Glossary and Vocabulary for Daśabhūmikasūtra (Foshuo Shi Zhu Jing) 十住經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 61 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
2 61 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
3 61 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
4 61 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
5 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
6 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
7 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
8 55 to enter 或現下生入母胎
9 55 Kangxi radical 11 或現下生入母胎
10 55 radical 或現下生入母胎
11 55 income 或現下生入母胎
12 55 to conform with 或現下生入母胎
13 55 to descend 或現下生入母胎
14 55 the entering tone 或現下生入母胎
15 55 to pay 或現下生入母胎
16 55 to join 或現下生入母胎
17 55 entering; praveśa 或現下生入母胎
18 43 一切 yīqiè temporary 一切世界悉現身
19 43 一切 yīqiè the same 一切世界悉現身
20 38 zhōng middle 聞此地中之勝行
21 38 zhōng medium; medium sized 聞此地中之勝行
22 38 zhōng China 聞此地中之勝行
23 38 zhòng to hit the mark 聞此地中之勝行
24 38 zhōng midday 聞此地中之勝行
25 38 zhōng inside 聞此地中之勝行
26 38 zhōng during 聞此地中之勝行
27 38 zhōng Zhong 聞此地中之勝行
28 38 zhōng intermediary 聞此地中之勝行
29 38 zhōng half 聞此地中之勝行
30 38 zhòng to reach; to attain 聞此地中之勝行
31 38 zhòng to suffer; to infect 聞此地中之勝行
32 38 zhòng to obtain 聞此地中之勝行
33 38 zhòng to pass an exam 聞此地中之勝行
34 38 zhōng middle 聞此地中之勝行
35 36 suǒ a few; various; some 在於大眾多所作
36 36 suǒ a place; a location 在於大眾多所作
37 36 suǒ indicates a passive voice 在於大眾多所作
38 36 suǒ an ordinal number 在於大眾多所作
39 36 suǒ meaning 在於大眾多所作
40 36 suǒ garrison 在於大眾多所作
41 36 suǒ place; pradeśa 在於大眾多所作
42 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量億數在虛空
43 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量億數在虛空
44 33 無量 wúliàng immeasurable 無量億數在虛空
45 33 無量 wúliàng Atula 無量億數在虛空
46 32 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 一切世界悉現身
47 32 世界 shìjiè the earth 一切世界悉現身
48 32 世界 shìjiè a domain; a realm 一切世界悉現身
49 32 世界 shìjiè the human world 一切世界悉現身
50 32 世界 shìjiè the conditions in the world 一切世界悉現身
51 32 世界 shìjiè world 一切世界悉現身
52 32 世界 shìjiè a world; lokadhatu 一切世界悉現身
53 32 néng can; able 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
54 32 néng ability; capacity 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
55 32 néng a mythical bear-like beast 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
56 32 néng energy 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
57 32 néng function; use 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
58 32 néng talent 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
59 32 néng expert at 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
60 32 néng to be in harmony 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
61 32 néng to tend to; to care for 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
62 32 néng to reach; to arrive at 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
63 32 néng to be able; śak 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
64 29 Kangxi radical 49 種種言音稱讚已
65 29 to bring to an end; to stop 種種言音稱讚已
66 29 to complete 種種言音稱讚已
67 29 to demote; to dismiss 種種言音稱讚已
68 29 to recover from an illness 種種言音稱讚已
69 29 former; pūrvaka 種種言音稱讚已
70 28 zhì wisdom; knowledge; understanding 若有欲證如來智
71 28 zhì care; prudence 若有欲證如來智
72 28 zhì Zhi 若有欲證如來智
73 28 zhì clever 若有欲證如來智
74 28 zhì Wisdom 若有欲證如來智
75 28 zhì jnana; knowing 若有欲證如來智
76 26 光明 guāngmíng bright 此光明數不可識
77 26 光明 guāngmíng glorious; magnificent 此光明數不可識
78 26 光明 guāngmíng light 此光明數不可識
79 26 光明 guāngmíng having hope 此光明數不可識
80 26 光明 guāngmíng unselfish 此光明數不可識
81 26 光明 guāngmíng frank; open and honest 此光明數不可識
82 26 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 此光明數不可識
83 26 光明 guāngmíng Kōmyō 此光明數不可識
84 26 光明 guāngmíng Brightness 此光明數不可識
85 26 光明 guāngmíng brightness; flame 此光明數不可識
86 26 zhī to go 聞此地中之勝行
87 26 zhī to arrive; to go 聞此地中之勝行
88 26 zhī is 聞此地中之勝行
89 26 zhī to use 聞此地中之勝行
90 26 zhī Zhi 聞此地中之勝行
91 26 jié to coerce; to threaten; to menace 劫加持
92 26 jié take by force; to plunder 劫加持
93 26 jié a disaster; catastrophe 劫加持
94 26 jié a strategy in weiqi 劫加持
95 26 jié a kalpa; an eon 劫加持
96 25 佛子 Fózi Child of the Buddha 佛子
97 25 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
98 25 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
99 25 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
100 25 佛子 fózi all sentient beings 佛子
101 23 有情 yǒuqíng having feelings for 所住利益有情事
102 23 有情 yǒuqíng friends with 所住利益有情事
103 23 有情 yǒuqíng having emotional appeal 所住利益有情事
104 23 有情 yǒuqíng sentient being 所住利益有情事
105 23 有情 yǒuqíng sentient beings 所住利益有情事
106 22 示現 shìxiàn Manifestation 示現種種所行事
107 22 示現 shìxiàn to manifest 示現種種所行事
108 22 示現 shìxiàn to manifest; to display 示現種種所行事
109 22 to gather; to collect 善集無邊資糧之集
110 22 collected works; collection 善集無邊資糧之集
111 22 to stablize; to settle 善集無邊資糧之集
112 22 used in place names 善集無邊資糧之集
113 22 to mix; to blend 善集無邊資糧之集
114 22 to hit the mark 善集無邊資糧之集
115 22 to compile 善集無邊資糧之集
116 22 to finish; to accomplish 善集無邊資糧之集
117 22 to rest; to perch 善集無邊資糧之集
118 22 a market 善集無邊資糧之集
119 22 the origin of suffering 善集無邊資糧之集
120 21 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得名無垢大三摩地而現在前
121 21 ér Kangxi radical 126 悉以此言而讚歎
122 21 ér as if; to seem like 悉以此言而讚歎
123 21 néng can; able 悉以此言而讚歎
124 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 悉以此言而讚歎
125 21 ér to arrive; up to 悉以此言而讚歎
126 21 cóng to follow 從第九地入第十
127 21 cóng to comply; to submit; to defer 從第九地入第十
128 21 cóng to participate in something 從第九地入第十
129 21 cóng to use a certain method or principle 從第九地入第十
130 21 cóng something secondary 從第九地入第十
131 21 cóng remote relatives 從第九地入第十
132 21 cóng secondary 從第九地入第十
133 21 cóng to go on; to advance 從第九地入第十
134 21 cōng at ease; informal 從第九地入第十
135 21 zòng a follower; a supporter 從第九地入第十
136 21 zòng to release 從第九地入第十
137 21 zòng perpendicular; longitudinal 從第九地入第十
138 20 Qi 其花量等百萬三千大千世界
139 20 qiān one thousand 千倍
140 20 qiān many; numerous; countless 千倍
141 20 qiān a cheat; swindler 千倍
142 19 百萬 bǎiwàn one million 然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前
143 19 xiàn to appear; to manifest; to become visible 或現如來具眾相
144 19 xiàn at present 或現如來具眾相
145 19 xiàn existing at the present time 或現如來具眾相
146 19 xiàn cash 或現如來具眾相
147 19 xiàn to manifest; prādur 或現如來具眾相
148 19 xiàn to manifest; prādur 或現如來具眾相
149 19 xiàn the present time 或現如來具眾相
150 19 大法 dà fǎ fundamental rules 示成正覺轉大法輪入滅度集
151 19 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 示成正覺轉大法輪入滅度集
152 19 bǎi one hundred 百千萬種繽紛下
153 19 bǎi many 百千萬種繽紛下
154 19 bǎi Bai 百千萬種繽紛下
155 19 bǎi all 百千萬種繽紛下
156 19 bǎi hundred; śata 百千萬種繽紛下
157 18 to use; to grasp 及以神通變化事
158 18 to rely on 及以神通變化事
159 18 to regard 及以神通變化事
160 18 to be able to 及以神通變化事
161 18 to order; to command 及以神通變化事
162 18 used after a verb 及以神通變化事
163 18 a reason; a cause 及以神通變化事
164 18 Israel 及以神通變化事
165 18 Yi 及以神通變化事
166 18 use; yogena 及以神通變化事
167 17 所有 suǒyǒu to belong to 所有功德諸行相
168 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆依法性而得有
169 17 děi to want to; to need to 皆依法性而得有
170 17 děi must; ought to 皆依法性而得有
171 17 de 皆依法性而得有
172 17 de infix potential marker 皆依法性而得有
173 17 to result in 皆依法性而得有
174 17 to be proper; to fit; to suit 皆依法性而得有
175 17 to be satisfied 皆依法性而得有
176 17 to be finished 皆依法性而得有
177 17 děi satisfying 皆依法性而得有
178 17 to contract 皆依法性而得有
179 17 to hear 皆依法性而得有
180 17 to have; there is 皆依法性而得有
181 17 marks time passed 皆依法性而得有
182 17 obtain; attain; prāpta 皆依法性而得有
183 16 míng fame; renown; reputation 名法界剖析差別三摩地
184 16 míng a name; personal name; designation 名法界剖析差別三摩地
185 16 míng rank; position 名法界剖析差別三摩地
186 16 míng an excuse 名法界剖析差別三摩地
187 16 míng life 名法界剖析差別三摩地
188 16 míng to name; to call 名法界剖析差別三摩地
189 16 míng to express; to describe 名法界剖析差別三摩地
190 16 míng to be called; to have the name 名法界剖析差別三摩地
191 16 míng to own; to possess 名法界剖析差別三摩地
192 16 míng famous; renowned 名法界剖析差別三摩地
193 16 míng moral 名法界剖析差別三摩地
194 16 míng name; naman 名法界剖析差別三摩地
195 16 míng fame; renown; yasas 名法界剖析差別三摩地
196 16 十方 shí sāng The Ten Directions 普使十方無不覩
197 16 十方 shí fāng the ten directions 普使十方無不覩
198 16 bèi to double 千倍
199 16 bèi to add to; to augment 千倍
200 16 bèi a multiplier; guṇa 千倍
201 16 to know; to learn about; to comprehend 悉共虔誠供養佛
202 16 detailed 悉共虔誠供養佛
203 16 to elaborate; to expound 悉共虔誠供養佛
204 16 to exhaust; to use up 悉共虔誠供養佛
205 16 strongly 悉共虔誠供養佛
206 16 Xi 悉共虔誠供養佛
207 16 all; kṛtsna 悉共虔誠供養佛
208 16 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 名莊嚴菩提道場三摩地
209 16 莊嚴 zhuāngyán Dignity 名莊嚴菩提道場三摩地
210 16 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 名莊嚴菩提道場三摩地
211 16 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 名莊嚴菩提道場三摩地
212 16 shì to show; to reveal 或示住胎
213 16 shì Kangxi radical 113 或示住胎
214 16 shì to notify; to inform 或示住胎
215 16 shì to guide; to show the way 或示住胎
216 16 shì to appear; to manifest 或示住胎
217 16 shì an order; a notice 或示住胎
218 16 earth spirit 或示住胎
219 15 俱胝 jūzhī Judi 俱胝倍
220 15 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 俱胝倍
221 15 zhù to dwell; to live; to reside 或現住於喜足宮
222 15 zhù to stop; to halt 或現住於喜足宮
223 15 zhù to retain; to remain 或現住於喜足宮
224 15 zhù to lodge at [temporarily] 或現住於喜足宮
225 15 zhù verb complement 或現住於喜足宮
226 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 或現住於喜足宮
227 15 加持 jiāchí to bless 又此菩薩知佛加持
228 15 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 又此菩薩知佛加持
229 15 灌頂 guàn dǐng consecration 一切智智受灌頂地
230 15 灌頂 guàn dǐng Anointment 一切智智受灌頂地
231 15 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 一切智智受灌頂地
232 15 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 一切智智受灌頂地
233 14 如來 rúlái Tathagata 如來安坐一剎土
234 14 如來 Rúlái Tathagata 如來安坐一剎土
235 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來安坐一剎土
236 14 xíng to walk 所有功德諸行相
237 14 xíng capable; competent 所有功德諸行相
238 14 háng profession 所有功德諸行相
239 14 xíng Kangxi radical 144 所有功德諸行相
240 14 xíng to travel 所有功德諸行相
241 14 xìng actions; conduct 所有功德諸行相
242 14 xíng to do; to act; to practice 所有功德諸行相
243 14 xíng all right; OK; okay 所有功德諸行相
244 14 háng horizontal line 所有功德諸行相
245 14 héng virtuous deeds 所有功德諸行相
246 14 hàng a line of trees 所有功德諸行相
247 14 hàng bold; steadfast 所有功德諸行相
248 14 xíng to move 所有功德諸行相
249 14 xíng to put into effect; to implement 所有功德諸行相
250 14 xíng travel 所有功德諸行相
251 14 xíng to circulate 所有功德諸行相
252 14 xíng running script; running script 所有功德諸行相
253 14 xíng temporary 所有功德諸行相
254 14 háng rank; order 所有功德諸行相
255 14 háng a business; a shop 所有功德諸行相
256 14 xíng to depart; to leave 所有功德諸行相
257 14 xíng to experience 所有功德諸行相
258 14 xíng path; way 所有功德諸行相
259 14 xíng xing; ballad 所有功德諸行相
260 14 xíng Xing 所有功德諸行相
261 14 xíng Practice 所有功德諸行相
262 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所有功德諸行相
263 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所有功德諸行相
264 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 或現遊行諸佛剎
265 14 big; huge; large 亦在空中大歡喜
266 14 Kangxi radical 37 亦在空中大歡喜
267 14 great; major; important 亦在空中大歡喜
268 14 size 亦在空中大歡喜
269 14 old 亦在空中大歡喜
270 14 oldest; earliest 亦在空中大歡喜
271 14 adult 亦在空中大歡喜
272 14 dài an important person 亦在空中大歡喜
273 14 senior 亦在空中大歡喜
274 14 an element 亦在空中大歡喜
275 14 great; mahā 亦在空中大歡喜
276 14 shǔ to count 無量億數在虛空
277 14 shù a number; an amount 無量億數在虛空
278 14 shù mathenatics 無量億數在虛空
279 14 shù an ancient calculating method 無量億數在虛空
280 14 shù several; a few 無量億數在虛空
281 14 shǔ to allow; to permit 無量億數在虛空
282 14 shǔ to be equal; to compare to 無量億數在虛空
283 14 shù numerology; divination by numbers 無量億數在虛空
284 14 shù a skill; an art 無量億數在虛空
285 14 shù luck; fate 無量億數在虛空
286 14 shù a rule 無量億數在虛空
287 14 shù legal system 無量億數在虛空
288 14 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 無量億數在虛空
289 14 fine; detailed; dense 無量億數在虛空
290 14 prayer beads 無量億數在虛空
291 14 shǔ number; saṃkhyā 無量億數在虛空
292 13 zhòng many; numerous 淨居天眾那庾多
293 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 淨居天眾那庾多
294 13 zhòng general; common; public 淨居天眾那庾多
295 13 阿僧企耶 āsēngqǐyē asamkhyeya 然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前
296 13 解脫 jiětuō to liberate; to free 即時菩薩解脫月
297 13 解脫 jiětuō liberation 即時菩薩解脫月
298 13 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 即時菩薩解脫月
299 12 to go back; to return 復過此數無量無邊諸如來所
300 12 to resume; to restart 復過此數無量無邊諸如來所
301 12 to do in detail 復過此數無量無邊諸如來所
302 12 to restore 復過此數無量無邊諸如來所
303 12 to respond; to reply to 復過此數無量無邊諸如來所
304 12 Fu; Return 復過此數無量無邊諸如來所
305 12 to retaliate; to reciprocate 復過此數無量無邊諸如來所
306 12 to avoid forced labor or tax 復過此數無量無邊諸如來所
307 12 Fu 復過此數無量無邊諸如來所
308 12 doubled; to overlapping; folded 復過此數無量無邊諸如來所
309 12 a lined garment with doubled thickness 復過此數無量無邊諸如來所
310 12 攝受 shèshòu to receive, take in 已善攝受廣大福智
311 12 攝受 shèshòu parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of 已善攝受廣大福智
312 12 jiè border; boundary 已入有情界稠林行
313 12 jiè kingdom 已入有情界稠林行
314 12 jiè territory; region 已入有情界稠林行
315 12 jiè the world 已入有情界稠林行
316 12 jiè scope; extent 已入有情界稠林行
317 12 jiè erathem; stratigraphic unit 已入有情界稠林行
318 12 jiè to divide; to define a boundary 已入有情界稠林行
319 12 jiè to adjoin 已入有情界稠林行
320 12 jiè dhatu; realm; field; domain 已入有情界稠林行
321 12 Buddha; Awakened One 悉共虔誠供養佛
322 12 relating to Buddhism 悉共虔誠供養佛
323 12 a statue or image of a Buddha 悉共虔誠供養佛
324 12 a Buddhist text 悉共虔誠供養佛
325 12 to touch; to stroke 悉共虔誠供養佛
326 12 Buddha 悉共虔誠供養佛
327 12 Buddha; Awakened One 悉共虔誠供養佛
328 12 shì matter; thing; item 示現種種所行事
329 12 shì to serve 示現種種所行事
330 12 shì a government post 示現種種所行事
331 12 shì duty; post; work 示現種種所行事
332 12 shì occupation 示現種種所行事
333 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 示現種種所行事
334 12 shì an accident 示現種種所行事
335 12 shì to attend 示現種種所行事
336 12 shì an allusion 示現種種所行事
337 12 shì a condition; a state; a situation 示現種種所行事
338 12 shì to engage in 示現種種所行事
339 12 shì to enslave 示現種種所行事
340 12 shì to pursue 示現種種所行事
341 12 shì to administer 示現種種所行事
342 12 shì to appoint 示現種種所行事
343 12 shì meaning; phenomena 示現種種所行事
344 12 shì actions; karma 示現種種所行事
345 12 suí to follow 名隨一切有情心行三摩地
346 12 suí to listen to 名隨一切有情心行三摩地
347 12 suí to submit to; to comply with 名隨一切有情心行三摩地
348 12 suí to be obsequious 名隨一切有情心行三摩地
349 12 suí 17th hexagram 名隨一切有情心行三摩地
350 12 suí let somebody do what they like 名隨一切有情心行三摩地
351 12 suí to resemble; to look like 名隨一切有情心行三摩地
352 12 任持 rènchí to keep; to maintain; to preserve 普能任持
353 12 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 悉共虔誠供養佛
354 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 悉共虔誠供養佛
355 12 供養 gòngyǎng offering 悉共虔誠供養佛
356 12 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship;pūjana 悉共虔誠供養佛
357 11 祕密 mìmì a secret 又此菩薩了知佛正等覺者所有一切祕密之處
358 11 祕密 mìmì secret 又此菩薩了知佛正等覺者所有一切祕密之處
359 11 普照十方 pǔzhào shí fāng shines over the ten directions 普照十方
360 11 領納 lǐngnà to accept; to receive 咸能領納
361 11 rèn to bear; to undertake 皆能堪任
362 11 rèn to trust to; to rely on 皆能堪任
363 11 rèn duty; responsibility 皆能堪任
364 11 rèn to allow; to permit 皆能堪任
365 11 rèn to appoint 皆能堪任
366 11 rén Ren 皆能堪任
367 11 rèn to take office 皆能堪任
368 11 rén Ren county 皆能堪任
369 11 rèn an office; a post 皆能堪任
370 11 rèn to be pregnant 皆能堪任
371 11 rén crafty and fawning 皆能堪任
372 11 wéi to act as; to serve 願為慧者今宣說
373 11 wéi to change into; to become 願為慧者今宣說
374 11 wéi to be; is 願為慧者今宣說
375 11 wéi to do 願為慧者今宣說
376 11 wèi to support; to help 願為慧者今宣說
377 11 wéi to govern 願為慧者今宣說
378 11 wèi to be; bhū 願為慧者今宣說
379 11 shēn human body; torso 身相端嚴無量億
380 11 shēn Kangxi radical 158 身相端嚴無量億
381 11 shēn self 身相端嚴無量億
382 11 shēn life 身相端嚴無量億
383 11 shēn an object 身相端嚴無量億
384 11 shēn a lifetime 身相端嚴無量億
385 11 shēn moral character 身相端嚴無量億
386 11 shēn status; identity; position 身相端嚴無量億
387 11 shēn pregnancy 身相端嚴無量億
388 11 juān India 身相端嚴無量億
389 11 shēn body; kāya 身相端嚴無量億
390 11 shí time; a point or period of time 此三摩地纔現前時
391 11 shí a season; a quarter of a year 此三摩地纔現前時
392 11 shí one of the 12 two-hour periods of the day 此三摩地纔現前時
393 11 shí fashionable 此三摩地纔現前時
394 11 shí fate; destiny; luck 此三摩地纔現前時
395 11 shí occasion; opportunity; chance 此三摩地纔現前時
396 11 shí tense 此三摩地纔現前時
397 11 shí particular; special 此三摩地纔現前時
398 11 shí to plant; to cultivate 此三摩地纔現前時
399 11 shí an era; a dynasty 此三摩地纔現前時
400 11 shí time [abstract] 此三摩地纔現前時
401 11 shí seasonal 此三摩地纔現前時
402 11 shí to wait upon 此三摩地纔現前時
403 11 shí hour 此三摩地纔現前時
404 11 shí appropriate; proper; timely 此三摩地纔現前時
405 11 shí Shi 此三摩地纔現前時
406 11 shí a present; currentlt 此三摩地纔現前時
407 11 shí time; kāla 此三摩地纔現前時
408 11 shí at that time; samaya 此三摩地纔現前時
409 11 desire 若有欲證如來智
410 11 to desire; to wish 若有欲證如來智
411 11 to desire; to intend 若有欲證如來智
412 11 lust 若有欲證如來智
413 11 desire; intention; wish; kāma 若有欲證如來智
414 10 qián front 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
415 10 qián former; the past 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
416 10 qián to go forward 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
417 10 qián preceding 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
418 10 qián before; earlier; prior 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
419 10 qián to appear before 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
420 10 qián future 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
421 10 qián top; first 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
422 10 qián battlefront 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
423 10 qián before; former; pūrva 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
424 10 qián facing; mukha 名現在一切諸佛現前住三摩地而現在前
425 10 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 普熏眾會令清淨
426 10 Prussia 普熏眾會令清淨
427 10 Pu 普熏眾會令清淨
428 10 equally; impartially; universal; samanta 普熏眾會令清淨
429 10 fàng to put; to place 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
430 10 fàng to release; to free; to liberate 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
431 10 fàng to dismiss 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
432 10 fàng to feed a domesticated animal 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
433 10 fàng to shoot; to light on fire 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
434 10 fàng to expand; to enlarge 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
435 10 fàng to exile 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
436 10 fàng to shelve; to set aside; to abandon 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
437 10 fàng to act arbitrarily; to indulge 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
438 10 fàng to open; to reveal fully 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
439 10 fàng to emit; to send out; to issue 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
440 10 fàng to appoint; to assign; to delegate 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
441 10 fǎng according to 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
442 10 fǎng to arrive at 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
443 10 fǎng to copy; to imitate 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
444 10 fàng dispatched; preṣita 從兩足下放百萬阿僧企耶光明
445 10 kān adequately capable of; worthy of 皆能堪任
446 10 kān to endure; to bear 皆能堪任
447 10 kān enduring; kṣama 皆能堪任
448 10 微細 wēixì very small 或入行微細智
449 10 法雲地 fǎ yún dì Ground of the Dharma Cloud 菩薩法雲地第十之一
450 10 變化 biànhuà to change 漸更了知有情變化
451 10 變化 biànhuà transformation; nirmāṇa 漸更了知有情變化
452 10 yán to speak; to say; said 悉以此言而讚歎
453 10 yán language; talk; words; utterance; speech 悉以此言而讚歎
454 10 yán Kangxi radical 149 悉以此言而讚歎
455 10 yán phrase; sentence 悉以此言而讚歎
456 10 yán a word; a syllable 悉以此言而讚歎
457 10 yán a theory; a doctrine 悉以此言而讚歎
458 10 yán to regard as 悉以此言而讚歎
459 10 yán to act as 悉以此言而讚歎
460 10 yán speech; vāc 悉以此言而讚歎
461 10 yán speak; vad 悉以此言而讚歎
462 9 one 如來安坐一剎土
463 9 Kangxi radical 1 如來安坐一剎土
464 9 pure; concentrated 如來安坐一剎土
465 9 first 如來安坐一剎土
466 9 the same 如來安坐一剎土
467 9 sole; single 如來安坐一剎土
468 9 a very small amount 如來安坐一剎土
469 9 Yi 如來安坐一剎土
470 9 other 如來安坐一剎土
471 9 to unify 如來安坐一剎土
472 9 accidentally; coincidentally 如來安坐一剎土
473 9 abruptly; suddenly 如來安坐一剎土
474 9 one; eka 如來安坐一剎土
475 9 shòu to suffer; to be subjected to 一切智智受灌頂地
476 9 shòu to transfer; to confer 一切智智受灌頂地
477 9 shòu to receive; to accept 一切智智受灌頂地
478 9 shòu to tolerate 一切智智受灌頂地
479 9 shòu feelings; sensations 一切智智受灌頂地
480 9 法界 fǎjiè Dharma Realm 法界廣大悉充滿
481 9 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 法界廣大悉充滿
482 9 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 法界廣大悉充滿
483 9 須臾 xūyú a moment 此一剎那瞬息須臾
484 9 須臾 xūyú a moment 此一剎那瞬息須臾
485 9 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 轉於無上正法輪
486 9 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 轉於無上正法輪
487 9 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 轉於無上正法輪
488 9 zhuǎn to turn; to rotate 轉於無上正法輪
489 9 zhuǎi to use many literary allusions 轉於無上正法輪
490 9 zhuǎn to transfer 轉於無上正法輪
491 9 zhuǎn to move forward; pravartana 轉於無上正法輪
492 9 lìng to make; to cause to be; to lead 普熏眾會令清淨
493 9 lìng to issue a command 普熏眾會令清淨
494 9 lìng rules of behavior; customs 普熏眾會令清淨
495 9 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 普熏眾會令清淨
496 9 lìng a season 普熏眾會令清淨
497 9 lìng respected; good reputation 普熏眾會令清淨
498 9 lìng good 普熏眾會令清淨
499 9 lìng pretentious 普熏眾會令清淨
500 9 lìng a transcending state of existence 普熏眾會令清淨

Frequencies of all Words

Top 813

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 63 huò or; either; else 或現如來具眾相
2 63 huò maybe; perhaps; might; possibly 或現如來具眾相
3 63 huò some; someone 或現如來具眾相
4 63 míngnián suddenly 或現如來具眾相
5 63 huò or; vā 或現如來具眾相
6 61 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
7 61 in; at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
8 61 in; at; to; from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
9 61 to go; to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
10 61 to rely on; to depend on 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
11 61 to go to; to arrive at 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
12 61 from 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
13 61 give 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
14 61 oppposing 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
15 61 and 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
16 61 compared to 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
17 61 by 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
18 61 and; as well as 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
19 61 for 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
20 61 Yu 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
21 61 a crow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
22 61 whew; wow 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
23 61 near to; antike 大唐于闐三藏沙門尸羅達摩於北庭龍興寺譯
24 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
25 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
26 57 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩法雲地第十之一
27 55 to enter 或現下生入母胎
28 55 Kangxi radical 11 或現下生入母胎
29 55 radical 或現下生入母胎
30 55 income 或現下生入母胎
31 55 to conform with 或現下生入母胎
32 55 to descend 或現下生入母胎
33 55 the entering tone 或現下生入母胎
34 55 to pay 或現下生入母胎
35 55 to join 或現下生入母胎
36 55 entering; praveśa 或現下生入母胎
37 49 this; these 此光明數不可識
38 49 in this way 此光明數不可識
39 49 otherwise; but; however; so 此光明數不可識
40 49 at this time; now; here 此光明數不可識
41 49 this; here; etad 此光明數不可識
42 47 zhū all; many; various 天諸婇女無有量
43 47 zhū Zhu 天諸婇女無有量
44 47 zhū all; members of the class 天諸婇女無有量
45 47 zhū interrogative particle 天諸婇女無有量
46 47 zhū him; her; them; it 天諸婇女無有量
47 47 zhū of; in 天諸婇女無有量
48 47 zhū all; many; sarva 天諸婇女無有量
49 43 一切 yīqiè all; every; everything 一切世界悉現身
50 43 一切 yīqiè temporary 一切世界悉現身
51 43 一切 yīqiè the same 一切世界悉現身
52 43 一切 yīqiè generally 一切世界悉現身
53 43 一切 yīqiè all, everything 一切世界悉現身
54 43 一切 yīqiè all; sarva 一切世界悉現身
55 38 zhōng middle 聞此地中之勝行
56 38 zhōng medium; medium sized 聞此地中之勝行
57 38 zhōng China 聞此地中之勝行
58 38 zhòng to hit the mark 聞此地中之勝行
59 38 zhōng in; amongst 聞此地中之勝行
60 38 zhōng midday 聞此地中之勝行
61 38 zhōng inside 聞此地中之勝行
62 38 zhōng during 聞此地中之勝行
63 38 zhōng Zhong 聞此地中之勝行
64 38 zhōng intermediary 聞此地中之勝行
65 38 zhōng half 聞此地中之勝行
66 38 zhōng just right; suitably 聞此地中之勝行
67 38 zhōng while 聞此地中之勝行
68 38 zhòng to reach; to attain 聞此地中之勝行
69 38 zhòng to suffer; to infect 聞此地中之勝行
70 38 zhòng to obtain 聞此地中之勝行
71 38 zhòng to pass an exam 聞此地中之勝行
72 38 zhōng middle 聞此地中之勝行
73 36 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 在於大眾多所作
74 36 suǒ an office; an institute 在於大眾多所作
75 36 suǒ introduces a relative clause 在於大眾多所作
76 36 suǒ it 在於大眾多所作
77 36 suǒ if; supposing 在於大眾多所作
78 36 suǒ a few; various; some 在於大眾多所作
79 36 suǒ a place; a location 在於大眾多所作
80 36 suǒ indicates a passive voice 在於大眾多所作
81 36 suǒ that which 在於大眾多所作
82 36 suǒ an ordinal number 在於大眾多所作
83 36 suǒ meaning 在於大眾多所作
84 36 suǒ garrison 在於大眾多所作
85 36 suǒ place; pradeśa 在於大眾多所作
86 36 suǒ that which; yad 在於大眾多所作
87 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量億數在虛空
88 33 無量 wúliàng immeasurable; unlimited; aparimāṇa 無量億數在虛空
89 33 無量 wúliàng immeasurable 無量億數在虛空
90 33 無量 wúliàng Atula 無量億數在虛空
91 32 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 一切世界悉現身
92 32 世界 shìjiè the earth 一切世界悉現身
93 32 世界 shìjiè a domain; a realm 一切世界悉現身
94 32 世界 shìjiè the human world 一切世界悉現身
95 32 世界 shìjiè the conditions in the world 一切世界悉現身
96 32 世界 shìjiè world 一切世界悉現身
97 32 世界 shìjiè a world; lokadhatu 一切世界悉現身
98 32 néng can; able 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
99 32 néng ability; capacity 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
100 32 néng a mythical bear-like beast 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
101 32 néng energy 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
102 32 néng function; use 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
103 32 néng may; should; permitted to 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
104 32 néng talent 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
105 32 néng expert at 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
106 32 néng to be in harmony 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
107 32 néng to tend to; to care for 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
108 32 néng to reach; to arrive at 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
109 32 néng as long as; only 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
110 32 néng even if 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
111 32 néng but 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
112 32 néng in this way 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
113 32 néng to be able; śak 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
114 31 jiē all; each and every; in all cases 皆依法性而得有
115 31 jiē same; equally 皆依法性而得有
116 31 jiē all; sarva 皆依法性而得有
117 29 already 種種言音稱讚已
118 29 Kangxi radical 49 種種言音稱讚已
119 29 from 種種言音稱讚已
120 29 to bring to an end; to stop 種種言音稱讚已
121 29 final aspectual particle 種種言音稱讚已
122 29 afterwards; thereafter 種種言音稱讚已
123 29 too; very; excessively 種種言音稱讚已
124 29 to complete 種種言音稱讚已
125 29 to demote; to dismiss 種種言音稱讚已
126 29 to recover from an illness 種種言音稱讚已
127 29 certainly 種種言音稱讚已
128 29 an interjection of surprise 種種言音稱讚已
129 29 this 種種言音稱讚已
130 29 former; pūrvaka 種種言音稱讚已
131 29 former; pūrvaka 種種言音稱讚已
132 28 zhì wisdom; knowledge; understanding 若有欲證如來智
133 28 zhì care; prudence 若有欲證如來智
134 28 zhì Zhi 若有欲證如來智
135 28 zhì clever 若有欲證如來智
136 28 zhì Wisdom 若有欲證如來智
137 28 zhì jnana; knowing 若有欲證如來智
138 26 光明 guāngmíng bright 此光明數不可識
139 26 光明 guāngmíng glorious; magnificent 此光明數不可識
140 26 光明 guāngmíng light 此光明數不可識
141 26 光明 guāngmíng having hope 此光明數不可識
142 26 光明 guāngmíng unselfish 此光明數不可識
143 26 光明 guāngmíng frank; open and honest 此光明數不可識
144 26 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 此光明數不可識
145 26 光明 guāngmíng Kōmyō 此光明數不可識
146 26 光明 guāngmíng Brightness 此光明數不可識
147 26 光明 guāngmíng brightness; flame 此光明數不可識
148 26 zhī him; her; them; that 聞此地中之勝行
149 26 zhī used between a modifier and a word to form a word group 聞此地中之勝行
150 26 zhī to go 聞此地中之勝行
151 26 zhī this; that 聞此地中之勝行
152 26 zhī genetive marker 聞此地中之勝行
153 26 zhī it 聞此地中之勝行
154 26 zhī in 聞此地中之勝行
155 26 zhī all 聞此地中之勝行
156 26 zhī and 聞此地中之勝行
157 26 zhī however 聞此地中之勝行
158 26 zhī if 聞此地中之勝行
159 26 zhī then 聞此地中之勝行
160 26 zhī to arrive; to go 聞此地中之勝行
161 26 zhī is 聞此地中之勝行
162 26 zhī to use 聞此地中之勝行
163 26 zhī Zhi 聞此地中之勝行
164 26 jié to coerce; to threaten; to menace 劫加持
165 26 jié take by force; to plunder 劫加持
166 26 jié a disaster; catastrophe 劫加持
167 26 jié a strategy in weiqi 劫加持
168 26 jié a kalpa; an eon 劫加持
169 25 佛子 Fózi Child of the Buddha 佛子
170 25 佛子 fózi progeny of a Buddha; a bodhisattva 佛子
171 25 佛子 fózi a Buddhist disciple 佛子
172 25 佛子 fózi a compassionate and wise person 佛子
173 25 佛子 fózi all sentient beings 佛子
174 23 有情 yǒuqíng having feelings for 所住利益有情事
175 23 有情 yǒuqíng friends with 所住利益有情事
176 23 有情 yǒuqíng having emotional appeal 所住利益有情事
177 23 有情 yǒuqíng sentient being 所住利益有情事
178 23 有情 yǒuqíng sentient beings 所住利益有情事
179 22 乃至 nǎizhì and even 乃至菩薩第九地終
180 22 乃至 nǎizhì as much as; yavat 乃至菩薩第九地終
181 22 示現 shìxiàn Manifestation 示現種種所行事
182 22 示現 shìxiàn to manifest 示現種種所行事
183 22 示現 shìxiàn to manifest; to display 示現種種所行事
184 22 to gather; to collect 善集無邊資糧之集
185 22 collected works; collection 善集無邊資糧之集
186 22 volume; part 善集無邊資糧之集
187 22 to stablize; to settle 善集無邊資糧之集
188 22 used in place names 善集無邊資糧之集
189 22 to mix; to blend 善集無邊資糧之集
190 22 to hit the mark 善集無邊資糧之集
191 22 to compile 善集無邊資糧之集
192 22 to finish; to accomplish 善集無邊資糧之集
193 22 to rest; to perch 善集無邊資糧之集
194 22 a market 善集無邊資糧之集
195 22 the origin of suffering 善集無邊資糧之集
196 21 三摩地 sānmódì samadhi; concentrated meditation; mental concentration 得名無垢大三摩地而現在前
197 21 如是 rúshì thus; so 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
198 21 如是 rúshì thus, so 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
199 21 如是 rúshì thus; evam 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
200 21 如是 rúshì thus; evam 若是菩薩以於如是無量所知能觀察慧
201 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 悉以此言而讚歎
202 21 ér Kangxi radical 126 悉以此言而讚歎
203 21 ér you 悉以此言而讚歎
204 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 悉以此言而讚歎
205 21 ér right away; then 悉以此言而讚歎
206 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 悉以此言而讚歎
207 21 ér if; in case; in the event that 悉以此言而讚歎
208 21 ér therefore; as a result; thus 悉以此言而讚歎
209 21 ér how can it be that? 悉以此言而讚歎
210 21 ér so as to 悉以此言而讚歎
211 21 ér only then 悉以此言而讚歎
212 21 ér as if; to seem like 悉以此言而讚歎
213 21 néng can; able 悉以此言而讚歎
214 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 悉以此言而讚歎
215 21 ér me 悉以此言而讚歎
216 21 ér to arrive; up to 悉以此言而讚歎
217 21 ér possessive 悉以此言而讚歎
218 21 cóng from 從第九地入第十
219 21 cóng to follow 從第九地入第十
220 21 cóng past; through 從第九地入第十
221 21 cóng to comply; to submit; to defer 從第九地入第十
222 21 cóng to participate in something 從第九地入第十
223 21 cóng to use a certain method or principle 從第九地入第十
224 21 cóng usually 從第九地入第十
225 21 cóng something secondary 從第九地入第十
226 21 cóng remote relatives 從第九地入第十
227 21 cóng secondary 從第九地入第十
228 21 cóng to go on; to advance 從第九地入第十
229 21 cōng at ease; informal 從第九地入第十
230 21 zòng a follower; a supporter 從第九地入第十
231 21 zòng to release 從第九地入第十
232 21 zòng perpendicular; longitudinal 從第九地入第十
233 21 cóng receiving; upādāya 從第九地入第十
234 20 his; hers; its; theirs 其花量等百萬三千大千世界
235 20 to add emphasis 其花量等百萬三千大千世界
236 20 used when asking a question in reply to a question 其花量等百萬三千大千世界
237 20 used when making a request or giving an order 其花量等百萬三千大千世界
238 20 he; her; it; them 其花量等百萬三千大千世界
239 20 probably; likely 其花量等百萬三千大千世界
240 20 will 其花量等百萬三千大千世界
241 20 may 其花量等百萬三千大千世界
242 20 if 其花量等百萬三千大千世界
243 20 or 其花量等百萬三千大千世界
244 20 Qi 其花量等百萬三千大千世界
245 20 he; her; it; saḥ; sā; tad 其花量等百萬三千大千世界
246 20 qiān one thousand 千倍
247 20 qiān many; numerous; countless 千倍
248 20 qiān very 千倍
249 20 qiān a cheat; swindler 千倍
250 19 百萬 bǎiwàn one million 然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前
251 19 xiàn to appear; to manifest; to become visible 或現如來具眾相
252 19 xiàn then; at that time; while 或現如來具眾相
253 19 xiàn at present 或現如來具眾相
254 19 xiàn existing at the present time 或現如來具眾相
255 19 xiàn cash 或現如來具眾相
256 19 xiàn to manifest; prādur 或現如來具眾相
257 19 xiàn to manifest; prādur 或現如來具眾相
258 19 xiàn the present time 或現如來具眾相
259 19 大法 dà fǎ fundamental rules 示成正覺轉大法輪入滅度集
260 19 大法 dà fǎ great dharma; elemental dharma 示成正覺轉大法輪入滅度集
261 19 bǎi one hundred 百千萬種繽紛下
262 19 bǎi many 百千萬種繽紛下
263 19 bǎi Bai 百千萬種繽紛下
264 19 bǎi all 百千萬種繽紛下
265 19 bǎi hundred; śata 百千萬種繽紛下
266 18 so as to; in order to 及以神通變化事
267 18 to use; to regard as 及以神通變化事
268 18 to use; to grasp 及以神通變化事
269 18 according to 及以神通變化事
270 18 because of 及以神通變化事
271 18 on a certain date 及以神通變化事
272 18 and; as well as 及以神通變化事
273 18 to rely on 及以神通變化事
274 18 to regard 及以神通變化事
275 18 to be able to 及以神通變化事
276 18 to order; to command 及以神通變化事
277 18 further; moreover 及以神通變化事
278 18 used after a verb 及以神通變化事
279 18 very 及以神通變化事
280 18 already 及以神通變化事
281 18 increasingly 及以神通變化事
282 18 a reason; a cause 及以神通變化事
283 18 Israel 及以神通變化事
284 18 Yi 及以神通變化事
285 18 use; yogena 及以神通變化事
286 17 所有 suǒyǒu all 所有功德諸行相
287 17 所有 suǒyǒu to belong to 所有功德諸行相
288 17 所有 suǒyǒu all; sarva 所有功德諸行相
289 17 de potential marker 皆依法性而得有
290 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 皆依法性而得有
291 17 děi must; ought to 皆依法性而得有
292 17 děi to want to; to need to 皆依法性而得有
293 17 děi must; ought to 皆依法性而得有
294 17 de 皆依法性而得有
295 17 de infix potential marker 皆依法性而得有
296 17 to result in 皆依法性而得有
297 17 to be proper; to fit; to suit 皆依法性而得有
298 17 to be satisfied 皆依法性而得有
299 17 to be finished 皆依法性而得有
300 17 de result of degree 皆依法性而得有
301 17 de marks completion of an action 皆依法性而得有
302 17 děi satisfying 皆依法性而得有
303 17 to contract 皆依法性而得有
304 17 marks permission or possibility 皆依法性而得有
305 17 expressing frustration 皆依法性而得有
306 17 to hear 皆依法性而得有
307 17 to have; there is 皆依法性而得有
308 17 marks time passed 皆依法性而得有
309 17 obtain; attain; prāpta 皆依法性而得有
310 16 míng measure word for people 名法界剖析差別三摩地
311 16 míng fame; renown; reputation 名法界剖析差別三摩地
312 16 míng a name; personal name; designation 名法界剖析差別三摩地
313 16 míng rank; position 名法界剖析差別三摩地
314 16 míng an excuse 名法界剖析差別三摩地
315 16 míng life 名法界剖析差別三摩地
316 16 míng to name; to call 名法界剖析差別三摩地
317 16 míng to express; to describe 名法界剖析差別三摩地
318 16 míng to be called; to have the name 名法界剖析差別三摩地
319 16 míng to own; to possess 名法界剖析差別三摩地
320 16 míng famous; renowned 名法界剖析差別三摩地
321 16 míng moral 名法界剖析差別三摩地
322 16 míng name; naman 名法界剖析差別三摩地
323 16 míng fame; renown; yasas 名法界剖析差別三摩地
324 16 十方 shí sāng The Ten Directions 普使十方無不覩
325 16 十方 shí fāng the ten directions 普使十方無不覩
326 16 bèi -fold; times (multiplier) 千倍
327 16 bèi to double 千倍
328 16 bèi to add to; to augment 千倍
329 16 bèi contrary to; to defy 千倍
330 16 bèi to turn away from 千倍
331 16 bèi a multiplier; guṇa 千倍
332 16 to know; to learn about; to comprehend 悉共虔誠供養佛
333 16 all; entire 悉共虔誠供養佛
334 16 detailed 悉共虔誠供養佛
335 16 to elaborate; to expound 悉共虔誠供養佛
336 16 to exhaust; to use up 悉共虔誠供養佛
337 16 strongly 悉共虔誠供養佛
338 16 Xi 悉共虔誠供養佛
339 16 all; kṛtsna 悉共虔誠供養佛
340 16 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 名莊嚴菩提道場三摩地
341 16 莊嚴 zhuāngyán Dignity 名莊嚴菩提道場三摩地
342 16 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 名莊嚴菩提道場三摩地
343 16 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 名莊嚴菩提道場三摩地
344 16 shì to show; to reveal 或示住胎
345 16 shì Kangxi radical 113 或示住胎
346 16 shì to notify; to inform 或示住胎
347 16 shì to guide; to show the way 或示住胎
348 16 shì to appear; to manifest 或示住胎
349 16 shì an order; a notice 或示住胎
350 16 earth spirit 或示住胎
351 15 俱胝 jūzhī Judi 俱胝倍
352 15 俱胝 jūzhī koti; one hundred million; a very large number 俱胝倍
353 15 zhù to dwell; to live; to reside 或現住於喜足宮
354 15 zhù to stop; to halt 或現住於喜足宮
355 15 zhù to retain; to remain 或現住於喜足宮
356 15 zhù to lodge at [temporarily] 或現住於喜足宮
357 15 zhù firmly; securely 或現住於喜足宮
358 15 zhù verb complement 或現住於喜足宮
359 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 或現住於喜足宮
360 15 加持 jiāchí to bless 又此菩薩知佛加持
361 15 加持 jiāchí to empower; to confer strength on; to aid 又此菩薩知佛加持
362 15 灌頂 guàn dǐng consecration 一切智智受灌頂地
363 15 灌頂 guàn dǐng Anointment 一切智智受灌頂地
364 15 灌頂 guàn dǐng abhiseka; abhisecana; anointment; consecration 一切智智受灌頂地
365 15 灌頂 Guàn Dǐng Guanding 一切智智受灌頂地
366 14 如來 rúlái Tathagata 如來安坐一剎土
367 14 如來 Rúlái Tathagata 如來安坐一剎土
368 14 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來安坐一剎土
369 14 xíng to walk 所有功德諸行相
370 14 xíng capable; competent 所有功德諸行相
371 14 háng profession 所有功德諸行相
372 14 háng line; row 所有功德諸行相
373 14 xíng Kangxi radical 144 所有功德諸行相
374 14 xíng to travel 所有功德諸行相
375 14 xìng actions; conduct 所有功德諸行相
376 14 xíng to do; to act; to practice 所有功德諸行相
377 14 xíng all right; OK; okay 所有功德諸行相
378 14 háng horizontal line 所有功德諸行相
379 14 héng virtuous deeds 所有功德諸行相
380 14 hàng a line of trees 所有功德諸行相
381 14 hàng bold; steadfast 所有功德諸行相
382 14 xíng to move 所有功德諸行相
383 14 xíng to put into effect; to implement 所有功德諸行相
384 14 xíng travel 所有功德諸行相
385 14 xíng to circulate 所有功德諸行相
386 14 xíng running script; running script 所有功德諸行相
387 14 xíng temporary 所有功德諸行相
388 14 xíng soon 所有功德諸行相
389 14 háng rank; order 所有功德諸行相
390 14 háng a business; a shop 所有功德諸行相
391 14 xíng to depart; to leave 所有功德諸行相
392 14 xíng to experience 所有功德諸行相
393 14 xíng path; way 所有功德諸行相
394 14 xíng xing; ballad 所有功德諸行相
395 14 xíng a round [of drinks] 所有功德諸行相
396 14 xíng Xing 所有功德諸行相
397 14 xíng moreover; also 所有功德諸行相
398 14 xíng Practice 所有功德諸行相
399 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 所有功德諸行相
400 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 所有功德諸行相
401 14 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 或現遊行諸佛剎
402 14 big; huge; large 亦在空中大歡喜
403 14 Kangxi radical 37 亦在空中大歡喜
404 14 great; major; important 亦在空中大歡喜
405 14 size 亦在空中大歡喜
406 14 old 亦在空中大歡喜
407 14 greatly; very 亦在空中大歡喜
408 14 oldest; earliest 亦在空中大歡喜
409 14 adult 亦在空中大歡喜
410 14 tài greatest; grand 亦在空中大歡喜
411 14 dài an important person 亦在空中大歡喜
412 14 senior 亦在空中大歡喜
413 14 approximately 亦在空中大歡喜
414 14 tài greatest; grand 亦在空中大歡喜
415 14 an element 亦在空中大歡喜
416 14 great; mahā 亦在空中大歡喜
417 14 shǔ to count 無量億數在虛空
418 14 shù a number; an amount 無量億數在虛空
419 14 shuò frequently; repeatedly 無量億數在虛空
420 14 shù mathenatics 無量億數在虛空
421 14 shù an ancient calculating method 無量億數在虛空
422 14 shù several; a few 無量億數在虛空
423 14 shǔ to allow; to permit 無量億數在虛空
424 14 shǔ to be equal; to compare to 無量億數在虛空
425 14 shù numerology; divination by numbers 無量億數在虛空
426 14 shù a skill; an art 無量億數在虛空
427 14 shù luck; fate 無量億數在虛空
428 14 shù a rule 無量億數在虛空
429 14 shù legal system 無量億數在虛空
430 14 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 無量億數在虛空
431 14 shǔ outstanding 無量億數在虛空
432 14 fine; detailed; dense 無量億數在虛空
433 14 prayer beads 無量億數在虛空
434 14 shǔ number; saṃkhyā 無量億數在虛空
435 13 zhòng many; numerous 淨居天眾那庾多
436 13 zhòng masses; people; multitude; crowd 淨居天眾那庾多
437 13 zhòng general; common; public 淨居天眾那庾多
438 13 zhòng many; all; sarva 淨居天眾那庾多
439 13 阿僧企耶 āsēngqǐyē asamkhyeya 然此菩薩如是上首百萬阿僧企耶諸三摩地皆現在前
440 13 解脫 jiětuō to liberate; to free 即時菩薩解脫月
441 13 解脫 jiětuō liberation 即時菩薩解脫月
442 13 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 即時菩薩解脫月
443 12 again; more; repeatedly 復過此數無量無邊諸如來所
444 12 to go back; to return 復過此數無量無邊諸如來所
445 12 to resume; to restart 復過此數無量無邊諸如來所
446 12 to do in detail 復過此數無量無邊諸如來所
447 12 to restore 復過此數無量無邊諸如來所
448 12 to respond; to reply to 復過此數無量無邊諸如來所
449 12 after all; and then 復過此數無量無邊諸如來所
450 12 even if; although 復過此數無量無邊諸如來所
451 12 Fu; Return 復過此數無量無邊諸如來所
452 12 to retaliate; to reciprocate 復過此數無量無邊諸如來所
453 12 to avoid forced labor or tax 復過此數無量無邊諸如來所
454 12 particle without meaing 復過此數無量無邊諸如來所
455 12 Fu 復過此數無量無邊諸如來所
456 12 repeated; again 復過此數無量無邊諸如來所
457 12 doubled; to overlapping; folded 復過此數無量無邊諸如來所
458 12 a lined garment with doubled thickness 復過此數無量無邊諸如來所
459 12 again; punar 復過此數無量無邊諸如來所
460 12 攝受 shèshòu to receive, take in 已善攝受廣大福智
461 12 攝受 shèshòu parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of 已善攝受廣大福智
462 12 jiè border; boundary 已入有情界稠林行
463 12 jiè kingdom 已入有情界稠林行
464 12 jiè circle; society 已入有情界稠林行
465 12 jiè territory; region 已入有情界稠林行
466 12 jiè the world 已入有情界稠林行
467 12 jiè scope; extent 已入有情界稠林行
468 12 jiè erathem; stratigraphic unit 已入有情界稠林行
469 12 jiè to divide; to define a boundary 已入有情界稠林行
470 12 jiè to adjoin 已入有情界稠林行
471 12 jiè dhatu; realm; field; domain 已入有情界稠林行
472 12 Buddha; Awakened One 悉共虔誠供養佛
473 12 relating to Buddhism 悉共虔誠供養佛
474 12 a statue or image of a Buddha 悉共虔誠供養佛
475 12 a Buddhist text 悉共虔誠供養佛
476 12 to touch; to stroke 悉共虔誠供養佛
477 12 Buddha 悉共虔誠供養佛
478 12 Buddha; Awakened One 悉共虔誠供養佛
479 12 shì matter; thing; item 示現種種所行事
480 12 shì to serve 示現種種所行事
481 12 shì a government post 示現種種所行事
482 12 shì duty; post; work 示現種種所行事
483 12 shì occupation 示現種種所行事
484 12 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 示現種種所行事
485 12 shì an accident 示現種種所行事
486 12 shì to attend 示現種種所行事
487 12 shì an allusion 示現種種所行事
488 12 shì a condition; a state; a situation 示現種種所行事
489 12 shì to engage in 示現種種所行事
490 12 shì to enslave 示現種種所行事
491 12 shì to pursue 示現種種所行事
492 12 shì to administer 示現種種所行事
493 12 shì to appoint 示現種種所行事
494 12 shì a piece 示現種種所行事
495 12 shì meaning; phenomena 示現種種所行事
496 12 shì actions; karma 示現種種所行事
497 12 suí to follow 名隨一切有情心行三摩地
498 12 suí to listen to 名隨一切有情心行三摩地
499 12 suí to submit to; to comply with 名隨一切有情心行三摩地
500 12 suí with; to accompany 名隨一切有情心行三摩地

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
huò or; vā
near to; antike
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
entering; praveśa
this; here; etad
zhū all; many; sarva
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
zhōng middle
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
无量 無量
 1. wúliàng
 2. wúliàng
 3. wúliàng
 1. immeasurable; unlimited; aparimāṇa
 2. immeasurable
 3. Atula

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
北庭 66 Beiting
波尼 98 Panini
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大莲 大蓮 100 Mahapadma
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大唐 100 Tang Dynasty
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大光 100 Vistīrṇavatī
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法照 102 Fa Zhao
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛说十住经 佛說十地經 102 Daśabhūmikasūtra; Foshuo Shi Zhu Jing
光明遍照 103 Vairocana
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金刚藏 金剛藏 106 Vajragarbha
金刚藏菩萨 金剛藏菩薩 106 Vajragarbha; Diamond Matrix
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
龙兴寺 龍興寺 76 Long Xing Temple
轮围山 輪圍山 108 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
魔怨 109 Māra
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
普门 普門 80
 1. Universal Gate
 2. Universal Gate; Samantamukha
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
刹利 剎利 115 Kṣatriya; Kshatriya; Kashtriya; Ksatriyah
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四洲 115 Four Continents
天宫 天宮 116 Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
87 Wu
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
相如 120 Xiangru
琰魔 121 Yama
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
于阗 于闐 121 Yutian
真法性 122 inherent nature; essence; true nature; dharmatā
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
正法轮 正法輪 122 Wheel of the True Dharma
智广 智廣 90 Zhi Guang
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在天王 122 Mahesvara

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 169.

Simplified Traditional Pinyin English
安坐 196 steady meditation
阿僧企耶 196 asamkhyeya
阿素洛 196 an asura
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白毫相 98 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
宝网 寶網 98 a net of jewels net
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
稠林 99 a dense forest
初发心 初發心 99 initial determination
幢幡 99 a hanging banner
初地 99 the first ground
出胎 99 for a Buddha to be reborn
大般涅槃 100 mahāparinirvāṇa
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
道智 100 knowledge of the path; mārgajñatā; margajnata
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
等持 100
 1. holding oneself in equanimity
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
入定 100
 1. to enter into meditation
 2. entered into meditation; settled; composed; collected of mind
独觉 獨覺 100 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法云地 法雲地 102 Ground of the Dharma Cloud
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
法住 102 dharma abode
佛境界 102 realm of buddhas
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛住 102
 1. the Buddha was staying at
 2. Buddha abode
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
福智 102
 1. Fortune and Wisdom
 2. merit and wisdom
甘露法雨 103 ambrosial Dharma rain; sweet rain of Dharma
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
幻师 幻師 104
 1. magician
 2. an illusionist; a conjurer
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
卷第八 106 scroll 8
堪能 107 ability to undertake
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
量等 108 the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
了知 108 to understand clearly
领纳 領納 108 to accept; to receive
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
眉间白毫相 眉間白毫相 109 urnalaksana; urnakesa; urnakosa
祕藏 109 to conceal a secret; treasury of the profound mysteries
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙香 109 fine incense
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
摩尼宝珠 摩尼寶珠 109 mani jewel
捺洛迦 110 hell; niraya
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 a nayuta
念力 110
 1. Power of the Mind
 2. the power of mindfulness
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
傍生趣 112 animal rebirth
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
普现 普現 112 universal manifestation
普照十方 112 shines over the ten directions
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入涅槃 114 to enter Nirvāṇa
如来藏 如來藏 82
 1. Tathagatagarbha
 2. Buddha-nature; Buddha-dhatu; Buddha Principle; Tathāgatagarbha
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
入灭度 入滅度 114 to enter Nirvāṇa; to pass away
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
入胎 114 Entry into the womb; to be conceived from Heaven
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
散花 115 scatters flowers
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善巧 115
 1. Skillful
 2. virtuous and clever; skilful
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
圣道 聖道 115
 1. the sacred way; spiritual path
 2. The Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
十方无量世界 十方無量世界 115 measureless worlds in all directions
十解 115 ten abodes
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十善业道 十善業道 115 ten wholesome kinds of practice
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
尸罗达摩 尸羅達摩 115 Śīladharma
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
随一 隨一 115 mostly; most of the time
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
所行 115 actions; practice
天众 天眾 116 devas
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
涂香 塗香 116 to annoint
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
微尘数 微塵數 119 as numerous as atoms
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻持 聞持 119 to hear and keep in mind
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无边世界 無邊世界 119 the unbounded world
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量光明 無量光明 119 boundless light
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
行解 120
 1. control of the mind and mental factors
 2. practice and understanding
 3. Practice and Understanding
心行 120 mental activity
虚空界 虛空界 120 visible space
严净 嚴淨 121 majestic and pure
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业烦恼 業煩惱 121 karmic affliction
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
一佛 121 one Buddha
一微尘 一微塵 121 a particle of dust
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一刹那 一剎那 121
 1. one ksana
 2. one kṣaṇa; one instant
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
遊戏 遊戲 121 to be free and at ease
欲界 121 realm of desire
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
赞歎 讚歎 122 praise
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
增上 122 additional; increased; superior
真佛子 122 True Buddhist
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正行 122 right action
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
众会 眾會 122 an assembly of monastics
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
作意 122 attention; engagement