Glossary and Vocabulary for Dasheng Yujia Jingang Xing Hai Manshushili Qian Bi Qian Bo Da Jiao Wang Jing 《大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經》, Scroll 3

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 137 yǐn to lead / to guide 二合引
2 88 èr two 此門中說有二品
3 84 to join / to combine 二合引
4 64 菩薩 púsà bodhisatta 告師子勇猛菩薩等
5 49 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 爾時如來次說無動門
6 49 fu 薩嚩怛
7 39 to enter 云何次第得入無動門
8 33 guān to look at / to watch / to observe 一者入羅字觀本
9 32 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
10 30 lìng to make / to cause to be / to lead 能令自身暴惡之性能忍能受
11 29 xìng gender 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
12 29 Sa 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
13 29 suō to dance / to frolic 娑嚩
14 28 金剛 jīngāng a diamond 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
15 27 zhèng proof 助證寤聖力第三品
16 27 shí ten 有十大士上意菩薩等
17 26 néng can / able 能自護身亦護他身
18 26 qiān one thousand 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
19 26 shí time / a period of time 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
20 25 shàng top / a high position 有十大士上意菩薩等
21 24 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 爾時如來次說無動門
22 24 wěi tail 拏尾
23 24 Buddha / Awakened One 於後末世有佛出時
24 23 duō to tremble / to shiver 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
25 23 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 先當修入一切法如來大慈心
26 23 big / great / huge / large / major 大廣智不空奉
27 21 名為 míngwèi to be called 名為慈德
28 21 děng et cetera / and so on 告師子勇猛菩薩等
29 20 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 為度有情修持如來祕密三摩地觀
30 19 Na 娜莫三漫多吉抳夜
31 18 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就一切無上菩提
32 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
33 17 grieved / saddened 薩嚩怛
34 17 祕密 mìmì a secret 為度有情修持如來祕密三摩地觀
35 17 to be kind / to be charitable / to be benevolent 名為慈德
36 17 jiā jia 攞麼攞迦覽迦
37 16 to irritate / to vex / to offend / to incite 囉步惹誐
38 16 shě to give 娜捨匿
39 15 聖性 shèng xìng divine nature 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
40 15 verbose / talkative 暴麼抳嚕質囉迦攞
41 15 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 臂千鉢大教王經卷第三
42 15 hǎi the sea / a sea / the ocean 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
43 14 xiū to decorate / to embellish 同修普賢本行願故
44 14 soil / ground / land 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
45 14 mén door / gate / doorway / gateway 爾時如來次說無動門
46 14 idea 有十大士上意菩薩等
47 14 power / force / strength 助證寤聖力第三品
48 13 bǎi one hundred 一者能令證入百千
49 13 shèng divine / holy / sacred / ārya 助證寤聖力第三品
50 13 tóng like / same / similar 更同共
51 13 證入 zhèngrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation 云何名為修持證入如來大慈心
52 13 ǎn Om
53 13 jiàn to see 見三世眾生彼有諸愆犯禁之名
54 13 shì a generation 於其世中
55 13 a mile 楞訖哩
56 13 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有師子臆世界之中
57 12 大法 dà fǎ fundamental rules 種成就金剛菩提三密大法觀
58 12 聖智 shèngzhì intelligent and wise 者入三摩地證入聖智三摩地時
59 12 to reach 是時師子勇猛菩薩及
60 11 é to intone 誐諦毘喻
61 11 xīn heart 先當修入一切法如來大慈心
62 11 十方 shí fāng the ten directions 一者先說十方大菩薩出
63 11 you 尾儞也
64 11 duò to carry on one's back 馱沒地毘喻
65 11 to adjoin / to border 馱沒地毘喻
66 11 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 後與毘盧遮那
67 11 chí to grasp / to hold 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
68 11 a herb / an aromatic plant 則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩
69 11 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 有十大士上意菩薩等
70 10 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩埵
71 10 zhòng many / numerous 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
72 10 xíng to walk / to move 行觀門學如來修持祕密瑜伽法教
73 10 to drag 曳薩迦
74 9 to limp 囉跛囉麼
75 9 師子 shīzi a lion 告師子勇猛菩薩等
76 9 method / way 法見道顯教修持第四品
77 9 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願如來
78 9 hōng hong 吽吽爾曩職
79 9 摩訶薩埵 móhēsàduǒ mahasattva / mohasattva / a great being 菩提薩埵大摩訶薩埵
80 9 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 六足四足尊等金剛陀羅尼
81 9 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊釋迦牟尼如來
82 9 to take 拏尾
83 8 wood / lumber
84 8 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
85 8 arm 臂千鉢大教王經卷第三
86 8 zhōng middle 門中
87 8 wilderness 素失唎野哆
88 8 can / may / permissible
89 8 mother 母惹
90 8 sān three 三者入三摩地時
91 8 dòng to move / to act 爾時如來次說無動門
92 8 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言
93 8 to go 去引
94 8 to attain / to reach 忍力達空不見本性內外諸忍
95 8 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 我當修行助佛揚化
96 8 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 不見一切眾生
97 8 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 一者入三摩地觀
98 8 曼殊 mànshū mañju / beautiful / lovely / charming 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
99 8 勇猛 yǒngměng ardency 告師子勇猛菩薩等
100 8 a set square / a rule / a regulation / a pattern 麼矩吒儞迦篩哆播娜
101 8 zhà shout in a rage / roar / bellow 馱囉惹吒
102 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 觀察根本自性
103 7 to calculate / to compute / to count 計曳
104 7 one 具是慈者能普覆一
105 7 xiān first 一者先說十方大菩薩出
106 7 to broadcast 麼矩吒儞迦篩哆播娜
107 7 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 入無動涅槃無性
108 7 nán south
109 7 female / feminine
110 7 to fear
111 7 zhǒng kind / type 十種觀
112 7 三密 sān mì three mysteries 菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教
113 7 xīn to be tired
114 7 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 聖力加持十大
115 7 niàn twenty / twentieth
116 7 kōng empty / void / hollow 空離塵義
117 7 to crush / to mash / to grind 娜莫三漫多吉抳夜
118 7 hàn regret 憾耨棄姤
119 7 grandmother 婆誐梵褥棄跢
120 7 luó to split / to rend / to choose / to rub / to wipe 攞麼攞迦覽迦
121 7 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 一者先說十方大菩薩出
122 7 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
123 6 shēng to be born / to give birth 得生大慈心故
124 6 爾時 ěr shí at that time 爾時如來次說無動門
125 6 圓滿 yuánmǎn satisfactory 悉圓滿
126 6 sǎn scattered (grains of rice) / mixed 三藐糝
127 6 to congratulate 囉賀
128 6 摩訶 móhē great 也摩訶
129 6 capacity / degree / a standard / a measure 為度有情修持如來祕密三摩地觀
130 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提
131 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 常作一切清淨勝相
132 6 speed 速證神力聖
133 6 Qu 跋誐麼迦素佉娜娜
134 6 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 世尊釋迦牟尼如來
135 6 wáng Wang 臂千鉢大教王經卷第三
136 6 觀門 guān mén the gate of contemplation 性觀門三摩地者
137 6 to know / to learn about / to comprehend 而悉能知
138 6 duò duo 婆誐梵褥棄跢
139 6 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 菩薩及有當來一切有情眾生
140 6 lái to come 當來但有佛出
141 6 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 菩提薩埵大摩訶薩埵
142 6 shēn human body / torso 殊室利身是也
143 6 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
144 6 zhù to help / to assist 助證寤聖力第三品
145 6 to stop 楞訖哩
146 6 fàn Sanskrit 得梵釋天龍之所禮
147 6 qiē to cut / to mince / to slice / to carve
148 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 道力神通自在聖智
149 6 duǒ hardened dirt or clay / cluster 埵大摩訶薩埵
150 6 zhào to illuminate / to shine
151 6 to carry 提薩埵大摩訶薩埵
152 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 徐翼反
153 5 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提
154 5 sēng a monk 也薩嚩僧
155 5 Pàn Pan 抳吽吽泮泮吒
156 5 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 遍含有情總得解脫
157 5 虛空 xūkōng empty space 虛空轉輪聖王
158 5 yán to speak / to say / said 菩薩言
159 5 mào hat / cap 帽地薩怛嚩
160 5 xué to study / to learn 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
161 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 先當修入一切法如來大慈心
162 5 根本 gēnběn fundamental / basic 觀察根本自性
163 5 瑜伽 yújiā yoga 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
164 5 往昔 wǎngxī in the past 於往昔久遠已前世時
165 5 tranquil 名為殊勝寂性慈
166 5 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
