Glossary and Vocabulary for Gaṇḍavyūhasūtra 大方廣佛華嚴經, Scroll 20

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 98 一切 yīqiè temporary 一切摩尼以為其幹
2 98 一切 yīqiè the same 一切摩尼以為其幹
3 92 Buddha; Awakened One 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
4 92 relating to Buddhism 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
5 92 a statue or image of a Buddha 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
6 92 a Buddhist text 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
7 92 to touch; to stroke 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
8 92 Buddha 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
9 92 Buddha; Awakened One 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
10 65 míng fame; renown; reputation 名普光遍照法雲聲幢
11 65 míng a name; personal name; designation 名普光遍照法雲聲幢
12 65 míng rank; position 名普光遍照法雲聲幢
13 65 míng an excuse 名普光遍照法雲聲幢
14 65 míng life 名普光遍照法雲聲幢
15 65 míng to name; to call 名普光遍照法雲聲幢
16 65 míng to express; to describe 名普光遍照法雲聲幢
17 65 míng to be called; to have the name 名普光遍照法雲聲幢
18 65 míng to own; to possess 名普光遍照法雲聲幢
19 65 míng famous; renowned 名普光遍照法雲聲幢
20 65 míng moral 名普光遍照法雲聲幢
21 65 míng name; naman 名普光遍照法雲聲幢
22 65 míng fame; renown; yasas 名普光遍照法雲聲幢
23 60 to go; to 於彼樹前有一香池
24 60 to rely on; to depend on 於彼樹前有一香池
25 60 Yu 於彼樹前有一香池
26 60 a crow 於彼樹前有一香池
27 55 self 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
28 55 [my] dear 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
29 55 Wo 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
30 55 self; atman; attan 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
31 55 ga 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
32 49 如來 rúlái Tathagata 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
33 49 如來 Rúlái Tathagata 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
34 49 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
35 46 wéi to act as; to serve 金剛堅固摩尼寶王而為其根
36 46 wéi to change into; to become 金剛堅固摩尼寶王而為其根
37 46 wéi to be; is 金剛堅固摩尼寶王而為其根
38 46 wéi to do 金剛堅固摩尼寶王而為其根
39 46 wèi to support; to help 金剛堅固摩尼寶王而為其根
40 46 wéi to govern 金剛堅固摩尼寶王而為其根
41 46 wèi to be; bhū 金剛堅固摩尼寶王而為其根
42 40 yún cloud 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
43 40 yún Yunnan 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
44 40 yún Yun 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
45 40 yún to say 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
46 40 yún to have 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
47 40 yún cloud; megha 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
48 40 yún to say; iti 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
49 40 xīn heart [organ] 心自開悟
50 40 xīn Kangxi radical 61 心自開悟
51 40 xīn mind; consciousness 心自開悟
52 40 xīn the center; the core; the middle 心自開悟
53 40 xīn one of the 28 star constellations 心自開悟
54 40 xīn heart 心自開悟
55 40 xīn emotion 心自開悟
56 40 xīn intention; consideration 心自開悟
57 40 xīn disposition; temperament 心自開悟
58 40 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心自開悟
59 38 lìng to make; to cause to be; to lead 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
60 38 lìng to issue a command 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
61 38 lìng rules of behavior; customs 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
62 38 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
63 38 lìng a season 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
64 38 lìng respected; good reputation 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
65 38 lìng good 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
66 38 lìng pretentious 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
67 38 lìng a transcending state of existence 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
68 38 lìng a commander 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
69 38 lìng a commanding quality; an impressive character 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
70 38 lìng lyrics 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
71 38 lìng Ling 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
72 38 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
73 36 guāng light 名寶華光法雷聲
74 36 guāng brilliant; bright; shining 名寶華光法雷聲
75 36 guāng to shine 名寶華光法雷聲
76 36 guāng to bare; to go naked 名寶華光法雷聲
77 36 guāng bare; naked 名寶華光法雷聲
78 36 guāng glory; honor 名寶華光法雷聲
79 36 guāng scenery 名寶華光法雷聲
80 36 guāng smooth 名寶華光法雷聲
81 36 guāng sheen; luster; gloss 名寶華光法雷聲
82 36 guāng time; a moment 名寶華光法雷聲
83 36 guāng grace; favor 名寶華光法雷聲
84 36 guāng Guang 名寶華光法雷聲
85 36 guāng to manifest 名寶華光法雷聲
86 36 guāng light; radiance; prabha; tejas 名寶華光法雷聲
87 36 guāng a ray of light; rasmi 名寶華光法雷聲
88 35 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
89 35 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
90 35 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
91 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 最初得阿耨多羅三藐三菩提
92 31 děi to want to; to need to 最初得阿耨多羅三藐三菩提
93 31 děi must; ought to 最初得阿耨多羅三藐三菩提
94 31 de 最初得阿耨多羅三藐三菩提
95 31 de infix potential marker 最初得阿耨多羅三藐三菩提
96 31 to result in 最初得阿耨多羅三藐三菩提
97 31 to be proper; to fit; to suit 最初得阿耨多羅三藐三菩提
98 31 to be satisfied 最初得阿耨多羅三藐三菩提
99 31 to be finished 最初得阿耨多羅三藐三菩提
100 31 děi satisfying 最初得阿耨多羅三藐三菩提
101 31 to contract 最初得阿耨多羅三藐三菩提
102 31 to hear 最初得阿耨多羅三藐三菩提
103 31 to have; there is 最初得阿耨多羅三藐三菩提
104 31 marks time passed 最初得阿耨多羅三藐三菩提
105 31 obtain; attain; prāpta 最初得阿耨多羅三藐三菩提
106 29 hǎi the sea; a sea; the ocean 悉能現見一切如來諸本事海
107 29 hǎi foreign 悉能現見一切如來諸本事海
108 29 hǎi a large lake 悉能現見一切如來諸本事海
109 29 hǎi a large mass 悉能現見一切如來諸本事海
110 29 hǎi having large capacity 悉能現見一切如來諸本事海
111 29 hǎi Hai 悉能現見一切如來諸本事海
112 29 hǎi seawater 悉能現見一切如來諸本事海
113 29 hǎi a field; an area 悉能現見一切如來諸本事海
114 29 hǎi a large and barron area of land 悉能現見一切如來諸本事海
115 29 hǎi a large container 悉能現見一切如來諸本事海
116 29 hǎi sea; sāgara 悉能現見一切如來諸本事海
117 29 眾生 zhòngshēng all living things 成熟眾生
118 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 成熟眾生
119 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 成熟眾生
120 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 成熟眾生
121 28 shí ten 十千年中菩提樹王放大光明
122 28 shí Kangxi radical 24 十千年中菩提樹王放大光明
123 28 shí tenth 十千年中菩提樹王放大光明
124 28 shí complete; perfect 十千年中菩提樹王放大光明
125 28 shí ten; daśa 十千年中菩提樹王放大光明
126 27 Qi 金剛堅固摩尼寶王而為其根
127 26 shí time; a point or period of time 其彼如來未成佛時
128 26 shí a season; a quarter of a year 其彼如來未成佛時
129 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 其彼如來未成佛時
130 26 shí fashionable 其彼如來未成佛時
131 26 shí fate; destiny; luck 其彼如來未成佛時
132 26 shí occasion; opportunity; chance 其彼如來未成佛時
133 26 shí tense 其彼如來未成佛時
134 26 shí particular; special 其彼如來未成佛時
135 26 shí to plant; to cultivate 其彼如來未成佛時
136 26 shí an era; a dynasty 其彼如來未成佛時
137 26 shí time [abstract] 其彼如來未成佛時
138 26 shí seasonal 其彼如來未成佛時
139 26 shí to wait upon 其彼如來未成佛時
140 26 shí hour 其彼如來未成佛時
141 26 shí appropriate; proper; timely 其彼如來未成佛時
142 26 shí Shi 其彼如來未成佛時
143 26 shí a present; currentlt 其彼如來未成佛時
144 26 shí time; kāla 其彼如來未成佛時
145 26 shí at that time; samaya 其彼如來未成佛時
146 26 yuàn to hope; to wish; to desire 入不思議解脫境界普賢行願品
147 26 yuàn hope 入不思議解脫境界普賢行願品
148 26 yuàn to be ready; to be willing 入不思議解脫境界普賢行願品
149 26 yuàn to ask for; to solicit 入不思議解脫境界普賢行願品
150 26 yuàn a vow 入不思議解脫境界普賢行願品
151 26 yuàn diligent; attentive 入不思議解脫境界普賢行願品
152 26 yuàn to prefer; to select 入不思議解脫境界普賢行願品
153 26 yuàn to admire 入不思議解脫境界普賢行願品
154 26 yuàn a vow; pranidhana 入不思議解脫境界普賢行願品
155 24 bǎo a treasure; a valuable item 眾雜妙寶以為其葉
156 24 bǎo treasured; cherished 眾雜妙寶以為其葉
157 24 bǎo a jewel; gem 眾雜妙寶以為其葉
158 24 bǎo precious 眾雜妙寶以為其葉
159 24 bǎo noble 眾雜妙寶以為其葉
160 24 bǎo an imperial seal 眾雜妙寶以為其葉
161 24 bǎo a unit of currency 眾雜妙寶以為其葉
162 24 bǎo Bao 眾雜妙寶以為其葉
163 24 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 眾雜妙寶以為其葉
164 24 bǎo jewel; gem; mani 眾雜妙寶以為其葉
165 23 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
166 23 Prussia 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
167 23 Pu 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
168 23 equally; impartially; universal; samanta 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
169 22 無量眾生 wúliàng zhòngshēng innumerable beings 令無量眾生離惡道苦
170 22 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以念念顯示一切如來莊嚴道場
171 21 ér Kangxi radical 126 金剛堅固摩尼寶王而為其根
172 21 ér as if; to seem like 金剛堅固摩尼寶王而為其根
173 21 néng can; able 金剛堅固摩尼寶王而為其根
174 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 金剛堅固摩尼寶王而為其根
175 21 ér to arrive; up to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
176 20 wáng Wang 金剛堅固摩尼寶王而為其根
177 20 wáng a king 金剛堅固摩尼寶王而為其根
178 20 wáng Kangxi radical 96 金剛堅固摩尼寶王而為其根
179 20 wàng to be king; to rule 金剛堅固摩尼寶王而為其根
180 20 wáng a prince; a duke 金剛堅固摩尼寶王而為其根
181 20 wáng grand; great 金剛堅固摩尼寶王而為其根
182 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 金剛堅固摩尼寶王而為其根
183 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 金剛堅固摩尼寶王而為其根
184 20 wáng the head of a group or gang 金剛堅固摩尼寶王而為其根
185 20 wáng the biggest or best of a group 金剛堅固摩尼寶王而為其根
186 20 wáng king; best of a kind; rāja 金剛堅固摩尼寶王而為其根
187 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 名一切眾生離垢燈
188 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 名一切眾生離垢燈
189 20 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以念念顯示一切如來莊嚴道場
190 20 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以念念顯示一切如來莊嚴道場
191 20 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以念念顯示一切如來莊嚴道場
192 20 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以念念顯示一切如來莊嚴道場
193 19 zhōng middle 須彌山極微塵數如來於中出現
194 19 zhōng medium; medium sized 須彌山極微塵數如來於中出現
195 19 zhōng China 須彌山極微塵數如來於中出現
196 19 zhòng to hit the mark 須彌山極微塵數如來於中出現
197 19 zhōng midday 須彌山極微塵數如來於中出現
198 19 zhōng inside 須彌山極微塵數如來於中出現
199 19 zhōng during 須彌山極微塵數如來於中出現
200 19 zhōng Zhong 須彌山極微塵數如來於中出現
201 19 zhōng intermediary 須彌山極微塵數如來於中出現
202 19 zhōng half 須彌山極微塵數如來於中出現
203 19 zhòng to reach; to attain 須彌山極微塵數如來於中出現
204 19 zhòng to suffer; to infect 須彌山極微塵數如來於中出現
205 19 zhòng to obtain 須彌山極微塵數如來於中出現
206 19 zhòng to pass an exam 須彌山極微塵數如來於中出現
207 19 zhōng middle 須彌山極微塵數如來於中出現
208 19 chuáng a banner; a penant streamer 名普光遍照法雲聲幢
209 19 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 名普光遍照法雲聲幢
210 19 tóng to waver; to sway 名普光遍照法雲聲幢
211 19 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 名普光遍照法雲聲幢
212 19 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 名普光遍照法雲聲幢
213 19 chuáng a banner; ketu 名普光遍照法雲聲幢
214 19 jiàn to see 見一切色
215 19 jiàn opinion; view; understanding 見一切色
216 19 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一切色
217 19 jiàn refer to; for details see 見一切色
218 19 jiàn to listen to 見一切色
219 19 jiàn to meet 見一切色
220 19 jiàn to receive (a guest) 見一切色
221 19 jiàn let me; kindly 見一切色
222 19 jiàn Jian 見一切色
223 19 xiàn to appear 見一切色
224 19 xiàn to introduce 見一切色
225 19 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一切色
226 19 jiàn seeing; observing; darśana 見一切色
227 19 光明 guāngmíng bright 放種種色寶焰光明
228 19 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放種種色寶焰光明
229 19 光明 guāngmíng light 放種種色寶焰光明
230 19 光明 guāngmíng having hope 放種種色寶焰光明
231 19 光明 guāngmíng unselfish 放種種色寶焰光明
232 19 光明 guāngmíng frank; open and honest 放種種色寶焰光明
233 19 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放種種色寶焰光明
234 19 光明 guāngmíng Kōmyō 放種種色寶焰光明
235 19 光明 guāngmíng Brightness 放種種色寶焰光明
236 19 光明 guāngmíng brightness; flame 放種種色寶焰光明
237 18 修多羅 xiūduōluó sūtra; sutta 彼如來為此女人說修多羅
238 17 zhī to know 知十千年後佛當出現
239 17 zhī to comprehend 知十千年後佛當出現
240 17 zhī to inform; to tell 知十千年後佛當出現
241 17 zhī to administer 知十千年後佛當出現
242 17 zhī to distinguish; to discern 知十千年後佛當出現
243 17 zhī to be close friends 知十千年後佛當出現
244 17 zhī to feel; to sense; to perceive 知十千年後佛當出現
245 17 zhī to receive; to entertain 知十千年後佛當出現
246 17 zhī knowledge 知十千年後佛當出現
247 17 zhī consciousness; perception 知十千年後佛當出現
248 17 zhī a close friend 知十千年後佛當出現
249 17 zhì wisdom 知十千年後佛當出現
250 17 zhì Zhi 知十千年後佛當出現
251 17 zhī Understanding 知十千年後佛當出現
252 17 zhī know; jña 知十千年後佛當出現
253 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
254 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
255 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
256 17 三昧 sānmèi samadhi 則得成就見佛三昧
257 17 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 則得成就見佛三昧
258 16 zhě ca 若有眾生遇斯光者
259 16 出現 chūxiàn to appear 須彌山極微塵數如來於中出現
260 16 出現 chūxiàn to be produced; to arise 須彌山極微塵數如來於中出現
261 16 出現 chūxiàn to manifest 須彌山極微塵數如來於中出現
262 16 suǒ a few; various; some 眾寶所成
263 16 suǒ a place; a location 眾寶所成
264 16 suǒ indicates a passive voice 眾寶所成
265 16 suǒ an ordinal number 眾寶所成
266 16 suǒ meaning 眾寶所成
267 16 suǒ garrison 眾寶所成
268 16 suǒ place; pradeśa 眾寶所成
269 16 jié to coerce; to threaten; to menace 經於無量俱胝劫
270 16 jié take by force; to plunder 經於無量俱胝劫
271 16 jié a disaster; catastrophe 經於無量俱胝劫
272 16 jié a strategy in weiqi 經於無量俱胝劫
273 16 jié a kalpa; an eon 經於無量俱胝劫
274 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 則得成就見佛三昧
275 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 則得成就見佛三昧
276 16 成就 chéngjiù accomplishment 則得成就見佛三昧
277 16 成就 chéngjiù Achievements 則得成就見佛三昧
278 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 則得成就見佛三昧
279 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 則得成就見佛三昧
280 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 則得成就見佛三昧
281 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
282 15 zhì care; prudence 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
283 15 zhì Zhi 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
284 15 zhì clever 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
285 15 zhì Wisdom 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
286 15 zhì jnana; knowing 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
287 14 to happen upon; to meet with by chance 若有眾生遇斯光者
288 14 an opportunity 若有眾生遇斯光者
289 14 Yu 若有眾生遇斯光者
290 14 to handle; to treat 若有眾生遇斯光者
291 14 to get along with 若有眾生遇斯光者
292 14 ǒu to succeed 若有眾生遇斯光者
293 14 ǒu to suffer; to sustain 若有眾生遇斯光者
294 14 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 一切世界悉皆震動
295 14 世界 shìjiè the earth 一切世界悉皆震動
296 14 世界 shìjiè a domain; a realm 一切世界悉皆震動
297 14 世界 shìjiè the human world 一切世界悉皆震動
298 14 世界 shìjiè the conditions in the world 一切世界悉皆震動
299 14 世界 shìjiè world 一切世界悉皆震動
300 14 世界 shìjiè a world; lokadhatu 一切世界悉皆震動
301 14 shǔ to count 須彌山極微塵數如來於中出現
302 14 shù a number; an amount 須彌山極微塵數如來於中出現
303 14 shù mathenatics 須彌山極微塵數如來於中出現
304 14 shù an ancient calculating method 須彌山極微塵數如來於中出現
305 14 shù several; a few 須彌山極微塵數如來於中出現
306 14 shǔ to allow; to permit 須彌山極微塵數如來於中出現
307 14 shǔ to be equal; to compare to 須彌山極微塵數如來於中出現
308 14 shù numerology; divination by numbers 須彌山極微塵數如來於中出現
309 14 shù a skill; an art 須彌山極微塵數如來於中出現
310 14 shù luck; fate 須彌山極微塵數如來於中出現
311 14 shù a rule 須彌山極微塵數如來於中出現
312 14 shù legal system 須彌山極微塵數如來於中出現
313 14 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 須彌山極微塵數如來於中出現
314 14 fine; detailed; dense 須彌山極微塵數如來於中出現
315 14 prayer beads 須彌山極微塵數如來於中出現
316 14 shǔ number; saṃkhyā 須彌山極微塵數如來於中出現
317 14 佛號 fóhào name of the Buddha 佛號因陀羅幢吉祥相
318 14 世間 shìjiān world; the human world 顯示如來出現世間不思議相
319 14 世間 shìjiān world 顯示如來出現世間不思議相
320 14 世間 shìjiān world; loka 顯示如來出現世間不思議相
321 14 yàn flame; blaze 放種種色寶焰光明
322 14 yàn power; influence 放種種色寶焰光明
323 14 yàn flame; blaze 放種種色寶焰光明
324 14 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 名嚴淨一切佛剎音聲
325 14 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 名嚴淨一切佛剎音聲
326 14 佛剎 fó shā temple; monastery 名嚴淨一切佛剎音聲
327 14 放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light 十千年中菩提樹王放大光明
328 14 xíng to walk 則見一切如來過去相應行海
329 14 xíng capable; competent 則見一切如來過去相應行海
330 14 háng profession 則見一切如來過去相應行海
331 14 xíng Kangxi radical 144 則見一切如來過去相應行海
332 14 xíng to travel 則見一切如來過去相應行海
333 14 xìng actions; conduct 則見一切如來過去相應行海
334 14 xíng to do; to act; to practice 則見一切如來過去相應行海
335 14 xíng all right; OK; okay 則見一切如來過去相應行海
336 14 háng horizontal line 則見一切如來過去相應行海
337 14 héng virtuous deeds 則見一切如來過去相應行海
338 14 hàng a line of trees 則見一切如來過去相應行海
339 14 hàng bold; steadfast 則見一切如來過去相應行海
340 14 xíng to move 則見一切如來過去相應行海
341 14 xíng to put into effect; to implement 則見一切如來過去相應行海
342 14 xíng travel 則見一切如來過去相應行海
343 14 xíng to circulate 則見一切如來過去相應行海
344 14 xíng running script; running script 則見一切如來過去相應行海
345 14 xíng temporary 則見一切如來過去相應行海
346 14 háng rank; order 則見一切如來過去相應行海
347 14 háng a business; a shop 則見一切如來過去相應行海
348 14 xíng to depart; to leave 則見一切如來過去相應行海
349 14 xíng to experience 則見一切如來過去相應行海
350 14 xíng path; way 則見一切如來過去相應行海
351 14 xíng xing; ballad 則見一切如來過去相應行海
352 14 xíng Xing 則見一切如來過去相應行海
353 14 xíng Practice 則見一切如來過去相應行海
354 14 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 則見一切如來過去相應行海
355 14 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 則見一切如來過去相應行海
356 14 眷屬 juànshǔ family members; family dependents 有十佛剎極微塵數妙寶蓮華以為眷屬
357 14 眷屬 juànshǔ husband and wife 有十佛剎極微塵數妙寶蓮華以為眷屬
358 14 善男子 shàn nánzi good men 善男子
359 14 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
360 13 極微塵 jíwēichén atom; particle; paramāṇu 須彌山極微塵數如來於中出現
361 13 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
362 13 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
363 13 shuì to persuade 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
364 13 shuō to teach; to recite; to explain 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
365 13 shuō a doctrine; a theory 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
366 13 shuō to claim; to assert 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
367 13 shuō allocution 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
368 13 shuō to criticize; to scold 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
369 13 shuō to indicate; to refer to 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
370 13 shuō speach; vāda 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
371 13 shuō to speak; bhāṣate 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
372 13 shuō to instruct 皆出音聲讚說一切諸佛如來神通境界變化莊嚴
373 13 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 見聞供養及親承
374 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 見聞供養及親承
375 13 供養 gòngyǎng offering 見聞供養及親承
376 13 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 見聞供養及親承
377 13 xīng to flourish; to be popular 當知今汝國中有佛出興
378 13 xìng interest 當知今汝國中有佛出興
379 13 xīng to spring up; to get up 當知今汝國中有佛出興
380 13 xīng to move 當知今汝國中有佛出興
381 13 xīng to generate interest 當知今汝國中有佛出興
382 13 xīng to promote 當知今汝國中有佛出興
383 13 xīng to start; to begin 當知今汝國中有佛出興
384 13 xīng to permit; to allow 當知今汝國中有佛出興
385 13 xīng Xing 當知今汝國中有佛出興
386 13 xīng prosperous 當知今汝國中有佛出興
387 13 xìng to be happy 當知今汝國中有佛出興
388 13 xìng to like 當知今汝國中有佛出興
389 13 xìng to make an analogy 當知今汝國中有佛出興
390 13 xìng affective image 當知今汝國中有佛出興
391 13 xīng prosperity; utpāda 當知今汝國中有佛出興
392 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil; pure 得清淨眼
393 13 清淨 qīngjìng peaceful; quiet; tranquil 得清淨眼
394 13 清淨 qīngjìng concise 得清淨眼
395 13 清淨 qīngjìng simple and clear; concise 得清淨眼
396 13 清淨 qīngjìng pure and clean 得清淨眼
397 13 清淨 qīngjìng purity 得清淨眼
398 13 清淨 qīngjìng pure; cleansed; purified of defiling illusion; visuddhi 得清淨眼
399 13 Kangxi radical 49 滿七日已
400 13 to bring to an end; to stop 滿七日已
401 13 to complete 滿七日已
402 13 to demote; to dismiss 滿七日已
403 13 to recover from an illness 滿七日已
404 13 former; pūrvaka 滿七日已
405 13 dēng a lamp; a lantern 寶華燈城北有菩提樹
406 13 dēng a lamp; a lantern 寶華燈城北有菩提樹
407 12 境界 jìngjiè border area; frontier 入不思議解脫境界普賢行願品
408 12 境界 jìngjiè place; area 入不思議解脫境界普賢行願品
409 12 境界 jìngjiè circumstances; situation 入不思議解脫境界普賢行願品
410 12 境界 jìngjiè field; domain; genre 入不思議解脫境界普賢行願品
411 12 境界 jìngjiè visaya; object; sphere; region; realm of objects; state 入不思議解脫境界普賢行願品
412 12 shēng to be born; to give birth 名生一切善根音聲
413 12 shēng to live 名生一切善根音聲
414 12 shēng raw 名生一切善根音聲
415 12 shēng a student 名生一切善根音聲
416 12 shēng life 名生一切善根音聲
417 12 shēng to produce; to give rise 名生一切善根音聲
418 12 shēng alive 名生一切善根音聲
419 12 shēng a lifetime 名生一切善根音聲
420 12 shēng to initiate; to become 名生一切善根音聲
421 12 shēng to grow 名生一切善根音聲
422 12 shēng unfamiliar 名生一切善根音聲
423 12 shēng not experienced 名生一切善根音聲
424 12 shēng hard; stiff; strong 名生一切善根音聲
425 12 shēng having academic or professional knowledge 名生一切善根音聲
426 12 shēng a male role in traditional theatre 名生一切善根音聲
427 12 shēng gender 名生一切善根音聲
428 12 shēng to develop; to grow 名生一切善根音聲
429 12 shēng to set up 名生一切善根音聲
430 12 shēng a prostitute 名生一切善根音聲
431 12 shēng a captive 名生一切善根音聲
432 12 shēng a gentleman 名生一切善根音聲
433 12 shēng Kangxi radical 100 名生一切善根音聲
434 12 shēng unripe 名生一切善根音聲
435 12 shēng nature 名生一切善根音聲
436 12 shēng to inherit; to succeed 名生一切善根音聲
437 12 shēng destiny 名生一切善根音聲
438 12 shēng birth 名生一切善根音聲
439 12 to enter 入不思議解脫境界普賢行願品
440 12 Kangxi radical 11 入不思議解脫境界普賢行願品
441 12 radical 入不思議解脫境界普賢行願品
442 12 income 入不思議解脫境界普賢行願品
443 12 to conform with 入不思議解脫境界普賢行願品
444 12 to descend 入不思議解脫境界普賢行願品
445 12 the entering tone 入不思議解脫境界普賢行願品
446 12 to pay 入不思議解脫境界普賢行願品
447 12 to join 入不思議解脫境界普賢行願品
448 12 entering; praveśa 入不思議解脫境界普賢行願品
449 12 entered; attained; āpanna 入不思議解脫境界普賢行願品
450 12 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 無量千歲演說妙法
451 12 無量 wúliàng immeasurable 無量千歲演說妙法
452 12 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 無量千歲演說妙法
453 12 無量 wúliàng Atula 無量千歲演說妙法
454 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment 令無量眾生成就出離菩提之行
455 12 菩提 pútí bodhi 令無量眾生成就出離菩提之行
456 12 菩提 pútí bodhi; enlightenment; awakening 令無量眾生成就出離菩提之行
457 12 to split; to tear 若有眾生遇斯光者
458 12 to depart; to leave 若有眾生遇斯光者
459 12 Si 若有眾生遇斯光者
460 12 qián front 於彼樹前有一香池
461 12 qián former; the past 於彼樹前有一香池
462 12 qián to go forward 於彼樹前有一香池
463 12 qián preceding 於彼樹前有一香池
464 12 qián before; earlier; prior 於彼樹前有一香池
465 12 qián to appear before 於彼樹前有一香池
466 12 qián future 於彼樹前有一香池
467 12 qián top; first 於彼樹前有一香池
468 12 qián battlefront 於彼樹前有一香池
469 12 qián before; former; pūrva 於彼樹前有一香池
470 12 qián facing; mukha 於彼樹前有一香池
471 12 法界 fǎjiè Dharma Realm 普覆法界
472 12 法界 fǎjiè a dharma realm; dharmadhatu 普覆法界
473 12 法界 fǎjiè tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata 普覆法界
474 12 zhī to go 令無量眾生成就出離菩提之行
475 12 zhī to arrive; to go 令無量眾生成就出離菩提之行
476 12 zhī is 令無量眾生成就出離菩提之行
477 12 zhī to use 令無量眾生成就出離菩提之行
478 12 zhī Zhi 令無量眾生成就出離菩提之行
479 11 Yi 亦現彼剎種種莊嚴
480 11 néng can; able 悉能自知業海差別
481 11 néng ability; capacity 悉能自知業海差別
482 11 néng a mythical bear-like beast 悉能自知業海差別
483 11 néng energy 悉能自知業海差別
484 11 néng function; use 悉能自知業海差別
485 11 néng talent 悉能自知業海差別
486 11 néng expert at 悉能自知業海差別
487 11 néng to be in harmony 悉能自知業海差別
488 11 néng to tend to; to care for 悉能自知業海差別
489 11 néng to reach; to arrive at 悉能自知業海差別
490 11 néng to be able; śak 悉能自知業海差別
491 11 néng skilful; pravīṇa 悉能自知業海差別
492 11 shēn human body; torso 化現妙身
493 11 shēn Kangxi radical 158 化現妙身
494 11 shēn self 化現妙身
495 11 shēn life 化現妙身
496 11 shēn an object 化現妙身
497 11 shēn a lifetime 化現妙身
498 11 shēn moral character 化現妙身
499 11 shēn status; identity; position 化現妙身
500 11 shēn pregnancy 化現妙身

Frequencies of all Words

Top 879

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 98 一切 yīqiè all; every; everything 一切摩尼以為其幹
2 98 一切 yīqiè temporary 一切摩尼以為其幹
3 98 一切 yīqiè the same 一切摩尼以為其幹
4 98 一切 yīqiè generally 一切摩尼以為其幹
5 98 一切 yīqiè all, everything 一切摩尼以為其幹
6 98 一切 yīqiè all; sarva 一切摩尼以為其幹
7 92 Buddha; Awakened One 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
8 92 relating to Buddhism 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
9 92 a statue or image of a Buddha 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
10 92 a Buddhist text 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
11 92 to touch; to stroke 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
12 92 Buddha 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
13 92 Buddha; Awakened One 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
14 65 míng measure word for people 名普光遍照法雲聲幢
15 65 míng fame; renown; reputation 名普光遍照法雲聲幢
16 65 míng a name; personal name; designation 名普光遍照法雲聲幢
17 65 míng rank; position 名普光遍照法雲聲幢
18 65 míng an excuse 名普光遍照法雲聲幢
19 65 míng life 名普光遍照法雲聲幢
20 65 míng to name; to call 名普光遍照法雲聲幢
21 65 míng to express; to describe 名普光遍照法雲聲幢
22 65 míng to be called; to have the name 名普光遍照法雲聲幢
23 65 míng to own; to possess 名普光遍照法雲聲幢
24 65 míng famous; renowned 名普光遍照法雲聲幢
25 65 míng moral 名普光遍照法雲聲幢
26 65 míng name; naman 名普光遍照法雲聲幢
27 65 míng fame; renown; yasas 名普光遍照法雲聲幢
28 63 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 放種種色寶焰光明
29 60 in; at 於彼樹前有一香池
30 60 in; at 於彼樹前有一香池
31 60 in; at; to; from 於彼樹前有一香池
32 60 to go; to 於彼樹前有一香池
33 60 to rely on; to depend on 於彼樹前有一香池
34 60 to go to; to arrive at 於彼樹前有一香池
35 60 from 於彼樹前有一香池
36 60 give 於彼樹前有一香池
37 60 oppposing 於彼樹前有一香池
38 60 and 於彼樹前有一香池
39 60 compared to 於彼樹前有一香池
40 60 by 於彼樹前有一香池
41 60 and; as well as 於彼樹前有一香池
42 60 for 於彼樹前有一香池
43 60 Yu 於彼樹前有一香池
44 60 a crow 於彼樹前有一香池
45 60 whew; wow 於彼樹前有一香池
46 60 near to; antike 於彼樹前有一香池
47 55 I; me; my 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
48 55 self 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
49 55 we; our 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
50 55 [my] dear 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
51 55 Wo 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
52 55 self; atman; attan 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
53 55 ga 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
54 55 I; aham 願令於我亦得如是為諸眾生作智光明
55 49 如來 rúlái Tathagata 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
56 49 如來 Rúlái Tathagata 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
57 49 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 演說一切諸佛如來自在神通甚深境界
58 46 wèi for; to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
59 46 wèi because of 金剛堅固摩尼寶王而為其根
60 46 wéi to act as; to serve 金剛堅固摩尼寶王而為其根
61 46 wéi to change into; to become 金剛堅固摩尼寶王而為其根
62 46 wéi to be; is 金剛堅固摩尼寶王而為其根
63 46 wéi to do 金剛堅固摩尼寶王而為其根
64 46 wèi for 金剛堅固摩尼寶王而為其根
65 46 wèi because of; for; to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
66 46 wèi to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
67 46 wéi in a passive construction 金剛堅固摩尼寶王而為其根
68 46 wéi forming a rehetorical question 金剛堅固摩尼寶王而為其根
69 46 wéi forming an adverb 金剛堅固摩尼寶王而為其根
70 46 wéi to add emphasis 金剛堅固摩尼寶王而為其根
71 46 wèi to support; to help 金剛堅固摩尼寶王而為其根
72 46 wéi to govern 金剛堅固摩尼寶王而為其根
73 46 wèi to be; bhū 金剛堅固摩尼寶王而為其根
74 44 yǒu is; are; to exist 寶華燈城北有菩提樹
75 44 yǒu to have; to possess 寶華燈城北有菩提樹
76 44 yǒu indicates an estimate 寶華燈城北有菩提樹
77 44 yǒu indicates a large quantity 寶華燈城北有菩提樹
78 44 yǒu indicates an affirmative response 寶華燈城北有菩提樹
79 44 yǒu a certain; used before a person, time, or place 寶華燈城北有菩提樹
80 44 yǒu used to compare two things 寶華燈城北有菩提樹
81 44 yǒu used in a polite formula before certain verbs 寶華燈城北有菩提樹
82 44 yǒu used before the names of dynasties 寶華燈城北有菩提樹
83 44 yǒu a certain thing; what exists 寶華燈城北有菩提樹
84 44 yǒu multiple of ten and ... 寶華燈城北有菩提樹
85 44 yǒu abundant 寶華燈城北有菩提樹
86 44 yǒu purposeful 寶華燈城北有菩提樹
87 44 yǒu You 寶華燈城北有菩提樹
88 44 yǒu 1. existence; 2. becoming 寶華燈城北有菩提樹
89 44 yǒu becoming; bhava 寶華燈城北有菩提樹
90 40 yún cloud 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
91 40 yún Yunnan 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
92 40 yún Yun 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
93 40 yún to say 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
94 40 yún to have 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
95 40 yún a particle with no meaning 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
96 40 yún in this way 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
97 40 yún cloud; megha 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
98 40 yún to say; iti 名普現三世一切如來莊嚴境界雲
99 40 that; those 於彼樹前有一香池
100 40 another; the other 於彼樹前有一香池
101 40 that; tad 於彼樹前有一香池
102 40 xīn heart [organ] 心自開悟
103 40 xīn Kangxi radical 61 心自開悟
104 40 xīn mind; consciousness 心自開悟
105 40 xīn the center; the core; the middle 心自開悟
106 40 xīn one of the 28 star constellations 心自開悟
107 40 xīn heart 心自開悟
108 40 xīn emotion 心自開悟
109 40 xīn intention; consideration 心自開悟
110 40 xīn disposition; temperament 心自開悟
111 40 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 心自開悟
112 38 lìng to make; to cause to be; to lead 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
113 38 lìng to issue a command 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
114 38 lìng rules of behavior; customs 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
115 38 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
116 38 lìng a season 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
117 38 lìng respected; good reputation 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
118 38 lìng good 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
119 38 lìng pretentious 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
120 38 lìng a transcending state of existence 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
121 38 lìng a commander 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
122 38 lìng a commanding quality; an impressive character 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
123 38 lìng lyrics 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
124 38 lìng Ling 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
125 38 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
126 36 guāng light 名寶華光法雷聲
127 36 guāng brilliant; bright; shining 名寶華光法雷聲
128 36 guāng to shine 名寶華光法雷聲
129 36 guāng only 名寶華光法雷聲
130 36 guāng to bare; to go naked 名寶華光法雷聲
131 36 guāng bare; naked 名寶華光法雷聲
132 36 guāng glory; honor 名寶華光法雷聲
133 36 guāng scenery 名寶華光法雷聲
134 36 guāng smooth 名寶華光法雷聲
135 36 guāng used up 名寶華光法雷聲
136 36 guāng sheen; luster; gloss 名寶華光法雷聲
137 36 guāng time; a moment 名寶華光法雷聲
138 36 guāng grace; favor 名寶華光法雷聲
139 36 guāng Guang 名寶華光法雷聲
140 36 guāng to manifest 名寶華光法雷聲
141 36 guāng welcome 名寶華光法雷聲
142 36 guāng light; radiance; prabha; tejas 名寶華光法雷聲
143 36 guāng a ray of light; rasmi 名寶華光法雷聲
144 35 吉祥 jíxiáng lucky; auspicious 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
145 35 吉祥 jíxiáng auspicious blessings 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
146 35 吉祥 jíxiáng auspicious; mangala 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
147 31 de potential marker 最初得阿耨多羅三藐三菩提
148 31 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 最初得阿耨多羅三藐三菩提
149 31 děi must; ought to 最初得阿耨多羅三藐三菩提
150 31 děi to want to; to need to 最初得阿耨多羅三藐三菩提
151 31 děi must; ought to 最初得阿耨多羅三藐三菩提
152 31 de 最初得阿耨多羅三藐三菩提
153 31 de infix potential marker 最初得阿耨多羅三藐三菩提
154 31 to result in 最初得阿耨多羅三藐三菩提
155 31 to be proper; to fit; to suit 最初得阿耨多羅三藐三菩提
156 31 to be satisfied 最初得阿耨多羅三藐三菩提
157 31 to be finished 最初得阿耨多羅三藐三菩提
158 31 de result of degree 最初得阿耨多羅三藐三菩提
159 31 de marks completion of an action 最初得阿耨多羅三藐三菩提
160 31 děi satisfying 最初得阿耨多羅三藐三菩提
161 31 to contract 最初得阿耨多羅三藐三菩提
162 31 marks permission or possibility 最初得阿耨多羅三藐三菩提
163 31 expressing frustration 最初得阿耨多羅三藐三菩提
164 31 to hear 最初得阿耨多羅三藐三菩提
165 31 to have; there is 最初得阿耨多羅三藐三菩提
166 31 marks time passed 最初得阿耨多羅三藐三菩提
167 31 obtain; attain; prāpta 最初得阿耨多羅三藐三菩提
168 29 hǎi the sea; a sea; the ocean 悉能現見一切如來諸本事海
169 29 hǎi foreign 悉能現見一切如來諸本事海
170 29 hǎi a large lake 悉能現見一切如來諸本事海
171 29 hǎi a large mass 悉能現見一切如來諸本事海
172 29 hǎi having large capacity 悉能現見一切如來諸本事海
173 29 hǎi Hai 悉能現見一切如來諸本事海
174 29 hǎi seawater 悉能現見一切如來諸本事海
175 29 hǎi a field; an area 悉能現見一切如來諸本事海
176 29 hǎi a large and barron area of land 悉能現見一切如來諸本事海
177 29 hǎi a large container 悉能現見一切如來諸本事海
178 29 hǎi arbitrarily 悉能現見一切如來諸本事海
179 29 hǎi ruthlessly 悉能現見一切如來諸本事海
180 29 hǎi sea; sāgara 悉能現見一切如來諸本事海
181 29 眾生 zhòngshēng all living things 成熟眾生
182 29 眾生 zhòngshēng living things other than people 成熟眾生
183 29 眾生 zhòngshēng sentient beings 成熟眾生
184 29 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 成熟眾生
185 28 chū to go out; to leave 出妙音聲
186 28 chū measure word for dramas, plays, operas, etc 出妙音聲
187 28 chū to produce; to put forth; to issue; to grow up 出妙音聲
188 28 chū to extend; to spread 出妙音聲
189 28 chū to appear 出妙音聲
190 28 chū to exceed 出妙音聲
191 28 chū to publish; to post 出妙音聲
192 28 chū to take up an official post 出妙音聲
193 28 chū to give birth 出妙音聲
194 28 chū a verb complement 出妙音聲
195 28 chū to occur; to happen 出妙音聲
196 28 chū to divorce 出妙音聲
197 28 chū to chase away 出妙音聲
198 28 chū to escape; to leave 出妙音聲
199 28 chū to give 出妙音聲
200 28 chū to emit 出妙音聲
201 28 chū quoted from 出妙音聲
202 28 chū to go out; to leave 出妙音聲
203 28 shí ten 十千年中菩提樹王放大光明
204 28 shí Kangxi radical 24 十千年中菩提樹王放大光明
205 28 shí tenth 十千年中菩提樹王放大光明
206 28 shí complete; perfect 十千年中菩提樹王放大光明
207 28 shí ten; daśa 十千年中菩提樹王放大光明
208 27 his; hers; its; theirs 金剛堅固摩尼寶王而為其根
209 27 to add emphasis 金剛堅固摩尼寶王而為其根
210 27 used when asking a question in reply to a question 金剛堅固摩尼寶王而為其根
211 27 used when making a request or giving an order 金剛堅固摩尼寶王而為其根
212 27 he; her; it; them 金剛堅固摩尼寶王而為其根
213 27 probably; likely 金剛堅固摩尼寶王而為其根
214 27 will 金剛堅固摩尼寶王而為其根
215 27 may 金剛堅固摩尼寶王而為其根
216 27 if 金剛堅固摩尼寶王而為其根
217 27 or 金剛堅固摩尼寶王而為其根
218 27 Qi 金剛堅固摩尼寶王而為其根
219 27 he; her; it; saḥ; sā; tad 金剛堅固摩尼寶王而為其根
220 26 shí time; a point or period of time 其彼如來未成佛時
221 26 shí a season; a quarter of a year 其彼如來未成佛時
222 26 shí one of the 12 two-hour periods of the day 其彼如來未成佛時
223 26 shí at that time 其彼如來未成佛時
224 26 shí fashionable 其彼如來未成佛時
225 26 shí fate; destiny; luck 其彼如來未成佛時
226 26 shí occasion; opportunity; chance 其彼如來未成佛時
227 26 shí tense 其彼如來未成佛時
228 26 shí particular; special 其彼如來未成佛時
229 26 shí to plant; to cultivate 其彼如來未成佛時
230 26 shí hour (measure word) 其彼如來未成佛時
231 26 shí an era; a dynasty 其彼如來未成佛時
232 26 shí time [abstract] 其彼如來未成佛時
233 26 shí seasonal 其彼如來未成佛時
234 26 shí frequently; often 其彼如來未成佛時
235 26 shí occasionally; sometimes 其彼如來未成佛時
236 26 shí on time 其彼如來未成佛時
237 26 shí this; that 其彼如來未成佛時
238 26 shí to wait upon 其彼如來未成佛時
239 26 shí hour 其彼如來未成佛時
240 26 shí appropriate; proper; timely 其彼如來未成佛時
241 26 shí Shi 其彼如來未成佛時
242 26 shí a present; currentlt 其彼如來未成佛時
243 26 shí time; kāla 其彼如來未成佛時
244 26 shí at that time; samaya 其彼如來未成佛時
245 26 shí then; atha 其彼如來未成佛時
246 26 yuàn to hope; to wish; to desire 入不思議解脫境界普賢行願品
247 26 yuàn hope 入不思議解脫境界普賢行願品
248 26 yuàn to be ready; to be willing 入不思議解脫境界普賢行願品
249 26 yuàn to ask for; to solicit 入不思議解脫境界普賢行願品
250 26 yuàn a vow 入不思議解脫境界普賢行願品
251 26 yuàn diligent; attentive 入不思議解脫境界普賢行願品
252 26 yuàn to prefer; to select 入不思議解脫境界普賢行願品
253 26 yuàn to admire 入不思議解脫境界普賢行願品
254 26 yuàn a vow; pranidhana 入不思議解脫境界普賢行願品
255 24 bǎo a treasure; a valuable item 眾雜妙寶以為其葉
256 24 bǎo treasured; cherished 眾雜妙寶以為其葉
257 24 bǎo a jewel; gem 眾雜妙寶以為其葉
258 24 bǎo precious 眾雜妙寶以為其葉
259 24 bǎo noble 眾雜妙寶以為其葉
260 24 bǎo an imperial seal 眾雜妙寶以為其葉
261 24 bǎo a unit of currency 眾雜妙寶以為其葉
262 24 bǎo Bao 眾雜妙寶以為其葉
263 24 bǎo jewel; gem; treasure; ratna 眾雜妙寶以為其葉
264 24 bǎo jewel; gem; mani 眾雜妙寶以為其葉
265 23 jiē all; each and every; in all cases 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
266 23 jiē same; equally 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
267 23 jiē all; sarva 名令一切眾生皆得見佛集諸善根
268 23 common; general; popular; everywhere; universal; extensive 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
269 23 Prussia 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
270 23 Pu 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
271 23 equally; impartially; universal; samanta 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
272 22 無量眾生 wúliàng zhòngshēng innumerable beings 令無量眾生離惡道苦
273 22 一切如來 yīqiè rúlái all Tathagatas 以念念顯示一切如來莊嚴道場
274 22 this; these 於此華上
275 22 in this way 於此華上
276 22 otherwise; but; however; so 於此華上
277 22 at this time; now; here 於此華上
278 22 this; here; etad 於此華上
279 21 ér and; as well as; but (not); yet (not) 金剛堅固摩尼寶王而為其根
280 21 ér Kangxi radical 126 金剛堅固摩尼寶王而為其根
281 21 ér you 金剛堅固摩尼寶王而為其根
282 21 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 金剛堅固摩尼寶王而為其根
283 21 ér right away; then 金剛堅固摩尼寶王而為其根
284 21 ér but; yet; however; while; nevertheless 金剛堅固摩尼寶王而為其根
285 21 ér if; in case; in the event that 金剛堅固摩尼寶王而為其根
286 21 ér therefore; as a result; thus 金剛堅固摩尼寶王而為其根
287 21 ér how can it be that? 金剛堅固摩尼寶王而為其根
288 21 ér so as to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
289 21 ér only then 金剛堅固摩尼寶王而為其根
290 21 ér as if; to seem like 金剛堅固摩尼寶王而為其根
291 21 néng can; able 金剛堅固摩尼寶王而為其根
292 21 ér whiskers on the cheeks; sideburns 金剛堅固摩尼寶王而為其根
293 21 ér me 金剛堅固摩尼寶王而為其根
294 21 ér to arrive; up to 金剛堅固摩尼寶王而為其根
295 21 ér possessive 金剛堅固摩尼寶王而為其根
296 21 ér and; ca 金剛堅固摩尼寶王而為其根
297 20 wáng Wang 金剛堅固摩尼寶王而為其根
298 20 wáng a king 金剛堅固摩尼寶王而為其根
299 20 wáng Kangxi radical 96 金剛堅固摩尼寶王而為其根
300 20 wàng to be king; to rule 金剛堅固摩尼寶王而為其根
301 20 wáng a prince; a duke 金剛堅固摩尼寶王而為其根
302 20 wáng grand; great 金剛堅固摩尼寶王而為其根
303 20 wáng to treat with the ceremony due to a king 金剛堅固摩尼寶王而為其根
304 20 wáng a respectufl form of address for a grandfather or grandmother 金剛堅固摩尼寶王而為其根
305 20 wáng the head of a group or gang 金剛堅固摩尼寶王而為其根
306 20 wáng the biggest or best of a group 金剛堅固摩尼寶王而為其根
307 20 wáng king; best of a kind; rāja 金剛堅固摩尼寶王而為其根
308 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all sentient beings 名一切眾生離垢燈
309 20 一切眾生 yīqiè zhòngshēng all beings 名一切眾生離垢燈
310 20 莊嚴 zhuāngyán stately; solemn 以念念顯示一切如來莊嚴道場
311 20 莊嚴 zhuāngyán Dignity 以念念顯示一切如來莊嚴道場
312 20 莊嚴 zhuāngyán solemn, majestic 以念念顯示一切如來莊嚴道場
313 20 莊嚴 zhuāngyán to adorn; to perfect 以念念顯示一切如來莊嚴道場
314 19 zhōng middle 須彌山極微塵數如來於中出現
315 19 zhōng medium; medium sized 須彌山極微塵數如來於中出現
316 19 zhōng China 須彌山極微塵數如來於中出現
317 19 zhòng to hit the mark 須彌山極微塵數如來於中出現
318 19 zhōng in; amongst 須彌山極微塵數如來於中出現
319 19 zhōng midday 須彌山極微塵數如來於中出現
320 19 zhōng inside 須彌山極微塵數如來於中出現
321 19 zhōng during 須彌山極微塵數如來於中出現
322 19 zhōng Zhong 須彌山極微塵數如來於中出現
323 19 zhōng intermediary 須彌山極微塵數如來於中出現
324 19 zhōng half 須彌山極微塵數如來於中出現
325 19 zhōng just right; suitably 須彌山極微塵數如來於中出現
326 19 zhōng while 須彌山極微塵數如來於中出現
327 19 zhòng to reach; to attain 須彌山極微塵數如來於中出現
328 19 zhòng to suffer; to infect 須彌山極微塵數如來於中出現
329 19 zhòng to obtain 須彌山極微塵數如來於中出現
330 19 zhòng to pass an exam 須彌山極微塵數如來於中出現
331 19 zhōng middle 須彌山極微塵數如來於中出現
332 19 chuáng a banner; a penant streamer 名普光遍照法雲聲幢
333 19 chuáng a pillar with a Buddhist inscription 名普光遍照法雲聲幢
334 19 zhuàng measure word for buildings 名普光遍照法雲聲幢
335 19 tóng to waver; to sway 名普光遍照法雲聲幢
336 19 zhuàng a curtain for a carriage; a sun screen 名普光遍照法雲聲幢
337 19 chuáng a pillar with a Buddhist inscription; dhvaja; ketu 名普光遍照法雲聲幢
338 19 chuáng a banner; ketu 名普光遍照法雲聲幢
339 19 jiàn to see 見一切色
340 19 jiàn opinion; view; understanding 見一切色
341 19 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見一切色
342 19 jiàn refer to; for details see 見一切色
343 19 jiàn passive marker 見一切色
344 19 jiàn to listen to 見一切色
345 19 jiàn to meet 見一切色
346 19 jiàn to receive (a guest) 見一切色
347 19 jiàn let me; kindly 見一切色
348 19 jiàn Jian 見一切色
349 19 xiàn to appear 見一切色
350 19 xiàn to introduce 見一切色
351 19 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見一切色
352 19 jiàn seeing; observing; darśana 見一切色
353 19 光明 guāngmíng bright 放種種色寶焰光明
354 19 光明 guāngmíng glorious; magnificent 放種種色寶焰光明
355 19 光明 guāngmíng light 放種種色寶焰光明
356 19 光明 guāngmíng having hope 放種種色寶焰光明
357 19 光明 guāngmíng unselfish 放種種色寶焰光明
358 19 光明 guāngmíng frank; open and honest 放種種色寶焰光明
359 19 光明 guāngmíng to shine; to illuminate; to reflect 放種種色寶焰光明
360 19 光明 guāngmíng Kōmyō 放種種色寶焰光明
361 19 光明 guāngmíng Brightness 放種種色寶焰光明
362 19 光明 guāngmíng brightness; flame 放種種色寶焰光明
363 18 修多羅 xiūduōluó sūtra; sutta 彼如來為此女人說修多羅
364 18 如是 rúshì thus; so 如是種種無量無邊清淨光明
365 18 如是 rúshì thus, so 如是種種無量無邊清淨光明
366 18 如是 rúshì thus; evam 如是種種無量無邊清淨光明
367 18 如是 rúshì thus; evam 如是種種無量無邊清淨光明
368 17 zhī to know 知十千年後佛當出現
369 17 zhī to comprehend 知十千年後佛當出現
370 17 zhī to inform; to tell 知十千年後佛當出現
371 17 zhī to administer 知十千年後佛當出現
372 17 zhī to distinguish; to discern 知十千年後佛當出現
373 17 zhī to be close friends 知十千年後佛當出現
374 17 zhī to feel; to sense; to perceive 知十千年後佛當出現
375 17 zhī to receive; to entertain 知十千年後佛當出現
376 17 zhī knowledge 知十千年後佛當出現
377 17 zhī consciousness; perception 知十千年後佛當出現
378 17 zhī a close friend 知十千年後佛當出現
379 17 zhì wisdom 知十千年後佛當出現
380 17 zhì Zhi 知十千年後佛當出現
381 17 zhī Understanding 知十千年後佛當出現
382 17 zhī know; jña 知十千年後佛當出現
383 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
384 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
385 17 菩薩 púsà bodhisattva 皆有菩薩結跏趺坐
386 17 三昧 sānmèi samadhi 則得成就見佛三昧
387 17 三昧 sānmèi samādhi; concentrated meditation; mental concentration 則得成就見佛三昧
388 17 zhū all; many; various 悉能現見一切如來諸本事海
389 17 zhū Zhu 悉能現見一切如來諸本事海
390 17 zhū all; members of the class 悉能現見一切如來諸本事海
391 17 zhū interrogative particle 悉能現見一切如來諸本事海
392 17 zhū him; her; them; it 悉能現見一切如來諸本事海
393 17 zhū of; in 悉能現見一切如來諸本事海
394 17 zhū all; many; sarva 悉能現見一切如來諸本事海
395 16 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若有眾生遇斯光者
396 16 zhě that 若有眾生遇斯光者
397 16 zhě nominalizing function word 若有眾生遇斯光者
398 16 zhě used to mark a definition 若有眾生遇斯光者
399 16 zhě used to mark a pause 若有眾生遇斯光者
400 16 zhě topic marker; that; it 若有眾生遇斯光者
401 16 zhuó according to 若有眾生遇斯光者
402 16 zhě ca 若有眾生遇斯光者
403 16 出現 chūxiàn to appear 須彌山極微塵數如來於中出現
404 16 出現 chūxiàn to be produced; to arise 須彌山極微塵數如來於中出現
405 16 出現 chūxiàn to manifest 須彌山極微塵數如來於中出現
406 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 眾寶所成
407 16 suǒ an office; an institute 眾寶所成
408 16 suǒ introduces a relative clause 眾寶所成
409 16 suǒ it 眾寶所成
410 16 suǒ if; supposing 眾寶所成
411 16 suǒ a few; various; some 眾寶所成
412 16 suǒ a place; a location 眾寶所成
413 16 suǒ indicates a passive voice 眾寶所成
414 16 suǒ that which 眾寶所成
415 16 suǒ an ordinal number 眾寶所成
416 16 suǒ meaning 眾寶所成
417 16 suǒ garrison 眾寶所成
418 16 suǒ place; pradeśa 眾寶所成
419 16 suǒ that which; yad 眾寶所成
420 16 jié to coerce; to threaten; to menace 經於無量俱胝劫
421 16 jié take by force; to plunder 經於無量俱胝劫
422 16 jié a disaster; catastrophe 經於無量俱胝劫
423 16 jié a strategy in weiqi 經於無量俱胝劫
424 16 jié a kalpa; an eon 經於無量俱胝劫
425 16 成就 chéngjiù accomplishment; success; achievement 則得成就見佛三昧
426 16 成就 chéngjiù to succeed; to help someone succeed; to achieve 則得成就見佛三昧
427 16 成就 chéngjiù accomplishment 則得成就見佛三昧
428 16 成就 chéngjiù Achievements 則得成就見佛三昧
429 16 成就 chéngjiù to attained; to obtain 則得成就見佛三昧
430 16 成就 chéngjiù to bring to perfection; complete 則得成就見佛三昧
431 16 成就 chéngjiù attainment; accomplishment; siddhi 則得成就見佛三昧
432 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
433 15 zhì care; prudence 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
434 15 zhì Zhi 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
435 15 zhì clever 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
436 15 zhì Wisdom 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
437 15 zhì jnana; knowing 其第一佛名普智寶焰吉祥威德王
438 14 to happen upon; to meet with by chance 若有眾生遇斯光者
439 14 an opportunity 若有眾生遇斯光者
440 14 Yu 若有眾生遇斯光者
441 14 to handle; to treat 若有眾生遇斯光者
442 14 to get along with 若有眾生遇斯光者
443 14 ǒu accidentally 若有眾生遇斯光者
444 14 ǒu to succeed 若有眾生遇斯光者
445 14 ǒu to suffer; to sustain 若有眾生遇斯光者
446 14 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 一切世界悉皆震動
447 14 世界 shìjiè the earth 一切世界悉皆震動
448 14 世界 shìjiè a domain; a realm 一切世界悉皆震動
449 14 世界 shìjiè the human world 一切世界悉皆震動
450 14 世界 shìjiè the conditions in the world 一切世界悉皆震動
451 14 世界 shìjiè world 一切世界悉皆震動
452 14 世界 shìjiè a world; lokadhatu 一切世界悉皆震動
453 14 shǔ to count 須彌山極微塵數如來於中出現
454 14 shù a number; an amount 須彌山極微塵數如來於中出現
455 14 shuò frequently; repeatedly 須彌山極微塵數如來於中出現
456 14 shù mathenatics 須彌山極微塵數如來於中出現
457 14 shù an ancient calculating method 須彌山極微塵數如來於中出現
458 14 shù several; a few 須彌山極微塵數如來於中出現
459 14 shǔ to allow; to permit 須彌山極微塵數如來於中出現
460 14 shǔ to be equal; to compare to 須彌山極微塵數如來於中出現
461 14 shù numerology; divination by numbers 須彌山極微塵數如來於中出現
462 14 shù a skill; an art 須彌山極微塵數如來於中出現
463 14 shù luck; fate 須彌山極微塵數如來於中出現
464 14 shù a rule 須彌山極微塵數如來於中出現
465 14 shù legal system 須彌山極微塵數如來於中出現
466 14 shǔ to criticize; to enumerate shortcomings 須彌山極微塵數如來於中出現
467 14 shǔ outstanding 須彌山極微塵數如來於中出現
468 14 fine; detailed; dense 須彌山極微塵數如來於中出現
469 14 prayer beads 須彌山極微塵數如來於中出現
470 14 shǔ number; saṃkhyā 須彌山極微塵數如來於中出現
471 14 佛號 fóhào name of the Buddha 佛號因陀羅幢吉祥相
472 14 次第 cìdì one after another 枝條華果次第分布
473 14 次第 cìdì order; sequence 枝條華果次第分布
474 14 次第 cìdì order; one after another; anukrama 枝條華果次第分布
475 14 次第 cìdì begging from one house to the next 枝條華果次第分布
476 14 世間 shìjiān world; the human world 顯示如來出現世間不思議相
477 14 世間 shìjiān world 顯示如來出現世間不思議相
478 14 世間 shìjiān world; loka 顯示如來出現世間不思議相
479 14 yàn flame; blaze 放種種色寶焰光明
480 14 yàn power; influence 放種種色寶焰光明
481 14 yàn flame; blaze 放種種色寶焰光明
482 14 佛剎 fó shā Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land 名嚴淨一切佛剎音聲
483 14 佛剎 fó shā a Buddhist pillar 名嚴淨一切佛剎音聲
484 14 佛剎 fó shā temple; monastery 名嚴淨一切佛剎音聲
485 14 dāng to be; to act as; to serve as 知十千年後佛當出現
486 14 dāng at or in the very same; be apposite 知十千年後佛當出現
487 14 dāng dang (sound of a bell) 知十千年後佛當出現
488 14 dāng to face 知十千年後佛當出現
489 14 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 知十千年後佛當出現
490 14 dāng to manage; to host 知十千年後佛當出現
491 14 dāng should 知十千年後佛當出現
492 14 dāng to treat; to regard as 知十千年後佛當出現
493 14 dǎng to think 知十千年後佛當出現
494 14 dàng suitable; correspond to 知十千年後佛當出現
495 14 dǎng to be equal 知十千年後佛當出現
496 14 dàng that 知十千年後佛當出現
497 14 dāng an end; top 知十千年後佛當出現
498 14 dàng clang; jingle 知十千年後佛當出現
499 14 dāng to judge 知十千年後佛當出現
500 14 dǎng to bear on one's shoulder 知十千年後佛當出現

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
一切
 1. yīqiè
 2. yīqiè
 1. all, everything
 2. all; sarva
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
 1. míng
 2. míng
 1. name; naman
 2. fame; renown; yasas
near to; antike
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
wèi to be; bhū
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. 1. existence; 2. becoming
 2. becoming; bhava
 1. yún
 2. yún
 1. cloud; megha
 2. to say; iti
that; tad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
般若灯 般若燈 98 Prajñāpradīpa
宝云 寶雲 66 Bao Yun
宝光 寶光 98 Ratnaprabha; Jewel Light
遍一切处 遍一切處 98 Vairocana
大劫 100 Maha-Kalpa
大宝 大寶 100 mahāratna; a precious jewel
大方广佛华严经 大方廣佛華嚴經 100
 1. Avataṃsakasūtra; Avatamsaka Sutra; Flower Garland Sūtra; Flower Adornment Sutra; Dafang Guang Fo Huayan Jing; Huayan Jing
 2. Gaṇḍavyūhasūtra
大光 100 Vistīrṇavatī
德光 100
 1. Punyarasmi
 2. Gunaprabha
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
法光 102 Faguang
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法王 102
 1. King of the Law; Dharma King
 2. Dharmaraja (Thailand)
 3. Dharma King
 4. Dharmaraja; Dharma King
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛号 佛號 102 name of the Buddha
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
福山 70 Fushan
海云 海雲 104 Hai Yun
火焰山 火燄山 72 Mountain of Flames
罽賓国 罽賓國 106 Kashmir
寂静音海 寂靜音海 106 Prashantarutasagaravati
金刚山 金剛山 106 Cakravada-parvata; Iron Wall Mountain
龙王 龍王 76 Dragon King; Naga King
轮迴 輪迴 108
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
妙吉祥 109
 1. Wondrous Auspiciousness
 2. wonderful and auspicious
 3. Wondrous Auspiciousness; Manjusri
妙德 109 Wonderful Virtue
弥勒菩萨 彌勒菩薩 109 Maitreya Bodhisattva
那罗延 那羅延 110 Narayana
毘卢遮那 毘盧遮那 80 Vairocana; Mahavairocana; Buddha of supreme enlightenment
菩萨道 菩薩道 112
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
普贤 普賢 112 Samantabhadra
普贤菩萨 普賢菩薩 112 Samantabhadra Bodhisattva
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善财童子 善財童子 115 Sudhana
善财 善財 83
 1. Sudhana
 2. Sudhana
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
世主 115 Lord of the world; Brahmā
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
娑罗 娑羅 115 sala tree; sal tree; shala tree
娑罗树 娑羅樹 115 sala tree; sal tree; shala tree; śāla
威德王 119 Wideok of Baekje
无边行 無邊行 119 Anantacritra
无退 無退 119 avaivartika; non-retrogression
无障碍 無障礙 119 Asaṅga
无诸 無諸 119 Wu Zhu
须弥灯 須彌燈 120 Merupradipa; Sumeru Lamp Buddha
虚空住 虛空住 120 Ākāśapratiṣṭhita
须弥 須彌 120 Mt Meru; Sumeru
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
阎浮提 閻浮提 121 Jambudvipa; the Terrestrial World
因陀罗 因陀羅 121 Indra
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智吉祥 122 Zhi Jixiang
智藏 122 Xitang Zhizang; Zhizang
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology
自在王 122 īśāna; Isana; Svāmin

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 216.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
宝铃 寶鈴 98 a bell decorated with jewels
宝女 寶女 98 a noble woman
宝幢 寶幢 98
 1. a Buddhist ensign or banner
 2. Ratnaketu
宝华 寶華 98
 1. Treasure Flower
 2. flowers; jeweled flowers
宝树 寶樹 98
 1. jeweled trees; forest of treasues
 2. a kalpa tree
宝衣 寶衣 98
 1. clothes decorated with gems
 2. cotton; calico; dūṣya
遍满 遍滿 98 to fill; paripūrṇa
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
遍知 98
 1. to know; to understand; parijñā
 2. to be omniscient; to be all knowing
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不动心 不動心 98 Unmoving Mind
不堕恶趣 不墮惡趣 98 will not descend into an evil rebirth
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
尘数 塵數 99 as numerous as dust particles
成正觉 成正覺 99 to become a Buddha
承事 99 to entrust with duty
出离 出離 99
 1. to leave; to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
初地 99 the first ground
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
次复 次復 99 afterwards; then
大莲华 大蓮華 100 great white lotus
大愿 大願 100 a great vow
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
道树 道樹 100 bodhi tree; pippala; sacred fig tree
大树 大樹 100 a great tree; a bodhisattva
等引 100 equipose; samāhita
恶道 惡道 195
 1. evil path
 2. an evil rebirth; an evil destiny; an unfortunate rebirth; hell
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法海 102
 1. Dharma sea
 2. Fa Hai
 3. Fa Hai
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法云 法雲 102
 1. dharma cloud; dharmamegha
 2. Fa Yun
法城 102 Dharma citadel
法灯 法燈 102 a Dharma lamp
法界 102
 1. Dharma Realm
 2. a dharma realm; dharmadhatu
 3. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
法界身 102 dharmakaya
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
放大光明 102 diffusion of great light
放逸 102
 1. Laxity
 2. heedlessness; carelessness; pleasure-seeking; pramada
法智 102
 1. understanding of the Dharma
 2. Gautama Dharmaprajña
法幢 102 a stone pilar inscribed with scriptures
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛刹 佛剎 102
 1. Buddhakṣetra; a Buddha field; a Buddha land
 2. a Buddhist pillar
 3. temple; monastery
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛宝 佛寶 102 the treasure of the Buddha
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
功德海 103
 1. Ocean of Merits
 2. Ocean of Merit; yon tan rgya mtsho; guṇasāgara
恭敬供养 恭敬供養 103 honored
灌顶 灌頂 103
 1. consecration
 2. Anointment
 3. abhiseka; abhisecana; anointment; consecration
 4. Guanding
果报 果報 103 fruition; the result of karma
黑闇 104 dark with no wisdom; ignorant
化现 化現 104 a incarnation
偈赞 偈讚 106 to sing in praise of
见一切佛 見一切佛 106 see all buddhas
见法 見法 106
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
降魔 106 to subdue Mara; to defeat evil
教行 106
 1. teaching and practice
 2. teaching and practice; instruction and conduct
结跏趺坐 結跏趺坐 106 sitting with crossed legs; to sit in the full lotus position
解脱门 解脫門 106
 1. Gate of Perfect Ease
 2. the doors of deliverance; vimokṣadvāra
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
救一切 106 saviour of all beings
极微 極微 106 atom; particle; paramāṇu
极微尘 極微塵 106 atom; particle; paramāṇu
卷第二十 106 scroll 20
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
利乐 利樂 108 blessing and joy
莲华 蓮華 108
 1. Lotus Flower
 2. a lotus flower; padma
 3. white lotus flower; pundarika
莲华眼 蓮華眼 108 blue lotus eyes; padmanetra
莲花座 蓮華座 108 lotus posture; padmāsana
了知 108 to understand clearly
离垢 離垢 108
 1. Undefiled
 2. vimalā; stainless; immaculate
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
轮王 輪王 108 wheel turning king
妙色 109 wonderful form
妙香 109 fine incense
妙行 109 a profound act
妙眼 109 marvelous eye; sunetra
妙音 109 a wonderful sound; ghoṣa
名天 109 famous ruler
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩尼 109 mani; jewel
摩尼宝 摩尼寶 109
 1. Mani Pearl
 2. mani-jewel
 3. mani jewel
难思 難思 110 hard to believe; incredible
那由他 110 a nayuta
念念 110 thought after thought; successive moments of thought
辟支佛地 112 stage of pratyekabuddha; pratyekabuddhabhūmi
普光 112
 1. radiating light all around
 2. Pu Guang
菩萨境界 菩薩境界 112 realm of bodhisattvas
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨地 菩薩地 112 stage of bodhisattva; bodhisattvabhūmi
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
菩提树 菩提樹 80
 1. Bodhedrum magazine
 2. Bodhi Tree
 3. bodhi tree
普现 普現 112 universal manifestation
普贤行 普賢行 112 the practice of Samantabhadra
普眼 112 all-seeing vision
普照十方 112 shines over the ten directions
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
契经 契經 113 a sutra; a sūtra; a scripture; a discourse
亲承 親承 113 to entrust with duty
清净佛刹 清淨佛剎 113 pure land
勤求 113 to diligently seek
群生 113 all living beings
人王 114 king; nṛpa
人众 人眾 114 many people; crowds of people
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如法受持 114 upholding the Dharma
入法界 114 to enter in the dharma realm; to perceive the dharma realm through meditation
如来出现 如來出現 114 the Tathagata appears
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如意摩尼 114 mani jewel; cintāmaṇi
三地 115 three grounds
三佛 115 Trikāya; the three bodies of the Buddha
三千 115 three thousand-fold
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
散乱心 散亂心 115 a confused mind; an unsettled mind
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三昧门 三昧門 115 to be on the bodhisattva path
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善逝 115 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
上首 115
 1. chief; presiding elders
 2. foremost; pramukha
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
身等 115 equal in body
神变 神變 115 a divine transformation; a miracle
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通变化 神通變化 115 spritual powers of transformation
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十佛名 115 ten Buddha names; to chant the name of the Buddha ten times
十力 115 the ten powers of the Buddha; daśabala
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
世界海 115 sea of worlds
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
师子之座 師子之座 115 throne
师子座 師子座 115 lion's throne
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
四兵 115 four divisions of troups
死苦 115 death
四天下 115 the four continents
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
体性 體性 116 svabhāva; intrinsic nature; original nature; intrinsic existence; essential nature
涂香 塗香 116 to annoint
妄分别 妄分別 119 mistaken discrimination
往诣 往詣 119 to go to; upagam
未来际 未來際 119 the limit of the future
围遶 圍遶 119 to circumambulate
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无胜 無勝 119 unsurpassed; ajita; vijaya
五通 119 five supernatural powers; pañca-abhijnā
无垢 無垢 119
 1. No Impurity
 2. vimalā; nirmala; stainless; immaculate
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无能胜 無能勝 119 aparajita; unsurpassed
悟入 119 experiential understanding of the truth; to understand reality; to perceive through meditation
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
现见 現見 120 to immediately see
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行愿 行願 120
 1. Act on Your Vows
 2. cultivation and vows
信解 120 resolution; determination; zeal
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
严净 嚴淨 121 majestic and pure
严饰 嚴飾 121 to decorate; adorned
业果 業果 121 karmic retribution; cause and effect; fruit of actions; karma and results; karmaphala
夜神 121 nighttime spirits
依教修行 121 to practice according to the teachings
忆持 憶持 121 to keep in mind; to remember; dhāraṇa
一句 121
 1. a sentence
 2. a single verse; a single word
应观 應觀 121 may observe
音声 音聲 121 sound; noise
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切如来 一切如來 121 all Tathagatas
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
一一各有 121 each one has; pratyeka
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
赞歎 讚歎 122 praise
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生心 眾生心 122 the minds of sentient beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
种种神通 種種神通 122 many kinds of supernatural powers
助道 122 auxiliary means; auxiliary aid
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸仙 諸仙 122 group of sages
诸众生 諸眾生 122 all beings
转法轮 轉法輪 122
 1. to turn the Dharma Wheel
 2. Turning the Dharma wheel; to transmit Buddhist teaching; dharmacakrapravartana
庄严具 莊嚴具 122 adornment; ornament
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
自在心 122 the mind of Īśvara
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara