Glossary and Vocabulary for Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經, Scroll 20

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 76 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
2 61 菩薩 púsà bodhisattva 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
3 61 菩薩 púsà bodhisattva 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
4 61 菩薩 púsà bodhisatta 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
5 55 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
6 55 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
7 49 infix potential marker 不雜聲聞
8 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
9 36 děi to want to; to need to 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
10 36 děi must; ought to 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
11 36 de 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
12 36 de infix potential marker 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
13 36 to result in 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
14 36 to be proper; to fit; to suit 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
15 36 to be satisfied 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
16 36 to be finished 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
17 36 děi satisfying 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
18 36 to contract 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
19 36 to hear 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
20 36 to have; there is 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
21 36 marks time passed 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
22 36 obtain; attain; prāpta 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
23 33 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
24 33 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
25 33 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
26 33 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
27 33 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
28 33 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
29 33 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
30 33 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
31 33 yán speech; vāc 世尊告尊者須菩提言
32 33 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
33 33 zhě ca 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
34 33 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
35 32 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難即作是念
36 32 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難即作是念
37 31 self 我當為一切眾生作大依怙
38 31 [my] dear 我當為一切眾生作大依怙
39 31 Wo 我當為一切眾生作大依怙
40 31 self; atman; attan 我當為一切眾生作大依怙
41 31 ga 我當為一切眾生作大依怙
42 30 néng can; able 不為彼等而能動亂
43 30 néng ability; capacity 不為彼等而能動亂
44 30 néng a mythical bear-like beast 不為彼等而能動亂
45 30 néng energy 不為彼等而能動亂
46 30 néng function; use 不為彼等而能動亂
47 30 néng talent 不為彼等而能動亂
48 30 néng expert at 不為彼等而能動亂
49 30 néng to be in harmony 不為彼等而能動亂
50 30 néng to tend to; to care for 不為彼等而能動亂
51 30 néng to reach; to arrive at 不為彼等而能動亂
52 30 néng to be able; śak 不為彼等而能動亂
53 29 suǒ a few; various; some 阿修羅等所共敬伏
54 29 suǒ a place; a location 阿修羅等所共敬伏
55 29 suǒ indicates a passive voice 阿修羅等所共敬伏
56 29 suǒ an ordinal number 阿修羅等所共敬伏
57 29 suǒ meaning 阿修羅等所共敬伏
58 29 suǒ garrison 阿修羅等所共敬伏
59 29 suǒ place; pradeśa 阿修羅等所共敬伏
60 28 to go; to 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
61 28 to rely on; to depend on 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
62 28 Yu 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
63 28 a crow 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
64 27 wéi to act as; to serve 是為不行色
65 27 wéi to change into; to become 是為不行色
66 27 wéi to be; is 是為不行色
67 27 wéi to do 是為不行色
68 27 wèi to support; to help 是為不行色
69 27 wéi to govern 是為不行色
70 26 to be near by; to be close to 即能近阿耨多羅三藐三菩提
71 26 at that time 即能近阿耨多羅三藐三菩提
72 26 to be exactly the same as; to be thus 即能近阿耨多羅三藐三菩提
73 26 supposed; so-called 即能近阿耨多羅三藐三菩提
74 26 to arrive at; to ascend 即能近阿耨多羅三藐三菩提
75 25 xíng to walk 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
76 25 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
77 25 háng profession 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
78 25 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
79 25 xíng to travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
80 25 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
81 25 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
82 25 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
83 25 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
84 25 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
85 25 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
86 25 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
87 25 xíng to move 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
88 25 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
89 25 xíng travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
90 25 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
91 25 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
92 25 xíng temporary 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
93 25 háng rank; order 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
94 25 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
95 25 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
96 25 xíng to experience 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
97 25 xíng path; way 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
98 25 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
99 25 xíng Xing 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
100 25 xíng Practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
101 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
102 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
103 24 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
104 24 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
105 24 xīn heart [organ] 發是心已乃至盡壽
106 24 xīn Kangxi radical 61 發是心已乃至盡壽
107 24 xīn mind; consciousness 發是心已乃至盡壽
108 24 xīn the center; the core; the middle 發是心已乃至盡壽
109 24 xīn one of the 28 star constellations 發是心已乃至盡壽
110 24 xīn heart 發是心已乃至盡壽
111 24 xīn emotion 發是心已乃至盡壽
112 24 xīn intention; consideration 發是心已乃至盡壽
113 24 xīn disposition; temperament 發是心已乃至盡壽
114 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 發是心已乃至盡壽
115 24 zhī to know 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
116 24 zhī to comprehend 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
117 24 zhī to inform; to tell 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
118 24 zhī to administer 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
119 24 zhī to distinguish; to discern 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
120 24 zhī to be close friends 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
121 24 zhī to feel; to sense; to perceive 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
122 24 zhī to receive; to entertain 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
123 24 zhī knowledge 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
124 24 zhī consciousness; perception 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
125 24 zhī a close friend 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
126 24 zhì wisdom 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
127 24 zhì Zhi 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
128 24 zhī Understanding 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
129 24 zhī know; jña 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
130 23 Kangxi radical 49 發是心已乃至盡壽
131 23 to bring to an end; to stop 發是心已乃至盡壽
132 23 to complete 發是心已乃至盡壽
133 23 to demote; to dismiss 發是心已乃至盡壽
134 23 to recover from an illness 發是心已乃至盡壽
135 23 former; pūrvaka 發是心已乃至盡壽
136 22 rén person; people; a human being
137 22 rén Kangxi radical 9
138 22 rén a kind of person
139 22 rén everybody
140 22 rén adult
141 22 rén somebody; others
142 22 rén an upright person
143 22 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
144 21 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
145 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊告尊者須菩提言
146 21 Kangxi radical 71 是無所行而行
147 21 to not have; without 是無所行而行
148 21 mo 是無所行而行
149 21 to not have 是無所行而行
150 21 Wu 是無所行而行
151 21 mo 是無所行而行
152 20 ér Kangxi radical 126 不為彼等而能動亂
153 20 ér as if; to seem like 不為彼等而能動亂
154 20 néng can; able 不為彼等而能動亂
155 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不為彼等而能動亂
156 20 ér to arrive; up to 不為彼等而能動亂
157 19 zuò to do 能為一切眾生作大福田
158 19 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生作大福田
159 19 zuò to start 能為一切眾生作大福田
160 19 zuò a writing; a work 能為一切眾生作大福田
161 19 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生作大福田
162 19 zuō to create; to make 能為一切眾生作大福田
163 19 zuō a workshop 能為一切眾生作大福田
164 19 zuō to write; to compose 能為一切眾生作大福田
165 19 zuò to rise 能為一切眾生作大福田
166 19 zuò to be aroused 能為一切眾生作大福田
167 19 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生作大福田
168 19 zuò to regard as 能為一切眾生作大福田
169 19 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生作大福田
170 18 niàn to read aloud 而彼菩薩作如是念
171 18 niàn to remember; to expect 而彼菩薩作如是念
172 18 niàn to miss 而彼菩薩作如是念
173 18 niàn to consider 而彼菩薩作如是念
174 18 niàn to recite; to chant 而彼菩薩作如是念
175 18 niàn to show affection for 而彼菩薩作如是念
176 18 niàn a thought; an idea 而彼菩薩作如是念
177 18 niàn twenty 而彼菩薩作如是念
178 18 niàn memory 而彼菩薩作如是念
179 18 niàn an instant 而彼菩薩作如是念
180 18 niàn Nian 而彼菩薩作如是念
181 18 niàn mindfulness; smrti 而彼菩薩作如是念
182 18 niàn a thought; citta 而彼菩薩作如是念
183 18 Yi 不住是相亦不住餘相
184 17 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 即能近阿耨多羅三藐三菩提
185 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
186 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
187 17 shuì to persuade 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
188 17 shuō to teach; to recite; to explain 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
189 17 shuō a doctrine; a theory 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
190 17 shuō to claim; to assert 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
191 17 shuō allocution 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
192 17 shuō to criticize; to scold 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
193 17 shuō to indicate; to refer to 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
194 17 shuō speach; vāda 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
195 17 shuō to speak; bhāṣate 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
196 17 to leave; to depart; to go away; to part 而常不離慈悲喜捨
197 17 a mythical bird 而常不離慈悲喜捨
198 17 li; one of the eight divinatory trigrams 而常不離慈悲喜捨
199 17 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 而常不離慈悲喜捨
200 17 chī a dragon with horns not yet grown 而常不離慈悲喜捨
201 17 a mountain ash 而常不離慈悲喜捨
202 17 vanilla; a vanilla-like herb 而常不離慈悲喜捨
203 17 to be scattered; to be separated 而常不離慈悲喜捨
204 17 to cut off 而常不離慈悲喜捨
205 17 to violate; to be contrary to 而常不離慈悲喜捨
206 17 to be distant from 而常不離慈悲喜捨
207 17 two 而常不離慈悲喜捨
208 17 to array; to align 而常不離慈悲喜捨
209 17 to pass through; to experience 而常不離慈悲喜捨
210 17 transcendence 而常不離慈悲喜捨
211 17 惡魔 èmó demon 所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念
212 17 惡魔 èmó Māra 所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念
213 16 method; way 已能圓滿不思議法
214 16 France 已能圓滿不思議法
215 16 the law; rules; regulations 已能圓滿不思議法
216 16 the teachings of the Buddha; Dharma 已能圓滿不思議法
217 16 a standard; a norm 已能圓滿不思議法
218 16 an institution 已能圓滿不思議法
219 16 to emulate 已能圓滿不思議法
220 16 magic; a magic trick 已能圓滿不思議法
221 16 punishment 已能圓滿不思議法
222 16 Fa 已能圓滿不思議法
223 16 a precedent 已能圓滿不思議法
224 16 a classification of some kinds of Han texts 已能圓滿不思議法
225 16 relating to a ceremony or rite 已能圓滿不思議法
226 16 Dharma 已能圓滿不思議法
227 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 已能圓滿不思議法
228 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 已能圓滿不思議法
229 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 已能圓滿不思議法
230 16 quality; characteristic 已能圓滿不思議法
231 16 xué to study; to learn 如所說學
232 16 xué to imitate 如所說學
233 16 xué a school; an academy 如所說學
234 16 xué to understand 如所說學
235 16 xué learning; acquired knowledge 如所說學
236 16 xué learned 如所說學
237 16 xué a learner 如所說學
238 16 xué student; learning; śikṣā 如所說學
239 16 to arise; to get up 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
240 16 to rise; to raise 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
241 16 to grow out of; to bring forth; to emerge 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
242 16 to appoint (to an official post); to take up a post 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
243 16 to start 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
244 16 to establish; to build 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
245 16 to draft; to draw up (a plan) 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
246 16 opening sentence; opening verse 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
247 16 to get out of bed 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
248 16 to recover; to heal 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
249 16 to take out; to extract 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
250 16 marks the beginning of an action 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
251 16 marks the sufficiency of an action 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
252 16 to call back from mourning 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
253 16 to take place; to occur 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
254 16 to conjecture 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
255 16 stand up; utthāna 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
256 16 extra; surplus; remainder 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
257 16 to remain 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
258 16 the time after an event 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
259 16 the others; the rest 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
260 16 additional; complementary 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
261 15 ya 不也
262 15 jiàn to see 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
263 15 jiàn opinion; view; understanding 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
264 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
265 15 jiàn refer to; for details see 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
266 15 jiàn to appear 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
267 15 jiàn to meet 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
268 15 jiàn to receive (a guest) 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
269 15 jiàn let me; kindly 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
270 15 jiàn Jian 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
271 15 xiàn to appear 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
272 15 xiàn to introduce 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
273 15 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
274 14 to go back; to return 又復普於一切廣行布施
275 14 to resume; to restart 又復普於一切廣行布施
276 14 to do in detail 又復普於一切廣行布施
277 14 to restore 又復普於一切廣行布施
278 14 to respond; to reply to 又復普於一切廣行布施
279 14 Fu; Return 又復普於一切廣行布施
280 14 to retaliate; to reciprocate 又復普於一切廣行布施
281 14 to avoid forced labor or tax 又復普於一切廣行布施
282 14 Fu 又復普於一切廣行布施
283 14 doubled; to overlapping; folded 又復普於一切廣行布施
284 14 a lined garment with doubled thickness 又復普於一切廣行布施
285 13 shèng to beat; to win; to conquer 一發心頃生淨信者尚勝於我
286 13 shèng victory; success 一發心頃生淨信者尚勝於我
287 13 shèng wonderful; supurb; superior 一發心頃生淨信者尚勝於我
288 13 shèng to surpass 一發心頃生淨信者尚勝於我
289 13 shèng triumphant 一發心頃生淨信者尚勝於我
290 13 shèng a scenic view 一發心頃生淨信者尚勝於我
291 13 shèng a woman's hair decoration 一發心頃生淨信者尚勝於我
292 13 shèng Sheng 一發心頃生淨信者尚勝於我
293 13 shèng conquering; victorious; jaya 一發心頃生淨信者尚勝於我
294 13 shèng superior; agra 一發心頃生淨信者尚勝於我
295 13 遠離 yuǎnlí to be removed from; to be far away from 亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者
296 13 遠離 yuǎnlí to be aloof 亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者
297 13 遠離 yuǎnlí to far off 亦復勝餘菩薩遠離般若波羅蜜多無善巧方便行布施者
298 13 甚深 shénshēn very profound; what is deep 如佛所說般若波羅蜜多最上甚深
299 12 shēng to be born; to give birth 若欲引示眾生所行正道
300 12 shēng to live 若欲引示眾生所行正道
301 12 shēng raw 若欲引示眾生所行正道
302 12 shēng a student 若欲引示眾生所行正道
303 12 shēng life 若欲引示眾生所行正道
304 12 shēng to produce; to give rise 若欲引示眾生所行正道
305 12 shēng alive 若欲引示眾生所行正道
306 12 shēng a lifetime 若欲引示眾生所行正道
307 12 shēng to initiate; to become 若欲引示眾生所行正道
308 12 shēng to grow 若欲引示眾生所行正道
309 12 shēng unfamiliar 若欲引示眾生所行正道
310 12 shēng not experienced 若欲引示眾生所行正道
311 12 shēng hard; stiff; strong 若欲引示眾生所行正道
312 12 shēng having academic or professional knowledge 若欲引示眾生所行正道
313 12 shēng a male role in traditional theatre 若欲引示眾生所行正道
314 12 shēng gender 若欲引示眾生所行正道
315 12 shēng to develop; to grow 若欲引示眾生所行正道
316 12 shēng to set up 若欲引示眾生所行正道
317 12 shēng a prostitute 若欲引示眾生所行正道
318 12 shēng a captive 若欲引示眾生所行正道
319 12 shēng a gentleman 若欲引示眾生所行正道
320 12 shēng Kangxi radical 100 若欲引示眾生所行正道
321 12 shēng unripe 若欲引示眾生所行正道
322 12 shēng nature 若欲引示眾生所行正道
323 12 shēng to inherit; to succeed 若欲引示眾生所行正道
324 12 shēng destiny 若欲引示眾生所行正道
325 12 shēng birth 若欲引示眾生所行正道
326 12 wén to hear 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
327 12 wén Wen 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
328 12 wén sniff at; to smell 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
329 12 wén to be widely known 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
330 12 wén to confirm; to accept 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
331 12 wén information 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
332 12 wèn famous; well known 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
333 12 wén knowledge; learning 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
334 12 wèn popularity; prestige; reputation 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
335 12 wén to question 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
336 12 wén hearing; śruti 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
337 12 菩薩乘 púsà shèng Bodhisattva Vehicle 若菩薩乘人與聲聞乘人共相鬪諍
338 12 爾時 ěr shí at that time 爾時
339 12 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
340 12 zhōng middle 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
341 12 zhōng medium; medium sized 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
342 12 zhōng China 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
343 12 zhòng to hit the mark 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
344 12 zhōng midday 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
345 12 zhōng inside 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
346 12 zhōng during 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
347 12 zhōng Zhong 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
348 12 zhōng intermediary 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
349 12 zhōng half 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
350 12 zhòng to reach; to attain 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
351 12 zhòng to suffer; to infect 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
352 12 zhòng to obtain 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
353 12 zhòng to pass an exam 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
354 12 zhōng middle 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
355 12 眾生 zhòngshēng all living things 云何菩薩能為眾生作大福田
356 12 眾生 zhòngshēng living things other than people 云何菩薩能為眾生作大福田
357 12 眾生 zhòngshēng sentient beings 云何菩薩能為眾生作大福田
358 12 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 云何菩薩能為眾生作大福田
359 11 法門 fǎmén Dharma gate 若有人得是甚深般若波羅蜜多法門
360 11 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 若有人得是甚深般若波羅蜜多法門
361 11 lái to come 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
362 11 lái please 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
363 11 lái used to substitute for another verb 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
364 11 lái used between two word groups to express purpose and effect 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
365 11 lái wheat 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
366 11 lái next; future 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
367 11 lái a simple complement of direction 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
368 11 lái to occur; to arise 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
369 11 lái to earn 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
370 11 lái to come; āgata 當有護世四大天王來菩薩所作如是言
371 11 xiàng to observe; to assess 不住是相亦不住餘相
372 11 xiàng appearance; portrait; picture 不住是相亦不住餘相
373 11 xiàng countenance; personage; character; disposition 不住是相亦不住餘相
374 11 xiàng to aid; to help 不住是相亦不住餘相
375 11 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 不住是相亦不住餘相
376 11 xiàng a sign; a mark; appearance 不住是相亦不住餘相
377 11 xiāng alternately; in turn 不住是相亦不住餘相
378 11 xiāng Xiang 不住是相亦不住餘相
379 11 xiāng form substance 不住是相亦不住餘相
380 11 xiāng to express 不住是相亦不住餘相
381 11 xiàng to choose 不住是相亦不住餘相
382 11 xiāng Xiang 不住是相亦不住餘相
383 11 xiāng an ancient musical instrument 不住是相亦不住餘相
384 11 xiāng the seventh lunar month 不住是相亦不住餘相
385 11 xiāng to compare 不住是相亦不住餘相
386 11 xiàng to divine 不住是相亦不住餘相
387 11 xiàng to administer 不住是相亦不住餘相
388 11 xiàng helper for a blind person 不住是相亦不住餘相
389 11 xiāng rhythm [music] 不住是相亦不住餘相
390 11 xiāng the upper frets of a pipa 不住是相亦不住餘相
391 11 xiāng coralwood 不住是相亦不住餘相
392 11 xiàng ministry 不住是相亦不住餘相
393 11 xiàng to supplement; to enhance 不住是相亦不住餘相
394 11 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 不住是相亦不住餘相
395 11 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 不住是相亦不住餘相
396 11 xiàng sign; mark; liṅga 不住是相亦不住餘相
397 11 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 不住是相亦不住餘相
398 11 一切 yīqiè temporary 普令一切世間天
399 11 一切 yīqiè the same 普令一切世間天
400 11 Qi 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
401 11 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 與般若波羅蜜多勝行相應
402 11 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 與般若波羅蜜多勝行相應
403 11 相應 xiāngying cheap; inexpensive 與般若波羅蜜多勝行相應
404 11 相應 xiāngyìng response, correspond 與般若波羅蜜多勝行相應
405 11 相應 xiāngyìng concomitant 與般若波羅蜜多勝行相應
406 11 相應 xiāngyìng Sō-ō 與般若波羅蜜多勝行相應
407 10 帝釋天 Dìshì Tiān Sakra Devanam-indra 帝釋天主讚歎品第二十三
408 10 帝釋天 dìshì tiān Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika 帝釋天主讚歎品第二十三
409 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
410 10 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
411 10 děng et cetera; and so on 阿修羅等所共敬伏
412 10 děng to wait 阿修羅等所共敬伏
413 10 děng to be equal 阿修羅等所共敬伏
414 10 děng degree; level 阿修羅等所共敬伏
415 10 děng to compare 阿修羅等所共敬伏
416 10 shí time; a point or period of time 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
417 10 shí a season; a quarter of a year 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
418 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
419 10 shí fashionable 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
420 10 shí fate; destiny; luck 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
421 10 shí occasion; opportunity; chance 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
422 10 shí tense 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
423 10 shí particular; special 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
424 10 shí to plant; to cultivate 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
425 10 shí an era; a dynasty 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
426 10 shí time [abstract] 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
427 10 shí seasonal 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
428 10 shí to wait upon 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
429 10 shí hour 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
430 10 shí appropriate; proper; timely 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
431 10 shí Shi 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
432 10 shí a present; currentlt 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
433 10 shí time; kāla 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
434 10 shí at that time; samaya 若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
435 9 Ru River 汝見有法可行般若波羅蜜多不
436 9 Ru 汝見有法可行般若波羅蜜多不
437 9 ye 云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶
438 9 ya 云何佛說菩薩摩訶薩常不離般若波羅蜜多相應念耶
439 9 shòu to suffer; to be subjected to 不行受
440 9 shòu to transfer; to confer 不行受
441 9 shòu to receive; to accept 不行受
442 9 shòu to tolerate 不行受
443 9 shòu feelings; sensations 不行受
444 9 kōng empty; void; hollow 一切念亦空亦離者
445 9 kòng free time 一切念亦空亦離者
446 9 kòng to empty; to clean out 一切念亦空亦離者
447 9 kōng the sky; the air 一切念亦空亦離者
448 9 kōng in vain; for nothing 一切念亦空亦離者
449 9 kòng vacant; unoccupied 一切念亦空亦離者
450 9 kòng empty space 一切念亦空亦離者
451 9 kōng without substance 一切念亦空亦離者
452 9 kōng to not have 一切念亦空亦離者
453 9 kòng opportunity; chance 一切念亦空亦離者
454 9 kōng vast and high 一切念亦空亦離者
455 9 kōng impractical; ficticious 一切念亦空亦離者
456 9 kòng blank 一切念亦空亦離者
457 9 kòng expansive 一切念亦空亦離者
458 9 kòng lacking 一切念亦空亦離者
459 9 kōng plain; nothing else 一切念亦空亦離者
460 9 kōng Emptiness 一切念亦空亦離者
461 9 kōng sunyata; emptiness; emptiness of inherent existence 一切念亦空亦離者
462 9 可行 kěxíng feasible 離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不
463 9 可行 kě xíng to be able to do 離般若波羅蜜多空相有法可行般若波羅蜜多不
464 9 行者 xíngzhě a pedestrian; a walker 若如是行者
465 9 行者 xíngzhě practitioner 若如是行者
466 9 行者 xíngzhě practitioner 若如是行者
467 9 行者 xíngzhě abbot's attendant 若如是行者
468 9 一切智 yīqiè zhì wisdom of all 一切智性
469 9 一切智 yīqiè zhì sarvajñatā; all-knowledge; omniscience 一切智性
470 9 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
471 9 relating to Buddhism 佛告須菩提言
472 9 a statue or image of a Buddha 佛告須菩提言
473 9 a Buddhist text 佛告須菩提言
474 9 to touch; to stroke 佛告須菩提言
475 9 Buddha 佛告須菩提言
476 9 Buddha; Awakened One 佛告須菩提言
477 9 rǎo to disturb; to throw into chaos 有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心
478 9 ráo graceful 有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心
479 9 rǎo disturb; saṃkṣobha 有諸惡魔來菩薩所生嬈亂心
480 9 Māra 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
481 9 evil; vice 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
482 9 a demon; an evil spirit 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
483 9 magic 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
484 9 terrifying 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
485 9 māra 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
486 9 Māra 諸魔即時憂愁苦惱如箭入心
487 8 因緣 yīnyuán chance 此諸人等以是因緣得福多不
488 8 因緣 yīnyuán destiny 此諸人等以是因緣得福多不
489 8 因緣 yīnyuán according to this 此諸人等以是因緣得福多不
490 8 因緣 yīnyuán causes and conditions 此諸人等以是因緣得福多不
491 8 因緣 yīnyuán cause and conditions; principal and secondary causes; chain of cause and effect; primary cause; nidāna 此諸人等以是因緣得福多不
492 8 因緣 yīnyuán Nidana (expositions of causes); a story of an occasion in the Buddhha's life 此諸人等以是因緣得福多不
493 8 因緣 yīnyuán a passage in a sūtra describing the setting 此諸人等以是因緣得福多不
494 8 xiū to decorate; to embellish 一一眾生具修十善
495 8 xiū to study; to cultivate 一一眾生具修十善
496 8 xiū to repair 一一眾生具修十善
497 8 xiū long; slender 一一眾生具修十善
498 8 xiū to write; to compile 一一眾生具修十善
499 8 xiū to build; to construct; to shape 一一眾生具修十善
500 8 xiū to practice 一一眾生具修十善

Frequencies of all Words

Top 920

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 76 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
2 74 shì is; are; am; to be 是為不行色
3 74 shì is exactly 是為不行色
4 74 shì is suitable; is in contrast 是為不行色
5 74 shì this; that; those 是為不行色
6 74 shì really; certainly 是為不行色
7 74 shì correct; yes; affirmative 是為不行色
8 74 shì true 是為不行色
9 74 shì is; has; exists 是為不行色
10 74 shì used between repetitions of a word 是為不行色
11 74 shì a matter; an affair 是為不行色
12 74 shì Shi 是為不行色
13 74 shì is; bhū 是為不行色
14 74 shì this; idam 是為不行色
15 61 菩薩 púsà bodhisattva 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
16 61 菩薩 púsà bodhisattva 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
17 61 菩薩 púsà bodhisatta 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
18 55 須菩提 xūpútí Subhuti 世尊告尊者須菩提言
19 55 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 世尊告尊者須菩提言
20 49 not; no 不雜聲聞
21 49 expresses that a certain condition cannot be acheived 不雜聲聞
22 49 as a correlative 不雜聲聞
23 49 no (answering a question) 不雜聲聞
24 49 forms a negative adjective from a noun 不雜聲聞
25 49 at the end of a sentence to form a question 不雜聲聞
26 49 to form a yes or no question 不雜聲聞
27 49 infix potential marker 不雜聲聞
28 49 no; na 不雜聲聞
29 44 ruò to seem; to be like; as 若如是行者
30 44 ruò seemingly 若如是行者
31 44 ruò if 若如是行者
32 44 ruò you 若如是行者
33 44 ruò this; that 若如是行者
34 44 ruò and; or 若如是行者
35 44 ruò as for; pertaining to 若如是行者
36 44 pomegranite 若如是行者
37 44 ruò to choose 若如是行者
38 44 ruò to agree; to accord with; to conform to 若如是行者
39 44 ruò thus 若如是行者
40 44 ruò pollia 若如是行者
41 44 ruò Ruo 若如是行者
42 44 ruò only then 若如是行者
43 44 ja 若如是行者
44 44 jñā 若如是行者
45 41 that; those 不為彼等而能動亂
46 41 another; the other 不為彼等而能動亂
47 41 that; tad 不為彼等而能動亂
48 39 如是 rúshì thus; so 如是
49 39 如是 rúshì thus, so 如是
50 37 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
51 37 old; ancient; former; past 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
52 37 reason; cause; purpose 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
53 37 to die 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
54 37 so; therefore; hence 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
55 37 original 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
56 37 accident; happening; instance 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
57 37 a friend; an acquaintance; friendship 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
58 37 something in the past 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
59 37 deceased; dead 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
60 37 still; yet 隨其菩薩所起般若波羅蜜多相應正念故
61 36 de potential marker 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
62 36 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
63 36 děi must; ought to 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
64 36 děi to want to; to need to 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
65 36 děi must; ought to 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
66 36 de 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
67 36 de infix potential marker 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
68 36 to result in 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
69 36 to be proper; to fit; to suit 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
70 36 to be satisfied 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
71 36 to be finished 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
72 36 de result of degree 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
73 36 de marks completion of an action 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
74 36 děi satisfying 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
75 36 to contract 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
76 36 marks permission or possibility 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
77 36 expressing frustration 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
78 36 to hear 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
79 36 to have; there is 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
80 36 marks time passed 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
81 36 obtain; attain; prāpta 假使閻浮提中一切眾生一一皆得人身
82 33 yán to speak; to say; said 世尊告尊者須菩提言
83 33 yán language; talk; words; utterance; speech 世尊告尊者須菩提言
84 33 yán Kangxi radical 149 世尊告尊者須菩提言
85 33 yán a particle with no meaning 世尊告尊者須菩提言
86 33 yán phrase; sentence 世尊告尊者須菩提言
87 33 yán a word; a syllable 世尊告尊者須菩提言
88 33 yán a theory; a doctrine 世尊告尊者須菩提言
89 33 yán to regard as 世尊告尊者須菩提言
90 33 yán to act as 世尊告尊者須菩提言
91 33 yán speech; vāc 世尊告尊者須菩提言
92 33 yán speak; vad 世尊告尊者須菩提言
93 33 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
94 33 zhě that 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
95 33 zhě nominalizing function word 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
96 33 zhě used to mark a definition 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
97 33 zhě used to mark a pause 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
98 33 zhě topic marker; that; it 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
99 33 zhuó according to 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
100 33 zhě ca 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
101 33 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
102 32 阿難 Ānán Ananda 尊者阿難即作是念
103 32 阿難 Ānán Ānanda; Ananda 尊者阿難即作是念
104 32 dāng to be; to act as; to serve as 當受苦報墮諸見網不得出離
105 32 dāng at or in the very same; be apposite 當受苦報墮諸見網不得出離
106 32 dāng dang (sound of a bell) 當受苦報墮諸見網不得出離
107 32 dāng to face 當受苦報墮諸見網不得出離
108 32 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當受苦報墮諸見網不得出離
109 32 dāng to manage; to host 當受苦報墮諸見網不得出離
110 32 dāng should 當受苦報墮諸見網不得出離
111 32 dāng to treat; to regard as 當受苦報墮諸見網不得出離
112 32 dǎng to think 當受苦報墮諸見網不得出離
113 32 dàng suitable; correspond to 當受苦報墮諸見網不得出離
114 32 dǎng to be equal 當受苦報墮諸見網不得出離
115 32 dàng that 當受苦報墮諸見網不得出離
116 32 dāng an end; top 當受苦報墮諸見網不得出離
117 32 dàng clang; jingle 當受苦報墮諸見網不得出離
118 32 dāng to judge 當受苦報墮諸見網不得出離
119 32 dǎng to bear on one's shoulder 當受苦報墮諸見網不得出離
120 32 dàng the same 當受苦報墮諸見網不得出離
121 32 dàng to pawn 當受苦報墮諸見網不得出離
122 32 dàng to fail [an exam] 當受苦報墮諸見網不得出離
123 32 dàng a trap 當受苦報墮諸見網不得出離
124 32 dàng a pawned item 當受苦報墮諸見網不得出離
125 31 I; me; my 我當為一切眾生作大依怙
126 31 self 我當為一切眾生作大依怙
127 31 we; our 我當為一切眾生作大依怙
128 31 [my] dear 我當為一切眾生作大依怙
129 31 Wo 我當為一切眾生作大依怙
130 31 self; atman; attan 我當為一切眾生作大依怙
131 31 ga 我當為一切眾生作大依怙
132 31 I; aham 我當為一切眾生作大依怙
133 30 néng can; able 不為彼等而能動亂
134 30 néng ability; capacity 不為彼等而能動亂
135 30 néng a mythical bear-like beast 不為彼等而能動亂
136 30 néng energy 不為彼等而能動亂
137 30 néng function; use 不為彼等而能動亂
138 30 néng may; should; permitted to 不為彼等而能動亂
139 30 néng talent 不為彼等而能動亂
140 30 néng expert at 不為彼等而能動亂
141 30 néng to be in harmony 不為彼等而能動亂
142 30 néng to tend to; to care for 不為彼等而能動亂
143 30 néng to reach; to arrive at 不為彼等而能動亂
144 30 néng as long as; only 不為彼等而能動亂
145 30 néng even if 不為彼等而能動亂
146 30 néng but 不為彼等而能動亂
147 30 néng in this way 不為彼等而能動亂
148 30 néng to be able; śak 不為彼等而能動亂
149 29 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 阿修羅等所共敬伏
150 29 suǒ an office; an institute 阿修羅等所共敬伏
151 29 suǒ introduces a relative clause 阿修羅等所共敬伏
152 29 suǒ it 阿修羅等所共敬伏
153 29 suǒ if; supposing 阿修羅等所共敬伏
154 29 suǒ a few; various; some 阿修羅等所共敬伏
155 29 suǒ a place; a location 阿修羅等所共敬伏
156 29 suǒ indicates a passive voice 阿修羅等所共敬伏
157 29 suǒ that which 阿修羅等所共敬伏
158 29 suǒ an ordinal number 阿修羅等所共敬伏
159 29 suǒ meaning 阿修羅等所共敬伏
160 29 suǒ garrison 阿修羅等所共敬伏
161 29 suǒ place; pradeśa 阿修羅等所共敬伏
162 29 suǒ that which; yad 阿修羅等所共敬伏
163 28 in; at 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
164 28 in; at 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
165 28 in; at; to; from 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
166 28 to go; to 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
167 28 to rely on; to depend on 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
168 28 to go to; to arrive at 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
169 28 from 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
170 28 give 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
171 28 oppposing 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
172 28 and 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
173 28 compared to 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
174 28 by 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
175 28 and; as well as 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
176 28 for 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
177 28 Yu 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
178 28 a crow 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
179 28 whew; wow 若諸菩薩摩訶薩於晝夜中如是勤行
180 27 wèi for; to 是為不行色
181 27 wèi because of 是為不行色
182 27 wéi to act as; to serve 是為不行色
183 27 wéi to change into; to become 是為不行色
184 27 wéi to be; is 是為不行色
185 27 wéi to do 是為不行色
186 27 wèi for 是為不行色
187 27 wèi because of; for; to 是為不行色
188 27 wèi to 是為不行色
189 27 wéi in a passive construction 是為不行色
190 27 wéi forming a rehetorical question 是為不行色
191 27 wéi forming an adverb 是為不行色
192 27 wéi to add emphasis 是為不行色
193 27 wèi to support; to help 是為不行色
194 27 wéi to govern 是為不行色
195 26 yǒu is; are; to exist 見有眾生造無間業者
196 26 yǒu to have; to possess 見有眾生造無間業者
197 26 yǒu indicates an estimate 見有眾生造無間業者
198 26 yǒu indicates a large quantity 見有眾生造無間業者
199 26 yǒu indicates an affirmative response 見有眾生造無間業者
200 26 yǒu a certain; used before a person, time, or place 見有眾生造無間業者
201 26 yǒu used to compare two things 見有眾生造無間業者
202 26 yǒu used in a polite formula before certain verbs 見有眾生造無間業者
203 26 yǒu used before the names of dynasties 見有眾生造無間業者
204 26 yǒu a certain thing; what exists 見有眾生造無間業者
205 26 yǒu multiple of ten and ... 見有眾生造無間業者
206 26 yǒu abundant 見有眾生造無間業者
207 26 yǒu purposeful 見有眾生造無間業者
208 26 yǒu You 見有眾生造無間業者
209 26 yǒu 1. existence; 2. becoming 見有眾生造無間業者
210 26 yǒu becoming; bhava 見有眾生造無間業者
211 26 promptly; right away; immediately 即能近阿耨多羅三藐三菩提
212 26 to be near by; to be close to 即能近阿耨多羅三藐三菩提
213 26 at that time 即能近阿耨多羅三藐三菩提
214 26 to be exactly the same as; to be thus 即能近阿耨多羅三藐三菩提
215 26 supposed; so-called 即能近阿耨多羅三藐三菩提
216 26 if; but 即能近阿耨多羅三藐三菩提
217 26 to arrive at; to ascend 即能近阿耨多羅三藐三菩提
218 26 then; following 即能近阿耨多羅三藐三菩提
219 26 so; just so; eva 即能近阿耨多羅三藐三菩提
220 25 xíng to walk 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
221 25 xíng capable; competent 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
222 25 háng profession 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
223 25 háng line; row 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
224 25 xíng Kangxi radical 144 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
225 25 xíng to travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
226 25 xìng actions; conduct 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
227 25 xíng to do; to act; to practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
228 25 xíng all right; OK; okay 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
229 25 háng horizontal line 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
230 25 héng virtuous deeds 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
231 25 hàng a line of trees 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
232 25 hàng bold; steadfast 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
233 25 xíng to move 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
234 25 xíng to put into effect; to implement 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
235 25 xíng travel 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
236 25 xíng to circulate 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
237 25 xíng running script; running script 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
238 25 xíng temporary 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
239 25 xíng soon 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
240 25 háng rank; order 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
241 25 háng a business; a shop 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
242 25 xíng to depart; to leave 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
243 25 xíng to experience 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
244 25 xíng path; way 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
245 25 xíng xing; ballad 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
246 25 xíng a round [of drinks] 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
247 25 xíng Xing 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
248 25 xíng moreover; also 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
249 25 xíng Practice 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
250 25 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
251 25 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
252 24 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
253 24 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
254 24 xīn heart [organ] 發是心已乃至盡壽
255 24 xīn Kangxi radical 61 發是心已乃至盡壽
256 24 xīn mind; consciousness 發是心已乃至盡壽
257 24 xīn the center; the core; the middle 發是心已乃至盡壽
258 24 xīn one of the 28 star constellations 發是心已乃至盡壽
259 24 xīn heart 發是心已乃至盡壽
260 24 xīn emotion 發是心已乃至盡壽
261 24 xīn intention; consideration 發是心已乃至盡壽
262 24 xīn disposition; temperament 發是心已乃至盡壽
263 24 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 發是心已乃至盡壽
264 24 zhī to know 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
265 24 zhī to comprehend 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
266 24 zhī to inform; to tell 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
267 24 zhī to administer 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
268 24 zhī to distinguish; to discern 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
269 24 zhī to be close friends 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
270 24 zhī to feel; to sense; to perceive 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
271 24 zhī to receive; to entertain 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
272 24 zhī knowledge 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
273 24 zhī consciousness; perception 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
274 24 zhī a close friend 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
275 24 zhì wisdom 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
276 24 zhì Zhi 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
277 24 zhī Understanding 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
278 24 zhī know; jña 若菩薩摩訶薩能如是知一切法自性空故
279 23 already 發是心已乃至盡壽
280 23 Kangxi radical 49 發是心已乃至盡壽
281 23 from 發是心已乃至盡壽
282 23 to bring to an end; to stop 發是心已乃至盡壽
283 23 final aspectual particle 發是心已乃至盡壽
284 23 afterwards; thereafter 發是心已乃至盡壽
285 23 too; very; excessively 發是心已乃至盡壽
286 23 to complete 發是心已乃至盡壽
287 23 to demote; to dismiss 發是心已乃至盡壽
288 23 to recover from an illness 發是心已乃至盡壽
289 23 certainly 發是心已乃至盡壽
290 23 an interjection of surprise 發是心已乃至盡壽
291 23 this 發是心已乃至盡壽
292 23 former; pūrvaka 發是心已乃至盡壽
293 23 former; pūrvaka 發是心已乃至盡壽
294 23 zhū all; many; various 廣為一切眾生解脫諸苦
295 23 zhū Zhu 廣為一切眾生解脫諸苦
296 23 zhū all; members of the class 廣為一切眾生解脫諸苦
297 23 zhū interrogative particle 廣為一切眾生解脫諸苦
298 23 zhū him; her; them; it 廣為一切眾生解脫諸苦
299 23 zhū of; in 廣為一切眾生解脫諸苦
300 23 zhū all; many; sarva 廣為一切眾生解脫諸苦
301 22 rén person; people; a human being
302 22 rén Kangxi radical 9
303 22 rén a kind of person
304 22 rén everybody
305 22 rén adult
306 22 rén somebody; others
307 22 rén an upright person
308 22 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala
309 21 this; these 此諸人等以是因緣得福多不
310 21 in this way 此諸人等以是因緣得福多不
311 21 otherwise; but; however; so 此諸人等以是因緣得福多不
312 21 at this time; now; here 此諸人等以是因緣得福多不
313 21 this; here; etad 此諸人等以是因緣得福多不
314 21 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊告尊者須菩提言
315 21 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊告尊者須菩提言
316 21 no 是無所行而行
317 21 Kangxi radical 71 是無所行而行
318 21 to not have; without 是無所行而行
319 21 has not yet 是無所行而行
320 21 mo 是無所行而行
321 21 do not 是無所行而行
322 21 not; -less; un- 是無所行而行
323 21 regardless of 是無所行而行
324 21 to not have 是無所行而行
325 21 um 是無所行而行
326 21 Wu 是無所行而行
327 21 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 是無所行而行
328 21 not; non- 是無所行而行
329 21 mo 是無所行而行
330 20 ér and; as well as; but (not); yet (not) 不為彼等而能動亂
331 20 ér Kangxi radical 126 不為彼等而能動亂
332 20 ér you 不為彼等而能動亂
333 20 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 不為彼等而能動亂
334 20 ér right away; then 不為彼等而能動亂
335 20 ér but; yet; however; while; nevertheless 不為彼等而能動亂
336 20 ér if; in case; in the event that 不為彼等而能動亂
337 20 ér therefore; as a result; thus 不為彼等而能動亂
338 20 ér how can it be that? 不為彼等而能動亂
339 20 ér so as to 不為彼等而能動亂
340 20 ér only then 不為彼等而能動亂
341 20 ér as if; to seem like 不為彼等而能動亂
342 20 néng can; able 不為彼等而能動亂
343 20 ér whiskers on the cheeks; sideburns 不為彼等而能動亂
344 20 ér me 不為彼等而能動亂
345 20 ér to arrive; up to 不為彼等而能動亂
346 20 ér possessive 不為彼等而能動亂
347 19 zuò to do 能為一切眾生作大福田
348 19 zuò to act as; to serve as 能為一切眾生作大福田
349 19 zuò to start 能為一切眾生作大福田
350 19 zuò a writing; a work 能為一切眾生作大福田
351 19 zuò to dress as; to be disguised as 能為一切眾生作大福田
352 19 zuō to create; to make 能為一切眾生作大福田
353 19 zuō a workshop 能為一切眾生作大福田
354 19 zuō to write; to compose 能為一切眾生作大福田
355 19 zuò to rise 能為一切眾生作大福田
356 19 zuò to be aroused 能為一切眾生作大福田
357 19 zuò activity; action; undertaking 能為一切眾生作大福田
358 19 zuò to regard as 能為一切眾生作大福田
359 19 zuò action; kāraṇa 能為一切眾生作大福田
360 18 niàn to read aloud 而彼菩薩作如是念
361 18 niàn to remember; to expect 而彼菩薩作如是念
362 18 niàn to miss 而彼菩薩作如是念
363 18 niàn to consider 而彼菩薩作如是念
364 18 niàn to recite; to chant 而彼菩薩作如是念
365 18 niàn to show affection for 而彼菩薩作如是念
366 18 niàn a thought; an idea 而彼菩薩作如是念
367 18 niàn twenty 而彼菩薩作如是念
368 18 niàn memory 而彼菩薩作如是念
369 18 niàn an instant 而彼菩薩作如是念
370 18 niàn Nian 而彼菩薩作如是念
371 18 niàn mindfulness; smrti 而彼菩薩作如是念
372 18 niàn a thought; citta 而彼菩薩作如是念
373 18 also; too 不住是相亦不住餘相
374 18 but 不住是相亦不住餘相
375 18 this; he; she 不住是相亦不住餘相
376 18 although; even though 不住是相亦不住餘相
377 18 already 不住是相亦不住餘相
378 18 particle with no meaning 不住是相亦不住餘相
379 18 Yi 不住是相亦不住餘相
380 17 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 即能近阿耨多羅三藐三菩提
381 17 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
382 17 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
383 17 shuì to persuade 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
384 17 shuō to teach; to recite; to explain 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
385 17 shuō a doctrine; a theory 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
386 17 shuō to claim; to assert 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
387 17 shuō allocution 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
388 17 shuō to criticize; to scold 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
389 17 shuō to indicate; to refer to 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
390 17 shuō speach; vāda 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
391 17 shuō to speak; bhāṣate 若菩薩摩訶薩聞是說已不驚不怖者
392 17 to leave; to depart; to go away; to part 而常不離慈悲喜捨
393 17 a mythical bird 而常不離慈悲喜捨
394 17 li; one of the eight divinatory trigrams 而常不離慈悲喜捨
395 17 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 而常不離慈悲喜捨
396 17 chī a dragon with horns not yet grown 而常不離慈悲喜捨
397 17 a mountain ash 而常不離慈悲喜捨
398 17 vanilla; a vanilla-like herb 而常不離慈悲喜捨
399 17 to be scattered; to be separated 而常不離慈悲喜捨
400 17 to cut off 而常不離慈悲喜捨
401 17 to violate; to be contrary to 而常不離慈悲喜捨
402 17 to be distant from 而常不離慈悲喜捨
403 17 two 而常不離慈悲喜捨
404 17 to array; to align 而常不離慈悲喜捨
405 17 to pass through; to experience 而常不離慈悲喜捨
406 17 transcendence 而常不離慈悲喜捨
407 17 惡魔 èmó demon 所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念
408 17 惡魔 èmó Māra 所有三千大千世界一切惡魔皆生疑念
409 16 such as; for example; for instance 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
410 16 if 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
411 16 in accordance with 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
412 16 to be appropriate; should; with regard to 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
413 16 this 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
414 16 it is so; it is thus; can be compared with 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
415 16 to go to 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
416 16 to meet 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
417 16 to appear; to seem; to be like 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
418 16 at least as good as 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
419 16 and 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
420 16 or 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
421 16 but 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
422 16 then 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
423 16 naturally 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
424 16 expresses a question or doubt 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
425 16 you 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
426 16 the second lunar month 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
427 16 in; at 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
428 16 Ru 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
429 16 Thus 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
430 16 thus; tathā 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
431 16 like; iva 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
432 16 method; way 已能圓滿不思議法
433 16 France 已能圓滿不思議法
434 16 the law; rules; regulations 已能圓滿不思議法
435 16 the teachings of the Buddha; Dharma 已能圓滿不思議法
436 16 a standard; a norm 已能圓滿不思議法
437 16 an institution 已能圓滿不思議法
438 16 to emulate 已能圓滿不思議法
439 16 magic; a magic trick 已能圓滿不思議法
440 16 punishment 已能圓滿不思議法
441 16 Fa 已能圓滿不思議法
442 16 a precedent 已能圓滿不思議法
443 16 a classification of some kinds of Han texts 已能圓滿不思議法
444 16 relating to a ceremony or rite 已能圓滿不思議法
445 16 Dharma 已能圓滿不思議法
446 16 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 已能圓滿不思議法
447 16 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 已能圓滿不思議法
448 16 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 已能圓滿不思議法
449 16 quality; characteristic 已能圓滿不思議法
450 16 xué to study; to learn 如所說學
451 16 xué a discipline; a branch of study 如所說學
452 16 xué to imitate 如所說學
453 16 xué a school; an academy 如所說學
454 16 xué to understand 如所說學
455 16 xué learning; acquired knowledge 如所說學
456 16 xué a doctrine 如所說學
457 16 xué learned 如所說學
458 16 xué a learner 如所說學
459 16 xué student; learning; śikṣā 如所說學
460 16 to arise; to get up 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
461 16 case; instance; batch; group 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
462 16 to rise; to raise 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
463 16 to grow out of; to bring forth; to emerge 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
464 16 to appoint (to an official post); to take up a post 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
465 16 to start 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
466 16 to establish; to build 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
467 16 to draft; to draw up (a plan) 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
468 16 opening sentence; opening verse 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
469 16 to get out of bed 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
470 16 to recover; to heal 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
471 16 to take out; to extract 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
472 16 marks the beginning of an action 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
473 16 marks the sufficiency of an action 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
474 16 to call back from mourning 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
475 16 to take place; to occur 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
476 16 from 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
477 16 to conjecture 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
478 16 stand up; utthāna 不如菩薩摩訶薩能一日中起般若波羅蜜多相應正念
479 16 extra; surplus; remainder 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
480 16 odd 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
481 16 I 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
482 16 to remain 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
483 16 the time after an event 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
484 16 the others; the rest 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
485 16 additional; complementary 餘諸眾生無有是心如菩薩摩訶薩者
486 15 also; too 不也
487 15 a final modal particle indicating certainy or decision 不也
488 15 either 不也
489 15 even 不也
490 15 used to soften the tone 不也
491 15 used for emphasis 不也
492 15 used to mark contrast 不也
493 15 used to mark compromise 不也
494 15 ya 不也
495 15 jiàn to see 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
496 15 jiàn opinion; view; understanding 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
497 15 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
498 15 jiàn refer to; for details see 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
499 15 jiàn to appear 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛
500 15 jiàn passive marker 見諸眾生如在牢獄受彼繫縛

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisatta
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
no; na
 1. ja
 2. jñā
that; tad
如是 rúshì thus, so
obtain; attain; prāpta
 1. yán
 2. yán
 1. speech; vāc
 2. speak; vad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大安 100
 1. great peace
 2. Ta'an
 3. Da'an
 4. Da'an; Ta'an
 5. Da'an; Ta'an
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大桥 大橋 100 Da Qiao
帝释天 帝釋天 68
 1. Sakra Devanam-indra
 2. Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
佛说佛母出生三法藏般若波罗蜜多经 佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經 102 Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing
憍尸迦 106 Sakra; Sakka; Śakra Devānām Indra; Kauśika
108
 1. a bridge
 2. Liang Dynasty
 3. City of Liang
 4. State of Liang
 5. Liang
 6. a beam; rafters
 7. a fishing sluice
 8. to lose footing
 9. State of Liang
 10. a ridge
 11. later Liang
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
菩萨乘 菩薩乘 112 Bodhisattva Vehicle
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Śrāvakayāna; The Śrāvaka Vehicle
施护 施護 115 Danapala
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
受者 115 The Recipient
四大天王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
四王 115 Four Deva Kings; Four Heavenly Kings
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
西天 88 India; Indian continent
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
一乘 121 ekayāna; one vehicle
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
正使 122 Chief Envoy
中说 中說 122 Zhong Shuo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 125.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 196 aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
拔济 拔濟 98 to save; to rescue
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
必当 必當 98 must
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不空 98
 1. unerring; amogha
 2. Amoghavajra
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
常生 99 immortality
瞋恨 99 to be angry; to hate
瞋心 99
 1. anger; a heart of anger
 2. Anger
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
愁恼 愁惱 99 affliction
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
出离 出離 99
 1. to leave Samsara; to transcend the mundane world
 2. to leave
 3. renunciation, transcendence
慈悲喜舍 慈悲喜捨 99
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大慈大悲 100
 1. great compassion and great loving-kindness
 2. great mercy and great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大利 100 great advantage; great benefit
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
而作是念 195 made within himself the following reflection
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
非我 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
贡高 貢高 103 proud; arrogant; conceited
护世 護世 104 protectors of the world
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
护念 護念 104
 1. Safeguard the Mind
 2. for a Buddha, bodhisattva, or demigod to protect a Buddhist disciple
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
结缚 結縛 106 a mental fetter or bond
净天 淨天 106 pure devas
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
卷第二十 106 scroll 20
空有 107
 1. non-existent and existent; emptiness and having self
 2. Emptiness and Existence
乐说 樂說 108 the joy of teaching the Dharma
乱心 亂心 108 a confused mind; an unsettled mind
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
那庾多 110 a nayuta
能行 110 ability to act
菩萨行者 菩薩行者 112 a bodhisattva practitioner
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
勤行 113 diligent practice
清净慧 清淨慧 113
 1. pure wisdom; visuddhamati
 2. Visuddhamati
轻慢 輕慢 113 to belittle others
入佛 114 to bring an image of a Buddha
如理 114 principle of suchness
如是观 如是觀 114 Contemplate as Such
入心 114 to enter the mind or heart
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善巧方便 115 skillful and expedient means
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
生起 115 cause; arising
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
施者 115 The Giver
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
十善 115 the ten virtues
授记 授記 115 Vyakarana (prophecies); a prediction; vyākaraṇa
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
头陀 頭陀 116
 1. austerities
 2. elimination of defilements through ascetic practice; dhutanga
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
退转 退轉 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
未曾有 119
 1. Never Before
 2. Abdhutadharma (miracles)
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无得 無得 119 Non-Attainment
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无所畏 無所畏 119 without any fear
无间业 無間業 119 unremitting karma
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
邪法 120 false teachings
心大欢喜 心大歡喜 120 pleased, exultant, ravished, joyous, filled with cheerfulness and delight
信施 120 trust in charity
信受 120 to believe and accept
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心业 心業 120 the mental karma
修禅定 修禪定 120 to meditate; to cultivate through meditation
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
应作 應作 121 a manifestation
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切智智 121 sarvajñāta; sarvajña-jñāta
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有法 121 something that exists
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸见 諸見 122 views; all views
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸众生 諸眾生 122 all beings
自性空 122
 1. The Intrinsically Empty Nature
 2. emptiness of self-nature
 3. svabhāva-śūnya; empty intrinsic nature
作意 122 attention; engagement