Glossary and Vocabulary for Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing) 大方廣善巧方便經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
2 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
3 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
4 54 to go; to 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
5 54 to rely on; to depend on 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
6 54 Yu 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
7 54 a crow 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
8 44 self 悲愍我故
9 44 [my] dear 悲愍我故
10 44 Wo 悲愍我故
11 44 self; atman; attan 悲愍我故
12 44 ga 悲愍我故
13 39 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
14 38 suǒ a few; various; some 恣汝所問
15 38 suǒ a place; a location 恣汝所問
16 38 suǒ indicates a passive voice 恣汝所問
17 38 suǒ an ordinal number 恣汝所問
18 38 suǒ meaning 恣汝所問
19 38 suǒ garrison 恣汝所問
20 38 suǒ place; pradeśa 恣汝所問
21 37 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
22 36 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 云何是菩薩摩訶薩善巧方便
23 36 Kangxi radical 49 禮已合掌
24 36 to bring to an end; to stop 禮已合掌
25 36 to complete 禮已合掌
26 36 to demote; to dismiss 禮已合掌
27 36 to recover from an illness 禮已合掌
28 36 former; pūrvaka 禮已合掌
29 36 xīn heart [organ] 令彼聞已心生歡喜
30 36 xīn Kangxi radical 61 令彼聞已心生歡喜
31 36 xīn mind; consciousness 令彼聞已心生歡喜
32 36 xīn the center; the core; the middle 令彼聞已心生歡喜
33 36 xīn one of the 28 star constellations 令彼聞已心生歡喜
34 36 xīn heart 令彼聞已心生歡喜
35 36 xīn emotion 令彼聞已心生歡喜
36 36 xīn intention; consideration 令彼聞已心生歡喜
37 36 xīn disposition; temperament 令彼聞已心生歡喜
38 36 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 令彼聞已心生歡喜
39 34 shí time; a point or period of time 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
40 34 shí a season; a quarter of a year 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
41 34 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
42 34 shí fashionable 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
43 34 shí fate; destiny; luck 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
44 34 shí occasion; opportunity; chance 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
45 34 shí tense 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
46 34 shí particular; special 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
47 34 shí to plant; to cultivate 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
48 34 shí an era; a dynasty 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
49 34 shí time [abstract] 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
50 34 shí seasonal 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
51 34 shí to wait upon 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
52 34 shí hour 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
53 34 shí appropriate; proper; timely 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
54 34 shí Shi 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
55 34 shí a present; currentlt 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
56 34 shí time; kāla 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
57 34 shí at that time; samaya 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
58 33 to be near by; to be close to 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
59 33 at that time 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
60 33 to be exactly the same as; to be thus 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
61 33 supposed; so-called 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
62 33 to arrive at; to ascend 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
63 28 女人 nǚrén woman; women 是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處
64 28 女人 nǚrén wife 是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處
65 27 wáng Wang 舍衛大城有一菩薩名光聚王
66 27 wáng a king 舍衛大城有一菩薩名光聚王
67 27 wáng Kangxi radical 96 舍衛大城有一菩薩名光聚王
68 27 wàng to be king; to rule 舍衛大城有一菩薩名光聚王
69 27 wáng a prince; a duke 舍衛大城有一菩薩名光聚王
70 27 wáng grand; great 舍衛大城有一菩薩名光聚王
71 27 wáng to treat with the ceremony due to a king 舍衛大城有一菩薩名光聚王
72 27 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 舍衛大城有一菩薩名光聚王
73 27 wáng the head of a group or gang 舍衛大城有一菩薩名光聚王
74 27 wáng the biggest or best of a group 舍衛大城有一菩薩名光聚王
75 27 wáng king; best of a kind; rāja 舍衛大城有一菩薩名光聚王
76 26 zhōng middle 諸惡趣中
77 26 zhōng medium; medium sized 諸惡趣中
78 26 zhōng China 諸惡趣中
79 26 zhòng to hit the mark 諸惡趣中
80 26 zhōng midday 諸惡趣中
81 26 zhōng inside 諸惡趣中
82 26 zhōng during 諸惡趣中
83 26 zhōng Zhong 諸惡趣中
84 26 zhōng intermediary 諸惡趣中
85 26 zhōng half 諸惡趣中
86 26 zhòng to reach; to attain 諸惡趣中
87 26 zhòng to suffer; to infect 諸惡趣中
88 26 zhòng to obtain 諸惡趣中
89 26 zhòng to pass an exam 諸惡趣中
90 26 zhōng middle 諸惡趣中
91 26 zhě ca 諸佛如來隨有問者
92 26 善男子 shàn nánzi good men 善男子
93 26 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
94 25 yán to speak; to say; said 前白佛言
95 25 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
96 25 yán Kangxi radical 149 前白佛言
97 25 yán phrase; sentence 前白佛言
98 25 yán a word; a syllable 前白佛言
99 25 yán a theory; a doctrine 前白佛言
100 25 yán to regard as 前白佛言
101 25 yán to act as 前白佛言
102 25 yán word; vacana 前白佛言
103 25 yán speak; vad 前白佛言
104 25 ér Kangxi radical 126 從座而起
105 25 ér as if; to seem like 從座而起
106 25 néng can; able 從座而起
107 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起
108 25 ér to arrive; up to 從座而起
109 25 jīn today; present; now 今正是時
110 25 jīn Jin 今正是時
111 25 jīn modern 今正是時
112 25 jīn now; adhunā 今正是時
113 24 infix potential marker 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
114 24 光聚 guāngjù concentrated radiance; tejorasi 舍衛大城有一菩薩名光聚王
115 23 néng can; able 若能於此一四句偈解了其義
116 23 néng ability; capacity 若能於此一四句偈解了其義
117 23 néng a mythical bear-like beast 若能於此一四句偈解了其義
118 23 néng energy 若能於此一四句偈解了其義
119 23 néng function; use 若能於此一四句偈解了其義
120 23 néng talent 若能於此一四句偈解了其義
121 23 néng expert at 若能於此一四句偈解了其義
122 23 néng to be in harmony 若能於此一四句偈解了其義
123 23 néng to tend to; to care for 若能於此一四句偈解了其義
124 23 néng to reach; to arrive at 若能於此一四句偈解了其義
125 23 néng to be able; śak 若能於此一四句偈解了其義
126 23 néng skilful; pravīṇa 若能於此一四句偈解了其義
127 21 tool; device; utensil; equipment; instrument 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
128 21 to possess; to have 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
129 21 to prepare 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
130 21 to write; to describe; to state 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
131 21 Ju 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
132 21 talent; ability 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
133 21 a feast; food 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
134 21 to arrange; to provide 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
135 21 furnishings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
136 21 to understand 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
137 21 a mat for sitting and sleeping on 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
138 21 Ru River 恣汝所問
139 21 Ru 恣汝所問
140 21 爾時 ěr shí at that time 爾時
141 21 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
142 20 shēng to be born; to give birth 生隨喜心
143 20 shēng to live 生隨喜心
144 20 shēng raw 生隨喜心
145 20 shēng a student 生隨喜心
146 20 shēng life 生隨喜心
147 20 shēng to produce; to give rise 生隨喜心
148 20 shēng alive 生隨喜心
149 20 shēng a lifetime 生隨喜心
150 20 shēng to initiate; to become 生隨喜心
151 20 shēng to grow 生隨喜心
152 20 shēng unfamiliar 生隨喜心
153 20 shēng not experienced 生隨喜心
154 20 shēng hard; stiff; strong 生隨喜心
155 20 shēng having academic or professional knowledge 生隨喜心
156 20 shēng a male role in traditional theatre 生隨喜心
157 20 shēng gender 生隨喜心
158 20 shēng to develop; to grow 生隨喜心
159 20 shēng to set up 生隨喜心
160 20 shēng a prostitute 生隨喜心
161 20 shēng a captive 生隨喜心
162 20 shēng a gentleman 生隨喜心
163 20 shēng Kangxi radical 100 生隨喜心
164 20 shēng unripe 生隨喜心
165 20 shēng nature 生隨喜心
166 20 shēng to inherit; to succeed 生隨喜心
167 20 shēng destiny 生隨喜心
168 20 shēng birth 生隨喜心
169 19 wéi to act as; to serve 各各為其如應演說
170 19 wéi to change into; to become 各各為其如應演說
171 19 wéi to be; is 各各為其如應演說
172 19 wéi to do 各各為其如應演說
173 19 wèi to support; to help 各各為其如應演說
174 19 wéi to govern 各各為其如應演說
175 19 wèi to be; bhū 各各為其如應演說
176 19 to go back; to return 復以一切智心廣施一切眾生
177 19 to resume; to restart 復以一切智心廣施一切眾生
178 19 to do in detail 復以一切智心廣施一切眾生
179 19 to restore 復以一切智心廣施一切眾生
180 19 to respond; to reply to 復以一切智心廣施一切眾生
181 19 Fu; Return 復以一切智心廣施一切眾生
182 19 to retaliate; to reciprocate 復以一切智心廣施一切眾生
183 19 to avoid forced labor or tax 復以一切智心廣施一切眾生
184 19 Fu 復以一切智心廣施一切眾生
185 19 doubled; to overlapping; folded 復以一切智心廣施一切眾生
186 19 a lined garment with doubled thickness 復以一切智心廣施一切眾生
187 19 one 菩薩一萬六千人俱
188 19 Kangxi radical 1 菩薩一萬六千人俱
189 19 pure; concentrated 菩薩一萬六千人俱
190 19 first 菩薩一萬六千人俱
191 19 the same 菩薩一萬六千人俱
192 19 sole; single 菩薩一萬六千人俱
193 19 a very small amount 菩薩一萬六千人俱
194 19 Yi 菩薩一萬六千人俱
195 19 other 菩薩一萬六千人俱
196 19 to unify 菩薩一萬六千人俱
197 19 accidentally; coincidentally 菩薩一萬六千人俱
198 19 abruptly; suddenly 菩薩一萬六千人俱
199 19 one; eka 菩薩一萬六千人俱
200 19 to use; to grasp 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
201 19 to rely on 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
202 19 to regard 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
203 19 to be able to 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
204 19 to order; to command 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
205 19 used after a verb 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
206 19 a reason; a cause 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
207 19 Israel 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
208 19 Yi 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
209 19 use; yogena 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
210 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊處大法座
211 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊處大法座
212 17 zhī to know 汝今當知
213 17 zhī to comprehend 汝今當知
214 17 zhī to inform; to tell 汝今當知
215 17 zhī to administer 汝今當知
216 17 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
217 17 zhī to be close friends 汝今當知
218 17 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
219 17 zhī to receive; to entertain 汝今當知
220 17 zhī knowledge 汝今當知
221 17 zhī consciousness; perception 汝今當知
222 17 zhī a close friend 汝今當知
223 17 zhì wisdom 汝今當知
224 17 zhì Zhi 汝今當知
225 17 zhī Understanding 汝今當知
226 17 zhī know; jña 汝今當知
227 17 to arise; to get up 從座而起
228 17 to rise; to raise 從座而起
229 17 to grow out of; to bring forth; to emerge 從座而起
230 17 to appoint (to an official post); to take up a post 從座而起
231 17 to start 從座而起
232 17 to establish; to build 從座而起
233 17 to draft; to draw up (a plan) 從座而起
234 17 opening sentence; opening verse 從座而起
235 17 to get out of bed 從座而起
236 17 to recover; to heal 從座而起
237 17 to take out; to extract 從座而起
238 17 marks the beginning of an action 從座而起
239 17 marks the sufficiency of an action 從座而起
240 17 to call back from mourning 從座而起
241 17 to take place; to occur 從座而起
242 17 to conjecture 從座而起
243 17 stand up; utthāna 從座而起
244 17 arising; utpāda 從座而起
245 17 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難在大會中
246 17 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難在大會中
247 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得大總持
248 17 děi to want to; to need to 得大總持
249 17 děi must; ought to 得大總持
250 17 de 得大總持
251 17 de infix potential marker 得大總持
252 17 to result in 得大總持
253 17 to be proper; to fit; to suit 得大總持
254 17 to be satisfied 得大總持
255 17 to be finished 得大總持
256 17 děi satisfying 得大總持
257 17 to contract 得大總持
258 17 to hear 得大總持
259 17 to have; there is 得大總持
260 17 marks time passed 得大總持
261 17 obtain; attain; prāpta 得大總持
262 16 jiàn to see 或見一切微妙可愛香樹
263 16 jiàn opinion; view; understanding 或見一切微妙可愛香樹
264 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或見一切微妙可愛香樹
265 16 jiàn refer to; for details see 或見一切微妙可愛香樹
266 16 jiàn to listen to 或見一切微妙可愛香樹
267 16 jiàn to meet 或見一切微妙可愛香樹
268 16 jiàn to receive (a guest) 或見一切微妙可愛香樹
269 16 jiàn let me; kindly 或見一切微妙可愛香樹
270 16 jiàn Jian 或見一切微妙可愛香樹
271 16 xiàn to appear 或見一切微妙可愛香樹
272 16 xiàn to introduce 或見一切微妙可愛香樹
273 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或見一切微妙可愛香樹
274 16 jiàn seeing; observing; darśana 或見一切微妙可愛香樹
275 16 名為 míngwèi to be called 名為菩薩摩訶薩善巧方便
276 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
277 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
278 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願佛世尊廣分別說
279 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願佛世尊廣分別說
280 15 shuì to persuade 願佛世尊廣分別說
281 15 shuō to teach; to recite; to explain 願佛世尊廣分別說
282 15 shuō a doctrine; a theory 願佛世尊廣分別說
283 15 shuō to claim; to assert 願佛世尊廣分別說
284 15 shuō allocution 願佛世尊廣分別說
285 15 shuō to criticize; to scold 願佛世尊廣分別說
286 15 shuō to indicate; to refer to 願佛世尊廣分別說
287 15 shuō speach; vāda 願佛世尊廣分別說
288 15 shuō to speak; bhāṣate 願佛世尊廣分別說
289 15 shuō to instruct 願佛世尊廣分別說
290 14 shī to give; to grant 菩薩亦以平等一切智心施其方便
291 14 shī to act; to do; to execute; to carry out 菩薩亦以平等一切智心施其方便
292 14 shī to deploy; to set up 菩薩亦以平等一切智心施其方便
293 14 shī to relate to 菩薩亦以平等一切智心施其方便
294 14 shī to move slowly 菩薩亦以平等一切智心施其方便
295 14 shī to exert 菩薩亦以平等一切智心施其方便
296 14 shī to apply; to spread 菩薩亦以平等一切智心施其方便
297 14 shī Shi 菩薩亦以平等一切智心施其方便
298 14 shī the practice of selfless giving; dāna 菩薩亦以平等一切智心施其方便
299 14 suí to follow 諸佛如來隨有問者
300 14 suí to listen to 諸佛如來隨有問者
301 14 suí to submit to; to comply with 諸佛如來隨有問者
302 14 suí to be obsequious 諸佛如來隨有問者
303 14 suí 17th hexagram 諸佛如來隨有問者
304 14 suí let somebody do what they like 諸佛如來隨有問者
305 14 suí to resemble; to look like 諸佛如來隨有問者
306 14 zuò to do 作是思惟
307 14 zuò to act as; to serve as 作是思惟
308 14 zuò to start 作是思惟
309 14 zuò a writing; a work 作是思惟
310 14 zuò to dress as; to be disguised as 作是思惟
311 14 zuō to create; to make 作是思惟
312 14 zuō a workshop 作是思惟
313 14 zuō to write; to compose 作是思惟
314 14 zuò to rise 作是思惟
315 14 zuò to be aroused 作是思惟
316 14 zuò activity; action; undertaking 作是思惟
317 14 zuò to regard as 作是思惟
318 14 zuò action; kāraṇa 作是思惟
319 13 善根 shàngēn Wholesome Roots 即以如是善根迴向一切眾生
320 13 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 即以如是善根迴向一切眾生
321 13 jiā ka 有一摩拏嚩迦名曰光明
322 13 jiā ka 有一摩拏嚩迦名曰光明
323 12 Qi 各各為其如應演說
324 11 shòu to suffer; to be subjected to 具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂
325 11 shòu to transfer; to confer 具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂
326 11 shòu to receive; to accept 具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂
327 11 shòu to tolerate 具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂
328 11 shòu feelings; sensations 具善巧方便菩薩摩訶薩隨所向處或見一切眾生受諸快樂
329 11 yòu Kangxi radical 29
330 11 Kangxi radical 71 悉無所取亦無所得
331 11 to not have; without 悉無所取亦無所得
332 11 mo 悉無所取亦無所得
333 11 to not have 悉無所取亦無所得
334 11 Wu 悉無所取亦無所得
335 11 mo 悉無所取亦無所得
336 11 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 今我法中有一苾芻
337 11 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 今我法中有一苾芻
338 11 zhù to dwell; to live; to reside
339 11 zhù to stop; to halt
340 11 zhù to retain; to remain
341 11 zhù to lodge at [temporarily]
342 11 zhù verb complement
343 11 zhù attaching; abiding; dwelling on
344 11 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
345 11 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
346 11 成就 chéngjiù accomplishment 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
347 11 成就 chéngjiù Achievements 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
348 11 成就 chéngjiù to attained; to obtain 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
349 11 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
350 11 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 具善巧方便菩薩摩訶薩能於一施行中成就六波羅蜜多
351 11 仙人 xiānrén an immortal; a celestial being 其巖不遠有五通仙人別止一處
352 11 仙人 xiānrén a sage 其巖不遠有五通仙人別止一處
353 11 rén person; people; a human being 與大苾芻眾八千人
354 11 rén Kangxi radical 9 與大苾芻眾八千人
355 11 rén a kind of person 與大苾芻眾八千人
356 11 rén everybody 與大苾芻眾八千人
357 11 rén adult 與大苾芻眾八千人
358 11 rén somebody; others 與大苾芻眾八千人
359 11 rén an upright person 與大苾芻眾八千人
360 11 rén person; manuṣya 與大苾芻眾八千人
361 10 lìng to make; to cause to be; to lead 令彼聞已心生歡喜
362 10 lìng to issue a command 令彼聞已心生歡喜
363 10 lìng rules of behavior; customs 令彼聞已心生歡喜
364 10 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令彼聞已心生歡喜
365 10 lìng a season 令彼聞已心生歡喜
366 10 lìng respected; good reputation 令彼聞已心生歡喜
367 10 lìng good 令彼聞已心生歡喜
368 10 lìng pretentious 令彼聞已心生歡喜
369 10 lìng a transcending state of existence 令彼聞已心生歡喜
370 10 lìng a commander 令彼聞已心生歡喜
371 10 lìng a commanding quality; an impressive character 令彼聞已心生歡喜
372 10 lìng lyrics 令彼聞已心生歡喜
373 10 lìng Ling 令彼聞已心生歡喜
374 10 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令彼聞已心生歡喜
375 10 to take 有一摩拏嚩迦名曰光明
376 10 to bring 有一摩拏嚩迦名曰光明
377 10 to grasp; to hold 有一摩拏嚩迦名曰光明
378 10 to arrest 有一摩拏嚩迦名曰光明
379 10 da 有一摩拏嚩迦名曰光明
380 10 na 有一摩拏嚩迦名曰光明
381 10 desire 我有少法欲伸請問如來
382 10 to desire; to wish 我有少法欲伸請問如來
383 10 to desire; to intend 我有少法欲伸請問如來
384 10 lust 我有少法欲伸請問如來
385 10 desire; intention; wish; kāma 我有少法欲伸請問如來
386 10 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
387 10 relating to Buddhism 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
388 10 a statue or image of a Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
389 10 a Buddhist text 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
390 10 to touch; to stroke 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
391 10 Buddha 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
392 10 Buddha; Awakened One 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
393 10 如來 rúlái Tathagata 我有少法欲伸請問如來
394 10 如來 Rúlái Tathagata 我有少法欲伸請問如來
395 10 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 我有少法欲伸請問如來
396 10 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 菩薩亦以平等一切智心施其方便
397 10 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 菩薩亦以平等一切智心施其方便
398 10 一切 yīqiè temporary 乃至一切方處
399 10 一切 yīqiè the same 乃至一切方處
400 10 chù a place; location; a spot; a point 世尊處大法座
401 10 chǔ to reside; to live; to dwell 世尊處大法座
402 10 chù an office; a department; a bureau 世尊處大法座
403 10 chù a part; an aspect 世尊處大法座
404 10 chǔ to be in; to be in a position of 世尊處大法座
405 10 chǔ to get along with 世尊處大法座
406 10 chǔ to deal with; to manage 世尊處大法座
407 10 chǔ to punish; to sentence 世尊處大法座
408 10 chǔ to stop; to pause 世尊處大法座
409 10 chǔ to be associated with 世尊處大法座
410 10 chǔ to situate; to fix a place for 世尊處大法座
411 10 chǔ to occupy; to control 世尊處大法座
412 10 chù circumstances; situation 世尊處大法座
413 10 chù an occasion; a time 世尊處大法座
414 10 chù position; sthāna 世尊處大法座
415 10 fu 有一摩拏嚩迦名曰光明
416 10 va 有一摩拏嚩迦名曰光明
417 10 to rub 有一摩拏嚩迦名曰光明
418 10 to approach; to press in 有一摩拏嚩迦名曰光明
419 10 to sharpen; to grind 有一摩拏嚩迦名曰光明
420 10 to obliterate; to erase 有一摩拏嚩迦名曰光明
421 10 to compare notes; to learn by interaction 有一摩拏嚩迦名曰光明
422 10 friction 有一摩拏嚩迦名曰光明
423 10 ma 有一摩拏嚩迦名曰光明
424 10 Māyā 有一摩拏嚩迦名曰光明
425 9 niàn to read aloud 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
426 9 niàn to remember; to expect 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
427 9 niàn to miss 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
428 9 niàn to consider 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
429 9 niàn to recite; to chant 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
430 9 niàn to show affection for 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
431 9 niàn a thought; an idea 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
432 9 niàn twenty 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
433 9 niàn memory 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
434 9 niàn an instant 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
435 9 niàn Nian 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
436 9 niàn mindfulness; smrti 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
437 9 niàn a thought; citta 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
438 9 zhì wisdom; knowledge; understanding 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
439 9 zhì care; prudence 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
440 9 zhì Zhi 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
441 9 zhì clever 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
442 9 zhì Wisdom 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
443 9 zhì jnana; knowing 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
444 9 shàng top; a high position 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
445 9 shang top; the position on or above something 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
446 9 shàng to go up; to go forward 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
447 9 shàng shang 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
448 9 shàng previous; last 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
449 9 shàng high; higher 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
450 9 shàng advanced 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
451 9 shàng a monarch; a sovereign 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
452 9 shàng time 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
453 9 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
454 9 shàng far 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
455 9 shàng big; as big as 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
456 9 shàng abundant; plentiful 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
457 9 shàng to report 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
458 9 shàng to offer 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
459 9 shàng to go on stage 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
460 9 shàng to take office; to assume a post 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
461 9 shàng to install; to erect 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
462 9 shàng to suffer; to sustain 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
463 9 shàng to burn 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
464 9 shàng to remember 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
465 9 shàng to add 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
466 9 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
467 9 shàng to meet 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
468 9 shàng falling then rising (4th) tone 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
469 9 shang used after a verb indicating a result 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
470 9 shàng a musical note 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
471 9 shàng higher, superior; uttara 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
472 9 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如來隨有問者
473 9 Yi 菩薩亦以平等一切智心施其方便
474 8 děng et cetera; and so on 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
475 8 děng to wait 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
476 8 děng to be equal 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
477 8 děng degree; level 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
478 8 děng to compare 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
479 8 děng same; equal; sama 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
480 8 to give 與大苾芻眾八千人
481 8 to accompany 與大苾芻眾八千人
482 8 to particate in 與大苾芻眾八千人
483 8 of the same kind 與大苾芻眾八千人
484 8 to help 與大苾芻眾八千人
485 8 for 與大苾芻眾八千人
486 8 to know; to learn about; to comprehend 悉無所取亦無所得
487 8 detailed 悉無所取亦無所得
488 8 to elaborate; to expound 悉無所取亦無所得
489 8 to exhaust; to use up 悉無所取亦無所得
490 8 strongly 悉無所取亦無所得
491 8 Xi 悉無所取亦無所得
492 8 all; kṛtsna 悉無所取亦無所得
493 8 shēn human body; torso 止於身
494 8 shēn Kangxi radical 158 止於身
495 8 shēn self 止於身
496 8 shēn life 止於身
497 8 shēn an object 止於身
498 8 shēn a lifetime 止於身
499 8 shēn moral character 止於身
500 8 shēn status; identity; position 止於身

Frequencies of all Words

Top 978

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 that; those 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
2 73 another; the other 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
3 73 that; tad 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
4 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
5 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
6 65 菩薩 púsà bodhisattva 菩薩一萬六千人俱
7 54 in; at 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
8 54 in; at 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
9 54 in; at; to; from 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
10 54 to go; to 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
11 54 to rely on; to depend on 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
12 54 to go to; to arrive at 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
13 54 from 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
14 54 give 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
15 54 oppposing 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
16 54 and 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
17 54 compared to 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
18 54 by 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
19 54 and; as well as 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
20 54 for 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
21 54 Yu 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
22 54 a crow 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
23 54 whew; wow 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
24 54 near to; antike 具善巧方便菩薩摩訶薩乃至於彼傍生異類
25 51 shì is; are; am; to be 是諸菩薩智慧
26 51 shì is exactly 是諸菩薩智慧
27 51 shì is suitable; is in contrast 是諸菩薩智慧
28 51 shì this; that; those 是諸菩薩智慧
29 51 shì really; certainly 是諸菩薩智慧
30 51 shì correct; yes; affirmative 是諸菩薩智慧
31 51 shì true 是諸菩薩智慧
32 51 shì is; has; exists 是諸菩薩智慧
33 51 shì used between repetitions of a word 是諸菩薩智慧
34 51 shì a matter; an affair 是諸菩薩智慧
35 51 shì Shi 是諸菩薩智慧
36 51 shì is; bhū 是諸菩薩智慧
37 51 shì this; idam 是諸菩薩智慧
38 44 I; me; my 悲愍我故
39 44 self 悲愍我故
40 44 we; our 悲愍我故
41 44 [my] dear 悲愍我故
42 44 Wo 悲愍我故
43 44 self; atman; attan 悲愍我故
44 44 ga 悲愍我故
45 44 I; aham 悲愍我故
46 39 如是 rúshì thus; so 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
47 39 如是 rúshì thus, so 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
48 39 如是 rúshì thus; evam 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
49 39 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 與如是等無數百千大眾恭敬圍繞
50 38 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 恣汝所問
51 38 suǒ an office; an institute 恣汝所問
52 38 suǒ introduces a relative clause 恣汝所問
53 38 suǒ it 恣汝所問
54 38 suǒ if; supposing 恣汝所問
55 38 suǒ a few; various; some 恣汝所問
56 38 suǒ a place; a location 恣汝所問
57 38 suǒ indicates a passive voice 恣汝所問
58 38 suǒ that which 恣汝所問
59 38 suǒ an ordinal number 恣汝所問
60 38 suǒ meaning 恣汝所問
61 38 suǒ garrison 恣汝所問
62 38 suǒ place; pradeśa 恣汝所問
63 38 suǒ that which; yad 恣汝所問
64 37 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
65 36 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 云何是菩薩摩訶薩善巧方便
66 36 already 禮已合掌
67 36 Kangxi radical 49 禮已合掌
68 36 from 禮已合掌
69 36 to bring to an end; to stop 禮已合掌
70 36 final aspectual particle 禮已合掌
71 36 afterwards; thereafter 禮已合掌
72 36 too; very; excessively 禮已合掌
73 36 to complete 禮已合掌
74 36 to demote; to dismiss 禮已合掌
75 36 to recover from an illness 禮已合掌
76 36 certainly 禮已合掌
77 36 an interjection of surprise 禮已合掌
78 36 this 禮已合掌
79 36 former; pūrvaka 禮已合掌
80 36 former; pūrvaka 禮已合掌
81 36 xīn heart [organ] 令彼聞已心生歡喜
82 36 xīn Kangxi radical 61 令彼聞已心生歡喜
83 36 xīn mind; consciousness 令彼聞已心生歡喜
84 36 xīn the center; the core; the middle 令彼聞已心生歡喜
85 36 xīn one of the 28 star constellations 令彼聞已心生歡喜
86 36 xīn heart 令彼聞已心生歡喜
87 36 xīn emotion 令彼聞已心生歡喜
88 36 xīn intention; consideration 令彼聞已心生歡喜
89 36 xīn disposition; temperament 令彼聞已心生歡喜
90 36 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 令彼聞已心生歡喜
91 34 shí time; a point or period of time 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
92 34 shí a season; a quarter of a year 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
93 34 shí one of the 12 two-hour periods of the day 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
94 34 shí at that time 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
95 34 shí fashionable 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
96 34 shí fate; destiny; luck 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
97 34 shí occasion; opportunity; chance 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
98 34 shí tense 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
99 34 shí particular; special 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
100 34 shí to plant; to cultivate 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
101 34 shí hour (measure word) 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
102 34 shí an era; a dynasty 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
103 34 shí time [abstract] 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
104 34 shí seasonal 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
105 34 shí frequently; often 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
106 34 shí occasionally; sometimes 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
107 34 shí on time 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
108 34 shí this; that 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
109 34 shí to wait upon 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
110 34 shí hour 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
111 34 shí appropriate; proper; timely 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
112 34 shí Shi 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
113 34 shí a present; currentlt 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
114 34 shí time; kāla 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
115 34 shí at that time; samaya 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
116 34 shí then; atha 彼時會中有一菩薩摩訶薩名曰智上
117 33 promptly; right away; immediately 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
118 33 to be near by; to be close to 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
119 33 at that time 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
120 33 to be exactly the same as; to be thus 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
121 33 supposed; so-called 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
122 33 if; but 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
123 33 to arrive at; to ascend 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
124 33 then; following 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
125 33 so; just so; eva 時智上菩薩摩訶薩即白佛言
126 28 女人 nǚrén woman; women 是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處
127 28 女人 nǚrén wife 是時光聚王菩薩別在一聚落中與一女人同坐一處
128 27 wáng Wang 舍衛大城有一菩薩名光聚王
129 27 wáng a king 舍衛大城有一菩薩名光聚王
130 27 wáng Kangxi radical 96 舍衛大城有一菩薩名光聚王
131 27 wàng to be king; to rule 舍衛大城有一菩薩名光聚王
132 27 wáng a prince; a duke 舍衛大城有一菩薩名光聚王
133 27 wáng grand; great 舍衛大城有一菩薩名光聚王
134 27 wáng to treat with the ceremony due to a king 舍衛大城有一菩薩名光聚王
135 27 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 舍衛大城有一菩薩名光聚王
136 27 wáng the head of a group or gang 舍衛大城有一菩薩名光聚王
137 27 wáng the biggest or best of a group 舍衛大城有一菩薩名光聚王
138 27 wáng king; best of a kind; rāja 舍衛大城有一菩薩名光聚王
139 26 zhōng middle 諸惡趣中
140 26 zhōng medium; medium sized 諸惡趣中
141 26 zhōng China 諸惡趣中
142 26 zhòng to hit the mark 諸惡趣中
143 26 zhōng in; amongst 諸惡趣中
144 26 zhōng midday 諸惡趣中
145 26 zhōng inside 諸惡趣中
146 26 zhōng during 諸惡趣中
147 26 zhōng Zhong 諸惡趣中
148 26 zhōng intermediary 諸惡趣中
149 26 zhōng half 諸惡趣中
150 26 zhōng just right; suitably 諸惡趣中
151 26 zhōng while 諸惡趣中
152 26 zhòng to reach; to attain 諸惡趣中
153 26 zhòng to suffer; to infect 諸惡趣中
154 26 zhòng to obtain 諸惡趣中
155 26 zhòng to pass an exam 諸惡趣中
156 26 zhōng middle 諸惡趣中
157 26 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 諸佛如來隨有問者
158 26 zhě that 諸佛如來隨有問者
159 26 zhě nominalizing function word 諸佛如來隨有問者
160 26 zhě used to mark a definition 諸佛如來隨有問者
161 26 zhě used to mark a pause 諸佛如來隨有問者
162 26 zhě topic marker; that; it 諸佛如來隨有問者
163 26 zhuó according to 諸佛如來隨有問者
164 26 zhě ca 諸佛如來隨有問者
165 26 善男子 shàn nánzi good men 善男子
166 26 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
167 26 this; these 此香樹
168 26 in this way 此香樹
169 26 otherwise; but; however; so 此香樹
170 26 at this time; now; here 此香樹
171 26 this; here; etad 此香樹
172 25 yán to speak; to say; said 前白佛言
173 25 yán language; talk; words; utterance; speech 前白佛言
174 25 yán Kangxi radical 149 前白佛言
175 25 yán a particle with no meaning 前白佛言
176 25 yán phrase; sentence 前白佛言
177 25 yán a word; a syllable 前白佛言
178 25 yán a theory; a doctrine 前白佛言
179 25 yán to regard as 前白佛言
180 25 yán to act as 前白佛言
181 25 yán word; vacana 前白佛言
182 25 yán speak; vad 前白佛言
183 25 ér and; as well as; but (not); yet (not) 從座而起
184 25 ér Kangxi radical 126 從座而起
185 25 ér you 從座而起
186 25 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 從座而起
187 25 ér right away; then 從座而起
188 25 ér but; yet; however; while; nevertheless 從座而起
189 25 ér if; in case; in the event that 從座而起
190 25 ér therefore; as a result; thus 從座而起
191 25 ér how can it be that? 從座而起
192 25 ér so as to 從座而起
193 25 ér only then 從座而起
194 25 ér as if; to seem like 從座而起
195 25 néng can; able 從座而起
196 25 ér whiskers on the cheeks; sideburns 從座而起
197 25 ér me 從座而起
198 25 ér to arrive; up to 從座而起
199 25 ér possessive 從座而起
200 25 ér and; ca 從座而起
201 25 jīn today; present; now 今正是時
202 25 jīn Jin 今正是時
203 25 jīn modern 今正是時
204 25 jīn now; adhunā 今正是時
205 24 not; no 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
206 24 expresses that a certain condition cannot be acheived 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
207 24 as a correlative 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
208 24 no (answering a question) 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
209 24 forms a negative adjective from a noun 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
210 24 at the end of a sentence to form a question 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
211 24 to form a yes or no question 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
212 24 infix potential marker 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
213 24 no; na 具善巧方便菩薩摩訶薩於諸眾生所有善根不念破壞
214 24 光聚 guāngjù concentrated radiance; tejorasi 舍衛大城有一菩薩名光聚王
215 24 ruò to seem; to be like; as 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
216 24 ruò seemingly 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
217 24 ruò if 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
218 24 ruò you 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
219 24 ruò this; that 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
220 24 ruò and; or 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
221 24 ruò as for; pertaining to 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
222 24 pomegranite 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
223 24 ruò to choose 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
224 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
225 24 ruò thus 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
226 24 ruò pollia 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
227 24 ruò Ruo 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
228 24 ruò only then 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
229 24 ja 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
230 24 jñā 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
231 24 ruò if; yadi 具善巧方便菩薩摩訶薩若時往彼十方世界
232 23 néng can; able 若能於此一四句偈解了其義
233 23 néng ability; capacity 若能於此一四句偈解了其義
234 23 néng a mythical bear-like beast 若能於此一四句偈解了其義
235 23 néng energy 若能於此一四句偈解了其義
236 23 néng function; use 若能於此一四句偈解了其義
237 23 néng may; should; permitted to 若能於此一四句偈解了其義
238 23 néng talent 若能於此一四句偈解了其義
239 23 néng expert at 若能於此一四句偈解了其義
240 23 néng to be in harmony 若能於此一四句偈解了其義
241 23 néng to tend to; to care for 若能於此一四句偈解了其義
242 23 néng to reach; to arrive at 若能於此一四句偈解了其義
243 23 néng as long as; only 若能於此一四句偈解了其義
244 23 néng even if 若能於此一四句偈解了其義
245 23 néng but 若能於此一四句偈解了其義
246 23 néng in this way 若能於此一四句偈解了其義
247 23 néng to be able; śak 若能於此一四句偈解了其義
248 23 néng skilful; pravīṇa 若能於此一四句偈解了其義
249 21 tool; device; utensil; equipment; instrument 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
250 21 to possess; to have 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
251 21 measure word for devices, coffins, dead bodies, etc 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
252 21 to prepare 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
253 21 to write; to describe; to state 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
254 21 Ju 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
255 21 talent; ability 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
256 21 a feast; food 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
257 21 all; entirely; completely; in detail 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
258 21 to arrange; to provide 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
259 21 furnishings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
260 21 pleased; contentedly 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
261 21 to understand 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
262 21 together; saha 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
263 21 a mat for sitting and sleeping on 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
264 21 you; thou 恣汝所問
265 21 Ru River 恣汝所問
266 21 Ru 恣汝所問
267 21 you; tvam; bhavat 恣汝所問
268 21 爾時 ěr shí at that time 爾時
269 21 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
270 20 shēng to be born; to give birth 生隨喜心
271 20 shēng to live 生隨喜心
272 20 shēng raw 生隨喜心
273 20 shēng a student 生隨喜心
274 20 shēng life 生隨喜心
275 20 shēng to produce; to give rise 生隨喜心
276 20 shēng alive 生隨喜心
277 20 shēng a lifetime 生隨喜心
278 20 shēng to initiate; to become 生隨喜心
279 20 shēng to grow 生隨喜心
280 20 shēng unfamiliar 生隨喜心
281 20 shēng not experienced 生隨喜心
282 20 shēng hard; stiff; strong 生隨喜心
283 20 shēng very; extremely 生隨喜心
284 20 shēng having academic or professional knowledge 生隨喜心
285 20 shēng a male role in traditional theatre 生隨喜心
286 20 shēng gender 生隨喜心
287 20 shēng to develop; to grow 生隨喜心
288 20 shēng to set up 生隨喜心
289 20 shēng a prostitute 生隨喜心
290 20 shēng a captive 生隨喜心
291 20 shēng a gentleman 生隨喜心
292 20 shēng Kangxi radical 100 生隨喜心
293 20 shēng unripe 生隨喜心
294 20 shēng nature 生隨喜心
295 20 shēng to inherit; to succeed 生隨喜心
296 20 shēng destiny 生隨喜心
297 20 shēng birth 生隨喜心
298 19 wèi for; to 各各為其如應演說
299 19 wèi because of 各各為其如應演說
300 19 wéi to act as; to serve 各各為其如應演說
301 19 wéi to change into; to become 各各為其如應演說
302 19 wéi to be; is 各各為其如應演說
303 19 wéi to do 各各為其如應演說
304 19 wèi for 各各為其如應演說
305 19 wèi because of; for; to 各各為其如應演說
306 19 wèi to 各各為其如應演說
307 19 wéi in a passive construction 各各為其如應演說
308 19 wéi forming a rehetorical question 各各為其如應演說
309 19 wéi forming an adverb 各各為其如應演說
310 19 wéi to add emphasis 各各為其如應演說
311 19 wèi to support; to help 各各為其如應演說
312 19 wéi to govern 各各為其如應演說
313 19 wèi to be; bhū 各各為其如應演說
314 19 again; more; repeatedly 復以一切智心廣施一切眾生
315 19 to go back; to return 復以一切智心廣施一切眾生
316 19 to resume; to restart 復以一切智心廣施一切眾生
317 19 to do in detail 復以一切智心廣施一切眾生
318 19 to restore 復以一切智心廣施一切眾生
319 19 to respond; to reply to 復以一切智心廣施一切眾生
320 19 after all; and then 復以一切智心廣施一切眾生
321 19 even if; although 復以一切智心廣施一切眾生
322 19 Fu; Return 復以一切智心廣施一切眾生
323 19 to retaliate; to reciprocate 復以一切智心廣施一切眾生
324 19 to avoid forced labor or tax 復以一切智心廣施一切眾生
325 19 particle without meaing 復以一切智心廣施一切眾生
326 19 Fu 復以一切智心廣施一切眾生
327 19 repeated; again 復以一切智心廣施一切眾生
328 19 doubled; to overlapping; folded 復以一切智心廣施一切眾生
329 19 a lined garment with doubled thickness 復以一切智心廣施一切眾生
330 19 again; punar 復以一切智心廣施一切眾生
331 19 one 菩薩一萬六千人俱
332 19 Kangxi radical 1 菩薩一萬六千人俱
333 19 as soon as; all at once 菩薩一萬六千人俱
334 19 pure; concentrated 菩薩一萬六千人俱
335 19 whole; all 菩薩一萬六千人俱
336 19 first 菩薩一萬六千人俱
337 19 the same 菩薩一萬六千人俱
338 19 each 菩薩一萬六千人俱
339 19 certain 菩薩一萬六千人俱
340 19 throughout 菩薩一萬六千人俱
341 19 used in between a reduplicated verb 菩薩一萬六千人俱
342 19 sole; single 菩薩一萬六千人俱
343 19 a very small amount 菩薩一萬六千人俱
344 19 Yi 菩薩一萬六千人俱
345 19 other 菩薩一萬六千人俱
346 19 to unify 菩薩一萬六千人俱
347 19 accidentally; coincidentally 菩薩一萬六千人俱
348 19 abruptly; suddenly 菩薩一萬六千人俱
349 19 or 菩薩一萬六千人俱
350 19 one; eka 菩薩一萬六千人俱
351 19 so as to; in order to 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
352 19 to use; to regard as 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
353 19 to use; to grasp 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
354 19 according to 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
355 19 because of 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
356 19 on a certain date 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
357 19 and; as well as 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
358 19 to rely on 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
359 19 to regard 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
360 19 to be able to 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
361 19 to order; to command 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
362 19 further; moreover 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
363 19 used after a verb 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
364 19 very 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
365 19 already 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
366 19 increasingly 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
367 19 a reason; a cause 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
368 19 Israel 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
369 19 Yi 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
370 19 use; yogena 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
371 19 dāng to be; to act as; to serve as 汝今當知
372 19 dāng at or in the very same; be apposite 汝今當知
373 19 dāng dang (sound of a bell) 汝今當知
374 19 dāng to face 汝今當知
375 19 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 汝今當知
376 19 dāng to manage; to host 汝今當知
377 19 dāng should 汝今當知
378 19 dāng to treat; to regard as 汝今當知
379 19 dǎng to think 汝今當知
380 19 dàng suitable; correspond to 汝今當知
381 19 dǎng to be equal 汝今當知
382 19 dàng that 汝今當知
383 19 dāng an end; top 汝今當知
384 19 dàng clang; jingle 汝今當知
385 19 dāng to judge 汝今當知
386 19 dǎng to bear on one's shoulder 汝今當知
387 19 dàng the same 汝今當知
388 19 dàng to pawn 汝今當知
389 19 dàng to fail [an exam] 汝今當知
390 19 dàng a trap 汝今當知
391 19 dàng a pawned item 汝今當知
392 19 dāng will be; bhaviṣyati 汝今當知
393 18 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊處大法座
394 18 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊處大法座
395 17 zhī to know 汝今當知
396 17 zhī to comprehend 汝今當知
397 17 zhī to inform; to tell 汝今當知
398 17 zhī to administer 汝今當知
399 17 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
400 17 zhī to be close friends 汝今當知
401 17 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
402 17 zhī to receive; to entertain 汝今當知
403 17 zhī knowledge 汝今當知
404 17 zhī consciousness; perception 汝今當知
405 17 zhī a close friend 汝今當知
406 17 zhì wisdom 汝今當知
407 17 zhì Zhi 汝今當知
408 17 zhī Understanding 汝今當知
409 17 zhī know; jña 汝今當知
410 17 to arise; to get up 從座而起
411 17 case; instance; batch; group 從座而起
412 17 to rise; to raise 從座而起
413 17 to grow out of; to bring forth; to emerge 從座而起
414 17 to appoint (to an official post); to take up a post 從座而起
415 17 to start 從座而起
416 17 to establish; to build 從座而起
417 17 to draft; to draw up (a plan) 從座而起
418 17 opening sentence; opening verse 從座而起
419 17 to get out of bed 從座而起
420 17 to recover; to heal 從座而起
421 17 to take out; to extract 從座而起
422 17 marks the beginning of an action 從座而起
423 17 marks the sufficiency of an action 從座而起
424 17 to call back from mourning 從座而起
425 17 to take place; to occur 從座而起
426 17 from 從座而起
427 17 to conjecture 從座而起
428 17 stand up; utthāna 從座而起
429 17 arising; utpāda 從座而起
430 17 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難在大會中
431 17 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難在大會中
432 17 yǒu is; are; to exist 諸佛如來隨有問者
433 17 yǒu to have; to possess 諸佛如來隨有問者
434 17 yǒu indicates an estimate 諸佛如來隨有問者
435 17 yǒu indicates a large quantity 諸佛如來隨有問者
436 17 yǒu indicates an affirmative response 諸佛如來隨有問者
437 17 yǒu a certain; used before a person, time, or place 諸佛如來隨有問者
438 17 yǒu used to compare two things 諸佛如來隨有問者
439 17 yǒu used in a polite formula before certain verbs 諸佛如來隨有問者
440 17 yǒu used before the names of dynasties 諸佛如來隨有問者
441 17 yǒu a certain thing; what exists 諸佛如來隨有問者
442 17 yǒu multiple of ten and ... 諸佛如來隨有問者
443 17 yǒu abundant 諸佛如來隨有問者
444 17 yǒu purposeful 諸佛如來隨有問者
445 17 yǒu You 諸佛如來隨有問者
446 17 yǒu 1. existence; 2. becoming 諸佛如來隨有問者
447 17 yǒu becoming; bhava 諸佛如來隨有問者
448 17 de potential marker 得大總持
449 17 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 得大總持
450 17 děi must; ought to 得大總持
451 17 děi to want to; to need to 得大總持
452 17 děi must; ought to 得大總持
453 17 de 得大總持
454 17 de infix potential marker 得大總持
455 17 to result in 得大總持
456 17 to be proper; to fit; to suit 得大總持
457 17 to be satisfied 得大總持
458 17 to be finished 得大總持
459 17 de result of degree 得大總持
460 17 de marks completion of an action 得大總持
461 17 děi satisfying 得大總持
462 17 to contract 得大總持
463 17 marks permission or possibility 得大總持
464 17 expressing frustration 得大總持
465 17 to hear 得大總持
466 17 to have; there is 得大總持
467 17 marks time passed 得大總持
468 17 obtain; attain; prāpta 得大總持
469 16 jiàn to see 或見一切微妙可愛香樹
470 16 jiàn opinion; view; understanding 或見一切微妙可愛香樹
471 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 或見一切微妙可愛香樹
472 16 jiàn refer to; for details see 或見一切微妙可愛香樹
473 16 jiàn passive marker 或見一切微妙可愛香樹
474 16 jiàn to listen to 或見一切微妙可愛香樹
475 16 jiàn to meet 或見一切微妙可愛香樹
476 16 jiàn to receive (a guest) 或見一切微妙可愛香樹
477 16 jiàn let me; kindly 或見一切微妙可愛香樹
478 16 jiàn Jian 或見一切微妙可愛香樹
479 16 xiàn to appear 或見一切微妙可愛香樹
480 16 xiàn to introduce 或見一切微妙可愛香樹
481 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 或見一切微妙可愛香樹
482 16 jiàn seeing; observing; darśana 或見一切微妙可愛香樹
483 16 名為 míngwèi to be called 名為菩薩摩訶薩善巧方便
484 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
485 16 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 具善巧方便菩薩摩訶薩以一方便普令一切眾生如理修行
486 15 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 願佛世尊廣分別說
487 15 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 願佛世尊廣分別說
488 15 shuì to persuade 願佛世尊廣分別說
489 15 shuō to teach; to recite; to explain 願佛世尊廣分別說
490 15 shuō a doctrine; a theory 願佛世尊廣分別說
491 15 shuō to claim; to assert 願佛世尊廣分別說
492 15 shuō allocution 願佛世尊廣分別說
493 15 shuō to criticize; to scold 願佛世尊廣分別說
494 15 shuō to indicate; to refer to 願佛世尊廣分別說
495 15 shuō speach; vāda 願佛世尊廣分別說
496 15 shuō to speak; bhāṣate 願佛世尊廣分別說
497 15 shuō to instruct 願佛世尊廣分別說
498 15 such as; for example; for instance 各各為其如應演說
499 15 if 各各為其如應演說
500 15 in accordance with 各各為其如應演說

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
that; tad
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
宝手 寶手 98 Ratnapani
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大方广善巧方便经 大方廣善巧方便經 100 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing)
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
梵界 102 Brahma World
梵天界 102 Brahma's Realm
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
广博严净 廣博嚴淨 103 Vairocana
拘留孙佛 拘留孫佛 106 Krakucchanda Buddha
108 Liao
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
目干连 目乾連 109 Maudgalyāyana
能忍 110 able to endure; sahā
涅盘 涅盤 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
普愿 普願 112 Nanquan; Puyuan
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
舍卫大城 舍衛大城 115 Sravasti; Savatthi
舍卫国 舍衛國 115 Sravasti; Savatthi
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
耶输陀罗 耶輸陀羅 121 Yasodhara
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
中共 122 Chinese Communist Party

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 153.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿兰那 阿蘭那 196 a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
安隐 安隱 196
 1. tranquil
 2. Kshama; Kṣama; Kṣema
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍众 苾芻眾 98 community of monastics; sangha
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施波罗蜜多 布施波羅蜜多 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
禅定波罗蜜 禪定波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 99 sila-paramita; the paramita of proper conduct
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大黑 100 Mahakala
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
地大 100 earth; earth element
定品 100 body of meditation; aggregate of meditation; samādhi-skandha
地中 100 secondary buildings on monastery grounds
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二乘 195 the two vehicles
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福行 102 actions that product merit
根力 103 mūlabala; the five sense organs and corresponding consciousnesses
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
广大心 廣大心 103 magnanimous
光聚 103 concentrated radiance; tejorasi
果报 果報 103 fruition; the result of karma
慧品 104 body of wisdom; aggregate of wisdom; prajñā-skandha
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
伽陀 106 gatha; verse
戒品 106 body of morality; aggregate of morality; śīla-skandha
解脱知见品 解脫知見品 106 body of knowledge and experience of liberation
解脱品 解脫品 106 body of liberation; aggregate of liberation; vimukti-skanda
戒行 106 to abide by precepts
精进波罗蜜 精進波羅蜜 106 virya-paramita; the paramita of diligence
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
近事 106 disciple; lay person
近住 106 fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
卷第一 106 scroll 1
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
乐求 樂求 108 seek pleasure
了知 108 to understand clearly
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
名曰 109 to be named; to be called
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
恼害 惱害 110 malicious feeling
念言 110 words from memory
傍生 112 [rebirth as an] animal
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
悭心 慳心 113 a miserly mind
取着 取著 113 grasping; attachment
染法 114 kleśa; mental affliction
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
如理 114 principle of suchness
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善巧方便 115 skillful and expedient means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生起 115 cause; arising
胜行 勝行 115 distinguished actions
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 giver
十方世界 115 the worlds in all ten directions
事相 115 phenomenon; esoteric practice
受者 115 recipient
受决 受決 115 a prophecy
四句偈 115 a four line gatha
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我相 119 the notion of a self
我有 119 the illusion of the existence of self
我身 119 I; myself
无碍辩 無礙辯 119 unhindered eloquence
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无所得 無所得 119 nothing to be attained
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
五欲 五慾 119 the five desires
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无漏道 無漏道 119 the undefiled way; anāsravamārga
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无异想 無異想 119 thoughts never partial
懈倦 120 tired
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
心所 120 a mental factor; caitta
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
修空 120 cultivation of emptiness
一佛 121 one Buddha
异见 異見 121 different view
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一境 121
 1. one realm
 2. singled pointed focus
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
欲爱 欲愛 121
 1. passionate love
 2. love inspired by desire
欲法 121 with desire
欲生 121 arising from desire
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
正士 122 correct scholar; bodhisattva
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
智慧波罗蜜 智慧波羅蜜 122 prajna-paramita; perfection of wisdom
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
作善 122 to do good deeds