Glossary and Vocabulary for Ratnameghasūtra (Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing) 佛說除蓋障菩薩所問經, Scroll 15

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 81 zhě ca 不堪任者即當捨離
2 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
3 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
4 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
5 40 wéi to act as; to serve 於其癡暗根性之者計為寂靜
6 40 wéi to change into; to become 於其癡暗根性之者計為寂靜
7 40 wéi to be; is 於其癡暗根性之者計為寂靜
8 40 wéi to do 於其癡暗根性之者計為寂靜
9 40 wèi to support; to help 於其癡暗根性之者計為寂靜
10 40 wéi to govern 於其癡暗根性之者計為寂靜
11 40 wèi to be; bhū 於其癡暗根性之者計為寂靜
12 36 to go; to 云何是菩薩於諸過患善能除斷
13 36 to rely on; to depend on 云何是菩薩於諸過患善能除斷
14 36 Yu 云何是菩薩於諸過患善能除斷
15 36 a crow 云何是菩薩於諸過患善能除斷
16 33 shí ten 菩薩若修如是十種法者
17 33 shí Kangxi radical 24 菩薩若修如是十種法者
18 33 shí tenth 菩薩若修如是十種法者
19 33 shí complete; perfect 菩薩若修如是十種法者
20 33 shí ten; daśa 菩薩若修如是十種法者
21 24 ér Kangxi radical 126 復於深經而生驚怖
22 24 ér as if; to seem like 復於深經而生驚怖
23 24 néng can; able 復於深經而生驚怖
24 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復於深經而生驚怖
25 24 ér to arrive; up to 復於深經而生驚怖
26 24 善男子 shàn nánzi good men 善男子
27 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
28 22 xiū to decorate; to embellish 慣習修作不善之法
29 22 xiū to study; to cultivate 慣習修作不善之法
30 22 xiū to repair 慣習修作不善之法
31 22 xiū long; slender 慣習修作不善之法
32 22 xiū to write; to compile 慣習修作不善之法
33 22 xiū to build; to construct; to shape 慣習修作不善之法
34 22 xiū to practice 慣習修作不善之法
35 22 xiū to cut 慣習修作不善之法
36 22 xiū virtuous; wholesome 慣習修作不善之法
37 22 xiū a virtuous person 慣習修作不善之法
38 22 xiū Xiu 慣習修作不善之法
39 22 xiū to unknot 慣習修作不善之法
40 22 xiū to prepare; to put in order 慣習修作不善之法
41 22 xiū excellent 慣習修作不善之法
42 22 xiū to perform [a ceremony] 慣習修作不善之法
43 22 xiū Cultivation 慣習修作不善之法
44 22 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 慣習修作不善之法
45 22 xiū pratipanna; spiritual practice 慣習修作不善之法
46 21 method; way 慣習修作不善之法
47 21 France 慣習修作不善之法
48 21 the law; rules; regulations 慣習修作不善之法
49 21 the teachings of the Buddha; Dharma 慣習修作不善之法
50 21 a standard; a norm 慣習修作不善之法
51 21 an institution 慣習修作不善之法
52 21 to emulate 慣習修作不善之法
53 21 magic; a magic trick 慣習修作不善之法
54 21 punishment 慣習修作不善之法
55 21 Fa 慣習修作不善之法
56 21 a precedent 慣習修作不善之法
57 21 a classification of some kinds of Han texts 慣習修作不善之法
58 21 relating to a ceremony or rite 慣習修作不善之法
59 21 Dharma 慣習修作不善之法
60 21 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慣習修作不善之法
61 21 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慣習修作不善之法
62 21 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慣習修作不善之法
63 21 quality; characteristic 慣習修作不善之法
64 20 infix potential marker 不應疑處乃生疑惑
65 19 zhī to go 遠離清淨持戒之者
66 19 zhī to arrive; to go 遠離清淨持戒之者
67 19 zhī is 遠離清淨持戒之者
68 19 zhī to use 遠離清淨持戒之者
69 19 zhī Zhi 遠離清淨持戒之者
70 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩善斷如是過患已
71 18 zhǒng kind; type 菩薩若修如是十種法者
72 18 zhòng to plant; to grow; to cultivate 菩薩若修如是十種法者
73 18 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 菩薩若修如是十種法者
74 18 zhǒng seed; strain 菩薩若修如是十種法者
75 18 zhǒng offspring 菩薩若修如是十種法者
76 18 zhǒng breed 菩薩若修如是十種法者
77 18 zhǒng race 菩薩若修如是十種法者
78 18 zhǒng species 菩薩若修如是十種法者
79 18 zhǒng root; source; origin 菩薩若修如是十種法者
80 18 zhǒng grit; guts 菩薩若修如是十種法者
81 18 zhǒng seed; bīja 菩薩若修如是十種法者
82 18 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 尊重供養破戒之者
83 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 尊重供養破戒之者
84 18 供養 gòngyǎng offering 尊重供養破戒之者
85 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 尊重供養破戒之者
86 16 néng can; able 心境空故能觀察智
87 16 néng ability; capacity 心境空故能觀察智
88 16 néng a mythical bear-like beast 心境空故能觀察智
89 16 néng energy 心境空故能觀察智
90 16 néng function; use 心境空故能觀察智
91 16 néng talent 心境空故能觀察智
92 16 néng expert at 心境空故能觀察智
93 16 néng to be in harmony 心境空故能觀察智
94 16 néng to tend to; to care for 心境空故能觀察智
95 16 néng to reach; to arrive at 心境空故能觀察智
96 16 néng to be able; śak 心境空故能觀察智
97 16 néng skilful; pravīṇa 心境空故能觀察智
98 16 suǒ a few; various; some 所應疑處而不能疑
99 16 suǒ a place; a location 所應疑處而不能疑
100 16 suǒ indicates a passive voice 所應疑處而不能疑
101 16 suǒ an ordinal number 所應疑處而不能疑
102 16 suǒ meaning 所應疑處而不能疑
103 16 suǒ garrison 所應疑處而不能疑
104 16 suǒ place; pradeśa 所應疑處而不能疑
105 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得所證計已得想
106 16 děi to want to; to need to 未得所證計已得想
107 16 děi must; ought to 未得所證計已得想
108 16 de 未得所證計已得想
109 16 de infix potential marker 未得所證計已得想
110 16 to result in 未得所證計已得想
111 16 to be proper; to fit; to suit 未得所證計已得想
112 16 to be satisfied 未得所證計已得想
113 16 to be finished 未得所證計已得想
114 16 děi satisfying 未得所證計已得想
115 16 to contract 未得所證計已得想
116 16 to hear 未得所證計已得想
117 16 to have; there is 未得所證計已得想
118 16 marks time passed 未得所證計已得想
119 16 obtain; attain; prāpta 未得所證計已得想
120 15 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 菩薩善斷如是過患已
121 15 shàn happy 菩薩善斷如是過患已
122 15 shàn good 菩薩善斷如是過患已
123 15 shàn kind-hearted 菩薩善斷如是過患已
124 15 shàn to be skilled at something 菩薩善斷如是過患已
125 15 shàn familiar 菩薩善斷如是過患已
126 15 shàn to repair 菩薩善斷如是過患已
127 15 shàn to admire 菩薩善斷如是過患已
128 15 shàn to praise 菩薩善斷如是過患已
129 15 shàn Shan 菩薩善斷如是過患已
130 15 shàn wholesome; virtuous 菩薩善斷如是過患已
131 15 有情 yǒuqíng having feelings for 有情
132 15 有情 yǒuqíng friends with 有情
133 15 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情
134 15 有情 yǒuqíng sentient being 有情
135 15 有情 yǒuqíng sentient beings 有情
136 15 xīn heart [organ] 世俗所作專一其心
137 15 xīn Kangxi radical 61 世俗所作專一其心
138 15 xīn mind; consciousness 世俗所作專一其心
139 15 xīn the center; the core; the middle 世俗所作專一其心
140 15 xīn one of the 28 star constellations 世俗所作專一其心
141 15 xīn heart 世俗所作專一其心
142 15 xīn emotion 世俗所作專一其心
143 15 xīn intention; consideration 世俗所作專一其心
144 15 xīn disposition; temperament 世俗所作專一其心
145 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 世俗所作專一其心
146 15 to arise; to get up 起於我見
147 15 to rise; to raise 起於我見
148 15 to grow out of; to bring forth; to emerge 起於我見
149 15 to appoint (to an official post); to take up a post 起於我見
150 15 to start 起於我見
151 15 to establish; to build 起於我見
152 15 to draft; to draw up (a plan) 起於我見
153 15 opening sentence; opening verse 起於我見
154 15 to get out of bed 起於我見
155 15 to recover; to heal 起於我見
156 15 to take out; to extract 起於我見
157 15 marks the beginning of an action 起於我見
158 15 marks the sufficiency of an action 起於我見
159 15 to call back from mourning 起於我見
160 15 to take place; to occur 起於我見
161 15 to conjecture 起於我見
162 15 stand up; utthāna 起於我見
163 15 arising; utpāda 起於我見
164 15 yòu Kangxi radical 29 又復親洽男子
165 13 Yi 亦無辯才非處造惡
166 13 我慢 wǒmàn conceit; atmamana; ahamkara 自生我慢輕易於他
167 13 我慢 wǒmàn visualization as a deity; ahamkara 自生我慢輕易於他
168 13 Kangxi radical 71 亦無辯才非處造惡
169 13 to not have; without 亦無辯才非處造惡
170 13 mo 亦無辯才非處造惡
171 13 to not have 亦無辯才非處造惡
172 13 Wu 亦無辯才非處造惡
173 13 mo 亦無辯才非處造惡
174 12 lìng to make; to cause to be; to lead 令三寶種得不斷故聽聞受持
175 12 lìng to issue a command 令三寶種得不斷故聽聞受持
176 12 lìng rules of behavior; customs 令三寶種得不斷故聽聞受持
177 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令三寶種得不斷故聽聞受持
178 12 lìng a season 令三寶種得不斷故聽聞受持
179 12 lìng respected; good reputation 令三寶種得不斷故聽聞受持
180 12 lìng good 令三寶種得不斷故聽聞受持
181 12 lìng pretentious 令三寶種得不斷故聽聞受持
182 12 lìng a transcending state of existence 令三寶種得不斷故聽聞受持
183 12 lìng a commander 令三寶種得不斷故聽聞受持
184 12 lìng a commanding quality; an impressive character 令三寶種得不斷故聽聞受持
185 12 lìng lyrics 令三寶種得不斷故聽聞受持
186 12 lìng Ling 令三寶種得不斷故聽聞受持
187 12 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令三寶種得不斷故聽聞受持
188 12 zuò to do 慣習修作不善之法
189 12 zuò to act as; to serve as 慣習修作不善之法
190 12 zuò to start 慣習修作不善之法
191 12 zuò a writing; a work 慣習修作不善之法
192 12 zuò to dress as; to be disguised as 慣習修作不善之法
193 12 zuō to create; to make 慣習修作不善之法
194 12 zuō a workshop 慣習修作不善之法
195 12 zuō to write; to compose 慣習修作不善之法
196 12 zuò to rise 慣習修作不善之法
197 12 zuò to be aroused 慣習修作不善之法
198 12 zuò activity; action; undertaking 慣習修作不善之法
199 12 zuò to regard as 慣習修作不善之法
200 12 zuò action; kāraṇa 慣習修作不善之法
201 12 Qi 觀其小罪不生怖畏
202 12 fēi Kangxi radical 175 亦無辯才非處造惡
203 12 fēi wrong; bad; untruthful 亦無辯才非處造惡
204 12 fēi different 亦無辯才非處造惡
205 12 fēi to not be; to not have 亦無辯才非處造惡
206 12 fēi to violate; to be contrary to 亦無辯才非處造惡
207 12 fēi Africa 亦無辯才非處造惡
208 12 fēi to slander 亦無辯才非處造惡
209 12 fěi to avoid 亦無辯才非處造惡
210 12 fēi must 亦無辯才非處造惡
211 12 fēi an error 亦無辯才非處造惡
212 12 fēi a problem; a question 亦無辯才非處造惡
213 12 fēi evil 亦無辯才非處造惡
214 12 如來 rúlái Tathagata 毀謗如來甚深經典
215 12 如來 Rúlái Tathagata 毀謗如來甚深經典
216 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 毀謗如來甚深經典
217 11 chù a place; location; a spot; a point 於是等處不生尊重
218 11 chǔ to reside; to live; to dwell 於是等處不生尊重
219 11 chù an office; a department; a bureau 於是等處不生尊重
220 11 chù a part; an aspect 於是等處不生尊重
221 11 chǔ to be in; to be in a position of 於是等處不生尊重
222 11 chǔ to get along with 於是等處不生尊重
223 11 chǔ to deal with; to manage 於是等處不生尊重
224 11 chǔ to punish; to sentence 於是等處不生尊重
225 11 chǔ to stop; to pause 於是等處不生尊重
226 11 chǔ to be associated with 於是等處不生尊重
227 11 chǔ to situate; to fix a place for 於是等處不生尊重
228 11 chǔ to occupy; to control 於是等處不生尊重
229 11 chù circumstances; situation 於是等處不生尊重
230 11 chù an occasion; a time 於是等處不生尊重
231 11 chù position; sthāna 於是等處不生尊重
232 11 other; another; some other 若他身中有諸過患教令斷滅
233 11 other 若他身中有諸過患教令斷滅
234 11 tha 若他身中有諸過患教令斷滅
235 11 ṭha 若他身中有諸過患教令斷滅
236 11 other; anya 若他身中有諸過患教令斷滅
237 11 to use; to grasp 以戒具足故增長瑜伽
238 11 to rely on 以戒具足故增長瑜伽
239 11 to regard 以戒具足故增長瑜伽
240 11 to be able to 以戒具足故增長瑜伽
241 11 to order; to command 以戒具足故增長瑜伽
242 11 used after a verb 以戒具足故增長瑜伽
243 11 a reason; a cause 以戒具足故增長瑜伽
244 11 Israel 以戒具足故增長瑜伽
245 11 Yi 以戒具足故增長瑜伽
246 11 use; yogena 以戒具足故增長瑜伽
247 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 非說而說言多虛妄
248 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 非說而說言多虛妄
249 10 shuì to persuade 非說而說言多虛妄
250 10 shuō to teach; to recite; to explain 非說而說言多虛妄
251 10 shuō a doctrine; a theory 非說而說言多虛妄
252 10 shuō to claim; to assert 非說而說言多虛妄
253 10 shuō allocution 非說而說言多虛妄
254 10 shuō to criticize; to scold 非說而說言多虛妄
255 10 shuō to indicate; to refer to 非說而說言多虛妄
256 10 shuō speach; vāda 非說而說言多虛妄
257 10 shuō to speak; bhāṣate 非說而說言多虛妄
258 10 shuō to instruct 非說而說言多虛妄
259 10 聽聞 tīngwén to listen 為護正法故聽聞受持
260 10 聽聞 tīngwén news one has heard 為護正法故聽聞受持
261 10 聽聞 tīngwén listening and learning 為護正法故聽聞受持
262 10 受持 shòuchí uphold 為護正法故聽聞受持
263 10 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 為護正法故聽聞受持
264 10 cuī to destroy; to break; to injure 隨順正法故摧我慢
265 10 cuī to conquer; jita 隨順正法故摧我慢
266 10 xíng to walk 倨傲而行起諸邪執
267 10 xíng capable; competent 倨傲而行起諸邪執
268 10 háng profession 倨傲而行起諸邪執
269 10 xíng Kangxi radical 144 倨傲而行起諸邪執
270 10 xíng to travel 倨傲而行起諸邪執
271 10 xìng actions; conduct 倨傲而行起諸邪執
272 10 xíng to do; to act; to practice 倨傲而行起諸邪執
273 10 xíng all right; OK; okay 倨傲而行起諸邪執
274 10 háng horizontal line 倨傲而行起諸邪執
275 10 héng virtuous deeds 倨傲而行起諸邪執
276 10 hàng a line of trees 倨傲而行起諸邪執
277 10 hàng bold; steadfast 倨傲而行起諸邪執
278 10 xíng to move 倨傲而行起諸邪執
279 10 xíng to put into effect; to implement 倨傲而行起諸邪執
280 10 xíng travel 倨傲而行起諸邪執
281 10 xíng to circulate 倨傲而行起諸邪執
282 10 xíng running script; running script 倨傲而行起諸邪執
283 10 xíng temporary 倨傲而行起諸邪執
284 10 háng rank; order 倨傲而行起諸邪執
285 10 háng a business; a shop 倨傲而行起諸邪執
286 10 xíng to depart; to leave 倨傲而行起諸邪執
287 10 xíng to experience 倨傲而行起諸邪執
288 10 xíng path; way 倨傲而行起諸邪執
289 10 xíng xing; ballad 倨傲而行起諸邪執
290 10 xíng Xing 倨傲而行起諸邪執
291 10 xíng Practice 倨傲而行起諸邪執
292 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 倨傲而行起諸邪執
293 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 倨傲而行起諸邪執
294 9 liù six 六者
295 9 liù sixth 六者
296 9 liù a note on the Gongche scale 六者
297 9 liù six; ṣaṭ 六者
