Glossary and Vocabulary for The Mahāyāna Sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata (Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing) 佛說如來不思議祕密大乘經, Scroll 9

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 40 無心 wúxīn unintentional 於其中間而佛如來無心可轉
2 40 無心 wúxīn No-Mind 於其中間而佛如來無心可轉
3 40 無心 wúxīn no-mind 於其中間而佛如來無心可轉
4 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
5 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
6 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
7 36 to go; to 即能於此所說正法
8 36 to rely on; to depend on 即能於此所說正法
9 36 Yu 即能於此所說正法
10 36 a crow 即能於此所說正法
11 27 如來 rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
12 27 如來 Rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
13 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來語密不思議品第八之餘
14 27 huì intelligent; clever 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
15 27 huì mental ability; intellect 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
16 27 huì wisdom; understanding 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
17 27 huì Wisdom 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
18 27 huì wisdom; prajna 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
19 27 huì intellect; mati 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
20 26 suǒ a few; various; some 即能於此所說正法
21 26 suǒ a place; a location 即能於此所說正法
22 26 suǒ indicates a passive voice 即能於此所說正法
23 26 suǒ an ordinal number 即能於此所說正法
24 26 suǒ meaning 即能於此所說正法
25 26 suǒ garrison 即能於此所說正法
26 26 suǒ place; pradeśa 即能於此所說正法
27 26 tranquil 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
28 26 desolate; lonely 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
29 26 Nirvana; Nibbana 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
30 26 tranquillity; quiescence; santi 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
31 25 jiàn to see 汝今見此水騰涌不
32 25 jiàn opinion; view; understanding 汝今見此水騰涌不
33 25 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝今見此水騰涌不
34 25 jiàn refer to; for details see 汝今見此水騰涌不
35 25 jiàn to listen to 汝今見此水騰涌不
36 25 jiàn to meet 汝今見此水騰涌不
37 25 jiàn to receive (a guest) 汝今見此水騰涌不
38 25 jiàn let me; kindly 汝今見此水騰涌不
39 25 jiàn Jian 汝今見此水騰涌不
40 25 xiàn to appear 汝今見此水騰涌不
41 25 xiàn to introduce 汝今見此水騰涌不
42 25 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝今見此水騰涌不
43 25 jiàn seeing; observing; darśana 汝今見此水騰涌不
44 22 Kangxi radical 71 無自心建立
45 22 to not have; without 無自心建立
46 22 mo 無自心建立
47 22 to not have 無自心建立
48 22 Wu 無自心建立
49 22 mo 無自心建立
50 22 ér Kangxi radical 126 而此正法
51 22 ér as if; to seem like 而此正法
52 22 néng can; able 而此正法
53 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此正法
54 22 ér to arrive; up to 而此正法
55 21 shí food; food and drink 或食莠稗
56 21 shí Kangxi radical 184 或食莠稗
57 21 shí to eat 或食莠稗
58 21 to feed 或食莠稗
59 21 shí meal; cooked cereals 或食莠稗
60 21 to raise; to nourish 或食莠稗
61 21 shí to receive; to accept 或食莠稗
62 21 shí to receive an official salary 或食莠稗
63 21 shí an eclipse 或食莠稗
64 21 shí food; bhakṣa 或食莠稗
65 19 不住 bùzhù not dwelling 不住有為
66 19 infix potential marker 即能受持不驚不怖
67 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
68 17 zhōng medium; medium sized 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
69 17 zhōng China 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
70 17 zhòng to hit the mark 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
71 17 zhōng midday 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
72 17 zhōng inside 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
73 17 zhōng during 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
74 17 zhōng Zhong 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
75 17 zhōng intermediary 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
76 17 zhōng half 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
77 17 zhòng to reach; to attain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
78 17 zhòng to suffer; to infect 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
79 17 zhòng to obtain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
80 17 zhòng to pass an exam 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
81 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
82 16 wéi to act as; to serve 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
83 16 wéi to change into; to become 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
84 16 wéi to be; is 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
85 16 wéi to do 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
86 16 wèi to support; to help 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
87 16 wéi to govern 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
88 16 wèi to be; bhū 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
89 16 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
90 15 Yi 彼識亦非隨餘識轉
91 14 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
92 14 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
93 14 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
94 14 size 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
95 14 old 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
96 14 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
97 14 adult 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
98 14 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
99 14 senior 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
100 14 an element 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
101 14 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
102 13 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
103 13 to use; to grasp 同以一識而為所緣
104 13 to rely on 同以一識而為所緣
105 13 to regard 同以一識而為所緣
106 13 to be able to 同以一識而為所緣
107 13 to order; to command 同以一識而為所緣
108 13 used after a verb 同以一識而為所緣
109 13 a reason; a cause 同以一識而為所緣
110 13 Israel 同以一識而為所緣
111 13 Yi 同以一識而為所緣
112 13 use; yogena 同以一識而為所緣
113 13 舍利子 shèlìzi Sariputta 爾時尊者舍利子前白佛言
114 13 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 彼等眾生亦復如是
115 13 néng can; able 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
116 13 néng ability; capacity 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
117 13 néng a mythical bear-like beast 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
118 13 néng energy 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
119 13 néng function; use 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
120 13 néng talent 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
121 13 néng expert at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
122 13 néng to be in harmony 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
123 13 néng to tend to; to care for 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
124 13 néng to reach; to arrive at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
125 13 néng to be able; śak 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
126 13 néng skilful; pravīṇa 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
127 13 to know; to learn about; to comprehend 地界忽然而悉破裂
128 13 detailed 地界忽然而悉破裂
129 13 to elaborate; to expound 地界忽然而悉破裂
130 13 to exhaust; to use up 地界忽然而悉破裂
131 13 strongly 地界忽然而悉破裂
132 13 Xi 地界忽然而悉破裂
133 13 all; kṛtsna 地界忽然而悉破裂
134 12 zuò to do 不與神通智所作相應
135 12 zuò to act as; to serve as 不與神通智所作相應
136 12 zuò to start 不與神通智所作相應
137 12 zuò a writing; a work 不與神通智所作相應
138 12 zuò to dress as; to be disguised as 不與神通智所作相應
139 12 zuō to create; to make 不與神通智所作相應
140 12 zuō a workshop 不與神通智所作相應
141 12 zuō to write; to compose 不與神通智所作相應
142 12 zuò to rise 不與神通智所作相應
143 12 zuò to be aroused 不與神通智所作相應
144 12 zuò activity; action; undertaking 不與神通智所作相應
145 12 zuò to regard as 不與神通智所作相應
146 12 zuò action; kāraṇa 不與神通智所作相應
147 12 děng et cetera; and so on 彼等眾生亦復如是
148 12 děng to wait 彼等眾生亦復如是
149 12 děng to be equal 彼等眾生亦復如是
150 12 děng degree; level 彼等眾生亦復如是
151 12 děng to compare 彼等眾生亦復如是
152 12 děng same; equal; sama 彼等眾生亦復如是
153 12 一切 yīqiè temporary 爾時世尊普告一切眾會
154 12 一切 yīqiè the same 爾時世尊普告一切眾會
155 12 zhě ca 若諸眾生不久當得具是法者
156 11 to give 不與肉眼所見相應
157 11 to accompany 不與肉眼所見相應
158 11 to particate in 不與肉眼所見相應
159 11 of the same kind 不與肉眼所見相應
160 11 to help 不與肉眼所見相應
161 11 for 不與肉眼所見相應
162 11 yán to speak; to say; said 讚言
163 11 yán language; talk; words; utterance; speech 讚言
164 11 yán Kangxi radical 149 讚言
165 11 yán phrase; sentence 讚言
166 11 yán a word; a syllable 讚言
167 11 yán a theory; a doctrine 讚言
168 11 yán to regard as 讚言
169 11 yán to act as 讚言
170 11 yán word; vacana 讚言
171 11 yán speak; vad 讚言
172 11 zhī to know 寂慧當知
173 11 zhī to comprehend 寂慧當知
174 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
175 11 zhī to administer 寂慧當知
176 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
177 11 zhī to be close friends 寂慧當知
178 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
179 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
180 11 zhī knowledge 寂慧當知
181 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
182 11 zhī a close friend 寂慧當知
183 11 zhì wisdom 寂慧當知
184 11 zhì Zhi 寂慧當知
185 11 zhī Understanding 寂慧當知
186 11 zhī know; jña 寂慧當知
187 10 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 不與肉眼所見相應
188 10 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 不與肉眼所見相應
189 10 相應 xiāngying cheap; inexpensive 不與肉眼所見相應
190 10 相應 xiāngyìng response, correspond 不與肉眼所見相應
191 10 相應 xiāngyìng concomitant 不與肉眼所見相應
192 10 相應 xiāngyìng Sō-ō 不與肉眼所見相應
193 9 method; way 若諸眾生不久當得具是法者
194 9 France 若諸眾生不久當得具是法者
195 9 the law; rules; regulations 若諸眾生不久當得具是法者
196 9 the teachings of the Buddha; Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
197 9 a standard; a norm 若諸眾生不久當得具是法者
198 9 an institution 若諸眾生不久當得具是法者
199 9 to emulate 若諸眾生不久當得具是法者
200 9 magic; a magic trick 若諸眾生不久當得具是法者
201 9 punishment 若諸眾生不久當得具是法者
202 9 Fa 若諸眾生不久當得具是法者
203 9 a precedent 若諸眾生不久當得具是法者
204 9 a classification of some kinds of Han texts 若諸眾生不久當得具是法者
205 9 relating to a ceremony or rite 若諸眾生不久當得具是法者
206 9 Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
207 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若諸眾生不久當得具是法者
208 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若諸眾生不久當得具是法者
209 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若諸眾生不久當得具是法者
210 9 quality; characteristic 若諸眾生不久當得具是法者
211 9 suí to follow 隨其聞已而生信解
212 9 suí to listen to 隨其聞已而生信解
213 9 suí to submit to; to comply with 隨其聞已而生信解
214 9 suí to be obsequious 隨其聞已而生信解
215 9 suí 17th hexagram 隨其聞已而生信解
216 9 suí let somebody do what they like 隨其聞已而生信解
217 9 suí to resemble; to look like 隨其聞已而生信解
218 9 self 我於如來極生淨信
219 9 [my] dear 我於如來極生淨信
220 9 Wo 我於如來極生淨信
221 9 self; atman; attan 我於如來極生淨信
222 9 ga 我於如來極生淨信
223 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現於諸佛世尊所修梵行者
224 9 xiàn at present 現於諸佛世尊所修梵行者
225 9 xiàn existing at the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
226 9 xiàn cash 現於諸佛世尊所修梵行者
227 9 xiàn to manifest; prādur 現於諸佛世尊所修梵行者
228 9 xiàn to manifest; prādur 現於諸佛世尊所修梵行者
229 9 xiàn the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
230 9 shí time; a point or period of time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
231 9 shí a season; a quarter of a year 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
232 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
233 9 shí fashionable 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
234 9 shí fate; destiny; luck 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
235 9 shí occasion; opportunity; chance 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
236 9 shí tense 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
237 9 shí particular; special 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
238 9 shí to plant; to cultivate 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
239 9 shí an era; a dynasty 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
240 9 shí time [abstract] 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
241 9 shí seasonal 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
242 9 shí to wait upon 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
243 9 shí hour 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
244 9 shí appropriate; proper; timely 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
245 9 shí Shi 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
246 9 shí a present; currentlt 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
247 9 shí time; kāla 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
248 9 shí at that time; samaya 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
249 9 shì matter; thing; item 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
250 9 shì to serve 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
251 9 shì a government post 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
252 9 shì duty; post; work 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
253 9 shì occupation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
254 9 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
255 9 shì an accident 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
256 9 shì to attend 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
257 9 shì an allusion 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
258 9 shì a condition; a state; a situation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
259 9 shì to engage in 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
260 9 shì to enslave 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
261 9 shì to pursue 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
