Glossary and Vocabulary for Dazhengju Wang Jing (Pāyāsisuttanta) 大正句王經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 66 yán to speak; to say; said 每作是言
2 66 yán language; talk; words; utterance; speech 每作是言
3 66 yán Kangxi radical 149 每作是言
4 66 yán phrase; sentence 每作是言
5 66 yán a word; a syllable 每作是言
6 66 yán a theory; a doctrine 每作是言
7 66 yán to regard as 每作是言
8 66 yán to act as 每作是言
9 66 yán word; vacana 每作是言
10 66 yán speak; vad 每作是言
11 53 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
12 53 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
13 49 self 我今速至當與汝等同共往彼
14 49 [my] dear 我今速至當與汝等同共往彼
15 49 Wo 我今速至當與汝等同共往彼
16 49 self; atman; attan 我今速至當與汝等同共往彼
17 49 ga 我今速至當與汝等同共往彼
18 49 wáng Wang 是時有王名大正句
19 49 wáng a king 是時有王名大正句
20 49 wáng Kangxi radical 96 是時有王名大正句
21 49 wàng to be king; to rule 是時有王名大正句
22 49 wáng a prince; a duke 是時有王名大正句
23 49 wáng grand; great 是時有王名大正句
24 49 wáng to treat with the ceremony due to a king 是時有王名大正句
25 49 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 是時有王名大正句
26 49 wáng the head of a group or gang 是時有王名大正句
27 49 wáng the biggest or best of a group 是時有王名大正句
28 49 wáng king; best of a kind; rāja 是時有王名大正句
29 40 大王 dàwáng king 正句大王宣告
30 40 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 正句大王宣告
31 40 大王 dàwáng great king; mahārāja 正句大王宣告
32 33 to go; to 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
33 33 to rely on; to depend on 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
34 33 Yu 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
35 33 a crow 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
36 30 to go back; to return 復無化生
37 30 to resume; to restart 復無化生
38 30 to do in detail 復無化生
39 30 to restore 復無化生
40 30 to respond; to reply to 復無化生
41 30 Fu; Return 復無化生
42 30 to retaliate; to reciprocate 復無化生
43 30 to avoid forced labor or tax 復無化生
44 30 Fu 復無化生
45 30 doubled; to overlapping; folded 復無化生
46 30 a lined garment with doubled thickness 復無化生
47 27 Qi 其王先來不信因果
48 25 Kangxi radical 71 復無化生
49 25 to not have; without 復無化生
50 25 mo 復無化生
51 25 to not have 復無化生
52 25 Wu 復無化生
53 25 mo 復無化生
54 25 rén person; people; a human being 亦無有人
55 25 rén Kangxi radical 9 亦無有人
56 25 rén a kind of person 亦無有人
57 25 rén everybody 亦無有人
58 25 rén adult 亦無有人
59 25 rén somebody; others 亦無有人
60 25 rén an upright person 亦無有人
61 25 rén person; manuṣya 亦無有人
62 24 婆羅門 póluómén Brahmin; 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
63 24 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
64 23 zhě ca 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
65 22 zhī to go 次第至於尸利沙大城之北
66 22 zhī to arrive; to go 次第至於尸利沙大城之北
67 22 zhī is 次第至於尸利沙大城之北
68 22 zhī to use 次第至於尸利沙大城之北
69 22 zhī Zhi 次第至於尸利沙大城之北
70 22 infix potential marker 彼眾奉命已止不進
71 21 Yi 亦無有人
72 18 Ru River 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
73 18 Ru 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
74 16 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
75 16 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
76 16 děng et cetera; and so on 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
77 16 děng to wait 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
78 16 děng to be equal 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
79 16 děng degree; level 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
80 16 děng to compare 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
81 16 děng same; equal; sama 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
82 16 idea 如我意者
83 16 Italy (abbreviation) 如我意者
84 16 a wish; a desire; intention 如我意者
85 16 mood; feeling 如我意者
86 16 will; willpower; determination 如我意者
87 16 bearing; spirit 如我意者
88 16 to think of; to long for; to miss 如我意者
89 16 to anticipate; to expect 如我意者
90 16 to doubt; to suspect 如我意者
91 16 meaning 如我意者
92 16 a suggestion; a hint 如我意者
93 16 an understanding; a point of view 如我意者
94 16 Yi 如我意者
95 16 manas; mind; mentation 如我意者
96 16 來世 lái shì future worlds; the next world; the next life 無有來世
97 16 jiàn to see 遙見城中婆羅門長者等同共出城
98 16 jiàn opinion; view; understanding 遙見城中婆羅門長者等同共出城
99 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見城中婆羅門長者等同共出城
100 16 jiàn refer to; for details see 遙見城中婆羅門長者等同共出城
101 16 jiàn to listen to 遙見城中婆羅門長者等同共出城
102 16 jiàn to meet 遙見城中婆羅門長者等同共出城
103 16 jiàn to receive (a guest) 遙見城中婆羅門長者等同共出城
104 16 jiàn let me; kindly 遙見城中婆羅門長者等同共出城
105 16 jiàn Jian 遙見城中婆羅門長者等同共出城
106 16 xiàn to appear 遙見城中婆羅門長者等同共出城
107 16 xiàn to introduce 遙見城中婆羅門長者等同共出城
108 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見城中婆羅門長者等同共出城
109 16 jiàn seeing; observing; darśana 遙見城中婆羅門長者等同共出城
110 15 無有 wú yǒu there is not 無有來世
111 15 無有 wú yǒu non-existence 無有來世
112 15 ér Kangxi radical 126 而彼城中一切人民
113 15 ér as if; to seem like 而彼城中一切人民
114 15 néng can; able 而彼城中一切人民
115 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼城中一切人民
116 15 ér to arrive; up to 而彼城中一切人民
117 15 to give 我今速至當與汝等同共往彼
118 15 to accompany 我今速至當與汝等同共往彼
119 15 to particate in 我今速至當與汝等同共往彼
120 15 of the same kind 我今速至當與汝等同共往彼
121 15 to help 我今速至當與汝等同共往彼
122 15 for 我今速至當與汝等同共往彼
123 15 jīn today; present; now 今既來此
124 15 jīn Jin 今既來此
125 15 jīn modern 今既來此
126 15 jīn now; adhunā 今既來此
127 15 to use; to grasp 以智自通如實了知
128 15 to rely on 以智自通如實了知
129 15 to regard 以智自通如實了知
130 15 to be able to 以智自通如實了知
131 15 to order; to command 以智自通如實了知
132 15 used after a verb 以智自通如實了知
133 15 a reason; a cause 以智自通如實了知
134 15 Israel 以智自通如實了知
135 15 Yi 以智自通如實了知
136 15 use; yogena 以智自通如實了知
137 15 suǒ a few; various; some 王聞所奏即謂侍臣
138 15 suǒ a place; a location 王聞所奏即謂侍臣
139 15 suǒ indicates a passive voice 王聞所奏即謂侍臣
140 15 suǒ an ordinal number 王聞所奏即謂侍臣
141 15 suǒ meaning 王聞所奏即謂侍臣
142 15 suǒ garrison 王聞所奏即謂侍臣
143 15 suǒ place; pradeśa 王聞所奏即謂侍臣
144 15 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 云何此沙門童子迦葉
145 15 沙門 shāmén sramana 云何此沙門童子迦葉
146 15 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 云何此沙門童子迦葉
147 14 化生 huàshēng to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni 復無化生
148 14 wéi to act as; to serve 為彼沙門童子迦葉邪法引導
149 14 wéi to change into; to become 為彼沙門童子迦葉邪法引導
150 14 wéi to be; is 為彼沙門童子迦葉邪法引導
151 14 wéi to do 為彼沙門童子迦葉邪法引導
152 14 wèi to support; to help 為彼沙門童子迦葉邪法引導
153 14 wéi to govern 為彼沙門童子迦葉邪法引導
154 14 wèi to be; bhū 為彼沙門童子迦葉邪法引導
155 14 to reach 不依智識妄稱有人及有他世
156 14 to attain 不依智識妄稱有人及有他世
157 14 to understand 不依智識妄稱有人及有他世
158 14 able to be compared to; to catch up with 不依智識妄稱有人及有他世
159 14 to be involved with; to associate with 不依智識妄稱有人及有他世
160 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 不依智識妄稱有人及有他世
161 14 and; ca; api 不依智識妄稱有人及有他世
162 14 shēn human body; torso 如王此身以為有者
163 14 shēn Kangxi radical 158 如王此身以為有者
164 14 shēn self 如王此身以為有者
165 14 shēn life 如王此身以為有者
166 14 shēn an object 如王此身以為有者
167 14 shēn a lifetime 如王此身以為有者
168 14 shēn moral character 如王此身以為有者
169 14 shēn status; identity; position 如王此身以為有者
170 14 shēn pregnancy 如王此身以為有者
171 14 juān India 如王此身以為有者
172 14 shēn body; kāya 如王此身以為有者
173 14 shí time; a point or period of time 是時有王名大正句
174 14 shí a season; a quarter of a year 是時有王名大正句
175 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時有王名大正句
176 14 shí fashionable 是時有王名大正句
177 14 shí fate; destiny; luck 是時有王名大正句
178 14 shí occasion; opportunity; chance 是時有王名大正句
179 14 shí tense 是時有王名大正句
180 14 shí particular; special 是時有王名大正句
181 14 shí to plant; to cultivate 是時有王名大正句
182 14 shí an era; a dynasty 是時有王名大正句
183 14 shí time [abstract] 是時有王名大正句
184 14 shí seasonal 是時有王名大正句
185 14 shí to wait upon 是時有王名大正句
186 14 shí hour 是時有王名大正句
187 14 shí appropriate; proper; timely 是時有王名大正句
188 14 shí Shi 是時有王名大正句
189 14 shí a present; currentlt 是時有王名大正句
190 14 shí time; kāla 是時有王名大正句
191 14 shí at that time; samaya 是時有王名大正句
192 14 bào newspaper 王即報言
193 14 bào to announce; to inform; to report 王即報言
194 14 bào to repay; to reply with a gift 王即報言
195 14 bào to respond; to reply 王即報言
196 14 bào to revenge 王即報言
197 14 bào a cable; a telegram 王即報言
198 14 bào a message; information 王即報言
199 14 bào indirect effect; retribution; vipāka 王即報言
200 14 wén to hear 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
201 14 wén Wen 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
202 14 wén sniff at; to smell 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
203 14 wén to be widely known 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
204 14 wén to confirm; to accept 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
205 14 wén information 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
206 14 wèn famous; well known 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
207 14 wén knowledge; learning 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
208 14 wèn popularity; prestige; reputation 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
209 14 wén to question 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
210 14 wén heard; śruta 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
211 14 wén hearing; śruti 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
212 13 luó spiral shell; snail; a conch shell 其中人民不識螺相
213 13 luó spiral shaped finger prints 其中人民不識螺相
214 13 luó conch shell; śaṅkha 其中人民不識螺相
215 13 Kangxi radical 49 已得無病常行頭陀
216 13 to bring to an end; to stop 已得無病常行頭陀
217 13 to complete 已得無病常行頭陀
218 13 to demote; to dismiss 已得無病常行頭陀
219 13 to recover from an illness 已得無病常行頭陀
220 13 former; pūrvaka 已得無病常行頭陀
221 13 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 當以何喻證於此理
222 13 Yu 當以何喻證於此理
223 13 to explain 當以何喻證於此理
224 13 to understand 當以何喻證於此理
225 13 allegory; dṛṣṭānta 當以何喻證於此理
226 13 lái to come 其王先來不信因果
227 13 lái please 其王先來不信因果
228 13 lái used to substitute for another verb 其王先來不信因果
229 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 其王先來不信因果
230 13 lái wheat 其王先來不信因果
231 13 lái next; future 其王先來不信因果
232 13 lái a simple complement of direction 其王先來不信因果
233 13 lái to occur; to arise 其王先來不信因果
234 13 lái to earn 其王先來不信因果
235 13 lái to come; āgata 其王先來不信因果
236 13 zhī to know 汝病深重定知不可
237 13 zhī to comprehend 汝病深重定知不可
238 13 zhī to inform; to tell 汝病深重定知不可
239 13 zhī to administer 汝病深重定知不可
240 13 zhī to distinguish; to discern 汝病深重定知不可
241 13 zhī to be close friends 汝病深重定知不可
242 13 zhī to feel; to sense; to perceive 汝病深重定知不可
243 13 zhī to receive; to entertain 汝病深重定知不可
244 13 zhī knowledge 汝病深重定知不可
245 13 zhī consciousness; perception 汝病深重定知不可
246 13 zhī a close friend 汝病深重定知不可
247 13 zhì wisdom 汝病深重定知不可
248 13 zhì Zhi 汝病深重定知不可
249 13 zhī Understanding 汝病深重定知不可
250 13 zhī know; jña 汝病深重定知不可
251 12 wǎng to go (in a direction) 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
252 12 wǎng in the past 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
253 12 wǎng to turn toward 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
254 12 wǎng to be friends with; to have a social connection with 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
255 12 wǎng to send a gift 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
256 12 wǎng former times 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
257 12 wǎng someone who has passed away 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
258 12 wǎng to go; gam 行詣城北往尸利沙林鹿野園中
259 12 to be near by; to be close to 是即應供是大阿羅漢
260 12 at that time 是即應供是大阿羅漢
261 12 to be exactly the same as; to be thus 是即應供是大阿羅漢
262 12 supposed; so-called 是即應供是大阿羅漢
263 12 to arrive at; to ascend 是即應供是大阿羅漢
264 11 zhōng middle 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
265 11 zhōng medium; medium sized 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
266 11 zhōng China 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
267 11 zhòng to hit the mark 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
268 11 zhōng midday 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
269 11 zhōng inside 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
270 11 zhōng during 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
271 11 zhōng Zhong 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
272 11 zhōng intermediary 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
273 11 zhōng half 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
274 11 zhòng to reach; to attain 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
275 11 zhòng to suffer; to infect 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
276 11 zhòng to obtain 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
277 11 zhòng to pass an exam 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
278 11 zhōng middle 來至此城之北尸利沙林鹿野園中
279 11 生天 shēng tiān highest rebirth 汝之命終必生天界
280 11 dìng to decide 須知定有若因若果此世來世
281 11 dìng certainly; definitely 須知定有若因若果此世來世
282 11 dìng to determine 須知定有若因若果此世來世
283 11 dìng to calm down 須知定有若因若果此世來世
284 11 dìng to set; to fix 須知定有若因若果此世來世
285 11 dìng to book; to subscribe to; to order 須知定有若因若果此世來世
286 11 dìng still 須知定有若因若果此世來世
287 11 dìng Concentration 須知定有若因若果此世來世
288 11 dìng meditative concentration; meditation 須知定有若因若果此世來世
289 11 dìng real; sadbhūta 須知定有若因若果此世來世
290 11 chéng a city; a town 都尸利沙城
291 11 chéng a city wall 都尸利沙城
292 11 chéng to fortify 都尸利沙城
293 11 chéng a fort; a citadel 都尸利沙城
294 11 chéng city; nagara 都尸利沙城
295 11 親屬 qīnshǔ family member; kin; kindred 如我親屬或染疾病
296 10 尸利沙 shīlìshā acacia tree 次第至於尸利沙大城之北
297 10 tóng like; same; similar 云何城中婆羅門長者同共出城
298 10 tóng to be the same 云何城中婆羅門長者同共出城
299 10 tòng an alley; a lane 云何城中婆羅門長者同共出城
300 10 tóng to do something for somebody 云何城中婆羅門長者同共出城
301 10 tóng Tong 云何城中婆羅門長者同共出城
302 10 tóng to meet; to gather together; to join with 云何城中婆羅門長者同共出城
303 10 tóng to be unified 云何城中婆羅門長者同共出城
304 10 tóng to approve; to endorse 云何城中婆羅門長者同共出城
305 10 tóng peace; harmony 云何城中婆羅門長者同共出城
306 10 tóng an agreement 云何城中婆羅門長者同共出城
307 10 tóng same; sama 云何城中婆羅門長者同共出城
308 10 tóng together; saha 云何城中婆羅門長者同共出城
309 10 wèi Eighth earthly branch 初未信重不甚恭肅
310 10 wèi 1-3 p.m. 初未信重不甚恭肅
311 10 wèi to taste 初未信重不甚恭肅
312 10 wèi future; anāgata 初未信重不甚恭肅
313 10 mìng life 侍臣傳王命已
314 10 mìng to order 侍臣傳王命已
315 10 mìng destiny; fate; luck 侍臣傳王命已
316 10 mìng an order; a command 侍臣傳王命已
317 10 mìng to name; to assign 侍臣傳王命已
318 10 mìng livelihood 侍臣傳王命已
319 10 mìng advice 侍臣傳王命已
320 10 mìng to confer a title 侍臣傳王命已
321 10 mìng lifespan 侍臣傳王命已
322 10 mìng to think 侍臣傳王命已
323 10 mìng life; jīva 侍臣傳王命已
324 9 běn to be one's own 天界人界本自懸隔
325 9 běn origin; source; root; foundation; basis 天界人界本自懸隔
326 9 běn the roots of a plant 天界人界本自懸隔
327 9 běn capital 天界人界本自懸隔
328 9 běn main; central; primary 天界人界本自懸隔
329 9 běn according to 天界人界本自懸隔
330 9 běn a version; an edition 天界人界本自懸隔
331 9 běn a memorial [presented to the emperor] 天界人界本自懸隔
332 9 běn a book 天界人界本自懸隔
333 9 běn trunk of a tree 天界人界本自懸隔
334 9 běn to investigate the root of 天界人界本自懸隔
335 9 běn a manuscript for a play 天界人界本自懸隔
336 9 běn Ben 天界人界本自懸隔
337 9 běn root; origin; mula 天界人界本自懸隔
338 9 běn becoming, being, existing; bhava 天界人界本自懸隔
339 9 běn former; previous; pūrva 天界人界本自懸隔
340 9 huán to go back; to turn around; to return 復還王處而上奏言
341 9 huán to pay back; to give back 復還王處而上奏言
342 9 huán to do in return 復還王處而上奏言
343 9 huán Huan 復還王處而上奏言
344 9 huán to revert 復還王處而上奏言
345 9 huán to turn one's head; to look back 復還王處而上奏言
346 9 huán to encircle 復還王處而上奏言
347 9 xuán to rotate 復還王處而上奏言
348 9 huán since 復還王處而上奏言
349 9 hái to return; pratyāgam 復還王處而上奏言
350 9 hái again; further; punar 復還王處而上奏言
351 9 shì a generation 不依智識妄稱有人及有他世
352 9 shì a period of thirty years 不依智識妄稱有人及有他世
353 9 shì the world 不依智識妄稱有人及有他世
354 9 shì years; age 不依智識妄稱有人及有他世
355 9 shì a dynasty 不依智識妄稱有人及有他世
356 9 shì secular; worldly 不依智識妄稱有人及有他世
357 9 shì over generations 不依智識妄稱有人及有他世
358 9 shì world 不依智識妄稱有人及有他世
359 9 shì an era 不依智識妄稱有人及有他世
360 9 shì from generation to generation; across generations 不依智識妄稱有人及有他世
361 9 shì to keep good family relations 不依智識妄稱有人及有他世
362 9 shì Shi 不依智識妄稱有人及有他世
363 9 shì a geologic epoch 不依智識妄稱有人及有他世
364 9 shì hereditary 不依智識妄稱有人及有他世
365 9 shì later generations 不依智識妄稱有人及有他世
366 9 shì a successor; an heir 不依智識妄稱有人及有他世
367 9 shì the current times 不依智識妄稱有人及有他世
368 9 shì loka; a world 不依智識妄稱有人及有他世
369 9 Kangxi radical 132 以智自通如實了知
370 9 Zi 以智自通如實了知
371 9 a nose 以智自通如實了知
372 9 the beginning; the start 以智自通如實了知
373 9 origin 以智自通如實了知
374 9 to employ; to use 以智自通如實了知
375 9 to be 以智自通如實了知
376 9 self; soul; ātman 以智自通如實了知
377 9 gòng to share 我等宜共往詣彼林禮覲供養
378 9 gòng Communist 我等宜共往詣彼林禮覲供養
379 9 gòng to connect; to join; to combine 我等宜共往詣彼林禮覲供養
380 9 gòng to include 我等宜共往詣彼林禮覲供養
381 9 gòng same; in common 我等宜共往詣彼林禮覲供養
382 9 gǒng to cup one fist in the other hand 我等宜共往詣彼林禮覲供養
383 9 gǒng to surround; to circle 我等宜共往詣彼林禮覲供養
384 9 gōng to provide 我等宜共往詣彼林禮覲供養
385 9 gōng respectfully 我等宜共往詣彼林禮覲供養
386 9 gōng Gong 我等宜共往詣彼林禮覲供養
387 9 gào to tell; to say; said; told 迦葉告大王言
388 9 gào to request 迦葉告大王言
389 9 gào to report; to inform 迦葉告大王言
390 9 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 迦葉告大王言
391 9 gào to accuse; to sue 迦葉告大王言
392 9 gào to reach 迦葉告大王言
393 9 gào an announcement 迦葉告大王言
394 9 gào a party 迦葉告大王言
395 9 gào a vacation 迦葉告大王言
396 9 gào Gao 迦葉告大王言
397 9 gào to tell; jalp 迦葉告大王言
398 9 to complete; to finish 今既來此
399 9 Ji 今既來此
400 9 命終 mìng zhōng to die; to end a life 纏綿既久將趣命終
401 9 zhèng proof 當以何喻證於此理
402 9 zhèng to prove; to demonstrate; to confirm; to give evidence 當以何喻證於此理
403 9 zhèng to advise against 當以何喻證於此理
404 9 zhèng certificate 當以何喻證於此理
405 9 zhèng an illness 當以何喻證於此理
406 9 zhèng to accuse 當以何喻證於此理
407 9 zhèng realization; adhigama 當以何喻證於此理
408 9 zhèng obtaining; prāpti 當以何喻證於此理
409 9 zhí to implement; to carry out; to execute a plan 不應執如前見
410 9 zhí a post; a position; a job 不應執如前見
411 9 zhí to grasp; to hold 不應執如前見
412 9 zhí to govern; to administer; to be in charge of 不應執如前見
413 9 zhí to arrest; to capture 不應執如前見
414 9 zhí to maintain; to guard 不應執如前見
415 9 zhí to block up 不應執如前見
416 9 zhí to engage in 不應執如前見
417 9 zhí to link up; to draw in 不應執如前見
418 9 zhí a good friend 不應執如前見
419 9 zhí proof; certificate; receipt; voucher 不應執如前見
420 9 zhí grasping; grāha 不應執如前見
421 9 chù a place; location; a spot; a point 往婆羅門長者處宣示王勅
422 9 chǔ to reside; to live; to dwell 往婆羅門長者處宣示王勅
423 9 chù an office; a department; a bureau 往婆羅門長者處宣示王勅
424 9 chù a part; an aspect 往婆羅門長者處宣示王勅
425 9 chǔ to be in; to be in a position of 往婆羅門長者處宣示王勅
426 9 chǔ to get along with 往婆羅門長者處宣示王勅
427 9 chǔ to deal with; to manage 往婆羅門長者處宣示王勅
428 9 chǔ to punish; to sentence 往婆羅門長者處宣示王勅
429 9 chǔ to stop; to pause 往婆羅門長者處宣示王勅
430 9 chǔ to be associated with 往婆羅門長者處宣示王勅
431 9 chǔ to situate; to fix a place for 往婆羅門長者處宣示王勅
432 9 chǔ to occupy; to control 往婆羅門長者處宣示王勅
433 9 chù circumstances; situation 往婆羅門長者處宣示王勅
434 9 chù an occasion; a time 往婆羅門長者處宣示王勅
435 9 chù position; sthāna 往婆羅門長者處宣示王勅
436 9 gēng to change; to ammend 不應更執如前之見
437 9 gēng a watch; a measure of time 不應更執如前之見
438 9 gēng to experience 不應更執如前之見
439 9 gēng to improve 不應更執如前之見
440 9 gēng to replace; to substitute 不應更執如前之見
441 9 gēng to compensate 不應更執如前之見
442 9 gēng contacts 不應更執如前之見
443 9 gèng to increase 不應更執如前之見
444 9 gēng forced military service 不應更執如前之見
445 9 gēng Geng 不應更執如前之見
446 9 jīng to experience 不應更執如前之見
447 9 one 有一沙門名童子迦葉
448 9 Kangxi radical 1 有一沙門名童子迦葉
449 9 pure; concentrated 有一沙門名童子迦葉
450 9 first 有一沙門名童子迦葉
451 9 the same 有一沙門名童子迦葉
452 9 sole; single 有一沙門名童子迦葉
453 9 a very small amount 有一沙門名童子迦葉
454 9 Yi 有一沙門名童子迦葉
455 9 other 有一沙門名童子迦葉
456 9 to unify 有一沙門名童子迦葉
457 9 accidentally; coincidentally 有一沙門名童子迦葉
458 9 abruptly; suddenly 有一沙門名童子迦葉
459 9 one; eka 有一沙門名童子迦葉
460 8 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 常說種種深妙之義
461 8 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 常說種種深妙之義
462 8 shuì to persuade 常說種種深妙之義
463 8 shuō to teach; to recite; to explain 常說種種深妙之義
464 8 shuō a doctrine; a theory 常說種種深妙之義
465 8 shuō to claim; to assert 常說種種深妙之義
466 8 shuō allocution 常說種種深妙之義
467 8 shuō to criticize; to scold 常說種種深妙之義
468 8 shuō to indicate; to refer to 常說種種深妙之義
469 8 shuō speach; vāda 常說種種深妙之義
470 8 shuō to speak; bhāṣate 常說種種深妙之義
471 8 shuō to instruct 常說種種深妙之義
472 8 長者 zhǎngzhě the elderly 遙見城中婆羅門長者等同共出城
473 8 長者 zhǎngzhě an elder 遙見城中婆羅門長者等同共出城
474 8 長者 zhǎngzhě a dignitary; a distinguished person; a senior 遙見城中婆羅門長者等同共出城
475 8 長者 zhǎngzhě elder; chief; householder 遙見城中婆羅門長者等同共出城
476 8 童子 tóngzǐ boy 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
477 8 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
478 8 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
479 8 yìng to answer; to respond 不應執如前見
480 8 yìng to confirm; to verify 不應執如前見
481 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 不應執如前見
482 8 yìng to accept 不應執如前見
483 8 yìng to permit; to allow 不應執如前見
484 8 yìng to echo 不應執如前見
485 8 yìng to handle; to deal with 不應執如前見
486 8 yìng Ying 不應執如前見
487 8 zhòng many; numerous 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
488 8 zhòng masses; people; multitude; crowd 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
489 8 zhòng general; common; public 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
490 8 shòu to suffer; to be subjected to 時彼侍臣受王勅已
491 8 shòu to transfer; to confer 時彼侍臣受王勅已
492 8 shòu to receive; to accept 時彼侍臣受王勅已
493 8 shòu to tolerate 時彼侍臣受王勅已
494 8 shòu feelings; sensations 時彼侍臣受王勅已
495 8 lín a wood; a forest; a grove 尸利沙林鹿野園中止住
496 8 lín Lin 尸利沙林鹿野園中止住
497 8 lín a group of people or tall things resembling a forest 尸利沙林鹿野園中止住
498 8 lín forest; vana 尸利沙林鹿野園中止住
499 8 jiàng a general; a high ranking officer 纏綿既久將趣命終
500 8 jiāng to progress; to transmit; to convey; to send 纏綿既久將趣命終

Frequencies of all Words

Top 1060

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 66 yán to speak; to say; said 每作是言
2 66 yán language; talk; words; utterance; speech 每作是言
3 66 yán Kangxi radical 149 每作是言
4 66 yán a particle with no meaning 每作是言
5 66 yán phrase; sentence 每作是言
6 66 yán a word; a syllable 每作是言
7 66 yán a theory; a doctrine 每作是言
8 66 yán to regard as 每作是言
9 66 yán to act as 每作是言
10 66 yán word; vacana 每作是言
11 66 yán speak; vad 每作是言
12 53 迦葉 jiāshè Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
13 53 迦葉 jiāyè Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
14 49 I; me; my 我今速至當與汝等同共往彼
15 49 self 我今速至當與汝等同共往彼
16 49 we; our 我今速至當與汝等同共往彼
17 49 [my] dear 我今速至當與汝等同共往彼
18 49 Wo 我今速至當與汝等同共往彼
19 49 self; atman; attan 我今速至當與汝等同共往彼
20 49 ga 我今速至當與汝等同共往彼
21 49 I; aham 我今速至當與汝等同共往彼
22 49 wáng Wang 是時有王名大正句
23 49 wáng a king 是時有王名大正句
24 49 wáng Kangxi radical 96 是時有王名大正句
25 49 wàng to be king; to rule 是時有王名大正句
26 49 wáng a prince; a duke 是時有王名大正句
27 49 wáng grand; great 是時有王名大正句
28 49 wáng to treat with the ceremony due to a king 是時有王名大正句
29 49 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 是時有王名大正句
30 49 wáng the head of a group or gang 是時有王名大正句
31 49 wáng the biggest or best of a group 是時有王名大正句
32 49 wáng king; best of a kind; rāja 是時有王名大正句
33 40 大王 dàwáng king 正句大王宣告
34 40 大王 dàwáng magnate; person having expert skill in something 正句大王宣告
35 40 大王 dàwáng great king; mahārāja 正句大王宣告
36 33 in; at 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
37 33 in; at 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
38 33 in; at; to; from 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
39 33 to go; to 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
40 33 to rely on; to depend on 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
41 33 to go to; to arrive at 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
42 33 from 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
43 33 give 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
44 33 oppposing 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
45 33 and 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
46 33 compared to 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
47 33 by 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
48 33 and; as well as 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
49 33 for 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
50 33 Yu 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
51 33 a crow 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
52 33 whew; wow 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
53 33 near to; antike 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
54 32 that; those 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
55 32 another; the other 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
56 32 that; tad 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
57 30 again; more; repeatedly 復無化生
58 30 to go back; to return 復無化生
59 30 to resume; to restart 復無化生
60 30 to do in detail 復無化生
61 30 to restore 復無化生
62 30 to respond; to reply to 復無化生
63 30 after all; and then 復無化生
64 30 even if; although 復無化生
65 30 Fu; Return 復無化生
66 30 to retaliate; to reciprocate 復無化生
67 30 to avoid forced labor or tax 復無化生
68 30 particle without meaing 復無化生
69 30 Fu 復無化生
70 30 repeated; again 復無化生
71 30 doubled; to overlapping; folded 復無化生
72 30 a lined garment with doubled thickness 復無化生
73 30 again; punar 復無化生
74 29 yǒu is; are; to exist 是時有王名大正句
75 29 yǒu to have; to possess 是時有王名大正句
76 29 yǒu indicates an estimate 是時有王名大正句
77 29 yǒu indicates a large quantity 是時有王名大正句
78 29 yǒu indicates an affirmative response 是時有王名大正句
79 29 yǒu a certain; used before a person, time, or place 是時有王名大正句
80 29 yǒu used to compare two things 是時有王名大正句
81 29 yǒu used in a polite formula before certain verbs 是時有王名大正句
82 29 yǒu used before the names of dynasties 是時有王名大正句
83 29 yǒu a certain thing; what exists 是時有王名大正句
84 29 yǒu multiple of ten and ... 是時有王名大正句
85 29 yǒu abundant 是時有王名大正句
86 29 yǒu purposeful 是時有王名大正句
87 29 yǒu You 是時有王名大正句
88 29 yǒu 1. existence; 2. becoming 是時有王名大正句
89 29 yǒu becoming; bhava 是時有王名大正句
90 27 his; hers; its; theirs 其王先來不信因果
91 27 to add emphasis 其王先來不信因果
92 27 used when asking a question in reply to a question 其王先來不信因果
93 27 used when making a request or giving an order 其王先來不信因果
94 27 he; her; it; them 其王先來不信因果
95 27 probably; likely 其王先來不信因果
96 27 will 其王先來不信因果
97 27 may 其王先來不信因果
98 27 if 其王先來不信因果
99 27 or 其王先來不信因果
100 27 Qi 其王先來不信因果
101 27 he; her; it; saḥ; sā; tad 其王先來不信因果
102 26 such as; for example; for instance 如我意者
103 26 if 如我意者
104 26 in accordance with 如我意者
105 26 to be appropriate; should; with regard to 如我意者
106 26 this 如我意者
107 26 it is so; it is thus; can be compared with 如我意者
108 26 to go to 如我意者
109 26 to meet 如我意者
110 26 to appear; to seem; to be like 如我意者
111 26 at least as good as 如我意者
112 26 and 如我意者
113 26 or 如我意者
114 26 but 如我意者
115 26 then 如我意者
116 26 naturally 如我意者
117 26 expresses a question or doubt 如我意者
118 26 you 如我意者
119 26 the second lunar month 如我意者
120 26 in; at 如我意者
121 26 Ru 如我意者
122 26 Thus 如我意者
123 26 thus; tathā 如我意者
124 26 like; iva 如我意者
125 26 suchness; tathatā 如我意者
126 25 no 復無化生
127 25 Kangxi radical 71 復無化生
128 25 to not have; without 復無化生
129 25 has not yet 復無化生
130 25 mo 復無化生
131 25 do not 復無化生
132 25 not; -less; un- 復無化生
133 25 regardless of 復無化生
134 25 to not have 復無化生
135 25 um 復無化生
136 25 Wu 復無化生
137 25 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 復無化生
138 25 not; non- 復無化生
139 25 mo 復無化生
140 25 rén person; people; a human being 亦無有人
141 25 rén Kangxi radical 9 亦無有人
142 25 rén a kind of person 亦無有人
143 25 rén everybody 亦無有人
144 25 rén adult 亦無有人
145 25 rén somebody; others 亦無有人
146 25 rén an upright person 亦無有人
147 25 rén person; manuṣya 亦無有人
148 24 婆羅門 póluómén Brahmin; 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
149 24 婆羅門 póluómén Brahmin; Brahman 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
150 23 shì is; are; am; to be 是時有王名大正句
151 23 shì is exactly 是時有王名大正句
152 23 shì is suitable; is in contrast 是時有王名大正句
153 23 shì this; that; those 是時有王名大正句
154 23 shì really; certainly 是時有王名大正句
155 23 shì correct; yes; affirmative 是時有王名大正句
156 23 shì true 是時有王名大正句
157 23 shì is; has; exists 是時有王名大正句
158 23 shì used between repetitions of a word 是時有王名大正句
159 23 shì a matter; an affair 是時有王名大正句
160 23 shì Shi 是時有王名大正句
161 23 shì is; bhū 是時有王名大正句
162 23 shì this; idam 是時有王名大正句
163 23 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
164 23 zhě that 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
165 23 zhě nominalizing function word 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
166 23 zhě used to mark a definition 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
167 23 zhě used to mark a pause 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
168 23 zhě topic marker; that; it 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
169 23 zhuó according to 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
170 23 zhě ca 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
171 22 zhī him; her; them; that 次第至於尸利沙大城之北
172 22 zhī used between a modifier and a word to form a word group 次第至於尸利沙大城之北
173 22 zhī to go 次第至於尸利沙大城之北
174 22 zhī this; that 次第至於尸利沙大城之北
175 22 zhī genetive marker 次第至於尸利沙大城之北
176 22 zhī it 次第至於尸利沙大城之北
177 22 zhī in 次第至於尸利沙大城之北
178 22 zhī all 次第至於尸利沙大城之北
179 22 zhī and 次第至於尸利沙大城之北
180 22 zhī however 次第至於尸利沙大城之北
181 22 zhī if 次第至於尸利沙大城之北
182 22 zhī then 次第至於尸利沙大城之北
183 22 zhī to arrive; to go 次第至於尸利沙大城之北
184 22 zhī is 次第至於尸利沙大城之北
185 22 zhī to use 次第至於尸利沙大城之北
186 22 zhī Zhi 次第至於尸利沙大城之北
187 22 not; no 彼眾奉命已止不進
188 22 expresses that a certain condition cannot be acheived 彼眾奉命已止不進
189 22 as a correlative 彼眾奉命已止不進
190 22 no (answering a question) 彼眾奉命已止不進
191 22 forms a negative adjective from a noun 彼眾奉命已止不進
192 22 at the end of a sentence to form a question 彼眾奉命已止不進
193 22 to form a yes or no question 彼眾奉命已止不進
194 22 infix potential marker 彼眾奉命已止不進
195 22 no; na 彼眾奉命已止不進
196 21 this; these 云何此沙門童子迦葉
197 21 in this way 云何此沙門童子迦葉
198 21 otherwise; but; however; so 云何此沙門童子迦葉
199 21 at this time; now; here 云何此沙門童子迦葉
200 21 this; here; etad 云何此沙門童子迦葉
201 21 also; too 亦無有人
202 21 but 亦無有人
203 21 this; he; she 亦無有人
204 21 although; even though 亦無有人
205 21 already 亦無有人
206 21 particle with no meaning 亦無有人
207 21 Yi 亦無有人
208 18 you; thou 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
209 18 Ru River 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
210 18 Ru 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
211 18 you; tvam; bhavat 汝可往彼宣告彼眾婆羅門及長者等
212 17 如是 rúshì thus; so 常起如是斷見
213 17 如是 rúshì thus, so 常起如是斷見
214 17 如是 rúshì thus; evam 常起如是斷見
215 17 如是 rúshì thus; evam 常起如是斷見
216 17 ruò to seem; to be like; as 王若樂聞如是正義
217 17 ruò seemingly 王若樂聞如是正義
218 17 ruò if 王若樂聞如是正義
219 17 ruò you 王若樂聞如是正義
220 17 ruò this; that 王若樂聞如是正義
221 17 ruò and; or 王若樂聞如是正義
222 17 ruò as for; pertaining to 王若樂聞如是正義
223 17 pomegranite 王若樂聞如是正義
224 17 ruò to choose 王若樂聞如是正義
225 17 ruò to agree; to accord with; to conform to 王若樂聞如是正義
226 17 ruò thus 王若樂聞如是正義
227 17 ruò pollia 王若樂聞如是正義
228 17 ruò Ruo 王若樂聞如是正義
229 17 ruò only then 王若樂聞如是正義
230 17 ja 王若樂聞如是正義
231 17 jñā 王若樂聞如是正義
232 17 ruò if; yadi 王若樂聞如是正義
233 16 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
234 16 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者童子迦葉在憍薩羅國遊行
235 16 děng et cetera; and so on 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
236 16 děng to wait 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
237 16 děng degree; kind 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
238 16 děng plural 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
239 16 děng to be equal 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
240 16 děng degree; level 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
241 16 děng to compare 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
242 16 děng same; equal; sama 尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等
243 16 idea 如我意者
244 16 Italy (abbreviation) 如我意者
245 16 a wish; a desire; intention 如我意者
246 16 mood; feeling 如我意者
247 16 will; willpower; determination 如我意者
248 16 bearing; spirit 如我意者
249 16 to think of; to long for; to miss 如我意者
250 16 to anticipate; to expect 如我意者
251 16 to doubt; to suspect 如我意者
252 16 meaning 如我意者
253 16 a suggestion; a hint 如我意者
254 16 an understanding; a point of view 如我意者
255 16 or 如我意者
256 16 Yi 如我意者
257 16 manas; mind; mentation 如我意者
258 16 來世 lái shì future worlds; the next world; the next life 無有來世
259 16 dāng to be; to act as; to serve as 我當速至與汝同往
260 16 dāng at or in the very same; be apposite 我當速至與汝同往
261 16 dāng dang (sound of a bell) 我當速至與汝同往
262 16 dāng to face 我當速至與汝同往
263 16 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 我當速至與汝同往
264 16 dāng to manage; to host 我當速至與汝同往
265 16 dāng should 我當速至與汝同往
266 16 dāng to treat; to regard as 我當速至與汝同往
267 16 dǎng to think 我當速至與汝同往
268 16 dàng suitable; correspond to 我當速至與汝同往
269 16 dǎng to be equal 我當速至與汝同往
270 16 dàng that 我當速至與汝同往
271 16 dāng an end; top 我當速至與汝同往
272 16 dàng clang; jingle 我當速至與汝同往
273 16 dāng to judge 我當速至與汝同往
274 16 dǎng to bear on one's shoulder 我當速至與汝同往
275 16 dàng the same 我當速至與汝同往
276 16 dàng to pawn 我當速至與汝同往
277 16 dàng to fail [an exam] 我當速至與汝同往
278 16 dàng a trap 我當速至與汝同往
279 16 dàng a pawned item 我當速至與汝同往
280 16 dāng will be; bhaviṣyati 我當速至與汝同往
281 16 jiàn to see 遙見城中婆羅門長者等同共出城
282 16 jiàn opinion; view; understanding 遙見城中婆羅門長者等同共出城
283 16 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 遙見城中婆羅門長者等同共出城
284 16 jiàn refer to; for details see 遙見城中婆羅門長者等同共出城
285 16 jiàn passive marker 遙見城中婆羅門長者等同共出城
286 16 jiàn to listen to 遙見城中婆羅門長者等同共出城
287 16 jiàn to meet 遙見城中婆羅門長者等同共出城
288 16 jiàn to receive (a guest) 遙見城中婆羅門長者等同共出城
289 16 jiàn let me; kindly 遙見城中婆羅門長者等同共出城
290 16 jiàn Jian 遙見城中婆羅門長者等同共出城
291 16 xiàn to appear 遙見城中婆羅門長者等同共出城
292 16 xiàn to introduce 遙見城中婆羅門長者等同共出城
293 16 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 遙見城中婆羅門長者等同共出城
294 16 jiàn seeing; observing; darśana 遙見城中婆羅門長者等同共出城
295 15 無有 wú yǒu there is not 無有來世
296 15 無有 wú yǒu non-existence 無有來世
297 15 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而彼城中一切人民
298 15 ér Kangxi radical 126 而彼城中一切人民
299 15 ér you 而彼城中一切人民
300 15 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而彼城中一切人民
301 15 ér right away; then 而彼城中一切人民
302 15 ér but; yet; however; while; nevertheless 而彼城中一切人民
303 15 ér if; in case; in the event that 而彼城中一切人民
304 15 ér therefore; as a result; thus 而彼城中一切人民
305 15 ér how can it be that? 而彼城中一切人民
306 15 ér so as to 而彼城中一切人民
307 15 ér only then 而彼城中一切人民
308 15 ér as if; to seem like 而彼城中一切人民
309 15 néng can; able 而彼城中一切人民
310 15 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而彼城中一切人民
311 15 ér me 而彼城中一切人民
312 15 ér to arrive; up to 而彼城中一切人民
313 15 ér possessive 而彼城中一切人民
314 15 ér and; ca 而彼城中一切人民
315 15 and 我今速至當與汝等同共往彼
316 15 to give 我今速至當與汝等同共往彼
317 15 together with 我今速至當與汝等同共往彼
318 15 interrogative particle 我今速至當與汝等同共往彼
319 15 to accompany 我今速至當與汝等同共往彼
320 15 to particate in 我今速至當與汝等同共往彼
321 15 of the same kind 我今速至當與汝等同共往彼
322 15 to help 我今速至當與汝等同共往彼
323 15 for 我今速至當與汝等同共往彼
324 15 and; ca 我今速至當與汝等同共往彼
325 15 jīn today; present; now 今既來此
326 15 jīn Jin 今既來此
327 15 jīn modern 今既來此
328 15 jīn now; adhunā 今既來此
329 15 so as to; in order to 以智自通如實了知
330 15 to use; to regard as 以智自通如實了知
331 15 to use; to grasp 以智自通如實了知
332 15 according to 以智自通如實了知
333 15 because of 以智自通如實了知
334 15 on a certain date 以智自通如實了知
335 15 and; as well as 以智自通如實了知
336 15 to rely on 以智自通如實了知
337 15 to regard 以智自通如實了知
338 15 to be able to 以智自通如實了知
339 15 to order; to command 以智自通如實了知
340 15 further; moreover 以智自通如實了知
341 15 used after a verb 以智自通如實了知
342 15 very 以智自通如實了知
343 15 already 以智自通如實了知
344 15 increasingly 以智自通如實了知
345 15 a reason; a cause 以智自通如實了知
346 15 Israel 以智自通如實了知
347 15 Yi 以智自通如實了知
348 15 use; yogena 以智自通如實了知
349 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 王聞所奏即謂侍臣
350 15 suǒ an office; an institute 王聞所奏即謂侍臣
351 15 suǒ introduces a relative clause 王聞所奏即謂侍臣
352 15 suǒ it 王聞所奏即謂侍臣
353 15 suǒ if; supposing 王聞所奏即謂侍臣
354 15 suǒ a few; various; some 王聞所奏即謂侍臣
355 15 suǒ a place; a location 王聞所奏即謂侍臣
356 15 suǒ indicates a passive voice 王聞所奏即謂侍臣
357 15 suǒ that which 王聞所奏即謂侍臣
358 15 suǒ an ordinal number 王聞所奏即謂侍臣
359 15 suǒ meaning 王聞所奏即謂侍臣
360 15 suǒ garrison 王聞所奏即謂侍臣
361 15 suǒ place; pradeśa 王聞所奏即謂侍臣
362 15 suǒ that which; yad 王聞所奏即謂侍臣
363 15 沙門 shāmén the Shramana movement; wandering ascetic; monk 云何此沙門童子迦葉
364 15 沙門 shāmén sramana 云何此沙門童子迦葉
365 15 沙門 shāmén a Buddhist monk; a wandering ascetic; a shramana; a sramana; renunciant; mendicant 云何此沙門童子迦葉
366 14 化生 huàshēng to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni 復無化生
367 14 wèi for; to 為彼沙門童子迦葉邪法引導
368 14 wèi because of 為彼沙門童子迦葉邪法引導
369 14 wéi to act as; to serve 為彼沙門童子迦葉邪法引導
370 14 wéi to change into; to become 為彼沙門童子迦葉邪法引導
371 14 wéi to be; is 為彼沙門童子迦葉邪法引導
372 14 wéi to do 為彼沙門童子迦葉邪法引導
373 14 wèi for 為彼沙門童子迦葉邪法引導
374 14 wèi because of; for; to 為彼沙門童子迦葉邪法引導
375 14 wèi to 為彼沙門童子迦葉邪法引導
376 14 wéi in a passive construction 為彼沙門童子迦葉邪法引導
377 14 wéi forming a rehetorical question 為彼沙門童子迦葉邪法引導
378 14 wéi forming an adverb 為彼沙門童子迦葉邪法引導
379 14 wéi to add emphasis 為彼沙門童子迦葉邪法引導
380 14 wèi to support; to help 為彼沙門童子迦葉邪法引導
381 14 wéi to govern 為彼沙門童子迦葉邪法引導
382 14 wèi to be; bhū 為彼沙門童子迦葉邪法引導
383 14 to reach 不依智識妄稱有人及有他世
384 14 and 不依智識妄稱有人及有他世
385 14 coming to; when 不依智識妄稱有人及有他世
386 14 to attain 不依智識妄稱有人及有他世
387 14 to understand 不依智識妄稱有人及有他世
388 14 able to be compared to; to catch up with 不依智識妄稱有人及有他世
389 14 to be involved with; to associate with 不依智識妄稱有人及有他世
390 14 passing of a feudal title from elder to younger brother 不依智識妄稱有人及有他世
391 14 and; ca; api 不依智識妄稱有人及有他世
392 14 shēn human body; torso 如王此身以為有者
393 14 shēn Kangxi radical 158 如王此身以為有者
394 14 shēn measure word for clothes 如王此身以為有者
395 14 shēn self 如王此身以為有者
396 14 shēn life 如王此身以為有者
397 14 shēn an object 如王此身以為有者
398 14 shēn a lifetime 如王此身以為有者
399 14 shēn personally 如王此身以為有者
400 14 shēn moral character 如王此身以為有者
401 14 shēn status; identity; position 如王此身以為有者
402 14 shēn pregnancy 如王此身以為有者
403 14 juān India 如王此身以為有者
404 14 shēn body; kāya 如王此身以為有者
405 14 shí time; a point or period of time 是時有王名大正句
406 14 shí a season; a quarter of a year 是時有王名大正句
407 14 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時有王名大正句
408 14 shí at that time 是時有王名大正句
409 14 shí fashionable 是時有王名大正句
410 14 shí fate; destiny; luck 是時有王名大正句
411 14 shí occasion; opportunity; chance 是時有王名大正句
412 14 shí tense 是時有王名大正句
413 14 shí particular; special 是時有王名大正句
414 14 shí to plant; to cultivate 是時有王名大正句
415 14 shí hour (measure word) 是時有王名大正句
416 14 shí an era; a dynasty 是時有王名大正句
417 14 shí time [abstract] 是時有王名大正句
418 14 shí seasonal 是時有王名大正句
419 14 shí frequently; often 是時有王名大正句
420 14 shí occasionally; sometimes 是時有王名大正句
421 14 shí on time 是時有王名大正句
422 14 shí this; that 是時有王名大正句
423 14 shí to wait upon 是時有王名大正句
424 14 shí hour 是時有王名大正句
425 14 shí appropriate; proper; timely 是時有王名大正句
426 14 shí Shi 是時有王名大正句
427 14 shí a present; currentlt 是時有王名大正句
428 14 shí time; kāla 是時有王名大正句
429 14 shí at that time; samaya 是時有王名大正句
430 14 shí then; atha 是時有王名大正句
431 14 bào newspaper 王即報言
432 14 bào to announce; to inform; to report 王即報言
433 14 bào to repay; to reply with a gift 王即報言
434 14 bào to respond; to reply 王即報言
435 14 bào to revenge 王即報言
436 14 bào a cable; a telegram 王即報言
437 14 bào a message; information 王即報言
438 14 bào indirect effect; retribution; vipāka 王即報言
439 14 wén to hear 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
440 14 wén Wen 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
441 14 wén sniff at; to smell 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
442 14 wén to be widely known 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
443 14 wén to confirm; to accept 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
444 14 wén information 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
445 14 wèn famous; well known 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
446 14 wén knowledge; learning 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
447 14 wèn popularity; prestige; reputation 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
448 14 wén to question 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
449 14 wén heard; śruta 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
450 14 wén hearing; śruti 是時尊者迦葉於彼城中名稱普聞
451 13 luó spiral shell; snail; a conch shell 其中人民不識螺相
452 13 luó spiral shaped finger prints 其中人民不識螺相
453 13 luó conch shell; śaṅkha 其中人民不識螺相
454 13 already 已得無病常行頭陀
455 13 Kangxi radical 49 已得無病常行頭陀
456 13 from 已得無病常行頭陀
457 13 to bring to an end; to stop 已得無病常行頭陀
458 13 final aspectual particle 已得無病常行頭陀
459 13 afterwards; thereafter 已得無病常行頭陀
460 13 too; very; excessively 已得無病常行頭陀
461 13 to complete 已得無病常行頭陀
462 13 to demote; to dismiss 已得無病常行頭陀
463 13 to recover from an illness 已得無病常行頭陀
464 13 certainly 已得無病常行頭陀
465 13 an interjection of surprise 已得無病常行頭陀
466 13 this 已得無病常行頭陀
467 13 former; pūrvaka 已得無病常行頭陀
468 13 former; pūrvaka 已得無病常行頭陀
469 13 an analogy; a simile; a metaphor; an allegory 當以何喻證於此理
470 13 Yu 當以何喻證於此理
471 13 to explain 當以何喻證於此理
472 13 to understand 當以何喻證於此理
473 13 allegory; dṛṣṭānta 當以何喻證於此理
474 13 lái to come 其王先來不信因果
475 13 lái indicates an approximate quantity 其王先來不信因果
476 13 lái please 其王先來不信因果
477 13 lái used to substitute for another verb 其王先來不信因果
478 13 lái used between two word groups to express purpose and effect 其王先來不信因果
479 13 lái ever since 其王先來不信因果
480 13 lái wheat 其王先來不信因果
481 13 lái next; future 其王先來不信因果
482 13 lái a simple complement of direction 其王先來不信因果
483 13 lái to occur; to arise 其王先來不信因果
484 13 lái to earn 其王先來不信因果
485 13 lái to come; āgata 其王先來不信因果
486 13 云何 yúnhé why; how 云何此沙門童子迦葉
487 13 云何 yúnhé how; katham 云何此沙門童子迦葉
488 13 zhī to know 汝病深重定知不可
489 13 zhī to comprehend 汝病深重定知不可
490 13 zhī to inform; to tell 汝病深重定知不可
491 13 zhī to administer 汝病深重定知不可
492 13 zhī to distinguish; to discern 汝病深重定知不可
493 13 zhī to be close friends 汝病深重定知不可
494 13 zhī to feel; to sense; to perceive 汝病深重定知不可
495 13 zhī to receive; to entertain 汝病深重定知不可
496 13 zhī knowledge 汝病深重定知不可
497 13 zhī consciousness; perception 汝病深重定知不可
498 13 zhī a close friend 汝病深重定知不可
499 13 zhì wisdom 汝病深重定知不可
500 13 zhì Zhi 汝病深重定知不可

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
迦叶 迦葉
 1. jiāshè
 2. jiāyè
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
wáng king; best of a kind; rāja
大王 dàwáng great king; mahārāja
near to; antike
that; tad
again; punar
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
he; her; it; saḥ; sā; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
白王 98 Shuddhodana; Suddhodana
忉利天 100 Trayastrimsa Heaven; Tavatimsa; The Heaven of Thirty-Three Gods
大正 100 Taishō; Taisho
大正句王经 大正句王經 100 Dazhengju Wang Jing; Pāyāsisuttanta
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
法贤 法賢 102 Faxian
告子 71 Gao Zi
宫城 宮城 103 Miyagi
憍萨罗国 憍薩羅國 106 Kośala; Kosala; Kausala
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
迦尸 迦屍 106 Kasi; Kashi; Kāśī
鹿野 108 Mṛgadāva; Deer Park
鹿野园 鹿野園 108 Mṛgadāva; Deer Park
明教 109
 1. Manicheanism; Manicheism
 2. a branch of Manicheanism combining influences from Taoism and Buddhism
 3. outstanding advice
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
世间解 世間解 83
 1. knower of the world
 2. Knower of the World
时婆 時婆 115 jīvaka
天界 116 heaven; devaloka
西天 120 India; Indian continent
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
有若 121 You Ruo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 46.

Simplified Traditional Pinyin English
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
参问 參問 99 to seek instruction
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
臭秽 臭穢 99 foul
付嘱 付囑 99 to entrust; to empower
大阿罗汉 大阿羅漢 100 great Arhat
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
法要 102
 1. the essentials of a teaching
 2. the essence of a dharma
 3. a Dharma service
法处 法處 102 mental objects
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
净天 淨天 106 pure devas
具戒 106 full ordination; upasaṃpanna; upasaṃpadā
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
了知 108 to understand clearly
罗门 羅門 108 Brahman
迷执 迷執 109 delusive grasphing
且止 113 obstruct
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三轮 三輪 115 the three cycles
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
深妙 115 profound; deep and subtle
生天 115 highest rebirth
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
尸利沙 115 acacia tree
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. qualities of purification; dhutaguṇa
涂香 塗香 116 to annoint
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我语 我語 119 atmavada; notions of a self
无色 無色 119 formless; no form; arupa
邪法 120 false teachings
修善 120 to cultivate goodness
译经 譯經 121 to translate the scriptures
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
有相 121 having form
游化 遊化 121 to travel and teach
正说 正說 122 proper teaching
智识 智識 122 analytical mind
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
罪业 罪業 122 sin; karma