Glossary and Vocabulary for Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā Sūtra 《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 87 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 爾時世尊問文殊師利
2 68 yán to speak / to say / said 舍利弗白佛言
3 52 Buddha / Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
4 48 不見 bújiàn to not see 而心不見莊嚴之相
5 45 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 如是修般若波羅蜜時
6 33 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 爾時如來從住處出
7 31 method / way 以不住法為住般若波羅蜜
8 27 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
9 25 gào to tell / to say / said / told 告舍利弗
10 25 xiū to decorate / to embellish 如是修般若波羅蜜時
11 24 jiàn to see 欲見如來耶
12 21 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時尊者舍利弗
13 20 zhù to dwell / to live / to reside 皆悉已住不退轉地
14 19 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 即菩提相
15 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
16 16 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
17 16 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如汝所說見如來者
18 14 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
19 14 can / may / permissible 我說法中無有一法當可得故
20 14 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不見諸法有生有滅
21 13 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 而心不取眾生之相
22 13 néng can / able 若能如是見於如來
23 12 shí time / a point or period of time 於晨朝時在門外立
24 12 desire 欲見如來耶
25 12 zuò to do 不動相不作相
26 11 rén person / people / a human being 與大比丘僧滿足千人
27 11 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 是諸佛法得不勝乎
28 11 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 而眾生界亦不增不減
29 11 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 求阿耨多羅三藐三菩提
30 11 菩薩 púsà bodhisatta 無礙辯菩薩
31 11 xīn heart 心無所取亦無不取
32 10 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今何故
33 10 zhī to know 佛知眾會皆悉集已
34 10 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 汝欲使如來為無上福田耶
35 10 爾時 ěr shí at that time 爾時尊者舍利弗
36 10 wén to hear 如是等諸大聲聞
37 10 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 不見法界有增減故
38 10 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
39 10 zhōng middle 我說法中無有一法當可得故
40 9 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 爾時復有無相優婆夷白佛言
41 9 zuò to sit 敷座而坐
42 9 甚深 shénshēn very profound / what is deep 汝能如是善說甚深般若波羅蜜相
43 8 to take / to get / to fetch 心無所取亦無不取
44 8 děng et cetera / and so on 與如是等大菩薩俱
45 8 to reach 云何說有眾生及眾生界
46 8 kōng empty / void / hollow 若諸眾生悉空相者
47 8 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不畏者
48 7 zhèng proof 是可證知
49 7 jìn to the greatest extent / utmost 不見有法是盡滅相
50 7 使 shǐ to make / to cause 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
51 7 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法亦無增無減
52 7 lái to come 從其住處來詣佛所
53 7 to be terrified / to be afraid / to be frightened 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
54 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無生相無滅相
55 7 wèi to call 佛復謂文殊師利言
56 7 zhǒng kind / type 不從千佛所種諸善根
57 6 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩十千人俱
58 6 shí real / true 我實於後晚來到耳
59 6 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 化一切眾生向於涅槃
60 6 jiǎn to deduct / to subtract 云何損減
61 6 wèn to ask 爾時世尊問文殊師利
62 6 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 是諸善根
63 6 lòu to leak / to drip 非盡漏非不盡漏
64 6 qiú to request 求阿耨多羅三藐三菩提
65 6 dialect / language / speech 爾時舍利弗語文殊師利言
66 6 說法 shuō fǎ a statement / wording 晝夜說法心無暫息
67 6 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 汝坐道場乎
68 6 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議
69 6 無有 wú yǒu there is not 我說法中無有一法當可得故
70 6 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 以大莊嚴而自莊嚴
71 6 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases 而眾生趣亦不增不減
72 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 不見有法可分別思惟
73 5 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 漏盡阿羅漢
74 5 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 汝今可不住佛乘耶
75 5 有名 yǒumíng famous / well-known 但有名字
76 5 letter / symbol / character 但有名字
77 5 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha 若觀佛乘
78 5 zēng to increase / to add to / to augment 於諸善根無增無減
79 5 無知 wúzhī ignorant 無證無知
80 5 meaning / sense 我今更說般若波羅蜜義
81 5 liàng a quantity / an amount 眾生界者是有量耶
82 5 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃
83 5 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 為一切眾生故見於如來
84 5 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 思惟二相心無分別
85 5 big / great / huge / large / major 以大莊嚴而自莊嚴
86 5 實際 shíjì reality / in practice 住實際故
87 5 名為 míngwèi to be called 如是名為無上佛法
88 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復有無量無邊恒河沙諸佛
89 4 無上 wúshàng supreme / unexcelled 如是名為無上佛法
90 4 shì a generation 汝今不謂如來出現於世耶
91 4 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若見犯重比丘不墮地獄
92 4 huǐ to regret 不沒不悔
93 4 guò to cross / to go over / to pass 若一劫若過一劫
94 4 xué to study / to learn 是諸菩薩摩訶薩所學法印
95 4 答曰 dá yuē to reply 答曰
96 4 住處 zhùchù residence / dwelling 從其住處來詣佛所
97 4 shě to give 般若波羅蜜不見有法可取可捨
98 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 不見縛不見解
99 4 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生相無滅相
100 4 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 是聲聞法
101 4 zhí a plant / trees 乃至百千萬億佛所久植德本
102 4 可取 kěqǔ desirable / worth having 般若波羅蜜不見有法可取可捨
103 4 shèng to beat / to win / to conquer 我不見諸法有勝如相
104 4 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 菩提即五逆
105 4 guān to look at / to watch / to observe 我觀如來如如相不異相
106 4 調 tiáo to harmonize 云何復名不調比丘
107 3 one 諸佛一相
108 3 不可得 bù kě dé unobtainable 眾生定相不可得故
109 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙辯菩薩
110 3 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 不見法相有可求者
111 3 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 復有無量無邊恒河沙諸佛
112 3 to know / to learn about / to comprehend 皆悉已住不退轉地
113 3 決定 juédìng to decide 不見諸法有決定相
114 3 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Wénshū shīlì suǒ shuō Móhē Bōrěbōluómìduō jīng Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
115 3 了知 liǎozhī to understand clearly 非初學菩薩所能了知
116 3 jiǔ old 乃至百千萬億佛所久植德本
117 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根
118 3 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being 恒不見有眾生相
119 3 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語文殊師利
120 3 文殊師利童真 wénshūshīlì tóngzhēn Mañjuśrī 文殊師利童真菩薩摩訶薩
121 3 xiān first 文殊師利童真菩薩先已至此
122 3 空法 kōng fǎ to regard all things as empty 如來正覺自證空法
123 3 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無分別故
124 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 如來是無盡福田
125 3 名字 míngzi full name 名字相空
126 3 住世 zhù shì abide in the world 假使一佛住世
127 3 有法 yǒufǎ something that exists 般若波羅蜜不見有法可取可捨
128 3 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 阿耨多羅是名佛法不
129 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可分別是凡夫法
130 3 to go 不來不去
131 3 huà to make into / to change into / to transform 化一切眾生向於涅槃
132 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 於一切法心無增減
133 3 to leave / to depart / to go away / to part 不在方不離方
134 3 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 不作學見不作無學見
135 3 jiè border / boundary 不見寂滅界
136 3 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 無言無說
137 3 身見 shēnjiàn views of the body 身見等是實際
138 3 hair 為一切眾生發大莊嚴
139 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 何故菩薩為諸眾生
140 3 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 是辟支佛法
141 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 云何增長
142 2 三世 sān shì past, present, and future 非三世非不三世
143 2 zài in / at 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
144 2 性相 xìngxiāng inherent attributes 是般若波羅蜜性相亦無增無減
145 2 bǎi one hundred 乃至百千萬億佛所久植德本
146 2 取捨 qǔshě to choose to use or not use / to accept or reject 不作取捨
147 2 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 汝欲使如來說法教化耶
148 2 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 亦不見境界可取捨相
149 2 border / boundar / juncture 云何名實際
150 2 shàng top / a high position 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
151 2 淨修 jìng xiū proper cultivation 以無相法淨修梵行
152 2 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 能不誹謗亦不讚歎
153 2 to doubt / to disbelieve 汝疑如來耶
154 2 出現 chūxiàn to appear 若有如來出現世者
155 2 fāng square / quadrilateral / one side 不在方不離方
156 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生高下
157 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 我說法中無有一法當可得故
158 2 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
159 2 未來 wèilái future 若未來諸佛出興於世
160 2 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 其名曰彌勒菩薩
161 2 高下 gāoxià high and low / up and down 不生高下
162 2 juǎn to coil / to roll 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
163 2 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 如是比丘非應供非不應供
164 2 gòu dirt / filth 非垢相非淨相
165 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 不作調伏見不作不調伏見
166 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死可厭
167 2 ěr ear 我實於後晚來到耳
168 2 duò to fall / to sink 不生天上不墮地獄
169 2 shēn human body / torso 亦身非身
170 2 一佛 yī fó one Buddha 假使一佛住世
171 2 覺悟 juéwù awareness 覺悟阿耨多羅三藐三菩提不
172 2 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 非積聚非不積聚
173 2 soil / ground / land 皆悉已住不退轉地
174 2 to stand 於晨朝時在門外立
175 2 shǎo few 不見少法有生滅相
176 2 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 不生天上不墮地獄
177 2 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 云何名不退法忍
178 2 具足 jùzú complete / full / perfect 具足法相
179 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 以無相法淨修梵行
180 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 云何名不退法忍
181 2 jìn nearby 是即近於佛坐
182 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 亦不見功德可取
183 2 zuì crime / sin / vice 如逆罪相不可思議
184 2 出世 chūshì to be born / to come into being 一切諸佛亦皆出世
185 2 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 不見少法有生滅相
186 2 佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country 如諸佛界
187 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
188 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 汝謂恒沙諸佛入涅槃耶
189 2 liù six 六種震動
190 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如來現覺此法相故
191 2 二相 èr xiāng the two attributes 非二相非不二相
192 2 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說法
193 2 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛皆同一相
194 2 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 云何名實際
195 2 wàn ten thousand 一萬六千人皆得無生法忍
196 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 復有無量無邊恒河沙諸佛
197 2 qiān one thousand 與大比丘僧滿足千人
198 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
199 2 to go to / to arrive / to reach 從其住處來詣佛所
200 2 決定性 juédìngxìng decisive / conclusive 決定性故
201 2 一劫 yījié one kalpa 若一劫若過一劫
202 2 hǎo good 不見好醜
203 2 無得 wú dé Non-Attainment 我無得阿耨多羅三藐三菩提
204 2 差別 chābié a difference / a distinction 而於凡夫乃至三乘不見差別相
205 2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦不可分別是凡夫法
206 2 capacity / degree / a standard / a measure 各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃
207 2 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 如自觀身實相
208 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 爾時復有無相優婆夷白佛言
209 2 happy / glad / cheerful / joyful 我樂正觀利益眾生
210 2 chǒu ugly 不見好醜
211 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 在外而立
212 2 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 我樂正觀利益眾生
213 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 皆悉已住不退轉地
214 2 門外 ménwài outside the door 於晨朝時在門外立
215 2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 眾生無住
216 2 處所 chǔsuǒ a place 有處所不
217 2 jié take by force / to coerce 若一劫若過一劫
218 2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 如此一佛世界
219 2 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨擔菩薩
220 2 guǒ a result / a consequence 亦當不離是印而修道果
221 2 千萬億 qiānwàn yì a trillion 乃至百千萬億佛所久植德本
222 2 正觀 zhèng guān right observation 我樂正觀利益眾生
223 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣故
224 2 contrary / opposite / backwards / upside down 如逆罪相不可思議
225 2 誹謗 fěibàng to slander 能不誹謗亦不讚歎
226 2 若一 ruòyī similar 若一劫若過一劫
227 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
228 2 在外 zài wài outer 在外而立
229 2 來到 láidào to come / to arrive 我實於後晚來到耳
230 1 wǎn evening / night 我實於後晚來到耳
231 1 sēng a monk 與大比丘僧滿足千人
232 1 小見 xiǎojiàn a shallow opinion 不作大見不作小見
233 1 dān to carry / to shoulder 不捨擔菩薩
234 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 與大比丘僧滿足千人
235 1 大聲 dàshēng loud 如是等諸大聲聞
236 1 to translate / to interpret 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
237 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 若人於中如法修善
238 1 業緣 yè yuán karmic conditions / karmic connections 一切業緣皆住實際
239 1 不動 bùdòng Akshobya 不動相不作相
240 1 第一 dì yī first 我欲使如來於諸眾生為最第一
241 1 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 毘梨耶波羅蜜
242 1 自覺 zìjué to be conscious / to be aware / to be conscientious / to do on one's own initiative 如來自覺一切法空
243 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 亦當不離是印而修道果
244 1 可分 kěfēn can be divided (into parts) / one can distinguish (several types) 不見有法可分別思惟
245 1 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 非初學菩薩所能了知
246 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 爾時尊者舍利弗
247 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能知者
248 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 當知此輩即是增上慢人
249 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
250 1 佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas 乃至不見諸佛境界
251 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 云何而言以無相法淨修梵行
252 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
253 1 不無 bùwú to be not without 不有相不無相
254 1 several 汝已供養幾所諸佛
255 1 平等 píngděng be equal in social status 於諸法中住平等故
256 1 曼陀羅仙 màntuóluóxiān Mandra / Mandrasena 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
257 1 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 乃至百千萬億佛所久植德本
258 1 晨朝 chéncháo early morning 於晨朝時在門外立
259 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
260 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 不取思議相亦不取不思議相
261 1 interesting 而眾生趣亦不增不減
262 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰彌勒菩薩
263 1 to wish 心無悕取
264 1 過去 guòqù past / previous/ former 無過去未來現在相
265 1 佛教 fójiào Buddhism 佛教電腦資訊庫功德會校對
266 1 héng constant / regular / persistent 恒不見有眾生相
267 1 疲勞 píláo fatigued / weary 徒自疲勞
268 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 無礙辯菩薩
269 1 心行 xīnxíng mental activity 若過心行
270 1 震動 zhèndòng to shake 六種震動
271 1 to gather / to collect 佛知眾會皆悉集已
272 1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一一諸佛說法教化
273 1 無成 wúchéng achieving nothing 而於諸法無成就者
274 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 三千優婆塞
275 1 扶南 Fúnán Kingdom of Funan 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
276 1 信樂 xìn lè joy of believing 信樂聽受
277 1 jìng clean 非垢相非淨相
278 1 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 亦身非身
279 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
280 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 是諸佛法得不勝乎
281 1 校對 jiàoduì to revise 佛教電腦資訊庫功德會校對
282 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘僧滿足千人
283 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 佛知眾會皆悉集已
284 1 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu far removed from dust and defilement 遠塵離垢
285 1 色界 sè jiè realm of form 不見色界
286 1 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 乃至十方諸佛世界亦復如是
287 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 是即具足檀波羅蜜
288 1 天上 tiānshàng the sky 不生天上不墮地獄
289 1 zhēn real / true / genuine 我即漏盡真阿羅漢
290 1 佛住 fó zhù Buddha abode 若佛住世
291 1 本性 běnxìng inherent nature 如是逆罪亦無本性
292 1 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 亦能為他顯示分別
293 1 無數 wúshù countless / innumerable 今無數諸佛求於涅槃
294 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺
295 1 different / other 我觀如來如如相不異相
296 1 三千 sān qiān three thousand 三千優婆塞
297 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 爾時大地以佛神力
298 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
299 1 欲界 yù jiè realm of desire 不見欲界
300 1 不畏 bùwèi unafraid / to defy 不驚不畏者
301 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 亦無如來智能知於如
302 1 truth / satya 若於斯義諦了決定
303 1 zuò seat 敷座而坐
304 1 增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna 當知此輩即是增上慢人
305 1 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra 富樓那彌多羅尼子
306 1 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa 謂佛滅度
307 1 shí ten 菩薩摩訶薩十千人俱
308 1 to bind / to tie 不見縛不見解
309 1 無後 wúhòu to lack male offspring 無前無後故
310 1 六千 liù qiān six thousand 一萬六千人皆得無生法忍
311 1 不以 bùyǐ not because of 不以名字而求菩提
312 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 不見報恩者
313 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得決定
314 1 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 不見無色界
315 1 法眼淨 fǎ yǎn jìng purity of the dharma eye / to clearly see the truth 於諸法中得法眼淨
316 1 聲聞戒 shēngwén jiè śrāvaka precepts 汝見聲聞戒耶
317 1 犯重 fànzhòng a serious offense 若見犯重比丘不墮地獄
318 1 辨識 biànshí to identify / to recognize 自行掃瞄辨識
319 1 諸相 zhūxiāng all appearances 離諸相故
320 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨行者不入涅槃
321 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 唯有智者乃能知耳
322 1 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 如諸如來不見一切法境界相故
323 1 取著 qǔzhe grasping / attachment 但眾生取著
324 1 to fly 久習善根
325 1 明相 míngxiāng early dawn 明相現時
326 1 無念 wúniàn no thought 無得無念
327 1 guó a country / a nation 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
328 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
329 1 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 我及諸佛如幻化相
330 1 zàn to praise 佛讚文殊師利言
331 1 二乘 èr shèng the two vehicles 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
332 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 等法性故
333 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如空住
334 1 míng bright / brilliant 無有明闇生滅等相
335 1 言說 yán shuō to teach through speaking 言說菩提
336 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所說
337 1 to arise / to get up 亦無起者
338 1 大地 dàdì earth / mother earth 爾時大地以佛神力
339 1 法印 fǎyìn dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma 是諸菩薩摩訶薩所學法印
340 1 取向 qǔxiàng orientation 而亦不取向涅槃相
341 1 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 我觀如來如如相不異相
342 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 若以法界證法界者
343 1 不知 bùzhī do not know 非知非不知
344 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 近善知識
345 1 to apply / to smear 敷座而坐
346 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 等無異故
347 1 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 不生不滅
348 1 dìng to decide 眾生定相不可得故
349 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
350 1 無生法忍 wú shēng fǎ rěn patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas 一萬六千人皆得無生法忍
351 1 聽受 tīngshòu to listen 信樂聽受
352 1 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行掃瞄辨識
353 1 不從 bùcóng not following / not joining 不從千佛所種諸善根
354 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 實無有法而可知故
355 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 如是菩提性相空寂
356 1 阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression 阿鞞跋致菩薩所解
357 1 shēng to be born / to give birth 不見諸法有生有滅
358 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
359 1 to block / to obstruct 云何以無礙而得無閡
360 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 歡喜不厭
361 1 如法 rú fǎ In Accord With 若人於中如法修善
362 1 不在 bùzài not here 不在方不離方
363 1 可樂 kělè cola 亦不見涅槃可樂
364 1 hòu after / later 我實於後晚來到耳
365 1 得名 démíng to become famous 無法可得名阿耨多羅
366 1 huài bad / spoiled / broken / defective 諸法實相不可壞故
367 1 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila 摩訶拘絺羅
368 1 聽者 tīngzhě listener / member of audience 而是說及聽者皆不可得
369 1 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 摩訶迦葉
370 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 若有如來出現世者
371 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
372 1 無常 wúcháng irregular 現無常相
373 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 如來及智
374 1 善說 shàn shuō skillfully expounded 汝能如是善說甚深般若波羅蜜相
375 1 shēn deep 深植善種
376 1 sǔn to injure 云何損減
377 1 厭離 yànlí to give up in disgust 況復厭離
378 1 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 亦當不離是印而修道果
379 1 現見 xiàn jiàn to see directly 現見諸法住實際故
380 1 知者 zhī zhě the wise man 無能知者
381 1 大目犍連 Dàmùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana 大目犍連
382 1 法器 fǎqì a Dharma instrument 不名法器
383 1 xīng to flourish / to be popular 若未來諸佛出興於世
384 1 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
385 1 法名 fǎmíng Dharma name 云何不住法名住般若波羅蜜
386 1 four 四萬優婆夷
387 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等大菩薩俱
388 1 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 亦不取賢聖法
389 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
390 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 非但初學菩薩所不能知
391 1 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
392 1 liáng a bridge 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
393 1 無形 wúxíng formless / invisible 無形無相
394 1 諍論 zhènglùn to argue 即是諍論
395 1 chéng to mount / to climb onto 若觀佛乘
396 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜說法心無暫息
397 1 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment 如來正覺自證空法
398 1 電腦 diànnǎo computer 佛教電腦資訊庫功德會校對
399 1 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana 摩訶迦旃延
400 1 六十 liùshí sixty 六十億那由他六欲諸天
401 1 取證 qǔzhèng to collect evidence 若言見有菩提而取證者
402 1 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
403 1 apprentice / disciple 徒自疲勞
404 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 當知此人即是見佛
405 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
406 1 那由他 nàyóutā a nayuta 六十億那由他六欲諸天
407 1 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 而於凡夫乃至三乘不見差別相
408 1 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 汝今如是觀聲聞乘
409 1 warehouse / storehouse / library / store 佛教電腦資訊庫功德會校對
410 1 one hundred million 六十億那由他六欲諸天
411 1 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 一一諸佛說法教化
412 1 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas 乃至聲聞緣覺學無學人
413 1 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 無言說相即非有非無
414 1 qián front 無前無後故
415 1 yàn to dislike / to detest 生死可厭
416 1 jué to awake 如來現覺此法相故
417 1 相者 xiāngzhě somebody who receives or greets guest 若諸眾生悉空相者
418 1 資訊 zīxùn information 佛教電腦資訊庫功德會校對
419 1 俱空 jū kōng both self and all things are empty 二俱空故
420 1 未能 wèinéng to fail to 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
421 1 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 汝能於是甚深法中巧說斯義
422 1 sān three 是三種人
423 1 現時 xiànshí current 明相現時
424 1 掃瞄 sǎomiáo to scan 自行掃瞄辨識
425 1 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle 汝今如是觀聲聞乘
426 1 千佛 qiān fó thousand Buddhas 不從千佛所種諸善根
427 1 諸天 zhūtiān devas 六十億那由他六欲諸天
428 1 book / volume
429 1 真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma 是真法乎
430 1 受者 shòu zhě The Recipient 不見供養及與受者
431 1 無礙智 wúàizhì omniscience 汝得無礙智乎
432 1 七百 qī bǎi seven hundred 七百比丘
433 1 暫息 zànxī a lull (in the storm) / brief break (in rain) 晝夜說法心無暫息
434 1 同一 tóngyī identical / same 一切諸佛皆同一相
435 1 行者 xíngzhě practitioner 清淨行者不入涅槃
436 1 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study 乃至聲聞緣覺學無學人
437 1 nǎo to be angry / to hate 不見垢惱可捨
438 1 如來出現 rúlái chūxiàn Manifestation of Buddha 汝今不謂如來出現於世耶
439 1 聖人 shèngrén an ancient sage / an ancient saint 我不作凡夫見不作聖人見
440 1 tīng to listen 無說無聽
441 1 如此 rúcǐ in this way / so 如此一佛世界
442 1 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha 不見修行菩提及證菩提者
443 1 alone / independent / single / sole 我今云何獨坐道場
444 1 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行說法
445 1 àn to shut a door 無有明闇生滅等相
446 1 jié to bond / to tie / to bind 諸結已盡
447 1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜不厭
448 1 huì can / be able to 佛教電腦資訊庫功德會校對
449 1 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有智者乃能知耳
450 1 èr two 二俱空故
451 1 若干 ruògān a certain number or amount of 不見諸法有若干相
452 1 佛種 Fózhǒng the causes and conditions for becoming a Buddha 皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根
453 1 便 biàn convenient / handy / easy 便說
454 1 ēn kindness / grace / graciousness 不見作恩者
455 1 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 不見寂滅界
456 1 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 非二相非不二相
457 1 不順 bùshùn unfavorable / adverse 凡夫眾生不順法界

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 87 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 爾時世尊問文殊師利
2 74 not / no 我觀如來如如相不異相
3 68 yán to speak / to say / said 舍利弗白佛言
4 65 xiāng each other / one another / mutually 我觀如來如如相不異相
5 63 shì is / are / am / to be 眾生界者是有量耶
6 61 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
7 52 Buddha / Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
8 48 不見 bújiàn to not see 而心不見莊嚴之相
9 45 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom 如是修般若波羅蜜時
10 44 如是 rúshì thus / so 與如是等大菩薩俱
11 42 also / too 心無所取亦無不取
12 42 no 無生相無滅相
13 35 何以 héyǐ why 何以故
14 33 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 爾時如來從住處出
15 31 method / way 以不住法為住般若波羅蜜
16 30 fēi not / non- / un- 非三世非不三世
17 30 in / at 於晨朝時在門外立
18 29 I / me / my 我實於後晚來到耳
19 28 you / thou 汝今何故
20 27 ruò to seem / to be like / as 若能如是見於如來
21 27 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
22 25 gào to tell / to say / said / told 告舍利弗
23 25 xiū to decorate / to embellish 如是修般若波羅蜜時
24 25 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 如汝所說見如來者
25 25 云何 yúnhé why 云何說有眾生及眾生界
26 24 such as / for example / for instance 如汝所說見如來者
27 24 jiàn to see 欲見如來耶
28 23 zhū all / many / various 如是等諸大聲聞
29 22 yǒu is / are / to exist 不有相不無相
30 21 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 爾時尊者舍利弗
31 21 promptly / right away / immediately 文殊師利即白佛言
32 20 de potential marker 我說法中無有一法當可得故
33 20 míng measure word for people 是名修般若波羅蜜
34 20 zhù to dwell / to live / to reside 皆悉已住不退轉地
35 19 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 即菩提相
36 19 wèi for / to 為一切眾生故見於如來
37 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 從其住處來詣佛所
38 18 不思議 bù sīyì inconceivable 不取思議相亦不取不思議相
39 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 以大莊嚴而自莊嚴
40 17 final interogative 欲見如來耶
41 16 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
42 16 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 如汝所說見如來者
43 14 白佛 bái fó to address the Buddha 舍利弗白佛言
44 14 can / may / permissible 我說法中無有一法當可得故
45 14 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 不見諸法有生有滅
46 14 dāng to be / to act as / to serve as 我說法中無有一法當可得故
47 13 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 而心不取眾生之相
48 13 néng can / able 若能如是見於如來
49 13 jiē all / each and every / in all cases 皆悉已住不退轉地
50 12 shí time / a point or period of time 於晨朝時在門外立
51 12 desire 欲見如來耶
52 12 zuò to do 不動相不作相
53 11 rén person / people / a human being 與大比丘僧滿足千人
54 11 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 是諸佛法得不勝乎
55 11 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings 而眾生界亦不增不減
56 11 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 求阿耨多羅三藐三菩提
57 11 菩薩 púsà bodhisatta 無礙辯菩薩
58 11 xīn heart 心無所取亦無不取
59 10 jīn today / modern / present / current / this / now 汝今何故
60 10 zhī to know 佛知眾會皆悉集已
61 10 福田 fútián domain for practices leading to enlightenment 汝欲使如來為無上福田耶
62 10 爾時 ěr shí at that time 爾時尊者舍利弗
63 10 wén to hear 如是等諸大聲聞
64 10 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 不見法界有增減故
65 10 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言
66 10 zhōng middle 我說法中無有一法當可得故
67 9 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 爾時復有無相優婆夷白佛言
68 9 zuò to sit 敷座而坐
69 9 甚深 shénshēn very profound / what is deep 汝能如是善說甚深般若波羅蜜相
70 9 so as to / in order to 以大莊嚴而自莊嚴
71 8 to take / to get / to fetch 心無所取亦無不取
72 8 děng et cetera / and so on 與如是等大菩薩俱
73 8 善哉 shànzāi excellent 善哉
74 8 to reach 云何說有眾生及眾生界
75 8 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
76 8 kōng empty / void / hollow 若諸眾生悉空相者
77 8 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 不驚不畏者
78 7 zhèng proof 是可證知
79 7 dàn but / yet / however 但有名字
80 7 jìn to the greatest extent / utmost 不見有法是盡滅相
81 7 使 shǐ to make / to cause 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
82 7 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 於一切法亦無增無減
83 7 again / more / repeatedly 舍利弗復語文殊師利言
84 7 zhī him / her / them / that 而心不取眾生之相
85 7 lái to come 從其住處來詣佛所
86 7 to be terrified / to be afraid / to be frightened 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
87 7 already / afterwards 皆悉已住不退轉地
88 7 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無生相無滅相
89 7 wèi to call 佛復謂文殊師利言
90 7 zhǒng kind / type 不從千佛所種諸善根
91 6 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩十千人俱
92 6 shí real / true 我實於後晚來到耳
93 6 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 化一切眾生向於涅槃
94 6 jiǎn to deduct / to subtract 云何損減
95 6 wèn to ask 爾時世尊問文殊師利
96 6 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 是諸善根
97 6 lòu to leak / to drip 非盡漏非不盡漏
98 6 qiú to request 求阿耨多羅三藐三菩提
99 6 expresses question or doubt 是諸佛法得不勝乎
100 6 dialect / language / speech 爾時舍利弗語文殊師利言
101 6 說法 shuō fǎ a statement / wording 晝夜說法心無暫息
102 6 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 汝坐道場乎
103 6 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 不可思議
104 6 this / these 汝實先來到此住處
105 6 一切 yīqiè all / every / everything 一切如來不坐道場
106 6 無有 wú yǒu there is not 我說法中無有一法當可得故
107 6 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 以大莊嚴而自莊嚴
108 6 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases 而眾生趣亦不增不減
109 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 不見有法可分別思惟
110 5 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 漏盡阿羅漢
111 5 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 汝今可不住佛乘耶
112 5 有名 yǒumíng famous / well-known 但有名字
113 5 letter / symbol / character 但有名字
114 5 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha 若觀佛乘
115 5 zēng to increase / to add to / to augment 於諸善根無增無減
116 5 無知 wúzhī ignorant 無證無知
117 5 meaning / sense 我今更說般若波羅蜜義
118 5 liàng a quantity / an amount 眾生界者是有量耶
119 5 乃至 nǎizhì and even 乃至十方諸佛世界亦復如是
120 5 naturally / of course / certainly 以大莊嚴而自莊嚴
121 5 入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa 各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃
122 5 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 為一切眾生故見於如來
123 5 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 思惟二相心無分別
124 5 big / great / huge / large / major 以大莊嚴而自莊嚴
125 5 實際 shíjì reality / in practice 住實際故
126 5 名為 míngwèi to be called 如是名為無上佛法
127 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復有無量無邊恒河沙諸佛
128 4 無上 wúshàng supreme / unexcelled 如是名為無上佛法
129 4 shì a generation 汝今不謂如來出現於世耶
130 4 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 若見犯重比丘不墮地獄
131 4 huǐ to regret 不沒不悔
132 4 guò to cross / to go over / to pass 若一劫若過一劫
133 4 each 各從住處俱詣佛所
134 4 also / too 不也
135 4 xué to study / to learn 是諸菩薩摩訶薩所學法印
136 4 答曰 dá yuē to reply 答曰
137 4 住處 zhùchù residence / dwelling 從其住處來詣佛所
138 4 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故眾生界不增不減
139 4 cóng from 從其住處來詣佛所
140 4 shě to give 般若波羅蜜不見有法可取可捨
141 4 jiě to loosen / to unfasten / to untie 不見縛不見解
142 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
143 4 méi not have 不沒不悔
144 4 無生 wúshēng anutpāda / unproduced / non-arising 無生相無滅相
145 4 yīng should / ought 不見法是應住是不應住
146 4 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 是聲聞法
147 4 zhí a plant / trees 乃至百千萬億佛所久植德本
148 4 可取 kěqǔ desirable / worth having 般若波羅蜜不見有法可取可捨
149 4 shèng to beat / to win / to conquer 我不見諸法有勝如相
150 4 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 菩提即五逆
151 4 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 以不住法為住般若波羅蜜
152 4 guān to look at / to watch / to observe 我觀如來如如相不異相
153 4 調 tiáo to harmonize 云何復名不調比丘
154 3 one 諸佛一相
155 3 不可得 bù kě dé unobtainable 眾生定相不可得故
156 3 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無礙辯菩薩
157 3 法相 fǎ xiāng notions of dharmas / the essential nature of different phenomena 不見法相有可求者
158 3 otherwise / but / however 如是修般若波羅蜜則不捨凡夫法
159 3 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 復有無量無邊恒河沙諸佛
160 3 to know / to learn about / to comprehend 皆悉已住不退轉地
161 3 yòu again / also 又問
162 3 決定 juédìng to decide 不見諸法有決定相
163 3 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Wénshū shīlì suǒ shuō Móhē Bōrěbōluómìduō jīng Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
164 3 shéi who / whoever 誰能坐者
165 3 了知 liǎozhī to understand clearly 非初學菩薩所能了知
166 3 jiǔ old 乃至百千萬億佛所久植德本
167 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 皆已供養無量百千萬億諸佛種諸善根
168 3 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being 恒不見有眾生相
169 3 entirely / without exception 菩薩摩訶薩十千人俱
170 3 亦復 yìfù also 乃至十方諸佛世界亦復如是
171 3 佛語 fó yǔ buddhavacana / the words of the Buddha 佛語文殊師利
172 3 文殊師利童真 wénshūshīlì tóngzhēn Mañjuśrī 文殊師利童真菩薩摩訶薩
173 3 xiān first 文殊師利童真菩薩先已至此
174 3 空法 kōng fǎ to regard all things as empty 如來正覺自證空法
175 3 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 乃能於是甚深般若波羅蜜不驚不怖
176 3 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 無二無分別故
177 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 如來是無盡福田
178 3 名字 míngzi full name 名字相空
179 3 住世 zhù shì abide in the world 假使一佛住世
180 3 有法 yǒufǎ something that exists 般若波羅蜜不見有法可取可捨
181 3 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 阿耨多羅是名佛法不
182 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 亦不可分別是凡夫法
183 3 zuì most / extremely / exceedingly 汝欲使如來於眾生中為最勝耶
184 3 to go 不來不去
185 3 huà to make into / to change into / to transform 化一切眾生向於涅槃
186 3 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 於一切法心無增減
187 3 to leave / to depart / to go away / to part 不在方不離方
188 3 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 不作學見不作無學見
189 3 jiè border / boundary 不見寂滅界
190 3 無言 wúyán to remain silent / to have nothing to say 無言無說
191 3 身見 shēnjiàn views of the body 身見等是實際
192 3 and 與大比丘僧滿足千人
193 3 hair 為一切眾生發大莊嚴
194 3 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 何故菩薩為諸眾生
195 3 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 是辟支佛法
196 2 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 云何增長
197 2 三世 sān shì past, present, and future 非三世非不三世
198 2 zài in / at 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
199 2 性相 xìngxiāng inherent attributes 是般若波羅蜜性相亦無增無減
200 2 bǎi one hundred 乃至百千萬億佛所久植德本
201 2 取捨 qǔshě to choose to use or not use / to accept or reject 不作取捨
202 2 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 汝欲使如來說法教化耶
203 2 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 亦不見境界可取捨相
204 2 border / boundar / juncture 云何名實際
205 2 shàng top / a high position 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
206 2 淨修 jìng xiū proper cultivation 以無相法淨修梵行
207 2 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 能不誹謗亦不讚歎
208 2 to doubt / to disbelieve 汝疑如來耶
209 2 出現 chūxiàn to appear 若有如來出現世者
210 2 fāng square / quadrilateral / one side 不在方不離方
211 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 不生高下
212 2 一法 yīfǎ one dharma / one thing 我說法中無有一法當可得故
213 2 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
214 2 未來 wèilái future 若未來諸佛出興於世
215 2 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva 其名曰彌勒菩薩
216 2 this 若於斯義諦了決定
217 2 高下 gāoxià high and low / up and down 不生高下
218 2 juǎn to coil / to roll 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經卷上
219 2 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 如是比丘非應供非不應供
220 2 gòu dirt / filth 非垢相非淨相
221 2 chū to go out / to leave 爾時如來從住處出
222 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 不作調伏見不作不調伏見
223 2 能不 néngbù is it not? 能不驚不怖
224 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 生死可厭
225 2 ěr ear 我實於後晚來到耳
226 2 duò to fall / to sink 不生天上不墮地獄
227 2 復有 fùyǒu moreover / once again 復有無量無邊恒河沙諸佛
228 2 shēn human body / torso 亦身非身
229 2 一佛 yī fó one Buddha 假使一佛住世
230 2 覺悟 juéwù awareness 覺悟阿耨多羅三藐三菩提不
231 2 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 非積聚非不積聚
232 2 soil / ground / land 皆悉已住不退轉地
233 2 chū at first / at the beginning / initially 非初學菩薩所能了知
234 2 to stand 於晨朝時在門外立
235 2 kuàng moreover / how much the more 況復厭離
236 2 shǎo few 不見少法有生滅相
237 2 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 不生天上不墮地獄
238 2 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 云何名不退法忍
239 2 具足 jùzú complete / full / perfect 具足法相
240 2 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 以無相法淨修梵行
241 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 云何名不退法忍
242 2 jìn nearby 是即近於佛坐
243 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 亦不見功德可取
244 2 zuì crime / sin / vice 如逆罪相不可思議
245 2 出世 chūshì to be born / to come into being 一切諸佛亦皆出世
246 2 生滅 shēngmiè saṃsāra / life and death 不見少法有生滅相
247 2 佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country 如諸佛界
248 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 汝今為我善解漏盡阿羅漢義
249 2 恒沙 héng shā the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges 汝謂恒沙諸佛入涅槃耶
250 2 liù six 六種震動
251 2 何故 hégù what reason 汝今何故
252 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 如來現覺此法相故
253 2 二相 èr xiāng the two attributes 非二相非不二相
254 2 如是說 rú shì shuō Thus Said 如是說法
255 2 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切諸佛皆同一相
256 2 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣故
257 2 名實 míngshí name and reality / whether reality lives up to its reputation 云何名實際
258 2 wàn ten thousand 一萬六千人皆得無生法忍
259 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 復有無量無邊恒河沙諸佛
260 2 qiān one thousand 與大比丘僧滿足千人
261 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
262 2 to go to / to arrive / to reach 從其住處來詣佛所
263 2 決定性 juédìngxìng decisive / conclusive 決定性故
264 2 一一 yīyī one by one / one after another 如是一一佛
265 2 一劫 yījié one kalpa 若一劫若過一劫
266 2 hǎo good 不見好醜
267 2 無得 wú dé Non-Attainment 我無得阿耨多羅三藐三菩提
268 2 差別 chābié a difference / a distinction 而於凡夫乃至三乘不見差別相
269 2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 亦不可分別是凡夫法
270 2 capacity / degree / a standard / a measure 各各度於無量恒河沙眾生皆入涅槃
271 2 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 如自觀身實相
272 2 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 爾時復有無相優婆夷白佛言
273 2 happy / glad / cheerful / joyful 我樂正觀利益眾生
274 2 chǒu ugly 不見好醜
275 2 而立 érlì to turn 30 years old with accomplishments 在外而立
276 2 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings 我樂正觀利益眾生
277 2 his / hers / its / theirs 其名曰彌勒菩薩
278 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 皆悉已住不退轉地
279 2 門外 ménwài outside the door 於晨朝時在門外立
280 2 無住 wúzhù non-attachment / non-abiding 眾生無住
281 2 處所 chǔsuǒ a place 有處所不
282 2 jié take by force / to coerce 若一劫若過一劫
283 2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 如此一佛世界
284 2 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 不捨擔菩薩
285 2 guǒ a result / a consequence 亦當不離是印而修道果
286 2 千萬億 qiānwàn yì a trillion 乃至百千萬億佛所久植德本
287 2 gèng more / even more 我今更說般若波羅蜜義
288 2 正觀 zhèng guān right observation 我樂正觀利益眾生
289 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以是因緣故
290 2 contrary / opposite / backwards / upside down 如逆罪相不可思議
291 2 誹謗 fěibàng to slander 能不誹謗亦不讚歎
292 2 若一 ruòyī similar 若一劫若過一劫
293 2 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 如說修行
294 2 在外 zài wài outer 在外而立
295 2 來到 láidào to come / to arrive 我實於後晚來到耳
296 1 wǎn evening / night 我實於後晚來到耳
297 1 sēng a monk 與大比丘僧滿足千人
298 1 不覺 bùjué unconsciously 亦不覺證阿耨多羅三藐三菩提
299 1 小見 xiǎojiàn a shallow opinion 不作大見不作小見
300 1 非但 fēidàn not only 非但初學菩薩所不能知
301 1 現在 xiànzài at present / in the process of 無過去未來現在相
302 1 dān to carry / to shoulder 不捨擔菩薩
303 1 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 與大比丘僧滿足千人
304 1 大聲 dàshēng loud 如是等諸大聲聞
305 1 to translate / to interpret 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
306 1 yīn because 非因非果
307 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 若人於中如法修善
308 1 業緣 yè yuán karmic conditions / karmic connections 一切業緣皆住實際
309 1 其他 qítā other / else 其他
310 1 不動 bùdòng Akshobya 不動相不作相
311 1 第一 dì yī first 我欲使如來於諸眾生為最第一
312 1 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 毘梨耶波羅蜜
313 1 自覺 zìjué to be conscious / to be aware / to be conscientious / to do on one's own initiative 如來自覺一切法空
314 1 諸如 zhūrú such as 如諸如來不見一切法境界相故
315 1 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 亦當不離是印而修道果
316 1 可分 kěfēn can be divided (into parts) / one can distinguish (several types) 不見有法可分別思惟
317 1 所能 suǒnéng according to one's capabilities / what somebody is capable of 非初學菩薩所能了知
318 1 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 爾時尊者舍利弗
319 1 無能 wúnéng incapable / incompetent 無能知者
320 1 rán correct / right / certainly 觀佛亦然
321 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 當知此輩即是增上慢人
322 1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
323 1 佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas 乃至不見諸佛境界
324 1 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 云何而言以無相法淨修梵行
325 1 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
326 1 不無 bùwú to be not without 不有相不無相
327 1 several 汝已供養幾所諸佛
328 1 假使 jiǎshǐ if 假使一佛住世
329 1 平等 píngděng be equal in social status 於諸法中住平等故
330 1 曼陀羅仙 màntuóluóxiān Mandra / Mandrasena 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
331 1 德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 乃至百千萬億佛所久植德本
332 1 晨朝 chéncháo early morning 於晨朝時在門外立
333 1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
334 1 思議 sīyì to imagine / to comprehend 不取思議相亦不取不思議相
335 1 interesting 而眾生趣亦不增不減
336 1 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰彌勒菩薩
337 1 suī although / even though 雖為一切眾生發大莊嚴心
338 1 to wish 心無悕取
339 1 過去 guòqù past / previous/ former 無過去未來現在相
340 1 佛教 fójiào Buddhism 佛教電腦資訊庫功德會校對
341 1 héng constant / regular / persistent 恒不見有眾生相
342 1 疲勞 píláo fatigued / weary 徒自疲勞
343 1 biàn to dispute / to debate / to argue / to discuss 無礙辯菩薩
344 1 心行 xīnxíng mental activity 若過心行
345 1 震動 zhèndòng to shake 六種震動
346 1 to gather / to collect 佛知眾會皆悉集已
347 1 zhe indicates that an action is continuing 何況樂著
348 1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 一一諸佛說法教化
349 1 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 汝不得佛乘乎
350 1 無成 wúchéng achieving nothing 而於諸法無成就者
351 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 三千優婆塞
352 1 扶南 Fúnán Kingdom of Funan 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
353 1 信樂 xìn lè joy of believing 信樂聽受
354 1 jìng clean 非垢相非淨相
355 1 何況 hékuàng much less / let alone 何況樂著
356 1 非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā 亦身非身
357 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
358 1 不勝 bùshèng cannot bear or stand / to be unequal to 是諸佛法得不勝乎
359 1 不是 bùshi no / is not / not 我謂不是如來為如來耶
360 1 校對 jiàoduì to revise 佛教電腦資訊庫功德會校對
361 1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘僧滿足千人
362 1 眾會 zhònghuì an assembly of monastics 佛知眾會皆悉集已
363 1 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu far removed from dust and defilement 遠塵離垢
364 1 色界 sè jiè realm of form 不見色界
365 1 無法 wúfǎ unable / incapable 無法可得名阿耨多羅
366 1 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 乃至十方諸佛世界亦復如是
367 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 是即具足檀波羅蜜
368 1 天上 tiānshàng the sky 不生天上不墮地獄
369 1 zhēn real / true / genuine 我即漏盡真阿羅漢
370 1 佛住 fó zhù Buddha abode 若佛住世
371 1 本性 běnxìng inherent nature 如是逆罪亦無本性
372 1 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 亦能為他顯示分別
373 1 無數 wúshù countless / innumerable 今無數諸佛求於涅槃
374 1 緣覺 yuánjué Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha 緣覺
375 1 不謂 bùwèi cannot be deemed / unexpectedly 汝今不謂如來出現於世耶
376 1 different / other 我觀如來如如相不異相
377 1 三千 sān qiān three thousand 三千優婆塞
378 1 佛神力 fóshén lì power of the Buddha 爾時大地以佛神力
379 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
380 1 欲界 yù jiè realm of desire 不見欲界
381 1 不畏 bùwèi unafraid / to defy 不驚不畏者
382 1 智能 zhìnéng intellect / intelligence 亦無如來智能知於如
383 1 truth / satya 若於斯義諦了決定
384 1 zuò seat 敷座而坐
385 1 增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna 當知此輩即是增上慢人
386 1 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra 富樓那彌多羅尼子
387 1 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa 謂佛滅度
388 1 shí ten 菩薩摩訶薩十千人俱
389 1 to bind / to tie 不見縛不見解
390 1 無後 wúhòu to lack male offspring 無前無後故
391 1 六千 liù qiān six thousand 一萬六千人皆得無生法忍
392 1 不以 bùyǐ not because of 不以名字而求菩提
393 1 報恩 bào'ēn to pay a debt of gratitude 不見報恩者
394 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得決定
395 1 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 不見無色界
396 1 法眼淨 fǎ yǎn jìng purity of the dharma eye / to clearly see the truth 於諸法中得法眼淨
397 1 聲聞戒 shēngwén jiè śrāvaka precepts 汝見聲聞戒耶
398 1 犯重 fànzhòng a serious offense 若見犯重比丘不墮地獄
399 1 辨識 biànshí to identify / to recognize 自行掃瞄辨識
400 1 諸相 zhūxiāng all appearances 離諸相故
401 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 清淨行者不入涅槃
402 1 智者 zhìzhě a sage / a wise man 唯有智者乃能知耳
403 1 境界相 jìng jiè xiāng world of objects 如諸如來不見一切法境界相故
404 1 取著 qǔzhe grasping / attachment 但眾生取著
405 1 to fly 久習善根
406 1 duàn absolutely / decidedly 斷求聲聞欲及辟支佛欲
407 1 xiàng towards / to 化一切眾生向於涅槃
408 1 明相 míngxiāng early dawn 明相現時
409 1 無念 wúniàn no thought 無得無念
410 1 guó a country / a nation 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
411 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
412 1 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 我及諸佛如幻化相
413 1 zàn to praise 佛讚文殊師利言
414 1 二乘 èr shèng the two vehicles 及諸二乘所作已辦者亦未能了知
415 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 等法性故
416 1 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如空住
417 1 he / him 亦能為他顯示分別
418 1 míng bright / brilliant 無有明闇生滅等相
419 1 不盡 bùjìn not completely / endlessly 非盡漏非不盡漏
420 1 言說 yán shuō to teach through speaking 言說菩提
421 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 如我所說
422 1 to arise / to get up 亦無起者
423 1 大地 dàdì earth / mother earth 爾時大地以佛神力
424 1 法印 fǎyìn dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma 是諸菩薩摩訶薩所學法印
425 1 至此 zhìcǐ up until now / so far 文殊師利童真菩薩先已至此
426 1 取向 qǔxiàng orientation 而亦不取向涅槃相
427 1 如如 rúrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 我觀如來如如相不異相
428 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 若以法界證法界者
429 1 不知 bùzhī do not know 非知非不知
430 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 近善知識
431 1 jiù right away 而於諸法無成就者
432 1 to apply / to smear 敷座而坐
433 1 無異 wúyì nothing other than / to differ in no way from / the same as / to amount to 等無異故
434 1 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes 不生不滅
435 1 dìng to decide 眾生定相不可得故
436 1 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
437 1 無生法忍 wú shēng fǎ rěn patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas 一萬六千人皆得無生法忍
438 1 聽受 tīngshòu to listen 信樂聽受
439 1 自行 zìxíng voluntary / autonomous 自行掃瞄辨識
440 1 不從 bùcóng not following / not joining 不從千佛所種諸善根
441 1 可知 kězhī evidently / clearly / no wonder 實無有法而可知故
442 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 如是菩提性相空寂
443 1 阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression 阿鞞跋致菩薩所解
444 1 甚為 shènwéi very / extremely 甚為希有
445 1 shēng to be born / to give birth 不見諸法有生有滅
446 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
447 1 to block / to obstruct 云何以無礙而得無閡
448 1 不厭 bùyàn not to tire of / not to object to 歡喜不厭
449 1 如法 rú fǎ In Accord With 若人於中如法修善
450 1 得無 dewú is it or not? 云何以無礙而得無閡
451 1 不在 bùzài not here 不在方不離方
452 1 可樂 kělè cola 亦不見涅槃可樂
453 1 hòu after / later 我實於後晚來到耳
454 1 得名 démíng to become famous 無法可得名阿耨多羅
455 1 huài bad / spoiled / broken / defective 諸法實相不可壞故
456 1 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila 摩訶拘絺羅
457 1 聽者 tīngzhě listener / member of audience 而是說及聽者皆不可得
458 1 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 摩訶迦葉
459 1 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 若有如來出現世者
460 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
461 1 無常 wúcháng irregular 現無常相
462 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 如來及智
463 1 善說 shàn shuō skillfully expounded 汝能如是善說甚深般若波羅蜜相
464 1 shēn deep 深植善種
465 1 sǔn to injure 云何損減
466 1 厭離 yànlí to give up in disgust 況復厭離
467 1 修道 xiūdào bhāvanāmārga / the path of cultivation 亦當不離是印而修道果
468 1 現見 xiàn jiàn to see directly 現見諸法住實際故
469 1 知者 zhī zhě the wise man 無能知者
470 1 大目犍連 Dàmùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana 大目犍連
471 1 法器 fǎqì a Dharma instrument 不名法器
472 1 xīng to flourish / to be popular 若未來諸佛出興於世
473 1 希有 xīyǒu uncommon 甚為希有
474 1 法名 fǎmíng Dharma name 云何不住法名住般若波羅蜜
475 1 běn measure word for books 一切諸法本無相故
476 1 four 四萬優婆夷
477 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等大菩薩俱
478 1 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones 亦不取賢聖法
479 1 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 羼提波羅蜜
480 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 非但初學菩薩所不能知
481 1 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri 文殊師利菩薩
482 1 無不 wúbù not lacking 心無所取亦無不取
483 1 liáng a bridge 梁扶南國三藏曼陀羅仙譯
484 1 無形 wúxíng formless / invisible 無形無相
485 1 諍論 zhènglùn to argue 即是諍論
486 1 chéng to mount / to climb onto 若觀佛乘
487 1 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜說法心無暫息
488 1 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment 如來正覺自證空法
489 1 電腦 diànnǎo computer 佛教電腦資訊庫功德會校對
490 1 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana 摩訶迦旃延
491 1 六十 liùshí sixty 六十億那由他六欲諸天
492 1 取證 qǔzhèng to collect evidence 若言見有菩提而取證者
493 1 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 尸波羅蜜
494 1 apprentice / disciple 徒自疲勞
495 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 當知此人即是見佛
496 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 禪波羅蜜
497 1 那由他 nàyóutā a nayuta 六十億那由他六欲諸天
498 1 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 而於凡夫乃至三乘不見差別相
499 1 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 汝今如是觀聲聞乘
500 1 warehouse / storehouse / library / store 佛教電腦資訊庫功德會校對

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. Bōrěbōluómì
 2. Bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
如是 rúshì thus, so
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
self / ātman / attan
re

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
大目犍连 大目犍連 Dàmùjiānlián Moggallāna / Maudgalyāyana
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
扶南 Fúnán Kingdom of Funan
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
liáng
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam / rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
曼陀罗仙 曼陀羅仙 màntuóluóxiān Mandra / Mandrasena
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 móhējiāzhānyán Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 Qíshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如是说 如是說 rú shì shuō Thus Said
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
声闻乘 聲聞乘 Shēngwénshèng The Sravaka Vehicle / Śrāvakayāna / The Śrāvaka Vehicle
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经 文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經 Wénshū shīlì suǒ shuō Móhē Bōrěbōluómìduō jīng Mañjuśrī speaks the Large Prajñāpāramitā
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
文殊师利菩萨 文殊師利菩薩 Wénshūshīlì Manjusri Bodhisattva / Mañjuśrī bodhisattva / Manjushri / Manjusri
文殊师利童真 文殊師利童真 wénshūshīlì tóngzhēn Mañjuśrī
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 247.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 bái fó to address the Buddha
报恩 報恩 bào'ēn repaying others' kindness
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
般若波罗蜜 般若波羅蜜 Bōrěbōluómì Prajñāpāramitā / Prajnaparamita / Perfection of Wisdom
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不可得 bù kě dé unobtainable
不生不灭 不生不滅 bù shēng bù miè neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不增不减 不增不減 bù zēng bù jiǎn neither increases nor decreases
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不住 bùzhù not dwelling
差别 差別 chābié discrimination
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
常行 chángxíng constantly walking in meditation
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
de di
德本 déběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
truth / satya
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
地狱 地獄 dìyù a hell
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
ēn Gratitude
二乘 èr shèng the two vehicles
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
法眼净 法眼淨 fǎ yǎn jìng
 1. purity of the dharma eye / to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法名 fǎmíng Dharma name
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
犯重 fànzhòng a serious offense
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
法印 fǎyìn
 1. dharmamudrā / a dharma seal / a mark of the dharma
 2. hōin
 3. Dharma Seal
非身 fēishēn selflessness / non-self / anātman / anattā
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛界 fó jiè buddha realm / buddha land / buddha country
佛境界 fó jìngjiè sphere of buddhas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛住 fó zhù Buddha abode
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛灭度 佛滅度 fómièdù Buddha's Nirvāṇa
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛种 Fózhǒng
 1. the causes and conditions for becoming a Buddha
 2. the seed of Buddhahood
to bind / to tie
福田 fútián
 1. domain for practices leading to enlightenment
 2. field of merit
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观佛 觀佛 guān fó to contemplate on the Buddha
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
hǎo Good
héng Eternity
恒沙 恆沙 héng shā
 1. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the Ganges
恒河沙 hénghéshā
 1. grains of sand in the Ganges River / innumerable
 2. the sand of the River Ganges / as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jié a kalpa / an eon
积聚 積聚 jījù accumulation
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
境界相 jìng jiè xiāng world of objects
净修 淨修 jìng xiū proper cultivation
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
俱空 jū kōng both self and all things are empty
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
决定性 決定性 juédìngxìng a fixed nature
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
kuài a religious assembly
Joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
利益众生 利益眾生 lìyì zhòngshēng benefits sentient beings
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
明相 míngxiāng early dawn
那由他 nàyóutā a nayuta
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
毘梨耶波罗蜜 毘梨耶波羅蜜 pílíyē bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
千佛 qiān fó thousand Buddhas
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
取着 取著 qǔzhe grasping / attachment
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
如来出现 如來出現 rúlái chūxiàn Manifestation of Buddha
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三千 sān qiān three thousand-fold
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
色界 sè jiè realm of form
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
生灭 生滅 shēngmiè
 1. saṃsāra / life and death
 2. arising and ceasing
声闻戒 聲聞戒 shēngwén jiè śrāvaka precepts
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身见 身見 shēnjiàn views of the body
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
shì loka / a world
shí Real
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无生法忍 無生法忍 wú shēng fǎ rěn
 1. patient belief in the truth of no rebirth / acceptance of non-arising dharmas
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无碍智 無礙智 wúàizhì omniscience
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
无法 無法 wúfǎ No-Dharma
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无念 無念 wúniàn
 1. no thought
 2. tathatā
 3. No Thought
 4. free from thought
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
无住 無住 wúzhù
 1. non-attachment / non-abiding
 2. non-abiding
latent tendencies / predisposition
现见 現見 xiàn jiàn to see directly
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
性相 xìngxiāng inherent attributes
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
学无学 學無學 xuéwúxué one who is still studying and one who has completed their study
言说 言說 yán shuō
 1. to teach through speaking
 2. to speak and then discuss
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
业缘 業緣 yè yuán
 1. karmic conditions / karmic connections
 2. Karmic Condition
Righteousness
一佛 yī fó one Buddha
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
desire / intention / interest / aspiration
欲界 yù jiè realm of desire
远尘离垢 遠塵離垢 yuǎn chén lí gòu
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
koan / kōan / gong'an
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
增上慢 zēngshàngmàn conceit / abhimāna
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhēn True
真法 zhēn fǎ true dharma / absolute dharma
zhèng realization / adhigama
正观 正觀 zhèng guān right observation
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
zhī Understanding
zhì Wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生界 眾生界 zhòngshēng jiè the realm of living beings
众生相 眾生相 zhòngshēng xiāng
 1. the notion of a being
 2. characteristics of sentient beings
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自觉 自覺 zìjué
 1. Self-Awakening
 2. self-awareness