Glossary and Vocabulary for Bodhisattva Teachings (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 佛說大乘菩薩藏正法經, Scroll 8

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 如來 rúlái Tathagata 如來不思議品第四之二
2 38 如來 Rúlái Tathagata 如來不思議品第四之二
3 38 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不思議品第四之二
4 36 to go; to 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
5 36 to rely on; to depend on 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
6 36 Yu 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
7 36 a crow 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
8 29 suǒ a few; various; some 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
9 29 suǒ a place; a location 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
10 29 suǒ indicates a passive voice 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
11 29 suǒ an ordinal number 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
12 29 suǒ meaning 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
13 29 suǒ garrison 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
14 29 suǒ place; pradeśa 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
15 26 光明 guāngmíng bright 云何名為如來微妙光明不可思議
16 26 光明 guāngmíng glorious; magnificent 云何名為如來微妙光明不可思議
17 26 光明 guāngmíng light 云何名為如來微妙光明不可思議
18 26 光明 guāngmíng having hope 云何名為如來微妙光明不可思議
19 26 光明 guāngmíng unselfish 云何名為如來微妙光明不可思議
20 26 光明 guāngmíng frank; open and honest 云何名為如來微妙光明不可思議
21 26 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 云何名為如來微妙光明不可思議
22 26 光明 guāngmíng Kōmyō 云何名為如來微妙光明不可思議
23 26 光明 guāngmíng Brightness 云何名為如來微妙光明不可思議
24 26 光明 guāngmíng brightness; flame 云何名為如來微妙光明不可思議
25 26 zhōng middle 譬如殑伽沙等諸世界中
26 26 zhōng medium; medium sized 譬如殑伽沙等諸世界中
27 26 zhōng China 譬如殑伽沙等諸世界中
28 26 zhòng to hit the mark 譬如殑伽沙等諸世界中
29 26 zhōng midday 譬如殑伽沙等諸世界中
30 26 zhōng inside 譬如殑伽沙等諸世界中
31 26 zhōng during 譬如殑伽沙等諸世界中
32 26 zhōng Zhong 譬如殑伽沙等諸世界中
33 26 zhōng intermediary 譬如殑伽沙等諸世界中
34 26 zhōng half 譬如殑伽沙等諸世界中
35 26 zhòng to reach; to attain 譬如殑伽沙等諸世界中
36 26 zhòng to suffer; to infect 譬如殑伽沙等諸世界中
37 26 zhòng to obtain 譬如殑伽沙等諸世界中
38 26 zhòng to pass an exam 譬如殑伽沙等諸世界中
39 26 zhōng middle 譬如殑伽沙等諸世界中
40 24 ér Kangxi radical 126 而有如來智力圓滿具足
41 24 ér as if; to seem like 而有如來智力圓滿具足
42 24 néng can; able 而有如來智力圓滿具足
43 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而有如來智力圓滿具足
44 24 ér to arrive; up to 而有如來智力圓滿具足
45 24 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 復次舍利子
46 20 shí knowledge; understanding 何名為識
47 20 shí to know; to be familiar with 何名為識
48 20 zhì to record 何名為識
49 20 shí thought; cognition 何名為識
50 20 shí to understand 何名為識
51 20 shí experience; common sense 何名為識
52 20 shí a good friend 何名為識
53 20 zhì to remember; to memorize 何名為識
54 20 zhì a label; a mark 何名為識
55 20 zhì an inscription 何名為識
56 20 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 何名為識
57 20 廣大 guǎngdà vast; extensive 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
58 20 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
59 20 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
60 20 廣大 guǎngdà to expand 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
61 20 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
62 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說譬喻顯明斯義
63 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說譬喻顯明斯義
64 20 shuì to persuade 我今復說譬喻顯明斯義
65 20 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說譬喻顯明斯義
66 20 shuō a doctrine; a theory 我今復說譬喻顯明斯義
67 20 shuō to claim; to assert 我今復說譬喻顯明斯義
68 20 shuō allocution 我今復說譬喻顯明斯義
69 20 shuō to criticize; to scold 我今復說譬喻顯明斯義
70 20 shuō to indicate; to refer to 我今復說譬喻顯明斯義
71 20 shuō speach; vāda 我今復說譬喻顯明斯義
72 20 shuō to speak; bhāṣate 我今復說譬喻顯明斯義
73 19 to go back; to return 而復作盡諸苦邊際
74 19 to resume; to restart 而復作盡諸苦邊際
75 19 to do in detail 而復作盡諸苦邊際
76 19 to restore 而復作盡諸苦邊際
77 19 to respond; to reply to 而復作盡諸苦邊際
78 19 Fu; Return 而復作盡諸苦邊際
79 19 to retaliate; to reciprocate 而復作盡諸苦邊際
80 19 to avoid forced labor or tax 而復作盡諸苦邊際
81 19 Fu 而復作盡諸苦邊際
82 19 doubled; to overlapping; folded 而復作盡諸苦邊際
83 19 a lined garment with doubled thickness 而復作盡諸苦邊際
84 19 zhù to dwell; to live; to reside 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
85 19 zhù to stop; to halt 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
86 19 zhù to retain; to remain 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
87 19 zhù to lodge at [temporarily] 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
88 19 zhù verb complement 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
89 19 zhù attaching; abiding; dwelling on 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
90 16 一切 yīqiè temporary 一切草木枝葉莖幹
91 16 一切 yīqiè the same 一切草木枝葉莖幹
92 16 zhě ca 信解清淨離分別者
93 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 信解清淨
94 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 信解清淨
95 15 清淨 qīngjìng concise 信解清淨
96 15 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 信解清淨
97 15 清淨 qīngjìng pure and clean 信解清淨
98 15 清淨 qīngjìng purity 信解清淨
99 15 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 信解清淨
100 14 néng can; able 能於彼彼大海之中
101 14 néng ability; capacity 能於彼彼大海之中
102 14 néng a mythical bear-like beast 能於彼彼大海之中
103 14 néng energy 能於彼彼大海之中
104 14 néng function; use 能於彼彼大海之中
105 14 néng talent 能於彼彼大海之中
106 14 néng expert at 能於彼彼大海之中
107 14 néng to be in harmony 能於彼彼大海之中
108 14 néng to tend to; to care for 能於彼彼大海之中
109 14 néng to reach; to arrive at 能於彼彼大海之中
110 14 néng to be able; śak 能於彼彼大海之中
111 13 míng bright; luminous; brilliant 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
112 13 míng Ming 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
113 13 míng Ming Dynasty 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
114 13 míng obvious; explicit; clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
115 13 míng intelligent; clever; perceptive 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
116 13 míng to illuminate; to shine 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
117 13 míng consecrated 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
118 13 míng to understand; to comprehend 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
119 13 míng to explain; to clarify 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
120 13 míng Souther Ming; Later Ming 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
121 13 míng the world; the human world; the world of the living 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
122 13 míng eyesight; vision 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
123 13 míng a god; a spirit 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
124 13 míng fame; renown 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
125 13 míng open; public 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
126 13 míng clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
127 13 míng to become proficient 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
128 13 míng to be proficient 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
129 13 míng virtuous 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
130 13 míng open and honest 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
131 13 míng clean; neat 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
132 13 míng remarkable; outstanding; notable 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
133 13 míng next; afterwards 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
134 13 míng positive 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
135 13 míng Clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
136 13 míng wisdom; knowledge; vidya 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
137 13 to use; to grasp 諸佛如來以無礙知見轉一切法
138 13 to rely on 諸佛如來以無礙知見轉一切法
139 13 to regard 諸佛如來以無礙知見轉一切法
140 13 to be able to 諸佛如來以無礙知見轉一切法
141 13 to order; to command 諸佛如來以無礙知見轉一切法
142 13 used after a verb 諸佛如來以無礙知見轉一切法
143 13 a reason; a cause 諸佛如來以無礙知見轉一切法
144 13 Israel 諸佛如來以無礙知見轉一切法
145 13 Yi 諸佛如來以無礙知見轉一切法
146 13 use; yogena 諸佛如來以無礙知見轉一切法
147 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
148 13 zhì care; prudence 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
149 13 zhì Zhi 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
150 13 zhì clever 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
151 13 zhì Wisdom 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
152 13 zhì jnana; knowing 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
153 13 zhī to go 如來不思議品第四之二
154 13 zhī to arrive; to go 如來不思議品第四之二
155 13 zhī is 如來不思議品第四之二
156 13 zhī to use 如來不思議品第四之二
157 13 zhī Zhi 如來不思議品第四之二
158 13 míng fame; renown; reputation 此說名識
159 13 míng a name; personal name; designation 此說名識
160 13 míng rank; position 此說名識
161 13 míng an excuse 此說名識
162 13 míng life 此說名識
163 13 míng to name; to call 此說名識
164 13 míng to express; to describe 此說名識
165 13 míng to be called; to have the name 此說名識
166 13 míng to own; to possess 此說名識
167 13 míng famous; renowned 此說名識
168 13 míng moral 此說名識
169 13 míng name; naman 此說名識
170 13 míng fame; renown; yasas 此說名識
171 12 Kangxi radical 71 悉布在於若干方處而無減失
172 12 to not have; without 悉布在於若干方處而無減失
173 12 mo 悉布在於若干方處而無減失
174 12 to not have 悉布在於若干方處而無減失
175 12 Wu 悉布在於若干方處而無減失
176 12 mo 悉布在於若干方處而無減失
177 12 信解 xìnjiě adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal 信解清淨
178 11 one 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
179 11 Kangxi radical 1 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
180 11 pure; concentrated 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
181 11 first 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
182 11 the same 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
183 11 sole; single 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
184 11 a very small amount 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
185 11 Yi 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
186 11 other 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
187 11 to unify 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
188 11 accidentally; coincidentally 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
189 11 abruptly; suddenly 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
190 11 one; eka 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
191 11 to know; to learn about; to comprehend 焚已一切悉成灰燼
192 11 detailed 焚已一切悉成灰燼
193 11 to elaborate; to expound 焚已一切悉成灰燼
194 11 to exhaust; to use up 焚已一切悉成灰燼
195 11 strongly 焚已一切悉成灰燼
196 11 Xi 焚已一切悉成灰燼
197 11 infix potential marker 所獲功德而不壞失
198 11 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
199 11 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
200 11 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
201 11 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
202 11 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
203 11 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 譬如殑伽沙等諸世界中
204 11 世界 shìjiè the earth 譬如殑伽沙等諸世界中
205 11 世界 shìjiè a domain; a realm 譬如殑伽沙等諸世界中
206 11 世界 shìjiè the human world 譬如殑伽沙等諸世界中
207 11 世界 shìjiè the conditions in the world 譬如殑伽沙等諸世界中
208 11 世界 shìjiè world 譬如殑伽沙等諸世界中
209 11 世界 shìjiè a world; lokadhatu 譬如殑伽沙等諸世界中
210 11 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 超越分別
211 11 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 超越分別
212 11 分別 fēnbié difference 超越分別
213 11 分別 fēnbié discrimination 超越分別
214 11 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 超越分別
215 11 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 超越分別
216 11 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
217 11 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
218 11 guāng to shine 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
219 11 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
220 11 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
221 11 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
222 11 guāng scenery 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
223 11 guāng smooth 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
224 11 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
225 11 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
226 11 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
227 11 guāng Guang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
228 11 guāng to manifest 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
229 11 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
230 11 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
231 10 應供 yīnggōng Offering 應供
232 10 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
233 10 xīn heart [organ] 後復生起身喜心喜適悅之相
234 10 xīn Kangxi radical 61 後復生起身喜心喜適悅之相
235 10 xīn mind; consciousness 後復生起身喜心喜適悅之相
236 10 xīn the center; the core; the middle 後復生起身喜心喜適悅之相
237 10 xīn one of the 28 star constellations 後復生起身喜心喜適悅之相
238 10 xīn heart 後復生起身喜心喜適悅之相
239 10 xīn emotion 後復生起身喜心喜適悅之相
240 10 xīn intention; consideration 後復生起身喜心喜適悅之相
241 10 xīn disposition; temperament 後復生起身喜心喜適悅之相
242 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 後復生起身喜心喜適悅之相
243 10 Kangxi radical 49 聚一處已用火焚之
244 10 to bring to an end; to stop 聚一處已用火焚之
245 10 to complete 聚一處已用火焚之
246 10 to demote; to dismiss 聚一處已用火焚之
247 10 to recover from an illness 聚一處已用火焚之
248 10 former; pūrvaka 聚一處已用火焚之
249 10 Buddha; Awakened One 持詣佛所
250 10 relating to Buddhism 持詣佛所
251 10 a statue or image of a Buddha 持詣佛所
252 10 a Buddhist text 持詣佛所
253 10 to touch; to stroke 持詣佛所
254 10 Buddha 持詣佛所
255 10 Buddha; Awakened One 持詣佛所
256 10 照曜 zhàoyào to shine; to illuminate 普遍光明炎赫照曜
257 10 self 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
258 10 [my] dear 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
259 10 Wo 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
260 10 self; atman; attan 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
261 10 ga 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
262 10 to be fond of; to like 後復生起身喜心喜適悅之相
263 10 happy; delightful; joyful 後復生起身喜心喜適悅之相
264 10 suitable 後復生起身喜心喜適悅之相
265 10 relating to marriage 後復生起身喜心喜適悅之相
266 10 shining; splendid 後復生起身喜心喜適悅之相
267 10 Xi 後復生起身喜心喜適悅之相
268 10 easy 後復生起身喜心喜適悅之相
269 10 to be pregnant 後復生起身喜心喜適悅之相
270 10 joy; happiness; delight 後復生起身喜心喜適悅之相
271 10 Joy 後復生起身喜心喜適悅之相
272 10 joy; priti 後復生起身喜心喜適悅之相
273 10 to leave; to depart; to go away; to part 離諸疑悔
274 10 a mythical bird 離諸疑悔
275 10 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸疑悔
276 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸疑悔
277 10 chī a dragon with horns not yet grown 離諸疑悔
278 10 a mountain ash 離諸疑悔
279 10 vanilla; a vanilla-like herb 離諸疑悔
280 10 to be scattered; to be separated 離諸疑悔
281 10 to cut off 離諸疑悔
282 10 to violate; to be contrary to 離諸疑悔
283 10 to be distant from 離諸疑悔
284 10 two 離諸疑悔
285 10 to array; to align 離諸疑悔
286 10 to pass through; to experience 離諸疑悔
287 10 transcendence 離諸疑悔
288 10 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺具大威德
289 9 zuò to do 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
290 9 zuò to act as; to serve as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
291 9 zuò to start 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
292 9 zuò a writing; a work 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
293 9 zuò to dress as; to be disguised as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
294 9 zuō to create; to make 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
295 9 zuō a workshop 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
296 9 zuō to write; to compose 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
297 9 zuò to rise 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
298 9 zuò to be aroused 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
299 9 zuò activity; action; undertaking 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
300 9 zuò to regard as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
301 9 zuò action; kāraṇa 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
302 9 xiǎng to think 發希有想
303 9 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 發希有想
304 9 xiǎng to want 發希有想
305 9 xiǎng to remember; to miss; to long for 發希有想
306 9 xiǎng to plan 發希有想
307 9 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 發希有想
308 9 了知 liǎozhī to understand clearly 謂住五取蘊中智蘊了知
309 9 世間 shìjiān world; the human world 世間若有諸善男子善女人等
310 9 世間 shìjiān world 世間若有諸善男子善女人等
311 8 若干 ruògān a certain number or amount of 謂若干灰
312 8 若干 ruògān Ruogan 謂若干灰
313 8 最上 zuìshàng supreme 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
314 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
315 8 děi to want to; to need to 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
316 8 děi must; ought to 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
317 8 de 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
318 8 de infix potential marker 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
319 8 to result in 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
320 8 to be proper; to fit; to suit 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
321 8 to be satisfied 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
322 8 to be finished 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
323 8 děi satisfying 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
324 8 to contract 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
325 8 to hear 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
326 8 to have; there is 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
327 8 marks time passed 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
328 8 obtain; attain; prāpta 如來已得最上波羅蜜多及般若波羅蜜多故
329 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 諸佛如來以無礙知見轉一切法
330 8 to reach 若干根種及諸方
331 8 to attain 若干根種及諸方
332 8 to understand 若干根種及諸方
333 8 able to be compared to; to catch up with 若干根種及諸方
334 8 to be involved with; to associate with 若干根種及諸方
335 8 passing of a feudal title from elder to younger brother 若干根種及諸方
336 8 and; ca; api 若干根種及諸方
337 8 菩薩 púsà bodhisattva 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
338 8 菩薩 púsà bodhisattva 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
339 8 菩薩 púsà bodhisatta 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
340 8 to take; to get; to fetch 總取為四指分量
341 8 to obtain 總取為四指分量
342 8 to choose; to select 總取為四指分量
343 8 to catch; to seize; to capture 總取為四指分量
344 8 to accept; to receive 總取為四指分量
345 8 to seek 總取為四指分量
346 8 to take a bride 總取為四指分量
347 8 Qu 總取為四指分量
348 8 clinging; grasping; upādāna 總取為四指分量
349 8 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos 而此三千大千世界總攝一切
350 8 之中 zhīzhōng inside 散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中
351 8 之中 zhīzhōng among 散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中
352 8 之中 zhīzhōng in the midst of (doing something); during 散擲於彼殑伽沙數一切世界大海之中
353 8 施設 shīshè to establish; to set up 若復眼所了知色中施設
354 7 liǎo to know; to understand 諸佛如來於法界中善覺了故
355 7 liǎo to understand; to know 諸佛如來於法界中善覺了故
356 7 liào to look afar from a high place 諸佛如來於法界中善覺了故
357 7 liǎo to complete 諸佛如來於法界中善覺了故
358 7 liǎo clever; intelligent 諸佛如來於法界中善覺了故
359 7 liǎo to know; jñāta 諸佛如來於法界中善覺了故
360 7 jīn today; present; now 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
361 7 jīn Jin 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
362 7 jīn modern 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
363 7 jīn now; adhunā 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
364 7 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊
365 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 世尊
366 7 cháng Chang 而常親近增長堅牢廣大所成
367 7 cháng common; general; ordinary 而常親近增長堅牢廣大所成
368 7 cháng a principle; a rule 而常親近增長堅牢廣大所成
369 7 cháng eternal; nitya 而常親近增長堅牢廣大所成
370 7 佛如來 fó rúlái Buddha Tathāgatas 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
371 7 to cry 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
372 7 to drip 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
373 7 to drip 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
374 7 shuǐ water 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
375 7 shuǐ Kangxi radical 85 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
376 7 shuǐ a river 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
377 7 shuǐ liquid; lotion; juice 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
378 7 shuǐ a flood 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
379 7 shuǐ to swim 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
380 7 shuǐ a body of water 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
381 7 shuǐ Shui 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
382 7 shuǐ water element 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
383 7 shuǐ water 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
384 7 yuán fate; predestined affinity 緣佛功德空中雨華
385 7 yuán hem 緣佛功德空中雨華
386 7 yuán to revolve around 緣佛功德空中雨華
387 7 yuán to climb up 緣佛功德空中雨華
388 7 yuán cause; origin; reason 緣佛功德空中雨華
389 7 yuán along; to follow 緣佛功德空中雨華
390 7 yuán to depend on 緣佛功德空中雨華
391 7 yuán margin; edge; rim 緣佛功德空中雨華
392 7 yuán Condition 緣佛功德空中雨華
393 7 yuán conditions; pratyaya; paccaya 緣佛功德空中雨華
394 7 hòu after; later 後復生起身喜心喜適悅之相
395 7 hòu empress; queen 後復生起身喜心喜適悅之相
396 7 hòu sovereign 後復生起身喜心喜適悅之相
397 7 hòu the god of the earth 後復生起身喜心喜適悅之相
398 7 hòu late; later 後復生起身喜心喜適悅之相
399 7 hòu offspring; descendents 後復生起身喜心喜適悅之相
400 7 hòu to fall behind; to lag 後復生起身喜心喜適悅之相
401 7 hòu behind; back 後復生起身喜心喜適悅之相
402 7 hòu mother of the designated heir; mother of the crown prince 後復生起身喜心喜適悅之相
403 7 hòu Hou 後復生起身喜心喜適悅之相
404 7 hòu after; behind 後復生起身喜心喜適悅之相
405 7 hòu following 後復生起身喜心喜適悅之相
406 7 hòu to be delayed 後復生起身喜心喜適悅之相
407 7 hòu to abandon; to discard 後復生起身喜心喜適悅之相
408 7 hòu feudal lords 後復生起身喜心喜適悅之相
409 7 hòu Hou 後復生起身喜心喜適悅之相
410 7 hòu woman of high rank; female deity; mahiṣī 後復生起身喜心喜適悅之相
411 7 所有 suǒyǒu to belong to 所有殑伽沙數等
412 7 波羅蜜多 bōluómìduō paramita; perfection 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
413 6 wéi to act as; to serve 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
414 6 wéi to change into; to become 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
415 6 wéi to be; is 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
416 6 wéi to do 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
417 6 wèi to support; to help 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
418 6 wéi to govern 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
419 6 大智 dà zhì great wisdom 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
420 6 大智 dà zhì great wisdom; mahāmati; viśārada 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
421 6 大智 dà zhì Mahāmati 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
422 6 xiàng to observe; to assess 後復生起身喜心喜適悅之相
423 6 xiàng appearance; portrait; picture 後復生起身喜心喜適悅之相
424 6 xiàng countenance; personage; character; disposition 後復生起身喜心喜適悅之相
425 6 xiàng to aid; to help 後復生起身喜心喜適悅之相
426 6 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 後復生起身喜心喜適悅之相
427 6 xiàng a sign; a mark; appearance 後復生起身喜心喜適悅之相
428 6 xiāng alternately; in turn 後復生起身喜心喜適悅之相
429 6 xiāng Xiang 後復生起身喜心喜適悅之相
430 6 xiāng form substance 後復生起身喜心喜適悅之相
431 6 xiāng to express 後復生起身喜心喜適悅之相
432 6 xiàng to choose 後復生起身喜心喜適悅之相
433 6 xiāng Xiang 後復生起身喜心喜適悅之相
434 6 xiāng an ancient musical instrument 後復生起身喜心喜適悅之相
435 6 xiāng the seventh lunar month 後復生起身喜心喜適悅之相
436 6 xiāng to compare 後復生起身喜心喜適悅之相
437 6 xiàng to divine 後復生起身喜心喜適悅之相
438 6 xiàng to administer 後復生起身喜心喜適悅之相
439 6 xiàng helper for a blind person 後復生起身喜心喜適悅之相
440 6 xiāng rhythm [music] 後復生起身喜心喜適悅之相
441 6 xiāng the upper frets of a pipa 後復生起身喜心喜適悅之相
442 6 xiāng coralwood 後復生起身喜心喜適悅之相
443 6 xiàng ministry 後復生起身喜心喜適悅之相
444 6 xiàng to supplement; to enhance 後復生起身喜心喜適悅之相
445 6 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 後復生起身喜心喜適悅之相
446 6 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 後復生起身喜心喜適悅之相
447 6 xiàng sign; mark; liṅga 後復生起身喜心喜適悅之相
448 6 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 後復生起身喜心喜適悅之相
449 6 to see; to observe; to witness 或有眾生於圓光中廣大瞻覩
450 6 微妙 wēimiào subtle and wonderous 佛十力尊微妙智
451 6 微妙 wēimiào subtle, profound 佛十力尊微妙智
452 6 微妙 wēimiào wonderful; virāj 佛十力尊微妙智
453 6 hair 發希有想
454 6 to send out; to issue; to emit; to radiate 發希有想
455 6 to hand over; to deliver; to offer 發希有想
456 6 to express; to show; to be manifest 發希有想
457 6 to start out; to set off 發希有想
458 6 to open 發希有想
459 6 to requisition 發希有想
460 6 to occur 發希有想
461 6 to declare; to proclaim; to utter 發希有想
462 6 to express; to give vent 發希有想
463 6 to excavate 發希有想
464 6 to develop; to cultivate; to grow; to bloom; to flower 發希有想
465 6 to get rich 發希有想
466 6 to rise; to expand; to inflate; to swell 發希有想
467 6 to sell 發希有想
468 6 to shoot with a bow 發希有想
469 6 to rise in revolt 發希有想
470 6 to propose; to put forward; to suggest; to initiate 發希有想
471 6 to enlighten; to inspire 發希有想
472 6 to publicize; to make known; to show off; to spread 發希有想
473 6 to ignite; to set on fire 發希有想
474 6 to sing; to play 發希有想
475 6 to feel; to sense 發希有想
476 6 to act; to do 發希有想
477 6 grass and moss 發希有想
478 6 Fa 發希有想
479 6 to issue; to emit; utpāda 發希有想
480 6 method; way 意所了知法中施設
481 6 France 意所了知法中施設
482 6 the law; rules; regulations 意所了知法中施設
483 6 the teachings of the Buddha; Dharma 意所了知法中施設
484 6 a standard; a norm 意所了知法中施設
485 6 an institution 意所了知法中施設
486 6 to emulate 意所了知法中施設
487 6 magic; a magic trick 意所了知法中施設
488 6 punishment 意所了知法中施設
489 6 Fa 意所了知法中施設
490 6 a precedent 意所了知法中施設
491 6 a classification of some kinds of Han texts 意所了知法中施設
492 6 relating to a ceremony or rite 意所了知法中施設
493 6 Dharma 意所了知法中施設
494 6 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 意所了知法中施設
495 6 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 意所了知法中施設
496 6 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 意所了知法中施設
497 6 quality; characteristic 意所了知法中施設
498 6 法界 fǎjiè Dharma Realm 諸佛如來於法界中善覺了故
499 6 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 諸佛如來於法界中善覺了故
500 6 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 諸佛如來於法界中善覺了故

Frequencies of all Words

Top 880

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 38 如來 rúlái Tathagata 如來不思議品第四之二
2 38 如來 Rúlái Tathagata 如來不思議品第四之二
3 38 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來不思議品第四之二
4 36 in; at 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
5 36 in; at 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
6 36 in; at; to; from 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
7 36 to go; to 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
8 36 to rely on; to depend on 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
9 36 to go to; to arrive at 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
10 36 from 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
11 36 give 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
12 36 oppposing 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
13 36 and 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
14 36 compared to 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
15 36 by 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
16 36 and; as well as 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
17 36 for 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
18 36 Yu 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
19 36 a crow 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
20 36 whew; wow 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
21 29 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
22 29 suǒ an office; an institute 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
23 29 suǒ introduces a relative clause 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
24 29 suǒ it 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
25 29 suǒ if; supposing 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
26 29 suǒ a few; various; some 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
27 29 suǒ a place; a location 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
28 29 suǒ indicates a passive voice 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
29 29 suǒ that which 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
30 29 suǒ an ordinal number 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
31 29 suǒ meaning 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
32 29 suǒ garrison 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
33 29 suǒ place; pradeśa 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
34 29 suǒ that which; yad 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
35 26 光明 guāngmíng bright 云何名為如來微妙光明不可思議
36 26 光明 guāngmíng glorious; magnificent 云何名為如來微妙光明不可思議
37 26 光明 guāngmíng light 云何名為如來微妙光明不可思議
38 26 光明 guāngmíng having hope 云何名為如來微妙光明不可思議
39 26 光明 guāngmíng unselfish 云何名為如來微妙光明不可思議
40 26 光明 guāngmíng frank; open and honest 云何名為如來微妙光明不可思議
41 26 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 云何名為如來微妙光明不可思議
42 26 光明 guāngmíng Kōmyō 云何名為如來微妙光明不可思議
43 26 光明 guāngmíng Brightness 云何名為如來微妙光明不可思議
44 26 光明 guāngmíng brightness; flame 云何名為如來微妙光明不可思議
45 26 zhōng middle 譬如殑伽沙等諸世界中
46 26 zhōng medium; medium sized 譬如殑伽沙等諸世界中
47 26 zhōng China 譬如殑伽沙等諸世界中
48 26 zhòng to hit the mark 譬如殑伽沙等諸世界中
49 26 zhōng in; amongst 譬如殑伽沙等諸世界中
50 26 zhōng midday 譬如殑伽沙等諸世界中
51 26 zhōng inside 譬如殑伽沙等諸世界中
52 26 zhōng during 譬如殑伽沙等諸世界中
53 26 zhōng Zhong 譬如殑伽沙等諸世界中
54 26 zhōng intermediary 譬如殑伽沙等諸世界中
55 26 zhōng half 譬如殑伽沙等諸世界中
56 26 zhōng just right; suitably 譬如殑伽沙等諸世界中
57 26 zhōng while 譬如殑伽沙等諸世界中
58 26 zhòng to reach; to attain 譬如殑伽沙等諸世界中
59 26 zhòng to suffer; to infect 譬如殑伽沙等諸世界中
60 26 zhòng to obtain 譬如殑伽沙等諸世界中
61 26 zhòng to pass an exam 譬如殑伽沙等諸世界中
62 26 zhōng middle 譬如殑伽沙等諸世界中
63 25 zhū all; many; various 離諸疑悔
64 25 zhū Zhu 離諸疑悔
65 25 zhū all; members of the class 離諸疑悔
66 25 zhū interrogative particle 離諸疑悔
67 25 zhū him; her; them; it 離諸疑悔
68 25 zhū of; in 離諸疑悔
69 25 zhū all; many; sarva 離諸疑悔
70 24 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而有如來智力圓滿具足
71 24 ér Kangxi radical 126 而有如來智力圓滿具足
72 24 ér you 而有如來智力圓滿具足
73 24 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而有如來智力圓滿具足
74 24 ér right away; then 而有如來智力圓滿具足
75 24 ér but; yet; however; while; nevertheless 而有如來智力圓滿具足
76 24 ér if; in case; in the event that 而有如來智力圓滿具足
77 24 ér therefore; as a result; thus 而有如來智力圓滿具足
78 24 ér how can it be that? 而有如來智力圓滿具足
79 24 ér so as to 而有如來智力圓滿具足
80 24 ér only then 而有如來智力圓滿具足
81 24 ér as if; to seem like 而有如來智力圓滿具足
82 24 néng can; able 而有如來智力圓滿具足
83 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而有如來智力圓滿具足
84 24 ér me 而有如來智力圓滿具足
85 24 ér to arrive; up to 而有如來智力圓滿具足
86 24 ér possessive 而有如來智力圓滿具足
87 24 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 復次舍利子
88 21 ruò to seem; to be like; as 世間若有諸善男子善女人等
89 21 ruò seemingly 世間若有諸善男子善女人等
90 21 ruò if 世間若有諸善男子善女人等
91 21 ruò you 世間若有諸善男子善女人等
92 21 ruò this; that 世間若有諸善男子善女人等
93 21 ruò and; or 世間若有諸善男子善女人等
94 21 ruò as for; pertaining to 世間若有諸善男子善女人等
95 21 pomegranite 世間若有諸善男子善女人等
96 21 ruò to choose 世間若有諸善男子善女人等
97 21 ruò to agree; to accord with; to conform to 世間若有諸善男子善女人等
98 21 ruò thus 世間若有諸善男子善女人等
99 21 ruò pollia 世間若有諸善男子善女人等
100 21 ruò Ruo 世間若有諸善男子善女人等
101 21 ruò only then 世間若有諸善男子善女人等
102 21 ja 世間若有諸善男子善女人等
103 21 jñā 世間若有諸善男子善女人等
104 20 shí knowledge; understanding 何名為識
105 20 shí to know; to be familiar with 何名為識
106 20 zhì to record 何名為識
107 20 shí thought; cognition 何名為識
108 20 shí to understand 何名為識
109 20 shí experience; common sense 何名為識
110 20 shí a good friend 何名為識
111 20 zhì to remember; to memorize 何名為識
112 20 zhì a label; a mark 何名為識
113 20 zhì an inscription 何名為識
114 20 zhì just now 何名為識
115 20 shí vijnana; consciousness; mind; cognition 何名為識
116 20 廣大 guǎngdà vast; extensive 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
117 20 廣大 guǎngdà with a wide scope; extensive content 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
118 20 廣大 guǎngdà magnanimous; generous 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
119 20 廣大 guǎngdà to expand 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
120 20 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
121 20 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 我今復說譬喻顯明斯義
122 20 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 我今復說譬喻顯明斯義
123 20 shuì to persuade 我今復說譬喻顯明斯義
124 20 shuō to teach; to recite; to explain 我今復說譬喻顯明斯義
125 20 shuō a doctrine; a theory 我今復說譬喻顯明斯義
126 20 shuō to claim; to assert 我今復說譬喻顯明斯義
127 20 shuō allocution 我今復說譬喻顯明斯義
128 20 shuō to criticize; to scold 我今復說譬喻顯明斯義
129 20 shuō to indicate; to refer to 我今復說譬喻顯明斯義
130 20 shuō speach; vāda 我今復說譬喻顯明斯義
131 20 shuō to speak; bhāṣate 我今復說譬喻顯明斯義
132 19 again; more; repeatedly 而復作盡諸苦邊際
133 19 to go back; to return 而復作盡諸苦邊際
134 19 to resume; to restart 而復作盡諸苦邊際
135 19 to do in detail 而復作盡諸苦邊際
136 19 to restore 而復作盡諸苦邊際
137 19 to respond; to reply to 而復作盡諸苦邊際
138 19 after all; and then 而復作盡諸苦邊際
139 19 even if; although 而復作盡諸苦邊際
140 19 Fu; Return 而復作盡諸苦邊際
141 19 to retaliate; to reciprocate 而復作盡諸苦邊際
142 19 to avoid forced labor or tax 而復作盡諸苦邊際
143 19 particle without meaing 而復作盡諸苦邊際
144 19 Fu 而復作盡諸苦邊際
145 19 repeated; again 而復作盡諸苦邊際
146 19 doubled; to overlapping; folded 而復作盡諸苦邊際
147 19 a lined garment with doubled thickness 而復作盡諸苦邊際
148 19 zhù to dwell; to live; to reside 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
149 19 zhù to stop; to halt 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
150 19 zhù to retain; to remain 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
151 19 zhù to lodge at [temporarily] 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
152 19 zhù firmly; securely 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
153 19 zhù verb complement 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
154 19 zhù attaching; abiding; dwelling on 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
155 17 that; those 令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想
156 17 another; the other 令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想
157 17 this; these 我今持此水渧寄置佛所
158 17 in this way 我今持此水渧寄置佛所
159 17 otherwise; but; however; so 我今持此水渧寄置佛所
160 17 at this time; now; here 我今持此水渧寄置佛所
161 17 this; here; etad 我今持此水渧寄置佛所
162 16 一切 yīqiè all; every; everything 一切草木枝葉莖幹
163 16 一切 yīqiè temporary 一切草木枝葉莖幹
164 16 一切 yīqiè the same 一切草木枝葉莖幹
165 16 一切 yīqiè generally 一切草木枝葉莖幹
166 16 一切 yīqiè all, everything 一切草木枝葉莖幹
167 16 一切 yīqiè all; sarva 一切草木枝葉莖幹
168 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 信解清淨離分別者
169 16 zhě that 信解清淨離分別者
170 16 zhě nominalizing function word 信解清淨離分別者
171 16 zhě used to mark a definition 信解清淨離分別者
172 16 zhě used to mark a pause 信解清淨離分別者
173 16 zhě topic marker; that; it 信解清淨離分別者
174 16 zhuó according to 信解清淨離分別者
175 16 zhě ca 信解清淨離分別者
176 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 信解清淨
177 15 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 信解清淨
178 15 清淨 qīngjìng concise 信解清淨
179 15 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 信解清淨
180 15 清淨 qīngjìng pure and clean 信解清淨
181 15 清淨 qīngjìng purity 信解清淨
182 15 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 信解清淨
183 14 néng can; able 能於彼彼大海之中
184 14 néng ability; capacity 能於彼彼大海之中
185 14 néng a mythical bear-like beast 能於彼彼大海之中
186 14 néng energy 能於彼彼大海之中
187 14 néng function; use 能於彼彼大海之中
188 14 néng may; should; permitted to 能於彼彼大海之中
189 14 néng talent 能於彼彼大海之中
190 14 néng expert at 能於彼彼大海之中
191 14 néng to be in harmony 能於彼彼大海之中
192 14 néng to tend to; to care for 能於彼彼大海之中
193 14 néng to reach; to arrive at 能於彼彼大海之中
194 14 néng as long as; only 能於彼彼大海之中
195 14 néng even if 能於彼彼大海之中
196 14 néng but 能於彼彼大海之中
197 14 néng in this way 能於彼彼大海之中
198 14 néng to be able; śak 能於彼彼大海之中
199 14 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
200 14 old; ancient; former; past 何以故
201 14 reason; cause; purpose 何以故
202 14 to die 何以故
203 14 so; therefore; hence 何以故
204 14 original 何以故
205 14 accident; happening; instance 何以故
206 14 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
207 14 something in the past 何以故
208 14 deceased; dead 何以故
209 14 still; yet 何以故
210 13 míng bright; luminous; brilliant 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
211 13 míng Ming 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
212 13 míng Ming Dynasty 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
213 13 míng obvious; explicit; clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
214 13 míng intelligent; clever; perceptive 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
215 13 míng to illuminate; to shine 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
216 13 míng consecrated 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
217 13 míng to understand; to comprehend 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
218 13 míng to explain; to clarify 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
219 13 míng Souther Ming; Later Ming 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
220 13 míng the world; the human world; the world of the living 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
221 13 míng eyesight; vision 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
222 13 míng a god; a spirit 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
223 13 míng fame; renown 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
224 13 míng open; public 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
225 13 míng clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
226 13 míng to become proficient 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
227 13 míng to be proficient 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
228 13 míng virtuous 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
229 13 míng open and honest 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
230 13 míng clean; neat 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
231 13 míng remarkable; outstanding; notable 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
232 13 míng next; afterwards 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
233 13 míng positive 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
234 13 míng Clear 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
235 13 míng wisdom; knowledge; vidya 爾時世尊重明斯義說伽陀曰
236 13 so as to; in order to 諸佛如來以無礙知見轉一切法
237 13 to use; to regard as 諸佛如來以無礙知見轉一切法
238 13 to use; to grasp 諸佛如來以無礙知見轉一切法
239 13 according to 諸佛如來以無礙知見轉一切法
240 13 because of 諸佛如來以無礙知見轉一切法
241 13 on a certain date 諸佛如來以無礙知見轉一切法
242 13 and; as well as 諸佛如來以無礙知見轉一切法
243 13 to rely on 諸佛如來以無礙知見轉一切法
244 13 to regard 諸佛如來以無礙知見轉一切法
245 13 to be able to 諸佛如來以無礙知見轉一切法
246 13 to order; to command 諸佛如來以無礙知見轉一切法
247 13 further; moreover 諸佛如來以無礙知見轉一切法
248 13 used after a verb 諸佛如來以無礙知見轉一切法
249 13 very 諸佛如來以無礙知見轉一切法
250 13 already 諸佛如來以無礙知見轉一切法
251 13 increasingly 諸佛如來以無礙知見轉一切法
252 13 a reason; a cause 諸佛如來以無礙知見轉一切法
253 13 Israel 諸佛如來以無礙知見轉一切法
254 13 Yi 諸佛如來以無礙知見轉一切法
255 13 use; yogena 諸佛如來以無礙知見轉一切法
256 13 zhì wisdom; knowledge; understanding 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
257 13 zhì care; prudence 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
258 13 zhì Zhi 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
259 13 zhì clever 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
260 13 zhì Wisdom 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
261 13 zhì jnana; knowing 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
262 13 zhī him; her; them; that 如來不思議品第四之二
263 13 zhī used between a modifier and a word to form a word group 如來不思議品第四之二
264 13 zhī to go 如來不思議品第四之二
265 13 zhī this; that 如來不思議品第四之二
266 13 zhī genetive marker 如來不思議品第四之二
267 13 zhī it 如來不思議品第四之二
268 13 zhī in 如來不思議品第四之二
269 13 zhī all 如來不思議品第四之二
270 13 zhī and 如來不思議品第四之二
271 13 zhī however 如來不思議品第四之二
272 13 zhī if 如來不思議品第四之二
273 13 zhī then 如來不思議品第四之二
274 13 zhī to arrive; to go 如來不思議品第四之二
275 13 zhī is 如來不思議品第四之二
276 13 zhī to use 如來不思議品第四之二
277 13 zhī Zhi 如來不思議品第四之二
278 13 míng measure word for people 此說名識
279 13 míng fame; renown; reputation 此說名識
280 13 míng a name; personal name; designation 此說名識
281 13 míng rank; position 此說名識
282 13 míng an excuse 此說名識
283 13 míng life 此說名識
284 13 míng to name; to call 此說名識
285 13 míng to express; to describe 此說名識
286 13 míng to be called; to have the name 此說名識
287 13 míng to own; to possess 此說名識
288 13 míng famous; renowned 此說名識
289 13 míng moral 此說名識
290 13 míng name; naman 此說名識
291 13 míng fame; renown; yasas 此說名識
292 12 no 悉布在於若干方處而無減失
293 12 Kangxi radical 71 悉布在於若干方處而無減失
294 12 to not have; without 悉布在於若干方處而無減失
295 12 has not yet 悉布在於若干方處而無減失
296 12 mo 悉布在於若干方處而無減失
297 12 do not 悉布在於若干方處而無減失
298 12 not; -less; un- 悉布在於若干方處而無減失
299 12 regardless of 悉布在於若干方處而無減失
300 12 to not have 悉布在於若干方處而無減失
301 12 um 悉布在於若干方處而無減失
302 12 Wu 悉布在於若干方處而無減失
303 12 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 悉布在於若干方處而無減失
304 12 not; non- 悉布在於若干方處而無減失
305 12 mo 悉布在於若干方處而無減失
306 12 信解 xìnjiě adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal 信解清淨
307 12 yǒu is; are; to exist 有大神通
308 12 yǒu to have; to possess 有大神通
309 12 yǒu indicates an estimate 有大神通
310 12 yǒu indicates a large quantity 有大神通
311 12 yǒu indicates an affirmative response 有大神通
312 12 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大神通
313 12 yǒu used to compare two things 有大神通
314 12 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大神通
315 12 yǒu used before the names of dynasties 有大神通
316 12 yǒu a certain thing; what exists 有大神通
317 12 yǒu multiple of ten and ... 有大神通
318 12 yǒu abundant 有大神通
319 12 yǒu purposeful 有大神通
320 12 yǒu You 有大神通
321 12 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大神通
322 12 yǒu becoming; bhava 有大神通
323 11 one 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
324 11 Kangxi radical 1 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
325 11 as soon as; all at once 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
326 11 pure; concentrated 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
327 11 whole; all 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
328 11 first 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
329 11 the same 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
330 11 each 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
331 11 certain 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
332 11 throughout 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
333 11 used in between a reduplicated verb 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
334 11 sole; single 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
335 11 a very small amount 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
336 11 Yi 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
337 11 other 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
338 11 to unify 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
339 11 accidentally; coincidentally 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
340 11 abruptly; suddenly 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
341 11 or 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
342 11 one; eka 或於一時取以一毛端量一渧之水析作百分
343 11 to know; to learn about; to comprehend 焚已一切悉成灰燼
344 11 all; entire 焚已一切悉成灰燼
345 11 detailed 焚已一切悉成灰燼
346 11 to elaborate; to expound 焚已一切悉成灰燼
347 11 to exhaust; to use up 焚已一切悉成灰燼
348 11 strongly 焚已一切悉成灰燼
349 11 Xi 焚已一切悉成灰燼
350 11 not; no 所獲功德而不壞失
351 11 expresses that a certain condition cannot be acheived 所獲功德而不壞失
352 11 as a correlative 所獲功德而不壞失
353 11 no (answering a question) 所獲功德而不壞失
354 11 forms a negative adjective from a noun 所獲功德而不壞失
355 11 at the end of a sentence to form a question 所獲功德而不壞失
356 11 to form a yes or no question 所獲功德而不壞失
357 11 infix potential marker 所獲功德而不壞失
358 11 no; na 所獲功德而不壞失
359 11 huò or; either; else 中或有人攝聚一處
360 11 huò maybe; perhaps; might; possibly 中或有人攝聚一處
361 11 huò some; someone 中或有人攝聚一處
362 11 míngnián suddenly 中或有人攝聚一處
363 11 如是 rúshì thus; so 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
364 11 如是 rúshì thus, so 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
365 11 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
366 11 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
367 11 děng degree; kind 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
368 11 děng plural 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
369 11 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
370 11 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
371 11 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
372 11 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 譬如殑伽沙等諸世界中
373 11 世界 shìjiè the earth 譬如殑伽沙等諸世界中
374 11 世界 shìjiè a domain; a realm 譬如殑伽沙等諸世界中
375 11 世界 shìjiè the human world 譬如殑伽沙等諸世界中
376 11 世界 shìjiè the conditions in the world 譬如殑伽沙等諸世界中
377 11 世界 shìjiè world 譬如殑伽沙等諸世界中
378 11 世界 shìjiè a world; lokadhatu 譬如殑伽沙等諸世界中
379 11 分別 fēnbié to differentiate; to distinguish 超越分別
380 11 分別 fēnbié differently 超越分別
381 11 分別 fēnbié to leave; to part; to separate 超越分別
382 11 分別 fēnbié difference 超越分別
383 11 分別 fēnbié respectively 超越分別
384 11 分別 fēnbié discrimination 超越分別
385 11 分別 fēnbié thought; imagination; kalpanā 超越分別
386 11 分別 fēnbié vikalpa; discrimination; conception 超越分別
387 11 guāng light 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
388 11 guāng brilliant; bright; shining 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
389 11 guāng to shine 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
390 11 guāng only 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
391 11 guāng to bare; to go naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
392 11 guāng bare; naked 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
393 11 guāng glory; honor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
394 11 guāng scenery 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
395 11 guāng smooth 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
396 11 guāng used up 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
397 11 guāng sheen; luster; gloss 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
398 11 guāng time; a moment 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
399 11 guāng grace; favor 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
400 11 guāng Guang 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
401 11 guāng to manifest 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
402 11 guāng welcome 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
403 11 guāng light; radiance; prabha; tejas 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
404 11 guāng a ray of light; rasmi 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
405 10 應供 yīnggōng Offering 應供
406 10 應供 yīnggōng Worthy One; arhat 應供
407 10 xīn heart [organ] 後復生起身喜心喜適悅之相
408 10 xīn Kangxi radical 61 後復生起身喜心喜適悅之相
409 10 xīn mind; consciousness 後復生起身喜心喜適悅之相
410 10 xīn the center; the core; the middle 後復生起身喜心喜適悅之相
411 10 xīn one of the 28 star constellations 後復生起身喜心喜適悅之相
412 10 xīn heart 後復生起身喜心喜適悅之相
413 10 xīn emotion 後復生起身喜心喜適悅之相
414 10 xīn intention; consideration 後復生起身喜心喜適悅之相
415 10 xīn disposition; temperament 後復生起身喜心喜適悅之相
416 10 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 後復生起身喜心喜適悅之相
417 10 already 聚一處已用火焚之
418 10 Kangxi radical 49 聚一處已用火焚之
419 10 from 聚一處已用火焚之
420 10 to bring to an end; to stop 聚一處已用火焚之
421 10 final aspectual particle 聚一處已用火焚之
422 10 afterwards; thereafter 聚一處已用火焚之
423 10 too; very; excessively 聚一處已用火焚之
424 10 to complete 聚一處已用火焚之
425 10 to demote; to dismiss 聚一處已用火焚之
426 10 to recover from an illness 聚一處已用火焚之
427 10 certainly 聚一處已用火焚之
428 10 an interjection of surprise 聚一處已用火焚之
429 10 this 聚一處已用火焚之
430 10 former; pūrvaka 聚一處已用火焚之
431 10 former; pūrvaka 聚一處已用火焚之
432 10 Buddha; Awakened One 持詣佛所
433 10 relating to Buddhism 持詣佛所
434 10 a statue or image of a Buddha 持詣佛所
435 10 a Buddhist text 持詣佛所
436 10 to touch; to stroke 持詣佛所
437 10 Buddha 持詣佛所
438 10 Buddha; Awakened One 持詣佛所
439 10 照曜 zhàoyào to shine; to illuminate 普遍光明炎赫照曜
440 10 I; me; my 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
441 10 self 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
442 10 we; our 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
443 10 [my] dear 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
444 10 Wo 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
445 10 self; atman; attan 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
446 10 ga 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
447 10 I; aham 我今為汝譬喻宣說發明如來智波羅蜜多
448 10 to be fond of; to like 後復生起身喜心喜適悅之相
449 10 happy; delightful; joyful 後復生起身喜心喜適悅之相
450 10 suitable 後復生起身喜心喜適悅之相
451 10 relating to marriage 後復生起身喜心喜適悅之相
452 10 shining; splendid 後復生起身喜心喜適悅之相
453 10 Xi 後復生起身喜心喜適悅之相
454 10 easy 後復生起身喜心喜適悅之相
455 10 to be pregnant 後復生起身喜心喜適悅之相
456 10 joy; happiness; delight 後復生起身喜心喜適悅之相
457 10 Joy 後復生起身喜心喜適悅之相
458 10 joy; priti 後復生起身喜心喜適悅之相
459 10 to leave; to depart; to go away; to part 離諸疑悔
460 10 a mythical bird 離諸疑悔
461 10 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸疑悔
462 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸疑悔
463 10 chī a dragon with horns not yet grown 離諸疑悔
464 10 a mountain ash 離諸疑悔
465 10 vanilla; a vanilla-like herb 離諸疑悔
466 10 to be scattered; to be separated 離諸疑悔
467 10 to cut off 離諸疑悔
468 10 to violate; to be contrary to 離諸疑悔
469 10 to be distant from 離諸疑悔
470 10 two 離諸疑悔
471 10 to array; to align 離諸疑悔
472 10 to pass through; to experience 離諸疑悔
473 10 transcendence 離諸疑悔
474 10 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment 正等正覺具大威德
475 9 zuò to do 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
476 9 zuò to act as; to serve as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
477 9 zuò to start 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
478 9 zuò a writing; a work 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
479 9 zuò to dress as; to be disguised as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
480 9 zuō to create; to make 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
481 9 zuō a workshop 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
482 9 zuō to write; to compose 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
483 9 zuò to rise 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
484 9 zuò to be aroused 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
485 9 zuò activity; action; undertaking 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
486 9 zuò to regard as 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
487 9 zuò action; kāraṇa 以其覺了而悉能知如是若干一切世界廣大所作
488 9 xiǎng to think 發希有想
489 9 xiǎng to speculate; to suppose; to consider 發希有想
490 9 xiǎng to want 發希有想
491 9 xiǎng to remember; to miss; to long for 發希有想
492 9 xiǎng to plan 發希有想
493 9 xiǎng notion; perception; cognition; conceptualization; saṃjñā; samjna 發希有想
494 9 了知 liǎozhī to understand clearly 謂住五取蘊中智蘊了知
495 9 世間 shìjiān world; the human world 世間若有諸善男子善女人等
496 9 世間 shìjiān world 世間若有諸善男子善女人等
497 8 若干 ruògān a certain number or amount of 謂若干灰
498 8 若干 ruògān Ruogan 謂若干灰
499 8 最上 zuìshàng supreme 云何名為住信菩薩於佛如來最上大智不可思議
500 8 乃至 nǎizhì and even 令彼住信菩薩信解清淨乃至發希有想

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
光明
 1. guāngmíng
 2. guāngmíng
 1. Brightness
 2. brightness; flame
zhōng middle
zhū all; many; sarva
舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta
 1. ja
 2. jñā
shí vijnana; consciousness; mind; cognition
广大 廣大 guǎngdà vaipulya; vast; extended
 1. shuō
 2. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
遍净天 遍淨天 98
 1. Visnu
 2. Subhakrtsna Heaven; The Heaven of Pervasive Purity
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
大梵天 100 Mahabrahma; Mahābrahmā; Brahmā
大威德 100 Yamantaka
大光 100 Vistīrṇavatī
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 100 Bodhisattva Teachings; Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
第二世界 100 Second World
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
东方 東方 100 The East; The Orient
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. brahman
梵辅天 梵輔天 102 Brahma-Purohita Heaven; The Heaven of the Ministers of Brahma
梵王 102 Brahma
梵众天 梵眾天 102 Brahma-parisadya Heaven; brahmakāyika; brahmapariṣadya; the Heaven of the Followers of Brahma
佛十力 70 the ten powers of the Buddha
福生天 102 Punyaprasava Heaven; The Heaven Produced by Virtue
广果天 廣果天 103 Brhatphala Heaven; The Heaven of Bountiful Fruits
化乐天 化樂天 104 Nirmanarati Heaven; Nirmāṇarati Heaven
殑伽河 106 Ganges River
俱卢 俱盧 75 Kuru
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三十三天 115 Heaven of the Thirty-Three Gods; The Heaven of Thirty-Three Gods; Trāyastriṃśa Heaven; Tāvatiṃsa Heaven
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
色究竟天 115 Akaniṣṭha; Akanistha; Akaniṭṭha; Heaven of Ultimate Form
色究竟天等 115 Akanistha Heaven; The Supreme Heaven of the Form Realm
善见天 善見天 83 Sudarsana Heaven; The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 115 Sudrsa Heaven; Sudassa; Heaven of Beautiful Devas; Heaven of Skillful Manifestation
少光天 115 Parittabha Heaven; The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 115 Parittasubha Heaven; The Heaven of Limited Purity
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
四大王天 115 Caturmaharajika Heaven; Heaven of the Four Kings
他化自在天 84 Paranirmita-Vasavartin Heaven; paranirmitavaśavartin
铁围 鐵圍 116 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
无烦天 無煩天 119 Avrha Heaven; The Heaven without Affliction
无热天 無熱天 87 Atapa Heaven; The Heaven without Heat
无想天 無想天 119 Asamjnisattvah Heaven; The Heaven without Thought
无量光天 無量光天 119 Apramanabha Heaven; The Heaven of Infinite Radiance
光音天 119 Abhasvara Heaven; The Heaven of Radiant Sound
无量净天 無量淨天 119 Apramanasubha Heaven; The Heaven of Infinite Purity
西北方 120 northwest; northwestern
西天 88 India; Indian continent
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
夜摩天 121 Yama Heaven; Yamadeva
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
智人 90 Homo sapiens

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 96.

Simplified Traditional Pinyin English
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 98 prajnaparamita; prajñāpāramitā; perfection of the highest form of wisdom
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
慈心 99 compassion; a compassionate mind
大千界 100 a system of one thousand worlds
大神通 100
 1. great supernatural power
 2. great transcendent wisdom
大慧 100
 1. mahāprajñā; great wisdom
 2. Mahāmati
 3. Dahui Zonggao; Zonggao
登地 100 bhumyakramana
定蕴 定蘊 100 aggregate of meditation; samādhiskandha
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
风界 風界 102 wind; wind element; wind realm
佛功德 102 characteristics of Buddhas
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
观想 觀想 103
 1. contemplation
 2. Visualize
 3. to contemplate; to visualize
火界 104 fire; realm of fire; element of fire
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
戒蕴 戒蘊 106 aggregate of morality; śīlaskandha
解脱知见 解脫知見 106 knowledge and experience of liberation
殑伽沙 106 grains of sand in the Ganges River; innumerable
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
卷第八 106 scroll 8
了别 了別 108 to distinguish; to discern
利众生 利眾生 108 beneficial to the world
了知 108 to understand clearly
灭法 滅法 109 unconditioned dharma
明相 109
 1. early dawn
 2. Aruṇa
日月光 114 Sun, Moon, and Light
三千 115 three thousand-fold
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千世界 115 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; billion world system; the cosmos
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善业 善業 115 wholesome acts; good actions
刹土 剎土 115 kṣetra; homeland; country; land
身业 身業 115 physical karma
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
识界 識界 115 vijñāna-dhātu; the realm of consciousness
施设 施設 115 to establish; to set up
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
水界 115 water; water realm; water element
随转 隨轉 115 teaching of adaptable philosophy
所行 115 actions; practice
贪瞋痴 貪瞋痴 116
 1. greed, hatred, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance
 3. desire, anger, and ignorance; three poisons
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
五取蕴 五取蘊 119 five aggregates of attachment
无所有 無所有 119 nothingness
无云 無雲 119 without clouds
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
现证 現證 120 immediate realization
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
虚空界 虛空界 120 visible space
虚空等 虛空等 120 the same as empty space
阎浮檀金 閻浮檀金 121 Jambu river gold
一尘 一塵 121 a grain of dust; a single particle
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
意业 意業 121 mental karma; actions; deeds
一由旬 121 one yojana
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
意乐 意樂 121 joy; happiness
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
语业 語業 121 verbal karma
愿佛 願佛 121 Buddha of the vow
圆满具足 圓滿具足 121 round ritual area; mandala
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
中善 122 admirable in the middle
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸众生 諸眾生 122 all beings
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement