Glossary and Vocabulary for Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》, Scroll 24

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 48 zhōng middle 於泡沫中無我
2 36 菩薩 púsà bodhisatta 而能行諸菩薩之行
3 31 有情 yǒuqíng sentient beings 於諸有情不生損害
4 31 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 常持禁戒無所毀犯
5 29 néng can / able 至於微細有情悉能饒益
6 27 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 爾時世尊說是偈已告舍利子言
7 26 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
8 25 chí to grasp / to hold 常持禁戒無所毀犯
9 23 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
10 23 貪愛 tānài passion / desire / rāga 此中何有貪愛之者
11 23 xíng to walk / to move 如是了知諸行不轉
12 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
13 21 zuò to do 我自往昔不曾修作如是行相
14 20 to leave / to depart / to go away / to part 離一切相
15 20 瞋恚 chēnhuì anger / rage 不生瞋恚
16 19 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 持戒波羅蜜多品第七之餘
17 18 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜
18 17 lìng to make / to cause to be / to lead 自佗受用悉令圓滿
19 17 method / way 而此愚聾非情法中無我無人
20 17 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
21 16 yǎn eye 又此眼等
22 15 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 於泡沫中無我
23 15 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 如是了知諸法不生
24 13 shí time / a point or period of time 初中後時正念無失
25 13 shēng to be born / to give birth 無意生
26 13 xiū to decorate / to embellish 而無執著常修捨行
27 12 business / industry 隨諸業惑之所顯現
28 12 圓滿 yuánmǎn satisfactory 又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行
29 12 應當 yīngdāng should / ought to 隨順根力應當信解
30 12 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離種種邪欲之行
31 11 lái to come 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
32 11 to know / to learn about / to comprehend 至於微細有情悉能饒益
33 11 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說是偈已告舍利子言
34 10 xīn heart 於諸有情無損害意起大悲心
35 10 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽
36 9 忿怒 fènnù anger / wrath 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
37 9 interesting 能令引趣墮三惡道
38 9 to arise / to get up 於自善根不由他起
39 9 mìng life 亦復不惜軀命
40 9 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 不從善化返增惡行
41 8 了知 liǎozhī to understand clearly 如是了知諸法不生
42 8 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持禁戒
43 7 過失 guòshī defect / fault 常無過失
44 7 nǎo to be angry / to hate 諸嬈惱事亦復不現
45 7 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 於自善根不由他起
46 7 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 又此眼等猶如夢中
47 6 譬如 pìrú for examlpe 譬如泡沫不可撮摩
48 6 shòu to suffer / to be subjected to 或受佗恩而能還報
49 6 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順根力應當信解
50 6 shì matter / thing / item 忍受一切諸苦惱事
51 6 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提
52 6 具足 jùzú complete / full / perfect 諸有智者於此戒蘊悉皆具足
53 6 shèng to beat / to win / to conquer 於諸契經展轉增勝
54 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 彼有殑伽沙等如來
55 6 修學 xiūxué to study 菩薩摩訶薩應當如是隨我修學
56 6 big / great / huge / large / major 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
57 6 能忍 néngrěn able to endure / sahā 而能忍受諸惡語言
58 6 desire 遠離種種邪欲之行
59 6 chá to examine / to inquire / to inspect 於三業中而常伺察
60 6 Māra 所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽
61 6 yǐn to lead / to guide 能令引趣墮三惡道
62 6 to reach 不以妄語及以兩舌虛誑有情
63 5 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 於諸有情不生損害
64 5 常生 cháng shēng eternal life 於自眷屬常生喜足
65 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂居曠野
66 5 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 非善友業
67 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 常得成就潔白勝行
68 5 to examine / to spy on 於三業中而常伺察
69 5 zhòng many / numerous 我等諸菩薩眾以忍辱力而為甲冑
70 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
71 5 義利 yìlì a beneficial meaning 我亦隨順作諸義利
72 5 rén person / people / a human being 人所毀呰終不傾動
73 5 duò to fall / to sink 永不墮於貪愛法中
74 5 power / force / strength 以是歸命功德之力
75 5 to protect / to guard 於諸根門而常密護
76 5 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 亦當憶念東方有殑伽沙等世界
77 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 是名菩薩摩訶薩戒行清淨
78 5 è evil / vice 遠離諸惡煩惱積習
79 5 喪身 sàngshēn to die 寧喪身命
80 5 níng Nanjing 寧喪身命
81 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 爾時世尊說是偈已告舍利子言
82 4 jīn today / modern / present / current / this / now 我今所說
83 4 瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa 皆以勇猛作大瞋怒
84 4 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 於自眷屬常生喜足
85 4 different / other 此中云何是別異法
86 4 說法 shuō fǎ a statement / wording 現住說法利益有情
87 4 idea 於諸有情無損害意起大悲心
88 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 諸有善法而常攝受
89 4 niàn to read aloud 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
90 4 饒益 ráoyì to gain / to profit 至於微細有情悉能饒益
91 4 安住 ānzhù to reside / to dwell 不曾暫捨而安住
92 4 fēn to separate / to divide into parts 少欲知足於諸應供而常知分
93 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
94 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如是了知諸行不轉
95 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 見諸色相非真實故
96 4 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
97 4 往昔 wǎngxī in the past 增長往昔普施飲食
98 4 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 於持戒中離諸譏謗
99 4 jiàn to see 見諸色相非真實故
100 4 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 若不思念佛法僧寶
101 4 shě to give 而無執著常修捨行
102 4 下劣 xiàliè base / mean / despicable 是下劣業
103 4 ráo to get angry / to trouble / to disturb 諸嬈惱事亦復不現
104 4 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 善能調伏一切有情
105 4 suí to follow 隨諸業惑之所顯現
106 4 dialect / language / speech 常出慈愛柔順之語
107 4 bào newspaper 令得出離獲妙果報
108 4 gain / advantage / benefit 以善語言化利有情
109 4 huò to reap / to harvest 獲大名稱
110 4 zhù to dwell / to live / to reside 持諸禁戒而常不樂久住於世
111 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
112 3 shí real / true 體不實故
113 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 諸嬈惱事亦復不現
114 3 勇猛 yǒngměng ardency 而能發起勇猛之心
115 3 zēng to increase / to add to / to augment 於諸契經展轉增勝
116 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
117 3 truth / satya 我於爾時諦察思念
118 3 成熟 chéngshú ripe 成熟有情諸善根本
119 3 無意 wúyì to have no intention 無意生
120 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 為諸有情說法教化
121 3 bitterness / bitter flavor 又此眼等猶如苦井
122 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 是不善業
123 3 邊際 biānjì bounds 又此眼等無實邊際
124 3 guān to look at / to watch / to observe 誓願不觀世間美境
125 3 使 shǐ to make / to cause 使魔得便
126 3 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 諸有善法而常攝受
127 3 a human or animal body 體不實故
128 3 huà to make into / to change into / to transform 以善語言化利有情
129 3 利益 lìyì benefit / interest 現住說法利益有情
130 3 jìng boundary / frontier / boundary 於佗塵境不生貪愛
131 3 不以 bùyǐ not because of 不以妄語及以兩舌虛誑有情
132 3 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 持諸禁戒堅固積集菩提分法
133 3 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 常自思惟作忍辱觀
134 3 作者 zuòzhě author / writer / composer 無作者亦無受者
135 3 bǎi one hundred 於百千萬俱胝那由他劫
136 3 hair 我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心
137 3 four 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
138 3 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 忍受一切諸苦惱事
139 3 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala / individual / person 無補特伽羅
140 3 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 菩薩摩訶薩於大乘心不應退轉
141 3 dān to delay / to prolong 所謂耽著自分飲食是為魔事
142 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
143 3 jǐng a well 又此眼等猶如苦井
144 3 valley / gorge / ravine 又此眼等猶如谷響
145 3 qiú to request 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
146 3 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行具足忍辱波羅蜜多
147 3 xiǎng to make a sound / to sound 又此眼等猶如谷響
148 3 無壽 wú shòu no life 無壽者
149 3 to gather / to collect 一切煩惱貪愛集生
150 3 世間 shìjiān world / the human world 誓願不觀世間美境
151 3 cái money / wealth / riches / valuables 於自法財而無匱乏
152 3 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 少欲知足於諸應供而常知分
153 3 yán to speak / to say / said 爾時世尊說是偈已告舍利子言
154 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切煩惱貪愛集生
155 3 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習聞慧常無間斷
156 3 虛誑 xūkuáng to deceive / to cheat 不以妄語及以兩舌虛誑有情
157 3 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 為諸有情轉妙法輪
158 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
159 3 厭離 yànlí to give up in disgust 於貪愛法真實厭離
160 3 儒童 rútóng a young boy 無儒童
161 3 醜陋 chǒulòu ugly 於一切處常獲醜陋不如意報
162 3 虛假 xūjiǎ false / fake 又此眼等皆是虛假
163 3 jié take by force / to coerce 於百千萬俱胝那由他劫
164 3 jiè border / boundary 蘊處界法亦復如是
165 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 增長往昔普施飲食
166 3 受者 shòu zhě The Recipient 無作者亦無受者
167 2 不樂 bùlè unhappy 亦復不樂世智辯聰
168 2 xuán to revolve 隨物顯現旋有旋無是破壞法
169 2 zhōng end / finish / conclusion 人所毀呰終不傾動
170 2 多時 duō shí long time 當行忍辱波羅蜜多時
171 2 wéi to disobey / to violate / to defy 唯常遠離諸相違行
172 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
173 2 huài bad / spoiled / broken / defective 我於百千劫中所集善根應當散壞
174 2 持戒波羅蜜 chí jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 持戒波羅蜜多品第七之餘
175 2 電光 diànguāng lightning 譬如電光剎那變滅
176 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜持戒斷諸攀緣
177 2 五百 wǔ bǎi five hundred 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
178 2 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 柔和軟語如實相應
179 2 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 遠離險惡諸雜染法
180 2 惱害 nǎohài to hate very much 不生嫉妬不生惱害
181 2 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 不生嫉妬不生惱害
182 2 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 如是了知諸法不生
183 2 滿 mǎn full 滿四大洲以用布施
184 2 散亂 sànluàn in disorder / messy 使心散亂
185 2 語意 yǔyì meaning / content of speech or writing / semantics 常護身語意業是名菩薩忍辱
186 2 to be fond of / to like 於自眷屬常生喜足
187 2 shēn human body / torso 須我頭目及其骨髓身肉手足
188 2 lóng deaf 猶如愚聾無所覺知
189 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願諸如來攝受於我
190 2 惡語 èyù evil words / malicious talk 而能忍受諸惡語言
191 2 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 初中後時正念無失
192 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以是歸命功德之力
193 2 戒行 jièháng to abide by precepts 是名菩薩摩訶薩戒行清淨
194 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 善能調伏一切有情
195 2 毀呰 huǐzǐ to denigrate 人所毀呰終不傾動
196 2 qíng feeling / emotion / mood 又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知
197 2 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行正直
198 2 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 於持戒中具大名稱
199 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂耽著自分飲食是為魔事
200 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 若不思念佛法僧寶
201 2 愛樂 ài lè love and joy 而常愛樂諸聖種族
202 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 又此眼等譬如幻化
203 2 覺知 juézhī awareness 猶如愚聾無所覺知
204 2 一切處 yīqiē rù kasina 又菩薩摩訶薩於一切處
205 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 我於俱胝億劫中
206 2 內心 nèixīn inner heart 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
207 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說是偈已告舍利子言
208 2 侵嬈 qīnráo to invade and harass 設遇諸惡侵嬈時
209 2 yàn flame / blaze 能令引趣焰魔羅界
210 2 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon 能令引趣焰魔羅界
211 2 影像 yǐngxiàng an image 又此眼等猶如影像
212 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 猶如愚聾無所覺知
213 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 常生慈心而復增勝
214 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
215 2 zhàng to separate 障修福慧
216 2 shǎo few 少欲知足於諸應供而常知分
217 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
218 2 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 於自壽命復能棄捨
219 2 thing / matter 又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知
220 2 qiān one thousand 我於百千劫中所集善根應當散壞
221 2 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 若不思念佛法僧寶
222 2 善行 shànxíng good actions 具足饒益有情善行而於三際不曾暫捨
223 2 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 當趣涅盤無上果
224 2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於諸智者不生毀謗
225 2 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 決定正直之語
226 2 菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 持諸禁戒堅固積集菩提分法
227 2 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心
228 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有持刀杖及毒藥
229 2 chù a place / location / a spot / a point 蘊處界法亦復如是
230 2 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 常樂稱讚忍辱波羅蜜多
231 2 覺悟 juéwù awareness 復以善巧種種方便而覺悟之
232 2 智者 zhìzhě a sage / a wise man 於諸智者不生毀謗
233 2 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 正等正覺
234 2 芭蕉 bājiāo Japanese banana / Japanese fibre banana / hardy banana 又此眼等譬如芭蕉
235 2 Buddha / Awakened One 而常作意念佛
236 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 當得成就無量善根
237 2 潔白 jiébái pure white 常得成就潔白勝行
238 2 mín clever and agile 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
239 2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦當憶念東方有殑伽沙等世界
240 2 曠野 kuàngyě wilderness 樂居曠野
241 2 打擊 dǎjī to hit / to strike 假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之
242 2 忍受 rěnshòu to bear / to endure 忍受一切諸苦惱事
243 2 壽命 shòumìng life span / life expectancy 於自壽命復能棄捨
244 2 飲食 yǐn shí food and drink 增長往昔普施飲食
245 2 正理 zhènglǐ correct principle 若起瞋恚即非正理
246 2 huì anger / rage 不生恚惱亦無怨結
247 2 chēng to call / to address 於持戒中具大名稱
248 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 於一切處常獲醜陋不如意報
249 2 諸相 zhūxiāng all appearances 唯常遠離諸相違行
250 2 顯現 xiǎnxiàn to appear 隨諸業惑之所顯現
251 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 斷人修習菩提行法是為魔事
252 2 泡沫 pàomò bubble / foam 譬如泡沫不可撮摩
253 2 便 biàn convenient / handy / easy 一切惡魔即得其便
254 2 難得 nándé difficult to obtain 而為修習難得阿耨多羅三藐三菩提法
255 2 親近 qīnjìn to get close to 志樂親近諸善知識
256 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 以善語言化利有情
257 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 持戒波羅蜜多品第七之餘
258 2 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 時諸菩薩為彼如來之所授記
259 2 護身 hù shēn protection of the body 常自護身
260 2 浮雲 fúyún floating clouds / fleeting / transient 又此眼等譬如浮雲
261 2 夢中 mèngzhōng in a dream 又此眼等猶如夢中
262 2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 而能發起勇猛之心
263 2 加害 jiāhài to do harm to / to cause trouble to 亦不以其不饒益事反相加害
264 2 zhī to know 少欲知足於諸應供而常知分
265 2 shī to lose 初中後時正念無失
266 2 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 普於一切無所不捨
267 2 chén dust / dirt 浮塵之根死法所侵乃見邊際
268 2 長夜 chángyè long dark night 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
269 2 sēng a monk 念僧
270 2 念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti 念法
271 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 廣修殊勝饒益因
272 2 死苦 sǐ kǔ death 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
273 2 殺害 shāhài to kill / to murder 不殺害是名菩薩忍辱
274 2 huì intelligent / clever 唯學佛慧
275 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 譬如電光剎那變滅
276 1 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment 願我當來成等正覺
277 1 善能 shànnéng to be good at 善能調伏一切有情
278 1 jié to bond / to tie / to bind 不生恚惱亦無怨結
279 1 女人 nǚrén woman / women 於諸女人常生厭離
280 1 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 一切不淨之所積聚
281 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 隨心所欲自在而行安樂吉祥
282 1 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 而無執著常修捨行
283 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 若一切有情固來毀罵
284 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 於世間法亦不耽著
285 1 residence / dwelling 樂居曠野
286 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 於諸契經展轉增勝
287 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜
288 1 碼碯 mǎnǎo agate / cornelian 硨磲碼碯
289 1 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治忿怒瞋恚惡行
290 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 時彼魔眾得聞法已
291 1 chén minister / statesman / official 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
292 1 zhàng weapons 假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之
293 1 畜生 chùsheng animals / domestic animals 生畜生中
294 1 餓鬼趣 è guǐ qù Hungry Ghost Realm 能令引趣無財下劣餓鬼趣中
295 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界
296 1 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 遍滿一切閻浮提
297 1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 隨順業報是名菩薩忍辱
298 1 快樂 kuàilè happy / merry 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
299 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 若諸有情棄背菩薩
300 1 諸色 zhūsè various / all kinds 見諸色相非真實故
301 1 biàn to change / to alter 譬如電光剎那變滅
302 1 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 作師子吼
303 1 nán difficult / arduous / hard 云何此中種種難作易作
304 1 jié cut off / to stop 欲來割截我支體
305 1 to translate / to interpret 詔譯
306 1 èr two 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
307 1 空法 kōng fǎ to regard all things as empty 於空法中無我無人
308 1 永不 yǒng bù never / will never 永不墮於貪愛法中
309 1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
310 1 biān side / boundary / edge / margin 是彼魔眾於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失
311 1 xué to study / to learn 我今不學諸愚夫
312 1 軌範 guǐfàn a standard / a criterion 障人親近諸軌範師
313 1 道路 dàolù a road / a path 或於道路井邑聚落及白衣舍
314 1 shī teacher 障人親近諸軌範師
315 1 fǎn to return 不從善化返增惡行
316 1 hòu after / later 初中後時正念無失
317 1 方便 fāngbiàn convenient 復以善巧種種方便而覺悟之
318 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 亦復不惜軀命
319 1 綺語 qǐyǔ flowery writing 寧喪身命遠離綺語
320 1 shǔ a rat / a mouse 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
321 1 初中 chūzhōng junior high school / middle school 初中後時正念無失
322 1 魔障 Mózhàng Māra-hindrances 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
323 1 妙果 miào guǒ wonderful fruit 令得出離獲妙果報
324 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我善友
325 1 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 障修福慧
326 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故
327 1 佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual 為能圓滿菩提分法作大佛事
328 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
329 1 shì to show / to reveal 互相教示為善友
330 1 硨磲 chēqú giant clam 硨磲碼碯
331 1 鏡像 jìngxiàng a mirror (for web sites) 此鏡像中無我無人
332 1 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 於三業中而常伺察
333 1 yuàn to blame / to complain 不生恚惱亦無怨結
334 1 誹謗 fěibàng to slander 以麁惡語種種誹謗
335 1 地獄道 Dì Yù Dào Hell / Hell Realm 能令引趣隨地獄道
336 1 yuán fate / predestined affinity 亦如風鳶假緣和合
337 1 千萬 qiānwàn ten million 於百千萬俱胝那由他劫
338 1 語種 yǔzhǒng language type (in a classification) 以麁惡語種種誹謗
339 1 樂修 lè xiū joyful cultivation 若諸有情或樂修作種種利益
340 1 法難 fǎ nán persecution of Buddhism 又復為彼諂曲破戒樂不善法難調有情
341 1 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 而復獲得菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱
342 1 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 諸相違行無義利事悉能棄捨
343 1 善化 Shànhuà Shanhua 不從善化返增惡行
344 1 fàn to commit crime / to violate 常持禁戒無所毀犯
345 1 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 諸有智者於此戒蘊悉皆具足
346 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 於自心意常極清淨離諸熱惱
347 1 正法 zhèngfǎ proper law 常護正法
348 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 互相教示為善友
349 1 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 一切珍寶悉充盈
350 1 手足 shǒu zú hands and feet 須我頭目及其骨髓身肉手足
351 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
352 1 guǒ a result / a consequence 當趣涅盤無上果
353 1 jiā to add 加諸瞋恚而行捶打
354 1 之類 zhī lèi and so on / and such 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
355 1 蚊虻 wénméng a bug that is harmful to animals 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
356 1 悲心 bēixīn a sympathetic mind 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
357 1 十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma 十八不共法
358 1 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 隨順根力應當信解
359 1 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 菩薩摩訶薩以忍辱故能令有情不墮輪回
360 1 以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking 以要言之
361 1 三衣 sān yī the three robes of monk 耽著三衣是為魔事
362 1 魔王 mówáng a devil king / an evil person 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
363 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
364 1 無諍 wú zhèng non-contention 無諍語是名菩薩忍辱
365 1 jìn to enter 若菩薩摩訶薩進求阿耨多羅三藐三菩提時
366 1 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 譬如電光剎那變滅
367 1 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 普遍一切而自調伏
368 1 愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla 我今不學諸愚夫
369 1 丈夫 zhàngfu husband 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
370 1 金銀 jīn yín gold and silver 假使有人以金銀瑠璃
371 1 好樂 hǎo lè fondness and happiness 好樂寂靜
372 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜
373 1 忿 fèn to get angry 我於爾時不生忿恚
374 1 毒蟲 dúchóng poisonous insect (or spider) 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
375 1 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 有情種性本義利
376 1 普施 pǔshī to give universally 增長往昔普施飲食
377 1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 自佗受用悉令圓滿
378 1 huàn a fantasy / an illusion 皆悉了知如幻如化
379 1 to enter 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
380 1 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 令得出離獲妙果報
381 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒
382 1 聚散 jùsàn to meet and part 聚散無定體非究竟
383 1 to die 浮塵之根死法所侵乃見邊際
384 1 guǎng wide / large / vast 廣修殊勝饒益因
385 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 是三寶力能令一切有情同行是行
386 1 苦毒 kǔdú pain / suffering 堅持苦毒來侵嬈
387 1 斷滅 duànmiè annihilate 斷滅多種潔白之法是為魔事
388 1 白衣 báiyī lay people / the laity 或於道路井邑聚落及白衣舍
389 1 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger 常無瞋恚
390 1 dào way / road / path 菩薩摩訶薩若於菩提道而生退轉
391 1 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 於佛剎中亦如是
392 1 shé snake 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
393 1 應作 yīngzuò a manifestation 此不應作
394 1 fēng wind 亦如風鳶假緣和合
395 1 zhòng heavy 若菩薩於自身中已生未生種種惡病極重苦惱乃至死苦
396 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 滿四大洲以用布施
397 1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 猶如諸行皆流轉故
398 1 隨心所欲 suí xīn suǒ yù to follow one's heart's desires / to indulge 隨心所欲自在而行安樂吉祥
399 1 人間 rénjiān the human world / the world 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
400 1 晝夜 zhòuyè day and night 於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒
401 1 罪業 zuìyè sin / karma 已作罪業悉皆虛假
402 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 又此眼等如鏡中像
403 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 復以善巧種種方便而覺悟之
404 1 ròu meat / muscle 須我頭目及其骨髓身肉手足
405 1 持刀 chídāo to hold a knife / knife-wielding 有持刀杖及毒藥
406 1 tàn to sigh 歎未曾有
407 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達善法
408 1 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
409 1 soil / ground / land 於少時間悶絕躄地
410 1 gēn origin / cause / basis 浮塵之根死法所侵乃見邊際
411 1 eight 忍辱波羅蜜多品第八之一
412 1 佛心 fóxīn mind of Buddha 歸依諸佛心不退轉
413 1 人天 réntiān the six realms / all living things 於諸人天不生虛誑
414 1 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body 及欲損害菩薩身命
415 1 nán south 如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界
416 1 琥珀 hǔpò amber 珊瑚琥珀末尼珠等
417 1 毒藥 dúyào poison 有持刀杖及毒藥
418 1 諸多 zhūduō a lot of / a great many 及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故
419 1 to rub 譬如泡沫不可撮摩
420 1 大喜 dàxǐ exultation 大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓滿
421 1 chún pure 純直無諂
422 1 book / volume
423 1 strong 暴風酷日
424 1 水蛭 shuǐzhì a leech 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
425 1 麁惡 cū è vile 以麁惡語種種誹謗
426 1 bèi back [of the body] 若諸有情棄背菩薩
427 1 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 為諸魔眾廣說妙法
428 1 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 於諸契經展轉增勝
429 1 day of the month / a certain day 暴風酷日
430 1 微細 wēixì very small 至於微細有情悉能饒益
431 1 ēn kindness / grace / graciousness 或受佗恩而能還報
432 1 不從 bùcóng not following / not joining 不從善化返增惡行
433 1 未曾有 wèi céng yǒu Abdhutadharma (miracles) 歎未曾有
434 1 學佛 xué fó to learn from the Buddha 唯學佛慧
435 1 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 得成阿耨多羅三藐三菩提
436 1 惡友 èyǒu a bad friend 遠離惡友
437 1 時間 shíjiān time 於少時間悶絕躄地
438 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
439 1 牆壁 qiángbì wall 又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知
440 1 無間 wújiān uninterrupted / continuous / unbroken 修習聞慧常無間斷
441 1 xiǎn dangerous 持諸禁戒常得遠離諸險苦難
442 1 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 滿四大洲以用布施
443 1 人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men 能令引趣貧窮下賤醜陋人中
444 1 多種 duōzhǒng many kinds of / diverse / multi- 斷滅多種潔白之法是為魔事
445 1 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
446 1 柔順 róushùn gentle and agreeable / supple / yielding 常出慈愛柔順之語
447 1 chǎn to flatter / to cajole 純直無諂
448 1 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 志樂親近諸善知識
449 1 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能成就難得阿耨多羅三藐三菩提
450 1 最初 zuìchū first / outset / start 最初度脫諸有情類令得涅盤
451 1 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 不以妄語及以兩舌虛誑有情
452 1 修善 xiū shàn to cultivate goodness 我等所修善法相應
453 1 anger / rage / fury 不忿怒是名菩薩忍辱
454 1 惡魔 èmó Māra 一切惡魔即得其便
455 1 huǐ to regret 於自過失而能悔謝
456 1 yòng to use / to apply 滿四大洲以用布施
457 1 東方 dōngfāng The East / The Orient 亦當憶念東方有殑伽沙等世界
458 1 貧窮 pínqióng poor / impoverished 能令引趣貧窮下賤醜陋人中
459 1 měi beautiful 誓願不觀世間美境
460 1 梵音 fànyīn the sound of Buddhist chanting 而復獲得如來深妙清淨梵音
461 1 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising 由緣生故
462 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普於一切無所不捨
463 1 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration 持諸禁戒而能圓滿禪波羅蜜
464 1 能行 néngxíng ability to act 而能行諸菩薩之行
465 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 當發阿耨多羅三藐三菩提心時
466 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
467 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 當趣涅盤無上果
468 1 shě to give 或於道路井邑聚落及白衣舍
469 1 祿 good fortune 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
470 1 jìng mirror 又此眼等如鏡中像
471 1 還報 huánbào to report back 或受佗恩而能還報
472 1 sufficient / enough 於自眷屬常生喜足
473 1 下賤 xiàjiàn low / degrading / base / mean 能令引趣貧窮下賤醜陋人中
474 1 fèng to offer / to present 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
475 1 之中 zhīzhōng inside 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
476 1 無缺 wúquē whole 於頭陀行而無缺漏
477 1 無有 wú yǒu there is not 無有是處
478 1 the human body 亦復不惜軀命
479 1 險惡 xiǎnè dangerous / sinister / vicious 遠離險惡諸雜染法
480 1 mēn stuffy 於少時間悶絕躄地
481 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 珊瑚琥珀末尼珠等
482 1 慈愛 cí'ài affection 常出慈愛柔順之語
483 1 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 能令引趣無財下劣夜叉趣中
484 1 chù to touch / to feel 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
485 1 同行 tóngháng of the same profession 是三寶力能令一切有情同行是行
486 1 懈倦 xièjuàn tired 於靜慮中不生懈倦
487 1 攀緣 pānyuán to climb / to pull 歡喜持戒斷諸攀緣
488 1 根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses 隨順根力應當信解
489 1 根門 gēnmén indriya / sense organ 於諸根門而常密護
490 1 yùn to bring together / to collect 蘊處界法亦復如是
491 1 言行 yán xíng words and actions 言行相應
492 1 五百年 wǔbǎi nián five hundred years 是彼魔眾於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失
493 1 huǐ to destroy 常持禁戒無所毀犯
494 1 gatha / hymn / verse 爾時世尊說是偈已告舍利子言
495 1 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 於靜慮中不生懈倦
496 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 而能圓滿戒波羅蜜堅持之心無人能勝
497 1 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 亦令有情皆悉念佛
498 1 那由他 nàyóutā a nayuta 於百千萬俱胝那由他劫
499 1 to be lame 於少時間悶絕躄地
500 1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 顛倒集生

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 90 zhū all / many / various 於諸契經展轉增勝
2 69 in / at 於諸契經展轉增勝
3 50 shì is / are / am / to be 爾時世尊說是偈已告舍利子言
4 49 this / these 又此眼等
5 48 zhōng middle 於泡沫中無我
6 45 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而此愚聾非情法中無我無人
7 38 no 無眾生
8 36 菩薩 púsà bodhisatta 而能行諸菩薩之行
9 34 zhī him / her / them / that 持戒波羅蜜多品第七之餘
10 31 有情 yǒuqíng sentient beings 於諸有情不生損害
11 31 禁戒 jìnjiè to take precautions / to guard against 常持禁戒無所毀犯
12 29 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常出慈愛柔順之語
13 29 一切 yīqiè all / every / everything 離一切相
14 29 yǒu is / are / to exist 此中何有貪愛之者
15 29 néng can / able 至於微細有情悉能饒益
16 28 wèi for / to 於諸善法而為究竟
17 28 xiāng each other / one another / mutually 離一切相
18 27 I / me / my 我今所說
19 27 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 爾時世尊說是偈已告舍利子言
20 26 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
21 25 not / no 如是了知諸行不轉
22 25 chí to grasp / to hold 常持禁戒無所毀犯
23 23 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
24 23 貪愛 tānài passion / desire / rāga 此中何有貪愛之者
25 23 xíng to walk / to move 如是了知諸行不轉
26 22 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
27 22 如是 rúshì thus / so 如是了知諸法不生
28 22 yòu again / also 又此眼等
29 21 míng measure word for people 是名菩薩摩訶薩戒行清淨
30 21 zuò to do 我自往昔不曾修作如是行相
31 20 to leave / to depart / to go away / to part 離一切相
32 20 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 體不實故
33 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 無壽者
34 20 瞋恚 chēnhuì anger / rage 不生瞋恚
35 19 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 持戒波羅蜜多品第七之餘
36 18 so as to / in order to 不以妄語及以兩舌虛誑有情
37 18 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 持諸禁戒而能圓滿忍辱波羅蜜
38 18 also / too 無作者亦無受者
39 18 ruò to seem / to be like / as 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
40 18 what / where / which 此中何有貪愛之者
41 17 lìng to make / to cause to be / to lead 自佗受用悉令圓滿
42 17 method / way 而此愚聾非情法中無我無人
43 17 無人 wú rén unmanned / uninhabited 無人
44 17 乃至 nǎizhì and even 無人乃至離一切相
45 16 yǎn eye 又此眼等
46 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 我今所說
47 15 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 於泡沫中無我
48 15 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 如是了知諸法不生
49 14 that / those 彼等所修非善法相應
50 14 naturally / of course / certainly 自佗受用悉令圓滿
51 13 shí time / a point or period of time 初中後時正念無失
52 13 dāng to be / to act as / to serve as 已生現生當生悉能忍耐
53 13 shēng to be born / to give birth 無意生
54 13 xiū to decorate / to embellish 而無執著常修捨行
55 12 business / industry 隨諸業惑之所顯現
56 12 圓滿 yuánmǎn satisfactory 又菩薩摩訶薩如是圓滿清淨戒行
57 12 應當 yīngdāng should / ought to 隨順根力應當信解
58 12 de potential marker 常得成就潔白勝行
59 12 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離種種邪欲之行
60 11 lái to come 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
61 11 to know / to learn about / to comprehend 至於微細有情悉能饒益
62 11 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說是偈已告舍利子言
63 10 already / afterwards 爾時世尊說是偈已告舍利子言
64 10 xīn heart 於諸有情無損害意起大悲心
65 10 huò or / either / else 或受佗恩而能還報
66 10 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽
67 10 jiē all / each and every / in all cases 猶如諸行皆流轉故
68 9 忿怒 fènnù anger / wrath 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
69 9 again / more / repeatedly 常生慈心而復增勝
70 9 interesting 能令引趣墮三惡道
71 9 to arise / to get up 於自善根不由他起
72 9 mìng life 亦復不惜軀命
73 9 惡行 è xíng evil conduct / wicked conduct 不從善化返增惡行
74 9 何以 héyǐ why 何以故
75 8 了知 liǎozhī to understand clearly 如是了知諸法不生
76 8 fēi not / non- / un- 見諸色相非真實故
77 8 堅持 jiānchí to continue upholding / to remain committed to / to persist 堅持禁戒
78 8 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 遠離種種邪欲之行
79 7 過失 guòshī defect / fault 常無過失
80 7 nǎo to be angry / to hate 諸嬈惱事亦復不現
81 7 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 於自善根不由他起
82 7 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 又此眼等猶如夢中
83 6 有人 yǒurén a person / anyone / someone 假使有人以金銀瑠璃
84 6 譬如 pìrú for examlpe 譬如泡沫不可撮摩
85 6 shòu to suffer / to be subjected to 或受佗恩而能還報
86 6 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順根力應當信解
87 6 shì matter / thing / item 忍受一切諸苦惱事
88 6 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提
89 6 具足 jùzú complete / full / perfect 諸有智者於此戒蘊悉皆具足
90 6 shèng to beat / to win / to conquer 於諸契經展轉增勝
91 6 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 彼有殑伽沙等如來
92 6 修學 xiūxué to study 菩薩摩訶薩應當如是隨我修學
93 6 big / great / huge / large / major 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
94 6 能忍 néngrěn able to endure / sahā 而能忍受諸惡語言
95 6 such as / for example / for instance 亦如風鳶假緣和合
96 6 desire 遠離種種邪欲之行
97 6 chá to examine / to inquire / to inspect 於三業中而常伺察
98 6 Māra 所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽
99 6 yǐn to lead / to guide 能令引趣墮三惡道
100 6 to reach 不以妄語及以兩舌虛誑有情
101 5 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 於諸有情不生損害
102 5 常生 cháng shēng eternal life 於自眷屬常生喜足
103 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂居曠野
104 5 善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 非善友業
105 5 yīng should / ought 菩薩摩訶薩亦應不修如是行相
106 5 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 常得成就潔白勝行
107 5 to examine / to spy on 於三業中而常伺察
108 5 zhòng many / numerous 我等諸菩薩眾以忍辱力而為甲冑
109 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
110 5 義利 yìlì a beneficial meaning 我亦隨順作諸義利
111 5 云何 yúnhé why 云何菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
112 5 rén person / people / a human being 人所毀呰終不傾動
113 5 duò to fall / to sink 永不墮於貪愛法中
114 5 his / hers / its / theirs 亦不以其不饒益事反相加害
115 5 power / force / strength 以是歸命功德之力
116 5 to protect / to guard 於諸根門而常密護
117 5 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 亦當憶念東方有殑伽沙等世界
118 5 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 是名菩薩摩訶薩戒行清淨
119 5 亦復 yìfù also 蘊處界法亦復如是
120 5 è evil / vice 遠離諸惡煩惱積習
121 5 喪身 sàngshēn to die 寧喪身命
122 5 níng Nanjing 寧喪身命
123 4 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 爾時世尊說是偈已告舍利子言
124 4 jīn today / modern / present / current / this / now 我今所說
125 4 瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa 皆以勇猛作大瞋怒
126 4 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 於自眷屬常生喜足
127 4 悉皆 xījiē all 諸有智者於此戒蘊悉皆具足
128 4 different / other 此中云何是別異法
129 4 說法 shuō fǎ a statement / wording 現住說法利益有情
130 4 idea 於諸有情無損害意起大悲心
131 4 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 諸有善法而常攝受
132 4 bié do not / must not 此中云何是別異法
133 4 niàn to read aloud 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
134 4 饒益 ráoyì to gain / to profit 至於微細有情悉能饒益
135 4 安住 ānzhù to reside / to dwell 不曾暫捨而安住
136 4 fēn to separate / to divide into parts 少欲知足於諸應供而常知分
137 4 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
138 4 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 如是了知諸行不轉
139 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 見諸色相非真實故
140 4 he / him 於自善根不由他起
141 4 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
142 4 往昔 wǎngxī in the past 增長往昔普施飲食
143 4 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 於持戒中離諸譏謗
144 4 jiàn to see 見諸色相非真實故
145 4 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 若不思念佛法僧寶
146 4 shě to give 而無執著常修捨行
147 4 下劣 xiàliè base / mean / despicable 是下劣業
148 4 ráo to get angry / to trouble / to disturb 諸嬈惱事亦復不現
149 4 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 善能調伏一切有情
150 4 suí to follow 隨諸業惑之所顯現
151 4 dialect / language / speech 常出慈愛柔順之語
152 4 bào newspaper 令得出離獲妙果報
153 4 gain / advantage / benefit 以善語言化利有情
154 4 duàn absolutely / decidedly 歡喜持戒斷諸攀緣
155 4 promptly / right away / immediately 即被忿怒瞋恚惡行常相纏縛
156 4 huò to reap / to harvest 獲大名稱
157 4 zhù to dwell / to live / to reside 持諸禁戒而常不樂久住於世
158 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
159 3 shí real / true 體不實故
160 3 xiàn to appear / to manifest / to become visible 諸嬈惱事亦復不現
161 3 勇猛 yǒngměng ardency 而能發起勇猛之心
162 3 zēng to increase / to add to / to augment 於諸契經展轉增勝
163 3 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 善男子
164 3 truth / satya 我於爾時諦察思念
165 3 成熟 chéngshú ripe 成熟有情諸善根本
166 3 無意 wúyì to have no intention 無意生
167 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 為諸有情說法教化
168 3 不曾 bùcéng never 我自往昔不曾修作如是行相
169 3 bitterness / bitter flavor 又此眼等猶如苦井
170 3 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 是不善業
171 3 邊際 biānjì bounds 又此眼等無實邊際
172 3 guān to look at / to watch / to observe 誓願不觀世間美境
173 3 使 shǐ to make / to cause 使魔得便
174 3 攝受 shèshòu parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of 諸有善法而常攝受
175 3 zhe indicates that an action is continuing 所謂耽著自分飲食是為魔事
176 3 a human or animal body 體不實故
177 3 huà to make into / to change into / to transform 以善語言化利有情
178 3 利益 lìyì benefit / interest 現住說法利益有情
179 3 jìng boundary / frontier / boundary 於佗塵境不生貪愛
180 3 不以 bùyǐ not because of 不以妄語及以兩舌虛誑有情
181 3 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 持諸禁戒堅固積集菩提分法
182 3 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 常自思惟作忍辱觀
183 3 作者 zuòzhě author / writer / composer 無作者亦無受者
184 3 bǎi one hundred 於百千萬俱胝那由他劫
185 3 hair 我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心
186 3 four 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
187 3 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 忍受一切諸苦惱事
188 3 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala / individual / person 無補特伽羅
189 3 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 菩薩摩訶薩於大乘心不應退轉
190 3 復次 fùcì furthermore / moreover 復次舍利子
191 3 dān to delay / to prolong 所謂耽著自分飲食是為魔事
192 3 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 無眾生
193 3 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 於自身分常生厭離
194 3 jǐng a well 又此眼等猶如苦井
195 3 valley / gorge / ravine 又此眼等猶如谷響
196 3 qiú to request 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
197 3 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行具足忍辱波羅蜜多
198 3 xiǎng to make a sound / to sound 又此眼等猶如谷響
199 3 無壽 wú shòu no life 無壽者
200 3 to gather / to collect 一切煩惱貪愛集生
201 3 世間 shìjiān world / the human world 誓願不觀世間美境
202 3 cái money / wealth / riches / valuables 於自法財而無匱乏
203 3 應供 yīnggōng Worthy One / the Buddha 少欲知足於諸應供而常知分
204 3 yán to speak / to say / said 爾時世尊說是偈已告舍利子言
205 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切煩惱貪愛集生
206 3 修習 xiūxí to practice / to cultivate 修習聞慧常無間斷
207 3 tuó other / he 或受佗恩而能還報
208 3 虛誑 xūkuáng to deceive / to cheat 不以妄語及以兩舌虛誑有情
209 3 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 為諸有情轉妙法輪
210 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
211 3 厭離 yànlí to give up in disgust 於貪愛法真實厭離
212 3 儒童 rútóng a young boy 無儒童
213 3 醜陋 chǒulòu ugly 於一切處常獲醜陋不如意報
214 3 假使 jiǎshǐ if 假使有人以金銀瑠璃
215 3 虛假 xūjiǎ false / fake 又此眼等皆是虛假
216 3 jié take by force / to coerce 於百千萬俱胝那由他劫
217 3 jiè border / boundary 蘊處界法亦復如是
218 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 增長往昔普施飲食
219 3 受者 shòu zhě The Recipient 無作者亦無受者
220 2 不樂 bùlè unhappy 亦復不樂世智辯聰
221 2 xuán to revolve 隨物顯現旋有旋無是破壞法
222 2 zhōng end / finish / conclusion 人所毀呰終不傾動
223 2 多時 duō shí long time 當行忍辱波羅蜜多時
224 2 wéi to disobey / to violate / to defy 唯常遠離諸相違行
225 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
226 2 huài bad / spoiled / broken / defective 我於百千劫中所集善根應當散壞
227 2 yǒng perpetually / eternally / forever 永得遠離忿怒瞋恚諸惡行法
228 2 持戒波羅蜜 chí jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 持戒波羅蜜多品第七之餘
229 2 我等 wǒděng we 我等所修善法相應
230 2 extremely / very 於自心意常極清淨離諸熱惱
231 2 電光 diànguāng lightning 譬如電光剎那變滅
232 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜持戒斷諸攀緣
233 2 五百 wǔ bǎi five hundred 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
234 2 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 柔和軟語如實相應
235 2 and 我與有情何善何惡
236 2 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 遠離險惡諸雜染法
237 2 惱害 nǎohài to hate very much 不生嫉妬不生惱害
238 2 嫉妬 jídù to envy / to be jealous 不生嫉妬不生惱害
239 2 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 如是了知諸法不生
240 2 滿 mǎn full 滿四大洲以用布施
241 2 散亂 sànluàn in disorder / messy 使心散亂
242 2 語意 yǔyì meaning / content of speech or writing / semantics 常護身語意業是名菩薩忍辱
243 2 to be fond of / to like 於自眷屬常生喜足
244 2 shēn human body / torso 須我頭目及其骨髓身肉手足
245 2 lóng deaf 猶如愚聾無所覺知
246 2 yuàn to hope / to wish / to desire 願諸如來攝受於我
247 2 wěi yes 唯學佛慧
248 2 惡語 èyù evil words / malicious talk 而能忍受諸惡語言
249 2 正念 zhèng niàn Right Mindfulness 初中後時正念無失
250 2 jiāng will / shall (future tense) 假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之
251 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 以是歸命功德之力
252 2 戒行 jièháng to abide by precepts 是名菩薩摩訶薩戒行清淨
253 2 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 善能調伏一切有情
254 2 毀呰 huǐzǐ to denigrate 人所毀呰終不傾動
255 2 qíng feeling / emotion / mood 又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知
256 2 常行 chángxíng to perpetually practice / a permanent norm 常行正直
257 2 大名 dàmíng famous name / your distinguished name 於持戒中具大名稱
258 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂耽著自分飲食是為魔事
259 2 bǎo a jewel / gem / a treasure 若不思念佛法僧寶
260 2 愛樂 ài lè love and joy 而常愛樂諸聖種族
261 2 幻化 huànhuà to be transformed / to metamorphose 又此眼等譬如幻化
262 2 覺知 juézhī awareness 猶如愚聾無所覺知
263 2 一切處 yīqiē rù kasina 又菩薩摩訶薩於一切處
264 2 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 我於俱胝億劫中
265 2 內心 nèixīn inner heart 若菩薩摩訶薩內心堅固真實相應
266 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說是偈已告舍利子言
267 2 侵嬈 qīnráo to invade and harass 設遇諸惡侵嬈時
268 2 yàn flame / blaze 能令引趣焰魔羅界
269 2 所有 suǒyǒu all 所有魔事及魔眷屬悉皆隱蔽
270 2 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon 能令引趣焰魔羅界
271 2 影像 yǐngxiàng an image 又此眼等猶如影像
272 2 stupid / doltish / foolish / ignorant 猶如愚聾無所覺知
273 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 常生慈心而復增勝
274 2 qīn to invade / to encroach upon / to raid 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
275 2 zhàng to separate 障修福慧
276 2 shǎo few 少欲知足於諸應供而常知分
277 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十四
278 2 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 於自壽命復能棄捨
279 2 thing / matter 又如草木牆壁瓦礫諸非情物無所覺知
280 2 qiān one thousand 我於百千劫中所集善根應當散壞
281 2 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 若不思念佛法僧寶
282 2 不加 bùjiā without / not / un- 如對谷響而不加報
283 2 善行 shànxíng good actions 具足饒益有情善行而於三際不曾暫捨
284 2 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 當趣涅盤無上果
285 2 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 於諸智者不生毀謗
286 2 正直 zhèngzhí upright / upstanding / honest / just and straight 決定正直之語
287 2 菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga 持諸禁戒堅固積集菩提分法
288 2 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 我亦已發如是阿耨多羅三藐三菩提心
289 2 zhàng a cane / a walking stick / a staff 有持刀杖及毒藥
290 2 chù a place / location / a spot / a point 蘊處界法亦復如是
291 2 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 常樂稱讚忍辱波羅蜜多
292 2 覺悟 juéwù awareness 復以善巧種種方便而覺悟之
293 2 智者 zhìzhě a sage / a wise man 於諸智者不生毀謗
294 2 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 正等正覺
295 2 芭蕉 bājiāo Japanese banana / Japanese fibre banana / hardy banana 又此眼等譬如芭蕉
296 2 zàn temporarily 不曾暫捨而安住
297 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 聚散無定體非究竟
298 2 Buddha / Awakened One 而常作意念佛
299 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 當得成就無量善根
300 2 潔白 jiébái pure white 常得成就潔白勝行
301 2 mín clever and agile 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
302 2 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 亦當憶念東方有殑伽沙等世界
303 2 曠野 kuàngyě wilderness 樂居曠野
304 2 打擊 dǎjī to hit / to strike 假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之
305 2 忍受 rěnshòu to bear / to endure 忍受一切諸苦惱事
306 2 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 浮塵之根死法所侵乃見邊際
307 2 壽命 shòumìng life span / life expectancy 於自壽命復能棄捨
308 2 飲食 yǐn shí food and drink 增長往昔普施飲食
309 2 正理 zhènglǐ correct principle 若起瞋恚即非正理
310 2 lún a round / a turn 為諸有情轉妙法輪
311 2 huì anger / rage 不生恚惱亦無怨結
312 2 chēng to call / to address 於持戒中具大名稱
313 2 不如 bùrú not equal to / not as good as 於一切處常獲醜陋不如意報
314 2 諸相 zhūxiāng all appearances 唯常遠離諸相違行
315 2 顯現 xiǎnxiàn to appear 隨諸業惑之所顯現
316 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 斷人修習菩提行法是為魔事
317 2 泡沫 pàomò bubble / foam 譬如泡沫不可撮摩
318 2 便 biàn convenient / handy / easy 一切惡魔即得其便
319 2 難得 nándé difficult to obtain 而為修習難得阿耨多羅三藐三菩提法
320 2 yīn because 瞋恚行業是醜陋因
321 2 親近 qīnjìn to get close to 志樂親近諸善知識
322 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 以善語言化利有情
323 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 持戒波羅蜜多品第七之餘
324 2 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 時諸菩薩為彼如來之所授記
325 2 護身 hù shēn protection of the body 常自護身
326 2 浮雲 fúyún floating clouds / fleeting / transient 又此眼等譬如浮雲
327 2 夢中 mèngzhōng in a dream 又此眼等猶如夢中
328 2 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 而能發起勇猛之心
329 2 加害 jiāhài to do harm to / to cause trouble to 亦不以其不饒益事反相加害
330 2 zhī to know 少欲知足於諸應供而常知分
331 2 shī to lose 初中後時正念無失
332 2 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 菩薩摩訶薩以是持戒波羅蜜多故
333 2 不捨 bùshě reluctant to part with / unwilling to let go of 普於一切無所不捨
334 2 chén dust / dirt 浮塵之根死法所侵乃見邊際
335 2 長夜 chángyè long dark night 我於往昔長夜之中常修如是忍辱觀法
336 2 sēng a monk 念僧
337 2 念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti 念法
338 2 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 廣修殊勝饒益因
339 2 死苦 sǐ kǔ death 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
340 2 殺害 shāhài to kill / to murder 不殺害是名菩薩忍辱
341 2 huì intelligent / clever 唯學佛慧
342 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 譬如電光剎那變滅
343 1 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment 願我當來成等正覺
344 1 善能 shànnéng to be good at 善能調伏一切有情
345 1 jié to bond / to tie / to bind 不生恚惱亦無怨結
346 1 女人 nǚrén woman / women 於諸女人常生厭離
347 1 積聚 jījù to coalesce / to gather together / to amass 一切不淨之所積聚
348 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 隨心所欲自在而行安樂吉祥
349 1 執著 zhízhuó to cling to things as if they were real / to be bound to things 而無執著常修捨行
350 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 若一切有情固來毀罵
351 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 於世間法亦不耽著
352 1 residence / dwelling 樂居曠野
353 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 於諸契經展轉增勝
354 1 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 持諸禁戒而能圓滿檀波羅蜜
355 1 碼碯 mǎnǎo agate / cornelian 硨磲碼碯
356 1 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 對治忿怒瞋恚惡行
357 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 時彼魔眾得聞法已
358 1 chén minister / statesman / official 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
359 1 zhàng weapons 假使有人將諸杖木瓦石種種器仗而打擊之
360 1 畜生 chùsheng animals / domestic animals 生畜生中
361 1 餓鬼趣 è guǐ qù Hungry Ghost Realm 能令引趣無財下劣餓鬼趣中
362 1 西北方 xīběi fāng northwest / northwestern 如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界
363 1 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 遍滿一切閻浮提
364 1 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 隨順業報是名菩薩忍辱
365 1 快樂 kuàilè happy / merry 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
366 1 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 若諸有情棄背菩薩
367 1 諸色 zhūsè various / all kinds 見諸色相非真實故
368 1 biàn to change / to alter 譬如電光剎那變滅
369 1 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 作師子吼
370 1 nán difficult / arduous / hard 云何此中種種難作易作
371 1 jié cut off / to stop 欲來割截我支體
372 1 to translate / to interpret 詔譯
373 1 èr two 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
374 1 空法 kōng fǎ to regard all things as empty 於空法中無我無人
375 1 永不 yǒng bù never / will never 永不墮於貪愛法中
376 1 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
377 1 biān side / boundary / edge / margin 是彼魔眾於五百年中常於我邊作大瞋怒生諸過失
378 1 xué to study / to learn 我今不學諸愚夫
379 1 軌範 guǐfàn a standard / a criterion 障人親近諸軌範師
380 1 道路 dàolù a road / a path 或於道路井邑聚落及白衣舍
381 1 shī teacher 障人親近諸軌範師
382 1 fǎn to return 不從善化返增惡行
383 1 hòu after / later 初中後時正念無失
384 1 方便 fāngbiàn convenient 復以善巧種種方便而覺悟之
385 1 zuì most / extremely / exceedingly 然後應當如是修學最上最勝忍辱波羅蜜多
386 1 不惜 bùxī to not spare / to not hesitate / to not scruple 亦復不惜軀命
387 1 綺語 qǐyǔ flowery writing 寧喪身命遠離綺語
388 1 shǔ a rat / a mouse 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
389 1 初中 chūzhōng junior high school / middle school 初中後時正念無失
390 1 魔障 Mózhàng Māra-hindrances 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
391 1 gòng together 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
392 1 妙果 miào guǒ wonderful fruit 令得出離獲妙果報
393 1 非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 非我善友
394 1 修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth 障修福慧
395 1 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故
396 1 佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual 為能圓滿菩提分法作大佛事
397 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
398 1 shì to show / to reveal 互相教示為善友
399 1 硨磲 chēqú giant clam 硨磲碼碯
400 1 鏡像 jìngxiàng a mirror (for web sites) 此鏡像中無我無人
401 1 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 於三業中而常伺察
402 1 yuàn to blame / to complain 不生恚惱亦無怨結
403 1 誹謗 fěibàng to slander 以麁惡語種種誹謗
404 1 地獄道 Dì Yù Dào Hell / Hell Realm 能令引趣隨地獄道
405 1 yuán fate / predestined affinity 亦如風鳶假緣和合
406 1 千萬 qiānwàn ten million 於百千萬俱胝那由他劫
407 1 語種 yǔzhǒng language type (in a classification) 以麁惡語種種誹謗
408 1 běn measure word for books 成熟有情諸善根本
409 1 樂修 lè xiū joyful cultivation 若諸有情或樂修作種種利益
410 1 法難 fǎ nán persecution of Buddhism 又復為彼諂曲破戒樂不善法難調有情
411 1 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 而復獲得菩薩圓滿殊勝相好是名菩薩忍辱
412 1 無義 wúyì without meaning / nonsense / immoral / faithless 諸相違行無義利事悉能棄捨
413 1 善化 Shànhuà Shanhua 不從善化返增惡行
414 1 fàn to commit crime / to violate 常持禁戒無所毀犯
415 1 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 諸有智者於此戒蘊悉皆具足
416 1 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled 於自心意常極清淨離諸熱惱
417 1 正法 zhèngfǎ proper law 常護正法
418 1 jiāo to teach / to educate / to instruct 互相教示為善友
419 1 充盈 chōngyíng abundant / plentiful 一切珍寶悉充盈
420 1 手足 shǒu zú hands and feet 須我頭目及其骨髓身肉手足
421 1 菩薩心 pú sà xīn Bodhi Mind 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
422 1 guǒ a result / a consequence 當趣涅盤無上果
423 1 jiā to add 加諸瞋恚而行捶打
424 1 之類 zhī lèi and so on / and such 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
425 1 蚊虻 wénméng a bug that is harmful to animals 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
426 1 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於微細有情悉能饒益
427 1 悲心 bēixīn a sympathetic mind 常起悲心慜念有情增長忿怒瞋恚嫉妬墮煩惱中
428 1 十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma 十八不共法
429 1 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 隨順根力應當信解
430 1 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth 菩薩摩訶薩以忍辱故能令有情不墮輪回
431 1 以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking 以要言之
432 1 三衣 sān yī the three robes of monk 耽著三衣是為魔事
433 1 魔王 mówáng a devil king / an evil person 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
434 1 諸如 zhūrú such as 願諸如來攝受於我
435 1 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
436 1 無諍 wú zhèng non-contention 無諍語是名菩薩忍辱
437 1 jìn to enter 若菩薩摩訶薩進求阿耨多羅三藐三菩提時
438 1 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 譬如電光剎那變滅
439 1 普遍 pǔbiàn universal / general / widespread / commonplace 普遍一切而自調伏
440 1 愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla 我今不學諸愚夫
441 1 丈夫 zhàngfu husband 於彼時中有大魔王化五百丈夫眾
442 1 金銀 jīn yín gold and silver 假使有人以金銀瑠璃
443 1 好樂 hǎo lè fondness and happiness 好樂寂靜
444 1 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 持諸禁戒而能圓滿精進波羅蜜
445 1 忿 fèn to get angry 我於爾時不生忿恚
446 1 毒蟲 dúchóng poisonous insect (or spider) 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
447 1 種性 zhǒngxìng lineage / gotra 有情種性本義利
448 1 普施 pǔshī to give universally 增長往昔普施飲食
449 1 受用 shòuyòng to benefit from / convenient to use 自佗受用悉令圓滿
450 1 huàn a fantasy / an illusion 皆悉了知如幻如化
451 1 to enter 諸有魔障於長夜中伺求其便入菩薩心
452 1 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 令得出離獲妙果報
453 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒
454 1 聚散 jùsàn to meet and part 聚散無定體非究竟
455 1 to die 浮塵之根死法所侵乃見邊際
456 1 guǎng wide / large / vast 廣修殊勝饒益因
457 1 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 是三寶力能令一切有情同行是行
458 1 苦毒 kǔdú pain / suffering 堅持苦毒來侵嬈
459 1 斷滅 duànmiè annihilate 斷滅多種潔白之法是為魔事
460 1 白衣 báiyī lay people / the laity 或於道路井邑聚落及白衣舍
461 1 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger 常無瞋恚
462 1 dào way / road / path 菩薩摩訶薩若於菩提道而生退轉
463 1 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 於佛剎中亦如是
464 1 shé snake 老病死苦四蛇二鼠交相侵迫
465 1 應作 yīngzuò a manifestation 此不應作
466 1 fēng wind 亦如風鳶假緣和合
467 1 zhòng heavy 若菩薩於自身中已生未生種種惡病極重苦惱乃至死苦
468 1 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 滿四大洲以用布施
469 1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 猶如諸行皆流轉故
470 1 隨心所欲 suí xīn suǒ yù to follow one's heart's desires / to indulge 隨心所欲自在而行安樂吉祥
471 1 人間 rénjiān the human world / the world 以忍辱力而復獲得人間天上勝妙快樂是名菩薩忍辱
472 1 晝夜 zhòuyè day and night 於五百年中行住坐臥晝夜相逐作大瞋怒
473 1 罪業 zuìyè sin / karma 已作罪業悉皆虛假
474 1 xiàng to appear / to seem / to resemble 又此眼等如鏡中像
475 1 善巧 shànqiǎo virtuous and clever / skilful 復以善巧種種方便而覺悟之
476 1 ròu meat / muscle 須我頭目及其骨髓身肉手足
477 1 持刀 chídāo to hold a knife / knife-wielding 有持刀杖及毒藥
478 1 tàn to sigh 歎未曾有
479 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 通達善法
480 1 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
481 1 soil / ground / land 於少時間悶絕躄地
482 1 gēn origin / cause / basis 浮塵之根死法所侵乃見邊際
483 1 eight 忍辱波羅蜜多品第八之一
484 1 佛心 fóxīn mind of Buddha 歸依諸佛心不退轉
485 1 人天 réntiān the six realms / all living things 於諸人天不生虛誑
486 1 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body 及欲損害菩薩身命
487 1 nán south 如是南西北方四維上下亦有殑伽沙等世界
488 1 琥珀 hǔpò amber 珊瑚琥珀末尼珠等
489 1 毒藥 dúyào poison 有持刀杖及毒藥
490 1 諸多 zhūduō a lot of / a great many 及諸多貪多瞋多癡有情作善緣故
491 1 to rub 譬如泡沫不可撮摩
492 1 大喜 dàxǐ exultation 大慈大悲大喜大捨一切勝法悉皆圓滿
493 1 chún pure 純直無諂
494 1 book / volume
495 1 strong 暴風酷日
496 1 水蛭 shuǐzhì a leech 若蚊虻水蛭毒蟲之類共來觸惱
497 1 麁惡 cū è vile 以麁惡語種種誹謗
498 1 bèi back [of the body] 若諸有情棄背菩薩
499 1 及其 jíqí as well as 須我頭目及其骨髓身肉手足
500 1 廣說 guǎngshuō to explain / to teach 為諸魔眾廣說妙法

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
禁戒 jìnjiè a vow
cháng eternal / nitya
一切 yīqiè all, everything
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
 1. xiàng
 2. xiàng
 3. xiàng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
self / ātman / attan
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
地狱道 地獄道 Dì Yù Dào Hell / Hell Realm
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
饿鬼趣 餓鬼趣 è guǐ qù Hungry Ghost Realm
恶魔 惡魔 èmó Māra
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
佛教协进会 佛教協進會 fójiāo xiéjìnhuì
 1. Association for the Advancement of Buddhism (briefly active in 1912)
 2. Association for the Advancement of Buddhism
轮回 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三恶道 三惡道 Sān è Dào
 1. Three Lower Realms / Three Hell Realms
 2. Three Lower Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善化 Shànhuà Shanhua
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
受者 shòu zhě The Recipient
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西天 Xītiān India / Indian continent
阎浮提 閻浮提 yǎnfútí Jambudvīpa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
应供 應供 yīnggōng
 1. Worthy One / the Buddha
 2. Worthy One (arhat)
 3. Offering
自贡 自貢 zìgòng Zigong

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 326.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
白衣 báiyī lay people / the laity
bào indirect effect / judgement / retribution
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
不净 不淨 bù jìng Impurity / dirty / filthy
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
补特伽罗 補特伽羅 bǔtéjiāluó pudgala / individual / person
禅波罗蜜 禪波羅蜜 chán bōluómì dhyana-paramita / the paramita of meditative concentration
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
缠缚 chánfú
 1. to bind / to bond
 2. to bind
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
常生 cháng shēng eternal life
常行 chángxíng constantly walking in meditation
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
成等正觉 成等正覺 chéng děng zhèngjué attain perfect enlightenment
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
瞋怒 chēnnù aversion / hatred / dveṣa
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 chí jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
chù touch / contact / sparśa
畜生 chùsheng rebirth as an animal
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
麁恶 麁惡 cū è vile
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
de di
truth / satya
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
度脱 度脫 dùtuō to save / to rescue / to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
ēn Gratitude
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法难 法難 fǎ nán persecution of Buddhism
法无我 法無我 fǎ wúwǒ the insubstantiality of dharmas / dharmanairātmya
法相 fǎ xiāng
 1. notions of dharmas / the essential nature of different phenomena
 2. the essential differences between different teachings
 3. the truth
 4. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 5. Dharma Characteristic
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵音 fànyīn
 1. the sound of Buddhist chanting
 2. Brahma's voice
 3. the voices of Buddhas and bodhisattvas
 4. Heavenly Sound
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根力 gēnlì mūlabala / the five sense organs and corresponding consciousnesses
根门 根門 gēnmén indriya / sense organ
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
和合 héhé Harmony
后际 後際 hòu jì a later time
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
幻惑 huànhuò
 1. illusory
 2. to delude
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧波罗蜜 慧波羅蜜 huì bōluómì prajna-paramita / perfection of wisdom
毁呰 毀呰 huǐzǐ to denigrate
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
gatha / hymn / verse
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jià designation / provisional / conventional term
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
嫉妬 jídù Jealousy
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
jié a fetter
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
戒蕴 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
戒行 jièháng to abide by precepts
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
积聚 積聚 jījù accumulation
jìn diligence / perseverance
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
jìng Stillness
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
禁戒 jìnjiè a vow
吉祥 jíxiáng auspicious blessings
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
觉知 覺知 juézhī Awareness
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
空法 kōng fǎ to regard all things as empty
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦毒 kǔdú pain / suffering
Joy
乐修 樂修 lè xiū joyful cultivation
transcendence
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利养 利養 lìyǎng gain
利益 lìyì benefit
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
滿 mǎn Full
měi Beauty
妙果 miào guǒ wonderful fruit
miè the cessation of suffering
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
魔罗 魔羅 Móluó Mara / the Devil / a devil / a demon
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
魔障 Mózhàng
 1. Māra-hindrances
 2. mara-hindrance
那由他 nàyóutā a nayuta
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
逆顺 逆順 nì shùn resisting and complying / disobeying and obeying
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ
 1. to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
破戒 pòjiè to break a precept
菩萨心 菩薩心 pú sà xīn
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
普遍 pǔbiàn universal
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 púsà shēn bodhisattva's body
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提分法 pútífēnfǎ aid to enlightenment / branch of enlightenment / aspect of enlightenment / bodhyaṅga / bojjyaṅga
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
qiān Modest
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
realm / destination
饶益 饒益 ráoyì Benefit
饶益有情 饒益有情 ráoyì yǒuqíng
 1. to benefit living beings
 2. to benefit sentient beings
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人间 人間 rénjiān human world
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
儒童 rútóng a young boy
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三衣 sān yī the three robes of monk
三际 三際 sānjì past, present, and future
散乱 散亂 sànluàn distraction
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善友 shànyǒu a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
深妙 shēn miào profound / deep and subtle
shēng birth
圣种 聖種 shèng zhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
身命 shēnmìng body and life
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shī the practice of selfless giving / dāna
shì meaning / phenomena
shí Real
shī master
shì loka / a world
世智辩聪 世智辯聰 shì zhì biàn cōng Philosophy
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受用 shòuyòng Benefit
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
死苦 sǐ kǔ death
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
四维 四維 sì wéi the four half points of the compass
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
贪爱 貪愛 tānài
 1. passion / desire / rāga
 2. Clinging
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
头陀行 頭陀行 tóutuó xíng an ascetic practice
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
妄念 wàng niàn
 1. false thoughts / deluded thoughts
 2. Delusive Thoughts
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未曾有 wèi céng yǒu
 1. Abdhutadharma (miracles)
 2. Never Before
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
闻慧 聞慧 wénhuì Wisdom from Hearing / śrutamayīprajñā / wisdom from listening
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无常想 無常想 wú cháng xiǎng the notion of impermanence
无瞋恚 無瞋恚 wú chēnhuì free from anger
无诤 無諍 wú zhèng
 1. non-contention
 2. No Disputes
无碍解 無礙解 wúàijiě unhindered understanding
五百年 wǔbǎi nián five hundred years
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏道 無漏道 wúlòu dào the undefiled way / anāsravamārga
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
Joy
latent tendencies / predisposition
现生 現生 xiàn shēng the present life
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
懈倦 xièjuàn tired
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
行法 xíngfǎ cultivation method
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
学佛 學佛 xué fó to learn from the Buddha
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
厌离 厭離 yànlí to give up in disgust
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业行 業行 yèxíng kṛtya / ill usage or treatment
manas / mind / mentation
一大劫 yī dà jié one great kalpa
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
以要言之 yǐ yào yán zhī in summary / essentially speaking
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
义利 義利 yìlì a beneficial meaning
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应供 應供 yīnggōng Worthy One (arhat)
应作 應作 yīngzuò a manifestation
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
缘生 緣生 yuánshēng dependent origination / conditioned origination / dependent arising
愚夫 yúfū a fool / a simpleton / bāla
yùn aggregate / skandha
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva
正等正觉 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhī Understanding
zhì Aspiration
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
执着 執著 zhízhuó
 1. to cling to things as if they were real / to be bound to things
 2. attachment
知足 zhīzú Contentment
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
种性 種性 zhǒngxìng lineage / gotra
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
自心 zì xīn One's Mind
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented
罪业 罪業 zuìyè sin / karma
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement