Glossary and Vocabulary for Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》, Scroll 25

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 復次舍利子
2 35 néng can / able 謂於是法我能解脫
3 32 method / way 謂於是法我無顛倒
4 31 xíng to walk / to move 於忍辱行起高下相
5 27 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 復能書寫受持聽聞讀誦
6 26 lìng to make / to cause to be / to lead 先令魔事隱沒不現
7 24 shí time / a period of time 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
8 24 有情 yǒuqíng sentient beings 展轉入解有情等相悉無所得
9 20 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 又菩薩摩訶薩於諸契經
10 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 復能書寫受持聽聞讀誦
11 20 zhōng middle 於心境中俱不可得
12 19 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 所謂自身畢竟忍辱
13 19 不能 bù néng cannot / must not / should not 於有相中而不能忍
14 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
15 17 正法 zhèngfǎ proper law 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
16 16 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 次當發起不退具足勇猛精進
17 15 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 又苾芻眾為魔所持
18 15 隨順 suíshùn to follow / to go along with 若能隨順空性
19 15 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 菩薩摩訶薩行精進行亦復如是
20 14 具足 jùzú complete / full / perfect 次當發起不退具足勇猛精進
21 14 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
22 14 to reach 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
23 13 rěn to bear / to endure / to tolerate 有我等相非究竟忍
24 13 shēng to be born / to give birth 於忍辱行生二種相
25 12 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 當獲如來親授記
26 12 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
27 12 shòu to suffer / to be subjected to 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
28 12 能忍 néngrěn able to endure / sahā 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
29 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 若於清淨法而能忍受
30 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 忍辱波羅蜜多品第八之餘
31 11 勇猛 yǒngměng ardency 所謂淨心勇猛
32 11 聽聞 tīngwén listening and learning 復能書寫受持聽聞讀誦
33 11 應當 yīngdāng should / ought to 應當堅固發起最上精進
34 11 了知 liǎozhī to understand clearly 如來於彼一一了知
35 10 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說此是為真實忍辱
36 10 to know / to learn about / to comprehend 展轉入解有情等相悉無所得
37 10 qiú to request 於有願有求而不能忍
38 10 guǒ a result / a consequence 得成阿耨多羅三藐三菩提果
39 10 to arise / to get up 於忍辱行起高下相
40 9 jiàn to see 於見非忍
41 9 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有非無
42 9 chù a place / location / a spot / a point 於法數中云何眼等處而有瞋恚
43 8 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應當悉皆了知
44 8 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance 次當發起不退具足勇猛精進
45 8 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
46 7 wén to hear 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
47 7 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 於忍辱行而非相應
48 7 潔白 jiébái pure white 如來有清淨潔白智慧之法
49 7 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 令魔波旬不能得便
50 7 nǎo to be angry / to hate 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
51 7 jiě to loosen / to unfasten / to untie 展轉入解有情等相悉無所得
52 7 樂欲 lè yù the desire for joy 若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦
53 7 lái to come 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
54 7 愛樂 ài lè love and joy 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
55 7 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 今始受生獲得人身
56 7 Buddha / Awakened One 佛告舍利子
57 7 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 若能隨順空性
58 7 zuò to do 而菩薩作是思惟
59 7 Māra 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
60 6 big / great / huge / large / major 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
61 6 rén person / people / a human being 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
62 6 power / force / strength 復能速疾具足無量精進之力
63 6 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
64 6 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 若於涅盤法而能忍受
65 6 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉入解有情等相悉無所得
66 6 xīn heart 一心發起勇猛精進無怖畏心
67 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時
68 6 four 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
69 6 zhǒng kind / type 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
70 6 shǎo few 能以少分為他人說
71 6 修習 xiūxí to practice / to cultivate 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
72 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 若於無積集攀緣而能忍受
73 5 zhòng many / numerous 眾緣無盡
74 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 解其義趣為人解說
75 5 good fortune / happiness / luck 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
76 5 one 一臘縛
77 5 huì intelligent / clever 勝慧勇猛
78 5 演說 yǎnshuō to give a speech 乃至為人演說令他受持
79 5 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第九之一
80 5 最上 zuìshàng supreme 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
81 5 speed 復能速疾具足無量精進之力
82 5 菩薩 púsà bodhisatta 而菩薩作是思惟
83 5 business / industry 修智慧業及勝解脫
84 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 而菩薩作是思惟
85 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
86 5 過失 guòshī defect / fault 若於無過失處而能忍受
87 5 wèi to call 謂於是法我無顛倒
88 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
89 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛十八不共法乃至一切佛法
90 5 ráo to get angry / to trouble / to disturb 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
91 5 disease / sickness / ailment 復能速疾具足無量精進之力
92 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
93 4 to take / to get / to fetch 復以二手持取其果
94 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 亦不增減亦無成壞
95 4 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 志求菩薩藏正法曾無棄捨
96 4 shí real / true 又此忍辱非實究竟
97 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人行真實行
98 4 desire 我滅度後後五百歲法欲滅時
99 4 名為 míngwèi to be called 云何名為究竟忍辱
100 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於善不善法
101 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 即得圓滿無量廣大善根
102 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂過去未來見在諸法皆不生故
103 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
104 4 xiǎng to think 有色無色有想無想
105 4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提果
106 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 令其互相執持鬪諍俱陷王難
107 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 說此是為真實忍辱
108 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 於佛菩提悉棄捨
109 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今始受生獲得人身
110 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜多品第八之餘
111 4 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
112 4 yuàn to hope / to wish / to desire 若於無願無求而皆能忍
113 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅度後後五百歲法欲滅時
114 4 聽受 tīngshòu to listen 如是之法若能聽受
115 4 歡喜 huānxǐ joyful 愛樂受持極大歡喜
116 4 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 決定信解除疑惑
117 4 color 有色無色有想無想
118 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 多聞修習而求出離
119 3 薄福 báofú little merit 若或薄福諸有情
120 3 攀緣 pānyuán to climb / to pull 若於無積集攀緣而能忍受
121 3 不樂 bùlè unhappy 令心散亂不樂本住
122 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 以不信故墮惡趣
123 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
124 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
125 3 書寫 shūxiě to write 復能書寫受持聽聞讀誦
126 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
127 3 寂靜 jìjìng quiet 應當寂靜思惟如是修學
128 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 眾緣無盡
129 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂自身畢竟忍辱
130 3 zhù to dwell / to live / to reside 於精進有情或當共住
131 3 智慧 zhìhuì wisdom 由持智慧精進力
132 3 退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress 於一切處常令退屈
133 3 bitterness / bitter flavor 是名苦空無常無我
134 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝慧勇猛
135 3 往昔 wǎngxī in the past 往昔已來未曾受生
136 3 dialect / language / speech 彼大眾中有諸苾芻聞是語已
137 3 hair 發勝解行不退精進
138 3 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 亦令一切有情而共行之
139 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
140 3 shuǐ water 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
141 3 miào wonderful / fantastic 然念是果色香美味殊妙可愛
142 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂於是法我能解脫
143 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 若於煩惱盡處而能忍受
144 3 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 於雜染法而不能忍
145 3 行者 xíngzhě practitioner 如是菩薩能行是行者
146 3 一切處 yīqiē rù kasina 於一切處常令退屈
147 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 聽聞稱讚受持讀誦
148 3 zhèng upright / straight 善說正行普令覺悟
149 3 一類 yī lèi the same kind 一類少福諸有情
150 3 便 biàn convenient / handy / easy 令魔波旬不能得便
151 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 令其發起極忿怒心互相諍競
152 3 tīng to listen 又此有情於諸契經而能聽誦
153 3 dào way / road / path 謂於是法我居正道
154 3 bǎi one hundred 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
155 3 jìn to the greatest extent / utmost 若於煩惱盡處而能忍受
156 3 利樂 lì lè blessing and joy 復能利樂一切有情
157 3 執持 zhíchí to hold firmly 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
158 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒勇猛
159 3 不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
160 3 duò to fall / to sink 乃至墮於有情數者
161 3 yán to speak / to say / said 時彼行人作如是言
162 3 第一 dì yī first 唯求涅盤最上第一清淨解脫
163 2 to assemble / to meet together 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
164 2 suì age 我滅度後後五百歲
165 2 shí ten 時彼有情復有十種魔事
166 2 yǒng brave / courageous 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
167 2 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 謂於是法我無顛倒
168 2 xiān first 先令魔事隱沒不現
169 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 於懈怠有情或當遠離
170 2 pǐn product / goods / thing 忍辱波羅蜜多品第八之餘
171 2 無求 wú qiú No Desires 若於無願無求而皆能忍
172 2 chí to grasp / to hold 由持智慧精進力
173 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
174 2 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復能除滅貪瞋癡等一切過失
175 2 hàn to ward off 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
176 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後法欲滅時
177 2 sòng to accuse 復令發起種種鬪訟
178 2 qīn relatives 當獲如來親授記
179 2 深信 shēnxìn to firmly believe 於此正法深信解
180 2 美味 měiwèi a delicacy 色香美味亦復不知
181 2 qiǎn to send / to dispatch 心得清淨除遣魔事
182 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學
183 2 受生 shòushēng to be reborn 往昔已來未曾受生
184 2 不可得 bù kě dé unobtainable 於心境中俱不可得
185 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
186 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言舍利子
187 2 shǔ to count 乃至墮於有情數者
188 2 能行 néngxíng ability to act 如是菩薩能行是行者
189 2 wèi Eighth earthly branch 我於往昔未識是果
190 2 惡友 èyǒu a bad friend 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
191 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 思惟無上正法義
192 2 修學 xiūxué to study 應當寂靜思惟如是修學
193 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 見水暴涌不顧沈溺
194 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法
195 2 tuō to take off 修智慧業及勝解脫
196 2 zhī to know 善知有情種種心行
197 2 meaning / sense 我今樂說譬喻以明斯義
198 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 勝行勇猛
199 2 jìn to enter 求進阿耨多羅三藐三菩提
200 2 huò to reap / to harvest 當獲如來親授記
201 2 sān three 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
202 2 祿 good fortune 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
203 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 於不善處而不能忍
204 2 guāng light 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
205 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 以不信故墮惡趣
206 2 除滅 chúmiè to eliminate 復能除滅貪瞋癡等一切過失
207 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後後五百歲
208 2 平等 píngděng be equal in social status 心如大地一切平等
209 2 jiǎn to deduct / to subtract 具足精進無損減
210 2 二者 èrzhě the two / both 二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法
211 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
212 2 殺害 shāhài to kill / to murder 曾無一念起殺害意
213 2 決定 juédìng to decide 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
214 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
215 2 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說伽陀曰
216 2 kōng empty / void / hollow 至於忍辱名字如空谷響
217 2 hòu after / later 我滅度後後五百歲
218 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 時魔波旬現大眾前種種毀訾
219 2 bào violent / brutal / tyrannical 見水暴涌不顧沈溺
220 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以因緣故暫來聽受
221 2 多時 duō shí long time 又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時
222 2 無想 wú xiǎng no notion 有色無色有想無想
223 2 yuē to speak / to say 爾時世尊說伽陀曰
224 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
225 2 世間 shìjiān world / the human world 世間事業盡能習
226 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
227 2 to go 云何難去能去
228 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
229 2 to enter 展轉入解有情等相悉無所得
230 2 nán difficult / arduous / hard 如是展轉於諸險難
231 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
232 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
233 2 to fear 一牟呼栗多
234 2 懈怠 xièdài slackness / laziness 若有有情行非善業及諸懈怠
235 2 niàn to read aloud / to recite 又作是念
236 2 five 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
237 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 善說正行普令覺悟
238 2 wǎng to go (in a direction) 亦當固往而無勞苦
239 2 斷除 duànchú to eliminate 令諸有情於雜染法而能斷除
240 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說伽陀曰
241 2 to cry out / to shout 一牟呼栗多
242 2 móu barley 一牟呼栗多
243 2 to fly 世間事業盡能習
244 2 zhì sign / mark / flag 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
245 2 後五 hòu wǔ following five hundred years 我滅度後後五百歲
246 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
247 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
248 2 滿 mǎn full 如是展轉滿一劫已
249 2 義趣 yìqù meaning and purpose 解其義趣為人解說
250 2 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 發勝解行不退精進
251 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 次當發起不退具足勇猛精進
252 2 如理 rú lǐ principle of suchness 若能聽已發起正行如理修行
253 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞修習而求出離
254 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 二者於善修作而妙觀察
255 1 三世 sān shì past, present, and future 如來於三世中悉能了知
256 1 卵生 luǎnshēng to be born from an egg 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
257 1 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 復能通達不退轉地神通境界
258 1 不解 bùjiě to not understand 為愚癡故不解脫
259 1 jué to awake 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
260 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 斷無明暗令生明慧
261 1 丈夫 zhàngfu husband 有一丈夫見如是果
262 1 地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit 復能通達不退轉地神通境界
263 1 梵王 Fàn Wáng Brahma 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
264 1 心如大地 xīn rú dà dì The Mind Is Like the Earth 心如大地一切平等
265 1 一念 yī niàn one moment / one instant 曾無一念起殺害意
266 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
267 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 令心散亂不樂本住
268 1 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 於彼時分法欲滅時
269 1 三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning 或一或二或取三果而出大海
270 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
271 1 眼目 yǎnmù eyes 令諸眼目生諸疾病
272 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於生死法而不能忍
273 1 jiā to add 於一切處魔力所加
274 1 淨心 jìngxīn a purified mind 所謂淨心勇猛
275 1 全勝 quánshèng total victory / to excel by far / name of a tank / slam 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
276 1 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說正行普令覺悟
277 1 心行 xīnxíng mental activity 善知有情種種心行
278 1 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 如天帝釋
279 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
280 1 任持 rènchí to keep / to maintain / to preserve 稱為任持大智者
281 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
282 1 濕生 shī shēng to be born from moisture 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
283 1 明慧 mínghuì intelligent / brilliant 斷無明暗令生明慧
284 1 波濤 bōtāo great waves / billows 但見海水波濤暴涌
285 1 正道 zhèng dào the correct path / the right way 彼非正道
286 1 金剛 jīngāng a diamond 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
287 1 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼
288 1 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
289 1 作者 zuòzhě author / writer / composer 亦非作者亦非養者
290 1 時間 shíjiān time 於少時間於佛菩提而不信受
291 1 使 shǐ to make / to cause 所有往昔諸善根力使當斷滅
292 1 fèng to offer / to present 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
293 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 若於出世間法而能忍受
294 1 人身 rénshēn human body 今始受生獲得人身
295 1 gain / advantage / benefit 起惡語言利如毒箭更相損害
296 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
297 1 行人 xíngrén pedestrian 時彼行人作如是言
298 1 虛空 xūkōng empty space 如水火風及虛空等心皆平等
299 1 sǔn to injure 具足精進無損減
300 1 zhàn war / fighting / battle 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
301 1 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 速疾墮落惡趣中
302 1 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 令諸契經不能安立
303 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 決定信解除疑惑
304 1 分為 fēnwéi to subdivide 能以少分為他人說
305 1 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
306 1 fēng wind 如水火風及虛空等心皆平等
307 1 zēng to increase / to add to / to augment 菩薩摩訶薩諸智增者
308 1 zǒng general / total / overall / chief 總略而聚各各明了
309 1 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra 令諸有情盡生死苦向涅盤道
310 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
311 1 高下 gāoxià high and low / up and down 於忍辱行起高下相
312 1 zài in / at 謂過去未來見在諸法皆不生故
313 1 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě loving kindness, compassion, joy, and equanimity 慈悲喜捨
314 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 修持淨戒
315 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
316 1 引入 yǐnrù to draw into 為令引入無上道故
317 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
318 1 lüè plan / strategy 總略而聚各各明了
319 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 發起殊勝精進之行
320 1 第九 dì jiǔ ninth 精進波羅蜜多品第九之一
321 1 yín silver 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
322 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 令諸眼目生諸疾病
323 1 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 先令魔事隱沒不現
324 1 身分 shēnfen identity / status / capacity / dignity / position / rank 令其身分生諸病苦
325 1 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 一者於自身業而善調伏
326 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 四者於空寂處行住坐臥
327 1 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
328 1 勞苦 láokǔ to toil / hard work 亦當固往而無勞苦
329 1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
330 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 但是世間虛假文飾
331 1 復發 fùfā to recur (of a disease) / to reappear / to relapse 轉復發起勇猛精進成辦佛事
332 1 第二 dì èr second 此是第二魔事
333 1 富貴 fùguì riches and honor 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
334 1 大勝 dàshèng to defeat decisively / to win decisively / great victory / triumph 勇猛修習大勝慧
335 1 妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru 如妙高山而無動搖
336 1 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
337 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 如是積集諸地獄業
338 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
339 1 extra / surplus / remainder 忍辱波羅蜜多品第八之餘
340 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 於無相中而能忍受
341 1 修持 xiūchí to practice / to cultivate 修持淨戒
342 1 魔王 mówáng a devil king / an evil person 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
343 1 能信 néng xìn able to believe 若有有情於布施持戒勝慧精進少能信解
344 1 慈氏 Císhì Maitreya 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
345 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 諸有情等毀謗三寶不順佛言
346 1 enemy / foe 勇捍敵眾不惜身命
347 1 shǐ beginning / start 今始受生獲得人身
348 1 無色 wúsè formless / no form / arūpa 有色無色有想無想
349 1 二手 èrshǒu second-hand 復以二手持取其果
350 1 soil / ground / land 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
351 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
352 1 to defend / to resist 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
353 1 shí knowledge / understanding 我於往昔未識是果
354 1 建立 jiànlì to create / to build 不能建立受持讀誦
355 1 第七 dì qī seventh 此是第七魔事
356 1 fǎn to return 返令如是墮染法中
357 1 名字 míngzi full name 至於忍辱名字如空谷響
358 1 長夜 chángyè long dark night 彼人長夜受苦惱
359 1 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means 若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便
360 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 為令引入無上道故
361 1 fēn to separate / to divide into parts 又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持
362 1 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
363 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 四者於空寂處行住坐臥
364 1 xiǎn dangerous 如是展轉於諸險難
365 1 yǎn eye 於法數中云何眼等處而有瞋恚
366 1 心境 xīnjìng mood / mental state / frame of mind 於心境中俱不可得
367 1 覺悟 juéwù awareness 善說正行普令覺悟
368 1 生長 shēngzhǎng to grow 即能生長一切善根
369 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 我今樂說譬喻以明斯義
370 1 míng bright / brilliant 我今樂說譬喻以明斯義
371 1 huǐ to destroy 時魔波旬現大眾前種種毀訾
372 1 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 由鬪諍業速疾退轉
373 1 作意 zuò yì attention / engagement 作意愛樂生大歡喜
374 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 聞法展轉生煩惱
375 1 真正 zhēnzhèng real / true / genuine 譬如有人行真正行
376 1 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 說是菩薩正士修相應行者
377 1 gāo high / tall 常得尊高無與等
378 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
379 1 to examine / to spy on 又復伺察
380 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
381 1 身命 shēnmìng body and life 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
382 1 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 起惡語言利如毒箭更相損害
383 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
384 1 chá to examine / to inquire / to inspect 又復伺察
385 1 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 得不思議智慧門
386 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
387 1 jiè to quit 普現一切戒清淨
388 1 不知 bùzhī do not know 色香美味亦復不知
389 1 流通 liútōng to circulate / to distribute 如是行相令諸契經不得流通
390 1 第八 dì bā Eighth 忍辱波羅蜜多品第八之餘
391 1 樂求 lè qiú seek bliss 斷除邪見樂求正見出離輪回
392 1 mín clever and agile 應生憐慜
393 1 動搖 dòngyáo to shake / to waver / to be indecisive 如妙高山而無動搖
394 1 大慈大悲 dà cí dà bēi great mercy and great compassion 大慈大悲及善勝解
395 1 之一 zhīyī one of 精進波羅蜜多品第九之一
396 1 to translate / to interpret 詔譯
397 1 魔障 Mózhàng Māra-hindrances 復於彼時破諸魔障
398 1 jìng to contend / to vie / to compete 令其發起極忿怒心互相諍競
399 1 yòu to persuade / to entice / to induce 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
400 1 qīng green 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
401 1 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 總略而聚各各明了
402 1 xīng to flourish / to be popular 興顯供養種種稱讚
403 1 qiè lacking in courage / afraid 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
404 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 菩薩摩訶薩諸智增者
405 1 第三 dì sān third 此是第三魔事
406 1 qián front 時魔波旬現大眾前種種毀訾
407 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 猶如生盲無所見
408 1 斷滅 duànmiè annihilate 所有往昔諸善根力使當斷滅
409 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 謂過去未來見在諸法皆不生故
410 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
411 1 內心 nèixīn inner heart 時彼有情福力具足內心正行
412 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 若於無漏法而能忍受
413 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心
414 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 令其互相執持鬪諍俱陷王難
415 1 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 而生苦惱於時退還
416 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 而於一切佛法之中不生疑惑
417 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以深信故生善趣
418 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 亦當固往而無勞苦
419 1 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷法
420 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相
421 1 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 於諸有情起大悲心
422 1 極大 jídà enormous 愛樂受持極大歡喜
423 1 不順 bùshùn unfavorable / adverse 諸有情等毀謗三寶不順佛言
424 1 二種 èr zhǒng two kinds 於忍辱行生二種相
425 1 無為 wúwèi to let things take their own course 非有為非無為亦非和合
426 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 此是第四魔事
427 1 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms 於三惡趣
428 1 zuò to sit 坐菩提樹正思惟
429 1 qīng minister / high officer 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
430 1 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 而能成就最勝妙果
431 1 to bad-mouth 時魔波旬現大眾前種種毀訾
432 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 提供新式標點
433 1 利劍 lì jiàn sharp sword 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
434 1 忿怒 fènnù anger / wrath 令其發起極忿怒心互相諍競
435 1 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 即得圓滿無量廣大善根
436 1 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 於四眾中
437 1 菩提樹 Pútí Shù bodhi tree 坐菩提樹正思惟
438 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 於世間法而不能忍
439 1 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 及得如來十力
440 1 增減 zēngjiǎn to increase or decrease 亦不增減亦無成壞
441 1 病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness 令其身分生諸病苦
442 1 誹謗 fěibàng to slander 令生誹謗
443 1 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha 復能速疾具足無量精進之力
444 1 染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction 返令如是墮染法中
445 1 退還 tuìhuán to return 而生苦惱於時退還
446 1 圓滿 yuánmǎn satisfactory 即得圓滿無量廣大善根
447 1 to break / to ruin / to destroy 復於彼時破諸魔障
448 1 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 又此有情於諸契經而能聽誦
449 1 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
450 1 毀謗 huǐbàng to slander / to libel / to malign / to disparage 諸有情等毀謗三寶不順佛言
451 1 西天 Xītiān India / Indian continent 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
452 1 譬喻 pìyù simile / rhetorical comparison / analogy 我今樂說譬喻以明斯義
453 1 jiàn arrow 起惡語言利如毒箭更相損害
454 1 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala 由持智慧精進力
455 1 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
456 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉復發起勇猛精進成辦佛事
457 1 惡語 èyù evil words / malicious talk 起惡語言利如毒箭更相損害
458 1 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 於持戒忍辱諸波羅蜜多
459 1 huǐ to regret 我於先時悔不多取
460 1 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
461 1 破壞 pòhuài to wreck / to break / to destroy 由鬪訟業速疾破壞
462 1 明文 míngwén to state in writing (laws, rules etc) 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
463 1 chuán to transmit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
464 1 通達 tōngdá to understand thoroughly / to access 復能通達不退轉地神通境界
465 1 等心 děng xīn a non-discriminating mind 如水火風及虛空等心皆平等
466 1 愚癡 yúchī ignorance / stupidity 為愚癡故不解脫
467 1 防護 fánghù to defend / to protect 於自他心隨順防護
468 1 shè to set up / to establish 設復有人不專讀誦
469 1 chēn aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa 何者為瞋
470 1 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 勇猛精進為求如是三乘涅盤之道
471 1 a device / a tool / a utensil / an implement 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
472 1 王難 wáng nán persecution of Buddhism 令其互相執持鬪諍俱陷王難
473 1 居正 jūzhèng to follow the right path 謂於是法我居正道
474 1 一剎那 yīshānà one kṣaṇa / one instant 於一剎那
475 1 謂言 wèiyán to say 又彼苾芻互相謂言
476 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 勇猛精進悉無礙
477 1 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
478 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 斷除邪見樂求正見出離輪回
479 1 jiǔ old 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
480 1 心得 xīndé experience or skill gained through study or work 心得清淨除遣魔事
481 1 shū different / special / unusual 然念是果色香美味殊妙可愛
482 1 之中 zhīzhōng inside 而於一切佛法之中不生疑惑
483 1 退 tuì to retreat / to decline / to move back / to withdraw 令諸魔怖悉退伏
484 1 妙趣 miàoqù witty / clever / amusing 所謂妙趣涅盤
485 1 事業 shìyè cause / undertaking / enterprise / achievment 世間事業盡能習
486 1 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying 復於彼時諸違順境一切棄捨
487 1 to drown 見水暴涌不顧沈溺
488 1 fàn Sanskrit 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
489 1 jìng boundary / frontier / boundary 復於彼時諸違順境一切棄捨
490 1 cháng to taste / to test 乃甞其味
491 1 huài bad / spoiled / broken / defective 亦不增減亦無成壞
492 1 zhàng weapons 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
493 1 lián to pity / to sympathize 應生憐慜
494 1 shì to test / to try / to experiment 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
495 1 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path 修行聖道演說正法
496 1 常樂 cháng lè lasting joy 常樂多聞
497 1 所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination 又苾芻眾為魔所持
498 1 一心 yīxīn wholeheartedly 一心發起勇猛精進無怖畏心
499 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
500 1 xiǎng to make a sound / to sound 至於忍辱名字如空谷響

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 113 in / at 於心境中俱不可得
2 58 zhū all / many / various 於諸過失及非過失
3 48 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而菩薩作是思惟
4 41 ruò to seem / to be like / as 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
5 40 舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta 復次舍利子
6 35 this / these 又此忍辱非實究竟
7 35 néng can / able 謂於是法我能解脫
8 32 method / way 謂於是法我無顛倒
9 31 xíng to walk / to move 於忍辱行起高下相
10 30 fēi not / non- / un- 有我等相非究竟忍
11 30 shì is / are / am / to be 而菩薩作是思惟
12 29 yǒu is / are / to exist 有我等相非究竟忍
13 27 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 復能書寫受持聽聞讀誦
14 27 如是 rúshì thus / so 於忍辱等作如是解
15 26 lìng to make / to cause to be / to lead 先令魔事隱沒不現
16 24 shí time / a period of time 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
17 24 有情 yǒuqíng sentient beings 展轉入解有情等相悉無所得
18 22 no 謂於是法我無顛倒
19 21 that / those 彼是顛倒
20 20 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse 又菩薩摩訶薩於諸契經
21 20 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 復能書寫受持聽聞讀誦
22 20 zhōng middle 於心境中俱不可得
23 19 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 所謂自身畢竟忍辱
24 19 不能 bù néng cannot / must not / should not 於有相中而不能忍
25 18 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
26 17 yòu again / also 又復伺察
27 17 正法 zhèngfǎ proper law 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
28 16 wèi for / to 何者為瞋
29 16 again / more / repeatedly 又復伺察
30 16 not / no 亦不增減亦無成壞
31 16 發起 fāqǐ to originate / to initiate / to start / to give rise to 次當發起不退具足勇猛精進
32 15 苾芻 bìchú a monk / a bhikkhu 又苾芻眾為魔所持
33 15 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
34 15 隨順 suíshùn to follow / to go along with 若能隨順空性
35 15 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 菩薩摩訶薩行精進行亦復如是
36 14 I / me / my 謂於是法我無顛倒
37 14 具足 jùzú complete / full / perfect 次當發起不退具足勇猛精進
38 14 魔事 móshì Māra's deeds / hindrances 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
39 14 to reach 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
40 13 de potential marker 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
41 13 rěn to bear / to endure / to tolerate 有我等相非究竟忍
42 13 shēng to be born / to give birth 於忍辱行生二種相
43 13 also / too 於十二處忍辱亦不可得
44 12 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 當獲如來親授記
45 12 děng et cetera / and so on 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
46 12 shòu to suffer / to be subjected to 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
47 12 能忍 néngrěn able to endure / sahā 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
48 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 若於清淨法而能忍受
49 11 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 忍辱波羅蜜多品第八之餘
50 11 xiāng each other / one another / mutually 有我等相非究竟忍
51 11 勇猛 yǒngměng ardency 所謂淨心勇猛
52 11 一切 yīqiè all / every / everything 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
53 11 聽聞 tīngwén listening and learning 復能書寫受持聽聞讀誦
54 11 應當 yīngdāng should / ought to 應當堅固發起最上精進
55 11 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 亦非作者亦非養者
56 11 了知 liǎozhī to understand clearly 如來於彼一一了知
57 11 yīng should / ought 應生憐慜
58 10 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 說此是為真實忍辱
59 10 to know / to learn about / to comprehend 展轉入解有情等相悉無所得
60 10 qiú to request 於有願有求而不能忍
61 10 zhī him / her / them / that 忍辱波羅蜜多品第八之餘
62 10 guǒ a result / a consequence 得成阿耨多羅三藐三菩提果
63 10 to arise / to get up 於忍辱行起高下相
64 10 dāng to be / to act as / to serve as 次當發起不退具足勇猛精進
65 9 jiàn to see 於見非忍
66 9 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 有我等相非究竟忍
67 9 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 非有非無
68 9 chù a place / location / a spot / a point 於法數中云何眼等處而有瞋恚
69 8 智者 zhìzhě a sage / a wise man 智者應當悉皆了知
70 8 his / hers / its / theirs 解其義趣為人解說
71 8 huò or / either / else 於懈怠有情或當遠離
72 8 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance 次當發起不退具足勇猛精進
73 8 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
74 7 wén to hear 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
75 7 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 於忍辱行而非相應
76 7 潔白 jiébái pure white 如來有清淨潔白智慧之法
77 7 魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant 令魔波旬不能得便
78 7 nǎo to be angry / to hate 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
79 7 jiě to loosen / to unfasten / to untie 展轉入解有情等相悉無所得
80 7 樂欲 lè yù the desire for joy 若有苾芻於諸契經發起樂欲受持讀誦
81 7 lái to come 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
82 7 亦復 yìfù also 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
83 7 愛樂 ài lè love and joy 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
84 7 乃至 nǎizhì and even 乃至墮於有情數者
85 7 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 今始受生獲得人身
86 7 Buddha / Awakened One 佛告舍利子
87 7 空性 kōngxìng śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 若能隨順空性
88 7 zuò to do 而菩薩作是思惟
89 7 already / afterwards 如是展轉滿一劫已
90 7 Māra 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
91 6 big / great / huge / large / major 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
92 6 rén person / people / a human being 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
93 6 power / force / strength 復能速疾具足無量精進之力
94 6 無障礙 wúzhàngài Asaṅga 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
95 6 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 若於涅盤法而能忍受
96 6 復次 fùcì furthermore / moreover 復次舍利子
97 6 such as / for example / for instance 至於忍辱名字如空谷響
98 6 展轉 zhǎnzhuǎn to change continuously 展轉入解有情等相悉無所得
99 6 so as to / in order to 我今樂說譬喻以明斯義
100 6 xīn heart 一心發起勇猛精進無怖畏心
101 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩摩訶薩修精進波羅蜜多相應行時
102 6 four 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
103 6 yóu follow / from / it is for...to 由聞如是精進波羅蜜多
104 6 zhǒng kind / type 當獲四種具足清淨潔白無障礙法
105 6 shǎo few 能以少分為他人說
106 6 修習 xiūxí to practice / to cultivate 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
107 5 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap 若於無積集攀緣而能忍受
108 5 zhòng many / numerous 眾緣無盡
109 5 為人 wéirén behavior / personal conduct 解其義趣為人解說
110 5 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
111 5 good fortune / happiness / luck 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
112 5 one 一臘縛
113 5 huì intelligent / clever 勝慧勇猛
114 5 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為魔波旬之所嬈惱
115 5 演說 yǎnshuō to give a speech 乃至為人演說令他受持
116 5 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence 精進波羅蜜多品第九之一
117 5 míng measure word for people 是名苦空無常無我
118 5 最上 zuìshàng supreme 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
119 5 jiē all / each and every / in all cases 若於無願無求而皆能忍
120 5 speed 復能速疾具足無量精進之力
121 5 菩薩 púsà bodhisatta 而菩薩作是思惟
122 5 business / industry 修智慧業及勝解脫
123 5 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 而菩薩作是思惟
124 5 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
125 5 過失 guòshī defect / fault 若於無過失處而能忍受
126 5 wèi to call 謂於是法我無顛倒
127 5 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
128 5 於是 yúshì thereupon / as a result / consequently / thus / hence 謂於是法我無顛倒
129 5 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛十八不共法乃至一切佛法
130 5 ráo to get angry / to trouble / to disturb 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
131 5 disease / sickness / ailment 復能速疾具足無量精進之力
132 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
133 4 to take / to get / to fetch 復以二手持取其果
134 4 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 亦不增減亦無成壞
135 4 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 志求菩薩藏正法曾無棄捨
136 4 shí real / true 又此忍辱非實究竟
137 4 譬如 pìrú for examlpe 譬如有人行真實行
138 4 desire 我滅度後後五百歲法欲滅時
139 4 名為 míngwèi to be called 云何名為究竟忍辱
140 4 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 於善不善法
141 4 何以 héyǐ why 何以故
142 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 即得圓滿無量廣大善根
143 4 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 謂過去未來見在諸法皆不生故
144 4 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 是名菩薩摩訶薩成就最上忍辱波羅蜜多
145 4 云何 yúnhé why 於法數中云何眼等處而有瞋恚
146 4 xiǎng to think 有色無色有想無想
147 4 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 得成阿耨多羅三藐三菩提果
148 4 dòu to fight / to struggle / to condemn 令其互相執持鬪諍俱陷王難
149 4 真實 zhēnshí true / real / authentic / actual 說此是為真實忍辱
150 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 於佛菩提悉棄捨
151 4 jīn today / modern / present / current / this / now 今始受生獲得人身
152 4 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 忍辱波羅蜜多品第八之餘
153 4 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
154 4 yuàn to hope / to wish / to desire 若於無願無求而皆能忍
155 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 我滅度後後五百歲法欲滅時
156 4 聽受 tīngshòu to listen 如是之法若能聽受
157 4 歡喜 huānxǐ joyful 愛樂受持極大歡喜
158 4 信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 決定信解除疑惑
159 4 he / him 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
160 4 color 有色無色有想無想
161 3 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 多聞修習而求出離
162 3 薄福 báofú little merit 若或薄福諸有情
163 3 攀緣 pānyuán to climb / to pull 若於無積集攀緣而能忍受
164 3 互相 hùxiāng each other / mutually 令其發起極忿怒心互相諍競
165 3 不樂 bùlè unhappy 令心散亂不樂本住
166 3 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 以不信故墮惡趣
167 3 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
168 3 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
169 3 書寫 shūxiě to write 復能書寫受持聽聞讀誦
170 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
171 3 悉皆 xījiē all 令貪瞋癡悉皆除滅
172 3 寂靜 jìjìng quiet 應當寂靜思惟如是修學
173 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 眾緣無盡
174 3 所謂 suǒwèi so-called 所謂自身畢竟忍辱
175 3 zhù to dwell / to live / to reside 於精進有情或當共住
176 3 智慧 zhìhuì wisdom 由持智慧精進力
177 3 退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress 於一切處常令退屈
178 3 bitterness / bitter flavor 是名苦空無常無我
179 3 我等 wǒděng we 有我等相非究竟忍
180 3 shèng to beat / to win / to conquer 勝慧勇猛
181 3 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 乃甞其味
182 3 往昔 wǎngxī in the past 往昔已來未曾受生
183 3 dialect / language / speech 彼大眾中有諸苾芻聞是語已
184 3 hair 發勝解行不退精進
185 3 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 亦令一切有情而共行之
186 3 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
187 3 shuǐ water 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
188 3 miào wonderful / fantastic 然念是果色香美味殊妙可愛
189 3 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 謂於是法我能解脫
190 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 若於煩惱盡處而能忍受
191 3 雜染 zárǎn an affliction / a defilement 於雜染法而不能忍
192 3 行者 xíngzhě practitioner 如是菩薩能行是行者
193 3 一切處 yīqiē rù kasina 於一切處常令退屈
194 3 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend / to compliment 聽聞稱讚受持讀誦
195 3 zhèng upright / straight 善說正行普令覺悟
196 3 一類 yī lèi the same kind 一類少福諸有情
197 3 便 biàn convenient / handy / easy 令魔波旬不能得便
198 3 zhèng to criticize / to dispute / to disagree / to remonstrate 令其發起極忿怒心互相諍競
199 3 tīng to listen 又此有情於諸契經而能聽誦
200 3 dào way / road / path 謂於是法我居正道
201 3 bǎi one hundred 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
202 3 cháng always / ever / often / frequently / constantly 是名苦空無常無我
203 3 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等為四
204 3 jìn to the greatest extent / utmost 若於煩惱盡處而能忍受
205 3 利樂 lì lè blessing and joy 復能利樂一切有情
206 3 執持 zhíchí to hold firmly 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
207 3 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 持戒勇猛
208 3 不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
209 3 duò to fall / to sink 乃至墮於有情數者
210 3 yán to speak / to say / said 時彼行人作如是言
211 3 第一 dì yī first 唯求涅盤最上第一清淨解脫
212 2 to assemble / to meet together 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
213 2 suì age 我滅度後後五百歲
214 2 gòng together 於精進有情或當共住
215 2 shí ten 時彼有情復有十種魔事
216 2 yǒng brave / courageous 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
217 2 顛倒 diāndǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa 謂於是法我無顛倒
218 2 復有 fùyǒu moreover / once again 設復有人不專讀誦
219 2 zāi exclamatory particle 苦哉苦哉
220 2 xiān first 先令魔事隱沒不現
221 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 譬如有人行真實行
222 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 於懈怠有情或當遠離
223 2 pǐn product / goods / thing 忍辱波羅蜜多品第八之餘
224 2 無求 wú qiú No Desires 若於無願無求而皆能忍
225 2 chí to grasp / to hold 由持智慧精進力
226 2 bàn to do / to manage / to handle / to go about / to run / to deal with 於菩薩藏正法受持讀誦修行成辦甚大歡喜
227 2 duàn absolutely / decidedly 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
228 2 貪瞋癡 tān chēn chī desire, anger, and ignorance 復能除滅貪瞋癡等一切過失
229 2 hàn to ward off 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
230 2 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa 於如來滅後法欲滅時
231 2 sòng to accuse 復令發起種種鬪訟
232 2 所有 suǒyǒu all 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
233 2 qīn relatives 當獲如來親授記
234 2 深信 shēnxìn to firmly believe 於此正法深信解
235 2 each 總略而聚各各明了
236 2 美味 měiwèi a delicacy 色香美味亦復不知
237 2 qiǎn to send / to dispatch 心得清淨除遣魔事
238 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 菩薩摩訶薩若能如是廣大隨順修學
239 2 céng once / already / former / previously 志求菩薩藏正法曾無棄捨
240 2 受生 shòushēng to be reborn 往昔已來未曾受生
241 2 不可得 bù kě dé unobtainable 於心境中俱不可得
242 2 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者獲得具足清淨潔白戒波羅蜜多無障礙法
243 2 佛言 Fó yán the Buddha said 佛言舍利子
244 2 shǔ to count 乃至墮於有情數者
245 2 能行 néngxíng ability to act 如是菩薩能行是行者
246 2 wèi Eighth earthly branch 我於往昔未識是果
247 2 惡友 èyǒu a bad friend 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
248 2 無上 wúshàng supreme / unexcelled 思惟無上正法義
249 2 修學 xiūxué to study 應當寂靜思惟如是修學
250 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 見水暴涌不顧沈溺
251 2 自身 zìshēn itself / oneself / one's own 所謂自身畢竟忍辱
252 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者獲得如理相應諸善根力具足清淨潔白無障礙法
253 2 tuō to take off 修智慧業及勝解脫
254 2 zhī to know 善知有情種種心行
255 2 meaning / sense 我今樂說譬喻以明斯義
256 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 勝行勇猛
257 2 jìn to enter 求進阿耨多羅三藐三菩提
258 2 huò to reap / to harvest 當獲如來親授記
259 2 entirely / without exception 於心境中俱不可得
260 2 naturally / of course / certainly 復自念言
261 2 sān three 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
262 2 祿 good fortune 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
263 2 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 於不善處而不能忍
264 2 guāng light 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
265 2 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 以不信故墮惡趣
266 2 何者 hézhě why 何者為瞋
267 2 除滅 chúmiè to eliminate 復能除滅貪瞋癡等一切過失
268 2 滅度 mièdù to extinguish worries and the sea of grief 我滅度後後五百歲
269 2 平等 píngděng be equal in social status 心如大地一切平等
270 2 jiǎn to deduct / to subtract 具足精進無損減
271 2 二者 èrzhě the two / both 二者獲得常遇如來見諸妙相具足清淨潔白無障礙法
272 2 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
273 2 殺害 shāhài to kill / to murder 曾無一念起殺害意
274 2 決定 juédìng to decide 決定愛樂阿耨多羅三藐三菩提故
275 2 瞋恚 chēnhuì anger / rage 若他瞋恚來嬈惱時及能忍受
276 2 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊說伽陀曰
277 2 kōng empty / void / hollow 至於忍辱名字如空谷響
278 2 hòu after / later 我滅度後後五百歲
279 2 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 時魔波旬現大眾前種種毀訾
280 2 bào violent / brutal / tyrannical 見水暴涌不顧沈溺
281 2 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 以因緣故暫來聽受
282 2 多時 duō shí long time 又菩薩摩訶薩行精進波羅蜜多時
283 2 無想 wú xiǎng no notion 有色無色有想無想
284 2 yuē to speak / to say 爾時世尊說伽陀曰
285 2 猶如 yóurú to be similar to / to appear to be 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
286 2 世間 shìjiān world / the human world 世間事業盡能習
287 2 伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse 爾時世尊說伽陀曰
288 2 to go 云何難去能去
289 2 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
290 2 to enter 展轉入解有情等相悉無所得
291 2 nán difficult / arduous / hard 如是展轉於諸險難
292 2 and 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
293 2 jiāo to teach / to educate / to instruct 亦復教人聽聞書寫受持讀誦
294 2 少年 shàonián a juvenile / youngster 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
295 2 to fear 一牟呼栗多
296 2 懈怠 xièdài slackness / laziness 若有有情行非善業及諸懈怠
297 2 他人 tārén someone else / other people 解其義趣為他人說
298 2 niàn to read aloud / to recite 又作是念
299 2 five 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
300 2 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 善說正行普令覺悟
301 2 wǎng to go (in a direction) 亦當固往而無勞苦
302 2 斷除 duànchú to eliminate 令諸有情於雜染法而能斷除
303 2 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊說伽陀曰
304 2 to cry out / to shout 一牟呼栗多
305 2 móu barley 一牟呼栗多
306 2 to fly 世間事業盡能習
307 2 promptly / right away / immediately 即得圓滿無量廣大善根
308 2 zhì sign / mark / flag 不惜身命堅固勇捍志求修習此菩薩藏正法明文
309 2 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 魔不得便
310 2 後五 hòu wǔ following five hundred years 我滅度後後五百歲
311 2 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
312 2 卷第二十 juǎn dì èrshí scroll 20 佛說大乘菩薩藏正法經卷第二十五
313 2 滿 mǎn full 如是展轉滿一劫已
314 2 義趣 yìqù meaning and purpose 解其義趣為人解說
315 2 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal 發勝解行不退精進
316 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 次當發起不退具足勇猛精進
317 2 如理 rú lǐ principle of suchness 若能聽已發起正行如理修行
318 2 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much 多聞修習而求出離
319 2 觀察 guānchá to observe / to look carefully 二者於善修作而妙觀察
320 1 a time 次當發起不退具足勇猛精進
321 1 三世 sān shì past, present, and future 如來於三世中悉能了知
322 1 卵生 luǎnshēng to be born from an egg 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
323 1 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 復能通達不退轉地神通境界
324 1 不解 bùjiě to not understand 為愚癡故不解脫
325 1 jué to awake 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
326 1 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 斷無明暗令生明慧
327 1 丈夫 zhàngfu husband 有一丈夫見如是果
328 1 地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit 復能通達不退轉地神通境界
329 1 梵王 Fàn Wáng Brahma 我說此菩薩摩訶薩猶如梵王
330 1 心如大地 xīn rú dà dì The Mind Is Like the Earth 心如大地一切平等
331 1 一念 yī niàn one moment / one instant 曾無一念起殺害意
332 1 不如 bùrú not equal to / not as good as 不如聞是大乘菩薩藏正法精進思惟而能修行
333 1 散亂 sànluàn in disorder / messy 令心散亂不樂本住
334 1 時分 shífēn time / a period during the day / one of the 12 two-hour periods enumerated by the earthly branches 於彼時分法欲滅時
335 1 三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning 或一或二或取三果而出大海
336 1 思念 sīniàn to think of / to long for / to miss 乃至於牟呼栗多時思念如來正等正覺尚不能得
337 1 眼目 yǎnmù eyes 令諸眼目生諸疾病
338 1 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 於生死法而不能忍
339 1 jiā to add 於一切處魔力所加
340 1 淨心 jìngxīn a purified mind 所謂淨心勇猛
341 1 全勝 quánshèng total victory / to excel by far / name of a tank / slam 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
342 1 善說 shàn shuō skillfully expounded 善說正行普令覺悟
343 1 心行 xīnxíng mental activity 善知有情種種心行
344 1 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 如天帝釋
345 1 持用 chíyòng to have in one's possession and use when required 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
346 1 任持 rènchí to keep / to maintain / to preserve 稱為任持大智者
347 1 命終 mìng zhōng to die / to end a life 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
348 1 濕生 shī shēng to be born from moisture 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
349 1 明慧 mínghuì intelligent / brilliant 斷無明暗令生明慧
350 1 不專 bùzhuān not only 設復有人不專讀誦
351 1 波濤 bōtāo great waves / billows 但見海水波濤暴涌
352 1 正道 zhèng dào the correct path / the right way 彼非正道
353 1 金剛 jīngāng a diamond 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
354 1 苾芻尼 bìchúní a nun 苾芻尼
355 1 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
356 1 作者 zuòzhě author / writer / composer 亦非作者亦非養者
357 1 時間 shíjiān time 於少時間於佛菩提而不信受
358 1 使 shǐ to make / to cause 所有往昔諸善根力使當斷滅
359 1 fèng to offer / to present 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
360 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 若於出世間法而能忍受
361 1 人身 rénshēn human body 今始受生獲得人身
362 1 gain / advantage / benefit 起惡語言利如毒箭更相損害
363 1 大夫 dàifu doctor 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
364 1 行人 xíngrén pedestrian 時彼行人作如是言
365 1 虛空 xūkōng empty space 如水火風及虛空等心皆平等
366 1 sǔn to injure 具足精進無損減
367 1 zhàn war / fighting / battle 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
368 1 墮落 duòluò to degenerate / to become depraved 速疾墮落惡趣中
369 1 安立 ānlì to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for 令諸契經不能安立
370 1 huò to confuse / to mislead / to baffle 決定信解除疑惑
371 1 分為 fēnwéi to subdivide 能以少分為他人說
372 1 諍訟 zhèngsòng to contest a lawsuit 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
373 1 fēng wind 如水火風及虛空等心皆平等
374 1 zēng to increase / to add to / to augment 菩薩摩訶薩諸智增者
375 1 未曾 wèicéng not yet / has not 往昔已來未曾受生
376 1 zǒng general / total / overall / chief 總略而聚各各明了
377 1 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra 令諸有情盡生死苦向涅盤道
378 1 大菩薩 dà púsà a great bodhisattva 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
379 1 高下 gāoxià high and low / up and down 於忍辱行起高下相
380 1 zài in / at 謂過去未來見在諸法皆不生故
381 1 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě loving kindness, compassion, joy, and equanimity 慈悲喜捨
382 1 淨戒 jìngjiè perfect observance 修持淨戒
383 1 大師 dàshī venerable master / great master / master 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
384 1 běn measure word for books 令心散亂不樂本住
385 1 引入 yǐnrù to draw into 為令引入無上道故
386 1 to be kind / to be charitable / to be benevolent 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
387 1 一一 yīyī one by one / one after another 如來於彼一一了知
388 1 但是 dànshì but 但是世間虛假文飾
389 1 lüè plan / strategy 總略而聚各各明了
390 1 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 發起殊勝精進之行
391 1 rán correct / right / certainly 然念是果色香美味殊妙可愛
392 1 第九 dì jiǔ ninth 精進波羅蜜多品第九之一
393 1 yín silver 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
394 1 疾病 jíbìng disease / sickness / ailment 令諸眼目生諸疾病
395 1 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 先令魔事隱沒不現
396 1 xiàng towards / to 令諸有情盡生死苦向涅盤道
397 1 身分 shēnfen identity / status / capacity / dignity / position / rank 令其身分生諸病苦
398 1 調伏 tiáofú tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil 一者於自身業而善調伏
399 1 行住坐臥 xíng zhù zuò wò etiquette in the four postures 四者於空寂處行住坐臥
400 1 化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika 所有三千大千世界中卵生胎生濕生化生
401 1 勞苦 láokǔ to toil / hard work 亦當固往而無勞苦
402 1 成熟 chéngshú mature / familiar / skilled / ripe 譬如大海水中有成熟果色香具足漂浮水上
403 1 文飾 wénshì to polish a text / rhetoric / ornate language / to use florid language to conceal errors / to gloss over 但是世間虛假文飾
404 1 然後 ránhòu after / after that / afterwards 然後詣彼寂靜之處觀看是果
405 1 復發 fùfā to recur (of a disease) / to reappear / to relapse 轉復發起勇猛精進成辦佛事
406 1 第二 dì èr second 此是第二魔事
407 1 富貴 fùguì riches and honor 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
408 1 大勝 dàshèng to defeat decisively / to win decisively / great victory / triumph 勇猛修習大勝慧
409 1 妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru 如妙高山而無動搖
410 1 摩訶薩 móhēsà mahāsattva / mohasattva / a great being 是名諸大菩薩摩訶薩忍辱波羅蜜多
411 1 地獄 dìyù Hell / Hell Realms / Nāraka 如是積集諸地獄業
412 1 優婆塞 yōupósāi Upasaka / a male lay Buddhist 優婆塞
413 1 extra / surplus / remainder 忍辱波羅蜜多品第八之餘
414 1 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 於無相中而能忍受
415 1 修持 xiūchí to practice / to cultivate 修持淨戒
416 1 魔王 mówáng a devil king / an evil person 一切魔王及魔眷屬作諸魔事及諍訟等皆悉不現
417 1 能信 néng xìn able to believe 若有有情於布施持戒勝慧精進少能信解
418 1 慈氏 Císhì Maitreya 三者得見慈氏如來獲得具足清淨潔白無障礙法
419 1 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 諸有情等毀謗三寶不順佛言
420 1 enemy / foe 勇捍敵眾不惜身命
421 1 extremely / very 令其發起極忿怒心互相諍競
422 1 shǐ beginning / start 今始受生獲得人身
423 1 méi not have 我於如來無上法中為減沒者
424 1 無色 wúsè formless / no form / arūpa 有色無色有想無想
425 1 二手 èrshǒu second-hand 復以二手持取其果
426 1 soil / ground / land 菩薩摩訶薩而能具足不退轉地精進之行
427 1 苦惱 kǔnǎo distress / vexation 乃至命終生諸惡趣受大苦惱
428 1 to defend / to resist 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
429 1 shí knowledge / understanding 我於往昔未識是果
430 1 建立 jiànlì to create / to build 不能建立受持讀誦
431 1 第七 dì qī seventh 此是第七魔事
432 1 fǎn to return 返令如是墮染法中
433 1 名字 míngzi full name 至於忍辱名字如空谷響
434 1 長夜 chángyè long dark night 彼人長夜受苦惱
435 1 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means 若於彼時諸有情類智慧相應善巧方便
436 1 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 為令引入無上道故
437 1 fēn to separate / to divide into parts 又復展轉少分聽聞讀誦稱讚受持
438 1 殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable 菩薩摩訶薩譬如殑伽沙數世界滿中七寶持用布施
439 1 空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence 四者於空寂處行住坐臥
440 1 xiǎn dangerous 如是展轉於諸險難
441 1 yǎn eye 於法數中云何眼等處而有瞋恚
442 1 心境 xīnjìng mood / mental state / frame of mind 於心境中俱不可得
443 1 覺悟 juéwù awareness 善說正行普令覺悟
444 1 生長 shēngzhǎng to grow 即能生長一切善根
445 1 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma 我今樂說譬喻以明斯義
446 1 míng bright / brilliant 我今樂說譬喻以明斯義
447 1 this / such 我今樂說譬喻以明斯義
448 1 huǐ to destroy 時魔波旬現大眾前種種毀訾
449 1 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate 由鬪諍業速疾退轉
450 1 作意 zuò yì attention / engagement 作意愛樂生大歡喜
451 1 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 聞法展轉生煩惱
452 1 真正 zhēnzhèng real / true / genuine 譬如有人行真正行
453 1 正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva 說是菩薩正士修相應行者
454 1 gāo high / tall 常得尊高無與等
455 1 優婆夷 yōupóyí Upasika / a female lay Buddhist 優婆夷
456 1 zàn temporarily 以因緣故暫來聽受
457 1 畢竟 bìjìng after all / all in all 所謂自身畢竟忍辱
458 1 to examine / to spy on 又復伺察
459 1 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 或有少年諸苾芻眾於此法中出家未久
460 1 身命 shēnmìng body and life 執持利劍能禦惡友及斷身命而得全勝
461 1 損害 sǔnhài to harm / to damage / to injure 起惡語言利如毒箭更相損害
462 1 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
463 1 chá to examine / to inquire / to inspect 又復伺察
464 1 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom 得不思議智慧門
465 1 譯經 yì jīng to translate the scriptures 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
466 1 jiè to quit 普現一切戒清淨
467 1 不知 bùzhī do not know 色香美味亦復不知
468 1 流通 liútōng to circulate / to distribute 如是行相令諸契經不得流通
469 1 第八 dì bā Eighth 忍辱波羅蜜多品第八之餘
470 1 樂求 lè qiú seek bliss 斷除邪見樂求正見出離輪回
471 1 mín clever and agile 應生憐慜
472 1 動搖 dòngyáo to shake / to waver / to be indecisive 如妙高山而無動搖
473 1 大慈大悲 dà cí dà bēi great mercy and great compassion 大慈大悲及善勝解
474 1 之一 zhīyī one of 精進波羅蜜多品第九之一
475 1 to translate / to interpret 詔譯
476 1 魔障 Mózhàng Māra-hindrances 復於彼時破諸魔障
477 1 jìng to contend / to vie / to compete 令其發起極忿怒心互相諍競
478 1 yòu to persuade / to entice / to induce 時魔波旬而來誨誘住白衣舍
479 1 qīng green 西天譯經三藏銀青光祿大夫試光祿卿慈覺傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
480 1 明了 míngliǎo to understand clearly / to be clear about 總略而聚各各明了
481 1 xīng to flourish / to be popular 興顯供養種種稱讚
482 1 yóu also / as if / still 速疾猶若酥投水
483 1 qiè lacking in courage / afraid 執持種種金剛器仗與百人戰而無怯懼
484 1 zhì wisdom / knowledge / understanding 菩薩摩訶薩諸智增者
485 1 第三 dì sān third 此是第三魔事
486 1 qián front 時魔波旬現大眾前種種毀訾
487 1 所見 suǒjiàn what one seen / all one sees 猶如生盲無所見
488 1 斷滅 duànmiè annihilate 所有往昔諸善根力使當斷滅
489 1 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 謂過去未來見在諸法皆不生故
490 1 尊嚴 zūnyán dignity / sanctity / honor 當得無量勝慧福聚富貴尊嚴
491 1 內心 nèixīn inner heart 時彼有情福力具足內心正行
492 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 若於無漏法而能忍受
493 1 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心
494 1 xiàn to submerge / to sink / to plunge 令其互相執持鬪諍俱陷王難
495 1 生苦 shēng kǔ suffering due to birth 而生苦惱於時退還
496 1 疑惑 yíhuò to feel uncertain 而於一切佛法之中不生疑惑
497 1 善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm 以深信故生善趣
498 1 to secure / to be safe / to safeguard / to stabilize / to become solid 亦當固往而無勞苦
499 1 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷法
500 1 微妙 wēimiào subtle and wonderous 乃至如是於菩薩藏正法真實微妙行相

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
受持
 1. shòuchí
 2. shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
如是 rúshì thus, so
有情
 1. yǒuqíng
 2. yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
赐紫沙门 賜紫沙門 Cì Zǐ Shāmén Master Ci Zi
慈氏 Císhì Maitreya
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大乘菩萨藏正法经 大乘菩薩藏正法經 Dàshèng Púsà Cáng Zhèngfǎ Jīng Bodhisattvapiṭaka / Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing
地神 Dì Shén Earth Goddess / an earth spirit
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
法护 法護 Fǎ Hù Dharmarakṣa
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵王 Fàn Wáng Brahma
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
轮回 輪回 Lúnhuí Saṃsāra / cycle of life and death / Rebirth
妙高山 miàogāo shān Mount Sumeru / Mount Meru
魔波旬 móbōxún Māra-Pāpīyāms / Pāpīyāms / Pāpimant
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅盘 涅盤 Nièpán Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨藏 菩薩藏 púsà zàng Mahāyāna canon
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善胜 善勝 shànshèng Skilled in Victory / Uttara
舍利子 Shèlìzi Śariputra / Sariputta
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
无量精进 無量精進 Wúliàng Jīngjìn Arantavirya / Measureless Vigor Buddha
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
西天 Xītiān India / Indian continent
智慧门 智慧門 zhì huì mén The Gate of Wisdom

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 287.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 ài lè love and joy
安立 ānlì
 1. to establish / to find a place for / to help settle down / to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
白衣 báiyī lay people / the laity
薄福 báofú little merit
苾刍 苾蒭 bìchú
 1. a monk / a bhikkhu
 2. a monk / a bhikkhu
苾刍尼 苾蒭尼 bìchúní
 1. a nun
 2. a nun
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不惜身命 bù xī shēnmìng willingness to give up one's own life
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
cháng eternal / nitya
常乐 常樂 cháng lè lasting joy
chēn
 1. aversion / hatred / hostility / anger / dveṣa / dosa
 2. malice / vyāpāda
chéng Become
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
瞋恚 chēnhuì
 1. wrath / dveṣa / dosa
 2. Anger
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
除疑 chúyí to eliminate doubt
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲喜舍 慈悲喜捨 cí bēi xǐ shě
 1. loving kindness, compassion, joy, and equanimity
 2. Loving Kindness, Compassion, Joy, and Equanimity
an element
大慈大悲 dà cí dà bēi
 1. great mercy and great compassion
 2. great compassion and great loving-kindness
大菩萨 大菩薩 dà púsà
 1. a great bodhisattva
 2. great Bodhisattva
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
大师 大師 dàshī 1. Venerable Master (when referring to Venerable Master Hsing Yun); 2. Master (for historical Buddhist masters)
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
等心 děng xīn a non-discriminating mind
di
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
地狱 地獄 dìyù a hell
对治 對治 duì zhì
 1. an equal to / an opposite / an antidote
 2. to remedy
多闻 多聞 Duō Wén learned / one who has heard much
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
尔时 爾時 ěr shí at that time
二种 二種 èr zhǒng two kinds
恶友 惡友 èyǒu a bad friend
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法数 法數 fǎ shǔ enumerations of dharmas
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛言 Fó yán
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana / the teachings of the Buddha
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
gèng contacts
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
观察 觀察 guānchá clear perception
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
过去 過去 guòqù past
和合 héhé Harmony
后五 後五 hòu wǔ following five hundred years
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
化生 huàshēng to be born from transformation / upapaduka/ upapatika
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
坚固 堅固 jiāngù sāla
教师 教師 jiàoshī 1. Instructor (of a specific class); 2. Faculty (of a school)
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
戒波罗蜜 戒波羅蜜 jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱知见 解脫知見 jiětuō zhī jiàn knowledge and experience of liberation
积集 積集 jījí saṃcaya / collection / gathering / accumulation / heap
寂静 寂靜 jìjìng tranquility
jìn diligence / perseverance
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
殑伽沙 Jìngjiā shā grains of sand in the Ganges River / innumerable
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
精进波罗蜜 精進波羅蜜 jīngjìn bōluómì virya-paramita / the paramita of diligence
精进力 精進力 jīngjìn lì unfailing progress / vīryabala
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
觉悟 覺悟 juéwù
 1. to become enlightened
 2. Enlightenment
 3. to awake
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空性 kōngxìng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Empty Nature
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
腊缚 臘縛 làfú an instant / lava
Joy
乐求 樂求 lè qiú seek bliss
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
类智 類智 lèizhì knowledge extended to the higher realms
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
流通 liútōng
 1. transmission of Buddhist teachings
 2. to transmit and spread
monastic discipline / vinaya
滿 mǎn Full
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
灭度 滅度 Mièdù to extinguish worries and the sea of grief
灭后 滅後 mièhòu after the Buddhas's Nirvāṇa
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
摩诃萨 摩訶薩 móhēsà
 1. mahāsattva / mohasattva / a great being
 2. mahasattva
魔事 móshì Māra's deeds / hindrances
魔障 Mózhàng
 1. Māra-hindrances
 2. mara-hindrance
能信 néng xìn able to believe
能行 néngxíng ability to act
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念言 niànyán words from memory
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
譬喻 pìyù Avadana (parables) / Apadāna
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提树 菩提樹 Pútí Shù
 1. bodhi tree
 2. Bodhedrum magazine
 3. Bodhi Tree
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
染法 rǎnfǎ kleśa / mental affliction
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
Thus
如理 rú lǐ principle of suchness
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三恶趣 三惡趣 sān è qù the three evil rebirths / the three evil realms
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三果 sānguǒ the third fruit / the fruit of non-returning
散乱 散亂 sànluàn distraction
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善处 善處 shàn chù a happy state
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn upāyakauśalya / skillful and expedient means
善趣 shànqù a benevolent rebirth / a benevolent destiny / heaven / a fortunate realm
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
shè
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēng birth
生苦 shēng kǔ suffering due to birth
圣道 聖道 shèngdào the sacred way / spiritual path
胜解 勝解 shèngjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
生死苦 生死苦 shēngsǐ kŭ suffering of Saṃsāra
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
生长 生長 shēngzhǎng growth
身命 shēnmìng body and life
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shí Real
十二处 十二處 shí èr chù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十八不共法 shíbā bù gòng fǎ āveṇika-buddha-dharma
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
shòu feelings / sensations
授记 授記 shòu jì Vyakarana (prophecies) / a prediction / vyākaraṇa
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
vicāra / vicara / sustained application / sustained thinking / selectiveness / subtle discernment / discernment
四句偈 sì jù jì a four line gatha
四正断 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
所持 suǒchí adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
贪瞋痴 貪瞋痴 tān chēn chī
 1. desire, anger, and ignorance
 2. desire, anger, and ignorance / three poisons
 3. greed, hatred, and ignorance
调伏 調伏 tiáofú
 1. tame / to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
 2. to subdue
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通达 通達 tōngdá Thorough Understanding
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
退屈 tuì qū to yield / to retreat / to regress
退转 退轉 tuìzhuàn parihāṇi / to regress / to degenerate
王难 王難 wáng nán persecution of Buddhism
违顺 違順 wéi shùn resisting and complying / disobeying and obeying
微妙 wēimiào subtle, profound
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无求 無求 wú qiú No Desires
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
無想 wú xiǎng no notion
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
latent tendencies / predisposition
xiāng incense
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
懈怠 xièdài
 1. slackness / laziness
 2. laziness
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
心如大地 xīn rú dà dì The Mind Is Like the Earth
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
行人 xíngrén Practitioner
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信解 xìnjiě adhimokṣa / adhimoksa / adhimokkha / resolution / determination / zeal
心境 xīnjìng Mental State
心行 xīnxíng mental activity
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修持 xiūchí Practice
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
yǎng Nurture
演说 演說 yǎnshuō to expound
karma / kamma / karmic deeds / actions
Righteousness
manas / mind / mentation
译经 譯經 yì jīng to translate the scriptures
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一劫 yījié
 1. one kalpa
 2. one kalpa
一类 一類 yīlèi the supreme way / the path leading to enlightenment
yīng to accept
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切处 一切處 yīqiē rù kasina
一切有情 yīqiè yǒuqíng
 1. all sentient beings
 2. all living beings
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
圆满 圓滿 yuánmǎn
 1. perfect / complete / paripūrṇa
 2. Perfection
愚痴 愚癡 yúchī
 1. The Poison of Ignorance
 2. Ignorance
杂染 雜染 zárǎn
 1. an affliction / a defilement
 2. Polluted
增减 增減 zēngjiǎn increase or decrease
zhèng Righteous
正道 zhèng dào
 1. the correct path / the right way
 2. Right Path
正见 正見 zhèng jiàn
 1. Right Understanding / Right View
 2. Right View
正士 zhèng shì correct scholar / bodhisattva
正思惟 zhèng sīwéi Right Intention / Right Thought
正等正觉 正等正覺 zhèngděng zhèngjué samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhì Aspiration
zhì Wisdom
zhī Understanding
执持 執持 zhíchí to hold firmly
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
作意 zuò yì attention / engagement