Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 無心 wúxīn no-mind 於其中間而佛如來無心可轉
2 40 無心 wúxīn unintentional 於其中間而佛如來無心可轉
3 40 無心 wúxīn No-Mind 於其中間而佛如來無心可轉
4 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
5 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
6 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
7 36 to go; to 即能於此所說正法
8 36 to rely on; to depend on 即能於此所說正法
9 36 Yu 即能於此所說正法
10 36 a crow 即能於此所說正法
11 27 如來 rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
12 27 如來 Rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
13 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來語密不思議品第八之餘
14 27 huì intelligent; clever 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
15 27 huì mental ability; intellect 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
16 27 huì wisdom; understanding 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
17 27 huì Wisdom 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
18 27 huì wisdom; prajna 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
19 27 huì intellect; mati 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
20 26 jiàn to see 汝今見此水騰涌不
21 26 jiàn opinion; view; understanding 汝今見此水騰涌不
22 26 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝今見此水騰涌不
23 26 jiàn refer to; for details see 汝今見此水騰涌不
24 26 jiàn to appear 汝今見此水騰涌不
25 26 jiàn to meet 汝今見此水騰涌不
26 26 jiàn to receive (a guest) 汝今見此水騰涌不
27 26 jiàn let me; kindly 汝今見此水騰涌不
28 26 jiàn Jian 汝今見此水騰涌不
29 26 xiàn to appear 汝今見此水騰涌不
30 26 xiàn to introduce 汝今見此水騰涌不
31 26 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝今見此水騰涌不
32 26 suǒ a few; various; some 即能於此所說正法
33 26 suǒ a place; a location 即能於此所說正法
34 26 suǒ indicates a passive voice 即能於此所說正法
35 26 suǒ an ordinal number 即能於此所說正法
36 26 suǒ meaning 即能於此所說正法
37 26 suǒ garrison 即能於此所說正法
38 26 suǒ place; pradeśa 即能於此所說正法
39 26 tranquil 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
40 26 desolate; lonely 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
41 26 Nirvana; Nibbana 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
42 26 tranquillity; quiescence; santi 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
43 22 Kangxi radical 71 無自心建立
44 22 to not have; without 無自心建立
45 22 mo 無自心建立
46 22 to not have 無自心建立
47 22 Wu 無自心建立
48 22 mo 無自心建立
49 22 ér Kangxi radical 126 而此正法
50 22 ér as if; to seem like 而此正法
51 22 néng can; able 而此正法
52 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此正法
53 22 ér to arrive; up to 而此正法
54 21 shí food; food and drink 或食莠稗
55 21 shí Kangxi radical 184 或食莠稗
56 21 shí to eat 或食莠稗
57 21 to feed 或食莠稗
58 21 shí meal; cooked cereals 或食莠稗
59 21 to raise; to nourish 或食莠稗
60 21 shí to receive; to accept 或食莠稗
61 21 shí to receive an official salary 或食莠稗
62 21 shí an eclipse 或食莠稗
63 21 shí food; bhakṣa 或食莠稗
64 19 infix potential marker 即能受持不驚不怖
65 19 不住 bùzhù not dwelling 不住有為
66 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
67 17 zhōng medium; medium sized 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
68 17 zhōng China 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
69 17 zhòng to hit the mark 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
70 17 zhōng midday 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
71 17 zhōng inside 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
72 17 zhōng during 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
73 17 zhōng Zhong 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
74 17 zhōng intermediary 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
75 17 zhōng half 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
76 17 zhòng to reach; to attain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
77 17 zhòng to suffer; to infect 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
78 17 zhòng to obtain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
79 17 zhòng to pass an exam 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
80 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
81 16 wéi to act as; to serve 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
82 16 wéi to change into; to become 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
83 16 wéi to be; is 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
84 16 wéi to do 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
85 16 wèi to support; to help 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
86 16 wéi to govern 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
87 16 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
88 15 Yi 彼識亦非隨餘識轉
89 14 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
90 14 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
91 14 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
92 14 size 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
93 14 old 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
94 14 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
95 14 adult 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
96 14 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
97 14 senior 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
98 14 an element 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
99 14 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
100 13 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 爾時尊者舍利子前白佛言
101 13 to use; to grasp 同以一識而為所緣
102 13 to rely on 同以一識而為所緣
103 13 to regard 同以一識而為所緣
104 13 to be able to 同以一識而為所緣
105 13 to order; to command 同以一識而為所緣
106 13 used after a verb 同以一識而為所緣
107 13 a reason; a cause 同以一識而為所緣
108 13 Israel 同以一識而為所緣
109 13 Yi 同以一識而為所緣
110 13 use; yogena 同以一識而為所緣
111 13 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
112 13 to know; to learn about; to comprehend 地界忽然而悉破裂
113 13 detailed 地界忽然而悉破裂
114 13 to elaborate; to expound 地界忽然而悉破裂
115 13 to exhaust; to use up 地界忽然而悉破裂
116 13 strongly 地界忽然而悉破裂
117 13 Xi 地界忽然而悉破裂
118 13 all; kṛtsna 地界忽然而悉破裂
119 13 néng can; able 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
120 13 néng ability; capacity 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
121 13 néng a mythical bear-like beast 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
122 13 néng energy 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
123 13 néng function; use 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
124 13 néng talent 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
125 13 néng expert at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
126 13 néng to be in harmony 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
127 13 néng to tend to; to care for 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
128 13 néng to reach; to arrive at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
129 13 néng to be able; śak 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
130 12 zuò to do 不與神通智所作相應
131 12 zuò to act as; to serve as 不與神通智所作相應
132 12 zuò to start 不與神通智所作相應
133 12 zuò a writing; a work 不與神通智所作相應
134 12 zuò to dress as; to be disguised as 不與神通智所作相應
135 12 zuō to create; to make 不與神通智所作相應
136 12 zuō a workshop 不與神通智所作相應
137 12 zuō to write; to compose 不與神通智所作相應
138 12 zuò to rise 不與神通智所作相應
139 12 zuò to be aroused 不與神通智所作相應
140 12 zuò activity; action; undertaking 不與神通智所作相應
141 12 zuò to regard as 不與神通智所作相應
142 12 zuò action; kāraṇa 不與神通智所作相應
143 12 一切 yīqiè temporary 爾時世尊普告一切眾會
144 12 一切 yīqiè the same 爾時世尊普告一切眾會
145 12 děng et cetera; and so on 彼等眾生亦復如是
146 12 děng to wait 彼等眾生亦復如是
147 12 děng to be equal 彼等眾生亦復如是
148 12 děng degree; level 彼等眾生亦復如是
149 12 děng to compare 彼等眾生亦復如是
150 12 zhě ca 若諸眾生不久當得具是法者
151 11 yán to speak; to say; said 讚言
152 11 yán language; talk; words; utterance; speech 讚言
153 11 yán Kangxi radical 149 讚言
154 11 yán phrase; sentence 讚言
155 11 yán a word; a syllable 讚言
156 11 yán a theory; a doctrine 讚言
157 11 yán to regard as 讚言
158 11 yán to act as 讚言
159 11 yán speech; vāc 讚言
160 11 yán speak; vad 讚言
161 11 to give 不與肉眼所見相應
162 11 to accompany 不與肉眼所見相應
163 11 to particate in 不與肉眼所見相應
164 11 of the same kind 不與肉眼所見相應
165 11 to help 不與肉眼所見相應
166 11 for 不與肉眼所見相應
167 11 zhī to know 寂慧當知
168 11 zhī to comprehend 寂慧當知
169 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
170 11 zhī to administer 寂慧當知
171 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
172 11 zhī to be close friends 寂慧當知
173 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
174 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
175 11 zhī knowledge 寂慧當知
176 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
177 11 zhī a close friend 寂慧當知
178 11 zhì wisdom 寂慧當知
179 11 zhì Zhi 寂慧當知
180 11 zhī Understanding 寂慧當知
181 11 zhī know; jña 寂慧當知
182 10 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 不與肉眼所見相應
183 10 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 不與肉眼所見相應
184 10 相應 xiāngying cheap; inexpensive 不與肉眼所見相應
185 10 相應 xiāngyìng response, correspond 不與肉眼所見相應
186 10 相應 xiāngyìng concomitant 不與肉眼所見相應
187 10 相應 xiāngyìng Sō-ō 不與肉眼所見相應
188 9 suí to follow 隨其聞已而生信解
189 9 suí to listen to 隨其聞已而生信解
190 9 suí to submit to; to comply with 隨其聞已而生信解
191 9 suí to be obsequious 隨其聞已而生信解
192 9 suí 17th hexagram 隨其聞已而生信解
193 9 suí let somebody do what they like 隨其聞已而生信解
194 9 suí to resemble; to look like 隨其聞已而生信解
195 9 Qi 隨其聞已而生信解
196 9 method; way 若諸眾生不久當得具是法者
197 9 France 若諸眾生不久當得具是法者
198 9 the law; rules; regulations 若諸眾生不久當得具是法者
199 9 the teachings of the Buddha; Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
200 9 a standard; a norm 若諸眾生不久當得具是法者
201 9 an institution 若諸眾生不久當得具是法者
202 9 to emulate 若諸眾生不久當得具是法者
203 9 magic; a magic trick 若諸眾生不久當得具是法者
204 9 punishment 若諸眾生不久當得具是法者
205 9 Fa 若諸眾生不久當得具是法者
206 9 a precedent 若諸眾生不久當得具是法者
207 9 a classification of some kinds of Han texts 若諸眾生不久當得具是法者
208 9 relating to a ceremony or rite 若諸眾生不久當得具是法者
209 9 Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
210 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若諸眾生不久當得具是法者
211 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若諸眾生不久當得具是法者
212 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若諸眾生不久當得具是法者
213 9 quality; characteristic 若諸眾生不久當得具是法者
214 9 jīn today; present; now 汝今見此水騰涌不
215 9 jīn Jin 汝今見此水騰涌不
216 9 jīn modern 汝今見此水騰涌不
217 9 jīn now; adhunā 汝今見此水騰涌不
218 9 self 我於如來極生淨信
219 9 [my] dear 我於如來極生淨信
220 9 Wo 我於如來極生淨信
221 9 self; atman; attan 我於如來極生淨信
222 9 ga 我於如來極生淨信
223 9 shí time; a point or period of time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
224 9 shí a season; a quarter of a year 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
225 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
226 9 shí fashionable 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
227 9 shí fate; destiny; luck 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
228 9 shí occasion; opportunity; chance 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
229 9 shí tense 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
230 9 shí particular; special 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
231 9 shí to plant; to cultivate 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
232 9 shí an era; a dynasty 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
233 9 shí time [abstract] 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
234 9 shí seasonal 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
235 9 shí to wait upon 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
236 9 shí hour 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
237 9 shí appropriate; proper; timely 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
238 9 shí Shi 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
239 9 shí a present; currentlt 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
240 9 shí time; kāla 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
241 9 shí at that time; samaya 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
242 9 shì matter; thing; item 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
243 9 shì to serve 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
244 9 shì a government post 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
245 9 shì duty; post; work 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
246 9 shì occupation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
247 9 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
248 9 shì an accident 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
249 9 shì to attend 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
250 9 shì an allusion 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
251 9 shì a condition; a state; a situation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
252 9 shì to engage in 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
253 9 shì to enslave 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
254 9 shì to pursue 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
255 9 shì to administer 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
256 9 shì to appoint 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
257 9 shì meaning; phenomena 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
258 9 shì actions; karma 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
259 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現於諸佛世尊所修梵行者
260 9 xiàn at present 現於諸佛世尊所修梵行者
261 9 xiàn existing at the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
262 9 xiàn cash 現於諸佛世尊所修梵行者
263 8 zhù to dwell; to live; to reside 住八萬四千劫
264 8 zhù to stop; to halt 住八萬四千劫
265 8 zhù to retain; to remain 住八萬四千劫
266 8 zhù to lodge at [temporarily] 住八萬四千劫
267 8 zhù verb complement 住八萬四千劫
268 8 zhù attaching; abiding; dwelling on 住八萬四千劫
269 8 Kangxi radical 49 生信解已
270 8 to bring to an end; to stop 生信解已
271 8 to complete 生信解已
272 8 to demote; to dismiss 生信解已
273 8 to recover from an illness 生信解已
274 8 former; pūrvaka 生信解已
275 8 to go back; to return 復何名為如來心密心業清淨
276 8 to resume; to restart 復何名為如來心密心業清淨
277 8 to do in detail 復何名為如來心密心業清淨
278 8 to restore 復何名為如來心密心業清淨
279 8 to respond; to reply to 復何名為如來心密心業清淨
280 8 Fu; Return 復何名為如來心密心業清淨
281 8 to retaliate; to reciprocate 復何名為如來心密心業清淨
282 8 to avoid forced labor or tax 復何名為如來心密心業清淨
283 8 Fu 復何名為如來心密心業清淨
284 8 doubled; to overlapping; folded 復何名為如來心密心業清淨
285 8 a lined garment with doubled thickness 復何名為如來心密心業清淨
286 8 所有 suǒyǒu to belong to 所有如來真實之理
287 8 Ru River 汝今見此水騰涌不
288 8 Ru 汝今見此水騰涌不
289 8 shàng top; a high position 或見菩薩上起雙足
290 8 shang top; the position on or above something 或見菩薩上起雙足
291 8 shàng to go up; to go forward 或見菩薩上起雙足
292 8 shàng shang 或見菩薩上起雙足
293 8 shàng previous; last 或見菩薩上起雙足
294 8 shàng high; higher 或見菩薩上起雙足
295 8 shàng advanced 或見菩薩上起雙足
296 8 shàng a monarch; a sovereign 或見菩薩上起雙足
297 8 shàng time 或見菩薩上起雙足
298 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 或見菩薩上起雙足
299 8 shàng far 或見菩薩上起雙足
300 8 shàng big; as big as 或見菩薩上起雙足
301 8 shàng abundant; plentiful 或見菩薩上起雙足
302 8 shàng to report 或見菩薩上起雙足
303 8 shàng to offer 或見菩薩上起雙足
304 8 shàng to go on stage 或見菩薩上起雙足
305 8 shàng to take office; to assume a post 或見菩薩上起雙足
306 8 shàng to install; to erect 或見菩薩上起雙足
307 8 shàng to suffer; to sustain 或見菩薩上起雙足
308 8 shàng to burn 或見菩薩上起雙足
309 8 shàng to remember 或見菩薩上起雙足
310 8 shàng to add 或見菩薩上起雙足
311 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 或見菩薩上起雙足
312 8 shàng to meet 或見菩薩上起雙足
313 8 shàng falling then rising (4th) tone 或見菩薩上起雙足
314 8 shang used after a verb indicating a result 或見菩薩上起雙足
315 8 shàng a musical note 或見菩薩上起雙足
316 8 shàng higher, superior; uttara 或見菩薩上起雙足
317 8 苦行 kǔxíng austerity 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
318 8 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
319 7 liù six 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
320 7 liù sixth 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
321 7 liù a note on the Gongche scale 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
322 7 liù six; ṣaṭ 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
323 7 zhòng many; numerous 空中自然雨眾妙花
324 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 空中自然雨眾妙花
325 7 zhòng general; common; public 空中自然雨眾妙花
326 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 彼如來智
327 7 zhì care; prudence 彼如來智
328 7 zhì Zhi 彼如來智
329 7 zhì clever 彼如來智
330 7 zhì Wisdom 彼如來智
331 7 zhì jnana; knowing 彼如來智
332 7 正法 zhèngfǎ proper law 如來正法
333 7 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 如來正法
334 7 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 如來正法
335 7 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 如來正法
336 7 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 如來正法
337 7 所見 suǒjiàn what one seen; all one sees 見無所見是名為見
338 7 所見 suǒjiàn understanding 見無所見是名為見
339 7 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若諸眾生不久當得具是法者
340 7 děi to want to; to need to 若諸眾生不久當得具是法者
341 7 děi must; ought to 若諸眾生不久當得具是法者
342 7 de 若諸眾生不久當得具是法者
343 7 de infix potential marker 若諸眾生不久當得具是法者
344 7 to result in 若諸眾生不久當得具是法者
345 7 to be proper; to fit; to suit 若諸眾生不久當得具是法者
346 7 to be satisfied 若諸眾生不久當得具是法者
347 7 to be finished 若諸眾生不久當得具是法者
348 7 děi satisfying 若諸眾生不久當得具是法者
349 7 to contract 若諸眾生不久當得具是法者
350 7 to hear 若諸眾生不久當得具是法者
351 7 to have; there is 若諸眾生不久當得具是法者
352 7 marks time passed 若諸眾生不久當得具是法者
353 7 obtain; attain; prāpta 若諸眾生不久當得具是法者
354 7 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊普告一切眾會
355 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha 爾時世尊普告一切眾會
356 7 shòu to suffer; to be subjected to 受定中樂
357 7 shòu to transfer; to confer 受定中樂
358 7 shòu to receive; to accept 受定中樂
359 7 shòu to tolerate 受定中樂
360 7 shòu feelings; sensations 受定中樂
361 6 zhī to go 如來語密不思議品第八之餘
362 6 zhī to arrive; to go 如來語密不思議品第八之餘
363 6 zhī is 如來語密不思議品第八之餘
364 6 zhī to use 如來語密不思議品第八之餘
365 6 zhī Zhi 如來語密不思議品第八之餘
366 6 眾生 zhòngshēng all living things 有阿僧祇眾生發菩提心
367 6 眾生 zhòngshēng living things other than people 有阿僧祇眾生發菩提心
368 6 眾生 zhòngshēng sentient beings 有阿僧祇眾生發菩提心
369 6 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 有阿僧祇眾生發菩提心
370 6 fēi Kangxi radical 175 非所思念
371 6 fēi wrong; bad; untruthful 非所思念
372 6 fēi different 非所思念
373 6 fēi to not be; to not have 非所思念
374 6 fēi to violate; to be contrary to 非所思念
375 6 fēi Africa 非所思念
376 6 fēi to slander 非所思念
377 6 fěi to avoid 非所思念
378 6 fēi must 非所思念
379 6 fēi an error 非所思念
380 6 fēi a problem; a question 非所思念
381 6 fēi evil 非所思念
382 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 彼識亦非隨餘識轉
383 6 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 彼識亦非隨餘識轉
384 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 彼識亦非隨餘識轉
385 6 zhuǎn to turn; to rotate 彼識亦非隨餘識轉
386 6 zhuǎi to use many literary allusions 彼識亦非隨餘識轉
387 6 zhuǎn to transfer 彼識亦非隨餘識轉
388 6 zhuǎn to move forward; pravartana 彼識亦非隨餘識轉
389 6 to lie 或見菩薩臥於棘上
390 6 to crouch 或見菩薩臥於棘上
391 6 to rest; to sleep 或見菩薩臥於棘上
392 6 to cut across; to traverse 或見菩薩臥於棘上
393 6 to live in seclusion 或見菩薩臥於棘上
394 6 providing rest 或見菩薩臥於棘上
395 6 shēn human body; torso 無心依止耳鼻舌身意
396 6 shēn Kangxi radical 158 無心依止耳鼻舌身意
397 6 shēn self 無心依止耳鼻舌身意
398 6 shēn life 無心依止耳鼻舌身意
399 6 shēn an object 無心依止耳鼻舌身意
400 6 shēn a lifetime 無心依止耳鼻舌身意
401 6 shēn moral character 無心依止耳鼻舌身意
402 6 shēn status; identity; position 無心依止耳鼻舌身意
403 6 shēn pregnancy 無心依止耳鼻舌身意
404 6 juān India 無心依止耳鼻舌身意
405 6 shēn body; kaya 無心依止耳鼻舌身意
406 6 常隨 cháng suí a regular personal attendant 常隨何等菩薩之後
407 6 shī to give; to grant 以佛加持力故而能施作一切佛事
408 6 shī to act; to do; to execute; to carry out 以佛加持力故而能施作一切佛事
409 6 shī to deploy; to set up 以佛加持力故而能施作一切佛事
410 6 shī to relate to 以佛加持力故而能施作一切佛事
411 6 shī to move slowly 以佛加持力故而能施作一切佛事
412 6 shī to exert 以佛加持力故而能施作一切佛事
413 6 shī to apply; to spread 以佛加持力故而能施作一切佛事
414 6 shī Shi 以佛加持力故而能施作一切佛事
415 6 shī the practice of selfless giving; dāna 以佛加持力故而能施作一切佛事
416 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 所有十方世界賢劫諸菩薩眾
417 6 降伏 xiángfú to subdue; to vanquish; to tame; to pacify 詣菩提場降伏魔軍
418 6 降伏 xiángfú someone who has surrendered 詣菩提場降伏魔軍
419 6 降伏 xiángfú to subdue 詣菩提場降伏魔軍
420 6 降伏 xiángfú subjugation; abhicara 詣菩提場降伏魔軍
421 6 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 於一切佛法無礙智中而無所著
422 6 zhù outstanding 於一切佛法無礙智中而無所著
423 6 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 於一切佛法無礙智中而無所著
424 6 zhuó to wear (clothes) 於一切佛法無礙智中而無所著
425 6 zhe expresses a command 於一切佛法無礙智中而無所著
426 6 zháo to attach; to grasp 於一切佛法無礙智中而無所著
427 6 zhāo to add; to put 於一切佛法無礙智中而無所著
428 6 zhuó a chess move 於一切佛法無礙智中而無所著
429 6 zhāo a trick; a move; a method 於一切佛法無礙智中而無所著
430 6 zhāo OK 於一切佛法無礙智中而無所著
431 6 zháo to fall into [a trap] 於一切佛法無礙智中而無所著
432 6 zháo to ignite 於一切佛法無礙智中而無所著
433 6 zháo to fall asleep 於一切佛法無礙智中而無所著
434 6 zhuó whereabouts; end result 於一切佛法無礙智中而無所著
435 6 zhù to appear; to manifest 於一切佛法無礙智中而無所著
436 6 zhù to show 於一切佛法無礙智中而無所著
437 6 zhù to indicate; to be distinguished by 於一切佛法無礙智中而無所著
438 6 zhù to write 於一切佛法無礙智中而無所著
439 6 zhù to record 於一切佛法無礙智中而無所著
440 6 zhù a document; writings 於一切佛法無礙智中而無所著
441 6 zhù Zhu 於一切佛法無礙智中而無所著
442 6 zháo expresses that a continuing process has a result 於一切佛法無礙智中而無所著
443 6 zhuó to arrive 於一切佛法無礙智中而無所著
444 6 zhuó to result in 於一切佛法無礙智中而無所著
445 6 zhuó to command 於一切佛法無礙智中而無所著
446 6 zhuó a strategy 於一切佛法無礙智中而無所著
447 6 zhāo to happen; to occur 於一切佛法無礙智中而無所著
448 6 zhù space between main doorwary and a screen 於一切佛法無礙智中而無所著
449 6 zhuó somebody attached to a place; a local 於一切佛法無礙智中而無所著
450 6 zhe attachment to 於一切佛法無礙智中而無所著
451 5 rán to approve; to endorse 然佛如來而無加行
452 5 rán to burn 然佛如來而無加行
453 5 rán to pledge; to promise 然佛如來而無加行
454 5 rán Ran 然佛如來而無加行
455 5 to enter 隨入義趣了真實性
456 5 Kangxi radical 11 隨入義趣了真實性
457 5 radical 隨入義趣了真實性
458 5 income 隨入義趣了真實性
459 5 to conform with 隨入義趣了真實性
460 5 to descend 隨入義趣了真實性
461 5 the entering tone 隨入義趣了真實性
462 5 to pay 隨入義趣了真實性
463 5 to join 隨入義趣了真實性
464 5 entering; praveśa 隨入義趣了真實性
465 5 成熟 chéngshú ripe 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
466 5 成熟 chéngshú to become skilled; experienced 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
467 5 成熟 chéngshú mature [psychologically] 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
468 5 xiàng to observe; to assess 今此所有是何先相
469 5 xiàng appearance; portrait; picture 今此所有是何先相
470 5 xiàng countenance; personage; character; disposition 今此所有是何先相
471 5 xiàng to aid; to help 今此所有是何先相
472 5 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 今此所有是何先相
473 5 xiàng a sign; a mark; appearance 今此所有是何先相
474 5 xiāng alternately; in turn 今此所有是何先相
475 5 xiāng Xiang 今此所有是何先相
476 5 xiāng form substance 今此所有是何先相
477 5 xiāng to express 今此所有是何先相
478 5 xiàng to choose 今此所有是何先相
479 5 xiāng Xiang 今此所有是何先相
480 5 xiāng an ancient musical instrument 今此所有是何先相
481 5 xiāng the seventh lunar month 今此所有是何先相
482 5 xiāng to compare 今此所有是何先相
483 5 xiàng to divine 今此所有是何先相
484 5 xiàng to administer 今此所有是何先相
485 5 xiàng helper for a blind person 今此所有是何先相
486 5 xiāng rhythm [music] 今此所有是何先相
487 5 xiāng the upper frets of a pipa 今此所有是何先相
488 5 xiāng coralwood 今此所有是何先相
489 5 xiàng ministry 今此所有是何先相
490 5 xiàng to supplement; to enhance 今此所有是何先相
491 5 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 今此所有是何先相
492 5 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 今此所有是何先相
493 5 xiàng sign; mark; liṅga 今此所有是何先相
494 5 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 今此所有是何先相
495 5 to reach 亦復不見於彼有見及彼無見
496 5 to attain 亦復不見於彼有見及彼無見
497 5 to understand 亦復不見於彼有見及彼無見
498 5 able to be compared to; to catch up with 亦復不見於彼有見及彼無見
499 5 to be involved with; to associate with 亦復不見於彼有見及彼無見
500 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 亦復不見於彼有見及彼無見

Frequencies of all Words

Top 984

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 50 huò or; either; else 或於一時
2 50 huò maybe; perhaps; might; possibly 或於一時
3 50 huò some; someone 或於一時
4 50 míngnián suddenly 或於一時
5 50 huò or; vā 或於一時
6 40 無心 wúxīn no-mind 於其中間而佛如來無心可轉
7 40 無心 wúxīn unintentional 於其中間而佛如來無心可轉
8 40 無心 wúxīn No-Mind 於其中間而佛如來無心可轉
9 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
10 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
11 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
12 36 in; at 即能於此所說正法
13 36 in; at 即能於此所說正法
14 36 in; at; to; from 即能於此所說正法
15 36 to go; to 即能於此所說正法
16 36 to rely on; to depend on 即能於此所說正法
17 36 to go to; to arrive at 即能於此所說正法
18 36 from 即能於此所說正法
19 36 give 即能於此所說正法
20 36 oppposing 即能於此所說正法
21 36 and 即能於此所說正法
22 36 compared to 即能於此所說正法
23 36 by 即能於此所說正法
24 36 and; as well as 即能於此所說正法
25 36 for 即能於此所說正法
26 36 Yu 即能於此所說正法
27 36 a crow 即能於此所說正法
28 36 whew; wow 即能於此所說正法
29 36 near to; antike 即能於此所說正法
30 29 that; those 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
31 29 another; the other 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
32 29 that; tad 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
33 27 如來 rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
34 27 如來 Rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
35 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來語密不思議品第八之餘
36 27 huì intelligent; clever 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
37 27 huì mental ability; intellect 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
38 27 huì wisdom; understanding 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
39 27 huì Wisdom 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
40 27 huì wisdom; prajna 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
41 27 huì intellect; mati 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
42 26 jiàn to see 汝今見此水騰涌不
43 26 jiàn opinion; view; understanding 汝今見此水騰涌不
44 26 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝今見此水騰涌不
45 26 jiàn refer to; for details see 汝今見此水騰涌不
46 26 jiàn to appear 汝今見此水騰涌不
47 26 jiàn passive marker 汝今見此水騰涌不
48 26 jiàn to meet 汝今見此水騰涌不
49 26 jiàn to receive (a guest) 汝今見此水騰涌不
50 26 jiàn let me; kindly 汝今見此水騰涌不
51 26 jiàn Jian 汝今見此水騰涌不
52 26 xiàn to appear 汝今見此水騰涌不
53 26 xiàn to introduce 汝今見此水騰涌不
54 26 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝今見此水騰涌不
55 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即能於此所說正法
56 26 suǒ an office; an institute 即能於此所說正法
57 26 suǒ introduces a relative clause 即能於此所說正法
58 26 suǒ it 即能於此所說正法
59 26 suǒ if; supposing 即能於此所說正法
60 26 suǒ a few; various; some 即能於此所說正法
61 26 suǒ a place; a location 即能於此所說正法
62 26 suǒ indicates a passive voice 即能於此所說正法
63 26 suǒ that which 即能於此所說正法
64 26 suǒ an ordinal number 即能於此所說正法
65 26 suǒ meaning 即能於此所說正法
66 26 suǒ garrison 即能於此所說正法
67 26 suǒ place; pradeśa 即能於此所說正法
68 26 suǒ that which; yad 即能於此所說正法
69 26 tranquil 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
70 26 desolate; lonely 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
71 26 Nirvana; Nibbana 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
72 26 tranquillity; quiescence; santi 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
73 22 no 無自心建立
74 22 Kangxi radical 71 無自心建立
75 22 to not have; without 無自心建立
76 22 has not yet 無自心建立
77 22 mo 無自心建立
78 22 do not 無自心建立
79 22 not; -less; un- 無自心建立
80 22 regardless of 無自心建立
81 22 to not have 無自心建立
82 22 um 無自心建立
83 22 Wu 無自心建立
84 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無自心建立
85 22 not; non- 無自心建立
86 22 mo 無自心建立
87 22 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而此正法
88 22 ér Kangxi radical 126 而此正法
89 22 ér you 而此正法
90 22 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而此正法
91 22 ér right away; then 而此正法
92 22 ér but; yet; however; while; nevertheless 而此正法
93 22 ér if; in case; in the event that 而此正法
94 22 ér therefore; as a result; thus 而此正法
95 22 ér how can it be that? 而此正法
96 22 ér so as to 而此正法
97 22 ér only then 而此正法
98 22 ér as if; to seem like 而此正法
99 22 néng can; able 而此正法
100 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此正法
101 22 ér me 而此正法
102 22 ér to arrive; up to 而此正法
103 22 ér possessive 而此正法
104 21 shí food; food and drink 或食莠稗
105 21 shí Kangxi radical 184 或食莠稗
106 21 shí to eat 或食莠稗
107 21 to feed 或食莠稗
108 21 shí meal; cooked cereals 或食莠稗
109 21 to raise; to nourish 或食莠稗
110 21 shí to receive; to accept 或食莠稗
111 21 shí to receive an official salary 或食莠稗
112 21 shí an eclipse 或食莠稗
113 21 shí food; bhakṣa 或食莠稗
114 19 not; no 即能受持不驚不怖
115 19 expresses that a certain condition cannot be acheived 即能受持不驚不怖
116 19 as a correlative 即能受持不驚不怖
117 19 no (answering a question) 即能受持不驚不怖
118 19 forms a negative adjective from a noun 即能受持不驚不怖
119 19 at the end of a sentence to form a question 即能受持不驚不怖
120 19 to form a yes or no question 即能受持不驚不怖
121 19 infix potential marker 即能受持不驚不怖
122 19 no; na 即能受持不驚不怖
123 19 不住 bùzhù repeatedly; continuously; constantly 不住有為
124 19 不住 bùzhù unable to not [resist] 不住有為
125 19 不住 bùzhù not dwelling 不住有為
126 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
127 17 zhōng medium; medium sized 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
128 17 zhōng China 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
129 17 zhòng to hit the mark 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
130 17 zhōng in; amongst 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
131 17 zhōng midday 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
132 17 zhōng inside 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
133 17 zhōng during 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
134 17 zhōng Zhong 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
135 17 zhōng intermediary 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
136 17 zhōng half 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
137 17 zhōng just right; suitably 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
138 17 zhōng while 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
139 17 zhòng to reach; to attain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
140 17 zhòng to suffer; to infect 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
141 17 zhòng to obtain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
142 17 zhòng to pass an exam 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
143 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
144 16 wèi for; to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
145 16 wèi because of 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
146 16 wéi to act as; to serve 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
147 16 wéi to change into; to become 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
148 16 wéi to be; is 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
149 16 wéi to do 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
150 16 wèi for 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
151 16 wèi because of; for; to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
152 16 wèi to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
153 16 wéi in a passive construction 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
154 16 wéi forming a rehetorical question 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
155 16 wéi forming an adverb 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
156 16 wéi to add emphasis 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
157 16 wèi to support; to help 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
158 16 wéi to govern 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
159 16 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
160 16 this; these 而此正法
161 16 in this way 而此正法
162 16 otherwise; but; however; so 而此正法
163 16 at this time; now; here 而此正法
164 16 this; here; etad 而此正法
165 15 also; too 彼識亦非隨餘識轉
166 15 but 彼識亦非隨餘識轉
167 15 this; he; she 彼識亦非隨餘識轉
168 15 although; even though 彼識亦非隨餘識轉
169 15 already 彼識亦非隨餘識轉
170 15 particle with no meaning 彼識亦非隨餘識轉
171 15 Yi 彼識亦非隨餘識轉
172 14 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
173 14 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
174 14 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
175 14 size 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
176 14 old 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
177 14 greatly; very 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
178 14 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
179 14 adult 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
180 14 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
181 14 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
182 14 senior 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
183 14 approximately 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
184 14 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
185 14 an element 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
186 14 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
187 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
188 13 old; ancient; former; past 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
189 13 reason; cause; purpose 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
190 13 to die 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
191 13 so; therefore; hence 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
192 13 original 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
193 13 accident; happening; instance 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
194 13 a friend; an acquaintance; friendship 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
195 13 something in the past 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
196 13 deceased; dead 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
197 13 still; yet 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
198 13 therefore; tasmāt 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
199 13 shì is; are; am; to be 若諸眾生不久當得具是法者
200 13 shì is exactly 若諸眾生不久當得具是法者
201 13 shì is suitable; is in contrast 若諸眾生不久當得具是法者
202 13 shì this; that; those 若諸眾生不久當得具是法者
203 13 shì really; certainly 若諸眾生不久當得具是法者
204 13 shì correct; yes; affirmative 若諸眾生不久當得具是法者
205 13 shì true 若諸眾生不久當得具是法者
206 13 shì is; has; exists 若諸眾生不久當得具是法者
207 13 shì used between repetitions of a word 若諸眾生不久當得具是法者
208 13 shì a matter; an affair 若諸眾生不久當得具是法者
209 13 shì Shi 若諸眾生不久當得具是法者
210 13 shì is; bhū 若諸眾生不久當得具是法者
211 13 shì this; idam 若諸眾生不久當得具是法者
212 13 舍利子 shèlìzi Śariputra; Sariputta 爾時尊者舍利子前白佛言
213 13 dāng to be; to act as; to serve as 寂慧當知
214 13 dāng at or in the very same; be apposite 寂慧當知
215 13 dāng dang (sound of a bell) 寂慧當知
216 13 dāng to face 寂慧當知
217 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 寂慧當知
218 13 dāng to manage; to host 寂慧當知
219 13 dāng should 寂慧當知
220 13 dāng to treat; to regard as 寂慧當知
221 13 dǎng to think 寂慧當知
222 13 dàng suitable; correspond to 寂慧當知
223 13 dǎng to be equal 寂慧當知
224 13 dàng that 寂慧當知
225 13 dāng an end; top 寂慧當知
226 13 dàng clang; jingle 寂慧當知
227 13 dāng to judge 寂慧當知
228 13 dǎng to bear on one's shoulder 寂慧當知
229 13 dàng the same 寂慧當知
230 13 dàng to pawn 寂慧當知
231 13 dàng to fail [an exam] 寂慧當知
232 13 dàng a trap 寂慧當知
233 13 dàng a pawned item 寂慧當知
234 13 如是 rúshì thus; so 彼等眾生亦復如是
235 13 如是 rúshì thus, so 彼等眾生亦復如是
236 13 so as to; in order to 同以一識而為所緣
237 13 to use; to regard as 同以一識而為所緣
238 13 to use; to grasp 同以一識而為所緣
239 13 according to 同以一識而為所緣
240 13 because of 同以一識而為所緣
241 13 on a certain date 同以一識而為所緣
242 13 and; as well as 同以一識而為所緣
243 13 to rely on 同以一識而為所緣
244 13 to regard 同以一識而為所緣
245 13 to be able to 同以一識而為所緣
246 13 to order; to command 同以一識而為所緣
247 13 further; moreover 同以一識而為所緣
248 13 used after a verb 同以一識而為所緣
249 13 very 同以一識而為所緣
250 13 already 同以一識而為所緣
251 13 increasingly 同以一識而為所緣
252 13 a reason; a cause 同以一識而為所緣
253 13 Israel 同以一識而為所緣
254 13 Yi 同以一識而為所緣
255 13 use; yogena 同以一識而為所緣
256 13 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
257 13 to know; to learn about; to comprehend 地界忽然而悉破裂
258 13 all; entire 地界忽然而悉破裂
259 13 detailed 地界忽然而悉破裂
260 13 to elaborate; to expound 地界忽然而悉破裂
261 13 to exhaust; to use up 地界忽然而悉破裂
262 13 strongly 地界忽然而悉破裂
263 13 Xi 地界忽然而悉破裂
264 13 all; kṛtsna 地界忽然而悉破裂
265 13 néng can; able 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
266 13 néng ability; capacity 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
267 13 néng a mythical bear-like beast 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
268 13 néng energy 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
269 13 néng function; use 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
270 13 néng may; should; permitted to 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
271 13 néng talent 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
272 13 néng expert at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
273 13 néng to be in harmony 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
274 13 néng to tend to; to care for 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
275 13 néng to reach; to arrive at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
276 13 néng as long as; only 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
277 13 néng even if 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
278 13 néng but 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
279 13 néng in this way 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
280 13 néng to be able; śak 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
281 12 zuò to do 不與神通智所作相應
282 12 zuò to act as; to serve as 不與神通智所作相應
283 12 zuò to start 不與神通智所作相應
284 12 zuò a writing; a work 不與神通智所作相應
285 12 zuò to dress as; to be disguised as 不與神通智所作相應
286 12 zuō to create; to make 不與神通智所作相應
287 12 zuō a workshop 不與神通智所作相應
288 12 zuō to write; to compose 不與神通智所作相應
289 12 zuò to rise 不與神通智所作相應
290 12 zuò to be aroused 不與神通智所作相應
291 12 zuò activity; action; undertaking 不與神通智所作相應
292 12 zuò to regard as 不與神通智所作相應
293 12 zuò action; kāraṇa 不與神通智所作相應
294 12 一切 yīqiè all; every; everything 爾時世尊普告一切眾會
295 12 一切 yīqiè temporary 爾時世尊普告一切眾會
296 12 一切 yīqiè the same 爾時世尊普告一切眾會
297 12 一切 yīqiè generally 爾時世尊普告一切眾會
298 12 一切 yīqiè all, everything 爾時世尊普告一切眾會
299 12 一切 yīqiè all; sarva 爾時世尊普告一切眾會
300 12 děng et cetera; and so on 彼等眾生亦復如是
301 12 děng to wait 彼等眾生亦復如是
302 12 děng degree; kind 彼等眾生亦復如是
303 12 děng plural 彼等眾生亦復如是
304 12 děng to be equal 彼等眾生亦復如是
305 12 děng degree; level 彼等眾生亦復如是
306 12 děng to compare 彼等眾生亦復如是
307 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若諸眾生不久當得具是法者
308 12 zhě that 若諸眾生不久當得具是法者
309 12 zhě nominalizing function word 若諸眾生不久當得具是法者
310 12 zhě used to mark a definition 若諸眾生不久當得具是法者
311 12 zhě used to mark a pause 若諸眾生不久當得具是法者
312 12 zhě topic marker; that; it 若諸眾生不久當得具是法者
313 12 zhuó according to 若諸眾生不久當得具是法者
314 12 zhě ca 若諸眾生不久當得具是法者
315 11 yán to speak; to say; said 讚言
316 11 yán language; talk; words; utterance; speech 讚言
317 11 yán Kangxi radical 149 讚言
318 11 yán a particle with no meaning 讚言
319 11 yán phrase; sentence 讚言
320 11 yán a word; a syllable 讚言
321 11 yán a theory; a doctrine 讚言
322 11 yán to regard as 讚言
323 11 yán to act as 讚言
324 11 yán speech; vāc 讚言
325 11 yán speak; vad 讚言
326 11 and 不與肉眼所見相應
327 11 to give 不與肉眼所見相應
328 11 together with 不與肉眼所見相應
329 11 interrogative particle 不與肉眼所見相應
330 11 to accompany 不與肉眼所見相應
331 11 to particate in 不與肉眼所見相應
332 11 of the same kind 不與肉眼所見相應
333 11 to help 不與肉眼所見相應
334 11 for 不與肉眼所見相應
335 11 zhī to know 寂慧當知
336 11 zhī to comprehend 寂慧當知
337 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
338 11 zhī to administer 寂慧當知
339 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
340 11 zhī to be close friends 寂慧當知
341 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
342 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
343 11 zhī knowledge 寂慧當知
344 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
345 11 zhī a close friend 寂慧當知
346 11 zhì wisdom 寂慧當知
347 11 zhì Zhi 寂慧當知
348 11 zhī Understanding 寂慧當知
349 11 zhī know; jña 寂慧當知
350 10 yǒu is; are; to exist 有大光明普遍照曜
351 10 yǒu to have; to possess 有大光明普遍照曜
352 10 yǒu indicates an estimate 有大光明普遍照曜
353 10 yǒu indicates a large quantity 有大光明普遍照曜
354 10 yǒu indicates an affirmative response 有大光明普遍照曜
355 10 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大光明普遍照曜
356 10 yǒu used to compare two things 有大光明普遍照曜
357 10 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大光明普遍照曜
358 10 yǒu used before the names of dynasties 有大光明普遍照曜
359 10 yǒu a certain thing; what exists 有大光明普遍照曜
360 10 yǒu multiple of ten and ... 有大光明普遍照曜
361 10 yǒu abundant 有大光明普遍照曜
362 10 yǒu purposeful 有大光明普遍照曜
363 10 yǒu You 有大光明普遍照曜
364 10 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大光明普遍照曜
365 10 yǒu becoming; bhava 有大光明普遍照曜
366 10 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 不與肉眼所見相應
367 10 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 不與肉眼所見相應
368 10 相應 xiāngying cheap; inexpensive 不與肉眼所見相應
369 10 相應 xiāngyìng response, correspond 不與肉眼所見相應
370 10 相應 xiāngyìng concomitant 不與肉眼所見相應
371 10 相應 xiāngyìng Sō-ō 不與肉眼所見相應
372 9 suí to follow 隨其聞已而生信解
373 9 suí to listen to 隨其聞已而生信解
374 9 suí to submit to; to comply with 隨其聞已而生信解
375 9 suí with; to accompany 隨其聞已而生信解
376 9 suí in due course; subsequently; then 隨其聞已而生信解
377 9 suí to the extent that 隨其聞已而生信解
378 9 suí to be obsequious 隨其聞已而生信解
379 9 suí everywhere 隨其聞已而生信解
380 9 suí 17th hexagram 隨其聞已而生信解
381 9 suí in passing 隨其聞已而生信解
382 9 suí let somebody do what they like 隨其聞已而生信解
383 9 suí to resemble; to look like 隨其聞已而生信解
384 9 his; hers; its; theirs 隨其聞已而生信解
385 9 to add emphasis 隨其聞已而生信解
386 9 used when asking a question in reply to a question 隨其聞已而生信解
387 9 used when making a request or giving an order 隨其聞已而生信解
388 9 he; her; it; them 隨其聞已而生信解
389 9 probably; likely 隨其聞已而生信解
390 9 will 隨其聞已而生信解
391 9 may 隨其聞已而生信解
392 9 if 隨其聞已而生信解
393 9 or 隨其聞已而生信解
394 9 Qi 隨其聞已而生信解
395 9 he; her; it; saḥ; sā; tad 隨其聞已而生信解
396 9 method; way 若諸眾生不久當得具是法者
397 9 France 若諸眾生不久當得具是法者
398 9 the law; rules; regulations 若諸眾生不久當得具是法者
399 9 the teachings of the Buddha; Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
400 9 a standard; a norm 若諸眾生不久當得具是法者
401 9 an institution 若諸眾生不久當得具是法者
402 9 to emulate 若諸眾生不久當得具是法者
403 9 magic; a magic trick 若諸眾生不久當得具是法者
404 9 punishment 若諸眾生不久當得具是法者
405 9 Fa 若諸眾生不久當得具是法者
406 9 a precedent 若諸眾生不久當得具是法者
407 9 a classification of some kinds of Han texts 若諸眾生不久當得具是法者
408 9 relating to a ceremony or rite 若諸眾生不久當得具是法者
409 9 Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
410 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若諸眾生不久當得具是法者
411 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若諸眾生不久當得具是法者
412 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若諸眾生不久當得具是法者
413 9 quality; characteristic 若諸眾生不久當得具是法者
414 9 jīn today; present; now 汝今見此水騰涌不
415 9 jīn Jin 汝今見此水騰涌不
416 9 jīn modern 汝今見此水騰涌不
417 9 jīn now; adhunā 汝今見此水騰涌不
418 9 I; me; my 我於如來極生淨信
419 9 self 我於如來極生淨信
420 9 we; our 我於如來極生淨信
421 9 [my] dear 我於如來極生淨信
422 9 Wo 我於如來極生淨信
423 9 self; atman; attan 我於如來極生淨信
424 9 ga 我於如來極生淨信
425 9 I; aham 我於如來極生淨信
426 9 shí time; a point or period of time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
427 9 shí a season; a quarter of a year 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
428 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
429 9 shí at that time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
430 9 shí fashionable 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
431 9 shí fate; destiny; luck 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
432 9 shí occasion; opportunity; chance 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
433 9 shí tense 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
434 9 shí particular; special 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
435 9 shí to plant; to cultivate 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
436 9 shí hour (measure word) 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
437 9 shí an era; a dynasty 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
438 9 shí time [abstract] 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
439 9 shí seasonal 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
440 9 shí frequently; often 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
441 9 shí occasionally; sometimes 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
442 9 shí on time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
443 9 shí this; that 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
444 9 shí to wait upon 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
445 9 shí hour 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
446 9 shí appropriate; proper; timely 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
447 9 shí Shi 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
448 9 shí a present; currentlt 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
449 9 shí time; kāla 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
450 9 shí at that time; samaya 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
451 9 shì matter; thing; item 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
452 9 shì to serve 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
453 9 shì a government post 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
454 9 shì duty; post; work 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
455 9 shì occupation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
456 9 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
457 9 shì an accident 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
458 9 shì to attend 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
459 9 shì an allusion 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
460 9 shì a condition; a state; a situation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
461 9 shì to engage in 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
462 9 shì to enslave 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
463 9 shì to pursue 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
464 9 shì to administer 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
465 9 shì to appoint 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
466 9 shì a piece 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
467 9 shì meaning; phenomena 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
468 9 shì actions; karma 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
469 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現於諸佛世尊所修梵行者
470 9 xiàn then; at that time; while 現於諸佛世尊所修梵行者
471 9 xiàn at present 現於諸佛世尊所修梵行者
472 9 xiàn existing at the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
473 9 xiàn cash 現於諸佛世尊所修梵行者
474 8 zhù to dwell; to live; to reside 住八萬四千劫
475 8 zhù to stop; to halt 住八萬四千劫
476 8 zhù to retain; to remain 住八萬四千劫
477 8 zhù to lodge at [temporarily] 住八萬四千劫
478 8 zhù firmly; securely 住八萬四千劫
479 8 zhù verb complement 住八萬四千劫
480 8 zhù attaching; abiding; dwelling on 住八萬四千劫
481 8 already 生信解已
482 8 Kangxi radical 49 生信解已
483 8 from 生信解已
484 8 to bring to an end; to stop 生信解已
485 8 final aspectual particle 生信解已
486 8 afterwards; thereafter 生信解已
487 8 too; very; excessively 生信解已
488 8 to complete 生信解已
489 8 to demote; to dismiss 生信解已
490 8 to recover from an illness 生信解已
491 8 certainly 生信解已
492 8 an interjection of surprise 生信解已
493 8 this 生信解已
494 8 former; pūrvaka 生信解已
495 8 former; pūrvaka 生信解已
496 8 again; more; repeatedly 復何名為如來心密心業清淨
497 8 to go back; to return 復何名為如來心密心業清淨
498 8 to resume; to restart 復何名為如來心密心業清淨
499 8 to do in detail 復何名為如來心密心業清淨
500 8 to restore 復何名為如來心密心業清淨

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
huò or; vā
无心 無心
 1. wúxīn
 2. wúxīn
 1. no-mind
 2. No-Mind
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
that; tad
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. huì
 2. huì
 3. huì
 1. Wisdom
 2. wisdom; prajna
 3. intellect; mati
jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Nirvana; Nibbana
 2. tranquillity; quiescence; santi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 67 Master Ci Zi
慈氏菩萨 慈氏菩薩 67 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大光 100 Vistīrṇavatī
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵界 102 Brahma World
梵王 102 Brahma
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
金刚手 金剛手 74 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
泥连河 泥連河 110 Nairañjanā; Nerañjarā; Nirañjarā; Nairanjana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善生 115 Sīgāla
舍利子 115 Śariputra; Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
天等 116 Tiandeng
惟净 惟淨 87 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
執金刚 執金剛 122 Vajrapani

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 135.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛眼 70 Buddha eye
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
护世 護世 104 protectors of the world
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
寂定 106 samadhi
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第九 106 scroll 9
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
魔军 魔軍 109 Māra's army
难信 難信 110 hard to believe
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 a nayuta
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
求法 113 to seek the Dharma
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. parigraha; to protect; to uphold; received and taken care of
舍心 捨心 115 equanimity; the mind of renunciation
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
所行 115 actions; practice
宿愿力 宿願力 115 the power of a vow
宿住 115 former abidings; past lives
他心智 116 understanding of the minds of other beings
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天众 天眾 116 devas
我见 我見 119 the view of a self
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119 Non-Discriminative
无生法忍 無生法忍 119
 1. patient acceptance in the truth of no rebirth
 2. Tolerance of Non-Arising Dharmas
无碍智 無礙智 119 omniscience
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无身 無身 119 no-body
无心 無心 119
 1. no-mind
 2. unintentional
 3. No-Mind
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; prapañca; prapanca; papañca
现证 現證 120 immediate realization
邪魔外道 120
 1. demons and heretics
 2. evil behavior; an evil cult
心观 心觀 120 contemplation on the mind
信解 120 adhimoksa; adhimokkha; resolution; determination; zeal
心密 120 mystery of the mind
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一识 一識 121 one perception; one knowledge
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意处 意處 121 mental basis of cognition
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121 joy; happiness
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
语密 語密 121 mystery of speech
缘成 緣成 121 produced by conditions
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
择灭 擇滅 122 elimination of desire by will
智相 122 discriminating intellect
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
中善 122 admirable in the middle
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最胜 最勝 122 jina; conqueror
罪业 罪業 122 sin; karma
作善 122 to do good deeds
作意 122 attention; engagement