Glossary and Vocabulary for Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》, Scroll 47

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 75 female / feminine 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
2 57 yán to speak / to say / said 喚四天王言
3 52 shí time / a point or period of time 我於彼時
4 42 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 建立比丘尼眾
5 41 爾時 ěr shí at that time 爾時
6 37 jiā jia 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
7 32 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 諸比丘
8 32 zuò to do 彼帝釋王作如是念
9 32 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya 佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
10 29 pear 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
11 29 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
12 28 big / great / huge / large / major 得大名稱
13 27 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 家別一人決須出家
14 27 jīn today / modern / present / current / this / now 我于今者
15 26 zhòng many / numerous 彼眾以怖師子
16 25 jiàn to see 見我身也
17 24 使 shǐ to make / to cause 使女見辟支佛漸進而來
18 23 rén person / people / a human being 教化人故
19 22 woman 向長者婦邊
20 21 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 將多眷屬而圍遶之
21 20 shēng to be born / to give birth 我今意欲共汝等輩生於人間
22 20 長者 zhǎngzhě the elderly 一者大富長者女
23 20 jiā house / home / residence 家別一人決須出家
24 19 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 有一辟支佛
25 19 具足 jùzú complete / full / perfect 悉具足持修十善業
26 19 汝等 rǔ děng you all 我今意欲共汝等輩生於人間
27 19 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘言
28 18 chù a place / location / a spot / a point 遊行處時
29 18 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 二者大姓婆羅門女
30 18 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰檀孃耶那
31 17 one 家別一人決須出家
32 17 外道 wàidào non-Buddhist 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
33 17 zhōng middle 於其眾中
34 17 姊妹 zǐmèi older and younger sisters 善哉姊妹
35 17 shí food / food and drink 用供給此師子王食
36 17 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 於未來世彌勒世尊法教之中
37 16 child / son 而彼天上有四天子
38 16 zài in / at 在師子後
39 14 yuē to speak / to say 而告言曰
40 14 děng et cetera / and so on 教化彼等
41 14 yuàn to hope / to wish / to desire 起如此願
42 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為諸比丘而說其法
43 13 Buddha / Awakened One 佛告諸比丘言
44 13 xíng to walk / to move 行邪婬者
45 12 néng can / able 皆能記別
46 12 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 大迦葉因緣品下
47 12 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one 三藐三佛陀出
48 12 gatha / hymn / verse 復以偈誦
49 12 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 見大迦葉比丘舍利
50 12 undulations 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
51 11 suì to comply with / to follow along 遂捨身命
52 11 method / way 攝護我法及諸戒律
53 11 to leave / to depart / to go away / to part 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
54 11 zhù to dwell / to live / to reside 住在恒河河岸之處
55 11 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 乃至彌勒如來
56 11 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 是摩訶迦葉
57 10 jiāo to teach / to educate / to instruct 復須是教
58 10 xīn heart 悔心殺生
59 10 can / may / permissible 亦可下生彼閻浮提人間受生
60 9 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 教誨成就
61 9 rich / wealthy 生大富家
62 9 shēn human body / torso 當作師子王身
63 9 學道 xuédào examiner 出家學道
64 9 lìng to make / to cause to be / to lead 令久住世
65 9 a man / a male adult 汝夫迦葉
66 9 grandmother 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
67 8 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 行四梵行
68 8 第一 dì yī first 少欲知足頭陀第一者
69 8 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟已
70 8 師子 shīzi a lion 汝等當作師子而守護之
71 8 如此 rúcǐ in this way / so 如此之人
72 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 三藐三佛陀聲聞弟子
73 8 端正 duānzhèng upright 身相端正
74 8 tuó steep bank 多陀阿伽度
75 7 yōu excellent / superior 名曰優婆低沙
76 7 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 我實不憙如是之人
77 7 pín poor / impoverished 有一貧人
78 7 fēn to separate / to divide into parts 取汝自分隨意所與
79 7 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 乘我神通
80 7 彌勒 mílè Maitreya 於未來世彌勒世尊法教之中
81 7 biān side / boundary / edge / margin 於我師邊
82 7 desire 我今意欲共汝等輩生於人間
83 7 èr two 二山還合
84 7 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 以清淨天眼過於人眼
85 7 shòu to teach 授我具戒
86 7 shèng to beat / to win / to conquer 不能自勝
87 7 to go to / to arrive / to reach 汝應詣彼如實告言
88 7 shī teacher 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
89 7 shé Buddhist monk 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
90 7 往昔 wǎngxī in the past 我於往昔
91 6 bào newspaper 汝等應當報彼人言
92 6 qián front 遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現身
93 6 時長 shízhǎng duration 時長者婦
94 6 wèn to ask 時彼人輩若問汝等
95 6 shì matter / thing / item 到已具陳如上之事
96 6 白佛 bái fó to address the Buddha 諸比丘白佛言
97 6 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 彼帝釋王作如是念
98 6 to know / to learn about / to comprehend 悉具足持修十善業
99 6 niàn to read aloud 彼帝釋王作如是念
100 6 lái to come 為當來時大利益也
101 6 to go 我當隨去
102 6 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 大迦葉因緣品下
103 6 長老 zhǎnglǎo an elder 長老大迦葉作是思惟
104 6 shā sand / gravel / pebbles 名曰優婆低沙
105 6 hòu after / later 在師子後
106 6 無有 wú yǒu there is not 猶如師子無有異也
107 5 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊戒眾具足
108 5 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra 佛本行集經卷第四十七
109 5 cūn village 有一村柵
110 5 day of the month / a certain day 日別與我一百數人
111 5 往詣 wǎngyì go towards 汝今亦可往詣彼所
112 5 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 奉獻尊者辟支佛
113 5 to take / to get / to fetch 為取婦人
114 5 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 婆羅門大姓女持彼寶蓋
115 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 三藐三佛陀聲聞弟子
116 5 shǎo few 少欲知足頭陀第一者
117 5 chí to grasp / to hold 悉具足持修十善業
118 5 希有 xīyǒu uncommon 大生希有想
119 5 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行梵行
120 5 于時 yú shí at that time 于時摩訶波闍波提
121 5 to enter 入於山間
122 5 to reach 帝釋及四天王
123 5 power / force / strength 以過去世因緣力故
124 5 happy / glad / cheerful / joyful 我等樂見
125 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂摩訶迦葉已不
126 4 xiū to decorate / to embellish 悉具足持修十善業
127 4 樂觀 lèguān optimistic / hopeful 眾所樂觀
128 4 yáo distant / remote 遙見世尊
129 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自勝
130 4 一百 yībǎi one hundred 日別與我一百數人
131 4 bèi contemporaries / generation / lifetime 我今意欲共汝等輩生於人間
132 4 wéi to disobey / to violate / to defy 不敢違也
133 4 yíng to receive / to welcome / to greet 不迎世尊
134 4 善能 shànnéng to be good at 善能隨順出家之法
135 4 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順長老摩訶迦葉
136 4 miào wonderful / fantastic 端嚴殊妙
137 4 最為 zuìwèi the most 最為第一
138 4 shàng top / a high position 到已具陳如上之事
139 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 善哉聖女
140 4 乞食 qǐshí to beg for food 詣大長者舍宅乞食
141 4 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如師子無有異也
142 4 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 但與但與此仙人食
143 4 大利 dàlì great advantage / great benefit 作大利益
144 4 qiān one thousand 與無量千眾
145 4 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati 于時摩訶波闍波提
146 4 speed 速詣家中
147 4 shī the practice of selfless giving / dāna 彼時施寶蓋女
148 4 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨
149 4 醜陋 chǒulòu ugly 形體醜陋
150 4 chí an islet / a rock in a river 其第四者名曰坻沙
151 4 命終 mìng zhōng to die / to end a life 命終已後
152 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 作何善根
153 4 騰空 téng kōng to soar / to rise high into the air 騰空而去
154 4 四天 sìtiān four kinds of heaven 而彼天上有四天子
155 4 huǐ to regret 悔心殺生
156 4 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 令得出家授具足戒
157 4 suí to follow 我當隨去
158 4 dialect / language / speech 作是語已
159 4 zhī to know 汝若知時
160 4 第四 dì sì fourth / the fourth is 于時第四天子復說偈言
161 4 之中 zhīzhōng inside 於未來世彌勒世尊法教之中
162 4 dào to arrive 到已頂禮佛足
163 4 異人 yìrén an extraordinary person 豈異人乎
164 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 到已具陳如上之事
165 4 教師 jiàoshī teacher / teachers 得善教師
166 4 chì imperial decree 勅教言曰
167 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 與無量千眾
168 4 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作師子王身
169 4 increase / benefit 作大利益
170 4 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以神通力
171 4 disease / sickness / ailment 未得如是捷疾神通
172 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 歎佛功德及聲聞弟子
173 4 capacity / degree / a standard / a measure 多陀阿伽度
174 3 宿命 sùmìng predestination / destiny 於聲聞比丘尼識宿命中
175 3 to strike / to hit / to beat 遂捉使女苦加打縛
176 3 tián field / farmland 修營田業
177 3 shòu to suffer / to be subjected to 受其寶蓋
178 3 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 我涅槃後
179 3 一面 yīmiàn one side 却住在於一面
180 3 huàn to call 喚四天王言
181 3 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 遊歷村舍城邑聚落
182 3 所生 suǒshēng parents (father and mother) 我所生處
183 3 to attain / to reach 達解一切實義者之所
184 3 捨身 shěshēn to give one's life 遂捨身命
185 3 河岸 héàn riverside / river bank 住在恒河河岸之處
186 3 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生世世
187 3 丈夫 zhàngfu husband 須丈夫也
188 3 nèi inside / interior 彼時長者家內使女
189 3 玉女 yùnǚ a beautiful woman / a beautiful maiden 於玉女中無有勝者
190 3 to fly 善能誦習
191 3 憍曇彌 Jiāotánmí Gautamī / Mahāprajāpatī Gautamī / Mahāpajāpatī Gotamī 付囑摩訶波闍波提憍曇彌
192 3 波羅 Bōluó Baltic 波羅
193 3 阿伽 ajiā scented water / argha 多陀阿伽度
194 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 于時第三天子復說偈言
195 3 眾人 zhòngrén everyone 為眾人民
196 3 fèng to offer / to present 奉佛勅命
197 3 idea 我今意欲共汝等輩生於人間
198 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 復以偈誦
199 3 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 世尊告阿難言
200 3 tīng to listen 可就我所聽我教令
201 3 具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 教令出家授具足戒
202 3 kāi to open 即便兩開
203 3 時間 shíjiān time 於彼時間
204 3 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足
205 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 不墮惡道
206 3 bái white 復白彼言
207 3 to arise / to get up 起如此願
208 3 shān a mountain / a hill / a peak 入於山間
209 3 瞋恨 chēnhèn to be angry / to be indignant 彼長者婦即生瞋恨
210 3 wood / lumber
211 3 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修習
212 3 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 善哉天王
213 3 zhí price/ value 願我將來值是好師
214 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧能分別
215 3 便 biàn convenient / handy / easy 見已便喚一箇得通比丘尼來
216 3 shě to give 縱廣高下一俱盧舍
217 3 shì a generation 以過去世因緣力故
218 3 達摩 Dámó Bodhidharma 所謂第一名曰達摩
219 3 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 彌勒世尊憶念是大迦葉舍利
220 3 奉獻 fèngxiàn to consecrate / to dedicate / to devote 奉獻迦葉如來
221 3 jìng to contend / to vie / to compete 各各諍競
222 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化彼等
223 3 教令 jiāolìng to drill / to train 可就我所聽我教令
224 3 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 乃有沙門婆羅門者
225 3 fàn Sanskrit 生於梵宮
226 3 Suí Sui Dynasty 隋天竺三藏闍那崛多譯
227 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 名曰姜叉頡唎拔多
228 3 duò to fall / to sink 不墮惡道
229 3 zuì crime / sin / vice 咄哉汝造如是大罪
230 3 啼哭 tíkū to weep aloud 時彼使女遂即高聲作大啼哭
231 3 資財 zīcái assets / capital and materials 資財具足
232 3 past / former times 復以往昔在長者家為使女時
233 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴其身
234 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善教思惟
235 3 將來 jiānglái the future 願我將來值是好師
236 3 師子王 shīzǐ wáng Lion King 當作師子王身
237 3 jiā gha / ga 彌勒多陀伽多
238 3 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 世尊授記
239 3 恒河 hénghé Ganges River 住在恒河河岸之處
240 3 過去 guòqù past / previous/ former 以過去世因緣力故
241 3 Soviet Union 第八名曰蘇達離舍那
242 3 第三 dì sān third 于時第三天子復說偈言
243 3 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 或邪見者
244 3 different / other 猶如師子無有異也
245 2 arm 譬如壯士屈伸臂頃
246 2 解脫眾 jiětuōzhòng body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 無邊解脫眾具足
247 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 達解一切實義者之所
248 2 快樂 kuàilè happy / merry 天王汝快樂
249 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 成就慈心
250 2 十七 shíqī seventeen 佛本行集經卷第四十七
251 2 偷盜 tōudào to steal 如是偷盜人者
252 2 zuò to sit 梳髮而坐
253 2 yàn to dislike / to detest 觀者無厭
254 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 第七名曰憍陳尼
255 2 tóng like / same / similar 與我同師
256 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 令解衣服及諸瓔珞
257 2 huái bosom / breast 常懷慈悲
258 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 於忉利天宮殿之處
259 2 定眾 dìng zhòng body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 無邊定眾具足
260 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 時天帝釋
261 2 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種無異
262 2 四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 喚四天王言
263 2 指掌 zhǐzhǎng point to the palm of the hand 合十指掌
264 2 mìng life 遂捨身命
265 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者何故
266 2 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 巧能熏習
267 2 慰問 wèiwèn to express sympathy, greetings, consolation, etc 彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女
268 2 圍遶 wéirào to circumambulate 將多眷屬而圍遶之
269 2 第二 dì èr second 其第二子
270 2 攪亂 jiǎoluàn to disrupt / to throw into disorder 常恒攪亂我
271 2 zhuàng form / appearance / shape 時彼使女即向長者說前情狀
272 2 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 善哉仁者
273 2 童子 tóngzǐ boy 童子父母
274 2 xìng family name / surname 彼婆羅門大種姓女
275 2 thing / matter 我當應常與汝何物
276 2 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 心不放逸
277 2 qiú to request 求無上梵行
278 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 我著睡眠時
279 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 彌勒世尊憶念是大迦葉舍利
280 2 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 各各諍競
281 2 huí to return / to revolve 我自迴施
282 2 人間 rénjiān the human world / the world 亦可下生彼閻浮提人間受生
283 2 jīng to go through / to experience 經無量生
284 2 to die 為活為當死
285 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 日在東方
286 2 guǎng wide / large / vast 縱廣高下一俱盧舍
287 2 jué to decide / to determine / to judge 家別一人決須出家
288 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 光顯佛法
289 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 得安樂住
290 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢違也
291 2 zhàn war / fighting / battle 猶如戰鼓聲
292 2 摩那婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka 其優波坻沙摩那婆
293 2 xiǎo xiao 曉了無礙
294 2 xiǎng rations and pay for soldiers 以食餉夫
295 2 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 於未來世彌勒世尊法教之中
296 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 修營田業
297 2 wèi Eighth earthly branch 具戒未久
298 2 chén Chen 到已具陳如上之事
299 2 jiè to quit 具足眾戒
300 2 to cover 彌覆其上
301 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 曉了無礙
302 2 xián virtuous / worthy 但取心賢
303 2 zào to make / to build / to manufacture 爾時彼大婆羅門女遂造一蓋
304 2 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 教誨成就
305 2 具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 授我具戒
306 2 shí knowledge / understanding 於聲聞比丘尼識宿命中
307 2 第六 dì liù sixth 第六名曰閻浮呵迦
308 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 所作已辦
309 2 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 下來閻浮
310 2 eight 具有八子
311 2 mǐn to pity / to sympathize 愍彼女故
312 2 to consult / to confer 諸比丘尼凡所諮問
313 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於彼所
314 2 liǎng two 時彼兩山
315 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 佛本行集經卷第四十七
316 2 戒眾 jiè zhòng body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 無邊戒眾具足
317 2 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 以是業報因緣力故
318 2 鼓聲 gǔshēng sound of a drum / drumbeat 猶如戰鼓聲
319 2 唱言 chàngyán to call loudly / to chant 口自唱言
320 2 shì to release / to set free 為五百釋女
321 2 大姓 dàxìng an aristocratic family or clan / a large and influential family 二者大姓婆羅門女
322 2 在於 zàiyú in / consist of 在於彼處
323 2 extra / surplus / remainder 不以餘法
324 2 to bind / to tie 遂捉使女苦加打縛
325 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 著衣持鉢
326 2 威力 wēilì might / formidable power 成就威力
327 2 所行 suǒxíng actions / practice 迦葉比丘所行如是
328 2 親友 qīnyǒu friends and relatives 共為親友
329 2 殺生 shāshēng to kill 若有多殺生者
330 2 to stop 慰問已訖
331 2 頭陀 tóutuó elimination of defilements through ascetic practice / dhūta 少欲知足頭陀第一者
332 2 mén door / gate / doorway / gateway 在門乞食
333 2 等人 děngrén people of the same generation 如是等人
334 2 大神通 dà shén tōng great supernatural power 現大神通騰空而去
335 2 low 名曰優婆低沙
336 2 gōng a palace 生於梵宮
337 2 告之 gàozhī to tell / to inform 便告之曰
338 2 hair 梳髮而坐
339 2 extensive / full 彌覆其上
340 2 壯士 zhuàngshì hero / fighter / brave strong guy / warrior (in armor) 譬如壯士屈伸臂頃
341 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 到已頂禮佛足
342 2 to remember / to memorize / to bear in mind 世尊復記
343 2 luó Luo 阿羅呵
344 2 zhǒng kind / type 昔種善根
345 2 不久 bùjiǔ not long / soon 不久彼眾
346 2 領悟 lǐngwù to understand / to comprehend 願速領悟
347 2 lào Chinese cream / cheese 如近耳搖酪
348 2 知足 zhīzú to be content 少欲知足頭陀第一者
349 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍身心遍滿
350 2 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 於天人處
351 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 勿令散壞
352 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
353 2 xié to contest 名曰姜叉頡唎拔多
354 2 昔時 xīshí former times 如彼昔時帝釋所教
355 2 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 令解衣服及諸瓔珞
356 2 不肯 bùkěn not willing 時彼婆羅門女不肯出迎
357 2 chéng a city / a town
358 2 a sound / a noise 名曰姜叉頡唎拔多
359 2 cái money / wealth / riches / valuables 隋言財與
360 2 我身 wǒshēn I / myself 見我身也
361 2 宿世 sù shì former lives 明宿世事
362 2 seven 彼婆羅門有七子
363 2 白言 bái yán to say 彼等比丘白言
364 2 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 迎奉丈夫大威德
365 2 智慧 zhìhuì wisdom 無邊智慧眾具足
366 2 身心 shēnxīn body and mind 歡喜踊躍身心遍滿
367 2 合十 héshí to join palms 合十指掌
368 2 著衣 zhuóyī put on clothes / wear clothes 著衣持鉢
369 2 財寶 cái bǎo money and valuables 顯示財寶
370 2 往返 wǎngfǎn to go somewhere and back 周迴往返
371 2 wife 求彼玉女欲以為妻
372 2 yáo to shake 如近耳搖酪
373 2 to adhere / to capture / to restrain 名拘離多
374 2 to doubt / to disbelieve 彼比丘尼眾有心疑故
375 2 第五 dì wǔ fifth 其第五子
376 2 大城 dà chéng great city 大城而住
377 2 héng constant / regular / persistent 行坐恒思念
378 2 thin / slender 以細
379 2 舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple 請彼大富長者之女至其舍宅
380 2 huài bad / spoiled / broken / defective 勿令散壞
381 2 chéng to mount / to climb onto 乘如是法
382 2 大生 dàshēng university student 大生希有想
383 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現得見法
384 2 qiǎn to send / to dispatch 云何遣我布施食也
385 2 tōng to go through / to open 見已便喚一箇得通比丘尼來
386 2 shě to give 爾乃心放捨
387 2 xiǎn to show / to manifest / to display 廣顯法教
388 2 第七 dì qī seventh 第七名曰憍陳尼
389 2 clothes / clothing
390 2 jiǔ old 令久住世
391 2 屈伸 qūshēn to bend and stretch 譬如壯士屈伸臂頃
392 2 lùn to comment / to discuss 善能解釋自餘諸論
393 2 晨朝 chéncháo early morning 於晨朝時
394 2 to beg / to request 若有乞者
395 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 有一種姓大婆羅門居士
396 2 巨富 jùfù enormous sum / millionaire / very rich 有一巨富大婆羅門
397 2 解脫知見眾 jiětuō zhī jiàn zhòng body of knowledge and experience of liberation 無邊解脫知見眾具足
398 1 女人 nǚrén woman / women 世尊已開女人聽其出家
399 1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉而行
400 1 出現 chūxiàn to appear 忽然出現
401 1 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 如是三分四分五分
402 1 婆私 pósī Vasiṣṭha 以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛
403 1 跏趺 jiāfū to site in the lotus position 跏趺樹下
404 1 四分 sìfēn four divisions of cognition 如是三分四分五分
405 1 meaning / sense 以何義故橫生惱亂
406 1 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明妙巧
407 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家
408 1 zhà shout in a rage / roar / bellow 以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛
409 1 天上 tiānshàng the sky 而彼天上有四天子
410 1 guān to look at / to watch / to observe 觀者無厭
411 1 倉庫 cāngkù depot / storehouse / warehouse 開倉庫門
412 1 hair 於彼發引
413 1 多值 duōzhí multivalued 多值諸佛
414 1 è evil / vice 能惡諸有
415 1 相見 xiāngjiàn to meet each other 若經少時不相見
416 1 相與 xiāngyǔ each other 偈最勝者即便相與
417 1 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu 生迦毘羅婆羅門家
418 1 聞已 wén yǐ after hearing / upon hearing 時彼跋陀羅迦卑梨耶外道之女聞已
419 1 四十八 sìshíbā 48 / forty-eight 佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
420 1 五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā 具足五通
421 1 evil / wrong / fraud 安置小室弊陋之處
422 1 歎佛 tàn fó to praise the Buddha 歎佛功德及聲聞弟子
423 1 to translate / to interpret 隋天竺三藏闍那崛多譯
424 1 產生 chǎnshēng to come into being / to produce / to give birth 產生一子
425 1 人生 rénshēng life 于時彼人生大瞋恨
426 1 bèi back [of the body] 厭背煩惱
427 1 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 二心展轉互相親
428 1 飢渴 jīkě hungry and thirsty 今我飢渴
429 1 等比 děngbì geometric 彼等比丘白言
430 1 huò to reap / to harvest 尅獲四禪
431 1 dié to repeat / to duplicate
432 1 五分 wǔfēn five parts 如是三分四分五分
433 1 今生 jīnshēng this life 今生富貴大婆羅門家
434 1 化作 huàzuò to change into / to turn into / to become 帝釋化作師子
435 1 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala 如毘沙門
436 1 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties 彼天眾更共評論
437 1 清淨心 qīng jìng xīn pure mind 以於辟支佛所生清淨心故
438 1 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 十力
439 1 富貴 fùguì riches and honor 今生富貴大婆羅門家
440 1 大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks 善能曉達大丈夫相
441 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 童子父母
442 1 曉悟 xiǎowù to understand 莫不曉悟
443 1 捨命 shěmìng to risk one's life 是人欲捨命
444 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 行坐恒思念
445 1 wǎng to go (in a direction) 憶往宿命
446 1 今世 jīnshì this life / this age 非但今世隨順摩訶迦葉出家
447 1 chàng disappointed / dissatisfied 悵怏不樂
448 1 qiū Confucius 彼等比丘白言
449 1 我家 wǒjiā my family 汝今既是我家作使
450 1 以往 yǐwǎng in the past / before 復以往昔在長者家為使女時
451 1 無上 wúshàng supreme / unexcelled 求無上梵行
452 1 to lift / to hold up / to raise 舉髮遙看彼辟支佛
453 1 róng to hold / to contain 搖酪容有時
454 1 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 彼婆羅門大種姓女
455 1 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi 從舍衛城而沒其身相
456 1 迎逆 yíngnì to greet 即便出舍迎逆世尊
457 1 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme 於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時
458 1 不動 bùdòng Akshobya 身心不動
459 1 兄弟 xiōngdì brothers 於兄弟內最為處大
460 1 左手 zuǒ shǒu left hand 以其左手
461 1 shí real / true 我實不憙如是之人
462 1 zhà fence / palisade / enclosure 有一村柵
463 1 柔軟 róuruǎn soft 本性柔軟
464 1 高聲 gāoshēng aloud / loud / loudly 時彼使女遂即高聲作大啼哭
465 1 高下 gāoxià high and low / up and down 縱廣高下一俱盧舍
466 1 xiān first 悔昔先罪
467 1 應當 yīngdāng should / ought to 汝等應當報彼人言
468 1 yán flame / blaze 狀如炎日光
469 1 kàn to see / to look 舉髮遙看彼辟支佛
470 1 本性 běnxìng inherent nature 本性柔軟
471 1 wén to hear 聞長老摩訶迦葉如是語已
472 1 tán sandalwood / Indian sandalwood 名曰檀孃耶那
473 1 不可以 bù kě yǐ may not 我今是罪不可以少因緣除滅
474 1 愛心 àixīn compassion 以如是等愛心故
475 1 那羅陀 nàluótuó naradhara 名那羅陀
476 1 大德 dàdé most virtuous 維習安大德提供
477 1 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech 或兩舌者
478 1 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana 佛本行集經舍利目連因緣品第四十九上
479 1 婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan 希有婆伽婆
480 1 suǒ to search / to inquire 為師子王索食而行
481 1 hǎo good 願我將來值是好師
482 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 從彼聞法
483 1 míng dark 冥速授彼女
484 1 shì to show / to reveal 要當相示
485 1 迅疾 xùnjí rapid / swift 如風迅疾
486 1 business / industry 修營田業
487 1 niáng mother 名曰檀孃耶那
488 1 to subdue / to destroy / to overcome 尅獲四禪
489 1 to lie 寢臥常無樂
490 1 自有 zìyǒu to possess / to own / to have 然我身自有神通也
491 1 jìn to enter 進止有方
492 1 jiù to punish / to chastise / to blame 仙人無咎
493 1 厭世 yànshì weary of the world 深厭世事
494 1 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 汝應詣彼如實告言
495 1 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala 猶毘沙門天王宮殿
496 1 觀察 guānchá to observe / to look carefully 觀察是女
497 1 不見 bújiàn to not see 不見渡處
498 1 to block / to obstruct 莫為限閡
499 1 不息 bùxī not stopping 攪亂我不息
500 1 大慈大悲 dà cí dà bēi great mercy and great compassion 大慈大悲

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 126 that / those 彼帝釋王作如是念
2 75 female / feminine 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
3 62 in / at 汝於今者
4 57 yán to speak / to say / said 喚四天王言
5 57 I / me / my 我于今者
6 53 shì is / are / am / to be 作是思惟已
7 52 shí time / a point or period of time 我於彼時
8 49 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 我于今者
9 42 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 建立比丘尼眾
10 41 already / afterwards 作是思惟已
11 41 爾時 ěr shí at that time 爾時
12 40 zhū all / many / various 諸惡人輩
13 40 zhī him / her / them / that 汝等當作師子而守護之
14 37 jiā jia 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
15 33 如是 rúshì thus / so 彼帝釋王作如是念
16 32 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 諸比丘
17 32 zuò to do 彼帝釋王作如是念
18 32 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya 佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
19 31 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 汝等當作師子而守護之
20 31 final interogative 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
21 30 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 可就我所聽我教令
22 29 his / hers / its / theirs 若其彼等復問汝等
23 29 pear 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
24 29 bēi low / base / vulgar / inferior / humble 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
25 28 big / great / huge / large / major 得大名稱
26 28 so as to / in order to 彼眾以怖師子
27 27 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 家別一人決須出家
28 27 yǒu is / are / to exist 若有多殺生者
29 27 jīn today / modern / present / current / this / now 我于今者
30 26 zhòng many / numerous 彼眾以怖師子
31 26 you / thou 汝於今者
32 26 and 我當應常與汝何物
33 25 jiàn to see 見我身也
34 24 wèi for / to 為取婦人
35 24 使 shǐ to make / to cause 使女見辟支佛漸進而來
36 24 promptly / right away / immediately 即其人也
37 24 again / more / repeatedly 若其彼等復問汝等
38 24 善哉 shànzāi excellent 善哉仁者
39 23 rén person / people / a human being 教化人故
40 22 woman 向長者婦邊
41 22 not / no 師子不食
42 21 also / too 須丈夫也
43 21 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 將多眷屬而圍遶之
44 20 shēng to be born / to give birth 我今意欲共汝等輩生於人間
45 20 長者 zhǎngzhě the elderly 一者大富長者女
46 20 jiā house / home / residence 家別一人決須出家
47 19 辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 有一辟支佛
48 19 de potential marker 於後彌勒得阿耨多羅三藐三佛陀時
49 19 具足 jùzú complete / full / perfect 悉具足持修十善業
50 19 汝等 rǔ děng you all 我今意欲共汝等輩生於人間
51 19 gào to tell / to say / said / told 佛告諸比丘言
52 18 chù a place / location / a spot / a point 遊行處時
53 18 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 二者大姓婆羅門女
54 18 名曰 míng yuē to be named / to be called 名曰檀孃耶那
55 17 one 家別一人決須出家
56 17 外道 wàidào non-Buddhist 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
57 17 zhōng middle 於其眾中
58 17 姊妹 zǐmèi older and younger sisters 善哉姊妹
59 17 shí food / food and drink 用供給此師子王食
60 17 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 於未來世彌勒世尊法教之中
61 17 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 教化人故
62 16 this / these 用供給此師子王食
63 16 child / son 而彼天上有四天子
64 16 zài in / at 在師子後
65 14 yuē to speak / to say 而告言曰
66 14 děng et cetera / and so on 教化彼等
67 14 yuàn to hope / to wish / to desire 起如此願
68 13 such as / for example / for instance 如彼昔時帝釋所教
69 13 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為諸比丘而說其法
70 13 Buddha / Awakened One 佛告諸比丘言
71 13 xíng to walk / to move 行邪婬者
72 12 néng can / able 皆能記別
73 12 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 大迦葉因緣品下
74 12 三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one 三藐三佛陀出
75 12 gatha / hymn / verse 復以偈誦
76 12 dāng to be / to act as / to serve as 我當應常與汝何物
77 12 迦葉 jiāshè Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa 見大迦葉比丘舍利
78 12 ruò to seem / to be like / as 時彼人輩若問汝等
79 12 undulations 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
80 11 suì to comply with / to follow along 遂捨身命
81 11 method / way 攝護我法及諸戒律
82 11 to leave / to depart / to go away / to part 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
83 11 zhù to dwell / to live / to reside 住在恒河河岸之處
84 11 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 乃至彌勒如來
85 11 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 是摩訶迦葉
86 10 jiāo to teach / to educate / to instruct 復須是教
87 10 xīn heart 悔心殺生
88 10 also / too 亦可下生彼閻浮提人間受生
89 10 each 各各嗟歎
90 10 can / may / permissible 亦可下生彼閻浮提人間受生
91 10 乃至 nǎizhì and even 乃至不邪見者
92 9 zhì to / until 至彼處已
93 9 xiāng each other / one another / mutually 要當相示
94 9 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 教誨成就
95 9 rich / wealthy 生大富家
96 9 shēn human body / torso 當作師子王身
97 9 學道 xuédào examiner 出家學道
98 9 lìng to make / to cause to be / to lead 令久住世
99 9 a man / a male adult 汝夫迦葉
100 9 naturally / of course / certainly 口自唱言
101 9 grandmother 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
102 9 gòng together 我今意欲共汝等輩生於人間
103 8 梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life 行四梵行
104 8 第一 dì yī first 少欲知足頭陀第一者
105 8 cóng from 從舍衛城而沒其身相
106 8 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟已
107 8 師子 shīzi a lion 汝等當作師子而守護之
108 8 huò or / either / else 或兩舌者
109 8 如此 rúcǐ in this way / so 如此之人
110 8 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 三藐三佛陀聲聞弟子
111 8 端正 duānzhèng upright 身相端正
112 8 tuó steep bank 多陀阿伽度
113 7 xiàng towards / to 向於摩訶波闍波提憍曇彌比丘尼所
114 7 yōu excellent / superior 名曰優婆低沙
115 7 to be fond of / to like / to enjoy / to be happy / to feel pleased 我實不憙如是之人
116 7 pín poor / impoverished 有一貧人
117 7 即便 jíbiàn even if / even though 即便兩開
118 7 fēn to separate / to divide into parts 取汝自分隨意所與
119 7 do not 汝等勿與
120 7 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 乘我神通
121 7 彌勒 mílè Maitreya 於未來世彌勒世尊法教之中
122 7 biān side / boundary / edge / margin 於我師邊
123 7 desire 我今意欲共汝等輩生於人間
124 7 èr two 二山還合
125 7 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 以清淨天眼過於人眼
126 7 shòu to teach 授我具戒
127 7 shèng to beat / to win / to conquer 不能自勝
128 7 to go to / to arrive / to reach 汝應詣彼如實告言
129 7 shī teacher 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
130 7 shé Buddhist monk 遂至外道波離婆闍迦所出家學道
131 7 往昔 wǎngxī in the past 我於往昔
132 6 bào newspaper 汝等應當報彼人言
133 6 qián front 遂至於跋陀羅迦卑梨耶波離婆闍迦外道女前現身
134 6 時長 shízhǎng duration 時長者婦
135 6 wèn to ask 時彼人輩若問汝等
136 6 shì matter / thing / item 到已具陳如上之事
137 6 白佛 bái fó to address the Buddha 諸比丘白佛言
138 6 zuì most / extremely / exceedingly 最勝最妙
139 6 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 彼帝釋王作如是念
140 6 what / where / which 我當應常與汝何物
141 6 cháng always / ever / often / frequently / constantly 我當應常與汝何物
142 6 to know / to learn about / to comprehend 悉具足持修十善業
143 6 云何 yúnhé why 於彼云何當作利益
144 6 míng measure word for people 名大迦葉
145 6 niàn to read aloud 彼帝釋王作如是念
146 6 lái to come 為當來時大利益也
147 6 to go 我當隨去
148 6 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 大迦葉因緣品下
149 6 長老 zhǎnglǎo an elder 長老大迦葉作是思惟
150 6 shā sand / gravel / pebbles 名曰優婆低沙
151 6 jiē all / each and every / in all cases 皆悉出家
152 6 hòu after / later 在師子後
153 6 無有 wú yǒu there is not 猶如師子無有異也
154 5 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊戒眾具足
155 5 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra 佛本行集經卷第四十七
156 5 cūn village 有一村柵
157 5 bié do not / must not 日別與我一百數人
158 5 一切 yīqiè all / every / everything 一切聲聞諸弟子等
159 5 day of the month / a certain day 日別與我一百數人
160 5 往詣 wǎngyì go towards 汝今亦可往詣彼所
161 5 尊者 zūnzhě senior monk / honored sir 奉獻尊者辟支佛
162 5 亦復 yìfù also 今亦復爾
163 5 chū to go out / to leave 三藐三佛陀出
164 5 to take / to get / to fetch 為取婦人
165 5 寶蓋 bǎo gài name of Kangxi radical 40 婆羅門大姓女持彼寶蓋
166 5 弟子 dìzi disciple / follower / student 三藐三佛陀聲聞弟子
167 5 shǎo few 少欲知足頭陀第一者
168 5 chí to grasp / to hold 悉具足持修十善業
169 5 希有 xīyǒu uncommon 大生希有想
170 5 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行梵行
171 5 于時 yú shí at that time 于時摩訶波闍波提
172 5 necessary / must 須丈夫也
173 5 to enter 入於山間
174 5 to reach 帝釋及四天王
175 5 power / force / strength 以過去世因緣力故
176 5 happy / glad / cheerful / joyful 我等樂見
177 4 no 乃至一切無所乏少
178 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂摩訶迦葉已不
179 4 xiū to decorate / to embellish 悉具足持修十善業
180 4 樂觀 lèguān optimistic / hopeful 眾所樂觀
181 4 yáo distant / remote 遙見世尊
182 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 不能自勝
183 4 一百 yībǎi one hundred 日別與我一百數人
184 4 bèi contemporaries / generation / lifetime 我今意欲共汝等輩生於人間
185 4 jiāng will / shall (future tense) 將多眷屬而圍遶之
186 4 wéi to disobey / to violate / to defy 不敢違也
187 4 yíng to receive / to welcome / to greet 不迎世尊
188 4 善能 shànnéng to be good at 善能隨順出家之法
189 4 隨順 suíshùn to follow / to go along with 隨順長老摩訶迦葉
190 4 miào wonderful / fantastic 端嚴殊妙
191 4 最為 zuìwèi the most 最為第一
192 4 shàng top / a high position 到已具陳如上之事
193 4 shèng divine / holy / sacred / ārya 善哉聖女
194 4 乞食 qǐshí to beg for food 詣大長者舍宅乞食
195 4 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 猶如師子無有異也
196 4 仙人 xiānrén an immortal / a celestial being 但與但與此仙人食
197 4 大利 dàlì great advantage / great benefit 作大利益
198 4 qiān one thousand 與無量千眾
199 4 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati 于時摩訶波闍波提
200 4 speed 速詣家中
201 4 dàn but / yet / however 汝但迎佛
202 4 shī the practice of selfless giving / dāna 彼時施寶蓋女
203 4 expresses question or doubt 豈異人乎
204 4 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨
205 4 醜陋 chǒulòu ugly 形體醜陋
206 4 chí an islet / a rock in a river 其第四者名曰坻沙
207 4 命終 mìng zhōng to die / to end a life 命終已後
208 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 作何善根
209 4 騰空 téng kōng to soar / to rise high into the air 騰空而去
210 4 四天 sìtiān four kinds of heaven 而彼天上有四天子
211 4 huǐ to regret 悔心殺生
212 4 得出 dechū to obtain (results) / to arrive at (a conclusion) 令得出家授具足戒
213 4 suí to follow 我當隨去
214 4 dialect / language / speech 作是語已
215 4 zhī to know 汝若知時
216 4 yīng should / ought 我當應常與汝何物
217 4 第四 dì sì fourth / the fourth is 于時第四天子復說偈言
218 4 之中 zhīzhōng inside 於未來世彌勒世尊法教之中
219 4 dào to arrive 到已頂禮佛足
220 4 異人 yìrén an extraordinary person 豈異人乎
221 4 tool / device / utensil / equipment / instrument 到已具陳如上之事
222 4 教師 jiàoshī teacher / teachers 得善教師
223 4 chì imperial decree 勅教言曰
224 4 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 與無量千眾
225 4 already / since 既見此已
226 4 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣
227 4 當作 dàngzuò to treat as / to regard as 當作師子王身
228 4 how can it be that? 豈異人乎
229 4 increase / benefit 作大利益
230 4 神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 以神通力
231 4 disease / sickness / ailment 未得如是捷疾神通
232 4 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 歎佛功德及聲聞弟子
233 4 capacity / degree / a standard / a measure 多陀阿伽度
234 4 wěi yes 唯持十善不出家者
235 3 宿命 sùmìng predestination / destiny 於聲聞比丘尼識宿命中
236 3 to strike / to hit / to beat 遂捉使女苦加打縛
237 3 tián field / farmland 修營田業
238 3 shòu to suffer / to be subjected to 受其寶蓋
239 3 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 我涅槃後
240 3 一面 yīmiàn one side 却住在於一面
241 3 huàn to call 喚四天王言
242 3 聚落 jùluò a settlement / a dwelling place / a town / a village 遊歷村舍城邑聚落
243 3 所生 suǒshēng parents (father and mother) 我所生處
244 3 to attain / to reach 達解一切實義者之所
245 3 捨身 shěshēn to give one's life 遂捨身命
246 3 河岸 héàn riverside / river bank 住在恒河河岸之處
247 3 生生 shēngshēng the cycle of rebirth 生生世世
248 3 丈夫 zhàngfu husband 須丈夫也
249 3 nèi inside / interior 彼時長者家內使女
250 3 玉女 yùnǚ a beautiful woman / a beautiful maiden 於玉女中無有勝者
251 3 gèng more / even more 更有因緣
252 3 我等 wǒděng we 我等樂見
253 3 to fly 善能誦習
254 3 憍曇彌 Jiāotánmí Gautamī / Mahāprajāpatī Gautamī / Mahāpajāpatī Gotamī 付囑摩訶波闍波提憍曇彌
255 3 波羅 Bōluó Baltic 波羅
256 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃有沙門婆羅門者
257 3 阿伽 ajiā scented water / argha 多陀阿伽度
258 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 于時第三天子復說偈言
259 3 眾人 zhòngrén everyone 為眾人民
260 3 fèng to offer / to present 奉佛勅命
261 3 互相 hùxiāng each other / mutually 互相愛念
262 3 idea 我今意欲共汝等輩生於人間
263 3 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 復以偈誦
264 3 阿難 Ānán Ānanda / Ananda 世尊告阿難言
265 3 tīng to listen 可就我所聽我教令
266 3 具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 教令出家授具足戒
267 3 kāi to open 即便兩開
268 3 時間 shíjiān time 於彼時間
269 3 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 到已頂禮佛足
270 3 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 不墮惡道
271 3 bái white 復白彼言
272 3 to arise / to get up 起如此願
273 3 shān a mountain / a hill / a peak 入於山間
274 3 瞋恨 chēnhèn to be angry / to be indignant 彼長者婦即生瞋恨
275 3 wood / lumber
276 3 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修習
277 3 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 善哉天王
278 3 zhí price/ value 願我將來值是好師
279 3 qiǎo opportune / coincidental / as it happens / timely 巧能分別
280 3 便 biàn convenient / handy / easy 見已便喚一箇得通比丘尼來
281 3 shě to give 縱廣高下一俱盧舍
282 3 zhe indicates that an action is continuing 唯著僧伽梨
283 3 shì a generation 以過去世因緣力故
284 3 達摩 Dámó Bodhidharma 所謂第一名曰達摩
285 3 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 彌勒世尊憶念是大迦葉舍利
286 3 奉獻 fèngxiàn to consecrate / to dedicate / to devote 奉獻迦葉如來
287 3 jìng to contend / to vie / to compete 各各諍競
288 3 教化 jiāohuà transformative teaching / to enlighten 教化彼等
289 3 教令 jiāolìng to drill / to train 可就我所聽我教令
290 3 nài how
291 3 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 乃有沙門婆羅門者
292 3 fàn Sanskrit 生於梵宮
293 3 Suí Sui Dynasty 隋天竺三藏闍那崛多譯
294 3 to pull up / to pull out / to select / to promote 名曰姜叉頡唎拔多
295 3 duò to fall / to sink 不墮惡道
296 3 xià next 大迦葉因緣品下
297 3 zuì crime / sin / vice 咄哉汝造如是大罪
298 3 ěr thus / so / like that 今亦復爾
299 3 a laughing sound 阿羅呵
300 3 何故 hégù what reason 汝以何故
301 3 啼哭 tíkū to weep aloud 時彼使女遂即高聲作大啼哭
302 3 資財 zīcái assets / capital and materials 資財具足
303 3 past / former times 復以往昔在長者家為使女時
304 3 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 莊嚴其身
305 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善教思惟
306 3 將來 jiānglái the future 願我將來值是好師
307 3 師子王 shīzǐ wáng Lion King 當作師子王身
308 3 jiā gha / ga 彌勒多陀伽多
309 3 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 世尊授記
310 3 恒河 hénghé Ganges River 住在恒河河岸之處
311 3 過去 guòqù past / previous/ former 以過去世因緣力故
312 3 Soviet Union 第八名曰蘇達離舍那
313 3 第三 dì sān third 于時第三天子復說偈言
314 3 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 或邪見者
315 3 different / other 猶如師子無有異也
316 2 arm 譬如壯士屈伸臂頃
317 2 解脫眾 jiětuōzhòng body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 無邊解脫眾具足
318 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 達解一切實義者之所
319 2 快樂 kuàilè happy / merry 天王汝快樂
320 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 成就慈心
321 2 十七 shíqī seventeen 佛本行集經卷第四十七
322 2 偷盜 tōudào to steal 如是偷盜人者
323 2 zuò to sit 梳髮而坐
324 2 yàn to dislike / to detest 觀者無厭
325 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 第七名曰憍陳尼
326 2 shéi who / whoever 誰在彼邊
327 2 tóng like / same / similar 與我同師
328 2 瓔珞 yīngluò a jade-like stone ornament / a jade necklace / an ornament / a garland of pearls 令解衣服及諸瓔珞
329 2 huái bosom / breast 常懷慈悲
330 2 殿 diàn a hall / a palace / a temple 於忉利天宮殿之處
331 2 定眾 dìng zhòng body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 無邊定眾具足
332 2 le completion of an action 曉了無礙
333 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 時天帝釋
334 2 一種 yī zhǒng one kind of / one type of 一種無異
335 2 四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 喚四天王言
336 2 指掌 zhǐzhǎng point to the palm of the hand 合十指掌
337 2 mìng life 遂捨身命
338 2 kǒu measure word for people, pigs, and kitcheware 口自唱言
339 2 self 時彼大富長者女見迦葉如來詣於己舍
340 2 賢者 xiánzhě a wise man / a worthy person 賢者何故
341 2 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies 巧能熏習
342 2 慰問 wèiwèn to express sympathy, greetings, consolation, etc 彼比丘尼即便慰問波離婆闍迦外道之女
343 2 圍遶 wéirào to circumambulate 將多眷屬而圍遶之
344 2 第二 dì èr second 其第二子
345 2 攪亂 jiǎoluàn to disrupt / to throw into disorder 常恒攪亂我
346 2 zhuàng form / appearance / shape 時彼使女即向長者說前情狀
347 2 仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person 善哉仁者
348 2 童子 tóngzǐ boy 童子父母
349 2 xìng family name / surname 彼婆羅門大種姓女
350 2 thing / matter 我當應常與汝何物
351 2 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 心不放逸
352 2 qiú to request 求無上梵行
353 2 睡眠 shuìmián sleeping / slumber 我著睡眠時
354 2 duàn absolutely / decidedly 生死已斷
355 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 彌勒世尊憶念是大迦葉舍利
356 2 shén what 甚大疲頓
357 2 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 各各諍競
358 2 huí to return / to revolve 我自迴施
359 2 人間 rénjiān the human world / the world 亦可下生彼閻浮提人間受生
360 2 jīng to go through / to experience 經無量生
361 2 to die 為活為當死
362 2 東方 dōngfāng The East / The Orient 日在東方
363 2 guǎng wide / large / vast 縱廣高下一俱盧舍
364 2 jué to decide / to determine / to judge 家別一人決須出家
365 2 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 光顯佛法
366 2 安樂 ānlè peaceful and happy / content 得安樂住
367 2 不敢 bùgǎn to not dare 不敢違也
368 2 zhàn war / fighting / battle 猶如戰鼓聲
369 2 摩那婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka 其優波坻沙摩那婆
370 2 xiǎo xiao 曉了無礙
371 2 xiǎng rations and pay for soldiers 以食餉夫
372 2 法教 fǎ jiāo Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma 於未來世彌勒世尊法教之中
373 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 修營田業
374 2 wèi Eighth earthly branch 具戒未久
375 2 chén Chen 到已具陳如上之事
376 2 jiè to quit 具足眾戒
377 2 to cover 彌覆其上
378 2 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 曉了無礙
379 2 xián virtuous / worthy 但取心賢
380 2 zào to make / to build / to manufacture 爾時彼大婆羅門女遂造一蓋
381 2 教誨 jiāohuì to instruct / to teach 教誨成就
382 2 具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā 授我具戒
383 2 不遠 bùyuǎn not far / not long ago 摩伽陀聚落去王舍城不遠
384 2 shí knowledge / understanding 於聲聞比丘尼識宿命中
385 2 in / at 我于今者
386 2 第六 dì liù sixth 第六名曰閻浮呵迦
387 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 所作已辦
388 2 閻浮 Yǎn Fú Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World 下來閻浮
389 2 eight 具有八子
390 2 mǐn to pity / to sympathize 愍彼女故
391 2 to consult / to confer 諸比丘尼凡所諮問
392 2 至於 zhìyú as for / as to say / speaking of 至於彼所
393 2 liǎng two 時彼兩山
394 2 卷第四 juǎn dì sì scroll 4 佛本行集經卷第四十七
395 2 戒眾 jiè zhòng body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 無邊戒眾具足
396 2 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 譬如壯士屈伸臂頃
397 2 業報 yèbào karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka 以是業報因緣力故
398 2 鼓聲 gǔshēng sound of a drum / drumbeat 猶如戰鼓聲
399 2 唱言 chàngyán to call loudly / to chant 口自唱言
400 2 shì to release / to set free 為五百釋女
401 2 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
402 2 大姓 dàxìng an aristocratic family or clan / a large and influential family 二者大姓婆羅門女
403 2 在於 zàiyú in / consist of 在於彼處
404 2 extra / surplus / remainder 不以餘法
405 2 to bind / to tie 遂捉使女苦加打縛
406 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 著衣持鉢
407 2 威力 wēilì might / formidable power 成就威力
408 2 所行 suǒxíng actions / practice 迦葉比丘所行如是
409 2 親友 qīnyǒu friends and relatives 共為親友
410 2 ā prefix to names of people 阿羅呵
411 2 殺生 shāshēng to kill 若有多殺生者
412 2 yòu again / also 緣於彼時又復願言
413 2 to stop 慰問已訖
414 2 頭陀 tóutuó elimination of defilements through ascetic practice / dhūta 少欲知足頭陀第一者
415 2 mén door / gate / doorway / gateway 在門乞食
416 2 等人 děngrén people of the same generation 如是等人
417 2 大神通 dà shén tōng great supernatural power 現大神通騰空而去
418 2 low 名曰優婆低沙
419 2 gōng a palace 生於梵宮
420 2 告之 gàozhī to tell / to inform 便告之曰
421 2 hái also / in addition / more 二山還合
422 2 hair 梳髮而坐
423 2 extensive / full 彌覆其上
424 2 壯士 zhuàngshì hero / fighter / brave strong guy / warrior (in armor) 譬如壯士屈伸臂頃
425 2 佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints 到已頂禮佛足
426 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 跋陀羅迦卑梨耶女以不得善師
427 2 to remember / to memorize / to bear in mind 世尊復記
428 2 luó Luo 阿羅呵
429 2 zhǒng kind / type 昔種善根
430 2 不久 bùjiǔ not long / soon 不久彼眾
431 2 領悟 lǐngwù to understand / to comprehend 願速領悟
432 2 lào Chinese cream / cheese 如近耳搖酪
433 2 知足 zhīzú to be content 少欲知足頭陀第一者
434 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍身心遍滿
435 2 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 於天人處
436 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 勿令散壞
437 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 佛本行集經跋陀羅夫婦因緣品第四十八
438 2 xié to contest 名曰姜叉頡唎拔多
439 2 昔時 xīshí former times 如彼昔時帝釋所教
440 2 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 令解衣服及諸瓔珞
441 2 不肯 bùkěn not willing 時彼婆羅門女不肯出迎
442 2 chéng a city / a town
443 2 a sound / a noise 名曰姜叉頡唎拔多
444 2 cái money / wealth / riches / valuables 隋言財與
445 2 我身 wǒshēn I / myself 見我身也
446 2 宿世 sù shì former lives 明宿世事
447 2 seven 彼婆羅門有七子
448 2 白言 bái yán to say 彼等比丘白言
449 2 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 迎奉丈夫大威德
450 2 智慧 zhìhuì wisdom 無邊智慧眾具足
451 2 身心 shēnxīn body and mind 歡喜踊躍身心遍滿
452 2 合十 héshí to join palms 合十指掌
453 2 著衣 zhuóyī put on clothes / wear clothes 著衣持鉢
454 2 財寶 cái bǎo money and valuables 顯示財寶
455 2 往返 wǎngfǎn to go somewhere and back 周迴往返
456 2 wife 求彼玉女欲以為妻
457 2 yáo to shake 如近耳搖酪
458 2 to adhere / to capture / to restrain 名拘離多
459 2 to doubt / to disbelieve 彼比丘尼眾有心疑故
460 2 第五 dì wǔ fifth 其第五子
461 2 大城 dà chéng great city 大城而住
462 2 héng constant / regular / persistent 行坐恒思念
463 2 thin / slender 以細
464 2 舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple 請彼大富長者之女至其舍宅
465 2 huài bad / spoiled / broken / defective 勿令散壞
466 2 chéng to mount / to climb onto 乘如是法
467 2 què but / yet / however / while / nevertheless 却住在於一面
468 2 大生 dàshēng university student 大生希有想
469 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現得見法
470 2 according to 依波羅
471 2 certainly / must / will / necessarily 必令汝得
472 2 méi not have 從舍衛城而沒其身相
473 2 qiǎn to send / to dispatch 云何遣我布施食也
474 2 tōng to go through / to open 見已便喚一箇得通比丘尼來
475 2 shě to give 爾乃心放捨
476 2 xiǎn to show / to manifest / to display 廣顯法教
477 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 復以種種諸花鬘等
478 2 第七 dì qī seventh 第七名曰憍陳尼
479 2 clothes / clothing
480 2 jiǔ old 令久住世
481 2 屈伸 qūshēn to bend and stretch 譬如壯士屈伸臂頃
482 2 lùn to comment / to discuss 善能解釋自餘諸論
483 2 晨朝 chéncháo early morning 於晨朝時
484 2 to beg / to request 若有乞者
485 2 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 有一種姓大婆羅門居士
486 2 巨富 jùfù enormous sum / millionaire / very rich 有一巨富大婆羅門
487 2 解脫知見眾 jiětuō zhī jiàn zhòng body of knowledge and experience of liberation 無邊解脫知見眾具足
488 1 女人 nǚrén woman / women 世尊已開女人聽其出家
489 1 流轉 liúzhuàn to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti 流轉而行
490 1 出現 chūxiàn to appear 忽然出現
491 1 三分 sānfēn three parts / somewhat / to some degree 如是三分四分五分
492 1 婆私 pósī Vasiṣṭha 以杖打彼婆私瑟吒尊者辟支佛
493 1 復有 fùyǒu moreover / once again 復有一女
494 1 跏趺 jiāfū to site in the lotus position 跏趺樹下
495 1 四分 sìfēn four divisions of cognition 如是三分四分五分
496 1 mutually 是聲互有無
497 1 meaning / sense 以何義故橫生惱亂
498 1 聰明 cōngming clever / intelligent / bright / smart / acute 聰明妙巧
499 1 一一 yīyī one by one / one after another 一一能釋
500 1 隨逐 suí zhú to attach and follow 於今者亦復隨逐摩訶迦葉出家

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
self / ātman / attan
比丘尼
 1. bǐqiūní
 2. bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
尔时 爾時 ěr shí at that time
jiā jia
如是 rúshì thus, so
比丘
 1. bǐqiū
 2. bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
an element
出家
 1. chūjiā
 2. chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
自恣 zì zì pravāraṇā / ceremony of repentance
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
阿罗诃 阿羅訶 Āluóhē Arhat
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
跋陀罗 跋陀羅 Bátuóluó Bhadrika / Bhaddiya
彼得 bǐde Peter
波罗 波羅 Bōluó Baltic
城中 chéngzhōng Chengzhong
纯陀 純陀 chúntuó Cunda
大迦叶 大迦葉 Dà Jiāyè Mahakasyapa / Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
达多 達多 dáduō
 1. Devadatta
 2. Devadatta
达摩 達摩 Dámó Bodhidharma
忉利天宫 忉利天宮 Dāolì Tiān Gōng The Palace of Trayastrimsa Heaven / Palace of Trāyastriṃśa Heaven
忉利天 Dāolìtiān Trāyastriṃśa Heaven / Tavatimsa / The Heaven of Thirty-Three Gods
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
佛本行集经 佛本行集經 Fó Běn Xíng Jí Jīng Fo Ben Xing Ji Jing / Abhiniṣkramaṇasūtra / Abhiniskramana Sutra
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
恒河 恆河 hénghé
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
憍昙弥 憍曇彌 Jiāotánmí Gautamī / Mahāprajāpatī Gautamī / Mahāpajāpatī Gotamī
迦毘罗 迦毘羅 jiāpíluó Kapilavastu / Kapilavatthu
迦叶 迦葉 jiāshè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
拘离迦 拘離迦 jūlíjiā Kolita
俱卢 俱盧 Kūlú Kuru
莲花生 蓮花生 Liánhuāshēng Padmasambhava
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati
摩那婆 mónàpó Māṇava / Māṇavaka
目连 目連 Mùlián Moggallāna / Maudgalyāyana
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘沙门 毘沙門 Píshāmén Vaisravana / Vessavana / Jambhala
毘沙门天 毘沙門天 Píshāmén Tiān Vaisravana / Vessavana / Jambhala
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
婆私 pósī Vasiṣṭha
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
如是语 如是語 rúshìyǔ Itivuttaka
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
阇那崛多 闍那崛多 Shénàjuéduō Jñānagupta / Jnanagupta
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
圣子 聖子 shèngzǐ Holy Son / Jesus Christ / God the Son
舍卫城 舍衛城 shèwèi Chéng Sravasti / Savatthi
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
师说 師說 Shīshuō Shishuo
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
数人 數人 shǔrén Sarvāstivāda
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四韦陀 四韋陀 sì wéituó Four Vedas
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
四分 sìfēn four divisions of cognition
Suí Sui Dynasty
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天众 天眾 Tiān Zhòng the twenty devas and other dieties
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
王舍 wángshè Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
王舍城 Wángshè Chéng Rājagṛha / Rajgir / Rajagrha / Rājagaha
无余涅盘 無餘涅槃 Wú Yú Nièpán Anupadhiśeṣanirvāṇa / Nirupadhiśeṣanirvāṇa / Nirvāṇa without Remainder
学道 學道 xuédào
 1. examiner
 2. Learning the Way
阎浮 閻浮 Yǎn Fú
 1. Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
 2. Jampudiva
阎浮提 閻浮提 Yǎn Fú Tí Jambudvipa / Jambu-dvipa / Jambu-dipa / the Terrestrial World
营事 營事 yíng shì Director of Affairs / Karmadana / Vinaya Master / Discipline Master
只陀林 祇陀林 zhǐtuólín Jetavana
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 291.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿伽 ajiā scented water / argha
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
阿耨多罗 阿耨多羅 ānòuduōluó unsurpassed / supreme
安隐 ānyǐn tranquil
安坐 ānzuò steady meditation
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
白佛 bái fó to address the Buddha
bào indirect effect / judgement / retribution
宝盖 寶蓋 bǎo gài a canopy / an umbrella
bi
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
比丘 bǐqiū
 1. Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
 2. bhiksu
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波波 bōbō baba
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不杀生 不殺生 bù shā shēng Refrain from killing
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
an element
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大丈夫相 dà zhàngfū xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
大种 大種 dà zhǒng the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大利 dàlì great advantage / great benefit
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大仙 dàxiān a great sage / a saint
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
定众 定眾 dìng zhòng body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
入定 dìngzhì
 1. entered into meditation / settled / composed / collected of mind
 2. to enter into meditation
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多生 duō shēng many births / many rebirths
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
尔时 爾時 ěr shí at that time
二心 èr xīn two minds
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法教 fǎ jiāo
 1. Buddhism / Buddhadharma / the teaching of the Dharma
 2. teaching
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法会 法會 fǎhuì a Dharma service / an assembly / dharma-saṃgīti
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
fán an ordinary person
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
飞行 飛行 fēixíng travel through the air with supernatural powers / to fly
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛足 fózú buddhapāda / Buddha footprints
to bind / to tie
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
gōng to offer in worship
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观察 觀察 guānchá clear perception
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
过去 過去 guòqù past
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
hǎo Good
Merge
héng Eternity
合十 héshí
 1. Joined Palms
 2. to bring the ten fingers or two palms together
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
a prediction / a prophecy / vyakarana
gatha / hymn / verse
jiā jia
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
见大 見大 jiàn dà the element of visibility
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
教化 jiāohuà
 1. transformative teaching / to enlighten
 2. Teach and Transform
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒律 jiè lǜ
 1. śīla and vinaya / precepts and rules
 2. Precepts
戒众 戒眾 jiè zhòng body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
结缚 結縛 jiéfú a mental fetter or bond
戒行 jièháng to abide by precepts
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见众 解脫知見眾 jiětuō zhī jiàn zhòng body of knowledge and experience of liberation
解脱众 解脫眾 jiětuōzhòng body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jīng contacts
to raise an example
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
具戒 jùjiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
具足戒 jùzújiè full ordination / upasaṃpanna / upasaṃpadā
空闲处 空閑處 kōngxiánchù araṇya / secluded place
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦行 kǔxíng
 1. to practice ascetism
 2. austerity
Joy
乐观 樂觀 lèguān optimism
transcendence
两舌 兩舌 liǎng shé double-tongued speech / slander / divisive speech
流转 流轉 liúzhuàn
 1. to be on the move / to roam or wander / to circulate / pravṛtti
 2. transmigration
利益 lìyì benefit
lùn a treatise / a thesis / śastra
miào Wonderful
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
to rub a monk's head for taking a vow
那罗陀 那羅陀 nàluótuó naradhara
纳受 納受 nàshòu
 1. to receive / to accept
 2. to accept a prayer
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
pǐn chapter / varga
辟支 Pìzhī Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
辟支佛 Pìzhī Fó Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清净法眼 清淨法眼 qīngjìng fǎyǎn pure dharma eye
乞食 qǐshí Begging for Food
clinging / grasping /upādāna
人间 人間 rénjiān human world
人生 rénshēng
 1. Human Life Magazine
 2. life
人天 réntiān
 1. the six realms / all living things
 2. humans and devas
仁者 rénzhe compassionate one / benevolent one / a compassionate person
róng Tolerance
Thus
如是如是 rú shì rú shì Thus Is, Thus Is
ruò re
如是 rúshì thus, so
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
sāi
 1. volition / cetanā
 2. Think
三涂 三塗 sān tú
 1. the three evil rebirths / the three evil realms
 2. the three evil states of existence
三藐三佛陀 sānmiǎo sānfótuó samyaksaṃbuddha / a perfectly enlightened one
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
僧伽梨 sēngjiālì sanghati
僧祇 sēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧 shànqiǎo
 1. virtuous and clever / skilful
 2. Skillful
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
杀生 殺生 shāshēng
 1. to kill
 2. Killing Lives
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
摄护 攝護 shèhù parigraha / to protect
舍家 捨家 shějiā to become a monk or nun
舍利 shèlì
 1. ashes or relics after cremation
 2. relic
shēn body / kāya
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
shēng birth
生生 shēngshēng the cycle of rebirth
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
神通力 shéntōnglì a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
舍身 捨身 shěshēn Relinquishing the Body
舍宅 shèzhái to donate a residence for use as a temple
shí Real
shī master
shì Buddhism
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
十善业 十善業 shí shàn yè ten wholesome kinds of practice
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
十善 shíshàn the ten virtues
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
睡眠 shuìmián torpor / drowsiness / middha
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. to appear
 2. pseudo
四禅 四禪 sì chán
 1. the four meditations / the four dhyānas / the four jhānas
 2. fourth dhyāna / fourth jhāna
四天 sìtiān four kinds of heaven
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿世 sù shì former lives
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
宿命 sùmìng
 1. a past life
 2. Destiny
 3. predestination
 4. Past Lives
宿命通 sùmìng tōng knowledge of past lives
所行 suǒxíng actions / practice
tán dana / the practice of giving / generosity
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
歎佛 tàn fó to praise the Buddha
檀那 tánnà
 1. dana / the practice of giving / generosity
 2. Dana
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天眼 tiān yǎn
 1. divine sight / divyacākṣus
 2. divine eye
天人 tiānrén Heavenly Beings
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
头陀 頭陀 tóutuó
 1. elimination of defilements through ascetic practice / dhūta
 2. austerities
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
往诣 往詣 wǎngyì go towards
妄語 妄語 wàngyǔ Lying
未来世 未來世 wèiláishì times to come / the future
微妙 wēimiào subtle, profound
围遶 圍遶 wéirào to circumambulate
威仪 威儀 wēiyí Conduct
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
五通 wǔ tōng five supernatural powers / pañca-abhijnā
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
五分 wǔfēn
 1. five parts
 2. five part teaching
无量 無量 wúliàng immeasurable
latent tendencies / predisposition
Joy
下生 xià shēng for a bodhisattva for descend to the human world
xián bhadra
xiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
仙人 xiānrén a sage
现身 現身 xiànshēn manifest
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
邪婬 xiéyín to commit sexual misconduct
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
形寿 形壽 xíngshòu lifespan
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修道 xiūdào
 1. bhāvanāmārga / the path of cultivation
 2. Practitioner
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xué a learner
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
熏习 熏習 xūnxí vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
厌世 厭世 yànshì weary of the world
karma / kamma / karmic deeds / actions
业报 業報 yèbào
 1. karmic retribution / cause and effect / ripening of actions / karma and results / karmaphala / karmavipāka
 2. karmic retribution
业果 業果 yèguǒ karmic retribution / cause and effect / fruit of actions / karma and results / karmaphala
Righteousness
manas / mind / mentation
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
一面 yīmiàn one side, simultaneously
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应报 應報 yīngbào vipāka / the result of karma / indirect effect
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
迎逆 yíngnì to greet
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
遊行 yóuxíng
 1. wandering / travelling
 2. to wander, travel
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
欲取 yùqǔ clinging to feelings of pleasure / kāma-upādāna
长老 長老 zhǎnglǎo
 1. an elder monastic
 2. Elder
zhe to attach / to grasp
zhèng Righteous
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正信 zhèngxìn
 1. to have faith
 2. Right Faith
zhī Understanding
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知足 zhīzú Contentment
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
周旋 zhōuxuán the world of the Buddha
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
Contented