Glossary and Vocabulary for Sukhāvatīvyūha (Chengzan Jing Tu Fo Sheshou Jing) 稱讚淨土佛攝受經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 56 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 尊者舍利子
2 49 佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
3 47 功德 gōngdé achievements and virtue 無量功德眾所莊嚴
4 47 功德 gōngdé merit 無量功德眾所莊嚴
5 47 功德 gōngdé merit 無量功德眾所莊嚴
6 47 功德 gōngdé puṇya; puñña 無量功德眾所莊嚴
7 44 如來 rúlái Tathagata 如來
8 44 如來 Rúlái Tathagata 如來
9 44 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
10 34 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 是故名為極樂世界
11 34 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 是故名為極樂世界
12 34 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 復與無量菩薩摩訶薩俱
13 34 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 復與無量菩薩摩訶薩俱
14 34 無量 wúliàng immeasurable 復與無量菩薩摩訶薩俱
15 34 無量 wúliàng Atula 復與無量菩薩摩訶薩俱
16 31 děng et cetera; and so on 如是等諸大聲聞而為上首
17 31 děng to wait 如是等諸大聲聞而為上首
18 31 děng to be equal 如是等諸大聲聞而為上首
19 31 děng degree; level 如是等諸大聲聞而為上首
20 31 děng to compare 如是等諸大聲聞而為上首
21 31 yòu Kangxi radical 29
22 29 Buddha; Awakened One 彼佛淨土無三惡道
23 29 relating to Buddhism 彼佛淨土無三惡道
24 29 a statue or image of a Buddha 彼佛淨土無三惡道
25 29 a Buddhist text 彼佛淨土無三惡道
26 29 to touch; to stroke 彼佛淨土無三惡道
27 29 Buddha 彼佛淨土無三惡道
28 29 Buddha; Awakened One 彼佛淨土無三惡道
29 27 有情 yǒuqíng having feelings for 為諸有情宣說甚深微妙之法
30 27 有情 yǒuqíng friends with 為諸有情宣說甚深微妙之法
31 27 有情 yǒuqíng having emotional appeal 為諸有情宣說甚深微妙之法
32 27 有情 yǒuqíng sentient being 為諸有情宣說甚深微妙之法
33 27 有情 yǒuqíng sentient beings 為諸有情宣說甚深微妙之法
34 23 ka 於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養
35 21 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 無量功德眾所莊嚴
36 21 莊嚴 zhuāngyán Dignity 無量功德眾所莊嚴
37 21 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 無量功德眾所莊嚴
38 21 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 無量功德眾所莊嚴
39 21 zhòng many; numerous 與大苾芻眾千二百五十人俱
40 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾芻眾千二百五十人俱
41 21 zhòng general; common; public 與大苾芻眾千二百五十人俱
42 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 擊出種種微妙音聲說種種法
43 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 擊出種種微妙音聲說種種法
44 21 shuì to persuade 擊出種種微妙音聲說種種法
45 21 shuō to teach; to recite; to explain 擊出種種微妙音聲說種種法
46 21 shuō a doctrine; a theory 擊出種種微妙音聲說種種法
47 21 shuō to claim; to assert 擊出種種微妙音聲說種種法
48 21 shuō allocution 擊出種種微妙音聲說種種法
49 21 shuō to criticize; to scold 擊出種種微妙音聲說種種法
50 21 shuō to indicate; to refer to 擊出種種微妙音聲說種種法
51 21 shuō speach; vāda 擊出種種微妙音聲說種種法
52 21 shuō to speak; bhāṣate 擊出種種微妙音聲說種種法
53 21 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 增長有情無量無數不可思議殊勝功德
54 21 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 增長有情無量無數不可思議殊勝功德
55 19 miào wonderful; fantastic 處處皆有七重行列妙寶欄楯
56 19 miào clever 處處皆有七重行列妙寶欄楯
57 19 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 處處皆有七重行列妙寶欄楯
58 19 miào fine; delicate 處處皆有七重行列妙寶欄楯
59 19 miào young 處處皆有七重行列妙寶欄楯
60 19 miào interesting 處處皆有七重行列妙寶欄楯
61 19 miào profound reasoning 處處皆有七重行列妙寶欄楯
62 19 miào Miao 處處皆有七重行列妙寶欄楯
63 19 miào Wonderful 處處皆有七重行列妙寶欄楯
64 19 miào wonderful; beautiful; suksma 處處皆有七重行列妙寶欄楯
65 17 zhōng middle 由彼界中諸有情類
66 17 zhōng medium; medium sized 由彼界中諸有情類
67 17 zhōng China 由彼界中諸有情類
68 17 zhòng to hit the mark 由彼界中諸有情類
69 17 zhōng midday 由彼界中諸有情類
70 17 zhōng inside 由彼界中諸有情類
71 17 zhōng during 由彼界中諸有情類
72 17 zhōng Zhong 由彼界中諸有情類
73 17 zhōng intermediary 由彼界中諸有情類
74 17 zhōng half 由彼界中諸有情類
75 17 zhòng to reach; to attain 由彼界中諸有情類
76 17 zhòng to suffer; to infect 由彼界中諸有情類
77 17 zhòng to obtain 由彼界中諸有情類
78 17 zhòng to pass an exam 由彼界中諸有情類
79 17 zhōng middle 由彼界中諸有情類
80 17 shí mixed; miscellaneous 功德莊嚴甚可愛樂
81 17 shí a group of ten sections in the Shijing 功德莊嚴甚可愛樂
82 17 shí Shi 功德莊嚴甚可愛樂
83 17 shí tenfold 功德莊嚴甚可愛樂
84 17 shí one hundred percent 功德莊嚴甚可愛樂
85 17 shí ten 功德莊嚴甚可愛樂
86 17 名為 míngwèi to be called 彼佛世界名為極樂
87 16 zhù to dwell; to live; to reside 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
88 16 zhù to stop; to halt 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
89 16 zhù to retain; to remain 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
90 16 zhù to lodge at [temporarily] 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
91 16 zhù verb complement 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
92 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
93 16 yìng to answer; to respond
94 16 yìng to confirm; to verify
95 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
96 16 yìng to accept
97 16 yìng to permit; to allow
98 16 yìng to echo
99 16 yìng to handle; to deal with
100 16 yìng Ying
101 16 可愛 kěài cute; lovely 功德莊嚴甚可愛樂
102 16 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha 晝夜六時常持供養無量壽佛
103 16 無量壽佛 wúliàng shòu fó Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha 晝夜六時常持供養無量壽佛
104 16 一切 yīqiè temporary 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
105 16 一切 yīqiè the same 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
106 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令得殊勝利益安樂
107 15 děi to want to; to need to 令得殊勝利益安樂
108 15 děi must; ought to 令得殊勝利益安樂
109 15 de 令得殊勝利益安樂
110 15 de infix potential marker 令得殊勝利益安樂
111 15 to result in 令得殊勝利益安樂
112 15 to be proper; to fit; to suit 令得殊勝利益安樂
113 15 to be satisfied 令得殊勝利益安樂
114 15 to be finished 令得殊勝利益安樂
115 15 děi satisfying 令得殊勝利益安樂
116 15 to contract 令得殊勝利益安樂
117 15 to hear 令得殊勝利益安樂
118 15 to have; there is 令得殊勝利益安樂
119 15 marks time passed 令得殊勝利益安樂
120 15 obtain; attain; prāpta 令得殊勝利益安樂
121 15 bǎo a treasure; a valuable item 處處皆有七重行列妙寶欄楯
122 15 bǎo treasured; cherished 處處皆有七重行列妙寶欄楯
123 15 bǎo a jewel; gem 處處皆有七重行列妙寶欄楯
124 15 bǎo precious 處處皆有七重行列妙寶欄楯
125 15 bǎo noble 處處皆有七重行列妙寶欄楯
126 15 bǎo an imperial seal 處處皆有七重行列妙寶欄楯
127 15 bǎo a unit of currency 處處皆有七重行列妙寶欄楯
128 15 bǎo Bao 處處皆有七重行列妙寶欄楯
129 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 處處皆有七重行列妙寶欄楯
130 15 bǎo jewel; gem; mani 處處皆有七重行列妙寶欄楯
131 14 攝受 shèshòu to receive, take in 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
132 14 攝受 shèshòu parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
133 14 happy; glad; cheerful; joyful 功德莊嚴甚可愛樂
134 14 to take joy in; to be happy; to be cheerful 功德莊嚴甚可愛樂
135 14 Le 功德莊嚴甚可愛樂
136 14 yuè music 功德莊嚴甚可愛樂
137 14 yuè a musical instrument 功德莊嚴甚可愛樂
138 14 yuè tone [of voice]; expression 功德莊嚴甚可愛樂
139 14 yuè a musician 功德莊嚴甚可愛樂
140 14 joy; pleasure 功德莊嚴甚可愛樂
