Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 117 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
2 55 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 大波羅蜜多是般若波羅蜜多
3 51 Kangxi radical 71 即於諸法無所觀
4 51 to not have; without 即於諸法無所觀
5 51 mo 即於諸法無所觀
6 51 to not have 即於諸法無所觀
7 51 Wu 即於諸法無所觀
8 51 mo 即於諸法無所觀
9 34 to go; to 於一切處即為人及非人伺得其便
10 34 to rely on; to depend on 於一切處即為人及非人伺得其便
11 34 Yu 於一切處即為人及非人伺得其便
12 34 a crow 於一切處即為人及非人伺得其便
13 33 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
14 29 zhě ca 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
15 29 法門 fǎmén Dharma gate 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
16 29 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
17 29 甚深 shénshēn very profound; what is deep 般若波羅蜜多甚深微妙
18 29 suǒ a few; various; some 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
19 29 suǒ a place; a location 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
20 29 suǒ indicates a passive voice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
21 29 suǒ an ordinal number 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
22 29 suǒ meaning 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
23 29 suǒ garrison 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
24 29 suǒ place; pradeśa 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
25 28 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於一切處即為人及非人伺得其便
26 28 děi to want to; to need to 於一切處即為人及非人伺得其便
27 28 děi must; ought to 於一切處即為人及非人伺得其便
28 28 de 於一切處即為人及非人伺得其便
29 28 de infix potential marker 於一切處即為人及非人伺得其便
30 28 to result in 於一切處即為人及非人伺得其便
31 28 to be proper; to fit; to suit 於一切處即為人及非人伺得其便
32 28 to be satisfied 於一切處即為人及非人伺得其便
33 28 to be finished 於一切處即為人及非人伺得其便
34 28 děi satisfying 於一切處即為人及非人伺得其便
35 28 to contract 於一切處即為人及非人伺得其便
36 28 to hear 於一切處即為人及非人伺得其便
37 28 to have; there is 於一切處即為人及非人伺得其便
38 28 marks time passed 於一切處即為人及非人伺得其便
39 28 obtain; attain; prāpta 於一切處即為人及非人伺得其便
40 28 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
41 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
42 26 yán to speak; to say; said 帝釋天主白佛言
43 26 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白佛言
44 26 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白佛言
45 26 yán phrase; sentence 帝釋天主白佛言
46 26 yán a word; a syllable 帝釋天主白佛言
47 26 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白佛言
48 26 yán to regard as 帝釋天主白佛言
49 26 yán to act as 帝釋天主白佛言
50 26 yán word; vacana 帝釋天主白佛言
51 26 yán speak; vad 帝釋天主白佛言
52 25 infix potential marker 不也
53 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
54 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
55 24 shuì to persuade 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
56 24 shuō to teach; to recite; to explain 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
57 24 shuō a doctrine; a theory 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
58 24 shuō to claim; to assert 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
59 24 shuō allocution 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
60 24 shuō to criticize; to scold 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
61 24 shuō to indicate; to refer to 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
62 24 shuō speach; vāda 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
63 24 shuō to speak; bhāṣate 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
64 24 shuō to instruct 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
65 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨品第八之二
66 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨品第八之二
67 24 清淨 qīngjìng concise 清淨品第八之二
68 24 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨品第八之二
69 24 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨品第八之二
70 24 清淨 qīngjìng purity 清淨品第八之二
71 24 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨品第八之二
72 23 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 即於諸法無所觀
73 23 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提謂帝釋天主言
74 23 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提謂帝釋天主言
75 21 wéi to act as; to serve 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
76 21 wéi to change into; to become 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
77 21 wéi to be; is 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
78 21 wéi to do 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
79 21 wèi to support; to help 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
80 21 wéi to govern 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
81 21 wèi to be; bhū 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
82 21 rén person; people; a human being 我當守護其人及此法門
83 21 rén Kangxi radical 9 我當守護其人及此法門
84 21 rén a kind of person 我當守護其人及此法門
85 21 rén everybody 我當守護其人及此法門
86 21 rén adult 我當守護其人及此法門
87 21 rén somebody; others 我當守護其人及此法門
88 21 rén an upright person 我當守護其人及此法門
89 21 rén person; manuṣya 我當守護其人及此法門
90 21 不可得 bù kě dé cannot be obtained 於其名中畢竟不可得
91 21 不可得 bù kě dé unobtainable 於其名中畢竟不可得
92 21 不可得 bù kě dé unattainable 於其名中畢竟不可得
93 20 爾時 ěr shí at that time 爾時
94 20 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
95 19 method; way 般若波羅蜜多法亦不可得
96 19 France 般若波羅蜜多法亦不可得
97 19 the law; rules; regulations 般若波羅蜜多法亦不可得
98 19 the teachings of the Buddha; Dharma 般若波羅蜜多法亦不可得
99 19 a standard; a norm 般若波羅蜜多法亦不可得
100 19 an institution 般若波羅蜜多法亦不可得
101 19 to emulate 般若波羅蜜多法亦不可得
102 19 magic; a magic trick 般若波羅蜜多法亦不可得
103 19 punishment 般若波羅蜜多法亦不可得
104 19 Fa 般若波羅蜜多法亦不可得
105 19 a precedent 般若波羅蜜多法亦不可得
106 19 a classification of some kinds of Han texts 般若波羅蜜多法亦不可得
107 19 relating to a ceremony or rite 般若波羅蜜多法亦不可得
108 19 Dharma 般若波羅蜜多法亦不可得
109 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 般若波羅蜜多法亦不可得
110 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 般若波羅蜜多法亦不可得
111 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 般若波羅蜜多法亦不可得
112 19 quality; characteristic 般若波羅蜜多法亦不可得
113 19 wén to hear 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
114 19 wén Wen 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
115 19 wén sniff at; to smell 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
116 19 wén to be widely known 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
117 19 wén to confirm; to accept 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
118 19 wén information 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
119 19 wèn famous; well known 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
120 19 wén knowledge; learning 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
121 19 wèn popularity; prestige; reputation 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
122 19 wén to question 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
123 19 wén heard; śruta 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
124 19 wén hearing; śruti 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
125 17 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提謂帝釋天主言
126 17 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提謂帝釋天主言
127 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 當知一切法如呼聲響
128 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 當知一切法如呼聲響
129 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
130 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
131 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
132 17 zhī to know 當知一切法如呼聲響
133 17 zhī to comprehend 當知一切法如呼聲響
134 17 zhī to inform; to tell 當知一切法如呼聲響
135 17 zhī to administer 當知一切法如呼聲響
136 17 zhī to distinguish; to discern 當知一切法如呼聲響
137 17 zhī to be close friends 當知一切法如呼聲響
138 17 zhī to feel; to sense; to perceive 當知一切法如呼聲響
139 17 zhī to receive; to entertain 當知一切法如呼聲響
140 17 zhī knowledge 當知一切法如呼聲響
141 17 zhī consciousness; perception 當知一切法如呼聲響
142 17 zhī a close friend 當知一切法如呼聲響
143 17 zhì wisdom 當知一切法如呼聲響
144 17 zhì Zhi 當知一切法如呼聲響
145 17 zhī Understanding 當知一切法如呼聲響
146 17 zhī know; jña 當知一切法如呼聲響
147 16 shí knowledge; understanding 識若常若無常
148 16 shí to know; to be familiar with 識若常若無常
149 16 zhì to record 識若常若無常
150 16 shí thought; cognition 識若常若無常
151 16 shí to understand 識若常若無常
152 16 shí experience; common sense 識若常若無常
153 16 shí a good friend 識若常若無常
154 16 zhì to remember; to memorize 識若常若無常
155 16 zhì a label; a mark 識若常若無常
156 16 zhì an inscription 識若常若無常
157 16 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識若常若無常
158 15 to fly 如是習般若波羅蜜多
159 15 to practice; to exercise 如是習般若波羅蜜多
160 15 to be familiar with 如是習般若波羅蜜多
161 15 a habit; a custom 如是習般若波羅蜜多
162 15 a trusted aide; a close acquaintance 如是習般若波羅蜜多
163 15 to teach 如是習般若波羅蜜多
164 15 flapping 如是習般若波羅蜜多
165 15 Xi 如是習般若波羅蜜多
166 15 cultivated; bhāvita 如是習般若波羅蜜多
167 15 latent tendencies; predisposition 如是習般若波羅蜜多
168 15 xíng to walk 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
169 15 xíng capable; competent 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
170 15 háng profession 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
171 15 xíng Kangxi radical 144 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
172 15 xíng to travel 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
173 15 xìng actions; conduct 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
174 15 xíng to do; to act; to practice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
175 15 xíng all right; OK; okay 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
176 15 háng horizontal line 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
177 15 héng virtuous deeds 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
178 15 hàng a line of trees 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
179 15 hàng bold; steadfast 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
180 15 xíng to move 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
181 15 xíng to put into effect; to implement 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
182 15 xíng travel 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
183 15 xíng to circulate 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
184 15 xíng running script; running script 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
185 15 xíng temporary 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
186 15 háng rank; order 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
187 15 háng a business; a shop 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
188 15 xíng to depart; to leave 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
189 15 xíng to experience 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
190 15 xíng path; way 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
191 15 xíng xing; ballad 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
192 15 xíng Xing 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
193 15 xíng Practice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
194 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
195 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
196 14 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主白佛言
197 14 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 帝釋天主白佛言
198 14 zhōng middle 三千大千世界一一界中
199 14 zhōng medium; medium sized 三千大千世界一一界中
200 14 zhōng China 三千大千世界一一界中
201 14 zhòng to hit the mark 三千大千世界一一界中
202 14 zhōng midday 三千大千世界一一界中
203 14 zhōng inside 三千大千世界一一界中
204 14 zhōng during 三千大千世界一一界中
205 14 zhōng Zhong 三千大千世界一一界中
206 14 zhōng intermediary 三千大千世界一一界中
207 14 zhōng half 三千大千世界一一界中
208 14 zhòng to reach; to attain 三千大千世界一一界中
209 14 zhòng to suffer; to infect 三千大千世界一一界中
210 14 zhòng to obtain 三千大千世界一一界中
211 14 zhòng to pass an exam 三千大千世界一一界中
212 14 zhōng middle 三千大千世界一一界中
213 13 白佛 bái fó to address the Buddha 帝釋天主白佛言
214 13 Yi 其請問者亦如帝釋天主
215 13 Buddha; Awakened One 以佛威神加持力故
216 13 relating to Buddhism 以佛威神加持力故
217 13 a statue or image of a Buddha 以佛威神加持力故
218 13 a Buddhist text 以佛威神加持力故
219 13 to touch; to stroke 以佛威神加持力故
220 13 Buddha 以佛威神加持力故
221 13 Buddha; Awakened One 以佛威神加持力故
222 13 Kangxi radical 49 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
223 13 to bring to an end; to stop 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
224 13 to complete 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
225 13 to demote; to dismiss 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
226 13 to recover from an illness 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
227 13 former; pūrvaka 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
228 12 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子知帝釋天主心所念已
229 12 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
230 11 shí time; a point or period of time
231 11 shí a season; a quarter of a year
232 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
233 11 shí fashionable
234 11 shí fate; destiny; luck
235 11 shí occasion; opportunity; chance
236 11 shí tense
237 11 shí particular; special
238 11 shí to plant; to cultivate
239 11 shí an era; a dynasty
240 11 shí time [abstract]
241 11 shí seasonal
242 11 shí to wait upon
243 11 shí hour
244 11 shí appropriate; proper; timely
245 11 shí Shi
246 11 shí a present; currentlt
247 11 shí time; kāla
248 11 shí at that time; samaya
249 11 Qi 我當守護其人及此法門
250 11 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
251 11 color 不說色若常若無常
252 11 form; matter 不說色若常若無常
253 11 shǎi dice 不說色若常若無常
254 11 Kangxi radical 139 不說色若常若無常
255 11 countenance 不說色若常若無常
256 11 scene; sight 不說色若常若無常
257 11 feminine charm; female beauty 不說色若常若無常
258 11 kind; type 不說色若常若無常
259 11 quality 不說色若常若無常
260 11 to be angry 不說色若常若無常
261 11 to seek; to search for 不說色若常若無常
262 11 lust; sexual desire 不說色若常若無常
263 11 form; rupa 不說色若常若無常
264 10 如理 rú lǐ principle of suchness 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
265 10 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
266 10 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
267 10 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
268 10 zhuǎn to turn; to rotate 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
269 10 zhuǎi to use many literary allusions 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
270 10 zhuǎn to transfer 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
271 10 zhuǎn to move forward; pravartana 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
272 10 不住色 bù zhù sè does not stand in the notion of form 不住色不住色相
273 10 to be near by; to be close to 是即名為真實守護
274 10 at that time 是即名為真實守護
275 10 to be exactly the same as; to be thus 是即名為真實守護
276 10 supposed; so-called 是即名為真實守護
277 10 to arrive at; to ascend 是即名為真實守護
278 10 guǒ a result; a consequence 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
279 10 guǒ fruit 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
280 10 guǒ to eat until full 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
281 10 guǒ to realize 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
282 10 guǒ a fruit tree 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
283 10 guǒ resolute; determined 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
284 10 guǒ Fruit 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
285 10 guǒ direct effect; phala; a consequence 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
286 10 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
287 10 不住 bùzhù not dwelling 不住受
288 10 néng can; able 彼呼聲響能守護耶
289 10 néng ability; capacity 彼呼聲響能守護耶
290 10 néng a mythical bear-like beast 彼呼聲響能守護耶
291 10 néng energy 彼呼聲響能守護耶
292 10 néng function; use 彼呼聲響能守護耶
293 10 néng talent 彼呼聲響能守護耶
294 10 néng expert at 彼呼聲響能守護耶
295 10 néng to be in harmony 彼呼聲響能守護耶
296 10 néng to tend to; to care for 彼呼聲響能守護耶
297 10 néng to reach; to arrive at 彼呼聲響能守護耶
298 10 néng to be able; śak 彼呼聲響能守護耶
299 10 néng skilful; pravīṇa 彼呼聲響能守護耶
300 10 zhǔ owner 帝釋天主白佛言
301 10 zhǔ principal; main; primary 帝釋天主白佛言
302 10 zhǔ master 帝釋天主白佛言
303 10 zhǔ host 帝釋天主白佛言
304 10 zhǔ to manage; to lead 帝釋天主白佛言
305 10 zhǔ to decide; to advocate 帝釋天主白佛言
306 10 zhǔ to have an opinion; to hold a particular view 帝釋天主白佛言
307 10 zhǔ to signify; to indicate 帝釋天主白佛言
308 10 zhǔ oneself 帝釋天主白佛言
309 10 zhǔ a person; a party 帝釋天主白佛言
310 10 zhǔ God; the Lord 帝釋天主白佛言
311 10 zhǔ lord; ruler; chief 帝釋天主白佛言
312 10 zhǔ an ancestral tablet 帝釋天主白佛言
313 10 zhǔ princess 帝釋天主白佛言
314 10 zhǔ chairperson 帝釋天主白佛言
315 10 zhǔ fundamental 帝釋天主白佛言
316 10 zhǔ Zhu 帝釋天主白佛言
317 10 zhù to pour 帝釋天主白佛言
318 10 zhǔ host; svamin 帝釋天主白佛言
319 10 zhǔ abbot 帝釋天主白佛言
320 10 to use; to grasp 以佛威神加持力故
321 10 to rely on 以佛威神加持力故
322 10 to regard 以佛威神加持力故
323 10 to be able to 以佛威神加持力故
324 10 to order; to command 以佛威神加持力故
325 10 used after a verb 以佛威神加持力故
326 10 a reason; a cause 以佛威神加持力故
327 10 Israel 以佛威神加持力故
328 10 Yi 以佛威神加持力故
329 10 use; yogena 以佛威神加持力故
330 9 不能 bù néng cannot; must not; should not 彼呼聲響不能守護
331 9 xiàng to observe; to assess 如是名句文皆同一說相
332 9 xiàng appearance; portrait; picture 如是名句文皆同一說相
333 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 如是名句文皆同一說相
334 9 xiàng to aid; to help 如是名句文皆同一說相
335 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如是名句文皆同一說相
336 9 xiàng a sign; a mark; appearance 如是名句文皆同一說相
337 9 xiāng alternately; in turn 如是名句文皆同一說相
338 9 xiāng Xiang 如是名句文皆同一說相
339 9 xiāng form substance 如是名句文皆同一說相
340 9 xiāng to express 如是名句文皆同一說相
341 9 xiàng to choose 如是名句文皆同一說相
342 9 xiāng Xiang 如是名句文皆同一說相
343 9 xiāng an ancient musical instrument 如是名句文皆同一說相
344 9 xiāng the seventh lunar month 如是名句文皆同一說相
345 9 xiāng to compare 如是名句文皆同一說相
346 9 xiàng to divine 如是名句文皆同一說相
347 9 xiàng to administer 如是名句文皆同一說相
348 9 xiàng helper for a blind person 如是名句文皆同一說相
349 9 xiāng rhythm [music] 如是名句文皆同一說相
350 9 xiāng the upper frets of a pipa 如是名句文皆同一說相
351 9 xiāng coralwood 如是名句文皆同一說相
352 9 xiàng ministry 如是名句文皆同一說相
353 9 xiàng to supplement; to enhance 如是名句文皆同一說相
354 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如是名句文皆同一說相
355 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如是名句文皆同一說相
356 9 xiàng sign; mark; liṅga 如是名句文皆同一說相
357 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如是名句文皆同一說相
358 8 ér Kangxi radical 126 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
359 8 ér as if; to seem like 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
360 8 néng can; able 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
361 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
362 8 ér to arrive; up to 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
363 8 to leave; to depart; to go away; to part 離諸病苦
364 8 a mythical bird 離諸病苦
365 8 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸病苦
366 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸病苦
367 8 chī a dragon with horns not yet grown 離諸病苦
368 8 a mountain ash 離諸病苦
369 8 vanilla; a vanilla-like herb 離諸病苦
370 8 to be scattered; to be separated 離諸病苦
371 8 to cut off 離諸病苦
372 8 to violate; to be contrary to 離諸病苦
373 8 to be distant from 離諸病苦
374 8 two 離諸病苦
375 8 to array; to align 離諸病苦
376 8 to pass through; to experience 離諸病苦
377 8 transcendence 離諸病苦
378 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸病苦
379 8 shòu to suffer; to be subjected to 不說受
380 8 shòu to transfer; to confer 不說受
381 8 shòu to receive; to accept 不說受
382 8 shòu to tolerate 不說受
383 8 shòu feelings; sensations 不說受
384 8 Ru River 汝見有法可守護耶
385 8 Ru 汝見有法可守護耶
386 8 行般若波羅蜜 xíng bōrěbōluómì course in perfect wisdom 是為行般若波羅蜜多
387 8 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
388 8 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
389 8 děng et cetera; and so on 并餘四天王天諸天子等
390 8 děng to wait 并餘四天王天諸天子等
391 8 děng to be equal 并餘四天王天諸天子等
392 8 děng degree; level 并餘四天王天諸天子等
393 8 děng to compare 并餘四天王天諸天子等
394 8 děng same; equal; sama 并餘四天王天諸天子等
395 8 無染 wúrǎn undefiled 色無染故
396 8 守護 shǒuhù to guard; to defend 我當守護其人及此法門
397 8 守護 shǒuhù to guard; rakṣa 我當守護其人及此法門
398 8 xiǎng to think
399 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
400 8 xiǎng to want
401 8 xiǎng to remember; to miss; to long for
402 8 xiǎng to plan
403 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
404 7 zhù to dwell; to live; to reside 右繞三匝退住一面
405 7 zhù to stop; to halt 右繞三匝退住一面
406 7 zhù to retain; to remain 右繞三匝退住一面
407 7 zhù to lodge at [temporarily] 右繞三匝退住一面
408 7 zhù verb complement 右繞三匝退住一面
409 7 zhù attaching; abiding; dwelling on 右繞三匝退住一面
410 7 摩訶薩 móhēsà mahasattva 所有慈氏菩薩摩訶薩
411 7 摩訶薩 móhēsà mahāsattva; mohasattva; a great being 所有慈氏菩薩摩訶薩
412 7 善根 shàngēn Wholesome Roots 恭敬供養種諸善根
413 7 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 恭敬供養種諸善根
414 7 虛空 xūkōng empty space 當如守護虛空
415 7 虛空 xūkōng the sky; space 當如守護虛空
416 7 虛空 xūkōng vast emptiness 當如守護虛空
417 7 虛空 xūkōng Void 當如守護虛空
418 7 虛空 xūkōng the sky; gagana 當如守護虛空
419 7 虛空 xūkōng space; ākāśa 當如守護虛空
420 7 gào to tell; to say; said; told 佛告彼諸梵王
421 7 gào to request 佛告彼諸梵王
422 7 gào to report; to inform 佛告彼諸梵王
423 7 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告彼諸梵王
424 7 gào to accuse; to sue 佛告彼諸梵王
425 7 gào to reach 佛告彼諸梵王
426 7 gào an announcement 佛告彼諸梵王
427 7 gào a party 佛告彼諸梵王
428 7 gào a vacation 佛告彼諸梵王
429 7 gào Gao 佛告彼諸梵王
430 7 gào to tell; jalp 佛告彼諸梵王
431 7 to go back; to return 又復
432 7 to resume; to restart 又復
433 7 to do in detail 又復
434 7 to restore 又復
435 7 to respond; to reply to 又復
436 7 Fu; Return 又復
437 7 to retaliate; to reciprocate 又復
438 7 to avoid forced labor or tax 又復
439 7 Fu 又復
440 7 doubled; to overlapping; folded 又復
441 7 a lined garment with doubled thickness 又復
442 7 xìng gender 一切法離性
443 7 xìng nature; disposition 一切法離性
444 7 xìng grammatical gender 一切法離性
445 7 xìng a property; a quality 一切法離性
446 7 xìng life; destiny 一切法離性
447 7 xìng sexual desire 一切法離性
448 7 xìng scope 一切法離性
449 7 xìng nature 一切法離性
450 7 如來 rúlái Tathagata 如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多
451 7 如來 Rúlái Tathagata 如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多
452 7 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來無量功德波羅蜜多是般若波羅蜜多
453 6 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta; sarvajña-jñāta 一切智智無著無礙故
454 6 fāng square; quadrilateral; one side 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
455 6 fāng Fang 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
456 6 fāng Kangxi radical 70 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
457 6 fāng square shaped 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
458 6 fāng prescription 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
459 6 fāng power; involution; abbreviation for a square meter or cubic meter 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
460 6 fāng local 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
461 6 fāng a way; a method 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
462 6 fāng a direction; a side; a position 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
463 6 fāng an area; a region 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
464 6 fāng a party; a side 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
465 6 fāng a principle; a formula 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
466 6 fāng honest; upright; proper 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
467 6 fāng magic 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
468 6 fāng earth 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
469 6 fāng earthly; mundane 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
470 6 fāng a scope; an aspect 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
471 6 fāng side-by-side; parallel 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
472 6 fāng agreeable; equable 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
473 6 fāng equal; equivalent 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
474 6 fāng to compare 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
475 6 fāng a wooden tablet for writing 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
476 6 fāng a convention; a common practice 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
477 6 fāng a law; a standard 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
478 6 fāng to own; to possess 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
479 6 fāng to disobey; to violate 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
480 6 fāng to slander; to defame 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
481 6 páng beside 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
482 6 fāng direction; diś 於諸方處一一如應宣說般若波羅蜜多法門
483 6 讀誦 dú sòng read aloud; recite repeatedly; svādyāya 聽受讀誦
484 6 識相 shíxiāng to be sensible; to be tactful 識不住識相
485 6 zhèng proof 亦無法可證
486 6 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 亦無法可證
487 6 zhèng to advise against 亦無法可證
488 6 zhèng certificate 亦無法可證
489 6 zhèng an illness 亦無法可證
490 6 zhèng to accuse 亦無法可證
491 6 zhèng realization; adhigama 亦無法可證
492 6 zhèng obtaining; prāpti 亦無法可證
493 6 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 汝等於此地方今見諸佛如是宣說般若波羅蜜多法門
494 6 成熟 chéngshú ripe 當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根
495 6 成熟 chéngshú to become skilled; experienced 當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根
496 6 成熟 chéngshú mature [psychologically] 當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根
497 6 成熟 chéngshú satisfaction; tṛpti 當知是菩薩久已安住大乘法中成熟善根
498 6 to reach 我當守護其人及此法門
499 6 to attain 我當守護其人及此法門
500 6 to understand 我當守護其人及此法門

Frequencies of all Words

Top 823

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 117 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
2 90 shì is; are; am; to be 是即名為真實守護
3 90 shì is exactly 是即名為真實守護
4 90 shì is suitable; is in contrast 是即名為真實守護
5 90 shì this; that; those 是即名為真實守護
6 90 shì really; certainly 是即名為真實守護
7 90 shì correct; yes; affirmative 是即名為真實守護
8 90 shì true 是即名為真實守護
9 90 shì is; has; exists 是即名為真實守護
10 90 shì used between repetitions of a word 是即名為真實守護
11 90 shì a matter; an affair 是即名為真實守護
12 90 shì Shi 是即名為真實守護
13 90 shì is; bhū 是即名為真實守護
14 90 shì this; idam 是即名為真實守護
15 87 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以佛威神加持力故
16 87 old; ancient; former; past 以佛威神加持力故
17 87 reason; cause; purpose 以佛威神加持力故
18 87 to die 以佛威神加持力故
19 87 so; therefore; hence 以佛威神加持力故
20 87 original 以佛威神加持力故
21 87 accident; happening; instance 以佛威神加持力故
22 87 a friend; an acquaintance; friendship 以佛威神加持力故
23 87 something in the past 以佛威神加持力故
24 87 deceased; dead 以佛威神加持力故
25 87 still; yet 以佛威神加持力故
26 87 therefore; tasmāt 以佛威神加持力故
27 55 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 大波羅蜜多是般若波羅蜜多
28 51 no 即於諸法無所觀
29 51 Kangxi radical 71 即於諸法無所觀
30 51 to not have; without 即於諸法無所觀
31 51 has not yet 即於諸法無所觀
32 51 mo 即於諸法無所觀
33 51 do not 即於諸法無所觀
34 51 not; -less; un- 即於諸法無所觀
35 51 regardless of 即於諸法無所觀
36 51 to not have 即於諸法無所觀
37 51 um 即於諸法無所觀
38 51 Wu 即於諸法無所觀
39 51 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 即於諸法無所觀
40 51 not; non- 即於諸法無所觀
41 51 mo 即於諸法無所觀
42 44 ruò to seem; to be like; as 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
43 44 ruò seemingly 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
44 44 ruò if 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
45 44 ruò you 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
46 44 ruò this; that 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
47 44 ruò and; or 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
48 44 ruò as for; pertaining to 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
49 44 pomegranite 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
50 44 ruò to choose 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
51 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
52 44 ruò thus 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
53 44 ruò pollia 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
54 44 ruò Ruo 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
55 44 ruò only then 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
56 44 ja 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
57 44 jñā 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
58 44 ruò if; yadi 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
59 36 this; these 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
60 36 in this way 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
61 36 otherwise; but; however; so 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
62 36 at this time; now; here 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
63 36 this; here; etad 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
64 34 in; at 於一切處即為人及非人伺得其便
65 34 in; at 於一切處即為人及非人伺得其便
66 34 in; at; to; from 於一切處即為人及非人伺得其便
67 34 to go; to 於一切處即為人及非人伺得其便
68 34 to rely on; to depend on 於一切處即為人及非人伺得其便
69 34 to go to; to arrive at 於一切處即為人及非人伺得其便
70 34 from 於一切處即為人及非人伺得其便
71 34 give 於一切處即為人及非人伺得其便
72 34 oppposing 於一切處即為人及非人伺得其便
73 34 and 於一切處即為人及非人伺得其便
74 34 compared to 於一切處即為人及非人伺得其便
75 34 by 於一切處即為人及非人伺得其便
76 34 and; as well as 於一切處即為人及非人伺得其便
77 34 for 於一切處即為人及非人伺得其便
78 34 Yu 於一切處即為人及非人伺得其便
79 34 a crow 於一切處即為人及非人伺得其便
80 34 whew; wow 於一切處即為人及非人伺得其便
81 34 near to; antike 於一切處即為人及非人伺得其便
82 33 如是 rúshì thus; so 如是
83 33 如是 rúshì thus, so 如是
84 33 如是 rúshì thus; evam 如是
85 33 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是
86 29 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
87 29 zhě that 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
88 29 zhě nominalizing function word 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
89 29 zhě used to mark a definition 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
90 29 zhě used to mark a pause 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
91 29 zhě topic marker; that; it 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
92 29 zhuó according to 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
93 29 zhě ca 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
94 29 法門 fǎmén Dharma gate 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
95 29 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 若有人受持此般若波羅蜜多法門者
96 29 甚深 shénshēn very profound; what is deep 般若波羅蜜多甚深微妙
97 29 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
98 29 suǒ an office; an institute 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
99 29 suǒ introduces a relative clause 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
100 29 suǒ it 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
101 29 suǒ if; supposing 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
102 29 suǒ a few; various; some 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
103 29 suǒ a place; a location 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
104 29 suǒ indicates a passive voice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
105 29 suǒ that which 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
106 29 suǒ an ordinal number 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
107 29 suǒ meaning 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
108 29 suǒ garrison 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
109 29 suǒ place; pradeśa 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
110 29 suǒ that which; yad 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
111 28 de potential marker 於一切處即為人及非人伺得其便
112 28 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 於一切處即為人及非人伺得其便
113 28 děi must; ought to 於一切處即為人及非人伺得其便
114 28 děi to want to; to need to 於一切處即為人及非人伺得其便
115 28 děi must; ought to 於一切處即為人及非人伺得其便
116 28 de 於一切處即為人及非人伺得其便
117 28 de infix potential marker 於一切處即為人及非人伺得其便
118 28 to result in 於一切處即為人及非人伺得其便
119 28 to be proper; to fit; to suit 於一切處即為人及非人伺得其便
120 28 to be satisfied 於一切處即為人及非人伺得其便
121 28 to be finished 於一切處即為人及非人伺得其便
122 28 de result of degree 於一切處即為人及非人伺得其便
123 28 de marks completion of an action 於一切處即為人及非人伺得其便
124 28 děi satisfying 於一切處即為人及非人伺得其便
125 28 to contract 於一切處即為人及非人伺得其便
126 28 marks permission or possibility 於一切處即為人及非人伺得其便
127 28 expressing frustration 於一切處即為人及非人伺得其便
128 28 to hear 於一切處即為人及非人伺得其便
129 28 to have; there is 於一切處即為人及非人伺得其便
130 28 marks time passed 於一切處即為人及非人伺得其便
131 28 obtain; attain; prāpta 於一切處即為人及非人伺得其便
132 28 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
133 28 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
134 26 yán to speak; to say; said 帝釋天主白佛言
135 26 yán language; talk; words; utterance; speech 帝釋天主白佛言
136 26 yán Kangxi radical 149 帝釋天主白佛言
137 26 yán a particle with no meaning 帝釋天主白佛言
138 26 yán phrase; sentence 帝釋天主白佛言
139 26 yán a word; a syllable 帝釋天主白佛言
140 26 yán a theory; a doctrine 帝釋天主白佛言
141 26 yán to regard as 帝釋天主白佛言
142 26 yán to act as 帝釋天主白佛言
143 26 yán word; vacana 帝釋天主白佛言
144 26 yán speak; vad 帝釋天主白佛言
145 25 not; no 不也
146 25 expresses that a certain condition cannot be acheived 不也
147 25 as a correlative 不也
148 25 no (answering a question) 不也
149 25 forms a negative adjective from a noun 不也
150 25 at the end of a sentence to form a question 不也
151 25 to form a yes or no question 不也
152 25 infix potential marker 不也
153 25 no; na 不也
154 24 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
155 24 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
156 24 shuì to persuade 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
157 24 shuō to teach; to recite; to explain 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
158 24 shuō a doctrine; a theory 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
159 24 shuō to claim; to assert 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
160 24 shuō allocution 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
161 24 shuō to criticize; to scold 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
162 24 shuō to indicate; to refer to 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
163 24 shuō speach; vāda 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
164 24 shuō to speak; bhāṣate 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
165 24 shuō to instruct 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
166 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨品第八之二
167 24 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨品第八之二
168 24 清淨 qīngjìng concise 清淨品第八之二
169 24 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨品第八之二
170 24 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨品第八之二
171 24 清淨 qīngjìng purity 清淨品第八之二
172 24 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨品第八之二
173 23 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 即於諸法無所觀
174 23 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提謂帝釋天主言
175 23 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提謂帝釋天主言
176 22 such as; for example; for instance 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
177 22 if 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
178 22 in accordance with 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
179 22 to be appropriate; should; with regard to 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
180 22 this 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
181 22 it is so; it is thus; can be compared with 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
182 22 to go to 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
183 22 to meet 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
184 22 to appear; to seem; to be like 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
185 22 at least as good as 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
186 22 and 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
187 22 or 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
188 22 but 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
189 22 then 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
190 22 naturally 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
191 22 expresses a question or doubt 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
192 22 you 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
193 22 the second lunar month 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
194 22 in; at 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
195 22 Ru 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
196 22 Thus 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
197 22 thus; tathā 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
198 22 like; iva 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
199 22 suchness; tathatā 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
200 21 that; those 彼呼聲響能守護耶
201 21 another; the other 彼呼聲響能守護耶
202 21 that; tad 彼呼聲響能守護耶
203 21 wèi for; to 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
204 21 wèi because of 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
205 21 wéi to act as; to serve 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
206 21 wéi to change into; to become 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
207 21 wéi to be; is 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
208 21 wéi to do 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
209 21 wèi for 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
210 21 wèi because of; for; to 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
211 21 wèi to 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
212 21 wéi in a passive construction 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
213 21 wéi forming a rehetorical question 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
214 21 wéi forming an adverb 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
215 21 wéi to add emphasis 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
216 21 wèi to support; to help 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
217 21 wéi to govern 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
218 21 wèi to be; bhū 若菩薩摩訶薩為欲守護般若波羅蜜多者
219 21 rén person; people; a human being 我當守護其人及此法門
220 21 rén Kangxi radical 9 我當守護其人及此法門
221 21 rén a kind of person 我當守護其人及此法門
222 21 rén everybody 我當守護其人及此法門
223 21 rén adult 我當守護其人及此法門
224 21 rén somebody; others 我當守護其人及此法門
225 21 rén an upright person 我當守護其人及此法門
226 21 rén person; manuṣya 我當守護其人及此法門
227 21 不可得 bù kě dé cannot be obtained 於其名中畢竟不可得
228 21 不可得 bù kě dé unobtainable 於其名中畢竟不可得
229 21 不可得 bù kě dé unattainable 於其名中畢竟不可得
230 20 爾時 ěr shí at that time 爾時
231 20 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
232 19 method; way 般若波羅蜜多法亦不可得
233 19 France 般若波羅蜜多法亦不可得
234 19 the law; rules; regulations 般若波羅蜜多法亦不可得
235 19 the teachings of the Buddha; Dharma 般若波羅蜜多法亦不可得
236 19 a standard; a norm 般若波羅蜜多法亦不可得
237 19 an institution 般若波羅蜜多法亦不可得
238 19 to emulate 般若波羅蜜多法亦不可得
239 19 magic; a magic trick 般若波羅蜜多法亦不可得
240 19 punishment 般若波羅蜜多法亦不可得
241 19 Fa 般若波羅蜜多法亦不可得
242 19 a precedent 般若波羅蜜多法亦不可得
243 19 a classification of some kinds of Han texts 般若波羅蜜多法亦不可得
244 19 relating to a ceremony or rite 般若波羅蜜多法亦不可得
245 19 Dharma 般若波羅蜜多法亦不可得
246 19 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 般若波羅蜜多法亦不可得
247 19 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 般若波羅蜜多法亦不可得
248 19 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 般若波羅蜜多法亦不可得
249 19 quality; characteristic 般若波羅蜜多法亦不可得
250 19 wén to hear 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
251 19 wén Wen 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
252 19 wén sniff at; to smell 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
253 19 wén to be widely known 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
254 19 wén to confirm; to accept 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
255 19 wén information 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
256 19 wèn famous; well known 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
257 19 wén knowledge; learning 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
258 19 wèn popularity; prestige; reputation 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
259 19 wén to question 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
260 19 wén heard; śruta 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
261 19 wén hearing; śruti 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
262 18 dāng to be; to act as; to serve as 我當守護其人及此法門
263 18 dāng at or in the very same; be apposite 我當守護其人及此法門
264 18 dāng dang (sound of a bell) 我當守護其人及此法門
265 18 dāng to face 我當守護其人及此法門
266 18 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當守護其人及此法門
267 18 dāng to manage; to host 我當守護其人及此法門
268 18 dāng should 我當守護其人及此法門
269 18 dāng to treat; to regard as 我當守護其人及此法門
270 18 dǎng to think 我當守護其人及此法門
271 18 dàng suitable; correspond to 我當守護其人及此法門
272 18 dǎng to be equal 我當守護其人及此法門
273 18 dàng that 我當守護其人及此法門
274 18 dāng an end; top 我當守護其人及此法門
275 18 dàng clang; jingle 我當守護其人及此法門
276 18 dāng to judge 我當守護其人及此法門
277 18 dǎng to bear on one's shoulder 我當守護其人及此法門
278 18 dàng the same 我當守護其人及此法門
279 18 dàng to pawn 我當守護其人及此法門
280 18 dàng to fail [an exam] 我當守護其人及此法門
281 18 dàng a trap 我當守護其人及此法門
282 18 dàng a pawned item 我當守護其人及此法門
283 18 dāng will be; bhaviṣyati 我當守護其人及此法門
284 17 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提謂帝釋天主言
285 17 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提謂帝釋天主言
286 17 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 當知一切法如呼聲響
287 17 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 當知一切法如呼聲響
288 17 zhū all; many; various 帝釋及諸梵眾
289 17 zhū Zhu 帝釋及諸梵眾
290 17 zhū all; members of the class 帝釋及諸梵眾
291 17 zhū interrogative particle 帝釋及諸梵眾
292 17 zhū him; her; them; it 帝釋及諸梵眾
293 17 zhū of; in 帝釋及諸梵眾
294 17 zhū all; many; sarva 帝釋及諸梵眾
295 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
296 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
297 17 菩薩 púsà bodhisattva 彼菩薩以如是名句文
298 17 zhī to know 當知一切法如呼聲響
299 17 zhī to comprehend 當知一切法如呼聲響
300 17 zhī to inform; to tell 當知一切法如呼聲響
301 17 zhī to administer 當知一切法如呼聲響
302 17 zhī to distinguish; to discern 當知一切法如呼聲響
303 17 zhī to be close friends 當知一切法如呼聲響
304 17 zhī to feel; to sense; to perceive 當知一切法如呼聲響
305 17 zhī to receive; to entertain 當知一切法如呼聲響
306 17 zhī knowledge 當知一切法如呼聲響
307 17 zhī consciousness; perception 當知一切法如呼聲響
308 17 zhī a close friend 當知一切法如呼聲響
309 17 zhì wisdom 當知一切法如呼聲響
310 17 zhì Zhi 當知一切法如呼聲響
311 17 zhī Understanding 當知一切法如呼聲響
312 17 zhī know; jña 當知一切法如呼聲響
313 16 shí knowledge; understanding 識若常若無常
314 16 shí to know; to be familiar with 識若常若無常
315 16 zhì to record 識若常若無常
316 16 shí thought; cognition 識若常若無常
317 16 shí to understand 識若常若無常
318 16 shí experience; common sense 識若常若無常
319 16 shí a good friend 識若常若無常
320 16 zhì to remember; to memorize 識若常若無常
321 16 zhì a label; a mark 識若常若無常
322 16 zhì an inscription 識若常若無常
323 16 zhì just now 識若常若無常
324 16 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識若常若無常
325 15 to fly 如是習般若波羅蜜多
326 15 to practice; to exercise 如是習般若波羅蜜多
327 15 to be familiar with 如是習般若波羅蜜多
328 15 a habit; a custom 如是習般若波羅蜜多
329 15 a trusted aide; a close acquaintance 如是習般若波羅蜜多
330 15 frequently; constantly; regularly; often 如是習般若波羅蜜多
331 15 to teach 如是習般若波羅蜜多
332 15 flapping 如是習般若波羅蜜多
333 15 Xi 如是習般若波羅蜜多
334 15 cultivated; bhāvita 如是習般若波羅蜜多
335 15 latent tendencies; predisposition 如是習般若波羅蜜多
336 15 xíng to walk 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
337 15 xíng capable; competent 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
338 15 háng profession 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
339 15 háng line; row 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
340 15 xíng Kangxi radical 144 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
341 15 xíng to travel 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
342 15 xìng actions; conduct 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
343 15 xíng to do; to act; to practice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
344 15 xíng all right; OK; okay 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
345 15 háng horizontal line 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
346 15 héng virtuous deeds 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
347 15 hàng a line of trees 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
348 15 hàng bold; steadfast 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
349 15 xíng to move 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
350 15 xíng to put into effect; to implement 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
351 15 xíng travel 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
352 15 xíng to circulate 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
353 15 xíng running script; running script 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
354 15 xíng temporary 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
355 15 xíng soon 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
356 15 háng rank; order 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
357 15 háng a business; a shop 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
358 15 xíng to depart; to leave 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
359 15 xíng to experience 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
360 15 xíng path; way 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
361 15 xíng xing; ballad 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
362 15 xíng a round [of drinks] 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
363 15 xíng Xing 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
364 15 xíng moreover; also 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
365 15 xíng Practice 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
366 15 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
367 15 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
368 14 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主白佛言
369 14 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 帝釋天主白佛言
370 14 zhōng middle 三千大千世界一一界中
371 14 zhōng medium; medium sized 三千大千世界一一界中
372 14 zhōng China 三千大千世界一一界中
373 14 zhòng to hit the mark 三千大千世界一一界中
374 14 zhōng in; amongst 三千大千世界一一界中
375 14 zhōng midday 三千大千世界一一界中
376 14 zhōng inside 三千大千世界一一界中
377 14 zhōng during 三千大千世界一一界中
378 14 zhōng Zhong 三千大千世界一一界中
379 14 zhōng intermediary 三千大千世界一一界中
380 14 zhōng half 三千大千世界一一界中
381 14 zhōng just right; suitably 三千大千世界一一界中
382 14 zhōng while 三千大千世界一一界中
383 14 zhòng to reach; to attain 三千大千世界一一界中
384 14 zhòng to suffer; to infect 三千大千世界一一界中
385 14 zhòng to obtain 三千大千世界一一界中
386 14 zhòng to pass an exam 三千大千世界一一界中
387 14 zhōng middle 三千大千世界一一界中
388 13 白佛 bái fó to address the Buddha 帝釋天主白佛言
389 13 also; too 其請問者亦如帝釋天主
390 13 but 其請問者亦如帝釋天主
391 13 this; he; she 其請問者亦如帝釋天主
392 13 although; even though 其請問者亦如帝釋天主
393 13 already 其請問者亦如帝釋天主
394 13 particle with no meaning 其請問者亦如帝釋天主
395 13 Yi 其請問者亦如帝釋天主
396 13 Buddha; Awakened One 以佛威神加持力故
397 13 relating to Buddhism 以佛威神加持力故
398 13 a statue or image of a Buddha 以佛威神加持力故
399 13 a Buddhist text 以佛威神加持力故
400 13 to touch; to stroke 以佛威神加持力故
401 13 Buddha 以佛威神加持力故
402 13 Buddha; Awakened One 以佛威神加持力故
403 13 already 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
404 13 Kangxi radical 49 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
405 13 from 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
406 13 to bring to an end; to stop 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
407 13 final aspectual particle 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
408 13 afterwards; thereafter 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
409 13 too; very; excessively 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
410 13 to complete 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
411 13 to demote; to dismiss 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
412 13 to recover from an illness 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
413 13 certainly 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
414 13 an interjection of surprise 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
415 13 this 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
416 13 former; pūrvaka 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
417 13 former; pūrvaka 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
418 12 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子知帝釋天主心所念已
419 12 何以 héyǐ why 何以故
420 12 何以 héyǐ how 何以故
421 12 何以 héyǐ how is that? 何以故
422 12 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 當成阿耨多羅三藐三菩提果已
423 11 yǒu is; are; to exist 若有善男子
424 11 yǒu to have; to possess 若有善男子
425 11 yǒu indicates an estimate 若有善男子
426 11 yǒu indicates a large quantity 若有善男子
427 11 yǒu indicates an affirmative response 若有善男子
428 11 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若有善男子
429 11 yǒu used to compare two things 若有善男子
430 11 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若有善男子
431 11 yǒu used before the names of dynasties 若有善男子
432 11 yǒu a certain thing; what exists 若有善男子
433 11 yǒu multiple of ten and ... 若有善男子
434 11 yǒu abundant 若有善男子
435 11 yǒu purposeful 若有善男子
436 11 yǒu You 若有善男子
437 11 yǒu 1. existence; 2. becoming 若有善男子
438 11 yǒu becoming; bhava 若有善男子
439 11 shí time; a point or period of time
440 11 shí a season; a quarter of a year
441 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day
442 11 shí at that time
443 11 shí fashionable
444 11 shí fate; destiny; luck
445 11 shí occasion; opportunity; chance
446 11 shí tense
447 11 shí particular; special
448 11 shí to plant; to cultivate
449 11 shí hour (measure word)
450 11 shí an era; a dynasty
451 11 shí time [abstract]
452 11 shí seasonal
453 11 shí frequently; often
454 11 shí occasionally; sometimes
455 11 shí on time
456 11 shí this; that
457 11 shí to wait upon
458 11 shí hour
459 11 shí appropriate; proper; timely
460 11 shí Shi
461 11 shí a present; currentlt
462 11 shí time; kāla
463 11 shí at that time; samaya
464 11 shí then; atha
465 11 his; hers; its; theirs 我當守護其人及此法門
466 11 to add emphasis 我當守護其人及此法門
467 11 used when asking a question in reply to a question 我當守護其人及此法門
468 11 used when making a request or giving an order 我當守護其人及此法門
469 11 he; her; it; them 我當守護其人及此法門
470 11 probably; likely 我當守護其人及此法門
471 11 will 我當守護其人及此法門
472 11 may 我當守護其人及此法門
473 11 if 我當守護其人及此法門
474 11 or 我當守護其人及此法門
475 11 Qi 我當守護其人及此法門
476 11 he; her; it; saḥ; sā; tad 我當守護其人及此法門
477 11 憍尸迦 jiāoshījiā Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 憍尸迦
478 11 color 不說色若常若無常
479 11 form; matter 不說色若常若無常
480 11 shǎi dice 不說色若常若無常
481 11 Kangxi radical 139 不說色若常若無常
482 11 countenance 不說色若常若無常
483 11 scene; sight 不說色若常若無常
484 11 feminine charm; female beauty 不說色若常若無常
485 11 kind; type 不說色若常若無常
486 11 quality 不說色若常若無常
487 11 to be angry 不說色若常若無常
488 11 to seek; to search for 不說色若常若無常
489 11 lust; sexual desire 不說色若常若無常
490 11 form; rupa 不說色若常若無常
491 10 如理 rú lǐ principle of suchness 若菩薩摩訶薩如所說般若波羅蜜多如理而行隨順相應者
492 10 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
493 10 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
494 10 zhuàn a revolution 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
495 10 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
496 10 zhuǎn to turn; to rotate 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
497 10 zhuǎi to use many literary allusions 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
498 10 zhuǎn to transfer 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
499 10 zhuǎn to move forward; pravartana 得聞世尊第二轉此甚深般若波羅蜜多法輪
500 10 不住色 bù zhù sè does not stand in the notion of form 不住色不住色相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
therefore; tasmāt
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
this; here; etad
near to; antike
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
zhě ca

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大梵王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
梵王 102 Brahma
梵众 梵眾 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
天主 116
 1. Mahesvara
 2. Śakra
 3. Śaṃkarasvāmin
 4. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 118.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
白佛 98 to address the Buddha
白月 98 first half of the month; śuklapakṣa
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不住色 98 does not stand in the notion of form
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
初禅 初禪 99 first dhyāna; first jhana
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大利 100 great advantage; great benefit
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
 3. focus the mind on; samanvāharati
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
卷第九 106 scroll 9
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空解脱门 空解脫門 107 the door of deliverance of emptiness
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
利乐 利樂 108 blessing and joy
离欲 離欲 108 free of desire
离诸着 離諸著 108 abandoning all those points of attachment
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
念处 念處 110 smṛtyupasthāna; satipaṭṭhāna; smrtyupasthana; satipatthana; foundation of mindfulness
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
千佛 113 thousand Buddhas
清净心 清淨心 113 pure mind
勤求 113 to diligently seek
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实智 如實智 114 knowledge of all things
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
三匝 115 to circumambulate three times
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善利 115 great benefit
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
少善根 115 few good roots; little virtue
身根 115 sense of touch
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十波罗蜜多 十波羅蜜多 115 ten pāramitās; ten perfections
受法 115 to receive the Dharma
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
娑婆 115
 1. Saha
 2. to bear; to endure without complaint; saha
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
未来世 未來世 119 times to come; the future
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所有 無所有 119 nothingness
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
信受 120 to believe and accept
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心所 120 a mental factor; caitta
心业 心業 120 the mental karma
阳焰 陽焰 121 a mirage; a particle of light; marīci
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法真如平等 121 all dharmas are identical to tathatā
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
有法 121 something that exists
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
证得 證得 122 realize; prāpti
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara