Glossary and Vocabulary for Guang Zan Jing 光讚經

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 1717 Kangxi radical 71 各各無央數億百千天人俱
2 1717 to not have; without 各各無央數億百千天人俱
3 1717 mo 各各無央數億百千天人俱
4 1717 to not have 各各無央數億百千天人俱
5 1717 Wu 各各無央數億百千天人俱
6 1717 mo 各各無央數億百千天人俱
7 1401 Yi 亦無所念
8 1167 suǒ a few; various; some 如諸菩薩所應立行
9 1167 suǒ a place; a location 如諸菩薩所應立行
10 1167 suǒ indicates a passive voice 如諸菩薩所應立行
11 1167 suǒ an ordinal number 如諸菩薩所應立行
12 1167 suǒ meaning 如諸菩薩所應立行
13 1167 suǒ garrison 如諸菩薩所應立行
14 1167 suǒ place; pradeśa 如諸菩薩所應立行
15 984 wéi to act as; to serve 為尊為上
16 984 wéi to change into; to become 為尊為上
17 984 wéi to be; is 為尊為上
18 984 wéi to do 為尊為上
19 984 wèi to support; to help 為尊為上
20 984 wéi to govern 為尊為上
21 855 kōng empty; void; hollow 地水火風空及諸識界
22 855 kòng free time 地水火風空及諸識界
23 855 kòng to empty; to clean out 地水火風空及諸識界
24 855 kōng the sky; the air 地水火風空及諸識界
25 855 kōng in vain; for nothing 地水火風空及諸識界
26 855 kòng vacant; unoccupied 地水火風空及諸識界
27 855 kòng empty space 地水火風空及諸識界
28 855 kōng without substance 地水火風空及諸識界
29 855 kōng to not have 地水火風空及諸識界
30 855 kòng opportunity; chance 地水火風空及諸識界
31 855 kōng vast and high 地水火風空及諸識界
32 855 kōng impractical; ficticious 地水火風空及諸識界
33 855 kòng blank 地水火風空及諸識界
34 855 kòng expansive 地水火風空及諸識界
35 855 kòng lacking 地水火風空及諸識界
36 855 kōng plain; nothing else 地水火風空及諸識界
37 855 kōng Emptiness 地水火風空及諸識界
38 855 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 地水火風空及諸識界
39 806 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
40 795 infix potential marker 不當住寂不寂
41 788 zhī to go 正欲使上佛無極之道
42 788 zhī to arrive; to go 正欲使上佛無極之道
43 788 zhī is 正欲使上佛無極之道
44 788 zhī to use 正欲使上佛無極之道
45 788 zhī Zhi 正欲使上佛無極之道
46 769 zhě ca 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
47 717 xíng to walk 當云何行
48 717 xíng capable; competent 當云何行
49 717 háng profession 當云何行
50 717 xíng Kangxi radical 144 當云何行
51 717 xíng to travel 當云何行
52 717 xìng actions; conduct 當云何行
53 717 xíng to do; to act; to practice 當云何行
54 717 xíng all right; OK; okay 當云何行
55 717 háng horizontal line 當云何行
56 717 héng virtuous deeds 當云何行
57 717 hàng a line of trees 當云何行
58 717 hàng bold; steadfast 當云何行
59 717 xíng to move 當云何行
60 717 xíng to put into effect; to implement 當云何行
61 717 xíng travel 當云何行
62 717 xíng to circulate 當云何行
63 717 xíng running script; running script 當云何行
64 717 xíng temporary 當云何行
65 717 háng rank; order 當云何行
66 717 háng a business; a shop 當云何行
67 717 xíng to depart; to leave 當云何行
68 717 xíng to experience 當云何行
69 717 xíng path; way 當云何行
70 717 xíng xing; ballad 當云何行
71 717 xíng Xing 當云何行
72 717 xíng Practice 當云何行
73 717 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 當云何行
74 717 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 當云何行
75 638 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
76 638 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
77 625 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
78 625 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
79 622 三昧 sānmèi samadhi 一切三昧
80 622 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三昧
81 608 to go; to 破壞恐懼習會達於空無之身
82 608 to rely on; to depend on 破壞恐懼習會達於空無之身
83 608 Yu 破壞恐懼習會達於空無之身
84 608 a crow 破壞恐懼習會達於空無之身
85 574 Qi 其入正見者
86 531 shí knowledge; understanding 痛痒思想生死識亦復如是
87 531 shí to know; to be familiar with 痛痒思想生死識亦復如是
88 531 zhì to record 痛痒思想生死識亦復如是
89 531 shí thought; cognition 痛痒思想生死識亦復如是
90 531 shí to understand 痛痒思想生死識亦復如是
91 531 shí experience; common sense 痛痒思想生死識亦復如是
92 531 shí a good friend 痛痒思想生死識亦復如是
93 531 zhì to remember; to memorize 痛痒思想生死識亦復如是
94 531 zhì a label; a mark 痛痒思想生死識亦復如是
95 531 zhì an inscription 痛痒思想生死識亦復如是
96 531 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 痛痒思想生死識亦復如是
97 509 ér Kangxi radical 126 行檀波羅蜜而無所著
98 509 ér as if; to seem like 行檀波羅蜜而無所著
99 509 néng can; able 行檀波羅蜜而無所著
100 509 ér whiskers on the cheeks; sideburns 行檀波羅蜜而無所著
101 509 ér to arrive; up to 行檀波羅蜜而無所著
102 501 method; way 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
103 501 France 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
104 501 the law; rules; regulations 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
105 501 the teachings of the Buddha; Dharma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
106 501 a standard; a norm 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
107 501 an institution 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
108 501 to emulate 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
109 501 magic; a magic trick 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
110 501 punishment 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
111 501 Fa 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
112 501 a precedent 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
113 501 a classification of some kinds of Han texts 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
114 501 relating to a ceremony or rite 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
115 501 Dharma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
116 501 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
117 501 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
118 501 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
119 501 quality; characteristic 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
120 491 zhù to dwell; to live; to reside 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
121 491 zhù to stop; to halt 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
122 491 zhù to retain; to remain 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
123 491 zhù to lodge at [temporarily] 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
124 491 zhù verb complement 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
125 491 zhù attaching; abiding; dwelling on 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
126 490 無有 wú yǒu there is not 無有顛倒
127 480 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩住般若波羅蜜中
128 480 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩住般若波羅蜜中
129 480 菩薩 púsà bodhisatta 云何菩薩住般若波羅蜜中
130 449 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時賢者舍利弗心自念言
131 448 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則知道心而無所有便不可得
132 448 a grade; a level 則知道心而無所有便不可得
133 448 an example; a model 則知道心而無所有便不可得
134 448 a weighing device 則知道心而無所有便不可得
135 448 to grade; to rank 則知道心而無所有便不可得
136 448 to copy; to imitate; to follow 則知道心而無所有便不可得
137 448 to do 則知道心而無所有便不可得
138 448 koan; kōan; gong'an 則知道心而無所有便不可得
139 420 color 所言色者
140 420 form; matter 所言色者
141 420 shǎi dice 所言色者
142 420 Kangxi radical 139 所言色者
143 420 countenance 所言色者
144 420 scene; sight 所言色者
145 420 feminine charm; female beauty 所言色者
146 420 kind; type 所言色者
147 420 quality 所言色者
148 420 to be angry 所言色者
149 420 to seek; to search for 所言色者
150 420 lust; sexual desire 所言色者
151 420 form; rupa 所言色者
152 347 一切 yīqiè temporary 一切三昧
153 347 一切 yīqiè the same 一切三昧
154 344 wèi to call 須菩提謂釋提桓因
155 344 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 須菩提謂釋提桓因
156 344 wèi to speak to; to address 須菩提謂釋提桓因
157 344 wèi to treat as; to regard as 須菩提謂釋提桓因
158 344 wèi introducing a condition situation 須菩提謂釋提桓因
159 344 wèi to speak to; to address 須菩提謂釋提桓因
160 344 wèi to think 須菩提謂釋提桓因
161 344 wèi for; is to be 須菩提謂釋提桓因
162 344 wèi to make; to cause 須菩提謂釋提桓因
163 344 wèi principle; reason 須菩提謂釋提桓因
164 344 wèi Wei 須菩提謂釋提桓因
165 335 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂為五
166 335 何謂 héwèi why? 何謂為五
167 335 何謂 héwèi what are you saying? 何謂為五
168 335 何謂 héwèi what? 何謂為五
169 331 痛痒 tòngyǎng pain and itch; sufferings; importance; consequence 痛痒思想生死識亦復如是
170 325 生死 shēngsǐ life and death; life or death 以塞生死道故
171 325 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 以塞生死道故
172 325 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 以塞生死道故
173 317 思想 sīxiǎng thought; ideology 痛痒思想生死識亦復如是
174 316 to know; to learn about; to comprehend 悉為顛倒也
175 316 detailed 悉為顛倒也
176 316 to elaborate; to expound 悉為顛倒也
177 316 to exhaust; to use up 悉為顛倒也
178 316 strongly 悉為顛倒也
179 316 Xi 悉為顛倒也
180 316 all; kṛtsna 悉為顛倒也
181 293 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 不能得發大道意也
182 293 děi to want to; to need to 不能得發大道意也
183 293 děi must; ought to 不能得發大道意也
184 293 de 不能得發大道意也
185 293 de infix potential marker 不能得發大道意也
186 293 to result in 不能得發大道意也
187 293 to be proper; to fit; to suit 不能得發大道意也
188 293 to be satisfied 不能得發大道意也
189 293 to be finished 不能得發大道意也
190 293 děi satisfying 不能得發大道意也
191 293 to contract 不能得發大道意也
192 293 to hear 不能得發大道意也
193 293 to have; there is 不能得發大道意也
194 293 marks time passed 不能得發大道意也
195 293 obtain; attain; prāpta 不能得發大道意也
196 280 Sa 菩薩摩訶薩發薩芸若心
197 280 sa; sat 菩薩摩訶薩發薩芸若心
198 279 無所有 wú suǒyǒu nothingness 其道心者亦無所有
199 277 yún rue 菩薩摩訶薩發薩芸若心
200 277 yún to cut grass or weeds 菩薩摩訶薩發薩芸若心
201 277 yún art; talent; ability; craft; technique 菩薩摩訶薩發薩芸若心
202 270 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
203 270 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
204 270 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
205 270 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
206 270 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
207 270 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
208 270 yán to regard as 須菩提白佛言
209 270 yán to act as 須菩提白佛言
210 270 yán speech; vāc 須菩提白佛言
211 270 yán speak; vad 須菩提白佛言
212 266 不可得 bù kě dé cannot be obtained 則知道心而無所有便不可得
213 266 不可得 bù kě dé unobtainable 則知道心而無所有便不可得
214 266 不可得 bù kě dé unattainable 則知道心而無所有便不可得
215 265 idea 不能得發大道意也
216 265 Italy (abbreviation) 不能得發大道意也
217 265 a wish; a desire; intention 不能得發大道意也
218 265 mood; feeling 不能得發大道意也
219 265 will; willpower; determination 不能得發大道意也
220 265 bearing; spirit 不能得發大道意也
221 265 to think of; to long for; to miss 不能得發大道意也
222 265 to anticipate; to expect 不能得發大道意也
223 265 to doubt; to suspect 不能得發大道意也
224 265 meaning 不能得發大道意也
225 265 a suggestion; a hint 不能得發大道意也
226 265 an understanding; a point of view 不能得發大道意也
227 265 Yi 不能得發大道意也
228 265 manas; mind; mentation 不能得發大道意也
229 256 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 十八不共諸佛之法
230 256 huì intelligent; clever 不當住於薩芸若慧
231 256 huì mental ability; intellect 不當住於薩芸若慧
232 256 huì wisdom; understanding 不當住於薩芸若慧
233 256 huì Wisdom 不當住於薩芸若慧
234 256 huì wisdom; prajna 不當住於薩芸若慧
235 256 huì intellect; mati 不當住於薩芸若慧
236 255 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩發薩芸若心
237 255 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩發薩芸若心
238 255 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩發薩芸若心
239 255 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩發薩芸若心
240 255 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩發薩芸若心
241 255 xīn heart 菩薩摩訶薩發薩芸若心
242 255 xīn emotion 菩薩摩訶薩發薩芸若心
243 255 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩發薩芸若心
244 255 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩發薩芸若心
245 255 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩發薩芸若心
246 250 自然 zìrán nature 不為自然
247 250 自然 zìrán natural 不為自然
248 250 desire 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
249 250 to desire; to wish 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
250 250 to desire; to intend 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
251 250 lust 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
252 250 desire; intention; wish; kāma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
253 249 ya 不能得發大道意也
254 237 niàn to read aloud 亦無所念
255 237 niàn to remember; to expect 亦無所念
256 237 niàn to miss 亦無所念
257 237 niàn to consider 亦無所念
258 237 niàn to recite; to chant 亦無所念
259 237 niàn to show affection for 亦無所念
260 237 niàn a thought; an idea 亦無所念
261 237 niàn twenty 亦無所念
262 237 niàn memory 亦無所念
263 237 niàn an instant 亦無所念
264 237 niàn Nian 亦無所念
265 237 niàn mindfulness; smrti 亦無所念
266 237 niàn a thought; citta 亦無所念
267 235 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 觀察諸法了知諸法
268 222 to use; to grasp 以塞生死道故
269 222 to rely on 以塞生死道故
270 222 to regard 以塞生死道故
271 222 to be able to 以塞生死道故
272 222 to order; to command 以塞生死道故
273 222 used after a verb 以塞生死道故
274 222 a reason; a cause 以塞生死道故
275 222 Israel 以塞生死道故
276 222 Yi 以塞生死道故
277 222 use; yogena 以塞生死道故
278 222 xué to study; to learn 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
279 222 xué to imitate 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
280 222 xué a school; an academy 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
281 222 xué to understand 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
282 222 xué learning; acquired knowledge 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
283 222 xué learned 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
284 222 xué a learner 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
285 222 xué student; learning; śikṣā 菩薩摩訶薩學般若波羅蜜
286 211 shēn human body; torso 破壞恐懼習會達於空無之身
287 211 shēn Kangxi radical 158 破壞恐懼習會達於空無之身
288 211 shēn self 破壞恐懼習會達於空無之身
289 211 shēn life 破壞恐懼習會達於空無之身
290 211 shēn an object 破壞恐懼習會達於空無之身
291 211 shēn a lifetime 破壞恐懼習會達於空無之身
292 211 shēn moral character 破壞恐懼習會達於空無之身
293 211 shēn status; identity; position 破壞恐懼習會達於空無之身
294 211 shēn pregnancy 破壞恐懼習會達於空無之身
295 211 juān India 破壞恐懼習會達於空無之身
296 211 shēn body; kaya 破壞恐懼習會達於空無之身
297 210 所以者何 suǒ yǐ zhě hé Why is that? 所以者何
298 208 不見 bújiàn to not see 不見有常無常
299 208 不見 bújiàn to not meet 不見有常無常
300 208 不見 bújiàn to disappear 不見有常無常
301 204 to reach 地水火風空及諸識界
302 204 to attain 地水火風空及諸識界
303 204 to understand 地水火風空及諸識界
304 204 able to be compared to; to catch up with 地水火風空及諸識界
305 204 to be involved with; to associate with 地水火風空及諸識界
306 204 passing of a feudal title from elder to younger brother 地水火風空及諸識界
307 204 and; ca; api 地水火風空及諸識界
308 204 to arise; to get up 令起阿耨多羅三耶三菩提心
309 204 to rise; to raise 令起阿耨多羅三耶三菩提心
310 204 to grow out of; to bring forth; to emerge 令起阿耨多羅三耶三菩提心
311 204 to appoint (to an official post); to take up a post 令起阿耨多羅三耶三菩提心
312 204 to start 令起阿耨多羅三耶三菩提心
313 204 to establish; to build 令起阿耨多羅三耶三菩提心
314 204 to draft; to draw up (a plan) 令起阿耨多羅三耶三菩提心
315 204 opening sentence; opening verse 令起阿耨多羅三耶三菩提心
316 204 to get out of bed 令起阿耨多羅三耶三菩提心
317 204 to recover; to heal 令起阿耨多羅三耶三菩提心
318 204 to take out; to extract 令起阿耨多羅三耶三菩提心
319 204 marks the beginning of an action 令起阿耨多羅三耶三菩提心
320 204 marks the sufficiency of an action 令起阿耨多羅三耶三菩提心
321 204 to call back from mourning 令起阿耨多羅三耶三菩提心
322 204 to take place; to occur 令起阿耨多羅三耶三菩提心
323 204 to conjecture 令起阿耨多羅三耶三菩提心
324 204 stand up; utthāna 令起阿耨多羅三耶三菩提心
325 204 Buddha; Awakened One 須菩提承佛威神蒙佛恩助
326 204 relating to Buddhism 須菩提承佛威神蒙佛恩助
327 204 a statue or image of a Buddha 須菩提承佛威神蒙佛恩助
328 204 a Buddhist text 須菩提承佛威神蒙佛恩助
329 204 to touch; to stroke 須菩提承佛威神蒙佛恩助
330 204 Buddha 須菩提承佛威神蒙佛恩助
331 204 Buddha; Awakened One 須菩提承佛威神蒙佛恩助
332 190 dài to arrest; to catch; to seize 惟逮
333 190 dài to arrive; to reach 惟逮
334 190 dài to be equal 惟逮
335 190 dài to seize an opportunity 惟逮
336 190 dignified; elegant 惟逮
337 188 波羅蜜 bōluómì jack fruit 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
338 188 波羅蜜 bōluómì paramita 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
339 188 波羅蜜 bōluómì paramita; pāramitā; perfection 摩訶般若波羅蜜問品第二十五
340 187 to go back; to return 諸天子心中復作是念
341 187 to resume; to restart 諸天子心中復作是念
342 187 to do in detail 諸天子心中復作是念
343 187 to restore 諸天子心中復作是念
344 187 to respond; to reply to 諸天子心中復作是念
345 187 Fu; Return 諸天子心中復作是念
346 187 to retaliate; to reciprocate 諸天子心中復作是念
347 187 to avoid forced labor or tax 諸天子心中復作是念
348 187 Fu 諸天子心中復作是念
349 187 doubled; to overlapping; folded 諸天子心中復作是念
350 187 a lined garment with doubled thickness 諸天子心中復作是念
351 179 rén person; people; a human being 諸天人宿命有德
352 179 rén Kangxi radical 9 諸天人宿命有德
353 179 rén a kind of person 諸天人宿命有德
354 179 rén everybody 諸天人宿命有德
355 179 rén adult 諸天人宿命有德
356 179 rén somebody; others 諸天人宿命有德
357 179 rén an upright person 諸天人宿命有德
358 179 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 諸天人宿命有德
359 176 zhǒng kind; type 六衰及識諸種
360 176 zhòng to plant; to grow; to cultivate 六衰及識諸種
361 176 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 六衰及識諸種
362 176 zhǒng seed; strain 六衰及識諸種
363 176 zhǒng offspring 六衰及識諸種
364 176 zhǒng breed 六衰及識諸種
365 176 zhǒng race 六衰及識諸種
366 176 zhǒng species 六衰及識諸種
367 176 zhǒng root; source; origin 六衰及識諸種
368 176 zhǒng grit; guts 六衰及識諸種
369 174 běn to be one's own 其勸助心及與心本
370 174 běn origin; source; root; foundation; basis 其勸助心及與心本
371 174 běn the roots of a plant 其勸助心及與心本
372 174 běn capital 其勸助心及與心本
373 174 běn main; central; primary 其勸助心及與心本
374 174 běn according to 其勸助心及與心本
375 174 běn a version; an edition 其勸助心及與心本
376 174 běn a memorial [presented to the emperor] 其勸助心及與心本
377 174 běn a book 其勸助心及與心本
378 174 běn trunk of a tree 其勸助心及與心本
379 174 běn to investigate the root of 其勸助心及與心本
380 174 běn a manuscript for a play 其勸助心及與心本
381 174 běn Ben 其勸助心及與心本
382 174 běn root; origin; mula 其勸助心及與心本
383 174 běn becoming, being, existing; bhava 其勸助心及與心本
384 174 běn former; previous; pūrva 其勸助心及與心本
385 173 shí time; a point or period of time 過去佛時
386 173 shí a season; a quarter of a year 過去佛時
387 173 shí one of the 12 two-hour periods of the day 過去佛時
388 173 shí fashionable 過去佛時
389 173 shí fate; destiny; luck 過去佛時
390 173 shí occasion; opportunity; chance 過去佛時
391 173 shí tense 過去佛時
392 173 shí particular; special 過去佛時
393 173 shí to plant; to cultivate 過去佛時
394 173 shí an era; a dynasty 過去佛時
395 173 shí time [abstract] 過去佛時
396 173 shí seasonal 過去佛時
397 173 shí to wait upon 過去佛時
398 173 shí hour 過去佛時
399 173 shí appropriate; proper; timely 過去佛時
400 173 shí Shi 過去佛時
401 173 shí a present; currentlt 過去佛時
402 173 shí time; kāla 過去佛時
403 173 shí at that time; samaya 過去佛時
404 168 xiǎng to think 想亦無所有
405 168 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 想亦無所有
406 168 xiǎng to want 想亦無所有
407 168 xiǎng to remember; to miss; to long for 想亦無所有
408 168 xiǎng to plan 想亦無所有
409 168 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 想亦無所有
410 167 míng fame; renown; reputation 識無有名
411 167 míng a name; personal name; designation 識無有名
412 167 míng rank; position 識無有名
413 167 míng an excuse 識無有名
414 167 míng life 識無有名
415 167 míng to name; to call 識無有名
416 167 míng to express; to describe 識無有名
417 167 míng to be called; to have the name 識無有名
418 167 míng to own; to possess 識無有名
419 167 míng famous; renowned 識無有名
420 167 míng moral 識無有名
421 167 míng name; naman 識無有名
422 167 míng fame; renown; yasas 識無有名
423 167 děng et cetera; and so on 為無等倫
424 167 děng to wait 為無等倫
425 167 děng to be equal 為無等倫
426 167 děng degree; level 為無等倫
427 167 děng to compare 為無等倫
428 164 sān three 得阿耨多羅三藐三菩
429 164 sān third 得阿耨多羅三藐三菩
430 164 sān more than two 得阿耨多羅三藐三菩
431 164 sān very few 得阿耨多羅三藐三菩
432 164 sān San 得阿耨多羅三藐三菩
433 164 sān three; tri 得阿耨多羅三藐三菩
434 164 sān sa 得阿耨多羅三藐三菩
435 164 ěr ear 眼耳鼻舌身意
436 164 ěr Kangxi radical 128 眼耳鼻舌身意
437 164 ěr an ear-shaped object 眼耳鼻舌身意
438 164 ěr on both sides 眼耳鼻舌身意
439 164 ěr a vessel handle 眼耳鼻舌身意
440 164 開士 kāi shì one on the way to enlightenment; bodhisattva 一生補處開士大士
441 164 十八 shíbā eighteen 十八不共諸佛之法
442 164 十八 shíbā eighteen; astadasa 十八不共諸佛之法
443 161 摩訶衍 Móhēyǎn Mahayana 乃說摩訶衍事為
444 161 摩訶衍 móhēyǎn Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle 乃說摩訶衍事為
445 161 摩訶衍 móhēyǎn Mahayana [monk] 乃說摩訶衍事為
446 158 to give 其勸助心及與心本
447 158 to accompany 其勸助心及與心本
448 158 to particate in 其勸助心及與心本
449 158 of the same kind 其勸助心及與心本
450 158 to help 其勸助心及與心本
451 158 for 其勸助心及與心本
452 155 cóng to follow 從初發意至阿惟越致
453 155 cóng to comply; to submit; to defer 從初發意至阿惟越致
454 155 cóng to participate in something 從初發意至阿惟越致
455 155 cóng to use a certain method or principle 從初發意至阿惟越致
456 155 cóng something secondary 從初發意至阿惟越致
457 155 cóng remote relatives 從初發意至阿惟越致
458 155 cóng secondary 從初發意至阿惟越致
459 155 cóng to go on; to advance 從初發意至阿惟越致
460 155 cōng at ease; informal 從初發意至阿惟越致
461 155 zòng a follower; a supporter 從初發意至阿惟越致
462 155 zòng to release 從初發意至阿惟越致
463 155 zòng perpendicular; longitudinal 從初發意至阿惟越致
464 147 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 度不可計阿僧祇人令般泥洹
465 147 不可 bù kě improbable 度不可計阿僧祇人令般泥洹
466 147 天中天 tiān zhōng tiān god of the gods /devātideva 天中天
467 147 lìng to make; to cause to be; to lead 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
468 147 lìng to issue a command 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
469 147 lìng rules of behavior; customs 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
470 147 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
471 147 lìng a season 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
472 147 lìng respected; good reputation 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
473 147 lìng good 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
474 147 lìng pretentious 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
475 147 lìng a transcending state of existence 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
476 147 lìng a commander 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
477 147 lìng a commanding quality; an impressive character 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
478 147 lìng lyrics 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
479 147 lìng Ling 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
480 147 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 勸助令發阿耨多羅三藐三菩提心
481 146 不當 bùdàng unsuitable; improper; inappropriate 不當住色中
482 144 shēng to be born; to give birth
483 144 shēng to live
484 144 shēng raw
485 144 shēng a student
486 144 shēng life
487 144 shēng to produce; to give rise
488 144 shēng alive
489 144 shēng a lifetime
490 144 shēng to initiate; to become
491 144 shēng to grow
492 144 shēng unfamiliar
493 144 shēng not experienced
494 144 shēng hard; stiff; strong
495 144 shēng having academic or professional knowledge
496 144 shēng a male role in traditional theatre
497 144 shēng gender
498 144 shēng to develop; to grow
499 144 shēng to set up
500 144 shēng a prostitute

Frequencies of all Words

Top 869

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 1717 no 各各無央數億百千天人俱
2 1717 Kangxi radical 71 各各無央數億百千天人俱
3 1717 to not have; without 各各無央數億百千天人俱
4 1717 has not yet 各各無央數億百千天人俱
5 1717 mo 各各無央數億百千天人俱
6 1717 do not 各各無央數億百千天人俱
7 1717 not; -less; un- 各各無央數億百千天人俱
8 1717 regardless of 各各無央數億百千天人俱
9 1717 to not have 各各無央數億百千天人俱
10 1717 um 各各無央數億百千天人俱
11 1717 Wu 各各無央數億百千天人俱
12 1717 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 各各無央數億百千天人俱
13 1717 not; non- 各各無央數億百千天人俱
14 1717 mo 各各無央數億百千天人俱
15 1401 also; too 亦無所念
16 1401 but 亦無所念
17 1401 this; he; she 亦無所念
18 1401 although; even though 亦無所念
19 1401 already 亦無所念
20 1401 particle with no meaning 亦無所念
21 1401 Yi 亦無所念
22 1167 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如諸菩薩所應立行
23 1167 suǒ an office; an institute 如諸菩薩所應立行
24 1167 suǒ introduces a relative clause 如諸菩薩所應立行
25 1167 suǒ it 如諸菩薩所應立行
26 1167 suǒ if; supposing 如諸菩薩所應立行
27 1167 suǒ a few; various; some 如諸菩薩所應立行
28 1167 suǒ a place; a location 如諸菩薩所應立行
29 1167 suǒ indicates a passive voice 如諸菩薩所應立行
30 1167 suǒ that which 如諸菩薩所應立行
31 1167 suǒ an ordinal number 如諸菩薩所應立行
32 1167 suǒ meaning 如諸菩薩所應立行
33 1167 suǒ garrison 如諸菩薩所應立行
34 1167 suǒ place; pradeśa 如諸菩薩所應立行
35 1167 suǒ that which; yad 如諸菩薩所應立行
36 984 wèi for; to 為尊為上
37 984 wèi because of 為尊為上
38 984 wéi to act as; to serve 為尊為上
39 984 wéi to change into; to become 為尊為上
40 984 wéi to be; is 為尊為上
41 984 wéi to do 為尊為上
42 984 wèi for 為尊為上
43 984 wèi because of; for; to 為尊為上
44 984 wèi to 為尊為上
45 984 wéi in a passive construction 為尊為上
46 984 wéi forming a rehetorical question 為尊為上
47 984 wéi forming an adverb 為尊為上
48 984 wéi to add emphasis 為尊為上
49 984 wèi to support; to help 為尊為上
50 984 wéi to govern 為尊為上
51 855 kōng empty; void; hollow 地水火風空及諸識界
52 855 kòng free time 地水火風空及諸識界
53 855 kòng to empty; to clean out 地水火風空及諸識界
54 855 kōng the sky; the air 地水火風空及諸識界
55 855 kōng in vain; for nothing 地水火風空及諸識界
56 855 kòng vacant; unoccupied 地水火風空及諸識界
57 855 kòng empty space 地水火風空及諸識界
58 855 kōng without substance 地水火風空及諸識界
59 855 kōng to not have 地水火風空及諸識界
60 855 kòng opportunity; chance 地水火風空及諸識界
61 855 kōng vast and high 地水火風空及諸識界
62 855 kōng impractical; ficticious 地水火風空及諸識界
63 855 kòng blank 地水火風空及諸識界
64 855 kòng expansive 地水火風空及諸識界
65 855 kòng lacking 地水火風空及諸識界
66 855 kōng plain; nothing else 地水火風空及諸識界
67 855 kōng Emptiness 地水火風空及諸識界
68 855 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 地水火風空及諸識界
69 806 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
70 795 not; no 不當住寂不寂
71 795 expresses that a certain condition cannot be acheived 不當住寂不寂
72 795 as a correlative 不當住寂不寂
73 795 no (answering a question) 不當住寂不寂
74 795 forms a negative adjective from a noun 不當住寂不寂
75 795 at the end of a sentence to form a question 不當住寂不寂
76 795 to form a yes or no question 不當住寂不寂
77 795 infix potential marker 不當住寂不寂
78 795 no; na 不當住寂不寂
79 788 zhī him; her; them; that 正欲使上佛無極之道
80 788 zhī used between a modifier and a word to form a word group 正欲使上佛無極之道
81 788 zhī to go 正欲使上佛無極之道
82 788 zhī this; that 正欲使上佛無極之道
83 788 zhī genetive marker 正欲使上佛無極之道
84 788 zhī it 正欲使上佛無極之道
85 788 zhī in 正欲使上佛無極之道
86 788 zhī all 正欲使上佛無極之道
87 788 zhī and 正欲使上佛無極之道
88 788 zhī however 正欲使上佛無極之道
89 788 zhī if 正欲使上佛無極之道
90 788 zhī then 正欲使上佛無極之道
91 788 zhī to arrive; to go 正欲使上佛無極之道
92 788 zhī is 正欲使上佛無極之道
93 788 zhī to use 正欲使上佛無極之道
94 788 zhī Zhi 正欲使上佛無極之道
95 784 shì is; are; am; to be 正使是輩人行菩薩道
96 784 shì is exactly 正使是輩人行菩薩道
97 784 shì is suitable; is in contrast 正使是輩人行菩薩道
98 784 shì this; that; those 正使是輩人行菩薩道
99 784 shì really; certainly 正使是輩人行菩薩道
100 784 shì correct; yes; affirmative 正使是輩人行菩薩道
101 784 shì true 正使是輩人行菩薩道
102 784 shì is; has; exists 正使是輩人行菩薩道
103 784 shì used between repetitions of a word 正使是輩人行菩薩道
104 784 shì a matter; an affair 正使是輩人行菩薩道
105 784 shì Shi 正使是輩人行菩薩道
106 784 shì is; bhū 正使是輩人行菩薩道
107 784 shì this; idam 正使是輩人行菩薩道
108 769 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
109 769 zhě that 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
110 769 zhě nominalizing function word 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
111 769 zhě used to mark a definition 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
112 769 zhě used to mark a pause 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
113 769 zhě topic marker; that; it 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
114 769 zhuó according to 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
115 769 zhě ca 何所天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者
116 717 xíng to walk 當云何行
117 717 xíng capable; competent 當云何行
118 717 háng profession 當云何行
119 717 háng line; row 當云何行
120 717 xíng Kangxi radical 144 當云何行
121 717 xíng to travel 當云何行
122 717 xìng actions; conduct 當云何行
123 717 xíng to do; to act; to practice 當云何行
124 717 xíng all right; OK; okay 當云何行
125 717 háng horizontal line 當云何行
126 717 héng virtuous deeds 當云何行
127 717 hàng a line of trees 當云何行
128 717 hàng bold; steadfast 當云何行
129 717 xíng to move 當云何行
130 717 xíng to put into effect; to implement 當云何行
131 717 xíng travel 當云何行
132 717 xíng to circulate 當云何行
133 717 xíng running script; running script 當云何行
134 717 xíng temporary 當云何行
135 717 xíng soon 當云何行
136 717 háng rank; order 當云何行
137 717 háng a business; a shop 當云何行
138 717 xíng to depart; to leave 當云何行
139 717 xíng to experience 當云何行
140 717 xíng path; way 當云何行
141 717 xíng xing; ballad 當云何行
142 717 xíng a round [of drinks] 當云何行
143 717 xíng Xing 當云何行
144 717 xíng moreover; also 當云何行
145 717 xíng Practice 當云何行
146 717 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 當云何行
147 717 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 當云何行
148 638 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
149 638 般若波羅蜜 bōrěbōluómì Prajñāpāramitā 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
150 625 須菩提 xūpútí Subhuti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
151 625 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 爾時釋提桓因白賢者須菩提
152 622 三昧 sānmèi samadhi 一切三昧
153 622 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 一切三昧
154 608 in; at 破壞恐懼習會達於空無之身
155 608 in; at 破壞恐懼習會達於空無之身
156 608 in; at; to; from 破壞恐懼習會達於空無之身
157 608 to go; to 破壞恐懼習會達於空無之身
158 608 to rely on; to depend on 破壞恐懼習會達於空無之身
159 608 to go to; to arrive at 破壞恐懼習會達於空無之身
160 608 from 破壞恐懼習會達於空無之身
161 608 give 破壞恐懼習會達於空無之身
162 608 oppposing 破壞恐懼習會達於空無之身
163 608 and 破壞恐懼習會達於空無之身
164 608 compared to 破壞恐懼習會達於空無之身
165 608 by 破壞恐懼習會達於空無之身
166 608 and; as well as 破壞恐懼習會達於空無之身
167 608 for 破壞恐懼習會達於空無之身
168 608 Yu 破壞恐懼習會達於空無之身
169 608 a crow 破壞恐懼習會達於空無之身
170 608 whew; wow 破壞恐懼習會達於空無之身
171 574 his; hers; its; theirs 其入正見者
172 574 to add emphasis 其入正見者
173 574 used when asking a question in reply to a question 其入正見者
174 574 used when making a request or giving an order 其入正見者
175 574 he; her; it; them 其入正見者
176 574 probably; likely 其入正見者
177 574 will 其入正見者
178 574 may 其入正見者
179 574 if 其入正見者
180 574 or 其入正見者
181 574 Qi 其入正見者
182 574 he; her; it; saḥ; sā; tad 其入正見者
183 572 yǒu is; are; to exist 諸天人宿命有德
184 572 yǒu to have; to possess 諸天人宿命有德
185 572 yǒu indicates an estimate 諸天人宿命有德
186 572 yǒu indicates a large quantity 諸天人宿命有德
187 572 yǒu indicates an affirmative response 諸天人宿命有德
188 572 yǒu a certain; used before a person, time, or place 諸天人宿命有德
189 572 yǒu used to compare two things 諸天人宿命有德
190 572 yǒu used in a polite formula before certain verbs 諸天人宿命有德
191 572 yǒu used before the names of dynasties 諸天人宿命有德
192 572 yǒu a certain thing; what exists 諸天人宿命有德
193 572 yǒu multiple of ten and ... 諸天人宿命有德
194 572 yǒu abundant 諸天人宿命有德
195 572 yǒu purposeful 諸天人宿命有德
196 572 yǒu You 諸天人宿命有德
197 572 yǒu 1. existence; 2. becoming 諸天人宿命有德
198 572 yǒu becoming; bhava 諸天人宿命有德
199 531 shí knowledge; understanding 痛痒思想生死識亦復如是
200 531 shí to know; to be familiar with 痛痒思想生死識亦復如是
201 531 zhì to record 痛痒思想生死識亦復如是
202 531 shí thought; cognition 痛痒思想生死識亦復如是
203 531 shí to understand 痛痒思想生死識亦復如是
204 531 shí experience; common sense 痛痒思想生死識亦復如是
205 531 shí a good friend 痛痒思想生死識亦復如是
206 531 zhì to remember; to memorize 痛痒思想生死識亦復如是
207 531 zhì a label; a mark 痛痒思想生死識亦復如是
208 531 zhì an inscription 痛痒思想生死識亦復如是
209 531 zhì just now 痛痒思想生死識亦復如是
210 531 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 痛痒思想生死識亦復如是
211 509 ér and; as well as; but (not); yet (not) 行檀波羅蜜而無所著
212 509 ér Kangxi radical 126 行檀波羅蜜而無所著
213 509 ér you 行檀波羅蜜而無所著
214 509 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 行檀波羅蜜而無所著
215 509 ér right away; then 行檀波羅蜜而無所著
216 509 ér but; yet; however; while; nevertheless 行檀波羅蜜而無所著
217 509 ér if; in case; in the event that 行檀波羅蜜而無所著
218 509 ér therefore; as a result; thus 行檀波羅蜜而無所著
219 509 ér how can it be that? 行檀波羅蜜而無所著
220 509 ér so as to 行檀波羅蜜而無所著
221 509 ér only then 行檀波羅蜜而無所著
222 509 ér as if; to seem like 行檀波羅蜜而無所著
223 509 néng can; able 行檀波羅蜜而無所著
224 509 ér whiskers on the cheeks; sideburns 行檀波羅蜜而無所著
225 509 ér me 行檀波羅蜜而無所著
226 509 ér to arrive; up to 行檀波羅蜜而無所著
227 509 ér possessive 行檀波羅蜜而無所著
228 501 method; way 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
229 501 France 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
230 501 the law; rules; regulations 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
231 501 the teachings of the Buddha; Dharma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
232 501 a standard; a norm 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
233 501 an institution 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
234 501 to emulate 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
235 501 magic; a magic trick 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
236 501 punishment 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
237 501 Fa 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
238 501 a precedent 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
239 501 a classification of some kinds of Han texts 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
240 501 relating to a ceremony or rite 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
241 501 Dharma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
242 501 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
243 501 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
244 501 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
245 501 quality; characteristic 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
246 491 zhù to dwell; to live; to reside 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
247 491 zhù to stop; to halt 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
248 491 zhù to retain; to remain 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
249 491 zhù to lodge at [temporarily] 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
250 491 zhù firmly; securely 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
251 491 zhù verb complement 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
252 491 zhù attaching; abiding; dwelling on 云何菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中
253 490 無有 wú yǒu there is not 無有顛倒
254 480 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩住般若波羅蜜中
255 480 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩住般若波羅蜜中
256 480 菩薩 púsà bodhisatta 云何菩薩住般若波羅蜜中
257 449 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 爾時賢者舍利弗心自念言
258 448 otherwise; but; however 則知道心而無所有便不可得
259 448 then 則知道心而無所有便不可得
260 448 measure word for short sections of text 則知道心而無所有便不可得
261 448 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則知道心而無所有便不可得
262 448 a grade; a level 則知道心而無所有便不可得
263 448 an example; a model 則知道心而無所有便不可得
264 448 a weighing device 則知道心而無所有便不可得
265 448 to grade; to rank 則知道心而無所有便不可得
266 448 to copy; to imitate; to follow 則知道心而無所有便不可得
267 448 to do 則知道心而無所有便不可得
268 448 only 則知道心而無所有便不可得
269 448 immediately 則知道心而無所有便不可得
270 448 then; moreover; atha 則知道心而無所有便不可得
271 448 koan; kōan; gong'an 則知道心而無所有便不可得
272 421 ruò to seem; to be like; as 菩薩摩訶薩發薩芸若心
273 421 ruò seemingly 菩薩摩訶薩發薩芸若心
274 421 ruò if 菩薩摩訶薩發薩芸若心
275 421 ruò you 菩薩摩訶薩發薩芸若心
276 421 ruò this; that 菩薩摩訶薩發薩芸若心
277 421 ruò and; or 菩薩摩訶薩發薩芸若心
278 421 ruò as for; pertaining to 菩薩摩訶薩發薩芸若心
279 421 pomegranite 菩薩摩訶薩發薩芸若心
280 421 ruò to choose 菩薩摩訶薩發薩芸若心
281 421 ruò to agree; to accord with; to conform to 菩薩摩訶薩發薩芸若心
282 421 ruò thus 菩薩摩訶薩發薩芸若心
283 421 ruò pollia 菩薩摩訶薩發薩芸若心
284 421 ruò Ruo 菩薩摩訶薩發薩芸若心
285 421 ruò only then 菩薩摩訶薩發薩芸若心
286 421 ja 菩薩摩訶薩發薩芸若心
287 421 jñā 菩薩摩訶薩發薩芸若心
288 420 color 所言色者
289 420 form; matter 所言色者
290 420 shǎi dice 所言色者
291 420 Kangxi radical 139 所言色者
292 420 countenance 所言色者
293 420 scene; sight 所言色者
294 420 feminine charm; female beauty 所言色者
295 420 kind; type 所言色者
296 420 quality 所言色者
297 420 to be angry 所言色者
298 420 to seek; to search for 所言色者
299 420 lust; sexual desire 所言色者
300 420 form; rupa 所言色者
301 418 如是 rúshì thus; so 痛痒思想生死識亦復如是
302 418 如是 rúshì thus, so 痛痒思想生死識亦復如是
303 396 zhū all; many; various 爾時三千大千世界諸釋提桓因
304 396 zhū Zhu 爾時三千大千世界諸釋提桓因
305 396 zhū all; members of the class 爾時三千大千世界諸釋提桓因
306 396 zhū interrogative particle 爾時三千大千世界諸釋提桓因
307 396 zhū him; her; them; it 爾時三千大千世界諸釋提桓因
308 396 zhū of; in 爾時三千大千世界諸釋提桓因
309 396 zhū all; many; sarva 爾時三千大千世界諸釋提桓因
310 387 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以塞生死道故
311 387 old; ancient; former; past 以塞生死道故
312 387 reason; cause; purpose 以塞生死道故
313 387 to die 以塞生死道故
314 387 so; therefore; hence 以塞生死道故
315 387 original 以塞生死道故
316 387 accident; happening; instance 以塞生死道故
317 387 a friend; an acquaintance; friendship 以塞生死道故
318 387 something in the past 以塞生死道故
319 387 deceased; dead 以塞生死道故
320 387 still; yet 以塞生死道故
321 347 一切 yīqiè all; every; everything 一切三昧
322 347 一切 yīqiè temporary 一切三昧
323 347 一切 yīqiè the same 一切三昧
324 347 一切 yīqiè generally 一切三昧
325 347 一切 yīqiè all, everything 一切三昧
326 347 一切 yīqiè all; sarva 一切三昧
327 344 wèi to call 須菩提謂釋提桓因
328 344 wèi to discuss; to comment on; to speak of; to tell about 須菩提謂釋提桓因
329 344 wèi to speak to; to address 須菩提謂釋提桓因
330 344 wèi to treat as; to regard as 須菩提謂釋提桓因
331 344 wèi introducing a condition situation 須菩提謂釋提桓因
332 344 wèi to speak to; to address 須菩提謂釋提桓因
333 344 wèi to think 須菩提謂釋提桓因
334 344 wèi for; is to be 須菩提謂釋提桓因
335 344 wèi to make; to cause 須菩提謂釋提桓因
336 344 wèi and 須菩提謂釋提桓因
337 344 wèi principle; reason 須菩提謂釋提桓因
338 344 wèi Wei 須菩提謂釋提桓因
339 344 wèi which; what; yad 須菩提謂釋提桓因
340 344 wèi to say; iti 須菩提謂釋提桓因
341 335 何謂 héwèi what is the meaning of? 何謂為五
342 335 何謂 héwèi why? 何謂為五
343 335 何謂 héwèi what are you saying? 何謂為五
344 335 何謂 héwèi what? 何謂為五
345 331 痛痒 tòngyǎng pain and itch; sufferings; importance; consequence 痛痒思想生死識亦復如是
346 325 生死 shēngsǐ life and death; life or death 以塞生死道故
347 325 生死 shēngsǐ to continue regardess of living or dying 以塞生死道故
348 325 生死 shēngsǐ Saṃsāra; Samsara 以塞生死道故
349 317 思想 sīxiǎng thought; ideology 痛痒思想生死識亦復如是
350 316 to know; to learn about; to comprehend 悉為顛倒也
351 316 all; entire 悉為顛倒也
352 316 detailed 悉為顛倒也
353 316 to elaborate; to expound 悉為顛倒也
354 316 to exhaust; to use up 悉為顛倒也
355 316 strongly 悉為顛倒也
356 316 Xi 悉為顛倒也
357 316 all; kṛtsna 悉為顛倒也
358 299 dāng to be; to act as; to serve as 當云何行
359 299 dāng at or in the very same; be apposite 當云何行
360 299 dāng dang (sound of a bell) 當云何行
361 299 dāng to face 當云何行
362 299 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當云何行
363 299 dāng to manage; to host 當云何行
364 299 dāng should 當云何行
365 299 dāng to treat; to regard as 當云何行
366 299 dǎng to think 當云何行
367 299 dàng suitable; correspond to 當云何行
368 299 dǎng to be equal 當云何行
369 299 dàng that 當云何行
370 299 dāng an end; top 當云何行
371 299 dàng clang; jingle 當云何行
372 299 dāng to judge 當云何行
373 299 dǎng to bear on one's shoulder 當云何行
374 299 dàng the same 當云何行
375 299 dàng to pawn 當云何行
376 299 dàng to fail [an exam] 當云何行
377 299 dàng a trap 當云何行
378 299 dàng a pawned item 當云何行
379 293 de potential marker 不能得發大道意也
380 293 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 不能得發大道意也
381 293 děi must; ought to 不能得發大道意也
382 293 děi to want to; to need to 不能得發大道意也
383 293 děi must; ought to 不能得發大道意也
384 293 de 不能得發大道意也
385 293 de infix potential marker 不能得發大道意也
386 293 to result in 不能得發大道意也
387 293 to be proper; to fit; to suit 不能得發大道意也
388 293 to be satisfied 不能得發大道意也
389 293 to be finished 不能得發大道意也
390 293 de result of degree 不能得發大道意也
391 293 de marks completion of an action 不能得發大道意也
392 293 děi satisfying 不能得發大道意也
393 293 to contract 不能得發大道意也
394 293 marks permission or possibility 不能得發大道意也
395 293 expressing frustration 不能得發大道意也
396 293 to hear 不能得發大道意也
397 293 to have; there is 不能得發大道意也
398 293 marks time passed 不能得發大道意也
399 293 obtain; attain; prāpta 不能得發大道意也
400 280 Sa 菩薩摩訶薩發薩芸若心
401 280 sadhu; excellent 菩薩摩訶薩發薩芸若心
402 280 sa; sat 菩薩摩訶薩發薩芸若心
403 279 無所有 wú suǒyǒu nothingness 其道心者亦無所有
404 277 yún rue 菩薩摩訶薩發薩芸若心
405 277 yún to cut grass or weeds 菩薩摩訶薩發薩芸若心
406 277 yún art; talent; ability; craft; technique 菩薩摩訶薩發薩芸若心
407 270 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
408 270 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
409 270 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
410 270 yán a particle with no meaning 須菩提白佛言
411 270 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
412 270 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
413 270 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
414 270 yán to regard as 須菩提白佛言
415 270 yán to act as 須菩提白佛言
416 270 yán speech; vāc 須菩提白佛言
417 270 yán speak; vad 須菩提白佛言
418 266 不可得 bù kě dé cannot be obtained 則知道心而無所有便不可得
419 266 不可得 bù kě dé unobtainable 則知道心而無所有便不可得
420 266 不可得 bù kě dé unattainable 則知道心而無所有便不可得
421 265 idea 不能得發大道意也
422 265 Italy (abbreviation) 不能得發大道意也
423 265 a wish; a desire; intention 不能得發大道意也
424 265 mood; feeling 不能得發大道意也
425 265 will; willpower; determination 不能得發大道意也
426 265 bearing; spirit 不能得發大道意也
427 265 to think of; to long for; to miss 不能得發大道意也
428 265 to anticipate; to expect 不能得發大道意也
429 265 to doubt; to suspect 不能得發大道意也
430 265 meaning 不能得發大道意也
431 265 a suggestion; a hint 不能得發大道意也
432 265 an understanding; a point of view 不能得發大道意也
433 265 or 不能得發大道意也
434 265 Yi 不能得發大道意也
435 265 manas; mind; mentation 不能得發大道意也
436 256 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 十八不共諸佛之法
437 256 huì intelligent; clever 不當住於薩芸若慧
438 256 huì mental ability; intellect 不當住於薩芸若慧
439 256 huì wisdom; understanding 不當住於薩芸若慧
440 256 huì Wisdom 不當住於薩芸若慧
441 256 huì wisdom; prajna 不當住於薩芸若慧
442 256 huì intellect; mati 不當住於薩芸若慧
443 255 xīn heart [organ] 菩薩摩訶薩發薩芸若心
444 255 xīn Kangxi radical 61 菩薩摩訶薩發薩芸若心
445 255 xīn mind; consciousness 菩薩摩訶薩發薩芸若心
446 255 xīn the center; the core; the middle 菩薩摩訶薩發薩芸若心
447 255 xīn one of the 28 star constellations 菩薩摩訶薩發薩芸若心
448 255 xīn heart 菩薩摩訶薩發薩芸若心
449 255 xīn emotion 菩薩摩訶薩發薩芸若心
450 255 xīn intention; consideration 菩薩摩訶薩發薩芸若心
451 255 xīn disposition; temperament 菩薩摩訶薩發薩芸若心
452 255 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 菩薩摩訶薩發薩芸若心
453 250 自然 zìrán nature 不為自然
454 250 自然 zìrán natural 不為自然
455 250 自然 zìrán of course; certainly; naturally 不為自然
456 250 desire 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
457 250 to desire; to wish 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
458 250 almost; nearly; about to occur 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
459 250 to desire; to intend 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
460 250 lust 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
461 250 desire; intention; wish; kāma 欲聽須菩提說般若波羅蜜法
462 249 also; too 不能得發大道意也
463 249 a final modal particle indicating certainy or decision 不能得發大道意也
464 249 either 不能得發大道意也
465 249 even 不能得發大道意也
466 249 used to soften the tone 不能得發大道意也
467 249 used for emphasis 不能得發大道意也
468 249 used to mark contrast 不能得發大道意也
469 249 used to mark compromise 不能得發大道意也
470 249 ya 不能得發大道意也
471 237 niàn to read aloud 亦無所念
472 237 niàn to remember; to expect 亦無所念
473 237 niàn to miss 亦無所念
474 237 niàn to consider 亦無所念
475 237 niàn to recite; to chant 亦無所念
476 237 niàn to show affection for 亦無所念
477 237 niàn a thought; an idea 亦無所念
478 237 niàn twenty 亦無所念
479 237 niàn memory 亦無所念
480 237 niàn an instant 亦無所念
481 237 niàn Nian 亦無所念
482 237 niàn mindfulness; smrti 亦無所念
483 237 niàn a thought; citta 亦無所念
484 236 this; these 令諸眾生聞此香熏
485 236 in this way 令諸眾生聞此香熏
486 236 otherwise; but; however; so 令諸眾生聞此香熏
487 236 at this time; now; here 令諸眾生聞此香熏
488 236 this; here; etad 令諸眾生聞此香熏
489 235 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 觀察諸法了知諸法
490 233 復次 fùcì furthermore; moreover 復次
491 226 亦復 yìfù also 痛痒思想生死識亦復如是
492 225 that; those 彼時世尊
493 225 another; the other 彼時世尊
494 225 that; tad 彼時世尊
495 222 so as to; in order to 以塞生死道故
496 222 to use; to regard as 以塞生死道故
497 222 to use; to grasp 以塞生死道故
498 222 according to 以塞生死道故
499 222 because of 以塞生死道故
500 222 on a certain date 以塞生死道故

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. kōng
 2. kōng
 1. Emptiness
 2. sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
no; na
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
zhě ca
 1. xíng
 2. xìng
 3. xíng
 1. Practice
 2. mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions
 3. practice; carita; carya; conduct; behavior
般若波罗蜜 般若波羅蜜
 1. bōrěbōluómì
 2. bōrěbōluómì
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿閦如来 阿閦如來 196 Aksobhya Tathagata
阿迦腻吒 阿迦膩吒 97 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
安和 196 Sotthi; Svāstika
阿惟越致 196 avaivartika; non-retrogression
百劫 98 Baijie
般泥洹 98 Parinirvāṇa
北方 98 The North
本际 本際 98 bhūtakoṭi; reality-limit
66 Bin
波罗尼蜜 波羅尼蜜 98 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
不休息 不休息 98 never resting; anikṣiptadhura
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
常精进 常精進 99 Nityodyukta
持法 99 Protector of the Dharma; Dharmadhara
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大英 100 Great Britain; Britain
大光 100 Vistīrṇavatī
丹本 100 Khitan Canon
当归 當歸 100 Angelica sinensis
道慧 100 Shi Daohui; Dao Hui
道教 100 Taosim
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
怛萨阿竭 怛薩阿竭 100 Tathagata
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
德经 德經 100 De Jing
德兴 德興 100 Dexing
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
兜术天 兜術天 100 Tusita
多阿竭 100 Tathagata
法常 102 Damei Fachang
法顶 法頂 102 Bopjong; Beopjeong
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵迦夷天 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵身 102 brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
梵天 70
 1. Heavenly Realm
 2. Brahma
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
分别经 分別經 102 Fenbie Jing
分耨文陀尼弗 102 bālapṛthagjana
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
光赞经 光讚經 103 Perfection of Wisdom in Twenty-Five Thousand Lines; Guang Zan Jing; Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāramitāsūtra
广普 廣普 103 Guangdong pidgin (a mix of Standard Mandarin and Cantonese)
光世音菩萨 光世音菩薩 103 Avalokitesvara Bodhisattva
光曜 103 Radiance; Pabhāvatī; Prabhāvatī
弘光 104 Zhu Yousong; Emperor Hongguang
护一切 護一切 104 Visvabhu; Viśvabhū
怀来 懷來 104 Huailai
慧印 72 Hui Yin
慧应 慧應 72 Hui Ying
慧智 104 Hui Zhi
慧力 72
 1. power of wisdom
 2. Huili
106
 1. Hebei
 2. to hope
 3. Jizhou
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
金宝 金寶 106
 1. Campbell
 2. Kampar
金华 金華 106 Jinhua
拘翼 106 Kausambi
空也 107 Kūya
108
 1. black
 2. Li
 3. Lebanon
 4. Li People
 5. numerous; many
 6. at the time of
 7. State of Li
六衰 108 six sense organs; ṣaḍ-indriya
罗阅只 羅閱祇 76 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
妙德 109 Wonderful Virtue
弥勒佛 彌勒佛 77
 1. Maitreya
 2. Maitreya Buddha
魔波旬 109 Māra-Pāpīyāms; Pāpīyāms; Pāpimant
摩诃般若波罗蜜经 摩訶般若波羅蜜經 109 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines; Pañcaviṃśatisāhasrikāprajñāpāramitāsūtra
摩诃迦叶 摩訶迦葉 109 Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
摩诃迦旃延 摩訶迦旃延 109 Mahākātyāyana
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 109 Mahakausthila
摩诃目犍连 摩訶目犍連 109 Mahāmaudgalyāyana
摩诃目揵连 摩訶目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
摩诃衍 摩訶衍 77
 1. Mahayana
 2. Mahāyāna; Mahayana; the Great Vehicle
 3. Mahayana [monk]
目揵连 目揵連 109 Moggallāna; Maudgalyāyana
能忍 110 able to endure; sahā
念常 78 Nian Chang
泥洹 110 Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
尼摩罗天 尼摩羅天 110 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
泥曰 110 Nirvana; Nibbāna
譬喻经 譬喻經 80 Sutra of Parables
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
普曜 80 lalitavistara sūtra
普安 112 Puan
普定 112 Puding
普华 普華 112 Samantakusuma
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
千叶 千葉 113 Chiba
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Gṛdhrakūtaparvata; Grdhrakuta; Gṛdhrakūṭa; Gijjha-kūta; Vulture Peak
忍土 114 the World of Suffering
仁和 114 Renhe
仁贤 仁賢 114 Bhadrika; Bhaddiya
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
僧那 115 Sengna
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善月 83 Shan Yue
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
生经 生經 115 Jātaka Stories
圣明 聖明 115
 1. enlightened sage; brilliant master
 2. King Song Myong
 3. King Song Myong
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
释迦文 釋迦文 115 Sakyamuni Buddha
释迦文佛 釋迦文佛 115 Sakyamuni Buddha
释迦文尼 釋迦文尼 115 Sakyamuni; Śākyamuni
释提桓因 釋提桓因 115 Śakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
首楞严 首楞嚴 115 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
受者 115 The Recipient
数人 數人 115 Sarvāstivāda
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四天王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
四分 115 four divisions of cognition
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天人师 天人師 116
 1. teacher of heavenly beings and humans
 2. Teacher of Heavenly and Human Beings; the Buddha
未曾有经 未曾有經 119 Adbhutadharmaparyāyasūtra; Wei Ceng You Jing
未曾有法经 未曾有法經 119 Acchariyabbhutadhammasutta
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
无上士 無上士 87
 1. Supreme Sage
 2. unsurpassed one
 3. unsurpassed one
无诸 無諸 119 Wu Zhu
西晋 西晉 120 Western Jin Dynasty
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
贤首 賢首 120 Sage Chief
小乘 120 Hinayana
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
120
 1. xu
 2. slowly; gently
 3. Xu
 4. Xuzhou
 5. slowly; mandam
学道 學道 120
 1. examiner
 2. Learning the Way
虚空慧 虛空慧 120 Gaganamati
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应顺 應順 121 Yingshun
一善天 121 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha
永安 121 Yong'an reign
有若 121 You Ruo
有了 121 I've got a solution!; to have a bun in the oven
乐经 樂經 121 the Book of Music
月支 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
月氏 89 Yuezhi; Rouzhi; Tokhara; Tokharian
湛然 122 Zhanran; Chan-Jan
正使 122 Chief Envoy
众僧 眾僧 122 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
中天 122 Central North India
竺法护 竺法護 90 Dharmarakṣa
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自贡 自貢 122 Zigong
坐佛 122 a seated Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 660.

Simplified Traditional Pinyin English
爱欲 愛欲 195 love and desire; sensuality; kāma
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿罗汉道 阿羅漢道 196 path of an arhat
阿那含果 97
 1. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
 2. realization of non-returner
安般 196 mindfulness of breathing; anapana
阿耨多罗 阿耨多羅 196 anuttara; unsurpassed; supreme
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿惟越致地 196 avaivartya-bhūmi; stage of non-retrogression
阿须伦 阿須倫 196 asura
八道 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八道行 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八法 98 Noble Eightfold Path; Eightfold Noble Way
八关斋 八關齋 98 the eight precepts
八解脱 八解脫 98 the eight liberations; astavimoksa
八圣 八聖 98 eight stages of sainthood
八十种好 八十種好 98 eighty noble qualities
白佛 98 to address the Buddha
白莲华 白蓮華 98 white lotus flower; pundarika
般涅槃 98 parinirvana
报佛 報佛 98 saṃbhogakāya; sambhogakaya; enjoyment body; reward body
宝华 寶華 98
 1. flowers; jeweled flowers
 2. Treasure Flower
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
宝印 寶印 98 precious seal
变现 變現 98 to conjure
必当 必當 98 must
别知 別知 98 distinguish
比丘众 比丘眾 98 Saṅgha; Sangha; Buddhist monastic community
比丘僧 98 monastic community
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
不还果 不還果 98 the fruit of anāgāmin
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不可称数 不可稱數 98 pass calculation and measure
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不增不减 不增不減 98 neither increases nor decreases
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
布施度无极 布施度無極 98 dāna-pāramitā; the paramita of generosity
不贪 不貪 98 non-attachment; alobha
叉手 99 hands folded
禅波罗蜜 禪波羅蜜 99 dhyana-paramita; the paramita of meditative concentration
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
禅教 禪教 99
 1. the teachings of the Chan sect
 2. transmission of teachings both outside the sutras and through the sutras
禅那 禪那 99 meditation
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 99 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
瞋恨 99 to be angry; to hate
成道 99 awakening; to become enlightened; to become a Buddha
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
诚谛 誠諦 99 truth; bhūta
成满 成滿 99 to become complete
尘垢 塵垢 99
 1. dirt; filth
 2. mental afflictions
 3. secular affairs
 4. a very small particle
瞋怒 99
 1. aversion; hatred; dveṣa
 2. to stare at in a rage
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
炽盛光 熾盛光 99 blazing light
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
初发意菩萨 初發意菩薩 99 bodhisattvas in their initial stage of aspiration
出入息 99 breath out and in
除愈 99 to heal and recover completely
幢幡 99 a hanging banner
床卧 床臥 99 bed; resting place
次复 次復 99 afterwards; then
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
逮得己利 100 having attained their goals
大空 100 the great void
当分 當分 100 according to position
道法 100
 1. the method to attain nirvāṇa
 2. Dao Fa
道品 100
 1. monastic grade
 2. Stages of the Way
道心 100 Mind for the Way
道意 100 intention to attain enlightenment
道场树 道場樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
得道 100 to attain enlightenment
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
德本 100 virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
等观 等觀 100 to view all things equally
灯明 燈明 100 a lamp held before the Buddha
等心 100 a non-discriminating mind
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
第二禅 第二禪 100 second dhyāna
地水火风 地水火風 100 Earth, Water, Fire and Wind
地狱门 地獄門 100 gate of hell
地大 100 earth; earth element
谛观 諦觀 100
 1. to observe closely
 2. Chegwan
定力 100
 1. Meditative Concentration
 2. ability for meditative concentration
顶三昧 頂三昧 100 vajropamasamādhi
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
第三禅 第三禪 100 the third dhyāna
第四禅 第四禪 100 the fourth dhyana
度世 100 to pass through life
度无极 度無極 100 paramita; perfection
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
覩见 覩見 100 to observe
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
二法 195
 1. two dharmas; two kinds of dharma
 2. dichotomy
二食 195 two kinds of food
耳识 耳識 196 auditory consciousness; śrotravijñāna
二识 二識 195 two levels of consciousness
恶师 惡師 195 a bad friend; a bad teacher
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法教 102
 1. Buddhism; Buddhadharma; the teaching of the Dharma
 2. teaching
法空 102 inherent emptiness of dharmas; dharmanairātmya
法乐 法樂 102
 1. dharma joy
 2. Dharma joy
法忍 102
 1. Dharma Patience
 2. patience attained through Dharma
 3. patience attained through Dharma
法如是 102
 1. thus is the Dharma
 2. Dharma as Such
法僧 102 a monk who recites mantras
法事 102 a Dharma event
法施 102 a Dhárma gift; Dhárma offering; dharmadana
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
发意 發意 102 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
犯戒 102
 1. Violation of Precepts
 2. to break the precepts
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
方等经 方等經 102 Vaipulya sutras
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法喜 102
 1. Dharma joy
 2. Dharma joy
法想 102 thoughts of the Dharma
法义 法義 102
 1. the teaching of a principle
 2. definition of the Dharma
法印 102
 1. hōin
 2. Dharma Seal
 3. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
法住 102 dharma abode
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
分别心 分別心 102 discriminating thought
佛乘 102 Buddha vehicle; buddhayāna
佛弟子 102 a disciple of the Buddha
佛法僧 70
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 102 Buddha's wisdom
佛见 佛見 102 correct views of Buddhist teachings
佛界 102 buddha realm; buddha land; buddha country
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛道 70
 1. Buddhahood
 2. the Buddha Way
 3. Way of the Buddha
 4. Buddhist practice
 5. bodhi; enlightenment
 6. the path leading to enlightenment
佛地 102 Buddha stage; Buddha ground; buddha-bhūmi
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛树 佛樹 102 bodhi tree
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
佛心 102
 1. Buddha’s Mind
 2. mind of Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
敷演 102
 1. to elaborate (on a theme); to expound (the meaning of the classics)
 2. to act
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
罣碍 罣礙 103
 1. a hindrance; an impediment
 2. affliction
 3. Hindrance
观行 觀行 103 contemplation and action
观众生 觀眾生 103 observing living beings
观法 觀法 103 techniques for insight; vipaśyanā
广大无边 廣大無邊 103 infinite
广说 廣說 103 to explain; to teach
光阴天 光陰天 103 ābhāsvara deva
观智 觀智 103 wisdom from contemplation
归命 歸命 103
 1. to devote one's life
 2. namo; to pay respect to; homage
果报 果報 103 vipāka; the result of karma; indirect effect
过去佛 過去佛 103 past Buddhas
海印三昧 104 sāgaramudrāsamādi; ocean reflection samādi
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
恒河沙 104
 1. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 3. Sands of the Ganges
和上 104 an abbot; a monk
护身 護身 104 protection of the body
华香 華香 104 incense and flowers
化众生 化眾生 104 to transform living beings
幻师 幻師 104
 1. an illusionist; a conjurer
 2. magician
幻士 104 an illusionist; a conjurer
化人 104 a conjured person
化现 化現 104 a incarnation
化作 104 to produce; to conjure
慧根 104 root of wisdom; organ of wisdom
慧解脱 慧解脫 104 one who is liberated through wisdom; prajñāvimukta
毁呰 毀呰 104 to denigrate
假有 106 Nominal Existence
加趺坐 106 sit with crossed legs; sit in the lotus position
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见谛 見諦 106 realization of the truth
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
江河沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
教行 106 teaching and practice; instruction and conduct
憍逸 106 untouchable; dalit
假色 106 non-revealable form
袈裟 106
 1. kasaya
 2. kasaya; kaṣāya
 3. kasaya
寂定 106 samadhi
戒度无极 戒度無極 106 sila-paramita; the paramita of proper conduct
戒法 106 the rules of the precepts
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
结加 結加 106 to cross [legged]
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
解空 106 to understand emptiness
劫烧 劫燒 106 kalpa fire
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
解脱知见品 解脫知見品 106 body of knowledge and experience of liberation
净华 淨華 106 Flower of Purity
经戒 經戒 106 sutras and precepts
净天 淨天 106 pure devas
净修 淨修 106 proper cultivation
金刚三昧 金剛三昧 106 vajrasamādhi
金刚心 金剛心 106
 1. Diamond heart
 2. adamantine-like mind
 3. adamantine-like concentration; vajropamasamādhi
经法 經法 106 canonical teachings
净国 淨國 106 pure land
精进度无极 精進度無極 106 virya-paramita; the paramita of diligence
精进力 精進力 106 unfailing progress; vīryabala
净居 淨居 106 suddhavasa; Śuddhāvāsa; pure abode
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
究竟即 106 ultimate identity
伎乐 伎樂 106 music
俱空 106 both self and all things are empty
卷第八 106 scroll 8
卷第二 106 scroll 2
卷第九 106 scroll 9
卷第六 106 scroll 6
卷第七 106 scroll 7
卷第三 106 scroll 3
卷第十 106 scroll 10
卷第四 106 scroll 4
卷第五 106 scroll 5
卷第一 106 scroll 1
觉意 覺意 106 bodhyanga
觉者 覺者 106 awakened one
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
具足神通 106 possessing supernatural powers; ṣaḍabhijña
开士 開士 107 one on the way to enlightenment; bodhisattva
空法 107 to regard all things as empty
空空 107 the emptiness of emptiness; the delusion of emptiness
空三昧 107 the samādhi of emptiness
空行 107 practicce according to emptiness
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
空处 空處 107 ākāśānantyāyatana; akasanantyayatana; sphere of infinite space; abode of infinite space
空大 107 the space element
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
苦灭 苦滅 107 the cessation of suffering
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
苦乐 苦樂 107 joy and pain
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
乐痛 樂痛 108 sensation of pleasure
离念 離念 108 transcends conception
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
六波罗蜜 六波羅蜜 108 six pāramitas; six perfections
六度无极 六度無極 108 six perfections
六入 108 the six sense objects
六神通 108 the six supernatural powers
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
六通 108 six supernatural powers
六法 108 the six contemplations
六十二见 六十二見 108 sixty two views
利养 利養 108 gain
龙神 龍神 108 dragon spirit
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
妙心 109 Wondrous Mind
妙智慧 109 wondrous wisdom and knowledge
灭定 滅定 109 the cessation of perception and sensation; nirodhasamāpatti
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
明行成为 明行成為 109 consummate in knowledge and conduct
摩诃般若 摩訶般若 109 great wisdom; mahāprajñā
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
魔界 109 Mara's realm
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
那罗 那羅 110
 1. nara; man
 2. naṭa; actor; dancer
内法 內法 110 the Buddhadharma; the Dharma
内外空 內外空 110 inside and outside are empty; intrinsically empty
内观 內觀 110 vipasyana; insight meditation
内空 內空 110 empty within
能变 能變 110 able to change
能别 能別 110 predicate; qualifier; visesana
能化 110 a teacher
能行 110 ability to act
念法 110
 1. to recollect or chant the Dharma; dharmānusmṛti
 2. Way of Contemplation
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念言 110 words from memory
念着 念著 110 clinging to illusion
沤惒拘舍罗 漚惒拘舍羅 197 upāya-kauśalya; skill in means
品第一 112 Chapter One
平等法 112 the truth that all can become a Buddha
平等心 112 an impartial mind
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
辟支佛乘 112 Pratyekabuddha vehicle
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
普法 112
 1. to promote knowledge of laws; rights awareness
 2. Universal dharmas
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
普护 普護 112 viśvaṃtara
普见 普見 112 observe all places
普明 112
 1. samanta-prabha
 2. Pu Ming
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨行般若波罗蜜 菩薩行般若波羅蜜 112 a bodhisattva who practices prajñāpāramitā
普现 普現 112 universal manifestation
七识 七識 113 seven kinds of consciousness
千佛 113 thousand Buddhas
弃除 棄除 113 elimination of defilements through ascetic practice
七觉 七覺 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
七觉意 七覺意 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
起灭 起滅 113 saṃsāra; life and death
勤苦 113 devoted and suffering
勤行 113 diligent practice
轻慢 輕慢 113 to belittle others
清信女 113 Upasika; a female lay Buddhist
清信士 113 male lay person; upāsaka
求法 113 to seek the Dharma
去来今 去來今 113 past, present, and future
劝发 勸發 113 encouragement
权慧 權慧 113 contingent wisdom; skill in means
群生 113 all living beings
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
人众 人眾 114 many people; crowds of people
日月光 114 Sun, Moon, and Light
如法 114 In Accord With
入寂 114 to enter into Nirvāṇa
入空 114 to have an experiential understanding of the truth
如梦 如夢 114 like in a dream
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三恶 三惡 115
 1. three kinds of malice
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三根 115
 1. the three grade of wholesome roots
 2. the three unwholesome roots
 3. the three roots with no outflows; the three passionless roots
三结 三結 115 the three fetters
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三十二相 115 the thirty two marks of excellence; the thirty-two characteristic marks
三脱门 三脫門 115 the three doors of deliverance; the three gates of liberation
散华 散華 115 scatters flowers
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
三昧印 115 samādhi seal; samādhi mudra
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三菩提 115 saṃbodhi; complete enlightenment
三十七品 115 thirty-seven qualities [related to enlightenment]
三涂 三塗 115
 1. the three evil states of existence
 2. the three evil rebirths; the three evil realms
三耶三佛 115 samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
萨婆若 薩婆若 115 sarvajña
萨云然 薩云然 115 sarvajña
色界 115 realm of form; rupadhatu
色声 色聲 115 the visible and the audible
色想 115 form-perceptions
色阴 色陰 115 the aggregate of form; rūpaskandha
色法 115 rupadharma; physical objects the phenomenal world
色天 115 realm of form
色有 115 material existence
善恶 善惡 115
 1. good and evil
 2. good and evil
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善本 115 virtuous roots; wholesome roots; kusalamula
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善权 善權 115 upāyakauśalya; kauśalya; skill in means
善权方便 善權方便 115 upāya-kauśalya; skill in means
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
烧炙 燒炙 115 to burn
杀生 殺生 115
 1. Killing Lives
 2. to kill
摄护 攝護 115 parigraha; to protect
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
深法 115 a profound truth
深妙 115 profound; deep and subtle
身识 身識 115 body consciousness; consciousness of touch; kāyavijñāna
生法 115 sentient beings and dharmas
生空 115 empty of a permanent ego
生忍 115 Ordinary Patience
生天 115 highest rebirth
胜法 勝法 115 surpassing dharmas
圣众 聖眾 115 holy ones
身见 身見 115 views of a self
身界 115 ashes or relics after cremation
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神识 神識 115 soul
神足 115 teleportation; ṛddyabhijṇa
尸波罗蜜 尸波羅蜜 115 sila-paramita; the paramita of proper conduct
十定 115 ten concentrations
十恶 十惡 115 the ten evils
十二部经 十二部經 115 Twelve Divisions of Sutras; dvādaśaṅga; the twelve divisions of Buddhist literature
十二因缘 十二因緣 115 the twelve nidanas; the twelve nidānas; the twelve causes and conditions
十法 115 ten rules; perfecting of the ten rules
十方佛土 115 the Buddha realms of the ten directions
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十念 115 to chant ten times
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
施者 115 The Giver
十住品 115 ten abodes [chapter]
十二入 115 āyatana; ayatana/ twelve sense bases; twelve sense-media; twelve bases of cognition
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间法 世間法 115
 1. world law; lokadharma; lokadhamma
 2. Worldly Rules
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
十善 115 the ten virtues
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
师子床 師子床 115 lion's throne
师子吼 師子吼 115 lion’s roar
师子座 師子座 115 lion's throne
受法 115 to receive the Dharma
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受决 受決 115 a prophecy
首陀 115 sudra; shudra; slave class
说经 說經 115 to explain a sūtra; to expound the classics
四部众 四部眾 115 fourfold assembly
四禅 四禪 115
 1. the four meditations; the four dhyānas; the four jhānas
 2. fourth dhyāna; fourth jhāna
四等 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四等心 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
四谛 四諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四颠倒 四顛倒 115 four inverted beliefs; four false beliefs
四断 四斷 115 four right efforts; four right exertions
四法 115 the four aspects of the Dharma
四圣谛 四聖諦 115 the fourfold noble truth; four noble truths
四神足 115 the four kinds of teleportation
四维 四維 115
 1. the four half points of the compass
 2. four social bonds
四无色 四無色 115 four formless heavens
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无色定 四無色定 115
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四意断 四意斷 115 four right efforts; four right exertions
四意止 115 four bases of mindfulness
四果 115 four fruits
四事 115 the four necessities
四天 115 four kinds of heaven
四天下 115 the four continents
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
四无畏 四無畏 115 four kinds of fearlessness
所以者何 115 Why is that?
所持 115 adhisthana; empowerment
所立 115 thesis; property being proven; sādhyadharma
所行 115 actions; practice
檀波罗蜜 檀波羅蜜 116 dana-paramita; the paramita of generosity
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天华 天華 116 divine flowers
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天中天 116 god of the gods /devātideva
通慧 116
 1. supernatural powers and wisdom
 2. Tong Hui
童真 116 having the simplicity of a child; kumārabhūta
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 116 dharani-entrance
涂香 塗香 116 to annoint
外法 119
 1. outside teachings
 2. external objects [dharmas]
外空 119 emptiness external to the body
往诣 往詣 119 to go to; upagam
万劫 萬劫 119 ten thousand kalpas
未度者 119 people who have not yet transcended
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
闻经 聞經 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我见 我見 119 the view of a self
我空 119 empty of a permanent ego; empty of self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无瞋恚 無瞋恚 119 free from anger
无得 無得 119 Non-Attainment
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
五盖 五蓋 119 five hindrances; the five obstructions
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
无罣碍 無罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
五戒 119 the five precepts
五力 119 pañcabala; the five powers
无量光 無量光 119
 1. infinite light
 2. infinite light; apramāṇābha
无求 無求 119 No Desires
五盛阴 五盛陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
五事 119 five dharmas; five categories
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所罣碍 無所罣礙 119 unimpeded; unhindered; unobstructed; unfettered; unhampered
无所畏 無所畏 119 without any fear
无所有 無所有 119 nothingness
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
無想 119 no notion
五旬 119 five supernatural powers
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无有得者 無有得者 119 nothing to be obtained
五欲 五慾 119 the five desires
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; nirdvandva
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无鬪 無鬪 119 non-contention; nirdvandva
五法 119 five dharmas; five categories
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无漏法 無漏法 119 uncontaninated dharmas
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无上道 無上道 119 supreme path; unsurpassed way
无身 無身 119 no-body
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无数劫 無數劫 119 innumerable kalpas
无数诸佛 無數諸佛 119 innumerable Buddhas
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 119 emptiness of the unconditioned
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
无相三昧 無相三昧 119 samādhi of no appearance
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无学 無學 119
 1. aśaikṣa; asekha; an adept
 2. Muhak
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
五阴 五陰 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无愿三昧 無願三昧 119 samādhi of no desire
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
闲居 閑居 120 a place to rest
像观 像觀 120 visualization of an image
香华 香華 120 incense and flowers
香界 120 a Buddhist temple
贤者 賢者 120 a wise man; a worthy person
邪见 邪見 120 mistaken view; wrong view; perverse view; mithyadrsti
邪婬 120 to commit sexual misconduct
心法 120 mental objects
新发意 新發意 120 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
信根 120 faith; the root of faith
信乐 信樂 120 joy of believing
行禅 行禪 120
 1. Practice Chan
 2. to practice Chan
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行菩萨道 行菩薩道 120 practice the bodhisattva path
行一 120 equivalence of all forms of practice
行愿 行願 120
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
心根 120 the innermost depths of one's heart; manas (the mind)
行法 120 cultivation method
信力 120 the power of faith; śraddhābala
心所 120 a mental factor; caitta
心行 120 mental activity
修禅 修禪 120 to meditate; to cultivate through meditation
学佛 學佛 120 to learn from the Buddha
学戒 學戒 120 study of the precepts
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
严净 嚴淨 121 majestic and pure
言教 121 ability to understand etymology and usage of words; nirukti
眼识 眼識 121 visual perception; cakṣurvijñāna; cakkhuviññāṇa
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
宴坐 121 sitting meditation; to meditate in seclusion
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
意趣 121 direction of the will
一食 121 one meal
异法 異法 121 a counter example
意根 121 the mind sense
亿劫 億劫 121 a kalpa
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
阴入 陰入 121 aggregates and sense fields
婬欲 121 sexual desire
婬怒癡 121 desire, anger, and ignorance
音声 音聲 121 sound; noise
因缘觉 因緣覺 121 Pratyekabuddha
一品 121 a chapter
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法空 121 the emptiness of all dharmas
一切苦 121 all difficulty
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切声 一切聲 121 every sound
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切经 一切經 121 all scriptures
异生 異生 121 an ordinary person
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
意识界 意識界 121 realm of consciousness
异义 異義 121 to establish different meanings
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
有为空 有為空 121 emptiness of the conditioned; the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 121
 1. Conditioned Dharmas
 2. saṃskṛta; conditioned
欲法 121 with desire
欲界 121 realm of desire
与欲 與欲 121 with desire; with consent
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
愿行 願行 121 cultivation and vows
怨敌 怨敵 121 an enemy
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
悦叉 悅叉 121 yaksa
欲取 121 clinging to feelings of pleasure; kāma-upādāna
欲心 121 a lustful heart
赞歎 讚歎 122 praise
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
真法 122 true dharma; absolute dharma
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya / absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正方便 122 right effort
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正业 正業 122
 1. Right Action
 2. right action
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
正治 122 right effort
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
正行 122 right action
正意 122 wholesome thought; thought without evil
真陀罗 真陀羅 122 kimnara
知惭 知慚 122 Sense of Humility
知行 122 Understanding and Practice
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智心 122 a wise mind
至真 122 most-true-one; arhat
重担 重擔 122 a heavy load
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
种性 種性 122 lineage; gotra
种姓 種姓 122 Buddhist lineage; gotra
种性地 種性地 122 lineage stage
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
众祐 眾祐 122 bhagavat; blessed one
诸比丘 諸比丘 122 monks
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸漏已尽 諸漏已盡 122 outflows already exhausted
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸事 諸事 122 all things; everything
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸天人民 諸天人民 122 Gods and men
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
专精 專精 122 single-mindedly and diligently
专修 專修 122 focused cultivation
转于法轮 轉於法輪 122 move forward the Dharma wheel
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
诸力 諸力 122 powers; bala
紫磨金 122 polished rose gold
自摄 自攝 122 to act for oneself
自言 122 to admit by oneself
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention
总持门 總持門 122 dharani teachings
罪福 122 offense and merit
最正觉 最正覺 122 abhisaṃbuddha; supreme perfect enlightenment
作佛 122 to become a Buddha
作佛事 122 do as taught by the Buddha