Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 7

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 73 zhě ca 有不見者
2 53 如來 rúlái Tathagata 如來不以段食資養
3 53 如來 Rúlái Tathagata 如來不以段食資養
4 53 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不以段食資養
5 34 suǒ a few; various; some 若有眾生於佛法中所應化度
6 34 suǒ a place; a location 若有眾生於佛法中所應化度
7 34 suǒ indicates a passive voice 若有眾生於佛法中所應化度
8 34 suǒ an ordinal number 若有眾生於佛法中所應化度
9 34 suǒ meaning 若有眾生於佛法中所應化度
10 34 suǒ garrison 若有眾生於佛法中所應化度
11 34 suǒ place; pradeśa 若有眾生於佛法中所應化度
12 34 Kangxi radical 71 無缺無斷離諸過失
13 34 to not have; without 無缺無斷離諸過失
14 34 mo 無缺無斷離諸過失
15 34 to not have 無缺無斷離諸過失
16 34 Wu 無缺無斷離諸過失
17 34 mo 無缺無斷離諸過失
18 26 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生於佛法中所應化度
19 26 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生於佛法中所應化度
20 26 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生於佛法中所應化度
21 26 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生於佛法中所應化度
22 25 cóng to follow 如來所出音聲從虛空出
23 25 cóng to comply; to submit; to defer 如來所出音聲從虛空出
24 25 cóng to participate in something 如來所出音聲從虛空出
25 25 cóng to use a certain method or principle 如來所出音聲從虛空出
26 25 cóng something secondary 如來所出音聲從虛空出
27 25 cóng remote relatives 如來所出音聲從虛空出
28 25 cóng secondary 如來所出音聲從虛空出
29 25 cóng to go on; to advance 如來所出音聲從虛空出
30 25 cōng at ease; informal 如來所出音聲從虛空出
31 25 zòng a follower; a supporter 如來所出音聲從虛空出
32 25 zòng to release 如來所出音聲從虛空出
33 25 zòng perpendicular; longitudinal 如來所出音聲從虛空出
34 24 huì intelligent; clever 復次寂慧
35 24 huì mental ability; intellect 復次寂慧
36 24 huì wisdom; understanding 復次寂慧
37 24 huì Wisdom 復次寂慧
38 24 huì wisdom; prajna 復次寂慧
39 24 huì intellect; mati 復次寂慧
40 23 ér Kangxi radical 126 彼等眾生得佛如來殘食而食
41 23 ér as if; to seem like 彼等眾生得佛如來殘食而食
42 23 néng can; able 彼等眾生得佛如來殘食而食
43 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼等眾生得佛如來殘食而食
44 23 ér to arrive; up to 彼等眾生得佛如來殘食而食
45 23 tranquil 復次寂慧
46 23 desolate; lonely 復次寂慧
47 23 Nirvana; Nibbana 復次寂慧
48 23 tranquillity; quiescence; santi 復次寂慧
49 22 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 如來身密不思議品第七之餘
50 20 音聲 yīnshēng sound; noise 如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲
51 20 to go; to 於食器中承受其食
52 20 to rely on; to depend on 於食器中承受其食
53 20 Yu 於食器中承受其食
54 20 a crow 於食器中承受其食
55 20 Kangxi radical 49 彼諸賢聖既受食已
56 20 to bring to an end; to stop 彼諸賢聖既受食已
57 20 to complete 彼諸賢聖既受食已
58 20 to demote; to dismiss 彼諸賢聖既受食已
59 20 to recover from an illness 彼諸賢聖既受食已
60 20 former; pūrvaka 彼諸賢聖既受食已
61 20 zhōng middle 於食器中承受其食
62 20 zhōng medium; medium sized 於食器中承受其食
63 20 zhōng China 於食器中承受其食
64 20 zhòng to hit the mark 於食器中承受其食
65 20 zhōng midday 於食器中承受其食
66 20 zhōng inside 於食器中承受其食
67 20 zhōng during 於食器中承受其食
68 20 zhōng Zhong 於食器中承受其食
69 20 zhōng intermediary 於食器中承受其食
70 20 zhōng half 於食器中承受其食
71 20 zhòng to reach; to attain 於食器中承受其食
72 20 zhòng to suffer; to infect 於食器中承受其食
73 20 zhòng to obtain 於食器中承受其食
74 20 zhòng to pass an exam 於食器中承受其食
75 20 zhōng middle 於食器中承受其食
76 20 Yi 或有眾生見佛亦受世間食者
77 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 此說是名如來身密
78 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 此說是名如來身密
79 19 shuì to persuade 此說是名如來身密
80 19 shuō to teach; to recite; to explain 此說是名如來身密
81 19 shuō a doctrine; a theory 此說是名如來身密
82 19 shuō to claim; to assert 此說是名如來身密
83 19 shuō allocution 此說是名如來身密
84 19 shuō to criticize; to scold 此說是名如來身密
85 19 shuō to indicate; to refer to 此說是名如來身密
86 19 shuō speach; vāda 此說是名如來身密
87 19 shuō to speak; bhāṣate 此說是名如來身密
88 19 shuō to instruct 此說是名如來身密
89 18 Qi 其得見者歡喜瞻仰
90 17 suí to follow 隨所觸身皆獲妙樂
91 17 suí to listen to 隨所觸身皆獲妙樂
92 17 suí to submit to; to comply with 隨所觸身皆獲妙樂
93 17 suí to be obsequious 隨所觸身皆獲妙樂
94 17 suí 17th hexagram 隨所觸身皆獲妙樂
95 17 suí let somebody do what they like 隨所觸身皆獲妙樂
96 17 suí to resemble; to look like 隨所觸身皆獲妙樂
97 17 to be near by; to be close to 即發阿耨多羅三藐三菩提心
98 17 at that time 即發阿耨多羅三藐三菩提心
99 17 to be exactly the same as; to be thus 即發阿耨多羅三藐三菩提心
100 17 supposed; so-called 即發阿耨多羅三藐三菩提心
101 17 to arrive at; to ascend 即發阿耨多羅三藐三菩提心
102 17 xíng to walk 謂有威力具足修菩提行
103 17 xíng capable; competent 謂有威力具足修菩提行
104 17 háng profession 謂有威力具足修菩提行
105 17 xíng Kangxi radical 144 謂有威力具足修菩提行
106 17 xíng to travel 謂有威力具足修菩提行
107 17 xìng actions; conduct 謂有威力具足修菩提行
108 17 xíng to do; to act; to practice 謂有威力具足修菩提行
109 17 xíng all right; OK; okay 謂有威力具足修菩提行
110 17 háng horizontal line 謂有威力具足修菩提行
111 17 héng virtuous deeds 謂有威力具足修菩提行
112 17 hàng a line of trees 謂有威力具足修菩提行
113 17 hàng bold; steadfast 謂有威力具足修菩提行
114 17 xíng to move 謂有威力具足修菩提行
115 17 xíng to put into effect; to implement 謂有威力具足修菩提行
116 17 xíng travel 謂有威力具足修菩提行
117 17 xíng to circulate 謂有威力具足修菩提行
118 17 xíng running script; running script 謂有威力具足修菩提行
119 17 xíng temporary 謂有威力具足修菩提行
120 17 háng rank; order 謂有威力具足修菩提行
121 17 háng a business; a shop 謂有威力具足修菩提行
122 17 xíng to depart; to leave 謂有威力具足修菩提行
123 17 xíng to experience 謂有威力具足修菩提行
124 17 xíng path; way 謂有威力具足修菩提行
125 17 xíng xing; ballad 謂有威力具足修菩提行
126 17 xíng Xing 謂有威力具足修菩提行
127 17 xíng Practice 謂有威力具足修菩提行
128 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 謂有威力具足修菩提行
129 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 謂有威力具足修菩提行
130 16 to use; to grasp 以其宿善力故
131 16 to rely on 以其宿善力故
132 16 to regard 以其宿善力故
133 16 to be able to 以其宿善力故
134 16 to order; to command 以其宿善力故
135 16 used after a verb 以其宿善力故
136 16 a reason; a cause 以其宿善力故
137 16 Israel 以其宿善力故
138 16 Yi 以其宿善力故
139 16 use; yogena 以其宿善力故
140 15 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 尊者大目乾連即作是念
141 15 Buddha; Awakened One 或有眾生見佛亦受世間食者
142 15 relating to Buddhism 或有眾生見佛亦受世間食者
143 15 a statue or image of a Buddha 或有眾生見佛亦受世間食者
144 15 a Buddhist text 或有眾生見佛亦受世間食者
145 15 to touch; to stroke 或有眾生見佛亦受世間食者
146 15 Buddha 或有眾生見佛亦受世間食者
147 15 Buddha; Awakened One 或有眾生見佛亦受世間食者
148 14 一切 yīqiè temporary 一切善法皆不捨離
149 14 一切 yīqiè the same 一切善法皆不捨離
150 14 佛如來 fó rúlái Buddha Tathāgatas 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
151 13 分量 fènliàng weight 佛能各各隨其根性精進分量
152 13 分量 fènliàng capability 佛能各各隨其根性精進分量
153 13 分量 fènliàng amount; degree 佛能各各隨其根性精進分量
154 13 jiàn to see 世間所有貪行眾生暫見如來身已
155 13 jiàn opinion; view; understanding 世間所有貪行眾生暫見如來身已
156 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世間所有貪行眾生暫見如來身已
157 13 jiàn refer to; for details see 世間所有貪行眾生暫見如來身已
158 13 jiàn to listen to 世間所有貪行眾生暫見如來身已
159 13 jiàn to meet 世間所有貪行眾生暫見如來身已
160 13 jiàn to receive (a guest) 世間所有貪行眾生暫見如來身已
161 13 jiàn let me; kindly 世間所有貪行眾生暫見如來身已
162 13 jiàn Jian 世間所有貪行眾生暫見如來身已
163 13 xiàn to appear 世間所有貪行眾生暫見如來身已
164 13 xiàn to introduce 世間所有貪行眾生暫見如來身已
165 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世間所有貪行眾生暫見如來身已
166 13 jiàn seeing; observing; darśana 世間所有貪行眾生暫見如來身已
167 13 to go back; to return 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
168 13 to resume; to restart 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
169 13 to do in detail 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
170 13 to restore 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
171 13 to respond; to reply to 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
172 13 Fu; Return 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
173 13 to retaliate; to reciprocate 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
174 13 to avoid forced labor or tax 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
175 13 Fu 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
176 13 doubled; to overlapping; folded 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
177 13 a lined garment with doubled thickness 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
178 13 shēng sound 三十五者如龍王聲
179 13 shēng sheng 三十五者如龍王聲
180 13 shēng voice 三十五者如龍王聲
181 13 shēng music 三十五者如龍王聲
182 13 shēng language 三十五者如龍王聲
183 13 shēng fame; reputation; honor 三十五者如龍王聲
184 13 shēng a message 三十五者如龍王聲
185 13 shēng a consonant 三十五者如龍王聲
186 13 shēng a tone 三十五者如龍王聲
187 13 shēng to announce 三十五者如龍王聲
188 13 shēng sound 三十五者如龍王聲
189 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
190 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
191 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
192 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
193 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
194 12 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
195 12 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊知其事已
196 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊知其事已
197 12 zuò to do 又如如來化所化人作諸佛事
198 12 zuò to act as; to serve as 又如如來化所化人作諸佛事
199 12 zuò to start 又如如來化所化人作諸佛事
200 12 zuò a writing; a work 又如如來化所化人作諸佛事
201 12 zuò to dress as; to be disguised as 又如如來化所化人作諸佛事
202 12 zuō to create; to make 又如如來化所化人作諸佛事
203 12 zuō a workshop 又如如來化所化人作諸佛事
204 12 zuō to write; to compose 又如如來化所化人作諸佛事
205 12 zuò to rise 又如如來化所化人作諸佛事
206 12 zuò to be aroused 又如如來化所化人作諸佛事
207 12 zuò activity; action; undertaking 又如如來化所化人作諸佛事
208 12 zuò to regard as 又如如來化所化人作諸佛事
209 12 zuò action; kāraṇa 又如如來化所化人作諸佛事
210 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 若諸眾生墮在地獄
211 11 zàn hesitate 世間所有貪行眾生暫見如來身已
212 11 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 若此世界若他世界
213 11 世界 shìjiè the earth 若此世界若他世界
214 11 世界 shìjiè a domain; a realm 若此世界若他世界
215 11 世界 shìjiè the human world 若此世界若他世界
216 11 世界 shìjiè the conditions in the world 若此世界若他世界
217 11 世界 shìjiè world 若此世界若他世界
218 11 世界 shìjiè a world; lokadhatu 若此世界若他世界
219 11 self 我能化彼所化人等
220 11 [my] dear 我能化彼所化人等
221 11 Wo 我能化彼所化人等
222 11 self; atman; attan 我能化彼所化人等
223 11 ga 我能化彼所化人等
224 11 fēi Kangxi radical 175 非生熟藏之所成養
225 11 fēi wrong; bad; untruthful 非生熟藏之所成養
226 11 fēi different 非生熟藏之所成養
227 11 fēi to not be; to not have 非生熟藏之所成養
228 11 fēi to violate; to be contrary to 非生熟藏之所成養
229 11 fēi Africa 非生熟藏之所成養
230 11 fēi to slander 非生熟藏之所成養
231 11 fěi to avoid 非生熟藏之所成養
232 11 fēi must 非生熟藏之所成養
233 11 fēi an error 非生熟藏之所成養
234 11 fēi a problem; a question 非生熟藏之所成養
235 11 fēi evil 非生熟藏之所成養
236 11 zhī to know 寂慧當知
237 11 zhī to comprehend 寂慧當知
238 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
239 11 zhī to administer 寂慧當知
240 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
241 11 zhī to be close friends 寂慧當知
242 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
243 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
244 11 zhī knowledge 寂慧當知
245 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
246 11 zhī a close friend 寂慧當知
247 11 zhì wisdom 寂慧當知
248 11 zhì Zhi 寂慧當知
249 11 zhī Understanding 寂慧當知
250 11 zhī know; jña 寂慧當知
251 11 語言 yǔyán a language 所出語言離諸邪妄
252 11 語言 yǔyán language; speech 所出語言離諸邪妄
253 11 語言 yǔyán words; speech; vac 所出語言離諸邪妄
254 11 jīn today; present; now 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
255 11 jīn Jin 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
256 11 jīn modern 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
257 11 jīn now; adhunā 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
258 10 method; way 如來資養所謂法食
259 10 France 如來資養所謂法食
260 10 the law; rules; regulations 如來資養所謂法食
261 10 the teachings of the Buddha; Dharma 如來資養所謂法食
262 10 a standard; a norm 如來資養所謂法食
263 10 an institution 如來資養所謂法食
264 10 to emulate 如來資養所謂法食
265 10 magic; a magic trick 如來資養所謂法食
266 10 punishment 如來資養所謂法食
267 10 Fa 如來資養所謂法食
268 10 a precedent 如來資養所謂法食
269 10 a classification of some kinds of Han texts 如來資養所謂法食
270 10 relating to a ceremony or rite 如來資養所謂法食
271 10 Dharma 如來資養所謂法食
272 10 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 如來資養所謂法食
273 10 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 如來資養所謂法食
274 10 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 如來資養所謂法食
275 10 quality; characteristic 如來資養所謂法食
276 10 shí time; a point or period of time 隨禮敬時手觸佛足
277 10 shí a season; a quarter of a year 隨禮敬時手觸佛足
278 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 隨禮敬時手觸佛足
279 10 shí fashionable 隨禮敬時手觸佛足
280 10 shí fate; destiny; luck 隨禮敬時手觸佛足
281 10 shí occasion; opportunity; chance 隨禮敬時手觸佛足
282 10 shí tense 隨禮敬時手觸佛足
283 10 shí particular; special 隨禮敬時手觸佛足
284 10 shí to plant; to cultivate 隨禮敬時手觸佛足
285 10 shí an era; a dynasty 隨禮敬時手觸佛足
286 10 shí time [abstract] 隨禮敬時手觸佛足
287 10 shí seasonal 隨禮敬時手觸佛足
288 10 shí to wait upon 隨禮敬時手觸佛足
289 10 shí hour 隨禮敬時手觸佛足
290 10 shí appropriate; proper; timely 隨禮敬時手觸佛足
291 10 shí Shi 隨禮敬時手觸佛足
292 10 shí a present; currentlt 隨禮敬時手觸佛足
293 10 shí time; kāla 隨禮敬時手觸佛足
294 10 shí at that time; samaya 隨禮敬時手觸佛足
295 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 身肢潤益深心清淨
296 10 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 身肢潤益深心清淨
297 10 清淨 qīngjìng concise 身肢潤益深心清淨
298 10 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 身肢潤益深心清淨
299 10 清淨 qīngjìng pure and clean 身肢潤益深心清淨
300 10 清淨 qīngjìng purity 身肢潤益深心清淨
301 10 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 身肢潤益深心清淨
302 10 yán to speak; to say; said 作是讚言
303 10 yán language; talk; words; utterance; speech 作是讚言
304 10 yán Kangxi radical 149 作是讚言
305 10 yán phrase; sentence 作是讚言
306 10 yán a word; a syllable 作是讚言
307 10 yán a theory; a doctrine 作是讚言
308 10 yán to regard as 作是讚言
309 10 yán to act as 作是讚言
310 10 yán word; vacana 作是讚言
311 10 yán speak; vad 作是讚言
312 9 míng fame; renown; reputation 此說是名如來身密
313 9 míng a name; personal name; designation 此說是名如來身密
314 9 míng rank; position 此說是名如來身密
315 9 míng an excuse 此說是名如來身密
316 9 míng life 此說是名如來身密
317 9 míng to name; to call 此說是名如來身密
318 9 míng to express; to describe 此說是名如來身密
319 9 míng to be called; to have the name 此說是名如來身密
320 9 míng to own; to possess 此說是名如來身密
321 9 míng famous; renowned 此說是名如來身密
322 9 míng moral 此說是名如來身密
323 9 míng name; naman 此說是名如來身密
324 9 míng fame; renown; yasas 此說是名如來身密
325 9 rán to approve; to endorse 然佛如來而常安住無分別捨
326 9 rán to burn 然佛如來而常安住無分別捨
327 9 rán to pledge; to promise 然佛如來而常安住無分別捨
328 9 rán Ran 然佛如來而常安住無分別捨
329 9 尊者 zūnzhě distinguished person; honored one 尊者大目乾連即作是念
330 9 尊者 zūnzhě senior monk; elder 尊者大目乾連即作是念
331 9 wéi to act as; to serve 為成熟故作諸利益
332 9 wéi to change into; to become 為成熟故作諸利益
333 9 wéi to be; is 為成熟故作諸利益
334 9 wéi to do 為成熟故作諸利益
335 9 wèi to support; to help 為成熟故作諸利益
336 9 wéi to govern 為成熟故作諸利益
337 9 wèi to be; bhū 為成熟故作諸利益
338 8 shēng to be born; to give birth 非生熟藏之所成養
339 8 shēng to live 非生熟藏之所成養
340 8 shēng raw 非生熟藏之所成養
341 8 shēng a student 非生熟藏之所成養
342 8 shēng life 非生熟藏之所成養
343 8 shēng to produce; to give rise 非生熟藏之所成養
344 8 shēng alive 非生熟藏之所成養
345 8 shēng a lifetime 非生熟藏之所成養
346 8 shēng to initiate; to become 非生熟藏之所成養
347 8 shēng to grow 非生熟藏之所成養
348 8 shēng unfamiliar 非生熟藏之所成養
349 8 shēng not experienced 非生熟藏之所成養
350 8 shēng hard; stiff; strong 非生熟藏之所成養
351 8 shēng having academic or professional knowledge 非生熟藏之所成養
352 8 shēng a male role in traditional theatre 非生熟藏之所成養
353 8 shēng gender 非生熟藏之所成養
354 8 shēng to develop; to grow 非生熟藏之所成養
355 8 shēng to set up 非生熟藏之所成養
356 8 shēng a prostitute 非生熟藏之所成養
357 8 shēng a captive 非生熟藏之所成養
358 8 shēng a gentleman 非生熟藏之所成養
359 8 shēng Kangxi radical 100 非生熟藏之所成養
360 8 shēng unripe 非生熟藏之所成養
361 8 shēng nature 非生熟藏之所成養
362 8 shēng to inherit; to succeed 非生熟藏之所成養
363 8 shēng destiny 非生熟藏之所成養
364 8 shēng birth 非生熟藏之所成養
365 8 所有 suǒyǒu to belong to 世間所有貪行眾生暫見如來身已
366 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 一眾會中有得見者
367 8 děi to want to; to need to 一眾會中有得見者
368 8 děi must; ought to 一眾會中有得見者
369 8 de 一眾會中有得見者
370 8 de infix potential marker 一眾會中有得見者
371 8 to result in 一眾會中有得見者
372 8 to be proper; to fit; to suit 一眾會中有得見者
373 8 to be satisfied 一眾會中有得見者
374 8 to be finished 一眾會中有得見者
375 8 děi satisfying 一眾會中有得見者
376 8 to contract 一眾會中有得見者
377 8 to hear 一眾會中有得見者
378 8 to have; there is 一眾會中有得見者
379 8 marks time passed 一眾會中有得見者
380 8 obtain; attain; prāpta 一眾會中有得見者
381 8 xīn heart [organ] 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
382 8 xīn Kangxi radical 61 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
383 8 xīn mind; consciousness 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
384 8 xīn the center; the core; the middle 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
385 8 xīn one of the 28 star constellations 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
386 8 xīn heart 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
387 8 xīn emotion 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
388 8 xīn intention; consideration 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
389 8 xīn disposition; temperament 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
390 8 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 忿恚心眾生暫見如來身已即得忍法
391 8 qiān one thousand 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
392 8 qiān many; numerous; countless 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
393 8 qiān a cheat; swindler 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
394 8 qiān Qian 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
395 8 光明 guāngmíng bright 如來身放廣大光明
396 8 光明 guāngmíng glorious; magnificent 如來身放廣大光明
397 8 光明 guāngmíng light 如來身放廣大光明
398 8 光明 guāngmíng having hope 如來身放廣大光明
399 8 光明 guāngmíng unselfish 如來身放廣大光明
400 8 光明 guāngmíng frank; open and honest 如來身放廣大光明
401 8 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 如來身放廣大光明
402 8 光明 guāngmíng Kōmyō 如來身放廣大光明
403 8 光明 guāngmíng Brightness 如來身放廣大光明
404 8 光明 guāngmíng brightness; flame 如來身放廣大光明
405 8 shí food; food and drink 如來不以段食資養
406 8 shí Kangxi radical 184 如來不以段食資養
407 8 shí to eat 如來不以段食資養
408 8 to feed 如來不以段食資養
409 8 shí meal; cooked cereals 如來不以段食資養
410 8 to raise; to nourish 如來不以段食資養
411 8 shí to receive; to accept 如來不以段食資養
412 8 shí to receive an official salary 如來不以段食資養
413 8 shí an eclipse 如來不以段食資養
414 8 shí food; bhakṣa 如來不以段食資養
415 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
416 8 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 乃至阿僧祇百千世界一切眾生
417 7 secret; hidden; confidential 如來身密不思議品第七之餘
418 7 retired 如來身密不思議品第七之餘
419 7 stable; calm 如來身密不思議品第七之餘
420 7 close; thick; dense 如來身密不思議品第七之餘
421 7 intimate 如來身密不思議品第七之餘
422 7 slight; subtle 如來身密不思議品第七之餘
423 7 a secret 如來身密不思議品第七之餘
424 7 Mi 如來身密不思議品第七之餘
425 7 secret; esoteric; guhya 如來身密不思議品第七之餘
426 7 infix potential marker 不壞故
427 7 宣說 xuānshuō to preach; to teach publicly; to teach classics or religious texts 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
428 7 宣說 xuānshuō instruct; upadiś 今此皆是少略宣說如來身密身業業清淨
429 7 zhī to go 如來身密不思議品第七之餘
430 7 zhī to arrive; to go 如來身密不思議品第七之餘
431 7 zhī is 如來身密不思議品第七之餘
432 7 zhī to use 如來身密不思議品第七之餘
433 7 zhī Zhi 如來身密不思議品第七之餘
434 7 lún a wheel 宣說音聲輪清淨法門
435 7 lún a disk; a ring 宣說音聲輪清淨法門
436 7 lún a revolution 宣說音聲輪清淨法門
437 7 lún to revolve; to turn; to recur 宣說音聲輪清淨法門
438 7 lún to take turns; in turn 宣說音聲輪清淨法門
439 7 lún a steamer; a steamboat 宣說音聲輪清淨法門
440 7 lún a 12 year cycle 宣說音聲輪清淨法門
441 7 lún a vehicle with wheels 宣說音聲輪清淨法門
442 7 lún a north-south measurement 宣說音聲輪清淨法門
443 7 lún perimeter; circumference 宣說音聲輪清淨法門
444 7 lún high soaring 宣說音聲輪清淨法門
445 7 lún cakra 宣說音聲輪清淨法門
446 7 lún Lun 宣說音聲輪清淨法門
447 7 miào wonderful; fantastic 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
448 7 miào clever 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
449 7 miào subtle; mysterious; profound; abstruse; mystical 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
450 7 miào fine; delicate 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
451 7 miào young 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
452 7 miào interesting 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
453 7 miào profound reasoning 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
454 7 miào Miao 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
455 7 miào Wonderful 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
456 7 miào wonderful; beautiful; suksma 爾時會中有諸天人以諸妙花散於佛上
457 6 語密 yǔ mì mystery of speech 如來語密不思議品第八之一
458 6 niàn to read aloud 佛亦不作是念
459 6 niàn to remember; to expect 佛亦不作是念
460 6 niàn to miss 佛亦不作是念
461 6 niàn to consider 佛亦不作是念
462 6 niàn to recite; to chant 佛亦不作是念
463 6 niàn to show affection for 佛亦不作是念
464 6 niàn a thought; an idea 佛亦不作是念
465 6 niàn twenty 佛亦不作是念
466 6 niàn memory 佛亦不作是念
467 6 niàn an instant 佛亦不作是念
468 6 niàn Nian 佛亦不作是念
469 6 niàn mindfulness; smrti 佛亦不作是念
470 6 niàn a thought; citta 佛亦不作是念
471 6 to leave; to depart; to go away; to part 無缺無斷離諸過失
472 6 a mythical bird 無缺無斷離諸過失
473 6 li; one of the eight divinatory trigrams 無缺無斷離諸過失
474 6 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 無缺無斷離諸過失
475 6 chī a dragon with horns not yet grown 無缺無斷離諸過失
476 6 a mountain ash 無缺無斷離諸過失
477 6 vanilla; a vanilla-like herb 無缺無斷離諸過失
478 6 to be scattered; to be separated 無缺無斷離諸過失
479 6 to cut off 無缺無斷離諸過失
480 6 to violate; to be contrary to 無缺無斷離諸過失
481 6 to be distant from 無缺無斷離諸過失
482 6 two 無缺無斷離諸過失
483 6 to array; to align 無缺無斷離諸過失
484 6 to pass through; to experience 無缺無斷離諸過失
485 6 transcendence 無缺無斷離諸過失
486 6 to avoid; to abstain from; viramaṇa 無缺無斷離諸過失
487 6 lìng to make; to cause to be; to lead 二十六者令生歡喜
488 6 lìng to issue a command 二十六者令生歡喜
489 6 lìng rules of behavior; customs 二十六者令生歡喜
490 6 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 二十六者令生歡喜
491 6 lìng a season 二十六者令生歡喜
492 6 lìng respected; good reputation 二十六者令生歡喜
493 6 lìng good 二十六者令生歡喜
494 6 lìng pretentious 二十六者令生歡喜
495 6 lìng a transcending state of existence 二十六者令生歡喜
496 6 lìng a commander 二十六者令生歡喜
497 6 lìng a commanding quality; an impressive character 二十六者令生歡喜
498 6 lìng lyrics 二十六者令生歡喜
499 6 lìng Ling 二十六者令生歡喜
500 6 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 二十六者令生歡喜

Frequencies of all Words

Top 1066

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 73 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 有不見者
2 73 zhě that 有不見者
3 73 zhě nominalizing function word 有不見者
4 73 zhě used to mark a definition 有不見者
5 73 zhě used to mark a pause 有不見者
6 73 zhě topic marker; that; it 有不見者
7 73 zhuó according to 有不見者
8 73 zhě ca 有不見者
9 53 如來 rúlái Tathagata 如來不以段食資養
10 53 如來 Rúlái Tathagata 如來不以段食資養
11 53 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不以段食資養
12 43 chū to go out; to leave 所出語言離諸邪妄
13 43 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 所出語言離諸邪妄
14 43 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 所出語言離諸邪妄
15 43 chū to extend; to spread 所出語言離諸邪妄
16 43 chū to appear 所出語言離諸邪妄
17 43 chū to exceed 所出語言離諸邪妄
18 43 chū to publish; to post 所出語言離諸邪妄
19 43 chū to take up an official post 所出語言離諸邪妄
20 43 chū to give birth 所出語言離諸邪妄
21 43 chū a verb complement 所出語言離諸邪妄
22 43 chū to occur; to happen 所出語言離諸邪妄
23 43 chū to divorce 所出語言離諸邪妄
24 43 chū to chase away 所出語言離諸邪妄
25 43 chū to escape; to leave 所出語言離諸邪妄
26 43 chū to give 所出語言離諸邪妄
27 43 chū to emit 所出語言離諸邪妄
28 43 chū quoted from 所出語言離諸邪妄
29 43 chū to go out; to leave 所出語言離諸邪妄
30 34 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 若有眾生於佛法中所應化度
31 34 suǒ an office; an institute 若有眾生於佛法中所應化度
32 34 suǒ introduces a relative clause 若有眾生於佛法中所應化度
33 34 suǒ it 若有眾生於佛法中所應化度
34 34 suǒ if; supposing 若有眾生於佛法中所應化度
35 34 suǒ a few; various; some 若有眾生於佛法中所應化度
36 34 suǒ a place; a location 若有眾生於佛法中所應化度
37 34 suǒ indicates a passive voice 若有眾生於佛法中所應化度
38 34 suǒ that which 若有眾生於佛法中所應化度
39 34 suǒ an ordinal number 若有眾生於佛法中所應化度
40 34 suǒ meaning 若有眾生於佛法中所應化度
41 34 suǒ garrison 若有眾生於佛法中所應化度
42 34 suǒ place; pradeśa 若有眾生於佛法中所應化度
43 34 suǒ that which; yad 若有眾生於佛法中所應化度
44 34 no 無缺無斷離諸過失
45 34 Kangxi radical 71 無缺無斷離諸過失
46 34 to not have; without 無缺無斷離諸過失
47 34 has not yet 無缺無斷離諸過失
48 34 mo 無缺無斷離諸過失
49 34 do not 無缺無斷離諸過失
50 34 not; -less; un- 無缺無斷離諸過失
51 34 regardless of 無缺無斷離諸過失
52 34 to not have 無缺無斷離諸過失
53 34 um 無缺無斷離諸過失
54 34 Wu 無缺無斷離諸過失
55 34 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無缺無斷離諸過失
56 34 not; non- 無缺無斷離諸過失
57 34 mo 無缺無斷離諸過失
58 31 that; those 彼諸賢聖既受食已
59 31 another; the other 彼諸賢聖既受食已
60 31 that; tad 彼諸賢聖既受食已
61 31 huò or; either; else 或有眾生見佛亦受世間食者
62 31 huò maybe; perhaps; might; possibly 或有眾生見佛亦受世間食者
63 31 huò some; someone 或有眾生見佛亦受世間食者
64 31 míngnián suddenly 或有眾生見佛亦受世間食者
65 31 huò or; vā 或有眾生見佛亦受世間食者
66 26 眾生 zhòngshēng all living things 若有眾生於佛法中所應化度
67 26 眾生 zhòngshēng living things other than people 若有眾生於佛法中所應化度
68 26 眾生 zhòngshēng sentient beings 若有眾生於佛法中所應化度
69 26 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 若有眾生於佛法中所應化度
70 25 cóng from 如來所出音聲從虛空出
71 25 cóng to follow 如來所出音聲從虛空出
72 25 cóng past; through 如來所出音聲從虛空出
73 25 cóng to comply; to submit; to defer 如來所出音聲從虛空出
74 25 cóng to participate in something 如來所出音聲從虛空出
75 25 cóng to use a certain method or principle 如來所出音聲從虛空出
76 25 cóng usually 如來所出音聲從虛空出
77 25 cóng something secondary 如來所出音聲從虛空出
78 25 cóng remote relatives 如來所出音聲從虛空出
79 25 cóng secondary 如來所出音聲從虛空出
80 25 cóng to go on; to advance 如來所出音聲從虛空出
81 25 cōng at ease; informal 如來所出音聲從虛空出
82 25 zòng a follower; a supporter 如來所出音聲從虛空出
83 25 zòng to release 如來所出音聲從虛空出
84 25 zòng perpendicular; longitudinal 如來所出音聲從虛空出
85 25 cóng receiving; upādāya 如來所出音聲從虛空出
86 24 huì intelligent; clever 復次寂慧
87 24 huì mental ability; intellect 復次寂慧
88 24 huì wisdom; understanding 復次寂慧
89 24 huì Wisdom 復次寂慧
90 24 huì wisdom; prajna 復次寂慧
91 24 huì intellect; mati 復次寂慧
92 23 ér and; as well as; but (not); yet (not) 彼等眾生得佛如來殘食而食
93 23 ér Kangxi radical 126 彼等眾生得佛如來殘食而食
94 23 ér you 彼等眾生得佛如來殘食而食
95 23 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 彼等眾生得佛如來殘食而食
96 23 ér right away; then 彼等眾生得佛如來殘食而食
97 23 ér but; yet; however; while; nevertheless 彼等眾生得佛如來殘食而食
98 23 ér if; in case; in the event that 彼等眾生得佛如來殘食而食
99 23 ér therefore; as a result; thus 彼等眾生得佛如來殘食而食
100 23 ér how can it be that? 彼等眾生得佛如來殘食而食
101 23 ér so as to 彼等眾生得佛如來殘食而食
102 23 ér only then 彼等眾生得佛如來殘食而食
103 23 ér as if; to seem like 彼等眾生得佛如來殘食而食
104 23 néng can; able 彼等眾生得佛如來殘食而食
105 23 ér whiskers on the cheeks; sideburns 彼等眾生得佛如來殘食而食
106 23 ér me 彼等眾生得佛如來殘食而食
107 23 ér to arrive; up to 彼等眾生得佛如來殘食而食
108 23 ér possessive 彼等眾生得佛如來殘食而食
109 23 ér and; ca 彼等眾生得佛如來殘食而食
110 23 tranquil 復次寂慧
111 23 desolate; lonely 復次寂慧
112 23 Nirvana; Nibbana 復次寂慧
113 23 tranquillity; quiescence; santi 復次寂慧
114 22 如來身 rúlái shēn Tathāgata-kāya; Buddha-body 如來身密不思議品第七之餘
115 20 shì is; are; am; to be 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
116 20 shì is exactly 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
117 20 shì is suitable; is in contrast 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
118 20 shì this; that; those 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
119 20 shì really; certainly 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
120 20 shì correct; yes; affirmative 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
121 20 shì true 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
122 20 shì is; has; exists 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
123 20 shì used between repetitions of a word 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
124 20 shì a matter; an affair 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
125 20 shì Shi 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
126 20 shì is; bhū 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
127 20 shì this; idam 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
128 20 this; these 此說是名如來身密
129 20 in this way 此說是名如來身密
130 20 otherwise; but; however; so 此說是名如來身密
131 20 at this time; now; here 此說是名如來身密
132 20 this; here; etad 此說是名如來身密
133 20 音聲 yīnshēng sound; noise 如來亦非脣齒舌喉及其面門出諸音聲
134 20 in; at 於食器中承受其食
135 20 in; at 於食器中承受其食
136 20 in; at; to; from 於食器中承受其食
137 20 to go; to 於食器中承受其食
138 20 to rely on; to depend on 於食器中承受其食
139 20 to go to; to arrive at 於食器中承受其食
140 20 from 於食器中承受其食
141 20 give 於食器中承受其食
142 20 oppposing 於食器中承受其食
143 20 and 於食器中承受其食
144 20 compared to 於食器中承受其食
145 20 by 於食器中承受其食
146 20 and; as well as 於食器中承受其食
147 20 for 於食器中承受其食
148 20 Yu 於食器中承受其食
149 20 a crow 於食器中承受其食
150 20 whew; wow 於食器中承受其食
151 20 near to; antike 於食器中承受其食
152 20 already 彼諸賢聖既受食已
153 20 Kangxi radical 49 彼諸賢聖既受食已
154 20 from 彼諸賢聖既受食已
155 20 to bring to an end; to stop 彼諸賢聖既受食已
156 20 final aspectual particle 彼諸賢聖既受食已
157 20 afterwards; thereafter 彼諸賢聖既受食已
158 20 too; very; excessively 彼諸賢聖既受食已
159 20 to complete 彼諸賢聖既受食已
160 20 to demote; to dismiss 彼諸賢聖既受食已
161 20 to recover from an illness 彼諸賢聖既受食已
162 20 certainly 彼諸賢聖既受食已
163 20 an interjection of surprise 彼諸賢聖既受食已
164 20 this 彼諸賢聖既受食已
165 20 former; pūrvaka 彼諸賢聖既受食已
166 20 former; pūrvaka 彼諸賢聖既受食已
167 20 zhōng middle 於食器中承受其食
168 20 zhōng medium; medium sized 於食器中承受其食
169 20 zhōng China 於食器中承受其食
170 20 zhòng to hit the mark 於食器中承受其食
171 20 zhōng in; amongst 於食器中承受其食
172 20 zhōng midday 於食器中承受其食
173 20 zhōng inside 於食器中承受其食
174 20 zhōng during 於食器中承受其食
175 20 zhōng Zhong 於食器中承受其食
176 20 zhōng intermediary 於食器中承受其食
177 20 zhōng half 於食器中承受其食
178 20 zhōng just right; suitably 於食器中承受其食
179 20 zhōng while 於食器中承受其食
180 20 zhòng to reach; to attain 於食器中承受其食
181 20 zhòng to suffer; to infect 於食器中承受其食
182 20 zhòng to obtain 於食器中承受其食
183 20 zhòng to pass an exam 於食器中承受其食
184 20 zhōng middle 於食器中承受其食
185 20 also; too 或有眾生見佛亦受世間食者
186 20 but 或有眾生見佛亦受世間食者
187 20 this; he; she 或有眾生見佛亦受世間食者
188 20 although; even though 或有眾生見佛亦受世間食者
189 20 already 或有眾生見佛亦受世間食者
190 20 particle with no meaning 或有眾生見佛亦受世間食者
191 20 Yi 或有眾生見佛亦受世間食者
192 19 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 此說是名如來身密
193 19 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 此說是名如來身密
194 19 shuì to persuade 此說是名如來身密
195 19 shuō to teach; to recite; to explain 此說是名如來身密
196 19 shuō a doctrine; a theory 此說是名如來身密
197 19 shuō to claim; to assert 此說是名如來身密
198 19 shuō allocution 此說是名如來身密
199 19 shuō to criticize; to scold 此說是名如來身密
200 19 shuō to indicate; to refer to 此說是名如來身密
201 19 shuō speach; vāda 此說是名如來身密
202 19 shuō to speak; bhāṣate 此說是名如來身密
203 19 shuō to instruct 此說是名如來身密
204 18 such as; for example; for instance 佛身堅固如那羅延天
205 18 if 佛身堅固如那羅延天
206 18 in accordance with 佛身堅固如那羅延天
207 18 to be appropriate; should; with regard to 佛身堅固如那羅延天
208 18 this 佛身堅固如那羅延天
209 18 it is so; it is thus; can be compared with 佛身堅固如那羅延天
210 18 to go to 佛身堅固如那羅延天
211 18 to meet 佛身堅固如那羅延天
212 18 to appear; to seem; to be like 佛身堅固如那羅延天
213 18 at least as good as 佛身堅固如那羅延天
214 18 and 佛身堅固如那羅延天
215 18 or 佛身堅固如那羅延天
216 18 but 佛身堅固如那羅延天
217 18 then 佛身堅固如那羅延天
218 18 naturally 佛身堅固如那羅延天
219 18 expresses a question or doubt 佛身堅固如那羅延天
220 18 you 佛身堅固如那羅延天
221 18 the second lunar month 佛身堅固如那羅延天
222 18 in; at 佛身堅固如那羅延天
223 18 Ru 佛身堅固如那羅延天
224 18 Thus 佛身堅固如那羅延天
225 18 thus; tathā 佛身堅固如那羅延天
226 18 like; iva 佛身堅固如那羅延天
227 18 suchness; tathatā 佛身堅固如那羅延天
228 18 zhū all; many; various 諸賢聖眾常隨佛後
229 18 zhū Zhu 諸賢聖眾常隨佛後
230 18 zhū all; members of the class 諸賢聖眾常隨佛後
231 18 zhū interrogative particle 諸賢聖眾常隨佛後
232 18 zhū him; her; them; it 諸賢聖眾常隨佛後
233 18 zhū of; in 諸賢聖眾常隨佛後
234 18 zhū all; many; sarva 諸賢聖眾常隨佛後
235 18 his; hers; its; theirs 其得見者歡喜瞻仰
236 18 to add emphasis 其得見者歡喜瞻仰
237 18 used when asking a question in reply to a question 其得見者歡喜瞻仰
238 18 used when making a request or giving an order 其得見者歡喜瞻仰
239 18 he; her; it; them 其得見者歡喜瞻仰
240 18 probably; likely 其得見者歡喜瞻仰
241 18 will 其得見者歡喜瞻仰
242 18 may 其得見者歡喜瞻仰
243 18 if 其得見者歡喜瞻仰
244 18 or 其得見者歡喜瞻仰
245 18 Qi 其得見者歡喜瞻仰
246 18 he; her; it; saḥ; sā; tad 其得見者歡喜瞻仰
247 17 suí to follow 隨所觸身皆獲妙樂
248 17 suí to listen to 隨所觸身皆獲妙樂
249 17 suí to submit to; to comply with 隨所觸身皆獲妙樂
250 17 suí with; to accompany 隨所觸身皆獲妙樂
251 17 suí in due course; subsequently; then 隨所觸身皆獲妙樂
252 17 suí to the extent that 隨所觸身皆獲妙樂
253 17 suí to be obsequious 隨所觸身皆獲妙樂
254 17 suí everywhere 隨所觸身皆獲妙樂
255 17 suí 17th hexagram 隨所觸身皆獲妙樂
256 17 suí in passing 隨所觸身皆獲妙樂
257 17 suí let somebody do what they like 隨所觸身皆獲妙樂
258 17 suí to resemble; to look like 隨所觸身皆獲妙樂
259 17 promptly; right away; immediately 即發阿耨多羅三藐三菩提心
260 17 to be near by; to be close to 即發阿耨多羅三藐三菩提心
261 17 at that time 即發阿耨多羅三藐三菩提心
262 17 to be exactly the same as; to be thus 即發阿耨多羅三藐三菩提心
263 17 supposed; so-called 即發阿耨多羅三藐三菩提心
264 17 if; but 即發阿耨多羅三藐三菩提心
265 17 to arrive at; to ascend 即發阿耨多羅三藐三菩提心
266 17 then; following 即發阿耨多羅三藐三菩提心
267 17 so; just so; eva 即發阿耨多羅三藐三菩提心
268 17 xíng to walk 謂有威力具足修菩提行
269 17 xíng capable; competent 謂有威力具足修菩提行
270 17 háng profession 謂有威力具足修菩提行
271 17 háng line; row 謂有威力具足修菩提行
272 17 xíng Kangxi radical 144 謂有威力具足修菩提行
273 17 xíng to travel 謂有威力具足修菩提行
274 17 xìng actions; conduct 謂有威力具足修菩提行
275 17 xíng to do; to act; to practice 謂有威力具足修菩提行
276 17 xíng all right; OK; okay 謂有威力具足修菩提行
277 17 háng horizontal line 謂有威力具足修菩提行
278 17 héng virtuous deeds 謂有威力具足修菩提行
279 17 hàng a line of trees 謂有威力具足修菩提行
280 17 hàng bold; steadfast 謂有威力具足修菩提行
281 17 xíng to move 謂有威力具足修菩提行
282 17 xíng to put into effect; to implement 謂有威力具足修菩提行
283 17 xíng travel 謂有威力具足修菩提行
284 17 xíng to circulate 謂有威力具足修菩提行
285 17 xíng running script; running script 謂有威力具足修菩提行
286 17 xíng temporary 謂有威力具足修菩提行
287 17 xíng soon 謂有威力具足修菩提行
288 17 háng rank; order 謂有威力具足修菩提行
289 17 háng a business; a shop 謂有威力具足修菩提行
290 17 xíng to depart; to leave 謂有威力具足修菩提行
291 17 xíng to experience 謂有威力具足修菩提行
292 17 xíng path; way 謂有威力具足修菩提行
293 17 xíng xing; ballad 謂有威力具足修菩提行
294 17 xíng a round [of drinks] 謂有威力具足修菩提行
295 17 xíng Xing 謂有威力具足修菩提行
296 17 xíng moreover; also 謂有威力具足修菩提行
297 17 xíng Practice 謂有威力具足修菩提行
298 17 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 謂有威力具足修菩提行
299 17 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 謂有威力具足修菩提行
300 16 so as to; in order to 以其宿善力故
301 16 to use; to regard as 以其宿善力故
302 16 to use; to grasp 以其宿善力故
303 16 according to 以其宿善力故
304 16 because of 以其宿善力故
305 16 on a certain date 以其宿善力故
306 16 and; as well as 以其宿善力故
307 16 to rely on 以其宿善力故
308 16 to regard 以其宿善力故
309 16 to be able to 以其宿善力故
310 16 to order; to command 以其宿善力故
311 16 further; moreover 以其宿善力故
312 16 used after a verb 以其宿善力故
313 16 very 以其宿善力故
314 16 already 以其宿善力故
315 16 increasingly 以其宿善力故
316 16 a reason; a cause 以其宿善力故
317 16 Israel 以其宿善力故
318 16 Yi 以其宿善力故
319 16 use; yogena 以其宿善力故
320 16 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 以其宿善力故
321 16 old; ancient; former; past 以其宿善力故
322 16 reason; cause; purpose 以其宿善力故
323 16 to die 以其宿善力故
324 16 so; therefore; hence 以其宿善力故
325 16 original 以其宿善力故
326 16 accident; happening; instance 以其宿善力故
327 16 a friend; an acquaintance; friendship 以其宿善力故
328 16 something in the past 以其宿善力故
329 16 deceased; dead 以其宿善力故
330 16 still; yet 以其宿善力故
331 16 therefore; tasmāt 以其宿善力故
332 15 大目乾連 dàmùqiánlián Moggallāna; Maudgalyāyana 尊者大目乾連即作是念
333 15 Buddha; Awakened One 或有眾生見佛亦受世間食者
334 15 relating to Buddhism 或有眾生見佛亦受世間食者
335 15 a statue or image of a Buddha 或有眾生見佛亦受世間食者
336 15 a Buddhist text 或有眾生見佛亦受世間食者
337 15 to touch; to stroke 或有眾生見佛亦受世間食者
338 15 Buddha 或有眾生見佛亦受世間食者
339 15 Buddha; Awakened One 或有眾生見佛亦受世間食者
340 14 一切 yīqiè all; every; everything 一切善法皆不捨離
341 14 一切 yīqiè temporary 一切善法皆不捨離
342 14 一切 yīqiè the same 一切善法皆不捨離
343 14 一切 yīqiè generally 一切善法皆不捨離
344 14 一切 yīqiè all, everything 一切善法皆不捨離
345 14 一切 yīqiè all; sarva 一切善法皆不捨離
346 14 ruò to seem; to be like; as 若有眾生於佛法中所應化度
347 14 ruò seemingly 若有眾生於佛法中所應化度
348 14 ruò if 若有眾生於佛法中所應化度
349 14 ruò you 若有眾生於佛法中所應化度
350 14 ruò this; that 若有眾生於佛法中所應化度
351 14 ruò and; or 若有眾生於佛法中所應化度
352 14 ruò as for; pertaining to 若有眾生於佛法中所應化度
353 14 pomegranite 若有眾生於佛法中所應化度
354 14 ruò to choose 若有眾生於佛法中所應化度
355 14 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有眾生於佛法中所應化度
356 14 ruò thus 若有眾生於佛法中所應化度
357 14 ruò pollia 若有眾生於佛法中所應化度
358 14 ruò Ruo 若有眾生於佛法中所應化度
359 14 ruò only then 若有眾生於佛法中所應化度
360 14 ja 若有眾生於佛法中所應化度
361 14 jñā 若有眾生於佛法中所應化度
362 14 ruò if; yadi 若有眾生於佛法中所應化度
363 14 佛如來 fó rúlái Buddha Tathāgatas 是乃眾生見佛如來數數舉食置食器中
364 13 分量 fènliàng weight 佛能各各隨其根性精進分量
365 13 分量 fènliàng capability 佛能各各隨其根性精進分量
366 13 分量 fènliàng amount; degree 佛能各各隨其根性精進分量
367 13 jiàn to see 世間所有貪行眾生暫見如來身已
368 13 jiàn opinion; view; understanding 世間所有貪行眾生暫見如來身已
369 13 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 世間所有貪行眾生暫見如來身已
370 13 jiàn refer to; for details see 世間所有貪行眾生暫見如來身已
371 13 jiàn passive marker 世間所有貪行眾生暫見如來身已
372 13 jiàn to listen to 世間所有貪行眾生暫見如來身已
373 13 jiàn to meet 世間所有貪行眾生暫見如來身已
374 13 jiàn to receive (a guest) 世間所有貪行眾生暫見如來身已
375 13 jiàn let me; kindly 世間所有貪行眾生暫見如來身已
376 13 jiàn Jian 世間所有貪行眾生暫見如來身已
377 13 xiàn to appear 世間所有貪行眾生暫見如來身已
378 13 xiàn to introduce 世間所有貪行眾生暫見如來身已
379 13 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 世間所有貪行眾生暫見如來身已
380 13 jiàn seeing; observing; darśana 世間所有貪行眾生暫見如來身已
381 13 again; more; repeatedly 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
382 13 to go back; to return 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
383 13 to resume; to restart 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
384 13 to do in detail 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
385 13 to restore 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
386 13 to respond; to reply to 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
387 13 after all; and then 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
388 13 even if; although 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
389 13 Fu; Return 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
390 13 to retaliate; to reciprocate 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
391 13 to avoid forced labor or tax 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
392 13 particle without meaing 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
393 13 Fu 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
394 13 repeated; again 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
395 13 doubled; to overlapping; folded 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
396 13 a lined garment with doubled thickness 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
397 13 again; punar 雖復在在所生不得飲食饑渴羸劣
398 13 yǒu is; are; to exist 有不見者
399 13 yǒu to have; to possess 有不見者
400 13 yǒu indicates an estimate 有不見者
401 13 yǒu indicates a large quantity 有不見者
402 13 yǒu indicates an affirmative response 有不見者
403 13 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有不見者
404 13 yǒu used to compare two things 有不見者
405 13 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有不見者
406 13 yǒu used before the names of dynasties 有不見者
407 13 yǒu a certain thing; what exists 有不見者
408 13 yǒu multiple of ten and ... 有不見者
409 13 yǒu abundant 有不見者
410 13 yǒu purposeful 有不見者
411 13 yǒu You 有不見者
412 13 yǒu 1. existence; 2. becoming 有不見者
413 13 yǒu becoming; bhava 有不見者
414 13 shēng sound 三十五者如龍王聲
415 13 shēng a measure word for sound (times) 三十五者如龍王聲
416 13 shēng sheng 三十五者如龍王聲
417 13 shēng voice 三十五者如龍王聲
418 13 shēng music 三十五者如龍王聲
419 13 shēng language 三十五者如龍王聲
420 13 shēng fame; reputation; honor 三十五者如龍王聲
421 13 shēng a message 三十五者如龍王聲
422 13 shēng an utterance 三十五者如龍王聲
423 13 shēng a consonant 三十五者如龍王聲
424 13 shēng a tone 三十五者如龍王聲
425 13 shēng to announce 三十五者如龍王聲
426 13 shēng sound 三十五者如龍王聲
427 12 děng et cetera; and so on 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
428 12 děng to wait 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
429 12 děng degree; kind 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
430 12 děng plural 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
431 12 děng to be equal 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
432 12 děng degree; level 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
433 12 děng to compare 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
434 12 děng same; equal; sama 譯經三藏朝散大夫試光祿卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉
435 12 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊知其事已
436 12 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊知其事已
437 12 zuò to do 又如如來化所化人作諸佛事
438 12 zuò to act as; to serve as 又如如來化所化人作諸佛事
439 12 zuò to start 又如如來化所化人作諸佛事
440 12 zuò a writing; a work 又如如來化所化人作諸佛事
441 12 zuò to dress as; to be disguised as 又如如來化所化人作諸佛事
442 12 zuō to create; to make 又如如來化所化人作諸佛事
443 12 zuō a workshop 又如如來化所化人作諸佛事
444 12 zuō to write; to compose 又如如來化所化人作諸佛事
445 12 zuò to rise 又如如來化所化人作諸佛事
446 12 zuò to be aroused 又如如來化所化人作諸佛事
447 12 zuò activity; action; undertaking 又如如來化所化人作諸佛事
448 12 zuò to regard as 又如如來化所化人作諸佛事
449 12 zuò action; kāraṇa 又如如來化所化人作諸佛事
450 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all beings 若諸眾生墮在地獄
451 11 zàn temporarily 世間所有貪行眾生暫見如來身已
452 11 zàn just now 世間所有貪行眾生暫見如來身已
453 11 zàn hesitate 世間所有貪行眾生暫見如來身已
454 11 zàn abruptly; suddenly 世間所有貪行眾生暫見如來身已
455 11 zàn provisionally 世間所有貪行眾生暫見如來身已
456 11 zàn suddenly; muhur 世間所有貪行眾生暫見如來身已
457 11 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 若此世界若他世界
458 11 世界 shìjiè the earth 若此世界若他世界
459 11 世界 shìjiè a domain; a realm 若此世界若他世界
460 11 世界 shìjiè the human world 若此世界若他世界
461 11 世界 shìjiè the conditions in the world 若此世界若他世界
462 11 世界 shìjiè world 若此世界若他世界
463 11 世界 shìjiè a world; lokadhatu 若此世界若他世界
464 11 I; me; my 我能化彼所化人等
465 11 self 我能化彼所化人等
466 11 we; our 我能化彼所化人等
467 11 [my] dear 我能化彼所化人等
468 11 Wo 我能化彼所化人等
469 11 self; atman; attan 我能化彼所化人等
470 11 ga 我能化彼所化人等
471 11 I; aham 我能化彼所化人等
472 11 fēi not; non-; un- 非生熟藏之所成養
473 11 fēi Kangxi radical 175 非生熟藏之所成養
474 11 fēi wrong; bad; untruthful 非生熟藏之所成養
475 11 fēi different 非生熟藏之所成養
476 11 fēi to not be; to not have 非生熟藏之所成養
477 11 fēi to violate; to be contrary to 非生熟藏之所成養
478 11 fēi Africa 非生熟藏之所成養
479 11 fēi to slander 非生熟藏之所成養
480 11 fěi to avoid 非生熟藏之所成養
481 11 fēi must 非生熟藏之所成養
482 11 fēi an error 非生熟藏之所成養
483 11 fēi a problem; a question 非生熟藏之所成養
484 11 fēi evil 非生熟藏之所成養
485 11 fēi besides; except; unless 非生熟藏之所成養
486 11 zhī to know 寂慧當知
487 11 zhī to comprehend 寂慧當知
488 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
489 11 zhī to administer 寂慧當知
490 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
491 11 zhī to be close friends 寂慧當知
492 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
493 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
494 11 zhī knowledge 寂慧當知
495 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
496 11 zhī a close friend 寂慧當知
497 11 zhì wisdom 寂慧當知
498 11 zhì Zhi 寂慧當知
499 11 zhī Understanding 寂慧當知
500 11 zhī know; jña 寂慧當知

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
chū to go out; to leave
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
that; tad
huò or; vā
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. sentient beings
 2. beings; all living things; all sentient beings
cóng receiving; upādāya
 1. huì
 2. huì
 3. huì
 1. Wisdom
 2. wisdom; prajna
 3. intellect; mati

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
宝洲 寶洲 98 Simhala; Siṃhala
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大铁围山 大鐵圍山 100 Great Iron Ring Mountain; Great Iron Enclosing Mountain
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵王 102 Brahma
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
佛音 102 Buddhaghoṣa; Buddhaghosa
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
那罗延天 那羅延天 110 Narayana deva
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
台中 臺中 84 Taizhong; Taichung
铁围山 鐵圍山 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
王舍 119 Rājagṛha; Rajgir; Rajagrha; Rājagaha
惟净 惟淨 87 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 134.

Simplified Traditional Pinyin English
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
本缘 本緣 98
 1. the origin of phenomenon
 2. jataka story
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 98
 1. a nun
 2. a nun
不净 不淨 98 Impurity; dirty; filthy
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大菩提心 100 great bodhi
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
得佛 100 to become a Buddha
多罗树 多羅樹 100 palmyra tree; fan-palm
恶趣 惡趣 195 an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方广 方廣 102 Vaipulya (profound teachings); vaipulya; vast; extended
分位 102 time and position
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛身 70
 1. Buddha's Body
 2. buddhakaya; Buddha-body
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
共命鸟 共命鳥 103
 1. Two-Headed Bird, One Heart
 2. two-headed bird
 3. Two-Headed Bird, One Heart
广说 廣說 103 to explain; to teach
毫相 104 urna
化众生 化眾生 104 to transform living beings
化人 104 a conjured person
化现 化現 104 a incarnation
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦陵频伽 迦陵頻伽 106 kalavinka
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
见者 見者 106 observer; draṣṭṛ
教示 106 insruct; upadiś
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
寂定 106 samadhi
戒法 106 the rules of the precepts
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第七 106 scroll 7
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
面门 面門 109
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
妙乐 妙樂 109
 1. sublime joy
 2. Miaole
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
那庾多 110 a nayuta
能诠 能詮 110 able to explain the Buddha's teachings
能信 110 able to believe
能化 110 a teacher
涅槃界 110 nirvāṇa-dhātu; the realm of Nirvāṇa
腻沙 膩沙 110 usnisa
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
轻安 輕安 113
 1. Peaceful and at Ease
 2. at ease
 3. calmness; tranquillity; repose; serenity; prasrabhi; passaddhi
染法 114 kleśa; mental affliction
忍法 114 method or stage of patience
热恼 熱惱 114 distressed; perturbed; troubled
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如其所应 如其所應 114 in order; successively
如来身 如來身 114 Tathāgata-kāya; Buddha-body
如来身相 如來身相 114 the appearance of the Tathāgata's body
如如 114
 1. Thusness
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身空 115 inside and outside are empty; intrinsically
身业 身業 115 physical karma
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
深心 115 determination; resolution; adhyāśaya
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
寿量 壽量 115 Lifespan
受食 115 one who receives food
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所以者何 115 Why is that?
通力 116 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
头面礼 頭面禮 116 to prostrate
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无染 無染 119 undefiled
希法 120 future dharmas
信解 120 resolution; determination; zeal
心行 120 mental activity
寻伺 尋伺 120 awareness and discrimination; coarse awareness and subtle perception
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
夜叉 121 yaksa
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
音声 音聲 121 sound; noise
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
右绕 右繞 121 to circumambulate in a clockwise direction
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
语密 語密 121 mystery of speech
语业 語業 121 verbal karma
缘起 緣起 121
 1. Dependent Origination
 2. dependent origination; conditioned origination; dependent arising
杂染 雜染 122
 1. Polluted
 2. an affliction; a defilement
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings