NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus 《阿彌陀經》

Word count: 1254, unique words: 468, character count: 2127

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
佛说阿弥陀经 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra
阿弥陀佛 阿彌陀佛
 1. Ēmítuó Fó
 2. amítuó fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
大焰肩 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha
佛国土 佛國土
 1. Fó guótǔ
 2. Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
憍梵波提 Jiāofànbōtí Gavampati
阿閦鞞 Āchùbī Aksothya / Aksobhya
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
阿㝹楼驮 阿㝹樓馱 Ānóulóuduò Aniruddha
安养 安養 ānyǎng Western Pure Land
阿逸多 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat
宝华德佛 寶華德佛 Bǎo Huà Dé Fó Ratnorpalasri Buddha / Jewelled Flower Virtue Buddha
宝相佛 寶相佛 Bǎo Xiāng Fó Maharatnaketu Buddha / Jewelled Appearance Buddha
薄俱罗 薄俱羅 Báojūluó Vakkula
北方 Běi Fāng The North
宾头卢颇罗堕 賓頭盧頗羅墮 Bīntóulúpōluóduò Pindola
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
持法佛 Chí Fǎ Fó Dharmadhara Buddha / Dharma Maintaining Buddha
大光佛 Dà Guāng Fó Mahaprabha Buddha / Great Light Buddha
大明佛 Dà Míng Fó Maharasmiprabha Buddha / Great Brightness Buddha
大焰肩 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha
达摩佛 達摩佛 Dámó Fó Dharma Buddha
大须弥 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法幢佛 Fǎ Chuáng Fó Dharmadhvaja Buddha / Dharma Curtain Buddha
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵音佛 Fànyīn Fó Brahmaghosa Buddha / Pure Sound Buddha
佛说阿弥陀经 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra
干陀诃提 乾陀訶提 Gàntuóhētí Gandhastin
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
迦兰 迦蘭 jiālán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama
迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin / Kālodāyin / Kaludayin
见一切义佛 見一切義佛 Jiàn Yīqiè yì Fó Sarvarthadarsa Buddha / Vision of all Meaning Buddha
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
劫浊 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration
净光佛 淨光佛 Jìng Guāng Fó Suddharasmi Buddha / Pure Light Buddha
净土 淨土 Jìng Tǔ Pure Land
金沙 Jīnshā Jinsha
离婆多 離婆多 Lípóduō Revata
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
妙音佛 Miàoyīn Fó Manjughosa / Wonderful Sound Buddha
名光佛 Míng Guāng Fó Yasahprabha Buddha / Famous Light Buddha
名闻佛 名聞佛 Míng Wén Fó Yasas Buddha / Well-Known Buddha
名闻光 名聞光 Míng Wén Guāng Yashprabha / Well-Known Light Buddha
命浊 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃劫宾那 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahakaphina
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃目乾连 摩訶目乾連 Móhēmùgànlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana
难沮佛 難沮佛 Nán Jǔ Fó Duspradharsa Buddha / Hard to Injure Buddha
难陀 難陀 Nántuó Nanda
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
日生佛 Rì Shēng Fó Adityasambhava Buddha / Sun Birth Buddha
日月灯 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha
如须弥山佛 如須彌山佛 Rú xūmí Shān Fó Sumerukalpa Buddha / Such as Mount Sumeru Buddha
三恶道 三惡道 Sān è Dào Three Lower Realms / Three Hell Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
师子佛 師子佛 Shī Zǐ Fó Simha Buddha / Lion Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
宿王佛 Sù Wáng Fó Naksatraraja Buddha / King of Past Lives Buddha
娑罗树王佛 娑羅樹王佛 Suō Luó Shù Wáng Fó Salendraraja Buddha / Sala Tree King Buddha
娑婆国土 娑婆國土 Suōpó Guótǔ Saha Lokadhatu / Saha Land
天平 Tiān Píng Tian Ping
网明佛 網明佛 Wǎng Míng Fó Jaleniprabha Buddha / Net Brightness Buddha
文殊师利法王子 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri
五浊恶世 五濁惡世 Wǔ Zhuó è Shì Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
无量幢佛 無量幢佛 Wúliàng Chuáng Fó Amitadhvaja Buddha / Measureless Curtain Buddha
无量精进 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha
无量相佛 無量相佛 Wúliàng Xiāng Fó Amitaskmdha Buddha / Measureless Appearance Buddha
香光佛 Xiāng Guāng Fó Gamdhaprabhasa Buddha / Fragrant Light Buddha
香上佛 Xiāng Shàng Fó Gamdhottama Buddha / Superior Fragrance Buddha
西方 Xīfāng the West
西方世界 xīfāng shìjiè Western world
须弥灯 須彌燈 xū Mí Dēng Merupradipa / Sumeru Lamp Buddha
须弥光 須彌光 xūmíguāng Meruprabhasa / Sumeru Light Buddha
须弥相 須彌相 xūmíxiāng Merudhvaja / Sumeru Appearance Buddha
焰肩佛 Yàn Jiān Fó Maharcislamdha Buddha / Blazing Shoulders Buddha
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
耶舍 yéshè Narendrayaśas
杂色宝华严身佛 雜色寶華嚴身佛 Zásè Bǎo Huà Yán Shēn Fó Ratnakusumasampuspitagatra Buddha / Multi-colored Jewel and Flower Adornmed Body Buddha
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
众生浊 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings
周梨槃陀迦 Zhōulípántuójiā Suddhipanthaka
最胜音佛 最勝音佛 Zuì Shèng Yīn Fó Dumdubhisvaranirghosa Buddha / Most Victorious Sound Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 111.

Simplified Traditional Pinyin English
à e
阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
biàn karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
不思议界 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words
cháng constant / persistent / long-lasting / eternal / nitya
常住 chángzhù permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
成佛 chéng Fó to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. attained / achieved
 2. a means of accomplishing something
 3. attainment / siddhi
出和雅音 chū hé yǎ yīn Sounds of Harmony and Elegance
an element
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva
dào the path leading to the cessation of suffering
di
颠倒 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法音宣流 法音宣流 fǎ yīn xuān liú Sound of the Dharma Spreads
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
法师 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛说 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching
福德因缘 福德因緣 fú Dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
广长舌相 廣長舌相 guǎng cháng shé xiāng the sign of a broad and long tongue
恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. Join Palms
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
huì a religious assembly
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
jiā gha / ga
jiā jia
jié a kalpa / an eon
jīng a sutra / a sūtra
li
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
妙华 妙華 miào Huà Wonderful Flower
miè the cessation of suffering
míng wisdom / vidyā
南无 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
菩萨 菩薩 púsà bodhisatta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
ruò re
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
sēng a monk
莎婆诃 莎婆訶 shā pó hē svāhā
善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family
善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family
善人 shànrén a wholesome person / a good person
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
舍利 shèlì ashes or relics after cremation
shēng birth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
十恶 十惡 shí è the ten evils
十方 shí sāng the ten directions
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè a world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold
说法 說法 shuō fǎ to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
temple / monastery / vihāra
四重 sì zhòng four grave prohibitions
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
往生 wǎng shēng a future life
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
mo
无边 無邊 wú biān Boundless
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha
香火 xiānghuǒ to burn incense
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn faith / confidence
xìng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
希有 xīyǒu Rare
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
manas / mind / mentation
一心不乱 一心不亂 yī xīn bù luàn Mind
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
yǒu becoming / bhāva
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
长老 長老 zhǎnglǎo an elder monastic
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
罪報 罪報 zuìbào retribution

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
38 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 長老舍利弗
37 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
16 guó a country / a state / a kingdom 其國眾生無有眾苦
15 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 八功德水充滿其中
14 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 但可以無量無邊阿僧祇劫說
13 děng et cetera / and so on 如是等諸大弟子
12 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其國眾生無有眾苦
11 xìn to believe / to trust 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
11 shēng to be born / to give birth 此鳥實是罪報所生
10 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 讚歎阿彌陀佛不可思議功德
10 極樂 jílè bliss 有世界名曰極樂
9 jīng to go through / to experience 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
9 國土 guótǔ homeland / country / land 極樂國土
8 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
8 yán to speak / to say / said 故說此言
8 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
7 汝等 rǔ děng you all 汝等眾生
7 shǔ to count 其數甚多
7 wén to hear 其土眾生聞是音已
7 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 如是等恒河沙數諸佛
6 day of the month / a certain day 若二日
6 誠實 chéngshí honest / honorable / truthful 說誠實言
6 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 遍覆三千大千世界
6 duō quiver / woolen cloth 哆他伽哆夜
6 zhòu mantra 說往生淨土呪
6 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 應當發願
6 廣長舌相 guǎng cháng shé xiāng the sign of a broad and long tongue 各於其國出廣長舌相
6 to cover 遍覆三千大千世界
6 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 彼佛國土
6 rén person / people / a human being 與大比丘僧千二百五十人俱
5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有世界名曰極樂
5 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba 號阿彌陀
5 to reach 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
5 full / complete 南無阿彌多婆夜
5 nán difficult / arduous / hard 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
5 jīn today / modern / present / current / this / now 今現在說法
4 zuò to do 常作天樂
4 niǎo bird 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
4 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
4 method / way 八聖道分如是等法
4 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
4 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦此呪者
4 guāng light 青色青光
4 seven 七重欄楯
4 菩薩 púsà bodhisatta 阿逸多菩薩
4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 極樂國土成就如是功德莊嚴
4 jiā gha / ga 哆他伽哆夜
4 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra 佛說阿彌陀經
4 néng can / able 非是算數之所能知
4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 極樂國土成就如是功德莊嚴
4 shòu to suffer / to be subjected to 但受諸樂
4 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
4 往生 wǎng shēng a future life 即得往生阿彌陀佛極樂國土
4 yīn sound / noise 其音演暢五根
4 night 南無阿彌多婆夜
3 zhī to know / to be aware 非是算數之所能知
3 to adjoin / to border 都婆毘
3 to know / to learn / to be informed of 皆悉念佛
3 sēng a monk 與大比丘僧千二百五十人俱
3 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無量無邊阿僧祇劫
3 xíng to walk / to move 七重行樹
3 soil / ground / land 池底純以金沙布地
3 zhòng heavy 七重欄楯
3 earth / soil / dirt 其土有佛
3 hào number, such as day of a month or name of a ship 號阿彌陀
3 chí pool / pond / reservoir 極樂國土有七寶池
3 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜六時天雨曼陀羅華
3 li 阿彌唎
3 命終 mìng zhōng to die / to end a life 其人臨命終時
3 bǎo a jewel / gem / a treasure 皆是四寶周匝圍繞
3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其中多有一生補處
3 grandmother / matron / mother-in-law 南無阿彌多婆夜
3 應當 yīngdāng should / ought to 應當發願
3 六時 liù shí the six four hour periods of the day 晝夜六時天雨曼陀羅華
2 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持呪法
2 four 皆是四寶周匝圍繞
2 zhōng middle / during / inside 池中蓮花
2 lái to come 阿彌陀佛成佛已來
2 idea 於汝意云何
2 shí time / a period of time 其人臨命終時
2 耶舍 yéshè Narendrayaśas 耶舍三藏誦此呪
2 yín silver
2 shì matter / thing / item 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
2 shàng top / a high position 上有樓閣
2 qiān one thousand 與大比丘僧千二百五十人俱
2 jīn gold
2 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨合成
2 五濁惡世 Wǔ Zhuó è Shì Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities 能於娑婆國土五濁惡世
2 名為 míngwèi to be called 彼土何故名為極樂
2 desire 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
2 其中 qízhōng among 八功德水充滿其中
2 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 皆悉念佛
2 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 琉璃
2 happy / glad / cheerful / joyful 但受諸樂
2 之後 zhīhòu after / following / later 命終之後任運往生
2 zhòng many / numerous 眾所知識
2 名曰 míng yuē to be named / to be called 有世界名曰極樂
2 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 微妙香潔
2 shí real / true / honest / really 此鳥實是罪報所生
2 chì red / scarlet 赤珠
2 yuàn to hope / to wish / to desire 願生彼國
2 one hundred million 從是西方過十萬億佛土
2 世間 shìjiān world 為諸眾生說是一切世間難信之法
2 諸眾 zhūzhòng numerous 是諸眾鳥
2 十萬 shí wàn one hundred thousand 從是西方過十萬億佛土
2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 無量無邊阿僧祇劫
2 羅網 luówǎng a net / a fishing net / a bird net 七重羅網
2 shù tree 七重行樹
2 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally 命終之後任運往生
2 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗
2 liàng a quantity / an amount 彼佛有無量無邊聲聞弟子
2 念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti 念法
2 三藏 Sān Zàng Tripitaka 耶舍三藏誦此呪
2 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha 大焰肩佛
2 弟子 dìzi disciple 如是等諸大弟子
2 niàn to read aloud / to recite 念僧
2 三七 sānqī pseudoginseng 日夜六時各誦三七遍
2 xīn heart 念僧之心
2 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 彼佛有無量無邊聲聞弟子
2 算數 suànshù arithmetic 非是算數之所能知
2 big / great / huge / large / major 如是等諸大弟子
2 shí ten 與大比丘僧千二百五十人俱
2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
2 qián front 阿彌陀佛與諸聖眾現在其前
1 出和雅音 chū hé yǎ yīn Sounds of Harmony and Elegance 晝夜六時出和雅音
1 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見是利
1 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等
1 罪報 zuìbào retribution 此鳥實是罪報所生
1 dòng to move / to act 微風吹動
1 甚多 shén duō extremely many 其數甚多
1 天樂 tiān yuè heavenly music 常作天樂
1 法音宣流 fǎ yīn xuān liú Sound of the Dharma Spreads 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 雜色寶華嚴身佛 Zásè Bǎo Huà Yán Shēn Fó Ratnakusumasampuspitagatra Buddha / Multi-colored Jewel and Flower Adornmed Body Buddha 雜色寶華嚴身佛
1 chuī to blow 微風吹動
1 鸚鵡 yīngwǔ parrot 鸚鵡
1 阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression 皆是阿鞞跋致
1 zhǒng kind / type 譬如百千種樂同時俱作
1 chí to grasp / to hold 聞是經受持者
1 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana 摩訶迦栴延
1 嚴飾 yánshì to decorate 馬瑙而嚴飾之
1 楊枝 yáng zhī willow branch 嚼楊枝
1 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha 大須彌佛
1 變化 biànhuà to change 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 經行 jīngxíng to practice something previously studied 飯食經行
1 南方 Nánfāng the South 南方世界有日月燈佛
1 馬瑙 mǎnǎo carnelian 馬瑙而嚴飾之
1 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 謗方等罪悉得除滅
1 to translate / to interpret 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life 其中多有一生補處
1 liù six 若六日
1 西方 Xīfāng the West 從是西方過十萬億佛土
1 持法佛 Chí Fǎ Fó Dharmadhara Buddha / Dharma Maintaining Buddha 持法佛
1 qīng clear / distinct / complete / pure 常以清旦
1 誦讀 sòngdú to read aloud 何況晝夜受持誦讀功德不可思議
1 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
1 大光佛 Dà Guāng Fó Mahaprabha Buddha / Great Light Buddha 大光佛
1 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 娑婆國土 Suōpó Guótǔ Saha Lokadhatu / Saha Land 能於娑婆國土五濁惡世
1 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 五逆
1 曼陀羅華 màntuóluó huà mandārava flower / mandāra flower / coral tree flower 晝夜六時天雨曼陀羅華
1 大明佛 Dà Míng Fó Maharasmiprabha Buddha / Great Brightness Buddha 大明佛
1 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 說往生淨土呪
1 zài in / at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 shuǐ water 八功德水充滿其中
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 金沙 Jīnshā Jinsha 池底純以金沙布地
1 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 不可以少善根福德因緣
1 佛光 Fó guāng Fo Guang 彼佛光明無量
1 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 上方 shàng fāng top 上方世界有梵音佛
1 jiā jia 抧多迦隸
1 gào to tell / to say / said / told 佛告長老舍利弗
1 èr two 若二日
1 bái white 白色白光
1 wèi to call 汝勿謂
1 經受 jīngshòu to undergo / to endure / to withstand 聞是經受持者
1 zǎo bath 晨夜澡漱
1 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings 眾生濁
1 dào way / road / path 四邊階道
1 迦蘭 jiālán Āḷāra Kālāma / Alara Kalama 毘迦蘭哆
1 香光佛 Xiāng Guāng Fó Gamdhaprabhasa Buddha / Fragrant Light Buddha 香光佛
1 寶華德佛 Bǎo Huà Dé Fó Ratnorpalasri Buddha / Jewelled Flower Virtue Buddha 寶華德佛
1 黃金 huángjīn gold 黃金為地
1 方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended 謗方等罪悉得除滅
1 無有 wú yǒu is not 其國眾生無有眾苦
1 三惡道 Sān è Dào Three Lower Realms / Three Hell Realms 其佛國土尚無三惡道之名
1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 但可以無量無邊阿僧祇劫說
1 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 各以衣裓盛眾妙華
1 名聞光 Míng Wén Guāng Yashprabha / Well-Known Light Buddha 名聞光佛
1 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照十方國無所障礙
1 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail 煩惱濁
1 合成 héchéng to compose / to constitute 頗梨合成
1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七菩提分
1 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養他方十萬億佛
1 今生 jīnshēng this life 若今生
1 外國 wàiguó foreign country 經本外國不來
1 白鵠 báihú a white swan 白鵠
1 除滅 chúmiè to eliminate 謗方等罪悉得除滅
1 四重 sì zhòng four grave prohibitions 即滅四重
1 西方世界 xīfāng shìjiè Western world 西方世界有無量壽佛
1 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如百千種樂同時俱作
1 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms 彼佛國土無三惡趣
1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說此經已
1 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 皆是四寶周匝圍繞
1 lìng to make / to cause to be / to lead 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 成佛 chéng Fó to become a Buddha 阿彌陀佛成佛已來
1 xiù to corrode / to rust 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 shí knowledge 眾所知識
1 huì can / be able to 得與如是諸上善人俱會一處
1 食時 shíshí mealtime 即以食時
1 工作室 gōngzuòshì studio / workshop 摩訶工作室提供新式標點
1 車輪 chēlún a wheel 大如車輪
1 憍梵波提 Jiāofànbōtí Gavampati 憍梵波提
1 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahakaphina 摩訶劫賓那
1 名號 mínghào name 執持名號
1 chún pure 池底純以金沙布地
1 樓閣 lóugé a tower / a building / a pavilion 上有樓閣
1 障礙 zhàngài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 照十方國無所障礙
1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 皆阿羅漢
1 clothes worn by a monk 各以衣裓盛眾妙華
1 gǎn to feel / to perceive / to touch / to affect 夢感此呪
1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 彼佛壽命及其人民
1 薄俱羅 Báojūluó Vakkula 薄俱羅
1 guì to kneel 於形象前跪
1 離婆多 Lípóduō Revata 離婆多
1 dàn dawn / morning / day-break / day 常以清旦
1 guò to cross / to go over / to pass 從是西方過十萬億佛土
1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 謗方等罪悉得除滅
1 天雨 tiānyǔ a rain shower 晝夜六時天雨曼陀羅華
1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜信受
1 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 下方世界有師子佛
1 héng constant / regular / persistent 日日恒爾
1 赤色 chìsè red 赤色赤光
1 jiē stairs / steps 四邊階道
1 名光佛 Míng Guāng Fó Yasahprabha Buddha / Famous Light Buddha 名光佛
1 青色 qīngsè green blue / cyan 青色青光
1 摩訶目乾連 Móhēmùgànlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 摩訶目乾連
1 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 八聖道分如是等法
1 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 佛說阿彌陀經卷第一
1 梵音佛 Fànyīn Fó Brahmaghosa Buddha / Pure Sound Buddha 上方世界有梵音佛
1 形象 xíngxiàng image / form / figure 於形象前跪
1 妙音佛 Miàoyīn Fó Manjughosa / Wonderful Sound Buddha 妙音佛
1 提供 tígōng to supply / to provide 摩訶工作室提供新式標點
1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 摩訶工作室提供新式標點
1 見一切義佛 Jiàn Yīqiè yì Fó Sarvarthadarsa Buddha / Vision of all Meaning Buddha 見一切義佛
1 安養 ānyǎng Western Pure Land 龍樹菩薩願生安養
1 日生佛 Rì Shēng Fó Adityasambhava Buddha / Sun Birth Buddha 日生佛
1 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna 龍樹菩薩願生安養
1 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 阿彌陀佛常住其頂
1 dān to indulge in / to delay 悉耽婆毘
1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 須彌光 xūmíguāng Meruprabhasa / Sumeru Light Buddha 須彌光佛
1 奇妙 qímiào fantastic / wonderful 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
1 須彌相 xūmíxiāng Merudhvaja / Sumeru Appearance Buddha 須彌相佛
1 bǎi one hundred 譬如百千種樂同時俱作
1 須彌燈 xū Mí Dēng Merupradipa / Sumeru Lamp Buddha 須彌燈佛
1 他方 tā fāng other places 供養他方十萬億佛
1 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat 阿逸多菩薩
1 gain / advantage / benefit 我見是利
1 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri 文殊師利法王子
1 shòu life / long life / lifespan 西方世界有無量壽佛
1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘僧千二百五十人俱
1 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方亦有阿閦鞞佛
1 chù a place / location / a spot / a point 得與如是諸上善人俱會一處
1 迦陵頻伽 jiālíngpínjiā a kalavinka bird 迦陵頻伽
1 爾時 ěr shí at that time 爾時
1 所知 suǒ zhī known / what one knows 眾所知識
1 zhǐ to open 抧多迦隸
1 北方 Běi Fāng The North 北方世界有焰肩佛
1 周匝 zhōu zā to go around / to go through 皆是四寶周匝圍繞
1 聖眾 shèngzhòng holy ones 阿彌陀佛與諸聖眾現在其前
1 temple / monastery / vihāra 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 阿難陀
1 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha 無量精進佛
1 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 四邊 sì biān four sides 四邊階道
1 達摩佛 Dámó Fó Dharma Buddha 達摩佛
1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘僧千二百五十人俱
1 dǐng peak / top 阿彌陀佛常住其頂
1 日夜 rìyè day and night / around the clock 日夜六時各誦三七遍
1 cotton cloth 池底純以金沙布地
1 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta 常精進菩薩
1 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan 命濁中
1 Jié Jie 微妙香潔
1 dào to arrive 還到本國
1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
1 微風 wēifēng breeze / light wind 微風吹動
1 一日 yī rì first of the month 若一日
1 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 無量壽佛
1 摩訶 móhē great 摩訶工作室提供新式標點
1 香上佛 Xiāng Shàng Fó Gamdhottama Buddha / Superior Fragrance Buddha 香上佛
1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌誦三七遍
1 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無阿彌多婆夜
1 無量相佛 Wúliàng Xiāng Fó Amitaskmdha Buddha / Measureless Appearance Buddha 無量相佛
1 妙華 miào Huà Wonderful Flower 各以衣裓盛眾妙華
1 網明佛 Wǎng Míng Fó Jaleniprabha Buddha / Net Brightness Buddha 網明佛
1 to be attached to 抧多迦隸
1 執持 zhíchí to hold firmly 執持名號
1 乾陀訶提 Gàntuóhētí Gandhastin 乾陀訶提菩薩
1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 微妙香潔
1 人民 rénmín the people 彼佛壽命及其人民
1 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha 南方世界有日月燈佛
1 five 若五日
1 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 舍利弗及諸比丘
1 上聲 shàngshēng falling and rising tone / third tone 上聲
1 阿閦鞞 Āchùbī Aksothya / Aksobhya 東方亦有阿閦鞞佛
1 稱說 chēngshuō to declare / to state / to call / to name 亦稱說我不可思議功德
1 一心不亂 yī xīn bù luàn Mind 一心不亂
1 jié take by force, coerce 於今十劫
1 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 羅睺羅
1 bottom / base / end 池底純以金沙布地
1 jiáo to chew 嚼楊枝
1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等諸大菩薩
1 香火 xiānghuǒ to burn incense 然香火
1 greasy / soft / unctuous / intimate 伽彌膩
1 難沮佛 Nán Jǔ Fó Duspradharsa Buddha / Hard to Injure Buddha 難沮佛
1 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 摩訶迦葉
1 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila 摩訶拘絺羅
1 to go 作禮而去
1 難陀 Nántuó Nanda 難陀
1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 摩訶工作室提供新式標點
1 dialect / language / speech 汝等皆當信受我語及諸佛所說
1 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat 皆是大阿羅漢
1 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 七重欄楯
1 天平 Tiān Píng Tian Ping 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 qīng green or blue 青色青光
1 飯食 fànshí food 飯食經行
1 莎婆訶 shā pó hē svāhā 莎婆訶
1 名聞佛 Míng Wén Fó Yasas Buddha / Well-Known Buddha 名聞佛
1 shù to rinse one's mouth with water / to gargle 晨夜澡漱
1 yún cloud 其人云
1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 極樂國土有七寶池
1 讚歎 zàntàn to praise 讚歎阿彌陀佛不可思議功德
1 白色 báisè white 白色白光
1 clothes 各以衣裓盛眾妙華
1 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 日日 rìrì every day 日日恒爾
1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 并諸菩薩摩訶薩
1 寶相佛 Bǎo Xiāng Fó Maharatnaketu Buddha / Jewelled Appearance Buddha 寶相佛
1 阿㝹樓馱 Ānóulóuduò Aniruddha 阿㝹樓馱
1 希有 xīyǒu uncommon 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
1 十惡 shí è the ten evils 十惡
1 自然 zìrán nature 聞是音者皆自然生念佛
1 one 得與如是諸上善人俱會一處
1 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 十方 shí sāng the ten directions 照十方國無所障礙
1 如須彌山佛 Rú xūmí Shān Fó Sumerukalpa Buddha / Such as Mount Sumeru Buddha 如須彌山佛
1 huáng yellow 黃色黃光
1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
1 最勝音佛 Zuì Shèng Yīn Fó Dumdubhisvaranirghosa Buddha / Most Victorious Sound Buddha 最勝音佛
1 周梨槃陀迦 Zhōulípántuójiā Suddhipanthaka 周梨槃陀迦
1 eight 八功德水充滿其中
1 共命之鳥 gòng mìng zhī niǎo a jivajivaka bird 共命之鳥
1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 彼佛有無量無邊聲聞弟子
1 黃色 huángsè yellow 黃色黃光
1 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration 劫濁
1 車璩 chēqú mother-of-pearl 車璩
1 孔雀 kǒngquè a peacock 孔雀
1 淨光佛 Jìng Guāng Fó Suddharasmi Buddha / Pure Light Buddha 淨光佛
1 迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin / Kālodāyin / Kaludayin 迦留陀夷
1 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說阿彌陀佛
1 宿王佛 Sù Wáng Fó Naksatraraja Buddha / King of Past Lives Buddha 宿王佛
1 諸天 zhūtiān devas 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 其音演暢五根
1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮而去
1 焰肩佛 Yàn Jiān Fó Maharcislamdha Buddha / Blazing Shoulders Buddha 北方世界有焰肩佛
1 lín to face / to overlook 其人臨命終時
1 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 從是西方過十萬億佛土
1 說法 shuō fǎ a statement / wording 今現在說法
1 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 池中蓮花
1 chén morning / dawn / daybreak 晨夜澡漱
1 míng bright / brilliant 彼佛光明無量
1 惱亂 nǎoluàn to disrupt / to disturb / to bother / to trouble 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可以少善根福德因緣
1 福德因緣 fú Dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions 不可以少善根福德因緣
1 無量幢佛 Wúliàng Chuáng Fó Amitadhvaja Buddha / Measureless Curtain Buddha 無量幢佛
1 眾苦 zhòngkǔ all suffering 其國眾生無有眾苦
1 zhōng end / finish 是人終時
1 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views 見濁
1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 為諸眾生說是一切世間難信之法
1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 得與如是諸上善人俱會一處
1 雜色 zásè multi-colored 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
1 yǎn to perform / to play / to act 其音演暢五根
1 法幢佛 Fǎ Chuáng Fó Dharmadhvaja Buddha / Dharma Curtain Buddha 法幢佛
1 師子佛 Shī Zǐ Fó Simha Buddha / Lion Buddha 下方世界有師子佛
1 充滿 chōngmǎn full of / brimming with / very full / permeated 八功德水充滿其中
1 娑羅樹王佛 Suō Luó Shù Wáng Fó Salendraraja Buddha / Sala Tree King Buddha 娑羅樹王佛
1 mèng a dream 夢感此呪
1 zhū pearl 赤珠
1 book / volume
1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 心不顛倒
1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 即滅四重
1 賓頭盧頗羅墮 Bīntóulúpōluóduò Pindola 賓頭盧頗羅墮
1 sān three 若三日

Bigrams

Top 468

Frequency Simplified Traditional Example Document
9 不思议界功德 不思議界功德 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
7 护念经 護念經 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經 Scroll 1
6 诚实言 誠實言 說誠實言 Scroll 1
6 说诚实 說誠實 說誠實言 Scroll 1
6 恒河沙数 恒河沙數 如是等恒河沙數諸佛 Scroll 1
6 等恒河沙 等恒河沙 如是等恒河沙數諸佛 Scroll 1
6 覆三千大千世界 覆三千大千世界 遍覆三千大千世界 Scroll 1
6 称赞不思议界 稱讚不思議界 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經 Scroll 1
6 汝等众生 汝等眾生 汝等眾生 Scroll 1
6 极乐国土 極樂國土 極樂國土 Scroll 1
4 功德庄严 功德莊嚴 極樂國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
3 应当发愿 應當發願 應當發願 Scroll 1
3 七重 七重 七重欄楯 Scroll 1
3 弥唎 彌唎 阿彌唎 Scroll 1
3 众生闻 眾生聞 其土眾生聞是音已 Scroll 1
2 之后任运 之後任運 命終之後任運往生 Scroll 1
2 念僧 念僧 念僧 Scroll 1
2 耶舍三藏 耶舍三藏 耶舍三藏誦此呪 Scroll 1
2 号阿弥陀 號阿彌陀 號阿彌陀 Scroll 1
2 有无量 有無量 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
2 名曰极乐 名曰極樂 有世界名曰極樂 Scroll 1
2 能知 能知 非是算數之所能知 Scroll 1
2 婆毘 婆毘 都婆毘 Scroll 1
2 长老舍利弗 長老舍利弗 長老舍利弗 Scroll 1
2 国众生 國眾生 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
2 无量无边 無量無邊 無量無邊阿僧祇劫 Scroll 1
2 命终之后 命終之後 命終之後任運往生 Scroll 1
2 任运往生 任運往生 命終之後任運往生 Scroll 1
2 难信 難信 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
2 大焰肩佛 大焰肩佛 大焰肩佛 Scroll 1
2 诵三七 誦三七 日夜六時各誦三七遍 Scroll 1
2 信受 信受 汝等皆當信受我語及諸佛所說 Scroll 1
2 无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 無量無邊阿僧祇劫 Scroll 1
2 十万亿 十萬億 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
2 诸众鸟 諸眾鳥 是諸眾鳥 Scroll 1
2 国土成就 國土成就 極樂國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
2 唎哆 唎哆 阿彌唎哆 Scroll 1
2 昼夜六时 晝夜六時 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
2 发愿生 發願生 應當發願生彼國土 Scroll 1
2 行树 行樹 七重行樹 Scroll 1
2 愿生 願生 願生彼國 Scroll 1
1 弥腻 彌膩 伽彌膩 Scroll 1
1 伽伽 伽伽 伽伽那 Scroll 1
1 赞叹阿弥陀佛 讚歎阿彌陀佛 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
1 十人 十人 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 会一 會一 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 北方世界 北方世界 北方世界有焰肩佛 Scroll 1
1 澡漱 澡漱 晨夜澡漱 Scroll 1
1 人临 人臨 其人臨命終時 Scroll 1
1 婆夜 婆夜 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 法音宣流变化 法音宣流變化 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 阿弥陀佛极乐 阿彌陀佛極樂 即得往生阿彌陀佛極樂國土 Scroll 1
1 及闻 及聞 及聞諸佛名者 Scroll 1
1 临命终 臨命終 其人臨命終時 Scroll 1
1 三藏诵 三藏誦 耶舍三藏誦此呪 Scroll 1
1 水充满 水充滿 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 饭食经行 飯食經行 飯食經行 Scroll 1
1 多迦 多迦 抧多迦隸 Scroll 1
1 阿弥陀佛成佛 阿彌陀佛成佛 阿彌陀佛成佛已來 Scroll 1
1 梦感 夢感 夢感此呪 Scroll 1
1 今发愿 今發願 今發願 Scroll 1
1 重栏楯 重欄楯 七重欄楯 Scroll 1
1 往生阿弥陀 往生阿彌陀 命終之後任運往生阿彌陀國 Scroll 1
1 音演 音演 其音演暢五根 Scroll 1
1 盛众 盛眾 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 世间难 世間難 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
1 阿弥陀佛国 阿彌陀佛國 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 欲令 欲令 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 迦隶 迦隸 抧多迦隸 Scroll 1
1 耽婆 耽婆 悉耽婆毘 Scroll 1
1 欢喜信 歡喜信 歡喜信受 Scroll 1
1 四边阶 四邊階 四邊階道 Scroll 1
1 重罗网 重羅網 七重羅網 Scroll 1
1 工作室提供 工作室提供 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 裓盛 裓盛 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 奇妙杂色 奇妙雜色 彼國常有種種奇妙雜色之鳥 Scroll 1
1 少善根福德因缘 少善根福德因緣 不可以少善根福德因緣 Scroll 1
1 宝周匝 寶周匝 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 亿佛国土 億佛國土 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 微妙音 微妙音 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 阿僧祇劫说 阿僧祇劫說 但可以無量無邊阿僧祇劫說 Scroll 1
1 周匝围绕 周匝圍繞 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 呪法 呪法 受持呪法 Scroll 1
1 佛光明 佛光明 彼佛光明無量 Scroll 1
1 经受持 經受持 聞是經受持者 Scroll 1
1 名闻光佛 名聞光佛 名聞光佛 Scroll 1
1 可以无量 可以無量 但可以無量無邊阿僧祇劫說 Scroll 1
1 哆夜 哆夜 哆他伽哆夜 Scroll 1
1 阿閦鞞佛 阿閦鞞佛 東方亦有阿閦鞞佛 Scroll 1
1 赤光 赤光 赤色赤光 Scroll 1
1 抧多 抧多 抧多迦隸 Scroll 1
1 四宝 四寶 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 提供新式 提供新式 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 宝罗网 寶羅網 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 微妙香 微妙香 微妙香潔 Scroll 1
1 邪鬼神 邪鬼神 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂 Scroll 1
1 无量精进佛 無量精進佛 無量精進佛 Scroll 1
1 须弥灯佛 須彌燈佛 須彌燈佛 Scroll 1
1 姚秦龟茲 姚秦龜茲 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 及宝 及寶 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 释迦牟尼佛能 釋迦牟尼佛能 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事 Scroll 1
1 常精进菩萨 常精進菩薩 常精進菩薩 Scroll 1
1 难希有 難希有 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事 Scroll 1
1 佛等 佛等 彼諸佛等 Scroll 1
1 国土众生 國土眾生 極樂國土眾生生者 Scroll 1
1 锈法师 銹法師 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 哆地 哆地 哆地夜他 Scroll 1
1 譬如百 譬如百 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 毘迦兰 毘迦蘭 毘迦蘭哆 Scroll 1
1 功德水 功德水 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 池中 池中 池中蓮花 Scroll 1
1 谤方等 謗方等 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 衣裓 衣裓 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 无有众苦 無有眾苦 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
1 无边声闻 無邊聲聞 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 他方十万 他方十萬 供養他方十萬億佛 Scroll 1
1 鸟实 鳥實 此鳥實是罪報所生 Scroll 1
1 底纯 底純 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 寿佛 壽佛 西方世界有無量壽佛 Scroll 1
1 一处 一處 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 晨夜 晨夜 晨夜澡漱 Scroll 1
1 赤珠 赤珠 赤珠 Scroll 1
1 名为极乐 名為極樂 彼土何故名為極樂 Scroll 1
1 灭四重 滅四重 即滅四重 Scroll 1
1 日月灯佛 日月燈佛 南方世界有日月燈佛 Scroll 1
1 明无量 明無量 彼佛光明無量 Scroll 1
1 白色白 白色白 白色白光 Scroll 1
1 二百五十 二百五十 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 受持诵读 受持誦讀 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 嚼杨枝 嚼楊枝 嚼楊枝 Scroll 1
1 诸众生说 諸眾生說 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
1 声闻弟子 聲聞弟子 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 数什多 數甚多 其數甚多 Scroll 1
1 等法 等法 八聖道分如是等法 Scroll 1
1 千二百五 千二百五 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 难事 難事 行此難事 Scroll 1
1 无量诸天 無量諸天 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 佛告 佛告 佛告長老舍利弗 Scroll 1
1 大弟子 大弟子 如是等諸大弟子 Scroll 1
1 树及 樹及 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 种乐 種樂 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 欲生 欲生 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 受持呪 受持呪 受持呪法 Scroll 1
1 白光 白光 白色白光 Scroll 1
1 六时天雨 六時天雨 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
1 其中多 其中多 其中多有一生補處 Scroll 1
1 赤色赤 赤色赤 赤色赤光 Scroll 1
1 青光 青光 青色青光 Scroll 1
1 量寿 量壽 西方世界有無量壽佛 Scroll 1
1 佛国土成就 佛國土成就 其佛國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
1 阿逸多菩萨 阿逸多菩薩 阿逸多菩薩 Scroll 1
1 西方过 西方過 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 执持名号 執持名號 執持名號 Scroll 1
1 日日恒 日日恆 日日恒爾 Scroll 1
1 往生净土 往生淨土 說往生淨土呪 Scroll 1
1 在舍卫国 在舍衛國 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 六时出和雅音 六時出和雅音 晝夜六時出和雅音 Scroll 1
1 舍利弗及 舍利弗及 舍利弗及諸比丘 Scroll 1
1 前跪 前跪 於形象前跪 Scroll 1
1 八功德 八功德 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 夜澡 夜澡 晨夜澡漱 Scroll 1
1 形象前 形象前 於形象前跪 Scroll 1
1 命浊中 命濁中 命濁中 Scroll 1
1 伽弥 伽彌 伽彌膩 Scroll 1
1 阿弥陀佛常住 阿彌陀佛常住 阿彌陀佛常住其頂 Scroll 1
1 过十万 過十萬 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 七宝池 七寶池 極樂國土有七寶池 Scroll 1
1 天平寺 天平寺 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 龟茲三藏鸠摩罗什 龜茲三藏鳩摩羅什 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 四日 四日 若四日 Scroll 1
1 佛在 佛在 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 闻佛 聞佛 聞佛所說 Scroll 1
1 命终时 命終時 其人臨命終時 Scroll 1
1 摩诃工作室 摩訶工作室 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 阶道 階道 四邊階道 Scroll 1
1 三藏鸠摩罗什译 三藏鳩摩羅什譯 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 舍卫国只树给孤独园 舍衛國祇樹給孤獨園 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 众生生 眾生生 極樂國土眾生生者 Scroll 1
1 香洁 香潔 微妙香潔 Scroll 1
1 阿弥陀国 阿彌陀國 命終之後任運往生阿彌陀國 Scroll 1
1 百千 百千 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 及释提桓因 及釋提桓因 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 黄色黄 黃色黃 黃色黃光 Scroll 1
1 释提桓因等 釋提桓因等 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 金沙布 金沙布 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 五日 五日 若五日 Scroll 1
1 十劫 十劫 於今十劫 Scroll 1
1 作天乐 作天樂 常作天樂 Scroll 1
1 佛说阿弥陀经卷第一 佛說阿彌陀經卷第一 佛說阿彌陀經卷第一 Scroll 1
1 池底 池底 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 土众生 土眾生 其土眾生聞是音已 Scroll 1
1 新式标点 新式標點 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 悉念佛 悉念佛 皆悉念佛 Scroll 1
1 六日 六日 若六日 Scroll 1
1 龙树菩萨愿 龍樹菩薩願 龍樹菩薩願生安養 Scroll 1
1 生阿弥陀佛 生阿彌陀佛 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 上方世界 上方世界 上方世界有梵音佛 Scroll 1
1 千种 千種 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 多婆 多婆 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 昼夜受持 晝夜受持 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 西方世界有无 西方世界有無 西方世界有無量壽佛 Scroll 1
1 迦兰哆 迦蘭哆 毘迦蘭哆 Scroll 1
1 终时 終時 是人終時 Scroll 1
1 十方国 十方國 照十方國無所障礙 Scroll 1
1 南方世界 南方世界 南方世界有日月燈佛 Scroll 1
1 青色青 青色青 青色青光 Scroll 1
1 量无边 量無邊 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 罪悉 罪悉 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 人云 人雲 其人云 Scroll 1
1 下方世界 下方世界 下方世界有師子佛 Scroll 1
1 阿修罗等 阿修羅等 阿修羅等 Scroll 1
1 众妙华 眾妙華 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 微风吹 微風吹 微風吹動 Scroll 1
1 日夜六时 日夜六時 日夜六時各誦三七遍 Scroll 1
1 黄光 黃光 黃色黃光 Scroll 1
1 合掌诵 合掌誦 合掌誦三七遍 Scroll 1
1 佛不思议界 佛不思議界 稱讚諸佛不可思議功德 Scroll 1
1 中莲花 中蓮花 池中蓮花 Scroll 1
1 国名曰 國名曰 是故彼國名曰極樂 Scroll 1
1 佛有无 佛有無 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 世界名曰 世界名曰 有世界名曰極樂 Scroll 1
1 生念佛 生念佛 聞是音者皆自然生念佛 Scroll 1
1 诸天大众 諸天大眾 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 亿佛 億佛 供養他方十萬億佛 Scroll 1
1 等无量 等無量 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 娑婆国土五浊恶世 娑婆國土五濁惡世 能於娑婆國土五濁惡世 Scroll 1
1 告长老 告長老 佛告長老舍利弗 Scroll 1
1 方等罪 方等罪 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 往生阿弥陀佛 往生阿彌陀佛 即得往生阿彌陀佛極樂國土 Scroll 1
1 众生无有 眾生無有 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
1 重行 重行 七重行樹 Scroll 1
1 大须弥佛 大須彌佛 大須彌佛 Scroll 1
1 清旦 清旦 常以清旦 Scroll 1
1 僧千 僧千 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 充满其中 充滿其中 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 生安养 生安養 龍樹菩薩願生安養 Scroll 1
1 今十 今十 於今十劫 Scroll 1
1 二日 二日 若二日 Scroll 1
1 布地 布地 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 三日 三日 若三日 Scroll 1
1 功德不思议界 功德不思議界 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 人终 人終 是人終時 Scroll 1
1 天雨曼陀罗华 天雨曼陀羅華 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
1 须弥相佛 須彌相佛 須彌相佛 Scroll 1
1 照十方 照十方 照十方國無所障礙 Scroll 1
1 闻说阿弥陀佛 聞說阿彌陀佛 聞說阿彌陀佛 Scroll 1
1 阿弥陀佛欲 阿彌陀佛欲 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 净土呪 淨土呪 說往生淨土呪 Scroll 1
1 须弥光佛 須彌光佛 須彌光佛 Scroll 1
1 伽哆 伽哆 哆他伽哆夜 Scroll 1
1 阿弥陀佛不思议界 阿彌陀佛不思議界 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
1 弥多 彌多 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 七日 七日 若七日 Scroll 1
1 诵读功德 誦讀功德 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 自然生 自然生 聞是音者皆自然生念佛 Scroll 1
1 所知识 所知識 眾所知識 Scroll 1
1 世间说 世間說 為一切世間說此難信之法 Scroll 1
1 众所知 眾所知 眾所知識 Scroll 1
1 语及 語及 汝等皆當信受我語及諸佛所說 Scroll 1
1 地夜 地夜 哆地夜他 Scroll 1
1 寺锈 寺銹 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 佛寿命 佛壽命 彼佛壽命及其人民 Scroll 1
1 上善人 上善人 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 宝行 寶行 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 悉耽 悉耽 悉耽婆毘 Scroll 1
1 干陀诃提菩萨 乾陀訶提菩薩 乾陀訶提菩薩 Scroll 1
1 頗梨合成 頗梨合成 頗梨合成 Scroll 1
1 吹动 吹動 微風吹動 Scroll 1
1 供养他方 供養他方 供養他方十萬億佛 Scroll 1
1 令法音宣流 令法音宣流 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 大比丘僧 大比丘僧 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 人等 人等 是諸人等 Scroll 1
1 说往生 說往生 說往生淨土呪 Scroll 1