167 5 寂靜 jìjìng quiet 菩薩證得寂靜慈者
168 5 gào to tell / to say / said / told 告師子勇猛菩薩等
169 5 huì intelligent / clever 曼殊慧劍
170 5 有情 yǒuqíng sentient beings 為度有情修持如來祕密三摩地觀
171 5 心性 xīnxìng one's nature / temperament 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
172 5 nòu hoe 憾耨棄姤
173 5 因地 yīndì the circumstances of place 薩摩訶薩因地先世
174 5 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
175 5 大願 dà yuàn a vow 修行毘盧遮那如來本行大願祕密法教
176 5 màn overflow of water 娜莫三漫多吉抳夜
177 5 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 菩薩及有當來一切有情眾生
178 5 màn long / extended / vast 是曼
179 5 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 入無動涅槃無性
180 5 yòng to use / to apply 增用加持一切菩
181 5 day of the month / a certain day 則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵
182 5 修持 xiūchí to practice / to cultivate 法見道顯教修持第四品
183 5 大會 dàhuì general assembly / convention 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
184 5 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者入羅字觀本
185 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 相助護神通感應
186 5 pǐn product / goods / thing 此門中說有二品
187 5 普賢 Pǔxián Samantabhadra 同修普賢本行願故
188 5 luò to fall / to drop 落鉢囉
189 5 plain / white 臘馱尾惹也素囉哆
190 5 方便 fāngbiàn convenient 入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩
191 5 之中 zhīzhōng inside 就此五門之中
192 5 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 訶薩埵
193 4 shì a gentleman / a knight
194 4 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
195 4 níng weak / wearied / distressed 唵母儜母儜母儜嚩
196 4 míng bright / brilliant 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
197 4 修證 xiū zhèng cultivation and realization 亦修證普賢行願曼殊聖性
198 4 心觀 xīnguān contemplation on the mind 性大慈心觀
199 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 作滿月光明菩提道場神者
200 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 能令自身暴惡之性能忍能受
201 4 níng Nanjing
202 4 hòu after / later 二者後演一切賢聖入
203 4 honey 捨麼野捨麼野阿蜜哩
204 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三昧
205 4 qián front 發大誓願向世尊前
206 4 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 馱沒地毘喻
207 4 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 證真如慈本體無變實性清
208 4 歡喜 huānxǐ joyful 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
209 4 三世 sān shì past, present, and future 見三世眾生彼有諸愆犯禁之名
210 4 jiè border / boundary 界菩薩
211 4 rough / thick / course 粗上聲
212 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 毘藥
213 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 入百千諸佛甚深大慈聖行
214 4 zūn to honor / to respect
215 4 luò Luo
216 4 bào violent / brutal / tyrannical 能令自身暴惡之性能忍能受
217 4 實性 shíxìng true nature / tathatā 證真如慈本體無變實性清
218 4 tool / device / utensil / equipment / instrument
219 4 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 速證神力聖
220 4 míng an inscription 儞銘
221 4 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 說一切諸佛菩提金剛三密
222 4 a scholar 曼儒
223 4 本源 běnyuán origin / source 本源
224 4 fāng square / quadrilateral / one side 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
225 4 shèng to beat / to win / to conquer 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
226 4 to rub 則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩
227 4 liù six 六者入三
228 4 二者 èrzhě the two / both 二者後演一切賢聖入
229 3 見性 jiàn xìng to see one's true nature / to realize one's Buddha nature 見性清淨入佛大慈觀
230 3 shēn deep 運通深證不思議法界
231 3 jìng still / calm 五者入三摩地時觀心見靜慈
232 3 zhèng upright / straight 速證諸佛無上正等菩提
233 3 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 曼荼羅大灌頂密言陀羅尼
234 3 zhòng heavy 重告師子勇猛菩薩等
235 3 不見 bújiàn to not see 不見一切眾生
236 3 to protect / to guard 能自護身亦護他身
237 3 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
238 3 empty / deserted 助證寤聖力第三品
239 3 本性 běnxìng inherent nature 名本性大慈
240 3 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 羅尼曰
241 3 jìng clean 得我淨故
242 3 jīn gold 證如來金
243 3 shài to dry in the sunshine / to sunbathe 梵云阿毘曬罽迦真言
244 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 其時大威德王供養滿月光
245 3 to envy / to be jealous 妒憾阿尾尾訖妒
246 3 shì room / bedroom 殊室利身是也
247 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 娜莫三漫多吉抳夜
248 3 zuò to do 作滿月光明菩提道場神者
249 3 jiàn sword / dagger / saber 曼殊慧劍
250 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 臂千鉢大教王經卷第三
251 3 道力 dàolì spiritual strength / spiritual power 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
252 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 唯願如來印可此教
253 3 tōng to go through / to open 運通深證不思議法界
254 3 內外 nèiwài inside and outside 心性清淨內外無忍
255 3 to be slow of speech
256 3 to be attached to / be subservient to
257 3 第三 dì sān third 臂千鉢大教王經卷第三
258 3 piáo a ladle made from dried gourd 帝瓢
259 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 十大慈觀諸佛法教及
260 3 jié a deer's skin 跛捺捨迦羯麗
261 3 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
262 3 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀
263 3 to agree / to get along well with somebody 金剛慧劍契印
264 3 to stop / to repress 娑囉拏鼻達弭喃
265 3 a fishing net 梵云阿毘曬罽迦真言
266 3 娜娜 nànà Nana 跋誐麼迦素佉娜娜
267 3 shì to vow / to pledge / to swear 我則自當有誓
268 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 十者能令證入百千諸佛解脫地成
269 3 luó Luo 一者入羅字觀本
270 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 能莊嚴報身三十
271 3 yún cloud 梵云思
272 3 jīng to go through / to experience 經無量劫
273 3 a crossbow / a bow 弩娑
274 3 觀照 guānzhào to observe with wisdom 觀照意識界
275 3 cáng to hide 入一切諸佛法藏大法
276 3 míng dark 薩嚩耨佉儞冥
277 3 dusk / sunset 暮左迦怛他
278 3 è evil / vice 能令自身暴惡之性能忍能受
279 3 nose
280 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
281 2 shāi a sieve / a filter / a screen 麼矩吒儞迦篩哆播娜
282 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察根本自性
283 2 Wu 憾鄔跛訥嚕
284 2 concerned about / anxious / worried 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
285 2 to leave / to depart / to go away / to part 空離塵義
286 2 yīn sound / noise 值於眾香雷音王如來出世
287 2 a sound / a noise 室唎
288 2 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立萬像大地世界
289 2 滿月 mǎnyuè full moon / whole month / a baby's one-month birthday 作滿月光明菩提道場神者
290 2 léng corner / square beam / edge / arris 楞訖哩
291 2 具足 jùzú complete / full / perfect 聖性通達具足成就菩
292 2 dào way / road / path 剛性道
293 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
294 2 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 成就法身令得解
295 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 去散
296 2 shú broomcorn millet (Panicum spp.)/Panicum italicum/glutinous millet
297 2 修學 xiūxué to study 用加持一切修學菩薩摩訶薩
298 2 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 此願我當奉持
299 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
300 2 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing 惟清惟淨證見
301 2 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 一切妄想永盡亦無過失
302 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 則是名為如來大悲寂靜大慈觀
303 2 seven
304 2 guǎng wide / large / vast 則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩
305 2 to travel by foot / to walk 漫哆跋捺落
306 2 flourishing / prosperous
307 2 發吒 fāzhà to wreck / to break / to destroy 發吒
308 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者就此無動二
309 2 jié take by force / to coerce 教化修持皆經無量微塵數劫
310 2 tiān day 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
311 2 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 於往昔久遠已前世時
312 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
313 2 meaning / sense 空離塵義
314 2 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 是故感
315 2 曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge 曩莫薩嚩怛他
316 2 Ji 娜莫三漫多吉抳夜
317 2 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地
318 2 interesting 趣向菩提
319 2 合同 hétong contract 合同一性助佛成熟自在神力
320 2 cotton cloth / textiles / linen 布囉以哆
321 2 佛心 fóxīn mind of Buddha 如來十大慈佛心觀已
322 2 yíng bright / lustrous 惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖
323 2 zài in / at 在佛道場大會之中
324 2 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
325 2 thirst 渴誐親娜親娜頻娜頻
326 2 tàn to sigh 深歎持世菩薩摩訶薩
327 2 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 作轉輪聖王者
328 2 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 行菩薩行常不休息令一切
329 2 jiǔ nine 九者菩
330 2 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀
331 2 a type of standing harp 瑟癡
332 2 shòu to suffer / to be subjected to 能令自身暴惡之性能忍能受
333 2 to ferry 能濟拔諸眾生苦
334 2 disease / sickness / ailment 云何疾得
335 2 to connect / to relate 娑落娑囉娑囉係係曼儒
336 2 beautiful / magnificent / elegant 跛捺捨迦羯麗
337 2 a mattress / cushion / bedding 也褥佉
338 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 憾耨棄姤
339 2 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 臂千鉢大教王經卷第三
340 2 miǎo young 三藐糝
341 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 是名一切如來菩提海藏大善福利方便成
342 2 行願 xíng yuàn cultivation and vows 同修普賢本行願故
343 2 妙樂 miàolè sublime joy 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
344 2 時世 shíshì era / epoch / period / age 是時世
345 2 聖行 shèng xíng sacred practice 入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩
346 2 廣度 guǎngdù breadth 廣度有情一切菩薩
347 2 zhì matter / material / substance 暴麼抳嚕質囉迦攞
348 2 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 大廣智不空奉
349 2 tuó steep bank 千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀
350 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得慈故能自滅
351 2 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化修持皆經無量微塵數劫
352 2 bái white 啟如來言而白
353 2 to take / to receive / to accept 妒納
354 2 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 相助護神通感應
355 2 大明 dàmíng the sun 臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼
356 2 shā sand / gravel / pebbles
357 2 平等 píngděng be equal in social status 心性平等慈
358 2 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 能導引蒼生令入淨土
359 2 上聲 shàngshēng falling and rising tone / third tone 粗上聲
360 2 三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration 證入百千三昧佛三摩
361 2 不思議 bù sīyì inconceivable 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
362 2 達磨 Dámó Bodhidharma 捨攞達磨跛哩布囉拏
363 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者入三摩地照見
364 2 蒼生 cāngshēng vegetation grows 能導引蒼生令入淨土
365 2 thin / slender 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
366 2 to twist 縒阿
367 2 night 娜莫三漫多吉抳夜
368 2 to open 啟如來言而白
369 2 zhī to know 而悉能知
370 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
371 2 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
372 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無所得慈故能自滅
373 2 a scheme / a plan 娜謨
374 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證諸佛無上正等菩提
375 2 a human or animal body 囉體惹野唵嚩
376 2 zuǒ left 暮左迦怛他
377 2 shè to absorb / to assimilate 千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀
378 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 運度一切眾生
379 2 世界上 shìjiè shàng in the world 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
380 2 入佛 rù fó to bring an image of a Buddha 見性清淨入佛大慈觀
381 2 miǎn \N
382 2 sufficient / enough 六足四足尊等金剛陀羅尼
383 2 qīn relatives 渴誐親娜親娜頻娜頻
384 2 eight 八者菩薩入三摩地時
385 2 智慧 zhìhuì wisdom 二者能令證入百千諸根智慧圓
386 2 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 大笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼
387 2 downwards-right concave stroke 跛捺捨迦羯麗
388 2 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 教化修持皆經無量微塵數劫
389 2 印可 yìnkě to confirm 唯願如來印可此教
390 2 biàn to change / to alter 證真如慈本體無變實性清
391 2 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 曼荼羅結界真言
392 2 shì power / authority 勢灑塞頗
393 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 金剛慧劍契印
394 2 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 二義和合成熟金剛聖智菩提大法者
395 2 qīng clear / pure / clean 證真如慈本體無變實性清
396 2 four 六足四足尊等金剛陀羅尼
397 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者入三摩地時觀心見靜慈
398 2 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 自利利他
399 2 to admire
400 2 qiàn to owe 素欠娜娜摩訶
401 2 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德王身是也
402 2 shū different / special / unusual 殊室利身是也
403 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 證無上菩提者
404 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
405 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 勢灑塞頗
406 2 qiú to request
407 2 上方 shàng fāng top 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
408 2 lòng to sing / to chirp
409 2 道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi 慧道一切聖種道
410 2 yuē to speak / to say
411 2 zhù to dwell / to live / to reside 行甚深法忍住
412 1 同一 tóngyī identical / same 俱同一行廣弘大願
413 1 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動
414 1 nuò to promise 嚩囕娜諾唵
415 1 演出 yǎnchū to act / to perform 顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動
416 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 法見道顯教修持第四品
417 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
418 1 zhí office / post 吽吽爾曩職
419 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 令一切菩薩安立一切智
420 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 阿閦如來說圓成實相無動門
421 1 如來佛 rú lái fó Tathagata Buddha 切如來佛心觀者
422 1 普明 pǔmíng samanta-prabha 則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵
423 1 chén dust / dirt 空離塵義
424 1 得失 dé shī success or failure 得失過患
425 1 自修 zìxiū to self-study 說本自修
426 1 to be fond of / to like 嚴持威儀戒網不以為喜
427 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 能莊嚴報身三十
428 1 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 如來法輪
429 1 jiě to loosen / to unfasten / to untie 成就法身令得解
430 1 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 當得阿耨多羅疾當成佛
431 1 觀行 guān xíng contemplation and action 自說修習觀行門
432 1 gēn origin / cause / basis 二者能令證入百千諸根智慧圓
433 1 móu barley
434 1 意生身 yì shēng shēn manomayakāya 意菩薩自見身中性意生身
435 1 音聲 yīnshēng sound 則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩
436 1 本願力 běnyuàn lì the power of a vow 本願力故
437 1 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha 令證菩提聖力加持
438 1 反照 fǎnzhào reflection 悟達本源反照見
439 1 形色 xíngsè body and countenance 形色相好主宰
440 1 過失 guòshī defect / fault 一切妄想永盡亦無過失
441 1 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma 證法性慈
442 1 佛剎 Fó shā a Buddhist pillar 佛剎微塵數一切菩薩摩訶薩
443 1 chǐ a shame / a sense of shame 地瑟恥
444 1 寂淨 jìjìng tranquility / quiet / calmness of mind / the enlightened world 自性如如一道寂淨
445 1 安樂 ānlè peaceful and happy / content 令得安樂
446 1 qiān a fault / a transgression 見三世眾生彼有諸愆犯禁之名
447 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 學此法門者
448 1 出神 chūshén entranced 入出神用自在聖力
449 1 末世 mòshì last phase of an age 於後末世有佛出時
450 1 凡愚 fányú common and ignorant 能防護一切凡愚之心
451 1 color 超過欲界空色二世
452 1 會眾 huìzhòng audience / participants / congregation (of religious sect) 會眾中
453 1 本體 běntǐ the thing in itself / noumenon 證真如慈本體無變實性清
454 1 wǎng net 嚴持威儀戒網不以為喜
455 1 yuè month 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
456 1 page / sheet
457 1 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 佛阿耨多羅三藐三菩提故
458 1 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 其時大威德王供養滿月光
459 1 法光 Fǎguāng Faguang 陀羅尼祕法光明
460 1 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi 百千金剛三昧耶
461 1 法王 Fǎ Wáng Buddha 得佛灌頂入法王位成就菩提
462 1 yǎn eye 菩薩於自聖智眼
463 1 智光 zhìguāng the light of wisdom 臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼
464 1 西南 xīnán southwest 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提
465 1 東北方 dōngběifāng northeast / northeastern 則有東北方金色世界賢護菩薩菩提薩埵大
466 1 遊戲 yóuxì a game 遊戲神通合同
467 1 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings 二義和合成熟金剛聖智菩提大法者
468 1 qiān to damage / to be defective 騫惹野唵嚩
469 1 jué to awake 覺智
470 1 所行 suǒxíng actions / practice 所行之行
471 1 深入 shēnrù to penetrate deeply / thorough 深入祕密一切法義大法
472 1 達摩 Dámó Bodhidharma 矩捨攞達摩糝婆
473 1 足金 zújīn pure gold / solid gold 六足金剛真言
474 1 shǒu hand 則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩
475 1 huì can / be able to
476 1 Soviet Union 哆也阿麼囉曩囉蘇
477 1 shí knowledge / understanding 先自能說識之妄想如來聖
478 1 佛道 Fódào Buddhist practice 在佛道場大會之中
479 1 威儀 wēiyí majestic presence / awe-inspiring manner 嚴持威儀戒網不以為喜
480 1 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 真實聖智無性
481 1 fán an animal's paws 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
482 1 運動 yùndòng motion / movement 三摩聖性地運動成就菩提
483 1 琉璃世界 liú lí shì jiè Pure Land of Crystal Radiance 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
484 1 自陳 zì chén to describe in his own words 當自陳說對如來前
485 1 yǎn to perform / to put on 二者後演一切賢聖入
486 1 信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice 大眾歡喜信受奉行
487 1 to associate with / be near 唵俱麼囉嚕比抳
488 1 東南 dōngnán southeast 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
489 1 應化 yīnghuà nirmita 靈應化變一切總依
490 1 letter / symbol / character 一者入羅字觀本
491 1 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life 來世修行廣度群品
492 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 入佛淨土見佛報身大法
493 1 大智 dàzhì Mahāmati 大寂慧空觀其大智
494 1 qǐng to ask / to inquire 啟請毘盧遮那如來
495 1 超過 chāoguò to surpass / to exceed 超過欲界空色二世
496 1 yán stern / serious / strict / severe / austere 嚴持威儀戒網不以為喜
497 1 神境 shén jìng teleportation / supernormal powers 滿成就菩提神境通
498 1 能忍 néngrěn able to endure / sahā 亦令他一切有情眾生能忍能受
499 1 hán to contain
500 1 yuán won / yuan 二者能令證入百千諸根智慧圓

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 137 yǐn to lead / to guide 二合引
2 88 èr two 此門中說有二品
3 84 to join / to combine 二合引
4 64 菩薩 púsà bodhisatta 告師子勇猛菩薩等
5 63 luó an exclamatory final particle
6 49 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 爾時如來次說無動門
7 49 fu 薩嚩怛
8 46 一切 yīqiè all / every / everything 二者後演一切賢聖入
9 39 to enter 云何次第得入無動門
10 37 zhū all / many / various 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
11 37 ma final interrogative particle 攞麼攞迦覽迦
12 34 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者就此無動二
13 33 guān to look at / to watch / to observe 一者入羅字觀本
14 32 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
15 30 lìng to make / to cause to be / to lead 能令自身暴惡之性能忍能受
16 29 xìng gender 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
17 29 Sa 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
18 29 suō to dance / to frolic 娑嚩
19 28 de potential marker 云何次第得入無動門
20 28 otherwise / but / however
21 28 shì is / are / am / to be 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
22 28 金剛 jīngāng a diamond 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
23 27 zhèng proof 助證寤聖力第三品
24 27 shí ten 有十大士上意菩薩等
25 26 néng can / able 能自護身亦護他身
26 26 qiān one thousand 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
27 26 shí time / a period of time 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
28 25 also / too 殊室利身是也
29 25 shàng top / a high position 有十大士上意菩薩等
30 24 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 爾時如來次說無動門
31 24 wěi tail 拏尾
32 24 Buddha / Awakened One 於後末世有佛出時
33 23 duō to tremble / to shiver 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
34 23 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 先當修入一切法如來大慈心
35 23 ā prefix to names of people 哆也阿麼囉曩囉蘇
36 23 big / great / huge / large / major 大廣智不空奉
37 21 名為 míngwèi to be called 名為慈德
38 21 děng et cetera / and so on 告師子勇猛菩薩等
39 21 yǒu is / are / to exist 此門中說有二品
40 20 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 為度有情修持如來祕密三摩地觀
41 19 this / these 此門中說有二品
42 19 Na 娜莫三漫多吉抳夜
43 19 dāng to be / to act as / to serve as 當從第一先說十方大菩薩出助證寤
44 18 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 成就一切無上菩提
45 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
46 17 grieved / saddened 薩嚩怛
47 17 祕密 mìmì a secret 為度有情修持如來祕密三摩地觀
48 17 to be kind / to be charitable / to be benevolent 名為慈德
49 17 jiā jia 攞麼攞迦覽迦
50 16 in / at 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
51 16 to irritate / to vex / to offend / to incite 囉步惹誐
52 16 shě to give 娜捨匿
53 15 聖性 shèng xìng divine nature 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
54 15 naturally / of course / certainly 我則自當有誓
55 15 verbose / talkative 暴麼抳嚕質囉迦攞
56 15 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 臂千鉢大教王經卷第三
57 15 no 爾時如來次說無動門
58 15 hǎi the sea / a sea / the ocean 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
59 15 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故亦同修曼殊室利
60 14 xiū to decorate / to embellish 同修普賢本行願故
61 14 soil / ground / land 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
62 14 mén door / gate / doorway / gateway 爾時如來次說無動門
63 14 idea 有十大士上意菩薩等
64 14 power / force / strength 助證寤聖力第三品
65 13 bǎi one hundred 一者能令證入百千
66 13 shèng divine / holy / sacred / ārya 助證寤聖力第三品
67 13 tóng like / same / similar 更同共
68 13 證入 zhèngrù experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation 云何名為修持證入如來大慈心
69 13 ǎn Om
70 13 zhī him / her / them / that 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
71 13 purposely / intentionally / deliberately / knowingly
72 13 jiàn to see 見三世眾生彼有諸愆犯禁之名
73 13 nǎng in ancient times / of old / former 哆也阿麼囉曩囉蘇
74 13 shì a generation 於其世中
75 13 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware
76 13 a mile 楞訖哩
77 13 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有師子臆世界之中
78 12 大法 dà fǎ fundamental rules 種成就金剛菩提三密大法觀
79 12 聖智 shèngzhì intelligent and wise 者入三摩地證入聖智三摩地時
80 12 to reach 是時師子勇猛菩薩及
81 12 he / him 能自護身亦護他身
82 11 é to intone 誐諦毘喻
83 11 xīn heart 先當修入一切法如來大慈心
84 11 十方 shí fāng the ten directions 一者先說十方大菩薩出
85 11 you 尾儞也
86 11 duò to carry on one's back 馱沒地毘喻
87 11 to adjoin / to border 馱沒地毘喻
88 11 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment 後與毘盧遮那
89 11 chí to grasp / to hold 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
90 11 a herb / an aromatic plant 則有西方無量壽世界無邊音聲吼手菩薩菩
91 11 大士 Dàshì the Buddha / mahāpurusa 有十大士上意菩薩等
92 10 to scold loudly / to curse / to abuse / to denounce 訶薩埵
93 10 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 當出現來此佛土而作證明
94 10 zhòng many / numerous 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
95 10 xíng to walk / to move 行觀門學如來修持祕密瑜伽法教
96 10 also / too 亦同
97 10 云何 yúnhé why 云何次第得入無動門
98 10 to drag 曳薩迦
99 9 to limp 囉跛囉麼
100 9 師子 shīzi a lion 告師子勇猛菩薩等
101 9 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
102 9 method / way 法見道顯教修持第四品
103 9 míng measure word for people 名本性大慈
104 9 yuàn to hope / to wish / to desire 唯願如來
105 9 hōng hong 吽吽爾曩職
106 9 摩訶薩埵 móhēsàduǒ mahasattva / mohasattva / a great being 菩提薩埵大摩訶薩埵
107 9 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 六足四足尊等金剛陀羅尼
108 9 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊釋迦牟尼如來
109 9 to take 拏尾
110 8 wood / lumber
111 8 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
112 8 arm 臂千鉢大教王經卷第三
113 8 zhōng middle 門中
114 8 wilderness 素失唎野哆
115 8 can / may / permissible
116 8 mother 母惹
117 8 sān three 三者入三摩地時
118 8 dòng to move / to act 爾時如來次說無動門
119 8 真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation 一切總持祕密菩提三摩地大樂金剛真言
120 8 to go 去引
121 8 to attain / to reach 忍力達空不見本性內外諸忍
122 8 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 我當修行助佛揚化
123 8 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings 不見一切眾生
124 8 入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi 一者入三摩地觀
125 8 曼殊 mànshū mañju / beautiful / lovely / charming 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
126 8 勇猛 yǒngměng ardency 告師子勇猛菩薩等
127 8 a set square / a rule / a regulation / a pattern 麼矩吒儞迦篩哆播娜
128 8 zhà shout in a rage / roar / bellow 馱囉惹吒
129 7 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 觀察根本自性
130 7 to calculate / to compute / to count 計曳
131 7 one 具是慈者能普覆一
132 7 xiān first 一者先說十方大菩薩出
133 7 such as / for example / for instance 菩薩摩訶薩如來所言如上所說
134 7 to broadcast 麼矩吒儞迦篩哆播娜
135 7 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 入無動涅槃無性
136 7 nán south
137 7 female / feminine
138 7 I / me / my 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
139 7 to fear
140 7 zhǒng kind / type 十種觀
141 7 三密 sān mì three mysteries 菩薩觀門瑜伽金剛三密三摩地法教
142 7 xīn to be tired
143 7 wèi for / to 為十方世界
144 7 加持 jiāchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment 聖力加持十大
145 7 niàn twenty / twentieth
146 7 kōng empty / void / hollow 空離塵義
147 7 to crush / to mash / to grind 娜莫三漫多吉抳夜
148 7 hàn regret 憾耨棄姤
149 7 grandmother 婆誐梵褥棄跢
150 7 běn measure word for books 一者入羅字觀本
151 7 jiē all / each and every / in all cases 教化修持皆經無量微塵數劫
152 7 luó to split / to rend / to choose / to rub / to wipe 攞麼攞迦覽迦
153 7 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 一者先說十方大菩薩出
154 7 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
155 6 shēng to be born / to give birth 得生大慈心故
156 6 爾時 ěr shí at that time 爾時如來次說無動門
157 6 圓滿 yuánmǎn satisfactory 悉圓滿
158 6 sǎn scattered (grains of rice) / mixed 三藐糝
159 6 already / afterwards 於往昔久遠已前世時
160 6 not / no
161 6 xiāng each other / one another / mutually 常作一切清淨勝相
162 6 to congratulate 囉賀
163 6 摩訶 móhē great 也摩訶
164 6 capacity / degree / a standard / a measure 為度有情修持如來祕密三摩地觀
165 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提
166 6 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 常作一切清淨勝相
167 6 speed 速證神力聖
168 6 Qu 跋誐麼迦素佉娜娜
169 6 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 世尊釋迦牟尼如來
170 6 wáng Wang 臂千鉢大教王經卷第三
171 6 觀門 guān mén the gate of contemplation 性觀門三摩地者
172 6 to know / to learn about / to comprehend 而悉能知
173 6 duò duo 婆誐梵褥棄跢
174 6 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 菩薩及有當來一切有情眾生
175 6 lái to come 當來但有佛出
176 6 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva 菩提薩埵大摩訶薩埵
177 6 ruò to seem / to be like / as 是時若有一切菩薩摩訶薩
178 6 shēn human body / torso 殊室利身是也
179 6 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
180 6 zhù to help / to assist 助證寤聖力第三品
181 6 to stop 楞訖哩
182 6 fàn Sanskrit 得梵釋天龍之所禮
183 6 wéi only / solely / alone 惟清惟淨證見
184 6 qiē to cut / to mince / to slice / to carve
185 6 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 道力神通自在聖智
186 6 duǒ hardened dirt or clay / cluster 埵大摩訶薩埵
187 6 zhào to illuminate / to shine
188 6 so as to / in order to 以法力慈故
189 6 to carry 提薩埵大摩訶薩埵
190 5 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 徐翼反
191 5 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 則有西南方白色頗梨世界無邊智菩薩菩提
192 5 sēng a monk 也薩嚩僧
193 5 Pàn Pan 抳吽吽泮泮吒
194 5 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 遍含有情總得解脫
195 5 虛空 xūkōng empty space 虛空轉輪聖王
196 5 yán to speak / to say / said 菩薩言
197 5 mào hat / cap 帽地薩怛嚩
198 5 xué to study / to learn 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
199 5 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 先當修入一切法如來大慈心
200 5 根本 gēnběn fundamental / basic 觀察根本自性
201 5 and 後與毘盧遮那
202 5 according to 依此上意菩薩摩訶薩埵
203 5 瑜伽 yújiā yoga 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
204 5 往昔 wǎngxī in the past 於往昔久遠已前世時
205 5 tranquil 名為殊勝寂性慈
206 5 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 我有本願所學如來祕密法教殊勝聖
207 5 each 我則各各自向世尊
208 5 寂靜 jìjìng quiet 菩薩證得寂靜慈者
209 5 gào to tell / to say / said / told 告師子勇猛菩薩等
210 5 huì intelligent / clever 曼殊慧劍
211 5 有情 yǒuqíng sentient beings 為度有情修持如來祕密三摩地觀
212 5 心性 xīnxìng one's nature / temperament 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
213 5 nòu hoe 憾耨棄姤
214 5 因地 yīndì the circumstances of place 薩摩訶薩因地先世
215 5 曼殊室利 Mànshūshìlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
216 5 大願 dà yuàn a vow 修行毘盧遮那如來本行大願祕密法教
217 5 màn overflow of water 娜莫三漫多吉抳夜
218 5 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 菩薩及有當來一切有情眾生
219 5 màn long / extended / vast 是曼
220 5 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 入無動涅槃無性
221 5 xiàng towards / to 發大誓願向世尊前
222 5 yòng to use / to apply 增用加持一切菩
223 5 day of the month / a certain day 則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵
224 5 le completion of an action 了見寂靜
225 5 修持 xiūchí to practice / to cultivate 法見道顯教修持第四品
226 5 大會 dàhuì general assembly / convention 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
227 5 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者入羅字觀本
228 5 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 相助護神通感應
229 5 pǐn product / goods / thing 此門中說有二品
230 5 普賢 Pǔxián Samantabhadra 同修普賢本行願故
231 5 luò to fall / to drop 落鉢囉
232 5 plain / white 臘馱尾惹也素囉哆
233 5 his / hers / its / theirs 於其世中
234 5 方便 fāngbiàn convenient 入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩
235 5 之中 zhīzhōng inside 就此五門之中
236 5 薩埵 sàduǒ sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness 訶薩埵
237 4 shì a gentleman / a knight
238 4 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
239 4 níng weak / wearied / distressed 唵母儜母儜母儜嚩
240 4 míng bright / brilliant 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
241 4 修證 xiū zhèng cultivation and realization 亦修證普賢行願曼殊聖性
242 4 心觀 xīnguān contemplation on the mind 性大慈心觀
243 4 shén divine / mysterious / magical / supernatural 作滿月光明菩提道場神者
244 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 能令自身暴惡之性能忍能受
245 4 則是 zéshì only 則是名為如來大悲寂靜大慈觀
246 4 níng Nanjing
247 4 次第 cìdì one after another 云何次第得入無動門
248 4 hòu after / later 二者後演一切賢聖入
249 4 honey 捨麼野捨麼野阿蜜哩
250 4 三昧 sānmèi samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三昧
251 4 qián front 發大誓願向世尊前
252 4 gòng together 更同共
253 4 nài how
254 4 如是 rúshì thus / so 如是等
255 4 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 馱沒地毘喻
256 4 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 證真如慈本體無變實性清
257 4 歡喜 huānxǐ joyful 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
258 4 三世 sān shì past, present, and future 見三世眾生彼有諸愆犯禁之名
259 4 jiè border / boundary 界菩薩
260 4 rough / thick / course 粗上聲
261 4 yào a pharmaceutical / medication / medicine / a drug / a remedy 毘藥
262 4 甚深 shénshēn very profound / what is deep 入百千諸佛甚深大慈聖行
263 4 zūn to honor / to respect
264 4 luò Luo
265 4 bào violent / brutal / tyrannical 能令自身暴惡之性能忍能受
266 4 chū to go out 一者先說十方大菩薩出
267 4 實性 shíxìng true nature / tathatā 證真如慈本體無變實性清
268 4 tool / device / utensil / equipment / instrument
269 4 神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength 速證神力聖
270 4 míng an inscription 儞銘
271 4 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang 說一切諸佛菩提金剛三密
272 4 a scholar 曼儒
273 4 本源 běnyuán origin / source 本源
274 4 fāng square / quadrilateral / one side 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
275 4 gāng just / barely / exactly 六足金剛真言
276 4 shèng to beat / to win / to conquer 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
277 4 to rub 則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩
278 4 liù six 六者入三
279 4 二者 èrzhě the two / both 二者後演一切賢聖入
280 3 見性 jiàn xìng to see one's true nature / to realize one's Buddha nature 見性清淨入佛大慈觀
281 3 shēn deep 運通深證不思議法界
282 3 jìng still / calm 五者入三摩地時觀心見靜慈
283 3 我等 wǒděng we 世世我等菩薩
284 3 zhèng upright / straight 速證諸佛無上正等菩提
285 3 一一 yīyī one by one / one after another 一一自說
286 3 灌頂 guàn dǐng abhiseka / abhisecana / anointment / consecration 曼荼羅大灌頂密言陀羅尼
287 3 zhòng heavy 重告師子勇猛菩薩等
288 3 不見 bújiàn to not see 不見一切眾生
289 3 to protect / to guard 能自護身亦護他身
290 3 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
291 3 empty / deserted 助證寤聖力第三品
292 3 本性 běnxìng inherent nature 名本性大慈
293 3 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 羅尼曰
294 3 jìng clean 得我淨故
295 3 jīn gold 證如來金
296 3 shài to dry in the sunshine / to sunbathe 梵云阿毘曬罽迦真言
297 3 duì to / toward 則各各對世尊向大會眾前
298 3 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 其時大威德王供養滿月光
299 3 to envy / to be jealous 妒憾阿尾尾訖妒
300 3 jiù right away
301 3 shì room / bedroom 殊室利身是也
302 3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 娜莫三漫多吉抳夜
303 3 zuò to do 作滿月光明菩提道場神者
304 3 jiàn sword / dagger / saber 曼殊慧劍
305 3 大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma 臂千鉢大教王經卷第三
306 3 a time 爾時如來次說無動門
307 3 道力 dàolì spiritual strength / spiritual power 是故普賢曼殊菩薩聖性道力加持
308 3 jiāo to teach / to educate / to instruct 唯願如來印可此教
309 3 tōng to go through / to open 運通深證不思議法界
310 3 內外 nèiwài inside and outside 心性清淨內外無忍
311 3 promptly / right away / immediately 是即
312 3 to be slow of speech
313 3 to be attached to / be subservient to
314 3 第三 dì sān third 臂千鉢大教王經卷第三
315 3 piáo a ladle made from dried gourd 帝瓢
316 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 十大慈觀諸佛法教及
317 3 jié a deer's skin 跛捺捨迦羯麗
318 3 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
319 3 法忍 fǎ rěn Dharma Patience 提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀
320 3 to agree / to get along well with somebody 金剛慧劍契印
321 3 to stop / to repress 娑囉拏鼻達弭喃
322 3 a fishing net 梵云阿毘曬罽迦真言
323 3 娜娜 nànà Nana 跋誐麼迦素佉娜娜
324 3 shì to vow / to pledge / to swear 我則自當有誓
325 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 十者能令證入百千諸佛解脫地成
326 3 luó Luo 一者入羅字觀本
327 3 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body 能莊嚴報身三十
328 3 yún cloud 梵云思
329 3 cóng from 當從第一先說十方大菩薩出助證寤
330 3 jīng to go through / to experience 經無量劫
331 3 a crossbow / a bow 弩娑
332 3 觀照 guānzhào to observe with wisdom 觀照意識界
333 3 cáng to hide 入一切諸佛法藏大法
334 3 míng dark 薩嚩耨佉儞冥
335 3 dusk / sunset 暮左迦怛他
336 3 è evil / vice 能令自身暴惡之性能忍能受
337 3 nose
338 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千
339 2 shāi a sieve / a filter / a screen 麼矩吒儞迦篩哆播娜
340 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察根本自性
341 2 Wu 憾鄔跛訥嚕
342 2 concerned about / anxious / worried 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
343 2 to leave / to depart / to go away / to part 空離塵義
344 2 yīn sound / noise 值於眾香雷音王如來出世
345 2 無不 wúbù not lacking 無不成就一切菩薩摩訶薩
346 2 a sound / a noise 室唎
347 2 entirely / without exception 俱同一行廣弘大願
348 2 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 安立萬像大地世界
349 2 滿月 mǎnyuè full moon / whole month / a baby's one-month birthday 作滿月光明菩提道場神者
350 2 léng corner / square beam / edge / arris 楞訖哩
351 2 具足 jùzú complete / full / perfect 聖性通達具足成就菩
352 2 dào way / road / path 剛性道
353 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 是時於祇園精舍大會菩薩摩訶薩大眾之
354 2 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 成就法身令得解
355 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 去散
356 2 shú broomcorn millet (Panicum spp.)/Panicum italicum/glutinous millet
357 2 修學 xiūxué to study 用加持一切修學菩薩摩訶薩
358 2 奉持 fèngchí to practice / to uphold / to keep / to maintain / to preserve 此願我當奉持
359 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
360 2 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing 惟清惟淨證見
361 2 妄想 wàngxiǎng delusions / fantasies 一切妄想永盡亦無過失
362 2 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 則是名為如來大悲寂靜大慈觀
363 2 seven
364 2 guǎng wide / large / vast 則有南方無垢世界廣意菩薩菩提薩埵大摩
365 2 to travel by foot / to walk 漫哆跋捺落
366 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 菩薩常自觀身
367 2 flourishing / prosperous
368 2 發吒 fāzhà to wreck / to break / to destroy 發吒
369 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者就此無動二
370 2 jié take by force / to coerce 教化修持皆經無量微塵數劫
371 2 tiān day 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
372 2 久遠 jiǔyuǎn remote / distant 於往昔久遠已前世時
373 2 chú except / besides 能除斷忿恨瞋
374 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
375 2 meaning / sense 空離塵義
376 2 céng once / already / former / previously 而曾攝受一一諸佛
377 2 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 是故感
378 2 曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge 曩莫薩嚩怛他
379 2 Ji 娜莫三漫多吉抳夜
380 2 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā 處入是涅槃無自性觀法界金剛三摩地
381 2 interesting 趣向菩提
382 2 合同 hétong contract 合同一性助佛成熟自在神力
383 2 cotton cloth / textiles / linen 布囉以哆
384 2 佛心 fóxīn mind of Buddha 如來十大慈佛心觀已
385 2 yíng bright / lustrous 惟照惟瑩惟瑩惟淨惟寂惟聖
386 2 zài in / at 在佛道場大會之中
387 2 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 則有下方金剛界地天世界持世菩薩菩提薩
388 2 thirst 渴誐親娜親娜頻娜頻
389 2 zuì most / extremely / exceedingly 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
390 2 tàn to sigh 深歎持世菩薩摩訶薩
391 2 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 作轉輪聖王者
392 2 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 行菩薩行常不休息令一切
393 2 jiǔ nine 九者菩
394 2 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 提一切祕密甚深法忍波羅蜜多實性觀
395 2 a type of standing harp 瑟癡
396 2 that 那修大慈十心
397 2 shòu to suffer / to be subjected to 能令自身暴惡之性能忍能受
398 2 to ferry 能濟拔諸眾生苦
399 2 disease / sickness / ailment 云何疾得
400 2 to connect / to relate 娑落娑囉娑囉係係曼儒
401 2 beautiful / magnificent / elegant 跛捺捨迦羯麗
402 2 yòu again / also 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
403 2 a mattress / cushion / bedding 也褥佉
404 2 to abandon / to relinquish / to discard / to throw away 憾耨棄姤
405 2 經卷 jīngjuǎn volumes of classics / volumes of scriptures / ancient scrolls 臂千鉢大教王經卷第三
406 2 miǎo young 三藐糝
407 2 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 是名一切如來菩提海藏大善福利方便成
408 2 行願 xíng yuàn cultivation and vows 同修普賢本行願故
409 2 妙樂 miàolè sublime joy 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
410 2 時世 shíshì era / epoch / period / age 是時世
411 2 聖行 shèng xíng sacred practice 入百千辯才智慧方便演說成就如來聖行菩
412 2 廣度 guǎngdù breadth 廣度有情一切菩薩
413 2 zhì matter / material / substance 暴麼抳嚕質囉迦攞
414 2 不空 Bù Kōng Amoghavajra / 大廣智不空奉
415 2 tuó steep bank 千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀
416 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 無所得慈故能自滅
417 2 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化修持皆經無量微塵數劫
418 2 bái white 啟如來言而白
419 2 to take / to receive / to accept 妒納
420 2 感應 gǎnyìng response / reaction / interaction 相助護神通感應
421 2 大明 dàmíng the sun 臂千鉢曼殊大明智光明金剛慧劍陀羅尼
422 2 shā sand / gravel / pebbles
423 2 平等 píngděng be equal in social status 心性平等慈
424 2 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 能導引蒼生令入淨土
425 2 used to indicate order 沒第毘藥
426 2 上聲 shàngshēng falling and rising tone / third tone 粗上聲
427 2 三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration 證入百千三昧佛三摩
428 2 不思議 bù sīyì inconceivable 次則東南方最勝青色琉璃世界不思議菩薩
429 2 a measure word for companies, households, door, families, etc 縒洛戶洛戶
430 2 達磨 Dámó Bodhidharma 捨攞達磨跛哩布囉拏
431 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者入三摩地照見
432 2 蒼生 cāngshēng vegetation grows 能導引蒼生令入淨土
433 2 thin / slender 蹯誐哆濟哆細尾麼攞虞拏
434 2 to twist 縒阿
435 2 night 娜莫三漫多吉抳夜
436 2 to open 啟如來言而白
437 2 zhī to know 而悉能知
438 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 明道場諸佛菩薩摩訶薩眾
439 2 pín frequently / repeatedly 渴誐親娜親娜頻娜頻
440 2 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 修入妙行理趣體性功德積集聖道成就
441 2 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 無所得慈故能自滅
442 2 a scheme / a plan 娜謨
443 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 速證諸佛無上正等菩提
444 2 a human or animal body 囉體惹野唵嚩
445 2 zuǒ left 暮左迦怛他
446 2 shè to absorb / to assimilate 千臂千鉢曼殊心根本真言攝一切法神力陀
447 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 運度一切眾生
448 2 世界上 shìjiè shàng in the world 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
449 2 入佛 rù fó to bring an image of a Buddha 見性清淨入佛大慈觀
450 2 miǎn \N
451 2 sufficient / enough 六足四足尊等金剛陀羅尼
452 2 do not 娜莫三漫多吉抳夜
453 2 qīn relatives 渴誐親娜親娜頻娜頻
454 2 eight 八者菩薩入三摩地時
455 2 智慧 zhìhuì wisdom 二者能令證入百千諸根智慧圓
456 2 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha 大笑大樂一髻降三世等金剛陀羅尼
457 2 downwards-right concave stroke 跛捺捨迦羯麗
458 2 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms 教化修持皆經無量微塵數劫
459 2 就此 jiùcǐ and thus / thereupon 就此五門之中
460 2 印可 yìnkě to confirm 唯願如來印可此教
461 2 biàn to change / to alter 證真如慈本體無變實性清
462 2 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala 曼荼羅結界真言
463 2 shì power / authority 勢灑塞頗
464 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 金剛慧劍契印
465 2 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 二義和合成熟金剛聖智菩提大法者
466 2 qīng clear / pure / clean 證真如慈本體無變實性清
467 2 méi not have 馱沒地毘喻
468 2 four 六足四足尊等金剛陀羅尼
469 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者入三摩地時觀心見靜慈
470 2 自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others 自利利他
471 2 to admire
472 2 qiàn to owe 素欠娜娜摩訶
473 2 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 威德王身是也
474 2 shū different / special / unusual 殊室利身是也
475 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 證無上菩提者
476 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 無邊十方等如虛空心性無礙量等法界
477 2 sāi to stop up / to block / to seal / to cork 勢灑塞頗
478 2 qiú to request
479 2 上方 shàng fāng top 是時次第則有上方妙樂歡喜世界上意菩薩
480 2 lòng to sing / to chirp
481 2 wěi yes 唯願如來
482 2 道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi 慧道一切聖種道
483 2 yuē to speak / to say
484 2 zhù to dwell / to live / to reside 行甚深法忍住
485 1 同一 tóngyī identical / same 俱同一行廣弘大願
486 1 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva 顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動
487 1 nuò to promise 嚩囕娜諾唵
488 1 演出 yǎnchū to act / to perform 顯說演出諸佛祕密金剛菩薩成就無動
489 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 法見道顯教修持第四品
490 1 biàn turn / one time 遍含有情總得解脫
491 1 bǎo a jewel / gem / a treasure 又有北方不空寶月世界無盡慧眼菩薩菩提
492 1 zhí office / post 吽吽爾曩職
493 1 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 令一切菩薩安立一切智
494 1 實相 shíxiàng dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things 阿閦如來說圓成實相無動門
495 1 各自 gèzi each / respective 我則各各自向世尊
496 1 如來佛 rú lái fó Tathagata Buddha 切如來佛心觀者
497 1 普明 pǔmíng samanta-prabha 則有東方無極日曜世界普明菩薩菩提薩埵
498 1 chén dust / dirt 空離塵義
499 1 得失 dé shī success or failure 得失過患
500 1 自修 zìxiū to self-study 說本自修

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
Merge
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
 1. fu
 2. po
一切 yīqiè all, everything
 1. guān
 2. guàn
 3. guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
菩提
 1. pútí
 2. pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
bodhisattva
koan / kōan / gong'an
金刚 金剛
 1. jīngāng
 2. jīngāng
 1. vajra
 2. diamond

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 Āchù Rúlái Aksobhya Buddha
北方 Běi Fāng The North
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
不空 Bù Kōng Amoghavajra /
成就如来 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大兴善寺 大興善寺 Dà Xīngshàn Sì Great Xingshan Temple
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
达磨 達磨 Dámó Bodhidharma
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
道一 dàoyī Daoyi / Mazu Daoyi
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
法王 Fǎ Wáng
 1. Buddha
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
法光 Fǎguāng Faguang
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
法藏 fǎzàng
 1. Fazang
 2. sūtra repository / sūtra hall
 3. Dharma Treasure
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广智 廣智 guǎngzhì Guangzhi
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚界 金剛界 Jīngāng Jiè kongōkai / vajradhatu / diamond realm
金刚菩萨 金剛菩薩 jīngāng púsà Vajrasattva
金刚智 金剛智 Jīngāng Zhì
 1. Vajrabodhi
 2. Vajra Wisdom
luò
 1. Luo
 2. Luo River
曼殊 mànshū
 1. mañju / beautiful / lovely / charming
 2. Mañjuśrī
 3. Manshu
曼殊室利 Mànshūshìlì
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Mañjuśrī
娜娜 nànà Nana
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘卢 毘盧 pílú Vairocana
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩提金刚 菩提金剛 pútí jīngāng Puti Jingang
菩提萨埵 菩提薩埵 pútísàduǒ bodhisattva
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
祇园精舍 祇園精舍 Qíyuánjīngshè Jetavana / Jetta Grove / Jetta Grove Vihara
忍性 rěnxìng Ninshō
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
惟净 惟淨 Wéi Jìng Wei Jing
Wu
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
无自性 無自性 wúzìxìng niḥsvabhāva / no self-nature
贤护 賢護 Xiánhù Bhadrapāla
西北方 xīběi fāng northwest / northwestern
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
 1. Xu
 2. slowly / gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
证圣 證聖 Zhèng Shèng Zheng Sheng reign
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 355.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ǎn Om
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
八大 bā dà eight great hells
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
报身 報身 bàoshēn saṃbhogakāya / sambhogakaya / enjoyment body / reward body
本体 本體 běntǐ intrinsic nature
本心 běnxīn original mind
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
本愿力 本願力 běnyuàn lì
 1. the power of a vow
 2. Power of the Original Vow
bi
biàn everywhere fragrant / paricitra
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
cān
 1. assembly / worship on the four fives
 2. Inquire
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
常见 常見 chángjiàn eternalism / śāśvatadṛṣṭi
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
出世 chūshì
 1. to become a monk or num / to leave secular life
 2. to be not of this world
 3. Transcending the World
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
大乐 大樂 dàlè great bliss / mahāsukha
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道力 dàolì spiritual strength / spiritual power
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
大行 dàxíng extensive cultivation
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得佛 dé fó to become a Buddha
truth
di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地大 dìdà earth / earth element
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
驮摩 馱摩 duòmó dharma
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
尔时 爾時 ěr shí at that time
二相 èr xiāng the two attributes
二义 二義 èryì the two meanings / the two explanations / two teachings
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 fǎ kōng inherent emptiness of dharmas / dharmanairātmya
法忍 fǎ rěn
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
法体 法體 fǎ tǐ essence of all things
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法力 fǎlì the power of the Dharma
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
凡愚 fányú common and ignorant
法藏 fǎzàng sūtra repository / sūtra hall
发吒 發吒 fāzhà to wreck / to break / to destroy
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛世 fó shì the age when the Buddha lived in the world
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth
佛心 fóxīn
 1. mind of Buddha
 2. Buddha’s Mind
 1. fu
 2. po
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
感应 感應 gǎnyìng
 1. sympathetic resonance
 2. divine connection
 3. Response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
根本 gēnběn
 1. mūla / root
 2. Basis
gèng contacts
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
灌顶 灌頂 guàn dǐng
 1. abhiseka / abhisecana / anointment / consecration
 2. consecration
 3. Anointment
观门 觀門 guān mén the gate of contemplation
观心 觀心 guān xīn
 1. to contemplate the mind
 2. Observe the Mind
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
观察 觀察 guānchá clear perception
观法 觀法 guānfǎ techniques for insight / vipaśyanā
广 guàng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广度 廣度 guǎngdù to save many
光明 guāngmíng Brightness
观照 觀照 guānzhào
 1. to observe with wisdom
 2. Contemplate and Observe
 3. careful consideration
 4. Careful Observation
Merge
和合 héhé Harmony
护身 護身 hù shēn protection of the body
huà to collect alms
化度 huà dù convert and liberate / teach and save
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huì a religious assembly
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
usnisa / uṣṇīṣa
jiā jia
加持 jiāchí
 1. adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination / empowerment
 2. to bless
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见道 見道 jiàn dào
 1. darśanamārga / path of vision
 2. to see the Way
见性 見性 jiàn xìng
 1. to see one's true nature / to realize one's Buddha nature
 2. Seeing One's Nature
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
坚固 堅固 jiāngù sāla
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
憍慢 jiāomàn Arrogance
jié a kalpa / an eon
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
结界 結界 jiéjiè
 1. boundary / temple boundary / sīmā
 2. Restricted Area
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱道 解脫道 jiětuō dào
 1. the path of liberation / vimuktimārga
 2. the path of liberation
解行 jiěxíng to understand and practice
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
jìng Respect
jìng Stillness
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
金刚三昧 金剛三昧 jīngāng sānmèi vajrasamādhi
pada
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
juān body / kāya
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空观 空觀 kōng guān to observe emptiness / to reflect on the emptiness of all phenomenon
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
 1. twelfth lunar month / end of the lunar year
 2. a monastic year
来世 來世 lái shì future worlds / the next world / the next life
transcendence
量等 liàng děng the body of the Tathāgata is equal to all conditions and unconditioned phenomena
琉璃世界 liú lí shì jiè Pure Land of Crystal Radiance
利养 利養 lìyǎng gain
滿 mǎn Full
曼殊 mànshū mañju / beautiful / lovely / charming
曼荼罗 曼荼羅 màntúluó maṇḍala / mandala
密言 mì yán mantra
miào Wonderful
妙行 miào xíng a profound act
妙乐 妙樂 miàolè sublime joy
miè the cessation of suffering
灭尽定 滅盡定 miè jìn dìng the cessation of perception and sensation / nirodhasamāpatti
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
摩诃萨埵 摩訶薩埵 móhēsàduǒ mahasattva / mohasattva / a great being
曩莫 nǎngmò namo / to pay respect to / to take refuge
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
普明 pǔmíng samanta-prabha
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提道场 菩提道場 pútí dàochǎng bodhimanda / bodhimaṇḍa / place of enlightenment
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普贤行 普賢行 pǔxiánxíng the practice of Samantabhadra
千佛 qiān fó thousand Buddhas
前世 qián shì former lives
qīng Clear
清虚 清虛 qīng xū pure emptiness
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
kh
realm / destination
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
Thus
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
如来佛 如來佛 rú lái fó Tathagata Buddha
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
入三摩地 rù sān mó dì Enter Into Samadhi
ruò re
如如 rúrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. Thusness
如是 rúshì thus, so
入心 rùxīn to enter the mind or heart
bodhisattva
萨埵 薩埵 sàduǒ
 1. sentient being / being, existence / essence, nature, life / sense, consciousness
 2. sentient beings
三密 sān mì three mysteries
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
三摩 sānmó samādhi / concentrated meditation / mental concentration
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
萨婆若 薩婆若 sàpóruò sarvajña
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shǎi form / matter
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
神境 shén jìng teleportation / supernormal powers
shēng birth
圣行 聖行 shèng xíng sacred practice
圣性 聖性 shèng xìng divine nature
圣种 聖種 shèng zhǒng
 1. holy seed / monastic community
 2. proper teaching
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
神力 shénlì spiritual powers / divine powers / spiritual strength
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì Buddhism
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì loka / a world
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方世界 shífāng shìjiè the worlds in all ten directions
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
实相 實相 shíxiàng
 1. dharmatā / true appearance / the nature of things / the ultimate essence of things
 2. reality
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
誓愿 誓願 shìyuàn a vow
shòu feelings / sensations
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
 1. volition / cetanā
 2. Think
四摄法 四攝法 sì shè fǎ the four means of embracing
所行 suǒxíng actions / practice
贪瞋 貪瞋 tānchēn greed and anger
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天龙 天龍 tiān lóng all devas, dragons, and other dieties / the eight kinds of demigods
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
同法 tóng fǎ
 1. followers of the same teaching
 2. same dharma / same dharma analogy
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
妄想 wàngxiǎng
 1. fanciful thinking / deluded thoughts / fantasies / vikalpa
 2. delusive thoughts
微尘数 微塵數 wēichénshǔ as numerous as atoms
威仪 威儀 wēiyí Conduct
self / ātman / attan
我执 我執 wǒzhí Self-Attachment
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
五蕴 五蘊 wǔ yùn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无量寿 無量壽 wúliàng shòu
 1. amitayus / boundless age / infinite life
 2. infinite life
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
latent tendencies / predisposition
Joy
显教 顯教 xiǎn jiāo exoteric teachings
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
现在 現在 xiànzài now, present
悉地 xīdì attainment / supernatural power / siddhi
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
信受奉行 xìn shòu fèngxíng to receive and practice
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行道 xíng dào
 1. to practice the Way
 2. Practice the Way
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
心观 心觀 xīnguān contemplation on the mind
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修证 修證 xiū zhèng cultivation and realization
修持 xiūchí Practice
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
yán a garland / an adornment / avataṃsa
演说 演說 yǎnshuō to expound
Righteousness
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
意生身 yì shēng shēn manomayakāya
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
应化 應化 yīnghuà
 1. nirmita
 2. manifestation in response
印可 yìnkě to confirm
音声 音聲 yīnshēng sound
因时 因時 yīnshí the circumstances of time
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
意识界 意識界 yìshí jiè consciousness / awareness
yòng yong / function / application
勇猛 yǒngměng ardency
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有情众生 有情眾生 yǒuqíng zhòngshēng sentient beings
欲界 yù jiè realm of desire
yuán Perfect
yuàn a vow
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
愿力 願力 yuànlì
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
障碍 障礙 zhàng'ài hindrance
zhèng realization / adhigama
zhèng Righteous
证法 證法 zhèngfǎ realization of the Dhama / practice of the Dharma / adhigamadharma
正觉 正覺 zhèngjué samadhi
证菩提 證菩提 zhèngpútí to become a Buddha
证入 證入 zhèngrù
 1. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
 2. experiential understanding of the truth / to understand reality / to perceive through meditation
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
真实 真實 zhēnshí true reality
真言 zhēnyán a dhāraṇī / a dharani / a mantra / an incantation
zhì Wisdom
zhī Understanding
智光 zhìguāng the light of wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
众会 眾會 zhònghuì an assembly of monastics
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
zhù to attach / to abide / to dwell
zhǔ abbot
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自利利他 zì lì lì tā the perfecting of self for the benefit of others
自心 zì xīn One's Mind
自在人 zì zài rén Carefree One
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
总持 總持 zǒngchí
 1. a dhāraṇī / a dharani / a magic charm
 2. to hold to the good, total retention
Contented