262 9 shì to administer 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
263 9 shì to appoint 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
264 9 shì thing; phenomena 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
265 9 shì actions; karma 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
266 9 Qi 隨其聞已而生信解
267 9 jīn today; present; now 汝今見此水騰涌不
268 9 jīn Jin 汝今見此水騰涌不
269 9 jīn modern 汝今見此水騰涌不
270 9 jīn now; adhunā 汝今見此水騰涌不
271 8 所有 suǒyǒu to belong to 所有如來真實之理
272 8 苦行 kǔxíng austerity 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
273 8 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
274 8 Kangxi radical 49 生信解已
275 8 to bring to an end; to stop 生信解已
276 8 to complete 生信解已
277 8 to demote; to dismiss 生信解已
278 8 to recover from an illness 生信解已
279 8 former; pūrvaka 生信解已
280 8 to go back; to return 復何名為如來心密心業清淨
281 8 to resume; to restart 復何名為如來心密心業清淨
282 8 to do in detail 復何名為如來心密心業清淨
283 8 to restore 復何名為如來心密心業清淨
284 8 to respond; to reply to 復何名為如來心密心業清淨
285 8 Fu; Return 復何名為如來心密心業清淨
286 8 to retaliate; to reciprocate 復何名為如來心密心業清淨
287 8 to avoid forced labor or tax 復何名為如來心密心業清淨
288 8 Fu 復何名為如來心密心業清淨
289 8 doubled; to overlapping; folded 復何名為如來心密心業清淨
290 8 a lined garment with doubled thickness 復何名為如來心密心業清淨
291 8 Ru River 汝今見此水騰涌不
292 8 Ru 汝今見此水騰涌不
293 8 shàng top; a high position 或見菩薩上起雙足
294 8 shang top; the position on or above something 或見菩薩上起雙足
295 8 shàng to go up; to go forward 或見菩薩上起雙足
296 8 shàng shang 或見菩薩上起雙足
297 8 shàng previous; last 或見菩薩上起雙足
298 8 shàng high; higher 或見菩薩上起雙足
299 8 shàng advanced 或見菩薩上起雙足
300 8 shàng a monarch; a sovereign 或見菩薩上起雙足
301 8 shàng time 或見菩薩上起雙足
302 8 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 或見菩薩上起雙足
303 8 shàng far 或見菩薩上起雙足
304 8 shàng big; as big as 或見菩薩上起雙足
305 8 shàng abundant; plentiful 或見菩薩上起雙足
306 8 shàng to report 或見菩薩上起雙足
307 8 shàng to offer 或見菩薩上起雙足
308 8 shàng to go on stage 或見菩薩上起雙足
309 8 shàng to take office; to assume a post 或見菩薩上起雙足
310 8 shàng to install; to erect 或見菩薩上起雙足
311 8 shàng to suffer; to sustain 或見菩薩上起雙足
312 8 shàng to burn 或見菩薩上起雙足
313 8 shàng to remember 或見菩薩上起雙足
314 8 shàng to add 或見菩薩上起雙足
315 8 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 或見菩薩上起雙足
316 8 shàng to meet 或見菩薩上起雙足
317 8 shàng falling then rising (4th) tone 或見菩薩上起雙足
318 8 shang used after a verb indicating a result 或見菩薩上起雙足
319 8 shàng a musical note 或見菩薩上起雙足
320 8 shàng higher, superior; uttara 或見菩薩上起雙足
321 7 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 若諸眾生不久當得具是法者
322 7 děi to want to; to need to 若諸眾生不久當得具是法者
323 7 děi must; ought to 若諸眾生不久當得具是法者
324 7 de 若諸眾生不久當得具是法者
325 7 de infix potential marker 若諸眾生不久當得具是法者
326 7 to result in 若諸眾生不久當得具是法者
327 7 to be proper; to fit; to suit 若諸眾生不久當得具是法者
328 7 to be satisfied 若諸眾生不久當得具是法者
329 7 to be finished 若諸眾生不久當得具是法者
330 7 děi satisfying 若諸眾生不久當得具是法者
331 7 to contract 若諸眾生不久當得具是法者
332 7 to hear 若諸眾生不久當得具是法者
333 7 to have; there is 若諸眾生不久當得具是法者
334 7 marks time passed 若諸眾生不久當得具是法者
335 7 obtain; attain; prāpta 若諸眾生不久當得具是法者
336 7 liù six 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
337 7 liù sixth 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
338 7 liù a note on the Gongche scale 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
339 7 liù six; ṣaṭ 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
340 7 世尊 shìzūn World-Honored One 爾時世尊普告一切眾會
341 7 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 爾時世尊普告一切眾會
342 7 zhù to dwell; to live; to reside 住八萬四千劫
343 7 zhù to stop; to halt 住八萬四千劫
344 7 zhù to retain; to remain 住八萬四千劫
345 7 zhù to lodge at [temporarily] 住八萬四千劫
346 7 zhù verb complement 住八萬四千劫
347 7 zhù attaching; abiding; dwelling on 住八萬四千劫
348 7 正法 zhèngfǎ proper law 如來正法
349 7 正法 zhèngfǎ to execute a criminal 如來正法
350 7 正法 zhèngfǎ Righteous Dharma 如來正法
351 7 正法 zhèngfǎ Right Dharma; Saddharma 如來正法
352 7 正法 zhèngfǎ Age of Right Dharma; The Period of the True Dharma 如來正法
353 7 shòu to suffer; to be subjected to 受定中樂
354 7 shòu to transfer; to confer 受定中樂
355 7 shòu to receive; to accept 受定中樂
356 7 shòu to tolerate 受定中樂
357 7 shòu feelings; sensations 受定中樂
358 7 zhì wisdom; knowledge; understanding 彼如來智
359 7 zhì care; prudence 彼如來智
360 7 zhì Zhi 彼如來智
361 7 zhì clever 彼如來智
362 7 zhì Wisdom 彼如來智
363 7 zhì jnana; knowing 彼如來智
364 7 zhòng many; numerous 空中自然雨眾妙花
365 7 zhòng masses; people; multitude; crowd 空中自然雨眾妙花
366 7 zhòng general; common; public 空中自然雨眾妙花
367 6 眾生 zhòngshēng all living things 有阿僧祇眾生發菩提心
368 6 眾生 zhòngshēng living things other than people 有阿僧祇眾生發菩提心
369 6 眾生 zhòngshēng sentient beings 有阿僧祇眾生發菩提心
370 6 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 有阿僧祇眾生發菩提心
371 6 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 所有十方世界賢劫諸菩薩眾
372 6 常隨 cháng suí a regular personal attendant 常隨何等菩薩之後
373 6 shī to give; to grant 以佛加持力故而能施作一切佛事
374 6 shī to act; to do; to execute; to carry out 以佛加持力故而能施作一切佛事
375 6 shī to deploy; to set up 以佛加持力故而能施作一切佛事
376 6 shī to relate to 以佛加持力故而能施作一切佛事
377 6 shī to move slowly 以佛加持力故而能施作一切佛事
378 6 shī to exert 以佛加持力故而能施作一切佛事
379 6 shī to apply; to spread 以佛加持力故而能施作一切佛事
380 6 shī Shi 以佛加持力故而能施作一切佛事
381 6 shī the practice of selfless giving; dāna 以佛加持力故而能施作一切佛事
382 6 降伏 xiángfú to subdue; to vanquish; to tame; to pacify 詣菩提場降伏魔軍
383 6 降伏 xiángfú someone who has surrendered 詣菩提場降伏魔軍
384 6 降伏 xiángfú to subdue 詣菩提場降伏魔軍
385 6 降伏 xiángfú subjugation; abhicara 詣菩提場降伏魔軍
386 6 所見 suǒjiàn what one seen; all one sees 見無所見是名為見
387 6 所見 suǒjiàn understanding 見無所見是名為見
388 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail) 彼識亦非隨餘識轉
389 6 zhuàn to revolve; to turn; to circle about; to walk about 彼識亦非隨餘識轉
390 6 zhuǎn to transmit; to convey; to forward (mail); to transfer; to shift; to turn 彼識亦非隨餘識轉
391 6 zhuǎn to turn; to rotate 彼識亦非隨餘識轉
392 6 zhuǎi to use many literary allusions 彼識亦非隨餘識轉
393 6 zhuǎn to transfer 彼識亦非隨餘識轉
394 6 zhuǎn to move forward; pravartana 彼識亦非隨餘識轉
395 6 shēn human body; torso 無心依止耳鼻舌身意
396 6 shēn Kangxi radical 158 無心依止耳鼻舌身意
397 6 shēn self 無心依止耳鼻舌身意
398 6 shēn life 無心依止耳鼻舌身意
399 6 shēn an object 無心依止耳鼻舌身意
400 6 shēn a lifetime 無心依止耳鼻舌身意
401 6 shēn moral character 無心依止耳鼻舌身意
402 6 shēn status; identity; position 無心依止耳鼻舌身意
403 6 shēn pregnancy 無心依止耳鼻舌身意
404 6 juān India 無心依止耳鼻舌身意
405 6 shēn body; kāya 無心依止耳鼻舌身意
406 6 to lie 或見菩薩臥於棘上
407 6 to crouch 或見菩薩臥於棘上
408 6 to rest; to sleep 或見菩薩臥於棘上
409 6 to cut across; to traverse 或見菩薩臥於棘上
410 6 to live in seclusion 或見菩薩臥於棘上
411 6 providing rest 或見菩薩臥於棘上
412 6 lying down; śayana 或見菩薩臥於棘上
413 6 zhī to go 如來語密不思議品第八之餘
414 6 zhī to arrive; to go 如來語密不思議品第八之餘
415 6 zhī is 如來語密不思議品第八之餘
416 6 zhī to use 如來語密不思議品第八之餘
417 6 zhī Zhi 如來語密不思議品第八之餘
418 6 zháo to catch; to receive; to suffer; to touch; to contact 於一切佛法無礙智中而無所著
419 6 zhù outstanding 於一切佛法無礙智中而無所著
420 6 zhuó to contact; to use; to apply; to attach to 於一切佛法無礙智中而無所著
421 6 zhuó to wear (clothes) 於一切佛法無礙智中而無所著
422 6 zhe expresses a command 於一切佛法無礙智中而無所著
423 6 zháo to attach; to grasp 於一切佛法無礙智中而無所著
424 6 zhāo to add; to put 於一切佛法無礙智中而無所著
425 6 zhuó a chess move 於一切佛法無礙智中而無所著
426 6 zhāo a trick; a move; a method 於一切佛法無礙智中而無所著
427 6 zhāo OK 於一切佛法無礙智中而無所著
428 6 zháo to fall into [a trap] 於一切佛法無礙智中而無所著
429 6 zháo to ignite 於一切佛法無礙智中而無所著
430 6 zháo to fall asleep 於一切佛法無礙智中而無所著
431 6 zhuó whereabouts; end result 於一切佛法無礙智中而無所著
432 6 zhù to appear; to manifest 於一切佛法無礙智中而無所著
433 6 zhù to show 於一切佛法無礙智中而無所著
434 6 zhù to indicate; to be distinguished by 於一切佛法無礙智中而無所著
435 6 zhù to write 於一切佛法無礙智中而無所著
436 6 zhù to record 於一切佛法無礙智中而無所著
437 6 zhù a document; writings 於一切佛法無礙智中而無所著
438 6 zhù Zhu 於一切佛法無礙智中而無所著
439 6 zháo expresses that a continuing process has a result 於一切佛法無礙智中而無所著
440 6 zhuó to arrive 於一切佛法無礙智中而無所著
441 6 zhuó to result in 於一切佛法無礙智中而無所著
442 6 zhuó to command 於一切佛法無礙智中而無所著
443 6 zhuó a strategy 於一切佛法無礙智中而無所著
444 6 zhāo to happen; to occur 於一切佛法無礙智中而無所著
445 6 zhù space between main doorwary and a screen 於一切佛法無礙智中而無所著
446 6 zhuó somebody attached to a place; a local 於一切佛法無礙智中而無所著
447 6 zhe attachment to 於一切佛法無礙智中而無所著
448 5 xiàng to observe; to assess 今此所有是何先相
449 5 xiàng appearance; portrait; picture 今此所有是何先相
450 5 xiàng countenance; personage; character; disposition 今此所有是何先相
451 5 xiàng to aid; to help 今此所有是何先相
452 5 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 今此所有是何先相
453 5 xiàng a sign; a mark; appearance 今此所有是何先相
454 5 xiāng alternately; in turn 今此所有是何先相
455 5 xiāng Xiang 今此所有是何先相
456 5 xiāng form substance 今此所有是何先相
457 5 xiāng to express 今此所有是何先相
458 5 xiàng to choose 今此所有是何先相
459 5 xiāng Xiang 今此所有是何先相
460 5 xiāng an ancient musical instrument 今此所有是何先相
461 5 xiāng the seventh lunar month 今此所有是何先相
462 5 xiāng to compare 今此所有是何先相
463 5 xiàng to divine 今此所有是何先相
464 5 xiàng to administer 今此所有是何先相
465 5 xiàng helper for a blind person 今此所有是何先相
466 5 xiāng rhythm [music] 今此所有是何先相
467 5 xiāng the upper frets of a pipa 今此所有是何先相
468 5 xiāng coralwood 今此所有是何先相
469 5 xiàng ministry 今此所有是何先相
470 5 xiàng to supplement; to enhance 今此所有是何先相
471 5 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 今此所有是何先相
472 5 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 今此所有是何先相
473 5 xiàng sign; mark; liṅga 今此所有是何先相
474 5 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 今此所有是何先相
475 5 to reach 亦復不見於彼有見及彼無見
476 5 to attain 亦復不見於彼有見及彼無見
477 5 to understand 亦復不見於彼有見及彼無見
478 5 able to be compared to; to catch up with 亦復不見於彼有見及彼無見
479 5 to be involved with; to associate with 亦復不見於彼有見及彼無見
480 5 passing of a feudal title from elder to younger brother 亦復不見於彼有見及彼無見
481 5 and; ca; api 亦復不見於彼有見及彼無見
482 5 禁戒 jìnjiè to take precautions; to guard against 乃至禁戒諸相
483 5 禁戒 jìnjiè prohibition; vow 乃至禁戒諸相
484 5 fēi Kangxi radical 175 非所思念
485 5 fēi wrong; bad; untruthful 非所思念
486 5 fēi different 非所思念
487 5 fēi to not be; to not have 非所思念
488 5 fēi to violate; to be contrary to 非所思念
489 5 fēi Africa 非所思念
490 5 fēi to slander 非所思念
491 5 fěi to avoid 非所思念
492 5 fēi must 非所思念
493 5 fēi an error 非所思念
494 5 fēi a problem; a question 非所思念
495 5 fēi evil 非所思念
496 5 huà to make into; to change into; to transform 譬如如來化如來像
497 5 huà to convert; to persuade 譬如如來化如來像
498 5 huà to manifest 譬如如來化如來像
499 5 huà to collect alms 譬如如來化如來像
500 5 huà [of Nature] to create 譬如如來化如來像

Frequencies of all Words

Top 973

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 50 huò or; either; else 或於一時
2 50 huò maybe; perhaps; might; possibly 或於一時
3 50 huò some; someone 或於一時
4 50 míngnián suddenly 或於一時
5 50 huò or; vā 或於一時
6 40 無心 wúxīn unintentional 於其中間而佛如來無心可轉
7 40 無心 wúxīn No-Mind 於其中間而佛如來無心可轉
8 40 無心 wúxīn no-mind 於其中間而佛如來無心可轉
9 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
10 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
11 40 菩薩 púsà bodhisattva 阿僧祇菩薩得隨順忍
12 36 in; at 即能於此所說正法
13 36 in; at 即能於此所說正法
14 36 in; at; to; from 即能於此所說正法
15 36 to go; to 即能於此所說正法
16 36 to rely on; to depend on 即能於此所說正法
17 36 to go to; to arrive at 即能於此所說正法
18 36 from 即能於此所說正法
19 36 give 即能於此所說正法
20 36 oppposing 即能於此所說正法
21 36 and 即能於此所說正法
22 36 compared to 即能於此所說正法
23 36 by 即能於此所說正法
24 36 and; as well as 即能於此所說正法
25 36 for 即能於此所說正法
26 36 Yu 即能於此所說正法
27 36 a crow 即能於此所說正法
28 36 whew; wow 即能於此所說正法
29 36 near to; antike 即能於此所說正法
30 29 that; those 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
31 29 another; the other 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
32 29 that; tad 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
33 27 如來 rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
34 27 如來 Rúlái Tathagata 如來語密不思議品第八之餘
35 27 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來語密不思議品第八之餘
36 27 huì intelligent; clever 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
37 27 huì mental ability; intellect 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
38 27 huì wisdom; understanding 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
39 27 huì Wisdom 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
40 27 huì wisdom; prajna 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
41 27 huì intellect; mati 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
42 26 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 即能於此所說正法
43 26 suǒ an office; an institute 即能於此所說正法
44 26 suǒ introduces a relative clause 即能於此所說正法
45 26 suǒ it 即能於此所說正法
46 26 suǒ if; supposing 即能於此所說正法
47 26 suǒ a few; various; some 即能於此所說正法
48 26 suǒ a place; a location 即能於此所說正法
49 26 suǒ indicates a passive voice 即能於此所說正法
50 26 suǒ that which 即能於此所說正法
51 26 suǒ an ordinal number 即能於此所說正法
52 26 suǒ meaning 即能於此所說正法
53 26 suǒ garrison 即能於此所說正法
54 26 suǒ place; pradeśa 即能於此所說正法
55 26 suǒ that which; yad 即能於此所說正法
56 26 tranquil 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
57 26 desolate; lonely 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
58 26 Nirvana; Nibbana 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
59 26 tranquillity; quiescence; santi 乃謂寂慧菩薩摩訶薩言
60 25 jiàn to see 汝今見此水騰涌不
61 25 jiàn opinion; view; understanding 汝今見此水騰涌不
62 25 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 汝今見此水騰涌不
63 25 jiàn refer to; for details see 汝今見此水騰涌不
64 25 jiàn passive marker 汝今見此水騰涌不
65 25 jiàn to listen to 汝今見此水騰涌不
66 25 jiàn to meet 汝今見此水騰涌不
67 25 jiàn to receive (a guest) 汝今見此水騰涌不
68 25 jiàn let me; kindly 汝今見此水騰涌不
69 25 jiàn Jian 汝今見此水騰涌不
70 25 xiàn to appear 汝今見此水騰涌不
71 25 xiàn to introduce 汝今見此水騰涌不
72 25 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 汝今見此水騰涌不
73 25 jiàn seeing; observing; darśana 汝今見此水騰涌不
74 22 no 無自心建立
75 22 Kangxi radical 71 無自心建立
76 22 to not have; without 無自心建立
77 22 has not yet 無自心建立
78 22 mo 無自心建立
79 22 do not 無自心建立
80 22 not; -less; un- 無自心建立
81 22 regardless of 無自心建立
82 22 to not have 無自心建立
83 22 um 無自心建立
84 22 Wu 無自心建立
85 22 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 無自心建立
86 22 not; non- 無自心建立
87 22 mo 無自心建立
88 22 ér and; as well as; but (not); yet (not) 而此正法
89 22 ér Kangxi radical 126 而此正法
90 22 ér you 而此正法
91 22 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 而此正法
92 22 ér right away; then 而此正法
93 22 ér but; yet; however; while; nevertheless 而此正法
94 22 ér if; in case; in the event that 而此正法
95 22 ér therefore; as a result; thus 而此正法
96 22 ér how can it be that? 而此正法
97 22 ér so as to 而此正法
98 22 ér only then 而此正法
99 22 ér as if; to seem like 而此正法
100 22 néng can; able 而此正法
101 22 ér whiskers on the cheeks; sideburns 而此正法
102 22 ér me 而此正法
103 22 ér to arrive; up to 而此正法
104 22 ér possessive 而此正法
105 22 ér and; ca 而此正法
106 21 shí food; food and drink 或食莠稗
107 21 shí Kangxi radical 184 或食莠稗
108 21 shí to eat 或食莠稗
109 21 to feed 或食莠稗
110 21 shí meal; cooked cereals 或食莠稗
111 21 to raise; to nourish 或食莠稗
112 21 shí to receive; to accept 或食莠稗
113 21 shí to receive an official salary 或食莠稗
114 21 shí an eclipse 或食莠稗
115 21 shí food; bhakṣa 或食莠稗
116 19 不住 bùzhù repeatedly; continuously; constantly 不住有為
117 19 不住 bùzhù unable to not [resist] 不住有為
118 19 不住 bùzhù not dwelling 不住有為
119 19 not; no 即能受持不驚不怖
120 19 expresses that a certain condition cannot be acheived 即能受持不驚不怖
121 19 as a correlative 即能受持不驚不怖
122 19 no (answering a question) 即能受持不驚不怖
123 19 forms a negative adjective from a noun 即能受持不驚不怖
124 19 at the end of a sentence to form a question 即能受持不驚不怖
125 19 to form a yes or no question 即能受持不驚不怖
126 19 infix potential marker 即能受持不驚不怖
127 19 no; na 即能受持不驚不怖
128 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
129 17 zhōng medium; medium sized 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
130 17 zhōng China 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
131 17 zhòng to hit the mark 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
132 17 zhōng in; amongst 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
133 17 zhōng midday 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
134 17 zhōng inside 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
135 17 zhōng during 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
136 17 zhōng Zhong 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
137 17 zhōng intermediary 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
138 17 zhōng half 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
139 17 zhōng just right; suitably 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
140 17 zhōng while 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
141 17 zhòng to reach; to attain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
142 17 zhòng to suffer; to infect 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
143 17 zhòng to obtain 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
144 17 zhòng to pass an exam 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
145 17 zhōng middle 時彼大眾會中佛世尊前六萬八千由旬之內
146 16 this; these 而此正法
147 16 in this way 而此正法
148 16 otherwise; but; however; so 而此正法
149 16 at this time; now; here 而此正法
150 16 this; here; etad 而此正法
151 16 wèi for; to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
152 16 wèi because of 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
153 16 wéi to act as; to serve 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
154 16 wéi to change into; to become 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
155 16 wéi to be; is 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
156 16 wéi to do 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
157 16 wèi for 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
158 16 wèi because of; for; to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
159 16 wèi to 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
160 16 wéi in a passive construction 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
161 16 wéi forming a rehetorical question 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
162 16 wéi forming an adverb 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
163 16 wéi to add emphasis 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
164 16 wèi to support; to help 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
165 16 wéi to govern 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
166 16 wèi to be; bhū 乃是金剛手大士善為眾生宣說正法
167 16 金剛手菩薩 jīngāng shǒu púsà Vajrapani Bodhisattva 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
168 15 also; too 彼識亦非隨餘識轉
169 15 but 彼識亦非隨餘識轉
170 15 this; he; she 彼識亦非隨餘識轉
171 15 although; even though 彼識亦非隨餘識轉
172 15 already 彼識亦非隨餘識轉
173 15 particle with no meaning 彼識亦非隨餘識轉
174 15 Yi 彼識亦非隨餘識轉
175 14 big; huge; large 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
176 14 Kangxi radical 37 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
177 14 great; major; important 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
178 14 size 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
179 14 old 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
180 14 greatly; very 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
181 14 oldest; earliest 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
182 14 adult 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
183 14 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
184 14 dài an important person 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
185 14 senior 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
186 14 approximately 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
187 14 tài greatest; grand 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
188 14 an element 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
189 14 great; mahā 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
190 13 祕密主 mìmì zhǔ lord of secrets 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
191 13 so as to; in order to 同以一識而為所緣
192 13 to use; to regard as 同以一識而為所緣
193 13 to use; to grasp 同以一識而為所緣
194 13 according to 同以一識而為所緣
195 13 because of 同以一識而為所緣
196 13 on a certain date 同以一識而為所緣
197 13 and; as well as 同以一識而為所緣
198 13 to rely on 同以一識而為所緣
199 13 to regard 同以一識而為所緣
200 13 to be able to 同以一識而為所緣
201 13 to order; to command 同以一識而為所緣
202 13 further; moreover 同以一識而為所緣
203 13 used after a verb 同以一識而為所緣
204 13 very 同以一識而為所緣
205 13 already 同以一識而為所緣
206 13 increasingly 同以一識而為所緣
207 13 a reason; a cause 同以一識而為所緣
208 13 Israel 同以一識而為所緣
209 13 Yi 同以一識而為所緣
210 13 use; yogena 同以一識而為所緣
211 13 舍利子 shèlìzi Sariputta 爾時尊者舍利子前白佛言
212 13 如是 rúshì thus; so 彼等眾生亦復如是
213 13 如是 rúshì thus, so 彼等眾生亦復如是
214 13 如是 rúshì thus; evam 彼等眾生亦復如是
215 13 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 彼等眾生亦復如是
216 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
217 13 old; ancient; former; past 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
218 13 reason; cause; purpose 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
219 13 to die 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
220 13 so; therefore; hence 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
221 13 original 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
222 13 accident; happening; instance 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
223 13 a friend; an acquaintance; friendship 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
224 13 something in the past 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
225 13 deceased; dead 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
226 13 still; yet 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
227 13 therefore; tasmāt 阿僧祇菩薩善根成熟故得一生補處
228 13 dāng to be; to act as; to serve as 寂慧當知
229 13 dāng at or in the very same; be apposite 寂慧當知
230 13 dāng dang (sound of a bell) 寂慧當知
231 13 dāng to face 寂慧當知
232 13 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 寂慧當知
233 13 dāng to manage; to host 寂慧當知
234 13 dāng should 寂慧當知
235 13 dāng to treat; to regard as 寂慧當知
236 13 dǎng to think 寂慧當知
237 13 dàng suitable; correspond to 寂慧當知
238 13 dǎng to be equal 寂慧當知
239 13 dàng that 寂慧當知
240 13 dāng an end; top 寂慧當知
241 13 dàng clang; jingle 寂慧當知
242 13 dāng to judge 寂慧當知
243 13 dǎng to bear on one's shoulder 寂慧當知
244 13 dàng the same 寂慧當知
245 13 dàng to pawn 寂慧當知
246 13 dàng to fail [an exam] 寂慧當知
247 13 dàng a trap 寂慧當知
248 13 dàng a pawned item 寂慧當知
249 13 dāng will be; bhaviṣyati 寂慧當知
250 13 néng can; able 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
251 13 néng ability; capacity 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
252 13 néng a mythical bear-like beast 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
253 13 néng energy 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
254 13 néng function; use 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
255 13 néng may; should; permitted to 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
256 13 néng talent 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
257 13 néng expert at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
258 13 néng to be in harmony 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
259 13 néng to tend to; to care for 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
260 13 néng to reach; to arrive at 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
261 13 néng as long as; only 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
262 13 néng even if 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
263 13 néng but 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
264 13 néng in this way 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
265 13 néng to be able; śak 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
266 13 néng skilful; pravīṇa 金剛手菩薩大祕密主能善宣說
267 13 shì is; are; am; to be 若諸眾生不久當得具是法者
268 13 shì is exactly 若諸眾生不久當得具是法者
269 13 shì is suitable; is in contrast 若諸眾生不久當得具是法者
270 13 shì this; that; those 若諸眾生不久當得具是法者
271 13 shì really; certainly 若諸眾生不久當得具是法者
272 13 shì correct; yes; affirmative 若諸眾生不久當得具是法者
273 13 shì true 若諸眾生不久當得具是法者
274 13 shì is; has; exists 若諸眾生不久當得具是法者
275 13 shì used between repetitions of a word 若諸眾生不久當得具是法者
276 13 shì a matter; an affair 若諸眾生不久當得具是法者
277 13 shì Shi 若諸眾生不久當得具是法者
278 13 shì is; bhū 若諸眾生不久當得具是法者
279 13 shì this; idam 若諸眾生不久當得具是法者
280 13 to know; to learn about; to comprehend 地界忽然而悉破裂
281 13 all; entire 地界忽然而悉破裂
282 13 detailed 地界忽然而悉破裂
283 13 to elaborate; to expound 地界忽然而悉破裂
284 13 to exhaust; to use up 地界忽然而悉破裂
285 13 strongly 地界忽然而悉破裂
286 13 Xi 地界忽然而悉破裂
287 13 all; kṛtsna 地界忽然而悉破裂
288 12 zuò to do 不與神通智所作相應
289 12 zuò to act as; to serve as 不與神通智所作相應
290 12 zuò to start 不與神通智所作相應
291 12 zuò a writing; a work 不與神通智所作相應
292 12 zuò to dress as; to be disguised as 不與神通智所作相應
293 12 zuō to create; to make 不與神通智所作相應
294 12 zuō a workshop 不與神通智所作相應
295 12 zuō to write; to compose 不與神通智所作相應
296 12 zuò to rise 不與神通智所作相應
297 12 zuò to be aroused 不與神通智所作相應
298 12 zuò activity; action; undertaking 不與神通智所作相應
299 12 zuò to regard as 不與神通智所作相應
300 12 zuò action; kāraṇa 不與神通智所作相應
301 12 děng et cetera; and so on 彼等眾生亦復如是
302 12 děng to wait 彼等眾生亦復如是
303 12 děng degree; kind 彼等眾生亦復如是
304 12 děng plural 彼等眾生亦復如是
305 12 děng to be equal 彼等眾生亦復如是
306 12 děng degree; level 彼等眾生亦復如是
307 12 děng to compare 彼等眾生亦復如是
308 12 děng same; equal; sama 彼等眾生亦復如是
309 12 一切 yīqiè all; every; everything 爾時世尊普告一切眾會
310 12 一切 yīqiè temporary 爾時世尊普告一切眾會
311 12 一切 yīqiè the same 爾時世尊普告一切眾會
312 12 一切 yīqiè generally 爾時世尊普告一切眾會
313 12 一切 yīqiè all, everything 爾時世尊普告一切眾會
314 12 一切 yīqiè all; sarva 爾時世尊普告一切眾會
315 12 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 若諸眾生不久當得具是法者
316 12 zhě that 若諸眾生不久當得具是法者
317 12 zhě nominalizing function word 若諸眾生不久當得具是法者
318 12 zhě used to mark a definition 若諸眾生不久當得具是法者
319 12 zhě used to mark a pause 若諸眾生不久當得具是法者
320 12 zhě topic marker; that; it 若諸眾生不久當得具是法者
321 12 zhuó according to 若諸眾生不久當得具是法者
322 12 zhě ca 若諸眾生不久當得具是法者
323 11 and 不與肉眼所見相應
324 11 to give 不與肉眼所見相應
325 11 together with 不與肉眼所見相應
326 11 interrogative particle 不與肉眼所見相應
327 11 to accompany 不與肉眼所見相應
328 11 to particate in 不與肉眼所見相應
329 11 of the same kind 不與肉眼所見相應
330 11 to help 不與肉眼所見相應
331 11 for 不與肉眼所見相應
332 11 and; ca 不與肉眼所見相應
333 11 yán to speak; to say; said 讚言
334 11 yán language; talk; words; utterance; speech 讚言
335 11 yán Kangxi radical 149 讚言
336 11 yán a particle with no meaning 讚言
337 11 yán phrase; sentence 讚言
338 11 yán a word; a syllable 讚言
339 11 yán a theory; a doctrine 讚言
340 11 yán to regard as 讚言
341 11 yán to act as 讚言
342 11 yán word; vacana 讚言
343 11 yán speak; vad 讚言
344 11 zhī to know 寂慧當知
345 11 zhī to comprehend 寂慧當知
346 11 zhī to inform; to tell 寂慧當知
347 11 zhī to administer 寂慧當知
348 11 zhī to distinguish; to discern 寂慧當知
349 11 zhī to be close friends 寂慧當知
350 11 zhī to feel; to sense; to perceive 寂慧當知
351 11 zhī to receive; to entertain 寂慧當知
352 11 zhī knowledge 寂慧當知
353 11 zhī consciousness; perception 寂慧當知
354 11 zhī a close friend 寂慧當知
355 11 zhì wisdom 寂慧當知
356 11 zhì Zhi 寂慧當知
357 11 zhī Understanding 寂慧當知
358 11 zhī know; jña 寂慧當知
359 10 相應 xiāngyìng relevant; corresponding 不與肉眼所見相應
360 10 相應 xiāngyìng to respond; to act in response 不與肉眼所見相應
361 10 相應 xiāngying cheap; inexpensive 不與肉眼所見相應
362 10 相應 xiāngyìng response, correspond 不與肉眼所見相應
363 10 相應 xiāngyìng concomitant 不與肉眼所見相應
364 10 相應 xiāngyìng Sō-ō 不與肉眼所見相應
365 10 yǒu is; are; to exist 有大光明普遍照曜
366 10 yǒu to have; to possess 有大光明普遍照曜
367 10 yǒu indicates an estimate 有大光明普遍照曜
368 10 yǒu indicates a large quantity 有大光明普遍照曜
369 10 yǒu indicates an affirmative response 有大光明普遍照曜
370 10 yǒu a certain; used before a person, time, or place 有大光明普遍照曜
371 10 yǒu used to compare two things 有大光明普遍照曜
372 10 yǒu used in a polite formula before certain verbs 有大光明普遍照曜
373 10 yǒu used before the names of dynasties 有大光明普遍照曜
374 10 yǒu a certain thing; what exists 有大光明普遍照曜
375 10 yǒu multiple of ten and ... 有大光明普遍照曜
376 10 yǒu abundant 有大光明普遍照曜
377 10 yǒu purposeful 有大光明普遍照曜
378 10 yǒu You 有大光明普遍照曜
379 10 yǒu 1. existence; 2. becoming 有大光明普遍照曜
380 10 yǒu becoming; bhava 有大光明普遍照曜
381 9 method; way 若諸眾生不久當得具是法者
382 9 France 若諸眾生不久當得具是法者
383 9 the law; rules; regulations 若諸眾生不久當得具是法者
384 9 the teachings of the Buddha; Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
385 9 a standard; a norm 若諸眾生不久當得具是法者
386 9 an institution 若諸眾生不久當得具是法者
387 9 to emulate 若諸眾生不久當得具是法者
388 9 magic; a magic trick 若諸眾生不久當得具是法者
389 9 punishment 若諸眾生不久當得具是法者
390 9 Fa 若諸眾生不久當得具是法者
391 9 a precedent 若諸眾生不久當得具是法者
392 9 a classification of some kinds of Han texts 若諸眾生不久當得具是法者
393 9 relating to a ceremony or rite 若諸眾生不久當得具是法者
394 9 Dharma 若諸眾生不久當得具是法者
395 9 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 若諸眾生不久當得具是法者
396 9 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 若諸眾生不久當得具是法者
397 9 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 若諸眾生不久當得具是法者
398 9 quality; characteristic 若諸眾生不久當得具是法者
399 9 suí to follow 隨其聞已而生信解
400 9 suí to listen to 隨其聞已而生信解
401 9 suí to submit to; to comply with 隨其聞已而生信解
402 9 suí with; to accompany 隨其聞已而生信解
403 9 suí in due course; subsequently; then 隨其聞已而生信解
404 9 suí to the extent that 隨其聞已而生信解
405 9 suí to be obsequious 隨其聞已而生信解
406 9 suí everywhere 隨其聞已而生信解
407 9 suí 17th hexagram 隨其聞已而生信解
408 9 suí in passing 隨其聞已而生信解
409 9 suí let somebody do what they like 隨其聞已而生信解
410 9 suí to resemble; to look like 隨其聞已而生信解
411 9 I; me; my 我於如來極生淨信
412 9 self 我於如來極生淨信
413 9 we; our 我於如來極生淨信
414 9 [my] dear 我於如來極生淨信
415 9 Wo 我於如來極生淨信
416 9 self; atman; attan 我於如來極生淨信
417 9 ga 我於如來極生淨信
418 9 I; aham 我於如來極生淨信
419 9 xiàn to appear; to manifest; to become visible 現於諸佛世尊所修梵行者
420 9 xiàn then; at that time; while 現於諸佛世尊所修梵行者
421 9 xiàn at present 現於諸佛世尊所修梵行者
422 9 xiàn existing at the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
423 9 xiàn cash 現於諸佛世尊所修梵行者
424 9 xiàn to manifest; prādur 現於諸佛世尊所修梵行者
425 9 xiàn to manifest; prādur 現於諸佛世尊所修梵行者
426 9 xiàn the present time 現於諸佛世尊所修梵行者
427 9 shí time; a point or period of time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
428 9 shí a season; a quarter of a year 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
429 9 shí one of the 12 two-hour periods of the day 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
430 9 shí at that time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
431 9 shí fashionable 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
432 9 shí fate; destiny; luck 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
433 9 shí occasion; opportunity; chance 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
434 9 shí tense 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
435 9 shí particular; special 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
436 9 shí to plant; to cultivate 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
437 9 shí hour (measure word) 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
438 9 shí an era; a dynasty 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
439 9 shí time [abstract] 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
440 9 shí seasonal 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
441 9 shí frequently; often 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
442 9 shí occasionally; sometimes 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
443 9 shí on time 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
444 9 shí this; that 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
445 9 shí to wait upon 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
446 9 shí hour 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
447 9 shí appropriate; proper; timely 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
448 9 shí Shi 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
449 9 shí a present; currentlt 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
450 9 shí time; kāla 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
451 9 shí at that time; samaya 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
452 9 shí then; atha 當佛如來稱讚金剛手菩薩大祕密主善說法時
453 9 shì matter; thing; item 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
454 9 shì to serve 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
455 9 shì a government post 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
456 9 shì duty; post; work 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
457 9 shì occupation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
458 9 shì cause; undertaking; enterprise; achievment 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
459 9 shì an accident 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
460 9 shì to attend 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
461 9 shì an allusion 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
462 9 shì a condition; a state; a situation 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
463 9 shì to engage in 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
464 9 shì to enslave 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
465 9 shì to pursue 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
466 9 shì to administer 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
467 9 shì to appoint 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
468 9 shì a piece 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
469 9 shì thing; phenomena 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
470 9 shì actions; karma 為慈氏菩薩現俱胝那庾多百千種諸變化事
471 9 his; hers; its; theirs 隨其聞已而生信解
472 9 to add emphasis 隨其聞已而生信解
473 9 used when asking a question in reply to a question 隨其聞已而生信解
474 9 used when making a request or giving an order 隨其聞已而生信解
475 9 he; her; it; them 隨其聞已而生信解
476 9 probably; likely 隨其聞已而生信解
477 9 will 隨其聞已而生信解
478 9 may 隨其聞已而生信解
479 9 if 隨其聞已而生信解
480 9 or 隨其聞已而生信解
481 9 Qi 隨其聞已而生信解
482 9 he; her; it; saḥ; sā; tad 隨其聞已而生信解
483 9 jīn today; present; now 汝今見此水騰涌不
484 9 jīn Jin 汝今見此水騰涌不
485 9 jīn modern 汝今見此水騰涌不
486 9 jīn now; adhunā 汝今見此水騰涌不
487 8 所有 suǒyǒu all 所有如來真實之理
488 8 所有 suǒyǒu to belong to 所有如來真實之理
489 8 所有 suǒyǒu all; sarva 所有如來真實之理
490 8 苦行 kǔxíng austerity 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
491 8 苦行 kǔxíng ascetism; tapas 菩薩苦行超勝以受食緣成熟眾生品第十一
492 8 zhū all; many; various 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
493 8 zhū Zhu 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
494 8 zhū all; members of the class 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
495 8 zhū interrogative particle 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
496 8 zhū him; her; them; it 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
497 8 zhū of; in 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
498 8 zhū all; many; sarva 而彼所有一切無明見等諸罪業門悉能開豁
499 8 already 生信解已
500 8 Kangxi radical 49 生信解已

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
huò or; vā
无心 無心
 1. wúxīn
 2. wúxīn
 1. No-Mind
 2. no-mind
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
near to; antike
that; tad
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. huì
 2. huì
 3. huì
 1. Wisdom
 2. wisdom; prajna
 3. intellect; mati
 1. suǒ
 2. suǒ
 1. place; pradeśa
 2. that which; yad
 1. Nirvana; Nibbana
 2. tranquillity; quiescence; santi
 1. jiàn
 2. jiàn
 1. view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi
 2. seeing; observing; darśana

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
慈氏菩萨 慈氏菩薩 99 Maitreya
大涅盘 大涅槃 100 Mahaparinirvana
大光 100 Vistīrṇavatī
帝释 帝釋 100 Sakra; Kausika; Lord of Devas
法光 102 Faguang
法轮 法輪 102
 1. Dharma wheel
 2. Dharma wheel; dharmacakra
 3. Pomnyun
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
梵界 102 Brahma World
梵王 102 Brahma
法眼 102
 1. Dharma Eye
 2. dharma eye; dharmacaksus
 3. hōgen
 4. Fayan
 5. Fayan School
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
金刚手 金剛手 106 Vajrapāṇi; Vajrapani Bodhisattva
金刚手菩萨 金剛手菩薩 106 Vajrapani Bodhisattva
泥连河 泥連河 110 Nairañjanā; Nerañjarā; Nirañjarā; Nairanjana
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
如来不思议祕密大乘经 如來不思議祕密大乘經 114 The Mahāyāna sūtra on the Inconceivable Secrets of the Tathāgata; Rulai Bu Siyi Mimi Dasheng Jing
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
善生 115 sīgāla
舍利子 115 Sariputta
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
天等 116 Tiandeng
惟净 惟淨 119 Wei Jing
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
執金刚 執金剛 122 Vajrapani

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 135.

Simplified Traditional Pinyin English
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
宝楼 寶樓 98 jeweled tower
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不思议 不思議 98
 1. inconceivable
 2. inconceivable
不共 98
 1. not shared; distinctive; avenika
 2. meditation performed with water; distinctive; apkṛtsna
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
不思议品 不思議品 98 Inconceivable [chapter]
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非择灭 非擇滅 102 cessation without analysis
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼所见 佛眼所見 102 beholds them with his Buddha-eye
佛土 102 Buddha land
护世 護世 104 protectors of the world
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
迦楼罗 迦樓羅 106 garuda
加行 106
 1. Special Effort Applied Toward Practices
 2. prayoga; preparation; syllogism
 3. determination; vyavacāraṇa
寂定 106 samadhi
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
紧那罗 緊那羅 106 kimnara
卷第九 106 scroll 9
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
苦行 107
 1. austerity
 2. ascetism; tapas
了知 108 to understand clearly
六种震动 六種震動 108 shaken in six different ways
秘密主 祕密主 109 lord of secrets
魔军 魔軍 109 Māra's army
难信 難信 110 hard to believe
恼害 惱害 110 malicious feeling
那庾多 110 nayuta; a huge number
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 112 bodhisattva-caryā; bodhisattva-carita; bodhisattva practice; actions of bodhisattvas
菩萨大士 菩薩大士 112 bodhisattva-mahāsattva
菩提场 菩提場 112 bodhimanda; place of enlightenment
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
求法 113 to seek the Dharma
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
人中 114 mānuṣyaka; a multitude of men
如是如是 114 Thus Is, Thus Is
如来十力 如來十力 114 the ten powers of the Tathāgata
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三乘 115
 1. Three Vehicles
 2. three vehicles; triyāna; triyana
三摩地 115 samadhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善说 善說 115 well expounded
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
生欢喜 生歡喜 115 giving rise to joy
胜行 勝行 115 distinguished actions
什深 甚深 115 very profound; what is deep
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十方世界 115 the worlds in all ten directions
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
示现 示現 115
 1. Manifestation
 2. to manifest
 3. to manifest; to display
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
四无所畏 四無所畏 115 four kinds of fearlessness
所行 115 actions; practice
宿愿力 宿願力 115 the power of a vow
宿住 115 former abidings; past lives
他心智 116 understanding of the minds of other beings
天耳 116 celestial ear; divine ear; divyaśrotra
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
天众 天眾 116 devas
未来现在 未來現在 119 the present and the future
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
无分别 無分別 119
 1. Non-Discriminative
 2. without false conceptualization
无身 無身 119 no-body
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无碍智 無礙智 119 omniscience
无漏 無漏 119
 1. Untainted
 2. having no passion or delusion; anasrava
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无余 無餘 119
 1. not excessive
 2. without remainder; niravasesa
无住 無住 119
 1. non-abiding
 2. non-attachment; non-abiding
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
现证 現證 120 immediate realization
邪魔外道 120
 1. demons and heretics
 2. evil behavior; an evil cult
心观 心觀 120 contemplation on the mind
信解 120 resolution; determination; adhimukti
心密 120 mystery of the mind
心行 120 mental activity
心业 心業 120 the mental karma
夜叉 121 yaksa
译经 譯經 121 to translate the scriptures
一识 一識 121 one perception; one knowledge
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
意处 意處 121 mental basis of cognition
一劫 121
 1. one kalpa
 2. one kalpa
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
一切处 一切處 121
 1. all places; everywhere
 2. kasina
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一生补处 一生補處 121 ekajatipratibuddha; a being that will become a Buddha in this life
有法 121 something that exists
有漏 121 having flow; tainted; affliction; vexation; defilement; āsrava
语密 語密 121 mystery of speech
缘成 緣成 121 produced by conditions
愿力 願力 121
 1. Power of Vow
 2. the power of a vow
择灭 擇滅 122 elimination of desire by will
智相 122 discriminating intellect
智光 122
 1. the light of wisdom
 2. Jñānaprabha
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
智行 122 wisdom and cultivation; wisdom and practice
中善 122 admirable in the middle
众会 眾會 122 an assembly of monastics
众生见 眾生見 122 the view of a being
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
住世 122 living in the world
诸天 諸天 122 devas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
诸众生 諸眾生 122 all beings
自心 122 One's Mind
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme
最胜 最勝 122
 1. jina; conqueror
 2. supreme; uttara
 3. Uttara
罪业 罪業 122 sin; karma
作善 122 to do good deeds