Glossary and Vocabulary for Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing 《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 441 宿 to lodge / to stay overnight 時日善惡宿曜經卷下
2 417 day of the month / a certain day 入月一日至十五日
3 193 proper / suitable / appropriate 白黑月所宜吉凶曆
4 142 Ji 已後皆通吉
5 129 zhí straight 夫取宿直者
6 128 to join / to combine 宜按摩合藥作工巧法
7 122 to reach 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
8 122 shì matter / thing / item 所作吉祥事必成就
9 103 zuò to do 所作皆成就
10 97 method / way 宜按摩合藥作工巧法
11 72 yuè month 為角月
12 71 sufficient / enough 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
13 68 děng et cetera / and so on 苦節修行布施等
14 67 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神下
15 63 yào glorious 時日善惡宿曜經卷下
16 59 jǐng sunlight 以其道齊景正日夜停分
17 59 yuē to speak / to say 唐云曰天子下
18 58 gōng a palace 宜造莊宅宮
19 58 fēng wind 其歲足風復有雷電
20 57 yòng to use / to apply 通吉用
21 52 xīng a star / a planet 即參井鬼柳星張翼軫角亢
22 51 clothes / clothing
23 50 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 梵云必多盧神下
24 49 fán ordinary / common 凡諸慶樂事並吉
25 49 four 四日夜八日晝十一日夜十五日晝十
26 49 shǔ to belong to / be subordinate to 又說云西國以子丑十二屬記年
27 47 zào to make / to build / to manufacture 造熟酥押油醞酒
28 45 èr two 於二黑白分
29 44 wéi dangerous / precarious 危宿
30 43 xíng to walk / to move 宜行詐妄詭誘怨敵
31 42 sān three 黑三夜七晝
32 40 rén person / people / a human being
33 40 zhǔ owner 主產閹官
34 40 dòu to struggle / to fight 唐云北斗也
35 39 xīn heart 四月名心月
36 39 Di People 三月名氐月
37 38 jǐng well / mine shaft / pit 置井穿鑿坑
38 38 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
39 38 jiǔ nine 二日六日九日十二日十四日十七日
40 37 to enter 入宅修理髮凶
41 37 female / feminine 名女月
42 36 zhěn cross board at rear of carriage 十四日是軫日
43 36 生人 shēngrén a stranger 生人
44 36 zhǒng kind / type 如於鹹鹵之地種
45 35 wing 正月名翼
46 35 guǐ a ghost / spirit of dead 十一月名鬼月
47 35 cái to cut out 種蒔裁接修立園林
48 34 kàng high / proud 日是亢日十七日是氐日
49 34 to take / to get / to fetch 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
50 34 wèi position / location / place 日為位
51 34 yún cloud 說時日偈云
52 33 shì room / bedroom 營天廟城邑官曹館室
53 33 devoid of content / void / false / empty / vain 又虛加
54 33 diagram / picture / drawing / chart 二十七宿十二宮圖
55 33 日月 rì yuè the sun and moon 夫五星及日月
56 32 中國 zhōngguó China 今中國迦提
57 32 mǎo the Pleiades 九月為昴
58 32 qiú to request 六日二十一日是求名日
59 32 fáng a room 亢氐房二十七宿一周法除之訖餘三等
60 32 xiū to decorate / to embellish 宜作久長安定事及修輦輿
61 32 to finish / to complete / to exhaust 婁胃昴畢
62 32 cān to take part in / to participate 即參井鬼柳星張翼軫角亢
63 31 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 宜按摩合藥作工巧法
64 31 kuí stride of a man 從奎宿數應當知
65 31 zhái residence / dwelling / home 入宅修理髮凶
66 31 wěi tail 尾宿
67 31 five 一日十六日三日十八日五日二十
68 31 hòu after / later 已後皆通吉
69 31 liǔ willow 即參井鬼柳星張翼軫角亢
70 30 cái money / wealth / riches / valuables 二日十七日是得財日
71 30 xìng family name / surname 姓某尼裴
72 29 lóu to wear 八月名婁月
73 29 táng Tang Dynasty 唐云梵王
74 29 a winnow basket 五月名箕月
75 29 niú an ox / a cow / a bull 唐用二十八宿西國除牛宿
76 28 ān calm / still / quiet / peaceful 取雜色衣作安膳那
77 28 chù to touch / to feel 觸著處而斷之
78 28 天文 tiānwén astronomy 景風曰中國天文
79 27 a beak 十月名觜
80 27 mìng life 又法略算求人本命宿
81 27 liù six 二日六日九日十二日十四日十七日
82 27 wall 壁宿
83 27 jiàn to build / to construct 建名日
84 27 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 此宿所作事皆成吉
85 27 shí food / food and drink 作厨舍作食
86 27 wèi stomach 婁胃昴畢
87 26 one 一三五七十
88 26 shēng to be born / to give birth 以其光生漸明白之謂也
89 26 shí time / a period of time 擇時
90 25 十五 shíwǔ fifteen 入月一日至十五日
91 25 xīn new / fresh / modern 王者服新
92 25 è evil / vice 惡猶不可作何況善事
93 24 róng glory / honor 時淑氣和草木榮茂一切增長故
94 24 shàng top / a high position 已上是吉日
95 24 guān an office 營天廟城邑官曹館室
96 24 zhòu daytime 黑三夜七晝
97 24 hǎo good 若與好宿好曜并者即吉
98 23 xué to study / to learn 宜為善業學伎藝
99 22 zhì to place / to lay out 置邊
100 22 遠行 yuǎn xíng proceeding afar 不宜遠行
101 22 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 惡宿惡曜并者即凶
102 22 yǒu friend / companion 納交投友成禮為婚
103 22 shì to grow / to transplant 營田種蒔有大為作事皆
104 22 qīn relatives
105 21 měng ferocious / fierce / violent 四日十九日是猛武日
106 21 shí ten 十夜十四晝
107 21 huài bad / spoiled / broken / defective 尾必壞爛
108 20 xiān first 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
109 20 seven 黑三夜七晝
110 20 eight 白四夜八晝
111 20 horse 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
112 20 chéng to mount / to climb onto 塚塹調乘象馬等事並吉
113 19 business / industry 作惡業日
114 19 chén Fifth Earthly Branch 右犯此辰宮宿日
115 19 suì age 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
116 19 è distress 參必逢厄
117 19 星形 xīngxíng a star shape 昴六星形如剃刀
118 19 shuāi to weaken / to decline
119 18 contrary / opposite / backwards / upside down 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
120 18 結交 jiéjiāo to make friends with 結交婚姻
121 18 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營田種蒔有大為作事皆
122 17 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月名箕月
123 17 bìng ailment / sickness / illness / disease 箕必得病
124 17 十二 shí èr twelve 二日六日九日十二日十四日十七日
125 17 穿 chuān to dress / to wear 穿地賣有乳畜
126 17 qián front 日所宜用吉凶如前
127 16 huǒ fire / flame 及火祭室功德福舍並吉
128 16 xiàng figure / image / appearance 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
129 16 night 黑三夜七晝
130 16 shè to set up / to establish 造裝具設齋供入道修行
131 15 bīng soldier / troops 王者嚴服觀兵及進路
132 15 七曜 qī yào the seven planets of premodern astronomy 宿曜曆經七曜直日曆品第八
133 15 gain / advantage / benefit 師利菩薩
134 15 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 行大吉
135 15 tool / device / utensil / equipment / instrument 宜修造攻戰之具
136 15 ěr ear 穿耳修理鬢髮按摩並吉
137 15 fàn Sanskrit 梵云鉢闍鉢底下
138 15 to go through / to experience / to take place 白黑月所宜吉凶曆
139 15 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
140 15 to fly 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
141 15 調 tiáo to harmonize 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
142 15 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 苦節修行布施等
143 15 zhī to know 月夫欲知二十七宿日者
144 14 wáng Wang 王者服新
145 14 jīng essence 寒暑之精化為日月
146 14 clothes / dress / garment 王者服新
147 14 十一 shíyī eleven 十一與十三
148 14 fēn to separate / to divide into parts 分為白黑兩分
149 14 zài in / at 在何宿以此知之
150 14 to sacrifice to / to worship 及火祭室功德福舍並吉
151 14 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 所作吉祥事必成就
152 14 ráo to forgive 畢饒事務
153 14 shòu to suffer / to be subjected to 及祈安隱并就師學入壇場受灌頂
154 14 嫁娶 jiàqǔ marriage 宜農桑種蒔修田宅嫁娶
155 14 xìng gender
156 14 日夜 rìyè day and night / around the clock 四日夜八日晝十一日夜十五日晝十
157 14 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 又作功德福舍伽藍
158 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 兼善
159 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今中國迦提
160 13 rèn to bear / to undertake 握軍旅之任也
161 13 十六 shíliù sixteen 十六日至三十日
162 13 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
163 13 ài to love 為人好法用愛
164 13 néng can / able 能習呪法結齋戒入壇受灌頂
165 13 地動 dìdòng earthquake 其日若日月蝕并地動
166 13 名為 míngwèi to be called 此等七日名為甘露吉祥日
167 13 tiān day 營田宅及天廟福舍
168 13 急速 jísù hurried / rapid 宜作久長事及急速事
169 13 吉凶 jíxiōng good and bad luck 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
170 13 to stand 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
171 13 shě to give 營田宅及天廟福舍
172 13 二十七 èrshíqī 27 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
173 13 wood / lumber 木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿天竺名
174 12 thing / matter 物不生
175 12 to raise animals 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
176 12 shǔ to count 欲數一日至十五日已前白月日者
177 12 shèng to beat / to win / to conquer 十三日二十八日是最勝日
178 12 jīn gold 入宅及名金作等吉
179 12 xíng appearance 又諸宮各有神形
180 12 太白 Tài Bái Taebaek 太白及日月等
181 12 三星 sānxīng Sanxing 觜三星形如鹿頭
182 12 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 造熟酥押油醞酒
183 12 fàn to commit crime / to violate 右犯此辰宮宿日
184 12 jiāo to teach / to educate / to instruct 宜教擊諸
185 12 出行 chū xíng to go out 其日不嫁娶入宅結交私情出行
186 12 to know / to learn about / to comprehend 皆悉相應
187 12 修理 xiūlǐ to repair / to maintain / to overhaul / to fix 入宅修理髮凶
188 11 tāi fetus / litter
189 11 jīng to go through / to experience 宿曜曆經七曜直日曆品第八
190 11 一日 yī rì one [whole] day 入月一日至十五日
191 11 breast / nipples 穿地賣有乳畜
192 11 shī to lose 失一
193 11 jué to decide / to determine / to judge 通決渠河修橋梁
194 11 enemy / foe 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
195 11 十四 shí sì fourteen 十夜十四晝
196 11 shuǐ water 汎舟繫棹渡水浮江
197 11 人生 rénshēng life 人生屬此宮者
198 11 合掌 hézhǎng to join palms 合掌
199 10 zāi disaster / calamity 作除災謹身呪術壇場之法
200 10 a craft / a skill 宜為善業學伎藝
201 10 suí to follow 宿月復有南北前後隨合如何
202 10 to take / to receive / to accept 宜納穀及酒食
203 10 a flaky pastry 融酥和合
204 10 zhōng middle 於三九中復善惡
205 10 畜生 chùsheng animals / domestic animals 檢算畜生即畜生
206 10 進路 jìnlù way of proceeding / approach (to a task etc) 遠行進路
207 10 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 取珍寶宜造倉庫及牛羊坊
208 10 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 所作皆成就
209 10 dòu to fight / to struggle / to condemn 欺誑鬪爭烈陣交鋒
210 10 bài to bow / to pay respect to 端嚴相將其服拜官勝位
211 10 常在 chángzài to be long lasting 常在東方
212 10 bottom / base / end 梵云苾利訶馺鉢底
213 10 shí to nibble away 其日若日月蝕及地
214 10 chē a vehicle 及車
215 10 shǎo few 其日生少病足
216 10 買賣 mǎimài trading / business / buying and selling / business dealings / transactions 看大禮買賣興販
217 10 yán stern / serious / strict / severe / austere 宜求財及諸剛嚴事
218 9 君王 jūnwáng a sovereign king 冊君王封將
219 9 善惡 shàn è good and evil 時日善惡宿曜經卷下
220 9 城邑 chéngyì a city / a town 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
221 9 nèi inside / interior 種樹內倉庫捉獲逃走
222 9 zhàn war / fighting / battle 教旗鬪戰申
223 9 男女 nán nǚ male and female 第三男女宮
224 9 beard / mustache 忽不記得但當問胡及
225 9 earth / soil / dirt
226 9 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
227 9 三十 sān shí thirty 十六日至三十日
228 9 to cut down 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
229 9 nián year 又說云西國以子丑十二屬記年
230 9 二月 èryuè February / the Second Month 故二月
231 9 十七 shíqī seventeen 二日六日九日十二日十四日十七日
232 9 sòng to praise / to laud / to acclaim 勒頌者貴省文也
233 9 dài to carry / to bring 宜莊飾冠帶
234 9 xiān an immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
235 9 guó a country / a state / a kingdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
236 9 jiǎ armor 合藥服食割甲洗頭
237 9 grandmother 梵云七婆怛沙耶
238 9 yòu right / right-hand 右每月
239 9 jìng to contend / to vie / to compete 競財穿池等
240 8 chōng to charge at 衝險固城壘
241 8 zhì wisdom / knowledge / understanding 此日生者足智端正身貌長大
242 8 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 作臥具床座衣服莊飾物
243 8 power / force / strength 宜力用之事
244 8 財物 cái wù money and goods / property 又宜還人財物賣畜
245 8 西方 xīfāng the West 常在西方
246 8 田宅 tiánzhái a farmhouse 營田宅結婚姻
247 8 白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa 欲數一日至十五日已前白月日者
248 8 good fortune / happiness / luck 營田宅及天廟福舍
249 8 zéi thief 營徵兵喫賊
250 8 波斯 Bōsī Persia 波斯并五天竺人總知
251 8 辰星 Chénxīng Mercury 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
252 8 soil / ground / land 如於鹹鹵之地種
253 8 事務 shìwù affairs / work 久長事務悉須為之皆吉
254 8 南方 Nánfāng the South 常在南方
255 8 tōng to go through / to open 已後皆通吉
256 8 東方 dōngfāng The East / The Orient 常在東方
257 8 第二十 dì èrshí twentieth 第二十為榮宿第二十一衰宿
258 8 yīn cloudy / overcast 大陰直日月與畢
259 8 五星 wǔxīng the five visible planets 夫五星及日月
260 8 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 及祈安隱并就師學入壇場受灌頂
261 8 fàng to put / to place 作牛羊諸畜坊舍及牧放
262 8 nán difficult / arduous / hard 宜徵債禁者難出病
263 8 北方 běi fāng The North 常在北方
264 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 及布施供養父母尊者諸天
265 8 歲星 suìxīng Jupiter 木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿天竺名
266 8 十三日 shísān rì thirteenth day of a month 十六日十三日二十八日
267 8 yùn to brew 造熟酥押油醞酒
268 8 孝順 xiàoshùn filial obedience 好功德孝順父母足病短命
269 8 child / son 又說云西國以子丑十二屬記年
270 8 yáng sun 大陽直日月與尾合
271 8 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala 並入壇場習行道術並吉
272 8 婚姻 hūnyīn marriage / matrimony / wedding 結交婚姻
273 8 朋友 péngyou friend 七日二十二日是朋友日
274 8 wèn to ask 問學伎藝
275 8 mǎi to buy / to purchase 宜買奴婢
276 8 to die 年多鬪諍後兵賊饒疫病畜生死損
277 7 wèi Eighth earthly branch 六宿未到名合月
278 7 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 大寶嚴飾之物並吉
279 7 由旬 yóuxún yojana 月廣五十由旬
280 7 chí to grasp / to hold 受佩持護身之術
281 7 長壽 chángshòu longevity 賣物求長壽求吉勝
282 7 to mortgage / to pawn 造熟酥押油醞酒
283 7 valley / gorge / ravine 宜納穀及酒食
284 7 放債 fàngzhài to lend money (for interest) / to give credit 不宜放債取債
285 7 hūn to marry 納交投友成禮為婚
286 7 十三 shísān thirteen 十一與十三
287 7 a man / a male adult 夫凶惡晝
288 7 dōng east 取危室日已上東行大吉
289 7 mài to sell 賣物求長壽求吉勝
290 7 secret 三必祕要法
291 7 dìng to decide 即定
292 7 to happen upon / to meet with by chance 若五月五日遇此曜者
293 7 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
294 7 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 夫欲求人所屬宿者
295 7 huì can / be able to 成親平章婚事結交友會朋流置宅舍
296 7 黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa 為黑月分
297 7 to break / to ruin / to destroy 宜摧敵破逆吉
298 7 shēn human body / torso 作除災謹身呪術壇場之法
299 7 bái white 分為白黑兩分
300 7 jiān wicked / false / deceitful 姦非婬穢國城斫營
301 7 extra / surplus / remainder 餘不吉
302 7 安定 āndìng stable / quiet 宜諸久長安定之事
303 7 fāng lane / alley 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
304 7 guān cap / crown / headgear 宜莊飾冠帶
305 7 to move / to shift / to remove 移入新宅棄劫舊墟室
306 7 to adjoin / to border 梵云毘紐神下
307 7 二十五 èrshíwǔ twenty five 日七日二十二日十日二十五日十一日二
308 7 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 宿曜曆經七曜直日曆品第八
309 7 天下 tiānxià China 童子天下
310 7 不吉 bùjí unlucky / inauspicious / ominous 所作皆不吉為事不成
311 7 chéng to bear / to carry / to hold 承事師
312 7 road / path / way 行進路
313 7 jiāo to deliver / to turn over / to pay 納交投友成禮為婚
314 7 to cut / to divide / to partition 出家人剃髮割爪甲沐浴
315 7 huò to reap / to harvest 有所惠施必獲大果
316 7 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 日七日二十二日十日二十五日十一日二
317 7 善事 shànshì something lucky / something good 惡猶不可作何況善事
318 7 第十 dì shí tenth 第十摩竭宮
319 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 惡猶不可作何況善事
320 7 久長 jiǔcháng a long time 宜諸久長安定之事
321 7 tán an altar / a platform 能習呪法結齋戒入壇受灌頂
322 7 chéng a city / a town 衝險固城壘
323 7 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 其日不宜諍競作誓
324 7 錢財 qiáncái wealth / money 於父母有相錢財積聚
325 7 kàn to see / to look 看大禮買賣興販
326 7 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱吉時亦不可行
327 7 kuī to lose 若有虧蝕地動
328 7 wáng to die 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
329 7 róu soft 競剛柔猛浪辛苦等事
330 7 guǎng wide / large / vast 月廣五十由旬
331 6 Soviet Union 梵云蘇謨神下
332 6 preface / introduction 執受纂集不能品序
333 6 luó Luo 羯羅
334 6 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 宜守路嶮
335 6 宅舍 zháishè house / residence 宜新立宅舍
336 6 服藥 fúyào to take medicine 服藥及
337 6 jié to bond / to tie / to bind 宜結朋友安定之事
338 6 shùn to obey 凡諸順
339 6 洗頭 xǐtóu to wash one's hair / to have a shampoo 合藥服食割甲洗頭
340 6 mother 九宿如犢隨母行
341 6 art 宜為善業學伎藝
342 6 園圃 yuánpǔ a garden plot 衣裳穿池修園圃造垣牆等吉
343 6 sēn forest 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
344 6 tián field / farmland 營田種蒔有大為作事皆
345 6 shù numerous / various 而一切庶類相感
346 6 結婚 jiéhūn to marry 營田宅結婚姻
347 6 並不 bìngbù not at all / emphatically not 凡諸有大為作事並不可作
348 6 衣裳 yīshang clothes 衣裳穿池修園圃造垣牆等吉
349 6 二十 èrshí twenty 一日十六日三日十八日五日二十
350 6 zhǔn a rule / a guideline / a standard 准人出入移徙遠行
351 6 沐浴 mùyù to take a shower / to take a bath 興營買賣裁著新衣沐浴
352 6 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 梵云鉢闍鉢底下
353 6 zhòu mantra / charm / spell 作除災謹身呪術壇場之法
354 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 梵云嚕達囉尼神
355 6 jiā jia 梵語昴星名迦提
356 6 zuǒ left 學者先宜曉之今又二詳釋如左也
357 6 萬物 wànwù all living things 其處萬物不生
358 6 時日 shírì time / auspicious time / time and date / long period of time / this day 時日善惡宿曜經卷下
359 6 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 唯東大唐一
360 6 凶惡 xiōng è fierce / ferocious / fiendish 夫凶惡晝
361 6 十九 shíjiǔ nineteen 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
362 6 十八 shíbā eighteen 一日十六日三日十八日五日二十
363 6 百事 bǎishì regular affairs 不宜舉動百事
364 6 a calf 九宿如犢隨母行
365 6 鎮星 zhènxīng Saturn 土曜鎮星胡名枳院波斯名翕森勿天竺名
366 6 zhèn town 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
367 6 zhāi to abstain from meat or wine 造裝具設齋供入道修行
368 6 ròu meat / muscle 蟒蛇肉
369 6 西國 Xī Guó Western Regions 西國每一月
370 6 yán to speak / to say / said 則以後頌言求之可解頌曰
371 6 二十九 èrshíjiǔ 29 八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝
372 6 shé Buddhist monk 梵云鉢闍鉢底下
373 6 hài to injure / to harm to 人施毒藥施磣害
374 6 zāo to come across / to meet with / to encounter 若用裁衣後必遭失
375 6 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四蟹宮
376 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 行動禁閉法
377 6 zhài debt / loan / liabilities 不宜放債取債
378 6 zhòng heavy 安重
379 6 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 習真言結齋戒
380 6 gōng merit 以宿曜於人無功於事尤當故
381 6 cáng to hide 髮置倉生藏等吉
382 6 shù method / tactics 並入壇場習行道術並吉
383 6 太陽 tàiyáng sun 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
384 6 yuàn to blame / to complain 伐逆除怨作剃剪之具
385 5 yín lascivious 習婬慾學擹蒲等並凶
386 5 zhí office / post 相授官榮錫班職
387 5 to ride an animal or bicycle 入壇場受灌頂騎象馬乘輿
388 5 àn case / incident 然今案經文
389 5 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 作牛羊諸畜坊舍及牧放
390 5 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 行法修道
391 5 book / volume 冊君王封將
392 5 辛苦 xīnkǔ hard / exhausting 競剛柔猛浪辛苦等事
393 5 惡性 èxìng malignant / wicked / vicious 其日生者醜漏惡性妨眷屬
394 5 to assemble / to meet together 歡會宴聚吉
395 5 第七 dì qī seventh 第七秤宮
396 5 舉動 jǔdòng act / action / activity / move / movement 不宜舉動百事
397 5 入月 rùyuè (of women) beginning of menstrual cycle / full-term gestation 入月一日至十五日
398 5 入學 rùxué to start school 入學經官理當並吉
399 5 第一 dì yī first 第一羊宮
400 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 及布施供養父母尊者諸天
401 5 wàng to gaze / to look towards 西國皆以十五日望宿
402 5 和善 héshàn good-natured 作急要事及和善事並吉
403 5 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
404 5 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正月名翼
405 5 desire 月夫欲知二十七宿日者
406 5 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 時日善惡宿曜經卷下
407 5 to conceal / to hide / to ambush 伏怨敵
408 5 wide / broad 攎蒱博戲造械具戰具
409 5 難得 nándé difficult to obtain 奴婢逃走難得
410 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 官宦遷轉求者皆遂
411 5 鬢髮 bìnfà hair on the temples 不宜修理鬢髮及遠行道路
412 5 入道 rùdào to become a monastic 造裝具設齋供入道修行
413 5 第三 dì sān third 第三男女宮
414 5 miào temple / shrine 營田宅及天廟福舍
415 5 method / plan / policy / scheme 少資財智策
416 5 婁宿 lóusù Bond 婁宿
417 5 太陰 tàiyīn the Moon 月曜太陰胡名莫波斯名婁禍森勿天竺名蘇
418 5 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
419 5 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
420 5 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
421 5 lái to come 至八月十五日滿已後五月十五日滿已後至九月十五日已來
422 5 shī teacher 師利菩薩
423 5 tuó steep bank 合湯及散阿伽陀藥
424 5 happy / glad / cheerful / joyful 觀音樂
425 5 xiáng good luck / blessing 祥福德增長
426 5 喜慶 xǐqìng joyful / jubilant 宜喜慶事
427 5 怨敵 yuàndí an enemy 宜行詐妄詭誘怨敵
428 5 guì expensive / costly / valuable 勒頌者貴省文也
429 5 zào a furnace 竈買賣財物倉庫內財
430 5 to move one's abode / to shift / to migrate 官拜職移徙遠行
431 5 qīng light / not heavy 此等五是輕宿
432 5 剃頭 tìtóu to have one's head shaved 剃頭沐浴並凶
433 5 disease / sickness / ailment 月行有遲疾
434 5 way / route / road 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
435 5 idea 高才知此意也
436 5 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
437 5 guǒ fruit 諸菓樹並吉
438 5 得人 dé rén win over the people 能言語有詞辯得人畏敬
439 5 圍城 wéichéng siege / besieged city 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
440 5 毒害 dúhài to poison 毒害
441 5 家具 jiājù furniture 造家具安坐席穿渠造堤塘
442 5 to rub 上摩
443 5 學問 xuéwèn learning / knowledge 宜學問及夜浴作求子
444 5 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 納交投友成禮為婚
445 5 喜樂 xǐlè joy 作喜樂調畜生
446 5 增益 zēngyì to increase 及作愛敬增益長久之事並吉
447 5 a shepherd 作牛羊諸畜坊舍及牧放
448 5 cosmos / universe 宇及受戒習學經
449 5 a drama / a play / a show 攎蒱博戲造械具戰具
450 5 園林 yuánlín a garden / a park 置藏修理園林
451 5 不成 bùchéng unsuccessful 晝夜不成就
452 5 zhèn a wave / a spate / a burst / spell / short period of time 欺誑鬪爭烈陣交鋒
453 5 工巧 gōngqiǎo skillful 宜按摩合藥作工巧法
454 5 qún a crowd / a flock / a group 馬逐群檢幸厩牧點數畜生
455 5 lu 攎蒱博戲造械具戰具
456 5 zhuāng a village 作臥具床座衣服莊飾物
457 5 to marry / to take a wife 娶拜官鬪戰
458 5 a gambling-game / sedges 攎蒱博戲造械具戰具
459 5 chóu an enemy / an opponent 宜發遣怨讎
460 5 二十八 èrshíbā 28 / twenty-eight 十六日十三日二十八日
461 5 逃走 táozǒu to escape / to flee 種樹內倉庫捉獲逃走
462 5 hair 入宅修理髮凶
463 5 channel / canal / drain / ditch 通決渠河修橋梁
464 4 和上 héshàng an abbot / a monk 和上以乾元二年翻出此本
465 4 使 shǐ to make / to cause 受戒布施發使置官
466 4 shì clan / a branch of a lineage 瞿曇氏以歷經者
467 4 見大 jiàn dà the element of visibility 即宜入官拜職對見大人
468 4 第八 dì bā Eighth 第八蝎宮
469 4 公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc) 凡為公事皆吉
470 4 astringent / tart / acerbity / unsmooth / rough / hard to understand / obscure 慳澁足詞辯
471 4 chí a pool / a pond 衣裳穿池修園圃造垣牆等吉
472 4 zhǔ to cook / to boil 宜火則煎煮等事
473 4 thin / slender 宜細審詳也以見至理
474 4 cuī to destroy / to break / to injure 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
475 4 牛馬 niú mǎ oxen and horses / beasts of burden 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
476 4 to bind / to tie 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
477 4 午後 wǔhòu afternoon 午後吉
478 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 奎必獲寶
479 4 dòng to move / to act
480 4 寶物 bǎowù a treasure 佩服金彫等寶物
481 4 affairs / business / matter / activity 療眼造一切穩善事務
482 4 shā sand / gravel / pebbles 梵云七婆怛沙耶
483 4 qiàn moat around a city 塚塹調乘象馬等事並吉
484 4 yóu to swim 布施喫用觸處遊從
485 4 第六 dì liù sixth 第六女宮
486 4 月蝕 yuèshí eclipse 若此日日月蝕并地動
487 4 shēng to ascend / to go up 並宜嚴服昇位
488 4 jié take by force / to coerce 和合行盜劫設誓
489 4 經營 jīngyíng to engage in business / to run / to operate / to manage 法合善經營饒
490 4 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
491 4 wén writing / text 勒頌者貴省文也
492 4 móu to plan / to scheme
493 4 shè to shoot [an arrow] / to launch [ a rocket] / to fire [a missile] 劫盜攎蒱射獵
494 4 短命 duǎnmìng a short life 好功德孝順父母足病短命
495 4 fáng to hinder / to obstruct 三九若吉但用無妨
496 4 福德 fúdé merit earned / reward / good fortune and good moral conduct 祥福德增長
497 4 shì to be fond of / to have a weakness for 法合猛惡梗戾嗜瞋好
498 4 zǒng general / total / overall / chief 波斯并五天竺人總知
499 4 qǐng to ask / to inquire 請細詳用之
500 4 所為 suǒwèi what one does / doings 所為急速事

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 441 宿 to lodge / to stay overnight 時日善惡宿曜經卷下
2 417 day of the month / a certain day 入月一日至十五日
3 200 zhī him / her / them / that 以其光生漸明白之謂也
4 193 proper / suitable / appropriate 白黑月所宜吉凶曆
5 153 this / these 於此黑白月
6 142 Ji 已後皆通吉
7 141 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 所謂一夜者
8 131 ruò to seem / to be like / as 若與好宿好曜并者即吉
9 129 wèi for / to 為白月分
10 129 zhí straight 夫取宿直者
11 128 to join / to combine 宜按摩合藥作工巧法
12 122 to reach 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
13 122 shì matter / thing / item 所作吉祥事必成就
14 118 also / too 以其光生漸明白之謂也
15 103 zuò to do 所作皆成就
16 102 bìng and / furthermore / also 及作愛敬增益長久之事並吉
17 97 method / way 宜按摩合藥作工巧法
18 77 otherwise / but / however 則求得彼人所屬宿也
19 72 yuè month 為角月
20 71 sufficient / enough 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
21 68 děng et cetera / and so on 苦節修行布施等
22 67 shén divine / mysterious / magical / supernatural 神下
23 66 certainly / must / will / necessarily 所作吉祥事必成就
24 63 yào glorious 時日善惡宿曜經卷下
25 62 his / hers / its / theirs 以其光生漸明白之謂也
26 61 míng measure word for people 建名日
27 61 such as / for example / for instance 如於鹹鹵之地種
28 59 jǐng sunlight 以其道齊景正日夜停分
29 59 yuē to speak / to say 唐云曰天子下
30 58 gōng a palace 宜造莊宅宮
31 58 fēng wind 其歲足風復有雷電
32 57 yòng to use / to apply 通吉用
33 52 xīng a star / a planet 即參井鬼柳星張翼軫角亢
34 52 xià next 時日善惡宿曜經卷下
35 51 zhū all / many / various 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
36 51 clothes / clothing
37 50 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 梵云必多盧神下
38 49 fán ordinary / common 凡諸慶樂事並吉
39 49 yǒu is / are / to exist 營田種蒔有大為作事皆
40 49 four 四日夜八日晝十一日夜十五日晝十
41 49 shǔ to belong to / be subordinate to 又說云西國以子丑十二屬記年
42 48 jiē all / each and every / in all cases 所作皆成就
43 48 shì is / are / am / to be 已上是吉日
44 47 yòu again / also 又作功德福舍伽藍
45 47 zào to make / to build / to manufacture 造熟酥押油醞酒
46 45 èr two 於二黑白分
47 44 wéi dangerous / precarious 危宿
48 43 xíng to walk / to move 宜行詐妄詭誘怨敵
49 42 so as to / in order to 以其光生漸明白之謂也
50 42 不宜 bùyí unsuitable / inadvisable / inappropriate 不宜遠行
51 42 sān three 黑三夜七晝
52 42 and 十一與十三
53 40 rén person / people / a human being
54 40 zhǔ owner 主產閹官
55 40 de potential marker 二日十七日是得財日
56 40 dòu to struggle / to fight 唐云北斗也
57 39 xīn heart 四月名心月
58 39 jiǎo unit of money equal to 0.1 yuan 為角月
59 39 Di People 三月名氐月
60 38 jǐng well / mine shaft / pit 置井穿鑿坑
61 38 big / great / huge / large / major 公食邑三千戶賜紫贈司空諡大鑑
62 38 jiǔ nine 二日六日九日十二日十四日十七日
63 37 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
64 37 to enter 入宅修理髮凶
65 37 female / feminine 名女月
66 36 zhěn cross board at rear of carriage 十四日是軫日
67 36 生人 shēngrén a stranger 生人
68 36 zhǒng kind / type 如於鹹鹵之地種
69 35 wing 正月名翼
70 35 guǐ a ghost / spirit of dead 十一月名鬼月
71 35 cái to cut out 種蒔裁接修立園林
72 34 kàng high / proud 日是亢日十七日是氐日
73 34 to take / to get / to fetch 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
74 34 wèi position / location / place 日為位
75 34 yún cloud 說時日偈云
76 33 shì room / bedroom 營天廟城邑官曹館室
77 33 devoid of content / void / false / empty / vain 又虛加
78 33 diagram / picture / drawing / chart 二十七宿十二宮圖
79 33 promptly / right away / immediately 若與好宿好曜并者即吉
80 33 日月 rì yuè the sun and moon 夫五星及日月
81 33 already / afterwards 已後皆通吉
82 32 中國 zhōngguó China 今中國迦提
83 32 not / no 必審用之萬不
84 32 mǎo the Pleiades 九月為昴
85 32 qiú to request 六日二十一日是求名日
86 32 fáng a room 亢氐房二十七宿一周法除之訖餘三等
87 32 xiū to decorate / to embellish 宜作久長安定事及修輦輿
88 32 to finish / to complete / to exhaust 婁胃昴畢
89 32 cān to take part in / to participate 即參井鬼柳星張翼軫角亢
90 31 zhāng a sheet / a leaf 即參井鬼柳星張翼軫角亢
91 31 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 宜按摩合藥作工巧法
92 31 kuí stride of a man 從奎宿數應當知
93 31 zhái residence / dwelling / home 入宅修理髮凶
94 31 wěi tail 尾宿
95 31 five 一日十六日三日十八日五日二十
96 31 hòu after / later 已後皆通吉
97 31 liǔ willow 即參井鬼柳星張翼軫角亢
98 30 cái money / wealth / riches / valuables 二日十七日是得財日
99 30 xìng family name / surname 姓某尼裴
100 29 lóu to wear 八月名婁月
101 29 táng Tang Dynasty 唐云梵王
102 29 a winnow basket 五月名箕月
103 29 niú an ox / a cow / a bull 唐用二十八宿西國除牛宿
104 28 ān calm / still / quiet / peaceful 取雜色衣作安膳那
105 28 chù to touch / to feel 觸著處而斷之
106 28 天文 tiānwén astronomy 景風曰中國天文
107 28 also / too 凶惡夜半已後亦通吉用
108 27 a beak 十月名觜
109 27 mìng life 又法略算求人本命宿
110 27 liù six 二日六日九日十二日十四日十七日
111 27 wall 壁宿
112 27 jiàn to build / to construct 建名日
113 27 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 此宿所作事皆成吉
114 27 shí food / food and drink 作厨舍作食
115 27 wèi stomach 婁胃昴畢
116 26 one 一三五七十
117 26 shēng to be born / to give birth 以其光生漸明白之謂也
118 26 shí time / a period of time 擇時
119 25 十五 shíwǔ fifteen 入月一日至十五日
120 25 xīn new / fresh / modern 王者服新
121 25 è evil / vice 惡猶不可作何況善事
122 24 róng glory / honor 時淑氣和草木榮茂一切增長故
123 24 shàng top / a high position 已上是吉日
124 24 guān an office 營天廟城邑官曹館室
125 24 zhòu daytime 黑三夜七晝
126 24 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 以其天主事之故
127 24 hǎo good 若與好宿好曜并者即吉
128 23 xué to study / to learn 宜為善業學伎藝
129 23 xiāng each other / one another / mutually 宜往擒縛相詭誑事
130 22 zhì to place / to lay out 置邊
131 22 遠行 yuǎn xíng proceeding afar 不宜遠行
132 22 final interogative 梵云七婆怛沙耶
133 22 xiōng ominous / vicious / fierce / terrible / fearful 惡宿惡曜并者即凶
134 22 yǒu friend / companion 納交投友成禮為婚
135 22 shì to grow / to transplant 營田種蒔有大為作事皆
136 22 qīn relatives
137 21 měng ferocious / fierce / violent 四日十九日是猛武日
138 21 shí ten 十夜十四晝
139 21 chū to go out / to leave 自餘不可輒出財
140 21 zhe indicates that an action is continuing 著新衣嚴飾
141 21 huài bad / spoiled / broken / defective 尾必壞爛
142 21 in / at 於二黑白分
143 21 bìng and / furthermore / also 若與好宿好曜并者即吉
144 20 xiān first 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
145 20 seven 黑三夜七晝
146 20 eight 白四夜八晝
147 20 horse 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
148 20 一切 yīqiè all / every / everything 與一切不善事殘酷業
149 20 chéng to mount / to climb onto 塚塹調乘象馬等事並吉
150 19 business / industry 作惡業日
151 19 chén Fifth Earthly Branch 右犯此辰宮宿日
152 19 chú except / besides 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
153 19 suì age 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
154 19 è distress 參必逢厄
155 19 星形 xīngxíng a star shape 昴六星形如剃刀
156 19 shuāi to weaken / to decline
157 18 contrary / opposite / backwards / upside down 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
158 18 結交 jiéjiāo to make friends with 結交婚姻
159 18 necessary / must 宜作王者所須事
160 18 yíng to trade / to operate / to run / to manage 營田種蒔有大為作事皆
161 17 五月 wǔyuè May / the Fifth Month 五月名箕月
162 17 bìng ailment / sickness / illness / disease 箕必得病
163 17 zhì to / until 入月一日至十五日
164 17 十二 shí èr twelve 二日六日九日十二日十四日十七日
165 17 穿 chuān to dress / to wear 穿地賣有乳畜
166 17 qián front 日所宜用吉凶如前
167 16 yān where / how 好時之力萬倍焉
168 16 huǒ fire / flame 及火祭室功德福舍並吉
169 16 cóng from 即從十
170 16 xiàng figure / image / appearance 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
171 16 night 黑三夜七晝
172 16 shè to set up / to establish 造裝具設齋供入道修行
173 15 bīng soldier / troops 王者嚴服觀兵及進路
174 15 七曜 qī yào the seven planets of premodern astronomy 宿曜曆經七曜直日曆品第八
175 15 no 以宿曜於人無功於事尤當故
176 15 gain / advantage / benefit 師利菩薩
177 15 大吉 dàjí very auspicious / extremely lucky 行大吉
178 15 tool / device / utensil / equipment / instrument 宜修造攻戰之具
179 15 wěi yes 唯不
180 15 ěr ear 穿耳修理鬢髮按摩並吉
181 15 fàn Sanskrit 梵云鉢闍鉢底下
182 15 to go through / to experience / to take place 白黑月所宜吉凶曆
183 15 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
184 15 to fly 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
185 15 調 tiáo to harmonize 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
186 15 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 苦節修行布施等
187 15 gāng just / barely / exactly 宜求財及諸剛嚴事
188 15 zhī to know 月夫欲知二十七宿日者
189 14 wáng Wang 王者服新
190 14 jīng essence 寒暑之精化為日月
191 14 clothes / dress / garment 王者服新
192 14 十一 shíyī eleven 十一與十三
193 14 fēn to separate / to divide into parts 分為白黑兩分
194 14 zài in / at 在何宿以此知之
195 14 to sacrifice to / to worship 及火祭室功德福舍並吉
196 14 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 即是事而妄者
197 14 吉祥 jíxiáng lucky / auspicious 所作吉祥事必成就
198 14 ráo to forgive 畢饒事務
199 14 shòu to suffer / to be subjected to 及祈安隱并就師學入壇場受灌頂
200 14 嫁娶 jiàqǔ marriage 宜農桑種蒔修田宅嫁娶
201 14 xìng gender
202 14 日夜 rìyè day and night / around the clock 四日夜八日晝十一日夜十五日晝十
203 14 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 又作功德福舍伽藍
204 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 兼善
205 13 jīn today / modern / present / current / this / now 今中國迦提
206 13 rèn to bear / to undertake 握軍旅之任也
207 13 十六 shíliù sixteen 十六日至三十日
208 13 天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
209 13 ài to love 為人好法用愛
210 13 that / those 彼必信受
211 13 néng can / able 能習呪法結齋戒入壇受灌頂
212 13 地動 dìdòng earthquake 其日若日月蝕并地動
213 13 名為 míngwèi to be called 此等七日名為甘露吉祥日
214 13 tiān day 營田宅及天廟福舍
215 13 急速 jísù hurried / rapid 宜作久長事及急速事
216 13 吉凶 jíxiōng good and bad luck 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
217 13 to stand 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
218 13 shě to give 營田宅及天廟福舍
219 13 二十七 èrshíqī 27 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
220 13 that 取雜色衣作安膳那
221 13 wood / lumber 木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿天竺名
222 12 thing / matter 物不生
223 12 to raise animals 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
224 12 shǔ to count 欲數一日至十五日已前白月日者
225 12 shèng to beat / to win / to conquer 十三日二十八日是最勝日
226 12 jīn gold 入宅及名金作等吉
227 12 xíng appearance 又諸宮各有神形
228 12 do not 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
229 12 太白 Tài Bái Taebaek 太白及日月等
230 12 三星 sānxīng Sanxing 觜三星形如鹿頭
231 12 jiǔ wine / liquor / spirits / alcoholic beverage 造熟酥押油醞酒
232 12 fàn to commit crime / to violate 右犯此辰宮宿日
233 12 jiāo to teach / to educate / to instruct 宜教擊諸
234 12 出行 chū xíng to go out 其日不嫁娶入宅結交私情出行
235 12 to know / to learn about / to comprehend 皆悉相應
236 12 修理 xiūlǐ to repair / to maintain / to overhaul / to fix 入宅修理髮凶
237 12 and 時淑氣和草木榮茂一切增長故
238 11 tāi fetus / litter
239 11 jīng to go through / to experience 宿曜曆經七曜直日曆品第八
240 11 一日 yī rì one [whole] day 入月一日至十五日
241 11 breast / nipples 穿地賣有乳畜
242 11 shī to lose 失一
243 11 jué to decide / to determine / to judge 通決渠河修橋梁
244 11 enemy / foe 宜摧敵除逆調習象馬四足諸畜等
245 11 十四 shí sì fourteen 十夜十四晝
246 11 shuǐ water 汎舟繫棹渡水浮江
247 11 人生 rénshēng life 人生屬此宮者
248 11 合掌 hézhǎng to join palms 合掌
249 11 běn measure word for books 又法略算求人本命宿
250 10 zāi disaster / calamity 作除災謹身呪術壇場之法
251 10 a craft / a skill 宜為善業學伎藝
252 10 suí to follow 宿月復有南北前後隨合如何
253 10 to take / to receive / to accept 宜納穀及酒食
254 10 a flaky pastry 融酥和合
255 10 必得 bìděi must 宜按摩必得
256 10 zhōng middle 於三九中復善惡
257 10 畜生 chùsheng animals / domestic animals 檢算畜生即畜生
258 10 進路 jìnlù way of proceeding / approach (to a task etc) 遠行進路
259 10 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 取珍寶宜造倉庫及牛羊坊
260 10 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 所作皆成就
261 10 dòu to fight / to struggle / to condemn 欺誑鬪爭烈陣交鋒
262 10 bài to bow / to pay respect to 端嚴相將其服拜官勝位
263 10 常在 chángzài to be long lasting 常在東方
264 10 bottom / base / end 梵云苾利訶馺鉢底
265 10 shí to nibble away 其日若日月蝕及地
266 10 chē a vehicle 及車
267 10 shǎo few 其日生少病足
268 10 買賣 mǎimài trading / business / buying and selling / business dealings / transactions 看大禮買賣興販
269 10 yán stern / serious / strict / severe / austere 宜求財及諸剛嚴事
270 9 君王 jūnwáng a sovereign king 冊君王封將
271 9 善惡 shàn è good and evil 時日善惡宿曜經卷下
272 9 城邑 chéngyì a city / a town 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
273 9 nèi inside / interior 種樹內倉庫捉獲逃走
274 9 zhàn war / fighting / battle 教旗鬪戰申
275 9 男女 nán nǚ male and female 第三男女宮
276 9 beard / mustache 忽不記得但當問胡及
277 9 earth / soil / dirt
278 9 熒惑 yínghuò to bewilder / to dazzle and confuse / the planet Mars 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
279 9 dāng to be / to act as / to serve as 以宿曜於人無功於事尤當故
280 9 三十 sān shí thirty 十六日至三十日
281 9 jiāng will / shall (future tense) 將惡人下賤之類
282 9 to cut down 宜圍城縛敵進途伐逆取毒
283 9 nián year 又說云西國以子丑十二屬記年
284 9 二月 èryuè February / the Second Month 故二月
285 9 十七 shíqī seventeen 二日六日九日十二日十四日十七日
286 9 chū at first / at the beginning / initially
287 9 sòng to praise / to laud / to acclaim 勒頌者貴省文也
288 9 dài to carry / to bring 宜莊飾冠帶
289 9 xiān an immortal 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶
290 9 guó a country / a state / a kingdom 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
291 9 jiǎ armor 合藥服食割甲洗頭
292 9 grandmother 梵云七婆怛沙耶
293 9 yòu right / right-hand 右每月
294 9 jìng to contend / to vie / to compete 競財穿池等
295 8 chōng to charge at 衝險固城壘
296 8 zhì wisdom / knowledge / understanding 此日生者足智端正身貌長大
297 8 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 作臥具床座衣服莊飾物
298 8 power / force / strength 宜力用之事
299 8 財物 cái wù money and goods / property 又宜還人財物賣畜
300 8 西方 xīfāng the West 常在西方
301 8 田宅 tiánzhái a farmhouse 營田宅結婚姻
302 8 白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa 欲數一日至十五日已前白月日者
303 8 good fortune / happiness / luck 營田宅及天廟福舍
304 8 zéi thief 營徵兵喫賊
305 8 波斯 Bōsī Persia 波斯并五天竺人總知
306 8 辰星 Chénxīng Mercury 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
307 8 soil / ground / land 如於鹹鹵之地種
308 8 事務 shìwù affairs / work 久長事務悉須為之皆吉
309 8 南方 Nánfāng the South 常在南方
310 8 tōng to go through / to open 已後皆通吉
311 8 東方 dōngfāng The East / The Orient 常在東方
312 8 第二十 dì èrshí twentieth 第二十為榮宿第二十一衰宿
313 8 yīn cloudy / overcast 大陰直日月與畢
314 8 五星 wǔxīng the five visible planets 夫五星及日月
315 8 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 及祈安隱并就師學入壇場受灌頂
316 8 fàng to put / to place 作牛羊諸畜坊舍及牧放
317 8 nán difficult / arduous / hard 宜徵債禁者難出病
318 8 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得向北路行
319 8 北方 běi fāng The North 常在北方
320 8 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 及布施供養父母尊者諸天
321 8 歲星 suìxīng Jupiter 木曜歲星胡名鶻勿波斯名本森勿天竺名
322 8 十三日 shísān rì thirteenth day of a month 十六日十三日二十八日
323 8 yùn to brew 造熟酥押油醞酒
324 8 孝順 xiàoshùn filial obedience 好功德孝順父母足病短命
325 8 child / son 又說云西國以子丑十二屬記年
326 8 yáng sun 大陽直日月與尾合
327 8 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala 並入壇場習行道術並吉
328 8 婚姻 hūnyīn marriage / matrimony / wedding 結交婚姻
329 8 朋友 péngyou friend 七日二十二日是朋友日
330 8 wèn to ask 問學伎藝
331 8 mǎi to buy / to purchase 宜買奴婢
332 8 to die 年多鬪諍後兵賊饒疫病畜生死損
333 7 wèi Eighth earthly branch 六宿未到名合月
334 7 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 大寶嚴飾之物並吉
335 7 由旬 yóuxún yojana 月廣五十由旬
336 7 chí to grasp / to hold 受佩持護身之術
337 7 長壽 chángshòu longevity 賣物求長壽求吉勝
338 7 to mortgage / to pawn 造熟酥押油醞酒
339 7 valley / gorge / ravine 宜納穀及酒食
340 7 放債 fàngzhài to lend money (for interest) / to give credit 不宜放債取債
341 7 hūn to marry 納交投友成禮為婚
342 7 十三 shísān thirteen 十一與十三
343 7 a man / a male adult 夫凶惡晝
344 7 dōng east 取危室日已上東行大吉
345 7 mài to sell 賣物求長壽求吉勝
346 7 secret 三必祕要法
347 7 dìng to decide 即定
348 7 to happen upon / to meet with by chance 若五月五日遇此曜者
349 7 tóng like / same / similar 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
350 7 所屬 suǒshǔ to be subordinate to 夫欲求人所屬宿者
351 7 huì can / be able to 成親平章婚事結交友會朋流置宅舍
352 7 黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa 為黑月分
353 7 to break / to ruin / to destroy 宜摧敵破逆吉
354 7 shēn human body / torso 作除災謹身呪術壇場之法
355 7 bái white 分為白黑兩分
356 7 jiān wicked / false / deceitful 姦非婬穢國城斫營
357 7 extra / surplus / remainder 餘不吉
358 7 安定 āndìng stable / quiet 宜諸久長安定之事
359 7 fāng lane / alley 建城邑立牛馬坊諸畜坊厩並吉
360 7 zhǎng director / chief / head / elder 長有智心善得大人貴
361 7 guān cap / crown / headgear 宜莊飾冠帶
362 7 to move / to shift / to remove 移入新宅棄劫舊墟室
363 7 to adjoin / to border 梵云毘紐神下
364 7 二十五 èrshíwǔ twenty five 日七日二十二日十日二十五日十一日二
365 7 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 宿曜曆經七曜直日曆品第八
366 7 天下 tiānxià China 童子天下
367 7 不吉 bùjí unlucky / inauspicious / ominous 所作皆不吉為事不成
368 7 chéng to bear / to carry / to hold 承事師
369 7 naturally / of course / certainly 自餘不可輒出財
370 7 road / path / way 行進路
371 7 jiāo to deliver / to turn over / to pay 納交投友成禮為婚
372 7 to cut / to divide / to partition 出家人剃髮割爪甲沐浴
373 7 huò to reap / to harvest 有所惠施必獲大果
374 7 二十二 èrshíèr 22 / twenty-two 日七日二十二日十日二十五日十一日二
375 7 善事 shànshì something lucky / something good 惡猶不可作何況善事
376 7 第十 dì shí tenth 第十摩竭宮
377 7 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 惡猶不可作何況善事
378 7 久長 jiǔcháng a long time 宜諸久長安定之事
379 7 tán an altar / a platform 能習呪法結齋戒入壇受灌頂
380 7 chéng a city / a town 衝險固城壘
381 7 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 其日不宜諍競作誓
382 7 錢財 qiáncái wealth / money 於父母有相錢財積聚
383 7 kàn to see / to look 看大禮買賣興販
384 7 zōng warp (the vertical threads in weaving) / vertical 縱吉時亦不可行
385 7 kuī to lose 若有虧蝕地動
386 7 wáng to die 宜祭先亡宜作婆羅門大祠求安隱法
387 7 róu soft 競剛柔猛浪辛苦等事
388 7 guǎng wide / large / vast 月廣五十由旬
389 6 Soviet Union 梵云蘇謨神下
390 6 preface / introduction 執受纂集不能品序
391 6 luó Luo 羯羅
392 6 shǒu to defend / to protect / to guard / to keep safe 宜守路嶮
393 6 宅舍 zháishè house / residence 宜新立宅舍
394 6 服藥 fúyào to take medicine 服藥及
395 6 jié to bond / to tie / to bind 宜結朋友安定之事
396 6 shùn to obey 凡諸順
397 6 洗頭 xǐtóu to wash one's hair / to have a shampoo 合藥服食割甲洗頭
398 6 mother 九宿如犢隨母行
399 6 art 宜為善業學伎藝
400 6 園圃 yuánpǔ a garden plot 衣裳穿池修園圃造垣牆等吉
401 6 sēn forest 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
402 6 tián field / farmland 營田種蒔有大為作事皆
403 6 shù numerous / various 而一切庶類相感
404 6 結婚 jiéhūn to marry 營田宅結婚姻
405 6 he / him 他皆倣此
406 6 並不 bìngbù not at all / emphatically not 凡諸有大為作事並不可作
407 6 衣裳 yīshang clothes 衣裳穿池修園圃造垣牆等吉
408 6 二十 èrshí twenty 一日十六日三日十八日五日二十
409 6 zhǔn a rule / a guideline / a standard 准人出入移徙遠行
410 6 what / where / which 今日復是何宿
411 6 沐浴 mùyù to take a shower / to take a bath 興營買賣裁著新衣沐浴
412 6 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 梵云鉢闍鉢底下
413 6 zhòu mantra / charm / spell 作除災謹身呪術壇場之法
414 6 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 梵云嚕達囉尼神
415 6 jiā jia 梵語昴星名迦提
416 6 fēi not / non- / un- 勘逐罪非除滅兇逆
417 6 zuǒ left 學者先宜曉之今又二詳釋如左也
418 6 萬物 wànwù all living things 其處萬物不生
419 6 時日 shírì time / auspicious time / time and date / long period of time / this day 時日善惡宿曜經卷下
420 6 大唐 Dà Táng Tang Dynasty 唯東大唐一
421 6 凶惡 xiōng è fierce / ferocious / fiendish 夫凶惡晝
422 6 十九 shíjiǔ nineteen 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
423 6 十八 shíbā eighteen 一日十六日三日十八日五日二十
424 6 百事 bǎishì regular affairs 不宜舉動百事
425 6 a calf 九宿如犢隨母行
426 6 鎮星 zhènxīng Saturn 土曜鎮星胡名枳院波斯名翕森勿天竺名
427 6 zhèn town 乃知此年此月熒惑鎮歲辰星
428 6 zhāi to abstain from meat or wine 造裝具設齋供入道修行
429 6 ròu meat / muscle 蟒蛇肉
430 6 西國 Xī Guó Western Regions 西國每一月
431 6 dàn but / yet / however 但取星名而已
432 6 yán to speak / to say / said 則以後頌言求之可解頌曰
433 6 二十九 èrshíjiǔ 29 八日夜二十二日晝二十五日夜二十九日晝
434 6 shé Buddhist monk 梵云鉢闍鉢底下
435 6 hài to injure / to harm to 人施毒藥施磣害
436 6 zāo to come across / to meet with / to encounter 若用裁衣後必遭失
437 6 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四蟹宮
438 6 jìn to prohibit / to forbid / to restrain 行動禁閉法
439 6 zhài debt / loan / liabilities 不宜放債取債
440 6 zhòng heavy 安重
441 6 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 習真言結齋戒
442 6 jiù right away 晝夜不成就
443 6 gōng merit 以宿曜於人無功於事尤當故
444 6 cáng to hide 髮置倉生藏等吉
445 6 shù method / tactics 並入壇場習行道術並吉
446 6 太陽 tàiyáng sun 日曜太陽胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞
447 6 yuàn to blame / to complain 伐逆除怨作剃剪之具
448 6 huò or / either / else 或名行宿
449 5 yín lascivious 習婬慾學擹蒲等並凶
450 5 zhí office / post 相授官榮錫班職
451 5 to ride an animal or bicycle 入壇場受灌頂騎象馬乘輿
452 5 àn case / incident 然今案經文
453 5 牛羊 niúyáng cattle and sheep / livestock 作牛羊諸畜坊舍及牧放
454 5 què but / yet / however / while / nevertheless 足却泡亦多兼却泡
455 5 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 行法修道
456 5 book / volume 冊君王封將
457 5 辛苦 xīnkǔ hard / exhausting 競剛柔猛浪辛苦等事
458 5 惡性 èxìng malignant / wicked / vicious 其日生者醜漏惡性妨眷屬
459 5 to assemble / to meet together 歡會宴聚吉
460 5 第七 dì qī seventh 第七秤宮
461 5 舉動 jǔdòng act / action / activity / move / movement 不宜舉動百事
462 5 入月 rùyuè (of women) beginning of menstrual cycle / full-term gestation 入月一日至十五日
463 5 入學 rùxué to start school 入學經官理當並吉
464 5 bèi by 被禁自出失物及逃走必獲
465 5 第一 dì yī first 第一羊宮
466 5 父母 fùmǔ parents / mother and father 及布施供養父母尊者諸天
467 5 wàng to gaze / to look towards 西國皆以十五日望宿
468 5 和善 héshàn good-natured 作急要事及和善事並吉
469 5 二十一 èrshíyī 21 / twenty-one 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
470 5 正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year 正月名翼
471 5 desire 月夫欲知二十七宿日者
472 5 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 時日善惡宿曜經卷下
473 5 to conceal / to hide / to ambush 伏怨敵
474 5 wide / broad 攎蒱博戲造械具戰具
475 5 難得 nándé difficult to obtain 奴婢逃走難得
476 5 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 官宦遷轉求者皆遂
477 5 鬢髮 bìnfà hair on the temples 不宜修理鬢髮及遠行道路
478 5 a time 于時歲次玄枵大唐廣德
479 5 入道 rùdào to become a monastic 造裝具設齋供入道修行
480 5 第三 dì sān third 第三男女宮
481 5 miào temple / shrine 營田宅及天廟福舍
482 5 method / plan / policy / scheme 少資財智策
483 5 婁宿 lóusù Bond 婁宿
484 5 太陰 tàiyīn the Moon 月曜太陰胡名莫波斯名婁禍森勿天竺名蘇
485 5 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
486 5 jìn to enter 開府儀同三司特進試鴻臚卿肅國
487 5 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 十九日二十一日二十三日二十四日二十七
488 5 lái to come 至八月十五日滿已後五月十五日滿已後至九月十五日已來
489 5 shī teacher 師利菩薩
490 5 tuó steep bank 合湯及散阿伽陀藥
491 5 happy / glad / cheerful / joyful 觀音樂
492 5 xiáng good luck / blessing 祥福德增長
493 5 喜慶 xǐqìng joyful / jubilant 宜喜慶事
494 5 怨敵 yuàndí an enemy 宜行詐妄詭誘怨敵
495 5 guì expensive / costly / valuable 勒頌者貴省文也
496 5 zào a furnace 竈買賣財物倉庫內財
497 5 to move one's abode / to shift / to migrate 官拜職移徙遠行
498 5 qīng light / not heavy 此等五是輕宿
499 5 剃頭 tìtóu to have one's head shaved 剃頭沐浴並凶
500 5 disease / sickness / ailment 月行有遲疾

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
宿 from former lives
Auspicious
re
Merge
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
koan / kōan / gong'an
Contented
Thus
yòng yong / function / application

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
安国 安國 Ān Guó
 1. Parthia
 2. Anguo
八宿 bāsù Baxoi
八月 bāyuè August / the Eighth Month
北方 běi fāng The North
本森 Běnsēn Benson
波斯 Bōsī Persia
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
春分 chūnfēn Chunfen
大唐 Dà Táng Tang Dynasty
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大宝 大寶 dàbǎo mahāratna / a precious jewel
大日 Dàrì Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
典籍 diǎnjí canonical text
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
端州 duānzhōu Duanzhou
多罗 多羅 Duōluó Tara
二月 èryuè February / the Second Month
法天 Fǎ Tiān Fa Tian
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
梵摩 Fànmó Brahma
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵语 梵語 Fànyǔ Sanskrit
风神 風神 fēngshén Wind God
公事 gōngshì public affairs / official (matters, duties etc)
广德 廣德 guǎngdé Guangde
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
官宦 guānhuàn functionary / official
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
河池 héchí Hechi
惠施 huìshī Hui Shi
火神 Huǒshén God of fire / Vulcan
建德 jiàndé Jiande
jiāng
 1. a large river
 2. Yangtze River
 3. Jiang
 4. Jiangsu
 5. Jiang
健陀罗 健陀羅 Jiàntuóluó Gandhara
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
金宝 金寶 jīnbǎo
 1. Campbell
 2. Kampar
九月 jiǔyuè September / the Ninth Month
俱卢 俱盧 Kūlú Kuru
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous / many
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
历山 歷山 Lìshān Mount Li
六月 liùyuè June / the Sixth Month
lóu
 1. to wear
 2. Lou
 3. Lou
 1. Shandong
 2. Lu
 3. foolish / stupid / rash / vulgar
 4. the State of Lu
mǎo the Pleiades
密多罗 密多羅 Mìduōluó Mitra
摩罗 摩羅 móluó Māra
魔怨 móyuàn Māra
南西 nánxī Nancy
能忍 néngrěn able to endure / sahā
尼乾子 尼乾子 nígànzǐ Nirgrantha Jñātaputra / Nigaṇṭha Nātaputta
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆私 pósī Vasiṣṭha
乾元 qiányuán Qianyuan
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
七星 qīxīng Qixing
七月 qīyuè July / the Seventh Month
瞿昙 瞿曇 Qútán Gautama / Gotama
人属 人屬 rénshǔ Homo
日天 Rì Tiān Aditya
日南 rìnán Rinan
日神 rìshén the Sun God / Apollo
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三星 sānxīng Sanxing
僧伽 sēngqié
 1. Saṅgha / Saṃgha / Sangha / Buddhist monastic community
 2. sangha
上都 Shàngdū Shangdu / Xanadu / Shangtu / Chandu / Xandu / Kemenfu / Kaipingfu
十二月 shíèryuè December / the Twelfth Month
十一月 shíyīyuè November / the Eleventh Month
十月 shíyuè October / the Tenth Month
司空 Sīkōng
 1. Minster of Land and Water
 2. Sikong
四月 sìyuè April / the Fourth Month
岁星 歲星 suìxīng Jupiter
太白 Tài Bái Taebaek
天道 Tiān Dào Heavenly Realm / Deva Realm
天主 Tiān Zhǔ
 1. Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
 2. Mahesvara
 3. Śakra
 4. Śaṃkarasvāmin
天门 天門 tiānmén Tianmen
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
天竺人 Tiānzhú rén an Indian
土星 Tǔxīng Saturn
土曜 tǔyào Saturday
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经 文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經 Wénshūshīlì jí zhū xiān suǒ shuō jíxiōng shí rì shàn è sù yào jīng Wenshushili Ji Zhu Xian Suo Shuo Jixiong Shi Ri Shan E Su Yao Jing
五月 wǔyuè May / the Fifth Month
西国 西國 Xī Guó Western Regions
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
新立 xīnlì Xinli
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
阎罗王 閻羅王 Yán Luó Wáng
 1. Yama / Yamaraja
 2. Yama
阎罗 閻羅 Yánluó Yama / Yamaraja
一九 yījiǔ Amitābha
因陀罗 因陀羅 Yīntuóluó Indra
雨安居 Yǔ'ānjū Varsa / Varsā / Vassa / Rains Retreat / Summer Retreat
月天子 Yuè Tiān Zǐ Chandra / Candra
云汉 雲漢 yúnhàn Milky Way
云和 雲和 yúnhé Yunhe
宰相 zǎixiàng chancellor / prime minister
正月 Zhēngyuè first month of the lunar new year
镇星 鎮星 zhènxīng Saturn
中国 中國 zhōngguó
 1. China
 2. Middle Kingdom
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
周二 週二 Zhōuèr Tuesday
资福 資福 zīfú Zifu
觜宿 zīsù Zi Constellation
自在天 zìzaitiān
 1. Mahesvara / Mahesvara Deva / Mahissara
 2. Paranirmita-Vasavartin Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 322.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿伽 ajiā scented water / argha
ān
 1. an
 2. Ease
安定 āndìng Calm and Unmoving
安隐 ānyǐn tranquil
安坐 ānzuò steady meditation
白四 bái sì to confess a matter
白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa
白月分 báiyuèfēn first half of the month / śuklapakṣa
本生 běnshēng Jataka / stories of the Buddha’s previous lives / jātaka
bi
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cháng eternal / nitya
chàng a bowl shaped copper bell
长行 長行 cháng háng Sutra (discourses) / a sutra
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
持斋 持齋 chí zhāi to keep a fast
驰走 馳走 chí zǒu to run away
chù touch / contact / sparśa
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出家人 chūjiā rén a monk / a nun
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道业 道業 dàoyè work to spread the teachings of the Buddha
大人 Dàren a bodhisattva / a mahasattva
大仙 dàxiān a great sage / a saint
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
二三 èrsān six non-Buddhist philosophers
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发遣 發遣 fā qiǎn to dispatch to a location / to expell
法用 fǎ yòng the essence of a dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
梵本 fànběn a Sanskrit text
凡人 fánrén Ordinary Being
奉行 fèngxíng Uphold
分身 fēnshēn a division body
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
gōng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guàn
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Harmony
Merge
和合 héhé Harmony
黑白月 hēi bái yuè first and second half of the month
黑分 hēifēn second half of the month / kṛṣṇapakṣa
黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa
和上 héshàng an abbot / a monk
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà to collect alms
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì a religious assembly
huì Kindness
秽国 穢國 huì guó impure land
护摩 護摩 hùmó a burnt offering / homa
a prediction / a prophecy / vyakarana
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
usnisa / uṣṇīṣa
jiā jia
jiā school / sect / lineage
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
嫉妬 jídù Jealousy
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng Respect
jīng a sutra / a sūtra
经云 經云 jīng yún the sutra says
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
净洁 淨潔 jìngjié pure
精舍 jīngshè
 1. vihāra / hermitage
 2. vihara
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
Contented
to raise an example
kòng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuān Broad
lán a hermitage
Joy
transcendence
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
六处 六處 liù chù the six sense organs / sadayatana
琉璃 liúlí lapis lazuli
利益 lìyì benefit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lu
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lùn a treatise / a thesis / śastra
论议 論議 lùnyì Upadesa (debates) / upadesa / upadeśa
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
monastic discipline / vinaya
律仪 律儀 lǜ yí
 1. rules and ceremonies
 2. Vinaya and Rules
滿 mǎn Full
门人 門人 mén rén
 1. disciple
 2. a hanger-on
密法 mì fǎ esoteric rituals
miào Wonderful
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明白 míngbai Understanding
密印 mìyìn a mudra
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩竭 mójié makara
摩尼 móní mani / jewel / gem
那罗延 那羅延 Nàluóyán Narayana deva
那罗延天 那羅延天 Nàluóyántiān Narayana deva
能立 nénglì a proposition / sādhana
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
niè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
尼陀 nítuó a scavenger
牛头 牛頭 niú tóu attendants in hell
牛王 niúwáng king of bulls
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
毘舍阇鬼 毘舍闍鬼 píshèshé guǐ piśāca / pisaca
婆罗 婆羅 póluó
 1. pāla / warden / keeper / guardian
 2. bāla / power
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
qián Submerge
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
qié
 1. gha / ga
 2. gha / ga
伽蓝 伽藍 qiēlán
 1. sangharama / samgharama / samghārama / temple / monastery
 2. sangha community
qín diligence / perseverance / vīrya
qìng Clear
请法 請法 qǐng fǎ Request Teachings
求道 qiú dào
 1. to seek the Dharma
 2. Seeking the Way
求法 qiú fǎ to seek the Dharma
clinging / grasping /upādāna
取与 取與 qǔ yǔ producing fruit and the fruit produced
人间 人間 rénjiān human world
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
róng Blend
róng Tolerance
Thus
入道 rùdào
 1. to become a monastic
 2. to begin practicing Buddhism
 3. to enter the Way
ruò re
如是 rúshì thus, so
sān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
三等 sān děng
 1. three equal characteristics
 2. three equals
三千 sān qiān three thousand-fold
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善恶 善惡 shàn è
 1. good and evil
 2. good and evil
善神 shàn shén benevolent spirits
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善人 shànrén a wholesome person / a good person
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shèn Cautious
shēng birth
shèng yāna / a vehicle / a school of teaching
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
shī master
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shī the practice of selfless giving / dāna
shì Buddhism
shí Real
食肉 shí ròu to eat meat / meat permitted for eating
世间 世間 shìjiān world
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
施食 shīshí
 1. to give food
 2. Food Bestowal
狮子 獅子 shīzi bodhisattva
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
受戒 shòu jiè
 1. to take precepts
 2. Take the Precepts
temple / monastery / vihāra
 1. to appear
 2. pseudo
sòng 1. ode; 2. praise
宿 from former lives
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
娑婆 suōpó
 1. to bear / to endure without complaint
 2. Saha
a pagoda / a stupa
tài an element
tài Prosperous
坛场 壇場 tánchǎng a ritual altar / mandala
剃发 剃髮 tì fà to become a monastic
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天神 tiānshén a god / a deity / devatā
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
tóng a pillar with a Buddhist inscription
头首 頭首 tóu shǒu group of head monastics in a monastery
往还 往還 wǎnghuán to depart and return
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
问道 問道 wèn dào
 1. Inquire About the Way
 2. ask for the Way
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五行 wǔ xíng five practices
无尽 無盡 wújìn endless
to calm oneself
Joy
latent tendencies / predisposition
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xiān a sage
xián bhadra
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相分 xiāngfēn an idea / a form
降伏 xiángfú to subdue
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
削发 削髮 xiāofà to shave one's head / to become a monk or nun / to take the tonsure
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
新译 新譯 xīn yì new translation
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行一 xíng yī equivalence of all forms of practice
行法 xíngfǎ cultivation method
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
西行 xīxíng going west
序分 xù fēn the first of three parts of a sutra
xué a learner
学戒 學戒 xué jiè study of the precepts
yán a garland / an adornment / avataṃsa
yǎng Nurture
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
一行 yīháng one practice
义理 義理 yìlǐ Doctrine
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
一切 yīqiè all, everything
一生 yīshēng all one's life
异义 異義 yìyì to establish different meanings
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
desire / intention / interest / aspiration
远行 遠行 yuǎn xíng proceeding afar
怨敌 怨敵 yuàndí an enemy
怨家 yuànjiā an enemy
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
云天 雲天 yún tiān Cloud in the Sky
zāng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
造化 zàohuà Creation
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhāi
 1. to abstain from meat or wine
 2. a vegetarian diet / vegetarian food
 3. to give alms
 4. to fast
 5. a temple hostel
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
zhèng Righteous
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhì vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
zhì Wisdom
zhì Understanding
执受 執受 zhíshòu ideas grasped
zhōng Loyalty
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhòu mantra / charm / spell
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
zhù to attach / to grasp
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
罪过 罪過 zuìguò transgression
作善 zuò shàn to do good deeds
作持 zuòchí prescriptive observance