Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 7

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 93 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於此般若波羅蜜多修習方便
2 51 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是福蘊亦置是數
3 50 to go; to 一一皆於兢伽沙數劫中
4 50 to rely on; to depend on 一一皆於兢伽沙數劫中
5 50 Yu 一一皆於兢伽沙數劫中
6 50 a crow 一一皆於兢伽沙數劫中
7 50 suǒ a few; various; some 如前所說四無量行乃至五神通行
8 50 suǒ a place; a location 如前所說四無量行乃至五神通行
9 50 suǒ indicates a passive voice 如前所說四無量行乃至五神通行
10 50 suǒ an ordinal number 如前所說四無量行乃至五神通行
11 50 suǒ meaning 如前所說四無量行乃至五神通行
12 50 suǒ garrison 如前所說四無量行乃至五神通行
13 50 suǒ place; pradeśa 如前所說四無量行乃至五神通行
14 44 Kangxi radical 71 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
15 44 to not have; without 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
16 44 mo 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
17 44 to not have 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
18 44 Wu 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
19 44 mo 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
20 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
21 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
22 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
23 35 shǔ to count 皆置是數
24 35 shù a number; an amount 皆置是數
25 35 shù mathenatics 皆置是數
26 35 shù an ancient calculating method 皆置是數
27 35 shù several; a few 皆置是數
28 35 shǔ to allow; to permit 皆置是數
29 35 shǔ to be equal; to compare to 皆置是數
30 35 shù numerology; divination by numbers 皆置是數
31 35 shù a skill; an art 皆置是數
32 35 shù luck; fate 皆置是數
33 35 shù a rule 皆置是數
34 35 shù legal system 皆置是數
35 35 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 皆置是數
36 35 fine; detailed; dense 皆置是數
37 35 prayer beads 皆置是數
38 35 shǔ number; saṃkhyā 皆置是數
39 28 善根 shàngēn Wholesome Roots 此般若波羅蜜多方便善根
40 28 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 此般若波羅蜜多方便善根
41 28 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
42 28 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
43 28 to be near by; to be close to 是諸眾生即得名為發心菩薩
44 28 at that time 是諸眾生即得名為發心菩薩
45 28 to be exactly the same as; to be thus 是諸眾生即得名為發心菩薩
46 28 supposed; so-called 是諸眾生即得名為發心菩薩
47 28 to arrive at; to ascend 是諸眾生即得名為發心菩薩
48 27 Yi 如是福蘊亦置是數
49 26 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
50 26 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
51 26 wéi to act as; to serve 是諸眾生即得名為發心菩薩
52 26 wéi to change into; to become 是諸眾生即得名為發心菩薩
53 26 wéi to be; is 是諸眾生即得名為發心菩薩
54 26 wéi to do 是諸眾生即得名為發心菩薩
55 26 wèi to support; to help 是諸眾生即得名為發心菩薩
56 26 wéi to govern 是諸眾生即得名為發心菩薩
57 26 wèi to be; bhū 是諸眾生即得名為發心菩薩
58 26 兢伽沙 jīngjiā shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 一一皆於兢伽沙數劫中
59 25 děng et cetera; and so on 塗香及末香等
60 25 děng to wait 塗香及末香等
61 25 děng to be equal 塗香及末香等
62 25 děng degree; level 塗香及末香等
63 25 děng to compare 塗香及末香等
64 25 děng same; equal; sama 塗香及末香等
65 24 xīn heart [organ] 勝前菩薩有所得心布施行故
66 24 xīn Kangxi radical 61 勝前菩薩有所得心布施行故
67 24 xīn mind; consciousness 勝前菩薩有所得心布施行故
68 24 xīn the center; the core; the middle 勝前菩薩有所得心布施行故
69 24 xīn one of the 28 star constellations 勝前菩薩有所得心布施行故
70 24 xīn heart 勝前菩薩有所得心布施行故
71 24 xīn emotion 勝前菩薩有所得心布施行故
72 24 xīn intention; consideration 勝前菩薩有所得心布施行故
73 24 xīn disposition; temperament 勝前菩薩有所得心布施行故
74 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 勝前菩薩有所得心布施行故
75 23 ér Kangxi radical 126 而此菩薩
76 23 ér as if; to seem like 而此菩薩
77 23 néng can; able 而此菩薩
78 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此菩薩
79 23 ér to arrive; up to 而此菩薩
80 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
81 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
82 22 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
83 22 yùn to bring together; to collect; to accumulate 如是福蘊亦置是數
84 22 yùn to contain 如是福蘊亦置是數
85 22 yùn profundity 如是福蘊亦置是數
86 22 yùn withered grass 如是福蘊亦置是數
87 22 yùn aggregate; skandha 如是福蘊亦置是數
88 22 fēn to separate; to divide into parts 算分
89 22 fēn a part; a section; a division; a portion 算分
90 22 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 算分
91 22 fēn to differentiate; to distinguish 算分
92 22 fēn a fraction 算分
93 22 fēn to express as a fraction 算分
94 22 fēn one tenth 算分
95 22 fèn a component; an ingredient 算分
96 22 fèn the limit of an obligation 算分
97 22 fèn affection; goodwill 算分
98 22 fèn a role; a responsibility 算分
99 22 fēn equinox 算分
100 22 fèn a characteristic 算分
101 22 fèn to assume; to deduce 算分
102 22 fēn to share 算分
103 22 fēn branch [office] 算分
104 22 fēn clear; distinct 算分
105 22 fēn a difference 算分
106 22 fēn a score 算分
107 22 fèn identity 算分
108 22 fèn a part; a portion 算分
109 22 fēn part; avayava 算分
110 22 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
111 22 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
112 22 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
113 22 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
114 22 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
115 22 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
116 22 yán to regard as 須菩提白佛言
117 22 yán to act as 須菩提白佛言
118 22 yán word; vacana 須菩提白佛言
119 22 yán speak; vad 須菩提白佛言
120 22 néng can; able 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
121 22 néng ability; capacity 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
122 22 néng a mythical bear-like beast 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
123 22 néng energy 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
124 22 néng function; use 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
125 22 néng talent 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
126 22 néng expert at 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
127 22 néng to be in harmony 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
128 22 néng to tend to; to care for 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
129 22 néng to reach; to arrive at 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
130 22 néng to be able; śak 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
131 22 néng skilful; pravīṇa 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
132 22 qián front 如前所說四無量行乃至五神通行
133 22 qián former; the past 如前所說四無量行乃至五神通行
134 22 qián to go forward 如前所說四無量行乃至五神通行
135 22 qián preceding 如前所說四無量行乃至五神通行
136 22 qián before; earlier; prior 如前所說四無量行乃至五神通行
137 22 qián to appear before 如前所說四無量行乃至五神通行
138 22 qián future 如前所說四無量行乃至五神通行
139 22 qián top; first 如前所說四無量行乃至五神通行
140 22 qián battlefront 如前所說四無量行乃至五神通行
141 22 qián before; former; pūrva 如前所說四無量行乃至五神通行
142 22 qián facing; mukha 如前所說四無量行乃至五神通行
143 20 method; way 無過去法已生已滅
144 20 France 無過去法已生已滅
145 20 the law; rules; regulations 無過去法已生已滅
146 20 the teachings of the Buddha; Dharma 無過去法已生已滅
147 20 a standard; a norm 無過去法已生已滅
148 20 an institution 無過去法已生已滅
149 20 to emulate 無過去法已生已滅
150 20 magic; a magic trick 無過去法已生已滅
151 20 punishment 無過去法已生已滅
152 20 Fa 無過去法已生已滅
153 20 a precedent 無過去法已生已滅
154 20 a classification of some kinds of Han texts 無過去法已生已滅
155 20 relating to a ceremony or rite 無過去法已生已滅
156 20 Dharma 無過去法已生已滅
157 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無過去法已生已滅
158 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無過去法已生已滅
159 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無過去法已生已滅
160 20 quality; characteristic 無過去法已生已滅
161 20 zhōng middle 一一皆於兢伽沙數劫中
162 20 zhōng medium; medium sized 一一皆於兢伽沙數劫中
163 20 zhōng China 一一皆於兢伽沙數劫中
164 20 zhòng to hit the mark 一一皆於兢伽沙數劫中
165 20 zhōng midday 一一皆於兢伽沙數劫中
166 20 zhōng inside 一一皆於兢伽沙數劫中
167 20 zhōng during 一一皆於兢伽沙數劫中
168 20 zhōng Zhong 一一皆於兢伽沙數劫中
169 20 zhōng intermediary 一一皆於兢伽沙數劫中
170 20 zhōng half 一一皆於兢伽沙數劫中
171 20 zhòng to reach; to attain 一一皆於兢伽沙數劫中
172 20 zhòng to suffer; to infect 一一皆於兢伽沙數劫中
173 20 zhòng to obtain 一一皆於兢伽沙數劫中
174 20 zhòng to pass an exam 一一皆於兢伽沙數劫中
175 20 zhōng middle 一一皆於兢伽沙數劫中
176 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一皆得須陀洹
177 20 děi to want to; to need to 一一皆得須陀洹
178 20 děi must; ought to 一一皆得須陀洹
179 20 de 一一皆得須陀洹
180 20 de infix potential marker 一一皆得須陀洹
181 20 to result in 一一皆得須陀洹
182 20 to be proper; to fit; to suit 一一皆得須陀洹
183 20 to be satisfied 一一皆得須陀洹
184 20 to be finished 一一皆得須陀洹
185 20 děi satisfying 一一皆得須陀洹
186 20 to contract 一一皆得須陀洹
187 20 to hear 一一皆得須陀洹
188 20 to have; there is 一一皆得須陀洹
189 20 marks time passed 一一皆得須陀洹
190 20 obtain; attain; prāpta 一一皆得須陀洹
191 20 所有 suǒyǒu to belong to 如是迴向所有福蘊
192 20 zhě ca 具足般若波羅蜜多方便者
193 19 xíng to walk 如前所說四無量行乃至五神通行
194 19 xíng capable; competent 如前所說四無量行乃至五神通行
195 19 háng profession 如前所說四無量行乃至五神通行
196 19 xíng Kangxi radical 144 如前所說四無量行乃至五神通行
197 19 xíng to travel 如前所說四無量行乃至五神通行
198 19 xìng actions; conduct 如前所說四無量行乃至五神通行
199 19 xíng to do; to act; to practice 如前所說四無量行乃至五神通行
200 19 xíng all right; OK; okay 如前所說四無量行乃至五神通行
201 19 háng horizontal line 如前所說四無量行乃至五神通行
202 19 héng virtuous deeds 如前所說四無量行乃至五神通行
203 19 hàng a line of trees 如前所說四無量行乃至五神通行
204 19 hàng bold; steadfast 如前所說四無量行乃至五神通行
205 19 xíng to move 如前所說四無量行乃至五神通行
206 19 xíng to put into effect; to implement 如前所說四無量行乃至五神通行
207 19 xíng travel 如前所說四無量行乃至五神通行
208 19 xíng to circulate 如前所說四無量行乃至五神通行
209 19 xíng running script; running script 如前所說四無量行乃至五神通行
210 19 xíng temporary 如前所說四無量行乃至五神通行
211 19 háng rank; order 如前所說四無量行乃至五神通行
212 19 háng a business; a shop 如前所說四無量行乃至五神通行
213 19 xíng to depart; to leave 如前所說四無量行乃至五神通行
214 19 xíng to experience 如前所說四無量行乃至五神通行
215 19 xíng path; way 如前所說四無量行乃至五神通行
216 19 xíng xing; ballad 如前所說四無量行乃至五神通行
217 19 xíng Xing 如前所說四無量行乃至五神通行
218 19 xíng Practice 如前所說四無量行乃至五神通行
219 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 如前所說四無量行乃至五神通行
220 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 如前所說四無量行乃至五神通行
221 18 zuò to do 而諸菩薩作是施時
222 18 zuò to act as; to serve as 而諸菩薩作是施時
223 18 zuò to start 而諸菩薩作是施時
224 18 zuò a writing; a work 而諸菩薩作是施時
225 18 zuò to dress as; to be disguised as 而諸菩薩作是施時
226 18 zuō to create; to make 而諸菩薩作是施時
227 18 zuō a workshop 而諸菩薩作是施時
228 18 zuō to write; to compose 而諸菩薩作是施時
229 18 zuò to rise 而諸菩薩作是施時
230 18 zuò to be aroused 而諸菩薩作是施時
231 18 zuò activity; action; undertaking 而諸菩薩作是施時
232 18 zuò to regard as 而諸菩薩作是施時
233 18 zuò action; kāraṇa 而諸菩薩作是施時
234 18 good fortune; happiness; luck 如是福蘊亦置是數
235 18 Fujian 如是福蘊亦置是數
236 18 wine and meat used in ceremonial offerings 如是福蘊亦置是數
237 18 Fortune 如是福蘊亦置是數
238 18 merit; blessing; punya 如是福蘊亦置是數
239 18 fortune; blessing; svasti 如是福蘊亦置是數
240 18 one 而彼百分不及此一
241 18 Kangxi radical 1 而彼百分不及此一
242 18 pure; concentrated 而彼百分不及此一
243 18 first 而彼百分不及此一
244 18 the same 而彼百分不及此一
245 18 sole; single 而彼百分不及此一
246 18 a very small amount 而彼百分不及此一
247 18 Yi 而彼百分不及此一
248 18 other 而彼百分不及此一
249 18 to unify 而彼百分不及此一
250 18 accidentally; coincidentally 而彼百分不及此一
251 18 abruptly; suddenly 而彼百分不及此一
252 18 one; eka 而彼百分不及此一
253 17 方便 fāngbiàn convenient 於此般若波羅蜜多修習方便
254 17 方便 fāngbiàn to to the toilet 於此般若波羅蜜多修習方便
255 17 方便 fāngbiàn to have money to lend 於此般若波羅蜜多修習方便
256 17 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 於此般若波羅蜜多修習方便
257 17 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 於此般若波羅蜜多修習方便
258 17 方便 fāngbiàn appropriate 於此般若波羅蜜多修習方便
259 17 方便 fāngbiàn Convenience 於此般若波羅蜜多修習方便
260 17 方便 fāngbiàn expedient means 於此般若波羅蜜多修習方便
261 17 方便 fāngbiàn Skillful Means 於此般若波羅蜜多修習方便
262 17 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 於此般若波羅蜜多修習方便
263 17 Qi 以其飲食
264 17 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫
265 17 解脫 jiětuō liberation 解脫
266 17 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫
267 16 一切 yīqiè temporary 乃至一切寶嚴天衣
268 16 一切 yīqiè the same 乃至一切寶嚴天衣
269 16 to reach 醫藥及餘樂具
270 16 to attain 醫藥及餘樂具
271 16 to understand 醫藥及餘樂具
272 16 able to be compared to; to catch up with 醫藥及餘樂具
273 16 to be involved with; to associate with 醫藥及餘樂具
274 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 醫藥及餘樂具
275 16 and; ca; api 醫藥及餘樂具
276 16 to use; to grasp 以其飲食
277 16 to rely on 以其飲食
278 16 to regard 以其飲食
279 16 to be able to 以其飲食
280 16 to order; to command 以其飲食
281 16 used after a verb 以其飲食
282 16 a reason; a cause 以其飲食
283 16 Israel 以其飲食
284 16 Yi 以其飲食
285 16 use; yogena 以其飲食
286 15 jié to coerce; to threaten; to menace 一一皆於兢伽沙數劫中
287 15 jié take by force; to plunder 一一皆於兢伽沙數劫中
288 15 jié a disaster; catastrophe 一一皆於兢伽沙數劫中
289 15 jié a strategy in weiqi 一一皆於兢伽沙數劫中
290 15 jié a kalpa; an eon 一一皆於兢伽沙數劫中
291 15 zuì superior 以最上最極最勝最妙
292 15 zuì top place 以最上最極最勝最妙
293 15 zuì to assemble together 以最上最極最勝最妙
294 15 shēng to be born; to give birth 生尊重想
295 15 shēng to live 生尊重想
296 15 shēng raw 生尊重想
297 15 shēng a student 生尊重想
298 15 shēng life 生尊重想
299 15 shēng to produce; to give rise 生尊重想
300 15 shēng alive 生尊重想
301 15 shēng a lifetime 生尊重想
302 15 shēng to initiate; to become 生尊重想
303 15 shēng to grow 生尊重想
304 15 shēng unfamiliar 生尊重想
305 15 shēng not experienced 生尊重想
306 15 shēng hard; stiff; strong 生尊重想
307 15 shēng having academic or professional knowledge 生尊重想
308 15 shēng a male role in traditional theatre 生尊重想
309 15 shēng gender 生尊重想
310 15 shēng to develop; to grow 生尊重想
311 15 shēng to set up 生尊重想
312 15 shēng a prostitute 生尊重想
313 15 shēng a captive 生尊重想
314 15 shēng a gentleman 生尊重想
315 15 shēng Kangxi radical 100 生尊重想
316 15 shēng unripe 生尊重想
317 15 shēng nature 生尊重想
318 15 shēng to inherit; to succeed 生尊重想
319 15 shēng destiny 生尊重想
320 15 shēng birth 生尊重想
321 14 白佛 bái fó to address the Buddha 須菩提白佛言
322 14 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 假使三千大千世界一切眾生
323 14 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 能以善根如實迴向彼一切智
324 14 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 能以善根如實迴向彼一切智
325 14 眾生 zhòngshēng all living things 一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生
326 14 眾生 zhòngshēng living things other than people 一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生
327 14 眾生 zhòngshēng sentient beings 一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生
328 14 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 一一於其兢伽沙數劫中廣施眾生
329 14 舍利子 shèlìzi Sariputta 尊者舍利子白佛言
330 14 一一 yīyī one or two 一一皆得須陀洹
331 14 一一 yīyī a few 一一皆得須陀洹
332 14 如實 rúshí according to reality 能以善根如實迴向彼一切智
333 14 如實 rúshí in accordance with fact; truly; yathābhūtam 能以善根如實迴向彼一切智
334 14 如實 rúshí suchness; inherent nature; true nature; tathata 能以善根如實迴向彼一切智
335 13 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 而諸菩薩作是施時
336 13 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 若菩薩摩訶薩
337 13 布施 bùshī generosity 比前菩薩布施福蘊
338 13 布施 bùshī dana; giving; generosity 比前菩薩布施福蘊
339 12 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 於過去未來現在諸法
340 11 護者 hùzhě protector; demon; rākṣasa 為般若波羅蜜多所護者
341 11 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 能於過去未來現在諸佛所有戒
342 11 修習 xiūxí to practice; to cultivate 於此般若波羅蜜多修習方便
343 11 修習 xiūxí bhāvanā; spiritual cultivation 於此般若波羅蜜多修習方便
344 11 發心 fàxīn to make a pledge; to establish an aspiration 是諸眾生即得名為發心菩薩
345 11 發心 fàxīn Resolve 是諸眾生即得名為發心菩薩
346 11 發心 fàxīn to resolve 是諸眾生即得名為發心菩薩
347 11 發心 fàxīn to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta 是諸眾生即得名為發心菩薩
348 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如前所說四無量行乃至五神通行
349 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如前所說四無量行乃至五神通行
350 10 shuì to persuade 如前所說四無量行乃至五神通行
351 10 shuō to teach; to recite; to explain 如前所說四無量行乃至五神通行
352 10 shuō a doctrine; a theory 如前所說四無量行乃至五神通行
353 10 shuō to claim; to assert 如前所說四無量行乃至五神通行
354 10 shuō allocution 如前所說四無量行乃至五神通行
355 10 shuō to criticize; to scold 如前所說四無量行乃至五神通行
356 10 shuō to indicate; to refer to 如前所說四無量行乃至五神通行
357 10 shuō speach; vāda 如前所說四無量行乃至五神通行
358 10 shuō to speak; bhāṣate 如前所說四無量行乃至五神通行
359 10 shuō to instruct 如前所說四無量行乃至五神通行
360 10 最勝 zuìshèng jina; conqueror 一一皆起最勝上心
361 10 最勝 zuìshèng supreme; uttara 一一皆起最勝上心
362 10 最勝 zuìshèng Uttara 一一皆起最勝上心
363 10 chéng to finish; to complete; to accomplish; to succeed; to perfect 當於何法有所成耶
364 10 chéng to become; to turn into 當於何法有所成耶
365 10 chéng to grow up; to ripen; to mature 當於何法有所成耶
366 10 chéng to set up; to establish; to develop; to form 當於何法有所成耶
367 10 chéng a full measure of 當於何法有所成耶
368 10 chéng whole 當於何法有所成耶
369 10 chéng set; established 當於何法有所成耶
370 10 chéng to reache a certain degree; to amount to 當於何法有所成耶
371 10 chéng to reconcile 當於何法有所成耶
372 10 chéng to resmble; to be similar to 當於何法有所成耶
373 10 chéng composed of 當於何法有所成耶
374 10 chéng a result; a harvest; an achievement 當於何法有所成耶
375 10 chéng capable; able; accomplished 當於何法有所成耶
376 10 chéng to help somebody achieve something 當於何法有所成耶
377 10 chéng Cheng 當於何法有所成耶
378 10 chéng Become 當於何法有所成耶
379 10 chéng becoming; bhāva 當於何法有所成耶
380 10 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者須菩提白佛言
381 10 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者須菩提白佛言
382 10 to arise; to get up 一一皆起最勝上心
383 10 to rise; to raise 一一皆起最勝上心
384 10 to grow out of; to bring forth; to emerge 一一皆起最勝上心
385 10 to appoint (to an official post); to take up a post 一一皆起最勝上心
386 10 to start 一一皆起最勝上心
387 10 to establish; to build 一一皆起最勝上心
388 10 to draft; to draw up (a plan) 一一皆起最勝上心
389 10 opening sentence; opening verse 一一皆起最勝上心
390 10 to get out of bed 一一皆起最勝上心
391 10 to recover; to heal 一一皆起最勝上心
392 10 to take out; to extract 一一皆起最勝上心
393 10 marks the beginning of an action 一一皆起最勝上心
394 10 marks the sufficiency of an action 一一皆起最勝上心
395 10 to call back from mourning 一一皆起最勝上心
396 10 to take place; to occur 一一皆起最勝上心
397 10 to conjecture 一一皆起最勝上心
398 10 stand up; utthāna 一一皆起最勝上心
399 10 arising; utpāda 一一皆起最勝上心
400 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 假使三千大千世界一切眾生
401 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 假使三千大千世界一切眾生
402 10 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 而此福蘊無量無數
403 10 無量 wúliàng immeasurable 而此福蘊無量無數
404 10 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 而此福蘊無量無數
405 10 無量 wúliàng Atula 而此福蘊無量無數
406 10 shèng to beat; to win; to conquer 勝前菩薩有所得心布施行故
407 10 shèng victory; success 勝前菩薩有所得心布施行故
408 10 shèng wonderful; supurb; superior 勝前菩薩有所得心布施行故
409 10 shèng to surpass 勝前菩薩有所得心布施行故
410 10 shèng triumphant 勝前菩薩有所得心布施行故
411 10 shèng a scenic view 勝前菩薩有所得心布施行故
412 10 shèng a woman's hair decoration 勝前菩薩有所得心布施行故
413 10 shèng Sheng 勝前菩薩有所得心布施行故
414 10 shèng conquering; victorious; jaya 勝前菩薩有所得心布施行故
415 10 shèng superior; agra 勝前菩薩有所得心布施行故
416 10 infix potential marker 是諸菩薩得福多不
417 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
418 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
419 9 忍辱 rěnrǔ to tolerate insults; to have patience 持忍辱行
420 9 忍辱 rěnrǔ patience 持忍辱行
421 9 忍辱 rěnrǔ patience; tolerance; kṣānti 持忍辱行
422 9 精進 jīngjìn to be diligent 一一於其兢伽沙數劫中修精進行
423 9 精進 jīngjìn to be enterprising; to be forward looking 一一於其兢伽沙數劫中修精進行
424 9 精進 jīngjìn Be Diligent 一一於其兢伽沙數劫中修精進行
425 9 精進 jīngjìn diligence 一一於其兢伽沙數劫中修精進行
426 9 精進 jīngjìn diligence; perseverance; vīrya 一一於其兢伽沙數劫中修精進行
427 9 Buddha; Awakened One 如佛所言
428 9 relating to Buddhism 如佛所言
429 9 a statue or image of a Buddha 如佛所言
430 9 a Buddhist text 如佛所言
431 9 to touch; to stroke 如佛所言
432 9 Buddha 如佛所言
433 9 Buddha; Awakened One 如佛所言
434 9 過去 guòqù past; previous; former 能於過去未來現在諸佛所有戒
435 9 過去 guòqu to go over; to pass by 能於過去未來現在諸佛所有戒
436 9 過去 guòqu to die 能於過去未來現在諸佛所有戒
437 9 過去 guòqu already past 能於過去未來現在諸佛所有戒
438 9 過去 guòqu to go forward 能於過去未來現在諸佛所有戒
439 9 過去 guòqu to turn one's back 能於過去未來現在諸佛所有戒
440 9 過去 guòqù past 能於過去未來現在諸佛所有戒
441 9 過去 guòqù past; previous; former 能於過去未來現在諸佛所有戒
442 9 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
443 8 zhì to place; to lay out 皆置是數
444 8 zhì to establish; to set up; to install 皆置是數
445 8 zhì to buy 皆置是數
446 8 zhì a relay station 皆置是數
447 8 zhì to release; to set free; to pardon 皆置是數
448 8 zhì to discard; to abandon 皆置是數
449 8 zhì to set aside 皆置是數
450 8 zhì to place; nikṣepa 皆置是數
451 8 等等 děngděng wait a moment 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
452 8 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一一皆得彼緣覺果
453 8 緣覺 yuánjué pratyekabuddha 一一皆得彼緣覺果
454 8 福行 fúxíng actions that product merit 比前菩薩布施福行
455 8 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
456 8 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
457 8 xiǎng to think 生尊重想
458 8 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 生尊重想
459 8 xiǎng to want 生尊重想
460 8 xiǎng to remember; to miss; to long for 生尊重想
461 8 xiǎng to plan 生尊重想
462 8 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 生尊重想
463 8 dìng to decide
464 8 dìng certainly; definitely
465 8 dìng to determine
466 8 dìng to calm down
467 8 dìng to set; to fix
468 8 dìng to book; to subscribe to; to order
469 8 dìng still
470 8 dìng Concentration
471 8 dìng meditative concentration; meditation
472 8 dìng real; sadbhūta
473 8 extremity 以最上最極最勝最妙
474 8 ridge-beam of a roof 以最上最極最勝最妙
475 8 to exhaust 以最上最極最勝最妙
476 8 a standard principle 以最上最極最勝最妙
477 8 pinnacle; summit; highpoint 以最上最極最勝最妙
478 8 pole 以最上最極最勝最妙
479 8 throne 以最上最極最勝最妙
480 8 urgent 以最上最極最勝最妙
481 8 an electrical pole; a node 以最上最極最勝最妙
482 8 highest point; parama 以最上最極最勝最妙
483 8 to go back; to return 復有色界梵眾天
484 8 to resume; to restart 復有色界梵眾天
485 8 to do in detail 復有色界梵眾天
486 8 to restore 復有色界梵眾天
487 8 to respond; to reply to 復有色界梵眾天
488 8 Fu; Return 復有色界梵眾天
489 8 to retaliate; to reciprocate 復有色界梵眾天
490 8 to avoid forced labor or tax 復有色界梵眾天
491 8 Fu 復有色界梵眾天
492 8 doubled; to overlapping; folded 復有色界梵眾天
493 8 a lined garment with doubled thickness 復有色界梵眾天
494 8 廣大 guǎngdà vast; extensive 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
495 8 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
496 8 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
497 8 廣大 guǎngdà to expand 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
498 8 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
499 8 最上 zuìshàng supreme 以最上最極最勝最妙
500 7 Wu 乃至烏波尼殺曇分

Frequencies of all Words

Top 805

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 93 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 於此般若波羅蜜多修習方便
2 51 如是 rúshì thus; so 如是福蘊亦置是數
3 51 如是 rúshì thus, so 如是福蘊亦置是數
4 51 如是 rúshì thus; evam 如是福蘊亦置是數
5 51 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 如是福蘊亦置是數
6 50 in; at 一一皆於兢伽沙數劫中
7 50 in; at 一一皆於兢伽沙數劫中
8 50 in; at; to; from 一一皆於兢伽沙數劫中
9 50 to go; to 一一皆於兢伽沙數劫中
10 50 to rely on; to depend on 一一皆於兢伽沙數劫中
11 50 to go to; to arrive at 一一皆於兢伽沙數劫中
12 50 from 一一皆於兢伽沙數劫中
13 50 give 一一皆於兢伽沙數劫中
14 50 oppposing 一一皆於兢伽沙數劫中
15 50 and 一一皆於兢伽沙數劫中
16 50 compared to 一一皆於兢伽沙數劫中
17 50 by 一一皆於兢伽沙數劫中
18 50 and; as well as 一一皆於兢伽沙數劫中
19 50 for 一一皆於兢伽沙數劫中
20 50 Yu 一一皆於兢伽沙數劫中
21 50 a crow 一一皆於兢伽沙數劫中
22 50 whew; wow 一一皆於兢伽沙數劫中
23 50 near to; antike 一一皆於兢伽沙數劫中
24 50 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 如前所說四無量行乃至五神通行
25 50 suǒ an office; an institute 如前所說四無量行乃至五神通行
26 50 suǒ introduces a relative clause 如前所說四無量行乃至五神通行
27 50 suǒ it 如前所說四無量行乃至五神通行
28 50 suǒ if; supposing 如前所說四無量行乃至五神通行
29 50 suǒ a few; various; some 如前所說四無量行乃至五神通行
30 50 suǒ a place; a location 如前所說四無量行乃至五神通行
31 50 suǒ indicates a passive voice 如前所說四無量行乃至五神通行
32 50 suǒ that which 如前所說四無量行乃至五神通行
33 50 suǒ an ordinal number 如前所說四無量行乃至五神通行
34 50 suǒ meaning 如前所說四無量行乃至五神通行
35 50 suǒ garrison 如前所說四無量行乃至五神通行
36 50 suǒ place; pradeśa 如前所說四無量行乃至五神通行
37 50 suǒ that which; yad 如前所說四無量行乃至五神通行
38 47 shì is; are; am; to be 皆置是數
39 47 shì is exactly 皆置是數
40 47 shì is suitable; is in contrast 皆置是數
41 47 shì this; that; those 皆置是數
42 47 shì really; certainly 皆置是數
43 47 shì correct; yes; affirmative 皆置是數
44 47 shì true 皆置是數
45 47 shì is; has; exists 皆置是數
46 47 shì used between repetitions of a word 皆置是數
47 47 shì a matter; an affair 皆置是數
48 47 shì Shi 皆置是數
49 47 shì is; bhū 皆置是數
50 47 shì this; idam 皆置是數
51 45 this; these 而此菩薩
52 45 in this way 而此菩薩
53 45 otherwise; but; however; so 而此菩薩
54 45 at this time; now; here 而此菩薩
55 45 this; here; etad 而此菩薩
56 44 no 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
57 44 Kangxi radical 71 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
58 44 to not have; without 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
59 44 has not yet 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
60 44 mo 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
61 44 do not 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
62 44 not; -less; un- 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
63 44 regardless of 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
64 44 to not have 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
65 44 um 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
66 44 Wu 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
67 44 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
68 44 not; non- 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
69 44 mo 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
70 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
71 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
72 39 菩薩 púsà bodhisattva 是諸眾生即得名為發心菩薩
73 35 shǔ to count 皆置是數
74 35 shù a number; an amount 皆置是數
75 35 shuò frequently; repeatedly 皆置是數
76 35 shù mathenatics 皆置是數
77 35 shù an ancient calculating method 皆置是數
78 35 shù several; a few 皆置是數
79 35 shǔ to allow; to permit 皆置是數
80 35 shǔ to be equal; to compare to 皆置是數
81 35 shù numerology; divination by numbers 皆置是數
82 35 shù a skill; an art 皆置是數
83 35 shù luck; fate 皆置是數
84 35 shù a rule 皆置是數
85 35 shù legal system 皆置是數
86 35 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 皆置是數
87 35 shǔ outstanding 皆置是數
88 35 fine; detailed; dense 皆置是數
89 35 prayer beads 皆置是數
90 35 shǔ number; saṃkhyā 皆置是數
91 32 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
92 32 old; ancient; former; past 何以故
93 32 reason; cause; purpose 何以故
94 32 to die 何以故
95 32 so; therefore; hence 何以故
96 32 original 何以故
97 32 accident; happening; instance 何以故
98 32 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
99 32 something in the past 何以故
100 32 deceased; dead 何以故
101 32 still; yet 何以故
102 32 therefore; tasmāt 何以故
103 28 善根 shàngēn Wholesome Roots 此般若波羅蜜多方便善根
104 28 善根 shàngēn virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla 此般若波羅蜜多方便善根
105 28 須菩提 xūpútí Subhuti 須菩提
106 28 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 須菩提
107 28 jiē all; each and every; in all cases 皆置是數
108 28 jiē same; equally 皆置是數
109 28 jiē all; sarva 皆置是數
110 28 promptly; right away; immediately 是諸眾生即得名為發心菩薩
111 28 to be near by; to be close to 是諸眾生即得名為發心菩薩
112 28 at that time 是諸眾生即得名為發心菩薩
113 28 to be exactly the same as; to be thus 是諸眾生即得名為發心菩薩
114 28 supposed; so-called 是諸眾生即得名為發心菩薩
115 28 if; but 是諸眾生即得名為發心菩薩
116 28 to arrive at; to ascend 是諸眾生即得名為發心菩薩
117 28 then; following 是諸眾生即得名為發心菩薩
118 28 so; just so; eva 是諸眾生即得名為發心菩薩
119 27 also; too 如是福蘊亦置是數
120 27 but 如是福蘊亦置是數
121 27 this; he; she 如是福蘊亦置是數
122 27 although; even though 如是福蘊亦置是數
123 27 already 如是福蘊亦置是數
124 27 particle with no meaning 如是福蘊亦置是數
125 27 Yi 如是福蘊亦置是數
126 26 隨喜 suíxǐ to rejoice [in the welfare of others] 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
127 26 隨喜 suíxǐ anumodana; admiration 廣大無量無等無等等心皆悉隨喜
128 26 wèi for; to 是諸眾生即得名為發心菩薩
129 26 wèi because of 是諸眾生即得名為發心菩薩
130 26 wéi to act as; to serve 是諸眾生即得名為發心菩薩
131 26 wéi to change into; to become 是諸眾生即得名為發心菩薩
132 26 wéi to be; is 是諸眾生即得名為發心菩薩
133 26 wéi to do 是諸眾生即得名為發心菩薩
134 26 wèi for 是諸眾生即得名為發心菩薩
135 26 wèi because of; for; to 是諸眾生即得名為發心菩薩
136 26 wèi to 是諸眾生即得名為發心菩薩
137 26 wéi in a passive construction 是諸眾生即得名為發心菩薩
138 26 wéi forming a rehetorical question 是諸眾生即得名為發心菩薩
139 26 wéi forming an adverb 是諸眾生即得名為發心菩薩
140 26 wéi to add emphasis 是諸眾生即得名為發心菩薩
141 26 wèi to support; to help 是諸眾生即得名為發心菩薩
142 26 wéi to govern 是諸眾生即得名為發心菩薩
143 26 wèi to be; bhū 是諸眾生即得名為發心菩薩
144 26 兢伽沙 jīngjiā shā the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges 一一皆於兢伽沙數劫中
145 26 ruò to seem; to be like; as 若有住菩薩乘諸善男子
146 26 ruò seemingly 若有住菩薩乘諸善男子
147 26 ruò if 若有住菩薩乘諸善男子
148 26 ruò you 若有住菩薩乘諸善男子
149 26 ruò this; that 若有住菩薩乘諸善男子
150 26 ruò and; or 若有住菩薩乘諸善男子
151 26 ruò as for; pertaining to 若有住菩薩乘諸善男子
152 26 pomegranite 若有住菩薩乘諸善男子
153 26 ruò to choose 若有住菩薩乘諸善男子
154 26 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有住菩薩乘諸善男子
155 26 ruò thus 若有住菩薩乘諸善男子
156 26 ruò pollia 若有住菩薩乘諸善男子
157 26 ruò Ruo 若有住菩薩乘諸善男子
158 26 ruò only then 若有住菩薩乘諸善男子
159 26 ja 若有住菩薩乘諸善男子
160 26 jñā 若有住菩薩乘諸善男子
161 26 ruò if; yadi 若有住菩薩乘諸善男子
162 25 děng et cetera; and so on 塗香及末香等
163 25 děng to wait 塗香及末香等
164 25 děng degree; kind 塗香及末香等
165 25 děng plural 塗香及末香等
166 25 děng to be equal 塗香及末香等
167 25 děng degree; level 塗香及末香等
168 25 děng to compare 塗香及末香等
169 25 děng same; equal; sama 塗香及末香等
170 24 xīn heart [organ] 勝前菩薩有所得心布施行故
171 24 xīn Kangxi radical 61 勝前菩薩有所得心布施行故
172 24 xīn mind; consciousness 勝前菩薩有所得心布施行故
173 24 xīn the center; the core; the middle 勝前菩薩有所得心布施行故
174 24 xīn one of the 28 star constellations 勝前菩薩有所得心布施行故
175 24 xīn heart 勝前菩薩有所得心布施行故
176 24 xīn emotion 勝前菩薩有所得心布施行故
177 24 xīn intention; consideration 勝前菩薩有所得心布施行故
178 24 xīn disposition; temperament 勝前菩薩有所得心布施行故
179 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 勝前菩薩有所得心布施行故
180 24 such as; for example; for instance 如前所說四無量行乃至五神通行
181 24 if 如前所說四無量行乃至五神通行
182 24 in accordance with 如前所說四無量行乃至五神通行
183 24 to be appropriate; should; with regard to 如前所說四無量行乃至五神通行
184 24 this 如前所說四無量行乃至五神通行
185 24 it is so; it is thus; can be compared with 如前所說四無量行乃至五神通行
186 24 to go to 如前所說四無量行乃至五神通行
187 24 to meet 如前所說四無量行乃至五神通行
188 24 to appear; to seem; to be like 如前所說四無量行乃至五神通行
189 24 at least as good as 如前所說四無量行乃至五神通行
190 24 and 如前所說四無量行乃至五神通行
191 24 or 如前所說四無量行乃至五神通行
192 24 but 如前所說四無量行乃至五神通行
193 24 then 如前所說四無量行乃至五神通行
194 24 naturally 如前所說四無量行乃至五神通行
195 24 expresses a question or doubt 如前所說四無量行乃至五神通行
196 24 you 如前所說四無量行乃至五神通行
197 24 the second lunar month 如前所說四無量行乃至五神通行
198 24 in; at 如前所說四無量行乃至五神通行
199 24 Ru 如前所說四無量行乃至五神通行
200 24 Thus 如前所說四無量行乃至五神通行
201 24 thus; tathā 如前所說四無量行乃至五神通行
202 24 like; iva 如前所說四無量行乃至五神通行
203 24 suchness; tathatā 如前所說四無量行乃至五神通行
204 24 that; those 一一皆得彼緣覺果
205 24 another; the other 一一皆得彼緣覺果
206 24 that; tad 一一皆得彼緣覺果
207 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而此菩薩
208 23 ér Kangxi radical 126 而此菩薩
209 23 ér you 而此菩薩
210 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而此菩薩
211 23 ér right away; then 而此菩薩
212 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 而此菩薩
213 23 ér if; in case; in the event that 而此菩薩
214 23 ér therefore; as a result; thus 而此菩薩
215 23 ér how can it be that? 而此菩薩
216 23 ér so as to 而此菩薩
217 23 ér only then 而此菩薩
218 23 ér as if; to seem like 而此菩薩
219 23 néng can; able 而此菩薩
220 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此菩薩
221 23 ér me 而此菩薩
222 23 ér to arrive; up to 而此菩薩
223 23 ér possessive 而此菩薩
224 23 ér and; ca 而此菩薩
225 23 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
226 23 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊
227 22 迴向 huíxiàng to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
228 22 yùn to bring together; to collect; to accumulate 如是福蘊亦置是數
229 22 yùn to contain 如是福蘊亦置是數
230 22 yùn profundity 如是福蘊亦置是數
231 22 yùn withered grass 如是福蘊亦置是數
232 22 yùn aggregate; skandha 如是福蘊亦置是數
233 22 fēn to separate; to divide into parts 算分
234 22 fēn a monetary unit equal to one hundredth of a yuan; a cent 算分
235 22 fēn a part; a section; a division; a portion 算分
236 22 fēn a minute; a 15 second unit of time 算分
237 22 fēn a unit of length equivalent to 0.33 cm; a unit of area equal to six square zhang 算分
238 22 fēn to distribute; to share; to assign; to allot 算分
239 22 fēn to differentiate; to distinguish 算分
240 22 fēn a fraction 算分
241 22 fēn to express as a fraction 算分
242 22 fēn one tenth 算分
243 22 fēn a centimeter 算分
244 22 fèn a component; an ingredient 算分
245 22 fèn the limit of an obligation 算分
246 22 fèn affection; goodwill 算分
247 22 fèn a role; a responsibility 算分
248 22 fēn equinox 算分
249 22 fèn a characteristic 算分
250 22 fèn to assume; to deduce 算分
251 22 fēn to share 算分
252 22 fēn branch [office] 算分
253 22 fēn clear; distinct 算分
254 22 fēn a difference 算分
255 22 fēn a score 算分
256 22 fèn identity 算分
257 22 fèn a part; a portion 算分
258 22 fēn part; avayava 算分
259 22 yán to speak; to say; said 須菩提白佛言
260 22 yán language; talk; words; utterance; speech 須菩提白佛言
261 22 yán Kangxi radical 149 須菩提白佛言
262 22 yán a particle with no meaning 須菩提白佛言
263 22 yán phrase; sentence 須菩提白佛言
264 22 yán a word; a syllable 須菩提白佛言
265 22 yán a theory; a doctrine 須菩提白佛言
266 22 yán to regard as 須菩提白佛言
267 22 yán to act as 須菩提白佛言
268 22 yán word; vacana 須菩提白佛言
269 22 yán speak; vad 須菩提白佛言
270 22 néng can; able 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
271 22 néng ability; capacity 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
272 22 néng a mythical bear-like beast 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
273 22 néng energy 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
274 22 néng function; use 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
275 22 néng may; should; permitted to 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
276 22 néng talent 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
277 22 néng expert at 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
278 22 néng to be in harmony 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
279 22 néng to tend to; to care for 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
280 22 néng to reach; to arrive at 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
281 22 néng as long as; only 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
282 22 néng even if 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
283 22 néng but 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
284 22 néng in this way 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
285 22 néng to be able; śak 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
286 22 néng skilful; pravīṇa 而能以少善根迴向阿耨多羅三藐三菩提
287 22 qián front 如前所說四無量行乃至五神通行
288 22 qián former; the past 如前所說四無量行乃至五神通行
289 22 qián to go forward 如前所說四無量行乃至五神通行
290 22 qián preceding 如前所說四無量行乃至五神通行
291 22 qián before; earlier; prior 如前所說四無量行乃至五神通行
292 22 qián to appear before 如前所說四無量行乃至五神通行
293 22 qián future 如前所說四無量行乃至五神通行
294 22 qián top; first 如前所說四無量行乃至五神通行
295 22 qián battlefront 如前所說四無量行乃至五神通行
296 22 qián pre- 如前所說四無量行乃至五神通行
297 22 qián before; former; pūrva 如前所說四無量行乃至五神通行
298 22 qián facing; mukha 如前所說四無量行乃至五神通行
299 20 method; way 無過去法已生已滅
300 20 France 無過去法已生已滅
301 20 the law; rules; regulations 無過去法已生已滅
302 20 the teachings of the Buddha; Dharma 無過去法已生已滅
303 20 a standard; a norm 無過去法已生已滅
304 20 an institution 無過去法已生已滅
305 20 to emulate 無過去法已生已滅
306 20 magic; a magic trick 無過去法已生已滅
307 20 punishment 無過去法已生已滅
308 20 Fa 無過去法已生已滅
309 20 a precedent 無過去法已生已滅
310 20 a classification of some kinds of Han texts 無過去法已生已滅
311 20 relating to a ceremony or rite 無過去法已生已滅
312 20 Dharma 無過去法已生已滅
313 20 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 無過去法已生已滅
314 20 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 無過去法已生已滅
315 20 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 無過去法已生已滅
316 20 quality; characteristic 無過去法已生已滅
317 20 zhōng middle 一一皆於兢伽沙數劫中
318 20 zhōng medium; medium sized 一一皆於兢伽沙數劫中
319 20 zhōng China 一一皆於兢伽沙數劫中
320 20 zhòng to hit the mark 一一皆於兢伽沙數劫中
321 20 zhōng in; amongst 一一皆於兢伽沙數劫中
322 20 zhōng midday 一一皆於兢伽沙數劫中
323 20 zhōng inside 一一皆於兢伽沙數劫中
324 20 zhōng during 一一皆於兢伽沙數劫中
325 20 zhōng Zhong 一一皆於兢伽沙數劫中
326 20 zhōng intermediary 一一皆於兢伽沙數劫中
327 20 zhōng half 一一皆於兢伽沙數劫中
328 20 zhōng just right; suitably 一一皆於兢伽沙數劫中
329 20 zhōng while 一一皆於兢伽沙數劫中
330 20 zhòng to reach; to attain 一一皆於兢伽沙數劫中
331 20 zhòng to suffer; to infect 一一皆於兢伽沙數劫中
332 20 zhòng to obtain 一一皆於兢伽沙數劫中
333 20 zhòng to pass an exam 一一皆於兢伽沙數劫中
334 20 zhōng middle 一一皆於兢伽沙數劫中
335 20 de potential marker 一一皆得須陀洹
336 20 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一一皆得須陀洹
337 20 děi must; ought to 一一皆得須陀洹
338 20 děi to want to; to need to 一一皆得須陀洹
339 20 děi must; ought to 一一皆得須陀洹
340 20 de 一一皆得須陀洹
341 20 de infix potential marker 一一皆得須陀洹
342 20 to result in 一一皆得須陀洹
343 20 to be proper; to fit; to suit 一一皆得須陀洹
344 20 to be satisfied 一一皆得須陀洹
345 20 to be finished 一一皆得須陀洹
346 20 de result of degree 一一皆得須陀洹
347 20 de marks completion of an action 一一皆得須陀洹
348 20 děi satisfying 一一皆得須陀洹
349 20 to contract 一一皆得須陀洹
350 20 marks permission or possibility 一一皆得須陀洹
351 20 expressing frustration 一一皆得須陀洹
352 20 to hear 一一皆得須陀洹
353 20 to have; there is 一一皆得須陀洹
354 20 marks time passed 一一皆得須陀洹
355 20 obtain; attain; prāpta 一一皆得須陀洹
356 20 所有 suǒyǒu all 如是迴向所有福蘊
357 20 所有 suǒyǒu to belong to 如是迴向所有福蘊
358 20 所有 suǒyǒu all; sarva 如是迴向所有福蘊
359 20 zhū all; many; various 若有住菩薩乘諸善男子
360 20 zhū Zhu 若有住菩薩乘諸善男子
361 20 zhū all; members of the class 若有住菩薩乘諸善男子
362 20 zhū interrogative particle 若有住菩薩乘諸善男子
363 20 zhū him; her; them; it 若有住菩薩乘諸善男子
364 20 zhū of; in 若有住菩薩乘諸善男子
365 20 zhū all; many; sarva 若有住菩薩乘諸善男子
366 20 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 具足般若波羅蜜多方便者
367 20 zhě that 具足般若波羅蜜多方便者
368 20 zhě nominalizing function word 具足般若波羅蜜多方便者
369 20 zhě used to mark a definition 具足般若波羅蜜多方便者
370 20 zhě used to mark a pause 具足般若波羅蜜多方便者
371 20 zhě topic marker; that; it 具足般若波羅蜜多方便者
372 20 zhuó according to 具足般若波羅蜜多方便者
373 20 zhě ca 具足般若波羅蜜多方便者
374 19 xíng to walk 如前所說四無量行乃至五神通行
375 19 xíng capable; competent 如前所說四無量行乃至五神通行
376 19 háng profession 如前所說四無量行乃至五神通行
377 19 háng line; row 如前所說四無量行乃至五神通行
378 19 xíng Kangxi radical 144 如前所說四無量行乃至五神通行
379 19 xíng to travel 如前所說四無量行乃至五神通行
380 19 xìng actions; conduct 如前所說四無量行乃至五神通行
381 19 xíng to do; to act; to practice 如前所說四無量行乃至五神通行
382 19 xíng all right; OK; okay 如前所說四無量行乃至五神通行
383 19 háng horizontal line 如前所說四無量行乃至五神通行
384 19 héng virtuous deeds 如前所說四無量行乃至五神通行
385 19 hàng a line of trees 如前所說四無量行乃至五神通行
386 19 hàng bold; steadfast 如前所說四無量行乃至五神通行
387 19 xíng to move 如前所說四無量行乃至五神通行
388 19 xíng to put into effect; to implement 如前所說四無量行乃至五神通行
389 19 xíng travel 如前所說四無量行乃至五神通行
390 19 xíng to circulate 如前所說四無量行乃至五神通行
391 19 xíng running script; running script 如前所說四無量行乃至五神通行
392 19 xíng temporary 如前所說四無量行乃至五神通行
393 19 xíng soon 如前所說四無量行乃至五神通行
394 19 háng rank; order 如前所說四無量行乃至五神通行
395 19 háng a business; a shop 如前所說四無量行乃至五神通行
396 19 xíng to depart; to leave 如前所說四無量行乃至五神通行
397 19 xíng to experience 如前所說四無量行乃至五神通行
398 19 xíng path; way 如前所說四無量行乃至五神通行
399 19 xíng xing; ballad 如前所說四無量行乃至五神通行
400 19 xíng a round [of drinks] 如前所說四無量行乃至五神通行
401 19 xíng Xing 如前所說四無量行乃至五神通行
402 19 xíng moreover; also 如前所說四無量行乃至五神通行
403 19 xíng Practice 如前所說四無量行乃至五神通行
404 19 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 如前所說四無量行乃至五神通行
405 19 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 如前所說四無量行乃至五神通行
406 18 zuò to do 而諸菩薩作是施時
407 18 zuò to act as; to serve as 而諸菩薩作是施時
408 18 zuò to start 而諸菩薩作是施時
409 18 zuò a writing; a work 而諸菩薩作是施時
410 18 zuò to dress as; to be disguised as 而諸菩薩作是施時
411 18 zuō to create; to make 而諸菩薩作是施時
412 18 zuō a workshop 而諸菩薩作是施時
413 18 zuō to write; to compose 而諸菩薩作是施時
414 18 zuò to rise 而諸菩薩作是施時
415 18 zuò to be aroused 而諸菩薩作是施時
416 18 zuò activity; action; undertaking 而諸菩薩作是施時
417 18 zuò to regard as 而諸菩薩作是施時
418 18 zuò action; kāraṇa 而諸菩薩作是施時
419 18 不及 bùjí not as good as; inferior to 而彼百分不及此一
420 18 不及 bùjí not enough time 而彼百分不及此一
421 18 不及 bùjí insufficient 而彼百分不及此一
422 18 good fortune; happiness; luck 如是福蘊亦置是數
423 18 Fujian 如是福蘊亦置是數
424 18 wine and meat used in ceremonial offerings 如是福蘊亦置是數
425 18 Fortune 如是福蘊亦置是數
426 18 merit; blessing; punya 如是福蘊亦置是數
427 18 fortune; blessing; svasti 如是福蘊亦置是數
428 18 one 而彼百分不及此一
429 18 Kangxi radical 1 而彼百分不及此一
430 18 as soon as; all at once 而彼百分不及此一
431 18 pure; concentrated 而彼百分不及此一
432 18 whole; all 而彼百分不及此一
433 18 first 而彼百分不及此一
434 18 the same 而彼百分不及此一
435 18 each 而彼百分不及此一
436 18 certain 而彼百分不及此一
437 18 throughout 而彼百分不及此一
438 18 used in between a reduplicated verb 而彼百分不及此一
439 18 sole; single 而彼百分不及此一
440 18 a very small amount 而彼百分不及此一
441 18 Yi 而彼百分不及此一
442 18 other 而彼百分不及此一
443 18 to unify 而彼百分不及此一
444 18 accidentally; coincidentally 而彼百分不及此一
445 18 abruptly; suddenly 而彼百分不及此一
446 18 or 而彼百分不及此一
447 18 one; eka 而彼百分不及此一
448 17 方便 fāngbiàn convenient 於此般若波羅蜜多修習方便
449 17 方便 fāngbiàn to to the toilet 於此般若波羅蜜多修習方便
450 17 方便 fāngbiàn to have money to lend 於此般若波羅蜜多修習方便
451 17 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 於此般若波羅蜜多修習方便
452 17 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 於此般若波羅蜜多修習方便
453 17 方便 fāngbiàn appropriate 於此般若波羅蜜多修習方便
454 17 方便 fāngbiàn Convenience 於此般若波羅蜜多修習方便
455 17 方便 fāngbiàn expedient means 於此般若波羅蜜多修習方便
456 17 方便 fāngbiàn Skillful Means 於此般若波羅蜜多修習方便
457 17 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 於此般若波羅蜜多修習方便
458 17 his; hers; its; theirs 以其飲食
459 17 to add emphasis 以其飲食
460 17 used when asking a question in reply to a question 以其飲食
461 17 used when making a request or giving an order 以其飲食
462 17 he; her; it; them 以其飲食
463 17 probably; likely 以其飲食
464 17 will 以其飲食
465 17 may 以其飲食
466 17 if 以其飲食
467 17 or 以其飲食
468 17 Qi 以其飲食
469 17 he; her; it; saḥ; sā; tad 以其飲食
470 17 解脫 jiětuō to liberate; to free 解脫
471 17 解脫 jiětuō liberation 解脫
472 17 解脫 jiětuō liberation; emancipation; vimokṣa 解脫
473 17 有所 yǒusuǒ somewhat; to some extent 勝前菩薩有所得心布施行故
474 16 一切 yīqiè all; every; everything 乃至一切寶嚴天衣
475 16 一切 yīqiè temporary 乃至一切寶嚴天衣
476 16 一切 yīqiè the same 乃至一切寶嚴天衣
477 16 一切 yīqiè generally 乃至一切寶嚴天衣
478 16 一切 yīqiè all, everything 乃至一切寶嚴天衣
479 16 一切 yīqiè all; sarva 乃至一切寶嚴天衣
480 16 to reach 醫藥及餘樂具
481 16 and 醫藥及餘樂具
482 16 coming to; when 醫藥及餘樂具
483 16 to attain 醫藥及餘樂具
484 16 to understand 醫藥及餘樂具
485 16 able to be compared to; to catch up with 醫藥及餘樂具
486 16 to be involved with; to associate with 醫藥及餘樂具
487 16 passing of a feudal title from elder to younger brother 醫藥及餘樂具
488 16 and; ca; api 醫藥及餘樂具
489 16 so as to; in order to 以其飲食
490 16 to use; to regard as 以其飲食
491 16 to use; to grasp 以其飲食
492 16 according to 以其飲食
493 16 because of 以其飲食
494 16 on a certain date 以其飲食
495 16 and; as well as 以其飲食
496 16 to rely on 以其飲食
497 16 to regard 以其飲食
498 16 to be able to 以其飲食
499 16 to order; to command 以其飲食
500 16 further; moreover 以其飲食

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa
near to; antike
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
shǔ number; saṃkhyā
therefore; tasmāt

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
徧净天 徧淨天 98 Subhakrtsna Heaven
波尼 98 Panini
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大功德 100 Laksmi
大光 100 Vistīrṇavatī
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita deva; ministers of Brahmā
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; Brahmā's retinue
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
福生天 102 Punyaprasava Heaven; The Heaven Produced by Virtue
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Sariputta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无云天 無雲天 119 Cloudless; Anabhraka
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
西天 120 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
知足天 122 Tuṣita Heaven

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 113.

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening; arhathood
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
白佛 98 to address the Buddha
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不来 不來 98 not coming
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
称计 稱計 99 measure
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
幢幡 99 a hanging banner
导首 導首 100 leader; spiritual guide; nāyaka
谛受 諦受 100 right livelihood
恶念 惡念 195 evil intentions
而作是念 195 made within himself the following reflection
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
非有 102 does not exist; is not real
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福行 102 actions that product merit
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
惛沈 104 lethargy; gloominess
护者 護者 104 protector; demon; rākṣasa
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
进趣城邑聚落 進趣城邑聚落 106 go along a path to a village, town or city
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
久修 106 practiced for a long time
救一切 106 saviour of all beings
卷第七 106 scroll 7
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
来生 來生 108 later rebirths; subsequent births
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
妙行 109 a profound act
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 nayuta; a huge number
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩提分法 112 aid to enlightenment; branch of enlightenment; aspect of enlightenment
染法 114 kleśa; mental affliction
如理 114 principle of suchness
入圣 入聖 114 to become an arhat
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
如实知 如實知 114
 1. to understand things as they really are
 2. understanding of thusness
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三转 三轉 115 Three Turnings Dharma Wheel
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
少善根 115 few good roots; little virtue
生法 115 sentient beings and dharmas
生相 115 attribute of arising
生死苦 生死苦 115 suffering of Saṃsāra
胜义 勝義 115 beyond description; surpassing worldy ideas; superlative; inscrutable
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方三世 115 Ten Directions and Three Periods of Time
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
四禅定 四禪定 115 four dhyānas
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
四无量 四無量 115 four immeasurables; four immeasurable minds; four immeasurable states of mind; brahmavihāra-niddesa
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
随喜迴向 隨喜迴向 115 admiration and transfer merit
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
天华 天華 116 divine flowers
涂香 塗香 116 to annoint
未来现在 未來現在 119 the present and the future
无得 無得 119 Non-Attainment
无生无灭 無生無滅 119 without origination or cessation
五神通 119 five supernatural powers; pañcabhijñā
无所畏 無所畏 119 without any fear
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无念 無念 119
 1. No Thought
 2. free from thought
 3. no thought
 4. tathatā
无染 無染 119 undefiled
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无数佛 無數佛 119 innumerable Buddhas
无性 無性 119
 1. niḥsvabhāva; no self-nature
 2. Asvabhāva
五眼 119 the five eyes; pañcacakṣūs
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
行般若波罗蜜 行般若波羅蜜 120 course in perfect wisdom
信解 120 resolution; determination; adhimukti
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
欲界 121 realm of desire
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
众生说 眾生說 122 to explain a sūtra to many people
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara