Glossary and Vocabulary for Mañjuśrīmūlakalpa (Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing) 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經, Scroll 3

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 69 big; huge; large 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
2 69 Kangxi radical 37 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
3 69 great; major; important 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
4 69 size 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
5 69 old 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
6 69 oldest; earliest 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
7 69 adult 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
8 69 dài an important person 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
9 69 senior 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
10 69 an element 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
11 69 great; mahā 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
12 62 yào glorious; radiant 復有世間空居大曜
13 62 yào one of the seven planets 復有世間空居大曜
14 62 yào to show off; to flaunt 復有世間空居大曜
15 62 yào light from a celestial object 復有世間空居大曜
16 62 yào to illuminate 復有世間空居大曜
17 62 yào dazzle with light 復有世間空居大曜
18 62 yào sunlight 復有世間空居大曜
19 62 yào radiant; illustrious; virāj 復有世間空居大曜
20 58 luó baby talk 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
21 58 luō to nag 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
22 58 luó ra 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
23 49 gōng a palace 復有三十六宮
24 49 gōng Gong 復有三十六宮
25 49 gōng a dwelling 復有三十六宮
26 49 gōng a temple 復有三十六宮
27 49 gōng the first note in the pentatonic scale 復有三十六宮
28 49 gōng palace; vimāna 復有三十六宮
29 48 verbose; talkative 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
30 48 mumbling 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
31 48 ru 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
32 44 藥叉女 yàochānǚ yakshini 復有無數大藥叉女
33 38 xīng a star; a planet 所謂阿濕尾儞星婆
34 38 xīng Xing 所謂阿濕尾儞星婆
35 38 xīng a celebrity 所謂阿濕尾儞星婆
36 38 xīng a spark 所謂阿濕尾儞星婆
37 38 xīng a point of light 所謂阿濕尾儞星婆
38 38 xīng markings on a balance arm 所謂阿濕尾儞星婆
39 38 xīng small; minute 所謂阿濕尾儞星婆
40 38 xīng star-white 所謂阿濕尾儞星婆
41 38 xīng a star; tāra 所謂阿濕尾儞星婆
42 37 sporadic; scattered 阿怛哩野大仙
43 37 阿怛哩野大仙
44 36 insignificant; small; tiny 麼唧阿修羅王
45 36 yāo one 麼唧阿修羅王
46 36 yāo small; tiny 麼唧阿修羅王
47 36 yāo small; tiny 麼唧阿修羅王
48 36 yāo smallest 麼唧阿修羅王
49 36 yāo one 麼唧阿修羅王
50 36 yāo Yao 麼唧阿修羅王
51 36 ma ba 麼唧阿修羅王
52 36 ma ma 麼唧阿修羅王
53 34 fu 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
54 34 va 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
55 34 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 塢波多緊那羅王
56 34 duó many; much 塢波多緊那羅王
57 34 duō more 塢波多緊那羅王
58 34 duō excessive 塢波多緊那羅王
59 34 duō abundant 塢波多緊那羅王
60 34 duō to multiply; to acrue 塢波多緊那羅王
61 34 duō Duo 塢波多緊那羅王
62 34 duō ta 塢波多緊那羅王
63 32 wáng Wang 復有羅睺羅王眾
64 32 wáng a king 復有羅睺羅王眾
65 32 wáng Kangxi radical 96 復有羅睺羅王眾
66 32 wàng to be king; to rule 復有羅睺羅王眾
67 32 wáng a prince; a duke 復有羅睺羅王眾
68 32 wáng grand; great 復有羅睺羅王眾
69 32 wáng to treat with the ceremony due to a king 復有羅睺羅王眾
70 32 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 復有羅睺羅王眾
71 32 wáng the head of a group or gang 復有羅睺羅王眾
72 32 wáng the biggest or best of a group 復有羅睺羅王眾
73 32 wáng king; best of a kind; rāja 復有羅睺羅王眾
74 32 jiā ka 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
75 32 jiā ka 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
76 31 to rub 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
77 31 to approach; to press in 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
78 31 to sharpen; to grind 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
79 31 to obliterate; to erase 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
80 31 to compare notes; to learn by interaction 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
81 31 friction 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
82 31 ma 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
83 31 Māyā 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
84 31 nǎng ancient times; former times 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
85 31 nǎng na 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
86 26 真言 zhēnyán true words 汝宜略說真實菩薩藏真言行
87 26 真言 zhēnyán an incantation 汝宜略說真實菩薩藏真言行
88 26 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 汝宜略說真實菩薩藏真言行
89 26 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 復有無數大仙之眾俱來在會
90 26 ā to groan 阿怛哩野大仙
91 26 ā a 阿怛哩野大仙
92 26 ē to flatter 阿怛哩野大仙
93 26 ē river bank 阿怛哩野大仙
94 26 ē beam; pillar 阿怛哩野大仙
95 26 ē a hillslope; a mound 阿怛哩野大仙
96 26 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿怛哩野大仙
97 26 ē E 阿怛哩野大仙
98 26 ē to depend on 阿怛哩野大仙
99 26 ē e 阿怛哩野大仙
100 26 ē a buttress 阿怛哩野大仙
101 26 ē be partial to 阿怛哩野大仙
102 26 ē thick silk 阿怛哩野大仙
103 26 ē e 阿怛哩野大仙
104 23 毘舍支 píshězhī pisaca 復有無數大毘舍支
105 20 to take 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
106 20 to bring 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
107 20 to grasp; to hold 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
108 20 to arrest 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
109 20 da 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
110 20 na 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
111 18 緊那羅 jǐnnàluó kimnara 復有大緊那羅王之眾
112 18 xíng to walk 汝宜略說真實菩薩藏真言行
113 18 xíng capable; competent 汝宜略說真實菩薩藏真言行
114 18 háng profession 汝宜略說真實菩薩藏真言行
115 18 xíng Kangxi radical 144 汝宜略說真實菩薩藏真言行
116 18 xíng to travel 汝宜略說真實菩薩藏真言行
117 18 xìng actions; conduct 汝宜略說真實菩薩藏真言行
118 18 xíng to do; to act; to practice 汝宜略說真實菩薩藏真言行
119 18 xíng all right; OK; okay 汝宜略說真實菩薩藏真言行
120 18 háng horizontal line 汝宜略說真實菩薩藏真言行
121 18 héng virtuous deeds 汝宜略說真實菩薩藏真言行
122 18 hàng a line of trees 汝宜略說真實菩薩藏真言行
123 18 hàng bold; steadfast 汝宜略說真實菩薩藏真言行
124 18 xíng to move 汝宜略說真實菩薩藏真言行
125 18 xíng to put into effect; to implement 汝宜略說真實菩薩藏真言行
126 18 xíng travel 汝宜略說真實菩薩藏真言行
127 18 xíng to circulate 汝宜略說真實菩薩藏真言行
128 18 xíng running script; running script 汝宜略說真實菩薩藏真言行
129 18 xíng temporary 汝宜略說真實菩薩藏真言行
130 18 háng rank; order 汝宜略說真實菩薩藏真言行
131 18 háng a business; a shop 汝宜略說真實菩薩藏真言行
132 18 xíng to depart; to leave 汝宜略說真實菩薩藏真言行
133 18 xíng to experience 汝宜略說真實菩薩藏真言行
134 18 xíng path; way 汝宜略說真實菩薩藏真言行
135 18 xíng xing; ballad 汝宜略說真實菩薩藏真言行
136 18 xíng Xing 汝宜略說真實菩薩藏真言行
137 18 xíng Practice 汝宜略說真實菩薩藏真言行
138 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝宜略說真實菩薩藏真言行
139 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝宜略說真實菩薩藏真言行
140 18 to go back; to return 復有無數大仙之眾俱來在會
141 18 to resume; to restart 復有無數大仙之眾俱來在會
142 18 to do in detail 復有無數大仙之眾俱來在會
143 18 to restore 復有無數大仙之眾俱來在會
144 18 to respond; to reply to 復有無數大仙之眾俱來在會
145 18 Fu; Return 復有無數大仙之眾俱來在會
146 18 to retaliate; to reciprocate 復有無數大仙之眾俱來在會
147 18 to avoid forced labor or tax 復有無數大仙之眾俱來在會
148 18 Fu 復有無數大仙之眾俱來在會
149 18 doubled; to overlapping; folded 復有無數大仙之眾俱來在會
150 18 a lined garment with doubled thickness 復有無數大仙之眾俱來在會
151 18 to go; to 於釋迦佛前
152 18 to rely on; to depend on 於釋迦佛前
153 18 Yu 於釋迦佛前
154 18 a crow 於釋迦佛前
155 17 to congratulate 摩賀舍
156 17 to send a present 摩賀舍
157 17 He 摩賀舍
158 17 ha 摩賀舍
159 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
160 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就真言行
161 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就真言行
162 16 成就 chéngjiù accomplishment 成就真言行
163 16 成就 chéngjiù Achievements 成就真言行
164 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就真言行
165 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就真言行
166 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就真言行
167 16 děng et cetera; and so on 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
168 16 děng to wait 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
169 16 děng to be equal 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
170 16 děng degree; level 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
171 16 děng to compare 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
172 16 děng same; equal; sama 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
173 16 所謂 suǒwèi so-called 所謂
174 16 undulations 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
175 16 waves; breakers 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
176 16 wavelength 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
177 16 pa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
178 16 wave; taraṅga 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
179 16 zhī to go 序品第一之三
180 16 zhī to arrive; to go 序品第一之三
181 16 zhī is 序品第一之三
182 16 zhī to use 序品第一之三
183 16 zhī Zhi 序品第一之三
184 16 luó Luo 謨羅悉諦大仙阿誐悉
185 16 luó to catch; to capture 謨羅悉諦大仙阿誐悉
186 16 luó gauze 謨羅悉諦大仙阿誐悉
187 16 luó a sieve; cloth for filtering 謨羅悉諦大仙阿誐悉
188 16 luó a net for catching birds 謨羅悉諦大仙阿誐悉
189 16 luó to recruit 謨羅悉諦大仙阿誐悉
190 16 luó to include 謨羅悉諦大仙阿誐悉
191 16 luó to distribute 謨羅悉諦大仙阿誐悉
192 16 luó ra 謨羅悉諦大仙阿誐悉
193 15 emperor; supreme ruler 哩嚩帝星
194 15 the ruler of Heaven 哩嚩帝星
195 15 a god 哩嚩帝星
196 15 imperialism 哩嚩帝星
197 15 lord; pārthiva 哩嚩帝星
198 15 Indra 哩嚩帝星
199 15 downwards-right concave stroke 夜摩捺
200 15 press firmly with the hands or fingers 夜摩捺
201 15 inhibit 夜摩捺
202 15 to set aside 夜摩捺
203 15 na 夜摩捺
204 14 a type of standing harp 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
205 14 solitary 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
206 14 dignified 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
207 14 massive 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
208 14 the sound of the wind 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
209 14 harp 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
210 14 wěi tail 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
211 14 wěi extremity; end; stern 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
212 14 wěi to follow 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
213 14 wěi Wei constellation 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
214 14 wěi last 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
215 14 wěi lower reach [of a river] 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
216 14 wěi to mate [of animals] 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
217 14 wěi a mistake in verse where 5th and 10th syllables have the same tone 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
218 14 wěi remaining 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
219 14 wěi tail; lāṅgūla 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
220 14 wilderness 阿怛哩野大仙
221 14 open country; field 阿怛哩野大仙
222 14 outskirts; countryside 阿怛哩野大仙
223 14 wild; uncivilized 阿怛哩野大仙
224 14 celestial area 阿怛哩野大仙
225 14 district; region 阿怛哩野大仙
226 14 community 阿怛哩野大仙
227 14 rude; coarse 阿怛哩野大仙
228 14 unofficial 阿怛哩野大仙
229 14 ya 阿怛哩野大仙
230 14 the wild; aṭavī 阿怛哩野大仙
231 13 bǎi one hundred 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
232 13 bǎi many 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
233 13 bǎi Bai 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
234 13 bǎi all 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
235 13 bǎi hundred; śata 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
236 13 suō to dance; to frolic 暗詣娑大
237 13 suō to lounge 暗詣娑大
238 13 suō to saunter 暗詣娑大
239 13 suō suo 暗詣娑大
240 13 suō sa 暗詣娑大
241 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 具足一法得
242 13 děi to want to; to need to 具足一法得
243 13 děi must; ought to 具足一法得
244 13 de 具足一法得
245 13 de infix potential marker 具足一法得
246 13 to result in 具足一法得
247 13 to be proper; to fit; to suit 具足一法得
248 13 to be satisfied 具足一法得
249 13 to be finished 具足一法得
250 13 děi satisfying 具足一法得
251 13 to contract 具足一法得
252 13 to hear 具足一法得
253 13 to have; there is 具足一法得
254 13 marks time passed 具足一法得
255 13 obtain; attain; prāpta 具足一法得
256 13 shě to give 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
257 13 shě to give up; to abandon 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
258 13 shě a house; a home; an abode 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
259 13 shè my 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
260 13 shě equanimity 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
261 13 shè my house 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
262 13 shě to to shoot; to fire; to launch 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
263 13 shè to leave 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
264 13 shě She 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
265 13 shè disciple 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
266 13 shè a barn; a pen 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
267 13 shè to reside 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
268 13 shè to stop; to halt; to cease 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
269 13 shè to find a place for; to arrange 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
270 13 shě Give 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
271 13 shě abandoning; prahāṇa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
272 13 shě house; gṛha 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
273 13 shě equanimity; upeksa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
274 13 qiān one thousand 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
275 13 qiān many; numerous; countless 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
276 13 qiān a cheat; swindler 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
277 13 qiān Qian 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
278 12 zhě ca 或有山上住者
279 12 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
280 12 眷屬 juànshǔ husband and wife 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
281 12 to vex; to offend; to incite 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
282 12 to attract 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
283 12 to worry about 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
284 12 to infect 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
285 12 injure; viheṭhaka 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
286 11 Soviet Union 所謂蘇波囉拏迦樓
287 11 Su 所謂蘇波囉拏迦樓
288 11 to revive 所謂蘇波囉拏迦樓
289 11 Suzhou 所謂蘇波囉拏迦樓
290 11 Jiangsu 所謂蘇波囉拏迦樓
291 11 a species of thyme 所謂蘇波囉拏迦樓
292 11 earrings 所謂蘇波囉拏迦樓
293 11 to awaken 所謂蘇波囉拏迦樓
294 11 to be rescued 所謂蘇波囉拏迦樓
295 11 to mow grass 所謂蘇波囉拏迦樓
296 11 awareness; saṃjñā 所謂蘇波囉拏迦樓
297 11 duō to tremble; to shiver 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
298 11 chě gaping 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
299 11 duō ta 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
300 11 迦樓羅 jiālóuluó garuda 復有無數迦樓羅之眾
301 10 female; feminine 女宮蟹
302 10 female 女宮蟹
303 10 Kangxi radical 38 女宮蟹
304 10 to marry off a daughter 女宮蟹
305 10 daughter 女宮蟹
306 10 soft; feminine 女宮蟹
307 10 the Maiden lunar lodging 女宮蟹
308 10 woman; nārī 女宮蟹
309 10 daughter; duhitṛ 女宮蟹
310 10 meaning; sense 義三摩地如所為事
311 10 justice; right action; righteousness 義三摩地如所為事
312 10 artificial; man-made; fake 義三摩地如所為事
313 10 chivalry; generosity 義三摩地如所為事
314 10 just; righteous 義三摩地如所為事
315 10 adopted 義三摩地如所為事
316 10 a relationship 義三摩地如所為事
317 10 volunteer 義三摩地如所為事
318 10 something suitable 義三摩地如所為事
319 10 a martyr 義三摩地如所為事
320 10 a law 義三摩地如所為事
321 10 Yi 義三摩地如所為事
322 10 Righteousness 義三摩地如所為事
323 10 aim; artha 義三摩地如所為事
324 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
325 10 zhà to scold; to find fault with someone 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
326 10 zhà to sympathize with; to lament 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
327 10 zhā zha 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
328 10 zhà to exaggerate 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
329 10 zhà ta 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
330 9 to exert; to strive 摩努惹博迦
331 9 zhù to dwell; to live; to reside 或有山上住者
332 9 zhù to stop; to halt 或有山上住者
333 9 zhù to retain; to remain 或有山上住者
334 9 zhù to lodge at [temporarily] 或有山上住者
335 9 zhù verb complement 或有山上住者
336 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 或有山上住者
337 9 huì can; be able to 復有無數大仙之眾俱來在會
338 9 huì able to 復有無數大仙之眾俱來在會
339 9 huì a meeting; a conference; an assembly 復有無數大仙之眾俱來在會
340 9 kuài to balance an account 復有無數大仙之眾俱來在會
341 9 huì to assemble 復有無數大仙之眾俱來在會
342 9 huì to meet 復有無數大仙之眾俱來在會
343 9 huì a temple fair 復有無數大仙之眾俱來在會
344 9 huì a religious assembly 復有無數大仙之眾俱來在會
345 9 huì an association; a society 復有無數大仙之眾俱來在會
346 9 huì a national or provincial capital 復有無數大仙之眾俱來在會
347 9 huì an opportunity 復有無數大仙之眾俱來在會
348 9 huì to understand 復有無數大仙之眾俱來在會
349 9 huì to be familiar with; to know 復有無數大仙之眾俱來在會
350 9 huì to be possible; to be likely 復有無數大仙之眾俱來在會
351 9 huì to be good at 復有無數大仙之眾俱來在會
352 9 huì a moment 復有無數大仙之眾俱來在會
353 9 huì to happen to 復有無數大仙之眾俱來在會
354 9 huì to pay 復有無數大仙之眾俱來在會
355 9 huì a meeting place 復有無數大仙之眾俱來在會
356 9 kuài the seam of a cap 復有無數大仙之眾俱來在會
357 9 huì in accordance with 復有無數大仙之眾俱來在會
358 9 huì imperial civil service examination 復有無數大仙之眾俱來在會
359 9 huì to have sexual intercourse 復有無數大仙之眾俱來在會
360 9 huì Hui 復有無數大仙之眾俱來在會
361 9 huì combining; samsarga 復有無數大仙之眾俱來在會
362 9 No 大仙閉伽羅那大仙
363 9 nuó to move 大仙閉伽羅那大仙
364 9 nuó much 大仙閉伽羅那大仙
365 9 nuó stable; quiet 大仙閉伽羅那大仙
366 9 na 大仙閉伽羅那大仙
367 8 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩
368 8 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 及阿修羅王鉢囉賀囉那
369 8 ér Kangxi radical 126 俱來會坐而為聽
370 8 ér as if; to seem like 俱來會坐而為聽
371 8 néng can; able 俱來會坐而為聽
372 8 ér whiskers on the cheeks; sideburns 俱來會坐而為聽
373 8 ér to arrive; up to 俱來會坐而為聽
374 8 pump 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
375 8 to pump 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
376 8 chirping of insects; whispering 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
377 8 a bowl; an alms bowl 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
378 8 a bowl 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
379 8 an alms bowl; an earthenware basin 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
380 8 an earthenware basin 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
381 8 Alms bowl 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
382 8 a bowl; an alms bowl; patra 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
383 8 an alms bowl; patra; patta 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
384 8 an alms bowl; patra 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
385 8 zhòng many; numerous 復有無數大仙之眾俱來在會
386 8 zhòng masses; people; multitude; crowd 復有無數大仙之眾俱來在會
387 8 zhòng general; common; public 復有無數大仙之眾俱來在會
388 8 無數 wúshù countless; innumerable 如是等與無數百千眷屬
389 8 無數 wúshù extremely many 如是等與無數百千眷屬
390 8 é to intone 謨羅悉諦大仙阿誐悉
391 8 é ga 謨羅悉諦大仙阿誐悉
392 8 é na 謨羅悉諦大仙阿誐悉
393 8 to protect; to guard 摩護囉薩迦緊那羅王
394 8 to support something that is wrong; to be partial to 摩護囉薩迦緊那羅王
395 8 to protect; to guard 摩護囉薩迦緊那羅王
396 8 爾時 ěr shí at that time 爾時釋迦世尊
397 8 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時釋迦世尊
398 8 chā a fork; a prong 蘇惹哆博叉
399 8 chā crotch 蘇惹哆博叉
400 8 chā to pierce; to spear; to stab; to assassinate 蘇惹哆博叉
401 8 chā to cross [arms, legs]; to intertwine 蘇惹哆博叉
402 8 chā to strike someone in the throat 蘇惹哆博叉
403 8 chā a cross 蘇惹哆博叉
404 8 chā forked 蘇惹哆博叉
405 8 chǎ to fork 蘇惹哆博叉
406 8 chá to block 蘇惹哆博叉
407 8 chā a spike; śūla 蘇惹哆博叉
408 8 安住 ānzhù to reside; to dwell 若菩薩摩訶薩安住二法
409 8 安住 ānzhù Settled and at Ease 若菩薩摩訶薩安住二法
410 8 安住 ānzhù to settle 若菩薩摩訶薩安住二法
411 8 安住 ānzhù Abide 若菩薩摩訶薩安住二法
412 8 安住 ānzhù standing firm; supratiṣṭhita 若菩薩摩訶薩安住二法
413 8 安住 ānzhù condition of ease; sparśavihāra 若菩薩摩訶薩安住二法
414 8 Wu 烏波
415 8 crow; rook; raven 烏波
416 8 black; dark 烏波
417 8 a dark sky during daytime 烏波
418 8 to dye black 烏波
419 8 crow; kāka 烏波
420 7 菩薩 púsà bodhisattva 神力莊嚴菩薩
421 7 菩薩 púsà bodhisattva 神力莊嚴菩薩
422 7 菩薩 púsà bodhisattva 神力莊嚴菩薩
423 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 如是一切眾生頂上皆現化
424 7 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 如是一切眾生頂上皆現化
425 7 to broadcast; to announce 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
426 7 to sow; to spread 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
427 7 to ramble; to drift 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
428 7 to shake; to winnow 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
429 7 to divide 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
430 7 to cast away; to reject 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
431 7 to diminish; kṛś 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
432 7 lái to come 復有無數大仙之眾俱來在會
433 7 lái please 復有無數大仙之眾俱來在會
434 7 lái used to substitute for another verb 復有無數大仙之眾俱來在會
435 7 lái used between two word groups to express purpose and effect 復有無數大仙之眾俱來在會
436 7 lái wheat 復有無數大仙之眾俱來在會
437 7 lái next; future 復有無數大仙之眾俱來在會
438 7 lái a simple complement of direction 復有無數大仙之眾俱來在會
439 7 lái to occur; to arise 復有無數大仙之眾俱來在會
440 7 lái to earn 復有無數大仙之眾俱來在會
441 7 lái to come; āgata 復有無數大仙之眾俱來在會
442 7 residence; dwelling 復有世間空居大曜
443 7 to be at a position 復有世間空居大曜
444 7 to live; to dwell; to reside 復有世間空居大曜
445 7 to stay put 復有世間空居大曜
446 7 to claim; to assert 復有世間空居大曜
447 7 to store up; to accumulate 復有世間空居大曜
448 7 to sit down 復有世間空居大曜
449 7 to possess 復有世間空居大曜
450 7 to hold in storage; to retain; to harbor 復有世間空居大曜
451 7 Ju 復有世間空居大曜
452 7 dwell; vāsa 復有世間空居大曜
453 7 grieved; saddened 阿怛哩野大仙
454 7 worried 阿怛哩野大仙
455 7 ta 阿怛哩野大仙
456 7 ancestral hall; a memorial tablet in a temple commemorating a deceased father 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
457 7 deceased father 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
458 7 Ni 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
459 7 Mi 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
460 7 deḥ 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
461 7 嚩囉 fúluó vara; enclosing 嚩囉大仙
462 7 bhiksuni; a nun 婆嚕尼羅睺羅王
463 7 Confucius; Father 婆嚕尼羅睺羅王
464 7 Ni 婆嚕尼羅睺羅王
465 7 ni 婆嚕尼羅睺羅王
466 7 to obstruct 婆嚕尼羅睺羅王
467 7 near to 婆嚕尼羅睺羅王
468 7 nun; a bhikṣuṇī; bhikkhunī 婆嚕尼羅睺羅王
469 7 shī a low lying humid place 喻詣濕嚩囉
470 7 shī wet 喻詣濕嚩囉
471 7 shī an illness 喻詣濕嚩囉
472 7 shī wet; dravatva 喻詣濕嚩囉
473 7 bottom; base; end 訖哩底迦星嚕醯抳星
474 7 origin; the cause of a situation 訖哩底迦星嚕醯抳星
475 7 to stop 訖哩底迦星嚕醯抳星
476 7 to arrive 訖哩底迦星嚕醯抳星
477 7 underneath 訖哩底迦星嚕醯抳星
478 7 a draft; an outline; a sketch 訖哩底迦星嚕醯抳星
479 7 end of month or year 訖哩底迦星嚕醯抳星
480 7 remnants 訖哩底迦星嚕醯抳星
481 7 background 訖哩底迦星嚕醯抳星
482 7 a little deep; āgādha 訖哩底迦星嚕醯抳星
483 7 method; way
484 7 France
485 7 the law; rules; regulations
486 7 the teachings of the Buddha; Dharma
487 7 a standard; a norm
488 7 an institution
489 7 to emulate
490 7 magic; a magic trick
491 7 punishment
492 7 Fa
493 7 a precedent
494 7 a classification of some kinds of Han texts
495 7 relating to a ceremony or rite
496 7 Dharma
497 7 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma
498 7 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings
499 7 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought
500 7 quality; characteristic

Frequencies of all Words

Top 761

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 69 big; huge; large 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
2 69 Kangxi radical 37 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
3 69 great; major; important 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
4 69 size 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
5 69 old 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
6 69 greatly; very 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
7 69 oldest; earliest 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
8 69 adult 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
9 69 tài greatest; grand 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
10 69 dài an important person 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
11 69 senior 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
12 69 approximately 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
13 69 tài greatest; grand 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
14 69 an element 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
15 69 great; mahā 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
16 62 yào glorious; radiant 復有世間空居大曜
17 62 yào one of the seven planets 復有世間空居大曜
18 62 yào to show off; to flaunt 復有世間空居大曜
19 62 yào light from a celestial object 復有世間空居大曜
20 62 yào to illuminate 復有世間空居大曜
21 62 yào dazzle with light 復有世間空居大曜
22 62 yào sunlight 復有世間空居大曜
23 62 yào radiant; illustrious; virāj 復有世間空居大曜
24 58 luó an exclamatory final particle 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
25 58 luó baby talk 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
26 58 luō to nag 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
27 58 luó ra 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
28 49 gōng a palace 復有三十六宮
29 49 gōng Gong 復有三十六宮
30 49 gōng a dwelling 復有三十六宮
31 49 gōng a temple 復有三十六宮
32 49 gōng the first note in the pentatonic scale 復有三十六宮
33 49 gōng palace; vimāna 復有三十六宮
34 48 verbose; talkative 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
35 48 mumbling 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
36 48 ru 所謂鼻嚕拏羅睺羅王
37 44 藥叉女 yàochānǚ yakshini 復有無數大藥叉女
38 38 xīng a star; a planet 所謂阿濕尾儞星婆
39 38 xīng Xing 所謂阿濕尾儞星婆
40 38 xīng traveling at high speed 所謂阿濕尾儞星婆
41 38 xīng a celebrity 所謂阿濕尾儞星婆
42 38 xīng a spark 所謂阿濕尾儞星婆
43 38 xīng a point of light 所謂阿濕尾儞星婆
44 38 xīng markings on a balance arm 所謂阿濕尾儞星婆
45 38 xīng small; minute 所謂阿濕尾儞星婆
46 38 xīng star-white 所謂阿濕尾儞星婆
47 38 xīng numerous and scattered everywhere 所謂阿濕尾儞星婆
48 38 xīng a star; tāra 所謂阿濕尾儞星婆
49 37 a mile 阿怛哩野大仙
50 37 a sentence ending particle 阿怛哩野大仙
51 37 sporadic; scattered 阿怛哩野大仙
52 37 阿怛哩野大仙
53 36 ma final interrogative particle 麼唧阿修羅王
54 36 insignificant; small; tiny 麼唧阿修羅王
55 36 final interrogative particle 麼唧阿修羅王
56 36 me final expresses to some extent 麼唧阿修羅王
57 36 yāo one 麼唧阿修羅王
58 36 yāo small; tiny 麼唧阿修羅王
59 36 yāo small; tiny 麼唧阿修羅王
60 36 yāo smallest 麼唧阿修羅王
61 36 yāo one 麼唧阿修羅王
62 36 yāo Yao 麼唧阿修羅王
63 36 ma ba 麼唧阿修羅王
64 36 ma ma 麼唧阿修羅王
65 34 fu 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
66 34 va 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
67 34 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 塢波多緊那羅王
68 34 duó many; much 塢波多緊那羅王
69 34 duō more 塢波多緊那羅王
70 34 duō an unspecified extent 塢波多緊那羅王
71 34 duō used in exclamations 塢波多緊那羅王
72 34 duō excessive 塢波多緊那羅王
73 34 duō to what extent 塢波多緊那羅王
74 34 duō abundant 塢波多緊那羅王
75 34 duō to multiply; to acrue 塢波多緊那羅王
76 34 duō mostly 塢波多緊那羅王
77 34 duō simply; merely 塢波多緊那羅王
78 34 duō frequently 塢波多緊那羅王
79 34 duō very 塢波多緊那羅王
80 34 duō Duo 塢波多緊那羅王
81 34 duō ta 塢波多緊那羅王
82 34 duō many; bahu 塢波多緊那羅王
83 32 wáng Wang 復有羅睺羅王眾
84 32 wáng a king 復有羅睺羅王眾
85 32 wáng Kangxi radical 96 復有羅睺羅王眾
86 32 wàng to be king; to rule 復有羅睺羅王眾
87 32 wáng a prince; a duke 復有羅睺羅王眾
88 32 wáng grand; great 復有羅睺羅王眾
89 32 wáng to treat with the ceremony due to a king 復有羅睺羅王眾
90 32 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 復有羅睺羅王眾
91 32 wáng the head of a group or gang 復有羅睺羅王眾
92 32 wáng the biggest or best of a group 復有羅睺羅王眾
93 32 wáng king; best of a kind; rāja 復有羅睺羅王眾
94 32 jiā ka 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
95 32 jiā ka 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
96 31 to rub 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
97 31 to approach; to press in 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
98 31 to sharpen; to grind 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
99 31 to obliterate; to erase 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
100 31 to compare notes; to learn by interaction 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
101 31 friction 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
102 31 ma 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
103 31 Māyā 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
104 31 nǎng ancient times; former times 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
105 31 nǎng na 詣曩大仙阿悉諦迦大仙
106 26 真言 zhēnyán true words 汝宜略說真實菩薩藏真言行
107 26 真言 zhēnyán an incantation 汝宜略說真實菩薩藏真言行
108 26 真言 zhēnyán a mantra; a dharani 汝宜略說真實菩薩藏真言行
109 26 大仙 dàxiān a great sage; maharsi 復有無數大仙之眾俱來在會
110 26 ā prefix to names of people 阿怛哩野大仙
111 26 ā to groan 阿怛哩野大仙
112 26 ā a 阿怛哩野大仙
113 26 ē to flatter 阿怛哩野大仙
114 26 ā expresses doubt 阿怛哩野大仙
115 26 ē river bank 阿怛哩野大仙
116 26 ē beam; pillar 阿怛哩野大仙
117 26 ē a hillslope; a mound 阿怛哩野大仙
118 26 ē a turning point; a turn; a bend in a river 阿怛哩野大仙
119 26 ē E 阿怛哩野大仙
120 26 ē to depend on 阿怛哩野大仙
121 26 ā a final particle 阿怛哩野大仙
122 26 ē e 阿怛哩野大仙
123 26 ē a buttress 阿怛哩野大仙
124 26 ē be partial to 阿怛哩野大仙
125 26 ē thick silk 阿怛哩野大仙
126 26 ā this; these 阿怛哩野大仙
127 26 ē e 阿怛哩野大仙
128 23 毘舍支 píshězhī pisaca 復有無數大毘舍支
129 20 to take 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
130 20 to bring 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
131 20 to grasp; to hold 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
132 20 to arrest 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
133 20 da 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
134 20 na 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
135 19 you 計都大曜阿舍儞
136 19 you; tvad 計都大曜阿舍儞
137 18 緊那羅 jǐnnàluó kimnara 復有大緊那羅王之眾
138 18 xíng to walk 汝宜略說真實菩薩藏真言行
139 18 xíng capable; competent 汝宜略說真實菩薩藏真言行
140 18 háng profession 汝宜略說真實菩薩藏真言行
141 18 háng line; row 汝宜略說真實菩薩藏真言行
142 18 xíng Kangxi radical 144 汝宜略說真實菩薩藏真言行
143 18 xíng to travel 汝宜略說真實菩薩藏真言行
144 18 xìng actions; conduct 汝宜略說真實菩薩藏真言行
145 18 xíng to do; to act; to practice 汝宜略說真實菩薩藏真言行
146 18 xíng all right; OK; okay 汝宜略說真實菩薩藏真言行
147 18 háng horizontal line 汝宜略說真實菩薩藏真言行
148 18 héng virtuous deeds 汝宜略說真實菩薩藏真言行
149 18 hàng a line of trees 汝宜略說真實菩薩藏真言行
150 18 hàng bold; steadfast 汝宜略說真實菩薩藏真言行
151 18 xíng to move 汝宜略說真實菩薩藏真言行
152 18 xíng to put into effect; to implement 汝宜略說真實菩薩藏真言行
153 18 xíng travel 汝宜略說真實菩薩藏真言行
154 18 xíng to circulate 汝宜略說真實菩薩藏真言行
155 18 xíng running script; running script 汝宜略說真實菩薩藏真言行
156 18 xíng temporary 汝宜略說真實菩薩藏真言行
157 18 xíng soon 汝宜略說真實菩薩藏真言行
158 18 háng rank; order 汝宜略說真實菩薩藏真言行
159 18 háng a business; a shop 汝宜略說真實菩薩藏真言行
160 18 xíng to depart; to leave 汝宜略說真實菩薩藏真言行
161 18 xíng to experience 汝宜略說真實菩薩藏真言行
162 18 xíng path; way 汝宜略說真實菩薩藏真言行
163 18 xíng xing; ballad 汝宜略說真實菩薩藏真言行
164 18 xíng a round [of drinks] 汝宜略說真實菩薩藏真言行
165 18 xíng Xing 汝宜略說真實菩薩藏真言行
166 18 xíng moreover; also 汝宜略說真實菩薩藏真言行
167 18 xíng Practice 汝宜略說真實菩薩藏真言行
168 18 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 汝宜略說真實菩薩藏真言行
169 18 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 汝宜略說真實菩薩藏真言行
170 18 again; more; repeatedly 復有無數大仙之眾俱來在會
171 18 to go back; to return 復有無數大仙之眾俱來在會
172 18 to resume; to restart 復有無數大仙之眾俱來在會
173 18 to do in detail 復有無數大仙之眾俱來在會
174 18 to restore 復有無數大仙之眾俱來在會
175 18 to respond; to reply to 復有無數大仙之眾俱來在會
176 18 after all; and then 復有無數大仙之眾俱來在會
177 18 even if; although 復有無數大仙之眾俱來在會
178 18 Fu; Return 復有無數大仙之眾俱來在會
179 18 to retaliate; to reciprocate 復有無數大仙之眾俱來在會
180 18 to avoid forced labor or tax 復有無數大仙之眾俱來在會
181 18 particle without meaing 復有無數大仙之眾俱來在會
182 18 Fu 復有無數大仙之眾俱來在會
183 18 repeated; again 復有無數大仙之眾俱來在會
184 18 doubled; to overlapping; folded 復有無數大仙之眾俱來在會
185 18 a lined garment with doubled thickness 復有無數大仙之眾俱來在會
186 18 again; punar 復有無數大仙之眾俱來在會
187 18 entirely; without exception 復有無數大仙之眾俱來在會
188 18 both; together 復有無數大仙之眾俱來在會
189 18 together; sardham 復有無數大仙之眾俱來在會
190 18 in; at 於釋迦佛前
191 18 in; at 於釋迦佛前
192 18 in; at; to; from 於釋迦佛前
193 18 to go; to 於釋迦佛前
194 18 to rely on; to depend on 於釋迦佛前
195 18 to go to; to arrive at 於釋迦佛前
196 18 from 於釋迦佛前
197 18 give 於釋迦佛前
198 18 oppposing 於釋迦佛前
199 18 and 於釋迦佛前
200 18 compared to 於釋迦佛前
201 18 by 於釋迦佛前
202 18 and; as well as 於釋迦佛前
203 18 for 於釋迦佛前
204 18 Yu 於釋迦佛前
205 18 a crow 於釋迦佛前
206 18 whew; wow 於釋迦佛前
207 18 near to; antike 於釋迦佛前
208 17 to congratulate 摩賀舍
209 17 to send a present 摩賀舍
210 17 He 摩賀舍
211 17 ha 摩賀舍
212 17 如是 rúshì thus; so 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
213 17 如是 rúshì thus, so 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
214 17 如是 rúshì thus; evam 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
215 17 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
216 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就真言行
217 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就真言行
218 16 成就 chéngjiù accomplishment 成就真言行
219 16 成就 chéngjiù Achievements 成就真言行
220 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就真言行
221 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就真言行
222 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就真言行
223 16 děng et cetera; and so on 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
224 16 děng to wait 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
225 16 děng degree; kind 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
226 16 děng plural 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
227 16 děng to be equal 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
228 16 děng degree; level 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
229 16 děng to compare 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
230 16 děng same; equal; sama 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
231 16 所謂 suǒwèi so-called 所謂
232 16 undulations 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
233 16 waves; breakers 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
234 16 wavelength 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
235 16 pa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
236 16 wave; taraṅga 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
237 16 zhī him; her; them; that 序品第一之三
238 16 zhī used between a modifier and a word to form a word group 序品第一之三
239 16 zhī to go 序品第一之三
240 16 zhī this; that 序品第一之三
241 16 zhī genetive marker 序品第一之三
242 16 zhī it 序品第一之三
243 16 zhī in 序品第一之三
244 16 zhī all 序品第一之三
245 16 zhī and 序品第一之三
246 16 zhī however 序品第一之三
247 16 zhī if 序品第一之三
248 16 zhī then 序品第一之三
249 16 zhī to arrive; to go 序品第一之三
250 16 zhī is 序品第一之三
251 16 zhī to use 序品第一之三
252 16 zhī Zhi 序品第一之三
253 16 luó Luo 謨羅悉諦大仙阿誐悉
254 16 luó to catch; to capture 謨羅悉諦大仙阿誐悉
255 16 luó gauze 謨羅悉諦大仙阿誐悉
256 16 luó a sieve; cloth for filtering 謨羅悉諦大仙阿誐悉
257 16 luó a net for catching birds 謨羅悉諦大仙阿誐悉
258 16 luó to recruit 謨羅悉諦大仙阿誐悉
259 16 luó to include 謨羅悉諦大仙阿誐悉
260 16 luó to distribute 謨羅悉諦大仙阿誐悉
261 16 luó ra 謨羅悉諦大仙阿誐悉
262 15 emperor; supreme ruler 哩嚩帝星
263 15 the ruler of Heaven 哩嚩帝星
264 15 a god 哩嚩帝星
265 15 imperialism 哩嚩帝星
266 15 lord; pārthiva 哩嚩帝星
267 15 Indra 哩嚩帝星
268 15 downwards-right concave stroke 夜摩捺
269 15 press firmly with the hands or fingers 夜摩捺
270 15 inhibit 夜摩捺
271 15 to set aside 夜摩捺
272 15 na 夜摩捺
273 14 yǒu is; are; to exist 復有羅睺羅王眾
274 14 yǒu to have; to possess 復有羅睺羅王眾
275 14 yǒu indicates an estimate 復有羅睺羅王眾
276 14 yǒu indicates a large quantity 復有羅睺羅王眾
277 14 yǒu indicates an affirmative response 復有羅睺羅王眾
278 14 yǒu a certain; used before a person, time, or place 復有羅睺羅王眾
279 14 yǒu used to compare two things 復有羅睺羅王眾
280 14 yǒu used in a polite formula before certain verbs 復有羅睺羅王眾
281 14 yǒu used before the names of dynasties 復有羅睺羅王眾
282 14 yǒu a certain thing; what exists 復有羅睺羅王眾
283 14 yǒu multiple of ten and ... 復有羅睺羅王眾
284 14 yǒu abundant 復有羅睺羅王眾
285 14 yǒu purposeful 復有羅睺羅王眾
286 14 yǒu You 復有羅睺羅王眾
287 14 yǒu 1. existence; 2. becoming 復有羅睺羅王眾
288 14 yǒu becoming; bhava 復有羅睺羅王眾
289 14 a type of standing harp 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
290 14 solitary 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
291 14 dignified 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
292 14 massive 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
293 14 the sound of the wind 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
294 14 harp 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
295 14 wěi tail 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
296 14 wěi measure word for fish 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
297 14 wěi extremity; end; stern 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
298 14 wěi to follow 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
299 14 wěi Wei constellation 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
300 14 wěi last 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
301 14 wěi lower reach [of a river] 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
302 14 wěi to mate [of animals] 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
303 14 wěi a mistake in verse where 5th and 10th syllables have the same tone 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
304 14 wěi remaining 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
305 14 wěi tail; lāṅgūla 尾野娑大仙訖哩瑟拏大仙
306 14 wilderness 阿怛哩野大仙
307 14 open country; field 阿怛哩野大仙
308 14 outskirts; countryside 阿怛哩野大仙
309 14 wild; uncivilized 阿怛哩野大仙
310 14 celestial area 阿怛哩野大仙
311 14 district; region 阿怛哩野大仙
312 14 community 阿怛哩野大仙
313 14 rude; coarse 阿怛哩野大仙
314 14 unofficial 阿怛哩野大仙
315 14 exceptionally; very 阿怛哩野大仙
316 14 ya 阿怛哩野大仙
317 14 the wild; aṭavī 阿怛哩野大仙
318 14 ruò to seem; to be like; as 觀彼一切世界嚴淨若斯
319 14 ruò seemingly 觀彼一切世界嚴淨若斯
320 14 ruò if 觀彼一切世界嚴淨若斯
321 14 ruò you 觀彼一切世界嚴淨若斯
322 14 ruò this; that 觀彼一切世界嚴淨若斯
323 14 ruò and; or 觀彼一切世界嚴淨若斯
324 14 ruò as for; pertaining to 觀彼一切世界嚴淨若斯
325 14 pomegranite 觀彼一切世界嚴淨若斯
326 14 ruò to choose 觀彼一切世界嚴淨若斯
327 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 觀彼一切世界嚴淨若斯
328 14 ruò thus 觀彼一切世界嚴淨若斯
329 14 ruò pollia 觀彼一切世界嚴淨若斯
330 14 ruò Ruo 觀彼一切世界嚴淨若斯
331 14 ruò only then 觀彼一切世界嚴淨若斯
332 14 ja 觀彼一切世界嚴淨若斯
333 14 jñā 觀彼一切世界嚴淨若斯
334 14 ruò if; yadi 觀彼一切世界嚴淨若斯
335 13 bǎi one hundred 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
336 13 bǎi many 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
337 13 bǎi Bai 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
338 13 bǎi all 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
339 13 bǎi hundred; śata 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
340 13 suō to dance; to frolic 暗詣娑大
341 13 suō to lounge 暗詣娑大
342 13 suō to saunter 暗詣娑大
343 13 suō suo 暗詣娑大
344 13 suō sa 暗詣娑大
345 13 de potential marker 具足一法得
346 13 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 具足一法得
347 13 děi must; ought to 具足一法得
348 13 děi to want to; to need to 具足一法得
349 13 děi must; ought to 具足一法得
350 13 de 具足一法得
351 13 de infix potential marker 具足一法得
352 13 to result in 具足一法得
353 13 to be proper; to fit; to suit 具足一法得
354 13 to be satisfied 具足一法得
355 13 to be finished 具足一法得
356 13 de result of degree 具足一法得
357 13 de marks completion of an action 具足一法得
358 13 děi satisfying 具足一法得
359 13 to contract 具足一法得
360 13 marks permission or possibility 具足一法得
361 13 expressing frustration 具足一法得
362 13 to hear 具足一法得
363 13 to have; there is 具足一法得
364 13 marks time passed 具足一法得
365 13 obtain; attain; prāpta 具足一法得
366 13 shě to give 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
367 13 shě to give up; to abandon 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
368 13 shě a house; a home; an abode 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
369 13 shè my 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
370 13 shè a unit of length equal to 30 li 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
371 13 shě equanimity 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
372 13 shè my house 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
373 13 shě to to shoot; to fire; to launch 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
374 13 shè to leave 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
375 13 shě She 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
376 13 shè disciple 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
377 13 shè a barn; a pen 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
378 13 shè to reside 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
379 13 shè to stop; to halt; to cease 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
380 13 shè to find a place for; to arrange 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
381 13 shě Give 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
382 13 shě abandoning; prahāṇa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
383 13 shě house; gṛha 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
384 13 shě equanimity; upeksa 播囉舍囉大仙波囉戍大仙
385 13 qiān one thousand 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
386 13 qiān many; numerous; countless 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
387 13 qiān very 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
388 13 qiān a cheat; swindler 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
389 13 qiān Qian 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
390 12 jiē all; each and every; in all cases 各與百千眷屬皆來集會
391 12 jiē same; equally 各與百千眷屬皆來集會
392 12 jiē all; sarva 各與百千眷屬皆來集會
393 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 或有山上住者
394 12 zhě that 或有山上住者
395 12 zhě nominalizing function word 或有山上住者
396 12 zhě used to mark a definition 或有山上住者
397 12 zhě used to mark a pause 或有山上住者
398 12 zhě topic marker; that; it 或有山上住者
399 12 zhuó according to 或有山上住者
400 12 zhě ca 或有山上住者
401 12 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
402 12 眷屬 juànshǔ husband and wife 如是等大仙各與百千仙眾眷屬
403 12 to vex; to offend; to incite 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
404 12 to attract 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
405 12 to worry about 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
406 12 to infect 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
407 12 injure; viheṭhaka 婆詣囉他大仙惹恨拏大仙
408 11 Soviet Union 所謂蘇波囉拏迦樓
409 11 Su 所謂蘇波囉拏迦樓
410 11 to revive 所謂蘇波囉拏迦樓
411 11 Suzhou 所謂蘇波囉拏迦樓
412 11 Jiangsu 所謂蘇波囉拏迦樓
413 11 a species of thyme 所謂蘇波囉拏迦樓
414 11 earrings 所謂蘇波囉拏迦樓
415 11 to awaken 所謂蘇波囉拏迦樓
416 11 to be rescued 所謂蘇波囉拏迦樓
417 11 to mow grass 所謂蘇波囉拏迦樓
418 11 awareness; saṃjñā 所謂蘇波囉拏迦樓
419 11 duō to tremble; to shiver 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
420 11 chě gaping 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
421 11 duō ta 摩哩唧羅睺羅王禰鉢哆羅
422 11 迦樓羅 jiālóuluó garuda 復有無數迦樓羅之眾
423 10 female; feminine 女宮蟹
424 10 female 女宮蟹
425 10 Kangxi radical 38 女宮蟹
426 10 to marry off a daughter 女宮蟹
427 10 daughter 女宮蟹
428 10 you; thou 女宮蟹
429 10 soft; feminine 女宮蟹
430 10 the Maiden lunar lodging 女宮蟹
431 10 you 女宮蟹
432 10 woman; nārī 女宮蟹
433 10 daughter; duhitṛ 女宮蟹
434 10 meaning; sense 義三摩地如所為事
435 10 justice; right action; righteousness 義三摩地如所為事
436 10 artificial; man-made; fake 義三摩地如所為事
437 10 chivalry; generosity 義三摩地如所為事
438 10 just; righteous 義三摩地如所為事
439 10 adopted 義三摩地如所為事
440 10 a relationship 義三摩地如所為事
441 10 volunteer 義三摩地如所為事
442 10 something suitable 義三摩地如所為事
443 10 a martyr 義三摩地如所為事
444 10 a law 義三摩地如所為事
445 10 Yi 義三摩地如所為事
446 10 Righteousness 義三摩地如所為事
447 10 aim; artha 義三摩地如所為事
448 10 zhà shout in a rage; roar; bellow 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
449 10 zhà to scold; to find fault with someone 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
450 10 zhà to sympathize with; to lament 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
451 10 zhā zha 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
452 10 zhà to exaggerate 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
453 10 zhà talking while eating 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
454 10 zhà ta 嚩悉瑟吒大仙嬌怛摩大
455 9 to exert; to strive 摩努惹博迦
456 9 zhù to dwell; to live; to reside 或有山上住者
457 9 zhù to stop; to halt 或有山上住者
458 9 zhù to retain; to remain 或有山上住者
459 9 zhù to lodge at [temporarily] 或有山上住者
460 9 zhù firmly; securely 或有山上住者
461 9 zhù verb complement 或有山上住者
462 9 zhù attaching; abiding; dwelling on 或有山上住者
463 9 huì can; be able to 復有無數大仙之眾俱來在會
464 9 huì able to 復有無數大仙之眾俱來在會
465 9 huì a meeting; a conference; an assembly 復有無數大仙之眾俱來在會
466 9 kuài to balance an account 復有無數大仙之眾俱來在會
467 9 huì to assemble 復有無數大仙之眾俱來在會
468 9 huì to meet 復有無數大仙之眾俱來在會
469 9 huì a temple fair 復有無數大仙之眾俱來在會
470 9 huì a religious assembly 復有無數大仙之眾俱來在會
471 9 huì an association; a society 復有無數大仙之眾俱來在會
472 9 huì a national or provincial capital 復有無數大仙之眾俱來在會
473 9 huì an opportunity 復有無數大仙之眾俱來在會
474 9 huì to understand 復有無數大仙之眾俱來在會
475 9 huì to be familiar with; to know 復有無數大仙之眾俱來在會
476 9 huì to be possible; to be likely 復有無數大仙之眾俱來在會
477 9 huì to be good at 復有無數大仙之眾俱來在會
478 9 huì a moment 復有無數大仙之眾俱來在會
479 9 huì to happen to 復有無數大仙之眾俱來在會
480 9 huì to pay 復有無數大仙之眾俱來在會
481 9 huì a meeting place 復有無數大仙之眾俱來在會
482 9 kuài the seam of a cap 復有無數大仙之眾俱來在會
483 9 huì in accordance with 復有無數大仙之眾俱來在會
484 9 huì imperial civil service examination 復有無數大仙之眾俱來在會
485 9 huì to have sexual intercourse 復有無數大仙之眾俱來在會
486 9 huì Hui 復有無數大仙之眾俱來在會
487 9 huì combining; samsarga 復有無數大仙之眾俱來在會
488 9 that 大仙閉伽羅那大仙
489 9 if that is the case 大仙閉伽羅那大仙
490 9 nèi that 大仙閉伽羅那大仙
491 9 where 大仙閉伽羅那大仙
492 9 how 大仙閉伽羅那大仙
493 9 No 大仙閉伽羅那大仙
494 9 nuó to move 大仙閉伽羅那大仙
495 9 nuó much 大仙閉伽羅那大仙
496 9 nuó stable; quiet 大仙閉伽羅那大仙
497 9 na 大仙閉伽羅那大仙
498 8 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩
499 8 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras 及阿修羅王鉢囉賀囉那
500 8 ér and; as well as; but (not); yet (not) 俱來會坐而為聽

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. an element
 2. great; mahā
yào radiant; illustrious; virāj
luó ra
gōng palace; vimāna
ru
xīng a star; tāra
 1. ma
 2. ma
 1. ba
 2. ma
va
 1. duō
 2. duō
 1. ta
 2. many; bahu

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
安吉 196 Anji
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
波颇 波頗 98 Prabhakaramitra
大威德 100 Yamantaka
大方广菩萨藏文殊师利根本仪轨经 大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經 100 Mañjuśrīmūlakalpa; Dafangguang Pusa Zangwen Shu Shi Ligen Ben Yi Gui Jing
大甲 100 Tachia
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率陀天 100 Tusita
法句 102 Dhammapada
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
梵天 102
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
法藏 102
 1. Dharma Treasure
 2. sūtra repository; sūtra hall
 3. Fazang
吠舍 102 Vaishya
福生天 102 Punyaprasava Heaven; The Heaven Produced by Virtue
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
轨经 軌經 103 Ritual Manual
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
了悟 76 Liao Wu
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
罗睺罗 羅睺羅 108 Rahula
没驮 沒馱 109 Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
明王 109
 1. vidyaraja; lord of spells; wisdom king
 2. vidyaraja; great mantra
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
毘舍 112 Vaiśya
菩萨藏 菩薩藏 112 Mahāyāna canon
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
塞建 115 Skanda
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
善观 善觀 115 Sudrsa; Sudassa
山上 115 Shanshang
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
识无边处 識無邊處 115 Vijnananantyayatana Heaven; Heaven of Limitless Consciousness
释迦 釋迦 115 Sakya
释迦佛 釋迦佛 115 Sakyamuni Buddha; Shakyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
水大曜 115 Mercury
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
天宫 天宮 116
 1. Heavenly Palace; Temple in Heaven; Open Palace
 2. celestial palace
 3. Indra's palace
天息灾 天息災 116 Devasantika; Tian Xi Zai
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
小乘 120 Hinayana
悉多 120
 1. Sita
 2. Sita
西天 120 India; Indian continent
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
夜摩 121 Yama
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 133.

Simplified Traditional Pinyin English
阿鼻 97 avīci
阿梨树枝 阿梨樹枝 196 arjaka tree
阿苏啰 阿蘇囉 196 asura
阿修罗王 阿修羅王 196 king of the asuras
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
宝地 寶地 98 jeweled land
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
部多 98 bhūta; become
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
常勤 99 practised; pratipanna
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持鬘天 99 mālādhāra deva
持诵 持誦 99 to chant; to recite
初发心 初發心 99 initial determination
初心 99
 1. the initial mind
 2. to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大地狱 大地獄 100 great hell; Avici Hell
大忿怒 100 Great Wrathful One
大菩提 100 great enlightenment; supreme bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大乘经 大乘經 100 Mahāyāna sutras
大方广 大方廣 100 vaipulya; mahāvaipulya; vast; extended
怛啰 怛囉 100 trasana; terrifying
大仙 100 a great sage; maharsi
地上 100 above the ground
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
非非想 102 neither perceiving nor not perceiving
佛菩萨 佛菩薩 102 Buddhas and bodhisattvas
佛顶 佛頂 102 Buddha crown; usnisa
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
嚩啰 嚩囉 102 vara; enclosing
嚩啰呬 嚩囉呬 102 vārāhi
福田 102
 1. field of merit
 2. field of blessing
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
华香 華香 104 incense and flowers
护摩 護摩 104 homa
火大 104 fire; element of fire
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
伽罗 伽羅 106 a kind of wood used for incense
极光净天 極光淨天 106 ābhāsvara deva
净天 淨天 106 pure devas
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第三 106 scroll 3
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空无边处 空無邊處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
六法 108 the six dharmas
路迦 108 loka
罗刹 羅剎 108
 1. raksasa
 2. raksasa
曼拏罗 曼拏羅 109 mandala
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
密行 109
 1. Secret Practice
 2. secret practice; private practice
魔军 魔軍 109 Māra's army
摩竭鱼 摩竭魚 109 makara fish
牟尼 109 a saint; a sage; a seer; muni
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
曩谟 曩謨 110 namo
那庾多 110 nayuta; a huge number
品第一 112 Chapter One
毘舍支 112 pisaca
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩提道场 菩提道場 112 bodhimanda; bodhimaṇḍa; place of enlightenment
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
七法 113
 1. seven dharmas; seven teachings
 2. seven types of action
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
乞叉 113 yaksa
请召 請召 113
 1. invite; attract; akarsani
 2. Akarsani
趣入 113 enter into; comprehended; avatīrṇa
如梦 如夢 114 like in a dream
入三摩地 114 Enter Into Samadhi
萨嚩 薩嚩 115 sarva; all
三法 115
 1. three dharmas
 2. three aspects of the Dharma
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善见 善見 115 good for seeing; beautiful
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
摄心 攝心 115 to concentrate
施无畏 施無畏 115
 1. abhayandada; bestower of fearlessness
 2. The Giver of Fearlessness
 3. bestowal of fearlessness
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
四法 115 the four aspects of the Dharma
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
未曾有 119
 1. Never Before
 2. never before seen; abdhutadharma
微妙色 119 unmatched colors
闻者 聞者 119 hearer; śrotṛ
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无所有 無所有 119 nothingness
无云 無雲 119
 1. without clouds
 2. cloudless; without clouds; anabhraka
五法 119 five dharmas; five categories
行法 120 cultivation method
行仪 行儀 120 etiquette
修善 120 to cultivate goodness
严净 嚴淨 121 majestic and pure
药叉 藥叉 121 yaksa
夜叉 121 yaksa
一法 121 one dharma; one thing
仪轨 儀軌 121 ritual; ritual manual
意解 121 liberation of thought
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有无 有無 121 existent and non-existent; having identity and emptiness
欲界 121 realm of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
憎爱 憎愛 122 hate and love
正行 122 right action
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸处 諸處 122 everywhere; sarvatra
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara