Glossary and Vocabulary for Ratnakūṭasūtra (Ru Fajie Tixing Jing) 入法界體性經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 128 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
2 95 yán to speak; to say; said 見已告言
3 95 yán language; talk; words; utterance; speech 見已告言
4 95 yán Kangxi radical 149 見已告言
5 95 yán phrase; sentence 見已告言
6 95 yán a word; a syllable 見已告言
7 95 yán a theory; a doctrine 見已告言
8 95 yán to regard as 見已告言
9 95 yán to act as 見已告言
10 95 yán word; vacana 見已告言
11 95 yán speak; vad 見已告言
12 78 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從三昧起
13 78 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從三昧起
14 71 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗從自住處出
15 61 self 然我於時行此三昧
16 61 [my] dear 然我於時行此三昧
17 61 Wo 然我於時行此三昧
18 61 self; atman; attan 然我於時行此三昧
19 61 ga 然我於時行此三昧
20 53 Ru River 汝來
21 53 Ru 汝來
22 46 xìn to believe; to trust 若如是信者
23 46 xìn a letter 若如是信者
24 46 xìn evidence 若如是信者
25 46 xìn faith; confidence 若如是信者
26 46 xìn honest; sincere; true 若如是信者
27 46 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若如是信者
28 46 xìn an official holding a document 若如是信者
29 46 xìn a gift 若如是信者
30 46 xìn credit 若如是信者
31 46 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若如是信者
32 46 xìn news; a message 若如是信者
33 46 xìn arsenic 若如是信者
34 46 xìn Faith 若如是信者
35 46 xìn faith; confidence 若如是信者
36 44 Kangxi radical 71 一切諸法更無所住
37 44 to not have; without 一切諸法更無所住
38 44 mo 一切諸法更無所住
39 44 to not have 一切諸法更無所住
40 44 Wu 一切諸法更無所住
41 44 mo 一切諸法更無所住
42 40 法界 fǎjiè Dharma Realm 即是法界
43 40 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 即是法界
44 40 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 即是法界
45 30 Yi 世尊亦為教化眾生時
46 28 infix potential marker 我不壞色生
47 28 zhě ca 今者世尊住何三昧
48 27 ye 而從起耶
49 27 ya 而從起耶
50 27 wéi to act as; to serve 名此三昧為寶積耶
51 27 wéi to change into; to become 名此三昧為寶積耶
52 27 wéi to be; is 名此三昧為寶積耶
53 27 wéi to do 名此三昧為寶積耶
54 27 wèi to support; to help 名此三昧為寶積耶
55 27 wéi to govern 名此三昧為寶積耶
56 27 wèi to be; bhū 名此三昧為寶積耶
57 25 method; way 是諸如來住此三昧為眾說法
58 25 France 是諸如來住此三昧為眾說法
59 25 the law; rules; regulations 是諸如來住此三昧為眾說法
60 25 the teachings of the Buddha; Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
61 25 a standard; a norm 是諸如來住此三昧為眾說法
62 25 an institution 是諸如來住此三昧為眾說法
63 25 to emulate 是諸如來住此三昧為眾說法
64 25 magic; a magic trick 是諸如來住此三昧為眾說法
65 25 punishment 是諸如來住此三昧為眾說法
66 25 Fa 是諸如來住此三昧為眾說法
67 25 a precedent 是諸如來住此三昧為眾說法
68 25 a classification of some kinds of Han texts 是諸如來住此三昧為眾說法
69 25 relating to a ceremony or rite 是諸如來住此三昧為眾說法
70 25 Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
71 25 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是諸如來住此三昧為眾說法
72 25 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是諸如來住此三昧為眾說法
73 25 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是諸如來住此三昧為眾說法
74 25 quality; characteristic 是諸如來住此三昧為眾說法
75 23 to go; to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
76 23 to rely on; to depend on 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
77 23 Yu 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
78 23 a crow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
79 21 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法更無所住
80 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
81 20 relating to Buddhism 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
82 20 a statue or image of a Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
83 20 a Buddhist text 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
84 20 to touch; to stroke 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
85 20 Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
86 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
87 20 說法 shuō fǎ a statement; wording 汝云何為初行男子女人說法
88 20 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 汝云何為初行男子女人說法
89 20 說法 shuō fǎ words from the heart 汝云何為初行男子女人說法
90 20 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 汝云何為初行男子女人說法
91 20 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 汝云何為初行男子女人說法
92 20 wèn to ask 若有人來問汝
93 20 wèn to inquire after 若有人來問汝
94 20 wèn to interrogate 若有人來問汝
95 20 wèn to hold responsible 若有人來問汝
96 20 wèn to request something 若有人來問汝
97 20 wèn to rebuke 若有人來問汝
98 20 wèn to send an official mission bearing gifts 若有人來問汝
99 20 wèn news 若有人來問汝
100 20 wèn to propose marriage 若有人來問汝
101 20 wén to inform 若有人來問汝
102 20 wèn to research 若有人來問汝
103 20 wèn Wen 若有人來問汝
104 20 wèn a question 若有人來問汝
105 20 wèn ask; prccha 若有人來問汝
106 19 suǒ a few; various; some 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
107 19 suǒ a place; a location 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
108 19 suǒ indicates a passive voice 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
109 19 suǒ an ordinal number 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
110 19 suǒ meaning 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
111 19 suǒ garrison 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
112 19 suǒ place; pradeśa 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
113 18 Qi 即是為其說法
114 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有言說
115 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有言說
116 18 shuì to persuade 但有言說
117 18 shuō to teach; to recite; to explain 但有言說
118 18 shuō a doctrine; a theory 但有言說
119 18 shuō to claim; to assert 但有言說
120 18 shuō allocution 但有言說
121 18 shuō to criticize; to scold 但有言說
122 18 shuō to indicate; to refer to 但有言說
123 18 shuō speach; vāda 但有言說
124 18 shuō to speak; bhāṣate 但有言說
125 18 shuō to instruct 但有言說
126 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
127 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
128 16 sentence 此是金剛句
129 16 gōu to bend; to strike; to catch 此是金剛句
130 16 gōu to tease 此是金剛句
131 16 gōu to delineate 此是金剛句
132 16 gōu a young bud 此是金剛句
133 16 clause; phrase; line 此是金剛句
134 16 a musical phrase 此是金剛句
135 16 verse; pada; gāthā 此是金剛句
136 15 zhù to dwell; to live; to reside 如來住於三昧
137 15 zhù to stop; to halt 如來住於三昧
138 15 zhù to retain; to remain 如來住於三昧
139 15 zhù to lodge at [temporarily] 如來住於三昧
140 15 zhù verb complement 如來住於三昧
141 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 如來住於三昧
142 15 děng et cetera; and so on 此等諸法
143 15 děng to wait 此等諸法
144 15 děng to be equal 此等諸法
145 15 děng degree; level 此等諸法
146 15 děng to compare 此等諸法
147 15 děng same; equal; sama 此等諸法
148 15 Kangxi radical 49 到已
149 15 to bring to an end; to stop 到已
150 15 to complete 到已
151 15 to demote; to dismiss 到已
152 15 to recover from an illness 到已
153 15 former; pūrvaka 到已
154 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
155 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
156 14 lái to come 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
157 14 lái please 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
158 14 lái used to substitute for another verb 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
159 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
160 14 lái wheat 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
161 14 lái next; future 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
162 14 lái a simple complement of direction 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
163 14 lái to occur; to arise 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
164 14 lái to earn 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
165 14 lái to come; āgata 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
166 14 大德 dàdé most virtuous 大德舍利弗
167 14 大德 dàdé Dade reign 大德舍利弗
168 14 大德 dàdé a major festival 大德舍利弗
169 14 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德舍利弗
170 14 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德舍利弗
171 14 實際 shíjì reality; in truth 惟依實際而住
172 14 實際 shíjì to make every effort 惟依實際而住
173 14 實際 shíjì actual 惟依實際而住
174 14 實際 shí jì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 惟依實際而住
175 14 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 惟依實際而住
176 13 xíng to walk 然我於時行此三昧
177 13 xíng capable; competent 然我於時行此三昧
178 13 háng profession 然我於時行此三昧
179 13 xíng Kangxi radical 144 然我於時行此三昧
180 13 xíng to travel 然我於時行此三昧
181 13 xìng actions; conduct 然我於時行此三昧
182 13 xíng to do; to act; to practice 然我於時行此三昧
183 13 xíng all right; OK; okay 然我於時行此三昧
184 13 háng horizontal line 然我於時行此三昧
185 13 héng virtuous deeds 然我於時行此三昧
186 13 hàng a line of trees 然我於時行此三昧
187 13 hàng bold; steadfast 然我於時行此三昧
188 13 xíng to move 然我於時行此三昧
189 13 xíng to put into effect; to implement 然我於時行此三昧
190 13 xíng travel 然我於時行此三昧
191 13 xíng to circulate 然我於時行此三昧
192 13 xíng running script; running script 然我於時行此三昧
193 13 xíng temporary 然我於時行此三昧
194 13 háng rank; order 然我於時行此三昧
195 13 háng a business; a shop 然我於時行此三昧
196 13 xíng to depart; to leave 然我於時行此三昧
197 13 xíng to experience 然我於時行此三昧
198 13 xíng path; way 然我於時行此三昧
199 13 xíng xing; ballad 然我於時行此三昧
200 13 xíng Xing 然我於時行此三昧
201 13 xíng Practice 然我於時行此三昧
202 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 然我於時行此三昧
203 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 然我於時行此三昧
204 13 ér Kangxi radical 126 而從起耶
205 13 ér as if; to seem like 而從起耶
206 13 néng can; able 而從起耶
207 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而從起耶
208 13 ér to arrive; up to 而從起耶
209 13 border; boundar; juncture 名實際印
210 13 inside; interior; amongst 名實際印
211 13 to connect; to join 名實際印
212 13 the present; at that point in time 名實際印
213 13 an occasion; a time 名實際印
214 13 relationship 名實際印
215 13 to define; to delimit 名實際印
216 13 to encounter; to meet; to come close to 名實際印
217 13 jiè border; boundary 不見一法然非法界
218 13 jiè kingdom 不見一法然非法界
219 13 jiè territory; region 不見一法然非法界
220 13 jiè the world 不見一法然非法界
221 13 jiè scope; extent 不見一法然非法界
222 13 jiè erathem; stratigraphic unit 不見一法然非法界
223 13 jiè to divide; to define a boundary 不見一法然非法界
224 13 jiè to adjoin 不見一法然非法界
225 13 jiè dhatu; realm; field; domain 不見一法然非法界
226 13 gào to tell; to say; said; told 見已告言
227 13 gào to request 見已告言
228 13 gào to report; to inform 見已告言
229 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 見已告言
230 13 gào to accuse; to sue 見已告言
231 13 gào to reach 見已告言
232 13 gào an announcement 見已告言
233 13 gào a party 見已告言
234 13 gào a vacation 見已告言
235 13 gào Gao 見已告言
236 13 gào to tell; jalp 見已告言
237 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
238 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 此是阿羅漢法
239 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
240 12 jiàn to see 見文殊師利童子住別門外
241 12 jiàn opinion; view; understanding 見文殊師利童子住別門外
242 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見文殊師利童子住別門外
243 12 jiàn refer to; for details see 見文殊師利童子住別門外
244 12 jiàn to listen to 見文殊師利童子住別門外
245 12 jiàn to meet 見文殊師利童子住別門外
246 12 jiàn to receive (a guest) 見文殊師利童子住別門外
247 12 jiàn let me; kindly 見文殊師利童子住別門外
248 12 jiàn Jian 見文殊師利童子住別門外
249 12 xiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
250 12 xiàn to introduce 見文殊師利童子住別門外
251 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見文殊師利童子住別門外
252 12 jiàn seeing; observing; darśana 見文殊師利童子住別門外
253 12 金剛 jīngāng a diamond 此是金剛句
254 12 金剛 jīngāng King Kong 此是金剛句
255 12 金剛 jīngāng a hard object 此是金剛句
256 12 金剛 jīngāng gorilla 此是金剛句
257 12 金剛 jīngāng diamond 此是金剛句
258 12 金剛 jīngāng vajra 此是金剛句
259 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
260 11 zhōng medium; medium sized 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
261 11 zhōng China 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
262 11 zhòng to hit the mark 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
263 11 zhōng midday 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
264 11 zhōng inside 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
265 11 zhōng during 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
266 11 zhōng Zhong 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
267 11 zhōng intermediary 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
268 11 zhōng half 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
269 11 zhòng to reach; to attain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
270 11 zhòng to suffer; to infect 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
271 11 zhòng to obtain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
272 11 zhòng to pass an exam 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
273 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
274 11 長老 zhǎnglǎo an elder 長老舍利弗從自住處出
275 11 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗從自住處出
276 11 長老 zhǎnglǎo Elder 長老舍利弗從自住處出
277 11 to carry on the shoulder 今者世尊住何三昧
278 11 what 今者世尊住何三昧
279 11 He 今者世尊住何三昧
280 11 chù a place; location; a spot; a point 善磨瑩已安置淨處
281 11 chǔ to reside; to live; to dwell 善磨瑩已安置淨處
282 11 chù an office; a department; a bureau 善磨瑩已安置淨處
283 11 chù a part; an aspect 善磨瑩已安置淨處
284 11 chǔ to be in; to be in a position of 善磨瑩已安置淨處
285 11 chǔ to get along with 善磨瑩已安置淨處
286 11 chǔ to deal with; to manage 善磨瑩已安置淨處
287 11 chǔ to punish; to sentence 善磨瑩已安置淨處
288 11 chǔ to stop; to pause 善磨瑩已安置淨處
289 11 chǔ to be associated with 善磨瑩已安置淨處
290 11 chǔ to situate; to fix a place for 善磨瑩已安置淨處
291 11 chǔ to occupy; to control 善磨瑩已安置淨處
292 11 chù circumstances; situation 善磨瑩已安置淨處
293 11 chù an occasion; a time 善磨瑩已安置淨處
294 11 chù position; sthāna 善磨瑩已安置淨處
295 11 rán to approve; to endorse 然我於時行此三昧
296 11 rán to burn 然我於時行此三昧
297 11 rán to pledge; to promise 然我於時行此三昧
298 11 rán Ran 然我於時行此三昧
299 11 不見 bújiàn to not see 不見一法然非法界
300 11 不見 bújiàn to not meet 不見一法然非法界
301 11 不見 bújiàn to disappear 不見一法然非法界
302 11 童子 tóngzǐ boy 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
303 11 童子 tóngzǐ a candidate who has not yet passed the county level imperial exam 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
304 11 童子 tóngzǐ boy; prince; kumara 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
305 11 meaning; sense 行者是何義
306 11 justice; right action; righteousness 行者是何義
307 11 artificial; man-made; fake 行者是何義
308 11 chivalry; generosity 行者是何義
309 11 just; righteous 行者是何義
310 11 adopted 行者是何義
311 11 a relationship 行者是何義
312 11 volunteer 行者是何義
313 11 something suitable 行者是何義
314 11 a martyr 行者是何義
315 11 a law 行者是何義
316 11 Yi 行者是何義
317 11 Righteousness 行者是何義
318 11 aim; artha 行者是何義
319 10 zhī to know 修伽陀我知辯才
320 10 zhī to comprehend 修伽陀我知辯才
321 10 zhī to inform; to tell 修伽陀我知辯才
322 10 zhī to administer 修伽陀我知辯才
323 10 zhī to distinguish; to discern 修伽陀我知辯才
324 10 zhī to be close friends 修伽陀我知辯才
325 10 zhī to feel; to sense; to perceive 修伽陀我知辯才
326 10 zhī to receive; to entertain 修伽陀我知辯才
327 10 zhī knowledge 修伽陀我知辯才
328 10 zhī consciousness; perception 修伽陀我知辯才
329 10 zhī a close friend 修伽陀我知辯才
330 10 zhì wisdom 修伽陀我知辯才
331 10 zhì Zhi 修伽陀我知辯才
332 10 zhī Understanding 修伽陀我知辯才
333 10 zhī know; jña 修伽陀我知辯才
334 10 to enter 入內莫住於外
335 10 Kangxi radical 11 入內莫住於外
336 10 radical 入內莫住於外
337 10 income 入內莫住於外
338 10 to conform with 入內莫住於外
339 10 to descend 入內莫住於外
340 10 the entering tone 入內莫住於外
341 10 to pay 入內莫住於外
342 10 to join 入內莫住於外
343 10 entering; praveśa 入內莫住於外
344 10 entered; attained; āpanna 入內莫住於外
345 10 míng fame; renown; reputation 名此三昧為寶積耶
346 10 míng a name; personal name; designation 名此三昧為寶積耶
347 10 míng rank; position 名此三昧為寶積耶
348 10 míng an excuse 名此三昧為寶積耶
349 10 míng life 名此三昧為寶積耶
350 10 míng to name; to call 名此三昧為寶積耶
351 10 míng to express; to describe 名此三昧為寶積耶
352 10 míng to be called; to have the name 名此三昧為寶積耶
353 10 míng to own; to possess 名此三昧為寶積耶
354 10 míng famous; renowned 名此三昧為寶積耶
355 10 míng moral 名此三昧為寶積耶
356 10 míng name; naman 名此三昧為寶積耶
357 10 míng fame; renown; yasas 名此三昧為寶積耶
358 10 shí time; a point or period of time 是時
359 10 shí a season; a quarter of a year 是時
360 10 shí one of the 12 two-hour periods of the day 是時
361 10 shí fashionable 是時
362 10 shí fate; destiny; luck 是時
363 10 shí occasion; opportunity; chance 是時
364 10 shí tense 是時
365 10 shí particular; special 是時
366 10 shí to plant; to cultivate 是時
367 10 shí an era; a dynasty 是時
368 10 shí time [abstract] 是時
369 10 shí seasonal 是時
370 10 shí to wait upon 是時
371 10 shí hour 是時
372 10 shí appropriate; proper; timely 是時
373 10 shí Shi 是時
374 10 shí a present; currentlt 是時
375 10 shí time; kāla 是時
376 10 shí at that time; samaya 是時
377 10 ya 不可得也
378 10 三昧 sānmèi samadhi 如來住於三昧
379 10 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 如來住於三昧
380 10 to leave; to depart; to go away; to part 然我不離法界見於世間
381 10 a mythical bird 然我不離法界見於世間
382 10 li; one of the eight divinatory trigrams 然我不離法界見於世間
383 10 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 然我不離法界見於世間
384 10 chī a dragon with horns not yet grown 然我不離法界見於世間
385 10 a mountain ash 然我不離法界見於世間
386 10 vanilla; a vanilla-like herb 然我不離法界見於世間
387 10 to be scattered; to be separated 然我不離法界見於世間
388 10 to cut off 然我不離法界見於世間
389 10 to violate; to be contrary to 然我不離法界見於世間
390 10 to be distant from 然我不離法界見於世間
391 10 two 然我不離法界見於世間
392 10 to array; to align 然我不離法界見於世間
393 10 to pass through; to experience 然我不離法界見於世間
394 10 transcendence 然我不離法界見於世間
395 10 to avoid; to abstain from; viramaṇa 然我不離法界見於世間
396 9 to be near by; to be close to 即詣佛所
397 9 at that time 即詣佛所
398 9 to be exactly the same as; to be thus 即詣佛所
399 9 supposed; so-called 即詣佛所
400 9 to arrive at; to ascend 即詣佛所
401 9 zhì wisdom; knowledge; understanding 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
402 9 zhì care; prudence 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
403 9 zhì Zhi 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
404 9 zhì clever 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
405 9 zhì Wisdom 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
406 9 zhì jnana; knowing 汝信無智具足漏盡阿羅漢耶
407 9 miè to destroy; to wipe out; to exterminate 無滅故
408 9 miè to submerge 無滅故
409 9 miè to extinguish; to put out 無滅故
410 9 miè to eliminate 無滅故
411 9 miè to disappear; to fade away 無滅故
412 9 miè the cessation of suffering 無滅故
413 9 miè nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana 無滅故
414 9 不可 bù kě cannot; should not; must not; forbidden; prohibited 不可窮盡
415 9 不可 bù kě improbable 不可窮盡
416 9 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha 汝於佛前樂聽法也
417 8 to use; to grasp 以如是故
418 8 to rely on 以如是故
419 8 to regard 以如是故
420 8 to be able to 以如是故
421 8 to order; to command 以如是故
422 8 used after a verb 以如是故
423 8 a reason; a cause 以如是故
424 8 Israel 以如是故
425 8 Yi 以如是故
426 8 use; yogena 以如是故
427 8 jìn to the greatest extent; utmost 阿羅漢漏盡非受此法器
428 8 jìn perfect; flawless 阿羅漢漏盡非受此法器
429 8 jìn to give priority to; to do one's utmost 阿羅漢漏盡非受此法器
430 8 jìn to vanish 阿羅漢漏盡非受此法器
431 8 jìn to use up; to exhaust; to end; to finish; to the utmost; to be finished 阿羅漢漏盡非受此法器
432 8 jìn to die 阿羅漢漏盡非受此法器
433 8 jìn exhaustion; kṣaya 阿羅漢漏盡非受此法器
434 8 不生 bùshēng nonarising; anutpāda 亦不壞色不生故說法
435 8 不生 bùshēng nonarising; not produced; not conditioned; anutpada 亦不壞色不生故說法
436 8 desire 我不壞欲瞋癡等而為說法
437 8 to desire; to wish 我不壞欲瞋癡等而為說法
438 8 to desire; to intend 我不壞欲瞋癡等而為說法
439 8 lust 我不壞欲瞋癡等而為說法
440 8 desire; intention; wish; kāma 我不壞欲瞋癡等而為說法
441 8 諸佛 zhū fó Buddhas; all Buddhas 見無量阿僧祇世界現在諸佛
442 8 shēng to be born; to give birth 我不壞色生
443 8 shēng to live 我不壞色生
444 8 shēng raw 我不壞色生
445 8 shēng a student 我不壞色生
446 8 shēng life 我不壞色生
447 8 shēng to produce; to give rise 我不壞色生
448 8 shēng alive 我不壞色生
449 8 shēng a lifetime 我不壞色生
450 8 shēng to initiate; to become 我不壞色生
451 8 shēng to grow 我不壞色生
452 8 shēng unfamiliar 我不壞色生
453 8 shēng not experienced 我不壞色生
454 8 shēng hard; stiff; strong 我不壞色生
455 8 shēng having academic or professional knowledge 我不壞色生
456 8 shēng a male role in traditional theatre 我不壞色生
457 8 shēng gender 我不壞色生
458 8 shēng to develop; to grow 我不壞色生
459 8 shēng to set up 我不壞色生
460 8 shēng a prostitute 我不壞色生
461 8 shēng a captive 我不壞色生
462 8 shēng a gentleman 我不壞色生
463 8 shēng Kangxi radical 100 我不壞色生
464 8 shēng unripe 我不壞色生
465 8 shēng nature 我不壞色生
466 8 shēng to inherit; to succeed 我不壞色生
467 8 shēng destiny 我不壞色生
468 8 shēng birth 我不壞色生
469 8 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 已得成無上菩提
470 8 děi to want to; to need to 已得成無上菩提
471 8 děi must; ought to 已得成無上菩提
472 8 de 已得成無上菩提
473 8 de infix potential marker 已得成無上菩提
474 8 to result in 已得成無上菩提
475 8 to be proper; to fit; to suit 已得成無上菩提
476 8 to be satisfied 已得成無上菩提
477 8 to be finished 已得成無上菩提
478 8 děi satisfying 已得成無上菩提
479 8 to contract 已得成無上菩提
480 8 to hear 已得成無上菩提
481 8 to have; there is 已得成無上菩提
482 8 marks time passed 已得成無上菩提
483 8 obtain; attain; prāpta 已得成無上菩提
484 8 我有 wǒ yǒu the illusion of the existence of self 我有辯才
485 8 to go back; to return 文殊師利復白佛言
486 8 to resume; to restart 文殊師利復白佛言
487 8 to do in detail 文殊師利復白佛言
488 8 to restore 文殊師利復白佛言
489 8 to respond; to reply to 文殊師利復白佛言
490 8 Fu; Return 文殊師利復白佛言
491 8 to retaliate; to reciprocate 文殊師利復白佛言
492 8 to avoid forced labor or tax 文殊師利復白佛言
493 8 Fu 文殊師利復白佛言
494 8 doubled; to overlapping; folded 文殊師利復白佛言
495 8 a lined garment with doubled thickness 文殊師利復白佛言
496 8 辯才 biàncái eloquence 行此印者辯才不斷
497 8 辯才 biàncái eloquence; pratibhāna 行此印者辯才不斷
498 8 辯才 biàncái Sarasvati 行此印者辯才不斷
499 8 如來 rúlái Tathagata 如來住於三昧
500 8 如來 Rúlái Tathagata 如來住於三昧

Frequencies of all Words

Top 922

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 128 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
2 95 yán to speak; to say; said 見已告言
3 95 yán language; talk; words; utterance; speech 見已告言
4 95 yán Kangxi radical 149 見已告言
5 95 yán a particle with no meaning 見已告言
6 95 yán phrase; sentence 見已告言
7 95 yán a word; a syllable 見已告言
8 95 yán a theory; a doctrine 見已告言
9 95 yán to regard as 見已告言
10 95 yán to act as 見已告言
11 95 yán word; vacana 見已告言
12 95 yán speak; vad 見已告言
13 78 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊從三昧起
14 78 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊從三昧起
15 71 舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta 長老舍利弗從自住處出
16 61 I; me; my 然我於時行此三昧
17 61 self 然我於時行此三昧
18 61 we; our 然我於時行此三昧
19 61 [my] dear 然我於時行此三昧
20 61 Wo 然我於時行此三昧
21 61 self; atman; attan 然我於時行此三昧
22 61 ga 然我於時行此三昧
23 61 I; aham 然我於時行此三昧
24 53 you; thou 汝來
25 53 Ru River 汝來
26 53 Ru 汝來
27 53 you; tvam; bhavat 汝來
28 46 xìn to believe; to trust 若如是信者
29 46 xìn a letter 若如是信者
30 46 xìn evidence 若如是信者
31 46 xìn faith; confidence 若如是信者
32 46 xìn honest; sincere; true 若如是信者
33 46 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 若如是信者
34 46 xìn an official holding a document 若如是信者
35 46 xìn willfully; randomly 若如是信者
36 46 xìn truly 若如是信者
37 46 xìn a gift 若如是信者
38 46 xìn credit 若如是信者
39 46 xìn on time; regularly 若如是信者
40 46 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 若如是信者
41 46 xìn news; a message 若如是信者
42 46 xìn arsenic 若如是信者
43 46 xìn Faith 若如是信者
44 46 xìn faith; confidence 若如是信者
45 44 如是 rúshì thus; so 如是文殊師利
46 44 如是 rúshì thus, so 如是文殊師利
47 44 如是 rúshì thus; evam 如是文殊師利
48 44 如是 rúshì thus; evam 如是文殊師利
49 44 no 一切諸法更無所住
50 44 Kangxi radical 71 一切諸法更無所住
51 44 to not have; without 一切諸法更無所住
52 44 has not yet 一切諸法更無所住
53 44 mo 一切諸法更無所住
54 44 do not 一切諸法更無所住
55 44 not; -less; un- 一切諸法更無所住
56 44 regardless of 一切諸法更無所住
57 44 to not have 一切諸法更無所住
58 44 um 一切諸法更無所住
59 44 Wu 一切諸法更無所住
60 44 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 一切諸法更無所住
61 44 not; non- 一切諸法更無所住
62 44 mo 一切諸法更無所住
63 42 this; these 然我於時行此三昧
64 42 in this way 然我於時行此三昧
65 42 otherwise; but; however; so 然我於時行此三昧
66 42 at this time; now; here 然我於時行此三昧
67 42 this; here; etad 然我於時行此三昧
68 40 法界 fǎjiè Dharma Realm 即是法界
69 40 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 即是法界
70 40 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 即是法界
71 36 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 無滅故
72 36 old; ancient; former; past 無滅故
73 36 reason; cause; purpose 無滅故
74 36 to die 無滅故
75 36 so; therefore; hence 無滅故
76 36 original 無滅故
77 36 accident; happening; instance 無滅故
78 36 a friend; an acquaintance; friendship 無滅故
79 36 something in the past 無滅故
80 36 deceased; dead 無滅故
81 36 still; yet 無滅故
82 36 therefore; tasmāt 無滅故
83 35 ruò to seem; to be like; as 若有純直男子
84 35 ruò seemingly 若有純直男子
85 35 ruò if 若有純直男子
86 35 ruò you 若有純直男子
87 35 ruò this; that 若有純直男子
88 35 ruò and; or 若有純直男子
89 35 ruò as for; pertaining to 若有純直男子
90 35 pomegranite 若有純直男子
91 35 ruò to choose 若有純直男子
92 35 ruò to agree; to accord with; to conform to 若有純直男子
93 35 ruò thus 若有純直男子
94 35 ruò pollia 若有純直男子
95 35 ruò Ruo 若有純直男子
96 35 ruò only then 若有純直男子
97 35 ja 若有純直男子
98 35 jñā 若有純直男子
99 35 ruò if; yadi 若有純直男子
100 30 shì is; are; am; to be 是時
101 30 shì is exactly 是時
102 30 shì is suitable; is in contrast 是時
103 30 shì this; that; those 是時
104 30 shì really; certainly 是時
105 30 shì correct; yes; affirmative 是時
106 30 shì true 是時
107 30 shì is; has; exists 是時
108 30 shì used between repetitions of a word 是時
109 30 shì a matter; an affair 是時
110 30 shì Shi 是時
111 30 shì is; bhū 是時
112 30 shì this; idam 是時
113 30 also; too 世尊亦為教化眾生時
114 30 but 世尊亦為教化眾生時
115 30 this; he; she 世尊亦為教化眾生時
116 30 although; even though 世尊亦為教化眾生時
117 30 already 世尊亦為教化眾生時
118 30 particle with no meaning 世尊亦為教化眾生時
119 30 Yi 世尊亦為教化眾生時
120 29 that; those 而從彼起
121 29 another; the other 而從彼起
122 29 that; tad 而從彼起
123 28 yǒu is; are; to exist 有三昧名曰寶積
124 28 yǒu to have; to possess 有三昧名曰寶積
125 28 yǒu indicates an estimate 有三昧名曰寶積
126 28 yǒu indicates a large quantity 有三昧名曰寶積
127 28 yǒu indicates an affirmative response 有三昧名曰寶積
128 28 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有三昧名曰寶積
129 28 yǒu used to compare two things 有三昧名曰寶積
130 28 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有三昧名曰寶積
131 28 yǒu used before the names of dynasties 有三昧名曰寶積
132 28 yǒu a certain thing; what exists 有三昧名曰寶積
133 28 yǒu multiple of ten and ... 有三昧名曰寶積
134 28 yǒu abundant 有三昧名曰寶積
135 28 yǒu purposeful 有三昧名曰寶積
136 28 yǒu You 有三昧名曰寶積
137 28 yǒu 1. existence; 2. becoming 有三昧名曰寶積
138 28 yǒu becoming; bhava 有三昧名曰寶積
139 28 not; no 我不壞色生
140 28 expresses that a certain condition cannot be acheived 我不壞色生
141 28 as a correlative 我不壞色生
142 28 no (answering a question) 我不壞色生
143 28 forms a negative adjective from a noun 我不壞色生
144 28 at the end of a sentence to form a question 我不壞色生
145 28 to form a yes or no question 我不壞色生
146 28 infix potential marker 我不壞色生
147 28 no; na 我不壞色生
148 28 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者世尊住何三昧
149 28 zhě that 今者世尊住何三昧
150 28 zhě nominalizing function word 今者世尊住何三昧
151 28 zhě used to mark a definition 今者世尊住何三昧
152 28 zhě used to mark a pause 今者世尊住何三昧
153 28 zhě topic marker; that; it 今者世尊住何三昧
154 28 zhuó according to 今者世尊住何三昧
155 28 zhě ca 今者世尊住何三昧
156 27 final interogative 而從起耶
157 27 ye 而從起耶
158 27 ya 而從起耶
159 27 wèi for; to 名此三昧為寶積耶
160 27 wèi because of 名此三昧為寶積耶
161 27 wéi to act as; to serve 名此三昧為寶積耶
162 27 wéi to change into; to become 名此三昧為寶積耶
163 27 wéi to be; is 名此三昧為寶積耶
164 27 wéi to do 名此三昧為寶積耶
165 27 wèi for 名此三昧為寶積耶
166 27 wèi because of; for; to 名此三昧為寶積耶
167 27 wèi to 名此三昧為寶積耶
168 27 wéi in a passive construction 名此三昧為寶積耶
169 27 wéi forming a rehetorical question 名此三昧為寶積耶
170 27 wéi forming an adverb 名此三昧為寶積耶
171 27 wéi to add emphasis 名此三昧為寶積耶
172 27 wèi to support; to help 名此三昧為寶積耶
173 27 wéi to govern 名此三昧為寶積耶
174 27 wèi to be; bhū 名此三昧為寶積耶
175 25 method; way 是諸如來住此三昧為眾說法
176 25 France 是諸如來住此三昧為眾說法
177 25 the law; rules; regulations 是諸如來住此三昧為眾說法
178 25 the teachings of the Buddha; Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
179 25 a standard; a norm 是諸如來住此三昧為眾說法
180 25 an institution 是諸如來住此三昧為眾說法
181 25 to emulate 是諸如來住此三昧為眾說法
182 25 magic; a magic trick 是諸如來住此三昧為眾說法
183 25 punishment 是諸如來住此三昧為眾說法
184 25 Fa 是諸如來住此三昧為眾說法
185 25 a precedent 是諸如來住此三昧為眾說法
186 25 a classification of some kinds of Han texts 是諸如來住此三昧為眾說法
187 25 relating to a ceremony or rite 是諸如來住此三昧為眾說法
188 25 Dharma 是諸如來住此三昧為眾說法
189 25 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 是諸如來住此三昧為眾說法
190 25 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 是諸如來住此三昧為眾說法
191 25 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 是諸如來住此三昧為眾說法
192 25 quality; characteristic 是諸如來住此三昧為眾說法
193 23 in; at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
194 23 in; at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
195 23 in; at; to; from 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
196 23 to go; to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
197 23 to rely on; to depend on 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
198 23 to go to; to arrive at 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
199 23 from 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
200 23 give 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
201 23 oppposing 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
202 23 and 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
203 23 compared to 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
204 23 by 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
205 23 and; as well as 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
206 23 for 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
207 23 Yu 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
208 23 a crow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
209 23 whew; wow 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
210 23 near to; antike 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
211 21 諸法 zhū fǎ all things; all dharmas 一切諸法更無所住
212 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
213 20 relating to Buddhism 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
214 20 a statue or image of a Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
215 20 a Buddhist text 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
216 20 to touch; to stroke 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
217 20 Buddha 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
218 20 Buddha; Awakened One 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
219 20 說法 shuō fǎ a statement; wording 汝云何為初行男子女人說法
220 20 說法 shuō fǎ a opinion; view; understanding 汝云何為初行男子女人說法
221 20 說法 shuō fǎ words from the heart 汝云何為初行男子女人說法
222 20 說法 shuō fǎ Expounding the Dharma 汝云何為初行男子女人說法
223 20 說法 shuō fǎ to teach the Dharma; to expound Buddhist teachings; dharma-desana 汝云何為初行男子女人說法
224 20 云何 yúnhé why; how 汝云何知辯才
225 20 云何 yúnhé how; katham 汝云何知辯才
226 20 wèn to ask 若有人來問汝
227 20 wèn to inquire after 若有人來問汝
228 20 wèn to interrogate 若有人來問汝
229 20 wèn to hold responsible 若有人來問汝
230 20 wèn to request something 若有人來問汝
231 20 wèn to rebuke 若有人來問汝
232 20 wèn to send an official mission bearing gifts 若有人來問汝
233 20 wèn news 若有人來問汝
234 20 wèn to propose marriage 若有人來問汝
235 20 wén to inform 若有人來問汝
236 20 wèn to research 若有人來問汝
237 20 wèn Wen 若有人來問汝
238 20 wèn to 若有人來問汝
239 20 wèn a question 若有人來問汝
240 20 wèn ask; prccha 若有人來問汝
241 19 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
242 19 suǒ an office; an institute 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
243 19 suǒ introduces a relative clause 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
244 19 suǒ it 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
245 19 suǒ if; supposing 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
246 19 suǒ a few; various; some 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
247 19 suǒ a place; a location 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
248 19 suǒ indicates a passive voice 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
249 19 suǒ that which 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
250 19 suǒ an ordinal number 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
251 19 suǒ meaning 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
252 19 suǒ garrison 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
253 19 suǒ place; pradeśa 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
254 19 suǒ that which; yad 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
255 18 his; hers; its; theirs 即是為其說法
256 18 to add emphasis 即是為其說法
257 18 used when asking a question in reply to a question 即是為其說法
258 18 used when making a request or giving an order 即是為其說法
259 18 he; her; it; them 即是為其說法
260 18 probably; likely 即是為其說法
261 18 will 即是為其說法
262 18 may 即是為其說法
263 18 if 即是為其說法
264 18 or 即是為其說法
265 18 Qi 即是為其說法
266 18 he; her; it; saḥ; sā; tad 即是為其說法
267 18 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 但有言說
268 18 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 但有言說
269 18 shuì to persuade 但有言說
270 18 shuō to teach; to recite; to explain 但有言說
271 18 shuō a doctrine; a theory 但有言說
272 18 shuō to claim; to assert 但有言說
273 18 shuō allocution 但有言說
274 18 shuō to criticize; to scold 但有言說
275 18 shuō to indicate; to refer to 但有言說
276 18 shuō speach; vāda 但有言說
277 18 shuō to speak; bhāṣate 但有言說
278 18 shuō to instruct 但有言說
279 17 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
280 17 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
281 16 sentence 此是金剛句
282 16 measure word for phrases or lines of verse 此是金剛句
283 16 gōu to bend; to strike; to catch 此是金剛句
284 16 gōu to tease 此是金剛句
285 16 gōu to delineate 此是金剛句
286 16 gōu if 此是金剛句
287 16 gōu a young bud 此是金剛句
288 16 clause; phrase; line 此是金剛句
289 16 a musical phrase 此是金剛句
290 16 verse; pada; gāthā 此是金剛句
291 15 zhù to dwell; to live; to reside 如來住於三昧
292 15 zhù to stop; to halt 如來住於三昧
293 15 zhù to retain; to remain 如來住於三昧
294 15 zhù to lodge at [temporarily] 如來住於三昧
295 15 zhù firmly; securely 如來住於三昧
296 15 zhù verb complement 如來住於三昧
297 15 zhù attaching; abiding; dwelling on 如來住於三昧
298 15 děng et cetera; and so on 此等諸法
299 15 děng to wait 此等諸法
300 15 děng degree; kind 此等諸法
301 15 děng plural 此等諸法
302 15 děng to be equal 此等諸法
303 15 děng degree; level 此等諸法
304 15 děng to compare 此等諸法
305 15 děng same; equal; sama 此等諸法
306 15 already 到已
307 15 Kangxi radical 49 到已
308 15 from 到已
309 15 to bring to an end; to stop 到已
310 15 final aspectual particle 到已
311 15 afterwards; thereafter 到已
312 15 too; very; excessively 到已
313 15 to complete 到已
314 15 to demote; to dismiss 到已
315 15 to recover from an illness 到已
316 15 certainly 到已
317 15 an interjection of surprise 到已
318 15 this 到已
319 15 former; pūrvaka 到已
320 15 former; pūrvaka 到已
321 15 爾時 ěr shí at that time 爾時
322 15 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
323 14 lái to come 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
324 14 lái indicates an approximate quantity 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
325 14 lái please 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
326 14 lái used to substitute for another verb 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
327 14 lái used between two word groups to express purpose and effect 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
328 14 lái ever since 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
329 14 lái wheat 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
330 14 lái next; future 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
331 14 lái a simple complement of direction 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
332 14 lái to occur; to arise 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
333 14 lái to earn 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
334 14 lái to come; āgata 文殊師利童子於夜初分來詣佛所
335 14 大德 dàdé most virtuous 大德舍利弗
336 14 大德 dàdé Dade reign 大德舍利弗
337 14 大德 dàdé a major festival 大德舍利弗
338 14 大德 dàdé most virtuous; bhadanta 大德舍利弗
339 14 大德 dàdé Great Virtue; Yaññadatta 大德舍利弗
340 14 實際 shíjì reality; in truth 惟依實際而住
341 14 實際 shíjì to make every effort 惟依實際而住
342 14 實際 shíjì actual 惟依實際而住
343 14 實際 shí jì bhūtakoṭi; reality-limit; apex of reality 惟依實際而住
344 14 實際 shíjì tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 惟依實際而住
345 13 xíng to walk 然我於時行此三昧
346 13 xíng capable; competent 然我於時行此三昧
347 13 háng profession 然我於時行此三昧
348 13 háng line; row 然我於時行此三昧
349 13 xíng Kangxi radical 144 然我於時行此三昧
350 13 xíng to travel 然我於時行此三昧
351 13 xìng actions; conduct 然我於時行此三昧
352 13 xíng to do; to act; to practice 然我於時行此三昧
353 13 xíng all right; OK; okay 然我於時行此三昧
354 13 háng horizontal line 然我於時行此三昧
355 13 héng virtuous deeds 然我於時行此三昧
356 13 hàng a line of trees 然我於時行此三昧
357 13 hàng bold; steadfast 然我於時行此三昧
358 13 xíng to move 然我於時行此三昧
359 13 xíng to put into effect; to implement 然我於時行此三昧
360 13 xíng travel 然我於時行此三昧
361 13 xíng to circulate 然我於時行此三昧
362 13 xíng running script; running script 然我於時行此三昧
363 13 xíng temporary 然我於時行此三昧
364 13 xíng soon 然我於時行此三昧
365 13 háng rank; order 然我於時行此三昧
366 13 háng a business; a shop 然我於時行此三昧
367 13 xíng to depart; to leave 然我於時行此三昧
368 13 xíng to experience 然我於時行此三昧
369 13 xíng path; way 然我於時行此三昧
370 13 xíng xing; ballad 然我於時行此三昧
371 13 xíng a round [of drinks] 然我於時行此三昧
372 13 xíng Xing 然我於時行此三昧
373 13 xíng moreover; also 然我於時行此三昧
374 13 xíng Practice 然我於時行此三昧
375 13 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 然我於時行此三昧
376 13 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 然我於時行此三昧
377 13 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而從起耶
378 13 ér Kangxi radical 126 而從起耶
379 13 ér you 而從起耶
380 13 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而從起耶
381 13 ér right away; then 而從起耶
382 13 ér but; yet; however; while; nevertheless 而從起耶
383 13 ér if; in case; in the event that 而從起耶
384 13 ér therefore; as a result; thus 而從起耶
385 13 ér how can it be that? 而從起耶
386 13 ér so as to 而從起耶
387 13 ér only then 而從起耶
388 13 ér as if; to seem like 而從起耶
389 13 néng can; able 而從起耶
390 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而從起耶
391 13 ér me 而從起耶
392 13 ér to arrive; up to 而從起耶
393 13 ér possessive 而從起耶
394 13 ér and; ca 而從起耶
395 13 border; boundar; juncture 名實際印
396 13 inside; interior; amongst 名實際印
397 13 to connect; to join 名實際印
398 13 the present; at that point in time 名實際印
399 13 an occasion; a time 名實際印
400 13 relationship 名實際印
401 13 to define; to delimit 名實際印
402 13 to encounter; to meet; to come close to 名實際印
403 13 jiè border; boundary 不見一法然非法界
404 13 jiè kingdom 不見一法然非法界
405 13 jiè circle; society 不見一法然非法界
406 13 jiè territory; region 不見一法然非法界
407 13 jiè the world 不見一法然非法界
408 13 jiè scope; extent 不見一法然非法界
409 13 jiè erathem; stratigraphic unit 不見一法然非法界
410 13 jiè to divide; to define a boundary 不見一法然非法界
411 13 jiè to adjoin 不見一法然非法界
412 13 jiè dhatu; realm; field; domain 不見一法然非法界
413 13 gào to tell; to say; said; told 見已告言
414 13 gào to request 見已告言
415 13 gào to report; to inform 見已告言
416 13 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 見已告言
417 13 gào to accuse; to sue 見已告言
418 13 gào to reach 見已告言
419 13 gào an announcement 見已告言
420 13 gào a party 見已告言
421 13 gào a vacation 見已告言
422 13 gào Gao 見已告言
423 13 gào to tell; jalp 見已告言
424 12 阿羅漢 āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
425 12 阿羅漢 Āluóhàn arhat 此是阿羅漢法
426 12 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 此是阿羅漢法
427 12 jiàn to see 見文殊師利童子住別門外
428 12 jiàn opinion; view; understanding 見文殊師利童子住別門外
429 12 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見文殊師利童子住別門外
430 12 jiàn refer to; for details see 見文殊師利童子住別門外
431 12 jiàn passive marker 見文殊師利童子住別門外
432 12 jiàn to listen to 見文殊師利童子住別門外
433 12 jiàn to meet 見文殊師利童子住別門外
434 12 jiàn to receive (a guest) 見文殊師利童子住別門外
435 12 jiàn let me; kindly 見文殊師利童子住別門外
436 12 jiàn Jian 見文殊師利童子住別門外
437 12 xiàn to appear 見文殊師利童子住別門外
438 12 xiàn to introduce 見文殊師利童子住別門外
439 12 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見文殊師利童子住別門外
440 12 jiàn seeing; observing; darśana 見文殊師利童子住別門外
441 12 金剛 jīngāng a diamond 此是金剛句
442 12 金剛 jīngāng King Kong 此是金剛句
443 12 金剛 jīngāng a hard object 此是金剛句
444 12 金剛 jīngāng gorilla 此是金剛句
445 12 金剛 jīngāng diamond 此是金剛句
446 12 金剛 jīngāng vajra 此是金剛句
447 12 such as; for example; for instance 如是法界如我今說
448 12 if 如是法界如我今說
449 12 in accordance with 如是法界如我今說
450 12 to be appropriate; should; with regard to 如是法界如我今說
451 12 this 如是法界如我今說
452 12 it is so; it is thus; can be compared with 如是法界如我今說
453 12 to go to 如是法界如我今說
454 12 to meet 如是法界如我今說
455 12 to appear; to seem; to be like 如是法界如我今說
456 12 at least as good as 如是法界如我今說
457 12 and 如是法界如我今說
458 12 or 如是法界如我今說
459 12 but 如是法界如我今說
460 12 then 如是法界如我今說
461 12 naturally 如是法界如我今說
462 12 expresses a question or doubt 如是法界如我今說
463 12 you 如是法界如我今說
464 12 the second lunar month 如是法界如我今說
465 12 in; at 如是法界如我今說
466 12 Ru 如是法界如我今說
467 12 Thus 如是法界如我今說
468 12 thus; tathā 如是法界如我今說
469 12 like; iva 如是法界如我今說
470 12 suchness; tathatā 如是法界如我今說
471 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
472 11 zhōng medium; medium sized 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
473 11 zhōng China 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
474 11 zhòng to hit the mark 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
475 11 zhōng in; amongst 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
476 11 zhōng midday 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
477 11 zhōng inside 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
478 11 zhōng during 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
479 11 zhōng Zhong 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
480 11 zhōng intermediary 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
481 11 zhōng half 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
482 11 zhōng just right; suitably 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
483 11 zhōng while 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
484 11 zhòng to reach; to attain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
485 11 zhòng to suffer; to infect 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
486 11 zhòng to obtain 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
487 11 zhòng to pass an exam 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
488 11 zhōng middle 婆伽婆在王舍城耆闍崛山中
489 11 長老 zhǎnglǎo an elder 長老舍利弗從自住處出
490 11 長老 zhǎnglǎo an elder monastic 長老舍利弗從自住處出
491 11 長老 zhǎnglǎo Elder 長老舍利弗從自住處出
492 11 what; where; which 今者世尊住何三昧
493 11 to carry on the shoulder 今者世尊住何三昧
494 11 who 今者世尊住何三昧
495 11 what 今者世尊住何三昧
496 11 why 今者世尊住何三昧
497 11 how 今者世尊住何三昧
498 11 how much 今者世尊住何三昧
499 11 He 今者世尊住何三昧
500 11 what; kim 今者世尊住何三昧

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
文殊师利 文殊師利 wénshūshīlì Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
舍利弗 shèlìfú Sariputra; Sariputta
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
you; tvam; bhavat
 1. xìn
 2. xìn
 1. Faith
 2. faith; confidence
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. thus; evam
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿罗诃 阿羅訶 196
 1. Arhat
 2. Arhat
阿难陀 阿難陀 196 Ananda; Ānanda
跋提河 98 Hiranyavati River; Ajitavati River
北方 98 The North
畜生道 99 Animal Realm
地狱道 地獄道 100 Hell; Hell Realm
东方 東方 100
 1. Asia; the Orient
 2. the eastern direction
 3. Dongfang
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
恒伽 104 Ganges River
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
耆阇崛山 耆闍崛山 113 Vulture Peak
入法界体性经 入法界體性經 114 Ratnakūṭasūtra / Ru Fajie Tixing Jing
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
舍利弗 115 Sariputra; Sariputta
阇那崛多 闍那崛多 115 Jñānagupta; Jnanagupta
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
83 Sui Dynasty
天竺 116 India; Indian subcontinent
王舍城 119 Rajgir; Rajagrha
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
文殊师利 文殊師利 119 Mañjuśrī; Manjushri; Manjusri
无忧 無憂 119
 1. did not worry
 2. Carefree
 3. without sorrow
 4. no sorrow
 5. Aśoka; Asoka; Ashoka
阎摩罗 閻摩羅 121 Yama

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 94.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
安立 196
 1. to establish; to find a place for; to help settle down; to arrange for
 2. to begin to speak
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝积 寶積 98 ratnakūṭa; baoji
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不生不灭 不生不滅 98 neither arises nor extinguishes
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不思议界 不思議界 98 acintyadhātu; the realm beyond thought and words
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
初发意 初發意 99 to make a vow to acheive supreme enlightenment; to act with bodhicitta
大比丘众 大比丘眾 100 a large assembly of great monastics
大觉 大覺 100 supreme bodhi; enlightenment
读诵 讀誦 100 read aloud; recite repeatedly; svādyāya
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
法乐 法樂 102
 1. Dharma joy
 2. dharma joy
法难 法難 102 persecution of Buddhism
法义 法義 102
 1. definition of the Dharma
 2. the teaching of a principle
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
法印 102
 1. Dharma Seal
 2. dharmamudrā; a dharma seal; a mark of the dharma
 3. hōin
佛境界 102 realm of buddhas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
果报 果報 103 fruition; the result of karma
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
乐法 樂法 108 joy in the Dharma
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
名曰 109 to be named; to be called
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
逆顺 逆順 110 resisting and complying; disobeying and obeying
辟支佛 112 Pratyeka-Buddha; Pratyekabuddha
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
入室 114
 1. to enter the master's study for examination or instruction
 2. to enter the master's study
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三藐三佛陀 115 samyaksaṃbuddha; a perfectly enlightened one
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
生苦 115 suffering due to birth
什深 甚深 115 very profound; what is deep
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
实义 實義 115 true meaning; true doctrine
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
受想 115 sensation and perception
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
所以者何 115 Why is that?
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
往诣 往詣 119 to go to; upagam
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我有 119 the illusion of the existence of self
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无所有 無所有 119 nothingness
无染 無染 119 undefiled
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
现见 現見 120 to immediately see
信乐 信樂 120 joy of believing
修道者 120 spiritual practitioners
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
一法 121 one dharma; one thing
一佛 121 one Buddha
以何因缘 以何因緣 121 What is the cause?
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
有言 121 speaker; orator; talkative; vaktṛ
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
正行 122 right action
知世间 知世間 122 one who knows the world
知法 122 to understand the Dharma; to know the teachings of the Buddha
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
诸力 諸力 122 powers; bala
自体 自體 122 oneself; ātmabhāva
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara