NTI Buddhist Text Reader

Glossary and Vocabulary for Sukhāvatīvyūhasūtra / The Amitabha Sutra / The Smaller Sutra on Amitāyus 《阿彌陀經》

Word count: 1276, unique words: 471, character count: 2128

Contents

 1. Keywords
 2. People and Places
 3. Glossary
 4. Frequencies of Lexical Words
 5. Bigrams

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus, filtered to only Buddhist terms

Simplified Traditional Pinyin English
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
佛说阿弥陀经 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra
阿弥陀佛 阿彌陀佛
 1. Ēmítuó Fó
 2. amítuó fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
大焰肩 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha
佛国土 佛國土
 1. Fó guótǔ
 2. Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
憍梵波提 Jiāofànbōtí Gavampati
阿閦鞞 Āchùbī Aksothya / Aksobhya
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn Arhat
阿弥陀 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba
阿难陀 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda
安养 安養 ānyǎng Western Pure Land
阿逸多 阿逸多 Āyìduō Ajita
宝华德佛 寶華德佛 Bǎo Huà Dé Fó Ratnorpalasri Buddha / Jewelled Flower Virtue Buddha
宝相佛 寶相佛 Bǎo Xiāng Fó Maharatnaketu Buddha / Jewelled Appearance Buddha
薄俱罗 薄俱羅 Báojūluó Vakkula
北方 Běi Fāng The North
宾头卢颇罗堕 賓頭盧頗羅墮 Bīntóulúpōluóduò Pindola
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression
常精进 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta
持法佛 Chí Fǎ Fó Dharmadhara Buddha / Dharma Maintaining Buddha
大光佛 Dà Guāng Fó Mahaprabha Buddha / Great Light Buddha
大明佛 Dà Míng Fó Maharasmiprabha Buddha / Great Brightness Buddha
大焰肩 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha
达摩佛 達摩佛 Dámó Fó Dharma Buddha
大须弥 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法幢佛 Fǎ Chuáng Fó Dharmadhvaja Buddha / Dharma Curtain Buddha
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵音佛 Fànyīn Fó Brahmaghosa Buddha / Pure Sound Buddha
佛说阿弥陀经 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra
干陀诃提 乾陀訶提 Gàntuóhētí Gandhastin
龟茲 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha
迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin
见一切义佛 見一切義佛 Jiàn Yīqiè yì Fó Sarvarthadarsa Buddha / Vision of all Meaning Buddha
见浊 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views
劫浊 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration
净光佛 淨光佛 Jìng Guāng Fó Suddharasmi Buddha / Pure Light Buddha
净土 淨土 Jìng Tǔ Pure Land
金沙 Jīnshā Jinsha
离婆多 離婆多 Lípóduō Revata
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
妙音佛 Miàoyīn Fó Manjughosa / Wonderful Sound Buddha
名光佛 Míng Guāng Fó Yasahprabha Buddha / Famous Light Buddha
名闻佛 名聞佛 Míng Wén Fó Yasas Buddha / Well-Known Buddha
名闻光 名聞光 Míng Wén Guāng Yashprabha / Well-Known Light Buddha
命浊 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃劫宾那 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahakaphina
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃目乾连 摩訶目乾連 Móhēmùgànlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana
难沮佛 難沮佛 Nán Jǔ Fó Duspradharsa Buddha / Hard to Injure Buddha
难陀 難陀 Nántuó Nanda
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
日生佛 Rì Shēng Fó Adityasambhava Buddha / Sun Birth Buddha
日月灯 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha
如须弥山佛 如須彌山佛 Rú xūmí Shān Fó Sumerukalpa Buddha / Such as Mount Sumeru Buddha
三恶道 三惡道 Sān è Dào Three Lower Realms / Three Hell Realms
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三藏鸠摩罗什 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
声闻 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
舍卫国 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi
师子佛 師子佛 Shī Zǐ Fó Simha Buddha / Lion Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
宿王佛 Sù Wáng Fó Naksatraraja Buddha / King of Past Lives Buddha
娑罗树王佛 娑羅樹王佛 Suō Luó Shù Wáng Fó Salendraraja Buddha / Sala Tree King Buddha
娑婆国土 娑婆國土 Suōpó Guótǔ Saha Lokadhatu / Saha Land
天平 Tiān Píng Tian Ping
网明佛 網明佛 Wǎng Míng Fó Jaleniprabha Buddha / Net Brightness Buddha
文殊师利法王子 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri
五浊恶世 五濁惡世 Wǔ Zhuó è Shì Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities
无量幢佛 無量幢佛 Wúliàng Chuáng Fó Amitadhvaja Buddha / Measureless Curtain Buddha
无量精进 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha
无量相佛 無量相佛 Wúliàng Xiāng Fó Amitaskmdha Buddha / Measureless Appearance Buddha
香光佛 Xiāng Guāng Fó Gamdhaprabhasa Buddha / Fragrant Light Buddha
香上佛 Xiāng Shàng Fó Gamdhottama Buddha / Superior Fragrance Buddha
西方 Xīfāng the West
西方世界 xīfāng shìjiè Western world
须弥灯 須彌燈 xū Mí Dēng Merupradipa / Sumeru Lamp Buddha
须弥光 須彌光 xūmíguāng Meruprabhasa / Sumeru Light Buddha
须弥相 須彌相 xūmíxiāng Merudhvaja / Sumeru Appearance Buddha
焰肩佛 Yàn Jiān Fó Maharcislamdha Buddha / Blazing Shoulders Buddha
姚秦 姚秦 Yáo Qín Later Qin
耶舍 yéshè Narendrayaśas
杂色宝华严身佛 雜色寶華嚴身佛 Zásè Bǎo Huà Yán Shēn Fó Ratnakusumasampuspitagatra Buddha / Multi-colored Jewel and Flower Adornmed Body Buddha
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
众生浊 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings
周梨槃陀迦 Zhōulípántuójiā Suddhipanthaka
最胜音佛 最勝音佛 Zuì Shèng Yīn Fó Dumdubhisvaranirghosa Buddha / Most Victorious Sound Buddha

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 110.

Simplified Traditional Pinyin English
a e
阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm
八圣道分 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
biàn karmasthana / kammaṭṭhāna / an object of meditation
比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu
cháng constant / persistent / long-lasting / eternal / nitya
常住 chángzhù permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
成佛 chéng Fó to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. attained / achieved
 2. a means of accomplishing something
 3. attainment / siddhi
出和雅音 chū hé yǎ yīn Sounds of Harmony and Elegance
an element
大阿罗汉 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大菩萨 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva
dào the path leading to the cessation of suffering
Earth / di
颠倒 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
法音宣流 法音宣流 fǎ yīn xuān liú Sound of the Dharma Spreads
发愿 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
法师 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛光 Fó guāng
 1. the glory of the Buddha
 2. Buddha' halo
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
福德因缘 福德因緣 fú Dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
广 guǎng vaipulya / vast / extended
恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. Join Palms
欢喜 歡喜 huānxǐ Joy
huì a religious assembly
护念 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
jiā jia
jiā gha / ga
jié a kalpa / an eon
jīng a sutra / a sūtra
li
六时 六時 liù shí the six four hour periods of the day
妙华 妙華 miào Huà Wonderful Flower
miè the cessation of suffering
míng wisdom / vidyā
南无 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti
念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
菩萨 菩薩 púsà bodhisatta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
ruò re
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
sēng a monk
莎婆诃 莎婆訶 shā pó hē svāhā
善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family
善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family
善人 shànrén a wholesome person / a good person
少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue
舍利 shèlì ashes or relics after cremation
shēng birth
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
十恶 十惡 shí è the ten evils
十方 shí sāng the ten directions
世间天 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings
世界 shìjiè a world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold
说法 說法 shuō fǎ to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
temple / monastery / vihāra
四重 sì zhòng four grave prohibitions
天乐 天樂 tiān yuè heavenly music
往生 wǎng shēng a future life
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
mo
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
无边 無邊 wúbiān Boundless
无量寿佛 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha
希有 xī yǒu Rare
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
香火 xiānghuǒ to burn incense
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn faith / confidence
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
杨枝 楊枝 yáng zhī willow branch
manas / mind / mentation
一心不乱 一心不亂 yī xīn bù luàn Mind
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
yǒu becoming / bhāva
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
云海 雲海 yúnhǎi Cloud Ocean
长老 長老 zhǎnglǎo an elder monastic
众苦 眾苦 zhòngkǔ all suffering
众生 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
罪報 罪報 zuìbào retribution

Frequencies of Lexical Words

Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
38 舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta 長老舍利弗
36 Buddha / Awakened One 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
16 guó a country / a state / a kingdom 其國眾生無有眾苦
15 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 八功德水充滿其中
14 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 但可以無量無邊阿僧祇劫說
13 děng et cetera / and so on 如是等諸大弟子
12 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 其國眾生無有眾苦
11 xìn to believe / to trust 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
11 shēng to be born / to give birth 此鳥實是罪報所生
10 極樂 jílè bliss 有世界名曰極樂
10 不可思議 bù kě sīyì inconceivable / unimaginable / unfathomable 讚歎阿彌陀佛不可思議功德
9 jīng to go through / to experience 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
9 國土 guótǔ homeland / country / land 極樂國土
8 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
8 yán to speak / to say / said 故說此言
8 護念 hùniàn for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
7 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
7 shǔ to count 其數甚多
7 wén to hear 其土眾生聞是音已
7 汝等 rǔ děng you all 汝等眾生
6 恒河沙 hénghéshā grains of sand in the Ganges River / innumerable 如是等恒河沙數諸佛
6 rén person / people / a human being 與大比丘僧千二百五十人俱
6 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 遍覆三千大千世界
6 誠實 chéngshí honest / honorable / truthful 說誠實言
6 day of the month / a certain day 若二日
6 guǎng wide / large / vast 各於其國出廣長舌相
6 duō quiver / woolen cloth 哆他伽哆夜
6 zhòu mantra 說往生淨土呪
6 to cover 遍覆三千大千世界
6 佛國土 Fó guótǔ buddhakṣetra / a Buddha land 彼佛國土
6 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 應當發願
6 shé tongue 各於其國出廣長舌相
5 阿彌陀 Āmítuó Amitabha / Amithaba 號阿彌陀
5 無量 wúliàng unlimited / immeasurable 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
5 to reach 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
5 nán difficult 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
5 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 有世界名曰極樂
5 full / complete 南無阿彌多婆夜
5 jīn today / modern / present / current / this / now 今現在說法
4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 極樂國土成就如是功德莊嚴
4 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦此呪者
4 zuò to do 常作天樂
4 shòu to suffer / to be subjected to 但受諸樂
4 往生 wǎng shēng a future life 即得往生阿彌陀佛極樂國土
4 菩薩 púsà bodhisatta 阿逸多菩薩
4 night 南無阿彌多婆夜
4 method / way 八聖道分如是等法
4 niǎo bird 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
4 jiā gha / ga 哆他伽哆夜
4 佛說阿彌陀經 Fó Shuō Āmítuó Jīng The Amitabha Sutra 佛說阿彌陀經
4 néng can / able 非是算數之所能知
4 yīn sound / noise 其音演暢五根
4 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人
4 guāng light 青色青光
4 seven 七重欄楯
4 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 若有善男子
4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 極樂國土成就如是功德莊嚴
3 命終 mìng zhōng to die / to end a life 其人臨命終時
3 bǎo a jewel / gem / a treasure 皆是四寶周匝圍繞
3 to adjoin / to border 都婆毘
3 sēng a monk 與大比丘僧千二百五十人俱
3 應當 yīngdāng should / ought to 應當發願
3 六時 liù shí the six four hour periods of the day 晝夜六時天雨曼陀羅華
3 chí pool / pond / reservoir 極樂國土有七寶池
3 zhī to know / to be aware 非是算數之所能知
3 grandmother / matron / mother-in-law 南無阿彌多婆夜
3 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 其中多有一生補處
3 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無量無邊阿僧祇劫
3 li 阿彌唎
3 hào number, such as day of a month or name of a ship 號阿彌陀
3 xíng to walk / to move 七重行樹
3 zhòng heavy 七重欄楯
3 earth / soil / dirt 其土有佛
3 晝夜 zhòuyè day and night 晝夜六時天雨曼陀羅華
3 soil / ground / land 池底純以金沙布地
3 to know / to learn / to be informed of 皆悉念佛
2 happy / glad / cheerful / joyful 但受諸樂
2 念法 niàn fǎ to recollect or chant the Dharma / dharmānusmṛti 念法
2 三藏 Sān Zàng Tripitaka 耶舍三藏誦此呪
2 其中 qízhōng among 八功德水充滿其中
2 shí real / true / honest / really 此鳥實是罪報所生
2 大焰肩 Dà Yàn Jiān Maharciskamdha / Great Blazing Shoulders Buddha 大焰肩佛
2 jiā jia 毘迦蘭哆
2 shù tree 七重行樹
2 之後 zhīhòu after / following / later 命終之後任運往生
2 shí time / a period of time 其人臨命終時
2 算數 suànshù arithmetic 非是算數之所能知
2 desire 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
2 五濁惡世 Wǔ Zhuó è Shì Saha World / Sahā World / Sahalokadhatu / the World of Suffering / the Evil World of the Five Turbidities 能於娑婆國土五濁惡世
2 名曰 míng yuē to be named / to be called 有世界名曰極樂
2 羅網 luówǎng a net / a fishing net / a bird net 七重羅網
2 微妙 wēimiào subtle / delicate / fine / tricky / skillful 微妙香潔
2 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally 命終之後任運往生
2 弟子 dìzi disciple 如是等諸大弟子
2 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗
2 shì matter / thing / item 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
2 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持呪法
2 xīn heart 念僧之心
2 zhòng many / numerous 眾所知識
2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
2 阿僧祇劫 āsēngzhǐ jié an asankhyeya kalpa 無量無邊阿僧祇劫
2 諸眾 zhūzhòng numerous 是諸眾鳥
2 yín silver
2 頗梨 pōlí a kind of crystal 頗梨合成
2 耶舍 yéshè Narendrayaśas 耶舍三藏誦此呪
2 idea 於汝意云何
2 yuàn to hope / to wish / to desire 願生彼國
2 琉璃 liúlí lapis lazuli / lazurite 琉璃
2 名為 míngwèi to be called 彼土何故名為極樂
2 lái to come 阿彌陀佛成佛已來
2 four 皆是四寶周匝圍繞
2 三七 sānqī pseudoginseng 日夜六時各誦三七遍
2 chì red / scarlet 赤珠
2 shàng top / a high position 上有樓閣
2 十萬 shí wàn one hundred thousand 從是西方過十萬億佛土
2 niàn to read aloud / to recite 念僧
2 shí ten 與大比丘僧千二百五十人俱
2 zhōng middle / during / inside 池中蓮花
2 jīn gold
2 無量壽佛 Wúliàng Shòu Fó Amitayus Buddha / Measureless Life Buddha 西方世界有無量壽佛
2 世間 shìjiān world 為諸眾生說是一切世間難信之法
2 one hundred million 從是西方過十萬億佛土
2 qián front 阿彌陀佛與諸聖眾現在其前
2 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 皆悉念佛
2 qiān one thousand 與大比丘僧千二百五十人俱
2 big / great / huge / large / major 如是等諸大弟子
1 無量相佛 Wúliàng Xiāng Fó Amitaskmdha Buddha / Measureless Appearance Buddha 無量相佛
1 guì to kneel 於形象前跪
1 惱亂 nǎoluàn to disrupt / to disturb / to bother / to trouble 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 zài in / at 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 shí knowledge 眾所知識
1 dǐng peak / top 阿彌陀佛常住其頂
1 釋迦牟尼佛 Shìjiāmóuní Sakyamuni Buddha / Śākyamuni Buddha 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
1 迦陵頻伽 jiālíngpínjiā a kalavinka bird 迦陵頻伽
1 梵音佛 Fànyīn Fó Brahmaghosa Buddha / Pure Sound Buddha 上方世界有梵音佛
1 白鵠 báihú a white swan 白鵠
1 楊枝 yáng zhī willow branch 嚼楊枝
1 temple / monastery / vihāra 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 dào way / road / path 四邊階道
1 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life 其中多有一生補處
1 青色 qīngsè green blue / cyan 青色青光
1 出和雅音 chū hé yǎ yīn Sounds of Harmony and Elegance 晝夜六時出和雅音
1 clothes worn by a monk 各以衣裓盛眾妙華
1 經受 jīngshòu to undergo / to endure / to withstand 聞是經受持者
1 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 從是西方過十萬億佛土
1 shù to rinse one's mouth with water / to gargle 晨夜澡漱
1 四重 sì zhòng four grave prohibitions 即滅四重
1 chéng to fill / to hold / to contain / to ladle / to pick up with a utensil 各以衣裓盛眾妙華
1 一心不亂 yī xīn bù luàn Mind 一心不亂
1 clothes 各以衣裓盛眾妙華
1 book / volume
1 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard 如是我聞
1 難陀 Nántuó Nanda 難陀
1 dialect / language / speech 汝等皆當信受我語及諸佛所說
1 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 佛說阿彌陀經卷第一
1 lóu a storied building 樓馱
1 北方 Běi Fāng The North 北方世界有焰肩佛
1 鬼神 guǐshén spirits and devils / a demon 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 zhū pearl / bead 赤珠
1 薄俱羅 Báojūluó Vakkula 薄俱羅
1 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 即滅四重
1 to go 作禮而去
1 jié take by force, coerce 於今十劫
1 供養 gōngyàng to make offerings / to provide offerings / to worship 供養他方十萬億佛
1 三惡道 Sān è Dào Three Lower Realms / Three Hell Realms 其佛國土尚無三惡道之名
1 周匝 zhōu zā to go around / to go through 皆是四寶周匝圍繞
1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 極樂國土有七寶池
1 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
1 安養 ānyǎng Western Pure Land 龍樹菩薩願生安養
1 阿逸多 Āyìduō Ajita 阿逸多菩薩
1 日月燈 Rì Yuè Dēng Candrasuryapradipa / Sun Moon Lamp Buddha 南方世界有日月燈佛
1 讚歎 zàntàn to praise 讚歎阿彌陀佛不可思議功德
1 乾陀訶提 Gàntuóhētí Gandhastin 乾陀訶提菩薩
1 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail 煩惱濁
1 自然 zìrán nature 聞是音者皆自然生念佛
1 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila 摩訶拘絺羅
1 迦留陀夷 Jiāliútuóyí Kalodayin 迦留陀夷
1 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha 無量精進佛
1 方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended 謗方等罪悉得除滅
1 香上佛 Xiāng Shàng Fó Gamdhottama Buddha / Superior Fragrance Buddha 香上佛
1 qīng green or blue 青色青光
1 chún pure 池底純以金沙布地
1 duò to carry on one's back 樓馱
1 莎婆訶 shā pó hē svāhā 莎婆訶
1 zhōng end / finish 是人終時
1 師子佛 Shī Zǐ Fó Simha Buddha / Lion Buddha 下方世界有師子佛
1 比丘 bǐqiū Bhiksu / a monk / bhikṣu / bhikkhu 舍利弗及諸比丘
1 娑羅樹王佛 Suō Luó Shù Wáng Fó Salendraraja Buddha / Sala Tree King Buddha 娑羅樹王佛
1 達摩佛 Dámó Fó Dharma Buddha 達摩佛
1 合成 héchéng to compose / to constitute 頗梨合成
1 天雨 tiānyǔ a rain shower 晝夜六時天雨曼陀羅華
1 jiáo to chew 嚼楊枝
1 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 罪報 zuìbào retribution 此鳥實是罪報所生
1 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 彼佛有無量無邊聲聞弟子
1 cotton cloth 池底純以金沙布地
1 須彌燈 xū Mí Dēng Merupradipa / Sumeru Lamp Buddha 須彌燈佛
1 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà Nāgārjuna 龍樹菩薩願生安養
1 妙音佛 Miàoyīn Fó Manjughosa / Wonderful Sound Buddha 妙音佛
1 上方 shàng fāng top 上方世界有梵音佛
1 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說此經已
1 gǎn to feel / to move / to touch / to affect 夢感此呪
1 大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu 與大比丘僧千二百五十人俱
1 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 并諸菩薩摩訶薩
1 上聲 shàngshēng falling and rising tone / third tone 上聲
1 飯食 fànshí food 飯食經行
1 周梨槃陀迦 Zhōulípántuójiā Suddhipanthaka 周梨槃陀迦
1 壽命 shòumìng life span / life expectancy 彼佛壽命及其人民
1 bàng to slander / to defame / to speak ill of 謗方等罪悉得除滅
1 fāng square / quadrilateral / one side 供養他方十萬億佛
1 常住 chángzhù a long-term resident / permanent residence 阿彌陀佛常住其頂
1 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 姚秦 Yáo Qín Later Qin 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 變化 biànhuà to change 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 眾苦 zhòngkǔ all suffering 其國眾生無有眾苦
1 嚴飾 yánshì to decorate 馬瑙而嚴飾之
1 離婆多 Lípóduō Revata 離婆多
1 譬如 pì rú to make an analogy, such as 譬如百千種樂同時俱作
1 食時 shíshí mealtime 即以食時
1 蓮花 liánhuā a lotus / a lotus flower 池中蓮花
1 shǎo few / little
1 下方 xiàfāng beneath / underneath / underside 下方世界有師子佛
1 大明佛 Dà Míng Fó Maharasmiprabha Buddha / Great Brightness Buddha 大明佛
1 大阿羅漢 dà aluóhàn great Arhat 皆是大阿羅漢
1 持法佛 Chí Fǎ Fó Dharmadhara Buddha / Dharma Maintaining Buddha 持法佛
1 greasy / soft / unctuous / intimate 伽彌膩
1 福德因緣 fú Dé yīn yuán Blessing, Virtue, and the Right Causes and Conditions 不可以少善根福德因緣
1 yǎn to perform / to play / to act 其音演暢五根
1 míng bright / brilliant 彼佛光明無量
1 誦讀 sòngdú to read aloud 何況晝夜受持誦讀功德不可思議
1 劫濁 jiézhuó Kalpa Degeneration / Kalpakashaya / period of degeneration 劫濁
1 寶華德佛 Bǎo Huà Dé Fó Ratnorpalasri Buddha / Jewelled Flower Virtue Buddha 寶華德佛
1 huì can / be able to 得與如是諸上善人俱會一處
1 圍繞 wéirǎo to revolve around / to center on / to circumambulate 皆是四寶周匝圍繞
1 gào to tell / to say / said / told 佛告長老舍利弗
1 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri 文殊師利法王子
1 zǎo bath 晨夜澡漱
1 工作室 gōngzuòshì studio / workshop 摩訶工作室提供新式標點
1 chàng joyful / happy / smooth / fluent 其音演暢五根
1 日夜 rìyè day and night / around the clock 日夜六時各誦三七遍
1 lín to face / to overlook 其人臨命終時
1 妙華 miào Huà Wonderful Flower 各以衣裓盛眾妙華
1 南方 Nánfāng the South 南方世界有日月燈佛
1 提供 tígōng to supply / to provide 摩訶工作室提供新式標點
1 xiù to corrode / to rust 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 常精進 Chángjīngjìn Nityodyukta 常精進菩薩
1 眾生濁 zhòngshēng zhuó Sentient Being Degeneration / Sattvakashaya / the period of corruption of all living beings 眾生濁
1 qīng clear / distinct / complete / pure 常以清旦
1 須彌光 xūmíguāng Meruprabhasa / Sumeru Light Buddha 須彌光佛
1 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 五逆
1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 與如是等諸大菩薩
1 宿王佛 Sù Wáng Fó Naksatraraja Buddha / King of Past Lives Buddha 宿王佛
1 gain / advantage / benefit 我見是利
1 名聞佛 Míng Wén Fó Yasas Buddha / Well-Known Buddha 名聞佛
1 bái white 白色白光
1 娑婆國土 Suōpó Guótǔ Saha Lokadhatu / Saha Land 能於娑婆國土五濁惡世
1 dān to indulge in / to delay 悉耽婆毘
1 zhǐ to open 抧多迦隸
1 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說阿彌陀佛
1 香光佛 Xiāng Guāng Fó Gamdhaprabhasa Buddha / Fragrant Light Buddha 香光佛
1 zhǒng kind / type 譬如百千種樂同時俱作
1 dào to arrive 還到本國
1 bǎi one hundred 譬如百千種樂同時俱作
1 日日 rìrì every day 日日恒爾
1 障礙 zhàngài barrier / obstruction / hindrance / impediment / obstacle 照十方國無所障礙
1 難沮佛 Nán Jǔ Fó Duspradharsa Buddha / Hard to Injure Buddha 難沮佛
1 阿難陀 Ānántuó Ananda / Ānanda 阿難陀
1 to be attached to 抧多迦隸
1 人民 rénmín the people 彼佛壽命及其人民
1 淨光佛 Jìng Guāng Fó Suddharasmi Buddha / Pure Light Buddha 淨光佛
1 網明佛 Wǎng Míng Fó Jaleniprabha Buddha / Net Brightness Buddha 網明佛
1 香火 xiānghuǒ to burn incense 然香火
1 少善根 shǎo shàngēn few good roots / little virtue 不可以少善根福德因緣
1 聖眾 shèngzhòng holy ones 阿彌陀佛與諸聖眾現在其前
1 黃色 huángsè yellow 黃色黃光
1 東方 dōngfāng The East / The Orient 東方亦有阿閦鞞佛
1 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 皆阿羅漢
1 西方 Xīfāng the West 從是西方過十萬億佛土
1 Jié Jie 微妙香潔
1 見一切義佛 Jiàn Yīqiè yì Fó Sarvarthadarsa Buddha / Vision of all Meaning Buddha 見一切義佛
1 雜色 zásè multi-colored 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
1 lìng to make / to cause to be / to lead 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 如須彌山佛 Rú xūmí Shān Fó Sumerukalpa Buddha / Such as Mount Sumeru Buddha 如須彌山佛
1 舍衛國 Shèwèi Guó Śrāvastī / Sravasti / Savatthi 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 祇樹給孤獨園 zhǐshùgěi gūdú yuán Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana 佛在舍衛國祇樹給孤獨園
1 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa 摩訶迦葉
1 天平 Tiān Píng Tian Ping 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪
1 dòng to move / to act 微風吹動
1 八聖道分 Bā Shèng Dào Fèn The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 八聖道分如是等法
1 執持 zhíchí to hold firmly 執持名號
1 曼陀羅華 màntuóluó huà mandārava flower / mandāra flower / coral tree flower 晝夜六時天雨曼陀羅華
1 阿鞞跋致 ābībázhì avaivartika / non-retrogression 皆是阿鞞跋致
1 外國 wàiguó foreign country 經本外國不來
1 日生佛 Rì Shēng Fó Adityasambhava Buddha / Sun Birth Buddha 日生佛
1 shuǐ water 八功德水充滿其中
1 今生 jīnshēng this life 若今生
1 十方 shí sāng the ten directions 照十方國無所障礙
1 dàn dawn / morning / day-break / day 常以清旦
1 five 若五日
1 成佛 chéng Fó to become a Buddha 阿彌陀佛成佛已來
1 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 說往生淨土呪
1 chí to grasp / to hold 聞是經受持者
1 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 其音演暢五根
1 甚多 shén duō extremely many 其數甚多
1 我見 wǒ jiàn the view of a self 我見是利
1 須彌相 xūmíxiāng Merudhvaja / Sumeru Appearance Buddha 須彌相佛
1 lán Lan 毘迦蘭哆
1 七菩提分 qī pútí fēn seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七菩提分
1 作禮 zuòlǐ to salute / to greet / to bow to 作禮而去
1 金沙 Jīnshā Jinsha 池底純以金沙布地
1 天樂 tiān yuè heavenly music 常作天樂
1 說法 shuō fǎ a statement / wording 今現在說法
1 mèng a dream 夢感此呪
1 孔雀 kǒngquè a peacock 孔雀
1 chén morning / dawn / daybreak 晨夜澡漱
1 黃金 huángjīn gold 黃金為地
1 三藏鳩摩羅什 Sān Zàng Jiūmóluóshí Kumārajīva 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 車輪 chēlún a wheel 大如車輪
1 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 微妙香潔
1 阿修羅 āxiūluó Asura / Asura Realm 阿修羅等
1 sān three 若三日
1 所知 suǒ zhī known / what one knows 眾所知識
1 馬瑙 mǎnǎo carnelian 馬瑙而嚴飾之
1 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 心不顛倒
1 huáng yellow 黃色黃光
1 jiē stairs / steps 四邊階道
1 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 羅睺羅
1 chuī to blow 微風吹動
1 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 合掌 hézhǎng to join palms 合掌誦三七遍
1 賓頭盧頗羅墮 Bīntóulúpōluóduò Pindola 賓頭盧頗羅墮
1 微風 wēifēng breeze / light wind 微風吹動
1 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha 大須彌佛
1 guò to cross / to go over / to pass 從是西方過十萬億佛土
1 車璩 chēqú mother-of-pearl 車璩
1 欄楯 lánshǔn balustrade / railing / a hand rail 七重欄楯
1 見濁 jiànzhuó View Degeneration / Drishtikashaya / degenerating views / period of degenerating views 見濁
1 充滿 chōngmǎn to fill to capacity 八功德水充滿其中
1 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂
1 樓閣 lóugé a tower / a building / a pavilion 上有樓閣
1 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 不可以少善根福德因緣
1 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜信受
1 除滅 chúmiè to eliminate 謗方等罪悉得除滅
1 one 得與如是諸上善人俱會一處
1 奇妙 qímiào fantastic / wonderful 彼國常有種種奇妙雜色之鳥
1 zuì an offense / guilt / a crime / a sin 謗方等罪悉得除滅
1 無量幢佛 Wúliàng Chuáng Fó Amitadhvaja Buddha / Measureless Curtain Buddha 無量幢佛
1 共命之鳥 gòng mìng zhī niǎo a jivajivaka bird 共命之鳥
1 十惡 shí è the ten evils 十惡
1 yún cloud 其人云
1 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms 彼佛國土無三惡趣
1 四邊 sì biān four sides 四邊階道
1 希有 xīyǒu uncommon 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事
1 龜茲 Guīcí Kezil / Kizil / Kuqa / Kucha 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 摩訶工作室提供新式標點
1 可以 kěyǐ can / may / possible / able to 但可以無量無邊阿僧祇劫說
1 最勝音佛 Zuì Shèng Yīn Fó Dumdubhisvaranirghosa Buddha / Most Victorious Sound Buddha 最勝音佛
1 法音宣流 fǎ yīn xuān liú Sound of the Dharma Spreads 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作
1 白色 báisè white 白色白光
1 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 為諸眾生說是一切世間難信之法
1 摩訶目乾連 Móhēmùgànlián Mahāmaudgalyāyana / Moggallāna / Maudgalyāyana 摩訶目乾連
1 雜色寶華嚴身佛 Zásè Bǎo Huà Yán Shēn Fó Ratnakusumasampuspitagatra Buddha / Multi-colored Jewel and Flower Adornmed Body Buddha 雜色寶華嚴身佛
1 舍利 shèlì ashes or relics after cremation 舍利
1 二百五 èrbǎi wǔ idiot / stupid person / a dope 與大比丘僧千二百五十人俱
1 憍梵波提 Jiāofànbōtí Gavampati 憍梵波提
1 大光佛 Dà Guāng Fó Mahaprabha Buddha / Great Light Buddha 大光佛
1 eight 八功德水充滿其中
1 to translate / to interpret 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯
1 無有 wú yǒu is not 其國眾生無有眾苦
1 赤色 chìsè red 赤色赤光
1 善人 shànrén a wholesome person / a good person 得與如是諸上善人俱會一處
1 爾時 ěr shí at that time 爾時
1 鸚鵡 yīngwǔ parrot 鸚鵡
1 焰肩佛 Yàn Jiān Fó Maharcislamdha Buddha / Blazing Shoulders Buddha 北方世界有焰肩佛
1 名聞光 Míng Wén Guāng Yashprabha / Well-Known Light Buddha 名聞光佛
1 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana 摩訶迦栴延
1 摩訶 móhē great 摩訶工作室提供新式標點
1 liù six 若六日
1 zhào to illuminate / to shine / to reflect 照十方國無所障礙
1 wèi to call 汝勿謂
1 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahakaphina 摩訶劫賓那
1 rabbit
1 一日 yī rì first of the month 若一日
1 chù a place / location / a spot / a point 得與如是諸上善人俱會一處
1 命濁 mìng zhuó Life-span Degeneration / Ayukashaya / degenerated human lifespan / the period of shortened human lifespan 命濁中
1 佛光 Fó guāng Fo Guang 彼佛光明無量
1 稱說 chēngshuō to declare / to state / to call / to name 亦稱說我不可思議功德
1 寶相佛 Bǎo Xiāng Fó Maharatnaketu Buddha / Jewelled Appearance Buddha 寶相佛
1 bottom / base / end 池底純以金沙布地
1 經行 jīngxíng to practice something previously studied 飯食經行
1 形象 xíngxiàng image / form / figure 於形象前跪
1 一時 yīshí a period of time / a while 一時
1 名號 mínghào name 執持名號
1 èr two 若二日
1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 摩訶工作室提供新式標點
1 阿閦鞞 Āchùbī Aksothya / Aksobhya 東方亦有阿閦鞞佛
1 諸天 zhūtiān devas 及釋提桓因等無量諸天大眾俱
1 西方世界 xīfāng shìjiè Western world 西方世界有無量壽佛
1 法幢佛 Fǎ Chuáng Fó Dharmadhvaja Buddha / Dharma Curtain Buddha 法幢佛
1 世間天 shìjiān tiān world-devas / earthly kings 一切世間天
1 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無阿彌多婆夜
1 héng constant / regular / persistent 日日恒爾
1 名光佛 Míng Guāng Fó Yasahprabha Buddha / Famous Light Buddha 名光佛

Bigrams

Top 471

Frequency Simplified Traditional Example Document
9 不可思议功德 不可思議功德 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
7 护念经 護念經 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經 Scroll 1
6 说诚实 說誠實 說誠實言 Scroll 1
6 汝等众生 汝等眾生 汝等眾生 Scroll 1
6 称赞不可思议 稱讚不可思議 當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經 Scroll 1
6 覆三千大千世界 覆三千大千世界 遍覆三千大千世界 Scroll 1
6 等恒河沙 等恒河沙 如是等恒河沙數諸佛 Scroll 1
6 恒河沙数 恒河沙數 如是等恒河沙數諸佛 Scroll 1
6 极乐国土 極樂國土 極樂國土 Scroll 1
6 诚实言 誠實言 說誠實言 Scroll 1
4 功德庄严 功德莊嚴 極樂國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
3 无量无边 無量無邊 無量無邊阿僧祇劫 Scroll 1
3 众生闻 眾生聞 其土眾生聞是音已 Scroll 1
3 弥唎 彌唎 阿彌唎 Scroll 1
3 应当发愿 應當發願 應當發願 Scroll 1
3 七重 七重 七重欄楯 Scroll 1
2 婆毘 婆毘 都婆毘 Scroll 1
2 信受 信受 汝等皆當信受我語及諸佛所說 Scroll 1
2 能知 能知 非是算數之所能知 Scroll 1
2 愿生 願生 願生彼國 Scroll 1
2 大焰肩佛 大焰肩佛 大焰肩佛 Scroll 1
2 十万亿 十萬億 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
2 无边阿僧祇劫 無邊阿僧祇劫 無量無邊阿僧祇劫 Scroll 1
2 难信 難信 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
2 之后任运 之後任運 命終之後任運往生 Scroll 1
2 念僧 念僧 念僧 Scroll 1
2 昼夜六时 晝夜六時 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
2 长老舍利弗 長老舍利弗 長老舍利弗 Scroll 1
2 诸众鸟 諸眾鳥 是諸眾鳥 Scroll 1
2 国土成就 國土成就 極樂國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
2 任运往生 任運往生 命終之後任運往生 Scroll 1
2 号阿弥陀 號阿彌陀 號阿彌陀 Scroll 1
2 名曰极乐 名曰極樂 有世界名曰極樂 Scroll 1
2 诵三七 誦三七 日夜六時各誦三七遍 Scroll 1
2 行树 行樹 七重行樹 Scroll 1
2 耶舍三藏 耶舍三藏 耶舍三藏誦此呪 Scroll 1
2 发愿生 發願生 應當發願生彼國土 Scroll 1
2 国众生 國眾生 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
2 唎哆 唎哆 阿彌唎哆 Scroll 1
2 命终之后 命終之後 命終之後任運往生 Scroll 1
1 功德不可思议 功德不可思議 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 及释提桓因 及釋提桓因 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 无有众苦 無有眾苦 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
1 五日 五日 若五日 Scroll 1
1 世界名曰 世界名曰 有世界名曰極樂 Scroll 1
1 众所知 眾所知 眾所知識 Scroll 1
1 阿弥陀佛常住 阿彌陀佛常住 阿彌陀佛常住其頂 Scroll 1
1 谤方等 謗方等 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 释迦牟尼佛能 釋迦牟尼佛能 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事 Scroll 1
1 众生无有 眾生無有 其國眾生無有眾苦 Scroll 1
1 天平寺 天平寺 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 阿閦鞞佛 阿閦鞞佛 東方亦有阿閦鞞佛 Scroll 1
1 上方世界 上方世界 上方世界有梵音佛 Scroll 1
1 三藏诵 三藏誦 耶舍三藏誦此呪 Scroll 1
1 诸天大众 諸天大眾 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 澡漱 澡漱 晨夜澡漱 Scroll 1
1 姚秦龟茲 姚秦龜茲 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 晨夜 晨夜 晨夜澡漱 Scroll 1
1 譬如百 譬如百 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 国名曰 國名曰 是故彼國名曰極樂 Scroll 1
1 亿佛国土 億佛國土 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 佛不可思议 佛不可思議 稱讚諸佛不可思議功德 Scroll 1
1 六日 六日 若六日 Scroll 1
1 法音宣流变化 法音宣流變化 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 周匝围绕 周匝圍繞 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 人终 人終 是人終時 Scroll 1
1 所知识 所知識 眾所知識 Scroll 1
1 娑婆国土五浊恶世 娑婆國土五濁惡世 能於娑婆國土五濁惡世 Scroll 1
1 在舍卫国 在舍衛國 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 弥腻 彌膩 伽彌膩 Scroll 1
1 名闻光佛 名聞光佛 名聞光佛 Scroll 1
1 金沙布 金沙布 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 夜澡 夜澡 晨夜澡漱 Scroll 1
1 亿佛 億佛 供養他方十萬億佛 Scroll 1
1 少善根福德因缘 少善根福德因緣 不可以少善根福德因緣 Scroll 1
1 宝行 寶行 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 自然生 自然生 聞是音者皆自然生念佛 Scroll 1
1 邪鬼神 邪鬼神 現在不為一切諸邪鬼神之所惱亂 Scroll 1
1 十人 十人 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 经受持 經受持 聞是經受持者 Scroll 1
1 下方世界 下方世界 下方世界有師子佛 Scroll 1
1 吹动 吹動 微風吹動 Scroll 1
1 僧千 僧千 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 释提桓因等 釋提桓因等 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 净土呪 淨土呪 說往生淨土呪 Scroll 1
1 等无量 等無量 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 须弥相佛 須彌相佛 須彌相佛 Scroll 1
1 大比丘僧 大比丘僧 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 种乐 種樂 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 方十万 方十萬 供養他方十萬億佛 Scroll 1
1 生阿弥陀佛 生阿彌陀佛 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 执持名号 執持名號 執持名號 Scroll 1
1 树及 樹及 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 及宝 及寶 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 国土众生 國土眾生 極樂國土眾生生者 Scroll 1
1 往生阿弥陀 往生阿彌陀 命終之後任運往生阿彌陀國 Scroll 1
1 北方世界 北方世界 北方世界有焰肩佛 Scroll 1
1 须弥光佛 須彌光佛 須彌光佛 Scroll 1
1 往生阿弥陀佛 往生阿彌陀佛 即得往生阿彌陀佛極樂國土 Scroll 1
1 婆夜 婆夜 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 阿僧祇劫说 阿僧祇劫說 但可以無量無邊阿僧祇劫說 Scroll 1
1 白色白 白色白 白色白光 Scroll 1
1 哆地 哆地 哆地夜他 Scroll 1
1 佛国土成就 佛國土成就 其佛國土成就如是功德莊嚴 Scroll 1
1 阿弥陀佛成佛 阿彌陀佛成佛 阿彌陀佛成佛已來 Scroll 1
1 受持诵读 受持誦讀 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 寺锈 寺銹 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 众生生 眾生生 極樂國土眾生生者 Scroll 1
1 上善人 上善人 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 临命终 臨命終 其人臨命終時 Scroll 1
1 新式标点 新式標點 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 盛众 盛眾 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 方等罪 方等罪 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 天雨曼陀罗华 天雨曼陀羅華 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
1 闻说阿弥陀佛 聞說阿彌陀佛 聞說阿彌陀佛 Scroll 1
1 水充满 水充滿 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 重罗网 重羅網 七重羅網 Scroll 1
1 饭食经行 飯食經行 飯食經行 Scroll 1
1 过十万 過十萬 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 二日 二日 若二日 Scroll 1
1 鸟实 鳥實 此鳥實是罪報所生 Scroll 1
1 闻佛 聞佛 聞佛所說 Scroll 1
1 诸众生说 諸眾生說 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
1 香洁 香潔 微妙香潔 Scroll 1
1 宝罗网 寶羅網 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 悉念佛 悉念佛 皆悉念佛 Scroll 1
1 迦兰 迦蘭 毘迦蘭哆 Scroll 1
1 阿弥陀佛极乐 阿彌陀佛極樂 即得往生阿彌陀佛極樂國土 Scroll 1
1 人等 人等 是諸人等 Scroll 1
1 日夜六时 日夜六時 日夜六時各誦三七遍 Scroll 1
1 裓盛 裓盛 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 演畅 演暢 其音演暢五根 Scroll 1
1 嚼杨枝 嚼楊枝 嚼楊枝 Scroll 1
1 多婆 多婆 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 人临 人臨 其人臨命終時 Scroll 1
1 佛等 佛等 彼諸佛等 Scroll 1
1 池底 池底 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 百千 百千 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 人云海 人雲海 其人云 Scroll 1
1 大须弥佛 大須彌佛 大須彌佛 Scroll 1
1 充满其中 充滿其中 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 欲生 欲生 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 音演 音演 其音演暢五根 Scroll 1
1 昼夜受持 晝夜受持 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 四日 四日 若四日 Scroll 1
1 龟茲三藏鸠摩罗什 龜茲三藏鳩摩羅什 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 今发愿 今發願 今發願 Scroll 1
1 佛说阿弥陀经卷第一 佛說阿彌陀經卷第一 佛說阿彌陀經卷第一 Scroll 1
1 布地 布地 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 生安养 生安養 龍樹菩薩願生安養 Scroll 1
1 赤色赤 赤色赤 赤色赤光 Scroll 1
1 呪法 呪法 受持呪法 Scroll 1
1 往生净土 往生淨土 說往生淨土呪 Scroll 1
1 多迦 多迦 抧多迦隸 Scroll 1
1 四边阶 四邊階 四邊階道 Scroll 1
1 佛在 佛在 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 难事 難事 行此難事 Scroll 1
1 命浊中 命濁中 命濁中 Scroll 1
1 伽伽 伽伽 伽伽那 Scroll 1
1 功德水 功德水 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 微妙香 微妙香 微妙香潔 Scroll 1
1 数什多 數甚多 其數甚多 Scroll 1
1 告长老 告長老 佛告長老舍利弗 Scroll 1
1 及闻 及聞 及聞諸佛名者 Scroll 1
1 一处 一處 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 日日恒 日日恆 日日恒爾 Scroll 1
1 毘迦 毘迦 毘迦蘭哆 Scroll 1
1 今十 今十 於今十劫 Scroll 1
1 等法 等法 八聖道分如是等法 Scroll 1
1 阿弥陀佛不可思议 阿彌陀佛不可思議 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
1 阿弥陀佛国 阿彌陀佛國 欲生阿彌陀佛國者 Scroll 1
1 作天乐 作天樂 常作天樂 Scroll 1
1 须弥灯佛 須彌燈佛 須彌燈佛 Scroll 1
1 弥多 彌多 南無阿彌多婆夜 Scroll 1
1 明无量 明無量 彼佛光明無量 Scroll 1
1 赞叹阿弥陀佛 讚歎阿彌陀佛 讚歎阿彌陀佛不可思議功德 Scroll 1
1 舍卫国只树给孤独园 舍衛國祇樹給孤獨園 佛在舍衛國祇樹給孤獨園 Scroll 1
1 锈法师 銹法師 天平寺銹法師從耶舍三藏口受此呪 Scroll 1
1 抧多 抧多 抧多迦隸 Scroll 1
1 六时出和雅音 六時出和雅音 晝夜六時出和雅音 Scroll 1
1 诵读功德 誦讀功德 何況晝夜受持誦讀功德不可思議 Scroll 1
1 三藏鸠摩罗什译 三藏鳩摩羅什譯 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 Scroll 1
1 工作室提供 工作室提供 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 楼驮 樓馱 樓馱 Scroll 1
1 说往生 說往生 說往生淨土呪 Scroll 1
1 千种 千種 譬如百千種樂同時俱作 Scroll 1
1 宝周匝 寶周匝 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 白光 白光 白色白光 Scroll 1
1 常精进菩萨 常精進菩薩 常精進菩薩 Scroll 1
1 会一 會一 得與如是諸上善人俱會一處 Scroll 1
1 哆夜 哆夜 哆他伽哆夜 Scroll 1
1 众妙华 眾妙華 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 青色青 青色青 青色青光 Scroll 1
1 伽弥 伽彌 伽彌膩 Scroll 1
1 无量精进佛 無量精進佛 無量精進佛 Scroll 1
1 畅五根 暢五根 其音演暢五根 Scroll 1
1 摩诃工作室 摩訶工作室 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 前跪 前跪 於形象前跪 Scroll 1
1 二百五十 二百五十 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 七日 七日 若七日 Scroll 1
1 七宝池 七寶池 極樂國土有七寶池 Scroll 1
1 形象前 形象前 於形象前跪 Scroll 1
1 重栏楯 重欄楯 七重欄楯 Scroll 1
1 赤珠 赤珠 赤珠 Scroll 1
1 龙树菩萨愿 龍樹菩薩願 龍樹菩薩願生安養 Scroll 1
1 舍利弗及 舍利弗及 舍利弗及諸比丘 Scroll 1
1 中莲花 中蓮花 池中蓮花 Scroll 1
1 命终时 命終時 其人臨命終時 Scroll 1
1 灭四重 滅四重 即滅四重 Scroll 1
1 阿弥陀佛欲 阿彌陀佛欲 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 微风吹 微風吹 微風吹動 Scroll 1
1 地夜 地夜 哆地夜他 Scroll 1
1 合掌诵 合掌誦 合掌誦三七遍 Scroll 1
1 三日 三日 若三日 Scroll 1
1 伽哆 伽哆 哆他伽哆夜 Scroll 1
1 干陀诃提菩萨 乾陀訶提菩薩 乾陀訶提菩薩 Scroll 1
1 佛寿命 佛壽命 彼佛壽命及其人民 Scroll 1
1 西方过 西方過 從是西方過十萬億佛土 Scroll 1
1 世间难 世間難 為諸眾生說是一切世間難信之法 Scroll 1
1 可以无量 可以無量 但可以無量無邊阿僧祇劫說 Scroll 1
1 佛光明 佛光明 彼佛光明無量 Scroll 1
1 声闻弟子 聲聞弟子 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 土众生 土眾生 其土眾生聞是音已 Scroll 1
1 阿逸多菩萨 阿逸多菩薩 阿逸多菩薩 Scroll 1
1 池中 池中 池中蓮花 Scroll 1
1 十劫 十劫 於今十劫 Scroll 1
1 千二百五 千二百五 與大比丘僧千二百五十人俱 Scroll 1
1 阶道 階道 四邊階道 Scroll 1
1 佛告 佛告 佛告長老舍利弗 Scroll 1
1 六时天雨 六時天雨 晝夜六時天雨曼陀羅華 Scroll 1
1 重行 重行 七重行樹 Scroll 1
1 令法音宣流 令法音宣流 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 欲令 欲令 是諸眾鳥皆是阿彌陀佛欲令法音宣流變化所作 Scroll 1
1 其中多 其中多 其中多有一生補處 Scroll 1
1 日月灯佛 日月燈佛 南方世界有日月燈佛 Scroll 1
1 南方世界 南方世界 南方世界有日月燈佛 Scroll 1
1 照十方 照十方 照十方國無所障礙 Scroll 1
1 阿修罗等 阿修羅等 阿修羅等 Scroll 1
1 微妙音 微妙音 諸寶行樹及寶羅網出微妙音 Scroll 1
1 终时 終時 是人終時 Scroll 1
1 无边声闻 無邊聲聞 彼佛有無量無邊聲聞弟子 Scroll 1
1 迦隶 迦隸 抧多迦隸 Scroll 1
1 难希有 難希有 釋迦牟尼佛能為甚難希有之事 Scroll 1
1 阿弥陀国 阿彌陀國 命終之後任運往生阿彌陀國 Scroll 1
1 欢喜信 歡喜信 歡喜信受 Scroll 1
1 底纯 底純 池底純以金沙布地 Scroll 1
1 奇妙杂色 奇妙雜色 彼國常有種種奇妙雜色之鳥 Scroll 1
1 黄色黄 黃色黃 黃色黃光 Scroll 1
1 提供新式 提供新式 摩訶工作室提供新式標點 Scroll 1
1 衣裓 衣裓 各以衣裓盛眾妙華 Scroll 1
1 生念佛 生念佛 聞是音者皆自然生念佛 Scroll 1
1 八功德 八功德 八功德水充滿其中 Scroll 1
1 四宝 四寶 皆是四寶周匝圍繞 Scroll 1
1 兰哆 蘭哆 毘迦蘭哆 Scroll 1
1 清旦 清旦 常以清旦 Scroll 1
1 受持呪 受持呪 受持呪法 Scroll 1
1 頗梨合成 頗梨合成 頗梨合成 Scroll 1
1 梦感 夢感 夢感此呪 Scroll 1
1 语及 語及 汝等皆當信受我語及諸佛所說 Scroll 1
1 世间说 世間說 為一切世間說此難信之法 Scroll 1
1 名为极乐 名為極樂 彼土何故名為極樂 Scroll 1
1 大弟子 大弟子 如是等諸大弟子 Scroll 1
1 赤光 赤光 赤色赤光 Scroll 1
1 悉耽 悉耽 悉耽婆毘 Scroll 1
1 十方国 十方國 照十方國無所障礙 Scroll 1
1 无量诸天 無量諸天 及釋提桓因等無量諸天大眾俱 Scroll 1
1 耽婆 耽婆 悉耽婆毘 Scroll 1
1 罪悉 罪悉 謗方等罪悉得除滅 Scroll 1
1 黄光 黃光 黃色黃光 Scroll 1
1 青光 青光 青色青光 Scroll 1