Glossary and Vocabulary for Shu Jing (Gaṇakamoggallāānasutta) 數經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 37 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 此瞿曇
2 29 zhì Kangxi radical 133 而行至世尊所
3 29 zhì to arrive 而行至世尊所
4 29 zhì approach; upagama 而行至世尊所
5 27 wèi to call 謂手執鈎
6 27 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂手執鈎
7 27 wèi to speak to; to address 謂手執鈎
8 27 wèi to treat as; to regard as 謂手執鈎
9 27 wèi introducing a condition situation 謂手執鈎
10 27 wèi to speak to; to address 謂手執鈎
11 27 wèi to think 謂手執鈎
12 27 wèi for; is to be 謂手執鈎
13 27 wèi to make; to cause 謂手執鈎
14 27 wèi principle; reason 謂手執鈎
15 27 wèi Wei 謂手執鈎
16 23 to go; to 於此法律
17 23 to rely on; to depend on 於此法律
18 23 Yu 於此法律
19 23 a crow 於此法律
20 23 羅閱祇 luóyuèzhǐ Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha 善知退羅閱祇道路不
21 23 idea 口意等淨其行
22 23 Italy (abbreviation) 口意等淨其行
23 23 a wish; a desire; intention 口意等淨其行
24 23 mood; feeling 口意等淨其行
25 23 will; willpower; determination 口意等淨其行
26 23 bearing; spirit 口意等淨其行
27 23 to think of; to long for; to miss 口意等淨其行
28 23 to anticipate; to expect 口意等淨其行
29 23 to doubt; to suspect 口意等淨其行
30 23 meaning 口意等淨其行
31 23 a suggestion; a hint 口意等淨其行
32 23 an understanding; a point of view 口意等淨其行
33 23 Yi 口意等淨其行
34 23 manas; mind; mentation 口意等淨其行
35 20 目犍連 mùjiānlián Moggallāna; Maudgalyāyana 目犍連
36 19 教授 jiàoshòu professor 次第教授
37 19 教授 jiàoshòu to instruct; to lecture 次第教授
38 19 教授 jiàoshòu Jiaoshou 次第教授
39 19 教授 jiàoshòu Professor 次第教授
40 19 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
41 18 Kangxi radical 49 到已
42 18 to bring to an end; to stop 到已
43 18 to complete 到已
44 18 to demote; to dismiss 到已
45 18 to recover from an illness 到已
46 18 former; pūrvaka 到已
47 18 xíng to walk 中食後行彷徉
48 18 xíng capable; competent 中食後行彷徉
49 18 háng profession 中食後行彷徉
50 18 xíng Kangxi radical 144 中食後行彷徉
51 18 xíng to travel 中食後行彷徉
52 18 xìng actions; conduct 中食後行彷徉
53 18 xíng to do; to act; to practice 中食後行彷徉
54 18 xíng all right; OK; okay 中食後行彷徉
55 18 háng horizontal line 中食後行彷徉
56 18 héng virtuous deeds 中食後行彷徉
57 18 hàng a line of trees 中食後行彷徉
58 18 hàng bold; steadfast 中食後行彷徉
59 18 xíng to move 中食後行彷徉
60 18 xíng to put into effect; to implement 中食後行彷徉
61 18 xíng travel 中食後行彷徉
62 18 xíng to circulate 中食後行彷徉
63 18 xíng running script; running script 中食後行彷徉
64 18 xíng temporary 中食後行彷徉
65 18 háng rank; order 中食後行彷徉
66 18 háng a business; a shop 中食後行彷徉
67 18 xíng to depart; to leave 中食後行彷徉
68 18 xíng to experience 中食後行彷徉
69 18 xíng path; way 中食後行彷徉
70 18 xíng xing; ballad 中食後行彷徉
71 18 xíng Xing 中食後行彷徉
72 18 xíng Practice 中食後行彷徉
73 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 中食後行彷徉
74 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 中食後行彷徉
75 17 zhī to go 被初一二數之
76 17 zhī to arrive; to go 被初一二數之
77 17 zhī is 被初一二數之
78 17 zhī to use 被初一二數之
79 17 zhī Zhi 被初一二數之
80 17 快樂 kuàilè happy; merry 園地快樂
81 15 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 謂彼為比丘初學不久
82 15 比丘 bǐqiū bhiksu 謂彼為比丘初學不久
83 15 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 謂彼為比丘初學不久
84 14 Ru River 聽汝問
85 14 Ru 聽汝問
86 13 suǒ a few; various; some 而行至世尊所
87 13 suǒ a place; a location 而行至世尊所
88 13 suǒ indicates a passive voice 而行至世尊所
89 13 suǒ an ordinal number 而行至世尊所
90 13 suǒ meaning 而行至世尊所
91 13 suǒ garrison 而行至世尊所
92 13 suǒ place; pradeśa 而行至世尊所
93 13 xué to study; to learn 次第學
94 13 xué to imitate 次第學
95 13 xué a school; an academy 次第學
96 13 xué to understand 次第學
97 13 xué learning; acquired knowledge 次第學
98 13 xué learned 次第學
99 13 xué student; learning; śikṣā 次第學
100 13 xué a learner 次第學
101 12 shǔ to count 彼時數婆羅門
102 12 shù a number; an amount 彼時數婆羅門
103 12 shù mathenatics 彼時數婆羅門
104 12 shù an ancient calculating method 彼時數婆羅門
105 12 shù several; a few 彼時數婆羅門
106 12 shǔ to allow; to permit 彼時數婆羅門
107 12 shǔ to be equal; to compare to 彼時數婆羅門
108 12 shù numerology; divination by numbers 彼時數婆羅門
109 12 shù a skill; an art 彼時數婆羅門
110 12 shù luck; fate 彼時數婆羅門
111 12 shù a rule 彼時數婆羅門
112 12 shù legal system 彼時數婆羅門
113 12 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 彼時數婆羅門
114 12 fine; detailed; dense 彼時數婆羅門
115 12 prayer beads 彼時數婆羅門
116 12 shǔ number; saṃkhyā 彼時數婆羅門
117 12 ér Kangxi radical 126 而行至世尊所
118 12 ér as if; to seem like 而行至世尊所
119 12 néng can; able 而行至世尊所
120 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而行至世尊所
121 12 ér to arrive; up to 而行至世尊所
122 12 self 我欲有所問
123 12 [my] dear 我欲有所問
124 12 Wo 我欲有所問
125 12 self; atman; attan 我欲有所問
126 12 ga 我欲有所問
127 12 Yi 至此法律亦未從如來教語之
128 11 Qi 身行等淨其行
129 11 zhù to dwell; to live; to reside 不善法不在意住
130 11 zhù to stop; to halt 不善法不在意住
131 11 zhù to retain; to remain 不善法不在意住
132 11 zhù to lodge at [temporarily] 不善法不在意住
133 11 zhù verb complement 不善法不在意住
134 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 不善法不在意住
135 11 wéi to act as; to serve 為等說不
136 11 wéi to change into; to become 為等說不
137 11 wéi to be; is 為等說不
138 11 wéi to do 為等說不
139 11 wèi to support; to help 為等說不
140 11 wéi to govern 為等說不
141 11 wèi to be; bhū 為等說不
142 10 to use; to grasp 數以存命
143 10 to rely on 數以存命
144 10 to regard 數以存命
145 10 to be able to 數以存命
146 10 to order; to command 數以存命
147 10 used after a verb 數以存命
148 10 a reason; a cause 數以存命
149 10 Israel 數以存命
150 10 Yi 數以存命
151 10 use; yogena 數以存命
152 10 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門釋法炬譯
153 10 沙門 shāmén sramana 西晉沙門釋法炬譯
154 10 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門釋法炬譯
155 10 děng et cetera; and so on 為等說不
156 10 děng to wait 為等說不
157 10 děng to be equal 為等說不
158 10 děng degree; level 為等說不
159 10 děng to compare 為等說不
160 10 děng same; equal; sama 為等說不
161 9 jìn to the greatest extent; utmost 謂至竟盡有漏盡
162 9 jìn perfect; flawless 謂至竟盡有漏盡
163 9 jìn to give priority to; to do one's utmost 謂至竟盡有漏盡
164 9 jìn to vanish 謂至竟盡有漏盡
165 9 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 謂至竟盡有漏盡
166 9 jìn to die 謂至竟盡有漏盡
167 9 jìn exhaustion; kṣaya 謂至竟盡有漏盡
168 9 rén person; people; a human being 彼初人得教授
169 9 rén Kangxi radical 9 彼初人得教授
170 9 rén a kind of person 彼初人得教授
171 9 rén everybody 彼初人得教授
172 9 rén adult 彼初人得教授
173 9 rén somebody; others 彼初人得教授
174 9 rén an upright person 彼初人得教授
175 9 rén person; manuṣya 彼初人得教授
176 9 to protect; to guard 自護其意護意念
177 9 to support something that is wrong; to be partial to 自護其意護意念
178 9 to protect; to guard 自護其意護意念
179 9 zhī to know 知牀臥已而受之
180 9 zhī to comprehend 知牀臥已而受之
181 9 zhī to inform; to tell 知牀臥已而受之
182 9 zhī to administer 知牀臥已而受之
183 9 zhī to distinguish; to discern 知牀臥已而受之
184 9 zhī to be close friends 知牀臥已而受之
185 9 zhī to feel; to sense; to perceive 知牀臥已而受之
186 9 zhī to receive; to entertain 知牀臥已而受之
187 9 zhī knowledge 知牀臥已而受之
188 9 zhī consciousness; perception 知牀臥已而受之
189 9 zhī a close friend 知牀臥已而受之
190 9 zhì wisdom 知牀臥已而受之
191 9 zhì Zhi 知牀臥已而受之
192 9 zhī Understanding 知牀臥已而受之
193 9 zhī know; jña 知牀臥已而受之
194 8 dào way; road; path 言有涅槃求涅槃道
195 8 dào principle; a moral; morality 言有涅槃求涅槃道
196 8 dào Tao; the Way 言有涅槃求涅槃道
197 8 dào to say; to speak; to talk 言有涅槃求涅槃道
198 8 dào to think 言有涅槃求涅槃道
199 8 dào circuit; a province 言有涅槃求涅槃道
200 8 dào a course; a channel 言有涅槃求涅槃道
201 8 dào a method; a way of doing something 言有涅槃求涅槃道
202 8 dào a doctrine 言有涅槃求涅槃道
203 8 dào Taoism; Daoism 言有涅槃求涅槃道
204 8 dào a skill 言有涅槃求涅槃道
205 8 dào a sect 言有涅槃求涅槃道
206 8 dào a line 言有涅槃求涅槃道
207 8 dào Way 言有涅槃求涅槃道
208 8 dào way; path; marga 言有涅槃求涅槃道
209 8 Kangxi radical 132 自護其意護意念
210 8 Zi 自護其意護意念
211 8 a nose 自護其意護意念
212 8 the beginning; the start 自護其意護意念
213 8 origin 自護其意護意念
214 8 to employ; to use 自護其意護意念
215 8 to be 自護其意護意念
216 8 self; soul; ātman 自護其意護意念
217 8 dào to arrive 到已
218 8 dào to go 到已
219 8 dào careful 到已
220 8 dào Dao 到已
221 8 dào approach; upagati 到已
222 8 zài in; at 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
223 8 zài to exist; to be living 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
224 8 zài to consist of 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
225 8 zài to be at a post 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
226 8 zài in; bhū 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
227 7 如來 rúlái Tathagata 至此法律亦未從如來教語之
228 7 如來 Rúlái Tathagata 至此法律亦未從如來教語之
229 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 至此法律亦未從如來教語之
230 7 tān to be greedy; to lust after 護眼根無耻貪憂慼意
231 7 tān to embezzle; to graft 護眼根無耻貪憂慼意
232 7 tān to prefer 護眼根無耻貪憂慼意
233 7 tān to search for; to seek 護眼根無耻貪憂慼意
234 7 tān corrupt 護眼根無耻貪憂慼意
235 7 tān greed; desire; craving; rāga 護眼根無耻貪憂慼意
236 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 彼時數婆羅門
237 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 彼時數婆羅門
238 7 涅槃 nièpán Nirvana 至竟盡近涅槃
239 7 涅槃 Nièpán nirvana 至竟盡近涅槃
240 7 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 至竟盡近涅槃
241 7 園地 yuándì a garden area 園地快樂
242 7 安隱 ānnyǐn tranquil 安隱快樂
243 7 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 安隱快樂
244 7 shēn human body; torso 當內身身相觀行止
245 7 shēn Kangxi radical 158 當內身身相觀行止
246 7 shēn self 當內身身相觀行止
247 7 shēn life 當內身身相觀行止
248 7 shēn an object 當內身身相觀行止
249 7 shēn a lifetime 當內身身相觀行止
250 7 shēn moral character 當內身身相觀行止
251 7 shēn status; identity; position 當內身身相觀行止
252 7 shēn pregnancy 當內身身相觀行止
253 7 juān India 當內身身相觀行止
254 7 shēn body; kāya 當內身身相觀行止
255 7 infix potential marker 為等說不
256 7 method; way 至痛意法法相觀行止
257 7 France 至痛意法法相觀行止
258 7 the law; rules; regulations 至痛意法法相觀行止
259 7 the teachings of the Buddha; Dharma 至痛意法法相觀行止
260 7 a standard; a norm 至痛意法法相觀行止
261 7 an institution 至痛意法法相觀行止
262 7 to emulate 至痛意法法相觀行止
263 7 magic; a magic trick 至痛意法法相觀行止
264 7 punishment 至痛意法法相觀行止
265 7 Fa 至痛意法法相觀行止
266 7 a precedent 至痛意法法相觀行止
267 7 a classification of some kinds of Han texts 至痛意法法相觀行止
268 7 relating to a ceremony or rite 至痛意法法相觀行止
269 7 Dharma 至痛意法法相觀行止
270 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 至痛意法法相觀行止
271 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 至痛意法法相觀行止
272 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 至痛意法法相觀行止
273 7 quality; characteristic 至痛意法法相觀行止
274 7 jiāo to teach; to educate; to instruct 至此法律亦未從如來教語之
275 7 jiào a school of thought; a sect 至此法律亦未從如來教語之
276 7 jiào to make; to cause 至此法律亦未從如來教語之
277 7 jiào religion 至此法律亦未從如來教語之
278 7 jiào instruction; a teaching 至此法律亦未從如來教語之
279 7 jiào Jiao 至此法律亦未從如來教語之
280 7 jiào a directive; an order 至此法律亦未從如來教語之
281 7 jiào to urge; to incite 至此法律亦未從如來教語之
282 7 jiào to pass on; to convey 至此法律亦未從如來教語之
283 7 jiào etiquette 至此法律亦未從如來教語之
284 7 jiāo teaching; śāsana 至此法律亦未從如來教語之
285 7 shòu to suffer; to be subjected to 莫受他想
286 7 shòu to transfer; to confer 莫受他想
287 7 shòu to receive; to accept 莫受他想
288 7 shòu to tolerate 莫受他想
289 7 shòu feelings; sensations 莫受他想
290 6 jìng to end; to finish 謂至竟盡有漏盡
291 6 jìng all; entire 謂至竟盡有漏盡
292 6 jìng to investigate 謂至竟盡有漏盡
293 6 jìng conclusion; avasāna 謂至竟盡有漏盡
294 6 yóu an animal like a monkey 猶若
295 6 yóu a schema; a plot 猶若
296 6 yóu You 猶若
297 6 Kangxi radical 71 護眼根無耻貪憂慼意
298 6 to not have; without 護眼根無耻貪憂慼意
299 6 mo 護眼根無耻貪憂慼意
300 6 to not have 護眼根無耻貪憂慼意
301 6 Wu 護眼根無耻貪憂慼意
302 6 mo 護眼根無耻貪憂慼意
303 6 zhě ca 此御象者
304 6 jìng clean 身行等淨其行
305 6 jìng no surplus; net 身行等淨其行
306 6 jìng pure 身行等淨其行
307 6 jìng tranquil 身行等淨其行
308 6 jìng cold 身行等淨其行
309 6 jìng to wash; to clense 身行等淨其行
310 6 jìng role of hero 身行等淨其行
311 6 jìng to remove sexual desire 身行等淨其行
312 6 jìng bright and clean; luminous 身行等淨其行
313 6 jìng clean; pure 身行等淨其行
314 6 jìng cleanse 身行等淨其行
315 6 jìng cleanse 身行等淨其行
316 6 jìng Pure 身行等淨其行
317 6 jìng vyavadāna; purification; cleansing 身行等淨其行
318 6 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 身行等淨其行
319 6 jìng viśuddhi; purity 身行等淨其行
320 6 to defend; to resist 此御象者
321 6 imperial 此御象者
322 6 to drive a chariot 此御象者
323 6 charioteer 此御象者
324 6 to govern; to administer 此御象者
325 6 to attend 此御象者
326 6 to offer 此御象者
327 6 to prevent; to block 此御象者
328 6 an attendant; a servant 此御象者
329 6 Yu 此御象者
330 6 to welcome; to greet 此御象者
331 6 to transport; vah 此御象者
332 6 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若作是說
333 6 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若作是說
334 6 shuì to persuade 若作是說
335 6 shuō to teach; to recite; to explain 若作是說
336 6 shuō a doctrine; a theory 若作是說
337 6 shuō to claim; to assert 若作是說
338 6 shuō allocution 若作是說
339 6 shuō to criticize; to scold 若作是說
340 6 shuō to indicate; to refer to 若作是說
341 6 shuō speach; vāda 若作是說
342 6 shuō to speak; bhāṣate 若作是說
343 6 shuō to instruct 若作是說
344 6 世尊 shìzūn World-Honored One 而行至世尊所
345 6 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 而行至世尊所
346 5 chū rudimentary; elementary 此鹿講堂初上減梯
347 5 chū original 此鹿講堂初上減梯
348 5 chū foremost, first; prathama 此鹿講堂初上減梯
349 5 lín a wood; a forest; a grove 林間塚間
350 5 lín Lin 林間塚間
351 5 lín a group of people or tall things resembling a forest 林間塚間
352 5 lín forest; vana 林間塚間
353 5 one 非一向或一不或一向
354 5 Kangxi radical 1 非一向或一不或一向
355 5 pure; concentrated 非一向或一不或一向
356 5 first 非一向或一不或一向
357 5 the same 非一向或一不或一向
358 5 sole; single 非一向或一不或一向
359 5 a very small amount 非一向或一不或一向
360 5 Yi 非一向或一不或一向
361 5 other 非一向或一不或一向
362 5 to unify 非一向或一不或一向
363 5 accidentally; coincidentally 非一向或一不或一向
364 5 abruptly; suddenly 非一向或一不或一向
365 5 one; eka 非一向或一不或一向
366 5 shuǐ water 以水溉之
367 5 shuǐ Kangxi radical 85 以水溉之
368 5 shuǐ a river 以水溉之
369 5 shuǐ liquid; lotion; juice 以水溉之
370 5 shuǐ a flood 以水溉之
371 5 shuǐ to swim 以水溉之
372 5 shuǐ a body of water 以水溉之
373 5 shuǐ Shui 以水溉之
374 5 shuǐ water element 以水溉之
375 5 shuǐ water 以水溉之
376 5 other; another; some other 莫受他想
377 5 other 莫受他想
378 5 tha 莫受他想
379 5 ṭha 莫受他想
380 5 other; anya 莫受他想
381 5 道路 dàolù a road; a path 善知退羅閱祇道路不
382 5 道路 dàolù a method; a way 善知退羅閱祇道路不
383 5 道路 dàolù progression; course of events 善知退羅閱祇道路不
384 5 xiǎng to think 莫受他想
385 5 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 莫受他想
386 5 xiǎng to want 莫受他想
387 5 xiǎng to remember; to miss; to long for 莫受他想
388 5 xiǎng to plan 莫受他想
389 5 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 莫受他想
390 5 guò to cross; to go over; to pass 過已過當為等行觀
391 5 guò to surpass; to exceed 過已過當為等行觀
392 5 guò to experience; to pass time 過已過當為等行觀
393 5 guò to go 過已過當為等行觀
394 5 guò a mistake 過已過當為等行觀
395 5 guō Guo 過已過當為等行觀
396 5 guò to die 過已過當為等行觀
397 5 guò to shift 過已過當為等行觀
398 5 guò to endure 過已過當為等行觀
399 5 guò to pay a visit; to call on 過已過當為等行觀
400 5 guò gone by, past; atīta 過已過當為等行觀
401 5 to take; to get; to fetch 反取邪道背而行
402 5 to obtain 反取邪道背而行
403 5 to choose; to select 反取邪道背而行
404 5 to catch; to seize; to capture 反取邪道背而行
405 5 to accept; to receive 反取邪道背而行
406 5 to seek 反取邪道背而行
407 5 to take a bride 反取邪道背而行
408 5 Qu 反取邪道背而行
409 5 clinging; grasping; upādāna 反取邪道背而行
410 5 無上 wúshàng supreme ; unexcelled 彼如來無上御之
411 5 wèn to ask 我欲有所問
412 5 wèn to inquire after 我欲有所問
413 5 wèn to interrogate 我欲有所問
414 5 wèn to hold responsible 我欲有所問
415 5 wèn to request something 我欲有所問
416 5 wèn to rebuke 我欲有所問
417 5 wèn to send an official mission bearing gifts 我欲有所問
418 5 wèn news 我欲有所問
419 5 wèn to propose marriage 我欲有所問
420 5 wén to inform 我欲有所問
421 5 wèn to research 我欲有所問
422 5 wèn Wen 我欲有所問
423 5 wèn a question 我欲有所問
424 5 wèn ask; prccha 我欲有所問
425 5 yán to speak; to say; said 言有涅槃求涅槃道
426 5 yán language; talk; words; utterance; speech 言有涅槃求涅槃道
427 5 yán Kangxi radical 149 言有涅槃求涅槃道
428 5 yán phrase; sentence 言有涅槃求涅槃道
429 5 yán a word; a syllable 言有涅槃求涅槃道
430 5 yán a theory; a doctrine 言有涅槃求涅槃道
431 5 yán to regard as 言有涅槃求涅槃道
432 5 yán to act as 言有涅槃求涅槃道
433 5 yán word; vacana 言有涅槃求涅槃道
434 5 yán speak; vad 言有涅槃求涅槃道
435 5 不受 bùshòu to not accept 亦不受想
436 5 不受 bùshòu to not meet; to not encounter 亦不受想
437 5 chù a place; location; a spot; a point 若在靜處
438 5 chǔ to reside; to live; to dwell 若在靜處
439 5 chù an office; a department; a bureau 若在靜處
440 5 chù a part; an aspect 若在靜處
441 5 chǔ to be in; to be in a position of 若在靜處
442 5 chǔ to get along with 若在靜處
443 5 chǔ to deal with; to manage 若在靜處
444 5 chǔ to punish; to sentence 若在靜處
445 5 chǔ to stop; to pause 若在靜處
446 5 chǔ to be associated with 若在靜處
447 5 chǔ to situate; to fix a place for 若在靜處
448 5 chǔ to occupy; to control 若在靜處
449 5 chù circumstances; situation 若在靜處
450 5 chù an occasion; a time 若在靜處
451 5 chù position; sthāna 若在靜處
452 5 desire 我欲有所問
453 5 to desire; to wish 我欲有所問
454 5 to desire; to intend 我欲有所問
455 5 lust 我欲有所問
456 5 desire; intention; wish; kāma 我欲有所問
457 5 to carry on the shoulder 以何教授
458 5 what 以何教授
459 5 He 以何教授
460 5 為首 wéishǒu to be the leader 赤栴檀為首故
461 5 Mo 當莫受想
462 5 zhǐ to stop; to halt 當內身身相觀行止
463 5 zhǐ Kangxi radical 77 當內身身相觀行止
464 5 zhǐ to prohibit; to prevent; to refrain; to suppress 當內身身相觀行止
465 5 zhǐ to remain in one place; to stay 當內身身相觀行止
466 5 zhǐ to rest; to settle 當內身身相觀行止
467 5 zhǐ deportment; bearing; demeanor; manner 當內身身相觀行止
468 5 zhǐ foot 當內身身相觀行止
469 5 zhǐ calm abiding; cessation; samatha; śamatha 當內身身相觀行止
470 4 jiàn to see 當見此
471 4 jiàn opinion; view; understanding 當見此
472 4 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 當見此
473 4 jiàn refer to; for details see 當見此
474 4 jiàn to listen to 當見此
475 4 jiàn to meet 當見此
476 4 jiàn to receive (a guest) 當見此
477 4 jiàn let me; kindly 當見此
478 4 jiàn Jian 當見此
479 4 xiàn to appear 當見此
480 4 xiàn to introduce 當見此
481 4 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 當見此
482 4 jiàn seeing; observing; darśana 當見此
483 4 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 善知退羅閱祇道路不
484 4 shàn happy 善知退羅閱祇道路不
485 4 shàn good 善知退羅閱祇道路不
486 4 shàn kind-hearted 善知退羅閱祇道路不
487 4 shàn to be skilled at something 善知退羅閱祇道路不
488 4 shàn familiar 善知退羅閱祇道路不
489 4 shàn to repair 善知退羅閱祇道路不
490 4 shàn to admire 善知退羅閱祇道路不
491 4 shàn to praise 善知退羅閱祇道路不
492 4 shàn Shan 善知退羅閱祇道路不
493 4 shàn wholesome; virtuous 善知退羅閱祇道路不
494 4 鹿 deer 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
495 4 鹿 Kangxi radical 198 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
496 4 鹿 Lu 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
497 4 鹿 seat of power; ruling authority 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
498 4 鹿 unrefined; common 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
499 4 鹿 a granary 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
500 4 鹿 deer bamboo 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂

Frequencies of all Words

Top 919

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 60 that; those 彼時數婆羅門
2 60 another; the other 彼時數婆羅門
3 60 that; tad 彼時數婆羅門
4 37 瞿曇 qútán Gautama; Gotama 此瞿曇
5 31 this; these 此瞿曇
6 31 in this way 此瞿曇
7 31 otherwise; but; however; so 此瞿曇
8 31 at this time; now; here 此瞿曇
9 31 this; here; etad 此瞿曇
10 30 ruò to seem; to be like; as 若數弟子
11 30 ruò seemingly 若數弟子
12 30 ruò if 若數弟子
13 30 ruò you 若數弟子
14 30 ruò this; that 若數弟子
15 30 ruò and; or 若數弟子
16 30 ruò as for; pertaining to 若數弟子
17 30 pomegranite 若數弟子
18 30 ruò to choose 若數弟子
19 30 ruò to agree; to accord with; to conform to 若數弟子
20 30 ruò thus 若數弟子
21 30 ruò pollia 若數弟子
22 30 ruò Ruo 若數弟子
23 30 ruò only then 若數弟子
24 30 ja 若數弟子
25 30 jñā 若數弟子
26 30 ruò if; yadi 若數弟子
27 29 zhì to; until 而行至世尊所
28 29 zhì Kangxi radical 133 而行至世尊所
29 29 zhì extremely; very; most 而行至世尊所
30 29 zhì to arrive 而行至世尊所
31 29 zhì approach; upagama 而行至世尊所
32 27 wèi to call 謂手執鈎
33 27 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 謂手執鈎
34 27 wèi to speak to; to address 謂手執鈎
35 27 wèi to treat as; to regard as 謂手執鈎
36 27 wèi introducing a condition situation 謂手執鈎
37 27 wèi to speak to; to address 謂手執鈎
38 27 wèi to think 謂手執鈎
39 27 wèi for; is to be 謂手執鈎
40 27 wèi to make; to cause 謂手執鈎
41 27 wèi and 謂手執鈎
42 27 wèi principle; reason 謂手執鈎
43 27 wèi Wei 謂手執鈎
44 27 wèi which; what; yad 謂手執鈎
45 27 wèi to say; iti 謂手執鈎
46 23 in; at 於此法律
47 23 in; at 於此法律
48 23 in; at; to; from 於此法律
49 23 to go; to 於此法律
50 23 to rely on; to depend on 於此法律
51 23 to go to; to arrive at 於此法律
52 23 from 於此法律
53 23 give 於此法律
54 23 oppposing 於此法律
55 23 and 於此法律
56 23 compared to 於此法律
57 23 by 於此法律
58 23 and; as well as 於此法律
59 23 for 於此法律
60 23 Yu 於此法律
61 23 a crow 於此法律
62 23 whew; wow 於此法律
63 23 near to; antike 於此法律
64 23 次第 cìdì one after another 此鹿講堂次第作
65 23 次第 cìdì order; sequence 此鹿講堂次第作
66 23 次第 cìdì order; one after another; anukrama 此鹿講堂次第作
67 23 次第 cìdì begging from one house to the next 此鹿講堂次第作
68 23 羅閱祇 luóyuèzhǐ Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha 善知退羅閱祇道路不
69 23 idea 口意等淨其行
70 23 Italy (abbreviation) 口意等淨其行
71 23 a wish; a desire; intention 口意等淨其行
72 23 mood; feeling 口意等淨其行
73 23 will; willpower; determination 口意等淨其行
74 23 bearing; spirit 口意等淨其行
75 23 to think of; to long for; to miss 口意等淨其行
76 23 to anticipate; to expect 口意等淨其行
77 23 to doubt; to suspect 口意等淨其行
78 23 meaning 口意等淨其行
79 23 a suggestion; a hint 口意等淨其行
80 23 an understanding; a point of view 口意等淨其行
81 23 or 口意等淨其行
82 23 Yi 口意等淨其行
83 23 manas; mind; mentation 口意等淨其行
84 20 目犍連 mùjiānlián Moggallāna; Maudgalyāyana 目犍連
85 19 教授 jiàoshòu professor 次第教授
86 19 教授 jiàoshòu to instruct; to lecture 次第教授
87 19 教授 jiàoshòu Jiaoshou 次第教授
88 19 教授 jiàoshòu Professor 次第教授
89 19 如是 rúshì thus; so 聞如是
90 19 如是 rúshì thus, so 聞如是
91 19 如是 rúshì thus; evam 聞如是
92 19 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 聞如是
93 18 yǒu is; are; to exist 謂有小兒
94 18 yǒu to have; to possess 謂有小兒
95 18 yǒu indicates an estimate 謂有小兒
96 18 yǒu indicates a large quantity 謂有小兒
97 18 yǒu indicates an affirmative response 謂有小兒
98 18 yǒu a certain; used before a person, time, or place 謂有小兒
99 18 yǒu used to compare two things 謂有小兒
100 18 yǒu used in a polite formula before certain verbs 謂有小兒
101 18 yǒu used before the names of dynasties 謂有小兒
102 18 yǒu a certain thing; what exists 謂有小兒
103 18 yǒu multiple of ten and ... 謂有小兒
104 18 yǒu abundant 謂有小兒
105 18 yǒu purposeful 謂有小兒
106 18 yǒu You 謂有小兒
107 18 yǒu 1. existence; 2. becoming 謂有小兒
108 18 yǒu becoming; bhava 謂有小兒
109 18 already 到已
110 18 Kangxi radical 49 到已
111 18 from 到已
112 18 to bring to an end; to stop 到已
113 18 final aspectual particle 到已
114 18 afterwards; thereafter 到已
115 18 too; very; excessively 到已
116 18 to complete 到已
117 18 to demote; to dismiss 到已
118 18 to recover from an illness 到已
119 18 certainly 到已
120 18 an interjection of surprise 到已
121 18 this 到已
122 18 former; pūrvaka 到已
123 18 former; pūrvaka 到已
124 18 xíng to walk 中食後行彷徉
125 18 xíng capable; competent 中食後行彷徉
126 18 háng profession 中食後行彷徉
127 18 háng line; row 中食後行彷徉
128 18 xíng Kangxi radical 144 中食後行彷徉
129 18 xíng to travel 中食後行彷徉
130 18 xìng actions; conduct 中食後行彷徉
131 18 xíng to do; to act; to practice 中食後行彷徉
132 18 xíng all right; OK; okay 中食後行彷徉
133 18 háng horizontal line 中食後行彷徉
134 18 héng virtuous deeds 中食後行彷徉
135 18 hàng a line of trees 中食後行彷徉
136 18 hàng bold; steadfast 中食後行彷徉
137 18 xíng to move 中食後行彷徉
138 18 xíng to put into effect; to implement 中食後行彷徉
139 18 xíng travel 中食後行彷徉
140 18 xíng to circulate 中食後行彷徉
141 18 xíng running script; running script 中食後行彷徉
142 18 xíng temporary 中食後行彷徉
143 18 xíng soon 中食後行彷徉
144 18 háng rank; order 中食後行彷徉
145 18 háng a business; a shop 中食後行彷徉
146 18 xíng to depart; to leave 中食後行彷徉
147 18 xíng to experience 中食後行彷徉
148 18 xíng path; way 中食後行彷徉
149 18 xíng xing; ballad 中食後行彷徉
150 18 xíng a round [of drinks] 中食後行彷徉
151 18 xíng Xing 中食後行彷徉
152 18 xíng moreover; also 中食後行彷徉
153 18 xíng Practice 中食後行彷徉
154 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 中食後行彷徉
155 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 中食後行彷徉
156 17 zhī him; her; them; that 被初一二數之
157 17 zhī used between a modifier and a word to form a word group 被初一二數之
158 17 zhī to go 被初一二數之
159 17 zhī this; that 被初一二數之
160 17 zhī genetive marker 被初一二數之
161 17 zhī it 被初一二數之
162 17 zhī in 被初一二數之
163 17 zhī all 被初一二數之
164 17 zhī and 被初一二數之
165 17 zhī however 被初一二數之
166 17 zhī if 被初一二數之
167 17 zhī then 被初一二數之
168 17 zhī to arrive; to go 被初一二數之
169 17 zhī is 被初一二數之
170 17 zhī to use 被初一二數之
171 17 zhī Zhi 被初一二數之
172 17 快樂 kuàilè happy; merry 園地快樂
173 15 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 謂彼為比丘初學不久
174 15 比丘 bǐqiū bhiksu 謂彼為比丘初學不久
175 15 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 謂彼為比丘初學不久
176 15 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
177 15 old; ancient; former; past 何以故
178 15 reason; cause; purpose 何以故
179 15 to die 何以故
180 15 so; therefore; hence 何以故
181 15 original 何以故
182 15 accident; happening; instance 何以故
183 15 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
184 15 something in the past 何以故
185 15 deceased; dead 何以故
186 15 still; yet 何以故
187 15 therefore; tasmāt 何以故
188 14 you; thou 聽汝問
189 14 Ru River 聽汝問
190 14 Ru 聽汝問
191 14 you; tvam; bhavat 聽汝問
192 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 而行至世尊所
193 13 suǒ an office; an institute 而行至世尊所
194 13 suǒ introduces a relative clause 而行至世尊所
195 13 suǒ it 而行至世尊所
196 13 suǒ if; supposing 而行至世尊所
197 13 suǒ a few; various; some 而行至世尊所
198 13 suǒ a place; a location 而行至世尊所
199 13 suǒ indicates a passive voice 而行至世尊所
200 13 suǒ that which 而行至世尊所
201 13 suǒ an ordinal number 而行至世尊所
202 13 suǒ meaning 而行至世尊所
203 13 suǒ garrison 而行至世尊所
204 13 suǒ place; pradeśa 而行至世尊所
205 13 suǒ that which; yad 而行至世尊所
206 13 dāng to be; to act as; to serve as 當內身身相觀行止
207 13 dāng at or in the very same; be apposite 當內身身相觀行止
208 13 dāng dang (sound of a bell) 當內身身相觀行止
209 13 dāng to face 當內身身相觀行止
210 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當內身身相觀行止
211 13 dāng to manage; to host 當內身身相觀行止
212 13 dāng should 當內身身相觀行止
213 13 dāng to treat; to regard as 當內身身相觀行止
214 13 dǎng to think 當內身身相觀行止
215 13 dàng suitable; correspond to 當內身身相觀行止
216 13 dǎng to be equal 當內身身相觀行止
217 13 dàng that 當內身身相觀行止
218 13 dāng an end; top 當內身身相觀行止
219 13 dàng clang; jingle 當內身身相觀行止
220 13 dāng to judge 當內身身相觀行止
221 13 dǎng to bear on one's shoulder 當內身身相觀行止
222 13 dàng the same 當內身身相觀行止
223 13 dàng to pawn 當內身身相觀行止
224 13 dàng to fail [an exam] 當內身身相觀行止
225 13 dàng a trap 當內身身相觀行止
226 13 dàng a pawned item 當內身身相觀行止
227 13 dāng will be; bhaviṣyati 當內身身相觀行止
228 13 xué to study; to learn 次第學
229 13 xué a discipline; a branch of study 次第學
230 13 xué to imitate 次第學
231 13 xué a school; an academy 次第學
232 13 xué to understand 次第學
233 13 xué learning; acquired knowledge 次第學
234 13 xué a doctrine 次第學
235 13 xué learned 次第學
236 13 xué student; learning; śikṣā 次第學
237 13 xué a learner 次第學
238 12 shǔ to count 彼時數婆羅門
239 12 shù a number; an amount 彼時數婆羅門
240 12 shuò frequently; repeatedly 彼時數婆羅門
241 12 shù mathenatics 彼時數婆羅門
242 12 shù an ancient calculating method 彼時數婆羅門
243 12 shù several; a few 彼時數婆羅門
244 12 shǔ to allow; to permit 彼時數婆羅門
245 12 shǔ to be equal; to compare to 彼時數婆羅門
246 12 shù numerology; divination by numbers 彼時數婆羅門
247 12 shù a skill; an art 彼時數婆羅門
248 12 shù luck; fate 彼時數婆羅門
249 12 shù a rule 彼時數婆羅門
250 12 shù legal system 彼時數婆羅門
251 12 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 彼時數婆羅門
252 12 shǔ outstanding 彼時數婆羅門
253 12 fine; detailed; dense 彼時數婆羅門
254 12 prayer beads 彼時數婆羅門
255 12 shǔ number; saṃkhyā 彼時數婆羅門
256 12 zhū all; many; various 具足諸根門
257 12 zhū Zhu 具足諸根門
258 12 zhū all; members of the class 具足諸根門
259 12 zhū interrogative particle 具足諸根門
260 12 zhū him; her; them; it 具足諸根門
261 12 zhū of; in 具足諸根門
262 12 zhū all; many; sarva 具足諸根門
263 12 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而行至世尊所
264 12 ér Kangxi radical 126 而行至世尊所
265 12 ér you 而行至世尊所
266 12 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而行至世尊所
267 12 ér right away; then 而行至世尊所
268 12 ér but; yet; however; while; nevertheless 而行至世尊所
269 12 ér if; in case; in the event that 而行至世尊所
270 12 ér therefore; as a result; thus 而行至世尊所
271 12 ér how can it be that? 而行至世尊所
272 12 ér so as to 而行至世尊所
273 12 ér only then 而行至世尊所
274 12 ér as if; to seem like 而行至世尊所
275 12 néng can; able 而行至世尊所
276 12 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而行至世尊所
277 12 ér me 而行至世尊所
278 12 ér to arrive; up to 而行至世尊所
279 12 ér possessive 而行至世尊所
280 12 ér and; ca 而行至世尊所
281 12 I; me; my 我欲有所問
282 12 self 我欲有所問
283 12 we; our 我欲有所問
284 12 [my] dear 我欲有所問
285 12 Wo 我欲有所問
286 12 self; atman; attan 我欲有所問
287 12 ga 我欲有所問
288 12 I; aham 我欲有所問
289 12 also; too 至此法律亦未從如來教語之
290 12 but 至此法律亦未從如來教語之
291 12 this; he; she 至此法律亦未從如來教語之
292 12 although; even though 至此法律亦未從如來教語之
293 12 already 至此法律亦未從如來教語之
294 12 particle with no meaning 至此法律亦未從如來教語之
295 12 Yi 至此法律亦未從如來教語之
296 11 his; hers; its; theirs 身行等淨其行
297 11 to add emphasis 身行等淨其行
298 11 used when asking a question in reply to a question 身行等淨其行
299 11 used when making a request or giving an order 身行等淨其行
300 11 he; her; it; them 身行等淨其行
301 11 probably; likely 身行等淨其行
302 11 will 身行等淨其行
303 11 may 身行等淨其行
304 11 if 身行等淨其行
305 11 or 身行等淨其行
306 11 Qi 身行等淨其行
307 11 he; her; it; saḥ; sā; tad 身行等淨其行
308 11 zhù to dwell; to live; to reside 不善法不在意住
309 11 zhù to stop; to halt 不善法不在意住
310 11 zhù to retain; to remain 不善法不在意住
311 11 zhù to lodge at [temporarily] 不善法不在意住
312 11 zhù firmly; securely 不善法不在意住
313 11 zhù verb complement 不善法不在意住
314 11 zhù attaching; abiding; dwelling on 不善法不在意住
315 11 wèi for; to 為等說不
316 11 wèi because of 為等說不
317 11 wéi to act as; to serve 為等說不
318 11 wéi to change into; to become 為等說不
319 11 wéi to be; is 為等說不
320 11 wéi to do 為等說不
321 11 wèi for 為等說不
322 11 wèi because of; for; to 為等說不
323 11 wèi to 為等說不
324 11 wéi in a passive construction 為等說不
325 11 wéi forming a rehetorical question 為等說不
326 11 wéi forming an adverb 為等說不
327 11 wéi to add emphasis 為等說不
328 11 wèi to support; to help 為等說不
329 11 wéi to govern 為等說不
330 11 wèi to be; bhū 為等說不
331 10 so as to; in order to 數以存命
332 10 to use; to regard as 數以存命
333 10 to use; to grasp 數以存命
334 10 according to 數以存命
335 10 because of 數以存命
336 10 on a certain date 數以存命
337 10 and; as well as 數以存命
338 10 to rely on 數以存命
339 10 to regard 數以存命
340 10 to be able to 數以存命
341 10 to order; to command 數以存命
342 10 further; moreover 數以存命
343 10 used after a verb 數以存命
344 10 very 數以存命
345 10 already 數以存命
346 10 increasingly 數以存命
347 10 a reason; a cause 數以存命
348 10 Israel 數以存命
349 10 Yi 數以存命
350 10 use; yogena 數以存命
351 10 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 西晉沙門釋法炬譯
352 10 沙門 shāmén sramana 西晉沙門釋法炬譯
353 10 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 西晉沙門釋法炬譯
354 10 děng et cetera; and so on 為等說不
355 10 děng to wait 為等說不
356 10 děng degree; kind 為等說不
357 10 děng plural 為等說不
358 10 děng to be equal 為等說不
359 10 děng degree; level 為等說不
360 10 děng to compare 為等說不
361 10 děng same; equal; sama 為等說不
362 9 jìn to the greatest extent; utmost 謂至竟盡有漏盡
363 9 jìn all; every 謂至竟盡有漏盡
364 9 jìn perfect; flawless 謂至竟盡有漏盡
365 9 jìn to give priority to; to do one's utmost 謂至竟盡有漏盡
366 9 jìn furthest; extreme 謂至竟盡有漏盡
367 9 jìn to vanish 謂至竟盡有漏盡
368 9 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 謂至竟盡有漏盡
369 9 jìn to be within the limit 謂至竟盡有漏盡
370 9 jìn all; every 謂至竟盡有漏盡
371 9 jìn to die 謂至竟盡有漏盡
372 9 jìn exhaustion; kṣaya 謂至竟盡有漏盡
373 9 rén person; people; a human being 彼初人得教授
374 9 rén Kangxi radical 9 彼初人得教授
375 9 rén a kind of person 彼初人得教授
376 9 rén everybody 彼初人得教授
377 9 rén adult 彼初人得教授
378 9 rén somebody; others 彼初人得教授
379 9 rén an upright person 彼初人得教授
380 9 rén person; manuṣya 彼初人得教授
381 9 to protect; to guard 自護其意護意念
382 9 to support something that is wrong; to be partial to 自護其意護意念
383 9 to protect; to guard 自護其意護意念
384 9 shì is; are; am; to be 若作是說
385 9 shì is exactly 若作是說
386 9 shì is suitable; is in contrast 若作是說
387 9 shì this; that; those 若作是說
388 9 shì really; certainly 若作是說
389 9 shì correct; yes; affirmative 若作是說
390 9 shì true 若作是說
391 9 shì is; has; exists 若作是說
392 9 shì used between repetitions of a word 若作是說
393 9 shì a matter; an affair 若作是說
394 9 shì Shi 若作是說
395 9 shì is; bhū 若作是說
396 9 shì this; idam 若作是說
397 9 zhī to know 知牀臥已而受之
398 9 zhī to comprehend 知牀臥已而受之
399 9 zhī to inform; to tell 知牀臥已而受之
400 9 zhī to administer 知牀臥已而受之
401 9 zhī to distinguish; to discern 知牀臥已而受之
402 9 zhī to be close friends 知牀臥已而受之
403 9 zhī to feel; to sense; to perceive 知牀臥已而受之
404 9 zhī to receive; to entertain 知牀臥已而受之
405 9 zhī knowledge 知牀臥已而受之
406 9 zhī consciousness; perception 知牀臥已而受之
407 9 zhī a close friend 知牀臥已而受之
408 9 zhì wisdom 知牀臥已而受之
409 9 zhì Zhi 知牀臥已而受之
410 9 zhī Understanding 知牀臥已而受之
411 9 zhī know; jña 知牀臥已而受之
412 8 何以 héyǐ why 何以故
413 8 何以 héyǐ how 何以故
414 8 何以 héyǐ how is that? 何以故
415 8 dào way; road; path 言有涅槃求涅槃道
416 8 dào principle; a moral; morality 言有涅槃求涅槃道
417 8 dào Tao; the Way 言有涅槃求涅槃道
418 8 dào measure word for long things 言有涅槃求涅槃道
419 8 dào to say; to speak; to talk 言有涅槃求涅槃道
420 8 dào to think 言有涅槃求涅槃道
421 8 dào times 言有涅槃求涅槃道
422 8 dào circuit; a province 言有涅槃求涅槃道
423 8 dào a course; a channel 言有涅槃求涅槃道
424 8 dào a method; a way of doing something 言有涅槃求涅槃道
425 8 dào measure word for doors and walls 言有涅槃求涅槃道
426 8 dào measure word for courses of a meal 言有涅槃求涅槃道
427 8 dào a centimeter 言有涅槃求涅槃道
428 8 dào a doctrine 言有涅槃求涅槃道
429 8 dào Taoism; Daoism 言有涅槃求涅槃道
430 8 dào a skill 言有涅槃求涅槃道
431 8 dào a sect 言有涅槃求涅槃道
432 8 dào a line 言有涅槃求涅槃道
433 8 dào Way 言有涅槃求涅槃道
434 8 dào way; path; marga 言有涅槃求涅槃道
435 8 naturally; of course; certainly 自護其意護意念
436 8 from; since 自護其意護意念
437 8 self; oneself; itself 自護其意護意念
438 8 Kangxi radical 132 自護其意護意念
439 8 Zi 自護其意護意念
440 8 a nose 自護其意護意念
441 8 the beginning; the start 自護其意護意念
442 8 origin 自護其意護意念
443 8 originally 自護其意護意念
444 8 still; to remain 自護其意護意念
445 8 in person; personally 自護其意護意念
446 8 in addition; besides 自護其意護意念
447 8 if; even if 自護其意護意念
448 8 but 自護其意護意念
449 8 because 自護其意護意念
450 8 to employ; to use 自護其意護意念
451 8 to be 自護其意護意念
452 8 own; one's own; oneself 自護其意護意念
453 8 self; soul; ātman 自護其意護意念
454 8 dào to arrive 到已
455 8 dào arrive; receive 到已
456 8 dào to go 到已
457 8 dào careful 到已
458 8 dào Dao 到已
459 8 dào approach; upagati 到已
460 8 zài in; at 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
461 8 zài at 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
462 8 zài when; indicates that someone or something is in the process of doing something 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
463 8 zài to exist; to be living 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
464 8 zài to consist of 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
465 8 zài to be at a post 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
466 8 zài in; bhū 婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂
467 7 如來 rúlái Tathagata 至此法律亦未從如來教語之
468 7 如來 Rúlái Tathagata 至此法律亦未從如來教語之
469 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 至此法律亦未從如來教語之
470 7 tān to be greedy; to lust after 護眼根無耻貪憂慼意
471 7 tān to embezzle; to graft 護眼根無耻貪憂慼意
472 7 tān to prefer 護眼根無耻貪憂慼意
473 7 tān to search for; to seek 護眼根無耻貪憂慼意
474 7 tān corrupt 護眼根無耻貪憂慼意
475 7 tān greed; desire; craving; rāga 護眼根無耻貪憂慼意
476 7 婆羅門 póluómén Brahmin; 彼時數婆羅門
477 7 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 彼時數婆羅門
478 7 涅槃 nièpán Nirvana 至竟盡近涅槃
479 7 涅槃 Nièpán nirvana 至竟盡近涅槃
480 7 涅槃 nièpán Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna 至竟盡近涅槃
481 7 園地 yuándì a garden area 園地快樂
482 7 安隱 ānnyǐn tranquil 安隱快樂
483 7 安隱 ānnyǐn Kshama; Kṣama; Kṣema 安隱快樂
484 7 shēn human body; torso 當內身身相觀行止
485 7 shēn Kangxi radical 158 當內身身相觀行止
486 7 shēn measure word for clothes 當內身身相觀行止
487 7 shēn self 當內身身相觀行止
488 7 shēn life 當內身身相觀行止
489 7 shēn an object 當內身身相觀行止
490 7 shēn a lifetime 當內身身相觀行止
491 7 shēn personally 當內身身相觀行止
492 7 shēn moral character 當內身身相觀行止
493 7 shēn status; identity; position 當內身身相觀行止
494 7 shēn pregnancy 當內身身相觀行止
495 7 juān India 當內身身相觀行止
496 7 shēn body; kāya 當內身身相觀行止
497 7 not; no 為等說不
498 7 expresses that a certain condition cannot be acheived 為等說不
499 7 as a correlative 為等說不
500 7 no (answering a question) 為等說不

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
瞿昙 瞿曇 qútán Gautama; Gotama
this; here; etad
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
zhì approach; upagama
 1. wèi
 2. wèi
 1. which; what; yad
 2. to say; iti
near to; antike
次第
 1. cìdì
 2. cìdì
 1. order; one after another; anukrama
 2. begging from one house to the next
罗阅只 羅閱祇 luóyuèzhǐ Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
manas; mind; mentation

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
法炬 102
 1. Dharma Torch
 2. the torch of Dharma
 3. dharma torch
 4. Fa Ju
罗阅只 羅閱祇 108 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
目犍连 目犍連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆利 80 Brunei
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
数经 數經 115 Shu Jing; Gaṇakamoggallāānasutta; The Discourse to Ganaka-Moggallana
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
中华 中華 122 China

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 47.

Simplified Traditional Pinyin English
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
弊恶 弊惡 98 evil
比丘僧 98 monastic community
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
赤栴檀 99 red sandalwood
除疑 99 to eliminate doubt
二三 195 six non-Buddhist philosophers
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
根门 根門 103 indriya; sense organ
观行 觀行 103 contemplation and action
迦罗 迦羅 106
 1. kala; a very short unit of time
 2. kala; a very small particle
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
戒学 戒學 106 training on morality
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
戒行 106 to abide by precepts
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
离杀 離殺 108 refrains from taking life
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
尼师 尼師 110 Bhiksuni; a nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī
勤修 113 cultivated; caritāvin
僧伽梨 115 samghati; monastic outer robe
受想 115 sensation and perception
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
无染 無染 119 undefiled
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
眼根 121 the faculty of sight
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
异学 異學 121 study of non-Buddhist worldviews
意根 121 the mind sense
应法 應法 121 in harmony with the Dharma
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
增上缘 增上緣 122
 1. Positive Conditions
 2. contributory factor
 3. predominant condition; adhipatipratyaya
增上 122 additional; increased; superior
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
中食 122 midday meal
诸比丘 諸比丘 122 monks
最上 122 supreme