium; medium sized 何等眾生於大乘中堪
375 14 zhōng China 何等眾生於大乘中堪
376 14 zhòng to hit the mark 何等眾生於大乘中堪
377 14 zhōng midday 何等眾生於大乘中堪
378 14 zhōng inside 何等眾生於大乘中堪
379 14 zhōng during 何等眾生於大乘中堪
380 14 zhōng Zhong 何等眾生於大乘中堪
381 14 zhōng intermediary 何等眾生於大乘中堪
382 14 zhōng half 何等眾生於大乘中堪
383 14 zhòng to reach; to attain 何等眾生於大乘中堪
384 14 zhòng to suffer; to infect 何等眾生於大乘中堪
385 14 zhòng to obtain 何等眾生於大乘中堪
386 14 zhòng to pass an exam 何等眾生於大乘中堪
387 14 zhōng middle 何等眾生於大乘中堪
388 14 jiàn to see 見金色女與長
389 14 jiàn opinion; view; understanding 見金色女與長
390 14 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見金色女與長
391 14 jiàn refer to; for details see 見金色女與長
392 14 jiàn to listen to 見金色女與長
393 14 jiàn to meet 見金色女與長
394 14 jiàn to receive (a guest) 見金色女與長
395 14 jiàn let me; kindly 見金色女與長
396 14 jiàn Jian 見金色女與長
397 14 xiàn to appear 見金色女與長
398 14 xiàn to introduce 見金色女與長
399 14 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見金色女與長
400 14 jiàn seeing; observing; darśana 見金色女與長
401 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 是菩提五陰無清淨離清淨義
402 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 是菩提五陰無清淨離清淨義
403 13 清淨 qīngjìng concise 是菩提五陰無清淨離清淨義
404 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 是菩提五陰無清淨離清淨義
405 13 清淨 qīngjìng pure and clean 是菩提五陰無清淨離清淨義
406 13 清淨 qīngjìng purity 是菩提五陰無清淨離清淨義
407 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 是菩提五陰無清淨離清淨義
408 13 ěr ear 如是耳鼻舌身意生不
409 13 ěr Kangxi radical 128 如是耳鼻舌身意生不
410 13 ěr an ear-shaped object 如是耳鼻舌身意生不
411 13 ěr on both sides 如是耳鼻舌身意生不
412 13 ěr a vessel handle 如是耳鼻舌身意生不
413 13 ěr ear; śrotra 如是耳鼻舌身意生不
414 12 kōng empty; void; hollow 從空而下立於女前而語之言
415 12 kòng free time 從空而下立於女前而語之言
416 12 kòng to empty; to clean out 從空而下立於女前而語之言
417 12 kōng the sky; the air 從空而下立於女前而語之言
418 12 kōng in vain; for nothing 從空而下立於女前而語之言
419 12 kòng vacant; unoccupied 從空而下立於女前而語之言
420 12 kòng empty space 從空而下立於女前而語之言
421 12 kōng without substance 從空而下立於女前而語之言
422 12 kōng to not have 從空而下立於女前而語之言
423 12 kòng opportunity; chance 從空而下立於女前而語之言
424 12 kōng vast and high 從空而下立於女前而語之言
425 12 kōng impractical; ficticious 從空而下立於女前而語之言
426 12 kòng blank 從空而下立於女前而語之言
427 12 kòng expansive 從空而下立於女前而語之言
428 12 kòng lacking 從空而下立於女前而語之言
429 12 kōng plain; nothing else 從空而下立於女前而語之言
430 12 kōng Emptiness 從空而下立於女前而語之言
431 12 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 從空而下立於女前而語之言
432 12 nose 如是耳鼻舌身意生不
433 12 Kangxi radical 209 如是耳鼻舌身意生不
434 12 to smell 如是耳鼻舌身意生不
435 12 a grommet; an eyelet 如是耳鼻舌身意生不
436 12 to make a hole in an animal's nose 如是耳鼻舌身意生不
437 12 a handle 如是耳鼻舌身意生不
438 12 cape; promontory 如是耳鼻舌身意生不
439 12 first 如是耳鼻舌身意生不
440 12 nose; ghrāṇa 如是耳鼻舌身意生不
441 12 meaning; sense 菩提有何義
442 12 justice; right action; righteousness 菩提有何義
443 12 artificial; man-made; fake 菩提有何義
444 12 chivalry; generosity 菩提有何義
445 12 just; righteous 菩提有何義
446 12 adopted 菩提有何義
447 12 a relationship 菩提有何義
448 12 volunteer 菩提有何義
449 12 something suitable 菩提有何義
450 12 a martyr 菩提有何義
451 12 a law 菩提有何義
452 12 Yi 菩提有何義
453 12 Righteousness 菩提有何義
454 12 aim; artha 菩提有何義
455 12 zài in; at 一時佛在王舍城耆闍崛山
456 12 zài to exist; to be living 一時佛在王舍城耆闍崛山
457 12 zài to consist of 一時佛在王舍城耆闍崛山
458 12 zài to be at a post 一時佛在王舍城耆闍崛山
459 12 zài in; bhū 一時佛在王舍城耆闍崛山
460 12 shé tongue 如是耳鼻舌身意生不
461 12 shé Kangxi radical 135 如是耳鼻舌身意生不
462 12 shé a tongue-shaped object 如是耳鼻舌身意生不
463 12 shé tongue; jihva 如是耳鼻舌身意生不
464 12 zhù to dwell; to live; to reside 住或坐或臥
465 12 zhù to stop; to halt 住或坐或臥
