Glossary and Vocabulary for Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 310 luó Luo
2 247 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶利
3 223 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 莎多祁梨
4 208 bottom / base / end 羅闍波底
5 199 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
6 185 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 阿難汝當取諸龍王名
7 182 zhù to dwell / to live / to reside 阿難東方四夜叉大軍主住東方
8 181 gain / advantage / benefit 訶利
9 170 tuó steep bank 旃陀那
10 169 suō a kind of sedge grass 莎多祁梨
11 168 grandmother 醯遮婆多
12 160 to leave / to depart / to go away / to part 離沙多
13 156 wáng Wang 以此大孔雀王呪
14 146 to rub 部摩
15 142 axe-handle 介那柯
16 138 inside / interior 底梨頗里
17 138 guó a country / a state / a kingdom 若入國
18 129 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 桑拯反後皆同
19 121 yán to speak / to say / said 梁言長
20 119 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 已尼延
21 115 liáng a bridge 梁扶南三藏僧伽婆羅譯
22 113 undulations 優波僧伽
23 102 zhòu mantra / charm / spell 以此大孔雀王呪
24 100 big / great / huge / large / major 以此大孔雀王呪
25 94 to adjoin / to border 迦毘
26 85 yuàn to hope / to wish / to desire 擁護我某甲願壽百歲
27 76 孔雀 kǒngquè a peacock 以此大孔雀王呪
28 72 lòu to leak / to drip 漏漏
29 71 rén person / people / a human being 人非
30 69 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
31 64 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護十
32 60 zhē to cover up / to hide / to conceal 醯遮婆多
33 59 jiā gha / ga
34 58 lóu a storied building 婆樓那
35 57 to stop / to repress
36 55 pear 莎多祁梨
37 54 xiū to decorate / to embellish 修涅多羅
38 54 to die 水火軍飢死非時死
39 53 tóng like / same / similar 桑拯反後皆同
40 53 多羅 Duōluó Tara 修涅多羅
41 53 大仙 dàxiān a great sage / a saint 藹沙多哿摩訶里史大仙人
42 52 excellent 優波般止哿
43 51 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈我毘留賴叉
44 50 shā sand / gravel / pebbles 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
45 50 nán south 佛陀南
46 49 tóu head 波頭羅
47 48 hǒu to roar 吼樓
48 48 shé Buddhist monk 羅闍波底
49 48 zhǐ to stop / to halt 般止柯
50 46 zhì wisdom / knowledge / understanding 離末智
51 45 suō to dance / to frolic 娑干
52 44 dòu to struggle / to fight 那姥死斗佛陀耶
53 44 波羅 Bōluó Baltic 波羅赴
54 42 hòu after / later 桑拯反後皆同
55 42 山王 shān wáng the highest peak 阿難汝當取諸山王名
56 42 to be fond of / to like 虜喜多馱
57 41 bǎi one hundred 擁護我某甲願壽百歲
58 40 mother 阿難復有十二鬼母常惱觸眾生
59 40 soil / ground / land 地呵
60 38 to associate with / be near 阿難復有一大比沙止羅剎婦
61 36 guǐ a ghost / spirit of dead 厭鬼騎人鬼
62 36 to reach 及火
63 36 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說所隨喜
64 35 shí time / a period of time 常守護菩薩入胎時生
65 35 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅藍婆
66 35 is exactly 伊奢那
67 34 easy / simple 波羅闍波多易
68 33 chā a fork / a prong
69 33 shí food / food and drink 食氣食胎孕食
70 32 a river / a stream 阿難汝當取諸河王名
71 32 è evil / vice
72 32 shòu old age / long life 擁護我某甲願壽百歲
73 32 suì age 擁護我某甲願壽百歲
74 30 zhǔ owner 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
75 30 to travel by foot / to walk 分那跋雉里柯
76 28 chì wing 曼持底翅
77 28 prosperous / splendid 摩熙使
78 27 陀羅 tuóluó Tārā 陀羅那
79 27 děng et cetera / and so on 鬪諍相擊等願守護
80 27 shòu to suffer / to be subjected to 其常見佛受三
81 27 ministry / department 部摩
82 26 an inferior kind of jade 珂陀羅鼓毘馱
83 26 bǐng bing 鞞沙那
84 26 Sa
85 26 lóng dragon 梁言龍
86 25 wáng to die 亡至反
87 25 zhǐ a hedge thorn 訶利枳舍
88 25 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī 阿難復有八大羅剎女
89 24 rich / wealthy 富多那柯多富多那
90 24 jiū a pigeon / a dove 遮部多鳩槃茶
91 24 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 願日夜安隱願佛垂施
92 23 yīn sound / noise 吳音同
93 22 jūn army / military 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
94 22 摩羅 móluó Māra 阿具莎摩羅欝多羅諾器
95 22 pán a tray 遮部多鳩槃茶
96 22 poison / venom 除諸執錄一切毒病
97 22 honey
98 22 startled 瞿波羅
99 22 luxuriant / dense / thick / moody 欝庾伽波羅
100 22 màn long / extended / vast 曼持底翅
101 22 chí to grasp / to hold 梁言持
102 21 wood / lumber 修木珂
103 21 shǐ arrow / dart 訶梨枳矢
104 21 Wu 吳音同
105 21 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀兜羅
106 21 摩訶 móhē great 摩訶柯利
107 21 Buddha / Awakened One 其常見佛受三
108 20 female / feminine 阿難此十二大女鬼
109 20 day of the month / a certain day 梁言日
110 19 gān dry 底里干
111 19 zuò to do 月日天時所作寒熱
112 19 lìng to make / to cause to be / to lead 令我某甲滅惡事
113 19 to arise / to get up 償起羅
114 18 night 婆夜
115 18 to carry 有大力常與提
116 18 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 氷伽羅
117 18 end / final stage / latter part 離末智
118 18 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏願皆消除
119 17 four 阿難東方四夜叉大軍主住東方
120 17 to protect / to guard 護眾生
121 16 fēng wind 梁言風
122 16 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 天龍阿修羅摩樓多伽樓多乾闥婆
123 16 yōu excellent / superior 優波僧伽
124 16 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 鞞沙羅婆耶藥叉地
125 16 lǎo maternal grandmother / grandma 那姥死斗佛陀耶
126 16 shēng to be born / to give birth 常守護菩薩入胎時生
127 16 chá tea 遮部多鳩槃茶
128 15 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 波羅已里致
129 15 power / force / strength 梁言珠力
130 15 èr two 若一日二日三日
131 15 zhǒu broom
132 15 shī corpse 頗里尸檀
133 15 extensive / full 婆狗修彌
134 15 servant girl 波野婢莎訶
135 15 to know / to learn about / to comprehend 悉他南莎訶
136 14 luó logic 柯羅邏
137 14 shē extravagant / wasteful 奢羅陀羅羅
138 14 chē a vehicle 陀怨摩陀車耶
139 14 to take / to get / to fetch 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
140 14 zhòng many / numerous 梁言眾牛王
141 14 jiè to introduce / to lie between 介那柯
142 14 rain 雨黑龍王
143 14 lán blue 藍婆
144 13 跋陀 Bátuó Gunabhadra 尸利尸利尸利跋陀竪帝
145 13 某甲 mǒujiǎ a certain person 擁護我某甲願壽百歲
146 13 sān three 梁言三刺
147 13 seven 梁言七山主
148 13 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 梁言勤守
149 13 羅婆 luópó an instant / lava 阿羅婆陀龍
150 13 shī the practice of selfless giving / dāna 柯摩施
151 13 zhàng a cane / a walking stick / a staff 梵杖帝釋金剛毘紉
152 13 部多 bùduō bhūta / become 遮部多鳩槃茶
153 13 a slave / a servant 奴擔反後皆同
154 13 vinegar / pickle / acid 醯遮婆多
155 12 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 說所隨喜
156 12 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫金翅鳥怖畏
157 12 dān to carry / to shoulder 奴擔反後皆同
158 12 one 丹本注云少一女名當異譯可畏羅剎女
159 12 to rely on / to depend on 倚羅貝多羅
160 12 duò to carry on one's back 波羅那馱
161 12 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 多羅仙那乾闥婆
162 12 to adhere / to capture / to restrain 摩梨尼朋拘利
163 12 downwards-right concave stroke 捺里羅剎女
164 12 Ge 呼葛反
165 11 chù a place / location / a spot / a point 如是處風願皆消除
166 11 shān a mountain / a hill / a peak 梁言七山主
167 11 光明 guāngmíng bright 有神通力有光明稱譽
168 11 truth
169 11 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅摩睺羅伽
170 11 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢賒耶尼
171 11 jiàn to see 見惡書惡度
172 11 five 梁言五
173 11 yuàn to blame / to complain 無怨
174 11 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 毘婆尸佛正遍知覺所
175 11 abundant / numerous 莎多祁梨
176 11 to punish / to penalize 縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖天
177 11 bīng ice / frost / icicles 氷伽羅
178 11 shé snake 頗羅墮蛇
179 11 zhōu Zhou Dynasty 周周周周周周周周
180 11 tōu to steal 盤偷邏
181 10 pōu to slice / to cut 剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏
182 10 毘摩 pímó Vimalā 毘摩羅
183 10 wilderness 婆樓尼野
184 10 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 如汝嚙莎底比丘常安隱
185 10 to cry out / to shout 呼翅反
186 10 gān dry 乾他利
187 10 xíng to walk / to move 梁言珠行
188 10 大軍 dàjūn army / main forces 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
189 10 zhān felt 旃陀那
190 10 xiū to rest 州漏州漏母漏母漏母漏母漏母漏休休
191 10 zuò seat 座羅那
192 10 多國 duōguó multinational 住於阿蘭盤多國王處
193 9 tuō to take off 摩脫柯多
194 9 to cry 南無頗婆渧
195 9 hēi black 梁言黑
196 9 菩薩 púsà bodhisatta 常守護菩薩入胎時生
197 9 擁護 yōnghù to help / to assist 擁護我某甲願壽百歲
198 9 fragrant 苾陀施
199 9 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 等鳩釋棄
200 9 shǒu head 死母婆羅他邏底里首
201 9 羅摩 Luómó Rāma 摩怒羅摩
202 9 shě to give 訶利枳舍
203 9 extravagant / go with fashion 婆羅靡
204 9 shě to give 捨多婆吼
205 9 質多羅 zhìduōluó multi-colored 質多羅毘設止
206 9 tiān day 天力龍王
207 9 sufficient / enough 詣佛頭面禮足
208 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 八萬里血香一夜周行
209 9 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 梁言善地
210 9 難陀 Nántuó Nanda 陀羅難陀
211 9 to stop / to prevent 利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止
212 9 那伽 nàjiā naga 毘縷博叉耶那伽地波
213 9 兄弟 xiōngdì brothers 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
214 9 can / may / permissible 大可怖畏
215 9 jiā jia 迦毘
216 9 shàn Shan 剡浮
217 8 mud 吼多泥尼
218 8 gān sweet 甘曝其梨婆柯已
219 8 大力 dàlì energetic / vigorous 有大力常與提
220 8 flourish 傷已柅
221 8 huǒ fire / flame 梁言火
222 8 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 此十二大女鬼有光譽神通
223 8 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 緊那羅摩睺羅伽
224 8 bān sort / kind / class 般止柯
225 8 shì a generation 梁言主世
226 8 nóu a hare / a small rabbit
227 8 Soviet Union 蘇咄反後皆同
228 8 way / route / road 途止反
229 8 to go / to visit / to attend 波羅赴
230 8 毘樓 pílóu Vidhūra 毘樓他柯耶鳩槃
231 8 南方 Nánfāng the South 難南方四夜叉大軍主住南方
232 8 dān to delay / to prolong 耽毘
233 8 to fear 那磨基栗
234 8 wide / broad 蒲博反
235 8 néng can / able 常說呪術能使
236 8 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶
237 8 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖天
238 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 阿具莎摩羅欝多羅諾器
239 8 入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven 常守護菩薩入胎時生
240 8 root / base / bottom of object 木柢
241 8 fāng square / quadrilateral / one side 方國土
242 8 底止 dǐzhǐ end / limit 止底止底止底止底止底止底止底止底止底
243 8 qiú to request 甞求梨易莎訶
244 8 jié to bond / to tie / to bind 持讀誦若作百結等亦能滅除一切怖畏
245 8 shāng to injure / to wound / to be injured 傷戈反
246 8 Ji 有吉龍
247 8 shēng sound 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
248 8 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 梁言帝釋
249 8 師子 shīzi a lion 梁言師子
250 7 to support /to help 藍扶羅龍
251 7 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 跋陀羅波底悉地
252 7 fàn Sanskrit 梵龍王
253 7 ěr ear 耳眼鼻口牙齒
254 7 shì to rely upon 部河王阿恃羅婆底河王
255 7 西方 xīfāng the West 阿難西方四夜叉大軍主住西方
256 7 bìng ailment / sickness / illness / disease 除諸執錄一切毒病
257 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是謂我怨一時願滅
258 7 婆陀 pótuó avadāna / apadāna 灼柯羅婆陀羅剎女
259 7 shè She 那羅羅闍社那里娑婆
260 7 to move / to shift / to remove 利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止
261 7 chūn spring 結界結地願壽百歲見於百春
262 7 base / foundation 那磨基栗
263 7 東方 dōngfāng The East / The Orient 阿難東方四夜叉大軍主住東方
264 7 to float / to drift / to waft 剡浮
265 7 北方 běi fāng The North 阿難北方四夜叉大軍主住北方
266 7 xián virtuous / worthy 吉賢龍王
267 7 fēn to separate / to divide into parts 分那跋雉里柯
268 7 摩尼 móní mani / jewel / gem 婆利摩尼
269 7 使 shǐ to make / to cause 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
270 7 可畏 kěwèi dreadful / formidable 梁言五可畏
271 7 xiān first 阿難彼先仙人造四阿韋陀
272 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼
273 7 shì to look at / to see 跋視羅那
274 7 十二 shí èr twelve 阿難此十二大女鬼
275 7 ān calm / still / quiet / peaceful 安陀離
276 7 to walk on / to tread 黠歛父个底履羅
277 7 頭頭 tóutóu head / chief 頭頭靡一底蜜底馝
278 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮七正遍知及聲聞羅漢三果四
279 7 child / son 梁言師子子
280 7 to be subservient to 地羅禪兜隷
281 7 寒熱 hánrè a fever / hot and cold 月日天時所作寒熱
282 7 lài to depend on / to rely on 哿羅賴底里
283 7 zhōng middle 二十六紙內第四行中准異譯經少迦葉佛南北本無不敢添入
284 7 báo thin / slight / weak 薄丘龍
285 7 luò Luo 洛起底柯
286 7 婆婆 pópó husband's mother / mother-in-law 多無陀紺婆婆斗
287 7 tán bitter taste in wine
288 6 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 為攝受世間
289 6 xīn heart 心脅背腹
290 6 bèi cowry / shellfish / shell 阿貝莎摩羅南
291 6 to exhort / to stimulate 若應得瞋罵戒勗得解脫
292 6 beautiful / magnificent / elegant 伊利蜜渧麗底利蜜渧麗喜
293 6 tuò spittle / saliva 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
294 6 to stop / to cease / to suspend
295 6 提婆 típó Āryadeva / Deva 常與大力提婆阿
296 6 shū to transport 輸盧多半那南
297 6 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 以此大孔雀明王呪
298 6 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
299 6 lín a wood / a forest / a grove 梁言林
300 6 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 夜叉羅剎莎
301 6 zhì to stumble 躓利弭羅
302 6 a herb / an aromatic plant 菩陀薩怛縛
303 6 gāo high / tall 高摩利
304 6 lǐng neck 此大夜叉總領諸軍
305 6 sēng a monk
306 6 slippers 軍多堂屣
307 6 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 寒乍熱鬼神寒熱
308 6 chāng Chang 昌爾反
309 6 利喜 lì xǐ to bring profit and joy 喜利喜利
310 6 luò to fall / to drop 阿落渚
311 6 color 梁言蒼色
312 6 zhū pearl 梁言珠力
313 6 jīn today / modern / present / current / this / now 我今釋迦牟尼正遍知
314 6 zhì ringed pheasant / pheasant 分那跋雉里柯
315 6 dōu a pocket / a pouch 檀兜羅
316 6 tòng to feel pain / to ache 手脚身體支節風痛
317 6 zhàn war / fighting / battle 婆阿修羅戰
318 6 跋闍 Báshé Vṛji / Vajji 跋闍羅
319 6 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 護我某甲及眷屬莎訶
320 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 梁言自在
321 6 dàn earnest 杜娑贉婆
322 6 xuè blood 血膋食肉食壽命
323 6 dān bill / slip of paper / form 富單那
324 6 圍遶 wéirào to circumambulate 前後圍遶守護東方天王
325 6 nán difficult / arduous / hard 難南方四夜叉大軍主住南方
326 6 bitterness / bitter flavor 夜見善夢無諸苦亂
327 6 tīng to listen 我今解界聽汝隨意去
328 6 chēn to glare at in anger 瞋罵得脫
329 6 machine 机利机利机利
330 6 lóu to wear 婆婁沙斗隄步
331 6 yǐn to drink 飲血噉肉惱觸於人
332 5 jiě to loosen / to unfasten / to untie 得解屣龍王
333 5 méi eyebrows 眉利眉利
334 5 jiù to punish / to chastise / to blame 毘梨咎
335 5 to gossip/to babble 恒噏人
336 5 怨家 yuànjiā an enemy 地動虎狼怨家等
337 5 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 及處大眾蛇齧飲毒
338 5 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 結界結地以此大
339 5 bái white 梁言白牙
340 5 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無頗婆渧
341 5 martial / military 武利
342 5 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 天龍阿修羅摩樓多伽樓多乾闥婆
343 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve
344 5 大神通 dà shén tōng great supernatural power 有大神通力
345 5 多利 duōlì Dolly 持羅珂釋底摩多利
346 5 jiè border / boundary 結呪界法
347 5 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 瞿曇龍王
348 5 shāo to burn 所燒願守護
349 5 capacity / degree / a standard / a measure 見惡書惡度
350 5 zhī to support 支節
351 5 to cut / to divide / to partition 薩割反
352 5 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提菩提菩提菩提薩埵
353 5 shū book 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
354 5 fragrance 頭頭靡一底蜜底馝
355 5 móu barley 牟訶
356 5 shí ten 守護十
357 5 shuǐ water 水行
358 5 諸天 zhūtiān devas 諸天龍阿修
359 5 tán phlegm / mucus / spittle 風冷痰癊和合所作
360 5 shē to buy or sell on credit 施賒修
361 5 wěn to behead / to cut one's throat 刎提
362 5 壽命 shòumìng life span / life expectancy 血膋食肉食壽命
363 5 héng constant / regular / persistent 恒隨逐人
364 5 a government official / a magistrate 兄弟大臣軍主使吏群眾
365 5 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 作卑致
366 5 南無佛 ná mó fó Homage to the Buddha 南無佛陀南
367 5 wǎng to go (in a direction) 往至莎底比丘所
368 5 desire 梁言勝欲
369 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 若龍若龍父母子
370 5 jiān shoulder 善肩龍王
371 5 to capture / to imprison / to seize 虜喜多馱
372 5 to record / to copy 人所錄
373 5 to enter 所殺諸毒願皆入地
374 5 shān to mow / to cut 芟那摩
375 5 shèng to beat / to win / to conquer 梁言勝欲
376 5 yǐng an image / a reflection 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
377 5 難提 Nántí Nandi 難提尺跋他那
378 5 a person of over sixty 摩登耆
379 5 zhǐ paper 金紙尼龍
380 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺氷伽羅羅
381 5 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 癡底
382 5 bàn half 三藐波羅底半那南莎
383 5 è to stop / to suppress / to curb / to check 米徙遏
384 5 chēng to call / to address 此七大女鬼有光稱神通
385 5 世間 shìjiān world / the human world 除世間災害一切惱亂
386 5 lǎng bright 朗祇多羅頭義
387 5 to move one's abode / to shift / to migrate 米徙遏
388 5 qiān one thousand 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
389 4 鹿 deer 鹿頭龍王
390 4 arm 郎臂反
391 4 毘舍 Píshè Vaiśya 毘舍遮
392 4 法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras 法僧力
393 4 羅剎娑 luóchàsuō a raksasa 藥叉羅剎娑畢離多
394 4 to seize / to spring upon 若應得杖搏聳得脫
395 4 大臣 dàchén chancellor / minister 兄弟大臣軍主使吏群眾
396 4 lán Lan 喜蘭耳
397 4 juǎn to coil / to roll 孔雀王呪經卷下
398 4 眾數 zhònghù plural form 眾數非
399 4 honor / reputation 此十二大女鬼有光譽神通
400 4 孔雀王呪經 kǒngquèwángzhòujīng Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing 孔雀王呪經卷下
401 4 應當 yīngdāng should / ought to 若應當鞭
402 4 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢多南莎
403 4 兒孫 érsūn sons and grandsones / children and grandchildren / descendents 彼諸龍王及兒孫
404 4 shuài handsome / graceful / smart 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
405 4 chè to drag / to pull 摩夜叉住掣
406 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
407 4 to grind 那磨基栗
408 4 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌山龍王
409 4 修羅 xiūluó Asura 修羅鬪
410 4 líng mound / hill / mountain 毘陵易
411 4 滿 mǎn full 梁言滿
412 4 method / way 法諦所滅
413 4 nǎo to be angry / to hate 常惱他不
414 4 abdomen / stomach / belly 心胸頸脅腹背腓髀
415 4 婆利 Pólì Brunei 婆利摩尼
416 4 般遮羅 bānzhēluó Pañcāla 般遮羅旃陀
417 4 lěng cold 風冷痰癊和合所作
418 4 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 瞋罵得脫
419 4 guāng light 此十二大女鬼有光譽神通
420 4 pán a plate / a shallow dish 盤偷邏
421 4 shā to brake (a vehicle) 剎女
422 4 jié festival / a special day 支節
423 4 jié take by force / to coerce 劫賊
424 4 zhì matter / material / substance
425 4 duò to fall / to sink 毘復紬夜叉住墮羅个國
426 4 婆娑 pósuō to dance / to whirl / to hover 地婆娑遮利
427 4 饒益 ráoyì to gain / to profit 願斷一切惡毒一切不饒益
428 4 chǐ tooth / teeth 眼鼻頰齒領車頸耳
429 4 jīn gold 金龍王
430 4 bīng soldier / troops 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
431 4 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 修陀里舍那夜叉
432 4 jié to exhaust 竭羅伽大仙
433 4 降雨 jiàngyǔ precipitation / rainfall 降雨龍王
434 4 安樂 ānlè peaceful and happy / content 得安樂
435 4 yìn a disease of the heart 風冷痰癊和合所作
436 4 前後 qiánhòu front and back 前後圍遶守護東方天王
437 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 頭痛不能食
438 4 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree 羅娑羅訶羅訶羅
439 4 頭痛 tóutòng a headache 頭痛不能食
440 4 zhuó to burn 灼柯羅陀羅羅剎
441 4 dàn to eat 阿難復有七大女鬼常噉血肉兼惱觸人
442 4 gōu hook character stroke 鉤漏鉤漏
443 4 to break / to ruin / to destroy 破龍王
444 4 七星 qīxīng Qixing 此七星常於
445 4 chǐ salted fermented beans 香豉切
446 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 鬪諍相擊等願守護
447 4 to connect / to relate 若人應被執繫以罰得脫
448 4 sǒu marsh / swamp 藪悉提醯武
449 4 yuè month 梁言月
450 4 dialect / language / speech 是故阿難汝當語四眾比丘
451 4 yán to prolong / to delay / to postpone 已尼延
452 4 wall
453 4 yàn to dislike / to detest 厭鬼騎人鬼
454 4 hot 風冷痰癊一切和合乍寒乍熱
455 4 hán cold / wintry / chilly 風冷痰癊一切和合乍寒乍熱
456 4 mín the people / citizen / subjects 孫兄弟及大臣軍主吏民大眾
457 4 sūn Sun 拘孫
458 4 雪山 xuěshān The Himalayas 梁言雪山主
459 4 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 風冷痰癊和合所作
460 4 官屬 guānshǔ an official 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
461 4 gas / vapour / fumes 食氣食胎孕食
462 4 波利 bōlì complete / all / pari 柯波利
463 4 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 憙利
464 4 yǎn eye 耳眼鼻口牙齒
465 4 佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one 佛陀南
466 4 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 應當讀誦
467 4 shì to release / to set free 持羅珂釋底摩多利
468 4 to apply / to smear 慈我敷伽
469 4 shēn human body / torso 不溺水死毒不害身
470 4 shè to set up / to establish 波離多毘設
471 4 chǎn to flatter / to cajole 如是等諂惡
472 4 tooth / tusk 梁言白牙
473 4 zhà shout in a rage / roar / bellow 柯吒富多那
474 4 to slander / to defame 婆羅末陀那夜叉住謌
475 4 hài to injure / to harm to 毘梨害
476 4 因陀羅 Yīntuóluó Indra 因陀羅
477 4 chù to touch / to feel 阿難復有七大女鬼常噉血肉兼惱觸人
478 4 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 以此大孔雀明王不作呪誦
479 4 shù tree 梁言樹名
480 4 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted 善見龍王
481 4 憶念 yìniàn to remember / to recall 應當憶念此呪
482 4 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 前後圍遶守護東方天王
483 4 to cross, ferry over 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
484 3 消除 xiāochú to dispel / to eliminate / to remove 怖畏願皆消除
485 3 dàn dawn 葛旦龍王
486 3 yāng a female mandarin duck 鴦其羅婆大仙人
487 3 láng a minister / an official 柯郎記
488 3 chǐ a shame / a sense of shame 阿底軍恥
489 3 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm 虜喜尼摩梨伽尸羅
490 3 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 一切眾生願得安隱
491 3 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊阿難聞佛所說
492 3 shéng rope / string / cord 燒龍繩阿修羅
493 3 nasal mucus 唾涕涎淡殘吐不淨
494 3 to sun / to air in sun / to expose or dry in the sun 甘曝其梨婆柯已
495 3 摩登 módēng modern / fashionable 摩登耆
496 3 earth / soil / dirt 難土波難陀二龍王
497 3 惡毒 èdú malicious / vicious 惡毒怖畏
498 3 上方 shàng fāng top 阿難上方有四夜叉大軍主住上方
499 3 qián hidden / secret / latent 潛底易莎訶
500 3 huàn to call 喚人鬼起風鬼

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 310 luó Luo
2 247 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶利
3 223 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 莎多祁梨
4 208 bottom / base / end 羅闍波底
5 206 that 介那柯
6 199 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
7 185 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 阿難汝當取諸龍王名
8 182 zhù to dwell / to live / to reside 阿難東方四夜叉大軍主住東方
9 181 gain / advantage / benefit 訶利
10 170 tuó steep bank 旃陀那
11 169 suō a kind of sedge grass 莎多祁梨
12 168 grandmother 醯遮婆多
13 160 to leave / to depart / to go away / to part 離沙多
14 156 wáng Wang 以此大孔雀王呪
15 146 to rub 部摩
16 142 axe-handle 介那柯
17 138 inside / interior 底梨頗里
18 138 guó a country / a state / a kingdom 若入國
19 129 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 桑拯反後皆同
20 126 I / me / my 擁護我某甲願壽百歲
21 121 yán to speak / to say / said 梁言長
22 119 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 已尼延
23 115 liáng a bridge 梁扶南三藏僧伽婆羅譯
24 113 undulations 優波僧伽
25 102 zhòu mantra / charm / spell 以此大孔雀王呪
26 100 big / great / huge / large / major 以此大孔雀王呪
27 98 ā prefix to names of people
28 94 to adjoin / to border 迦毘
29 85 yuàn to hope / to wish / to desire 擁護我某甲願壽百歲
30 83 final interogative 陀怨摩陀車耶
31 76 孔雀 kǒngquè a peacock 以此大孔雀王呪
32 72 lòu to leak / to drip 漏漏
33 71 jiē all / each and every / in all cases 桑拯反後皆同
34 71 rén person / people / a human being 人非
35 69 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
36 66 如是 rúshì thus / so 其名如是
37 64 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常守護東
38 64 守護 shǒuhù to guard / to defend 守護十
39 60 zhē to cover up / to hide / to conceal 醯遮婆多
40 59 jiā gha / ga
41 58 this / these 此大夜叉總領諸軍
42 58 he / him 尼延他柯
43 58 his / hers / its / theirs 其名如是
44 58 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 人所錄
45 58 lóu a storied building 婆樓那
46 57 to stop / to repress
47 55 pear 莎多祁梨
48 54 xiū to decorate / to embellish 修涅多羅
49 54 to die 水火軍飢死非時死
50 53 tóng like / same / similar 桑拯反後皆同
51 53 多羅 Duōluó Tara 修涅多羅
52 53 大仙 dàxiān a great sage / a saint 藹沙多哿摩訶里史大仙人
53 52 excellent 優波般止哿
54 51 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈我毘留賴叉
55 50 shā sand / gravel / pebbles 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
56 50 nán south 佛陀南
57 49 tóu head 波頭羅
58 48 hǒu to roar 吼樓
59 48 shé Buddhist monk 羅闍波底
60 48 míng measure word for people 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
61 48 zhǐ to stop / to halt 般止柯
62 47 ruò to seem / to be like / as 若殘食不殘食若醉不
63 46 zhì wisdom / knowledge / understanding 離末智
64 45 suō to dance / to frolic 娑干
65 44 dòu to struggle / to fight 那姥死斗佛陀耶
66 44 波羅 Bōluó Baltic 波羅赴
67 42 hòu after / later 桑拯反後皆同
68 42 山王 shān wáng the highest peak 阿難汝當取諸山王名
69 42 to be fond of / to like 虜喜多馱
70 41 bǎi one hundred 擁護我某甲願壽百歲
71 40 一切 yīqiè all / every / everything 除世間災害一切惱亂
72 40 mother 阿難復有十二鬼母常惱觸眾生
73 40 以此 yǐcǐ hence 以此大孔雀王呪
74 40 soil / ground / land 地呵
75 40 already / afterwards 已尼延
76 38 to associate with / be near 阿難復有一大比沙止羅剎婦
77 36 guǐ a ghost / spirit of dead 厭鬼騎人鬼
78 36 to reach 及火
79 36 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說所隨喜
80 35 shí time / a period of time 常守護菩薩入胎時生
81 35 婆羅 póluó pāla / warden / keeper / guardian 婆羅藍婆
82 35 zhū all / many / various 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
83 35 is exactly 伊奢那
84 34 easy / simple 波羅闍波多易
85 33 chā a fork / a prong
86 33 shí food / food and drink 食氣食胎孕食
87 32 a river / a stream 阿難汝當取諸河王名
88 32 è evil / vice
89 32 shòu old age / long life 擁護我某甲願壽百歲
90 32 suì age 擁護我某甲願壽百歲
91 31 in / at 飲血噉肉惱觸於人
92 31 yǒu is / are / to exist 阿難四維有四夜叉大軍主住四維
93 30 zhǔ owner 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
94 30 to travel by foot / to walk 分那跋雉里柯
95 28 chì wing 曼持底翅
96 28 prosperous / splendid 摩熙使
97 27 陀羅 tuóluó Tārā 陀羅那
98 27 děng et cetera / and so on 鬪諍相擊等願守護
99 27 shòu to suffer / to be subjected to 其常見佛受三
100 27 ministry / department 部摩
101 26 an inferior kind of jade 珂陀羅鼓毘馱
102 26 bǐng bing 鞞沙那
103 26 Sa
104 26 lóng dragon 梁言龍
105 25 wáng to die 亡至反
106 25 zhǐ a hedge thorn 訶利枳舍
107 25 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī 阿難復有八大羅剎女
108 24 de potential marker 得解屣龍王
109 24 rich / wealthy 富多那柯多富多那
110 24 ge unit 里个里史洛起底柯
111 24 jiū a pigeon / a dove 遮部多鳩槃茶
112 24 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 願日夜安隱願佛垂施
113 24 dāng to be / to act as / to serve as 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
114 23 that / those 彼離多南莎訶
115 23 not / no 常惱他不
116 23 yīn sound / noise 吳音同
117 22 jūn army / military 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
118 22 摩羅 móluó Māra 阿具莎摩羅欝多羅諾器
119 22 pán a tray 遮部多鳩槃茶
120 22 poison / venom 除諸執錄一切毒病
121 22 honey
122 22 startled 瞿波羅
123 22 luxuriant / dense / thick / moody 欝庾伽波羅
124 22 màn long / extended / vast 曼持底翅
125 22 chí to grasp / to hold 梁言持
126 21 wood / lumber 修木珂
127 21 shì is / are / am / to be 是姓
128 21 shǐ arrow / dart 訶梨枳矢
129 21 Wu 吳音同
130 21 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀兜羅
131 21 so as to / in order to 以孔雀王呪
132 21 摩訶 móhē great 摩訶柯利
133 21 Buddha / Awakened One 其常見佛受三
134 20 female / feminine 阿難此十二大女鬼
135 20 day of the month / a certain day 梁言日
136 19 gān dry 底里干
137 19 zuò to do 月日天時所作寒熱
138 19 lìng to make / to cause to be / to lead 令我某甲滅惡事
139 19 wèi for / to 為攝受世間
140 19 to arise / to get up 償起羅
141 18 night 婆夜
142 18 to carry 有大力常與提
143 18 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense 氷伽羅
144 18 chú except / besides 除世間災害一切惱亂
145 18 end / final stage / latter part 離末智
146 18 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏願皆消除
147 17 huò or / either / else 或入空處或喚人名字
148 17 four 阿難東方四夜叉大軍主住東方
149 17 to protect / to guard 護眾生
150 16 fēng wind 梁言風
151 16 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 天龍阿修羅摩樓多伽樓多乾闥婆
152 16 yōu excellent / superior 優波僧伽
153 16 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 鞞沙羅婆耶藥叉地
154 16 gǒu in a sordid way 苟止苟止
155 16 lǎo maternal grandmother / grandma 那姥死斗佛陀耶
156 16 shēng to be born / to give birth 常守護菩薩入胎時生
157 16 chá tea 遮部多鳩槃茶
158 16 you / thou 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
159 15 zhì to send / to devote / to deliver / to convey 波羅已里致
160 15 a laughing sound 地呵
161 15 power / force / strength 梁言珠力
162 15 èr two 若一日二日三日
163 15 zhǒu broom
164 15 shī corpse 頗里尸檀
165 15 extensive / full 婆狗修彌
166 15 no 無怨
167 15 servant girl 波野婢莎訶
168 15 to know / to learn about / to comprehend 悉他南莎訶
169 14 slightly / rather / quite 頗羅墮蛇
170 14 zhì to / until 亡至反
171 14 luó logic 柯羅邏
172 14 cóng from 若從於王
173 14 shē extravagant / wasteful 奢羅陀羅羅
174 14 chē a vehicle 陀怨摩陀車耶
175 14 to take / to get / to fetch 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
176 14 zhòng many / numerous 梁言眾牛王
177 14 jiè to introduce / to lie between 介那柯
178 14 rain 雨黑龍王
179 14 also / too 亦以此大孔雀王呪
180 14 lán blue 藍婆
181 13 跋陀 Bátuó Gunabhadra 尸利尸利尸利跋陀竪帝
182 13 某甲 mǒujiǎ a certain person 擁護我某甲願壽百歲
183 13 sān three 梁言三刺
184 13 seven 梁言七山主
185 13 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 梁言勤守
186 13 羅婆 luópó an instant / lava 阿羅婆陀龍
187 13 shī the practice of selfless giving / dāna 柯摩施
188 13 zhàng a cane / a walking stick / a staff 梵杖帝釋金剛毘紉
189 13 部多 bùduō bhūta / become 遮部多鳩槃茶
190 13 a slave / a servant 奴擔反後皆同
191 13 vinegar / pickle / acid 醯遮婆多
192 12 隨喜 suíxǐ anumodana / admiration 說所隨喜
193 12 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 解脫金翅鳥怖畏
194 12 dān to carry / to shoulder 奴擔反後皆同
195 12 one 丹本注云少一女名當異譯可畏羅剎女
196 12 to rely on / to depend on 倚羅貝多羅
197 12 duò to carry on one's back 波羅那馱
198 12 復有 fùyǒu moreover / once again 阿難復有八大女鬼
199 12 xià next 孔雀王呪經卷下
200 12 zhī him / her / them / that 難易之易
201 12 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 多羅仙那乾闥婆
202 12 to adhere / to capture / to restrain 摩梨尼朋拘利
203 12 downwards-right concave stroke 捺里羅剎女
204 12 Ge 呼葛反
205 11 chù a place / location / a spot / a point 如是處風願皆消除
206 11 shān a mountain / a hill / a peak 梁言七山主
207 11 光明 guāngmíng bright 有神通力有光明稱譽
208 11 yīng should / ought 若人應被執繫以罰得脫
209 11 truth
210 11 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 緊那羅摩睺羅伽
211 11 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 鉢賒耶尼
212 11 jiàn to see 見惡書惡度
213 11 five 梁言五
214 11 yuàn to blame / to complain 無怨
215 11 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 毘婆尸佛正遍知覺所
216 11 abundant / numerous 莎多祁梨
217 11 to punish / to penalize 縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖天
218 11 bīng ice / frost / icicles 氷伽羅
219 11 shé snake 頗羅墮蛇
220 11 no 不奈那婆修弗沙阿沙離沙
221 11 zhōu Zhou Dynasty 周周周周周周周周
222 11 so that / in order that 亡俾反
223 11 tōu to steal 盤偷邏
224 10 also / too 即彌勒也
225 10 pōu to slice / to cut 剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏剖漏
226 10 毘摩 pímó Vimalā 毘摩羅
227 10 wilderness 婆樓尼野
228 10 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 如汝嚙莎底比丘常安隱
229 10 dōu all 都離反
230 10 to cry out / to shout 呼翅反
231 10 according to 如是依水依虛空依須彌山
232 10 gān dry 乾他利
233 10 xíng to walk / to move 梁言珠行
234 10 strand / thread 縷喜尼
235 10 大軍 dàjūn army / main forces 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
236 10 and 有大力常與提
237 10 zhān felt 旃陀那
238 10 xiū to rest 州漏州漏母漏母漏母漏母漏母漏休休
239 10 zuò seat 座羅那
240 10 多國 duōguó multinational 住於阿蘭盤多國王處
241 9 tuō to take off 摩脫柯多
242 9 to cry 南無頗婆渧
243 9 hēi black 梁言黑
244 9 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 金者那柯龍王
245 9 菩薩 púsà bodhisatta 常守護菩薩入胎時生
246 9 擁護 yōnghù to help / to assist 擁護我某甲願壽百歲
247 9 fragrant 苾陀施
248 9 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 等鳩釋棄
249 9 云何 yúnhé why 云何十二其名如是
250 9 shǒu head 死母婆羅他邏底里首
251 9 羅摩 Luómó Rāma 摩怒羅摩
252 9 shě to give 訶利枳舍
253 9 extravagant / go with fashion 婆羅靡
254 9 shě to give 捨多婆吼
255 9 質多羅 zhìduōluó multi-colored 質多羅毘設止
256 9 tiān day 天力龍王
257 9 sufficient / enough 詣佛頭面禮足
258 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 八萬里血香一夜周行
259 9 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 梁言善地
260 9 難陀 Nántuó Nanda 陀羅難陀
261 9 to stop / to prevent 利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止
262 9 那伽 nàjiā naga 毘縷博叉耶那伽地波
263 9 兄弟 xiōngdì brothers 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
264 9 can / may / permissible 大可怖畏
265 9 jiā jia 迦毘
266 9 shàn Shan 剡浮
267 8 mud 吼多泥尼
268 8 gān sweet 甘曝其梨婆柯已
269 8 大力 dàlì energetic / vigorous 有大力常與提
270 8 flourish 傷已柅
271 8 huǒ fire / flame 梁言火
272 8 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 此十二大女鬼有光譽神通
273 8 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 緊那羅摩睺羅伽
274 8 bān sort / kind / class 般止柯
275 8 shì a generation 梁言主世
276 8 nóu a hare / a small rabbit
277 8 Soviet Union 蘇咄反後皆同
278 8 way / route / road 途止反
279 8 to go / to visit / to attend 波羅赴
280 8 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 梁言種種伎樂
281 8 毘樓 pílóu Vidhūra 毘樓他柯耶鳩槃
282 8 南方 Nánfāng the South 難南方四夜叉大軍主住南方
283 8 dān to delay / to prolong 耽毘
284 8 to fear 那磨基栗
285 8 wide / broad 蒲博反
286 8 néng can / able 常說呪術能使
287 8 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya 莎曼多羅跋陀羅耶莎訶
288 8 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 縛鬼死罰下皆易有罰梵杖帝釋杖仙人杖天
289 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 阿具莎摩羅欝多羅諾器
290 8 入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven 常守護菩薩入胎時生
291 8 root / base / bottom of object 木柢
292 8 fāng square / quadrilateral / one side 方國土
293 8 底止 dǐzhǐ end / limit 止底止底止底止底止底止底止底止底止底
294 8 qiú to request 甞求梨易莎訶
295 8 jié to bond / to tie / to bind 持讀誦若作百結等亦能滅除一切怖畏
296 8 shāng to injure / to wound / to be injured 傷戈反
297 8 Ji 有吉龍
298 8 shēng sound 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
299 8 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 梁言帝釋
300 8 師子 shīzi a lion 梁言師子
301 8 promptly / right away / immediately 即彌勒也
302 7 to support /to help 藍扶羅龍
303 7 悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi 跋陀羅波底悉地
304 7 fàn Sanskrit 梵龍王
305 7 such as / for example / for instance 如汝嚙莎底比丘常安隱
306 7 ěr ear 耳眼鼻口牙齒
307 7 shì to rely upon 部河王阿恃羅婆底河王
308 7 西方 xīfāng the West 阿難西方四夜叉大軍主住西方
309 7 bìng ailment / sickness / illness / disease 除諸執錄一切毒病
310 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 是謂我怨一時願滅
311 7 婆陀 pótuó avadāna / apadāna 灼柯羅婆陀羅剎女
312 7 shè She 那羅羅闍社那里娑婆
313 7 to move / to shift / to remove 利底移瞿杜憙柯易尸凌伽利柯移阿婁止
314 7 chūn spring 結界結地願壽百歲見於百春
315 7 base / foundation 那磨基栗
316 7 東方 dōngfāng The East / The Orient 阿難東方四夜叉大軍主住東方
317 7 to float / to drift / to waft 剡浮
318 7 北方 běi fāng The North 阿難北方四夜叉大軍主住北方
319 7 乃至 nǎizhì and even 乃至七日十五日
320 7 xián virtuous / worthy 吉賢龍王
321 7 fēn to separate / to divide into parts 分那跋雉里柯
322 7 周遍 zhōubiàn everywhere 周遍周遍周遍周遍周遍周遍周遍
323 7 摩尼 móní mani / jewel / gem 婆利摩尼
324 7 使 shǐ to make / to cause 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
325 7 可畏 kěwèi dreadful / formidable 梁言五可畏
326 7 xiān first 阿難彼先仙人造四阿韋陀
327 7 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 陀羅尼
328 7 shì to look at / to see 跋視羅那
329 7 十二 shí èr twelve 阿難此十二大女鬼
330 7 ān calm / still / quiet / peaceful 安陀離
331 7 to walk on / to tread 黠歛父个底履羅
332 7 頭頭 tóutóu head / chief 頭頭靡一底蜜底馝
333 7 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 禮七正遍知及聲聞羅漢三果四
334 7 child / son 梁言師子子
335 7 to be subservient to 地羅禪兜隷
336 7 寒熱 hánrè a fever / hot and cold 月日天時所作寒熱
337 7 lài to depend on / to rely on 哿羅賴底里
338 7 zhōng middle 二十六紙內第四行中准異譯經少迦葉佛南北本無不敢添入
339 7 báo thin / slight / weak 薄丘龍
340 7 luò Luo 洛起底柯
341 7 婆婆 pópó husband's mother / mother-in-law 多無陀紺婆婆斗
342 7 tán bitter taste in wine
343 6 nài how 座邏座羅奈
344 6 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 為攝受世間
345 6 xīn heart 心脅背腹
346 6 bèi cowry / shellfish / shell 阿貝莎摩羅南
347 6 to exhort / to stimulate 若應得瞋罵戒勗得解脫
348 6 beautiful / magnificent / elegant 伊利蜜渧麗底利蜜渧麗喜
349 6 tuò spittle / saliva 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
350 6 to stop / to cease / to suspend
351 6 used to indicate order 利禁讀第
352 6 提婆 típó Āryadeva / Deva 常與大力提婆阿
353 6 shū to transport 輸盧多半那南
354 6 明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King 以此大孔雀明王呪
355 6 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 阿難汝當取二十八夜叉大軍主名
356 6 lín a wood / a forest / a grove 梁言林
357 6 羅剎 luóchà a demon / rākṣasa 夜叉羅剎莎
358 6 zhì to stumble 躓利弭羅
359 6 a herb / an aromatic plant 菩陀薩怛縛
360 6 gāo high / tall 高摩利
361 6 lǐng neck 此大夜叉總領諸軍
362 6 sēng a monk
363 6 slippers 軍多堂屣
364 6 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 寒乍熱鬼神寒熱
365 6 chāng Chang 昌爾反
366 6 利喜 lì xǐ to bring profit and joy 喜利喜利
367 6 luò to fall / to drop 阿落渚
368 6 color 梁言蒼色
369 6 zhū pearl 梁言珠力
370 6 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 角此是東方乾闥婆王所
371 6 jīn today / modern / present / current / this / now 我今釋迦牟尼正遍知
372 6 zhì ringed pheasant / pheasant 分那跋雉里柯
373 6 dōu a pocket / a pouch 檀兜羅
374 6 tòng to feel pain / to ache 手脚身體支節風痛
375 6 zhàn war / fighting / battle 婆阿修羅戰
376 6 跋闍 Báshé Vṛji / Vajji 跋闍羅
377 6 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 護我某甲及眷屬莎訶
378 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 梁言自在
379 6 dàn earnest 杜娑贉婆
380 6 xuè blood 血膋食肉食壽命
381 6 zhà for the first time 風冷痰癊一切和合乍寒乍熱
382 6 dān bill / slip of paper / form 富單那
383 6 圍遶 wéirào to circumambulate 前後圍遶守護東方天王
384 6 nán difficult / arduous / hard 難南方四夜叉大軍主住南方
385 6 bitterness / bitter flavor 夜見善夢無諸苦亂
386 6 tīng to listen 我今解界聽汝隨意去
387 6 chēn to glare at in anger 瞋罵得脫
388 6 machine 机利机利机利
389 6 lóu to wear 婆婁沙斗隄步
390 6 yǐn to drink 飲血噉肉惱觸於人
391 5 jiě to loosen / to unfasten / to untie 得解屣龍王
392 5 méi eyebrows 眉利眉利
393 5 jiù to punish / to chastise / to blame 毘梨咎
394 5 to gossip/to babble 恒噏人
395 5 怨家 yuànjiā an enemy 地動虎狼怨家等
396 5 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 及處大眾蛇齧飲毒
397 5 結界 jiéjiè boundary / temple boundary / sīmā 結界結地以此大
398 5 bái white 梁言白牙
399 5 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無頗婆渧
400 5 martial / military 武利
401 5 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods 天龍阿修羅摩樓多伽樓多乾闥婆
402 5 liú to leave something / to retain / to stay / to remain / to keep / to preserve
403 5 大神通 dà shén tōng great supernatural power 有大神通力
404 5 多利 duōlì Dolly 持羅珂釋底摩多利
405 5 jiè border / boundary 結呪界法
406 5 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama 瞿曇龍王
407 5 shāo to burn 所燒願守護
408 5 capacity / degree / a standard / a measure 見惡書惡度
409 5 zhī to support 支節
410 5 to cut / to divide / to partition 薩割反
411 5 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 菩提菩提菩提菩提薩埵
412 5 shū book 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
413 5 fragrance 頭頭靡一底蜜底馝
414 5 móu barley 牟訶
415 5 shí ten 守護十
416 5 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口提
417 5 shuǐ water 水行
418 5 諸天 zhūtiān devas 諸天龍阿修
419 5 tán phlegm / mucus / spittle 風冷痰癊和合所作
420 5 shē to buy or sell on credit 施賒修
421 5 wěn to behead / to cut one's throat 刎提
422 5 壽命 shòumìng life span / life expectancy 血膋食肉食壽命
423 5 héng constant / regular / persistent 恒隨逐人
424 5 a government official / a magistrate 兄弟大臣軍主使吏群眾
425 5 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 作卑致
426 5 南無佛 ná mó fó Homage to the Buddha 南無佛陀南
427 5 wǎng to go (in a direction) 往至莎底比丘所
428 5 desire 梁言勝欲
429 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 若龍若龍父母子
430 5 jiān shoulder 善肩龍王
431 5 to capture / to imprison / to seize 虜喜多馱
432 5 to record / to copy 人所錄
433 5 to enter 所殺諸毒願皆入地
434 5 shān to mow / to cut 芟那摩
435 5 shèng to beat / to win / to conquer 梁言勝欲
436 5 yǐng an image / a reflection 食惡唾惡影惡見惡書惡渡
437 5 難提 Nántí Nandi 難提尺跋他那
438 5 a person of over sixty 摩登耆
439 5 zhǐ paper 金紙尼龍
440 5 shā to kill / to murder / to slaughter 殺氷伽羅羅
441 5 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 癡底
442 5 bàn half 三藐波羅底半那南莎
443 5 è to stop / to suppress / to curb / to check 米徙遏
444 5 chēng to call / to address 此七大女鬼有光稱神通
445 5 世間 shìjiān world / the human world 除世間災害一切惱亂
446 5 lǎng bright 朗祇多羅頭義
447 5 to move one's abode / to shift / to migrate 米徙遏
448 5 qiān one thousand 阿難汝當取毘沙王諸兄弟千軍主名
449 4 鹿 deer 鹿頭龍王
450 4 arm 郎臂反
451 4 毘舍 Píshè Vaiśya 毘舍遮
452 4 法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras 法僧力
453 4 羅剎娑 luóchàsuō a raksasa 藥叉羅剎娑畢離多
454 4 to seize / to spring upon 若應得杖搏聳得脫
455 4 大臣 dàchén chancellor / minister 兄弟大臣軍主使吏群眾
456 4 lán Lan 喜蘭耳
457 4 juǎn to coil / to roll 孔雀王呪經卷下
458 4 眾數 zhònghù plural form 眾數非
459 4 jiāng will / shall (future tense) 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
460 4 honor / reputation 此十二大女鬼有光譽神通
461 4 孔雀王呪經 kǒngquèwángzhòujīng Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing 孔雀王呪經卷下
462 4 應當 yīngdāng should / ought to 若應當鞭
463 4 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢多南莎
464 4 兒孫 érsūn sons and grandsones / children and grandchildren / descendents 彼諸龍王及兒孫
465 4 shuài handsome / graceful / smart 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
466 4 chè to drag / to pull 摩夜叉住掣
467 4 大將軍 dàjiāngjūn important general / generalissimo 提頭賴將帥官屬鬼神大將軍守護東
468 4 to grind 那磨基栗
469 4 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 須彌山龍王
470 4 修羅 xiūluó Asura 修羅鬪
471 4 líng mound / hill / mountain 毘陵易
472 4 滿 mǎn full 梁言滿
473 4 method / way 法諦所滅
474 4 nǎo to be angry / to hate 常惱他不
475 4 abdomen / stomach / belly 心胸頸脅腹背腓髀
476 4 pín frequently / repeatedly 頻他耶山王
477 4 婆利 Pólì Brunei 婆利摩尼
478 4 般遮羅 bānzhēluó Pañcāla 般遮羅旃陀
479 4 lěng cold 風冷痰癊和合所作
480 4 to insult / to accuse / to blame / to curse / to scold 瞋罵得脫
481 4 guāng light 此十二大女鬼有光譽神通
482 4 pán a plate / a shallow dish 盤偷邏
483 4 shā to brake (a vehicle) 剎女
484 4 jié festival / a special day 支節
485 4 jié take by force / to coerce 劫賊
486 4 zhì matter / material / substance
487 4 duò to fall / to sink 毘復紬夜叉住墮羅个國
488 4 婆娑 pósuō to dance / to whirl / to hover 地婆娑遮利
489 4 饒益 ráoyì to gain / to profit 願斷一切惡毒一切不饒益
490 4 chǐ tooth / teeth 眼鼻頰齒領車頸耳
491 4 jīn gold 金龍王
492 4 entirely / without exception 俱躓俱躓苾頭摩底
493 4 bīng soldier / troops 使鬼起屍鬼異聲鬼兵鬼
494 4 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 修陀里舍那夜叉
495 4 jié to exhaust 竭羅伽大仙
496 4 降雨 jiàngyǔ precipitation / rainfall 降雨龍王
497 4 安樂 ānlè peaceful and happy / content 得安樂
498 4 yìn a disease of the heart 風冷痰癊和合所作
499 4 前後 qiánhòu front and back 前後圍遶守護東方天王
500 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 頭痛不能食

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhù to attach / to abide / to dwell
transcendence
to rub a monk's head for taking a vow
self / ātman / attan
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
zhòu mantra / charm / spell
an element
ē e
yuàn a vow
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿兰 阿蘭 alán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
阿蓝 阿藍 alán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗逻 阿羅邏 aluóluó Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
阿那含 Anàhán
 1. Anāgāmin / Anagami / Non-Returner
 2. 1 anāgāmin; 2.non-returner
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
菴婆罗 菴婆羅 Ānpóluó
 1. Ambapali / Amrapali / Amradarika
 2. Ambapali / Amrapali / Amradarika
阿僧伽 asēngjiā Asaṅga
跋那国 跋那國 Bánà Guó Bannu / Poh-na
般遮罗 般遮羅 bānzhēluó Pañcāla
薄拘罗 薄拘羅 báojūluó Bakkula
跋阇 跋闍 Báshé Vṛji / Vajji
跋陀 Bátuó Gunabhadra
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
北方 běi fāng The North
北门 北門 Běi mén North Gate
比利 bìlì Pelé
波罗 波羅 Bōluó Baltic
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
大林 dàlín Dalin / Talin
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
丹本 dānběn Khitan Canon
dèng Deng
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
帝释天 帝釋天 Dìshì Tiān
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Sakra Devanam-indra
东门 東門 Dōng mén East Gate
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
多利 duōlì Dolly
多罗 多羅 Duōluó Tara
恶祁尼 惡祁尼 èqíní Agni
法成 Fǎ Chéng
 1. Fa Cheng
 2. Fa Cheng
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵摩 Fànmó Brahma
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
佛护 佛護 Fó Hù Buddhapalita / Buddhapālita
佛世尊 fóshìzūn Buddha, the world-honoured / bhagavat
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
gēng 7th heavenly stem
光山 guāngshān
 1. Guangshan
 2. Guangshan
海子 hǎizi wetlands / lake
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
华龙 華龍 huàlóng Hualong
黄龙 黃龍 huánglóng
 1. Huanglong School
 2. yellow dragon
 3. Huanglong Scenic and Historic Interest Area
伽陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
迦陵伽 Jiālíngjiā Kaliṅga
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦叶佛 迦葉佛 Jiāyè Fó Kāśyapa Buddha / Kasyapa Buddha / Kassapa Buddha
迦叶波 迦葉波 jiāyèbō Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
Jié Emperor Jie
金刚手菩萨 金剛手菩薩 Jīngāng Shǒu Púsà Vajrapāṇi Bodhisattva / Vajrapani Bodhisattva
精气 精氣 jīngqì essential qi / spirit
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
拘留孙佛 拘留孫佛 jūliúsūn fó Krakucchanda Buddha
孔雀王呪经 孔雀王呪經 kǒngquèwángzhòujīng
 1. Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing
 2. Mahāmāyūrividyārājñī / Kongque Wang Zhou Jing
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
Lún Kunlun (Karakorum) mountain range
luò
 1. Luo
 2. Luo River
罗波那 羅波那 Luóbōnà Ravana
罗堕 羅墮 luóduò Kanakabharadraja
罗利 羅利 luólì Raleigh
罗摩 羅摩 Luómó Rāma
罗莎 羅莎 luóshā Rosa
罗山 羅山 luóshān Luoshan
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
明王 Míng Wáng Vidyaraja / Wisdom King
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
摩罗 摩羅 móluó Māra
末罗 末羅 mòluó Malla
摩罗婆国 摩羅婆國 móluópóguó Mālava
摩尼跋陀 móníbátuó Maṇibhadra
摩尼跋陀罗 摩尼跋陀羅 móníbátuóluó Maṇibhadra
摩偷罗国 摩偷羅國 mótōuluóguó Mathurā
摩醯首罗 摩醯首羅 Móxīshǒuluó The Maheshvara Heaven
摩耶 Móyē Maya / Queen Maya of Sakya
南门 南門 Nán mén South Gate
难提 難提 Nántí Nandi
难陀 難陀 Nántuó Nanda
那提 Nàtí Nādikā / Nātika / Jātika
尼罗 尼羅 Níluó The Nile
毘楼 毘樓 pílóu Vidhūra
毘摩 pímó
 1. Vimalā
 2. Kapimala
 3. dharma
毘婆尸佛 Pípóshī Fó Vipaśyin / Vipassī / Vipasyin Buddha
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘舍 Píshè Vaiśya
婆哿国 婆哿國 pógěguó Lampā
婆利 Pólì Brunei
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆罗婆 婆羅婆 póluópó Bhāradvāja
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩提萨埵 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
耆阇崛山 耆闍崛山 Qíshéjué Shān Gṛdhrakūtaparvata / Grdhrakuta / Gṛdhrakūṭa / Gijjha-kūta / Vulture Peak
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
七星 qīxīng Qixing
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
僧伽婆罗 僧伽婆羅 Sēngjiāpóluó Saṅghabhara / Sajghavarman / Savghapāla
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
沙国 沙國 shāguó Saudi Arabia
Shān Shan
山城 shānchéng Shancheng
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
神龙 神龍 shénlóng Shenlong
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
尸弃 尸棄 Shīqì Sikhin / Śikhin
尸弃佛 尸棄佛 Shīqì Fó Sikhin Buddha / Śikhin Buddha
十月 shíyuè October / the Tenth Month
师子国 師子國 Shīziguó Simhala / Siṃhala
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四大天王 Sì Dà Tiān Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
娑罗 娑羅 suōluó sala tree / sal tree / shala tree
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
太白 Tài Bái Taebaek
提波 tí bō Deva
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天等 tiānděng Tiandeng
天父 tiānfù Heavenly Father
提婆 típó
 1. Āryadeva / Deva
 2. Devadatta
 3. Kanadeva
提头赖吒 提頭賴吒 títóulàizhà Dhrtarastra / Dhṛtarāṣṭra / Dhataraṭṭha / Deva King of the East
陀罗 陀羅 tuóluó Tārā
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
韦陀 韋陀 wéituó Veda
Wu
 1. Wu
 2. Jiangsu
 3. Wu
 4. Wu dialect
 5. Eastern Wu
 6. to speak loudly
乌缠国 烏纏國 Wūchánuó Udyana / Wusun / Oddiyana
西门 西門 Xī mén West Gate
贤善 賢善 xiánshàn Bhadrika / Bhaddiya
悉达 悉達 Xīdá Siddhartha
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
辛头河 辛頭河 xīntóuhé Indus River
修罗 修羅 xiūluó Asura
雪山 xuěshān The Himalayas
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须陀洹 須陀洹 Xūtuóhuán Srotaāpanna / Sotapanna / Stream-Enterer
夜摩 Yèmó Yama
耶舍 yéshè Narendrayaśas
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
优波难陀龙王 優波難陀龍王 yōubōnántuó lóngwáng Upananda
瞻波 zhānbō Campa
瞻波国 瞻波國 zhānbōguó Campa
旃陀罗 旃陀羅 Zhāntuóluó Chandala / caṇḍāla
遮那 zhēnà Vairocana
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
治多 zhìduō Zhidoi
中夏 Zhōngxià China
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
住劫 zhù jié The kalpa of abiding

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 335.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿伽 ajiā scented water / argha
阿兰若 阿蘭若 ālánruò
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. Aranya
ān
 1. an
 2. Ease
ān
 1. a Buddhist nunnery / a Buddhist convent
 2. a thatched cottage
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安隐 ānyǐn tranquil
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
八部众 八部眾 bā bù zhòng eight kinds of demigods / aṣṭau parṣadaḥ
八大 bā dà eight great hells
白佛 bái fó to address the Buddha
般陀 bāntuó a unit of length equal to twenty eight elbow lengths
bào indirect effect / judgement / retribution
bèi pattra palm leaves
贝多罗 貝多羅 bèiduōluó pattra palm leaves
bi
俾礼多 俾禮多 bǐlǐduō ghost / hungry ghost / preta
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波利 bōlì complete / all / pari
不害 bù hài non-harm
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不可得 bù kě dé unobtainable
部多 bùduō bhūta / become
chán meditative concentration / dhyāna / jhāna
羼底 chàndǐ ksānti / tolerance
cháng eternal / nitya
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲心 cí bēi xīn compassion
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
大神通 dà shén tōng great supernatural power
dàn Simplicity
道谛 道諦 dào dì
 1. The truth of the path leading to the cessation of suffering / the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
 2. Path of Truth
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大行 dàxíng extensive cultivation
大众 大眾 dàzhòng Assembly
di
truth
地上 dì shàng above the ground
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
地中 dìzhōng secondary buildings on monastery grounds
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
驮摩 馱摩 duòmó dharma
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶见 惡見 è jiàn mithyadrishti / an evil view / a heterodox view
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法僧 fǎ sēng a monk who recites mantras
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
非人 fēi rén a non-human
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
分陀利树 分陀利樹 fēntuólìshù puṇḍarī / lotus tree
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛住 fó zhù Buddha abode
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
to bind / to tie
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gōng to offer in worship
恭敬 gōngjìng Respect
光明 guāngmíng Brightness
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
héng Eternity
华香 華香 huà xiāng incense and flowers
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护者 護者 hùzhě a demon / rākṣasa
gatha / hymn / verse
usnisa / uṣṇīṣa
a prediction / a prophecy / vyakarana
寂乐 寂樂 jì lè peace or joy
jiā school / sect / lineage
jiā jia
jià designation / provisional / conventional term
伽罗 伽羅 jiāluó a kind of wood for incense
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
伽南 jiānán a kind of wood for incense
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jié a kalpa / an eon
皆大欢喜 皆大歡喜 jiē dà huān xǐ
 1. A Win-Win for All
 2. Happily ever after
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
金翅鸟 金翅鳥 jīn chì niǎo a garuda
金光明 jīn guāng míng golden light
jīng a sutra / a sūtra
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
伎乐 伎樂 jìyuè music
Contented
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
瞿沙 jùshā a wonderful sound / ghoṣa
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦痛 kǔtòng the sensation of pain
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
赖吒 賴吒 làizhà rāṣṭrapāla / protector of a kingdom / king
lán a hermitage
Joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
利喜 lì xǐ to bring profit and joy
两足尊 兩足尊 liǎng zú zūn
 1. Honored One Among Two-Legged Beings
 2. supreme among two-legged creatures
lóng nāga / serpent / dragon
龙众 龍眾 lóng zhòng dragon spirits
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
罗刹娑 羅剎娑 luóchàsuō a raksasa
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
罗门 羅門 luómén Brahman
罗婆 羅婆 luópó an instant / lava
罗刹女 羅剎女 luóshānǚ female ogre / demoness / rākṣasī
滿 mǎn Full
měi Beauty
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
evil / vice
摩登伽 módēngjiā untouchable / dalit
摩罗耶山 摩羅耶山 Móluóyē Shān Malayagiri / Malaya mountains
摩尼 móní mani / jewel / gem
牟尼 móuní a saint / a sage / a seer / muni
木叉 mùchā
 1. rules of conduct for monks / prātimokṣa
 2. liberation / emancipation / vimokṣa
南无佛 南無佛 ná mó fó
 1. Homage to the Buddha
 2. namo buddha
那罗陀 那羅陀 nàluótuó naradhara
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
尼陀 nítuó a scavenger
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
牛王 niúwáng king of bulls
槃陀 pántuó a unit of length equal to twenty eight elbow lengths
毘富罗 毘富羅 pífùluó vaipulya / extended
毘摩 pímó dharma
毘尼 píní monastic discipline / vinaya
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
婆陀 pótuó avadāna / apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
七大 qī dà seven elements
qián Submerge
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
乾陀罗 乾陀羅 Qiántuóluó a gandharva
qié
 1. gha / ga
 2. gha / ga
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
qín diligence / perseverance / vīrya
起尸 起屍 qǐshī vetāla / vetāḍa
clinging / grasping /upādāna
饶益 饒益 ráoyì Benefit
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
Thus
入空 rù kōng to have an experiential understanding of the truth
ruò re
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
入胎 rùtāi Entry into the womb / to be conceived from Heaven
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三毒 sān dú three poisons / trivisa
三千 sān qiān three thousand-fold
三匝 sān zā to circumambulate three times
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
form / matter
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
沙弥 沙彌 shāmí
 1. Sramanera / śrāmaṇera / a novice Buddhist monk
 2. sramanera
shàn a meditation mat
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
山王 shān wáng the highest peak
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
山林 shānlín a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
善意 shànyì Kind Intentions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
shēn body / kāya
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
奢那 shēnà śāṇa / a robe / a garment
阇那 闍那 shénà jnana
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
shēng birth
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shì loka / a world
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shì Buddhism
shī the practice of selfless giving / dāna
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
尸罗 尸羅 shīluó śīla / sīla / commitment to not doing harm
实语 實語 shíyǔ true words
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
受具 shòujù to obtain full ordination
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四天 sìtiān four kinds of heaven
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
苏摩 蘇摩 sūmó soma
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
tài an element
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
tán dana / the practice of giving / generosity
贪欲 貪慾 tānyù
 1. attachment / passion / desire / raga
 2. Desire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
天人 tiānrén Heavenly Beings
通力 tōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
头面礼 頭面禮 tóu miàn lǐ to prostrate oneself on the ground
an evil state of existence
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀摩 tuómó dharma
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
妄语 妄語 wàngyǔ Lying
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
五大 wǔ dà the five elements
五戒 wǔ jiè the five precepts
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
Joy
xiān a sage
xián bhadra
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
香华 香華 xiāng huà incense and flowers
降伏 xiángfú to subdue
仙人 xiānrén a sage
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
系缚 繫縛 xìfú tied to
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信佛 xìn Fó to believe in Buddhism
行住坐臥 xíng zhù zuò wò
 1. etiquette in the four postures
 2. walking, standing, sitting, and lying down
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
yǎng Nurture
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
yi
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
Righteousness
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一智 yī zhì knowledge of all aspects / all embracing wisdom / sarvākārajñatā / sarvakarajnata
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīng to accept
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
游化 遊化 yóuhuà to travel and teach
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
优陀那 優陀那 yōutuónà udāna / inspired thought
遊戏 遊戲 yóuxì to be free and at ease
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
怨家 yuànjiā an enemy
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
yùn aggregate / skandha
澡浴 zǎoyù to bathe
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zhèng Righteous
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
zhì Wisdom
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
质多罗 質多羅 zhìduōluó multi-colored
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhòu mantra / charm / spell
zhòu mantra / dhāraṇī
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhù to attach / to grasp
住地 zhù dì abode
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease