Glossary and Vocabulary for Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men 《往生淨土決疑行願二門》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 38 Buddha / Awakened One 唯果佛聖師
2 28 xīn heart 修成萬法乃不由心具
3 27 shēng to be born / to give birth 一者上為王臣宰官生信樂者
4 23 to doubt / to disbelieve 遂輒述往生淨土決疑行願二
5 21 to reach 今舉大綱及略出行相
6 21 sān three 三疑自
7 21 yuàn to hope / to wish / to desire 或別譯願
8 20 mén door / gate / doorway / gateway
9 20 jìng clean 世東林淨社
10 19 jīn today / modern / present / current / this / now 故其竺國皇州自今觀古
11 19 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 遂輒述往生淨土決疑行願二
12 18 yún cloud 云乎
13 17 zhōng middle 二者論中多隨事釋難
14 16 to remember / to reflect upon 若憶不
15 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 如佛眾生然
16 15 shēn human body / torso 十界之內身土淨穢何法不在
17 14 method / way 二疑法
18 14 one 一疑師
19 14 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 二者大乘了義法
20 14 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 一念色心羅列遍收於法界
21 13 rén person / people / a human being 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
22 13 十念 shí niàn to chant ten times 安令五逆凡夫十念便登於寶土
23 12 reason / logic / truth 附理立
24 11 earth / soil / dirt 而云彼土亦有女
25 11 xíng to walk / to move 問況九品生相各有行類
26 11 一心 yīxīn wholeheartedly 一切恭謹一心頂禮常住三寶
27 11 èr two 遂輒述往生淨土決疑行願二
28 10 zhī to know 全理緣起知無不為
29 10 zuò to do 笑斥作權乘
30 10 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 一切恭謹一心頂禮常住三寶
31 10 fāng square / quadrilateral / one side 但世多創染割截未識方隅
32 10 lìng to make / to cause to be / to lead 今顯示西方令迴向者
33 9 suí to follow 二者論中多隨事釋難
34 9 shì a generation 晨遊玉沼世燈彊喻於河
35 9 zào to make / to build / to manufacture 造種種五陰
36 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
37 9 shí time / a point or period of time 初降生時
38 9 shī teacher 一疑師
39 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 修成萬法乃不由心具
40 8 往生 wǎng shēng a future life 遂輒述往生淨土決疑行願二
41 8 niàn to read aloud 二十念門
42 8 jìn to the greatest extent / utmost 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
43 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 三者正對說者
44 7 zhèng upright / straight 往來法界正協唯心
45 7 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 迦如來及十方諸佛
46 7 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔
47 7 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者上為王臣宰官生信樂者
48 7 二者 èrzhě the two / both 二者論中多隨事釋難
49 7 xiū to decorate / to embellish 修成萬法乃不由心具
50 7 zhòng many / numerous 眾寶
51 7 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 念佛之心亦應如是
52 7 yán to speak / to say / said 以其言既反經人惑常典
53 7 十方 shí fāng the ten directions 十方爰來四生利往
54 7 lùn to comment / to discuss 疑論
55 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 植栴檀之香幹
56 7 day of the month / a certain day 白月初八日四天王使者巡世
57 7 tóng like / same / similar 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
58 7 xìn to believe / to trust
59 7 juǎn to coil / to roll 往生論六卷
60 6 lái to come 十方爰來四生利往
61 6 wén writing / text
62 6 míng bright / brilliant 今直明一理
63 6 經云 jīng yún the sutra says 及皷音王經云
64 6 jīng to go through / to experience 以其言既反經人惑常典
65 6 to arise / to get up 拜起兩膝著地
66 6 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 凡聖因果
67 6 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 願阿彌陀佛常來護持
68 6 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 茲迴向綿續唱和相尋
69 6 desire 若不然者但隨所欲
70 6 chàng to sing / to chant 唱云
71 6 shì matter / thing / item 二者論中多隨事釋難
72 6 to connect / to relate 三者繫緣門
73 6 菩薩 púsà bodhisatta 又當教菩薩
74 6 děng et cetera / and so on 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
75 6 shǒu hand 以佛像前手自燒香
76 6 安樂 ānlè peaceful and happy / content 同生安樂剎
77 6 了義 liǎoyì nītārtha / definitive 二者大乘了義法
78 6 shè to absorb / to assimilate 悲願相攝共變各變因果方成
79 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 或攘臂排為小教
80 6 西方 xīfāng the West 今顯示西方令迴向者
81 6 mother 母名殊勝妙顏
82 6 good fortune / happiness / luck 四眾福門
83 6 néng can / able 而能備舉者實
84 6 guó a country / a state / a kingdom 故其竺國皇州自今觀古
85 5 shì to release / to set free 天台智者已有釋十
86 5 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching 略開四門
87 5 huà to make into / to change into / to transform 雖復化他淨佛
88 5 shí real / true 而能備舉者實
89 5 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 我今淨三業
90 5 yuán fate / predestined affinity 三繫緣門
91 5 shǐ beginning / start 然始生耶
92 5 gas / vapour / fumes 是十氣名為十念
93 5 zài in / at 或著在經論非此備載
94 5 jué to decide / to determine / to judge 遂輒述往生淨土決疑行願二
95 5 è evil / vice 惡逆
96 5 一念 yī niàn one moment / one instant 一念色心羅列遍收於法界
97 5 guān to look at / to watch / to observe 故其竺國皇州自今觀古
98 5 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 故能一一塵中一切剎
99 5 阿彌陀如來 amítuó rúlái Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
100 5 to know / to learn about / to comprehend 或復命終如悉
101 5 can / may / permissible 指源則流可識矣
102 5 big / great / huge / large / major 或大
103 5 shàng top / a high position 一者上為王臣宰官生信樂者
104 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 雖騰光而普示
105 5 hǎi the sea / a sea / the ocean 列宿猶慚於海滴
106 5 世間 shìjiān world / the human world 世間小善尚不能
107 5 彌陀 Mítuó Amitābha 是知彌陀因地
108 5 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 今談淨土唯是大乘了義中
109 5 liú to flow / to spread / to circulate 指源則流可識矣
110 5 shì to vow / to pledge / to swear 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
111 5 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 免信常流執此
112 4 fán ordinary / common 凡及因位容有未了
113 4 qiú to request 終稽首而偏求
114 4 wèi Eighth earthly branch 但世多創染割截未識方隅
115 4 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 化畢還同二乘歸於永滅
116 4 miào wonderful / fantastic 母名殊勝妙顏
117 4 kāi to open 略開四門
118 4 zàn to praise
119 4 故第 gùdì former residence 故第一門如淨良
120 4 chēng to call / to address 果成稱此理而廣舌深讚
121 4 four 四聖法界也
122 4 wén to hear 不見不聞不覺不知
123 4 如此 rúcǐ in this way / so 如此方龍女
124 4 contrary / opposite / backwards / upside down 惡逆
125 4 shí ten 天台智者已有釋十
126 4 普賢 Pǔxián Samantabhadra 文殊普賢
127 4 jiè border / boundary 四聖法界也
128 4 guǒ a result / a consequence 唯果佛聖師
129 4 huò to confuse / to mislead / to baffle 以其言既反經人惑常典
130 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 存心遍禮十方三世一切佛法僧寶
131 4 xún to patrol / to make one's rounds 白月初八日四天王使者巡世
132 4 zuì crime / sin / vice 廣造十惡及五無間一切眾罪
133 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 世間小善尚不能
134 4 二乘 èr shèng the two vehicles 根缺二乘種不生
135 4 xiǎo small / tiny / insignificant 或攘臂排為小教
136 4 nán difficult / arduous / hard 幾務少暇難
137 4 guǎng wide / large / vast 尋廣文
138 4 六根 liù gēn the six sense organs / sadayatana 而由六根三業習不
139 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 淨土百寶莊嚴九品因果
140 4 yuē to speak / to say 或曰
141 4 lüè plan / strategy 然略由三意
142 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 況菩提大道乎
143 4 zhí straight 樂之直濟者也
144 4 to enter 入一切眾生
145 4 第二 dì èr second 第二行願門
146 4 yào to want / to wish for 解行願原始要終不數千言
147 4 行願 xíng yuàn cultivation and vows 遂輒述往生淨土決疑行願二
148 4 power / force / strength 後二門任力所
149 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行故
150 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 眾寶
151 4 聖眾 shèngzhòng holy ones 身遍法界聖眾
152 4 正法 zhèngfǎ proper law 二正法之師
153 4 huá Chinese 使速成華果
154 4 zhǐ to point 指源則流可識矣
155 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 但世多創染割截未識方隅
156 4 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 一禮懺門
157 4 tōng to go through / to open 誠為道德之通衢
158 3 第一 dì yī first 第一決疑門
159 3 shā to brake (a vehicle) 故能一一塵中一切剎
160 3 二門 èrmén two gates / two teachings 茲二門矣
161 3 fèng to offer / to present 奉對諸佛彌陀世尊發
162 3 往生淨土決疑行願二門 Wǎng Shēng Jìng Tǔ Jué Yí Xíng Yuàn Èr Mén Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men 往生淨土決疑行願二門
163 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 為諸法源
164 3 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 歸命懺悔
165 3 shēn deep 淨土深理非
166 3 xún to search / to look for / to seek 茲迴向綿續唱和相尋
167 3 mèi to conceal 昧斯至理則觸類皆迷
168 3 shí knowledge / understanding 但世多創染割截未識方隅
169 3 香爐 xiānglú incense burner / thurible / censer 手執香爐燒眾名香
170 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 十念是淨因要切必不可廢
171 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 身遍法界菩薩摩訶薩
172 3 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 三者佛乘圓教
173 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 十念是淨因要切必不可廢
174 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法有二
175 3 世人 shìrén mankind 為世人盡須觀行
176 3 方便 fāngbiàn convenient 但是體外方便
177 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 一切恭謹一心頂禮常住三寶
178 3 liù six 往生論六卷
179 3 wèn to ask 問小彌陀經
180 3 正因 zhèng yīn the real cause 皆是正因故也
181 3 soil / ground / land 我是博地凡夫世緣纏蓋
182 3 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無觀世音菩薩
183 3 定心 dìngxīn at ease / relaxed 又定心十念逆謗亦生
184 3 九品 jiǔpǐn nine grades 淨土百寶莊嚴九品因果
185 3 jiàn to see 則於菩提中見不清淨
186 3 a period of time / phase / stage 立願要期植往生正
187 3 二種 èr zhǒng two kinds 師有二種
188 3 biàn to change / to alter 二者變起名造
189 3 níng Nanjing 寧容九品之差降也
190 3 chà to differ 實由三無差
191 3 zhōng end / finish / conclusion 終稽首而偏求
192 3 wèi to call 猶清辨謂今
193 3 xián salty / briny 咸舒藻以為盟
194 3 十界 Shí Jiè The Ten Realms 十界依正一念頓足
195 3 to go through / to experience / to take place 凡公臨私養歷涉緣務
196 3 見佛 jiànfó to see the Buddha 佛是我心是我心見佛
197 3 dào way / road / path 道廣遊佛剎
198 3 shōu to receive / to accept 今統彼百家以三疑收盡
199 3 pǐn product / goods / thing 上輩三品
200 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈敏三藏淨土慈悲集三卷
201 3 táo to escape / to run away / to flee 孕質九蓮豈逃乎
202 3 liáng good / virtuous / respectable 良以
203 3 easy / simple 易不
204 3 to stand 附理立
205 3 yuán source / origin 為諸法源
206 3 to lift / to hold up / to raise 而能備舉者實
207 3 xián virtuous / worthy 則鉅賢至聖
208 3 女人 nǚrén woman / women 女人及
209 3 huì dirty / unclean 十方淨穢卷
210 3 yuán won / yuan 信此圓談
211 3 idea 然略由三意
212 3 chí to grasp / to hold 是精持禁戒行世仁慈
213 3 zhuān to monopolize / to take sole possession 一一存心專對唱云
214 3 shǔ to count 解行願原始要終不數千言
215 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌定心作是
216 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 且事既無盡疑亦叵窮
217 3 使 shǐ to make / to cause 使來者不惑
218 3 qīn relatives 如來親記往生
219 3 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
220 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世間小善尚不能
221 3 六齋日 liù zhāi rì six days of abstinence 於六齋日修禮懺法
222 3 seven 懷感法師群疑論七卷
223 3 lín to face / to overlook 臨命終時身心正
224 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 皆說彼國有聲聞弟子
225 3 qián front 以佛像前手自燒香
226 3 zhǒng kind / type 根缺二乘種不生
227 3 guāng light 雖騰光而普示
228 3 惡念 èniàn evil intentions 常遮一切惡念
229 3 問津 wènjīn to make inquiries / to show interest 忽遇問津靡慚濫吹
230 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 逆及謗正法
231 3 zhǐ purport / aim / purpose 此教詮旨圓融因
232 3 jiǎn simple / terse / succinct 潔志之俗富於編簡
233 3 child / son 憶子
234 3 chéng to mount / to climb onto 笑斥作權乘
235 3 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 四眾福門
236 3 便 biàn convenient / handy / easy 安令五逆凡夫十念便登於寶土
237 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 以其言既反經人惑常典
238 2 lín a wood / a forest / a grove 世東林淨社
239 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 但世多創染割截未識方隅
240 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 應日日早晨於常供養道場
241 2 wài outside 一邪外
242 2 未了 wèile unfinished / outstanding (business) / unfulfilled 凡及因位容有未了
243 2 彌陀經 Mítuó Jīng The Amitabha Sutra 問小彌陀經
244 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 善根現前增進
245 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊佛土中無量
246 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 唯果佛聖師
247 2 自然 zìrán nature 今日往生事用隨願自然
248 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 以是因緣長流生死
249 2 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 今顯示西方令迴向者
250 2 bǎi one hundred 淨土百寶莊嚴九品因果
251 2 to bare / to be open / to be exposed 露懺悔
252 2 liǎng two 拜起兩膝著地
253 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸往生
254 2 作惡 zuòè to do evil 設欲作惡
255 2 to leave / to depart / to go away / to part 是則旁羅十方不離當念
256 2 gēn origin / cause / basis 根缺二乘種不生
257 2 國王 guówáng king / monarch 若國王大臣
258 2 jīn gold 二乘賢輩迴心即達於金池也哉
259 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 並天真本具非緣起新成
260 2 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
261 2 道後 dàohòu having completed the path to enlightenment 俟龍華道後方復問津
262 2 shèng to beat / to win / to conquer 一切圓成無勝劣
263 2 第三 dì sān third 唯第二第三略
264 2 身心 shēnxīn body and mind 淨除業障身心皎潔
265 2 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 懺悔發願已
266 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 宋耆山沙門遵式述
267 2 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 所言法者謂眾生心
268 2 服飾 fúshì dress and adornment / trappings 冠帶服飾端莊謹肅
269 2 zhù to inject / to pour into 有人注論引此經文
270 2 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒惑化人非所承也
271 2 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
272 2 làn to flood / to overflow 忽遇問津靡慚濫吹
273 2 to reply / to answer 答佛母恐指
274 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者眾福門
275 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 一邪外
276 2 to cover 無明所覆顛倒迷惑
277 2 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 願此香煙雲遍滿十方界
278 2 huí to return / to revolve 如此則方了迴神億剎實生乎
279 2 qiān one thousand 解行願原始要終不數千言
280 2 xiǎng to think 普熏眾生咸生淨土想
281 2 具足 jùzú complete / full / perfect 理性具足方得
282 2 happy / glad / cheerful / joyful 樂之直濟者也
283 2 guān cap / crown / headgear 遺民屬詞其後冠蓋之士
284 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 一切恭謹一心頂禮常住三寶
285 2 zhí a plant / trees 植栴檀之香幹
286 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 不散專精為功故
287 2 zhǐ to stop / to halt 量時而止
288 2 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬佛常念眾生
289 2 國土 guótǔ territory / country 成正覺已國土隨淨
290 2 燒香 shāo xiāng to burn incense 以佛像前手自燒香
291 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無邊佛土中無量
292 2 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 故華嚴
293 2 心作 xīn zuò karmic activity of the mind 乃至是心作佛是心是佛
294 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現非隱顯
295 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金
296 2 hair 奉對諸佛彌陀世尊發
297 2 白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa 白月初八日四天王使者巡世
298 2 安養 ānyǎng Western Pure Land 維安養寶剎大覺攸贊
299 2 meaning / sense 攝義亦二種一理具二事造並攝
300 2 清淨大海眾 qīngjìng dàhǎi zhòng the monastic community 一心頂禮西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴
301 2 nèi inside / interior 剎那際內苟或事理攸隔
302 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如世人切
303 2 to wait for / to wait until / as soon as 俟龍華道後方復問津
304 2 十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time 十方三世莫不咸
305 2 諸天 zhūtiān devas 若四王親下一切諸天星
306 2 to go round / to encircle 次旋繞法或三匝或七匝
307 2 三福 sānfú three bases of merit 十六觀經三福大同
308 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 若非此心安堪乘運
309 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明所覆顛倒迷惑
310 2 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu 天親龍樹聖賢之儔
311 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 懷同在於剎那
312 2 日日 rìrì every day 於日日中修十念法
313 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 若神珠之頓含
314 2 to gather / to collect 慈敏三藏淨土慈悲集三卷
315 2 róng to hold / to contain 凡及因位容有未了
316 2 to happen upon / to meet with by chance 忽遇問津靡慚濫吹
317 2 chù a place / location / a spot / a point 處令行不殺
318 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 須解須行
319 2 披覽 pīlǎn to pore over a book / to look and admire 易披覽故
320 2 miǎn to spare 免信常流執此
321 2 chén Chen 雖殊途同歸而各陳所見
322 2 王法 wángfǎ the law / the law of the land / the law of a state 依王法當密作願云
323 2 knee 拜起兩膝著地
324 2 zhàng to separate 疑為信障
325 2 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 一切重罪
326 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 臨命終時身心正
327 2 頓足 dùnzú stamp (one's feet) 頓足佛法之妙
328 2 cán to be ashamed 列宿猶慚於海滴
329 2 lèi kind / type / class / category 昧斯至理則觸類皆迷
330 2 信樂 xìn lè joy of believing 一者上為王臣宰官生信樂者
331 2 kǒng fearful / apprehensive 答佛母恐指
332 2 ci 茲迴向綿續唱和相尋
333 2 zhù to dwell / to live / to reside 住妙理遍滿虛空
334 2 yíng to fill 動盈
335 2 sǔn to injure 反經乖理自損損他
336 2 to attain / to reach 達母
337 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 不謗三寶不障出家
338 2 gōng merit 但勤功福寧俟問津
339 2 chéng to bear / to carry / to hold 倒惑化人非所承也
340 2 不知 bùzhī do not know 過此以往不知所裁也
341 2 jué to awake 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
342 2 zhē to cover up / to hide / to conceal 毘盧遮
343 2 xiá leisure / relaxation / spare time 幾務少暇難
344 2 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴
345 2 無數 wúshù countless / innumerable 彼佛常遣無數化佛無數化觀世
346 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 二人相憶二憶念深如是
347 2 高升 gāoshēng to get a promotion 三輩高升
348 2 妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle 問如上所明妙理圓極
349 2 王臣 wáng chén Wang Chen 一者上為王臣宰官生信樂者
350 2 gài a lid / top / cover 遺民屬詞其後冠蓋之士
351 2 affairs / business / matter / activity 幾務少暇難
352 2 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional 者小乘不了義法
353 2 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 是故我歸依
354 2 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 何者先禮佛
355 2 心念 xīn niàn mindfulness 由心憶佛皆心念作願
356 2 shǎo few 幾務少暇難
357 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧亦復然
358 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 一切淨因功德
359 2 存心 cúnxīn deliberate / attentive 存心遍禮十方三世一切佛法僧寶
360 2 sēng a monk 德望之僧
361 2 四行 sì xíng four practices 是知能具修此四行者
362 2 residence / dwelling 居其室出其言不善
363 2 wǎng to go (in a direction) 十方爰來四生利往
364 2 經歷 jīnglì experience 經歷惡道
365 2 miàn side / surface 面奉彌陀與諸聖眾
366 2 yōu distant / far 維安養寶剎大覺攸贊
367 2 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦彌陀經或十六觀經
368 2 常寂光 cháng jí guāng Eternally Tranquil Light 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
369 2 secret / hidden / confidential 不妨密憶前事宛然
370 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 皆說彼國有聲聞弟子
371 2 某甲 mǒujiǎ a certain person 某甲
372 2 zuò seat 企金座而高升
373 2 guì to kneel 即以兩膝跪地
374 2 yīn sound / noise 及皷音王經云
375 2 Germany 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
376 2 shì power / authority 勢至菩薩
377 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 潔志之俗富於編簡
378 2 菩薩道 Púsà Dào Bodhisattva Path 具足菩薩道成就如來香
379 2 a word 遺民屬詞其後冠蓋之士
380 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應日日早晨於常供養道場
381 2 四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 十四日四王太子巡
382 2 bèi to prepare / get ready 或著在經論非此備載
383 2 十六觀經 Shíliù Guān Jīng Sutra on the Sixteen Contemplations 誦彌陀經或十六觀經
384 2 大道 dàdào main street 況菩提大道乎
385 2 大臣 dàchén chancellor / minister 若國王大臣
386 2 qiáng strong / powerful 晨遊玉沼世燈彊喻於河
387 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 潔志之俗富於編簡
388 2 護持 hùchí to protect and uphold 願阿彌陀佛常來護持
389 2 心中 xīnzhōng in mind 一一心中一切心
390 2 chù to touch / to feel 昧斯至理則觸類皆迷
391 2 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally 久久成性任運常憶
392 2 zōng school / sect 或宗經造論
393 2 guāi obedient / well-behaved 反經乖理自損損他
394 2 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 安令五逆凡夫十念便登於寶土
395 2 yún cloud 願此香煙雲遍滿十方界
396 2 to take / to get / to fetch 取大明白權實
397 2 yùn to be pregnant 夕孕金華
398 2 wáng Wang 及皷音王經云
399 2 sufficient / enough 寧逃混濫未足決疑
400 2 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 迦如來及十方諸佛
401 2 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 安令五逆凡夫十念便登於寶土
402 2 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 者小乘不了義法
403 2 宿 to lodge / to stay overnight 列宿猶慚於海滴
404 2 zuò to sit 雖經歷語言去來坐臥種種作務
405 2 迴心 huí xīn to turn the mind towards 二乘賢輩迴心即達於金池也哉
406 2 作願 zuòyuàn Head Rector 依王法當密作願云
407 2 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 剪伊蘭之臭林
408 2 hòu after / later 後二門任力所
409 2 摩訶衍 Móhēyǎn Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle 依於此心顯示摩訶衍義
410 2 chéng honesty / sincerity 誠為道德之通衢
411 1 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena 度眾生同成種智
412 1 to finish / to complete / to exhaust 化畢還同二乘歸於永滅
413 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 縱使隨惡作惡業時心常下耎
414 1 造論 zàolùn composed the treatise 或宗經造論
415 1 太子 tàizǐ a crown prince 十四日四王太子巡
416 1 失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory 若失念數數攝還
417 1 凡聖 fán shèng the ordinary and the divine 凡聖因果
418 1 chén dust / dirt 故能一一塵中一切剎
419 1 相違 xiāngwéi to maintain a distance 母子歷生不相違遠
420 1 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 若作善業皆悉和合
421 1 méng oath / pledge / union 咸舒藻以為盟
422 1 xiǎn to show / to manifest / to display 顯是藉氣
423 1 經藏 jīngzàng Collection of Discourses / Buddhist scriptures / Sūtra Piṭaka / sūtrapiṭaka 自歸於法當願眾生深入經藏智慧如海
424 1 gōng body 華嚴頓談普賢躬陳迴
425 1 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 若了如上法性虛通
426 1 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四明眾福門者
427 1 原始 yuánshǐ first / original / primitive 解行願原始要終不數千言
428 1 jiā jia 迦如來及十方諸佛
429 1 five 唯除五
430 1 alone / independent / single / sole 獨菩薩法
431 1 二事 èr shì two things 攝義亦二種一理具二事造並攝
432 1 book / volume
433 1 chì to scold / to upbraid / to accuse / to reproach 笑斥作權乘
434 1 讚揚 zànyáng to praise / to approve of / to show approval 或伽陀讚揚
435 1 jiē to join 持金臺來迎接我
436 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 二者孝養父母奉事師長
437 1 三繫 sānxì a tripod 三繫緣門
438 1 大同 Dàtóng Datong 十六觀經三福大同
439 1 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 善法
440 1 to ferry 樂之直濟者也
441 1 正對 zhèngduì directly facing 三者正對說者
442 1 母子 mǔzǐ mother and child 母子歷生不相違遠
443 1 語言 yǔyán a language 雖經歷語言去來坐臥種種作務
444 1 成性 chéngxìng to become second nature / by nature 久久成性任運常憶
445 1 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者當深信因果
446 1 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca 縱使隨惡作惡業時心常下耎
447 1 to assemble / to meet together 入賢聖海同正定聚耶
448 1 心如工畫師 xīn rú gōng huà shī The Mind is Like a Painter 心如工畫師
449 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 居其室出其言不善
450 1 to lie 雖經歷語言去來坐臥種種作務
451 1 求生 qiú shēng seeking rebirth 為菩提道求生淨土
452 1 視聽 shì tīng what one sees and hears 視聽分明
453 1 人民 rénmín the people 邪枉人民
454 1 huái bosom / breast 懷同在於剎那
455 1 shāo to burn 手執香爐燒眾名香
456 1 和尚 héshang an abbot / a monk 至於道安和尚
457 1 zhù to help / to assist 助令繁茂
458 1 唯一 wéiyī only / sole 唯一佛乘斯之謂與
459 1 quán perfect 全理緣起知無不為
460 1 xiān first 何者先禮佛
461 1 謹肅 jǐnsù cautious / prudent 冠帶服飾端莊謹肅
462 1 to remember / to memorize / to bear in mind 如來親記往生
463 1 即時 jíshí immediate / prompt / instantaneous 即時若心念若口言
464 1 現身 xiànshēn to show oneself / to appear / (of a deity) to appear in the flesh 現身得見阿彌陀佛及二菩薩
465 1 chuàng to begin / to initiate / to inaugurate / to start / to create 但世多創染割截未識方隅
466 1 解行 jiěxíng to understand and practice 解行願原始要終不數千言
467 1 化佛 huàfó a Buddha image 彼佛常遣無數化佛無數化觀世
468 1 感應道交 gǎnyīng dàojiāo interaction between stimulus and response 別方得感應道交
469 1 一時 yīshí a period of time / a while 一時頓
470 1 初八 chū bā eighth day of a lunar month 白月初八日四天王使者巡世
471 1 有法 yǒufǎ something that exists 我今普為四恩三有法界眾生
472 1 清晨 qīngchén early morning 每日清晨服飾已後
473 1 降生 jiàngshēng to be born 初降生時
474 1 zhōu Zhou Dynasty 一一心塵復互周
475 1 學者 xuézhě scholar 若今之學者見賢思齊
476 1 zǎo splendid / magnificent 咸舒藻以為盟
477 1 extravagant / go with fashion 忽遇問津靡慚濫吹
478 1 to fly 而由六根三業習不
479 1 滿分 mǎnfēn full marks 一心頂禮西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴
480 1 to ladle out / to dip / to pour out 詞愧不文理存或當視菽麥而且辨挹涇
481 1 devoid of content / void / false / empty / vain 若了如上法性虛通
482 1 見聞 jiànwén what one sees and hears / knowledge / information 自作教他見聞隨喜
483 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta 一心頂禮西方安樂土大勢至菩薩無邊光智
484 1 xiàn boundary / limit 但隨氣長短不限佛數
485 1 本心 běnxīn original intent 我行王法非我本心
486 1 district / region / boundary 古今諸師歸心淨域
487 1 不見 bújiàn to not see 不見不聞不覺不知
488 1 一生 yīshēng all one's life 要盡此一生不得一日暫廢
489 1 境內 jìngnèi within the borders / domestic 四者於六齋日勅諸境內
490 1 男子 nánzǐ a man 或轉成男子
491 1 佛法僧 Fó Fǎ Sēng the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism 存心遍禮十方三世一切佛法僧寶
492 1 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha 具足菩薩道成就如來香
493 1 使者 shǐzhě an emissary / an envoy 白月初八日四天王使者巡世
494 1 千萬 qiānwàn ten million 百千萬劫永無出期
495 1 to protect / to guard 次使繫心愛護長養
496 1 gāo grease / fat 故第三門如霔以膏雨
497 1 誹謗 fěibàng to slander 唯除五逆誹謗正法
498 1 業障 yèzhàng karmāvaraṇa / a karmic obstruction 淨除業障身心皎潔
499 1 斷除 duànchú to eliminate 悉願斷除三障
500 1 大願 dà yuàn a vow 大智大願力

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 38 Buddha / Awakened One 唯果佛聖師
2 38 this / these 或著在經論非此備載
3 38 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 樂之直濟者也
4 35 ruò to seem / to be like / as 若神珠之頓含
5 33 not / no 易不
6 28 xīn heart 修成萬法乃不由心具
7 28 shì is / are / am / to be 彌勒未是遍知
8 27 shēng to be born / to give birth 一者上為王臣宰官生信樂者
9 26 zhī him / her / them / that 天親龍樹聖賢之儔
10 23 to doubt / to disbelieve 遂輒述往生淨土決疑行願二
11 22 in / at 列宿猶慚於海滴
12 22 huò or / either / else 或別譯願
13 22 I / me / my 我心既然生佛體
14 21 to reach 今舉大綱及略出行相
15 21 sān three 三疑自
16 21 yuàn to hope / to wish / to desire 或別譯願
17 20 mén door / gate / doorway / gateway
18 20 jìng clean 世東林淨社
19 19 such as / for example / for instance 或復命終如悉
20 19 jīn today / modern / present / current / this / now 故其竺國皇州自今觀古
21 19 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 遂輒述往生淨土決疑行願二
22 19 一切 yīqiè all / every / everything 一一心中一切心
23 18 wèi for / to 誠為道德之通衢
24 18 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 雖騰光而普示
25 18 yún cloud 云乎
26 17 zhōng middle 二者論中多隨事釋難
27 16 to remember / to reflect upon 若憶不
28 16 dāng to be / to act as / to serve as 詞愧不文理存或當視菽麥而且辨挹涇
29 16 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 如佛眾生然
30 15 also / too 樂之直濟者也
31 15 shēn human body / torso 十界之內身土淨穢何法不在
32 15 naturally / of course / certainly 故其竺國皇州自今觀古
33 15 his / hers / its / theirs 故其竺國皇州自今觀古
34 15 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故其竺國皇州自今觀古
35 15 that / those
36 14 method / way 二疑法
37 14 one 一疑師
38 14 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 二者大乘了義法
39 14 also / too 且事既無盡疑亦叵窮
40 14 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 一念色心羅列遍收於法界
41 14 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 倒惑化人非所承也
42 13 rén person / people / a human being 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
43 13 so as to / in order to 良以
44 13 十念 shí niàn to chant ten times 安令五逆凡夫十念便登於寶土
45 13 zhū all / many / various 古今諸師歸心淨域
46 13 no 曾無一
47 13 dàn but / yet / however 但世多創染割截未識方隅
48 13 cháng always / ever / often / frequently / constantly
49 13 otherwise / but / however 則鉅賢至聖
50 12 biàn turn / one time 一念色心羅列遍收於法界
51 12 reason / logic / truth 附理立
52 12 already / afterwards 天台智者已有釋十
53 11 suī although / even though 雖騰光而普示
54 11 xiāng each other / one another / mutually 茲迴向綿續唱和相尋
55 11 yǒu is / are / to exist 天台智者已有釋十
56 11 earth / soil / dirt 而云彼土亦有女
57 11 xíng to walk / to move 問況九品生相各有行類
58 11 一心 yīxīn wholeheartedly 一切恭謹一心頂禮常住三寶
59 11 èr two 遂輒述往生淨土決疑行願二
60 10 fēi not / non- / un- 或著在經論非此備載
61 10 zhī to know 全理緣起知無不為
62 10 zuò to do 笑斥作權乘
63 10 promptly / right away / immediately 即其
64 10 頂禮 dǐnglǐ to bow in a kneeling position with head touching the ground 一切恭謹一心頂禮常住三寶
65 10 fāng square / quadrilateral / one side 但世多創染割截未識方隅
66 10 lìng to make / to cause to be / to lead 今顯示西方令迴向者
67 9 suí to follow 二者論中多隨事釋難
68 9 shì a generation 晨遊玉沼世燈彊喻於河
69 9 zào to make / to build / to manufacture 造種種五陰
70 9 de potential marker 別方得感應道交
71 9 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed
72 9 shí time / a point or period of time 初降生時
73 9 shī teacher 一疑師
74 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 修成萬法乃不由心具
75 8 yīn because 此教詮旨圓融因
76 8 往生 wǎng shēng a future life 遂輒述往生淨土決疑行願二
77 8 niàn to read aloud 二十念門
78 8 a time 正在次門
79 8 jiē all / each and every / in all cases 皆說彼國有聲聞弟子
80 8 jìn to the greatest extent / utmost 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
81 8 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 三者正對說者
82 8 míng measure word for people 母名殊勝妙顏
83 8 wěi yes 唯第二第三略
84 7 zhèng upright / straight 往來法界正協唯心
85 7 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 迦如來及十方諸佛
86 7 懺悔 chànhuǐ to confess / to repent 懺悔
87 7 rán correct / right / certainly 然略由三意
88 7 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者上為王臣宰官生信樂者
89 7 二者 èrzhě the two / both 二者論中多隨事釋難
90 7 xiū to decorate / to embellish 修成萬法乃不由心具
91 7 zhòng many / numerous 眾寶
92 7 念佛 niàn Fó to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha 念佛之心亦應如是
93 7 yòu again / also 又當教菩薩
94 7 yán to speak / to say / said 以其言既反經人惑常典
95 7 十方 shí fāng the ten directions 十方爰來四生利往
96 7 lùn to comment / to discuss 疑論
97 7 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 植栴檀之香幹
98 7 day of the month / a certain day 白月初八日四天王使者巡世
99 7 tóng like / same / similar 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
100 7 xìn to believe / to trust
101 7 juǎn to coil / to roll 往生論六卷
102 6 lái to come 十方爰來四生利往
103 6 wén writing / text
104 6 míng bright / brilliant 今直明一理
105 6 經云 jīng yún the sutra says 及皷音王經云
106 6 jīng to go through / to experience 以其言既反經人惑常典
107 6 to arise / to get up 拜起兩膝著地
108 6 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 凡聖因果
109 6 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 願阿彌陀佛常來護持
110 6 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 茲迴向綿續唱和相尋
111 6 desire 若不然者但隨所欲
112 6 and 唯一佛乘斯之謂與
113 6 chàng to sing / to chant 唱云
114 6 shì matter / thing / item 二者論中多隨事釋難
115 6 to connect / to relate 三者繫緣門
116 6 菩薩 púsà bodhisatta 又當教菩薩
117 6 děng et cetera / and so on 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
118 6 shǒu hand 以佛像前手自燒香
119 6 ěr thus / so / like that
120 6 安樂 ānlè peaceful and happy / content 同生安樂剎
121 6 zhì to / until 勢至菩薩
122 6 了義 liǎoyì nītārtha / definitive 二者大乘了義法
123 6 shè to absorb / to assimilate 悲願相攝共變各變因果方成
124 6 jiāo to teach / to educate / to instruct 或攘臂排為小教
125 6 西方 xīfāng the West 今顯示西方令迴向者
126 6 mother 母名殊勝妙顏
127 6 good fortune / happiness / luck 四眾福門
128 6 néng can / able 而能備舉者實
129 6 guó a country / a state / a kingdom 故其竺國皇州自今觀古
130 5 shì to release / to set free 天台智者已有釋十
131 5 necessary / must 為世人盡須觀行
132 5 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching 略開四門
133 5 huà to make into / to change into / to transform 雖復化他淨佛
134 5 shí real / true 而能備舉者實
135 5 xià next 若其中下之流六品生因
136 5 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions 我今淨三業
137 5 kuàng moreover / how much the more 況其邇者乎
138 5 yuán fate / predestined affinity 三繫緣門
139 5 chū to go out / to leave 居其室出其言不善
140 5 shǐ beginning / start 然始生耶
141 5 chú except / besides 唯除五
142 5 gas / vapour / fumes 是十氣名為十念
143 5 zài in / at 或著在經論非此備載
144 5 expresses question or doubt 云乎
145 5 jué to decide / to determine / to judge 遂輒述往生淨土決疑行願二
146 5 è evil / vice 惡逆
147 5 一念 yī niàn one moment / one instant 一念色心羅列遍收於法界
148 5 guān to look at / to watch / to observe 故其竺國皇州自今觀古
149 5 again / more / repeatedly 俟龍華道後方復問津
150 5 qiē to cut / to mince / to slice / to carve 故能一一塵中一切剎
151 5 yīng should / ought 亦應復有女人
152 5 阿彌陀如來 amítuó rúlái Amitabha Buddha / Amitābha Buddha 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
153 5 to know / to learn about / to comprehend 或復命終如悉
154 5 can / may / permissible 指源則流可識矣
155 5 big / great / huge / large / major 或大
156 5 shàng top / a high position 一者上為王臣宰官生信樂者
157 5 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 雖騰光而普示
158 5 乃至 nǎizhì and even 乃至是心作佛是心是佛
159 5 hǎi the sea / a sea / the ocean 列宿猶慚於海滴
160 5 世間 shìjiān world / the human world 世間小善尚不能
161 5 彌陀 Mítuó Amitābha 是知彌陀因地
162 5 tán to speak / to talk / to converse / to chat / to discuss 今談淨土唯是大乘了義中
163 5 liú to flow / to spread / to circulate 指源則流可識矣
164 5 yóu follow / from / it is for...to 然略由三意
165 5 shì to vow / to pledge / to swear 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
166 5 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 免信常流執此
167 4 fán ordinary / common 凡及因位容有未了
168 4 qiú to request 終稽首而偏求
169 4 wèi Eighth earthly branch 但世多創染割截未識方隅
170 4 歸於 guīyú to belong to / affiliated to 化畢還同二乘歸於永滅
171 4 final particle 茲二門矣
172 4 miào wonderful / fantastic 母名殊勝妙顏
173 4 kāi to open 略開四門
174 4 zàn to praise
175 4 故第 gùdì former residence 故第一門如淨良
176 4 chēng to call / to address 果成稱此理而廣舌深讚
177 4 four 四聖法界也
178 4 wén to hear 不見不聞不覺不知
179 4 如此 rúcǐ in this way / so 如此方龍女
180 4 contrary / opposite / backwards / upside down 惡逆
181 4 shí ten 天台智者已有釋十
182 4 普賢 Pǔxián Samantabhadra 文殊普賢
183 4 yǒng perpetually / eternally / forever 渭而永分
184 4 jiè border / boundary 四聖法界也
185 4 guǒ a result / a consequence 唯果佛聖師
186 4 復有 fùyǒu moreover / once again 復有
187 4 he / him 反經乖理自損損他
188 4 huò to confuse / to mislead / to baffle 以其言既反經人惑常典
189 4 propriety / social custom / manners / courtesy / etiquette 存心遍禮十方三世一切佛法僧寶
190 4 each 雖殊途同歸而各陳所見
191 4 xún to patrol / to make one's rounds 白月初八日四天王使者巡世
192 4 zuì crime / sin / vice 廣造十惡及五無間一切眾罪
193 4 不能 bù néng cannot / must not / should not 世間小善尚不能
194 4 二乘 èr shèng the two vehicles 根缺二乘種不生
195 4 xiǎo small / tiny / insignificant 或攘臂排為小教
196 4 nán difficult / arduous / hard 幾務少暇難
197 4 guǎng wide / large / vast 尋廣文
198 4 六根 liù gēn the six sense organs / sadayatana 而由六根三業習不
199 4 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 淨土百寶莊嚴九品因果
200 4 yuē to speak / to say 或曰
201 4 lüè plan / strategy 然略由三意
202 4 what / where / which 十界之內身土淨穢何法不在
203 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 況菩提大道乎
204 4 zhí straight 樂之直濟者也
205 4 to enter 入一切眾生
206 4 cóng from 且首從晉
207 4 第二 dì èr second 第二行願門
208 4 this 斯亦未了
209 4 dùn a time / a meal 一時頓
210 4 yào to want / to wish for 解行願原始要終不數千言
211 4 行願 xíng yuàn cultivation and vows 遂輒述往生淨土決疑行願二
212 4 power / force / strength 後二門任力所
213 4 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行故
214 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 眾寶
215 4 聖眾 shèngzhòng holy ones 身遍法界聖眾
216 4 正法 zhèngfǎ proper law 二正法之師
217 4 一一 yīyī one by one / one after another 故能一一塵中一切剎
218 4 huá Chinese 使速成華果
219 4 zhǐ to point 指源則流可識矣
220 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 但世多創染割截未識方隅
221 4 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession 一禮懺門
222 4 tōng to go through / to open 誠為道德之通衢
223 4 如是 rúshì thus / so 如是稱念
224 4 bìng and / furthermore / also 並天真本具非緣起新成
225 3 第一 dì yī first 第一決疑門
226 3 shā to brake (a vehicle) 故能一一塵中一切剎
227 3 二門 èrmén two gates / two teachings 茲二門矣
228 3 fèng to offer / to present 奉對諸佛彌陀世尊發
229 3 往生淨土決疑行願二門 Wǎng Shēng Jìng Tǔ Jué Yí Xíng Yuàn Èr Mén Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men 往生淨土決疑行願二門
230 3 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 為諸法源
231 3 歸命 guīmìng namo / to pay respect to / to take refuge 歸命懺悔
232 3 shēn deep 淨土深理非
233 3 xún to search / to look for / to seek 茲迴向綿續唱和相尋
234 3 mèi to conceal 昧斯至理則觸類皆迷
235 3 shí knowledge / understanding 但世多創染割截未識方隅
236 3 香爐 xiānglú incense burner / thurible / censer 手執香爐燒眾名香
237 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 十念是淨因要切必不可廢
238 3 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 身遍法界菩薩摩訶薩
239 3 佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna 三者佛乘圓教
240 3 fèi to abrogate / to terminate / to abandon / to discard 十念是淨因要切必不可廢
241 3 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 佛法有二
242 3 世人 shìrén mankind 為世人盡須觀行
243 3 方便 fāngbiàn convenient 但是體外方便
244 3 le completion of an action 復有了不了義
245 3 according to 依於此心顯示摩訶衍義
246 3 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya 一切恭謹一心頂禮常住三寶
247 3 liù six 往生論六卷
248 3 wèn to ask 問小彌陀經
249 3 正因 zhèng yīn the real cause 皆是正因故也
250 3 soil / ground / land 我是博地凡夫世緣纏蓋
251 3 bié do not / must not 或別譯願
252 3 南無 nánmó namo / to pay respect to / to take refuge 南無觀世音菩薩
253 3 定心 dìngxīn at ease / relaxed 又定心十念逆謗亦生
254 3 九品 jiǔpǐn nine grades 淨土百寶莊嚴九品因果
255 3 jiàn to see 則於菩提中見不清淨
256 3 a period of time / phase / stage 立願要期植往生正
257 3 二種 èr zhǒng two kinds 師有二種
258 3 biàn to change / to alter 二者變起名造
259 3 níng Nanjing 寧容九品之差降也
260 3 chà to differ 實由三無差
261 3 zhōng end / finish / conclusion 終稽首而偏求
262 3 wèi to call 猶清辨謂今
263 3 xián salty / briny 咸舒藻以為盟
264 3 十界 Shí Jiè The Ten Realms 十界依正一念頓足
265 3 to go through / to experience / to take place 凡公臨私養歷涉緣務
266 3 見佛 jiànfó to see the Buddha 佛是我心是我心見佛
267 3 dào way / road / path 道廣遊佛剎
268 3 shōu to receive / to accept 今統彼百家以三疑收盡
269 3 gèng more / even more 更何所惑
270 3 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故今頂禮
271 3 pǐn product / goods / thing 上輩三品
272 3 to be kind / to be charitable / to be benevolent 慈敏三藏淨土慈悲集三卷
273 3 táo to escape / to run away / to flee 孕質九蓮豈逃乎
274 3 liáng good / virtuous / respectable 良以
275 3 easy / simple 易不
276 3 to stand 附理立
277 3 yuán source / origin 為諸法源
278 3 to lift / to hold up / to raise 而能備舉者實
279 3 xián virtuous / worthy 則鉅賢至聖
280 3 女人 nǚrén woman / women 女人及
281 3 huì dirty / unclean 十方淨穢卷
282 3 yuán won / yuan 信此圓談
283 3 idea 然略由三意
284 3 chí to grasp / to hold 是精持禁戒行世仁慈
285 3 不然 bùrán or else / otherwise / if not 答此不然也
286 3 zhuān to monopolize / to take sole possession 一一存心專對唱云
287 3 shǔ to count 解行願原始要終不數千言
288 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌定心作是
289 3 無盡 wújìn endless / inexhaustible 且事既無盡疑亦叵窮
290 3 使 shǐ to make / to cause 使來者不惑
291 3 qǐng unit of area equal to 100 mu or 6.6667 hectacres 一剎那頃生在佛前
292 3 qīn relatives 如來親記往生
293 3 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
294 3 yóu also / as if / still 列宿猶慚於海滴
295 3 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 世間小善尚不能
296 3 六齋日 liù zhāi rì six days of abstinence 於六齋日修禮懺法
297 3 seven 懷感法師群疑論七卷
298 3 qiě moreover / also 且首從晉
299 3 lín to face / to overlook 臨命終時身心正
300 3 弟子 dìzi disciple / follower / student 皆說彼國有聲聞弟子
301 3 qián front 以佛像前手自燒香
302 3 zhǒng kind / type 根缺二乘種不生
303 3 guāng light 雖騰光而普示
304 3 惡念 èniàn evil intentions 常遮一切惡念
305 3 問津 wènjīn to make inquiries / to show interest 忽遇問津靡慚濫吹
306 3 bàng to slander / to defame / to speak ill of 逆及謗正法
307 3 zhǐ purport / aim / purpose 此教詮旨圓融因
308 3 jiǎn simple / terse / succinct 潔志之俗富於編簡
309 3 child / son 憶子
310 3 chéng to mount / to climb onto 笑斥作權乘
311 3 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 四眾福門
312 3 便 biàn convenient / handy / easy 安令五逆凡夫十念便登於寶土
313 2 fǎn reverse / opposite / wrong side out or up 以其言既反經人惑常典
314 2 lín a wood / a forest / a grove 世東林淨社
315 2 rǎn to be contagious / to catch (illness) 但世多創染割截未識方隅
316 2 道場 dàochǎng place of practice / a Dharma center 應日日早晨於常供養道場
317 2 wài outside 一邪外
318 2 未了 wèile unfinished / outstanding (business) / unfulfilled 凡及因位容有未了
319 2 彌陀經 Mítuó Jīng The Amitabha Sutra 問小彌陀經
320 2 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 善根現前增進
321 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊佛土中無量
322 2 shèng divine / holy / sacred / ārya 唯果佛聖師
323 2 自然 zìrán nature 今日往生事用隨願自然
324 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 以是因緣長流生死
325 2 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 今顯示西方令迴向者
326 2 bǎi one hundred 淨土百寶莊嚴九品因果
327 2 to bare / to be open / to be exposed 露懺悔
328 2 liǎng two 拜起兩膝著地
329 2 quàn to advise / to urge / to exhort / to persuade 勸往生
330 2 wéi only / solely / alone
331 2 作惡 zuòè to do evil 設欲作惡
332 2 to leave / to depart / to go away / to part 是則旁羅十方不離當念
333 2 gēn origin / cause / basis 根缺二乘種不生
334 2 國王 guówáng king / monarch 若國王大臣
335 2 jīn gold 二乘賢輩迴心即達於金池也哉
336 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 並天真本具非緣起新成
337 2 gǒu in a sordid way 剎那際內苟或事理攸隔
338 2 二十三 èrshísān 23 / twenty-three 劉雷等十八賢洎一百二十三人同誓
339 2 道後 dàohòu having completed the path to enlightenment 俟龍華道後方復問津
340 2 shèng to beat / to win / to conquer 一切圓成無勝劣
341 2 第三 dì sān third 唯第二第三略
342 2 身心 shēnxīn body and mind 淨除業障身心皎潔
343 2 無不 wúbù not lacking 無不從心造
344 2 發願 fā yuàn to make a vow / praṇidhānaṃ 懺悔發願已
345 2 shù to state / to tell / to narrate / to relate 宋耆山沙門遵式述
346 2 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 所言法者謂眾生心
347 2 服飾 fúshì dress and adornment / trappings 冠帶服飾端莊謹肅
348 2 zhù to inject / to pour into 有人注論引此經文
349 2 dǎo to fall / to collapse / to topple 倒惑化人非所承也
350 2 至心 zhìxīn sincerity 至心懺悔
351 2 làn to flood / to overflow 忽遇問津靡慚濫吹
352 2 to reply / to answer 答佛母恐指
353 2 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者眾福門
354 2 xié demonic / iniquitous / nefarious / evil 一邪外
355 2 to cover 無明所覆顛倒迷惑
356 2 遍滿 biànmǎn to extend / to fill 願此香煙雲遍滿十方界
357 2 huí to return / to revolve 如此則方了迴神億剎實生乎
358 2 hái also / in addition / more 化畢還同二乘歸於永滅
359 2 qiān one thousand 解行願原始要終不數千言
360 2 xiǎng to think 普熏眾生咸生淨土想
361 2 具足 jùzú complete / full / perfect 理性具足方得
362 2 happy / glad / cheerful / joyful 樂之直濟者也
363 2 guān cap / crown / headgear 遺民屬詞其後冠蓋之士
364 2 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 一切恭謹一心頂禮常住三寶
365 2 zhí a plant / trees 植栴檀之香幹
366 2 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 不散專精為功故
367 2 zhǐ to stop / to halt 量時而止
368 2 to make an analogy / to use as a simile / to give an example / for example / 譬佛常念眾生
369 2 國土 guótǔ territory / country 成正覺已國土隨淨
370 2 燒香 shāo xiāng to burn incense 以佛像前手自燒香
371 2 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 無邊佛土中無量
372 2 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 故華嚴
373 2 心作 xīn zuò karmic activity of the mind 乃至是心作佛是心是佛
374 2 xiàn to appear / to manifest / to become visible 現非隱顯
375 2 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin 一心頂禮西方安樂土觀世音菩薩萬億紫金
376 2 hair 奉對諸佛彌陀世尊發
377 2 白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa 白月初八日四天王使者巡世
378 2 安養 ānyǎng Western Pure Land 維安養寶剎大覺攸贊
379 2 meaning / sense 攝義亦二種一理具二事造並攝
380 2 清淨大海眾 qīngjìng dàhǎi zhòng the monastic community 一心頂禮西方安樂土清淨大海眾滿分二嚴
381 2 nèi inside / interior 剎那際內苟或事理攸隔
382 2 譬如 pìrú for examlpe 譬如世人切
383 2 to wait for / to wait until / as soon as 俟龍華道後方復問津
384 2 十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time 十方三世莫不咸
385 2 諸天 zhūtiān devas 若四王親下一切諸天星
386 2 to go round / to encircle 次旋繞法或三匝或七匝
387 2 三福 sānfú three bases of merit 十六觀經三福大同
388 2 yùn to move / to transport / to use / to apply 若非此心安堪乘運
389 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 無明所覆顛倒迷惑
390 2 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu 天親龍樹聖賢之儔
391 2 剎那 chànà kṣaṇa / an instant 懷同在於剎那
392 2 already / since 以其言既反經人惑常典
393 2 日日 rìrì every day 於日日中修十念法
394 2 shén divine / mysterious / magical / supernatural 若神珠之頓含
395 2 to gather / to collect 慈敏三藏淨土慈悲集三卷
396 2 róng to hold / to contain 凡及因位容有未了
397 2 to happen upon / to meet with by chance 忽遇問津靡慚濫吹
398 2 chù a place / location / a spot / a point 處令行不殺
399 2 jiě to loosen / to unfasten / to untie 須解須行
400 2 披覽 pīlǎn to pore over a book / to look and admire 易披覽故
401 2 miǎn to spare 免信常流執此
402 2 chén Chen 雖殊途同歸而各陳所見
403 2 王法 wángfǎ the law / the law of the land / the law of a state 依王法當密作願云
404 2 zhǎng director / chief / head / elder 以是因緣長流生死
405 2 knee 拜起兩膝著地
406 2 zhàng to separate 疑為信障
407 2 重罪 zhòngzuì a serious crime / a felony / a serious wrongdoing 一切重罪
408 2 命終 mìng zhōng to die / to end a life 臨命終時身心正
409 2 頓足 dùnzú stamp (one's feet) 頓足佛法之妙
410 2 cán to be ashamed 列宿猶慚於海滴
411 2 lèi kind / type / class / category 昧斯至理則觸類皆迷
412 2 即便 jíbiàn even if / even though 已即便禮佛
413 2 信樂 xìn lè joy of believing 一者上為王臣宰官生信樂者
414 2 kǒng fearful / apprehensive 答佛母恐指
415 2 ci 茲迴向綿續唱和相尋
416 2 zhù to dwell / to live / to reside 住妙理遍滿虛空
417 2 yíng to fill 動盈
418 2 sǔn to injure 反經乖理自損損他
419 2 to attain / to reach 達母
420 2 出家 chūjiā leaving home / to become a monk or nun 不謗三寶不障出家
421 2 gōng merit 但勤功福寧俟問津
422 2 chéng to bear / to carry / to hold 倒惑化人非所承也
423 2 不知 bùzhī do not know 過此以往不知所裁也
424 2 jué to awake 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
425 2 zhē to cover up / to hide / to conceal 毘盧遮
426 2 xiá leisure / relaxation / spare time 幾務少暇難
427 2 zāi exclamatory particle 二乘賢輩迴心即達於金池也哉
428 2 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 一心頂禮方便聖居土阿彌陀如來解脫相嚴
429 2 無數 wúshù countless / innumerable 彼佛常遣無數化佛無數化觀世
430 2 憶念 yìniàn to remember / to recall 二人相憶二憶念深如是
431 2 高升 gāoshēng to get a promotion 三輩高升
432 2 gòng together 悲願相攝共變各變因果方成
433 2 妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle 問如上所明妙理圓極
434 2 王臣 wáng chén Wang Chen 一者上為王臣宰官生信樂者
435 2 gài a lid / top / cover 遺民屬詞其後冠蓋之士
436 2 affairs / business / matter / activity 幾務少暇難
437 2 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional 者小乘不了義法
438 2 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem 是故我歸依
439 2 禮佛 lǐ fó to worship the Buddha 何者先禮佛
440 2 心念 xīn niàn mindfulness 由心憶佛皆心念作願
441 2 shǎo few 幾務少暇難
442 2 智慧 zhìhuì wisdom 智慧亦復然
443 2 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 一切淨因功德
444 2 存心 cúnxīn deliberate / attentive 存心遍禮十方三世一切佛法僧寶
445 2 sēng a monk 德望之僧
446 2 四行 sì xíng four practices 是知能具修此四行者
447 2 residence / dwelling 居其室出其言不善
448 2 wǎng to go (in a direction) 十方爰來四生利往
449 2 經歷 jīnglì experience 經歷惡道
450 2 miàn side / surface 面奉彌陀與諸聖眾
451 2 yōu distant / far 維安養寶剎大覺攸贊
452 2 sòng to recite / to read aloud / to recite from memory 誦彌陀經或十六觀經
453 2 常寂光 cháng jí guāng Eternally Tranquil Light 一心頂禮常寂光淨土阿彌陀如來清淨妙法
454 2 secret / hidden / confidential 不妨密憶前事宛然
455 2 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 皆說彼國有聲聞弟子
456 2 既然 jìrán since / as / this being the case 一念既然一塵亦
457 2 某甲 mǒujiǎ a certain person 某甲
458 2 zuò seat 企金座而高升
459 2 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 造種種五陰
460 2 guì to kneel 即以兩膝跪地
461 2 yīn sound / noise 及皷音王經云
462 2 Germany 此則覺德鴻儒盡摛毫而作誓
463 2 mutually 一一心塵復互周
464 2 final interogative 然始生耶
465 2 shì power / authority 勢至菩薩
466 2 zhì a sign / a mark / a flag / a banner 潔志之俗富於編簡
467 2 有人 yǒurén a person / anyone / someone 有人注論引此經文
468 2 菩薩道 Púsà Dào Bodhisattva Path 具足菩薩道成就如來香
469 2 a word 遺民屬詞其後冠蓋之士
470 2 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 應日日早晨於常供養道場
471 2 四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 十四日四王太子巡
472 2 bèi to prepare / get ready 或著在經論非此備載
473 2 十六觀經 Shíliù Guān Jīng Sutra on the Sixteen Contemplations 誦彌陀經或十六觀經
474 2 běn measure word for books 並天真本具非緣起新成
475 2 大道 dàdào main street 況菩提大道乎
476 2 大臣 dàchén chancellor / minister 若國王大臣
477 2 qiáng strong / powerful 晨遊玉沼世燈彊喻於河
478 2 biān to edit / to compile / to write / to compose 潔志之俗富於編簡
479 2 護持 hùchí to protect and uphold 願阿彌陀佛常來護持
480 2 心中 xīnzhōng in mind 一一心中一切心
481 2 chù to touch / to feel 昧斯至理則觸類皆迷
482 2 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally 久久成性任運常憶
483 2 zuì most / extremely / exceedingly 最上最勝
484 2 zōng school / sect 或宗經造論
485 2 guāi obedient / well-behaved 反經乖理自損損他
486 2 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 安令五逆凡夫十念便登於寶土
487 2 yún cloud 願此香煙雲遍滿十方界
488 2 to take / to get / to fetch 取大明白權實
489 2 yùn to be pregnant 夕孕金華
490 2 wáng Wang 及皷音王經云
491 2 sufficient / enough 寧逃混濫未足決疑
492 2 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions 迦如來及十方諸佛
493 2 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 安令五逆凡夫十念便登於寶土
494 2 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 者小乘不了義法
495 2 宿 to lodge / to stay overnight 列宿猶慚於海滴
496 2 zuò to sit 雖經歷語言去來坐臥種種作務
497 2 迴心 huí xīn to turn the mind towards 二乘賢輩迴心即達於金池也哉
498 2 作願 zuòyuàn Head Rector 依王法當密作願云
499 2 chòu to smell / to stink / to emit a foul odor 剪伊蘭之臭林
500 2 hòu after / later 後二門任力所

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha
re
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
shēng birth
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
self / ātman / attan
yuàn a vow
 1. jìng
 2. jìng
 3. jìng
 4. jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
Thus
净土 淨土
 1. Jìng Tǔ
 2. Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀如来 阿彌陀如來 amítuó rúlái Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
安乐集 安樂集 Ānlè Jí Anle Ji
安养 安養 ānyǎng Western Pure Land
遍一切处 遍一切處 biànyīqiēchù Vairocana
成就如来 成就如來 Chéngjiù Rúlái Amoghasiddhi Buddha
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
道安 Dào Ān Dao An
道綽 Dào Chuò Dao Chuo
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大势至 大勢至 Dàshìzhì Mahasthamaprapta Bodhisattva
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahasthamaprapta Bodhisattva / Mahāsthāmaprāpta
大同 Dàtóng
 1. Datong
 2. datong / Grand Unity
阿弥陀佛 阿彌陀佛 Ēmítuó Fó
 1. Amitabha Buddha / Amitābha Buddha
 2. Amitabha Buddha
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛母 fómǔ
 1. Buddha's mother
 2. a bodhisattva / a consort
 3. Prajñāpāramitā
 4. Dharma
观世音菩萨 觀世音菩薩 Guānshìyīn Púsà Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
观音 觀音 Guānyīn
 1. Guanyin Bodhisattva / Avalokiteśvara / Avalokitesvara / Guanyin
 2. Avalokitesvara
怀感 懷感 Huái Gǎn Huai Gan
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
极乐世界 極樂世界 jílè shìjiè
 1. Western Pure Land / Sukhāvatī
 2. Pure Land of Ultimate Bliss
jìn
 1. shanxi
 2. jin [dynasty]
 3. to move forward / to promote / to advance
 4. to raise
 5. Jin [state]
 6. Jin
经部 經部 jīng bù Sautrāntika / Sautrantika
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金华 金華 jīnhuà Jinhua
金台 金臺 jīntái Jintai
楞严 楞嚴 Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
礼忏 禮懺 Lǐ Chàn liturgy for confession
龙树 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna
龙女 龍女 Lóngnǚ Dragon Daughter
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
弥陀 彌陀 Mítuó
 1. Amitābha
 2. Amitabha
弥陀经 彌陀經 Mítuó Jīng The Amitabha Sutra
摩诃衍 摩訶衍 Móhēyǎn
 1. Mahāyāna / Mahayana / the Great Vehicle
 2. Mahayana [monk]
 3. Mahayana
毘卢 毘盧 pílú Vairocana
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤 普賢 Pǔxián Samantabhadra
普贤观经 普賢觀經 Pǔxián Guān Jīng Samantabhadra Sutra
起信论 起信論 Qǐ Xìn Lùn Treatise on the Awakening of Faith in the Mahāyāna / Dasheng Qixin Lun
清辨 Qīng Biàn Bhāviveka
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如观 如觀 Rú Guān Ru Guan
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
胜友 勝友 shèng yǒu Viśeṣamitra
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十方诸佛 十方諸佛 Shí Fāng zhū Fó the Buddhas of the Ten Directions
十界 Shí Jiè The Ten Realms
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
十六观经 十六觀经 Shíliù Guān Jīng
 1. Sutra on the Sixteen Contemplations
 2. Contemplation Sutra / Sutra on the Visualization of Immeasurable Life / Guan Wuliangshou jing
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四生 Sì Shēng Four Types of Birth
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
四王 Sì Wáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
sòng
 1. Song dynasty
 2. Song
 3. Liu Song Dynasty
娑婆世界 Suōpó Shìjiè Saha World / Sahā World / the World of Suffering
天亲 天親 Tiān Qīn Vasubandhu / Vasubandu
天台 Tiāntái
 1. Tiantai / T'ien-tai
 2. Tiantai / Tiantai School
天台智者 Tiāntái zhìzhě Zhi Yi / Chih-i
王臣 wáng chén Wang Chen
往生净土决疑行愿二门 往生淨土決疑行願二門 Wǎng Shēng Jìng Tǔ Jué Yí Xíng Yuàn Èr Mén Wang Sheng Jing Tu Jue Yi Xing Yuan Er Men
wèi Wei River
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
五无间 五無間 Wǔ Wú Jiān
 1. Avici Hell / Avīci Hell
 2. the Five Unpardonable Sins
无贪 無貪 wútān non-attachment / alobha
无障碍 無障礙 wúzhàngài Asaṅga
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
西方 xīfāng
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
zhòu
 1. daytime
 2. Zhou
 3. Zhou
zhú
 1. Zhu
 2. India
 3. bamboo
遵式 Zūn Shì Zun Shi
作愿 作願 zuòyuàn Head Rector

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 405.

Simplified Traditional Pinyin English
ān
 1. an
 2. Ease
安乐 安樂 ānlè Stability and Happiness
白月 bái yuè first half of the month / śuklapakṣa
谤三宝 謗三寶 bàng sān bǎo Slandering the Triple Gem
般舟 bānzhōu
 1. pratyutpanna / present
 2. pratyutpanna samadhi
bào indirect effect / judgement / retribution
宝刹 寶剎 bǎochà
 1. a monastery / a temple
 2. a Buddha field
bèi pattra palm leaves
悲愿 悲願 bēiyuàn
 1. the great pitying vow to save all sentient beings
 2. Compassionate Vow
本誓 běnshì pūrvapraṇidhāna / prior vow
本心 běnxīn original mind
本愿 本願 běnyuàn pūrvapraṇidhāna / prior vow
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍知 biànzhī
 1. to know / to understand / parijñā
 2. to be omniscient / to be all knowing
别教 別教 bié jiào separate teachings
病苦 bìngkǔ sickness / suffering due to sickness
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不思议 不思議 bù sīyì
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不觉 不覺 bùjué non-enlightenment
不了义 不了義 bùliǎoyì neyārtha / provisional / conventional
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
cán hri / hrī / hiri / self-respect / conscientiousness / dignity
差别 差別 chābié discrimination
chán to entangle
禅师 禪師 Chán Shī
 1. Chan Master / Zen Master / Seon Master
 2. Chan master
刹那 剎那 chànà
 1. kṣaṇa / an instant
 2. ksana
禅定 禪定 chándìng
 1. Meditative Concentration / meditation
 2. to meditate
 3. meditative concentration
缠缚 chánfú
 1. to bind / to bond
 2. to bind
chàng a bowl shaped copper bell
cháng eternal / nitya
常寂光 cháng jí guāng Eternally Tranquil Light
长养 長養 chángyǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to nurture
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
忏悔 懺悔 chànhuǐ
 1. repentance / pāpadeśanā
 2. to repent
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
尘劫 塵劫 chén jié kalpas as numerous as grains of dust
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Sincerity
称念 稱念 chēng niàn
 1. to chant the name of the Buddha
 2. chant Buddha's name
成正觉 成正覺 chéng zhèngjué to become a Buddha
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
chù touch / contact / sparśa
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
出家 chūjiā
 1. leaving home / to become a monk or nun
 2. to renounce
 1. Loving-Kindness
 2. Kindness
慈悲 cíbēi
 1. compassion / loving-kindness / benevolence / mettā / metta
 2. Compassion
 3. loving-kindness and compassion
 4. Have compassion
an element
大觉 大覺 dà jué supreme bodhi / enlightenment
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大道 dàdào great way / great Path / great enlightenment
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
dǎo delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
道后 道後 dàohòu having completed the path to enlightenment
大王 dàwáng great king / mahārāja
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
di
truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
顶礼 頂禮 dǐnglǐ
 1. to bow in a kneeling position with head touching the ground
 2. Prostration
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
度众生 度眾生 dù zhòng shēng to liberate sentient beings
端庄 端莊 duānzhuāng Graceful
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
恶作 惡作 è zuò regret / worry / kaukritya / kukkucca
恶鬼 惡鬼 èguǐ a hungry ghost
ēn Gratitude
二乘 èr shèng the two vehicles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二门 二門 èrmén two gates / two teachings
二严 二嚴 èryán two adornments
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发愿 發願 fā yuàn
 1. to make a vow / praṇidhānaṃ
 2. Make a Vow
 3. Making Vows
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
凡圣 凡聖 fán shèng
 1. the ordinary and the divine
 2. Ordinary and Sagely
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
梵行 fànxíng brahmacarya / pure practices / religious life
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法味 fǎwèi
 1. the flavor of the Dharma
 2. taste of Dharma
法音 fǎyīn the sound of the Dharma
非我 fēiwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
芬陀利 fēntuólì
 1. puṇḍarīka
 2. Pundarika
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛乘 fó chéng Buddha vehicle / buddhayāna
佛法僧 Fó Fǎ Sēng
 1. the Buddha, the Dharma, and the Sangha / the Triple Gem / the three treasures of Buddhism
 2. Buddha, Dharma, Sangha
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛力 fó lì the power of the Buddha / blessings of the Buddha
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛刹 佛剎 Fó shā
 1. a Buddhist pillar
 2. Buddhakṣetra / a Buddha field / a Buddha land
 3. temple / monastery
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛家 Fójiā
 1. the community of Buddhists / Saṅgha
 2. places of the Buddha and bodhisattvas / temples
佛母 fómǔ a bodhisattva / a consort
佛像 fóxiàng
 1. Buddha Statues / a figure or statue of a Buddha
 2. images worshipped by Buddhists
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福业 福業 fúyè virtuous actions
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
感应道交 感應道交 gǎnyīng dàojiāo interaction between stimulus and response
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
观经 觀經 guān jīng discernment sutras
观行 觀行 guān xíng contemplation and action
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广度 廣度 guǎng dù to save many
广长舌 廣長舌 guǎng zhǎng shé a broad and long tongue
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归心 歸心 guīxīn to convert
归依 歸依 guīyī to take refuge in the Triple Gem
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
国土 國土 guótǔ kṣetra / homeland / land
háng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
和南 hé nán
 1. Join Palms
 2. a salutation, to pay one's respects to
和合 héhé Harmony
黑月 hēiyuè second half of the month / kṛṣṇapakṣa
和尚 héshang
 1. an abbot / a monk
 2. Most Venerable
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
化佛 huàfó a Buddha image
化人 huàrén a conjured person
护持 護持 hùchí Protect and Support
迴心 huí xīn to turn the mind towards
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
a prediction / a prophecy / vyakarana
jià designation / provisional / conventional term
jiā jia
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
伽陀 jiātuó gatha / hymn / verse
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
jié a kalpa / an eon
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解行 jiěxíng to understand and practice
接引 jiēyǐn
 1. to guide and protect
 2. Receive
极乐 極樂 jílè ultimate bliss
jīng contacts
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jīng a sutra / a sūtra
经疏 經疏 jīng shū sūtra commentary
经云 經云 jīng yún the sutra says
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
经藏 經藏 jīngzàng sūtra repository / sūtra hall
禁戒 jìnjiè a vow
九品 jiǔpǐn nine grades
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
kuì shame / decorum / propriety
来迎 來迎 lái yíng coming to greet
lán a hermitage
Joy
transcendence
礼佛 禮佛 lǐ fó
 1. to worship the Buddha
 2. to prostrate to the Buddha
lián Lotus
liáng means of knowing / reasoning / pramāṇa
了义 了義 liǎoyì nītārtha / definitive
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
离苦 離苦 líkǔ to transcend suffering
六根 liù gēn
 1. the six sense organs / sadayatana
 2. Six Faculties
留难 留難 liú nán the difficulty of evil spirits left behind to hinder doing of good deed
六斋日 六齋日 liù zhāi rì
 1. six days of abstinence
 2. Six Days of Purification
龙华 龍華 Lóng Huà
 1. the three dragon-flow assemblies
 2. Dragon-flower
 1. a censer
 2. 1. incense burner; 2. incense censer
lùn a treatise / a thesis / śastra
滿 mǎn Full
miào Wonderful
妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle
妙色 miào sè wonderful form
妙香 miào xiāng fine incense
miè the cessation of suffering
迷惑 míhuo Confusion
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
all women
南无 南無 nánmó
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. Blessed Be
南无阿弥陀佛 南無阿彌陀佛 nánmó ēmítuó Fó Namo Amitābha
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
念佛 niàn Fó
 1. to recollect the Buddha / to chant the name of the Buddha
 2. to chant Buddha's name
念佛三昧 niànfó sānmèi samādhi of recollecting the Buddha
pǐn chapter / varga
普度 pǔdù
 1. to release from suffering
 2. universal salvation
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
qín diligence / perseverance / vīrya
qíng sentience / cognition
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
清净大海众 清淨大海眾 qīngjìng dàhǎi zhòng the monastic community
求生 qiú shēng seeking rebirth
clinging / grasping /upādāna
quán expedient
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
劝修 勸修 quànxiū encouragement to practice
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
人相 rén xiāng the notion of a person
任运 任運 rèn yùn to accomplish something by letting it occur naturally
热恼 熱惱 rènǎo distressed / perturbed / troubled
人身 rénshēn
 1. reborth as a person
 2. the human body
人中 rénzhōng mānuṣyaka / a multitude of men
róng Blend
róng Tolerance
Thus
ruò re
如是 rúshì thus, so
三宝 三寶 Sān Bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三门 三門 sān mén Three Gates / temple gate / temple
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三世 sān shì
 1. past, present, and future
 2. Three Periods of Time
三业 三業 sān yè Three Types of Karma / the three karmas / three actions
三匝 sān zā to circumambulate three times
三障 sān zhàng three barriers
三辈 三輩 sānbèi the three grade of wholesome roots
三福 sānfú three bases of merit
三自归 三自歸 sānzìguī to take refuge in the Triple Gem
form / matter
色心 sè xīn form and the formless
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
shā
 1. Buddhist monastery or temple
 2. kṣetra / land
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
烧香 燒香 shāo xiāng
 1. to burn incense
 2. to burn incense
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
shēng birth
圣法 聖法 shèng fǎ the sacred teachings of the Buddha
生相 shēng xiāng attribute of arising
生佛 shēngfó
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
圣众 聖眾 shèngzhòng holy ones
深信 shēnxìn determination / resolution / adhyāśaya
摄受 攝受 shèshòu
 1. parigraha / to protect / to uphold / received and taken care of
 2. to receive, take in
shī master
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shì loka / a world
shí Real
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shì Buddhism
十恶 十惡 shí è the ten evils
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十方三世 shí fāng sān shì Ten Directions and Three Periods of Time
十六观 十六觀 shí liù guān sixteen contemplations
十念 shí niàn to chant ten times
失念 shī niàn lose train of thought / wandering mind / loss of memory
事用 shì yòng phenomena and functions
世间 世間 shìjiān world
始觉 始覺 shǐjué shijue / acquired enlightenment / actualization of enlightenment
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
四门 四門 sì mén the four schools of thought / four classifications of teaching
四行 sì xíng four practices
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四天 sìtiān four kinds of heaven
诵经 誦經 sòngjīng
 1. to chant sutras
 2. to chant sutras
宿 from former lives
随情 隨情 suíqíng compliant
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所知 suǒ zhī 1. cognitive objects; 2. the knowable
所得 suǒdé acquire
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
tián a state for cultivation of meritorius deeds
天真 tiānzhēn
 1. Heaven's truth / natural truth
 2. Innocence
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
往生 wǎng shēng
 1. a future life
 2. to be reborn
wēi subtlety
微尘 微塵 wēichén
 1. an atom
 2. fine dust
唯心 wéixīn cittamātra / mind-only
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
self / ātman / attan
Enlightenment
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
无余 無餘 wúyú
 1. without remainder / niravaśeṣa
 2. without excess
latent tendencies / predisposition
to calm oneself
xián bhadra
xiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
贤圣 賢聖 xián shèng āryapudgala / noble ones
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
相续 相續 xiāngxù causal connection / continuity of cause and effect / saṃtati
现身 現身 xiànshēn manifest
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
西方 xīfāng the Western [Pureland]
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
心念 xīn niàn
 1. mindfulness
 2. Thoughts
心如工画师 心如工畫師 xīn rú gōng huà shī The Mind is Like a Painter
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
心作 xīn zuò karmic activity of the mind
行愿 行願 xíng yuàn
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
行住坐卧 行住坐臥 xíng zhù zuò wò walking, standing, sitting, and lying down
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修福 xiū fú to cultivate merit / to do good deeds / to accumulate merit for future wealth
修善根 xiū shàngēn cultivate his capacity for goodness
修习 修习 xiūxí bhāvanā / spiritual cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
xún vitarka / vitarkah / vitakka / conception / gross detection / examination / application of thought
xūn vāsanā / permeation / infusing / perfuming / predispositions / habituations / latent tendencies
yán a garland / an adornment / avataṃsa
yǎng Nurture
karma / kamma / karmic deeds / actions
业障 業障 yèzhàng
 1. karmāvaraṇa / a karmic obstruction
 2. karmic hindrance
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
manas / mind / mentation
Righteousness
一尘 一塵 yī chén a grain of dust / a single particle
一门 一門 yī mén
 1. one gate
 2. one gate
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
一念之间 一念之間 yī niàn zhī jiān All in a moment of thought
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
因地 yīndì
 1. the circumstances of place
 2. causative stage
yīng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
忆念 憶念 yìniàn Mindful
因位 yīnwèi causative stage / causative position
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一刹那 一剎那 yīshānà
 1. one kṣaṇa / one instant
 2. one ksana
一生 yīshēng all one's life
一实 一實 yīshí suchness / inherent nature / true nature / bhūtatathatā / tathatā / tathata
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
依正 yīz hèng two kinds of retribution / direct and conditional retribution
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
有法 yǒufǎ something that exists
desire / intention / interest / aspiration
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
yuán Origin
yuán Perfect
圆成 圓成 yuán chéng complete perfection
圆教 圓教 yuán jiāo perfect teaching / complete teaching
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
圆融 圓融 yuánróng
 1. yuanrong / interdependence / consumate interfusion / interpenetration
 2. Perfect Harmony
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
斋戒 齋戒 zhāijiè
 1. to abstain from eating meat
 2. a precept
 3. Observance of Fasting and Precepts
zhe to attach / to grasp
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正定 zhèng dìng
 1. Right Meditative Concentration / Right Concentration
 2. Right Concentration
正念 zhèng niàn
 1. Right Mindfulness
 2. Right Mindfulness
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
正觉 正覺 zhèngjué sambodhi / saṃbodhi / enlightenment
zhì Aspiration
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhì Wisdom
止观 止觀 Zhǐ Guān
 1. calming and insight / calming and contemplation / śamatha and vipaśyanā
 2. Cessation and Contemplation
 3. calming and contemplating
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
种子 種子 zhǒngzi
 1. bīja / seed / karmic seed
 2. seed
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
专精 專精 zhuān jīng single-mindedly and diligently
专念 專念 zhuān niàn to concentrate / to fix attention [on an object]
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
紫金 zǐjīn polished rose gold
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
作善 zuò shàn to do good deeds
作意 zuò yì attention / engagement
作务 作務 zuòwù Service and Chore