298 9 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 能於一切有情住平等心
299 9 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 能於一切有情住平等心
300 9 to leave; to depart; to go away; to part 離諸戲論勤修空觀
301 9 a mythical bird 離諸戲論勤修空觀
302 9 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸戲論勤修空觀
303 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸戲論勤修空觀
304 9 chī a dragon with horns not yet grown 離諸戲論勤修空觀
305 9 a mountain ash 離諸戲論勤修空觀
306 9 vanilla; a vanilla-like herb 離諸戲論勤修空觀
307 9 to be scattered; to be separated 離諸戲論勤修空觀
308 9 to cut off 離諸戲論勤修空觀
309 9 to violate; to be contrary to 離諸戲論勤修空觀
310 9 to be distant from 離諸戲論勤修空觀
311 9 two 離諸戲論勤修空觀
312 9 to array; to align 離諸戲論勤修空觀
313 9 to pass through; to experience 離諸戲論勤修空觀
314 9 transcendence 離諸戲論勤修空觀
315 9 to avoid; to abstain from; viramaṇa 離諸戲論勤修空觀
316 9 to go back; to return 復於深經而生驚怖
317 9 to resume; to restart 復於深經而生驚怖
318 9 to do in detail 復於深經而生驚怖
319 9 to restore 復於深經而生驚怖
320 9 to respond; to reply to 復於深經而生驚怖
321 9 Fu; Return 復於深經而生驚怖
322 9 to retaliate; to reciprocate 復於深經而生驚怖
323 9 to avoid forced labor or tax 復於深經而生驚怖
324 9 Fu 復於深經而生驚怖
325 9 doubled; to overlapping; folded 復於深經而生驚怖
326 9 a lined garment with doubled thickness 復於深經而生驚怖
327 9 to be near by; to be close to 不堪任者即當捨離
328 9 at that time 不堪任者即當捨離
329 9 to be exactly the same as; to be thus 不堪任者即當捨離
330 9 supposed; so-called 不堪任者即當捨離
331 9 to arrive at; to ascend 不堪任者即當捨離
332 9 所行 suǒxíng actions; practice 不知所行方處
333 9 zhōng middle 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
334 9 zhōng medium; medium sized 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
335 9 zhōng China 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
336 9 zhòng to hit the mark 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
337 9 zhōng midday 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
338 9 zhōng inside 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
339 9 zhōng during 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
340 9 zhōng Zhong 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
341 9 zhōng intermediary 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
342 9 zhōng half 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
343 9 zhòng to reach; to attain 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
344 9 zhòng to suffer; to infect 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
345 9 zhòng to obtain 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
346 9 zhòng to pass an exam 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
347 9 zhōng middle 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
348 8 shēng to be born; to give birth 復於深經而生驚怖
349 8 shēng to live 復於深經而生驚怖
350 8 shēng raw 復於深經而生驚怖
351 8 shēng a student 復於深經而生驚怖
352 8 shēng life 復於深經而生驚怖
353 8 shēng to produce; to give rise 復於深經而生驚怖
354 8 shēng alive 復於深經而生驚怖
355 8 shēng a lifetime 復於深經而生驚怖
356 8 shēng to initiate; to become 復於深經而生驚怖
357 8 shēng to grow 復於深經而生驚怖
358 8 shēng unfamiliar 復於深經而生驚怖
359 8 shēng not experienced 復於深經而生驚怖
360 8 shēng hard; stiff; strong 復於深經而生驚怖
361 8 shēng having academic or professional knowledge 復於深經而生驚怖
362 8 shēng a male role in traditional theatre 復於深經而生驚怖
363 8 shēng gender 復於深經而生驚怖
364 8 shēng to develop; to grow 復於深經而生驚怖
365 8 shēng to set up 復於深經而生驚怖
366 8 shēng a prostitute 復於深經而生驚怖
367 8 shēng a captive 復於深經而生驚怖
368 8 shēng a gentleman 復於深經而生驚怖
369 8 shēng Kangxi radical 100 復於深經而生驚怖
370 8 shēng unripe 復於深經而生驚怖
371 8 shēng nature 復於深經而生驚怖
372 8 shēng to inherit; to succeed 復於深經而生驚怖
373 8 shēng destiny 復於深經而生驚怖
374 8 shēng birth 復於深經而生驚怖
375 8 jiǔ nine 九者
376 8 jiǔ many 九者
377 8 jiǔ nine; nava 九者
378 8 四者 sì zhě fourth; the fourth is 四者
379 8 Kangxi radical 49 何者已作
380 8 to bring to an end; to stop 何者已作
381 8 to complete 何者已作
382 8 to demote; to dismiss 何者已作
383 8 to recover from an illness 何者已作
384 8 former; pūrvaka 何者已作
385 8 具足 jùzú Completeness 善解軌則所行境界威儀具足
386 8 具足 jùzú complete; accomplished 善解軌則所行境界威儀具足
387 8 具足 jùzú Purāṇa 善解軌則所行境界威儀具足
388 8 五者 wǔ zhě fifth; the fifth is 五者
389 8 sān three 三者
390 8 sān third 三者
391 8 sān more than two 三者
392 8 sān very few 三者
393 8 sān San 三者
394 8 sān three; tri 三者
395 8 sān sa 三者
396 8 sān three kinds; trividha 三者
397 8 jiàn to see 補特伽羅等見
398 8 jiàn opinion; view; understanding 補特伽羅等見
399 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 補特伽羅等見
400 8 jiàn refer to; for details see 補特伽羅等見
401 8 jiàn to listen to 補特伽羅等見
402 8 jiàn to meet 補特伽羅等見
403 8 jiàn to receive (a guest) 補特伽羅等見
404 8 jiàn let me; kindly 補特伽羅等見
405 8 jiàn Jian 補特伽羅等見
406 8 xiàn to appear 補特伽羅等見
407 8 xiàn to introduce 補特伽羅等見
408 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 補特伽羅等見
409 8 jiàn seeing; observing; darśana 補特伽羅等見
410 8 cháng Chang 執空斷見執常無常
411 8 cháng common; general; ordinary 執空斷見執常無常
412 8 cháng a principle; a rule 執空斷見執常無常
413 8 cháng eternal; nitya 執空斷見執常無常
414 8 seven 七者
415 8 a genre of poetry 七者
416 8 seventh day memorial ceremony 七者
417 8 seven; sapta 七者
418 8 zhī to know 善知於律
419 8 zhī to comprehend 善知於律
420 8 zhī to inform; to tell 善知於律
421 8 zhī to administer 善知於律
422 8 zhī to distinguish; to discern 善知於律
423 8 zhī to be close friends 善知於律
424 8 zhī to feel; to sense; to perceive 善知於律
425 8 zhī to receive; to entertain 善知於律
426 8 zhī knowledge 善知於律
427 8 zhī consciousness; perception 善知於律
428 8 zhī a close friend 善知於律
429 8 zhì wisdom 善知於律
430 8 zhì Zhi 善知於律
431 8 zhī Understanding 善知於律
432 8 zhī know; jña 善知於律
433 8 eight 八者
434 8 Kangxi radical 12 八者
435 8 eighth 八者
436 8 all around; all sides 八者
437 8 eight; aṣṭa 八者
438 8 一者 yī zhě first; firstly; the first is 一者
439 8 二者 èrzhě the two; both 二者
440 8 二者 èr zhě second; secondly; the second is 二者
441 8 self 此應施我勿施於他
442 8 [my] dear 此應施我勿施於他
443 8 Wo 此應施我勿施於他
444 8 self; atman; attan 此應施我勿施於他
445 8 ga 此應施我勿施於他
446 8 yìng to answer; to respond 不應疑處乃生疑惑
447 8 yìng to confirm; to verify 不應疑處乃生疑惑
448 8 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 不應疑處乃生疑惑
449 8 yìng to accept 不應疑處乃生疑惑
450 8 yìng to permit; to allow 不應疑處乃生疑惑
451 8 yìng to echo 不應疑處乃生疑惑
452 8 yìng to handle; to deal with 不應疑處乃生疑惑
453 8 yìng Ying 不應疑處乃生疑惑
454 8 to know; to learn about; to comprehend 而悉不能審細伺察
455 8 detailed 而悉不能審細伺察
456 8 to elaborate; to expound 而悉不能審細伺察
457 8 to exhaust; to use up 而悉不能審細伺察
458 8 strongly 而悉不能審細伺察
459 8 Xi 而悉不能審細伺察
460 8 all; kṛtsna 而悉不能審細伺察
461 7 kōng empty; void; hollow 執空斷見執常無常
462 7 kòng free time 執空斷見執常無常
463 7 kòng to empty; to clean out 執空斷見執常無常
464 7 kōng the sky; the air 執空斷見執常無常
465 7 kōng in vain; for nothing 執空斷見執常無常
466 7 kòng vacant; unoccupied 執空斷見執常無常
467 7 kòng empty space 執空斷見執常無常
468 7 kōng without substance 執空斷見執常無常
469 7 kōng to not have 執空斷見執常無常
470 7 kòng opportunity; chance 執空斷見執常無常
471 7 kōng vast and high 執空斷見執常無常
472 7 kōng impractical; ficticious 執空斷見執常無常
473 7 kòng blank 執空斷見執常無常
474 7 kòng expansive 執空斷見執常無常
475 7 kòng lacking 執空斷見執常無常
476 7 kōng plain; nothing else 執空斷見執常無常
477 7 kōng Emptiness 執空斷見執常無常
478 7 kōng emptiness; emptiness of inherent existence; sunyata 執空斷見執常無常
479 7 不能 bù néng cannot; must not; should not 所應疑處而不能疑
480 7 děng et cetera; and so on 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
481 7 děng to wait 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
482 7 děng to be equal 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
483 7 děng degree; level 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
484 7 děng to compare 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
485 7 děng same; equal; sama 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉
486 6 shēn human body; torso 若他身中有諸過患教令斷滅
487 6 shēn Kangxi radical 158 若他身中有諸過患教令斷滅
488 6 shēn self 若他身中有諸過患教令斷滅
489 6 shēn life 若他身中有諸過患教令斷滅
490 6 shēn an object 若他身中有諸過患教令斷滅
491 6 shēn a lifetime 若他身中有諸過患教令斷滅
492 6 shēn moral character 若他身中有諸過患教令斷滅
493 6 shēn status; identity; position 若他身中有諸過患教令斷滅
494 6 shēn pregnancy 若他身中有諸過患教令斷滅
495 6 juān India 若他身中有諸過患教令斷滅
496 6 shēn body; kāya 若他身中有諸過患教令斷滅
497 6 zhù to dwell; to live; to reside 然於處處其心流散有所樂住
498 6 zhù to stop; to halt 然於處處其心流散有所樂住
499 6 zhù to retain; to remain 然於處處其心流散有所樂住
500 6 zhù to lodge at [temporarily] 然於處處其心流散有所樂住

Frequencies of all Words

Top 937

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 81 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 不堪任者即當捨離
2 81 zhě that 不堪任者即當捨離
3 81 zhě nominalizing function word 不堪任者即當捨離
4 81 zhě used to mark a definition 不堪任者即當捨離
5 81 zhě used to mark a pause 不堪任者即當捨離
6 81 zhě topic marker; that; it 不堪任者即當捨離
7 81 zhuó according to 不堪任者即當捨離
8 81 zhě ca 不堪任者即當捨離
9 46 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 由境空故
10 46 old; ancient; former; past 由境空故
11 46 reason; cause; purpose 由境空故
12 46 to die 由境空故
13 46 so; therefore; hence 由境空故
14 46 original 由境空故
15 46 accident; happening; instance 由境空故
16 46 a friend; an acquaintance; friendship 由境空故
17 46 something in the past 由境空故
18 46 deceased; dead 由境空故
19 46 still; yet 由境空故
20 46 therefore; tasmāt 由境空故
21 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
22 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
23 41 菩薩 púsà bodhisattva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
24 40 wèi for; to 於其癡暗根性之者計為寂靜
25 40 wèi because of 於其癡暗根性之者計為寂靜
26 40 wéi to act as; to serve 於其癡暗根性之者計為寂靜
27 40 wéi to change into; to become 於其癡暗根性之者計為寂靜
28 40 wéi to be; is 於其癡暗根性之者計為寂靜
29 40 wéi to do 於其癡暗根性之者計為寂靜
30 40 wèi for 於其癡暗根性之者計為寂靜
31 40 wèi because of; for; to 於其癡暗根性之者計為寂靜
32 40 wèi to 於其癡暗根性之者計為寂靜
33 40 wéi in a passive construction 於其癡暗根性之者計為寂靜
34 40 wéi forming a rehetorical question 於其癡暗根性之者計為寂靜
35 40 wéi forming an adverb 於其癡暗根性之者計為寂靜
36 40 wéi to add emphasis 於其癡暗根性之者計為寂靜
37 40 wèi to support; to help 於其癡暗根性之者計為寂靜
38 40 wéi to govern 於其癡暗根性之者計為寂靜
39 40 wèi to be; bhū 於其癡暗根性之者計為寂靜
40 36 in; at 云何是菩薩於諸過患善能除斷
41 36 in; at 云何是菩薩於諸過患善能除斷
42 36 in; at; to; from 云何是菩薩於諸過患善能除斷
43 36 to go; to 云何是菩薩於諸過患善能除斷
44 36 to rely on; to depend on 云何是菩薩於諸過患善能除斷
45 36 to go to; to arrive at 云何是菩薩於諸過患善能除斷
46 36 from 云何是菩薩於諸過患善能除斷
47 36 give 云何是菩薩於諸過患善能除斷
48 36 oppposing 云何是菩薩於諸過患善能除斷
49 36 and 云何是菩薩於諸過患善能除斷
50 36 compared to 云何是菩薩於諸過患善能除斷
51 36 by 云何是菩薩於諸過患善能除斷
52 36 and; as well as 云何是菩薩於諸過患善能除斷
53 36 for 云何是菩薩於諸過患善能除斷
54 36 Yu 云何是菩薩於諸過患善能除斷
55 36 a crow 云何是菩薩於諸過患善能除斷
56 36 whew; wow 云何是菩薩於諸過患善能除斷
57 36 near to; antike 云何是菩薩於諸過患善能除斷
58 33 shí ten 菩薩若修如是十種法者
59 33 shí Kangxi radical 24 菩薩若修如是十種法者
60 33 shí tenth 菩薩若修如是十種法者
61 33 shí complete; perfect 菩薩若修如是十種法者
62 33 shí ten; daśa 菩薩若修如是十種法者
63 32 zhū all; many; various 云何是菩薩於諸過患善能除斷
64 32 zhū Zhu 云何是菩薩於諸過患善能除斷
65 32 zhū all; members of the class 云何是菩薩於諸過患善能除斷
66 32 zhū interrogative particle 云何是菩薩於諸過患善能除斷
67 32 zhū him; her; them; it 云何是菩薩於諸過患善能除斷
68 32 zhū of; in 云何是菩薩於諸過患善能除斷
69 32 zhū all; many; sarva 云何是菩薩於諸過患善能除斷
70 28 shì is; are; am; to be 云何是菩薩於諸過患善能除斷
71 28 shì is exactly 云何是菩薩於諸過患善能除斷
72 28 shì is suitable; is in contrast 云何是菩薩於諸過患善能除斷
73 28 shì this; that; those 云何是菩薩於諸過患善能除斷
74 28 shì really; certainly 云何是菩薩於諸過患善能除斷
75 28 shì correct; yes; affirmative 云何是菩薩於諸過患善能除斷
76 28 shì true 云何是菩薩於諸過患善能除斷
77 28 shì is; has; exists 云何是菩薩於諸過患善能除斷
78 28 shì used between repetitions of a word 云何是菩薩於諸過患善能除斷
79 28 shì a matter; an affair 云何是菩薩於諸過患善能除斷
80 28 shì Shi 云何是菩薩於諸過患善能除斷
81 28 shì is; bhū 云何是菩薩於諸過患善能除斷
82 28 shì this; idam 云何是菩薩於諸過患善能除斷
83 24 ér and; as well as; but (not); yet (not) 復於深經而生驚怖
84 24 ér Kangxi radical 126 復於深經而生驚怖
85 24 ér you 復於深經而生驚怖
86 24 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 復於深經而生驚怖
87 24 ér right away; then 復於深經而生驚怖
88 24 ér but; yet; however; while; nevertheless 復於深經而生驚怖
89 24 ér if; in case; in the event that 復於深經而生驚怖
90 24 ér therefore; as a result; thus 復於深經而生驚怖
91 24 ér how can it be that? 復於深經而生驚怖
92 24 ér so as to 復於深經而生驚怖
93 24 ér only then 復於深經而生驚怖
94 24 ér as if; to seem like 復於深經而生驚怖
95 24 néng can; able 復於深經而生驚怖
96 24 ér whiskers on the cheeks; sideburns 復於深經而生驚怖
97 24 ér me 復於深經而生驚怖
98 24 ér to arrive; up to 復於深經而生驚怖
99 24 ér possessive 復於深經而生驚怖
100 24 ér and; ca 復於深經而生驚怖
101 24 ruò to seem; to be like; as 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
102 24 ruò seemingly 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
103 24 ruò if 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
104 24 ruò you 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
105 24 ruò this; that 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
106 24 ruò and; or 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
107 24 ruò as for; pertaining to 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
108 24 pomegranite 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
109 24 ruò to choose 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
110 24 ruò to agree; to accord with; to conform to 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
111 24 ruò thus 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
112 24 ruò pollia 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
113 24 ruò Ruo 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
114 24 ruò only then 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
115 24 ja 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
116 24 jñā 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
117 24 ruò if; yadi 謂若菩薩於自身中所有過患勤行除斷
118 24 善男子 shàn nánzi good men 善男子
119 24 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 善男子
120 22 xiū to decorate; to embellish 慣習修作不善之法
121 22 xiū to study; to cultivate 慣習修作不善之法
122 22 xiū to repair 慣習修作不善之法
123 22 xiū long; slender 慣習修作不善之法
124 22 xiū to write; to compile 慣習修作不善之法
125 22 xiū to build; to construct; to shape 慣習修作不善之法
126 22 xiū to practice 慣習修作不善之法
127 22 xiū to cut 慣習修作不善之法
128 22 xiū virtuous; wholesome 慣習修作不善之法
129 22 xiū a virtuous person 慣習修作不善之法
130 22 xiū Xiu 慣習修作不善之法
131 22 xiū to unknot 慣習修作不善之法
132 22 xiū to prepare; to put in order 慣習修作不善之法
133 22 xiū excellent 慣習修作不善之法
134 22 xiū to perform [a ceremony] 慣習修作不善之法
135 22 xiū Cultivation 慣習修作不善之法
136 22 xiū bhāvanā / spiritual cultivation 慣習修作不善之法
137 22 xiū pratipanna; spiritual practice 慣習修作不善之法
138 21 method; way 慣習修作不善之法
139 21 France 慣習修作不善之法
140 21 the law; rules; regulations 慣習修作不善之法
141 21 the teachings of the Buddha; Dharma 慣習修作不善之法
142 21 a standard; a norm 慣習修作不善之法
143 21 an institution 慣習修作不善之法
144 21 to emulate 慣習修作不善之法
145 21 magic; a magic trick 慣習修作不善之法
146 21 punishment 慣習修作不善之法
147 21 Fa 慣習修作不善之法
148 21 a precedent 慣習修作不善之法
149 21 a classification of some kinds of Han texts 慣習修作不善之法
150 21 relating to a ceremony or rite 慣習修作不善之法
151 21 Dharma 慣習修作不善之法
152 21 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 慣習修作不善之法
153 21 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 慣習修作不善之法
154 21 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 慣習修作不善之法
155 21 quality; characteristic 慣習修作不善之法
156 20 not; no 不應疑處乃生疑惑
157 20 expresses that a certain condition cannot be acheived 不應疑處乃生疑惑
158 20 as a correlative 不應疑處乃生疑惑
159 20 no (answering a question) 不應疑處乃生疑惑
160 20 forms a negative adjective from a noun 不應疑處乃生疑惑
161 20 at the end of a sentence to form a question 不應疑處乃生疑惑
162 20 to form a yes or no question 不應疑處乃生疑惑
163 20 infix potential marker 不應疑處乃生疑惑
164 20 no; na 不應疑處乃生疑惑
165 19 zhī him; her; them; that 遠離清淨持戒之者
166 19 zhī used between a modifier and a word to form a word group 遠離清淨持戒之者
167 19 zhī to go 遠離清淨持戒之者
168 19 zhī this; that 遠離清淨持戒之者
169 19 zhī genetive marker 遠離清淨持戒之者
170 19 zhī it 遠離清淨持戒之者
171 19 zhī in 遠離清淨持戒之者
172 19 zhī all 遠離清淨持戒之者
173 19 zhī and 遠離清淨持戒之者
174 19 zhī however 遠離清淨持戒之者
175 19 zhī if 遠離清淨持戒之者
176 19 zhī then 遠離清淨持戒之者
177 19 zhī to arrive; to go 遠離清淨持戒之者
178 19 zhī is 遠離清淨持戒之者
179 19 zhī to use 遠離清淨持戒之者
180 19 zhī Zhi 遠離清淨持戒之者
181 18 如是 rúshì thus; so 菩薩善斷如是過患已
182 18 如是 rúshì thus, so 菩薩善斷如是過患已
183 18 如是 rúshì thus; evam 菩薩善斷如是過患已
184 18 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 菩薩善斷如是過患已
185 18 zhǒng kind; type 菩薩若修如是十種法者
186 18 zhòng to plant; to grow; to cultivate 菩薩若修如是十種法者
187 18 zhǒng kind; type 菩薩若修如是十種法者
188 18 zhǒng kind; type; race; breed; seed; species 菩薩若修如是十種法者
189 18 zhǒng seed; strain 菩薩若修如是十種法者
190 18 zhǒng offspring 菩薩若修如是十種法者
191 18 zhǒng breed 菩薩若修如是十種法者
192 18 zhǒng race 菩薩若修如是十種法者
193 18 zhǒng species 菩薩若修如是十種法者
194 18 zhǒng root; source; origin 菩薩若修如是十種法者
195 18 zhǒng grit; guts 菩薩若修如是十種法者
196 18 zhǒng seed; bīja 菩薩若修如是十種法者
197 18 供養 gòngyǎng to provide for one's elders; to support one's parents 尊重供養破戒之者
198 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to provide offerings; to worship 尊重供養破戒之者
199 18 供養 gòngyǎng offering 尊重供養破戒之者
200 18 供養 gòngyǎng to make offerings; to worship; to honor 尊重供養破戒之者
201 16 néng can; able 心境空故能觀察智
202 16 néng ability; capacity 心境空故能觀察智
203 16 néng a mythical bear-like beast 心境空故能觀察智
204 16 néng energy 心境空故能觀察智
205 16 néng function; use 心境空故能觀察智
206 16 néng may; should; permitted to 心境空故能觀察智
207 16 néng talent 心境空故能觀察智
208 16 néng expert at 心境空故能觀察智
209 16 néng to be in harmony 心境空故能觀察智
210 16 néng to tend to; to care for 心境空故能觀察智
211 16 néng to reach; to arrive at 心境空故能觀察智
212 16 néng as long as; only 心境空故能觀察智
213 16 néng even if 心境空故能觀察智
214 16 néng but 心境空故能觀察智
215 16 néng in this way 心境空故能觀察智
216 16 néng to be able; śak 心境空故能觀察智
217 16 néng skilful; pravīṇa 心境空故能觀察智
218 16 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 所應疑處而不能疑
219 16 suǒ an office; an institute 所應疑處而不能疑
220 16 suǒ introduces a relative clause 所應疑處而不能疑
221 16 suǒ it 所應疑處而不能疑
222 16 suǒ if; supposing 所應疑處而不能疑
223 16 suǒ a few; various; some 所應疑處而不能疑
224 16 suǒ a place; a location 所應疑處而不能疑
225 16 suǒ indicates a passive voice 所應疑處而不能疑
226 16 suǒ that which 所應疑處而不能疑
227 16 suǒ an ordinal number 所應疑處而不能疑
228 16 suǒ meaning 所應疑處而不能疑
229 16 suǒ garrison 所應疑處而不能疑
230 16 suǒ place; pradeśa 所應疑處而不能疑
231 16 suǒ that which; yad 所應疑處而不能疑
232 16 that; those 親洽於彼非出家人
233 16 another; the other 親洽於彼非出家人
234 16 that; tad 親洽於彼非出家人
235 16 de potential marker 未得所證計已得想
236 16 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 未得所證計已得想
237 16 děi must; ought to 未得所證計已得想
238 16 děi to want to; to need to 未得所證計已得想
239 16 děi must; ought to 未得所證計已得想
240 16 de 未得所證計已得想
241 16 de infix potential marker 未得所證計已得想
242 16 to result in 未得所證計已得想
243 16 to be proper; to fit; to suit 未得所證計已得想
244 16 to be satisfied 未得所證計已得想
245 16 to be finished 未得所證計已得想
246 16 de result of degree 未得所證計已得想
247 16 de marks completion of an action 未得所證計已得想
248 16 děi satisfying 未得所證計已得想
249 16 to contract 未得所證計已得想
250 16 marks permission or possibility 未得所證計已得想
251 16 expressing frustration 未得所證計已得想
252 16 to hear 未得所證計已得想
253 16 to have; there is 未得所證計已得想
254 16 marks time passed 未得所證計已得想
255 16 obtain; attain; prāpta 未得所證計已得想
256 15 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 菩薩善斷如是過患已
257 15 shàn happy 菩薩善斷如是過患已
258 15 shàn good 菩薩善斷如是過患已
259 15 shàn kind-hearted 菩薩善斷如是過患已
260 15 shàn to be skilled at something 菩薩善斷如是過患已
261 15 shàn familiar 菩薩善斷如是過患已
262 15 shàn to repair 菩薩善斷如是過患已
263 15 shàn to admire 菩薩善斷如是過患已
264 15 shàn to praise 菩薩善斷如是過患已
265 15 shàn numerous; frequent; easy 菩薩善斷如是過患已
266 15 shàn Shan 菩薩善斷如是過患已
267 15 shàn wholesome; virtuous 菩薩善斷如是過患已
268 15 有情 yǒuqíng having feelings for 有情
269 15 有情 yǒuqíng friends with 有情
270 15 有情 yǒuqíng having emotional appeal 有情
271 15 有情 yǒuqíng sentient being 有情
272 15 有情 yǒuqíng sentient beings 有情
273 15 xīn heart [organ] 世俗所作專一其心
274 15 xīn Kangxi radical 61 世俗所作專一其心
275 15 xīn mind; consciousness 世俗所作專一其心
276 15 xīn the center; the core; the middle 世俗所作專一其心
277 15 xīn one of the 28 star constellations 世俗所作專一其心
278 15 xīn heart 世俗所作專一其心
279 15 xīn emotion 世俗所作專一其心
280 15 xīn intention; consideration 世俗所作專一其心
281 15 xīn disposition; temperament 世俗所作專一其心
282 15 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 世俗所作專一其心
283 15 to arise; to get up 起於我見
284 15 case; instance; batch; group 起於我見
285 15 to rise; to raise 起於我見
286 15 to grow out of; to bring forth; to emerge 起於我見
287 15 to appoint (to an official post); to take up a post 起於我見
288 15 to start 起於我見
289 15 to establish; to build 起於我見
290 15 to draft; to draw up (a plan) 起於我見
291 15 opening sentence; opening verse 起於我見
292 15 to get out of bed 起於我見
293 15 to recover; to heal 起於我見
294 15 to take out; to extract 起於我見
295 15 marks the beginning of an action 起於我見
296 15 marks the sufficiency of an action 起於我見
297 15 to call back from mourning 起於我見
298 15 to take place; to occur 起於我見
299 15 from 起於我見
300 15 to conjecture 起於我見
301 15 stand up; utthāna 起於我見
302 15 arising; utpāda 起於我見
303 15 yòu again; also 又復親洽男子
304 15 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復親洽男子
305 15 yòu Kangxi radical 29 又復親洽男子
306 15 yòu and 又復親洽男子
307 15 yòu furthermore 又復親洽男子
308 15 yòu in addition 又復親洽男子
309 15 yòu but 又復親洽男子
310 15 yòu again; also; moreover; punar 又復親洽男子
311 13 also; too 亦無辯才非處造惡
312 13 but 亦無辯才非處造惡
313 13 this; he; she 亦無辯才非處造惡
314 13 although; even though 亦無辯才非處造惡
315 13 already 亦無辯才非處造惡
316 13 particle with no meaning 亦無辯才非處造惡
317 13 Yi 亦無辯才非處造惡
318 13 我慢 wǒmàn conceit; atmamana; ahamkara 自生我慢輕易於他
319 13 我慢 wǒmàn visualization as a deity; ahamkara 自生我慢輕易於他
320 13 no 亦無辯才非處造惡
321 13 Kangxi radical 71 亦無辯才非處造惡
322 13 to not have; without 亦無辯才非處造惡
323 13 has not yet 亦無辯才非處造惡
324 13 mo 亦無辯才非處造惡
325 13 do not 亦無辯才非處造惡
326 13 not; -less; un- 亦無辯才非處造惡
327 13 regardless of 亦無辯才非處造惡
328 13 to not have 亦無辯才非處造惡
329 13 um 亦無辯才非處造惡
330 13 Wu 亦無辯才非處造惡
331 13 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 亦無辯才非處造惡
332 13 not; non- 亦無辯才非處造惡
333 13 mo 亦無辯才非處造惡
334 12 lìng to make; to cause to be; to lead 令三寶種得不斷故聽聞受持
335 12 lìng to issue a command 令三寶種得不斷故聽聞受持
336 12 lìng rules of behavior; customs 令三寶種得不斷故聽聞受持
337 12 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令三寶種得不斷故聽聞受持
338 12 lìng a season 令三寶種得不斷故聽聞受持
339 12 lìng respected; good reputation 令三寶種得不斷故聽聞受持
340 12 lìng good 令三寶種得不斷故聽聞受持
341 12 lìng pretentious 令三寶種得不斷故聽聞受持
342 12 lìng a transcending state of existence 令三寶種得不斷故聽聞受持
343 12 lìng a commander 令三寶種得不斷故聽聞受持
344 12 lìng a commanding quality; an impressive character 令三寶種得不斷故聽聞受持
345 12 lìng lyrics 令三寶種得不斷故聽聞受持
346 12 lìng Ling 令三寶種得不斷故聽聞受持
347 12 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令三寶種得不斷故聽聞受持
348 12 zuò to do 慣習修作不善之法
349 12 zuò to act as; to serve as 慣習修作不善之法
350 12 zuò to start 慣習修作不善之法
351 12 zuò a writing; a work 慣習修作不善之法
352 12 zuò to dress as; to be disguised as 慣習修作不善之法
353 12 zuō to create; to make 慣習修作不善之法
354 12 zuō a workshop 慣習修作不善之法
355 12 zuō to write; to compose 慣習修作不善之法
356 12 zuò to rise 慣習修作不善之法
357 12 zuò to be aroused 慣習修作不善之法
358 12 zuò activity; action; undertaking 慣習修作不善之法
359 12 zuò to regard as 慣習修作不善之法
360 12 zuò action; kāraṇa 慣習修作不善之法
361 12 his; hers; its; theirs 觀其小罪不生怖畏
362 12 to add emphasis 觀其小罪不生怖畏
363 12 used when asking a question in reply to a question 觀其小罪不生怖畏
364 12 used when making a request or giving an order 觀其小罪不生怖畏
365 12 he; her; it; them 觀其小罪不生怖畏
366 12 probably; likely 觀其小罪不生怖畏
367 12 will 觀其小罪不生怖畏
368 12 may 觀其小罪不生怖畏
369 12 if 觀其小罪不生怖畏
370 12 or 觀其小罪不生怖畏
371 12 Qi 觀其小罪不生怖畏
372 12 he; her; it; saḥ; sā; tad 觀其小罪不生怖畏
373 12 fēi not; non-; un- 亦無辯才非處造惡
374 12 fēi Kangxi radical 175 亦無辯才非處造惡
375 12 fēi wrong; bad; untruthful 亦無辯才非處造惡
376 12 fēi different 亦無辯才非處造惡
377 12 fēi to not be; to not have 亦無辯才非處造惡
378 12 fēi to violate; to be contrary to 亦無辯才非處造惡
379 12 fēi Africa 亦無辯才非處造惡
380 12 fēi to slander 亦無辯才非處造惡
381 12 fěi to avoid 亦無辯才非處造惡
382 12 fēi must 亦無辯才非處造惡
383 12 fēi an error 亦無辯才非處造惡
384 12 fēi a problem; a question 亦無辯才非處造惡
385 12 fēi evil 亦無辯才非處造惡
386 12 fēi besides; except; unless 亦無辯才非處造惡
387 12 如來 rúlái Tathagata 毀謗如來甚深經典
388 12 如來 Rúlái Tathagata 毀謗如來甚深經典
389 12 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 毀謗如來甚深經典
390 11 chù a place; location; a spot; a point 於是等處不生尊重
391 11 chǔ to reside; to live; to dwell 於是等處不生尊重
392 11 chù location 於是等處不生尊重
393 11 chù an office; a department; a bureau 於是等處不生尊重
394 11 chù a part; an aspect 於是等處不生尊重
395 11 chǔ to be in; to be in a position of 於是等處不生尊重
396 11 chǔ to get along with 於是等處不生尊重
397 11 chǔ to deal with; to manage 於是等處不生尊重
398 11 chǔ to punish; to sentence 於是等處不生尊重
399 11 chǔ to stop; to pause 於是等處不生尊重
400 11 chǔ to be associated with 於是等處不生尊重
401 11 chǔ to situate; to fix a place for 於是等處不生尊重
402 11 chǔ to occupy; to control 於是等處不生尊重
403 11 chù circumstances; situation 於是等處不生尊重
404 11 chù an occasion; a time 於是等處不生尊重
405 11 chù position; sthāna 於是等處不生尊重
406 11 he; him 若他身中有諸過患教令斷滅
407 11 another aspect 若他身中有諸過患教令斷滅
408 11 other; another; some other 若他身中有諸過患教令斷滅
409 11 everybody 若他身中有諸過患教令斷滅
410 11 other 若他身中有諸過患教令斷滅
411 11 tuō other; another; some other 若他身中有諸過患教令斷滅
412 11 tha 若他身中有諸過患教令斷滅
413 11 ṭha 若他身中有諸過患教令斷滅
414 11 other; anya 若他身中有諸過患教令斷滅
415 11 so as to; in order to 以戒具足故增長瑜伽
416 11 to use; to regard as 以戒具足故增長瑜伽
417 11 to use; to grasp 以戒具足故增長瑜伽
418 11 according to 以戒具足故增長瑜伽
419 11 because of 以戒具足故增長瑜伽
420 11 on a certain date 以戒具足故增長瑜伽
421 11 and; as well as 以戒具足故增長瑜伽
422 11 to rely on 以戒具足故增長瑜伽
423 11 to regard 以戒具足故增長瑜伽
424 11 to be able to 以戒具足故增長瑜伽
425 11 to order; to command 以戒具足故增長瑜伽
426 11 further; moreover 以戒具足故增長瑜伽
427 11 used after a verb 以戒具足故增長瑜伽
428 11 very 以戒具足故增長瑜伽
429 11 already 以戒具足故增長瑜伽
430 11 increasingly 以戒具足故增長瑜伽
431 11 a reason; a cause 以戒具足故增長瑜伽
432 11 Israel 以戒具足故增長瑜伽
433 11 Yi 以戒具足故增長瑜伽
434 11 use; yogena 以戒具足故增長瑜伽
435 10 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 非說而說言多虛妄
436 10 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 非說而說言多虛妄
437 10 shuì to persuade 非說而說言多虛妄
438 10 shuō to teach; to recite; to explain 非說而說言多虛妄
439 10 shuō a doctrine; a theory 非說而說言多虛妄
440 10 shuō to claim; to assert 非說而說言多虛妄
441 10 shuō allocution 非說而說言多虛妄
442 10 shuō to criticize; to scold 非說而說言多虛妄
443 10 shuō to indicate; to refer to 非說而說言多虛妄
444 10 shuō speach; vāda 非說而說言多虛妄
445 10 shuō to speak; bhāṣate 非說而說言多虛妄
446 10 shuō to instruct 非說而說言多虛妄
447 10 聽聞 tīngwén to listen 為護正法故聽聞受持
448 10 聽聞 tīngwén news one has heard 為護正法故聽聞受持
449 10 聽聞 tīngwén listening and learning 為護正法故聽聞受持
450 10 受持 shòuchí uphold 為護正法故聽聞受持
451 10 受持 shòuchí to accept and maintain faith; to uphold 為護正法故聽聞受持
452 10 cuī to destroy; to break; to injure 隨順正法故摧我慢
453 10 cuī to conquer; jita 隨順正法故摧我慢
454 10 xíng to walk 倨傲而行起諸邪執
455 10 xíng capable; competent 倨傲而行起諸邪執
456 10 háng profession 倨傲而行起諸邪執
457 10 háng line; row 倨傲而行起諸邪執
458 10 xíng Kangxi radical 144 倨傲而行起諸邪執
459 10 xíng to travel 倨傲而行起諸邪執
460 10 xìng actions; conduct 倨傲而行起諸邪執
461 10 xíng to do; to act; to practice 倨傲而行起諸邪執
462 10 xíng all right; OK; okay 倨傲而行起諸邪執
463 10 háng horizontal line 倨傲而行起諸邪執
464 10 héng virtuous deeds 倨傲而行起諸邪執
465 10 hàng a line of trees 倨傲而行起諸邪執
466 10 hàng bold; steadfast 倨傲而行起諸邪執
467 10 xíng to move 倨傲而行起諸邪執
468 10 xíng to put into effect; to implement 倨傲而行起諸邪執
469 10 xíng travel 倨傲而行起諸邪執
470 10 xíng to circulate 倨傲而行起諸邪執
471 10 xíng running script; running script 倨傲而行起諸邪執
472 10 xíng temporary 倨傲而行起諸邪執
473 10 xíng soon 倨傲而行起諸邪執
474 10 háng rank; order 倨傲而行起諸邪執
475 10 háng a business; a shop 倨傲而行起諸邪執
476 10 xíng to depart; to leave 倨傲而行起諸邪執
477 10 xíng to experience 倨傲而行起諸邪執
478 10 xíng path; way 倨傲而行起諸邪執
479 10 xíng xing; ballad 倨傲而行起諸邪執
480 10 xíng a round [of drinks] 倨傲而行起諸邪執
481 10 xíng Xing 倨傲而行起諸邪執
482 10 xíng moreover; also 倨傲而行起諸邪執
483 10 xíng Practice 倨傲而行起諸邪執
484 10 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 倨傲而行起諸邪執
485 10 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 倨傲而行起諸邪執
486 9 liù six 六者
487 9 liù sixth 六者
488 9 liù a note on the Gongche scale 六者
489 9 liù six; ṣaṭ 六者
490 9 一切有情 yīqiè yǒuqíng all living beings 能於一切有情住平等心
491 9 一切有情 yīqiè yǒuqíng all sentient beings 能於一切有情住平等心
492 9 何等 héděng which?; what?; how?; what? 何等是過患
493 9 何等 héděng sigh 何等是過患
494 9 to leave; to depart; to go away; to part 離諸戲論勤修空觀
495 9 a mythical bird 離諸戲論勤修空觀
496 9 li; one of the eight divinatory trigrams 離諸戲論勤修空觀
497 9 a band or kerchief worn when a woman left home to be married 離諸戲論勤修空觀
498 9 chī a dragon with horns not yet grown 離諸戲論勤修空觀
499 9 a mountain ash 離諸戲論勤修空觀
500 9 vanilla; a vanilla-like herb 離諸戲論勤修空觀

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
zhě ca
therefore; tasmāt
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 1. bodhisattva
 2. bodhisattva
wèi to be; bhū
near to; antike
shí ten; daśa
zhū all; many; sarva
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
ér and; ca
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
除盖障菩萨所问经 除蓋障菩薩所問經 99 Ratnameghasūtra; Chu Gai Zhang Pusa Suo Wen Jing
除盖障菩萨 除盖障菩薩 99
 1. Sarvanivaranaviskambhin Bodhisattva
 2. Sarvanivaranaviskambhin
赐紫沙门 賜紫沙門 99 Master Ci Zi
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
典籍 100 canonical text
法护 法護 102
 1. Dharmarakṣa
 2. Dharmarakṣa
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法性 102 dharma nature; inherent nature; essence; true nature; dharmata
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
涅槃 110
 1. Nirvana
 2. nirvana
 3. Final Nirvana; Nirvana; Nirvāṇa; Nibbāna
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
声闻乘者 聲聞乘者 115 Śrāvaka
声闻乘 聲聞乘 115 Sravaka Vehicle; Sravakayāna
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
西天 120 India; Indian continent
修利 120 Surya
旃陀罗 旃陀羅 122
 1. Chandala; Untouchable Caste
 2. caṇḍāla; untouchable caste

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 130.

Simplified Traditional Pinyin English
爱见 愛見 195 attachment to meeting with people
爱乐 愛樂 195 love and joy
阿兰若 阿蘭若 196
 1. Aranya
 2. a forest retreat; a secluded place to practice; araṇya; arañña; aranya
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿闍梨 阿闍梨 196 acarya; a religious teacher
白佛 98 to address the Buddha
波罗提木叉 波羅提木叉 98 rules of conduct for monks; prātimokṣa
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; not produced; without origination; anutpada
 2. nonarising; anutpāda
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
补特伽罗 補特伽羅 98 pudgala; individual; person
怖畏 98 terrified; saṃtrāsa
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常勤 99 practised; pratipanna
谄诳 諂誑 99 to cheat; śaṭha
承事 99 to entrust with duty
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持律 99 a maintainer of monastic discipline
除断 除斷 99 removing; abstaining; chedana
出离 出離 99
 1. renunciation, transcendence
 2. to leave; to transcend the mundane world
出世间 出世間 99 transcendental world; lokottara
慈心 99 compassion; a compassionate mind
断见 斷見 100
 1. Nihilism
 2. view that life ends with death
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
恶友 惡友 195 a bad friend
法供养 法供養 102 serving the Dharma; dharmapūjā
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
非道 102 heterodox views
佛法僧 102
 1. Buddha, Dharma, Sangha
 2. the Buddha, the Dharma, and the Sangha; the Triple Gem; the three treasures of Buddhism
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
福行 102 actions that product merit
观行 觀行 103 contemplation and action
坏色 壞色 104 kasaya; kaṣāya
惛沈 104 lethargy; gloominess
火宅 104
 1. burning house
 2. the parable of the burning house
计度 計度 106 conjecture; reckon; calculate; differentiate
戒学 戒學 106 training on morality
戒行 106 to abide by precepts
积集 積集 106 saṃcaya; collection; gathering; accumulation; heap
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
卷第十五 106 scroll 15
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
空观 空觀 107 to observe emptiness; to reflect on the emptiness of all phenomenon
利乐 利樂 108 blessing and joy
利乐有情 利樂有情 108
 1. To Bring Benefit and Joy to Sentient Beings
 2. to give joy to sentient beings
利喜 108 to bring profit and joy
了知 108 to understand clearly
利养 利養 108 gain
恼害 惱害 110 malicious feeling
能持 110 ability to uphold the precepts
能行 110 ability to act
念住 110 a foundation of mindfulness
毘钵舍那 毘鉢舍那 112 insight; vipaśyanā; vipassanā
平等心 112 an impartial mind
菩提心 112
 1. bodhi mind
 2. bodhicitta; aspiration to enlightenment
勤行 113 diligent practice
勤修 113 cultivated; caritāvin
如法 114 In Accord With
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. in accordance with fact; truly; yathābhūtam
 3. suchness; inherent nature; true nature; tathata
三摩呬多 115 equipose; samāhita
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善说 善說 115 well expounded
善学 善學 115
 1. well trained
 2. Shan Xue
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
舍家 捨家 115 to become a monk or nun
舍离 捨離 115 to abandon; to give up; to depart; to leave
奢摩他 115 śamatha; medatative concentration
深经 深經 115 Mahāyāna sūtras; profound scriptures
圣众 聖眾 115 holy ones
身命 115 body and life
什深 甚深 115 very profound; what is deep
摄受 攝受 115
 1. to receive, take in
 2. to protect; to uphold; received and taken care of; kindness
施设 施設 115 to establish; to set up
施主 115
 1. benefactor
 2. an alms giver; a donor
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
随逐 隨逐 115 to attach and follow
随喜 隨喜 115
 1. to rejoice [in the welfare of others]
 2. anumodana; admiration
所缘境 所緣境 115 depending upon
所行 115 actions; practice
贪爱 貪愛 116
 1. Clinging
 2. passion; desire; rāga
剃除 116 to severe
退失 116 parihāṇi; to regress; to degenerate
威仪寂静 威儀寂靜 119 majestic tranquility
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我慢 119
 1. conceit; atmamana; ahamkara
 2. visualization as a deity; ahamkara
无二 無二 119 advaya; nonduality; not two
无所得 無所得 119 nothing to be attained
无依 無依 119 without basis; with nothing on which to rely; unreliable
无障碍 無障礙 119
 1. without obstruction
 2. Asaṅga
无瞋 無瞋 119 non-aggression; non-hatred; imperturbability
无上智 無上智 119 unsurpassed wisdom
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
戏论 戲論 120
 1. mental proliferation
 2. meaningless talk; frivolous discourse; mutual false praise; inflated conceptualization; hypostatization; prapañca
习诵 習誦 120
 1. recite
 2. recite repeatedly; svādyāya
相续 相續 120 causal connection; continuity of cause and effect
懈倦 120 tired
邪执 邪執 120 unwholesome attachments; evil attachments
心一境性 120 mind with singled pointed focus
行乞 120 to beg; to ask for alms
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修空 120 cultivation of emptiness
学处 學處 120 training; training in conduct; rules of conduct; śikṣāpada; sikkhāpada; siksapada
厌离 厭離 121 to give up in disgust
译经 譯經 121 to translate the scriptures
意乐 意樂 121
 1. joy; happiness
 2. mental disposition; āśaya
应作 應作 121 a manifestation
一切有情 121
 1. all living beings
 2. all sentient beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
愚夫 121 a fool; a simpleton; bāla
赞歎 讚歎 122 praise
增上慢 122 conceit; abhimāna
正见 正見 122
 1. Right View
 2. right understanding; right view
证得 證得 122 realize; prāpti
正行 122 right action
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知律 122
 1. a maintainer of monastic discipline
 2. Jiyul
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众会 眾會 122 an assembly of monastics
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法自性 諸法自性 122 the intrinsic nature of dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
自生 122 self origination
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
最上 122 supreme