Glossary and Vocabulary for Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》, Scroll 25

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 復次舍利子
2 35 néng can / able 謂於是法我能解脫
3 32 method / way 謂於是法我無顛倒
4 31 xíng to walk / to move 於忍辱行起高下相
5 27 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 復能書寫受持聽聞讀誦
6 25 lìng to make / to cause to be / to lead 乃至為人演說令他受持
7 24 有情 yǒuqíng sentient beings 展轉入解有情等相悉無所得
8 24 shí time / a point or period of time 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
9 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 復能書寫受持聽聞讀誦
10 20 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 又菩薩摩訶薩於諸契經
11 19 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 所謂自身畢竟忍辱
12 19 不能 bù néng cannot / must not / should not 於有相中而不能忍
13 19 zhōng middle 於心境中俱不可得
14 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
15 17 正法 zhèngfǎ proper law 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
16 16 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 次當發起不退具足勇猛精進
17 15 隨順 suíshùn to follow / to go along with 若能隨順空性
18 15 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 又苾芻眾為魔所持
19 14 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 菩薩摩訶薩行精進行亦復如是
20 14 to reach 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
21 14 具足 jùzú complete / full / perfect 次當發起不退具足勇猛精進
22 14 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
23 13 shēng to be born / to give birth 於忍辱行生二種相
24 13 rěn to bear / to endure / to tolerate 有我等相非究竟忍
25 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 若於清淨法而能忍受
26 12 shòu to suffer / to be subjected to 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
27 12 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
28 12 能忍 néngrěn able to endure / sahā 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
29 12 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 當獲如來親授記
30 11 勇猛 yǒngměng ardency 所謂淨心勇猛
31 11 應當 yīngdāng should / ought to 應當堅固發起最上精進
32 11 聽聞 tīngwén listening and learning 復能書寫受持聽聞讀誦
33 11 了知 liǎozhī to understand clearly 如來於彼一一了知
34 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 忍辱波羅蜜多品第八之餘
35 10 to know / to learn about / to comprehend 展轉入解有情等相悉無所得
36 10 qiú to request 於有願有求而不能忍
37 10 guǒ a result / a consequence 得成阿耨多羅三藐三菩提果
38 10 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說此是為真實忍辱
39 10 to arise / to get up 於忍辱行起高下相
40 9 chù a place / location / a spot / a point 於法數中云何眼等處而有瞋恚
41 9 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有非無
42 9 jiàn to see 於見非忍
43 8 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應當悉皆了知
44 8 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance 次當發起不退具足勇猛精進
45 8 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
46 7 潔白 jiébái pure white 如來有清淨潔白智慧之法
47 7 Māra 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
48 7 愛樂 ài lè love and joy 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
49 7 Buddha / Awakened One 佛告舍利子
50 7 wén to hear 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
51 7 lái to come 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
52 7 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 於忍辱行而非相應
53 7 樂欲 lè yù the desire for joy 若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦
54 7 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 令魔波旬不能得便
55 7 nǎo to be angry / to hate 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
56 7 zuò to do 而菩薩作是思惟
57 7 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 若能隨順空性
58 7 jiě to loosen / to unfasten / to untie 展轉入解有情等相悉無所得
59 7 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 今始受生獲得人身
60 6 xīn heart 一心發起勇猛精進無怖畏心
61 6 big / great / huge / large / major 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
62 6 shǎo few 能以少分為他人說
63 6 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 若於涅盤法而能忍受
64 6 rén person / people / a human being 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
65 6 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
66 6 power / force / strength 復能速疾具足無量精進之力
67 6 four 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
68 6 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉入解有情等相悉無所得
69 6 修習 xiūxí to practice / to cultivate 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
70 6 zhǒng kind / type 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
71 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時
72 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 解其義趣為人解說
73 5 ráo to get angry / to trouble / to disturb 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
74 5 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第九之一
75 5 business / industry 修智慧業及勝解脫
76 5 one 一臘縛
77 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 若於無積集攀緣而能忍受
78 5 huì intelligent / clever 勝慧勇猛
79 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛十八不共法乃至一切佛法
80 5 good fortune / happiness / luck 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
81 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 而菩薩作是思惟
82 5 最上 zuìshàng supreme 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
83 5 disease / sickness / ailment 復能速疾具足無量精進之力
84 5 菩薩 púsà bodhisatta 而菩薩作是思惟
85 5 zhòng many / numerous 眾緣無盡
86 5 演說 yǎnshuō to give a speech 乃至為人演說令他受持
87 5 wèi to call 謂於是法我無顛倒
88 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
89 5 speed 復能速疾具足無量精進之力
90 5 過失 guòshī defect / fault 若於無過失處而能忍受
91 4 yuàn to hope / to wish / to desire 若於無願無求而皆能忍
92 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人行真實行
93 4 名為 míngwèi to be called 云何名為究竟忍辱
94 4 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 志求菩薩藏正法曾無棄捨
95 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今始受生獲得人身
96 4 desire 我滅度後後五百歲法欲滅時
97 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 即得圓滿無量廣大善根
98 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於善不善法
99 4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提果
100 4 歡喜 huānxǐ joyful 愛樂受持極大歡喜
101 4 聽受 tīngshòu to listen 如是之法若能聽受
102 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 說此是為真實忍辱
103 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅度後後五百歲法欲滅時
104 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
105 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
106 4 to take / to get / to fetch 復以二手持取其果
107 4 shí real / true 又此忍辱非實究竟
108 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜多品第八之餘
109 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 於佛菩提悉棄捨
110 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
111 4 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 決定信解除疑惑
112 4 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
113 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 令其互相執持鬪諍俱陷王難
114 4 xiǎng to think 有色無色有想無想
115 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂過去未來見在諸法皆不生故
116 3 不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
117 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 多聞修習而求出離
118 3 往昔 wǎngxī in the past 往昔已來未曾受生
119 3 dào way / road / path 謂於是法我居正道
120 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒勇猛
121 3 color 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
122 3 薄福 báofú little merit 若或薄福諸有情
123 3 行者 xíngzhě practitioner 如是菩薩能行是行者
124 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂自身畢竟忍辱
125 3 hair 發勝解行不退精進
126 3 jìn to enter 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
127 3 miào wonderful / fantastic 然念是果色香美味殊妙可愛
128 3 tīng to listen 又此有情於諸契經而能聽誦
129 3 bǎi one hundred 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
130 3 攀緣 pānyuán to climb / to pull 若於無積集攀緣而能忍受
131 3 智慧 zhìhuì wisdom 由持智慧精進力
132 3 duò to fall / to sink 乃至墮於有情數者
133 3 dialect / language / speech 彼大眾中有諸苾芻聞是語已
134 3 zhù to dwell / to live / to reside 於精進有情或當共住
135 3 jìn to the greatest extent / utmost 若於煩惱盡處而能忍受
136 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 令其發起極忿怒心互相諍競
137 3 退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress 於一切處常令退屈
138 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂於是法我能解脫
139 3 第一 dì yī first 唯求涅盤最上第一清淨解脫
140 3 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 亦令一切有情而共行之
141 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
142 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
143 3 shuǐ water 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
144 3 不樂 bùlè unhappy 令心散亂不樂本住
145 3 一類 yī lèi the same kind 一類少福諸有情
146 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
147 3 執持 zhíchí to hold firmly 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
148 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝慧勇猛
149 3 zhèng upright / straight 善說正行普令覺悟
150 3 書寫 shūxiě to write 復能書寫受持聽聞讀誦
151 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 得成阿耨多羅三藐三菩提果
152 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 以不信故墮惡趣
153 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
154 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 眾緣無盡
155 3 一切處 yīqiē rù kasina 於一切處常令退屈
156 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 聽聞稱讚受持讀誦
157 3 yán to speak / to say / said 時彼行人作如是言
158 3 寂靜 jìjìng quiet 應當寂靜思惟如是修學
159 3 利樂 lì lè blessing and joy 復能利樂一切有情
160 3 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 於雜染法而不能忍
161 3 bitterness / bitter flavor 是名苦空無常無我
162 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 若於煩惱盡處而能忍受
163 2 修學 xiūxué to study 應當寂靜思惟如是修學
164 2 kōng empty / void / hollow 至於忍辱名字如空谷響
165 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法
166 2 jiǎn to deduct / to subtract 具足精進無損減
167 2 nán difficult / arduous / hard 如是展轉於諸險難
168 2 滿 mǎn full 如是展轉滿一劫已
169 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
170 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言舍利子
171 2 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復能除滅貪瞋癡等一切過失
172 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
173 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
174 2 meaning / sense 我今樂說譬喻以明斯義
175 2 yuē to speak / to say 爾時世尊說伽陀曰
176 2 móu barley 一牟呼栗多
177 2 shí ten 時彼有情復有十種魔事
178 2 斷除 duànchú to eliminate 令諸有情於雜染法而能斷除
179 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
180 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後法欲滅時
181 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 於不善處而不能忍
182 2 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 謂於是法我無顛倒
183 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞修習而求出離
184 2 美味 měiwèi a delicacy 色香美味亦復不知
185 2 無求 wú qiú No Desires 若於無願無求而皆能忍
186 2 to assemble / to meet together 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
187 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 思惟無上正法義
188 2 shǔ to count 乃至墮於有情數者
189 2 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說伽陀曰
190 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說伽陀曰
191 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 勝行勇猛
192 2 二者 èrzhě the two / both 二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法
193 2 five 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
194 2 zhī to know 善知有情種種心行
195 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
196 2 受生 shòushēng to be reborn 往昔已來未曾受生
197 2 能行 néngxíng ability to act 如是菩薩能行是行者
198 2 決定 juédìng to decide 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
199 2 wǎng to go (in a direction) 亦當固往而無勞苦
200 2 hàn to ward off 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
201 2 to fly 世間事業盡能習
202 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
203 2 to cry out / to shout 一牟呼栗多
204 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學
205 2 to go 云何難去能去
206 2 sān three 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
207 2 懈怠 xièdài slackness / laziness 若有有情行非善業及諸懈怠
208 2 如理 rú lǐ principle of suchness 若能聽已發起正行如理修行
209 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以因緣故暫來聽受
210 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
211 2 tuō to take off 修智慧業及勝解脫
212 2 to fear 一牟呼栗多
213 2 qīn relatives 當獲如來親授記
214 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後後五百歲
215 2 殺害 shāhài to kill / to murder 曾無一念起殺害意
216 2 sòng to accuse 復令發起種種鬪訟
217 2 hòu after / later 我滅度後後五百歲
218 2 惡友 èyǒu a bad friend 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
219 2 除滅 chúmiè to eliminate 復能除滅貪瞋癡等一切過失
220 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 時魔波旬現大眾前種種毀訾
221 2 世間 shìjiān world / the human world 世間事業盡能習
222 2 wèi Eighth earthly branch 我於往昔未識是果
223 2 qiǎn to send / to dispatch 心得清淨除遣魔事
224 2 to enter 展轉入解有情等相悉無所得
225 2 huò to reap / to harvest 當獲如來親授記
226 2 yǒng brave / courageous 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
227 2 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 發勝解行不退精進
228 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
229 2 平等 píngděng be equal in social status 心如大地一切平等
230 2 niàn to read aloud 又作是念
231 2 chí to grasp / to hold 由持智慧精進力
232 2 不可得 bù kě dé unobtainable 於心境中俱不可得
233 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 二者於善修作而妙觀察
234 2 suì age 我滅度後後五百歲
235 2 後五 hòu wǔ following five hundred years 我滅度後後五百歲
236 2 無想 wú xiǎng no notion 有色無色有想無想
237 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
238 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 見水暴涌不顧沈溺
239 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
240 2 義趣 yìqù meaning and purpose 解其義趣為人解說
241 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 於懈怠有情或當遠離
242 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
243 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 以不信故墮惡趣
244 2 深信 shēnxìn to firmly believe 於此正法深信解
245 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
246 2 bào violent / brutal / tyrannical 見水暴涌不顧沈溺
247 2 多時 duō shí long time 又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時
248 2 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 令魔波旬不能得便
249 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 忍辱波羅蜜多品第八之餘
250 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 次當發起不退具足勇猛精進
251 1 波濤 bōtāo great waves / billows 但見海水波濤暴涌
252 1 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
253 1 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 而生苦惱於時退還
254 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 若於出世間法而能忍受
255 1 xiān first 我於先時悔不多取
256 1 zhào an imperial decree 詔譯
257 1 fǎn to return 返令如是墮染法中
258 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以深信故生善趣
259 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
260 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 四者於空寂處行住坐臥
261 1 居正 jūzhèng to follow the right path 謂於是法我居正道
262 1 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 及得如來十力
263 1 海水 hǎishuǐ seawater 但見海水波濤暴涌
264 1 to bad-mouth 時魔波旬現大眾前種種毀訾
265 1 一剎那 yīshānà one kṣaṇa / one instant 於一剎那
266 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 於有漏法而不能忍
267 1 máng blind 猶如生盲無所見
268 1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
269 1 一念 yī niàn one moment / one instant 曾無一念起殺害意
270 1 èr two 或一或二或取三果而出大海
271 1 shū different / special / unusual 然念是果色香美味殊妙可愛
272 1 可愛 kěài cute / lovely 然念是果色香美味殊妙可愛
273 1 防護 fánghù to defend / to protect 於自他心隨順防護
274 1 第七 dì qī seventh 此是第七魔事
275 1 yǎn eye 於法數中云何眼等處而有瞋恚
276 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 發起殊勝精進之行
277 1 to conceal / to hide / to ambush 令諸魔怖悉退伏
278 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
279 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 善說正行普令覺悟
280 1 地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit 復能通達不退轉地神通境界
281 1 教師 jiàoshī teacher / teachers 彼親教師乃語少年諸苾芻言
282 1 地精 dìjīng gnome / goblin 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
283 1 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 有色無色有想無想
284 1 無成 wúchéng achieving nothing 亦不增減亦無成壞
285 1 jìng boundary / frontier / boundary 復於彼時諸違順境一切棄捨
286 1 chēn to glare at in anger 何者為瞋
287 1 便 biàn convenient / handy / easy 魔不得便
288 1 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 於十二處忍辱亦不可得
289 1 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 返令如是墮染法中
290 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 此是第四魔事
291 1 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 由鬪諍業速疾退轉
292 1 分為 fēnwéi to subdivide 能以少分為他人說
293 1 梵王 Fàn Wáng Brahma 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
294 1 退 tuì to retreat / to move back 令諸魔怖悉退伏
295 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
296 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 是名苦空無常無我
297 1 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara 大慈大悲及善勝解
298 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 解其義趣為人解說
299 1 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 速疾猶若酥投水
300 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 決定信解除疑惑
301 1 退還 tuìhuán to return 而生苦惱於時退還
302 1 念言 niànyán words from memory 復自念言
303 1 míng bright / brilliant 我今樂說譬喻以明斯義
304 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 諸有情等毀謗三寶不順佛言
305 1 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying 復於彼時諸違順境一切棄捨
306 1 to go to / to arrive / to reach 然後詣彼寂靜之處觀看是果
307 1 眼目 yǎnmù eyes 令諸眼目生諸疾病
308 1 to translate / to interpret 詔譯
309 1 除疑 chúyí to eliminate doubt 決定信解除疑惑
310 1 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 勇猛精進為求如是三乘涅盤之道
311 1 復發 fùfā to recur (of a disease) / to reappear / to relapse 轉復發起勇猛精進成辦佛事
312 1 惡語 èyù evil words / malicious talk 起惡語言利如毒箭更相損害
313 1 book / volume
314 1 to break / to ruin / to destroy 復於彼時破諸魔障
315 1 lüè plan / strategy 總略而聚各各明了
316 1 祿 good fortune 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
317 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 但是世間虛假文飾
318 1 普現 pǔxiàn universal manifestation 普現一切戒清淨
319 1 明文 míngwén to state in writing (laws, rules etc) 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
320 1 三世 sān shì past, present, and future 如來於三世中悉能了知
321 1 使 shǐ to make / to cause 所有往昔諸善根力使當斷滅
322 1 qián front 時魔波旬現大眾前種種毀訾
323 1 水火 shuǐ huǒ water and fire 如水火風及虛空等心皆平等
324 1 a device / a tool / a utensil / an implement 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
325 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
326 1 xiǎn to show / to manifest / to display 興顯供養種種稱讚
327 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
328 1 心境 xīnjìng mood / mental state / frame of mind 於心境中俱不可得
329 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 非有為非無為亦非和合
330 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 謂過去未來見在諸法皆不生故
331 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 令心散亂不樂本住
332 1 zài in / at 謂過去未來見在諸法皆不生故
333 1 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 此等忍辱有對治故非實究竟
334 1 之中 zhīzhōng inside 而於一切佛法之中不生疑惑
335 1 常樂 cháng lè lasting joy 常樂多聞
336 1 valley / gorge / ravine 至於忍辱名字如空谷響
337 1 fēng wind 如水火風及虛空等心皆平等
338 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
339 1 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 得不思議智慧門
340 1 長夜 chángyè long dark night 彼人長夜受苦惱
341 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 我今樂說譬喻以明斯義
342 1 心行 xīnxíng mental activity 善知有情種種心行
343 1 引入 yǐnrù to draw into 為令引入無上道故
344 1 身命 shēnmìng body and life 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
345 1 extra / surplus / remainder 忍辱波羅蜜多品第八之餘
346 1 大慈大悲 dà cí dà bēi great mercy and great compassion 大慈大悲及善勝解
347 1 chuán to transmit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
348 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 斷除邪見樂求正見出離輪回
349 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 習諸禪定
350 1 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms 於三惡趣
351 1 善處 shàn chù a happy state 又於善處而能忍受
352 1 菩提樹 Pútí Shù bodhi tree 坐菩提樹正思惟
353 1 覺悟 juéwù awareness 善說正行普令覺悟
354 1 作意 zuò yì attention / engagement 作意愛樂生大歡喜
355 1 二種 èr zhǒng two kinds 於忍辱行生二種相
356 1 妙趣 miàoqù witty / clever / amusing 所謂妙趣涅盤
357 1 勞苦 láokǔ to toil / hard work 亦當固往而無勞苦
358 1 to defend / to resist 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
359 1 觀看 guānkàn to watch / to view 然後詣彼寂靜之處觀看是果
360 1 shí knowledge / understanding 我於往昔未識是果
361 1 guāng light 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
362 1 建立 jiànlì to create / to build 不能建立受持讀誦
363 1 等心 děng xīn a non-discriminating mind 如水火風及虛空等心皆平等
364 1 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 當獲如來親授記
365 1 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子
366 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 一心發起勇猛精進無怖畏心
367 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 若於無漏法而能忍受
368 1 idea 曾無一念起殺害意
369 1 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩地勇猛
370 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 即得圓滿無量廣大善根
371 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 四者於空寂處行住坐臥
372 1 àn dark / obscure 斷無明暗令生明慧
373 1 fēn to separate / to divide into parts 又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持
374 1 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
375 1 利劍 lì jiàn sharp sword 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
376 1 cháng to taste / to test 乃甞其味
377 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於生死法而不能忍
378 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 於無相中而能忍受
379 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
380 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 而於一切佛法之中不生疑惑
381 1 極大 jídà enormous 愛樂受持極大歡喜
382 1 to examine / to spy on 又復伺察
383 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
384 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉復發起勇猛精進成辦佛事
385 1 任持 rènchí to keep / to maintain / to preserve 稱為任持大智者
386 1 全勝 quánshèng total victory / to excel by far / name of a tank / slam 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
387 1 胎生 tāishēng to be born from a womb 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
388 1 xiǎn dangerous 如是展轉於諸險難
389 1 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 於持戒忍辱諸波羅蜜多
390 1 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means 若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便
391 1 水上 shuǐshàng on water / aquatic 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
392 1 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 於彼時分法欲滅時
393 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 為愚癡故不解脫
394 1 二手 èrshǒu second-hand 復以二手持取其果
395 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 如是積集諸地獄業
396 1 白衣 báiyī lay people / the laity 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
397 1 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 速疾墮落惡趣中
398 1 gain / advantage / benefit 起惡語言利如毒箭更相損害
399 1 happy / glad / cheerful / joyful 及樂利樂一切有情
400 1 人身 rénshēn human body 今始受生獲得人身
401 1 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 我今樂說譬喻以明斯義
402 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 復能通達不退轉地神通境界
403 1 修持 xiūchí to practice / to cultivate 修持淨戒
404 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 興顯供養種種稱讚
405 1 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas 於法數中云何眼等處而有瞋恚
406 1 時間 shíjiān time 於少時間於佛菩提而不信受
407 1 病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness 令其身分生諸病苦
408 1 王難 wáng nán persecution of Buddhism 令其互相執持鬪諍俱陷王難
409 1 謂言 wèiyán to say 又彼苾芻互相謂言
410 1 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 又此有情於諸契經而能聽誦
411 1 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼
412 1 漂浮 piāofú to buoy / to float 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
413 1 流通 liútōng to circulate / to distribute 如是行相令諸契經不得流通
414 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 於世間法而不能忍
415 1 gāo high / tall 常得尊高無與等
416 1 tōng to go through / to open 復能通達不退轉地神通境界
417 1 yòu to persuade / to entice / to induce 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
418 1 未來 wèilái future 謂過去未來見在諸法皆不生故
419 1 身分 shēnfen identity / status / capacity / dignity / position / rank 令其身分生諸病苦
420 1 明慧 mínghuì intelligent / brilliant 斷無明暗令生明慧
421 1 poison / venom 起惡語言利如毒箭更相損害
422 1 fàn Sanskrit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
423 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
424 1 yǎng to raise / to bring up (children, animals) / to give birth 亦非作者亦非養者
425 1 正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought 坐菩提樹正思惟
426 1 chén minister / statesman / official 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
427 1 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 世間事業盡能習
428 1 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 如天帝釋
429 1 先令 xiānlìng shilling 先令魔事隱沒不現
430 1 善業 shànyè wholesome acts / good actions 若有有情行非善業及諸懈怠
431 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 修持淨戒
432 1 zhàn war / fighting / battle 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
433 1 四句偈 sì jù jì a four line gatha 為人演說乃至一四句偈
434 1 huǐ to destroy 時魔波旬現大眾前種種毀訾
435 1 空無 kōngwú śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 是名苦空無常無我
436 1 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 令諸契經不能安立
437 1 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
438 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 提供新式標點
439 1 慈氏 Císhì Maitreya 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
440 1 eight 忍辱波羅蜜多品第八之餘
441 1 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě loving kindness, compassion, joy, and equanimity 慈悲喜捨
442 1 sǔn to injure 具足精進無損減
443 1 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 總略而聚各各明了
444 1 yuán fate / predestined affinity 眾緣無盡
445 1 jiǔ old 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
446 1 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 由鬪訟業速疾破壞
447 1 jìng to contend / to vie / to compete 令其發起極忿怒心互相諍競
448 1 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 先令魔事隱沒不現
449 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心
450 1 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha 復能速疾具足無量精進之力
451 1 to happen upon / to meet with by chance 二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法
452 1 魔力 mólì magic / magic power 於一切處魔力所加
453 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 猶如生盲無所見
454 1 誹謗 fěibàng to slander 令生誹謗
455 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
456 1 金剛 jīngāng a diamond 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
457 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
458 1 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 諸有情等毀謗三寶不順佛言
459 1 所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination 又苾芻眾為魔所持
460 1 虛假 xūjiǎ false / fake 但是世間虛假文飾
461 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
462 1 enemy / foe 勇捍敵眾不惜身命
463 1 zuò to sit 坐菩提樹正思惟
464 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
465 1 沈溺 chénnì to drown 見水暴涌不顧沈溺
466 1 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 亦不增減亦無成壞
467 1 真正 zhēnzhèng real / true / genuine 譬如有人行真正行
468 1 動搖 dòngyáo to shake / to waver / to be indecisive 如妙高山而無動搖
469 1 十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma 佛十八不共法乃至一切佛法
470 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 聞法展轉生煩惱
471 1 受苦 shòukǔ to suffer hardship 彼人長夜受苦惱
472 1 不解 bùjiě to not understand 為愚癡故不解脫
473 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 而能成就最勝妙果
474 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
475 1 不順 bùshùn unfavorable / adverse 諸有情等毀謗三寶不順佛言
476 1 心如大地 xīn rú dà dì The Mind Is Like the Earth 心如大地一切平等
477 1 huài bad / spoiled / broken / defective 亦不增減亦無成壞
478 1 正道 zhèngdào the right road 彼非正道
479 1 佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual 轉復發起勇猛精進成辦佛事
480 1 chá to examine / to inquire / to inspect 又復伺察
481 1 名字 míngzi full name 至於忍辱名字如空谷響
482 1 huǐ to regret 我於先時悔不多取
483 1 to fear / be afraid of / to dread 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
484 1 a flaky pastry 速疾猶若酥投水
485 1 高下 gāoxià high and low / up and down 於忍辱行起高下相
486 1 zūn to honor / to respect 常得尊高無與等
487 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相
488 1 臘縛 làfú an instant / lava 一臘縛
489 1 lián to pity / to sympathize 應生憐慜
490 1 魔障 Mózhàng Māra-hindrances 復於彼時破諸魔障
491 1 作者 zuòzhě author / writer / composer 亦非作者亦非養者
492 1 斷滅 duànmiè annihilate 所有往昔諸善根力使當斷滅
493 1 妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru 如妙高山而無動搖
494 1 wèi taste / flavor 乃甞其味
495 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 為令引入無上道故
496 1 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
497 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得圓滿無量廣大善根
498 1 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
499 1 past / former times 我昔修習佛菩提法
500 1 第五 dì wǔ fifth 此是第五魔事

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 113 in / at 於心境中俱不可得
2 58 zhū all / many / various 於諸過失及非過失
3 48 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而菩薩作是思惟
4 41 ruò to seem / to be like / as 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
5 40 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 復次舍利子
6 35 néng can / able 謂於是法我能解脫
7 35 this / these 又此忍辱非實究竟
8 32 method / way 謂於是法我無顛倒
9 31 xíng to walk / to move 於忍辱行起高下相
10 30 shì is / are / am / to be 而菩薩作是思惟
11 30 fēi not / non- / un- 有我等相非究竟忍
12 28 yǒu is / are / to exist 有我等相非究竟忍
13 27 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 復能書寫受持聽聞讀誦
14 27 如是 rúshì thus / so 於忍辱等作如是解
15 25 lìng to make / to cause to be / to lead 乃至為人演說令他受持
16 24 有情 yǒuqíng sentient beings 展轉入解有情等相悉無所得
17 24 shí time / a point or period of time 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
18 21 that / those 彼是顛倒
19 21 no 謂於是法我無顛倒
20 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 復能書寫受持聽聞讀誦
21 20 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 又菩薩摩訶薩於諸契經
22 19 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 所謂自身畢竟忍辱
23 19 不能 bù néng cannot / must not / should not 於有相中而不能忍
24 19 zhōng middle 於心境中俱不可得
25 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
26 17 正法 zhèngfǎ proper law 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
27 17 yòu again / also 又復伺察
28 16 not / no 亦不增減亦無成壞
29 16 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 次當發起不退具足勇猛精進
30 16 wèi for / to 何者為瞋
31 16 again / more / repeatedly 又復伺察
32 15 隨順 suíshùn to follow / to go along with 若能隨順空性
33 15 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
34 15 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 又苾芻眾為魔所持
35 14 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 菩薩摩訶薩行精進行亦復如是
36 14 to reach 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
37 14 具足 jùzú complete / full / perfect 次當發起不退具足勇猛精進
38 14 I / me / my 謂於是法我無顛倒
39 14 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
40 13 shēng to be born / to give birth 於忍辱行生二種相
41 13 also / too 於十二處忍辱亦不可得
42 13 rěn to bear / to endure / to tolerate 有我等相非究竟忍
43 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 若於清淨法而能忍受
44 12 shòu to suffer / to be subjected to 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
45 12 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
46 12 能忍 néngrěn able to endure / sahā 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
47 12 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 當獲如來親授記
48 11 勇猛 yǒngměng ardency 所謂淨心勇猛
49 11 應當 yīngdāng should / ought to 應當堅固發起最上精進
50 11 聽聞 tīngwén listening and learning 復能書寫受持聽聞讀誦
51 11 de potential marker 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
52 11 一切 yīqiè all / every / everything 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
53 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 亦非作者亦非養者
54 11 yīng should / ought 應生憐慜
55 11 了知 liǎozhī to understand clearly 如來於彼一一了知
56 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 忍辱波羅蜜多品第八之餘
57 10 to know / to learn about / to comprehend 展轉入解有情等相悉無所得
58 10 qiú to request 於有願有求而不能忍
59 10 guǒ a result / a consequence 得成阿耨多羅三藐三菩提果
60 10 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說此是為真實忍辱
61 10 dāng to be / to act as / to serve as 次當發起不退具足勇猛精進
62 10 xiāng each other / one another / mutually 有我等相非究竟忍
63 10 to arise / to get up 於忍辱行起高下相
64 10 zhī him / her / them / that 忍辱波羅蜜多品第八之餘
65 9 chù a place / location / a spot / a point 於法數中云何眼等處而有瞋恚
66 9 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 有我等相非究竟忍
67 9 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有非無
68 9 jiàn to see 於見非忍
69 8 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應當悉皆了知
70 8 huò or / either / else 於懈怠有情或當遠離
71 8 his / hers / its / theirs 解其義趣為人解說
72 8 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance 次當發起不退具足勇猛精進
73 8 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
74 7 already / afterwards 如是展轉滿一劫已
75 7 潔白 jiébái pure white 如來有清淨潔白智慧之法
76 7 Māra 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
77 7 愛樂 ài lè love and joy 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
78 7 Buddha / Awakened One 佛告舍利子
79 7 wén to hear 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
80 7 lái to come 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
81 7 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 於忍辱行而非相應
82 7 樂欲 lè yù the desire for joy 若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦
83 7 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 令魔波旬不能得便
84 7 nǎo to be angry / to hate 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
85 7 亦復 yìfù also 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
86 7 zuò to do 而菩薩作是思惟
87 7 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 若能隨順空性
88 7 乃至 nǎizhì and even 乃至墮於有情數者
89 7 jiě to loosen / to unfasten / to untie 展轉入解有情等相悉無所得
90 7 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 今始受生獲得人身
91 6 復次 fùcì furthermore / moreover 復次舍利子
92 6 xīn heart 一心發起勇猛精進無怖畏心
93 6 big / great / huge / large / major 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
94 6 so as to / in order to 我今樂說譬喻以明斯義
95 6 shǎo few 能以少分為他人說
96 6 such as / for example / for instance 至於忍辱名字如空谷響
97 6 yóu follow / from / it is for...to 由聞如是精進波羅蜜多
98 6 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 若於涅盤法而能忍受
99 6 rén person / people / a human being 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
100 6 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
101 6 power / force / strength 復能速疾具足無量精進之力
102 6 four 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
103 6 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉入解有情等相悉無所得
104 6 修習 xiūxí to practice / to cultivate 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
105 6 zhǒng kind / type 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
106 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時
107 5 jiē all / each and every / in all cases 若於無願無求而皆能忍
108 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 解其義趣為人解說
109 5 ráo to get angry / to trouble / to disturb 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
110 5 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第九之一
111 5 business / industry 修智慧業及勝解脫
112 5 one 一臘縛
113 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 若於無積集攀緣而能忍受
114 5 huì intelligent / clever 勝慧勇猛
115 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛十八不共法乃至一切佛法
116 5 good fortune / happiness / luck 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
117 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 而菩薩作是思惟
118 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為魔波旬之所嬈惱
119 5 最上 zuìshàng supreme 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
120 5 disease / sickness / ailment 復能速疾具足無量精進之力
121 5 菩薩 púsà bodhisatta 而菩薩作是思惟
122 5 zhòng many / numerous 眾緣無盡
123 5 演說 yǎnshuō to give a speech 乃至為人演說令他受持
124 5 wèi to call 謂於是法我無顛倒
125 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
126 5 speed 復能速疾具足無量精進之力
127 5 過失 guòshī defect / fault 若於無過失處而能忍受
128 5 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 謂於是法我無顛倒
129 5 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
130 5 míng measure word for people 是名苦空無常無我
131 4 何以 héyǐ why 何以故
132 4 yuàn to hope / to wish / to desire 若於無願無求而皆能忍
133 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人行真實行
134 4 名為 míngwèi to be called 云何名為究竟忍辱
135 4 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 志求菩薩藏正法曾無棄捨
136 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今始受生獲得人身
137 4 desire 我滅度後後五百歲法欲滅時
138 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 即得圓滿無量廣大善根
139 4 he / him 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
140 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於善不善法
141 4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提果
142 4 歡喜 huānxǐ joyful 愛樂受持極大歡喜
143 4 云何 yúnhé why 於法數中云何眼等處而有瞋恚
144 4 聽受 tīngshòu to listen 如是之法若能聽受
145 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 說此是為真實忍辱
146 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅度後後五百歲法欲滅時
147 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
148 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
149 4 to take / to get / to fetch 復以二手持取其果
150 4 shí real / true 又此忍辱非實究竟
151 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜多品第八之餘
152 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 於佛菩提悉棄捨
153 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
154 4 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 決定信解除疑惑
155 4 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
156 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 令其互相執持鬪諍俱陷王難
157 4 xiǎng to think 有色無色有想無想
158 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂過去未來見在諸法皆不生故
159 3 不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
160 3 互相 hùxiāng each other / mutually 令其發起極忿怒心互相諍競
161 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 多聞修習而求出離
162 3 往昔 wǎngxī in the past 往昔已來未曾受生
163 3 dào way / road / path 謂於是法我居正道
164 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒勇猛
165 3 color 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
166 3 薄福 báofú little merit 若或薄福諸有情
167 3 行者 xíngzhě practitioner 如是菩薩能行是行者
168 3 悉皆 xījiē all 令貪瞋癡悉皆除滅
169 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂自身畢竟忍辱
170 3 hair 發勝解行不退精進
171 3 jìn to enter 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
172 3 miào wonderful / fantastic 然念是果色香美味殊妙可愛
173 3 tīng to listen 又此有情於諸契經而能聽誦
174 3 bǎi one hundred 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
175 3 攀緣 pānyuán to climb / to pull 若於無積集攀緣而能忍受
176 3 智慧 zhìhuì wisdom 由持智慧精進力
177 3 duò to fall / to sink 乃至墮於有情數者
178 3 dialect / language / speech 彼大眾中有諸苾芻聞是語已
179 3 zhù to dwell / to live / to reside 於精進有情或當共住
180 3 jìn to the greatest extent / utmost 若於煩惱盡處而能忍受
181 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 令其發起極忿怒心互相諍競
182 3 退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress 於一切處常令退屈
183 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂於是法我能解脫
184 3 第一 dì yī first 唯求涅盤最上第一清淨解脫
185 3 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 亦令一切有情而共行之
186 3 我等 wǒděng we 有我等相非究竟忍
187 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃甞其味
188 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
189 3 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為四
190 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
191 3 shuǐ water 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
192 3 不樂 bùlè unhappy 令心散亂不樂本住
193 3 一類 yī lèi the same kind 一類少福諸有情
194 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
195 3 執持 zhíchí to hold firmly 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
196 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝慧勇猛
197 3 zhèng upright / straight 善說正行普令覺悟
198 3 書寫 shūxiě to write 復能書寫受持聽聞讀誦
199 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 得成阿耨多羅三藐三菩提果
200 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 以不信故墮惡趣
201 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
202 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 是名苦空無常無我
203 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 眾緣無盡
204 3 一切處 yīqiē rù kasina 於一切處常令退屈
205 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 聽聞稱讚受持讀誦
206 3 yán to speak / to say / said 時彼行人作如是言
207 3 寂靜 jìjìng quiet 應當寂靜思惟如是修學
208 3 利樂 lì lè blessing and joy 復能利樂一切有情
209 3 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 於雜染法而不能忍
210 3 bitterness / bitter flavor 是名苦空無常無我
211 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 若於煩惱盡處而能忍受
212 2 修學 xiūxué to study 應當寂靜思惟如是修學
213 2 kōng empty / void / hollow 至於忍辱名字如空谷響
214 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法
215 2 jiǎn to deduct / to subtract 具足精進無損減
216 2 nán difficult / arduous / hard 如是展轉於諸險難
217 2 滿 mǎn full 如是展轉滿一劫已
218 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
219 2 promptly / right away / immediately 即得圓滿無量廣大善根
220 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言舍利子
221 2 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復能除滅貪瞋癡等一切過失
222 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
223 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 譬如有人行真實行
224 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
225 2 meaning / sense 我今樂說譬喻以明斯義
226 2 yuē to speak / to say 爾時世尊說伽陀曰
227 2 entirely / without exception 於心境中俱不可得
228 2 móu barley 一牟呼栗多
229 2 shí ten 時彼有情復有十種魔事
230 2 斷除 duànchú to eliminate 令諸有情於雜染法而能斷除
231 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 所謂自身畢竟忍辱
232 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
233 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後法欲滅時
234 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 於不善處而不能忍
235 2 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 謂於是法我無顛倒
236 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞修習而求出離
237 2 美味 měiwèi a delicacy 色香美味亦復不知
238 2 無求 wú qiú No Desires 若於無願無求而皆能忍
239 2 to assemble / to meet together 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
240 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 思惟無上正法義
241 2 shǔ to count 乃至墮於有情數者
242 2 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說伽陀曰
243 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說伽陀曰
244 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 勝行勇猛
245 2 二者 èrzhě the two / both 二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法
246 2 five 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
247 2 zhī to know 善知有情種種心行
248 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
249 2 受生 shòushēng to be reborn 往昔已來未曾受生
250 2 能行 néngxíng ability to act 如是菩薩能行是行者
251 2 決定 juédìng to decide 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
252 2 wǎng to go (in a direction) 亦當固往而無勞苦
253 2 hàn to ward off 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
254 2 to fly 世間事業盡能習
255 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
256 2 to cry out / to shout 一牟呼栗多
257 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學
258 2 to go 云何難去能去
259 2 sān three 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
260 2 each 總略而聚各各明了
261 2 懈怠 xièdài slackness / laziness 若有有情行非善業及諸懈怠
262 2 如理 rú lǐ principle of suchness 若能聽已發起正行如理修行
263 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以因緣故暫來聽受
264 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
265 2 tuō to take off 修智慧業及勝解脫
266 2 to fear 一牟呼栗多
267 2 qīn relatives 當獲如來親授記
268 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後後五百歲
269 2 殺害 shāhài to kill / to murder 曾無一念起殺害意
270 2 céng once / already / former / previously 志求菩薩藏正法曾無棄捨
271 2 sòng to accuse 復令發起種種鬪訟
272 2 hòu after / later 我滅度後後五百歲
273 2 naturally / of course / certainly 復自念言
274 2 惡友 èyǒu a bad friend 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
275 2 復有 fùyǒu moreover / once again 設復有人不專讀誦
276 2 除滅 chúmiè to eliminate 復能除滅貪瞋癡等一切過失
277 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 時魔波旬現大眾前種種毀訾
278 2 世間 shìjiān world / the human world 世間事業盡能習
279 2 wèi Eighth earthly branch 我於往昔未識是果
280 2 duàn absolutely / decidedly 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
281 2 qiǎn to send / to dispatch 心得清淨除遣魔事
282 2 to enter 展轉入解有情等相悉無所得
283 2 huò to reap / to harvest 當獲如來親授記
284 2 yǒng brave / courageous 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
285 2 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 發勝解行不退精進
286 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
287 2 何者 hézhě why 何者為瞋
288 2 平等 píngděng be equal in social status 心如大地一切平等
289 2 niàn to read aloud 又作是念
290 2 他人 tārén someone else / other people 解其義趣為他人說
291 2 chí to grasp / to hold 由持智慧精進力
292 2 不可得 bù kě dé unobtainable 於心境中俱不可得
293 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 二者於善修作而妙觀察
294 2 suì age 我滅度後後五百歲
295 2 後五 hòu wǔ following five hundred years 我滅度後後五百歲
296 2 無想 wú xiǎng no notion 有色無色有想無想
297 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
298 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 見水暴涌不顧沈溺
299 2 and 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
300 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
301 2 義趣 yìqù meaning and purpose 解其義趣為人解說
302 2 所有 suǒyǒu all 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
303 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 於懈怠有情或當遠離
304 2 zāi exclamatory particle 苦哉苦哉
305 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
306 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 以不信故墮惡趣
307 2 深信 shēnxìn to firmly believe 於此正法深信解
308 2 gòng together 於精進有情或當共住
309 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
310 2 bào violent / brutal / tyrannical 見水暴涌不顧沈溺
311 2 多時 duō shí long time 又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時
312 2 得便 debiàn at one's convenience / when one has time 令魔波旬不能得便
313 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 魔不得便
314 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 忍辱波羅蜜多品第八之餘
315 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 次當發起不退具足勇猛精進
316 1 波濤 bōtāo great waves / billows 但見海水波濤暴涌
317 1 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
318 1 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 而生苦惱於時退還
319 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 若於出世間法而能忍受
320 1 xiān first 我於先時悔不多取
321 1 zhào an imperial decree 詔譯
322 1 shén what 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
323 1 fǎn to return 返令如是墮染法中
324 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以深信故生善趣
325 1 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
326 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 四者於空寂處行住坐臥
327 1 居正 jūzhèng to follow the right path 謂於是法我居正道
328 1 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 及得如來十力
329 1 海水 hǎishuǐ seawater 但見海水波濤暴涌
330 1 to bad-mouth 時魔波旬現大眾前種種毀訾
331 1 一剎那 yīshānà one kṣaṇa / one instant 於一剎那
332 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 於有漏法而不能忍
333 1 máng blind 猶如生盲無所見
334 1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
335 1 一念 yī niàn one moment / one instant 曾無一念起殺害意
336 1 èr two 或一或二或取三果而出大海
337 1 shū different / special / unusual 然念是果色香美味殊妙可愛
338 1 可愛 kěài cute / lovely 然念是果色香美味殊妙可愛
339 1 防護 fánghù to defend / to protect 於自他心隨順防護
340 1 第七 dì qī seventh 此是第七魔事
341 1 yǎn eye 於法數中云何眼等處而有瞋恚
342 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 發起殊勝精進之行
343 1 to conceal / to hide / to ambush 令諸魔怖悉退伏
344 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
345 1 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 善說正行普令覺悟
346 1 地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit 復能通達不退轉地神通境界
347 1 教師 jiàoshī teacher / teachers 彼親教師乃語少年諸苾芻言
348 1 地精 dìjīng gnome / goblin 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
349 1 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 有色無色有想無想
350 1 無成 wúchéng achieving nothing 亦不增減亦無成壞
351 1 jìng boundary / frontier / boundary 復於彼時諸違順境一切棄捨
352 1 chēn to glare at in anger 何者為瞋
353 1 便 biàn convenient / handy / easy 魔不得便
354 1 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition 於十二處忍辱亦不可得
355 1 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 返令如是墮染法中
356 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 此是第四魔事
357 1 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 由鬪諍業速疾退轉
358 1 分為 fēnwéi to subdivide 能以少分為他人說
359 1 梵王 Fàn Wáng Brahma 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
360 1 退 tuì to retreat / to move back 令諸魔怖悉退伏
361 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
362 1 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā 是名苦空無常無我
363 1 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara 大慈大悲及善勝解
364 1 解說 jiěshuō to explain / to comment 解其義趣為人解說
365 1 tóu to throw / to cast / to fling / to pitch 速疾猶若酥投水
366 1 不專 bùzhuān not only 設復有人不專讀誦
367 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 決定信解除疑惑
368 1 退還 tuìhuán to return 而生苦惱於時退還
369 1 念言 niànyán words from memory 復自念言
370 1 míng bright / brilliant 我今樂說譬喻以明斯義
371 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 諸有情等毀謗三寶不順佛言
372 1 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying 復於彼時諸違順境一切棄捨
373 1 to go to / to arrive / to reach 然後詣彼寂靜之處觀看是果
374 1 眼目 yǎnmù eyes 令諸眼目生諸疾病
375 1 to translate / to interpret 詔譯
376 1 除疑 chúyí to eliminate doubt 決定信解除疑惑
377 1 shàng still / yet / to value 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
378 1 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 勇猛精進為求如是三乘涅盤之道
379 1 zàn temporarily 以因緣故暫來聽受
380 1 dàn but / yet / however 但見海水波濤暴涌
381 1 復發 fùfā to recur (of a disease) / to reappear / to relapse 轉復發起勇猛精進成辦佛事
382 1 惡語 èyù evil words / malicious talk 起惡語言利如毒箭更相損害
383 1 book / volume
384 1 to break / to ruin / to destroy 復於彼時破諸魔障
385 1 lüè plan / strategy 總略而聚各各明了
386 1 祿 good fortune 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
387 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 但是世間虛假文飾
388 1 但是 dànshì but 但是世間虛假文飾
389 1 普現 pǔxiàn universal manifestation 普現一切戒清淨
390 1 明文 míngwén to state in writing (laws, rules etc) 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
391 1 三世 sān shì past, present, and future 如來於三世中悉能了知
392 1 使 shǐ to make / to cause 所有往昔諸善根力使當斷滅
393 1 得無 dewú is it or not? 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
394 1 qián front 時魔波旬現大眾前種種毀訾
395 1 水火 shuǐ huǒ water and fire 如水火風及虛空等心皆平等
396 1 a device / a tool / a utensil / an implement 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
397 1 三藏 Sān Zàng Tripitaka 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
398 1 xiǎn to show / to manifest / to display 興顯供養種種稱讚
399 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
400 1 心境 xīnjìng mood / mental state / frame of mind 於心境中俱不可得
401 1 未曾 wèicéng not yet / has not 往昔已來未曾受生
402 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 非有為非無為亦非和合
403 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 謂過去未來見在諸法皆不生故
404 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 令心散亂不樂本住
405 1 zài in / at 謂過去未來見在諸法皆不生故
406 1 對治 duì zhì an equal to / an opposite / an antidote 此等忍辱有對治故非實究竟
407 1 之中 zhīzhōng inside 而於一切佛法之中不生疑惑
408 1 常樂 cháng lè lasting joy 常樂多聞
409 1 valley / gorge / ravine 至於忍辱名字如空谷響
410 1 fēng wind 如水火風及虛空等心皆平等
411 1 提供 tígōng to supply / to provide 提供新式標點
412 1 zài again / once more / re- / repeatedly 發大勇猛復往大海再取其果
413 1 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 得不思議智慧門
414 1 長夜 chángyè long dark night 彼人長夜受苦惱
415 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 我今樂說譬喻以明斯義
416 1 心行 xīnxíng mental activity 善知有情種種心行
417 1 引入 yǐnrù to draw into 為令引入無上道故
418 1 身命 shēnmìng body and life 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
419 1 extra / surplus / remainder 忍辱波羅蜜多品第八之餘
420 1 大慈大悲 dà cí dà bēi great mercy and great compassion 大慈大悲及善勝解
421 1 chuán to transmit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
422 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 斷除邪見樂求正見出離輪回
423 1 禪定 chándìng Meditative Concentration / meditation 習諸禪定
424 1 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms 於三惡趣
425 1 善處 shàn chù a happy state 又於善處而能忍受
426 1 菩提樹 Pútí Shù bodhi tree 坐菩提樹正思惟
427 1 覺悟 juéwù awareness 善說正行普令覺悟
428 1 作意 zuò yì attention / engagement 作意愛樂生大歡喜
429 1 二種 èr zhǒng two kinds 於忍辱行生二種相
430 1 妙趣 miàoqù witty / clever / amusing 所謂妙趣涅盤
431 1 勞苦 láokǔ to toil / hard work 亦當固往而無勞苦
432 1 to defend / to resist 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
433 1 觀看 guānkàn to watch / to view 然後詣彼寂靜之處觀看是果
434 1 shí knowledge / understanding 我於往昔未識是果
435 1 guāng light 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
436 1 建立 jiànlì to create / to build 不能建立受持讀誦
437 1 等心 děng xīn a non-discriminating mind 如水火風及虛空等心皆平等
438 1 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa 當獲如來親授記
439 1 gào to tell / to say / said / told 佛告舍利子
440 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 一心發起勇猛精進無怖畏心
441 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 若於無漏法而能忍受
442 1 idea 曾無一念起殺害意
443 1 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 三摩地勇猛
444 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 即得圓滿無量廣大善根
445 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 四者於空寂處行住坐臥
446 1 yóu also / as if / still 速疾猶若酥投水
447 1 àn dark / obscure 斷無明暗令生明慧
448 1 fēn to separate / to divide into parts 又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持
449 1 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
450 1 利劍 lì jiàn sharp sword 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
451 1 cháng to taste / to test 乃甞其味
452 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於生死法而不能忍
453 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 於無相中而能忍受
454 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
455 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 而於一切佛法之中不生疑惑
456 1 極大 jídà enormous 愛樂受持極大歡喜
457 1 to examine / to spy on 又復伺察
458 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
459 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉復發起勇猛精進成辦佛事
460 1 任持 rènchí to keep / to maintain / to preserve 稱為任持大智者
461 1 全勝 quánshèng total victory / to excel by far / name of a tank / slam 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
462 1 胎生 tāishēng to be born from a womb 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
463 1 xiǎn dangerous 如是展轉於諸險難
464 1 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 於持戒忍辱諸波羅蜜多
465 1 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means 若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便
466 1 水上 shuǐshàng on water / aquatic 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
467 1 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 於彼時分法欲滅時
468 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 為愚癡故不解脫
469 1 二手 èrshǒu second-hand 復以二手持取其果
470 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 如是積集諸地獄業
471 1 白衣 báiyī lay people / the laity 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
472 1 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 速疾墮落惡趣中
473 1 gain / advantage / benefit 起惡語言利如毒箭更相損害
474 1 happy / glad / cheerful / joyful 及樂利樂一切有情
475 1 人身 rénshēn human body 今始受生獲得人身
476 1 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 我今樂說譬喻以明斯義
477 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 復能通達不退轉地神通境界
478 1 修持 xiūchí to practice / to cultivate 修持淨戒
479 1 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 興顯供養種種稱讚
480 1 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas 於法數中云何眼等處而有瞋恚
481 1 時間 shíjiān time 於少時間於佛菩提而不信受
482 1 病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness 令其身分生諸病苦
483 1 王難 wáng nán persecution of Buddhism 令其互相執持鬪諍俱陷王難
484 1 謂言 wèiyán to say 又彼苾芻互相謂言
485 1 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 又此有情於諸契經而能聽誦
486 1 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼
487 1 漂浮 piāofú to buoy / to float 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
488 1 流通 liútōng to circulate / to distribute 如是行相令諸契經不得流通
489 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 於世間法而不能忍
490 1 gāo high / tall 常得尊高無與等
491 1 tōng to go through / to open 復能通達不退轉地神通境界
492 1 以是 yǐshì for that reason / therefore / for this reason 以是因緣於諸契經
493 1 yòu to persuade / to entice / to induce 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
494 1 zuì most / extremely / exceedingly 而能成就最勝妙果
495 1 未來 wèilái future 謂過去未來見在諸法皆不生故
496 1 身分 shēnfen identity / status / capacity / dignity / position / rank 令其身分生諸病苦
497 1 明慧 mínghuì intelligent / brilliant 斷無明暗令生明慧
498 1 poison / venom 起惡語言利如毒箭更相損害
499 1 fàn Sanskrit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
500 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
受持
 1. shòuchí
 2. shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
如是 rúshì thus, so
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
慈氏 Císhì Maitreya
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
光禄大夫 光祿大夫 guāng lù dàifu Glorious grand master
轮回 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
无量精进 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
西天 Xītiān India / Indian continent
智慧门 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 286.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
白衣 báiyī lay people / the laity
薄福 báofú little merit
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 bìchúní
 1. a nun
 2. a nun
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
除疑 chúyí to eliminate doubt
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
an element
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
等心 děng xīn a non-discriminating mind
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地狱 地獄 dìyù a hell
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法数 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
观察 觀察 guānchá clear perception
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
和合 héhé Harmony
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
坚固 堅固 jiāngù sāla
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jīng contacts
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
腊缚 臘縛 làfú an instant / lava
Joy
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
类智 類智 lèizhì knowledge extended to the higher realms
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liáng means of knowing / reasoning / pramāṇa
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
魔障 Mózhàng
 1. Māra-hindrances
 2. mara-hindrance
能信 néng xìn able to believe
能行 néngxíng ability to act
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
普现 普現 pǔxiàn universal manifestation
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
Thus
如理 rú lǐ principle of suchness
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
散乱 散亂 sànluàn distraction
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēng birth
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
生长 生長 shēngzhǎng growth
身命 shēnmìng body and life
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
十二处 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
四句偈 sì jù jì a four line gatha
四正断 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微妙 wēimiào subtle, profound
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无求 無求 wú qiú No Desires
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
無想 wú xiǎng no notion
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
latent tendencies / predisposition
xiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心如大地 xīn rú dà dì The Mind Is Like the Earth
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
行人 xíngrén Practitioner
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
心境 xīnjìng Mental State
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修持 xiūchí Practice
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
yǎng Nurture
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
Righteousness
manas / mind / mentation
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一类 一類 yī lèi the supreme way / the path leading to enlightenment
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
zhèng Righteous
正道 zhèng dào Right Path
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正等正觉 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Wisdom
zhī Understanding
zhì Aspiration
执持 執持 zhíchí to hold firmly
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
作意 zuò yì attention / engagement