Glossary and Vocabulary for Da Pin Jing You Yi 《大品經遊意》

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 125 yún cloud 云名之為大
2 96 undulations 摩訶波若波羅經者
3 60 jīng to go through / to experience 故開經宗之始
4 55 jiāo to teach / to educate / to instruct 無名要由教顯也
5 51 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為眾生說有說無
6 44 meaning / sense 辨其義之終
7 38 zhōng middle 攝入用大中也
8 38 big / great / huge / large / major 云名之為大
9 34 第二 dì èr second 第二辨宗
10 32 míng bright / brilliant 第四明緣起
11 31 名為 míngwèi to be called 名為人大
12 31 jīn today / modern / present / current / this / now 今假若就橫門釋者
13 31 one 雖復一相無相
14 31 sān three 三波羅
15 29 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若義有五重
16 29 Buddha / Awakened One 佛常行中
17 28 zhì wisdom / knowledge / understanding 上句直謂智
18 28 guǒ a result / a consequence 六果
19 28 method / way 訓法訓常
20 28 wèi to call 謂摩訶摩醯優波
21 25 jiě to loosen / to unfasten / to untie 今解不然
22 24 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆成一陰
23 24 děng et cetera / and so on 等大士所乘故
24 23 èr two 二波若
25 22 zōng school / sect 故開經宗之始
26 22 jìng boundary / frontier / boundary 第一義境遍法界
27 21 kāi to open 故開經宗之始
28 20 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四明緣起
29 20 yán to speak / to say / said 是故絕相必假言
30 20 jiā house / home / residence 明此大義有兩家
31 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 提涅槃師述莊嚴義云
32 20 reason / logic / truth 理絕百非
33 19 fān to translate 翻不翻皆不可得也
34 19 shī teacher 提涅槃師述莊嚴義云
35 17 第五 dì wǔ fifth 第五出部儻也
36 17 shí time / a period of time 東山時
37 17 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 大品遊意
38 16 第三 dì sān third 第三會教
39 16 biàn to distinguish / to recognize 言語無所厝其辨
40 15 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 道安法師造
41 15 經云 jīng yún the sutra says 故大品經云
42 14 a human or animal body 萬品體殊皆歸波若
43 14 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者待
44 14 different / other 所謂百華異色
45 14 kōng empty / void / hollow 至空
46 14 pǐn product / goods / thing
47 14 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論云
48 13 to enter 入非有非
49 13 yòng to use / to apply 萬用無虧
50 13 pèi to blend 十二部配當阿
51 13 lùn to comment / to discuss 論云
52 13 jià vacation 是故絕相必假言
53 13 qián front 前賢後聖
54 13 five 般若義有五重
55 12 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 光述開善義云
56 12 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩修萬行
57 12 jiàn to see 二乘唯斷正使見
58 12 juǎn to coil / to roll 釋論第五十九卷釋法稱品云
59 12 hòu after / later 前賢後聖
60 12 ěr ear 故云經耳
61 12 huò to confuse / to mislead / to baffle 違即生惑
62 12 shì to release / to set free 釋論第五十九卷釋法稱品云
63 11 二者 èrzhě the two / both 二者對小名大
64 11 wèn to ask
65 11 dào way / road / path 斯道幽微
66 11 rén person / people / a human being
67 11 four 四用
68 11 liù six 六果
69 11 zhèng upright / straight 非正波若義也
70 11 zhào to illuminate / to shine 無知無照
71 11 彼岸 bǐ àn the other shore 此云度彼岸
72 11 shēng to be born / to give birth 各有故生故也
73 10 to think / consider / to ponder 諦思
74 10 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 法華為第三
75 10 xiǎo small / tiny / insignificant 謂大小小大因緣也
76 10 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘所道
77 10 zhǒng kind / type 大義有十種
78 10 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 二乘唯滅輕罪
79 10 摩訶 móhē great 摩訶波若波羅經者
80 10 第一 dì yī first 第一釋名
81 10 increase / benefit 故名利益大
82 10 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 人境體用因果也
83 10 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 此破小乘狹劣之病
84 9 desire 欲讚理極
85 9 néng can / able 莫能改之
86 9 preface / introduction 五序也
87 9 wáng Wang 世王滅罪
88 9 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 明修多羅第四
89 9 shèng divine / holy / sacred / ārya 前賢後聖
90 9 智慧 zhìhuì wisdom 波若是智慧第四十三卷云
91 9 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 一念相應慧斷無量煩惱及
92 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 中假具斷
93 9 境智 jìng zhì objective world and subjective mind 境智智
94 9 tóng like / same / similar 而言同旨異也
95 9 capacity / degree / a standard / a measure 此云度彼岸
96 9 shàng top / a high position 上句直謂智
97 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 經論不同
98 8 liǎng two 明此大義有兩家
99 8 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 七導
100 8 yuán fate / predestined affinity 緣世諦心淺
101 8 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜第三
102 8 xīn heart 緣世諦心淺
103 8 wén writing / text 而三代法師說此文者
104 8 shī to lose 胡音失者
105 8 論師 lùnshī a pandit 成論師云
106 8 維摩 Wéimó Vimalakirti 故般若維摩
107 7 故云 gùyún that's why it is called... 故云常
108 7 慧觀 Huì Guān Hui Guan 是慧觀法師所申也
109 7 xíng to walk / to move 行之本
110 7 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘為
111 7 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 已與執相違故也
112 7 soil / ground / land 得以下地智慧翻上地波若也
113 7 àn bank / shore / beach / coast 波言岸
114 7 temple / monastery / vihāra 味寺實法師云
115 7 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 故阿含
116 7 四句 sì jù four verses / four phrases 道亡四句
117 7 hair 境能發智
118 7 shòu old age / long life 壽八十年
119 7 quán to explain / to expound / to comment on 理是所詮
120 7 正法 zhèngfǎ proper law 此意正法波若
121 7 zài in / at 在表理
122 7 zàn to praise 三者秤讚名大法
123 6 guāng light 光述開善義云
124 6 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 何故非有
125 6 lìng to make / to cause to be / to lead 非是令保
126 6 shǔ to count 理數然爾
127 6 chù to touch / to feel 如猛火聚四邊不可觸
128 6 sentence 上句直謂智
129 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩修萬行
130 6 to break / to ruin / to destroy 此破小乘狹劣之病
131 6 多羅 Duōluó Tara 四修多羅
132 6 shēn deep 波若深
133 6 huá Chinese 所謂百華異色
134 6 shì matter / thing / item 事道而不塞
135 6 guǎng wide / large / vast 廣辨之
136 6 nián year 壽八十年
137 6 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 勒取三乘果
138 6 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 依成論世諦品說
139 6 xùn to teach / to train 訓法訓常
140 6 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 第五明常住
141 6 dìng to decide 定之
142 6 shí ten 大義有十種
143 6 壽命 shòumìng life span / life expectancy 第四辨壽命長短
144 6 honey 蜜者
145 6 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無名無相
146 6 故知 gùzhī a close friend over many years 故知
147 6 tōng to go through / to open 波若通因果
148 6 波羅 Bōluó Baltic 摩訶波若波羅經者
149 6 祕密 mìmì a secret 顯現祕密
150 6 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉弱
151 6 八十 bāshí eighty 壽八十年
152 6 七百 qī bǎi seven hundred 第三七百阿僧祇
153 6 zhí straight 上句直謂智
154 6 xiān first 廣博苞容莫先為義
155 6 金剛 jīngāng a diamond 金剛之身
156 5 方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended 方等配波若思益等
157 5 end / final stage / latter part 是其末用
158 5 通教 tōng jiào common teachings / tongjiao 第二名通教者
159 5 無有 wú yǒu there is not 無有成
160 5 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says 故經云
161 5 jìn nearby 何者近法
162 5 to conceal / to hide / to ambush 故緣假解對退不伏進不斷
163 5 長短 chángduǎn length / duration 第四明長短
164 5 bǎi one hundred 理絕百非
165 5 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 提涅槃師述莊嚴義云
166 5 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings 仁王經云法本
167 5 小名 xiǎomíng childhood name 望小名大
168 5 shēn human body / torso 一者父母法身即是經中常身佛也
169 5 wèi Eighth earthly branch 而未照也
170 5 無常 wúcháng irregular 唯明無常
171 5 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi 五時阿含為初
172 5 xué to study / to learn 當學波若波羅蜜
173 5 fāng square / quadrilateral / one side 方可生時
174 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 如猛火聚四邊不可觸
175 5 合為 héwèi to combine 有漏無漏合為般
176 5 qiǎn shallow 緣世諦心淺
177 5 huì intelligent / clever 一念相應慧斷無量煩惱及
178 5 yuǎn far / distant 未及廣遠
179 5 to leave / to depart / to go away / to part 離如大火聚
180 5 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現祕密
181 5 cún to exist / to survive 唯存體用
182 5 qiáng strong / powerful 強名為大耳
183 5 無名 wúmíng nameless 無名無相
184 5 卷云 juǎnyún cirrus (cloud) 此翻譯不同釋論第十八卷云
185 5 shí real / true 實是智慧
186 5 xiǎn to show / to manifest / to display 無名要由教顯也
187 5 二諦 èrdì the two truths 所說二諦體
188 5 Sa 果薩般若也
189 5 to reach 一念相應慧斷無量煩惱及
190 5 to rub 謂摩訶摩醯優波
191 5 to apprehend / to realize / to become aware 我心悟理即生明解
192 5 lüè plan / strategy 今略出六種
193 5 luó Luo 四者鉢羅若
194 5 shù to state / to tell / to narrate / to relate 提涅槃師述莊嚴義云
195 5 xìng gender 其相性實異也
196 5 seven 七導
197 4 wàn ten thousand 萬用無虧
198 4 shǐ beginning / start 故開經宗之始
199 4 beard / mustache 胡音失者
200 4 yào to want / to wish for 無名要由教顯也
201 4 法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri 波若維摩思益法鼓楞
202 4 三義 sānyì Sanyi 三義之中
203 4 應有 yīng yǒu proper / deserved 應有所得之果
204 4 zào to make / to build / to manufacture 道安法師造
205 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 從有無方便
206 4 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 經論不同
207 4 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫之人
208 4 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非大非小
209 4 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 又成實論云
210 4 shòu to teach 仍授波若秤
211 4 第六 dì liù sixth 第六家云
212 4 bān sort / kind / class 有漏無漏合為般
213 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 淺名多
214 4 zhēn real / true / genuine 於真
215 4 to arise / to get up 而無用道別起
216 4 故第 gùdì former residence 故第一法
217 4 滅罪 mièzuì erase karma from sins 十滅罪也
218 4 zhǐ to stop / to halt 唯止於三
219 4 color 所謂百華異色
220 4 jiǎn simple / terse / succinct 不復簡是非也
221 4 得道 dé dào to attain enlightenment 見有得道故也
222 4 wén to hear 若聞此經
223 4 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 道光法界
224 4 chèng scale / platform balance 三者秤讚名大法
225 4 zuò to do 以音聲作事
226 4 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一村眾生
227 4 zhòng many / numerous 眾惑為
228 4 zhōng end / finish / conclusion 辨其義之終
229 4 二種 èr zhǒng two kinds 故釋論佛有二種
230 4 滿 mǎn full 為大根人說大乘滿教名彼岸
231 4 fēn to separate / to divide into parts 分亦見空
232 4 biǎo clock / a wrist watch 在表理
233 4 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 第三七百阿僧祇
234 4 shèng to beat / to win / to conquer 謂大多勝也
235 4 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 謂大小小大因緣也
236 4 extra / surplus / remainder 餘皆義訓也
237 4 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 第五辨遠近
238 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 八十年即現特尊佛
239 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法例
240 3 special / unique / distinguished 即是經中特尊佛
241 3 bāo a flower bud / flower calyx 廣博苞容莫先為義
242 3 無為 wúwèi to let things take their own course 非無為中耶
243 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一念相應慧斷無量煩惱及
244 3 piān to be one-sided / leaning / to slant 此句偏明除病之耳
245 3 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如大經中說
246 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 故第一法
247 3 truth 諦思
248 3 shì to show / to reveal 以示其相
249 3 行人 xíngrén pedestrian 階摸行人心識
250 3 dialect / language / speech 二善語
251 3 十九 shíjiǔ nineteen 釋論第五十九卷釋法稱品云
252 3 hán to contain 含及涅槃是也
253 3 jié to bond / to tie / to bind
254 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子正坐大極殿
255 3 huǒ fire / flame 如猛火聚四邊不可觸
256 3 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 非別有佛也
257 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 受是生死
258 3 precedent / example 諸法例
259 3 to allow / to permit 許心造空
260 3 róng to hold / to contain 廣博苞容莫先為義
261 3 gǎi to change / to alter 莫能改之
262 3 to assemble / to meet together 如猛火聚四邊不可觸
263 3 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 謂大小小大因緣也
264 3 仁王 Rén Wáng Vajrapani Bodhisattva 仁王
265 3 to reply / to answer
266 3 zhòng heavy 般若義有五重
267 3 第七 dì qī seventh 第七家云
268 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 無礙法門何義
269 3 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者鉢羅若
270 3 lái to come 法身無來無去
271 3 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 故十地經云
272 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得彌博
273 3 無漏 wúlòu having no passion or delusion 無漏為般若
274 3 xìn to believe / to trust 令信入中道
275 3 廣博 guǎngbó extensive 廣博苞容莫先為義
276 3 nèi inside / interior 以題內面也
277 3 to take / to get / to fetch 勒取三乘果
278 3 舉手 jǔshǒu to raise a hand / to put up one's hand (as signal) 舉手低頭
279 3 bái white
280 3 中流 zhōngliú midstream 羅蜜為中流
281 3 hàn Han Chinese 胡漢
282 3 大義 dàyì righteousness / virtuous cause / a woman's marriage / main points of a piece of writing 明此大義有兩家
283 3 方便 fāngbiàn convenient 從有無方便
284 3 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 五涌泉
285 3 to lift / to hold up / to raise 欲舉一義令生信樂
286 3 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 佛地即惑
287 3 可見 kějiàn can be understood 可見也
288 3 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 如大經中說
289 3 zhù to dwell / to live / to reside 謂之住強
290 3 彌勒 mílè Maitreya 為彌勒廣
291 3 便 biàn convenient / handy / easy 只是近遠方便
292 3 to go 去無所至
293 3 繩墨 shéngmò carpenter's straight line marker 六繩墨
294 3 eight 八利益
295 3 shū different / special / unusual 萬品體殊皆歸波若
296 3 朱士行 Zhū Shìxíng Zhu Shixing 是朱士行取於于闐國
297 3 quán fountain / spring 五涌泉
298 3 十二 shí èr twelve 慧觀師所以十二配阿含
299 3 jìn to enter 故緣假解對退不伏進不斷
300 3 guī to go back / to return 萬品體殊皆歸波若
301 3 法雲 Fǎ Yún Fa Yun 法雲波若
302 3 duò to fall / to sink 阿闍世王墮
303 3 chán Chan / Zen 禪經為第二
304 3 chéng to mount / to climb onto 等大士所乘故
305 3 huì can / be able to 第三會教
306 3 教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma 教理相合
307 3 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 言放光者
308 3 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 須菩提聞法華
309 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 至欲得聲聞果
310 3 yuē to speak / to say 具曰
311 3 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 釋迦化
312 3 異名 yìmíng another name 是以異名熾然
313 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 翻癡根生無癡善根
314 3 fán ordinary / common 凡說法有五
315 3 chí to grasp / to hold 持理
316 3 zūn to honor / to respect 即是經中特尊佛
317 3 低頭 dītóu to bow the head / to lower the head 舉手低頭
318 3 四時 sì shí the four seasons 師只存四時
319 3 翻譯 fānyì to translate / to interpret 此翻譯不同釋論第十八卷云
320 3 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings 教能詮智
321 3 bàn half 殆半
322 3 用大 yòng dà great in function 故名為用大
323 3 成佛 chéng Fó to become a Buddha 皆成佛
324 2 yuē approximately 阿含約事分別
325 2 duǎn short 故言長不失短
326 2 理應 lǐyīng should / ought to 理應滅惑時
327 2 如影隨形 rú yǐng suí xíng closely associated with each other / to follow closely 如影隨形
328 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 廣原陸地不生蓮華
329 2 to fly 習也
330 2 耀 yào to shine / to sparkle / to dazzle 第三靈耀
331 2 yīn sound / noise 世音大勢
332 2 不行 bùxíng will not do / will not work 應而不行者也
333 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 是故今問退不退
334 2 平等 píngděng be equal in social status 平等無二
335 2 癩病 lài bìng leprosy / Hansen's Disease 即滅惡創癩病
336 2 音聲 yīnshēng sound 是音聲性
337 2 四重 sì zhòng four grave prohibitions 不及四重五逆
338 2 easy / simple 欲令易故
339 2 道光 Dào Guāng Dao Guang / Emperor Dao Guang 道光法界
340 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 為無所得
341 2 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言同旨異也
342 2 外道 wàidào non-Buddhist 故外道有教
343 2 xiù refined / elegant / graceful 三秀出
344 2 liè inferior / bad 此破小乘狹劣之病
345 2 情識 qíng shí emotional discrimination 情識
346 2 Māra 魔為此岸
347 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 三者鉢若
348 2 實智 shí zhì knowledge of reality 唯實智為
349 2 五家 wǔ jiā a five household unit 若如前五家所執
350 2 to presume 以因怙為因
351 2 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena 種智為彼岸
352 2 所行 suǒxíng actions / practice 前世所行
353 2 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 不及四重五逆
354 2 chù a place / location / a spot / a point 及智處
355 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 萬用無虧
356 2 zhěn cross board at rear of carriage 發軫初毀
357 2 sēng a monk 而彼國名僧
358 2 一往 yīwǎng one passage / one time 而一往
359 2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 第二斷邪見疑網
360 2 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲兩塵
361 2 小品 xiǎopǐn a short, simple literary or artistic creation / essay / skit 下者小品是也
362 2 tǎng unconventional 第五出部儻也
363 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 不及習氣無明
364 2 páng by side of / beside / near / close 是傍
365 2 gain / advantage / benefit 利功最勝
366 2 to doubt / to disbelieve 表有疑者
367 2 醍醐 tíhú ghee 醍醐配涅槃也
368 2 無理 wú lǐ unreasonable 無理
369 2 諸天 zhūtiān devas 三諸天
370 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 般若覺遠離
371 2 zǒng general / total / overall / chief 故總名波若
372 2 lēi to tighten / to strangle 迦旃延造毘勒
373 2 長遠 chángyuǎn long-term / long-range 自第二始開佛道長遠
374 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 境不生智
375 2 誓言 shìyán a vow / an oath 即誓言曰
376 2 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 初教明唯成道
377 2 to bewitch / to charm / to infatuate 而迷得悟
378 2 shì a generation 世音大勢
379 2 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 四諦理配為十二
380 2 眼目 yǎnmù eyes 亦眼目之異名
381 2 huà to make into / to change into / to transform 釋迦化
382 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者蔓多羅
383 2 法塵 fǎ chén dharmas / dharma sense objects 五塵中唯是法塵
384 2 十三 shísān thirteen 波若是智慧第四十三卷云
385 2 child / son 釋論婆伽梵子
386 2 chéng a city / a town 第三治城道法師云
387 2 měng ferocious / fierce / violent 如猛火聚四邊不可觸
388 2 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 緣第一義諦深
389 2 shuāng two / double / pair 二雙者
390 2 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna 龍樹
391 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 第四明緣起
392 2 wǎng to go (in a direction) 名為王者往也
393 2 正教 zhèng jiāo correct teaching 人正教無由
394 2 道安 Dào Ān Dao An 道安法師造
395 2 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra 淨名經云
396 2 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 舍那教是不但
397 2 萬品 wàn pǐn all things 容受萬品
398 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 佛菩提智所斷
399 2 字義 zì yì the meaning of characters 字義
400 2 祕密教 mìmì jiào secret teachings 是祕密教
401 2 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 須菩提聞法華
402 2 dào to arrive 已至彼岸為到
403 2 jiǎn to pick up / to collect / to gather 撿許
404 2 shū book 名為書也
405 2 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening 一轉妙覺常湛然
406 2 power / force / strength 常迫迮伏惑力
407 2 幽微 yōuwēi faint / subtle 斯道幽微
408 2 shēn to extend 而未申本意
409 2 jiǔ nine 九斷
410 2 無得 wú dé Non-Attainment 以無得為得
411 2 第八 dì bā Eighth 第八家云
412 2 ruì astute / perspicacious 叡法師
413 2 造論 zàolùn composed the treatise 正造論時
414 2 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people 為眾生說有說無
415 2 tán sandalwood / Indian sandalwood 檀故說般若也
416 2 釋名 Shì Míng Shi Ming 第一釋名
417 2 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections 六波羅蜜經云
418 2 cuò to cut / to engrave 言語無所厝其辨
419 2 líng agile / nimble 第二靈
420 2 a herb / an aromatic plant 彼云汝等所行是菩
421 2 不出 bùchū not transcending 義不出中假故
422 2 zhōu a state / a province 還陽州時云
423 2 不可得 bù kě dé unobtainable 翻不翻皆不可得也
424 2 lóng dragon
425 2 華嚴經 Huáyán Jīng Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 是華嚴經也
426 2 shāo to burn
427 2 a footprint 以示諸法無迹
428 2 第十八 dì shíbā eighteenth 此翻譯不同釋論第十八卷云
429 2 湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan 一轉妙覺常湛然
430 2 佛教 fójiào Buddhism 佛教不出三
431 2 不二 bú èr advaya / nonduality / not two 此不二為物所開
432 2 bìng ailment / sickness / illness / disease 此破小乘狹劣之病
433 2 a footprint 跡義也
434 2 于闐國 yútiánguó Yutian 是朱士行取於于闐國
435 2 既是 jìshì since / as / being the case that 既是空
436 2 漸教 jiàn jiào gradual teachings 三者漸教
437 2 法住 fǎzhù dharma abode 以不住法住
438 2 明體 míngtǐ Mincho / Ming font 第一明體
439 2 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra 於華嚴城燃燈佛所
440 2 二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom 權實二智為宗
441 2 所謂 suǒwèi so-called 所謂百華異色
442 2 zhī to know 即知
443 2 光明 guāngmíng bright 三者光明也
444 2 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 波若是清淨也
445 2 既有 jìyǒu to exist 既有時方人者
446 2 是非 shìfēi right and wrong 不復簡是非也
447 2 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 阿含約事分別
448 2 topic / subject 皆題經初
449 2 顯示 xiǎnshì to show / to illustrate / to display 二顯示
450 2 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise 論主答
451 2 wáng to die 道亡四句
452 2 biǎn to diminish / to reduce 摩名貶教
453 2 zhǔ owner 各是所主
454 2 退 tuì to retreat / to move back 故緣假解對退不伏進不斷
455 2 新安 xīnān Xin'an 第一新安耀法師
456 2 佛說 Fó shuō buddhavacana / the Buddha's teaching 故云佛說
457 2 jiā gha / ga 亦名波伽也
458 2 bǎo to defend / to protect 非是令保
459 2 難測 náncè hard to fathom 深遠難測
460 2 shè to absorb / to assimilate 若相攝明
461 2 yíng to trade / to operate / to run / to manage 後時營法師加觸也
462 2 xuān to declare / to announce
463 2 ministry / department 第五出部儻也
464 2 mén door / gate / doorway / gateway 今假若就橫門釋者
465 2 五方便 wǔ fāngbiàn twenty five skillful means 說五方便
466 2 yìn to stamp / to seal / to mark / to print 理為能印
467 2 lín a wood / a forest / a grove 若入林
468 2 始終 shǐzhōng from beginning to end 始終大
469 2 第一義空 dìyī yì kōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 第一義空
470 2 智能 zhìnéng intellect / intelligence 智能照境
471 2 廣大 guǎngdà vast / extensive 因既廣大
472 2 一家 yījiā the whole family 一家云
473 2 超度 chāodù to surpass / to transcend 超度世諦第
474 2 惡創 èchuàng malign sore 即滅惡創癩病
475 2 中道 zhōng dào the middle way 令信入中道
476 2 法輪 fǎlún Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law 見第二法輪
477 2 wàng to gaze / to look towards 望小名大
478 2 難解 nánjiě hard to solve / hard to dispel / hard to understand / hard to undo 此義難解
479 2 pán a tray 應言佛陀槃遮摩訶般若波羅蜜
480 2 secret / hidden / confidential 密者言度
481 2 shǎo few 而存長時遺少唯翻
482 2 法身 Fǎshēn Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body 一者父母法身即是經中常身佛也
483 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 如坐席眾中弟子所說也
484 2 gōng merit 利功最勝
485 2 miào wonderful / fantastic 佛有妙開之實
486 2 xiá narrow / limited 此破小乘狹劣之病
487 2 體用 tǐyòng the substance of an entity 人境體用因果也
488 2 一時 yīshí a period of time / a while 異法一時
489 2 深遠 shēnyuǎn profound and lasting / far-reaching 深遠難測
490 2 攝入 shèrù to take in / to absorb / to consume 攝入用大中也
491 2 聖言 shèng yán holy words 直說聖言
492 2 gēn origin / cause / basis 翻癡根生無癡善根
493 2 shì a gentleman / a knight
494 2 to adjoin / to border 迦旃延造毘勒
495 2 大品經遊意 Dà Pǐn Jīng Yóu Yì Da Pin Jing You Yi 大品經遊意一卷
496 2 無二 wú èr advaya / nonduality / not two 平等無二
497 2 wèi taste / flavor 味寺實法師云
498 2 yán cap tassels / string 七綖也
499 2 yīn cloudy / overcast 皆成一陰
500 2 無知 wúzhī ignorant 無知無照

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 182 also / too 無名要由教顯也
2 125 yún cloud 云名之為大
3 115 ruò to seem / to be like / as 摩訶波若波羅經者
4 104 wèi for / to 以無得為得
5 101 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 故開經宗之始
6 100 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 摩訶波若波羅經者
7 96 undulations 摩訶波若波羅經者
8 81 shì is / are / am / to be 是萬
9 65 zhī him / her / them / that 故開經宗之始
10 60 yǒu is / are / to exist 般若義有五重
11 60 jīng to go through / to experience 故開經宗之始
12 55 jiāo to teach / to educate / to instruct 無名要由教顯也
13 55 this / these
14 51 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 為眾生說有說無
15 49 míng measure word for people 云名之為大
16 48 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而未照也
17 47 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 言語無所厝其辨
18 47 fēi not / non- / un- 理絕百非
19 44 meaning / sense 辨其義之終
20 44 so as to / in order to 以不住法住
21 42 no 無知無照
22 41 not / no 翻不翻皆不可得也
23 38 何者 hézhě why 何者
24 38 zhōng middle 攝入用大中也
25 38 big / great / huge / large / major 云名之為大
26 36 promptly / right away / immediately 即滅惡創癩病
27 34 第二 dì èr second 第二辨宗
28 32 such as / for example / for instance 如猛火聚四邊不可觸
29 32 míng bright / brilliant 第四明緣起
30 31 名為 míngwèi to be called 名為人大
31 31 jiē all / each and every / in all cases 觸之皆
32 31 jīn today / modern / present / current / this / now 今假若就橫門釋者
33 31 one 雖復一相無相
34 31 sān three 三波羅
35 29 般若 bōrě Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom 般若義有五重
36 29 Buddha / Awakened One 佛常行中
37 28 zhì wisdom / knowledge / understanding 上句直謂智
38 28 guǒ a result / a consequence 六果
39 28 method / way 訓法訓常
40 28 wèi to call 謂摩訶摩醯優波
41 25 jiě to loosen / to unfasten / to untie 今解不然
42 24 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed 皆成一陰
43 24 wěi yes 唯止於三
44 24 děng et cetera / and so on 等大士所乘故
45 23 èr two 二波若
46 23 yīn because 五因
47 22 chū at first / at the beginning / initially 此經初云
48 22 zōng school / sect 故開經宗之始
49 22 jìng boundary / frontier / boundary 第一義境遍法界
50 21 de potential marker 以無得為得
51 21 xiāng each other / one another / mutually 雖復一相無相
52 21 kāi to open 故開經宗之始
53 21 duàn absolutely / decidedly 九斷
54 20 第四 dì sì fourth / the fourth is 第四明緣起
55 20 yán to speak / to say / said 是故絕相必假言
56 20 jiā house / home / residence 明此大義有兩家
57 20 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 提涅槃師述莊嚴義云
58 20 reason / logic / truth 理絕百非
59 19 in / at 唯止於三
60 19 his / hers / its / theirs 言語無所厝其辨
61 19 fān to translate 翻不翻皆不可得也
62 19 shī teacher 提涅槃師述莊嚴義云
63 18 and 後導與滅罪等四
64 18 also / too 義亦得
65 17 第五 dì wǔ fifth 第五出部儻也
66 17 shí time / a period of time 東山時
67 17 大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra 大品遊意
68 16 dàn but / yet / however 但佛果斷惑不斷惑以來有
69 16 第三 dì sān third 第三會教
70 16 gòng together 同共一法身
71 16 biàn to distinguish / to recognize 言語無所厝其辨
72 15 法師 fǎshī Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun 道安法師造
73 15 經云 jīng yún the sutra says 故大品經云
74 15 yòu again / also
75 14 a human or animal body 萬品體殊皆歸波若
76 14 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者待
77 14 different / other 所謂百華異色
78 14 kōng empty / void / hollow 至空
79 14 pǐn product / goods / thing
80 14 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa 釋論云
81 13 to enter 入非有非
82 13 yòng to use / to apply 萬用無虧
83 13 pèi to blend 十二部配當阿
84 13 lùn to comment / to discuss 論云
85 13 jià vacation 是故絕相必假言
86 13 qián front 前賢後聖
87 13 five 般若義有五重
88 12 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 光述開善義云
89 12 菩薩 púsà bodhisatta 菩薩修萬行
90 12 jiàn to see 二乘唯斷正使見
91 12 cháng always / ever / often / frequently / constantly 訓法訓常
92 12 jiù right away 今假若就橫門釋者
93 12 juǎn to coil / to roll 釋論第五十九卷釋法稱品云
94 12 hòu after / later 前賢後聖
95 12 ěr thus / so / like that 今即不爾
96 12 ěr ear 故云經耳
97 12 yīng should / ought 亦應非偏非中名為中
98 12 huò to confuse / to mislead / to baffle 違即生惑
99 12 shì to release / to set free 釋論第五十九卷釋法稱品云
100 12 běn measure word for books 行之本
101 11 二者 èrzhě the two / both 二者對小名大
102 11 wèn to ask
103 11 dào way / road / path 斯道幽微
104 11 rén person / people / a human being
105 11 four 四用
106 11 不但 bùdàn not only 次明但不但
107 11 liù six 六果
108 11 used to indicate order 波若能照第
109 11 zhèng upright / straight 非正波若義也
110 11 zhào to illuminate / to shine 無知無照
111 11 彼岸 bǐ àn the other shore 此云度彼岸
112 11 shēng to be born / to give birth 各有故生故也
113 10 bié do not / must not 智之別
114 10 to think / consider / to ponder 諦思
115 10 法華 Fǎ Huà The Lotus Sutra 法華為第三
116 10 xiǎo small / tiny / insignificant 謂大小小大因緣也
117 10 二乘 èr shèng the two vehicles 二乘所道
118 10 zhǒng kind / type 大義有十種
119 10 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 二乘唯滅輕罪
120 10 zhì to / until 至寂
121 10 摩訶 móhē great 摩訶波若波羅經者
122 10 第一 dì yī first 第一釋名
123 10 increase / benefit 故名利益大
124 10 因果 yīnguǒ hetuphala / cause and effect 人境體用因果也
125 10 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 此破小乘狹劣之病
126 9 desire 欲讚理極
127 9 néng can / able 莫能改之
128 9 preface / introduction 五序也
129 9 wáng Wang 世王滅罪
130 9 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta 明修多羅第四
131 9 shèng divine / holy / sacred / ārya 前賢後聖
132 9 智慧 zhìhuì wisdom 波若是智慧第四十三卷云
133 9 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 一念相應慧斷無量煩惱及
134 9 tool / device / utensil / equipment / instrument 中假具斷
135 9 huò or / either / else 或云毘曇
136 9 境智 jìng zhì objective world and subjective mind 境智智
137 9 tóng like / same / similar 而言同旨異也
138 9 capacity / degree / a standard / a measure 此云度彼岸
139 9 shàng top / a high position 上句直謂智
140 9 不同 bùtóng different / distinct / not the same 經論不同
141 9 naturally / of course / certainly 煩惱自滅
142 8 that / those 彼品
143 8 liǎng two 明此大義有兩家
144 8 復次 fùcì furthermore / moreover 復次經云
145 8 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 七導
146 8 yuán fate / predestined affinity 緣世諦心淺
147 8 final interogative 非無為中耶
148 8 what / where / which 六者摩何曼多羅
149 8 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 波羅蜜第三
150 8 xīn heart 緣世諦心淺
151 8 wén writing / text 而三代法師說此文者
152 8 chū to go out / to leave 第五出部儻也
153 8 already / since 因既廣大
154 8 zhū all / many / various 漸斷諸
155 8 shī to lose 胡音失者
156 8 already / afterwards 已與執相違故也
157 8 論師 lùnshī a pandit 成論師云
158 8 維摩 Wéimó Vimalakirti 故般若維摩
159 7 故云 gùyún that's why it is called... 故云常
160 7 慧觀 Huì Guān Hui Guan 是慧觀法師所申也
161 7 xíng to walk / to move 行之本
162 7 qiě moreover / also 且胡見賣系之肆
163 7 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 大乘為
164 7 suī although / even though 雖復一相無相
165 7 zhí to implement / to carry out / to execute a plan 已與執相違故也
166 7 soil / ground / land 得以下地智慧翻上地波若也
167 7 àn bank / shore / beach / coast 波言岸
168 7 dāng to be / to act as / to serve as 當學波若波羅蜜
169 7 temple / monastery / vihāra 味寺實法師云
170 7 阿含 Āhán Āgama / the divisions of the Sūtra Piṭaka 故阿含
171 7 四句 sì jù four verses / four phrases 道亡四句
172 7 hair 境能發智
173 7 若是 ruòshì if 波若是智慧第四十三卷云
174 7 shòu old age / long life 壽八十年
175 7 quán to explain / to expound / to comment on 理是所詮
176 7 正法 zhèngfǎ proper law 此意正法波若
177 7 zài in / at 在表理
178 7 zàn to praise 三者秤讚名大法
179 7 jué absolutely 理絕百非
180 6 guāng light 光述開善義云
181 6 非有 fēiyǒu does not exist / is not real 何故非有
182 6 lìng to make / to cause to be / to lead 非是令保
183 6 cóng from 從有無方便
184 6 shǔ to count 理數然爾
185 6 chù to touch / to feel 如猛火聚四邊不可觸
186 6 sentence 上句直謂智
187 6 不得 bùdé must not / may not / not be allowed / cannot 不得以
188 6 xiū to decorate / to embellish 菩薩修萬行
189 6 to break / to ruin / to destroy 此破小乘狹劣之病
190 6 多羅 Duōluó Tara 四修多羅
191 6 shēn deep 波若深
192 6 huá Chinese 所謂百華異色
193 6 shì matter / thing / item 事道而不塞
194 6 guǎng wide / large / vast 廣辨之
195 6 nián year 壽八十年
196 6 三乘 sān shèng three vehicles / triyāna / triyana 勒取三乘果
197 6 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth 依成論世諦品說
198 6 xùn to teach / to train 訓法訓常
199 6 常住 chángzhù a long-term resident at a monastery 第五明常住
200 6 dìng to decide 定之
201 6 shí ten 大義有十種
202 6 壽命 shòumìng life span / life expectancy 第四辨壽命長短
203 6 certainly / must / will / necessarily 是故絕相必假言
204 6 honey 蜜者
205 6 無相 wúxiāng animitta / signlessness / without an appearance 無名無相
206 6 故知 gùzhī a close friend over many years 故知
207 6 tōng to go through / to open 波若通因果
208 6 波羅 Bōluó Baltic 摩訶波若波羅經者
209 6 祕密 mìmì a secret 顯現祕密
210 6 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 轉弱
211 6 為此 wèicǐ for this reason / with regards to this / in this respect 第一者小乘為此岸
212 6 八十 bāshí eighty 壽八十年
213 6 七百 qī bǎi seven hundred 第三七百阿僧祇
214 6 zhí straight 上句直謂智
215 6 xiān first 廣博苞容莫先為義
216 6 金剛 jīngāng a diamond 金剛之身
217 5 方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended 方等配波若思益等
218 5 end / final stage / latter part 是其末用
219 5 通教 tōng jiào common teachings / tongjiao 第二名通教者
220 5 無有 wú yǒu there is not 無有成
221 5 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says 故經云
222 5 jìn nearby 何者近法
223 5 不住 bùzhù repeatedly / continuously / constantly 以不住法住
224 5 to conceal / to hide / to ambush 故緣假解對退不伏進不斷
225 5 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以明般若者
226 5 duì to / toward 二者對小名大
227 5 長短 chángduǎn length / duration 第四明長短
228 5 yóu follow / from / it is for...to 無名要由教顯也
229 5 bǎi one hundred 理絕百非
230 5 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 提涅槃師述莊嚴義云
231 5 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings 仁王經云法本
232 5 小名 xiǎomíng childhood name 望小名大
233 5 shēn human body / torso 一者父母法身即是經中常身佛也
234 5 wèi Eighth earthly branch 而未照也
235 5 無常 wúcháng irregular 唯明無常
236 5 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi 五時阿含為初
237 5 xué to study / to learn 當學波若波羅蜜
238 5 fāng square / quadrilateral / one side 方可生時
239 5 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 如猛火聚四邊不可觸
240 5 合為 héwèi to combine 有漏無漏合為般
241 5 qiǎn shallow 緣世諦心淺
242 5 huì intelligent / clever 一念相應慧斷無量煩惱及
243 5 yuǎn far / distant 未及廣遠
244 5 to leave / to depart / to go away / to part 離如大火聚
245 5 顯現 xiǎnxiàn to appear 顯現祕密
246 5 cún to exist / to survive 唯存體用
247 5 qiáng strong / powerful 強名為大耳
248 5 無名 wúmíng nameless 無名無相
249 5 卷云 juǎnyún cirrus (cloud) 此翻譯不同釋論第十八卷云
250 5 hái also / in addition / more 恐有還著
251 5 rán correct / right / certainly 是以異名熾然
252 5 shí real / true 實是智慧
253 5 xiǎn to show / to manifest / to display 無名要由教顯也
254 5 二諦 èrdì the two truths 所說二諦體
255 5 Sa 果薩般若也
256 5 to reach 一念相應慧斷無量煩惱及
257 5 to rub 謂摩訶摩醯優波
258 5 to apprehend / to realize / to become aware 我心悟理即生明解
259 5 lüè plan / strategy 今略出六種
260 5 luó Luo 四者鉢羅若
261 5 shù to state / to tell / to narrate / to relate 提涅槃師述莊嚴義云
262 5 xìng gender 其相性實異也
263 5 seven 七導
264 4 again / more / repeatedly 雖復一相無相
265 4 wàn ten thousand 萬用無虧
266 4 shǐ beginning / start 故開經宗之始
267 4 beard / mustache 胡音失者
268 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 於行乃得
269 4 yào to want / to wish for 無名要由教顯也
270 4 法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri 波若維摩思益法鼓楞
271 4 三義 sānyì Sanyi 三義之中
272 4 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故絕相必假言
273 4 how can it be that? 豈有教耶
274 4 應有 yīng yǒu proper / deserved 應有所得之果
275 4 ā prefix to names of people 如四阿
276 4 zào to make / to build / to manufacture 道安法師造
277 4 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 從有無方便
278 4 不然 bùrán or else / otherwise / if not 今解不然
279 4 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries 經論不同
280 4 凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana 凡夫之人
281 4 若非 ruò fēi were it not for / if not for 若非大非小
282 4 extremely / very 欲讚理極
283 4 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality 又成實論云
284 4 shòu to teach 仍授波若秤
285 4 第六 dì liù sixth 第六家云
286 4 bān sort / kind / class 有漏無漏合為般
287 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 淺名多
288 4 zhēn real / true / genuine 於真
289 4 to arise / to get up 而無用道別起
290 4 故第 gùdì former residence 故第一法
291 4 滅罪 mièzuì erase karma from sins 十滅罪也
292 4 zhǐ to stop / to halt 唯止於三
293 4 color 所謂百華異色
294 4 jiǎn simple / terse / succinct 不復簡是非也
295 4 得道 dé dào to attain enlightenment 見有得道故也
296 4 wén to hear 若聞此經
297 4 xià next 三下
298 4 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 道光法界
299 4 chèng scale / platform balance 三者秤讚名大法
300 4 zuò to do 以音聲作事
301 4 otherwise / but / however 今則不
302 4 according to 不足為依所
303 4 do not 廣博苞容莫先為義
304 4 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 一村眾生
305 4 zhòng many / numerous 眾惑為
306 4 zhōng end / finish / conclusion 辨其義之終
307 4 二種 èr zhǒng two kinds 故釋論佛有二種
308 4 entirely / without exception 故俱是無常也
309 4 滿 mǎn full 為大根人說大乘滿教名彼岸
310 4 fēn to separate / to divide into parts 分亦見空
311 4 biǎo clock / a wrist watch 在表理
312 4 阿僧祇 āsēngzhǐ asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty 第三七百阿僧祇
313 4 shèng to beat / to win / to conquer 謂大多勝也
314 4 大小 dàxiǎo dimension / magnitude / size / measurement 謂大小小大因緣也
315 4 云何 yúnhé why 若爾云何示特尊佛耶
316 4 extra / surplus / remainder 餘皆義訓也
317 4 遠近 yuǎnjìn far and near / distance 第五辨遠近
318 4 xiàn to appear / to manifest / to become visible 八十年即現特尊佛
319 4 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 諸法例
320 4 zhǎng director / chief / head / elder 猶壽命長
321 3 each 各有故生故也
322 3 special / unique / distinguished 即是經中特尊佛
323 3 bāo a flower bud / flower calyx 廣博苞容莫先為義
324 3 無為 wúwèi to let things take their own course 非無為中耶
325 3 bìng and / furthermore / also 併云
326 3 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一念相應慧斷無量煩惱及
327 3 piān to be one-sided / leaning / to slant 此句偏明除病之耳
328 3 中說 zhōng shuō Zhong Shuo 如大經中說
329 3 一法 yīfǎ one dharma / one thing 故第一法
330 3 truth 諦思
331 3 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 有所辦之宗也
332 3 shì to show / to reveal 以示其相
333 3 行人 xíngrén pedestrian 階摸行人心識
334 3 dialect / language / speech 二善語
335 3 十九 shíjiǔ nineteen 釋論第五十九卷釋法稱品云
336 3 hán to contain 含及涅槃是也
337 3 jié to bond / to tie / to bind
338 3 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 天子正坐大極殿
339 3 huǒ fire / flame 如猛火聚四邊不可觸
340 3 別有 biéyǒu to have other... / to have a special ... 非別有佛也
341 3 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 受是生死
342 3 necessary / must 須空慧
343 3 precedent / example 諸法例
344 3 to allow / to permit 許心造空
345 3 lún a round / a turn 而大勝義輪
346 3 róng to hold / to contain 廣博苞容莫先為義
347 3 gǎi to change / to alter 莫能改之
348 3 to assemble / to meet together 如猛火聚四邊不可觸
349 3 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 謂大小小大因緣也
350 3 仁王 Rén Wáng Vajrapani Bodhisattva 仁王
351 3 to reply / to answer
352 3 zhòng heavy 般若義有五重
353 3 第七 dì qī seventh 第七家云
354 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 無礙法門何義
355 3 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者鉢羅若
356 3 lái to come 法身無來無去
357 3 十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi 故十地經云
358 3 所得 suǒdé what one acquires / one's gains 所得彌博
359 3 無漏 wúlòu having no passion or delusion 無漏為般若
360 3 xìn to believe / to trust 令信入中道
361 3 廣博 guǎngbó extensive 廣博苞容莫先為義
362 3 復有 fùyǒu moreover / once again 復有菩薩所對
363 3 nèi inside / interior 以題內面也
364 3 to take / to get / to fetch 勒取三乘果
365 3 zhī measure word for birds and certain animals, one of a pair, etc
366 3 dùn a time / a meal 菩薩頓滅
367 3 舉手 jǔshǒu to raise a hand / to put up one's hand (as signal) 舉手低頭
368 3 this 斯道幽微
369 3 bái white
370 3 中流 zhōngliú midstream 羅蜜為中流
371 3 hàn Han Chinese 胡漢
372 3 大義 dàyì righteousness / virtuous cause / a woman's marriage / main points of a piece of writing 明此大義有兩家
373 3 方便 fāngbiàn convenient 從有無方便
374 3 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 五涌泉
375 3 to lift / to hold up / to raise 欲舉一義令生信樂
376 3 佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi 佛地即惑
377 3 可見 kějiàn can be understood 可見也
378 3 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra 如大經中說
379 3 zhù to dwell / to live / to reside 謂之住強
380 3 彌勒 mílè Maitreya 為彌勒廣
381 3 便 biàn convenient / handy / easy 只是近遠方便
382 3 expresses question or doubt 豈有遠近之異乎
383 3 to go 去無所至
384 3 繩墨 shéngmò carpenter's straight line marker 六繩墨
385 3 eight 八利益
386 3 shū different / special / unusual 萬品體殊皆歸波若
387 3 朱士行 Zhū Shìxíng Zhu Shixing 是朱士行取於于闐國
388 3 quán fountain / spring 五涌泉
389 3 十二 shí èr twelve 慧觀師所以十二配阿含
390 3 jìn to enter 故緣假解對退不伏進不斷
391 3 guī to go back / to return 萬品體殊皆歸波若
392 3 法雲 Fǎ Yún Fa Yun 法雲波若
393 3 duò to fall / to sink 阿闍世王墮
394 3 chán Chan / Zen 禪經為第二
395 3 chéng to mount / to climb onto 等大士所乘故
396 3 huì can / be able to 第三會教
397 3 教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma 教理相合
398 3 放光 fàng guāng to produce light using supernatural powers 言放光者
399 3 須菩提 xūpútí Subhuti / Subhūti 須菩提聞法華
400 3 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 至欲得聲聞果
401 3 I / me / my 我心悟理即生明解
402 3 yuē to speak / to say 具曰
403 3 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha 釋迦化
404 3 異名 yìmíng another name 是以異名熾然
405 3 chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha 翻癡根生無癡善根
406 3 fán ordinary / common 凡說法有五
407 3 chí to grasp / to hold 持理
408 3 zūn to honor / to respect 即是經中特尊佛
409 3 低頭 dītóu to bow the head / to lower the head 舉手低頭
410 3 四時 sì shí the four seasons 師只存四時
411 3 翻譯 fānyì to translate / to interpret 此翻譯不同釋論第十八卷云
412 3 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings 教能詮智
413 3 a time 次別大小乘故
414 3 bàn half 殆半
415 3 用大 yòng dà great in function 故名為用大
416 3 成佛 chéng Fó to become a Buddha 皆成佛
417 2 yuē approximately 阿含約事分別
418 2 duǎn short 故言長不失短
419 2 理應 lǐyīng should / ought to 理應滅惑時
420 2 如影隨形 rú yǐng suí xíng closely associated with each other / to follow closely 如影隨形
421 2 蓮華 liánhuā a lotus / a lotus flower 廣原陸地不生蓮華
422 2 to fly 習也
423 2 耀 yào to shine / to sparkle / to dazzle 第三靈耀
424 2 yīn sound / noise 世音大勢
425 2 不行 bùxíng will not do / will not work 應而不行者也
426 2 不退 bùtuì to not leave / to not go back 是故今問退不退
427 2 平等 píngděng be equal in social status 平等無二
428 2 癩病 lài bìng leprosy / Hansen's Disease 即滅惡創癩病
429 2 gèng more / even more 更無異法
430 2 音聲 yīnshēng sound 是音聲性
431 2 méi not have 無所沒其慮
432 2 四重 sì zhòng four grave prohibitions 不及四重五逆
433 2 easy / simple 欲令易故
434 2 道光 Dào Guāng Dao Guang / Emperor Dao Guang 道光法界
435 2 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 為無所得
436 2 而言 éryán with regard to (preceding phrase) 而言同旨異也
437 2 外道 wàidào non-Buddhist 故外道有教
438 2 xiù refined / elegant / graceful 三秀出
439 2 liè inferior / bad 此破小乘狹劣之病
440 2 情識 qíng shí emotional discrimination 情識
441 2 zuì most / extremely / exceedingly 此用最勝
442 2 chú except / besides 此句偏明除病之耳
443 2 Māra 魔為此岸
444 2 a bowl / an alms bowl / patra / pātra 三者鉢若
445 2 實智 shí zhì knowledge of reality 唯實智為
446 2 五家 wǔ jiā a five household unit 若如前五家所執
447 2 to presume 以因怙為因
448 2 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 究竟也
449 2 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena 種智為彼岸
450 2 所行 suǒxíng actions / practice 前世所行
451 2 五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes 不及四重五逆
452 2 chù a place / location / a spot / a point 及智處
453 2 kuī to lose / to reduce / to diminish 萬用無虧
454 2 zhěn cross board at rear of carriage 發軫初毀
455 2 sēng a monk 而彼國名僧
456 2 一往 yīwǎng one passage / one time 而一往
457 2 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 第二斷邪見疑網
458 2 色聲 sè shēng the visible and the audible 色聲兩塵
459 2 小品 xiǎopǐn a short, simple literary or artistic creation / essay / skit 下者小品是也
460 2 tǎng unconventional 第五出部儻也
461 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 不及習氣無明
462 2 páng by side of / beside / near / close 是傍
463 2 gain / advantage / benefit 利功最勝
464 2 to doubt / to disbelieve 表有疑者
465 2 醍醐 tíhú ghee 醍醐配涅槃也
466 2 無理 wú lǐ unreasonable 無理
467 2 諸天 zhūtiān devas 三諸天
468 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 般若覺遠離
469 2 zǒng general / total / overall / chief 故總名波若
470 2 lēi to tighten / to strangle 迦旃延造毘勒
471 2 長遠 chángyuǎn long-term / long-range 自第二始開佛道長遠
472 2 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 境不生智
473 2 誓言 shìyán a vow / an oath 即誓言曰
474 2 成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha 初教明唯成道
475 2 réng yet / still / as ever 仍授波若秤
476 2 to bewitch / to charm / to infatuate 而迷得悟
477 2 shì a generation 世音大勢
478 2 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths 四諦理配為十二
479 2 眼目 yǎnmù eyes 亦眼目之異名
480 2 huà to make into / to change into / to transform 釋迦化
481 2 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者蔓多羅
482 2 法塵 fǎ chén dharmas / dharma sense objects 五塵中唯是法塵
483 2 十三 shísān thirteen 波若是智慧第四十三卷云
484 2 child / son 釋論婆伽梵子
485 2 chéng a city / a town 第三治城道法師云
486 2 měng ferocious / fierce / violent 如猛火聚四邊不可觸
487 2 biàn turn / one time 第一義境遍法界
488 2 乃至 nǎizhì and even 欲得菩薩果乃至聲聞果
489 2 第一義諦 dì yī yì dì supreme truth 緣第一義諦深
490 2 shuāng two / double / pair 二雙者
491 2 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna 龍樹
492 2 緣起 yuánqǐ dependent origination / conditioned origination / dependent arising 第四明緣起
493 2 wǎng to go (in a direction) 名為王者往也
494 2 正教 zhèng jiāo correct teaching 人正教無由
495 2 道安 Dào Ān Dao An 道安法師造
496 2 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra 淨名經云
497 2 舍那 shènà śāṇa / a robe / a garment 舍那教是不但
498 2 萬品 wàn pǐn all things 容受萬品
499 2 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 佛菩提智所斷
500 2 字義 zì yì the meaning of characters 字義

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
re
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
jīng a sutra / a sūtra
Righteousness
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
an element
Thus
 1. míng
 2. míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
般若
 1. bōrě
 2. bōrě
 3. bōrě
 4. bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajñā
 3. Prajna Wisdom
 4. prajna
 1. Buddha / Awakened One
 2. of Buddhism
 3. a statue or image of a Buddha
 4. a Buddhist text
 5. Buddha Realm
 6. Buddha

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿含经 阿含經 Āhán Jīng Āgama / Agamas
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿毘昙 阿毘曇 Āpítán Abhidharma / Abhidhamma
阿阇世王 阿闍世王 Āshéshì Wáng Ajātaśatru / Ajatasutru / Ajātasattu
阿逸多 阿逸多 Āyìduō Ajita / The Long Eyebrow Arhat
白王 Bái Wáng Shuddhodana / Suddhodana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
长安 長安 Cháng'ān
 1. Chang'an
 2. Chang'an
 3. Chang'an reign
 4. Chang'an
成实论 成實論 Chéng Shí Lùn Satyasiddhiśāstra / Cheng Shi Lun / Treatise of Establishing Reality
陈那 陳那 Chénnà Dignāga
大经 大經 Dà Jīng The Mahāpirvāṇa Sūtra / The Nirvāṇa Sūtra
大涅盘 大涅槃 Dà Nièpán Mahaparinirvana Sutra
大品经遊意 大品經遊意 Dà Pǐn Jīng Yóu Yì Da Pin Jing You Yi
大中 Dà Zhōng Da Zhong reign
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
道安 Dào Ān Dao An
道光 Dào Guāng Dao Guang / Emperor Dao Guang
大品 dàpǐn Pancavimsati Sahasrika Prajnaparamita Sutra
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
地狱 地獄 dìyù
 1. Hell / Hell Realms / Nāraka
 2. a hell
 3. hell
东方 東方 dōngfāng The East / The Orient
东山 東山 dōngshān Dongshan
多罗 多羅 Duōluó Tara
法称 法稱 Fǎ Chēng Dharmakirti
法华 法華 Fǎ Huà
 1. The Lotus Sutra
 2. Dharma Flower
法华经 法華經 Fǎ Huà Jīng Lotus Sutra / Lotus Sūtra
法云 法雲 Fǎ Yún
 1. Fa Yun
 2. Fa Yun
法轮 法輪 fǎlún
 1. Dharma Wheel / Dharmacakra / Wheel of the Law
 2. Dharma wheel
梵志 fànzhì Brahmin / Brahman
法身 Fǎshēn
 1. Dharmakaya / Dharmakāya / Dharma Body
 2. Dharma body
法文 fǎwén French language
佛藏经 佛藏經 fó cáng jīng Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha / Fo Cang Jing
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果 Fóguǒ
 1. becoming a Buddha as the result of long practice
 2. Foguo
 3. Foguo
佛陀 Fótuó Buddha / the all-enlightened one
hàn
 1. Han Chinese
 2. Han Dynasty
 3. Milky Way
 4. Later Han Dynasty
 5. a man
 6. Chinese language
 7. Han River
华中 華中 huá zhōng Central China
华严 華嚴 Huáyán Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 Huáyán Jīng
 1. Avatamsaka Sutra / Avataṃsaka Sūtra / Flower Garland Sutra / Flower Adornment Sutra
 2. Avatamsaka Sutra
慧观 慧觀 Huì Guān Hui Guan
慧智 huì zhì Hui Zhi
迦叶 迦葉 jiāyè
 1. Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
 2. Mahākāśyapa / Kāśyapa / Kasyapa / Kassapa
迦旃延 Jiāzhānyán Mahakatyayana: Foremost in Debating the Dharma / Katyayana
净名经 淨名經 Jìng Míng Jīng Vimalakīrti Sūtra / Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
净土 淨土 Jìng Tǔ
 1. Pure Land
 2. Pure Land
金刚经 金剛經 Jīngāng Jīng
 1. Prajnaparamita Diamond Sutra / Diamond Sutra
 2. The Diamond Sutra
六波罗蜜 六波羅蜜 Liù Bōluómì Six Pāramitās / Six Perfections
龙树 龍樹 Lóng Shù Nāgārjuna
龙树菩萨 龍樹菩薩 Lóng Shù Púsà
 1. Nāgārjuna
 2. Nagarjuna
弥勒 彌勒 mílè
 1. Maitreya
 2. Maitreya
明体 明體 míngtǐ Mincho / Ming font
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
涅槃经 涅槃經 Nièpán Jīng
 1. Nirvana Sutra
 2. Nirvana Sutra
毘婆沙 pípóshā Vibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣa / Mahāvibhāṣa / Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra / Great Exegesis of Abhidharma
毘昙 毗曇 Pítán
 1. Abhidharma / Abhidhamma Pitaka
 2. Abhidharma / Abhidhamma
婆伽梵 Pójiāfàn Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
qín
 1. Shaanxi
 2. Qin Dynasty
 3. State of Qin
 4. Qin
燃灯佛 燃燈佛 Rándēng Fó Dipankara Buddha
人大 Rén Dà
 1. National Peoples Congress (in China) / Great Hall of the People
 2. Renmin University of China
仁王 Rén Wáng
 1. Vajrapani Bodhisattva
 2. the Buddha
仁王经 仁王經 Rén Wáng Jīng Renwang Jing / Scripture for Humane Kings
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
三义 三義 sānyì
 1. Sanyi
 2. Sanyi
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
胜鬘经 勝鬘經 Shèng Mán Jīng Srimala Sutra / Śrīmālādevī Siṃhanāda Sūtra / Sutra on the Lion’s Roar of Srimala
胜鬘 勝鬘 Shèngmán Śrīmālā
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十地论 十地論 shí dì lùn Daśabhūmikasūtraśāstra / Shi Di Jinglun
释论 釋論 shì lùn Treatise on the Perfection of Great Wisdom / Dazhidu Lun / Mahāprajñāpāramitaśastra / Māhaprajñāparamitopadeśa
释名 釋名 Shì Míng Shi Ming
十二门论 十二門論 Shí'èr Mén Lùn Twelve Gate Treatise
释迦 釋迦 Shìjiā Sakyamuni Buddha
首楞严 首楞嚴 Shǒu Léng Yán Śūraṅgama Sūtra / Shurangama Sutra
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
外相 wàixiāng Foreign Minister
wèi
 1. Wei Dynasty
 2. State of Wei
 3. Cao Wei
 4. tall and big
维摩 維摩 Wéimó
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
文殊 Wénshū
 1. Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
 2. Manjusri
五结 五結 wǔjié Wujie / Wuchieh
无退 無退 wútuì avaivartika / non-retrogression
贤劫经 賢劫經 xián jié jīng Bhadrakalpikasūtra / Xian Jie Jing
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
新安 xīnān Xin'an
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
于阗国 于闐國 yútiánguó Yutian
湛然 Zhàn Rán Zhanran / Chan-Jan
折疑论 折疑論 Zhé Yí Lùn Zhe Yi Lun
真智 zhēn zhì Zhen Zhi
正使 zhèngshǐ Chief Envoy
智通 zhì tōng Zhi Tong
中论 中論 Zhōng Lùn Mūlamadhyamakakārikā / Fundamental Verses on the Middle Way / Knowledge of the Middle Way / Mulamadhyamakakarika / madhyamakasastra
中说 中說 zhōng shuō Zhong Shuo
竺法护 竺法護 Zhú Fǎ Hù Dharmarakṣa
朱士行 Zhū Shìxíng Zhu Shixing

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 389.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
阿含 Āhán
 1. a traditional teaching / a traditional doctrine
 2. a Buddhist sūtra
阿僧祇 āsēngzhǐ
 1. asamkhyeya / asaṃkhyeya / ten to the power one hundred and forty
 2. asamkhya
八正 Bā Zhèng The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
半字 bànzì half a character / a letter
bào indirect effect / judgement / retribution
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
别教 別教 bié jiào separate teachings
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
不二 bú èr
 1. advaya / nonduality / not two
 2. Non-Duality
不可得 bù kě dé unobtainable
不定教 bùdìng jiào indefinite teachings
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
不住 bùzhù not dwelling
cháng eternal / nitya
常行 chángxíng constantly walking in meditation
常住 chángzhù
 1. a long-term resident at a monastery
 2. permanence / eternalism / śāśvata / nitya-sthita
 3. monastery
 4. Permanence
超度 chāodù Deliver
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
chéng Become
成道 chéng dào Awakening / to become enlightened / to become a Buddha
成佛 chéng Fó
 1. to become a Buddha
 2. Attaining Buddhahood
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
chī confusion / stupidity / naivety / delusion / moha
chù touch / contact / sparśa
此岸 cǐàn this shore / this world / Saṃsāra
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大千 dà qiān trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
大小乘 dà xiǎo chéng
 1. Mahāyāna and Theravāda
 2. Greater or Lesser Vehicles
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
dài an element
大教 dàjiāo great teaching / Buddhadharma
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道法 dào fǎ the method to attain nirvāṇa
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
大士 Dàshì a bodhisattva / mahāsattva
 1. puṇya / puñña
 2. guṇa
得道 dé dào to attain enlightenment
truth
di
第一义谛 第一諦義 dì yī yì dì
 1. supreme truth
 2. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
颠倒 顛倒 diāndǎo
 1. delusion / error / inversion / reversal / viparyāsa
 2. up-side down
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
第一义 第一義 dìyī yì
 1. paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
 2. Ultimate Truth
第一义空 第一義空 dìyī yì kōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
地狱 地獄 dìyù a hell
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
顿教 頓教 dùn jiāo sudden teachings / dunjiao
多宝佛 多寶佛 duō bǎo fó Prabhutaratna Buddha
二边 二邊 èr biān two extremes
二法 èr fǎ
 1. two dharmas / two kinds of dharma
 2. dichotomy
二见 二見 èr jiàn two views
二教 èr jiāo two teachings
二乘 èr shèng the two vehicles
二种 二種 èr zhǒng two kinds
二谛 二諦 èrdì the two truths
二智 èrzhì two kinds of knowledge / two kinds of wisdom
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
法尘 法塵 fǎ chén dharmas / dharma sense objects
法入 fǎ rù dharmayatana / dharmāyatana / mental objects
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fán an ordinary person
凡夫 fánfū an ordinary person / pṛthagjana
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方等 fāngděng vaipulya / vaidalya / vast / extended
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
翻译 翻譯 fānyì 1. Translator (for written); 2. Interpreter (for oral)
法师 法師 fǎshī
 1. Dharma Master / Venerable / a Buddhist monk or nun
 2. Venerable
 3. Dharma Teacher
法住 fǎzhù dharma abode
非常 fēicháng impermanent / transient
非有 fēiyǒu does not exist / is not real
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛菩萨 佛菩薩 fó púsà Buddhas and bodhisattvas
佛说 佛說 Fó shuō
 1. buddhavacana / the Buddha's teaching
 2. the Buddha's has explained
佛性 Fó xìng buddhadhātu / Buddha-nature
佛语 佛語 fó yǔ
 1. buddhavacana / the words of the Buddha
 2. Buddha Talk
佛道 Fódào
 1. Buddhist practice
 2. bodhi / enlightenment
 3. the path leading to enlightenment
 4. Buddhahood
 5. the Buddha Way
 6. Way of the Buddha
佛地 fódì Buddha stage / Buddha ground / buddha-bhūmi
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛果 Fóguǒ becoming a Buddha as the result of long practice
佛化 fóhuà conversion through the Buddha's teachings
佛教 fójiào the Buddha teachings
佛智 fózhì Buddha knowledge / Buddha wisdom
甘露 gānlù
 1. sweet dew / ambrosia / the nectar of immortality / amṛta
 2. Nectar
 3. Nectar
 4. nectar
gēn
 1. an organ / a part of the body / an organ of sense
 2. a sense / a faculty
 3. mūla / a root
gèng contacts
gōng merit-creating actions
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
故经云 故經云 gù jīng yún therefore, the sutra says
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
广博 廣博 guǎngbó vaipulya / vast / extended
广大 廣大 guǎngdà vaipulya / vast / extended
光明 guāngmíng Brightness
广说 廣說 guǎngshuō to explain / to teach
观照 觀照 guānzhào
 1. to observe with wisdom
 2. Contemplate and Observe
 3. careful consideration
 4. Careful Observation
guǒ
 1. direct effect / phala / a consequence
 2. Fruit
后说 後說 hòushuō spoken later
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
幻化 huànhuà
 1. to be transformed / to metamorphose
 2. to be illusory
化人 huàrén a conjured person
化缘 化緣 huàyuán to beg for alms / to ask for money
huì a religious assembly
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧眼 Huì yǎn
 1. wisdom eyes
 2. Wisdom Eye
huò kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
a prediction / a prophecy / vyakarana
jià designation / provisional / conventional term
jiā
 1. gha / ga
 2. gha / ga
jiā school / sect / lineage
假实 假實 jià shí false and true / illusory and real
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
渐教 漸教 jiàn jiào gradual teachings
教行 jiāo xíng teaching and practice / instruction and conduct
教理 jiāolǐ religious doctrine / dogma
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jiě
 1. understanding
 2. to liberate
jié a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jìn diligence / perseverance
金光明 jīn guāng míng golden light
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
jìng
 1. the object of one of the six senses
 2. viṣaya / sphere / region
经本 經本 jīng běn Sutra
经教 經教 jīng jiāo teaching of the sūtras
经云 經云 jīng yún the sutra says
境智 jìng zhì objective world and subjective mind
金刚 金剛 jīngāng
 1. vajra
 2. diamond
经论 經論 jīnglùn sutras and shastras / scriptures and commentaries
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
to raise an example
jué
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
觉者 覺者 juézhě awakened one
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空寂 kōngjì śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
空理 kōnglǐ principle of śūnya / principle of emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
transcendence
理即 lǐ jí identity in principle
立正 lì zhèng to be upright in character
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
莲华 蓮華 liánhuā Lotus Flower
令众生 令眾生 lìng zhòngshēng cause sentient beings
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lòu outflow / flow / influx / discharge / āsrava
lún the cycle of rebirth
lùn a treatise / a thesis / śastra
论主 論主 lùnzhǔ the composer of a treatise
罗汉 羅漢 luóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
滿 mǎn Full
满字 滿字 mǎnzì the complete word
miào Wonderful
妙觉 妙覺 miào jué self-enlightenment to enlighten others / wonderous awakening
妙理 miào lǐ a suble principle / a wonderous principle
miè the cessation of suffering
灭罪 滅罪 mièzuì erase karma from sins
祕密教 mìmì jiào secret teachings
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
to rub a monk's head for taking a vow
摩诃般若 摩訶般若 móhē bōrě great wisdom / mahāprajñā
能诠 能詮 néng quán able to explain the Buddha's teachings
pǐn chapter / varga
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七佛 Qī Fó Seven Buddhas / Seven Past Buddhas / Seven Manushi Buddhas / saptatathāgata
前世 qián shì former lives
契经 契經 qìjīng a sutra / a sūtra / a scripture / a discourse
qīng Clear
情识 情識 qíng shí emotional discrimination
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
乞食 qǐshí Begging for Food
clinging / grasping /upādāna
realm / destination
权实 權實 quán shí the expedient and the ultimately true
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
róng Tolerance
Thus
如法 rú fǎ In Accord With
入涅槃 rù nièpán to enter Nirvāṇa
如影随形 如影隨形 rú yǐng suí xíng like shadows following the body
ruò re
bodhisattva
三谛 三諦 sān dì three truths
三界外 sān jiè wài outside the three dharma realms
三乘 sān shèng
 1. three vehicles / triyāna / triyana
 2. Three Vehicles
三菩提 sānpútí saṃbodhi / complete enlightenment
form / matter
色声 色聲 sè shēng the visible and the audible
sēng
 1. a monk
 2. saṅgha / saṃgha / Buddhist community
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
shàn meditative concentration / dhyāna / jhāna
善见 善見 shàn jiàn skillful vision / keen sighted
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上人 shàngrén
 1. shangren / senior monastic
 2. supreme teacher
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shēn body / kāya
舍那 shènà
 1. śāṇa / a robe / a garment
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
阇那 闍那 shénà jnana
shēng birth
生法 shēng fǎ sentient beings and dharmas
圣教 聖教 shèngjiāo sacred teachings
声闻缘觉 聲聞緣覺 shēngwén yuánjué Śrāvakas and Pratyekabuddhas
身命 shēnmìng body and life
shì the meaning of a word / relating to the phenomenal world
shí Real
shī master
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
十地 shí dì Ten Grounds of Bodhisattva Path / Ten Grounds / the ten grounds of the bodhisattva path / daśabhūmi
十二部经 十二部經 shí èr bù jīng Twelve Divisions of Sutras / dvādaśaṅga / the twelve divisions of Buddhist literature
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
实智 實智 shí zhì
 1. knowledge of reality
 2. true wisdom
十八界 shíbājiè eighteen realms
世谛 世諦 shìdì saṃvṛtisatya / conventional truth / relative truth mundane truth
十二入 shíèr rù āyatana / ayatana/ twelve sense bases / twelve sense-media / twelve bases of cognition
十二部 shíèrbù Twelve Divisions of Sutras
实法 實法 shífǎ true teachings
世间 世間 shìjiān world
实相般若 實相般若 shíxiàng bōrě prajna of true reality
shòu feelings / sensations
受法 shòu fǎ to receive the precept
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
 1. volition / cetanā
 2. Think
temple / monastery / vihāra
四谛 四諦 sì dì the fourfold noble truth / four noble truths
四句 sì jù four verses / four phrases
四无碍 四無礙 sì wúài the four unhindered powers of understanding
四修 sì xiū four kinds of cultivation
四真谛 四真諦 sì zhēn dì the fourfold noble truth / four noble truths
四重 sì zhòng four grave prohibitions
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
所得 suǒdé acquire
所行 suǒxíng actions / practice
tán dana / the practice of giving / generosity
昙摩 曇摩 tánmó dharma
昙无 曇無 tánwú dharma
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
体大 體大 tǐ dà great in substance
天人 tiānrén Heavenly Beings
天台四教 tiāntái sì jiào four types of transformative teaching as classified by the Tiantai school / Tiantai sijiao
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
醍醐 tíhú clarified butter
体性 體性 tǐxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
体用 體用 tǐyòng
 1. the substance of an entity
 2. Essence and Influence
tōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
通教 tōng jiào common teachings / tongjiao
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
万法 萬法 wàn fǎ myriad phenomena / all things
万行 萬行 wànxíng all methods for salvation
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
文理 wén lǐ exegisis and doctrine
self / ātman / attan
我见 我見 wǒ jiàn the view of a self
我身 wǒshēn I / myself
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
Enlightenment
无得 無得 wú dé Non-Attainment
无二 無二 wú èr advaya / nonduality / not two
五方便 wǔ fāngbiàn twenty five skillful means
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五家 wǔ jiā Five Houses / Five Chan schools of Buddhism
五戒 wǔ jiè the five precepts
五明 wǔ míng five sciences / mastery of the five sciences / five kinds of wisdom
五逆 wǔ nì pañca-ānantarya-karma / Five Great Violations / Five Cardinal Sins / the five heinous crimes
五事 wǔ shì five dharmas / five categories
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无比法 無比法 wúbìfǎ incomparable truth
无常 無常 wúcháng
 1. impermanence / anitya / anicca
 2. impermanence
五尘 五塵 wǔchén objects of the five senses
无间 無間 wújiān
 1. avīci / interminable / incessant
 2. No Distance
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量光明 無量光明 wúliàng guāngmíng boundless light
无漏 無漏 wúlòu
 1. having no passion or delusion
 2. Untainted
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
五品 wǔpǐn five grades
无生 無生 wúshēng
 1. anutpāda / unproduced / non-arising
 2. No-Birth
五时 五時 wǔshí five periods as classified by Tiantai / Tiantai wushi
无为 無為 wúwèi
 1. unconditioned / asaṃskṛta
 2. Non-Doing
无我 無我 wúwǒ selflessness / non-self / anātman / anattā
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
五阴 五陰 wǔyīn five aggregates / five skandhas / five groups of existence / five groups of clinging
latent tendencies / predisposition
xián bhadra
显教 顯教 xiǎn jiāo exoteric teachings
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
香积 香積 xiāng jī Fragrance Accumulation
相应 相應 xiāngyìng
 1. concomitant
 2. response, correspond
仙人 xiānrén a sage
显正 顯正 xiǎnzhèng to be upright in character
小品 xiǎopǐn short version
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
行人 xíngrén Practitioner
习气 習氣 xíqì
 1. vāsanā / latent tendencies / predisposition
 2. habitual tendency
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修多罗 修多羅 xiūduōluó sūtra / sutta
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xué a learner
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
upadhi / bonds / substratum
Buddhism
Righteousness
manas / mind / mentation
一佛 yī fó one Buddha
一念 yī niàn
 1. one moment / one instant
 2. one thought
 3. one thought
疑网 疑網 yí wǎng a web of doubt
一法 yīfǎ one dharma / one thing
一家 yījiā same family
一境 yījìng one realm
yīn an aggregate / a group
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yìng to accept
因果 yīnguǒ
 1. hetuphala / cause and effect
 2. cause and effect
音声 音聲 yīnshēng sound
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一品 yīpǐn a chapter
一往 yīwǎng one passage / one time
yòng yong / function / application
用大 yòng dà great in function
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
yōu you
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuán Origin
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
yuàn a vow
缘觉 緣覺 yuánjué
 1. Pratyekabuddha Realm / Pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
缘起 緣起 yuánqǐ
 1. dependent origination / conditioned origination / dependent arising
 2. Dependent Origination
造论 造論 zàolùn composed the treatise
koan / kōan / gong'an
zháo to attach / to grasp
zhēn True
真性 zhēn xìng inherent nature / essence / true nature / dharmatā
zhèng Righteous
zhèng realization / adhigama
正教 zhèng jiāo correct teaching
正法 zhèngfǎ
 1. Right Dharma / Saddharma
 2. Age of Right Dharma / The Period of the True Dharma
 3. Righteous Dharma
真实 真實 zhēnshí true reality
zhǐ calm abiding / cessation / śamatha
zhī Understanding
zhì Wisdom
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
中道 zhōng dào
 1. the middle way
 2. Middle Way
种智 種智 zhǒng zhì knowledge of the seed or cause of all phenomena
中流 zhōngliú Middle Stream Monthly
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生说 眾生說 zhòngshēng shuō to explain a sūtra to many people
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù abbot
zhù to attach / to abide / to dwell
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
住世 zhù shì abide in the world
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
竺法 zhúfǎ Dharma / Buddhist doctrine
zōng
 1. school / sect
 2. thesis / conclusion / tenet / siddhānta
Contented
作佛 zuò fó to become a Buddha