141 14 yuè the Book of Music 功德莊嚴甚可愛樂
142 14 lào Lao 功德莊嚴甚可愛樂
143 14 to laugh 功德莊嚴甚可愛樂
144 14 Joy 功德莊嚴甚可愛樂
145 14 joy, delight; sukhā 功德莊嚴甚可愛樂
146 14 wén to hear 如是等諸大聲聞而為上首
147 14 wén Wen 如是等諸大聲聞而為上首
148 14 wén sniff at; to smell 如是等諸大聲聞而為上首
149 14 wén to be widely known 如是等諸大聲聞而為上首
150 14 wén to confirm; to accept 如是等諸大聲聞而為上首
151 14 wén information 如是等諸大聲聞而為上首
152 14 wèn famous; well known 如是等諸大聲聞而為上首
153 14 wén knowledge; learning 如是等諸大聲聞而為上首
154 14 wèn popularity; prestige; reputation 如是等諸大聲聞而為上首
155 14 wén to question 如是等諸大聲聞而為上首
156 14 wén hearing; śruti 如是等諸大聲聞而為上首
157 13 suǒ a few; various; some 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
158 13 suǒ a place; a location 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
159 13 suǒ indicates a passive voice 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
160 13 suǒ an ordinal number 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
161 13 suǒ meaning 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
162 13 suǒ garrison 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
163 13 suǒ place; pradeśa 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
164 13 淨土 jìng tǔ pure land 彼佛淨土無三惡道
165 13 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 彼佛淨土無三惡道
166 13 淨土 jìng tǔ pure land 彼佛淨土無三惡道
167 13 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 一切皆應信受發願
168 13 yán to speak; to say; said 言七寶者
169 13 yán language; talk; words; utterance; speech 言七寶者
170 13 yán Kangxi radical 149 言七寶者
171 13 yán phrase; sentence 言七寶者
172 13 yán a word; a syllable 言七寶者
173 13 yán a theory; a doctrine 言七寶者
174 13 yán to regard as 言七寶者
175 13 yán to act as 言七寶者
176 13 yán speech; vāc 言七寶者
177 13 yán speak; vad 言七寶者
178 13 周匝 zhōuzā to go around; to go through 周匝圍繞
179 13 shēng to be born; to give birth 若諸有情生彼土者皆不退轉
180 13 shēng to live 若諸有情生彼土者皆不退轉
181 13 shēng raw 若諸有情生彼土者皆不退轉
182 13 shēng a student 若諸有情生彼土者皆不退轉
183 13 shēng life 若諸有情生彼土者皆不退轉
184 13 shēng to produce; to give rise 若諸有情生彼土者皆不退轉
185 13 shēng alive 若諸有情生彼土者皆不退轉
186 13 shēng a lifetime 若諸有情生彼土者皆不退轉
187 13 shēng to initiate; to become 若諸有情生彼土者皆不退轉
188 13 shēng to grow 若諸有情生彼土者皆不退轉
189 13 shēng unfamiliar 若諸有情生彼土者皆不退轉
190 13 shēng not experienced 若諸有情生彼土者皆不退轉
191 13 shēng hard; stiff; strong 若諸有情生彼土者皆不退轉
192 13 shēng having academic or professional knowledge 若諸有情生彼土者皆不退轉
193 13 shēng a male role in traditional theatre 若諸有情生彼土者皆不退轉
194 13 shēng gender 若諸有情生彼土者皆不退轉
195 13 shēng to develop; to grow 若諸有情生彼土者皆不退轉
196 13 shēng to set up 若諸有情生彼土者皆不退轉
197 13 shēng a prostitute 若諸有情生彼土者皆不退轉
198 13 shēng a captive 若諸有情生彼土者皆不退轉
199 13 shēng a gentleman 若諸有情生彼土者皆不退轉
200 13 shēng Kangxi radical 100 若諸有情生彼土者皆不退轉
201 13 shēng unripe 若諸有情生彼土者皆不退轉
202 13 shēng nature 若諸有情生彼土者皆不退轉
203 13 shēng to inherit; to succeed 若諸有情生彼土者皆不退轉
204 13 shēng destiny 若諸有情生彼土者皆不退轉
205 13 shēng birth 若諸有情生彼土者皆不退轉
206 12 示現 shìxiàn Manifestation 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
207 12 示現 shìxiàn to manifest 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
208 12 示現 shìxiàn to manifest; to display 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
209 12 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
210 12 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
211 12 Qi 其名曰
212 12 殑伽沙 jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 如是等佛如殑伽沙住在東方
213 12 jìng clean 極樂世界淨佛土中
214 12 jìng no surplus; net 極樂世界淨佛土中
215 12 jìng pure 極樂世界淨佛土中
216 12 jìng tranquil 極樂世界淨佛土中
217 12 jìng cold 極樂世界淨佛土中
218 12 jìng to wash; to clense 極樂世界淨佛土中
219 12 jìng role of hero 極樂世界淨佛土中
220 12 jìng to remove sexual desire 極樂世界淨佛土中
221 12 jìng bright and clean; luminous 極樂世界淨佛土中
222 12 jìng clean; pure 極樂世界淨佛土中
223 12 jìng cleanse 極樂世界淨佛土中
224 12 jìng cleanse 極樂世界淨佛土中
225 12 jìng Pure 極樂世界淨佛土中
226 12 jìng vyavadāna; purification; cleansing 極樂世界淨佛土中
227 12 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 極樂世界淨佛土中
228 12 jìng viśuddhi; purity 極樂世界淨佛土中
229 12 法門 fǎmén Dharma gate 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
230 12 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
231 12 圍繞 wéirǎo to surround; to encircle 周匝圍繞
232 12 圍繞 wéirǎo to revolve around; to circumambulate 周匝圍繞
233 12 圍繞 wéirǎo to centre on [an issue]; to focus 周匝圍繞
234 12 圍繞 wéirǎo to surround 周匝圍繞
235 12 誠諦 chéngdì truth; bhūta 說誠諦語
236 11 guāng light 青形青顯青光青影
237 11 guāng brilliant; bright; shining 青形青顯青光青影
238 11 guāng to shine 青形青顯青光青影
239 11 guāng to bare; to go naked 青形青顯青光青影
240 11 guāng bare; naked 青形青顯青光青影
241 11 guāng glory; honor 青形青顯青光青影
242 11 guāng scenery 青形青顯青光青影
243 11 guāng smooth 青形青顯青光青影
244 11 guāng sheen; luster; gloss 青形青顯青光青影
245 11 guāng time; a moment 青形青顯青光青影
246 11 guāng grace; favor 青形青顯青光青影
247 11 guāng Guang 青形青顯青光青影
248 11 guāng to manifest 青形青顯青光青影
249 11 guāng light; radiance; prabha; tejas 青形青顯青光青影
250 11 guāng a ray of light; rasmi 青形青顯青光青影
251 11 to go; to 於一食頃
252 11 to rely on; to depend on 於一食頃
253 11 Yu 於一食頃
254 11 a crow 於一食頃
255 11 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
256 11 Yi 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
257 10 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
258 10 to cover 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
259 10 to reply [to a letter] 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
260 10 to overturn; to capsize 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
261 10 layered 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
262 10 to ruin; to destroy; to overwhelm 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
263 10 to hide 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
264 10 to scrutinize 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
265 10 to ambush 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
266 10 biàn all; complete 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
267 10 biàn to be covered with 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
268 10 biàn everywhere; sarva 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
269 10 biàn pervade; visva 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
270 10 biàn everywhere fragrant; paricitra 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
271 10 shì to decorate; to ornament; to adorn 妙飾間綺
272 10 shì to deceive 妙飾間綺
273 10 Kangxi radical 132 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
274 10 Zi 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
275 10 a nose 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
276 10 the beginning; the start 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
277 10 origin 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
278 10 to employ; to use 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
279 10 to be 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
280 10 self; soul; ātman 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
281 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 唯有無量清淨喜樂
282 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 唯有無量清淨喜樂
283 10 清淨 qīngjìng concise 唯有無量清淨喜樂
284 10 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 唯有無量清淨喜樂
285 10 清淨 qīngjìng pure and clean 唯有無量清淨喜樂
286 10 清淨 qīngjìng purity 唯有無量清淨喜樂
287 10 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 唯有無量清淨喜樂
288 10 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 自然常有無量無邊眾妙伎樂
289 10 無邊 wúbiān boundless; ananta 自然常有無量無邊眾妙伎樂
290 10 zhě ca 三者甘美
291 10 廣長舌相 guǎng cháng shé xiāng the sign of a broad and long tongue 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
292 9 to reach 及餘世間無量天
293 9 to attain 及餘世間無量天
294 9 to understand 及餘世間無量天
295 9 able to be compared to; to catch up with 及餘世間無量天
296 9 to be involved with; to associate with 及餘世間無量天
297 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘世間無量天
298 9 and; ca; api 及餘世間無量天
299 9 wéi to act as; to serve 如是等諸大聲聞而為上首
300 9 wéi to change into; to become 如是等諸大聲聞而為上首
301 9 wéi to be; is 如是等諸大聲聞而為上首
302 9 wéi to do 如是等諸大聲聞而為上首
303 9 wèi to support; to help 如是等諸大聲聞而為上首
304 9 wéi to govern 如是等諸大聲聞而為上首
305 9 qiān one thousand 與大苾芻眾千二百五十人俱
306 9 qiān many; numerous; countless 與大苾芻眾千二百五十人俱
307 9 qiān a cheat; swindler 與大苾芻眾千二百五十人俱
308 9 four 四寶莊嚴
309 9 note a musical scale 四寶莊嚴
310 9 fourth 四寶莊嚴
311 9 Si 四寶莊嚴
312 9 four; catur 四寶莊嚴
313 9 Kangxi radical 49 彼土眾生聞是聲已
314 9 to bring to an end; to stop 彼土眾生聞是聲已
315 9 to complete 彼土眾生聞是聲已
316 9 to demote; to dismiss 彼土眾生聞是聲已
317 9 to recover from an illness 彼土眾生聞是聲已
318 9 former; pūrvaka 彼土眾生聞是聲已
319 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 供養百千俱胝諸佛
320 8 elegant; beautiful 妙飾間綺
321 8 fine thin silk; tabby silk 妙飾間綺
322 8 Qi 妙飾間綺
323 8 bǎi one hundred 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
324 8 bǎi many 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
325 8 bǎi Bai 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
326 8 bǎi all 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
327 8 bǎi hundred; sata 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
328 8 earth; soil; dirt 彼土眾生聞是聲已
329 8 Kangxi radical 32 彼土眾生聞是聲已
330 8 local; indigenous; native 彼土眾生聞是聲已
331 8 land; territory 彼土眾生聞是聲已
332 8 earth element 彼土眾生聞是聲已
333 8 ground 彼土眾生聞是聲已
334 8 homeland 彼土眾生聞是聲已
335 8 god of the soil 彼土眾生聞是聲已
336 8 a category of musical instrument 彼土眾生聞是聲已
337 8 unrefined; rustic; crude 彼土眾生聞是聲已
338 8 Tujia people 彼土眾生聞是聲已
339 8 Tu People; Monguor 彼土眾生聞是聲已
340 8 soil; pāṃsu 彼土眾生聞是聲已
341 8 land; kṣetra 彼土眾生聞是聲已
342 8 jīng to go through; to experience 假使經於百千俱胝那庾多劫
343 8 jīng a sutra; a scripture 假使經於百千俱胝那庾多劫
344 8 jīng warp 假使經於百千俱胝那庾多劫
345 8 jīng longitude 假使經於百千俱胝那庾多劫
346 8 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 假使經於百千俱胝那庾多劫
347 8 jīng a woman's period 假使經於百千俱胝那庾多劫
348 8 jīng to bear; to endure 假使經於百千俱胝那庾多劫
349 8 jīng to hang; to die by hanging 假使經於百千俱胝那庾多劫
350 8 jīng classics 假使經於百千俱胝那庾多劫
351 8 jīng to be frugal; to save 假使經於百千俱胝那庾多劫
352 8 jīng a classic; a scripture; canon 假使經於百千俱胝那庾多劫
353 8 jīng a standard; a norm 假使經於百千俱胝那庾多劫
354 8 jīng a section of a Confucian work 假使經於百千俱胝那庾多劫
355 8 jīng to measure 假使經於百千俱胝那庾多劫
356 8 jīng human pulse 假使經於百千俱胝那庾多劫
357 8 jīng menstruation; a woman's period 假使經於百千俱胝那庾多劫
358 8 jīng sutra; discourse 假使經於百千俱胝那庾多劫
359 8 俱胝 jūzhī Judi 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
360 8 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 如是上首百千俱胝那庾多數諸天子眾
361 8 method; way 為諸有情宣說甚深微妙之法
362 8 France 為諸有情宣說甚深微妙之法
363 8 the law; rules; regulations 為諸有情宣說甚深微妙之法
364 8 the teachings of the Buddha; Dharma 為諸有情宣說甚深微妙之法
365 8 a standard; a norm 為諸有情宣說甚深微妙之法
366 8 an institution 為諸有情宣說甚深微妙之法
367 8 to emulate 為諸有情宣說甚深微妙之法
368 8 magic; a magic trick 為諸有情宣說甚深微妙之法
369 8 punishment 為諸有情宣說甚深微妙之法
370 8 Fa 為諸有情宣說甚深微妙之法
371 8 a precedent 為諸有情宣說甚深微妙之法
372 8 a classification of some kinds of Han texts 為諸有情宣說甚深微妙之法
373 8 relating to a ceremony or rite 為諸有情宣說甚深微妙之法
374 8 Dharma 為諸有情宣說甚深微妙之法
375 8 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 為諸有情宣說甚深微妙之法
376 8 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 為諸有情宣說甚深微妙之法
377 8 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 為諸有情宣說甚深微妙之法
378 8 quality; characteristic 為諸有情宣說甚深微妙之法
379 7 seven 處處皆有七重行列妙寶欄楯
380 7 a genre of poetry 處處皆有七重行列妙寶欄楯
381 7 seventh day memorial ceremony 處處皆有七重行列妙寶欄楯
382 7 seven; sapta 處處皆有七重行列妙寶欄楯
383 7 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告舍利子
384 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊告舍利子
385 7 善男子 shàn nánzǐ good men 若有淨信諸善男子或善女人
386 7 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 若有淨信諸善男子或善女人
387 7 無量壽 wúliàng shòu infinite life 其中世尊名無量壽及無量光
388 7 無量壽 wúliàng shòu amitayus; boundless age; infinite life 其中世尊名無量壽及無量光
389 7 zhèng proof 速證無上正等菩提
390 7 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 速證無上正等菩提
391 7 zhèng to advise against 速證無上正等菩提
392 7 zhèng certificate 速證無上正等菩提
393 7 zhèng an illness 速證無上正等菩提
394 7 zhèng to accuse 速證無上正等菩提
395 7 zhèng realization; adhigama 速證無上正等菩提
396 7 善女人 shàn nǚrén good women 若有淨信諸善男子或善女人
397 7 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 若有淨信諸善男子或善女人
398 7 jīn today; present; now 汝今知不
399 7 jīn Jin 汝今知不
400 7 jīn modern 汝今知不
401 7 jīn now; adhunā 汝今知不
402 7 shí time; a point or period of time 七者飲時除飢渴等無量過患
403 7 shí a season; a quarter of a year 七者飲時除飢渴等無量過患
404 7 shí one of the 12 two-hour periods of the day 七者飲時除飢渴等無量過患
405 7 shí fashionable 七者飲時除飢渴等無量過患
406 7 shí fate; destiny; luck 七者飲時除飢渴等無量過患
407 7 shí occasion; opportunity; chance 七者飲時除飢渴等無量過患
408 7 shí tense 七者飲時除飢渴等無量過患
409 7 shí particular; special 七者飲時除飢渴等無量過患
410 7 shí to plant; to cultivate 七者飲時除飢渴等無量過患
411 7 shí an era; a dynasty 七者飲時除飢渴等無量過患
412 7 shí time [abstract] 七者飲時除飢渴等無量過患
413 7 shí seasonal 七者飲時除飢渴等無量過患
414 7 shí to wait upon 七者飲時除飢渴等無量過患
415 7 shí hour 七者飲時除飢渴等無量過患
416 7 shí appropriate; proper; timely 七者飲時除飢渴等無量過患
417 7 shí Shi 七者飲時除飢渴等無量過患
418 7 shí a present; currentlt 七者飲時除飢渴等無量過患
419 7 shí time; kāla 七者飲時除飢渴等無量過患
420 7 shí at that time; samaya 七者飲時除飢渴等無量過患
421 7 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 彼佛土中有如是等眾妙綺飾
422 6 安樂 ānlè peaceful and happy; content 令得殊勝利益安樂
423 6 安樂 ānlè Anle 令得殊勝利益安樂
424 6 安樂 ānlè Anle district 令得殊勝利益安樂
425 6 安樂 ānlè Stability and Happiness 令得殊勝利益安樂
426 6 lèi kind; type; class; category 由彼界中諸有情類
427 6 lèi similar; like 由彼界中諸有情類
428 6 lèi class in a programming language 由彼界中諸有情類
429 6 lèi reason; logic 由彼界中諸有情類
430 6 lèi example; model 由彼界中諸有情類
431 6 lèi Lei 由彼界中諸有情類
432 6 發願 fā yuàn Make a Vow 皆應發願生彼佛土
433 6 發願 fā yuàn Making Vows 皆應發願生彼佛土
434 6 發願 fā yuàn to make a vow; praṇidhānaṃ 皆應發願生彼佛土
435 6 míng fame; renown; reputation 其中世尊名無量壽及無量光
436 6 míng a name; personal name; designation 其中世尊名無量壽及無量光
437 6 míng rank; position 其中世尊名無量壽及無量光
438 6 míng an excuse 其中世尊名無量壽及無量光
439 6 míng life 其中世尊名無量壽及無量光
440 6 míng to name; to call 其中世尊名無量壽及無量光
441 6 míng to express; to describe 其中世尊名無量壽及無量光
442 6 míng to be called; to have the name 其中世尊名無量壽及無量光
443 6 míng to own; to possess 其中世尊名無量壽及無量光
444 6 míng famous; renowned 其中世尊名無量壽及無量光
445 6 míng moral 其中世尊名無量壽及無量光
446 6 míng name; naman 其中世尊名無量壽及無量光
447 6 míng fame; renown; yasas 其中世尊名無量壽及無量光
448 6 self 我觀如是利益安樂大事因緣
449 6 [my] dear 我觀如是利益安樂大事因緣
450 6 Wo 我觀如是利益安樂大事因緣
451 6 self; atman; attan 我觀如是利益安樂大事因緣
452 6 ga 我觀如是利益安樂大事因緣
453 6 zài in; at 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
454 6 zài to exist; to be living 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
455 6 zài to consist of 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
456 6 zài to be at a post 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
457 6 zài in; bhū 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
458 6 常有 cháng yǒu frequently occurring 自然常有無量無邊眾妙伎樂
459 6 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 無量壽佛證得阿耨多羅三藐三菩提已來經十大劫
460 6 利益 lìyì benefit; interest 令得殊勝利益安樂
461 6 利益 lìyì benefit 令得殊勝利益安樂
462 6 利益 lìyì benefit; upakara 令得殊勝利益安樂
463 6 微妙 wēimiào subtle and wonderous 為諸有情宣說甚深微妙之法
464 6 微妙 wēimiào subtle, profound 為諸有情宣說甚深微妙之法
465 6 微妙 wēimiào wonderful; virāj 為諸有情宣說甚深微妙之法
466 5 無量光 wú liàng guāng infinite light 其中世尊名無量壽及無量光
467 5 無量光 wú liàng guāng infinite light; apramāṇābha 其中世尊名無量壽及無量光
468 5 chì red; scarlet 五赤真珠
469 5 chì bare; naked 五赤真珠
470 5 chì Kangxi radical 155 五赤真珠
471 5 chì red; scarlet 五赤真珠
472 5 yǐng an image; a reflection 青形青顯青光青影
473 5 yǐng a shadow 青形青顯青光青影
474 5 yǐng a photograph 青形青顯青光青影
475 5 yǐng to trace; to outline 青形青顯青光青影
476 5 yǐng a film; a movie 青形青顯青光青影
477 5 yǐng a portrait of an ancestor 青形青顯青光青影
478 5 yǐng a shadow play 青形青顯青光青影
479 5 yǐng to hide 青形青顯青光青影
480 5 yǐng an outline 青形青顯青光青影
481 5 yǐng to reproduce; to copy 青形青顯青光青影
482 5 yǐng shadow; chāyā 青形青顯青光青影
483 5 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
484 5 世界 shìjiè the earth 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
485 5 世界 shìjiè a domain; a realm 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
486 5 世界 shìjiè the human world 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
487 5 世界 shìjiè the conditions in the world 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
488 5 世界 shìjiè world 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
489 5 世界 shìjiè a world; lokadhatu 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
490 5 wáng Wang 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
491 5 wáng a king 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
492 5 wáng Kangxi radical 96 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
493 5 wàng to be king; to rule 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
494 5 wáng a prince; a duke 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
495 5 wáng grand; great 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
496 5 wáng to treat with the ceremony due to a king 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
497 5 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
498 5 wáng the head of a group or gang 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
499 5 wáng the biggest or best of a group 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來
500 5 wáng king; best of a kind; rāja 如是下方亦有現在示現一切妙法正理常放火王勝德光明如來

Frequencies of all Words

Top 718

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 56 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 尊者舍利子
2 54 如是 rúshì thus; so 如是等諸大聲聞而為上首
3 54 如是 rúshì thus, so 如是等諸大聲聞而為上首
4 49 佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth 去此世界過百千俱胝那庾多佛土
5 47 功德 gōngdé achievements and virtue 無量功德眾所莊嚴
6 47 功德 gōngdé merit 無量功德眾所莊嚴
7 47 功德 gōngdé merit 無量功德眾所莊嚴
8 47 功德 gōngdé puṇya; puñña 無量功德眾所莊嚴
9 44 如來 rúlái Tathagata 如來
10 44 如來 Rúlái Tathagata 如來
11 44 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
12 34 極樂世界 jílè shìjiè Pure Land of Ultimate Bliss 是故名為極樂世界
13 34 極樂世界 jílè shìjiè Western Pure Land; Sukhāvatī 是故名為極樂世界
14 34 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 復與無量菩薩摩訶薩俱
15 34 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 復與無量菩薩摩訶薩俱
16 34 無量 wúliàng immeasurable 復與無量菩薩摩訶薩俱
17 34 無量 wúliàng Atula 復與無量菩薩摩訶薩俱
18 32 that; those 今現在彼安隱住持
19 32 another; the other 今現在彼安隱住持
20 32 that; tad 今現在彼安隱住持
21 31 děng et cetera; and so on 如是等諸大聲聞而為上首
22 31 děng to wait 如是等諸大聲聞而為上首
23 31 děng degree; kind 如是等諸大聲聞而為上首
24 31 děng plural 如是等諸大聲聞而為上首
25 31 děng to be equal 如是等諸大聲聞而為上首
26 31 děng degree; level 如是等諸大聲聞而為上首
27 31 děng to compare 如是等諸大聲聞而為上首
28 31 yòu again; also
29 31 yòu expresses the existence of simultaneous conditions
30 31 yòu Kangxi radical 29
31 31 yòu and
32 31 yòu furthermore
33 31 yòu in addition
34 31 yòu but
35 31 yòu again; also; punar
36 30 zhū all; many; various 如是等諸大聲聞而為上首
37 30 zhū Zhu 如是等諸大聲聞而為上首
38 30 zhū all; members of the class 如是等諸大聲聞而為上首
39 30 zhū interrogative particle 如是等諸大聲聞而為上首
40 30 zhū him; her; them; it 如是等諸大聲聞而為上首
41 30 zhū of; in 如是等諸大聲聞而為上首
42 30 zhū all; many; sarva 如是等諸大聲聞而為上首
43 29 Buddha; Awakened One 彼佛淨土無三惡道
44 29 relating to Buddhism 彼佛淨土無三惡道
45 29 a statue or image of a Buddha 彼佛淨土無三惡道
46 29 a Buddhist text 彼佛淨土無三惡道
47 29 to touch; to stroke 彼佛淨土無三惡道
48 29 Buddha 彼佛淨土無三惡道
49 29 Buddha; Awakened One 彼佛淨土無三惡道
50 27 有情 yǒuqíng having feelings for 為諸有情宣說甚深微妙之法
51 27 有情 yǒuqíng friends with 為諸有情宣說甚深微妙之法
52 27 有情 yǒuqíng having emotional appeal 為諸有情宣說甚深微妙之法
53 27 有情 yǒuqíng sentient being 為諸有情宣說甚深微妙之法
54 27 有情 yǒuqíng sentient beings 為諸有情宣說甚深微妙之法
55 24 yǒu is; are; to exist 復有帝釋
56 24 yǒu to have; to possess 復有帝釋
57 24 yǒu indicates an estimate 復有帝釋
58 24 yǒu indicates a large quantity 復有帝釋
59 24 yǒu indicates an affirmative response 復有帝釋
60 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有帝釋
61 24 yǒu used to compare two things 復有帝釋
62 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有帝釋
63 24 yǒu used before the names of dynasties 復有帝釋
64 24 yǒu a certain thing; what exists 復有帝釋
65 24 yǒu multiple of ten and ... 復有帝釋
66 24 yǒu abundant 復有帝釋
67 24 yǒu purposeful 復有帝釋
68 24 yǒu You 復有帝釋
69 24 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有帝釋
70 24 yǒu becoming; bhava 復有帝釋
71 23 each 於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養
72 23 all; every 於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養
73 23 ka 於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養
74 23 every; pṛthak 於諸佛所各以百千俱胝樹花持散供養
75 21 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 無量功德眾所莊嚴
76 21 莊嚴 zhuāngyán Dignity 無量功德眾所莊嚴
77 21 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 無量功德眾所莊嚴
78 21 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 無量功德眾所莊嚴
79 21 zhòng many; numerous 與大苾芻眾千二百五十人俱
80 21 zhòng masses; people; multitude; crowd 與大苾芻眾千二百五十人俱
81 21 zhòng general; common; public 與大苾芻眾千二百五十人俱
82 21 zhòng many; all; sarva 與大苾芻眾千二百五十人俱
83 21 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 擊出種種微妙音聲說種種法
84 21 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 擊出種種微妙音聲說種種法
85 21 shuì to persuade 擊出種種微妙音聲說種種法
86 21 shuō to teach; to recite; to explain 擊出種種微妙音聲說種種法
87 21 shuō a doctrine; a theory 擊出種種微妙音聲說種種法
88 21 shuō to claim; to assert 擊出種種微妙音聲說種種法
89 21 shuō allocution 擊出種種微妙音聲說種種法
90 21 shuō to criticize; to scold 擊出種種微妙音聲說種種法
91 21 shuō to indicate; to refer to 擊出種種微妙音聲說種種法
92 21 shuō speach; vāda 擊出種種微妙音聲說種種法
93 21 shuō to speak; bhāṣate 擊出種種微妙音聲說種種法
94 21 不可思議 bù kě sīyì inconceivable; unimaginable; unfathomable 增長有情無量無數不可思議殊勝功德
95 21 不可思議 bù kě sīyì acintya; inconceivable 增長有情無量無數不可思議殊勝功德
96 19 miào wonderful; fantastic 處處皆有七重行列妙寶欄楯
97 19 miào clever 處處皆有七重行列妙寶欄楯
98 19 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 處處皆有七重行列妙寶欄楯
99 19 miào fine; delicate 處處皆有七重行列妙寶欄楯
100 19 miào young 處處皆有七重行列妙寶欄楯
101 19 miào interesting 處處皆有七重行列妙寶欄楯
102 19 miào profound reasoning 處處皆有七重行列妙寶欄楯
103 19 miào Miao 處處皆有七重行列妙寶欄楯
104 19 miào Wonderful 處處皆有七重行列妙寶欄楯
105 19 miào wonderful; beautiful; suksma 處處皆有七重行列妙寶欄楯
106 19 jiē all; each and every; in all cases 一切皆住不退轉位
107 19 jiē same; equally 一切皆住不退轉位
108 19 such as; for example; for instance 量如車輪
109 19 if 量如車輪
110 19 in accordance with 量如車輪
111 19 to be appropriate; should; with regard to 量如車輪
112 19 this 量如車輪
113 19 it is so; it is thus; can be compared with 量如車輪
114 19 to go to 量如車輪
115 19 to meet 量如車輪
116 19 to appear; to seem; to be like 量如車輪
117 19 at least as good as 量如車輪
118 19 and 量如車輪
119 19 or 量如車輪
120 19 but 量如車輪
121 19 then 量如車輪
122 19 naturally 量如車輪
123 19 expresses a question or doubt 量如車輪
124 19 you 量如車輪
125 19 the second lunar month 量如車輪
126 19 in; at 量如車輪
127 19 Ru 量如車輪
128 19 Thus 量如車輪
129 19 thus; tathā 量如車輪
130 19 like; iva 量如車輪
131 17 zhōng middle 由彼界中諸有情類
132 17 zhōng medium; medium sized 由彼界中諸有情類
133 17 zhōng China 由彼界中諸有情類
134 17 zhòng to hit the mark 由彼界中諸有情類
135 17 zhōng in; amongst 由彼界中諸有情類
136 17 zhōng midday 由彼界中諸有情類
137 17 zhōng inside 由彼界中諸有情類
138 17 zhōng during 由彼界中諸有情類
139 17 zhōng Zhong 由彼界中諸有情類
140 17 zhōng intermediary 由彼界中諸有情類
141 17 zhōng half 由彼界中諸有情類
142 17 zhōng just right; suitably 由彼界中諸有情類
143 17 zhōng while 由彼界中諸有情類
144 17 zhòng to reach; to attain 由彼界中諸有情類
145 17 zhòng to suffer; to infect 由彼界中諸有情類
146 17 zhòng to obtain 由彼界中諸有情類
147 17 zhòng to pass an exam 由彼界中諸有情類
148 17 zhōng middle 由彼界中諸有情類
149 17 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故名為極樂世界
150 17 shén what 功德莊嚴甚可愛樂
151 17 shí mixed; miscellaneous 功德莊嚴甚可愛樂
152 17 shèn extremely 功德莊嚴甚可愛樂
153 17 shèn excessive; more than 功德莊嚴甚可愛樂
154 17 shí a group of ten sections in the Shijing 功德莊嚴甚可愛樂
155 17 shí Shi 功德莊嚴甚可愛樂
156 17 shí tenfold 功德莊嚴甚可愛樂
157 17 shí one hundred percent 功德莊嚴甚可愛樂
158 17 shén why? 功德莊嚴甚可愛樂
159 17 shén extremely 功德莊嚴甚可愛樂
160 17 shí ten 功德莊嚴甚可愛樂
161 17 shèn definitely; certainly 功德莊嚴甚可愛樂
162 17 shén very; bhṛśam 功德莊嚴甚可愛樂
163 17 名為 míngwèi to be called 彼佛世界名為極樂
164 16 zhù to dwell; to live; to reside 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
165 16 zhù to stop; to halt 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
166 16 zhù to retain; to remain 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
167 16 zhù to lodge at [temporarily] 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
168 16 zhù firmly; securely 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
169 16 zhù verb complement 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
170 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨園
171 16 yīng should; ought
172 16 yìng to answer; to respond
173 16 yìng to confirm; to verify
174 16 yīng soon; immediately
175 16 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable
176 16 yìng to accept
177 16 yīng or; either
178 16 yìng to permit; to allow
179 16 yìng to echo
180 16 yìng to handle; to deal with
181 16 yìng Ying
182 16 yīng suitable; yukta
183 16 可愛 kěài cute; lovely 功德莊嚴甚可愛樂
184 16 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha 晝夜六時常持供養無量壽佛
185 16 無量壽佛 wúliàng shòu fó Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha 晝夜六時常持供養無量壽佛
186 16 huò or; either; else 若有淨信諸善男子或善女人
187 16 huò maybe; perhaps; might; possibly 若有淨信諸善男子或善女人
188 16 huò some; someone 若有淨信諸善男子或善女人
189 16 míngnián suddenly 若有淨信諸善男子或善女人
190 16 huò or; vā 若有淨信諸善男子或善女人
191 16 一切 yīqiè all; every; everything 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
192 16 一切 yīqiè temporary 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
193 16 一切 yīqiè the same 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
194 16 一切 yīqiè generally 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
195 16 一切 yīqiè all, everything 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
196 16 一切 yīqiè all; sarva 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
197 15 de potential marker 令得殊勝利益安樂
198 15 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 令得殊勝利益安樂
199 15 děi must; ought to 令得殊勝利益安樂
200 15 děi to want to; to need to 令得殊勝利益安樂
201 15 děi must; ought to 令得殊勝利益安樂
202 15 de 令得殊勝利益安樂
203 15 de infix potential marker 令得殊勝利益安樂
204 15 to result in 令得殊勝利益安樂
205 15 to be proper; to fit; to suit 令得殊勝利益安樂
206 15 to be satisfied 令得殊勝利益安樂
207 15 to be finished 令得殊勝利益安樂
208 15 de result of degree 令得殊勝利益安樂
209 15 de marks completion of an action 令得殊勝利益安樂
210 15 děi satisfying 令得殊勝利益安樂
211 15 to contract 令得殊勝利益安樂
212 15 marks permission or possibility 令得殊勝利益安樂
213 15 expressing frustration 令得殊勝利益安樂
214 15 to hear 令得殊勝利益安樂
215 15 to have; there is 令得殊勝利益安樂
216 15 marks time passed 令得殊勝利益安樂
217 15 obtain; attain; prāpta 令得殊勝利益安樂
218 15 shì is; are; am; to be 是諸寶池底布金沙
219 15 shì is exactly 是諸寶池底布金沙
220 15 shì is suitable; is in contrast 是諸寶池底布金沙
221 15 shì this; that; those 是諸寶池底布金沙
222 15 shì really; certainly 是諸寶池底布金沙
223 15 shì correct; yes; affirmative 是諸寶池底布金沙
224 15 shì true 是諸寶池底布金沙
225 15 shì is; has; exists 是諸寶池底布金沙
226 15 shì used between repetitions of a word 是諸寶池底布金沙
227 15 shì a matter; an affair 是諸寶池底布金沙
228 15 shì Shi 是諸寶池底布金沙
229 15 shì is; bhū 是諸寶池底布金沙
230 15 shì this; idam 是諸寶池底布金沙
231 15 bǎo a treasure; a valuable item 處處皆有七重行列妙寶欄楯
232 15 bǎo treasured; cherished 處處皆有七重行列妙寶欄楯
233 15 bǎo a jewel; gem 處處皆有七重行列妙寶欄楯
234 15 bǎo precious 處處皆有七重行列妙寶欄楯
235 15 bǎo noble 處處皆有七重行列妙寶欄楯
236 15 bǎo an imperial seal 處處皆有七重行列妙寶欄楯
237 15 bǎo a unit of currency 處處皆有七重行列妙寶欄楯
238 15 bǎo Bao 處處皆有七重行列妙寶欄楯
239 15 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 處處皆有七重行列妙寶欄楯
240 15 bǎo jewel; gem; mani 處處皆有七重行列妙寶欄楯
241 14 攝受 shèshòu to receive, take in 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
242 14 攝受 shèshòu parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
243 14 happy; glad; cheerful; joyful 功德莊嚴甚可愛樂
244 14 to take joy in; to be happy; to be cheerful 功德莊嚴甚可愛樂
245 14 Le 功德莊嚴甚可愛樂
246 14 yuè music 功德莊嚴甚可愛樂
247 14 yuè a musical instrument 功德莊嚴甚可愛樂
248 14 yuè tone [of voice]; expression 功德莊嚴甚可愛樂
249 14 yuè a musician 功德莊嚴甚可愛樂
250 14 joy; pleasure 功德莊嚴甚可愛樂
251 14 yuè the Book of Music 功德莊嚴甚可愛樂
252 14 lào Lao 功德莊嚴甚可愛樂
253 14 to laugh 功德莊嚴甚可愛樂
254 14 Joy 功德莊嚴甚可愛樂
255 14 joy, delight; sukhā 功德莊嚴甚可愛樂
256 14 wén to hear 如是等諸大聲聞而為上首
257 14 wén Wen 如是等諸大聲聞而為上首
258 14 wén sniff at; to smell 如是等諸大聲聞而為上首
259 14 wén to be widely known 如是等諸大聲聞而為上首
260 14 wén to confirm; to accept 如是等諸大聲聞而為上首
261 14 wén information 如是等諸大聲聞而為上首
262 14 wèn famous; well known 如是等諸大聲聞而為上首
263 14 wén knowledge; learning 如是等諸大聲聞而為上首
264 14 wèn popularity; prestige; reputation 如是等諸大聲聞而為上首
265 14 wén to question 如是等諸大聲聞而為上首
266 14 wén hearing; śruti 如是等諸大聲聞而為上首
267 13 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
268 13 suǒ an office; an institute 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
269 13 suǒ introduces a relative clause 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
270 13 suǒ it 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
271 13 suǒ if; supposing 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
272 13 suǒ a few; various; some 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
273 13 suǒ a place; a location 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
274 13 suǒ indicates a passive voice 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
275 13 suǒ that which 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
276 13 suǒ an ordinal number 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
277 13 suǒ meaning 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
278 13 suǒ garrison 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
279 13 suǒ place; pradeśa 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
280 13 suǒ that which; yad 一切皆是尊宿聲聞眾望所識大阿羅漢
281 13 淨土 jìng tǔ pure land 彼佛淨土無三惡道
282 13 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 彼佛淨土無三惡道
283 13 淨土 jìng tǔ pure land 彼佛淨土無三惡道
284 13 信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept 一切皆應信受發願
285 13 yán to speak; to say; said 言七寶者
286 13 yán language; talk; words; utterance; speech 言七寶者
287 13 yán Kangxi radical 149 言七寶者
288 13 yán a particle with no meaning 言七寶者
289 13 yán phrase; sentence 言七寶者
290 13 yán a word; a syllable 言七寶者
291 13 yán a theory; a doctrine 言七寶者
292 13 yán to regard as 言七寶者
293 13 yán to act as 言七寶者
294 13 yán speech; vāc 言七寶者
295 13 yán speak; vad 言七寶者
296 13 周匝 zhōuzā to go around; to go through 周匝圍繞
297 13 shēng to be born; to give birth 若諸有情生彼土者皆不退轉
298 13 shēng to live 若諸有情生彼土者皆不退轉
299 13 shēng raw 若諸有情生彼土者皆不退轉
300 13 shēng a student 若諸有情生彼土者皆不退轉
301 13 shēng life 若諸有情生彼土者皆不退轉
302 13 shēng to produce; to give rise 若諸有情生彼土者皆不退轉
303 13 shēng alive 若諸有情生彼土者皆不退轉
304 13 shēng a lifetime 若諸有情生彼土者皆不退轉
305 13 shēng to initiate; to become 若諸有情生彼土者皆不退轉
306 13 shēng to grow 若諸有情生彼土者皆不退轉
307 13 shēng unfamiliar 若諸有情生彼土者皆不退轉
308 13 shēng not experienced 若諸有情生彼土者皆不退轉
309 13 shēng hard; stiff; strong 若諸有情生彼土者皆不退轉
310 13 shēng very; extremely 若諸有情生彼土者皆不退轉
311 13 shēng having academic or professional knowledge 若諸有情生彼土者皆不退轉
312 13 shēng a male role in traditional theatre 若諸有情生彼土者皆不退轉
313 13 shēng gender 若諸有情生彼土者皆不退轉
314 13 shēng to develop; to grow 若諸有情生彼土者皆不退轉
315 13 shēng to set up 若諸有情生彼土者皆不退轉
316 13 shēng a prostitute 若諸有情生彼土者皆不退轉
317 13 shēng a captive 若諸有情生彼土者皆不退轉
318 13 shēng a gentleman 若諸有情生彼土者皆不退轉
319 13 shēng Kangxi radical 100 若諸有情生彼土者皆不退轉
320 13 shēng unripe 若諸有情生彼土者皆不退轉
321 13 shēng nature 若諸有情生彼土者皆不退轉
322 13 shēng to inherit; to succeed 若諸有情生彼土者皆不退轉
323 13 shēng destiny 若諸有情生彼土者皆不退轉
324 13 shēng birth 若諸有情生彼土者皆不退轉
325 12 示現 shìxiàn Manifestation 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
326 12 示現 shìxiàn to manifest 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
327 12 示現 shìxiàn to manifest; to display 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
328 12 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
329 12 稱讚 chēngzàn to praise; to acclaim; to commend 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
330 12 his; hers; its; theirs 其名曰
331 12 to add emphasis 其名曰
332 12 used when asking a question in reply to a question 其名曰
333 12 used when making a request or giving an order 其名曰
334 12 he; her; it; them 其名曰
335 12 probably; likely 其名曰
336 12 will 其名曰
337 12 may 其名曰
338 12 if 其名曰
339 12 or 其名曰
340 12 Qi 其名曰
341 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 其名曰
342 12 殑伽沙 jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River; innumerable 如是等佛如殑伽沙住在東方
343 12 jìng clean 極樂世界淨佛土中
344 12 jìng no surplus; net 極樂世界淨佛土中
345 12 jìng only 極樂世界淨佛土中
346 12 jìng pure 極樂世界淨佛土中
347 12 jìng tranquil 極樂世界淨佛土中
348 12 jìng cold 極樂世界淨佛土中
349 12 jìng to wash; to clense 極樂世界淨佛土中
350 12 jìng role of hero 極樂世界淨佛土中
351 12 jìng completely 極樂世界淨佛土中
352 12 jìng to remove sexual desire 極樂世界淨佛土中
353 12 jìng bright and clean; luminous 極樂世界淨佛土中
354 12 jìng clean; pure 極樂世界淨佛土中
355 12 jìng cleanse 極樂世界淨佛土中
356 12 jìng cleanse 極樂世界淨佛土中
357 12 jìng Pure 極樂世界淨佛土中
358 12 jìng vyavadāna; purification; cleansing 極樂世界淨佛土中
359 12 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 極樂世界淨佛土中
360 12 jìng viśuddhi; purity 極樂世界淨佛土中
361 12 法門 fǎmén Dharma gate 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
362 12 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
363 12 圍繞 wéirǎo to surround; to encircle 周匝圍繞
364 12 圍繞 wéirǎo to revolve around; to circumambulate 周匝圍繞
365 12 圍繞 wéirǎo to centre on [an issue]; to focus 周匝圍繞
366 12 圍繞 wéirǎo to surround 周匝圍繞
367 12 誠諦 chéngdì truth; bhūta 說誠諦語
368 12 ruò to seem; to be like; as 若諸有情生彼土者皆不退轉
369 12 ruò seemingly 若諸有情生彼土者皆不退轉
370 12 ruò if 若諸有情生彼土者皆不退轉
371 12 ruò you 若諸有情生彼土者皆不退轉
372 12 ruò this; that 若諸有情生彼土者皆不退轉
373 12 ruò and; or 若諸有情生彼土者皆不退轉
374 12 ruò as for; pertaining to 若諸有情生彼土者皆不退轉
375 12 pomegranite 若諸有情生彼土者皆不退轉
376 12 ruò to choose 若諸有情生彼土者皆不退轉
377 12 ruò to agree; to accord with; to conform to 若諸有情生彼土者皆不退轉
378 12 ruò thus 若諸有情生彼土者皆不退轉
379 12 ruò pollia 若諸有情生彼土者皆不退轉
380 12 ruò Ruo 若諸有情生彼土者皆不退轉
381 12 ruò only then 若諸有情生彼土者皆不退轉
382 12 ja 若諸有情生彼土者皆不退轉
383 12 jñā 若諸有情生彼土者皆不退轉
384 11 guāng light 青形青顯青光青影
385 11 guāng brilliant; bright; shining 青形青顯青光青影
386 11 guāng to shine 青形青顯青光青影
387 11 guāng only 青形青顯青光青影
388 11 guāng to bare; to go naked 青形青顯青光青影
389 11 guāng bare; naked 青形青顯青光青影
390 11 guāng glory; honor 青形青顯青光青影
391 11 guāng scenery 青形青顯青光青影
392 11 guāng smooth 青形青顯青光青影
393 11 guāng used up 青形青顯青光青影
394 11 guāng sheen; luster; gloss 青形青顯青光青影
395 11 guāng time; a moment 青形青顯青光青影
396 11 guāng grace; favor 青形青顯青光青影
397 11 guāng Guang 青形青顯青光青影
398 11 guāng to manifest 青形青顯青光青影
399 11 guāng welcome 青形青顯青光青影
400 11 guāng light; radiance; prabha; tejas 青形青顯青光青影
401 11 guāng a ray of light; rasmi 青形青顯青光青影
402 11 in; at 於一食頃
403 11 in; at 於一食頃
404 11 in; at; to; from 於一食頃
405 11 to go; to 於一食頃
406 11 to rely on; to depend on 於一食頃
407 11 to go to; to arrive at 於一食頃
408 11 from 於一食頃
409 11 give 於一食頃
410 11 oppposing 於一食頃
411 11 and 於一食頃
412 11 compared to 於一食頃
413 11 by 於一食頃
414 11 and; as well as 於一食頃
415 11 for 於一食頃
416 11 Yu 於一食頃
417 11 a crow 於一食頃
418 11 whew; wow 於一食頃
419 11 near to; antike 於一食頃
420 11 汝等 rǔ děng you [plural]; yuṣma; yūyam 汝等有情皆應信受如是稱讚不可思議佛土功德一切諸佛攝受法門
421 11 also; too 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
422 11 but 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
423 11 this; he; she 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
424 11 although; even though 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
425 11 already 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
426 11 particle with no meaning 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
427 11 Yi 一一舌上出無量聲讚其功德亦不能盡
428 11 現在 xiànzài at present; in the process of 今現在彼安隱住持
429 11 現在 xiànzài now, present 今現在彼安隱住持
430 10 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
431 10 to cover 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
432 10 to reply [to a letter] 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
433 10 to overturn; to capsize 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
434 10 layered 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
435 10 to ruin; to destroy; to overwhelm 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
436 10 to hide 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
437 10 to scrutinize 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
438 10 to the contrary 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
439 10 again 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
440 10 to reverse; to return 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
441 10 to ambush 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
442 10 biàn turn; one time 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
443 10 biàn all; complete 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
444 10 biàn everywhere; common 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
445 10 biàn to be covered with 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
446 10 biàn everywhere; sarva 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
447 10 biàn pervade; visva 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
448 10 biàn everywhere fragrant; paricitra 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
449 10 shì to decorate; to ornament; to adorn 妙飾間綺
450 10 shì to deceive 妙飾間綺
451 10 naturally; of course; certainly 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
452 10 from; since 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
453 10 self; oneself; itself 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
454 10 Kangxi radical 132 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
455 10 Zi 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
456 10 a nose 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
457 10 the beginning; the start 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
458 10 origin 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
459 10 originally 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
460 10 still; to remain 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
461 10 in person; personally 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
462 10 in addition; besides 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
463 10 if; even if 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
464 10 but 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
465 10 because 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
466 10 to employ; to use 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
467 10 to be 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
468 10 own; one's own; oneself 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
469 10 self; soul; ātman 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
470 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 唯有無量清淨喜樂
471 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 唯有無量清淨喜樂
472 10 清淨 qīngjìng concise 唯有無量清淨喜樂
473 10 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 唯有無量清淨喜樂
474 10 清淨 qīngjìng pure and clean 唯有無量清淨喜樂
475 10 清淨 qīngjìng purity 唯有無量清淨喜樂
476 10 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 唯有無量清淨喜樂
477 10 無邊 wúbiān without boundaries; limitless; boundless 自然常有無量無邊眾妙伎樂
478 10 無邊 wúbiān boundless; ananta 自然常有無量無邊眾妙伎樂
479 10 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 三者甘美
480 10 zhě that 三者甘美
481 10 zhě nominalizing function word 三者甘美
482 10 zhě used to mark a definition 三者甘美
483 10 zhě used to mark a pause 三者甘美
484 10 zhě topic marker; that; it 三者甘美
485 10 zhuó according to 三者甘美
486 10 zhě ca 三者甘美
487 10 廣長舌相 guǎng cháng shé xiāng the sign of a broad and long tongue 自佛淨土各各示現廣長舌相遍覆三千大千世界周匝圍繞
488 9 to reach 及餘世間無量天
489 9 and 及餘世間無量天
490 9 coming to; when 及餘世間無量天
491 9 to attain 及餘世間無量天
492 9 to understand 及餘世間無量天
493 9 able to be compared to; to catch up with 及餘世間無量天
494 9 to be involved with; to associate with 及餘世間無量天
495 9 passing of a feudal title from elder to younger brother 及餘世間無量天
496 9 and; ca; api 及餘世間無量天
497 9 wèi for; to 如是等諸大聲聞而為上首
498 9 wèi because of 如是等諸大聲聞而為上首
499 9 wéi to act as; to serve 如是等諸大聲聞而為上首
500 9 wéi to change into; to become 如是等諸大聲聞而為上首

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
如是 rúshì thus, so
佛土 fótǔ buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
功德
 1. gōngdé
 2. gōngdé
 3. gōngdé
 1. merit
 2. merit
 3. puṇya; puñña
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
极乐世界 極樂世界
 1. jílè shìjiè
 2. jílè shìjiè
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable; unlimited; aparimāṇa
 2. immeasurable
 3. Atula
that; tad
yòu again; also; punar
zhū all; many; sarva

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
安和 196 Sotthi; Svāstika
宝幢如来 寶幢如來 98 Ratnaketu Tathagata
薄伽梵 98 Bhagavat; Bhagavān; Bhagwan; Bhagawan
北方 98 The North
不动如来 不動如來 98 Aksobhya Buddha
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
不休息菩萨 不休息菩薩 98 Anikṣiptadhura bodhisattva
常精进菩萨 常精進菩薩 99 Nityodyukta bodhisattva
称赞净土佛摄受经 稱讚淨土佛攝受經 99 Sukhāvatīvyūha (Chengzan Jing Tu Fo Sheshou Jing)
大劫 100 Maha-Kalpa
大唐 100 Tang Dynasty
大梵天王 100 Mahābrahma Deva Rāja; Brahma
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
烦恼浊 煩惱濁 102 affliction degeneration; kleshakashaya
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光明如来 光明如來 103 Rasmiprabhasa Tathagata
劫浊 劫濁 106 Kalpa Degeneration; Kalpakashaya; period of degeneration
给孤独园 給孤獨園 106 Anathapindada’s park; Anathapimdasya arama
极乐世界 極樂世界 106
 1. Pure Land of Ultimate Bliss
 2. Western Pure Land; Sukhāvatī
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金沙 74 Jinsha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥菩萨 妙吉祥菩薩 109 Mañjuśrī bodhisattva
明行圆满 明行圓滿 109 Activity of Full Brightness
命浊 命濁 109 life-span degeneration; ayukashaya; degenerated human lifespan
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃目犍连 摩訶目犍連 109 Mahāmaudgalyāyana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏法师 三藏法師 115 Venerable Xuanzang; Tripiṭaka
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
誓多 115 Jeta; Jetṛ
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦法 釋迦法 115 Sakyamuni Ritual
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
室罗筏 室羅筏 115 Sravasti
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
五浊 五濁 119 the five periods of impurity
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无能胜菩萨 無能勝菩薩 119 Aparājita Bodhisattva
无上丈夫 無上丈夫 119 Supreme One; Unexcelled One
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
西方极乐世界 西方極樂世界 120 Western Pure Land; Sukhavati
玄奘 120
 1. Xuanzang; Hsuan-Tsang
 2. Xuanzang; Hsuan-Tsang
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 106.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿素洛 196 an asura
八功德水 98 water with eight merits
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
常乐 常樂 99 lasting joy
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大妙音 100 loud wonderful voice
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大事因缘 大事因緣 100 the causes and conditions of a great event
大自在 100 Īśvara; self-existent; sovereign
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵音 102
 1. Brahma's voice
 2. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 3. Heavenly Sound
 4. the sound of Buddhist chanting
法音 102
 1. the sound of the Dharma
 2. Dharma Voice Magazine
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛世界 102 a Buddha realm
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
广长舌相 廣長舌相 103 the sign of a broad and long tongue
光网 光網 103
 1. web of light; rasmiprabha
 2. Jaliniprabha
护世 護世 104 protectors of the world
见浊 見濁 106 view degeneration; drishtikashaya
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
伎乐 伎樂 106 music
堪忍 107 to bear; to endure without complaint
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
领解 領解 108 to understand what is taught; to receive and interpret
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
命命鸟 命命鳥 109 kalavinka; jivajivaka bird
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
难信 難信 110 hard to believe
那庾多 110 a nayuta
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
念住 110 a foundation of mindfulness
傍生 112 [rebirth as an] animal
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
清净国土 清淨國土 113 pure land
日月光 114 Sun, Moon, and Light
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三恶趣 三惡趣 115 the three evil rebirths; the three evil realms
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
少善根 115 few good roots; little virtue
什深 甚深 115 very profound; what is deep
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十号 十號 115 the ten names of the Tathāgata; the ten epithets of the Tathāgata
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
所以者何 115 Why is that?
天鼓 116 divine drum
天华 天華 116 divine flowers
天乐 天樂 116 heavenly music
天住 116 divine abodes
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
香光 120 Fragrant Light
信受 120 to believe and accept
信受奉行 120 to receive and practice
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
一食顷 一食頃 121 the time of a meal
义利 義利 121 a beneficial meaning
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
罪业 罪業 122 sin; karma
尊宿 122 a senior monk
作佛事 122 do as taught by the Buddha
作意 122 attention; engagement