Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 17

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 111 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提復白佛言
2 111 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提復白佛言
3 58 yán to speak; to say; said 尊者須菩提復白佛言
4 58 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提復白佛言
5 58 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提復白佛言
6 58 yán phrase; sentence 尊者須菩提復白佛言
7 58 yán a word; a syllable 尊者須菩提復白佛言
8 58 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提復白佛言
9 58 yán to regard as 尊者須菩提復白佛言
10 58 yán to act as 尊者須菩提復白佛言
11 58 yán word; vacana 尊者須菩提復白佛言
12 58 yán speak; vad 尊者須菩提復白佛言
13 58 infix potential marker 彼人於一日中所起欲念而為多不
14 53 suǒ a few; various; some 如佛所說
15 53 suǒ a place; a location 如佛所說
16 53 suǒ indicates a passive voice 如佛所說
17 53 suǒ an ordinal number 如佛所說
18 53 suǒ meaning 如佛所說
19 53 suǒ garrison 如佛所說
20 53 suǒ place; pradeśa 如佛所說
21 42 Kangxi radical 71 無願
22 42 to not have; without 無願
23 42 mo 無願
24 42 to not have 無願
25 42 Wu 無願
26 42 mo 無願
27 42 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 甚深相者即般若波羅蜜多相
28 39 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
29 38 xíng to walk
30 38 xíng capable; competent
31 38 háng profession
32 38 xíng Kangxi radical 144
33 38 xíng to travel
34 38 xìng actions; conduct
35 38 xíng to do; to act; to practice
36 38 xíng all right; OK; okay
37 38 háng horizontal line
38 38 héng virtuous deeds
39 38 hàng a line of trees
40 38 hàng bold; steadfast
41 38 xíng to move
42 38 xíng to put into effect; to implement
43 38 xíng travel
44 38 xíng to circulate
45 38 xíng running script; running script
46 38 xíng temporary
47 38 háng rank; order
48 38 háng a business; a shop
49 38 xíng to depart; to leave
50 38 xíng to experience
51 38 xíng path; way
52 38 xíng xing; ballad
53 38 xíng Xing
54 38 xíng Practice
55 38 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
56 38 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
57 37 to go; to 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
58 37 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
59 37 Yu 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
60 37 a crow 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
61 35 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提
62 35 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
63 35 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
64 33 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
65 33 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
66 31 xiàng to observe; to assess 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
67 31 xiàng appearance; portrait; picture 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
68 31 xiàng countenance; personage; character; disposition 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
69 31 xiàng to aid; to help 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
70 31 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
71 31 xiàng a sign; a mark; appearance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
72 31 xiāng alternately; in turn 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
73 31 xiāng Xiang 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
74 31 xiāng form substance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
75 31 xiāng to express 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
76 31 xiàng to choose 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
77 31 xiāng Xiang 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
78 31 xiāng an ancient musical instrument 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
79 31 xiāng the seventh lunar month 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
80 31 xiāng to compare 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
81 31 xiàng to divine 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
82 31 xiàng to administer 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
83 31 xiàng helper for a blind person 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
84 31 xiāng rhythm [music] 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
85 31 xiāng the upper frets of a pipa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
86 31 xiāng coralwood 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
87 31 xiàng ministry 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
88 31 xiàng to supplement; to enhance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
89 31 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
90 31 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
91 31 xiàng sign; mark; liṅga 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
92 31 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
93 30 to be near by; to be close to 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
94 30 at that time 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
95 30 to be exactly the same as; to be thus 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
96 30 supposed; so-called 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
97 30 to arrive at; to ascend 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
98 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
99 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
100 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
101 27 Yi 譬如世間有多欲人欲覺亦多
102 27 ér Kangxi radical 126 而於一時與端正女人共為期會
103 27 ér as if; to seem like 而於一時與端正女人共為期會
104 27 néng can; able 而於一時與端正女人共為期會
105 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於一時與端正女人共為期會
106 27 ér to arrive; up to 而於一時與端正女人共為期會
107 25 zhōng middle 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
108 25 zhōng medium; medium sized 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
109 25 zhōng China 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
110 25 zhòng to hit the mark 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
111 25 zhōng midday 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
112 25 zhōng inside 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
113 25 zhōng during 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
114 25 zhōng Zhong 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
115 25 zhōng intermediary 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
116 25 zhōng half 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
117 25 zhòng to reach; to attain 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
118 25 zhòng to suffer; to infect 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
119 25 zhòng to obtain 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
120 25 zhòng to pass an exam 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
121 25 zhōng middle 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
122 24 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 以是法施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提
123 23 甚深 shénshēn very profound; what is deep 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
124 22 meaning; sense 寂靜等義
125 22 justice; right action; righteousness 寂靜等義
126 22 artificial; man-made; fake 寂靜等義
127 22 chivalry; generosity 寂靜等義
128 22 just; righteous 寂靜等義
129 22 adopted 寂靜等義
130 22 a relationship 寂靜等義
131 22 volunteer 寂靜等義
132 22 something suitable 寂靜等義
133 22 a martyr 寂靜等義
134 22 a law 寂靜等義
135 22 Yi 寂靜等義
136 22 Righteousness 寂靜等義
137 22 aim; artha 寂靜等義
138 22 néng can; able 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
139 22 néng ability; capacity 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
140 22 néng a mythical bear-like beast 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
141 22 néng energy 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
142 22 néng function; use 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
143 22 néng talent 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
144 22 néng expert at 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
145 22 néng to be in harmony 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
146 22 néng to tend to; to care for 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
147 22 néng to reach; to arrive at 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
148 22 néng to be able; śak 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
149 22 method; way 如理作意思惟修習宣說是法
150 22 France 如理作意思惟修習宣說是法
151 22 the law; rules; regulations 如理作意思惟修習宣說是法
152 22 the teachings of the Buddha; Dharma 如理作意思惟修習宣說是法
153 22 a standard; a norm 如理作意思惟修習宣說是法
154 22 an institution 如理作意思惟修習宣說是法
155 22 to emulate 如理作意思惟修習宣說是法
156 22 magic; a magic trick 如理作意思惟修習宣說是法
157 22 punishment 如理作意思惟修習宣說是法
158 22 Fa 如理作意思惟修習宣說是法
159 22 a precedent 如理作意思惟修習宣說是法
160 22 a classification of some kinds of Han texts 如理作意思惟修習宣說是法
161 22 relating to a ceremony or rite 如理作意思惟修習宣說是法
162 22 Dharma 如理作意思惟修習宣說是法
163 22 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如理作意思惟修習宣說是法
164 22 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如理作意思惟修習宣說是法
165 22 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如理作意思惟修習宣說是法
166 22 quality; characteristic 如理作意思惟修習宣說是法
167 22 zuò to do 無作
168 22 zuò to act as; to serve as 無作
169 22 zuò to start 無作
170 22 zuò a writing; a work 無作
171 22 zuò to dress as; to be disguised as 無作
172 22 zuō to create; to make 無作
173 22 zuō a workshop 無作
174 22 zuō to write; to compose 無作
175 22 zuò to rise 無作
176 22 zuò to be aroused 無作
177 22 zuò activity; action; undertaking 無作
178 22 zuò to regard as 無作
179 22 zuò action; kāraṇa 無作
180 21 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
181 21 無量 wúliàng immeasurable 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
182 21 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
183 21 無量 wúliàng Atula 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
184 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我於何時當得此女而為集會
185 20 děi to want to; to need to 我於何時當得此女而為集會
186 20 děi must; ought to 我於何時當得此女而為集會
187 20 de 我於何時當得此女而為集會
188 20 de infix potential marker 我於何時當得此女而為集會
189 20 to result in 我於何時當得此女而為集會
190 20 to be proper; to fit; to suit 我於何時當得此女而為集會
191 20 to be satisfied 我於何時當得此女而為集會
192 20 to be finished 我於何時當得此女而為集會
193 20 děi satisfying 我於何時當得此女而為集會
194 20 to contract 我於何時當得此女而為集會
195 20 to hear 我於何時當得此女而為集會
196 20 to have; there is 我於何時當得此女而為集會
197 20 marks time passed 我於何時當得此女而為集會
198 20 obtain; attain; prāpta 我於何時當得此女而為集會
199 20 zhě ca 如是相應者
200 18 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 譬如世間有多欲人欲覺亦多
201 18 duó many; much 譬如世間有多欲人欲覺亦多
202 18 duō more 譬如世間有多欲人欲覺亦多
203 18 duō excessive 譬如世間有多欲人欲覺亦多
204 18 duō abundant 譬如世間有多欲人欲覺亦多
205 18 duō to multiply; to acrue 譬如世間有多欲人欲覺亦多
206 18 duō Duo 譬如世間有多欲人欲覺亦多
207 18 duō ta 譬如世間有多欲人欲覺亦多
208 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如佛所說
209 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如佛所說
210 18 shuì to persuade 如佛所說
211 18 shuō to teach; to recite; to explain 如佛所說
212 18 shuō a doctrine; a theory 如佛所說
213 18 shuō to claim; to assert 如佛所說
214 18 shuō allocution 如佛所說
215 18 shuō to criticize; to scold 如佛所說
216 18 shuō to indicate; to refer to 如佛所說
217 18 shuō speach; vāda 如佛所說
218 18 shuō to speak; bhāṣate 如佛所說
219 18 shuō to instruct 如佛所說
220 17 白佛 bái fó to address the Buddha 尊者須菩提復白佛言
221 17 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提復白佛言
222 17 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提復白佛言
223 17 fēi Kangxi radical 175 非前焰燃亦不離前焰
224 17 fēi wrong; bad; untruthful 非前焰燃亦不離前焰
225 17 fēi different 非前焰燃亦不離前焰
226 17 fēi to not be; to not have 非前焰燃亦不離前焰
227 17 fēi to violate; to be contrary to 非前焰燃亦不離前焰
228 17 fēi Africa 非前焰燃亦不離前焰
229 17 fēi to slander 非前焰燃亦不離前焰
230 17 fěi to avoid 非前焰燃亦不離前焰
231 17 fēi must 非前焰燃亦不離前焰
232 17 fēi an error 非前焰燃亦不離前焰
233 17 fēi a problem; a question 非前焰燃亦不離前焰
234 17 fēi evil 非前焰燃亦不離前焰
235 17 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子白尊者須菩提言
236 16 to leave; to depart; to go away; to part 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
237 16 a mythical bird 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
238 16 li; one of the eight divinatory trigrams 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
239 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
240 16 chī a dragon with horns not yet grown 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
241 16 a mountain ash 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
242 16 vanilla; a vanilla-like herb 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
243 16 to be scattered; to be separated 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
244 16 to cut off 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
245 16 to violate; to be contrary to 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
246 16 to be distant from 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
247 16 two 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
248 16 to array; to align 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
249 16 to pass through; to experience 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
250 16 transcendence 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
251 16 to avoid; to abstain from; viramaṇa 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
252 16 to use; to grasp 能以微妙方便
253 16 to rely on 能以微妙方便
254 16 to regard 能以微妙方便
255 16 to be able to 能以微妙方便
256 16 to order; to command 能以微妙方便
257 16 used after a verb 能以微妙方便
258 16 a reason; a cause 能以微妙方便
259 16 Israel 能以微妙方便
260 16 Yi 能以微妙方便
261 16 use; yogena 能以微妙方便
262 16 ye 非一切法義耶
263 16 ya 非一切法義耶
264 16 self 我於何時當得此女而為集會
265 16 [my] dear 我於何時當得此女而為集會
266 16 Wo 我於何時當得此女而為集會
267 16 self; atman; attan 我於何時當得此女而為集會
268 16 ga 我於何時當得此女而為集會
269 16 can; may; permissible 而不見彼施相可得
270 16 to approve; to permit 而不見彼施相可得
271 16 to be worth 而不見彼施相可得
272 16 to suit; to fit 而不見彼施相可得
273 16 khan 而不見彼施相可得
274 16 to recover 而不見彼施相可得
275 16 to act as 而不見彼施相可得
276 16 to be worth; to deserve 而不見彼施相可得
277 16 used to add emphasis 而不見彼施相可得
278 16 beautiful 而不見彼施相可得
279 16 Ke 而不見彼施相可得
280 16 can; may; śakta 而不見彼施相可得
281 15 niàn to read aloud 彼作是念
282 15 niàn to remember; to expect 彼作是念
283 15 niàn to miss 彼作是念
284 15 niàn to consider 彼作是念
285 15 niàn to recite; to chant 彼作是念
286 15 niàn to show affection for 彼作是念
287 15 niàn a thought; an idea 彼作是念
288 15 niàn twenty 彼作是念
289 15 niàn memory 彼作是念
290 15 niàn an instant 彼作是念
291 15 niàn Nian 彼作是念
292 15 niàn mindfulness; smrti 彼作是念
293 15 niàn a thought; citta 彼作是念
294 15 xīn heart [organ] 彼前心後心而各不俱
295 15 xīn Kangxi radical 61 彼前心後心而各不俱
296 15 xīn mind; consciousness 彼前心後心而各不俱
297 15 xīn the center; the core; the middle 彼前心後心而各不俱
298 15 xīn one of the 28 star constellations 彼前心後心而各不俱
299 15 xīn heart 彼前心後心而各不俱
300 15 xīn emotion 彼前心後心而各不俱
301 15 xīn intention; consideration 彼前心後心而各不俱
302 15 xīn disposition; temperament 彼前心後心而各不俱
303 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 彼前心後心而各不俱
304 15 xiǎng to think
305 15 xiǎng to speculate; to suppose; to consider
306 15 xiǎng to want
307 15 xiǎng to remember; to miss; to long for
308 15 xiǎng to plan
309 15 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna
310 14 ya 不也
311 13 Ru River 於汝意云何
312 13 Ru 於汝意云何
313 13 一日 yī rì one [whole] day 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
314 13 一日 yī rì one [particular] day 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
315 13 一日 yī rì duration of one day; ekāham 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
316 13 wéi to act as; to serve 若無色是為色甚深
317 13 wéi to change into; to become 若無色是為色甚深
318 13 wéi to be; is 若無色是為色甚深
319 13 wéi to do 若無色是為色甚深
320 13 wèi to support; to help 若無色是為色甚深
321 13 wéi to govern 若無色是為色甚深
322 13 wèi to be; bhū 若無色是為色甚深
323 13 一切法 yīqiē fǎ all dharmas; all things; sarvadharma 一切法義亦即甚深相
324 13 一切法 yīqiē fǎ all phenomena 一切法義亦即甚深相
325 12 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 於是法中無所分別
326 12 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 於是法中無所分別
327 12 分別 fēnbié difference 於是法中無所分別
328 12 分別 fēnbié discrimination 於是法中無所分別
329 12 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 於是法中無所分別
330 12 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 於是法中無所分別
331 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
332 12 relating to Buddhism 佛告須菩提言
333 12 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提言
334 12 a Buddhist text 佛告須菩提言
335 12 to touch; to stroke 佛告須菩提言
336 12 Buddha 佛告須菩提言
337 12 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
338 11 shēng to be born; to give birth 若心生已
339 11 shēng to live 若心生已
340 11 shēng raw 若心生已
341 11 shēng a student 若心生已
342 11 shēng life 若心生已
343 11 shēng to produce; to give rise 若心生已
344 11 shēng alive 若心生已
345 11 shēng a lifetime 若心生已
346 11 shēng to initiate; to become 若心生已
347 11 shēng to grow 若心生已
348 11 shēng unfamiliar 若心生已
349 11 shēng not experienced 若心生已
350 11 shēng hard; stiff; strong 若心生已
351 11 shēng having academic or professional knowledge 若心生已
352 11 shēng a male role in traditional theatre 若心生已
353 11 shēng gender 若心生已
354 11 shēng to develop; to grow 若心生已
355 11 shēng to set up 若心生已
356 11 shēng a prostitute 若心生已
357 11 shēng a captive 若心生已
358 11 shēng a gentleman 若心生已
359 11 shēng Kangxi radical 100 若心生已
360 11 shēng unripe 若心生已
361 11 shēng nature 若心生已
362 11 shēng to inherit; to succeed 若心生已
363 11 shēng destiny 若心生已
364 11 shēng birth 若心生已
365 11 qián front 為前心得耶
366 11 qián former; the past 為前心得耶
367 11 qián to go forward 為前心得耶
368 11 qián preceding 為前心得耶
369 11 qián before; earlier; prior 為前心得耶
370 11 qián to appear before 為前心得耶
371 11 qián future 為前心得耶
372 11 qián top; first 為前心得耶
373 11 qián battlefront 為前心得耶
374 11 qián before; former; pūrva 為前心得耶
375 11 qián facing; mukha 為前心得耶
376 11 to reply; to answer 我今不知以何法答
377 11 to reciprocate to 我今不知以何法答
378 11 to agree to; to assent to 我今不知以何法答
379 11 to acknowledge; to greet 我今不知以何法答
380 11 Da 我今不知以何法答
381 11 to answer; pratyukta 我今不知以何法答
382 10 Kangxi radical 49 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
383 10 to bring to an end; to stop 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
384 10 to complete 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
385 10 to demote; to dismiss 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
386 10 to recover from an illness 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
387 10 former; pūrvaka 彼不退轉菩薩摩訶薩已能成就無邊智故
388 10 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無生即無滅
389 10 miè to submerge 無生即無滅
390 10 miè to extinguish; to put out 無生即無滅
391 10 miè to eliminate 無生即無滅
392 10 miè to disappear; to fade away 無生即無滅
393 10 miè the cessation of suffering 無生即無滅
394 10 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無生即無滅
395 10 因緣 yīnyuán chance 頗有因緣
396 10 因緣 yīnyuán destiny 頗有因緣
397 10 因緣 yīnyuán according to this 頗有因緣
398 10 因緣 yīnyuán causes and conditions 頗有因緣
399 10 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 頗有因緣
400 10 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 頗有因緣
401 10 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 頗有因緣
402 10 shí time; a point or period of time 是時女人以餘緣故障礙失期
403 10 shí a season; a quarter of a year 是時女人以餘緣故障礙失期
404 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時女人以餘緣故障礙失期
405 10 shí fashionable 是時女人以餘緣故障礙失期
406 10 shí fate; destiny; luck 是時女人以餘緣故障礙失期
407 10 shí occasion; opportunity; chance 是時女人以餘緣故障礙失期
408 10 shí tense 是時女人以餘緣故障礙失期
409 10 shí particular; special 是時女人以餘緣故障礙失期
410 10 shí to plant; to cultivate 是時女人以餘緣故障礙失期
411 10 shí an era; a dynasty 是時女人以餘緣故障礙失期
412 10 shí time [abstract] 是時女人以餘緣故障礙失期
413 10 shí seasonal 是時女人以餘緣故障礙失期
414 10 shí to wait upon 是時女人以餘緣故障礙失期
415 10 shí hour 是時女人以餘緣故障礙失期
416 10 shí appropriate; proper; timely 是時女人以餘緣故障礙失期
417 10 shí Shi 是時女人以餘緣故障礙失期
418 10 shí a present; currentlt 是時女人以餘緣故障礙失期
419 10 shí time; kāla 是時女人以餘緣故障礙失期
420 10 shí at that time; samaya 是時女人以餘緣故障礙失期
421 10 善根 shàngēn Wholesome Roots 菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
422 10 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 菩薩以是善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
423 10 功德 gōngdé achievements and virtue 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
424 10 功德 gōngdé merit 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
425 10 功德 gōngdé quality; guṇa 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
426 10 功德 gōngdé merit; puṇya 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
427 10 shí knowledge; understanding 識甚深
428 10 shí to know; to be familiar with 識甚深
429 10 zhì to record 識甚深
430 10 shí thought; cognition 識甚深
431 10 shí to understand 識甚深
432 10 shí experience; common sense 識甚深
433 10 shí a good friend 識甚深
434 10 zhì to remember; to memorize 識甚深
435 10 zhì a label; a mark 識甚深
436 10 zhì an inscription 識甚深
437 10 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 識甚深
438 10 shòu to suffer; to be subjected to
439 10 shòu to transfer; to confer
440 10 shòu to receive; to accept
441 10 shòu to tolerate
442 10 shòu feelings; sensations
443 9 color 色甚深
444 9 form; matter 色甚深
445 9 shǎi dice 色甚深
446 9 Kangxi radical 139 色甚深
447 9 countenance 色甚深
448 9 scene; sight 色甚深
449 9 feminine charm; female beauty 色甚深
450 9 kind; type 色甚深
451 9 quality 色甚深
452 9 to be angry 色甚深
453 9 to seek; to search for 色甚深
454 9 lust; sexual desire 色甚深
455 9 form; rupa 色甚深
456 9 idea 於汝意云何
457 9 Italy (abbreviation) 於汝意云何
458 9 a wish; a desire; intention 於汝意云何
459 9 mood; feeling 於汝意云何
460 9 will; willpower; determination 於汝意云何
461 9 bearing; spirit 於汝意云何
462 9 to think of; to long for; to miss 於汝意云何
463 9 to anticipate; to expect 於汝意云何
464 9 to doubt; to suspect 於汝意云何
465 9 meaning 於汝意云何
466 9 a suggestion; a hint 於汝意云何
467 9 an understanding; a point of view 於汝意云何
468 9 Yi 於汝意云何
469 9 manas; mind; mentation 於汝意云何
470 9 不見 bújiàn to not see 而不見彼施相可得
471 9 不見 bújiàn to not meet 而不見彼施相可得
472 9 不見 bújiàn to disappear 而不見彼施相可得
473 9 名為 míngwèi to be called 云何名為色甚深
474 9 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
475 9 無邊 wúbiān boundless; ananta 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
476 9 rén person; people; a human being 譬如世間有多欲人欲覺亦多
477 9 rén Kangxi radical 9 譬如世間有多欲人欲覺亦多
478 9 rén a kind of person 譬如世間有多欲人欲覺亦多
479 9 rén everybody 譬如世間有多欲人欲覺亦多
480 9 rén adult 譬如世間有多欲人欲覺亦多
481 9 rén somebody; others 譬如世間有多欲人欲覺亦多
482 9 rén an upright person 譬如世間有多欲人欲覺亦多
483 9 rén person; manuṣya 譬如世間有多欲人欲覺亦多
484 9 修習 xiūxí to practice; to cultivate 如是修習
485 9 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 如是修習
486 9 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 不可說義有增減不
487 9 增減 zēng jiǎn increase or reduction 不可說義有增減不
488 9 yòu Kangxi radical 29 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
489 9 zhù to dwell; to live; to reside 如般若波羅蜜多住如是住
490 9 zhù to stop; to halt 如般若波羅蜜多住如是住
491 9 zhù to retain; to remain 如般若波羅蜜多住如是住
492 9 zhù to lodge at [temporarily] 如般若波羅蜜多住如是住
493 9 zhù verb complement 如般若波羅蜜多住如是住
494 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 如般若波羅蜜多住如是住
495 8 zhī to know 是故當知
496 8 zhī to comprehend 是故當知
497 8 zhī to inform; to tell 是故當知
498 8 zhī to administer 是故當知
499 8 zhī to distinguish; to discern 是故當知
500 8 zhī to be close friends 是故當知

Frequencies of all Words

Top 879

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 111 須菩提 xūpútí Subhuti 尊者須菩提復白佛言
2 111 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 尊者須菩提復白佛言
3 58 yán to speak; to say; said 尊者須菩提復白佛言
4 58 yán language; talk; words; utterance; speech 尊者須菩提復白佛言
5 58 yán Kangxi radical 149 尊者須菩提復白佛言
6 58 yán a particle with no meaning 尊者須菩提復白佛言
7 58 yán phrase; sentence 尊者須菩提復白佛言
8 58 yán a word; a syllable 尊者須菩提復白佛言
9 58 yán a theory; a doctrine 尊者須菩提復白佛言
10 58 yán to regard as 尊者須菩提復白佛言
11 58 yán to act as 尊者須菩提復白佛言
12 58 yán word; vacana 尊者須菩提復白佛言
13 58 yán speak; vad 尊者須菩提復白佛言
14 58 not; no 彼人於一日中所起欲念而為多不
15 58 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼人於一日中所起欲念而為多不
16 58 as a correlative 彼人於一日中所起欲念而為多不
17 58 no (answering a question) 彼人於一日中所起欲念而為多不
18 58 forms a negative adjective from a noun 彼人於一日中所起欲念而為多不
19 58 at the end of a sentence to form a question 彼人於一日中所起欲念而為多不
20 58 to form a yes or no question 彼人於一日中所起欲念而為多不
21 58 infix potential marker 彼人於一日中所起欲念而為多不
22 58 no; na 彼人於一日中所起欲念而為多不
23 57 shì is; are; am; to be 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
24 57 shì is exactly 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
25 57 shì is suitable; is in contrast 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
26 57 shì this; that; those 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
27 57 shì really; certainly 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
28 57 shì correct; yes; affirmative 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
29 57 shì true 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
30 57 shì is; has; exists 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
31 57 shì used between repetitions of a word 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
32 57 shì a matter; an affair 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
33 57 shì Shi 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
34 57 shì is; bhū 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
35 57 shì this; idam 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
36 53 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如佛所說
37 53 suǒ an office; an institute 如佛所說
38 53 suǒ introduces a relative clause 如佛所說
39 53 suǒ it 如佛所說
40 53 suǒ if; supposing 如佛所說
41 53 suǒ a few; various; some 如佛所說
42 53 suǒ a place; a location 如佛所說
43 53 suǒ indicates a passive voice 如佛所說
44 53 suǒ that which 如佛所說
45 53 suǒ an ordinal number 如佛所說
46 53 suǒ meaning 如佛所說
47 53 suǒ garrison 如佛所說
48 53 suǒ place; pradeśa 如佛所說
49 53 suǒ that which; yad 如佛所說
50 43 如是 rúshì thus; so 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
51 43 如是 rúshì thus, so 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
52 43 如是 rúshì thus; evam 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
53 43 如是 rúshì thus; evam 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
54 42 no 無願
55 42 Kangxi radical 71 無願
56 42 to not have; without 無願
57 42 has not yet 無願
58 42 mo 無願
59 42 do not 無願
60 42 not; -less; un- 無願
61 42 regardless of 無願
62 42 to not have 無願
63 42 um 無願
64 42 Wu 無願
65 42 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無願
66 42 not; non- 無願
67 42 mo 無願
68 42 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 甚深相者即般若波羅蜜多相
69 39 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
70 38 xíng to walk
71 38 xíng capable; competent
72 38 háng profession
73 38 háng line; row
74 38 xíng Kangxi radical 144
75 38 xíng to travel
76 38 xìng actions; conduct
77 38 xíng to do; to act; to practice
78 38 xíng all right; OK; okay
79 38 háng horizontal line
80 38 héng virtuous deeds
81 38 hàng a line of trees
82 38 hàng bold; steadfast
83 38 xíng to move
84 38 xíng to put into effect; to implement
85 38 xíng travel
86 38 xíng to circulate
87 38 xíng running script; running script
88 38 xíng temporary
89 38 xíng soon
90 38 háng rank; order
91 38 háng a business; a shop
92 38 xíng to depart; to leave
93 38 xíng to experience
94 38 xíng path; way
95 38 xíng xing; ballad
96 38 xíng a round [of drinks]
97 38 xíng Xing
98 38 xíng moreover; also
99 38 xíng Practice
100 38 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
101 38 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior
102 37 in; at 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
103 37 in; at 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
104 37 in; at; to; from 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
105 37 to go; to 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
106 37 to rely on; to depend on 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
107 37 to go to; to arrive at 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
108 37 from 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
109 37 give 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
110 37 oppposing 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
111 37 and 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
112 37 compared to 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
113 37 by 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
114 37 and; as well as 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
115 37 for 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
116 37 Yu 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
117 37 a crow 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
118 37 whew; wow 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
119 37 near to; antike 若菩薩摩訶薩於此甚深般若波羅蜜多相
120 35 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 畢竟得成阿耨多羅三藐三菩提
121 35 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
122 35 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
123 35 ruò to seem; to be like; as 若無色是為色甚深
124 35 ruò seemingly 若無色是為色甚深
125 35 ruò if 若無色是為色甚深
126 35 ruò you 若無色是為色甚深
127 35 ruò this; that 若無色是為色甚深
128 35 ruò and; or 若無色是為色甚深
129 35 ruò as for; pertaining to 若無色是為色甚深
130 35 pomegranite 若無色是為色甚深
131 35 ruò to choose 若無色是為色甚深
132 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若無色是為色甚深
133 35 ruò thus 若無色是為色甚深
134 35 ruò pollia 若無色是為色甚深
135 35 ruò Ruo 若無色是為色甚深
136 35 ruò only then 若無色是為色甚深
137 35 ja 若無色是為色甚深
138 35 jñā 若無色是為色甚深
139 35 ruò if; yadi 若無色是為色甚深
140 33 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
141 33 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
142 31 xiāng each other; one another; mutually 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
143 31 xiàng to observe; to assess 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
144 31 xiàng appearance; portrait; picture 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
145 31 xiàng countenance; personage; character; disposition 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
146 31 xiàng to aid; to help 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
147 31 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
148 31 xiàng a sign; a mark; appearance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
149 31 xiāng alternately; in turn 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
150 31 xiāng Xiang 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
151 31 xiāng form substance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
152 31 xiāng to express 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
153 31 xiàng to choose 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
154 31 xiāng Xiang 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
155 31 xiāng an ancient musical instrument 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
156 31 xiāng the seventh lunar month 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
157 31 xiāng to compare 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
158 31 xiàng to divine 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
159 31 xiàng to administer 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
160 31 xiàng helper for a blind person 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
161 31 xiāng rhythm [music] 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
162 31 xiāng the upper frets of a pipa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
163 31 xiāng coralwood 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
164 31 xiàng ministry 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
165 31 xiàng to supplement; to enhance 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
166 31 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
167 31 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
168 31 xiàng sign; mark; liṅga 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
169 31 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
170 30 promptly; right away; immediately 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
171 30 to be near by; to be close to 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
172 30 at that time 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
173 30 to be exactly the same as; to be thus 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
174 30 supposed; so-called 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
175 30 if; but 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
176 30 to arrive at; to ascend 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
177 30 then; following 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
178 30 so; just so; eva 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
179 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
180 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
181 29 菩薩 púsà bodhisattva 是菩薩一日所有最勝功德
182 28 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
183 28 old; ancient; former; past 何以故
184 28 reason; cause; purpose 何以故
185 28 to die 何以故
186 28 so; therefore; hence 何以故
187 28 original 何以故
188 28 accident; happening; instance 何以故
189 28 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
190 28 something in the past 何以故
191 28 deceased; dead 何以故
192 28 still; yet 何以故
193 28 therefore; tasmāt 何以故
194 27 also; too 譬如世間有多欲人欲覺亦多
195 27 but 譬如世間有多欲人欲覺亦多
196 27 this; he; she 譬如世間有多欲人欲覺亦多
197 27 although; even though 譬如世間有多欲人欲覺亦多
198 27 already 譬如世間有多欲人欲覺亦多
199 27 particle with no meaning 譬如世間有多欲人欲覺亦多
200 27 Yi 譬如世間有多欲人欲覺亦多
201 27 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而於一時與端正女人共為期會
202 27 ér Kangxi radical 126 而於一時與端正女人共為期會
203 27 ér you 而於一時與端正女人共為期會
204 27 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而於一時與端正女人共為期會
205 27 ér right away; then 而於一時與端正女人共為期會
206 27 ér but; yet; however; while; nevertheless 而於一時與端正女人共為期會
207 27 ér if; in case; in the event that 而於一時與端正女人共為期會
208 27 ér therefore; as a result; thus 而於一時與端正女人共為期會
209 27 ér how can it be that? 而於一時與端正女人共為期會
210 27 ér so as to 而於一時與端正女人共為期會
211 27 ér only then 而於一時與端正女人共為期會
212 27 ér as if; to seem like 而於一時與端正女人共為期會
213 27 néng can; able 而於一時與端正女人共為期會
214 27 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而於一時與端正女人共為期會
215 27 ér me 而於一時與端正女人共為期會
216 27 ér to arrive; up to 而於一時與端正女人共為期會
217 27 ér possessive 而於一時與端正女人共為期會
218 27 ér and; ca 而於一時與端正女人共為期會
219 27 such as; for example; for instance 如佛所說
220 27 if 如佛所說
221 27 in accordance with 如佛所說
222 27 to be appropriate; should; with regard to 如佛所說
223 27 this 如佛所說
224 27 it is so; it is thus; can be compared with 如佛所說
225 27 to go to 如佛所說
226 27 to meet 如佛所說
227 27 to appear; to seem; to be like 如佛所說
228 27 at least as good as 如佛所說
229 27 and 如佛所說
230 27 or 如佛所說
231 27 but 如佛所說
232 27 then 如佛所說
233 27 naturally 如佛所說
234 27 expresses a question or doubt 如佛所說
235 27 you 如佛所說
236 27 the second lunar month 如佛所說
237 27 in; at 如佛所說
238 27 Ru 如佛所說
239 27 Thus 如佛所說
240 27 thus; tathā 如佛所說
241 27 like; iva 如佛所說
242 27 suchness; tathatā 如佛所說
243 26 that; those 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
244 26 another; the other 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
245 26 that; tad 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
246 25 zhōng middle 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
247 25 zhōng medium; medium sized 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
248 25 zhōng China 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
249 25 zhòng to hit the mark 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
250 25 zhōng in; amongst 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
251 25 zhōng midday 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
252 25 zhōng inside 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
253 25 zhōng during 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
254 25 zhōng Zhong 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
255 25 zhōng intermediary 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
256 25 zhōng half 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
257 25 zhōng just right; suitably 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
258 25 zhōng while 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
259 25 zhòng to reach; to attain 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
260 25 zhòng to suffer; to infect 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
261 25 zhòng to obtain 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
262 25 zhòng to pass an exam 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
263 25 zhōng middle 菩薩摩訶薩能一日中如是思惟
264 24 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 以是法施功德迴向阿耨多羅三藐三菩提
265 23 甚深 shénshēn very profound; what is deep 是即顯示諸菩薩摩訶薩甚深勝相
266 22 meaning; sense 寂靜等義
267 22 justice; right action; righteousness 寂靜等義
268 22 artificial; man-made; fake 寂靜等義
269 22 chivalry; generosity 寂靜等義
270 22 just; righteous 寂靜等義
271 22 adopted 寂靜等義
272 22 a relationship 寂靜等義
273 22 volunteer 寂靜等義
274 22 something suitable 寂靜等義
275 22 a martyr 寂靜等義
276 22 a law 寂靜等義
277 22 Yi 寂靜等義
278 22 Righteousness 寂靜等義
279 22 aim; artha 寂靜等義
280 22 néng can; able 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
281 22 néng ability; capacity 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
282 22 néng a mythical bear-like beast 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
283 22 néng energy 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
284 22 néng function; use 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
285 22 néng may; should; permitted to 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
286 22 néng talent 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
287 22 néng expert at 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
288 22 néng to be in harmony 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
289 22 néng to tend to; to care for 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
290 22 néng to reach; to arrive at 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
291 22 néng as long as; only 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
292 22 néng even if 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
293 22 néng but 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
294 22 néng in this way 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
295 22 néng to be able; śak 彼不退轉菩薩摩訶薩乃能成就如是功德
296 22 method; way 如理作意思惟修習宣說是法
297 22 France 如理作意思惟修習宣說是法
298 22 the law; rules; regulations 如理作意思惟修習宣說是法
299 22 the teachings of the Buddha; Dharma 如理作意思惟修習宣說是法
300 22 a standard; a norm 如理作意思惟修習宣說是法
301 22 an institution 如理作意思惟修習宣說是法
302 22 to emulate 如理作意思惟修習宣說是法
303 22 magic; a magic trick 如理作意思惟修習宣說是法
304 22 punishment 如理作意思惟修習宣說是法
305 22 Fa 如理作意思惟修習宣說是法
306 22 a precedent 如理作意思惟修習宣說是法
307 22 a classification of some kinds of Han texts 如理作意思惟修習宣說是法
308 22 relating to a ceremony or rite 如理作意思惟修習宣說是法
309 22 Dharma 如理作意思惟修習宣說是法
310 22 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如理作意思惟修習宣說是法
311 22 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如理作意思惟修習宣說是法
312 22 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如理作意思惟修習宣說是法
313 22 quality; characteristic 如理作意思惟修習宣說是法
314 22 zuò to do 無作
315 22 zuò to act as; to serve as 無作
316 22 zuò to start 無作
317 22 zuò a writing; a work 無作
318 22 zuò to dress as; to be disguised as 無作
319 22 zuō to create; to make 無作
320 22 zuō a workshop 無作
321 22 zuō to write; to compose 無作
322 22 zuò to rise 無作
323 22 zuò to be aroused 無作
324 22 zuò activity; action; undertaking 無作
325 22 zuò to regard as 無作
326 22 zuò action; kāraṇa 無作
327 21 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
328 21 無量 wúliàng immeasurable 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
329 21 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
330 21 無量 wúliàng Atula 又復世尊能善宣說諸菩薩摩訶薩無量無邊不退轉相
331 20 de potential marker 我於何時當得此女而為集會
332 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 我於何時當得此女而為集會
333 20 děi must; ought to 我於何時當得此女而為集會
334 20 děi to want to; to need to 我於何時當得此女而為集會
335 20 děi must; ought to 我於何時當得此女而為集會
336 20 de 我於何時當得此女而為集會
337 20 de infix potential marker 我於何時當得此女而為集會
338 20 to result in 我於何時當得此女而為集會
339 20 to be proper; to fit; to suit 我於何時當得此女而為集會
340 20 to be satisfied 我於何時當得此女而為集會
341 20 to be finished 我於何時當得此女而為集會
342 20 de result of degree 我於何時當得此女而為集會
343 20 de marks completion of an action 我於何時當得此女而為集會
344 20 děi satisfying 我於何時當得此女而為集會
345 20 to contract 我於何時當得此女而為集會
346 20 marks permission or possibility 我於何時當得此女而為集會
347 20 expressing frustration 我於何時當得此女而為集會
348 20 to hear 我於何時當得此女而為集會
349 20 to have; there is 我於何時當得此女而為集會
350 20 marks time passed 我於何時當得此女而為集會
351 20 obtain; attain; prāpta 我於何時當得此女而為集會
352 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如是相應者
353 20 zhě that 如是相應者
354 20 zhě nominalizing function word 如是相應者
355 20 zhě used to mark a definition 如是相應者
356 20 zhě used to mark a pause 如是相應者
357 20 zhě topic marker; that; it 如是相應者
358 20 zhuó according to 如是相應者
359 20 zhě ca 如是相應者
360 18 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 譬如世間有多欲人欲覺亦多
361 18 duó many; much 譬如世間有多欲人欲覺亦多
362 18 duō more 譬如世間有多欲人欲覺亦多
363 18 duō an unspecified extent 譬如世間有多欲人欲覺亦多
364 18 duō used in exclamations 譬如世間有多欲人欲覺亦多
365 18 duō excessive 譬如世間有多欲人欲覺亦多
366 18 duō to what extent 譬如世間有多欲人欲覺亦多
367 18 duō abundant 譬如世間有多欲人欲覺亦多
368 18 duō to multiply; to acrue 譬如世間有多欲人欲覺亦多
369 18 duō mostly 譬如世間有多欲人欲覺亦多
370 18 duō simply; merely 譬如世間有多欲人欲覺亦多
371 18 duō frequently 譬如世間有多欲人欲覺亦多
372 18 duō very 譬如世間有多欲人欲覺亦多
373 18 duō Duo 譬如世間有多欲人欲覺亦多
374 18 duō ta 譬如世間有多欲人欲覺亦多
375 18 duō many; bahu 譬如世間有多欲人欲覺亦多
376 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如佛所說
377 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如佛所說
378 18 shuì to persuade 如佛所說
379 18 shuō to teach; to recite; to explain 如佛所說
380 18 shuō a doctrine; a theory 如佛所說
381 18 shuō to claim; to assert 如佛所說
382 18 shuō allocution 如佛所說
383 18 shuō to criticize; to scold 如佛所說
384 18 shuō to indicate; to refer to 如佛所說
385 18 shuō speach; vāda 如佛所說
386 18 shuō to speak; bhāṣate 如佛所說
387 18 shuō to instruct 如佛所說
388 17 白佛 bái fó to address the Buddha 尊者須菩提復白佛言
389 17 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提復白佛言
390 17 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提復白佛言
391 17 fēi not; non-; un- 非前焰燃亦不離前焰
392 17 fēi Kangxi radical 175 非前焰燃亦不離前焰
393 17 fēi wrong; bad; untruthful 非前焰燃亦不離前焰
394 17 fēi different 非前焰燃亦不離前焰
395 17 fēi to not be; to not have 非前焰燃亦不離前焰
396 17 fēi to violate; to be contrary to 非前焰燃亦不離前焰
397 17 fēi Africa 非前焰燃亦不離前焰
398 17 fēi to slander 非前焰燃亦不離前焰
399 17 fěi to avoid 非前焰燃亦不離前焰
400 17 fēi must 非前焰燃亦不離前焰
401 17 fēi an error 非前焰燃亦不離前焰
402 17 fēi a problem; a question 非前焰燃亦不離前焰
403 17 fēi evil 非前焰燃亦不離前焰
404 17 fēi besides; except; unless 非前焰燃亦不離前焰
405 17 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子白尊者須菩提言
406 16 to leave; to depart; to go away; to part 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
407 16 a mythical bird 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
408 16 li; one of the eight divinatory trigrams 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
409 16 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
410 16 chī a dragon with horns not yet grown 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
411 16 a mountain ash 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
412 16 vanilla; a vanilla-like herb 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
413 16 to be scattered; to be separated 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
414 16 to cut off 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
415 16 to violate; to be contrary to 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
416 16 to be distant from 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
417 16 two 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
418 16 to array; to align 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
419 16 to pass through; to experience 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
420 16 transcendence 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
421 16 to avoid; to abstain from; viramaṇa 菩薩摩訶薩能一日中思惟修習般若波羅蜜多不離是念
422 16 云何 yúnhé why; how 云何名為色甚深
423 16 云何 yúnhé how; katham 云何名為色甚深
424 16 so as to; in order to 能以微妙方便
425 16 to use; to regard as 能以微妙方便
426 16 to use; to grasp 能以微妙方便
427 16 according to 能以微妙方便
428 16 because of 能以微妙方便
429 16 on a certain date 能以微妙方便
430 16 and; as well as 能以微妙方便
431 16 to rely on 能以微妙方便
432 16 to regard 能以微妙方便
433 16 to be able to 能以微妙方便
434 16 to order; to command 能以微妙方便
435 16 further; moreover 能以微妙方便
436 16 used after a verb 能以微妙方便
437 16 very 能以微妙方便
438 16 already 能以微妙方便
439 16 increasingly 能以微妙方便
440 16 a reason; a cause 能以微妙方便
441 16 Israel 能以微妙方便
442 16 Yi 能以微妙方便
443 16 use; yogena 能以微妙方便
444 16 final interogative 非一切法義耶
445 16 ye 非一切法義耶
446 16 ya 非一切法義耶
447 16 I; me; my 我於何時當得此女而為集會
448 16 self 我於何時當得此女而為集會
449 16 we; our 我於何時當得此女而為集會
450 16 [my] dear 我於何時當得此女而為集會
451 16 Wo 我於何時當得此女而為集會
452 16 self; atman; attan 我於何時當得此女而為集會
453 16 ga 我於何時當得此女而為集會
454 16 I; aham 我於何時當得此女而為集會
455 16 can; may; permissible 而不見彼施相可得
456 16 but 而不見彼施相可得
457 16 such; so 而不見彼施相可得
458 16 able to; possibly 而不見彼施相可得
459 16 to approve; to permit 而不見彼施相可得
460 16 to be worth 而不見彼施相可得
461 16 to suit; to fit 而不見彼施相可得
462 16 khan 而不見彼施相可得
463 16 to recover 而不見彼施相可得
464 16 to act as 而不見彼施相可得
465 16 to be worth; to deserve 而不見彼施相可得
466 16 approximately; probably 而不見彼施相可得
467 16 expresses doubt 而不見彼施相可得
468 16 really; truely 而不見彼施相可得
469 16 used to add emphasis 而不見彼施相可得
470 16 beautiful 而不見彼施相可得
471 16 Ke 而不見彼施相可得
472 16 used to ask a question 而不見彼施相可得
473 16 can; may; śakta 而不見彼施相可得
474 15 niàn to read aloud 彼作是念
475 15 niàn to remember; to expect 彼作是念
476 15 niàn to miss 彼作是念
477 15 niàn to consider 彼作是念
478 15 niàn to recite; to chant 彼作是念
479 15 niàn to show affection for 彼作是念
480 15 niàn a thought; an idea 彼作是念
481 15 niàn twenty 彼作是念
482 15 niàn memory 彼作是念
483 15 niàn an instant 彼作是念
484 15 niàn Nian 彼作是念
485 15 niàn mindfulness; smrti 彼作是念
486 15 niàn a thought; citta 彼作是念
487 15 xīn heart [organ] 彼前心後心而各不俱
488 15 xīn Kangxi radical 61 彼前心後心而各不俱
489 15 xīn mind; consciousness 彼前心後心而各不俱
490 15 xīn the center; the core; the middle 彼前心後心而各不俱
491 15 xīn one of the 28 star constellations 彼前心後心而各不俱
492 15 xīn heart 彼前心後心而各不俱
493 15 xīn emotion 彼前心後心而各不俱
494 15 xīn intention; consideration 彼前心後心而各不俱
495 15 xīn disposition; temperament 彼前心後心而各不俱
496 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 彼前心後心而各不俱
497 15 yǒu is; are; to exist 譬如世間有多欲人欲覺亦多
498 15 yǒu to have; to possess 譬如世間有多欲人欲覺亦多
499 15 yǒu indicates an estimate 譬如世間有多欲人欲覺亦多
500 15 yǒu indicates a large quantity 譬如世間有多欲人欲覺亦多

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏 99 Maitreya
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利子 115 Sariputta
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 87.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
得近 100 approached; āsannībhūta
第一义 第一義 100
 1. Ultimate Truth
 2. paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
卷第十七 106 scroll 17
空性 107
 1. Empty Nature
 2. empty nature; śūnyatā
了知 108 to understand clearly
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能行 110 ability to act
涅槃寂静 涅槃寂靜 110 Nirvana is perfect tranquility
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如理作意 114 attention; engagement
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三解脱门 三解脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
三十七菩提分法 115 Bodhipakkhiyadhamma
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
生法 115 sentient beings and dharmas
生缘老死 生緣老死 115 from birth as a requisite condition, then aging and death
什深 甚深 115 very profound; what is deep
所行 115 actions; practice
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无法可得 無法可得 119 no Dharma to be obtained
无明缘行 無明緣行 119 from ignorance, volition arises
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
相分 120 an idea; a form
心灭 心滅 120 cessation of the deluded mind
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行缘识 行緣識 120 from volition, consciousness arises
行法 120 cultivation method
心行 120 mental activity
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切法无性 一切法無性 121 all dharmas are without self-nature
有法 121 something that exists
有缘 有緣 121
 1. to have a cause, link, or connection
 2. having karmic affinity; having a karmic connection
与欲 與欲 121 with desire; with consent
缘生法 緣生法 121 conditioned dharmas
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸缘 諸緣 122 karmic conditions
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作善 122 to do good deeds