466 12 zhù to retain; to remain 住或坐或臥
467 12 zhù to lodge at [temporarily] 住或坐或臥
468 12 zhù verb complement 住或坐或臥
469 12 zhù attaching; abiding; dwelling on 住或坐或臥
470 11 nán male 若男若女童男童女
471 11 nán male 若男若女童男童女
472 11 nán a baron 若男若女童男童女
473 11 nán Nan 若男若女童男童女
474 11 nán male; nara 若男若女童男童女
475 11 金色 jīnsè gold 亦名勝金色光明德女經
476 11 zuò to do 作是念已
477 11 zuò to act as; to serve as 作是念已
478 11 zuò to start 作是念已
479 11 zuò a writing; a work 作是念已
480 11 zuò to dress as; to be disguised as 作是念已
481 11 zuō to create; to make 作是念已
482 11 zuō a workshop 作是念已
483 11 zuō to write; to compose 作是念已
484 11 zuò to rise 作是念已
485 11 zuò to be aroused 作是念已
486 11 zuò activity; action; undertaking 作是念已
487 11 zuò to regard as 作是念已
488 11 zuò action; kāraṇa 作是念已
489 11 名為 míngwèi to be called 如來覺此如故名為菩提
490 10 can; may; permissible 今可施我身上衣
491 10 to approve; to permit 今可施我身上衣
492 10 to be worth 今可施我身上衣
493 10 to suit; to fit 今可施我身上衣
494 10 khan 今可施我身上衣
495 10 to recover 今可施我身上衣
496 10 to act as 今可施我身上衣
497 10 to be worth; to deserve 今可施我身上衣
498 10 used to add emphasis 今可施我身上衣
499 10 beautiful 今可施我身上衣
500 10 Ke 今可施我身上衣

Frequencies of all Words

Top 973

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 108 菩提 pútí bodhi; enlightenment 汝身即是菩提
2 108 菩提 pútí bodhi 汝身即是菩提
3 108 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 汝身即是菩提
4 76 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 樂故多與財寶
5 76 old; ancient; former; past 樂故多與財寶
6 76 reason; cause; purpose 樂故多與財寶
7 76 to die 樂故多與財寶
8 76 so; therefore; hence 樂故多與財寶
9 76 original 樂故多與財寶
10 76 accident; happening; instance 樂故多與財寶
11 76 a friend; an acquaintance; friendship 樂故多與財寶
12 76 something in the past 樂故多與財寶
13 76 deceased; dead 樂故多與財寶
14 76 still; yet 樂故多與財寶
15 76 therefore; tasmāt 樂故多與財寶
16 69 no 言常含笑語無
17 69 Kangxi radical 71 言常含笑語無
18 69 to not have; without 言常含笑語無
19 69 has not yet 言常含笑語無
20 69 mo 言常含笑語無
21 69 do not 言常含笑語無
22 69 not; -less; un- 言常含笑語無
23 69 regardless of 言常含笑語無
24 69 to not have 言常含笑語無
25 69 um 言常含笑語無
26 69 Wu 言常含笑語無
27 69 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 言常含笑語無
28 69 not; non- 言常含笑語無
29 69 mo 言常含笑語無
30 67 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 不與煩惱
31 67 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 不與煩惱
32 67 煩惱 fánnǎo defilement 不與煩惱
33 67 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 不與煩惱
34 60 如是 rúshì thus; so 如是等輩悉非菩薩
35 60 如是 rúshì thus, so 如是等輩悉非菩薩
36 60 如是 rúshì thus; evam 如是等輩悉非菩薩
37 60 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等輩悉非菩薩
38 53 not; no 今不應於彼人所生貪欲心
39 53 expresses that a certain condition cannot be acheived 今不應於彼人所生貪欲心
40 53 as a correlative 今不應於彼人所生貪欲心
41 53 no (answering a question) 今不應於彼人所生貪欲心
42 53 forms a negative adjective from a noun 今不應於彼人所生貪欲心
43 53 at the end of a sentence to form a question 今不應於彼人所生貪欲心
44 53 to form a yes or no question 今不應於彼人所生貪欲心
45 53 infix potential marker 今不應於彼人所生貪欲心
46 53 no; na 今不應於彼人所生貪欲心
47 52 shì is; are; am; to be 是王子或大臣子
48 52 shì is exactly 是王子或大臣子
49 52 shì is suitable; is in contrast 是王子或大臣子
50 52 shì this; that; those 是王子或大臣子
51 52 shì really; certainly 是王子或大臣子
52 52 shì correct; yes; affirmative 是王子或大臣子
53 52 shì true 是王子或大臣子
54 52 shì is; has; exists 是王子或大臣子
55 52 shì used between repetitions of a word 是王子或大臣子
56 52 shì a matter; an affair 是王子或大臣子
57 52 shì Shi 是王子或大臣子
58 52 shì is; bhū 是王子或大臣子
59 52 shì this; idam 是王子或大臣子
60 46 shēn human body; torso 身真金色
61 46 shēn Kangxi radical 158 身真金色
62 46 shēn measure word for clothes 身真金色
63 46 shēn self 身真金色
64 46 shēn life 身真金色
65 46 shēn an object 身真金色
66 46 shēn a lifetime 身真金色
67 46 shēn personally 身真金色
68 46 shēn moral character 身真金色
69 46 shēn status; identity; position 身真金色
70 46 shēn pregnancy 身真金色
71 46 juān India 身真金色
72 46 shēn body; kāya 身真金色
73 46 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 者子同載寶車欲詣園林
74 46 zhě that 者子同載寶車欲詣園林
75 46 zhě nominalizing function word 者子同載寶車欲詣園林
76 46 zhě used to mark a definition 者子同載寶車欲詣園林
77 46 zhě used to mark a pause 者子同載寶車欲詣園林
78 46 zhě topic marker; that; it 者子同載寶車欲詣園林
79 46 zhuó according to 者子同載寶車欲詣園林
80 46 zhě ca 者子同載寶車欲詣園林
81 41 also; too 亦名文殊師利神通力經
82 41 but 亦名文殊師利神通力經
83 41 this; he; she 亦名文殊師利神通力經
84 41 although; even though 亦名文殊師利神通力經
85 41 already 亦名文殊師利神通力經
86 41 particle with no meaning 亦名文殊師利神通力經
87 41 Yi 亦名文殊師利神通力經
88 40 fēi not; non-; un-
89 40 fēi Kangxi radical 175
90 40 fēi wrong; bad; untruthful
91 40 fēi different
92 40 fēi to not be; to not have
93 40 fēi to violate; to be contrary to
94 40 fēi Africa
95 40 fēi to slander
96 40 fěi to avoid
97 40 fēi must
98 40 fēi an error
99 40 fēi a problem; a question
100 40 fēi evil
101 40 fēi besides; except; unless
102 39 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 亦名文殊師利神通力經
103 39 female; feminine 亦名勝金色光明德女經
104 39 female 亦名勝金色光明德女經
105 39 Kangxi radical 38 亦名勝金色光明德女經
106 39 to marry off a daughter 亦名勝金色光明德女經
107 39 daughter 亦名勝金色光明德女經
108 39 you; thou 亦名勝金色光明德女經
109 39 soft; feminine 亦名勝金色光明德女經
110 39 the Maiden lunar lodging 亦名勝金色光明德女經
111 39 you 亦名勝金色光明德女經
112 39 woman; nārī 亦名勝金色光明德女經
113 39 daughter; duhitṛ 亦名勝金色光明德女經
114 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
115 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
116 38 菩薩 púsà bodhisattva 此是文殊師利童子菩薩
117 38 體性 tǐxìng svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature 復次五陰如幻體性不實
118 37 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如所說者
119 37 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如所說者
120 37 shuì to persuade 如所說者
121 37 shuō to teach; to recite; to explain 如所說者
122 37 shuō a doctrine; a theory 如所說者
123 37 shuō to claim; to assert 如所說者
124 37 shuō allocution 如所說者
125 37 shuō to criticize; to scold 如所說者
126 37 shuō to indicate; to refer to 如所說者
127 37 shuō speach; vāda 如所說者
128 37 shuō to speak; bhāṣate 如所說者
129 37 shuō to instruct 如所說者
130 35 to leave; to depart; to go away; to part 離作者義
131 35 a mythical bird 離作者義
132 35 li; one of the eight divinatory trigrams 離作者義
133 35 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離作者義
134 35 chī a dragon with horns not yet grown 離作者義
135 35 a mountain ash 離作者義
136 35 vanilla; a vanilla-like herb 離作者義
137 35 to be scattered; to be separated 離作者義
138 35 to cut off 離作者義
139 35 to violate; to be contrary to 離作者義
140 35 to be distant from 離作者義
141 35 two 離作者義
142 35 to array; to align 離作者義
143 35 to pass through; to experience 離作者義
144 35 transcendence 離作者義
145 35 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離作者義
146 35 I; me; my 我當就彼共為嬉戲
147 35 self 我當就彼共為嬉戲
148 35 we; our 我當就彼共為嬉戲
149 35 [my] dear 我當就彼共為嬉戲
150 35 Wo 我當就彼共為嬉戲
151 35 self; atman; attan 我當就彼共為嬉戲
152 35 ga 我當就彼共為嬉戲
153 35 I; aham 我當就彼共為嬉戲
154 35 in; at 復於異日
155 35 in; at 復於異日
156 35 in; at; to; from 復於異日
157 35 to go; to 復於異日
158 35 to rely on; to depend on 復於異日
159 35 to go to; to arrive at 復於異日
160 35 from 復於異日
161 35 give 復於異日
162 35 oppposing 復於異日
163 35 and 復於異日
164 35 compared to 復於異日
165 35 by 復於異日
166 35 and; as well as 復於異日
167 35 for 復於異日
168 35 Yu 復於異日
169 35 a crow 復於異日
170 35 whew; wow 復於異日
171 35 near to; antike 復於異日
172 33 mén door; gate; doorway; gateway 見門
173 33 mén phylum; division 見門
174 33 mén sect; school 見門
175 33 mén Kangxi radical 169 見門
176 33 mén measure word for lessons, subjects, large guns, etc 見門
177 33 mén a door-like object 見門
178 33 mén an opening 見門
179 33 mén an access point; a border entrance 見門
180 33 mén a household; a clan 見門
181 33 mén a kind; a category 見門
182 33 mén to guard a gate 見門
183 33 mén Men 見門
184 33 mén a turning point 見門
185 33 mén a method 見門
186 33 mén a sense organ 見門
187 33 mén door; gate; dvara 見門
188 33 yán to speak; to say; said 言常含笑語無
189 33 yán language; talk; words; utterance; speech 言常含笑語無
190 33 yán Kangxi radical 149 言常含笑語無
191 33 yán a particle with no meaning 言常含笑語無
192 33 yán phrase; sentence 言常含笑語無
193 33 yán a word; a syllable 言常含笑語無
194 33 yán a theory; a doctrine 言常含笑語無
195 33 yán to regard as 言常含笑語無
196 33 yán to act as 言常含笑語無
197 33 yán word; vacana 言常含笑語無
198 33 yán speak; vad 言常含笑語無
199 32 即是 jíshì namely; exactly 汝身即是菩提
200 32 即是 jíshì such as; in this way 汝身即是菩提
201 32 即是 jíshì thus; in this way; tathā 汝身即是菩提
202 32 yǒu is; are; to exist 舍城中有婬女
203 32 yǒu to have; to possess 舍城中有婬女
204 32 yǒu indicates an estimate 舍城中有婬女
205 32 yǒu indicates a large quantity 舍城中有婬女
206 32 yǒu indicates an affirmative response 舍城中有婬女
207 32 yǒu a certain; used before a person, time, or place 舍城中有婬女
208 32 yǒu used to compare two things 舍城中有婬女
209 32 yǒu used in a polite formula before certain verbs 舍城中有婬女
210 32 yǒu used before the names of dynasties 舍城中有婬女
211 32 yǒu a certain thing; what exists 舍城中有婬女
212 32 yǒu multiple of ten and ... 舍城中有婬女
213 32 yǒu abundant 舍城中有婬女
214 32 yǒu purposeful 舍城中有婬女
215 32 yǒu You 舍城中有婬女
216 32 yǒu 1. existence; 2. becoming 舍城中有婬女
217 32 yǒu becoming; bhava 舍城中有婬女
218 32 such as; for example; for instance
219 32 if
220 32 in accordance with
221 32 to be appropriate; should; with regard to
222 32 this
223 32 it is so; it is thus; can be compared with
224 32 to go to
225 32 to meet
226 32 to appear; to seem; to be like
227 32 at least as good as
228 32 and
229 32 or
230 32 but
231 32 then
232 32 naturally
233 32 expresses a question or doubt
234 32 you
235 32 the second lunar month
236 32 in; at
237 32 Ru
238 32 Thus
239 32 thus; tathā
240 32 like; iva
241 32 suchness; tathatā
242 31 míng measure word for people 亦名文殊師利神通力經
243 31 míng fame; renown; reputation 亦名文殊師利神通力經
244 31 míng a name; personal name; designation 亦名文殊師利神通力經
245 31 míng rank; position 亦名文殊師利神通力經
246 31 míng an excuse 亦名文殊師利神通力經
247 31 míng life 亦名文殊師利神通力經
248 31 míng to name; to call 亦名文殊師利神通力經
249 31 míng to express; to describe 亦名文殊師利神通力經
250 31 míng to be called; to have the name 亦名文殊師利神通力經
251 31 míng to own; to possess 亦名文殊師利神通力經
252 31 míng famous; renowned 亦名文殊師利神通力經
253 31 míng moral 亦名文殊師利神通力經
254 31 míng name; naman 亦名文殊師利神通力經
255 31 míng fame; renown; yasas 亦名文殊師利神通力經
256 31 you; thou
257 31 Ru River
258 31 Ru
259 31 you; tvam; bhavat
260 31 平等 píngděng be equal in social status 身及菩提皆悉平等
261 31 平等 píngděng equal 身及菩提皆悉平等
262 31 平等 píngděng equality 身及菩提皆悉平等
263 31 平等 píngděng equal; without partiality 身及菩提皆悉平等
264 29 五陰 wǔyīn five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging 汝身有五陰
265 26 ruò to seem; to be like; as 若男若女童男童女
266 26 ruò seemingly 若男若女童男童女
267 26 ruò if 若男若女童男童女
268 26 ruò you 若男若女童男童女
269 26 ruò this; that 若男若女童男童女
270 26 ruò and; or 若男若女童男童女
271 26 ruò as for; pertaining to 若男若女童男童女
272 26 pomegranite 若男若女童男童女
273 26 ruò to choose 若男若女童男童女
274 26 ruò to agree; to accord with; to conform to 若男若女童男童女
275 26 ruò thus 若男若女童男童女
276 26 ruò pollia 若男若女童男童女
277 26 ruò Ruo 若男若女童男童女
278 26 ruò only then 若男若女童男童女
279 26 ja 若男若女童男童女
280 26 jñā 若男若女童男童女
281 26 ruò if; yadi 若男若女童男童女
282 25 jué to awake 色可覺可知
283 25 jiào sleep 色可覺可知
284 25 jué to realize 色可覺可知
285 25 jué to know; to understand; to sense; to perceive 色可覺可知
286 25 jué to enlighten; to inspire 色可覺可知
287 25 jué perception; feeling 色可覺可知
288 25 jué a person with foresight 色可覺可知
289 25 jiào a sleep; a nap 色可覺可知
290 25 jué Awaken 色可覺可知
291 25 jué enlightenment; awakening; bodhi 色可覺可知
292 24 method; way 是菩提五陰聖人法論
293 24 France 是菩提五陰聖人法論
294 24 the law; rules; regulations 是菩提五陰聖人法論
295 24 the teachings of the Buddha; Dharma 是菩提五陰聖人法論
296 24 a standard; a norm 是菩提五陰聖人法論
297 24 an institution 是菩提五陰聖人法論
298 24 to emulate 是菩提五陰聖人法論
299 24 magic; a magic trick 是菩提五陰聖人法論
300 24 punishment 是菩提五陰聖人法論
301 24 Fa 是菩提五陰聖人法論
302 24 a precedent 是菩提五陰聖人法論
303 24 a classification of some kinds of Han texts 是菩提五陰聖人法論
304 24 relating to a ceremony or rite 是菩提五陰聖人法論
305 24 Dharma 是菩提五陰聖人法論
306 24 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是菩提五陰聖人法論
307 24 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是菩提五陰聖人法論
308 24 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是菩提五陰聖人法論
309 24 quality; characteristic 是菩提五陰聖人法論
310 24 again; more; repeatedly 復於異日
311 24 to go back; to return 復於異日
312 24 to resume; to restart 復於異日
313 24 to do in detail 復於異日
314 24 to restore 復於異日
315 24 to respond; to reply to 復於異日
316 24 after all; and then 復於異日
317 24 even if; although 復於異日
318 24 Fu; Return 復於異日
319 24 to retaliate; to reciprocate 復於異日
320 24 to avoid forced labor or tax 復於異日
321 24 particle without meaing 復於異日
322 24 Fu 復於異日
323 24 repeated; again 復於異日
324 24 doubled; to overlapping; folded 復於異日
325 24 a lined garment with doubled thickness 復於異日
326 24 again; punar 復於異日
327 23 shēng to be born; to give birth 欲令見者心生
328 23 shēng to live 欲令見者心生
329 23 shēng raw 欲令見者心生
330 23 shēng a student 欲令見者心生
331 23 shēng life 欲令見者心生
332 23 shēng to produce; to give rise 欲令見者心生
333 23 shēng alive 欲令見者心生
334 23 shēng a lifetime 欲令見者心生
335 23 shēng to initiate; to become 欲令見者心生
336 23 shēng to grow 欲令見者心生
337 23 shēng unfamiliar 欲令見者心生
338 23 shēng not experienced 欲令見者心生
339 23 shēng hard; stiff; strong 欲令見者心生
340 23 shēng very; extremely 欲令見者心生
341 23 shēng having academic or professional knowledge 欲令見者心生
342 23 shēng a male role in traditional theatre 欲令見者心生
343 23 shēng gender 欲令見者心生
344 23 shēng to develop; to grow 欲令見者心生
345 23 shēng to set up 欲令見者心生
346 23 shēng a prostitute 欲令見者心生
347 23 shēng a captive 欲令見者心生
348 23 shēng a gentleman 欲令見者心生
349 23 shēng Kangxi radical 100 欲令見者心生
350 23 shēng unripe 欲令見者心生
351 23 shēng nature 欲令見者心生
352 23 shēng to inherit; to succeed 欲令見者心生
353 23 shēng destiny 欲令見者心生
354 23 shēng birth 欲令見者心生
355 22 一切 yīqiè all; every; everything 時王舍城一切人眾
356 22 一切 yīqiè temporary 時王舍城一切人眾
357 22 一切 yīqiè the same 時王舍城一切人眾
358 22 一切 yīqiè generally 時王舍城一切人眾
359 22 一切 yīqiè all, everything 時王舍城一切人眾
360 22 一切 yīqiè all; sarva 時王舍城一切人眾
361 22 and 與大
362 22 to give 與大
363 22 together with 與大
364 22 interrogative particle 與大
365 22 to accompany 與大
366 22 to particate in 與大
367 22 of the same kind 與大
368 22 to help 與大
369 22 for 與大
370 22 and; ca 與大
371 22 復次 fùcì furthermore; moreover 復次五陰如幻體性不實
372 22 復次 fùcì furthermore; moreover 復次五陰如幻體性不實
373 22 this; these 此女過去善業因緣
374 22 in this way 此女過去善業因緣
375 22 otherwise; but; however; so 此女過去善業因緣
376 22 at this time; now; here 此女過去善業因緣
377 22 this; here; etad 此女過去善業因緣
378 22 眾生 zhòngshēng all living things 何等眾生於大乘中堪
379 22 眾生 zhòngshēng living things other than people 何等眾生於大乘中堪
380 22 眾生 zhòngshēng sentient beings 何等眾生於大乘中堪
381 22 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 何等眾生於大乘中堪
382 21 that; those 彼女宿
383 21 another; the other 彼女宿
384 21 that; tad 彼女宿
385 19 néng can; able 一切眾生隨所願求悉能滿足
386 19 néng ability; capacity 一切眾生隨所願求悉能滿足
387 19 néng a mythical bear-like beast 一切眾生隨所願求悉能滿足
388 19 néng energy 一切眾生隨所願求悉能滿足
389 19 néng function; use 一切眾生隨所願求悉能滿足
390 19 néng may; should; permitted to 一切眾生隨所願求悉能滿足
391 19 néng talent 一切眾生隨所願求悉能滿足
392 19 néng expert at 一切眾生隨所願求悉能滿足
393 19 néng to be in harmony 一切眾生隨所願求悉能滿足
394 19 néng to tend to; to care for 一切眾生隨所願求悉能滿足
395 19 néng to reach; to arrive at 一切眾生隨所願求悉能滿足
396 19 néng as long as; only 一切眾生隨所願求悉能滿足
397 19 néng even if 一切眾生隨所願求悉能滿足
398 19 néng but 一切眾生隨所願求悉能滿足
399 19 néng in this way 一切眾生隨所願求悉能滿足
400 19 néng to be able; śak 一切眾生隨所願求悉能滿足
401 19 néng skilful; pravīṇa 一切眾生隨所願求悉能滿足
402 19 jiè border; boundary 八界
403 19 jiè kingdom 八界
404 19 jiè circle; society 八界
405 19 jiè territory; region 八界
406 19 jiè the world 八界
407 19 jiè scope; extent 八界
408 19 jiè erathem; stratigraphic unit 八界
409 19 jiè to divide; to define a boundary 八界
410 19 jiè to adjoin 八界
411 19 jiè dhatu; realm; field; domain 八界
412 19 xíng to walk 或行或
413 19 xíng capable; competent 或行或
414 19 háng profession 或行或
415 19 háng line; row 或行或
416 19 xíng Kangxi radical 144 或行或
417 19 xíng to travel 或行或
418 19 xìng actions; conduct 或行或
419 19 xíng to do; to act; to practice 或行或
420 19 xíng all right; OK; okay 或行或
421 19 háng horizontal line 或行或
422 19 héng virtuous deeds 或行或
423 19 hàng a line of trees 或行或
424 19 hàng bold; steadfast 或行或
425 19 xíng to move 或行或
426 19 xíng to put into effect; to implement 或行或
427 19 xíng travel 或行或
428 19 xíng to circulate 或行或
429 19 xíng running script; running script 或行或
430 19 xíng temporary 或行或
431 19 xíng soon 或行或
432 19 háng rank; order 或行或
433 19 háng a business; a shop 或行或
434 19 xíng to depart; to leave 或行或
435 19 xíng to experience 或行或
436 19 xíng path; way 或行或
437 19 xíng xing; ballad 或行或
438 19 xíng a round [of drinks] 或行或
439 19 xíng Xing 或行或
440 19 xíng moreover; also 或行或
441 19 xíng Practice 或行或
442 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 或行或
443 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 或行或
444 19 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故我說汝身即是菩提
445 19 wèi for; to 為欲
446 19 wèi because of 為欲
447 19 wéi to act as; to serve 為欲
448 19 wéi to change into; to become 為欲
449 19 wéi to be; is 為欲
450 19 wéi to do 為欲
451 19 wèi for 為欲
452 19 wèi because of; for; to 為欲
453 19 wèi to 為欲
454 19 wéi in a passive construction 為欲
455 19 wéi forming a rehetorical question 為欲
456 19 wéi forming an adverb 為欲
457 19 wéi to add emphasis 為欲
458 19 wèi to support; to help 為欲
459 19 wéi to govern 為欲
460 19 wèi to be; bhū 為欲
461 18 color 時勝金色女即作是念
462 18 form; matter 時勝金色女即作是念
463 18 shǎi dice 時勝金色女即作是念
464 18 Kangxi radical 139 時勝金色女即作是念
465 18 countenance 時勝金色女即作是念
466 18 scene; sight 時勝金色女即作是念
467 18 feminine charm; female beauty 時勝金色女即作是念
468 18 kind; type 時勝金色女即作是念
469 18 quality 時勝金色女即作是念
470 18 to be angry 時勝金色女即作是念
471 18 to seek; to search for 時勝金色女即作是念
472 18 lust; sexual desire 時勝金色女即作是念
473 18 form; rupa 時勝金色女即作是念
474 18 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者不捨生死
475 18 二者 èrzhě the two; both 二者不住涅槃
476 18 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者不住涅槃
477 17 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 容儀媚麗世所希有
478 17 suǒ an office; an institute 容儀媚麗世所希有
479 17 suǒ introduces a relative clause 容儀媚麗世所希有
480 17 suǒ it 容儀媚麗世所希有
481 17 suǒ if; supposing 容儀媚麗世所希有
482 17 suǒ a few; various; some 容儀媚麗世所希有
483 17 suǒ a place; a location 容儀媚麗世所希有
484 17 suǒ indicates a passive voice 容儀媚麗世所希有
485 17 suǒ that which 容儀媚麗世所希有
486 17 suǒ an ordinal number 容儀媚麗世所希有
487 17 suǒ meaning 容儀媚麗世所希有
488 17 suǒ garrison 容儀媚麗世所希有
489 17 suǒ place; pradeśa 容儀媚麗世所希有
490 17 suǒ that which; yad 容儀媚麗世所希有
491 17 ér and; as well as; but (not); yet (not) 以瞻蔔華而為
492 17 ér Kangxi radical 126 以瞻蔔華而為
493 17 ér you 以瞻蔔華而為
494 17 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 以瞻蔔華而為
495 17 ér right away; then 以瞻蔔華而為
496 17 ér but; yet; however; while; nevertheless 以瞻蔔華而為
497 17 ér if; in case; in the event that 以瞻蔔華而為
498 17 ér therefore; as a result; thus 以瞻蔔華而為
499 17 ér how can it be that? 以瞻蔔華而為
500 17 ér so as to 以瞻蔔華而為

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi
 2. bodhi; enlightenment; awakening
therefore; tasmāt
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
烦恼 煩惱
 1. fánnǎo
 2. fánnǎo
 1. defilement
 2. klesa; kilesa; a mental affliction; defilement
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
shēn body; kāya
zhě ca
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
大庄严法门经 大莊嚴法門經 100 Mañjuśrīvikrīḍitasūtra; Da Zhuangyan Famen Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
多他阿伽度 100 Tathagata
法和 102 Fahe
方便门 方便門 102
 1. expedient means
 2. Gate of Skillful Means
 3. gate of skillful means
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
慧聪 慧聰 104 Hyechong; Esō
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
觉生 覺生 106
 1. Awakening Living Beings Magazine
 2. Awakening Living Beings Magazine
觉如 覺如 106 Kakunyo
那连提耶舍 那連提耶舍 110 Narendrayaśas
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
毘沙门 毘沙門 112 Vaisravana; Vessavana; Jambhala
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善觉 善覺 115 Well-Awakened; Buddhija
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
83 Sui Dynasty
天竺 116 India; Indian subcontinent
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
越国 越國 121 Yue state; generic term for states in south China or southeast Asia at different historical periods

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 155.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
宝车 寶車 98 jewelled cart
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
悲心 98
 1. Merciful Heart
 2. compassion; a sympathetic mind
鼻识 鼻識 98 sense of smell
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可坏 不可壞 98 cannot be diverted; asaṃhārya
不来 不來 98 not coming
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
慈悲心 99 compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大悲心 100 a mind with great compassion
覩见 覩見 100 to observe
恶见 惡見 195 mithyadrishti; an evil view; a heterodox view
二种 二種 195 two kinds
而作是念 195 made within himself the following reflection
二门 二門 195 two gates; two teachings
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法眼净 法眼淨 102
 1. Pure Dharma Eye
 2. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法如 102 dharma nature
非家 102 homeless
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
广说 廣說 103 to explain; to teach
归依佛 歸依佛 103 to take refuge in the Buddha
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
劫火 106 kalpa fire
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净洁 淨潔 106 pure
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
觉观 覺觀 106 awareness and discrimination; coarse awareness and fine perception
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
堪受 107 fit to receive [the teachings]
客尘 客塵 107 external taint
空法 107 to regard all things as empty
空门 空門 107
 1. Gate of Emptiness
 2. the teaching that everything is emptiness
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
离生 離生 108 to leave the cycle of rebirth
论法 論法 108 argumentation; discourse upon
马宝 馬寶 109 the treasure of horses; aśvaratna
名曰 109 to be named; to be called
摩尼 109 mani; jewel
那摩 110 namo; to pay respect to; homage
能信 110 able to believe
念言 110 words from memory
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
頗梨 112 crystal
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
勤行 113 diligent practice
热病 熱病 114 jaundice; kāmalā
人众 人眾 114 many people; crowds of people
如镜中像 如鏡中像 114 like reflections in a mirror
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如梦 如夢 114 like in a dream
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115
 1. realm of form; rupadhatu
 2. dwelling in the realm of form; rūpāvacara
善方便 115 Expedient Means
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身识 身識 115 body consciousness; sense of touch
胜金 勝金 115 unsurpassed gold
身见 身見 115 views of a self
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
舌识 舌識 115 sense of taste
十八界 115 eighteen realms
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受戒 115
 1. Take the Precepts
 2. to take precepts
受者 115 recipient
水界 115 water; water realm; water element
水乳 115 water and milk
四无碍 四無礙 115 the four unhindered powers of understanding
随逐 隨逐 115 to attach and follow
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪着 貪著 116 attachment to desire
天冠 116 deva crown
天童 116 a divine youth
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
五戒 119 the five precepts
无身 無身 119 no-body
无寿 無壽 119 no life
五体投地 五體投地 119
 1. throwing all five limbs to the ground
 2. to prostrate oneself on the ground
五阴无我 五陰無我 119 the five aggregates have no self
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无体 無體 119 without essence
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
心数 心數 120 a mental factor
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
学无学 學無學 120 one who is still studying and one who has completed their study
眼识界 眼識界 121 visual consciousness element
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业缘 業緣 121
 1. Karmic Condition
 2. karmic conditions; karmic connections
夜叉 121 yaksa
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意生 121
 1. arising from thoughts; produced mentally at will
 2. Manojava
一由旬 121 one yojana
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
意识界 意識界 121 realm of consciousness
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
愿行 願行 121 cultivation and vows
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘生 緣生 121 dependent origination; conditioned origination; dependent arising
瞻蔔 122 campaka
长者子 長者子 122 the son of an elder
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
庄校 莊校 122 to decorate
罪福 122 offense and merit
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma