Glossary and Vocabulary for Kāśyapaparivarta (Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing) 大迦葉問大寶積正法經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 85 to go; to 我今於此而說頌曰
2 85 to rely on; to depend on 我今於此而說頌曰
3 85 Yu 我今於此而說頌曰
4 85 a crow 我今於此而說頌曰
5 65 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉
6 65 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉
7 50 Kangxi radical 71 無暫得安樂
8 50 to not have; without 無暫得安樂
9 50 mo 無暫得安樂
10 50 to not have 無暫得安樂
11 50 Wu 無暫得安樂
12 50 mo 無暫得安樂
13 48 ér Kangxi radical 126 我今於此而說頌曰
14 48 ér as if; to seem like 我今於此而說頌曰
15 48 néng can; able 我今於此而說頌曰
16 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我今於此而說頌曰
17 48 ér to arrive; up to 我今於此而說頌曰
18 38 Yi 其義亦如是
19 29 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 此有沙門為沙門名
20 29 沙門 shāmén sramana 此有沙門為沙門名
21 29 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 此有沙門為沙門名
22 28 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今於此而說頌曰
23 28 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今於此而說頌曰
24 28 shuì to persuade 我今於此而說頌曰
25 28 shuō to teach; to recite; to explain 我今於此而說頌曰
26 28 shuō a doctrine; a theory 我今於此而說頌曰
27 28 shuō to claim; to assert 我今於此而說頌曰
28 28 shuō allocution 我今於此而說頌曰
29 28 shuō to criticize; to scold 我今於此而說頌曰
30 28 shuō to indicate; to refer to 我今於此而說頌曰
31 28 shuō speach; vāda 我今於此而說頌曰
32 28 shuō to speak; bhāṣate 我今於此而說頌曰
33 27 xíng to walk 相應行比丘
34 27 xíng capable; competent 相應行比丘
35 27 háng profession 相應行比丘
36 27 xíng Kangxi radical 144 相應行比丘
37 27 xíng to travel 相應行比丘
38 27 xìng actions; conduct 相應行比丘
39 27 xíng to do; to act; to practice 相應行比丘
40 27 xíng all right; OK; okay 相應行比丘
41 27 háng horizontal line 相應行比丘
42 27 héng virtuous deeds 相應行比丘
43 27 hàng a line of trees 相應行比丘
44 27 hàng bold; steadfast 相應行比丘
45 27 xíng to move 相應行比丘
46 27 xíng to put into effect; to implement 相應行比丘
47 27 xíng travel 相應行比丘
48 27 xíng to circulate 相應行比丘
49 27 xíng running script; running script 相應行比丘
50 27 xíng temporary 相應行比丘
51 27 háng rank; order 相應行比丘
52 27 háng a business; a shop 相應行比丘
53 27 xíng to depart; to leave 相應行比丘
54 27 xíng to experience 相應行比丘
55 27 xíng path; way 相應行比丘
56 27 xíng xing; ballad 相應行比丘
57 27 xíng Xing 相應行比丘
58 27 xíng Practice 相應行比丘
59 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 相應行比丘
60 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 相應行比丘
61 23 self 我今於此而說頌曰
62 23 [my] dear 我今於此而說頌曰
63 23 Wo 我今於此而說頌曰
64 23 self; atman; attan 我今於此而說頌曰
65 23 ga 我今於此而說頌曰
66 22 yuē to speak; to say 我今於此而說頌曰
67 22 yuē Kangxi radical 73 我今於此而說頌曰
68 22 yuē to be called 我今於此而說頌曰
69 22 yuē said; ukta 我今於此而說頌曰
70 22 gào to tell; to say; said; told 佛告迦葉
71 22 gào to request 佛告迦葉
72 22 gào to report; to inform 佛告迦葉
73 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告迦葉
74 22 gào to accuse; to sue 佛告迦葉
75 22 gào to reach 佛告迦葉
76 22 gào an announcement 佛告迦葉
77 22 gào a party 佛告迦葉
78 22 gào a vacation 佛告迦葉
79 22 gào Gao 佛告迦葉
80 22 gào to tell; jalp 佛告迦葉
81 22 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
82 22 relating to Buddhism 佛告迦葉
83 22 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
84 22 a Buddhist text 佛告迦葉
85 22 to touch; to stroke 佛告迦葉
86 22 Buddha 佛告迦葉
87 22 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
88 22 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人善解習馬
89 22 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人善解習馬
90 22 Qi 其馬性惡難以制伏
91 21 jīn today; present; now 我今於此而說頌曰
92 21 jīn Jin 我今於此而說頌曰
93 21 jīn modern 我今於此而說頌曰
94 21 jīn now; adhunā 我今於此而說頌曰
95 21 fēi Kangxi radical 175 此二非律儀
96 21 fēi wrong; bad; untruthful 此二非律儀
97 21 fēi different 此二非律儀
98 21 fēi to not be; to not have 此二非律儀
99 21 fēi to violate; to be contrary to 此二非律儀
100 21 fēi Africa 此二非律儀
101 21 fēi to slander 此二非律儀
102 21 fěi to avoid 此二非律儀
103 21 fēi must 此二非律儀
104 21 fēi an error 此二非律儀
105 21 fēi a problem; a question 此二非律儀
106 21 fēi evil 此二非律儀
107 21 sòng to praise; to laud; to acclaim 我今於此而說頌曰
108 21 sòng Song; Hymns 我今於此而說頌曰
109 21 sòng a hymn; an ode; a eulogy 我今於此而說頌曰
110 21 sòng a speech in praise of somebody 我今於此而說頌曰
111 21 sòng a divination 我今於此而說頌曰
112 21 sòng to recite 我今於此而說頌曰
113 21 sòng 1. ode; 2. praise 我今於此而說頌曰
114 21 sòng verse; gāthā 我今於此而說頌曰
115 19 jiè to quit 二恃己戒德訶責非行
116 19 jiè to warn against 二恃己戒德訶責非行
117 19 jiè to be purified before a religious ceremony 二恃己戒德訶責非行
118 19 jiè vow 二恃己戒德訶責非行
119 19 jiè to instruct; to command 二恃己戒德訶責非行
120 19 jiè to ordain 二恃己戒德訶責非行
121 19 jiè a genre of writing containing maxims 二恃己戒德訶責非行
122 19 jiè to be cautious; to be prudent 二恃己戒德訶責非行
123 19 jiè to prohibit; to proscribe 二恃己戒德訶責非行
124 19 jiè boundary; realm 二恃己戒德訶責非行
125 19 jiè third finger 二恃己戒德訶責非行
126 19 jiè a precept; a vow; sila 二恃己戒德訶責非行
127 19 jiè morality 二恃己戒德訶責非行
128 18 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 如是相應比丘能守禁律
129 18 比丘 bǐqiū bhiksu 如是相應比丘能守禁律
130 18 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 如是相應比丘能守禁律
131 17 wéi to act as; to serve 此為覆障
132 17 wéi to change into; to become 此為覆障
133 17 wéi to be; is 此為覆障
134 17 wéi to do 此為覆障
135 17 wèi to support; to help 此為覆障
136 17 wéi to govern 此為覆障
137 16 èr two 彼有二物可以蓋覆
138 16 èr Kangxi radical 7 彼有二物可以蓋覆
139 16 èr second 彼有二物可以蓋覆
140 16 èr twice; double; di- 彼有二物可以蓋覆
141 16 èr more than one kind 彼有二物可以蓋覆
142 16 èr two; dvā; dvi 彼有二物可以蓋覆
143 15 rén person; people; a human being 此人調習自然良善
144 15 rén Kangxi radical 9 此人調習自然良善
145 15 rén a kind of person 此人調習自然良善
146 15 rén everybody 此人調習自然良善
147 15 rén adult 此人調習自然良善
148 15 rén somebody; others 此人調習自然良善
149 15 rén an upright person 此人調習自然良善
150 15 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 此人調習自然良善
151 14 infix potential marker 不自調伏麁惡不善
152 13 xīn heart [organ] 制止心猿令得離縛
153 13 xīn Kangxi radical 61 制止心猿令得離縛
154 13 xīn mind; consciousness 制止心猿令得離縛
155 13 xīn the center; the core; the middle 制止心猿令得離縛
156 13 xīn one of the 28 star constellations 制止心猿令得離縛
157 13 xīn heart 制止心猿令得離縛
158 13 xīn emotion 制止心猿令得離縛
159 13 xīn intention; consideration 制止心猿令得離縛
160 13 xīn disposition; temperament 制止心猿令得離縛
161 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 制止心猿令得離縛
162 13 one 一為利養纏縛
163 13 Kangxi radical 1 一為利養纏縛
164 13 pure; concentrated 一為利養纏縛
165 13 first 一為利養纏縛
166 13 the same 一為利養纏縛
167 13 sole; single 一為利養纏縛
168 13 a very small amount 一為利養纏縛
169 13 Yi 一為利養纏縛
170 13 other 一為利養纏縛
171 13 to unify 一為利養纏縛
172 13 accidentally; coincidentally 一為利養纏縛
173 13 abruptly; suddenly 一為利養纏縛
174 13 one; eka 一為利養纏縛
175 13 二種 èr zhǒng two kinds 此出家人有二種纏縛
176 12 Kangxi radical 132 譬如虛空本自廓然
177 12 Zi 譬如虛空本自廓然
178 12 a nose 譬如虛空本自廓然
179 12 the beginning; the start 譬如虛空本自廓然
180 12 origin 譬如虛空本自廓然
181 12 to employ; to use 譬如虛空本自廓然
182 12 to be 譬如虛空本自廓然
183 12 self; soul; ātman 譬如虛空本自廓然
184 12 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 菩薩須遠離
185 12 遠離 yuǎnlí to be aloof 菩薩須遠離
186 12 遠離 yuǎnlí to far off 菩薩須遠離
187 12 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 如是出家之人
188 12 出家 chūjiā to renounce 如是出家之人
189 12 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 如是出家之人
190 11 míng fame; renown; reputation 佛說名無病
191 11 míng a name; personal name; designation 佛說名無病
192 11 míng rank; position 佛說名無病
193 11 míng an excuse 佛說名無病
194 11 míng life 佛說名無病
195 11 míng to name; to call 佛說名無病
196 11 míng to express; to describe 佛說名無病
197 11 míng to be called; to have the name 佛說名無病
198 11 míng to own; to possess 佛說名無病
199 11 míng famous; renowned 佛說名無病
200 11 míng moral 佛說名無病
201 11 míng name; naman 佛說名無病
202 11 míng fame; renown; yasas 佛說名無病
203 11 破戒 pòjiè to break a vow 二信樂破戒
204 11 破戒 pòjiè to break a precept 二信樂破戒
205 11 shēn human body; torso 見倒壞其身
206 11 shēn Kangxi radical 158 見倒壞其身
207 11 shēn self 見倒壞其身
208 11 shēn life 見倒壞其身
209 11 shēn an object 見倒壞其身
210 11 shēn a lifetime 見倒壞其身
211 11 shēn moral character 見倒壞其身
212 11 shēn status; identity; position 見倒壞其身
213 11 shēn pregnancy 見倒壞其身
214 11 juān India 見倒壞其身
215 11 shēn body; kāya 見倒壞其身
216 11 héng constant; regular 恒見他人過
217 11 héng permanent; lasting; perpetual 恒見他人過
218 11 héng perseverance 恒見他人過
219 11 héng ordinary; common 恒見他人過
220 11 héng Constancy [hexagram] 恒見他人過
221 11 gèng crescent moon 恒見他人過
222 11 gèng to spread; to expand 恒見他人過
223 11 héng Heng 恒見他人過
224 11 héng Eternity 恒見他人過
225 11 héng eternal 恒見他人過
226 11 gèng Ganges 恒見他人過
227 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 譬如有人善解習馬
228 10 shàn happy 譬如有人善解習馬
229 10 shàn good 譬如有人善解習馬
230 10 shàn kind-hearted 譬如有人善解習馬
231 10 shàn to be skilled at something 譬如有人善解習馬
232 10 shàn familiar 譬如有人善解習馬
233 10 shàn to repair 譬如有人善解習馬
234 10 shàn to admire 譬如有人善解習馬
235 10 shàn to praise 譬如有人善解習馬
236 10 shàn Shan 譬如有人善解習馬
237 10 shàn kusala; virtuous 譬如有人善解習馬
238 10 method; way 本自寂靜而求世間呪術之法
239 10 France 本自寂靜而求世間呪術之法
240 10 the law; rules; regulations 本自寂靜而求世間呪術之法
241 10 the teachings of the Buddha; Dharma 本自寂靜而求世間呪術之法
242 10 a standard; a norm 本自寂靜而求世間呪術之法
243 10 an institution 本自寂靜而求世間呪術之法
244 10 to emulate 本自寂靜而求世間呪術之法
245 10 magic; a magic trick 本自寂靜而求世間呪術之法
246 10 punishment 本自寂靜而求世間呪術之法
247 10 Fa 本自寂靜而求世間呪術之法
248 10 a precedent 本自寂靜而求世間呪術之法
249 10 a classification of some kinds of Han texts 本自寂靜而求世間呪術之法
250 10 relating to a ceremony or rite 本自寂靜而求世間呪術之法
251 10 Dharma 本自寂靜而求世間呪術之法
252 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 本自寂靜而求世間呪術之法
253 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 本自寂靜而求世間呪術之法
254 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 本自寂靜而求世間呪術之法
255 10 quality; characteristic 本自寂靜而求世間呪術之法
256 10 qiú to request 本自寂靜而求世間呪術之法
257 10 qiú to seek; to look for 本自寂靜而求世間呪術之法
258 10 qiú to implore 本自寂靜而求世間呪術之法
259 10 qiú to aspire to 本自寂靜而求世間呪術之法
260 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 本自寂靜而求世間呪術之法
261 10 qiú to attract 本自寂靜而求世間呪術之法
262 10 qiú to bribe 本自寂靜而求世間呪術之法
263 10 qiú Qiu 本自寂靜而求世間呪術之法
264 10 qiú to demand 本自寂靜而求世間呪術之法
265 10 qiú to end 本自寂靜而求世間呪術之法
266 10 qiú to seek; kāṅkṣ 本自寂靜而求世間呪術之法
267 10 名聞 míngwèn fame; good reputation 及愛好名聞
268 10 名聞 míngwèn fame; yasas 及愛好名聞
269 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心無清淨亦無調伏
270 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心無清淨亦無調伏
271 9 清淨 qīngjìng concise 心無清淨亦無調伏
272 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心無清淨亦無調伏
273 9 清淨 qīngjìng pure and clean 心無清淨亦無調伏
274 9 清淨 qīngjìng purity 心無清淨亦無調伏
275 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心無清淨亦無調伏
276 9 出家人 chūjiā rén a Buddhist monk or nun 此出家人有二種纏縛
277 9 多聞 duō wén learned 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
278 9 多聞 duō wén one who has studied widely 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
279 9 多聞 duō wén Vaisravana; Vessavana; Jambhala 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
280 9 bìng ailment; sickness; illness; disease 譬如有人於其喉咽而患癭病
281 9 bìng to be sick 譬如有人於其喉咽而患癭病
282 9 bìng a defect; a fault; a shortcoming 譬如有人於其喉咽而患癭病
283 9 bìng to be disturbed about 譬如有人於其喉咽而患癭病
284 9 bìng to suffer for 譬如有人於其喉咽而患癭病
285 9 bìng to harm 譬如有人於其喉咽而患癭病
286 9 bìng to worry 譬如有人於其喉咽而患癭病
287 9 bìng to hate; to resent 譬如有人於其喉咽而患癭病
288 9 bìng to criticize; to find fault with 譬如有人於其喉咽而患癭病
289 9 bìng withered 譬如有人於其喉咽而患癭病
290 9 bìng exhausted 譬如有人於其喉咽而患癭病
291 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 致壞命根得其苦惱
292 9 děi to want to; to need to 致壞命根得其苦惱
293 9 děi must; ought to 致壞命根得其苦惱
294 9 de 致壞命根得其苦惱
295 9 de infix potential marker 致壞命根得其苦惱
296 9 to result in 致壞命根得其苦惱
297 9 to be proper; to fit; to suit 致壞命根得其苦惱
298 9 to be satisfied 致壞命根得其苦惱
299 9 to be finished 致壞命根得其苦惱
300 9 děi satisfying 致壞命根得其苦惱
301 9 to contract 致壞命根得其苦惱
302 9 to hear 致壞命根得其苦惱
303 9 to have; there is 致壞命根得其苦惱
304 9 marks time passed 致壞命根得其苦惱
305 9 obtain; attain; prāpta 致壞命根得其苦惱
306 8 four 此有四種沙門
307 8 note a musical scale 此有四種沙門
308 8 fourth 此有四種沙門
309 8 Si 此有四種沙門
310 8 four; catur 此有四種沙門
311 8 zhī to go 著我之眾生
312 8 zhī to arrive; to go 著我之眾生
313 8 zhī is 著我之眾生
314 8 zhī to use 著我之眾生
315 8 zhī Zhi 著我之眾生
316 8 jìng clean 令彼淨安住
317 8 jìng no surplus; net 令彼淨安住
318 8 jìng pure 令彼淨安住
319 8 jìng tranquil 令彼淨安住
320 8 jìng cold 令彼淨安住
321 8 jìng to wash; to clense 令彼淨安住
322 8 jìng role of hero 令彼淨安住
323 8 jìng to remove sexual desire 令彼淨安住
324 8 jìng bright and clean; luminous 令彼淨安住
325 8 jìng clean; pure 令彼淨安住
326 8 jìng cleanse 令彼淨安住
327 8 jìng cleanse 令彼淨安住
328 8 jìng Pure 令彼淨安住
329 8 jìng vyavadāna; purification; cleansing 令彼淨安住
330 8 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 令彼淨安住
331 8 jìng viśuddhi; purity 令彼淨安住
332 8 xiàng to observe; to assess 住著我人之相
333 8 xiàng appearance; portrait; picture 住著我人之相
334 8 xiàng countenance; personage; character; disposition 住著我人之相
335 8 xiàng to aid; to help 住著我人之相
336 8 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 住著我人之相
337 8 xiàng a sign; a mark; appearance 住著我人之相
338 8 xiāng alternately; in turn 住著我人之相
339 8 xiāng Xiang 住著我人之相
340 8 xiāng form substance 住著我人之相
341 8 xiāng to express 住著我人之相
342 8 xiàng to choose 住著我人之相
343 8 xiāng Xiang 住著我人之相
344 8 xiāng an ancient musical instrument 住著我人之相
345 8 xiāng the seventh lunar month 住著我人之相
346 8 xiāng to compare 住著我人之相
347 8 xiàng to divine 住著我人之相
348 8 xiàng to administer 住著我人之相
349 8 xiàng helper for a blind person 住著我人之相
350 8 xiāng rhythm [music] 住著我人之相
351 8 xiāng the upper frets of a pipa 住著我人之相
352 8 xiāng coralwood 住著我人之相
353 8 xiàng ministry 住著我人之相
354 8 xiàng to supplement; to enhance 住著我人之相
355 8 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 住著我人之相
356 8 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 住著我人之相
357 8 xiàng sign; mark; liṅga 住著我人之相
358 8 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 住著我人之相
359 8 煩惱 fánnǎo worried; vexed; annoyed 一心多煩惱
360 8 煩惱 fánnǎo vexation; a worry 一心多煩惱
361 8 煩惱 fánnǎo defilement 一心多煩惱
362 8 煩惱 fánnǎo klesa; kilesa; a mental affliction; defilement 一心多煩惱
363 8 佛說 Fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說大迦葉問大寶積正法經卷第四
364 8 持戒 chí jiè to uphold precepts 喻持戒影像
365 8 持戒 chí jiè morality; to uphold precepts 喻持戒影像
366 8 bèi a quilt 被此比丘調伏制御
367 8 bèi to cover 被此比丘調伏制御
368 8 bèi a cape 被此比丘調伏制御
369 8 bèi to put over the top of 被此比丘調伏制御
370 8 bèi to reach 被此比丘調伏制御
371 8 bèi to encounter; to be subject to; to incur 被此比丘調伏制御
372 8 bèi Bei 被此比丘調伏制御
373 8 to drape over 被此比丘調伏制御
374 8 to scatter 被此比丘調伏制御
375 7 具足 jùzú Purāṇa 雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足
376 7 具足 jùzú Completeness 雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足
377 7 具足 jùzú complete; accomplished 雖復剃除鬚髮著佛袈裟受持鉢器色相具足
378 7 to use; to grasp 以其金冠花鬘莊嚴頭面
379 7 to rely on 以其金冠花鬘莊嚴頭面
380 7 to regard 以其金冠花鬘莊嚴頭面
381 7 to be able to 以其金冠花鬘莊嚴頭面
382 7 to order; to command 以其金冠花鬘莊嚴頭面
383 7 used after a verb 以其金冠花鬘莊嚴頭面
384 7 a reason; a cause 以其金冠花鬘莊嚴頭面
385 7 Israel 以其金冠花鬘莊嚴頭面
386 7 Yi 以其金冠花鬘莊嚴頭面
387 7 use; yogena 以其金冠花鬘莊嚴頭面
388 7 纏縛 chánfú to entrap; to bind 譬如有人身被纏縛
389 7 纏縛 chánfú to bind 譬如有人身被纏縛
390 7 纏縛 chánfú to bind; to bond 譬如有人身被纏縛
391 7 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 三求名聞稱讚沙門
392 7 to leave; to depart; to go away; to part 離瞋恚等如如不動
393 7 a mythical bird 離瞋恚等如如不動
394 7 li; one of the eight divinatory trigrams 離瞋恚等如如不動
395 7 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離瞋恚等如如不動
396 7 chī a dragon with horns not yet grown 離瞋恚等如如不動
397 7 a mountain ash 離瞋恚等如如不動
398 7 vanilla; a vanilla-like herb 離瞋恚等如如不動
399 7 to be scattered; to be separated 離瞋恚等如如不動
400 7 to cut off 離瞋恚等如如不動
401 7 to violate; to be contrary to 離瞋恚等如如不動
402 7 to be distant from 離瞋恚等如如不動
403 7 two 離瞋恚等如如不動
404 7 to array; to align 離瞋恚等如如不動
405 7 to pass through; to experience 離瞋恚等如如不動
406 7 transcendence 離瞋恚等如如不動
407 7 zhě ca 信重破戒者
408 7 不能 bù néng cannot; must not; should not 二不能發露懺悔
409 7 Germany 有二種法滅出家德
410 7 virtue; morality; ethics; character 有二種法滅出家德
411 7 kindness; favor 有二種法滅出家德
412 7 conduct; behavior 有二種法滅出家德
413 7 to be grateful 有二種法滅出家德
414 7 heart; intention 有二種法滅出家德
415 7 De 有二種法滅出家德
416 7 potency; natural power 有二種法滅出家德
417 7 wholesome; good 有二種法滅出家德
418 7 Virtue 有二種法滅出家德
419 7 merit; puṇya; puñña 有二種法滅出家德
420 7 guṇa 有二種法滅出家德
421 7 白言 bái yán to say 迦葉白言
422 6 tool; device; utensil; equipment; instrument 雖知行業亦具威儀
423 6 to possess; to have 雖知行業亦具威儀
424 6 to prepare 雖知行業亦具威儀
425 6 to write; to describe; to state 雖知行業亦具威儀
426 6 Ju 雖知行業亦具威儀
427 6 talent; ability 雖知行業亦具威儀
428 6 a feast; food 雖知行業亦具威儀
429 6 to arrange; to provide 雖知行業亦具威儀
430 6 furnishings 雖知行業亦具威儀
431 6 to understand 雖知行業亦具威儀
432 6 a mat for sitting and sleeping on 雖知行業亦具威儀
433 6 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 喻持戒影像
434 6 Yu 喻持戒影像
435 6 to explain 喻持戒影像
436 6 to understand 喻持戒影像
437 6 allegory; dṛṣṭānta 喻持戒影像
438 6 zhà to cheat; to swindle 詐歡詐喜
439 6 zhà fraudulent 詐歡詐喜
440 6 zhà to pretend; to feign; to bluff 詐歡詐喜
441 6 調伏 tiáofú to subdue 被此比丘調伏制御
442 6 調伏 tiáofú tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 被此比丘調伏制御
443 6 影像 yǐngxiàng an image 喻持戒影像
444 6 影像 yǐngxiàng a shadow 喻持戒影像
445 6 影像 yǐngxiàng a shape 喻持戒影像
446 6 影像 yǐngxiàng an impression 喻持戒影像
447 6 影像 yǐngxiàng shadow; chaya 喻持戒影像
448 6 色相 sèxiāng coloration; hue 一行色相沙門
449 6 色相 sèxiāng material appearance 一行色相沙門
450 6 色相 sèxiāng physical manifestation 一行色相沙門
451 6 色相 sèxiāng facial complexion 一行色相沙門
452 6 虛誑 xūkuáng to deceive; to cheat 二密行虛誑沙門
453 6 有情 yǒuqíng having feelings for 若彼有情作善相應
454 6 有情 yǒuqíng friends with 若彼有情作善相應
455 6 有情 yǒuqíng having emotional appeal 若彼有情作善相應
456 6 有情 yǒuqíng sentient being 若彼有情作善相應
457 6 有情 yǒuqíng sentient beings 若彼有情作善相應
458 6 不淨 bù jìng Impurity; dirty; filthy 一受持袈裟心懷不淨
459 6 zhǒng kind; type 此有四種沙門
460 6 zhòng to plant; to grow; to cultivate 此有四種沙門
461 6 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 此有四種沙門
462 6 zhǒng seed; strain 此有四種沙門
463 6 zhǒng offspring 此有四種沙門
464 6 zhǒng breed 此有四種沙門
465 6 zhǒng race 此有四種沙門
466 6 zhǒng species 此有四種沙門
467 6 zhǒng root; source; origin 此有四種沙門
468 6 zhǒng grit; guts 此有四種沙門
469 6 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 如是相應比丘能守禁律
470 6 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 如是相應比丘能守禁律
471 6 相應 xiāngying cheap; inexpensive 如是相應比丘能守禁律
472 6 相應 xiāngyìng response, correspond 如是相應比丘能守禁律
473 6 相應 xiāngyìng concomitant 如是相應比丘能守禁律
474 6 相應 xiāngyìng Sō-ō 如是相應比丘能守禁律
475 6 fàn to commit a crime; to violate 犯彼阿波諦
476 6 fàn to attack; to invade 犯彼阿波諦
477 6 fàn to transgress 犯彼阿波諦
478 6 fàn conjunction of a star 犯彼阿波諦
479 6 fàn to conquer 犯彼阿波諦
480 6 fàn to occur 犯彼阿波諦
481 6 fàn to face danger 犯彼阿波諦
482 6 fàn to fall 犯彼阿波諦
483 6 fàn a criminal 犯彼阿波諦
484 6 jiàn to see 見倒壞其身
485 6 jiàn opinion; view; understanding 見倒壞其身
486 6 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見倒壞其身
487 6 jiàn refer to; for details see 見倒壞其身
488 6 jiàn to appear 見倒壞其身
489 6 jiàn to listen to 見倒壞其身
490 6 jiàn to meet 見倒壞其身
491 6 jiàn to receive (a guest) 見倒壞其身
492 6 jiàn let me; kindly 見倒壞其身
493 6 jiàn Jian 見倒壞其身
494 6 xiàn to appear 見倒壞其身
495 6 xiàn to introduce 見倒壞其身
496 6 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見倒壞其身
497 5 mìng life 於自身命後得大苦
498 5 mìng to order 於自身命後得大苦
499 5 mìng destiny; fate; luck 於自身命後得大苦
500 5 mìng an order; a command 於自身命後得大苦

Frequencies of all Words

Top 883

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 85 in; at 我今於此而說頌曰
2 85 in; at 我今於此而說頌曰
3 85 in; at; to; from 我今於此而說頌曰
4 85 to go; to 我今於此而說頌曰
5 85 to rely on; to depend on 我今於此而說頌曰
6 85 to go to; to arrive at 我今於此而說頌曰
7 85 from 我今於此而說頌曰
8 85 give 我今於此而說頌曰
9 85 oppposing 我今於此而說頌曰
10 85 and 我今於此而說頌曰
11 85 compared to 我今於此而說頌曰
12 85 by 我今於此而說頌曰
13 85 and; as well as 我今於此而說頌曰
14 85 for 我今於此而說頌曰
15 85 Yu 我今於此而說頌曰
16 85 a crow 我今於此而說頌曰
17 85 whew; wow 我今於此而說頌曰
18 85 near to; antike 我今於此而說頌曰
19 65 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉
20 65 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 佛告迦葉
21 65 this; these 此人調習自然良善
22 65 in this way 此人調習自然良善
23 65 otherwise; but; however; so 此人調習自然良善
24 65 at this time; now; here 此人調習自然良善
25 65 this; here; etad 此人調習自然良善
26 50 no 無暫得安樂
27 50 Kangxi radical 71 無暫得安樂
28 50 to not have; without 無暫得安樂
29 50 has not yet 無暫得安樂
30 50 mo 無暫得安樂
31 50 do not 無暫得安樂
32 50 not; -less; un- 無暫得安樂
33 50 regardless of 無暫得安樂
34 50 to not have 無暫得安樂
35 50 um 無暫得安樂
36 50 Wu 無暫得安樂
37 50 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無暫得安樂
38 50 not; non- 無暫得安樂
39 50 mo 無暫得安樂
40 48 ér and; as well as; but (not); yet (not) 我今於此而說頌曰
41 48 ér Kangxi radical 126 我今於此而說頌曰
42 48 ér you 我今於此而說頌曰
43 48 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 我今於此而說頌曰
44 48 ér right away; then 我今於此而說頌曰
45 48 ér but; yet; however; while; nevertheless 我今於此而說頌曰
46 48 ér if; in case; in the event that 我今於此而說頌曰
47 48 ér therefore; as a result; thus 我今於此而說頌曰
48 48 ér how can it be that? 我今於此而說頌曰
49 48 ér so as to 我今於此而說頌曰
50 48 ér only then 我今於此而說頌曰
51 48 ér as if; to seem like 我今於此而說頌曰
52 48 néng can; able 我今於此而說頌曰
53 48 ér whiskers on the cheeks; sideburns 我今於此而說頌曰
54 48 ér me 我今於此而說頌曰
55 48 ér to arrive; up to 我今於此而說頌曰
56 48 ér possessive 我今於此而說頌曰
57 39 that; those 遇彼調習人
58 39 another; the other 遇彼調習人
59 39 that; tad 遇彼調習人
60 38 also; too 其義亦如是
61 38 but 其義亦如是
62 38 this; he; she 其義亦如是
63 38 although; even though 其義亦如是
64 38 already 其義亦如是
65 38 particle with no meaning 其義亦如是
66 38 Yi 其義亦如是
67 29 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 此有沙門為沙門名
68 29 沙門 shāmén sramana 此有沙門為沙門名
69 29 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 此有沙門為沙門名
70 28 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今於此而說頌曰
71 28 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今於此而說頌曰
72 28 shuì to persuade 我今於此而說頌曰
73 28 shuō to teach; to recite; to explain 我今於此而說頌曰
74 28 shuō a doctrine; a theory 我今於此而說頌曰
75 28 shuō to claim; to assert 我今於此而說頌曰
76 28 shuō allocution 我今於此而說頌曰
77 28 shuō to criticize; to scold 我今於此而說頌曰
78 28 shuō to indicate; to refer to 我今於此而說頌曰
79 28 shuō speach; vāda 我今於此而說頌曰
80 28 shuō to speak; bhāṣate 我今於此而說頌曰
81 27 xíng to walk 相應行比丘
82 27 xíng capable; competent 相應行比丘
83 27 háng profession 相應行比丘
84 27 háng line; row 相應行比丘
85 27 xíng Kangxi radical 144 相應行比丘
86 27 xíng to travel 相應行比丘
87 27 xìng actions; conduct 相應行比丘
88 27 xíng to do; to act; to practice 相應行比丘
89 27 xíng all right; OK; okay 相應行比丘
90 27 háng horizontal line 相應行比丘
91 27 héng virtuous deeds 相應行比丘
92 27 hàng a line of trees 相應行比丘
93 27 hàng bold; steadfast 相應行比丘
94 27 xíng to move 相應行比丘
95 27 xíng to put into effect; to implement 相應行比丘
96 27 xíng travel 相應行比丘
97 27 xíng to circulate 相應行比丘
98 27 xíng running script; running script 相應行比丘
99 27 xíng temporary 相應行比丘
100 27 xíng soon 相應行比丘
101 27 háng rank; order 相應行比丘
102 27 háng a business; a shop 相應行比丘
103 27 xíng to depart; to leave 相應行比丘
104 27 xíng to experience 相應行比丘
105 27 xíng path; way 相應行比丘
106 27 xíng xing; ballad 相應行比丘
107 27 xíng a round [of drinks] 相應行比丘
108 27 xíng Xing 相應行比丘
109 27 xíng moreover; also 相應行比丘
110 27 xíng Practice 相應行比丘
111 27 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 相應行比丘
112 27 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 相應行比丘
113 25 yǒu is; are; to exist 彼有二物可以蓋覆
114 25 yǒu to have; to possess 彼有二物可以蓋覆
115 25 yǒu indicates an estimate 彼有二物可以蓋覆
116 25 yǒu indicates a large quantity 彼有二物可以蓋覆
117 25 yǒu indicates an affirmative response 彼有二物可以蓋覆
118 25 yǒu a certain; used before a person, time, or place 彼有二物可以蓋覆
119 25 yǒu used to compare two things 彼有二物可以蓋覆
120 25 yǒu used in a polite formula before certain verbs 彼有二物可以蓋覆
121 25 yǒu used before the names of dynasties 彼有二物可以蓋覆
122 25 yǒu a certain thing; what exists 彼有二物可以蓋覆
123 25 yǒu multiple of ten and ... 彼有二物可以蓋覆
124 25 yǒu abundant 彼有二物可以蓋覆
125 25 yǒu purposeful 彼有二物可以蓋覆
126 25 yǒu You 彼有二物可以蓋覆
127 25 yǒu 1. existence; 2. becoming 彼有二物可以蓋覆
128 25 yǒu becoming; bhava 彼有二物可以蓋覆
129 23 I; me; my 我今於此而說頌曰
130 23 self 我今於此而說頌曰
131 23 we; our 我今於此而說頌曰
132 23 [my] dear 我今於此而說頌曰
133 23 Wo 我今於此而說頌曰
134 23 self; atman; attan 我今於此而說頌曰
135 23 ga 我今於此而說頌曰
136 23 I; aham 我今於此而說頌曰
137 22 yuē to speak; to say 我今於此而說頌曰
138 22 yuē Kangxi radical 73 我今於此而說頌曰
139 22 yuē to be called 我今於此而說頌曰
140 22 yuē particle without meaning 我今於此而說頌曰
141 22 yuē said; ukta 我今於此而說頌曰
142 22 gào to tell; to say; said; told 佛告迦葉
143 22 gào to request 佛告迦葉
144 22 gào to report; to inform 佛告迦葉
145 22 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告迦葉
146 22 gào to accuse; to sue 佛告迦葉
147 22 gào to reach 佛告迦葉
148 22 gào an announcement 佛告迦葉
149 22 gào a party 佛告迦葉
150 22 gào a vacation 佛告迦葉
151 22 gào Gao 佛告迦葉
152 22 gào to tell; jalp 佛告迦葉
153 22 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
154 22 relating to Buddhism 佛告迦葉
155 22 a statue or image of a Buddha 佛告迦葉
156 22 a Buddhist text 佛告迦葉
157 22 to touch; to stroke 佛告迦葉
158 22 Buddha 佛告迦葉
159 22 Buddha; Awakened One 佛告迦葉
160 22 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人善解習馬
161 22 譬如 pìrú better than; surpassing 譬如有人善解習馬
162 22 his; hers; its; theirs 其馬性惡難以制伏
163 22 to add emphasis 其馬性惡難以制伏
164 22 used when asking a question in reply to a question 其馬性惡難以制伏
165 22 used when making a request or giving an order 其馬性惡難以制伏
166 22 he; her; it; them 其馬性惡難以制伏
167 22 probably; likely 其馬性惡難以制伏
168 22 will 其馬性惡難以制伏
169 22 may 其馬性惡難以制伏
170 22 if 其馬性惡難以制伏
171 22 or 其馬性惡難以制伏
172 22 Qi 其馬性惡難以制伏
173 22 he; her; it; saḥ; sā; tad 其馬性惡難以制伏
174 21 jīn today; present; now 我今於此而說頌曰
175 21 jīn Jin 我今於此而說頌曰
176 21 jīn modern 我今於此而說頌曰
177 21 jīn now; adhunā 我今於此而說頌曰
178 21 fēi not; non-; un- 此二非律儀
179 21 fēi Kangxi radical 175 此二非律儀
180 21 fēi wrong; bad; untruthful 此二非律儀
181 21 fēi different 此二非律儀
182 21 fēi to not be; to not have 此二非律儀
183 21 fēi to violate; to be contrary to 此二非律儀
184 21 fēi Africa 此二非律儀
185 21 fēi to slander 此二非律儀
186 21 fěi to avoid 此二非律儀
187 21 fēi must 此二非律儀
188 21 fēi an error 此二非律儀
189 21 fēi a problem; a question 此二非律儀
190 21 fēi evil 此二非律儀
191 21 fēi besides; except; unless 此二非律儀
192 21 sòng to praise; to laud; to acclaim 我今於此而說頌曰
193 21 sòng Song; Hymns 我今於此而說頌曰
194 21 sòng a hymn; an ode; a eulogy 我今於此而說頌曰
195 21 sòng a speech in praise of somebody 我今於此而說頌曰
196 21 sòng a divination 我今於此而說頌曰
197 21 sòng to recite 我今於此而說頌曰
198 21 sòng 1. ode; 2. praise 我今於此而說頌曰
199 21 sòng verse; gāthā 我今於此而說頌曰
200 19 jiè to quit 二恃己戒德訶責非行
201 19 jiè to warn against 二恃己戒德訶責非行
202 19 jiè to be purified before a religious ceremony 二恃己戒德訶責非行
203 19 jiè vow 二恃己戒德訶責非行
204 19 jiè to instruct; to command 二恃己戒德訶責非行
205 19 jiè to ordain 二恃己戒德訶責非行
206 19 jiè a genre of writing containing maxims 二恃己戒德訶責非行
207 19 jiè to be cautious; to be prudent 二恃己戒德訶責非行
208 19 jiè to prohibit; to proscribe 二恃己戒德訶責非行
209 19 jiè boundary; realm 二恃己戒德訶責非行
210 19 jiè third finger 二恃己戒德訶責非行
211 19 jiè a precept; a vow; sila 二恃己戒德訶責非行
212 19 jiè morality 二恃己戒德訶責非行
213 19 如是 rúshì thus; so 如是相應比丘能守禁律
214 19 如是 rúshì thus, so 如是相應比丘能守禁律
215 18 比丘 bǐqiū bhiksu; a Buddhist monk 如是相應比丘能守禁律
216 18 比丘 bǐqiū bhiksu 如是相應比丘能守禁律
217 18 比丘 bǐqiū bhiksu; a monk; bhikkhu 如是相應比丘能守禁律
218 17 ruò to seem; to be like; as 如是若復有人深著我想
219 17 ruò seemingly 如是若復有人深著我想
220 17 ruò if 如是若復有人深著我想
221 17 ruò you 如是若復有人深著我想
222 17 ruò this; that 如是若復有人深著我想
223 17 ruò and; or 如是若復有人深著我想
224 17 ruò as for; pertaining to 如是若復有人深著我想
225 17 pomegranite 如是若復有人深著我想
226 17 ruò to choose 如是若復有人深著我想
227 17 ruò to agree; to accord with; to conform to 如是若復有人深著我想
228 17 ruò thus 如是若復有人深著我想
229 17 ruò pollia 如是若復有人深著我想
230 17 ruò Ruo 如是若復有人深著我想
231 17 ruò only then 如是若復有人深著我想
232 17 ja 如是若復有人深著我想
233 17 jñā 如是若復有人深著我想
234 17 wèi for; to 此為覆障
235 17 wèi because of 此為覆障
236 17 wéi to act as; to serve 此為覆障
237 17 wéi to change into; to become 此為覆障
238 17 wéi to be; is 此為覆障
239 17 wéi to do 此為覆障
240 17 wèi for 此為覆障
241 17 wèi because of; for; to 此為覆障
242 17 wèi to 此為覆障
243 17 wéi in a passive construction 此為覆障
244 17 wéi forming a rehetorical question 此為覆障
245 17 wéi forming an adverb 此為覆障
246 17 wéi to add emphasis 此為覆障
247 17 wèi to support; to help 此為覆障
248 17 wéi to govern 此為覆障
249 16 èr two 彼有二物可以蓋覆
250 16 èr Kangxi radical 7 彼有二物可以蓋覆
251 16 èr second 彼有二物可以蓋覆
252 16 èr twice; double; di- 彼有二物可以蓋覆
253 16 èr another; the other 彼有二物可以蓋覆
254 16 èr more than one kind 彼有二物可以蓋覆
255 16 èr two; dvā; dvi 彼有二物可以蓋覆
256 16 云何 yúnhé why; how 云何二種
257 15 rén person; people; a human being 此人調習自然良善
258 15 rén Kangxi radical 9 此人調習自然良善
259 15 rén a kind of person 此人調習自然良善
260 15 rén everybody 此人調習自然良善
261 15 rén adult 此人調習自然良善
262 15 rén somebody; others 此人調習自然良善
263 15 rén an upright person 此人調習自然良善
264 15 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 此人調習自然良善
265 14 not; no 不自調伏麁惡不善
266 14 expresses that a certain condition cannot be acheived 不自調伏麁惡不善
267 14 as a correlative 不自調伏麁惡不善
268 14 no (answering a question) 不自調伏麁惡不善
269 14 forms a negative adjective from a noun 不自調伏麁惡不善
270 14 at the end of a sentence to form a question 不自調伏麁惡不善
271 14 to form a yes or no question 不自調伏麁惡不善
272 14 infix potential marker 不自調伏麁惡不善
273 14 no; na 不自調伏麁惡不善
274 13 xīn heart [organ] 制止心猿令得離縛
275 13 xīn Kangxi radical 61 制止心猿令得離縛
276 13 xīn mind; consciousness 制止心猿令得離縛
277 13 xīn the center; the core; the middle 制止心猿令得離縛
278 13 xīn one of the 28 star constellations 制止心猿令得離縛
279 13 xīn heart 制止心猿令得離縛
280 13 xīn emotion 制止心猿令得離縛
281 13 xīn intention; consideration 制止心猿令得離縛
282 13 xīn disposition; temperament 制止心猿令得離縛
283 13 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 制止心猿令得離縛
284 13 one 一為利養纏縛
285 13 Kangxi radical 1 一為利養纏縛
286 13 as soon as; all at once 一為利養纏縛
287 13 pure; concentrated 一為利養纏縛
288 13 whole; all 一為利養纏縛
289 13 first 一為利養纏縛
290 13 the same 一為利養纏縛
291 13 each 一為利養纏縛
292 13 certain 一為利養纏縛
293 13 throughout 一為利養纏縛
294 13 used in between a reduplicated verb 一為利養纏縛
295 13 sole; single 一為利養纏縛
296 13 a very small amount 一為利養纏縛
297 13 Yi 一為利養纏縛
298 13 other 一為利養纏縛
299 13 to unify 一為利養纏縛
300 13 accidentally; coincidentally 一為利養纏縛
301 13 abruptly; suddenly 一為利養纏縛
302 13 or 一為利養纏縛
303 13 one; eka 一為利養纏縛
304 13 二種 èr zhǒng two kinds 此出家人有二種纏縛
305 12 naturally; of course; certainly 譬如虛空本自廓然
306 12 from; since 譬如虛空本自廓然
307 12 self; oneself; itself 譬如虛空本自廓然
308 12 Kangxi radical 132 譬如虛空本自廓然
309 12 Zi 譬如虛空本自廓然
310 12 a nose 譬如虛空本自廓然
311 12 the beginning; the start 譬如虛空本自廓然
312 12 origin 譬如虛空本自廓然
313 12 originally 譬如虛空本自廓然
314 12 still; to remain 譬如虛空本自廓然
315 12 in person; personally 譬如虛空本自廓然
316 12 in addition; besides 譬如虛空本自廓然
317 12 if; even if 譬如虛空本自廓然
318 12 but 譬如虛空本自廓然
319 12 because 譬如虛空本自廓然
320 12 to employ; to use 譬如虛空本自廓然
321 12 to be 譬如虛空本自廓然
322 12 own; one's own; oneself 譬如虛空本自廓然
323 12 self; soul; ātman 譬如虛空本自廓然
324 12 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 菩薩須遠離
325 12 遠離 yuǎnlí to be aloof 菩薩須遠離
326 12 遠離 yuǎnlí to far off 菩薩須遠離
327 12 出家 chūjiā to become ordained as a monk or nun 如是出家之人
328 12 出家 chūjiā to renounce 如是出家之人
329 12 出家 chūjiā leaving home; to become a monk or nun 如是出家之人
330 11 míng measure word for people 佛說名無病
331 11 míng fame; renown; reputation 佛說名無病
332 11 míng a name; personal name; designation 佛說名無病
333 11 míng rank; position 佛說名無病
334 11 míng an excuse 佛說名無病
335 11 míng life 佛說名無病
336 11 míng to name; to call 佛說名無病
337 11 míng to express; to describe 佛說名無病
338 11 míng to be called; to have the name 佛說名無病
339 11 míng to own; to possess 佛說名無病
340 11 míng famous; renowned 佛說名無病
341 11 míng moral 佛說名無病
342 11 míng name; naman 佛說名無病
343 11 míng fame; renown; yasas 佛說名無病
344 11 破戒 pòjiè to break a vow 二信樂破戒
345 11 破戒 pòjiè to break a precept 二信樂破戒
346 11 shēn human body; torso 見倒壞其身
347 11 shēn Kangxi radical 158 見倒壞其身
348 11 shēn measure word for clothes 見倒壞其身
349 11 shēn self 見倒壞其身
350 11 shēn life 見倒壞其身
351 11 shēn an object 見倒壞其身
352 11 shēn a lifetime 見倒壞其身
353 11 shēn personally 見倒壞其身
354 11 shēn moral character 見倒壞其身
355 11 shēn status; identity; position 見倒壞其身
356 11 shēn pregnancy 見倒壞其身
357 11 juān India 見倒壞其身
358 11 shēn body; kāya 見倒壞其身
359 11 héng constant; regular 恒見他人過
360 11 héng permanent; lasting; perpetual 恒見他人過
361 11 héng perseverance 恒見他人過
362 11 héng ordinary; common 恒見他人過
363 11 héng Constancy [hexagram] 恒見他人過
364 11 gèng crescent moon 恒見他人過
365 11 gèng to spread; to expand 恒見他人過
366 11 héng Heng 恒見他人過
367 11 héng frequently 恒見他人過
368 11 héng Eternity 恒見他人過
369 11 héng eternal 恒見他人過
370 11 gèng Ganges 恒見他人過
371 10 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 譬如有人善解習馬
372 10 shàn happy 譬如有人善解習馬
373 10 shàn good 譬如有人善解習馬
374 10 shàn kind-hearted 譬如有人善解習馬
375 10 shàn to be skilled at something 譬如有人善解習馬
376 10 shàn familiar 譬如有人善解習馬
377 10 shàn to repair 譬如有人善解習馬
378 10 shàn to admire 譬如有人善解習馬
379 10 shàn to praise 譬如有人善解習馬
380 10 shàn numerous; frequent; easy 譬如有人善解習馬
381 10 shàn Shan 譬如有人善解習馬
382 10 shàn kusala; virtuous 譬如有人善解習馬
383 10 method; way 本自寂靜而求世間呪術之法
384 10 France 本自寂靜而求世間呪術之法
385 10 the law; rules; regulations 本自寂靜而求世間呪術之法
386 10 the teachings of the Buddha; Dharma 本自寂靜而求世間呪術之法
387 10 a standard; a norm 本自寂靜而求世間呪術之法
388 10 an institution 本自寂靜而求世間呪術之法
389 10 to emulate 本自寂靜而求世間呪術之法
390 10 magic; a magic trick 本自寂靜而求世間呪術之法
391 10 punishment 本自寂靜而求世間呪術之法
392 10 Fa 本自寂靜而求世間呪術之法
393 10 a precedent 本自寂靜而求世間呪術之法
394 10 a classification of some kinds of Han texts 本自寂靜而求世間呪術之法
395 10 relating to a ceremony or rite 本自寂靜而求世間呪術之法
396 10 Dharma 本自寂靜而求世間呪術之法
397 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 本自寂靜而求世間呪術之法
398 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 本自寂靜而求世間呪術之法
399 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 本自寂靜而求世間呪術之法
400 10 quality; characteristic 本自寂靜而求世間呪術之法
401 10 qiú to request 本自寂靜而求世間呪術之法
402 10 qiú to seek; to look for 本自寂靜而求世間呪術之法
403 10 qiú to implore 本自寂靜而求世間呪術之法
404 10 qiú to aspire to 本自寂靜而求世間呪術之法
405 10 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 本自寂靜而求世間呪術之法
406 10 qiú to attract 本自寂靜而求世間呪術之法
407 10 qiú to bribe 本自寂靜而求世間呪術之法
408 10 qiú Qiu 本自寂靜而求世間呪術之法
409 10 qiú to demand 本自寂靜而求世間呪術之法
410 10 qiú to end 本自寂靜而求世間呪術之法
411 10 qiú to seek; kāṅkṣ 本自寂靜而求世間呪術之法
412 10 名聞 míngwèn fame; good reputation 及愛好名聞
413 10 名聞 míngwèn fame; yasas 及愛好名聞
414 10 shì is; are; am; to be 是彼雲
415 10 shì is exactly 是彼雲
416 10 shì is suitable; is in contrast 是彼雲
417 10 shì this; that; those 是彼雲
418 10 shì really; certainly 是彼雲
419 10 shì correct; yes; affirmative 是彼雲
420 10 shì true 是彼雲
421 10 shì is; has; exists 是彼雲
422 10 shì used between repetitions of a word 是彼雲
423 10 shì a matter; an affair 是彼雲
424 10 shì Shi 是彼雲
425 10 shì is; bhū 是彼雲
426 10 shì this; idam 是彼雲
427 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 心無清淨亦無調伏
428 9 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 心無清淨亦無調伏
429 9 清淨 qīngjìng concise 心無清淨亦無調伏
430 9 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 心無清淨亦無調伏
431 9 清淨 qīngjìng pure and clean 心無清淨亦無調伏
432 9 清淨 qīngjìng purity 心無清淨亦無調伏
433 9 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 心無清淨亦無調伏
434 9 出家人 chūjiā rén a Buddhist monk or nun 此出家人有二種纏縛
435 9 多聞 duō wén learned 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
436 9 多聞 duō wén one who has studied widely 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
437 9 多聞 duō wén Vaisravana; Vessavana; Jambhala 惑亂他人恃衒多聞要他稱讚
438 9 bìng ailment; sickness; illness; disease 譬如有人於其喉咽而患癭病
439 9 bìng to be sick 譬如有人於其喉咽而患癭病
440 9 bìng a defect; a fault; a shortcoming 譬如有人於其喉咽而患癭病
441 9 bìng to be disturbed about 譬如有人於其喉咽而患癭病
442 9 bìng to suffer for 譬如有人於其喉咽而患癭病
443 9 bìng to harm 譬如有人於其喉咽而患癭病
444 9 bìng to worry 譬如有人於其喉咽而患癭病
445 9 bìng to hate; to resent 譬如有人於其喉咽而患癭病
446 9 bìng to criticize; to find fault with 譬如有人於其喉咽而患癭病
447 9 bìng withered 譬如有人於其喉咽而患癭病
448 9 bìng exhausted 譬如有人於其喉咽而患癭病
449 9 de potential marker 致壞命根得其苦惱
450 9 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 致壞命根得其苦惱
451 9 děi must; ought to 致壞命根得其苦惱
452 9 děi to want to; to need to 致壞命根得其苦惱
453 9 děi must; ought to 致壞命根得其苦惱
454 9 de 致壞命根得其苦惱
455 9 de infix potential marker 致壞命根得其苦惱
456 9 to result in 致壞命根得其苦惱
457 9 to be proper; to fit; to suit 致壞命根得其苦惱
458 9 to be satisfied 致壞命根得其苦惱
459 9 to be finished 致壞命根得其苦惱
460 9 de result of degree 致壞命根得其苦惱
461 9 de marks completion of an action 致壞命根得其苦惱
462 9 děi satisfying 致壞命根得其苦惱
463 9 to contract 致壞命根得其苦惱
464 9 marks permission or possibility 致壞命根得其苦惱
465 9 expressing frustration 致壞命根得其苦惱
466 9 to hear 致壞命根得其苦惱
467 9 to have; there is 致壞命根得其苦惱
468 9 marks time passed 致壞命根得其苦惱
469 9 obtain; attain; prāpta 致壞命根得其苦惱
470 8 zhū all; many; various 於後生諸苦
471 8 zhū Zhu 於後生諸苦
472 8 zhū all; members of the class 於後生諸苦
473 8 zhū interrogative particle 於後生諸苦
474 8 zhū him; her; them; it 於後生諸苦
475 8 zhū of; in 於後生諸苦
476 8 zhū all; many; sarva 於後生諸苦
477 8 four 此有四種沙門
478 8 note a musical scale 此有四種沙門
479 8 fourth 此有四種沙門
480 8 Si 此有四種沙門
481 8 four; catur 此有四種沙門
482 8 zhī him; her; them; that 著我之眾生
483 8 zhī used between a modifier and a word to form a word group 著我之眾生
484 8 zhī to go 著我之眾生
485 8 zhī this; that 著我之眾生
486 8 zhī genetive marker 著我之眾生
487 8 zhī it 著我之眾生
488 8 zhī in 著我之眾生
489 8 zhī all 著我之眾生
490 8 zhī and 著我之眾生
491 8 zhī however 著我之眾生
492 8 zhī if 著我之眾生
493 8 zhī then 著我之眾生
494 8 zhī to arrive; to go 著我之眾生
495 8 zhī is 著我之眾生
496 8 zhī to use 著我之眾生
497 8 zhī Zhi 著我之眾生
498 8 jìng clean 令彼淨安住
499 8 jìng no surplus; net 令彼淨安住
500 8 jìng only 令彼淨安住

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
this; here; etad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
that; tad
沙门 沙門
 1. shāmén
 2. shāmén
 1. sramana
 2. a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
大迦叶问大宝积正法经 大迦葉問大寶積正法經 100 Kāśyapaparivarta; Dajiaye Wen Dabao Ji Zhengfa Jing
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
覆障 102 Rāhula
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
凝然 110 Gyōnen
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
身口意业 身口意業 115 the Three Karmas; physical, verbal, and mental karma
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
无贪 無貪 119 non-attachment; alobha
西天 120 India; Indian continent
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 128.

Simplified Traditional Pinyin English
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
别解脱 別解脫 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
此岸 99 this shore; this world; Saṃsāra
慈心 99 compassion; a compassionate mind
麁恶 麁惡 99 disgusting
等引 100 equipose; samāhita
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二障 195 two kinds of obstacles
二种 二種 195 two kinds
二密 195 the two esoteric aspects
恶友 惡友 195 a bad friend
法灭 法滅 102 the extinction of the teachings of the Buddha
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
发露 發露 102 to reveal; to manifest
凡圣 凡聖 102
 1. Ordinary and Sagely
 2. the ordinary and the divine
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非道 102 heterodox views
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
后生 後生 104 later rebirths; subsequent births
化导 化導 104 instruct and guide
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
见性 見性 106
 1. Seeing One's Nature
 2. to see one's true nature; to realize one's Buddha nature
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
戒律 106
 1. Precepts
 2. śīla and vinaya; precepts and rules
戒取 106 attachment to heterodox teachings
戒相 106 different forms of precepts; characteristics of precepts
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation
 2. the path of liberation; vimuktimārga
净妙 淨妙 106 pure and subtle
卷第四 106 scroll 4
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
具足戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
空法 107 to regard all things as empty
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐修 樂修 108 joyful cultivation
离欲 離欲 108 free of desire
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
利养 利養 108 gain
律仪 律儀 108
 1. Vinaya and Rules
 2. rules and ceremonies
 3. restraint; saṃvara
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
密行 109
 1. Secret Practice
 2. secret practice; private practice
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
难信 難信 110 hard to believe
轻慢 輕慢 113 to belittle others
群生 113 all living beings
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
如如不动 如如不動 114
 1. Be Unmovable Like the Absolute Truth
 2. in unmoving suchness
三业 三業 115 three types of karma; three actions
三衣 115 the three robes of monk
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
少欲 115 few desires
深法 115 a profound truth
圣种 聖種 115
 1. holy seed; monastic community
 2. proper teaching
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十二头陀 十二頭陀 115 twelve ascetic practices
识心 識心 115 the controlling function of the mind
世间法 世間法 115
 1. Worldly Rules
 2. world law; lokadharma; lokadhamma
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说戒 說戒 115
 1. explation of the precepts; upoṣadha
 2. half monthly confession
四威仪 四威儀 115 Four Kinds of Comportment; four comportments
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
贪着 貪著 116 attachment to desire
剃除 116 to severe
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无求 無求 119 No Desires
无所有 無所有 119 nothingness
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
邪命 120 heterodox practices
信乐 信樂 120 joy of believing
信施 120 trust in charity
行住坐卧 行住坐臥 120
 1. walking, standing, sitting, and lying down
 2. etiquette in the four postures
心行 120 mental activity
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
译经 譯經 121 to translate the scriptures
衣钵 衣鉢 121
 1. robe and bowl
 2. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 3. robe and bowl; the cassock and alms bowl of a monk
 4. Sacristan
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有身见 有身見 121 the view or belief in a true self; satkāyadṛṣṭi; sakkāyadiṭṭhi
见取 見取 121 clinging to false views; dṛṣṭi-upādāna; diṭṭhi-upādāna
在家出家 122 observing monastic discipline without being ordained
瞻蔔 122 campaka
真佛子 122 True Buddhist
证菩提 證菩提 122 to become a Buddha
正意 122 wholesome thought; thought without evil
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
知行 122 Understanding and Practice
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸众生 諸眾生 122 all beings
住着 住著 122 to cling; to attach; to dwell
自清净 自清淨 122 oneself being purified
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
作善 122 to do good deeds