Glossary and Vocabulary for Avataṃsakasūtra (Flower Garland Sūtra) 大方廣佛華嚴經, Scroll 29

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 336 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 不可說
2 336 不可說 bù kě shuō inexplicable 不可說
3 149 míng fame; renown; reputation 百千百千名一拘梨
4 149 míng a name; personal name; designation 百千百千名一拘梨
5 149 míng rank; position 百千百千名一拘梨
6 149 míng an excuse 百千百千名一拘梨
7 149 míng life 百千百千名一拘梨
8 149 míng to name; to call 百千百千名一拘梨
9 149 míng to express; to describe 百千百千名一拘梨
10 149 míng to be called; to have the name 百千百千名一拘梨
11 149 míng to own; to possess 百千百千名一拘梨
12 149 míng famous; renowned 百千百千名一拘梨
13 149 míng moral 百千百千名一拘梨
14 149 míng name; naman 百千百千名一拘梨
15 149 míng fame; renown; yasas 百千百千名一拘梨
16 121 one 百千百千名一拘梨
17 121 Kangxi radical 1 百千百千名一拘梨
18 121 pure; concentrated 百千百千名一拘梨
19 121 first 百千百千名一拘梨
20 121 the same 百千百千名一拘梨
21 121 sole; single 百千百千名一拘梨
22 121 a very small amount 百千百千名一拘梨
23 121 Yi 百千百千名一拘梨
24 121 other 百千百千名一拘梨
25 121 to unify 百千百千名一拘梨
26 121 accidentally; coincidentally 百千百千名一拘梨
27 121 abruptly; suddenly 百千百千名一拘梨
28 121 one; eka 百千百千名一拘梨
29 88 to go; to 悉於一一微塵中
30 88 to rely on; to depend on 悉於一一微塵中
31 88 Yu 悉於一一微塵中
32 88 a crow 悉於一一微塵中
33 63 zhōng middle 不可言說諸劫中
34 63 zhōng medium; medium sized 不可言說諸劫中
35 63 zhōng China 不可言說諸劫中
36 63 zhòng to hit the mark 不可言說諸劫中
37 63 zhōng midday 不可言說諸劫中
38 63 zhōng inside 不可言說諸劫中
39 63 zhōng during 不可言說諸劫中
40 63 zhōng Zhong 不可言說諸劫中
41 63 zhōng intermediary 不可言說諸劫中
42 63 zhōng half 不可言說諸劫中
43 63 zhòng to reach; to attain 不可言說諸劫中
44 63 zhòng to suffer; to infect 不可言說諸劫中
45 63 zhòng to obtain 不可言說諸劫中
46 63 zhòng to pass an exam 不可言說諸劫中
47 63 zhōng middle 不可言說諸劫中
48 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
49 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
50 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
51 47 一一 yīyī one or two 悉於一一微塵中
52 47 一一 yīyī a few 悉於一一微塵中
53 42 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我當說之
54 42 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我當說之
55 42 shuì to persuade 我當說之
56 42 shuō to teach; to recite; to explain 我當說之
57 42 shuō a doctrine; a theory 我當說之
58 42 shuō to claim; to assert 我當說之
59 42 shuō allocution 我當說之
60 42 shuō to criticize; to scold 我當說之
61 42 shuō to indicate; to refer to 我當說之
62 42 shuō speach; vāda 我當說之
63 42 shuō to speak; bhāṣate 我當說之
64 42 shuō to instruct 我當說之
65 36 不可稱 bù kě chēng inconceivable; unthinkable; unimaginable 不可稱量
66 34 cháng Chang 常能攝取不可說
67 34 cháng common; general; ordinary 常能攝取不可說
68 34 cháng a principle; a rule 常能攝取不可說
69 34 cháng eternal; nitya 常能攝取不可說
70 33 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 決定決定名一流轉
71 33 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 決定決定名一流轉
72 33 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 決定決定名一流轉
73 33 zhuǎn to turn; to rotate 決定決定名一流轉
74 33 zhuǎi to use many literary allusions 決定決定名一流轉
75 33 zhuǎn to transfer 決定決定名一流轉
76 33 zhuǎn to move forward; pravartana 決定決定名一流轉
77 31 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨具足而莊嚴
78 31 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨具足而莊嚴
79 31 清淨 qīngjìng concise 清淨具足而莊嚴
80 31 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨具足而莊嚴
81 31 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨具足而莊嚴
82 31 清淨 qīngjìng purity 清淨具足而莊嚴
83 31 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨具足而莊嚴
84 28 zhù to dwell; to live; to reside 住寂滅地不可說
85 28 zhù to stop; to halt 住寂滅地不可說
86 28 zhù to retain; to remain 住寂滅地不可說
87 28 zhù to lodge at [temporarily] 住寂滅地不可說
88 28 zhù verb complement 住寂滅地不可說
89 28 zhù attaching; abiding; dwelling on 住寂滅地不可說
90 27 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 而說佛剎不可盡
91 27 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 而說佛剎不可盡
92 27 佛剎 fó shā temple; monastery 而說佛剎不可盡
93 26 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩不可說
94 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 不可言說諸佛剎
95 25 眾生 zhòngshēng all living things 饒益眾生故
96 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 饒益眾生故
97 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 饒益眾生故
98 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 饒益眾生故
99 25 過去 guòqù past; previous/ former 過去施心不可說
100 25 過去 guòqu to go over; to pass by 過去施心不可說
101 25 過去 guòqu to die 過去施心不可說
102 25 過去 guòqu already past 過去施心不可說
103 25 過去 guòqu to go forward 過去施心不可說
104 25 過去 guòqu to turn one's back 過去施心不可說
105 25 過去 guòqù past 過去施心不可說
106 24 住處 zhùchù residence; dwelling 大方廣佛華嚴經菩薩住處品第二十七
107 24 住處 zhùchù dwelling place; sthana 大方廣佛華嚴經菩薩住處品第二十七
108 21 wéi to act as; to serve 世尊為心王菩薩以偈頌曰
109 21 wéi to change into; to become 世尊為心王菩薩以偈頌曰
110 21 wéi to be; is 世尊為心王菩薩以偈頌曰
111 21 wéi to do 世尊為心王菩薩以偈頌曰
112 21 wèi to support; to help 世尊為心王菩薩以偈頌曰
113 21 wéi to govern 世尊為心王菩薩以偈頌曰
114 21 wèi to be; bhū 世尊為心王菩薩以偈頌曰
115 20 to rub 明相明相名一摩樓陀
116 20 to approach; to press in 明相明相名一摩樓陀
117 20 to sharpen; to grind 明相明相名一摩樓陀
118 20 to obliterate; to erase 明相明相名一摩樓陀
119 20 to compare notes; to learn by interaction 明相明相名一摩樓陀
120 20 friction 明相明相名一摩樓陀
121 20 ma 明相明相名一摩樓陀
122 20 Māyā 明相明相名一摩樓陀
123 20 一切 yīqiè temporary 充滿一切不可說
124 20 一切 yīqiè the same 充滿一切不可說
125 20 shā to brake (a vehicle) 不可言說諸佛剎
126 20 chà Buddhist monastery or temple 不可言說諸佛剎
127 20 chà sign; mark; symbol 不可言說諸佛剎
128 20 shā land 不可言說諸佛剎
129 20 shā canopy; chattra 不可言說諸佛剎
130 19 to know; to learn about; to comprehend 皆悉盡末為微塵
131 19 detailed 皆悉盡末為微塵
132 19 to elaborate; to expound 皆悉盡末為微塵
133 19 to exhaust; to use up 皆悉盡末為微塵
134 19 strongly 皆悉盡末為微塵
135 19 Xi 皆悉盡末為微塵
136 19 all; kṛtsna 皆悉盡末為微塵
137 19 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧無窮盡
138 19 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧無窮盡
139 19 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 如來智慧無窮盡
140 19 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 如來智慧無窮盡
141 19 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 說不可說諸世界
142 19 世界 shìjiè the earth 說不可說諸世界
143 19 世界 shìjiè a domain; a realm 說不可說諸世界
144 19 世界 shìjiè the human world 說不可說諸世界
145 19 世界 shìjiè the conditions in the world 說不可說諸世界
146 19 世界 shìjiè world 說不可說諸世界
147 19 世界 shìjiè a world; lokadhatu 說不可說諸世界
148 18 suǒ a few; various; some 所出變化不可說
149 18 suǒ a place; a location 所出變化不可說
150 18 suǒ indicates a passive voice 所出變化不可說
151 18 suǒ an ordinal number 所出變化不可說
152 18 suǒ meaning 所出變化不可說
153 18 suǒ garrison 所出變化不可說
154 18 suǒ place; pradeśa 所出變化不可說
155 18 máo hair; fur; feathers 設使一微毛端處
156 18 máo Mao 設使一微毛端處
157 18 máo Kangxi radical 82 設使一微毛端處
158 18 máo coarse; partially finished 設使一微毛端處
159 18 máo hair-like thing 設使一微毛端處
160 18 máo gross 設使一微毛端處
161 18 máo small; little 設使一微毛端處
162 18 máo rash; crude; careless 設使一微毛端處
163 18 máo scared; nervous 設使一微毛端處
164 18 máo to depreciate 設使一微毛端處
165 18 máo to be without 設使一微毛端處
166 18 máo vegetables 設使一微毛端處
167 18 máo animals 設使一微毛端處
168 18 máo angry 設使一微毛端處
169 18 máo hair; roma 設使一微毛端處
170 15 Kangxi radical 71 無分齊
171 15 to not have; without 無分齊
172 15 mo 無分齊
173 15 to not have 無分齊
174 15 Wu 無分齊
175 15 mo 無分齊
176 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
177 15 無量 wúliàng immeasurable 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
178 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
179 15 無量 wúliàng Atula 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
180 15 光明 guāngmíng bright 放妙光明不可說
181 15 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放妙光明不可說
182 15 光明 guāngmíng light 放妙光明不可說
183 15 光明 guāngmíng having hope 放妙光明不可說
184 15 光明 guāngmíng unselfish 放妙光明不可說
185 15 光明 guāngmíng frank; open and honest 放妙光明不可說
186 15 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放妙光明不可說
187 15 光明 guāngmíng Kōmyō 放妙光明不可說
188 15 光明 guāngmíng Brightness 放妙光明不可說
189 15 光明 guāngmíng brightness; flame 放妙光明不可說
190 15 luó to patrol 那由他那由他名一鞞婆邏
191 15 luó a patrol guard 那由他那由他名一鞞婆邏
192 15 luó a mountain border 那由他那由他名一鞞婆邏
193 15 luó la 那由他那由他名一鞞婆邏
194 15 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分分名一分別
195 15 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分分名一分別
196 15 分別 fēnbié difference 分分名一分別
197 15 分別 fēnbié discrimination 分分名一分別
198 15 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分分名一分別
199 15 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分分名一分別
200 14 luó Luo 清涼清涼名一阿羅
201 14 luó to catch; to capture 清涼清涼名一阿羅
202 14 luó gauze 清涼清涼名一阿羅
203 14 luó a sieve; cloth for filtering 清涼清涼名一阿羅
204 14 luó a net for catching birds 清涼清涼名一阿羅
205 14 luó to recruit 清涼清涼名一阿羅
206 14 luó to include 清涼清涼名一阿羅
207 14 luó to distribute 清涼清涼名一阿羅
208 14 luó ra 清涼清涼名一阿羅
209 14 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 摩伽婆摩伽婆名一不可度
210 14 不可 bù kě improbable 摩伽婆摩伽婆名一不可度
211 13 jìn to the greatest extent; utmost 說不可說不可盡
212 13 jìn perfect; flawless 說不可說不可盡
213 13 jìn to give priority to; to do one's utmost 說不可說不可盡
214 13 jìn to vanish 說不可說不可盡
215 13 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 說不可說不可盡
216 13 jìn to die 說不可說不可盡
217 13 jìn exhaustion; kṣaya 說不可說不可盡
218 12 jié to coerce; to threaten; to menace 不可言說諸劫中
219 12 jié take by force; to plunder 不可言說諸劫中
220 12 jié a disaster; catastrophe 不可言說諸劫中
221 12 jié a strategy in weiqi 不可言說諸劫中
222 12 jié a kalpa; an eon 不可言說諸劫中
223 12 duān to carry 設使一微毛端處
224 12 duān end; extremity 設使一微毛端處
225 12 duān straight; upright; dignified 設使一微毛端處
226 12 duān an item; some 設使一微毛端處
227 12 duān a thought; an idea 設使一微毛端處
228 12 duān beginning 設使一微毛端處
229 12 duān a measure of length of silk 設使一微毛端處
230 12 duān Duan 設使一微毛端處
231 12 duān to arrange 設使一微毛端處
232 12 duān upright; ṛju 設使一微毛端處
233 12 huì intelligent; clever 正正名一慧
234 12 huì mental ability; intellect 正正名一慧
235 12 huì wisdom; understanding 正正名一慧
236 12 huì Wisdom 正正名一慧
237 12 huì wisdom; prajna 正正名一慧
238 12 huì intellect; mati 正正名一慧
239 11 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴彼彼諸佛剎
240 11 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴彼彼諸佛剎
241 11 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴彼彼諸佛剎
242 11 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴彼彼諸佛剎
243 11 一劫 yījié one kalpa 語語名一劫
244 11 一劫 yījié one kalpa 語語名一劫
245 11 究竟 jiūjìng outcome; result 了別了別名一究竟
246 11 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 了別了別名一究竟
247 11 究竟 jiūjìng to complete; to finish 了別了別名一究竟
248 11 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 了別了別名一究竟
249 11 jìng clean 有不可說淨佛剎
250 11 jìng no surplus; net 有不可說淨佛剎
251 11 jìng pure 有不可說淨佛剎
252 11 jìng tranquil 有不可說淨佛剎
253 11 jìng cold 有不可說淨佛剎
254 11 jìng to wash; to clense 有不可說淨佛剎
255 11 jìng role of hero 有不可說淨佛剎
256 11 jìng to remove sexual desire 有不可說淨佛剎
257 11 jìng bright and clean; luminous 有不可說淨佛剎
258 11 jìng clean; pure 有不可說淨佛剎
259 11 jìng cleanse 有不可說淨佛剎
260 11 jìng cleanse 有不可說淨佛剎
261 11 jìng Pure 有不可說淨佛剎
262 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有不可說淨佛剎
263 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有不可說淨佛剎
264 11 jìng viśuddhi; purity 有不可說淨佛剎
265 11 grandmother 那由他那由他名一鞞婆邏
266 11 old woman 那由他那由他名一鞞婆邏
267 11 bha 那由他那由他名一鞞婆邏
268 10 ér Kangxi radical 126 念念次第而演說
269 10 ér as if; to seem like 念念次第而演說
270 10 néng can; able 念念次第而演說
271 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 念念次第而演說
272 10 ér to arrive; up to 念念次第而演說
273 10 一日一夜 yī rì yī yè one day and one night 於安樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜
274 10 如來 rúlái Tathagata 乃能問此如來
275 10 如來 Rúlái Tathagata 乃能問此如來
276 10 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 乃能問此如來
277 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
278 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
279 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
280 10 功德 gōngdé achievements and virtue 所得功德不可說
281 10 功德 gōngdé merit 所得功德不可說
282 10 功德 gōngdé quality; guṇa 所得功德不可說
283 10 功德 gōngdé merit; puṇya 所得功德不可說
284 10 bǎo a treasure; a valuable item 出寶蓮華不可說
285 10 bǎo treasured; cherished 出寶蓮華不可說
286 10 bǎo a jewel; gem 出寶蓮華不可說
287 10 bǎo precious 出寶蓮華不可說
288 10 bǎo noble 出寶蓮華不可說
289 10 bǎo an imperial seal 出寶蓮華不可說
290 10 bǎo a unit of currency 出寶蓮華不可說
291 10 bǎo Bao 出寶蓮華不可說
292 10 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 出寶蓮華不可說
293 10 bǎo jewel; gem; mani 出寶蓮華不可說
294 10 liàng a quantity; an amount 不可稱量
295 10 liáng to measure 不可稱量
296 10 liàng capacity 不可稱量
297 10 liáng to consider 不可稱量
298 10 liàng a measuring tool 不可稱量
299 10 liàng to estimate 不可稱量
300 10 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 不可稱量
301 9 現有 xiànyǒu to currently exist; to be currently available 彼現有菩薩
302 9 具足 jùzú Purāṇa 清淨具足而莊嚴
303 9 具足 jùzú Completeness 清淨具足而莊嚴
304 9 具足 jùzú complete; accomplished 清淨具足而莊嚴
305 9 shèng to beat; to win; to conquer 來來名一勝
306 9 shèng victory; success 來來名一勝
307 9 shèng wonderful; supurb; superior 來來名一勝
308 9 shèng to surpass 來來名一勝
309 9 shèng triumphant 來來名一勝
310 9 shèng a scenic view 來來名一勝
311 9 shèng a woman's hair decoration 來來名一勝
312 9 shèng Sheng 來來名一勝
313 9 shèng conquering; victorious; jaya 來來名一勝
314 9 shèng superior; agra 來來名一勝
315 9 chù a place; location; a spot; a point 設使一微毛端處
316 9 chǔ to reside; to live; to dwell 設使一微毛端處
317 9 chù an office; a department; a bureau 設使一微毛端處
318 9 chù a part; an aspect 設使一微毛端處
319 9 chǔ to be in; to be in a position of 設使一微毛端處
320 9 chǔ to get along with 設使一微毛端處
321 9 chǔ to deal with; to manage 設使一微毛端處
322 9 chǔ to punish; to sentence 設使一微毛端處
323 9 chǔ to stop; to pause 設使一微毛端處
324 9 chǔ to be associated with 設使一微毛端處
325 9 chǔ to situate; to fix a place for 設使一微毛端處
326 9 chǔ to occupy; to control 設使一微毛端處
327 9 chù circumstances; situation 設使一微毛端處
328 9 chù an occasion; a time 設使一微毛端處
329 9 chù position; sthāna 設使一微毛端處
330 9 infix potential marker 持持名一不顛倒
331 9 正法 zhèngfǎ proper law 不可說劫說正法
332 9 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 不可說劫說正法
333 9 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 不可說劫說正法
334 9 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 不可說劫說正法
335 9 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 不可說劫說正法
336 9 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 有三百菩薩眷屬
337 9 眷屬 juànshǔ husband and wife 有三百菩薩眷屬
338 9 method; way 法法名一波羅摩馱
339 9 France 法法名一波羅摩馱
340 9 the law; rules; regulations 法法名一波羅摩馱
341 9 the teachings of the Buddha; Dharma 法法名一波羅摩馱
342 9 a standard; a norm 法法名一波羅摩馱
343 9 an institution 法法名一波羅摩馱
344 9 to emulate 法法名一波羅摩馱
345 9 magic; a magic trick 法法名一波羅摩馱
346 9 punishment 法法名一波羅摩馱
347 9 Fa 法法名一波羅摩馱
348 9 a precedent 法法名一波羅摩馱
349 9 a classification of some kinds of Han texts 法法名一波羅摩馱
350 9 relating to a ceremony or rite 法法名一波羅摩馱
351 9 Dharma 法法名一波羅摩馱
352 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法法名一波羅摩馱
353 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法法名一波羅摩馱
354 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法法名一波羅摩馱
355 9 quality; characteristic 法法名一波羅摩馱
356 9 jiě to loosen; to unfasten; to untie 量量名一解
357 9 jiě to explain 量量名一解
358 9 jiě to divide; to separate 量量名一解
359 9 jiě to understand 量量名一解
360 9 jiě to solve a math problem 量量名一解
361 9 jiě to dispell; to dismiss; to eliminate; to dissipate 量量名一解
362 9 jiě to cut; to disect 量量名一解
363 9 jiě to relieve oneself 量量名一解
364 9 jiě a solution 量量名一解
365 9 jiè to escort 量量名一解
366 9 xiè to understand; to be clear 量量名一解
367 9 xiè acrobatic skills 量量名一解
368 9 jiě can; able to 量量名一解
369 9 jiě to liberate 量量名一解
370 9 jiě a stanza 量量名一解
371 9 jiè to send off 量量名一解
372 9 xiè Xie 量量名一解
373 9 jiě exegesis 量量名一解
374 9 xiè laziness 量量名一解
375 9 jiè a government office 量量名一解
376 9 jiè to pawn 量量名一解
377 9 jiè to rent; to lease 量量名一解
378 9 jiě understanding 量量名一解
379 9 jué to awake 覺覺名一毘遮妬
380 9 jiào sleep 覺覺名一毘遮妬
381 9 jué to realize 覺覺名一毘遮妬
382 9 jué to know; to understand; to sense; to perceive 覺覺名一毘遮妬
383 9 jué to enlighten; to inspire 覺覺名一毘遮妬
384 9 jué perception; feeling 覺覺名一毘遮妬
385 9 jué a person with foresight 覺覺名一毘遮妬
386 9 jué Awaken 覺覺名一毘遮妬
387 9 jué enlightenment; awakening; bodhi 覺覺名一毘遮妬
388 9 讚歎 zàntàn praise 皆共讚歎普賢德
389 9 蓮華 liánhuā Lotus Flower 微細微細名一蓮華
390 9 蓮華 liánhuā a lotus flower; padma 微細微細名一蓮華
391 9 蓮華 liánhuā white lotus flower; pundarika 微細微細名一蓮華
392 9 說法 shuō fǎ a statement; wording 常為說法
393 9 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 常為說法
394 9 說法 shuō fǎ words from the heart 常為說法
395 9 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 常為說法
396 9 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 常為說法
397 9 xīn heart [organ] 不可稱說無礙心
398 9 xīn Kangxi radical 61 不可稱說無礙心
399 9 xīn mind; consciousness 不可稱說無礙心
400 9 xīn the center; the core; the middle 不可稱說無礙心
401 9 xīn one of the 28 star constellations 不可稱說無礙心
402 9 xīn heart 不可稱說無礙心
403 9 xīn emotion 不可稱說無礙心
404 9 xīn intention; consideration 不可稱說無礙心
405 9 xīn disposition; temperament 不可稱說無礙心
406 9 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 不可稱說無礙心
407 8 lèi kind; type; class; category 亦有異類不可說
408 8 lèi similar; like 亦有異類不可說
409 8 lèi class in a programming language 亦有異類不可說
410 8 lèi reason; logic 亦有異類不可說
411 8 lèi example; model 亦有異類不可說
412 8 lèi Lei 亦有異類不可說
413 8 分齊 fēnqí difference 無分齊
414 8 心王 xīnwáng the controlling function of the mind 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
415 8 néng can; able 乃能問此如來
416 8 néng ability; capacity 乃能問此如來
417 8 néng a mythical bear-like beast 乃能問此如來
418 8 néng energy 乃能問此如來
419 8 néng function; use 乃能問此如來
420 8 néng talent 乃能問此如來
421 8 néng expert at 乃能問此如來
422 8 néng to be in harmony 乃能問此如來
423 8 néng to tend to; to care for 乃能問此如來
424 8 néng to reach; to arrive at 乃能問此如來
425 8 néng to be able; śak 乃能問此如來
426 8 néng skilful; pravīṇa 乃能問此如來
427 8 shān a mountain; a hill; a peak 名仙人起山
428 8 shān Shan 名仙人起山
429 8 shān Kangxi radical 46 名仙人起山
430 8 shān a mountain-like shape 名仙人起山
431 8 shān a gable 名仙人起山
432 8 shān mountain; giri 名仙人起山
433 8 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 分別諸法不可說
434 8 微塵 wēichén dust; a minute particle 皆悉盡末為微塵
435 8 微塵 wēichén fine dust 皆悉盡末為微塵
436 8 微塵 wēichén an atom 皆悉盡末為微塵
437 8 to leave; to depart; to go away; to part 等等名一離疑
438 8 a mythical bird 等等名一離疑
439 8 li; one of the eight divinatory trigrams 等等名一離疑
440 8 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 等等名一離疑
441 8 chī a dragon with horns not yet grown 等等名一離疑
442 8 a mountain ash 等等名一離疑
443 8 vanilla; a vanilla-like herb 等等名一離疑
444 8 to be scattered; to be separated 等等名一離疑
445 8 to cut off 等等名一離疑
446 8 to violate; to be contrary to 等等名一離疑
447 8 to be distant from 等等名一離疑
448 8 two 等等名一離疑
449 8 to array; to align 等等名一離疑
450 8 to pass through; to experience 等等名一離疑
451 8 transcendence 等等名一離疑
452 8 to avoid; to abstain from; viramaṇa 等等名一離疑
453 8 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 成就神力不可說
454 8 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 成就神力不可說
455 8 成就 chéngjiù accomplishment 成就神力不可說
456 8 成就 chéngjiù Achievements 成就神力不可說
457 8 成就 chéngjiù to attained; to obtain 成就神力不可說
458 8 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 成就神力不可說
459 8 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 成就神力不可說
460 7 自在 zìzài at ease; at will; as one likes 清淨自在不可說
461 7 自在 zìzài Carefree 清淨自在不可說
462 7 自在 zìzài perfect ease 清淨自在不可說
463 7 自在 zìzài Isvara 清淨自在不可說
464 7 自在 zìzài self mastery; vaśitā 清淨自在不可說
465 7 Yi 十方世界亦如是
466 7 zhòng many; numerous 網網名一眾流
467 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 網網名一眾流
468 7 zhòng general; common; public 網網名一眾流
469 7 pear 邏婆邏婆名一訶梨婆
470 7 an opera 邏婆邏婆名一訶梨婆
471 7 to cut; to slash 邏婆邏婆名一訶梨婆
472 7 邏婆邏婆名一訶梨婆
473 7 周遍 zhōubiàn universal; entire; samanta 無周遍
474 7 extensive; full 聚沫聚沫名一彌羅
475 7 to fill; to permeate; to pervade 聚沫聚沫名一彌羅
476 7 to join 聚沫聚沫名一彌羅
477 7 to spread 聚沫聚沫名一彌羅
478 7 Mi 聚沫聚沫名一彌羅
479 7 to restrain 聚沫聚沫名一彌羅
480 7 to complete; to be full 聚沫聚沫名一彌羅
481 7 不可量 bù kě liàng uncountable; immeasurable 不可量
482 7 color 出生異色不可說
483 7 form; matter 出生異色不可說
484 7 shǎi dice 出生異色不可說
485 7 Kangxi radical 139 出生異色不可說
486 7 countenance 出生異色不可說
487 7 scene; sight 出生異色不可說
488 7 feminine charm; female beauty 出生異色不可說
489 7 kind; type 出生異色不可說
490 7 quality 出生異色不可說
491 7 to be angry 出生異色不可說
492 7 to seek; to search for 出生異色不可說
493 7 lust; sexual desire 出生異色不可說
494 7 form; rupa 出生異色不可說
495 7 Buddha; Awakened One 佛告心王菩薩言
496 7 relating to Buddhism 佛告心王菩薩言
497 7 a statue or image of a Buddha 佛告心王菩薩言
498 7 a Buddhist text 佛告心王菩薩言
499 7 to touch; to stroke 佛告心王菩薩言
500 7 Buddha 佛告心王菩薩言

Frequencies of all Words

Top 726

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 336 不可說 bù kě shuō indescribable; unspeakable 不可說
2 336 不可說 bù kě shuō inexplicable 不可說
3 149 míng measure word for people 百千百千名一拘梨
4 149 míng fame; renown; reputation 百千百千名一拘梨
5 149 míng a name; personal name; designation 百千百千名一拘梨
6 149 míng rank; position 百千百千名一拘梨
7 149 míng an excuse 百千百千名一拘梨
8 149 míng life 百千百千名一拘梨
9 149 míng to name; to call 百千百千名一拘梨
10 149 míng to express; to describe 百千百千名一拘梨
11 149 míng to be called; to have the name 百千百千名一拘梨
12 149 míng to own; to possess 百千百千名一拘梨
13 149 míng famous; renowned 百千百千名一拘梨
14 149 míng moral 百千百千名一拘梨
15 149 míng name; naman 百千百千名一拘梨
16 149 míng fame; renown; yasas 百千百千名一拘梨
17 121 one 百千百千名一拘梨
18 121 Kangxi radical 1 百千百千名一拘梨
19 121 as soon as; all at once 百千百千名一拘梨
20 121 pure; concentrated 百千百千名一拘梨
21 121 whole; all 百千百千名一拘梨
22 121 first 百千百千名一拘梨
23 121 the same 百千百千名一拘梨
24 121 each 百千百千名一拘梨
25 121 certain 百千百千名一拘梨
26 121 throughout 百千百千名一拘梨
27 121 used in between a reduplicated verb 百千百千名一拘梨
28 121 sole; single 百千百千名一拘梨
29 121 a very small amount 百千百千名一拘梨
30 121 Yi 百千百千名一拘梨
31 121 other 百千百千名一拘梨
32 121 to unify 百千百千名一拘梨
33 121 accidentally; coincidentally 百千百千名一拘梨
34 121 abruptly; suddenly 百千百千名一拘梨
35 121 or 百千百千名一拘梨
36 121 one; eka 百千百千名一拘梨
37 93 that; those 彼諸一切普賢等
38 93 another; the other 彼諸一切普賢等
39 93 that; tad 彼諸一切普賢等
40 88 in; at 悉於一一微塵中
41 88 in; at 悉於一一微塵中
42 88 in; at; to; from 悉於一一微塵中
43 88 to go; to 悉於一一微塵中
44 88 to rely on; to depend on 悉於一一微塵中
45 88 to go to; to arrive at 悉於一一微塵中
46 88 from 悉於一一微塵中
47 88 give 悉於一一微塵中
48 88 oppposing 悉於一一微塵中
49 88 and 悉於一一微塵中
50 88 compared to 悉於一一微塵中
51 88 by 悉於一一微塵中
52 88 and; as well as 悉於一一微塵中
53 88 for 悉於一一微塵中
54 88 Yu 悉於一一微塵中
55 88 a crow 悉於一一微塵中
56 88 whew; wow 悉於一一微塵中
57 88 near to; antike 悉於一一微塵中
58 63 zhōng middle 不可言說諸劫中
59 63 zhōng medium; medium sized 不可言說諸劫中
60 63 zhōng China 不可言說諸劫中
61 63 zhòng to hit the mark 不可言說諸劫中
62 63 zhōng in; amongst 不可言說諸劫中
63 63 zhōng midday 不可言說諸劫中
64 63 zhōng inside 不可言說諸劫中
65 63 zhōng during 不可言說諸劫中
66 63 zhōng Zhong 不可言說諸劫中
67 63 zhōng intermediary 不可言說諸劫中
68 63 zhōng half 不可言說諸劫中
69 63 zhōng just right; suitably 不可言說諸劫中
70 63 zhōng while 不可言說諸劫中
71 63 zhòng to reach; to attain 不可言說諸劫中
72 63 zhòng to suffer; to infect 不可言說諸劫中
73 63 zhòng to obtain 不可言說諸劫中
74 63 zhòng to pass an exam 不可言說諸劫中
75 63 zhōng middle 不可言說諸劫中
76 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
77 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
78 62 菩薩 púsà bodhisattva 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
79 48 zhū all; many; various 不可言說諸劫中
80 48 zhū Zhu 不可言說諸劫中
81 48 zhū all; members of the class 不可言說諸劫中
82 48 zhū interrogative particle 不可言說諸劫中
83 48 zhū him; her; them; it 不可言說諸劫中
84 48 zhū of; in 不可言說諸劫中
85 48 zhū all; many; sarva 不可言說諸劫中
86 47 一一 yīyī one by one; one after another 悉於一一微塵中
87 47 一一 yīyī one or two 悉於一一微塵中
88 47 一一 yīyī in order 悉於一一微塵中
89 47 一一 yīyī a few 悉於一一微塵中
90 47 一一 yīyī one by one; ekaika 悉於一一微塵中
91 42 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我當說之
92 42 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我當說之
93 42 shuì to persuade 我當說之
94 42 shuō to teach; to recite; to explain 我當說之
95 42 shuō a doctrine; a theory 我當說之
96 42 shuō to claim; to assert 我當說之
97 42 shuō allocution 我當說之
98 42 shuō to criticize; to scold 我當說之
99 42 shuō to indicate; to refer to 我當說之
100 42 shuō speach; vāda 我當說之
101 42 shuō to speak; bhāṣate 我當說之
102 42 shuō to instruct 我當說之
103 41 yǒu is; are; to exist 悉有不可說眾生
104 41 yǒu to have; to possess 悉有不可說眾生
105 41 yǒu indicates an estimate 悉有不可說眾生
106 41 yǒu indicates a large quantity 悉有不可說眾生
107 41 yǒu indicates an affirmative response 悉有不可說眾生
108 41 yǒu a certain; used before a person, time, or place 悉有不可說眾生
109 41 yǒu used to compare two things 悉有不可說眾生
110 41 yǒu used in a polite formula before certain verbs 悉有不可說眾生
111 41 yǒu used before the names of dynasties 悉有不可說眾生
112 41 yǒu a certain thing; what exists 悉有不可說眾生
113 41 yǒu multiple of ten and ... 悉有不可說眾生
114 41 yǒu abundant 悉有不可說眾生
115 41 yǒu purposeful 悉有不可說眾生
116 41 yǒu You 悉有不可說眾生
117 41 yǒu 1. existence; 2. becoming 悉有不可說眾生
118 41 yǒu becoming; bhava 悉有不可說眾生
119 36 不可稱 bù kě chēng inconceivable; unthinkable; unimaginable 不可稱量
120 34 cháng always; ever; often; frequently; constantly 常能攝取不可說
121 34 cháng Chang 常能攝取不可說
122 34 cháng long-lasting 常能攝取不可說
123 34 cháng common; general; ordinary 常能攝取不可說
124 34 cháng a principle; a rule 常能攝取不可說
125 34 cháng eternal; nitya 常能攝取不可說
126 33 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 決定決定名一流轉
127 33 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 決定決定名一流轉
128 33 zhuàn a revolution 決定決定名一流轉
129 33 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 決定決定名一流轉
130 33 zhuǎn to turn; to rotate 決定決定名一流轉
131 33 zhuǎi to use many literary allusions 決定決定名一流轉
132 33 zhuǎn to transfer 決定決定名一流轉
133 33 zhuǎn to move forward; pravartana 決定決定名一流轉
134 31 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 清淨具足而莊嚴
135 31 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 清淨具足而莊嚴
136 31 清淨 qīngjìng concise 清淨具足而莊嚴
137 31 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 清淨具足而莊嚴
138 31 清淨 qīngjìng pure and clean 清淨具足而莊嚴
139 31 清淨 qīngjìng purity 清淨具足而莊嚴
140 31 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 清淨具足而莊嚴
141 28 zhù to dwell; to live; to reside 住寂滅地不可說
142 28 zhù to stop; to halt 住寂滅地不可說
143 28 zhù to retain; to remain 住寂滅地不可說
144 28 zhù to lodge at [temporarily] 住寂滅地不可說
145 28 zhù firmly; securely 住寂滅地不可說
146 28 zhù verb complement 住寂滅地不可說
147 28 zhù attaching; abiding; dwelling on 住寂滅地不可說
148 27 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 而說佛剎不可盡
149 27 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 而說佛剎不可盡
150 27 佛剎 fó shā temple; monastery 而說佛剎不可盡
151 26 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 彼諸菩薩不可說
152 25 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 不可言說諸佛剎
153 25 眾生 zhòngshēng all living things 饒益眾生故
154 25 眾生 zhòngshēng living things other than people 饒益眾生故
155 25 眾生 zhòngshēng sentient beings 饒益眾生故
156 25 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 饒益眾生故
157 25 過去 guòqù past; previous/ former 過去施心不可說
158 25 過去 guòqu to go over; to pass by 過去施心不可說
159 25 過去 guòqu to die 過去施心不可說
160 25 過去 guòqu already past 過去施心不可說
161 25 過去 guòqu to go forward 過去施心不可說
162 25 過去 guòqu to turn one's back 過去施心不可說
163 25 過去 guòqù past 過去施心不可說
164 24 住處 zhùchù residence; dwelling 大方廣佛華嚴經菩薩住處品第二十七
165 24 住處 zhùchù dwelling place; sthana 大方廣佛華嚴經菩薩住處品第二十七
166 21 wèi for; to 世尊為心王菩薩以偈頌曰
167 21 wèi because of 世尊為心王菩薩以偈頌曰
168 21 wéi to act as; to serve 世尊為心王菩薩以偈頌曰
169 21 wéi to change into; to become 世尊為心王菩薩以偈頌曰
170 21 wéi to be; is 世尊為心王菩薩以偈頌曰
171 21 wéi to do 世尊為心王菩薩以偈頌曰
172 21 wèi for 世尊為心王菩薩以偈頌曰
173 21 wèi because of; for; to 世尊為心王菩薩以偈頌曰
174 21 wèi to 世尊為心王菩薩以偈頌曰
175 21 wéi in a passive construction 世尊為心王菩薩以偈頌曰
176 21 wéi forming a rehetorical question 世尊為心王菩薩以偈頌曰
177 21 wéi forming an adverb 世尊為心王菩薩以偈頌曰
178 21 wéi to add emphasis 世尊為心王菩薩以偈頌曰
179 21 wèi to support; to help 世尊為心王菩薩以偈頌曰
180 21 wéi to govern 世尊為心王菩薩以偈頌曰
181 21 wèi to be; bhū 世尊為心王菩薩以偈頌曰
182 20 to rub 明相明相名一摩樓陀
183 20 to approach; to press in 明相明相名一摩樓陀
184 20 to sharpen; to grind 明相明相名一摩樓陀
185 20 to obliterate; to erase 明相明相名一摩樓陀
186 20 to compare notes; to learn by interaction 明相明相名一摩樓陀
187 20 friction 明相明相名一摩樓陀
188 20 ma 明相明相名一摩樓陀
189 20 Māyā 明相明相名一摩樓陀
190 20 一切 yīqiè all; every; everything 充滿一切不可說
191 20 一切 yīqiè temporary 充滿一切不可說
192 20 一切 yīqiè the same 充滿一切不可說
193 20 一切 yīqiè generally 充滿一切不可說
194 20 一切 yīqiè all, everything 充滿一切不可說
195 20 一切 yīqiè all; sarva 充滿一切不可說
196 20 shā to brake (a vehicle) 不可言說諸佛剎
197 20 chà Buddhist monastery or temple 不可言說諸佛剎
198 20 chà sign; mark; symbol 不可言說諸佛剎
199 20 shā land 不可言說諸佛剎
200 20 shā canopy; chattra 不可言說諸佛剎
201 19 to know; to learn about; to comprehend 皆悉盡末為微塵
202 19 all; entire 皆悉盡末為微塵
203 19 detailed 皆悉盡末為微塵
204 19 to elaborate; to expound 皆悉盡末為微塵
205 19 to exhaust; to use up 皆悉盡末為微塵
206 19 strongly 皆悉盡末為微塵
207 19 Xi 皆悉盡末為微塵
208 19 all; kṛtsna 皆悉盡末為微塵
209 19 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧無窮盡
210 19 智慧 zhìhuì wisdom 如來智慧無窮盡
211 19 智慧 zhìhuì jñāna; knowledge 如來智慧無窮盡
212 19 智慧 zhìhuì wisdom; prajñā 如來智慧無窮盡
213 19 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 說不可說諸世界
214 19 世界 shìjiè the earth 說不可說諸世界
215 19 世界 shìjiè a domain; a realm 說不可說諸世界
216 19 世界 shìjiè the human world 說不可說諸世界
217 19 世界 shìjiè the conditions in the world 說不可說諸世界
218 19 世界 shìjiè world 說不可說諸世界
219 19 世界 shìjiè a world; lokadhatu 說不可說諸世界
220 18 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所出變化不可說
221 18 suǒ an office; an institute 所出變化不可說
222 18 suǒ introduces a relative clause 所出變化不可說
223 18 suǒ it 所出變化不可說
224 18 suǒ if; supposing 所出變化不可說
225 18 suǒ a few; various; some 所出變化不可說
226 18 suǒ a place; a location 所出變化不可說
227 18 suǒ indicates a passive voice 所出變化不可說
228 18 suǒ that which 所出變化不可說
229 18 suǒ an ordinal number 所出變化不可說
230 18 suǒ meaning 所出變化不可說
231 18 suǒ garrison 所出變化不可說
232 18 suǒ place; pradeśa 所出變化不可說
233 18 suǒ that which; yad 所出變化不可說
234 18 máo hair; fur; feathers 設使一微毛端處
235 18 máo Mao 設使一微毛端處
236 18 máo Kangxi radical 82 設使一微毛端處
237 18 máo one-tenth of yuan 設使一微毛端處
238 18 máo coarse; partially finished 設使一微毛端處
239 18 máo hair-like thing 設使一微毛端處
240 18 máo gross 設使一微毛端處
241 18 máo small; little 設使一微毛端處
242 18 máo rash; crude; careless 設使一微毛端處
243 18 máo scared; nervous 設使一微毛端處
244 18 máo to depreciate 設使一微毛端處
245 18 máo to be without 設使一微毛端處
246 18 máo vegetables 設使一微毛端處
247 18 máo animals 設使一微毛端處
248 18 máo angry 設使一微毛端處
249 18 máo hair; roma 設使一微毛端處
250 16 chū to go out; to leave 眾流眾流名一出
251 16 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 眾流眾流名一出
252 16 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 眾流眾流名一出
253 16 chū to extend; to spread 眾流眾流名一出
254 16 chū to appear 眾流眾流名一出
255 16 chū to exceed 眾流眾流名一出
256 16 chū to publish; to post 眾流眾流名一出
257 16 chū to take up an official post 眾流眾流名一出
258 16 chū to give birth 眾流眾流名一出
259 16 chū a verb complement 眾流眾流名一出
260 16 chū to occur; to happen 眾流眾流名一出
261 16 chū to divorce 眾流眾流名一出
262 16 chū to chase away 眾流眾流名一出
263 16 chū to escape; to leave 眾流眾流名一出
264 16 chū to give 眾流眾流名一出
265 16 chū to emit 眾流眾流名一出
266 16 chū quoted from 眾流眾流名一出
267 16 chū to go out; to leave 眾流眾流名一出
268 15 no 無分齊
269 15 Kangxi radical 71 無分齊
270 15 to not have; without 無分齊
271 15 has not yet 無分齊
272 15 mo 無分齊
273 15 do not 無分齊
274 15 not; -less; un- 無分齊
275 15 regardless of 無分齊
276 15 to not have 無分齊
277 15 um 無分齊
278 15 Wu 無分齊
279 15 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無分齊
280 15 not; non- 無分齊
281 15 mo 無分齊
282 15 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
283 15 無量 wúliàng immeasurable 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
284 15 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
285 15 無量 wúliàng Atula 阿僧祇轉阿僧祇轉名一無量
286 15 光明 guāngmíng bright 放妙光明不可說
287 15 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放妙光明不可說
288 15 光明 guāngmíng light 放妙光明不可說
289 15 光明 guāngmíng having hope 放妙光明不可說
290 15 光明 guāngmíng unselfish 放妙光明不可說
291 15 光明 guāngmíng frank; open and honest 放妙光明不可說
292 15 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放妙光明不可說
293 15 光明 guāngmíng Kōmyō 放妙光明不可說
294 15 光明 guāngmíng Brightness 放妙光明不可說
295 15 光明 guāngmíng brightness; flame 放妙光明不可說
296 15 luó to patrol 那由他那由他名一鞞婆邏
297 15 luó a patrol guard 那由他那由他名一鞞婆邏
298 15 luó a mountain border 那由他那由他名一鞞婆邏
299 15 luó la 那由他那由他名一鞞婆邏
300 15 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 分分名一分別
301 15 分別 fēnbié differently 分分名一分別
302 15 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 分分名一分別
303 15 分別 fēnbié difference 分分名一分別
304 15 分別 fēnbié respectively 分分名一分別
305 15 分別 fēnbié discrimination 分分名一分別
306 15 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 分分名一分別
307 15 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 分分名一分別
308 14 luó Luo 清涼清涼名一阿羅
309 14 luó to catch; to capture 清涼清涼名一阿羅
310 14 luó gauze 清涼清涼名一阿羅
311 14 luó a sieve; cloth for filtering 清涼清涼名一阿羅
312 14 luó a net for catching birds 清涼清涼名一阿羅
313 14 luó to recruit 清涼清涼名一阿羅
314 14 luó to include 清涼清涼名一阿羅
315 14 luó to distribute 清涼清涼名一阿羅
316 14 luó ra 清涼清涼名一阿羅
317 14 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 摩伽婆摩伽婆名一不可度
318 14 不可 bù kě improbable 摩伽婆摩伽婆名一不可度
319 13 jìn to the greatest extent; utmost 說不可說不可盡
320 13 jìn all; every 說不可說不可盡
321 13 jìn perfect; flawless 說不可說不可盡
322 13 jìn to give priority to; to do one's utmost 說不可說不可盡
323 13 jìn furthest; extreme 說不可說不可盡
324 13 jìn to vanish 說不可說不可盡
325 13 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 說不可說不可盡
326 13 jìn to be within the limit 說不可說不可盡
327 13 jìn all; every 說不可說不可盡
328 13 jìn to die 說不可說不可盡
329 13 jìn exhaustion; kṣaya 說不可說不可盡
330 12 jié to coerce; to threaten; to menace 不可言說諸劫中
331 12 jié take by force; to plunder 不可言說諸劫中
332 12 jié a disaster; catastrophe 不可言說諸劫中
333 12 jié a strategy in weiqi 不可言說諸劫中
334 12 jié a kalpa; an eon 不可言說諸劫中
335 12 duān to carry 設使一微毛端處
336 12 duān end; extremity 設使一微毛端處
337 12 duān straight; upright; dignified 設使一微毛端處
338 12 duān an item; some 設使一微毛端處
339 12 duān a thought; an idea 設使一微毛端處
340 12 duān beginning 設使一微毛端處
341 12 duān a measure of length of silk 設使一微毛端處
342 12 duān Duan 設使一微毛端處
343 12 duān to arrange 設使一微毛端處
344 12 duān finally; after all 設使一微毛端處
345 12 duān really; indeed 設使一微毛端處
346 12 duān upright; ṛju 設使一微毛端處
347 12 huì intelligent; clever 正正名一慧
348 12 huì mental ability; intellect 正正名一慧
349 12 huì wisdom; understanding 正正名一慧
350 12 huì Wisdom 正正名一慧
351 12 huì wisdom; prajna 正正名一慧
352 12 huì intellect; mati 正正名一慧
353 11 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 莊嚴彼彼諸佛剎
354 11 莊嚴 zhuāngyán Dignity 莊嚴彼彼諸佛剎
355 11 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 莊嚴彼彼諸佛剎
356 11 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 莊嚴彼彼諸佛剎
357 11 一劫 yījié one kalpa 語語名一劫
358 11 一劫 yījié one kalpa 語語名一劫
359 11 究竟 jiūjìng after all; actually; in the end 了別了別名一究竟
360 11 究竟 jiūjìng outcome; result 了別了別名一究竟
361 11 究竟 jiūjìng to thoroughly understand 了別了別名一究竟
362 11 究竟 jiūjìng to complete; to finish 了別了別名一究竟
363 11 究竟 jiūjìng conclusion; end; niṣṭhā 了別了別名一究竟
364 11 jìng clean 有不可說淨佛剎
365 11 jìng no surplus; net 有不可說淨佛剎
366 11 jìng only 有不可說淨佛剎
367 11 jìng pure 有不可說淨佛剎
368 11 jìng tranquil 有不可說淨佛剎
369 11 jìng cold 有不可說淨佛剎
370 11 jìng to wash; to clense 有不可說淨佛剎
371 11 jìng role of hero 有不可說淨佛剎
372 11 jìng completely 有不可說淨佛剎
373 11 jìng to remove sexual desire 有不可說淨佛剎
374 11 jìng bright and clean; luminous 有不可說淨佛剎
375 11 jìng clean; pure 有不可說淨佛剎
376 11 jìng cleanse 有不可說淨佛剎
377 11 jìng cleanse 有不可說淨佛剎
378 11 jìng Pure 有不可說淨佛剎
379 11 jìng vyavadāna; purification; cleansing 有不可說淨佛剎
380 11 jìng śuddha; cleansed; clean; pure 有不可說淨佛剎
381 11 jìng viśuddhi; purity 有不可說淨佛剎
382 11 grandmother 那由他那由他名一鞞婆邏
383 11 old woman 那由他那由他名一鞞婆邏
384 11 bha 那由他那由他名一鞞婆邏
385 10 ér and; as well as; but (not); yet (not) 念念次第而演說
386 10 ér Kangxi radical 126 念念次第而演說
387 10 ér you 念念次第而演說
388 10 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 念念次第而演說
389 10 ér right away; then 念念次第而演說
390 10 ér but; yet; however; while; nevertheless 念念次第而演說
391 10 ér if; in case; in the event that 念念次第而演說
392 10 ér therefore; as a result; thus 念念次第而演說
393 10 ér how can it be that? 念念次第而演說
394 10 ér so as to 念念次第而演說
395 10 ér only then 念念次第而演說
396 10 ér as if; to seem like 念念次第而演說
397 10 néng can; able 念念次第而演說
398 10 ér whiskers on the cheeks; sideburns 念念次第而演說
399 10 ér me 念念次第而演說
400 10 ér to arrive; up to 念念次第而演說
401 10 ér possessive 念念次第而演說
402 10 ér and; ca 念念次第而演說
403 10 一日一夜 yī rì yī yè one day and one night 於安樂世界阿彌陀佛剎為一日一夜
404 10 如來 rúlái Tathagata 乃能問此如來
405 10 如來 Rúlái Tathagata 乃能問此如來
406 10 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 乃能問此如來
407 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
408 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
409 10 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhya; innumerable 心王菩薩問阿僧祇品第二十五
410 10 功德 gōngdé achievements and virtue 所得功德不可說
411 10 功德 gōngdé merit 所得功德不可說
412 10 功德 gōngdé quality; guṇa 所得功德不可說
413 10 功德 gōngdé merit; puṇya 所得功德不可說
414 10 bǎo a treasure; a valuable item 出寶蓮華不可說
415 10 bǎo treasured; cherished 出寶蓮華不可說
416 10 bǎo a jewel; gem 出寶蓮華不可說
417 10 bǎo precious 出寶蓮華不可說
418 10 bǎo noble 出寶蓮華不可說
419 10 bǎo an imperial seal 出寶蓮華不可說
420 10 bǎo a unit of currency 出寶蓮華不可說
421 10 bǎo Bao 出寶蓮華不可說
422 10 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 出寶蓮華不可說
423 10 bǎo jewel; gem; mani 出寶蓮華不可說
424 10 liàng a quantity; an amount 不可稱量
425 10 liáng to measure 不可稱量
426 10 liàng capacity 不可稱量
427 10 liáng to consider 不可稱量
428 10 liàng a measuring tool 不可稱量
429 10 liàng to estimate 不可稱量
430 10 liáng means of knowing; reasoning; pramāṇa 不可稱量
431 9 現有 xiànyǒu to currently exist; to be currently available 彼現有菩薩
432 9 具足 jùzú Purāṇa 清淨具足而莊嚴
433 9 具足 jùzú Completeness 清淨具足而莊嚴
434 9 具足 jùzú complete; accomplished 清淨具足而莊嚴
435 9 shèng to beat; to win; to conquer 來來名一勝
436 9 shèng victory; success 來來名一勝
437 9 shèng wonderful; supurb; superior 來來名一勝
438 9 shèng to surpass 來來名一勝
439 9 shèng triumphant 來來名一勝
440 9 shèng a scenic view 來來名一勝
441 9 shèng a woman's hair decoration 來來名一勝
442 9 shèng Sheng 來來名一勝
443 9 shèng completely; fully 來來名一勝
444 9 shèng conquering; victorious; jaya 來來名一勝
445 9 shèng superior; agra 來來名一勝
446 9 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種名一不放逸
447 9 chù a place; location; a spot; a point 設使一微毛端處
448 9 chǔ to reside; to live; to dwell 設使一微毛端處
449 9 chù location 設使一微毛端處
450 9 chù an office; a department; a bureau 設使一微毛端處
451 9 chù a part; an aspect 設使一微毛端處
452 9 chǔ to be in; to be in a position of 設使一微毛端處
453 9 chǔ to get along with 設使一微毛端處
454 9 chǔ to deal with; to manage 設使一微毛端處
455 9 chǔ to punish; to sentence 設使一微毛端處
456 9 chǔ to stop; to pause 設使一微毛端處
457 9 chǔ to be associated with 設使一微毛端處
458 9 chǔ to situate; to fix a place for 設使一微毛端處
459 9 chǔ to occupy; to control 設使一微毛端處
460 9 chù circumstances; situation 設使一微毛端處
461 9 chù an occasion; a time 設使一微毛端處
462 9 chù position; sthāna 設使一微毛端處
463 9 not; no 持持名一不顛倒
464 9 expresses that a certain condition cannot be acheived 持持名一不顛倒
465 9 as a correlative 持持名一不顛倒
466 9 no (answering a question) 持持名一不顛倒
467 9 forms a negative adjective from a noun 持持名一不顛倒
468 9 at the end of a sentence to form a question 持持名一不顛倒
469 9 to form a yes or no question 持持名一不顛倒
470 9 infix potential marker 持持名一不顛倒
471 9 no; na 持持名一不顛倒
472 9 正法 zhèngfǎ proper law 不可說劫說正法
473 9 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 不可說劫說正法
474 9 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 不可說劫說正法
475 9 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 不可說劫說正法
476 9 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 不可說劫說正法
477 9 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 有三百菩薩眷屬
478 9 眷屬 juànshǔ husband and wife 有三百菩薩眷屬
479 9 method; way 法法名一波羅摩馱
480 9 France 法法名一波羅摩馱
481 9 the law; rules; regulations 法法名一波羅摩馱
482 9 the teachings of the Buddha; Dharma 法法名一波羅摩馱
483 9 a standard; a norm 法法名一波羅摩馱
484 9 an institution 法法名一波羅摩馱
485 9 to emulate 法法名一波羅摩馱
486 9 magic; a magic trick 法法名一波羅摩馱
487 9 punishment 法法名一波羅摩馱
488 9 Fa 法法名一波羅摩馱
489 9 a precedent 法法名一波羅摩馱
490 9 a classification of some kinds of Han texts 法法名一波羅摩馱
491 9 relating to a ceremony or rite 法法名一波羅摩馱
492 9 Dharma 法法名一波羅摩馱
493 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法法名一波羅摩馱
494 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法法名一波羅摩馱
495 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法法名一波羅摩馱
496 9 quality; characteristic 法法名一波羅摩馱
497 9 jiě to loosen; to unfasten; to untie 量量名一解
498 9 jiě to explain 量量名一解
499 9 jiě to divide; to separate 量量名一解
500 9 jiě to understand 量量名一解

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
不可说 不可說 bù kě shuō inexplicable
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
one; eka
that; tad
near to; antike
zhōng middle
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
zhū all; many; sarva
一一 yīyī one by one; ekaika
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿槃陀 196 Avanti
巴连弗 巴連弗 98 Pataliputra; Pāṭaliputra
北方 98 The North
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
陈那 陳那 99 Dignaga; Dignāga
大劫 100 Maha-Kalpa
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
东晋 東晉 100 Eastern Jin Dynasty
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
多罗 多羅 100 Tara
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法幢佛 102 Dharmadhvaja Buddha; Dharma Curtain Buddha
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
佛馱跋陀罗 佛陀跋陀羅 102
 1. Buddhabhadra
 2. Buddhabhadra
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; vyupaśama
 2. Upasannaka
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
楼陀 樓陀 108 Rudra
卢舍那 盧舍那 108 Rocana Buddha
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
明清 109 Ming and Qing dynasties
明光 109 Mingguang
摩罗 摩羅 109 Māra
那罗延 那羅延 110 Narayana
难提 難提 110 Nandi; Nanda
牛头山 牛頭山 78 Niutou Mountain
毘舍离 毘舍離 112 Vaisali; Vaissali; Vaishali; Vesālī; City of Vaisali
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善灯 善燈 115 Good Lamp; Suppatīta; Supradīpa
十方佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
师子佛 師子佛 115 Simha Buddha; Lion Buddha
释迦牟尼佛 釋迦牟尼佛 115 Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑婆世界 115 Saha World; the World of Suffering
昙无竭 曇無竭 116
 1. Dharmodgata
 2. Dharmodgata
天竺 116 India; Indian subcontinent
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
香象 120 Gandhahastī
西北方 120 northwest; northwestern
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
郁提尸山 鬱提尸山 121 Udeśin; Udesin
镇国 鎮國 122 Zhenguo

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 146.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
白佛 98 to address the Buddha
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
彼岸 98
 1. the other shore
 2. the other shore
不放逸 98
 1. no laxity
 2. vigilance; heedfulness; conscientious
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
长养 長養 99
 1. to nurture
 2. fortnightly recital of monastic rules and confession; upoṣadha
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
持名 99
 1. to rely on the name
 2. Yasodhara
大慈悲 100 great mercy and great compassion
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大愿 大願 100 a great vow
道中 100 on the path
等正觉 等正覺 100 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
定意 100 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
法座 102 Dharma seat
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
放大光明 102 diffusion of great light
放光 102
 1. to emit light
 2. to produce light
梵音 102
 1. Heavenly Sound
 2. the sound of Buddhist chanting
 3. Brahma's voice
 4. the voices of Buddhas and bodhisattvas
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
分别功德 分別功德 102 distinguished merit
分齐 分齊 102 difference
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛世界 102 a Buddha realm
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
光明世界 103 A Bright World
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
广说 廣說 103 to explain; to teach
华鬘 華鬘 104 hair tied with flowers; wreath; necklace of flowers
迴向 104 to transfer merit; to dedicate; pariṇāmanā
净智 淨智 106 Pure Wisdom
金刚宝藏 金剛寶藏 106 vajra treasure
净法 淨法 106
 1. pure dharma
 2. the teaching of the Buddha
净方 淨方 106 pure land
净妙 淨妙 106 pure and subtle
偈颂 偈頌 106 a gatha; a chant
卷第二十 106 scroll 20
拘梨 106 koti; one hundred million; a very large number
聚沫 106 foam; phena
具足清净 具足清淨 106 complete and pure
口业 口業 107
 1. Verbal Karma
 2. verbal karma
了别 了別 108 to distinguish; to discern
离欲 離欲 108 free of desire
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
妙色 109 wonderful form
妙心 109 Wondrous Mind
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名身 109 group of names
名天 109 famous ruler
明网 明網 109
 1. web of light; jaliniprabha
 2. Jaliniprabha
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
那由他 110 a nayuta
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
婆诃 婆訶 112 svaha; hail
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨身 菩薩身 112 bodhisattva's body
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
清净法界 清淨法界 113 pure dharmadhātu; dharmadhātuviśuddhi
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
群生 113 all living beings
如实智 如實智 114 knowledge of all things
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧伽蓝 僧伽藍 115 sangharama; samgharama; samghārama; temple; monastery
刹海 剎海 115 land and sea
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
深法 115 a profound truth
身业 身業 115 physical karma
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子座 師子座 115 lion's throne
说净 說淨 115 explained to be pure
所行 115 actions; practice
歎佛 116 to praise the Buddha
檀那 116
 1. Dana
 2. dana; the practice of giving; generosity
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
陀罗尼 陀羅尼 116
 1. Dharani
 2. dharani
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未来际 未來際 119 the limit of the future
微妙色 119 unmatched colors
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
香光 120 Fragrant Light
贤首 賢首 120
 1. sage chief
 2. Xianshou
心王 120 the controlling function of the mind
信心清净 信心清淨 120 pure faith
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
业报 業報 121
 1. karmic retribution
 2. karmic retribution; cause and effect; ripening of actions; karma and results; karmaphala; karmavipāka
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
一解脱 一解脫 121 one liberation
一觉 一覺 121
 1. one realization
 2. Yi Jue
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一日一夜 121 one day and one night
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
意根 121 the mind sense
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一明 121 a dhāraṇī; a dharani; a mantra; an incantation
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
应现 應現 121 for a Buddha or bodhisattva to appear as a living being
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一实 一實 121 suchness; inherent nature; true nature; bhūtatathatā; tathatā; tathata
一一方 121 ekaikasyam disi
勇猛精进 勇猛精進 121 bold advance
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
欲乐 欲樂 121 the joy of the five desires
赞歎 讚歎 122 praise
真佛子 122 True Buddhist
正观 正觀 122 right observation
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正治 122 right effort
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正受 122 samāpatti; meditative attainment
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
住持 122
 1. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
 2. the abbot of a monastery; the director of a monastery
 3. to uphold the Dharma
诸力 諸力 122 powers; bala
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara