Glossary and Vocabulary for Lushan Lian Zong Bao Jian 廬山蓮宗寶鑑, Scroll 5

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 84 zhī to go 妙應於色聲之境
2 84 zhī to arrive; to go 妙應於色聲之境
3 84 zhī is 妙應於色聲之境
4 84 zhī to use 妙應於色聲之境
5 84 zhī Zhi 妙應於色聲之境
6 54 xìn to believe; to trust 信此圓談事無不達
7 54 xìn a letter 信此圓談事無不達
8 54 xìn evidence 信此圓談事無不達
9 54 xìn faith; confidence 信此圓談事無不達
10 54 xìn honest; sincere; true 信此圓談事無不達
11 54 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 信此圓談事無不達
12 54 xìn an official holding a document 信此圓談事無不達
13 54 xìn a gift 信此圓談事無不達
14 54 xìn credit 信此圓談事無不達
15 54 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 信此圓談事無不達
16 54 xìn news; a message 信此圓談事無不達
17 54 xìn arsenic 信此圓談事無不達
18 54 xìn Faith 信此圓談事無不達
19 54 xìn faith; confidence 信此圓談事無不達
20 54 ya 其疑也
21 48 zhě ca 菩薩聲聞生彼者無量無數
22 39 Buddha; Awakened One 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
23 39 relating to Buddhism 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
24 39 a statue or image of a Buddha 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
25 39 a Buddhist text 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
26 39 to touch; to stroke 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
27 39 Buddha 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
28 39 Buddha; Awakened One 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
29 36 infix potential marker 順水乘船不勞自力
30 35 ér Kangxi radical 126 是乃廣長舌覆而同贊
31 35 ér as if; to seem like 是乃廣長舌覆而同贊
32 35 néng can; able 是乃廣長舌覆而同贊
33 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是乃廣長舌覆而同贊
34 35 ér to arrive; up to 是乃廣長舌覆而同贊
35 33 shēng to be born; to give birth 菩薩聲聞生彼者無量無數
36 33 shēng to live 菩薩聲聞生彼者無量無數
37 33 shēng raw 菩薩聲聞生彼者無量無數
38 33 shēng a student 菩薩聲聞生彼者無量無數
39 33 shēng life 菩薩聲聞生彼者無量無數
40 33 shēng to produce; to give rise 菩薩聲聞生彼者無量無數
41 33 shēng alive 菩薩聲聞生彼者無量無數
42 33 shēng a lifetime 菩薩聲聞生彼者無量無數
43 33 shēng to initiate; to become 菩薩聲聞生彼者無量無數
44 33 shēng to grow 菩薩聲聞生彼者無量無數
45 33 shēng unfamiliar 菩薩聲聞生彼者無量無數
46 33 shēng not experienced 菩薩聲聞生彼者無量無數
47 33 shēng hard; stiff; strong 菩薩聲聞生彼者無量無數
48 33 shēng having academic or professional knowledge 菩薩聲聞生彼者無量無數
49 33 shēng a male role in traditional theatre 菩薩聲聞生彼者無量無數
50 33 shēng gender 菩薩聲聞生彼者無量無數
51 33 shēng to develop; to grow 菩薩聲聞生彼者無量無數
52 33 shēng to set up 菩薩聲聞生彼者無量無數
53 33 shēng a prostitute 菩薩聲聞生彼者無量無數
54 33 shēng a captive 菩薩聲聞生彼者無量無數
55 33 shēng a gentleman 菩薩聲聞生彼者無量無數
56 33 shēng Kangxi radical 100 菩薩聲聞生彼者無量無數
57 33 shēng unripe 菩薩聲聞生彼者無量無數
58 33 shēng nature 菩薩聲聞生彼者無量無數
59 33 shēng to inherit; to succeed 菩薩聲聞生彼者無量無數
60 33 shēng destiny 菩薩聲聞生彼者無量無數
61 33 shēng birth 菩薩聲聞生彼者無量無數
62 29 Kangxi radical 71 既無真實
63 29 to not have; without 既無真實
64 29 mo 既無真實
65 29 to not have 既無真實
66 29 Wu 既無真實
67 29 mo 既無真實
68 26 淨土 jìng tǔ pure land 求生淨土則
69 26 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 求生淨土則
70 26 淨土 jìng tǔ pure land 求生淨土則
71 24 yún cloud 經云
72 24 yún Yunnan 經云
73 24 yún Yun 經云
74 24 yún to say 經云
75 24 yún to have 經云
76 24 yún cloud; megha 經云
77 24 yún to say; iti 經云
78 23 往生 wǎng shēng to be reborn 願力接引往生乎
79 23 往生 wǎng shēng a future life 願力接引往生乎
80 23 xīn heart [organ] 蓋以利生之喜捨心增
81 23 xīn Kangxi radical 61 蓋以利生之喜捨心增
82 23 xīn mind; consciousness 蓋以利生之喜捨心增
83 23 xīn the center; the core; the middle 蓋以利生之喜捨心增
84 23 xīn one of the 28 star constellations 蓋以利生之喜捨心增
85 23 xīn heart 蓋以利生之喜捨心增
86 23 xīn emotion 蓋以利生之喜捨心增
87 23 xīn intention; consideration 蓋以利生之喜捨心增
88 23 xīn disposition; temperament 蓋以利生之喜捨心增
89 23 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 蓋以利生之喜捨心增
90 23 Qi 其疑也
91 22 念佛 niàn Fó to chant Buddha's name 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
92 22 念佛 niàn fó to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
93 21 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 若人心念要去身則隨去
94 21 a grade; a level 若人心念要去身則隨去
95 21 an example; a model 若人心念要去身則隨去
96 21 a weighing device 若人心念要去身則隨去
97 21 to grade; to rank 若人心念要去身則隨去
98 21 to copy; to imitate; to follow 若人心念要去身則隨去
99 21 to do 若人心念要去身則隨去
100 21 koan; kōan; gong'an 若人心念要去身則隨去
101 20 wéi to act as; to serve 佛為
102 20 wéi to change into; to become 佛為
103 20 wéi to be; is 佛為
104 20 wéi to do 佛為
105 20 wèi to support; to help 佛為
106 20 wéi to govern 佛為
107 20 to doubt; to disbelieve 深種疑
108 20 to suspect; to wonder 深種疑
109 20 puzzled 深種疑
110 20 to hesitate 深種疑
111 20 to fix; to determine 深種疑
112 20 to copy; to immitate; to emulate 深種疑
113 20 to be strange 深種疑
114 20 to dread; to be scared 深種疑
115 20 doubt; uncertainty; skepticism; vicikitsā; vicikicchā 深種疑
116 19 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 匪夙生之有幸豈得遇於斯
117 19 děi to want to; to need to 匪夙生之有幸豈得遇於斯
118 19 děi must; ought to 匪夙生之有幸豈得遇於斯
119 19 de 匪夙生之有幸豈得遇於斯
120 19 de infix potential marker 匪夙生之有幸豈得遇於斯
121 19 to result in 匪夙生之有幸豈得遇於斯
122 19 to be proper; to fit; to suit 匪夙生之有幸豈得遇於斯
123 19 to be satisfied 匪夙生之有幸豈得遇於斯
124 19 to be finished 匪夙生之有幸豈得遇於斯
125 19 děi satisfying 匪夙生之有幸豈得遇於斯
126 19 to contract 匪夙生之有幸豈得遇於斯
127 19 to hear 匪夙生之有幸豈得遇於斯
128 19 to have; there is 匪夙生之有幸豈得遇於斯
129 19 marks time passed 匪夙生之有幸豈得遇於斯
130 19 obtain; attain; prāpta 匪夙生之有幸豈得遇於斯
131 18 rén person; people; a human being 人醫王能救一切病
132 18 rén Kangxi radical 9 人醫王能救一切病
133 18 rén a kind of person 人醫王能救一切病
134 18 rén everybody 人醫王能救一切病
135 18 rén adult 人醫王能救一切病
136 18 rén somebody; others 人醫王能救一切病
137 18 rén an upright person 人醫王能救一切病
138 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 人醫王能救一切病
139 17 to be near by; to be close to 所以道迷即眾生
140 17 at that time 所以道迷即眾生
141 17 to be exactly the same as; to be thus 所以道迷即眾生
142 17 supposed; so-called 所以道迷即眾生
143 17 to arrive at; to ascend 所以道迷即眾生
144 16 to use; to grasp 蓋以利生之喜捨心增
145 16 to rely on 蓋以利生之喜捨心增
146 16 to regard 蓋以利生之喜捨心增
147 16 to be able to 蓋以利生之喜捨心增
148 16 to order; to command 蓋以利生之喜捨心增
149 16 used after a verb 蓋以利生之喜捨心增
150 16 a reason; a cause 蓋以利生之喜捨心增
151 16 Israel 蓋以利生之喜捨心增
152 16 Yi 蓋以利生之喜捨心增
153 16 use; yogena 蓋以利生之喜捨心增
154 16 to go; to 妙應於色聲之境
155 16 to rely on; to depend on 妙應於色聲之境
156 16 Yu 妙應於色聲之境
157 16 a crow 妙應於色聲之境
158 15 néng can; able 淺智之刃莫能揮
159 15 néng ability; capacity 淺智之刃莫能揮
160 15 néng a mythical bear-like beast 淺智之刃莫能揮
161 15 néng energy 淺智之刃莫能揮
162 15 néng function; use 淺智之刃莫能揮
163 15 néng talent 淺智之刃莫能揮
164 15 néng expert at 淺智之刃莫能揮
165 15 néng to be in harmony 淺智之刃莫能揮
166 15 néng to tend to; to care for 淺智之刃莫能揮
167 15 néng to reach; to arrive at 淺智之刃莫能揮
168 15 néng to be able; śak 淺智之刃莫能揮
169 15 如是說 rú shì shuō Thus Said 大寶積經如是說
170 15 to carry on the shoulder
171 15 what
172 15 He
173 14 niàn to read aloud 若人心念要去身則隨去
174 14 niàn to remember; to expect 若人心念要去身則隨去
175 14 niàn to miss 若人心念要去身則隨去
176 14 niàn to consider 若人心念要去身則隨去
177 14 niàn to recite; to chant 若人心念要去身則隨去
178 14 niàn to show affection for 若人心念要去身則隨去
179 14 niàn a thought; an idea 若人心念要去身則隨去
180 14 niàn twenty 若人心念要去身則隨去
181 14 niàn memory 若人心念要去身則隨去
182 14 niàn an instant 若人心念要去身則隨去
183 14 niàn Nian 若人心念要去身則隨去
184 14 niàn mindfulness; smrti 若人心念要去身則隨去
185 14 niàn a thought; citta 若人心念要去身則隨去
186 13 can; may; permissible 舟石可濟獄火頓消
187 13 to approve; to permit 舟石可濟獄火頓消
188 13 to be worth 舟石可濟獄火頓消
189 13 to suit; to fit 舟石可濟獄火頓消
190 13 khan 舟石可濟獄火頓消
191 13 to recover 舟石可濟獄火頓消
192 13 to act as 舟石可濟獄火頓消
193 13 to be worth; to deserve 舟石可濟獄火頓消
194 13 used to add emphasis 舟石可濟獄火頓消
195 13 beautiful 舟石可濟獄火頓消
196 13 Ke 舟石可濟獄火頓消
197 13 can; may; śakta 舟石可濟獄火頓消
198 13 zhōng middle 火宅焰中焚燒而
199 13 zhōng medium; medium sized 火宅焰中焚燒而
200 13 zhōng China 火宅焰中焚燒而
201 13 zhòng to hit the mark 火宅焰中焚燒而
202 13 zhōng midday 火宅焰中焚燒而
203 13 zhōng inside 火宅焰中焚燒而
204 13 zhōng during 火宅焰中焚燒而
205 13 zhōng Zhong 火宅焰中焚燒而
206 13 zhōng intermediary 火宅焰中焚燒而
207 13 zhōng half 火宅焰中焚燒而
208 13 zhòng to reach; to attain 火宅焰中焚燒而
209 13 zhòng to suffer; to infect 火宅焰中焚燒而
210 13 zhòng to obtain 火宅焰中焚燒而
211 13 zhòng to pass an exam 火宅焰中焚燒而
212 13 zhōng middle 火宅焰中焚燒而
213 12 jīng to go through; to experience 諸餘經盡而獨留
214 12 jīng a sutra; a scripture 諸餘經盡而獨留
215 12 jīng warp 諸餘經盡而獨留
216 12 jīng longitude 諸餘經盡而獨留
217 12 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 諸餘經盡而獨留
218 12 jīng a woman's period 諸餘經盡而獨留
219 12 jīng to bear; to endure 諸餘經盡而獨留
220 12 jīng to hang; to die by hanging 諸餘經盡而獨留
221 12 jīng classics 諸餘經盡而獨留
222 12 jīng to be frugal; to save 諸餘經盡而獨留
223 12 jīng a classic; a scripture; canon 諸餘經盡而獨留
224 12 jīng a standard; a norm 諸餘經盡而獨留
225 12 jīng a section of a Confucian work 諸餘經盡而獨留
226 12 jīng to measure 諸餘經盡而獨留
227 12 jīng human pulse 諸餘經盡而獨留
228 12 jīng menstruation; a woman's period 諸餘經盡而獨留
229 12 jīng sutra; discourse 諸餘經盡而獨留
230 12 信心 xìnxīn confidence 興信心難
231 12 信心 xìnxīn belief; faith 興信心難
232 12 信心 xìnxīn Faith 興信心難
233 11 dìng to decide 信憑經中佛說念佛定生淨土
234 11 dìng certainly; definitely 信憑經中佛說念佛定生淨土
235 11 dìng to determine 信憑經中佛說念佛定生淨土
236 11 dìng to calm down 信憑經中佛說念佛定生淨土
237 11 dìng to set; to fix 信憑經中佛說念佛定生淨土
238 11 dìng to book; to subscribe to; to order 信憑經中佛說念佛定生淨土
239 11 dìng still 信憑經中佛說念佛定生淨土
240 11 dìng Concentration 信憑經中佛說念佛定生淨土
241 11 dìng meditative concentration; meditation 信憑經中佛說念佛定生淨土
242 11 xíng to walk 行相應
243 11 xíng capable; competent 行相應
244 11 háng profession 行相應
245 11 xíng Kangxi radical 144 行相應
246 11 xíng to travel 行相應
247 11 xìng actions; conduct 行相應
248 11 xíng to do; to act; to practice 行相應
249 11 xíng all right; OK; okay 行相應
250 11 háng horizontal line 行相應
251 11 héng virtuous deeds 行相應
252 11 hàng a line of trees 行相應
253 11 hàng bold; steadfast 行相應
254 11 xíng to move 行相應
255 11 xíng to put into effect; to implement 行相應
256 11 xíng travel 行相應
257 11 xíng to circulate 行相應
258 11 xíng running script; running script 行相應
259 11 xíng temporary 行相應
260 11 háng rank; order 行相應
261 11 háng a business; a shop 行相應
262 11 xíng to depart; to leave 行相應
263 11 xíng to experience 行相應
264 11 xíng path; way 行相應
265 11 xíng xing; ballad 行相應
266 11 xíng Xing 行相應
267 11 xíng Practice 行相應
268 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行相應
269 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行相應
270 11 yuàn to hope; to wish; to desire 況復慈光願攝佛力
271 11 yuàn hope 況復慈光願攝佛力
272 11 yuàn to be ready; to be willing 況復慈光願攝佛力
273 11 yuàn to ask for; to solicit 況復慈光願攝佛力
274 11 yuàn a vow 況復慈光願攝佛力
275 11 yuàn diligent; attentive 況復慈光願攝佛力
276 11 yuàn to prefer; to select 況復慈光願攝佛力
277 11 yuàn to admire 況復慈光願攝佛力
278 11 yuàn a vow; pranidhana 況復慈光願攝佛力
279 10 yán to speak; to say; said 雖曰修行未嘗言
280 10 yán language; talk; words; utterance; speech 雖曰修行未嘗言
281 10 yán Kangxi radical 149 雖曰修行未嘗言
282 10 yán phrase; sentence 雖曰修行未嘗言
283 10 yán a word; a syllable 雖曰修行未嘗言
284 10 yán a theory; a doctrine 雖曰修行未嘗言
285 10 yán to regard as 雖曰修行未嘗言
286 10 yán to act as 雖曰修行未嘗言
287 10 yán speech; vāc 雖曰修行未嘗言
288 10 yán speak; vad 雖曰修行未嘗言
289 10 suǒ a few; various; some 凡我同盟切須深信諸佛所說
290 10 suǒ a place; a location 凡我同盟切須深信諸佛所說
291 10 suǒ indicates a passive voice 凡我同盟切須深信諸佛所說
292 10 suǒ an ordinal number 凡我同盟切須深信諸佛所說
293 10 suǒ meaning 凡我同盟切須深信諸佛所說
294 10 suǒ garrison 凡我同盟切須深信諸佛所說
295 10 suǒ place; pradeśa 凡我同盟切須深信諸佛所說
296 10 zhī to know 盡貪生而兀兀孰解知歸
297 10 zhī to comprehend 盡貪生而兀兀孰解知歸
298 10 zhī to inform; to tell 盡貪生而兀兀孰解知歸
299 10 zhī to administer 盡貪生而兀兀孰解知歸
300 10 zhī to distinguish; to discern 盡貪生而兀兀孰解知歸
301 10 zhī to be close friends 盡貪生而兀兀孰解知歸
302 10 zhī to feel; to sense; to perceive 盡貪生而兀兀孰解知歸
303 10 zhī to receive; to entertain 盡貪生而兀兀孰解知歸
304 10 zhī knowledge 盡貪生而兀兀孰解知歸
305 10 zhī consciousness; perception 盡貪生而兀兀孰解知歸
306 10 zhī a close friend 盡貪生而兀兀孰解知歸
307 10 zhì wisdom 盡貪生而兀兀孰解知歸
308 10 zhì Zhi 盡貪生而兀兀孰解知歸
309 10 zhī Understanding 盡貪生而兀兀孰解知歸
310 10 zhī know; jña 盡貪生而兀兀孰解知歸
311 10 nán difficult; arduous; hard 過去生死却石難窮
312 10 nán to put someone in a difficult position; to have difficulty 過去生死却石難窮
313 10 nán hardly possible; unable 過去生死却石難窮
314 10 nàn disaster; calamity 過去生死却石難窮
315 10 nàn enemy; foe 過去生死却石難窮
316 10 nán bad; unpleasant 過去生死却石難窮
317 10 nàn to blame; to rebuke 過去生死却石難窮
318 10 nàn to object to; to argue against 過去生死却石難窮
319 10 nàn to reject; to repudiate 過去生死却石難窮
320 10 nán inopportune; aksana 過去生死却石難窮
321 10 yòu Kangxi radical 29 又有本誓
322 10 fēi Kangxi radical 175 聖境非虛佛言不妄
323 10 fēi wrong; bad; untruthful 聖境非虛佛言不妄
324 10 fēi different 聖境非虛佛言不妄
325 10 fēi to not be; to not have 聖境非虛佛言不妄
326 10 fēi to violate; to be contrary to 聖境非虛佛言不妄
327 10 fēi Africa 聖境非虛佛言不妄
328 10 fēi to slander 聖境非虛佛言不妄
329 10 fěi to avoid 聖境非虛佛言不妄
330 10 fēi must 聖境非虛佛言不妄
331 10 fēi an error 聖境非虛佛言不妄
332 10 fēi a problem; a question 聖境非虛佛言不妄
333 10 fēi evil 聖境非虛佛言不妄
334 10 to go 若人心念要去身則隨去
335 10 to remove; to wipe off; to eliminate 若人心念要去身則隨去
336 10 to be distant 若人心念要去身則隨去
337 10 to leave 若人心念要去身則隨去
338 10 to play a part 若人心念要去身則隨去
339 10 to abandon; to give up 若人心念要去身則隨去
340 10 to die 若人心念要去身則隨去
341 10 previous; past 若人心念要去身則隨去
342 10 to send out; to issue; to drive away 若人心念要去身則隨去
343 10 falling tone 若人心念要去身則隨去
344 10 to lose 若人心念要去身則隨去
345 10 Qu 若人心念要去身則隨去
346 10 go; gati 若人心念要去身則隨去
347 9 shí ten 從是西方過迢迢十
348 9 shí Kangxi radical 24 從是西方過迢迢十
349 9 shí tenth 從是西方過迢迢十
350 9 shí complete; perfect 從是西方過迢迢十
351 9 shí ten; daśa 從是西方過迢迢十
352 9 彌陀 Mítuó Amitabha 自性彌陀圓融一智
353 9 彌陀 Mítuó Amitābha 自性彌陀圓融一智
354 9 zāi to start
355 9 Kangxi radical 132 自處餘殃
356 9 Zi 自處餘殃
357 9 a nose 自處餘殃
358 9 the beginning; the start 自處餘殃
359 9 origin 自處餘殃
360 9 to employ; to use 自處餘殃
361 9 to be 自處餘殃
362 9 self; soul; ātman 自處餘殃
363 9 shēn human body; torso 若人心念要去身則隨去
364 9 shēn Kangxi radical 158 若人心念要去身則隨去
365 9 shēn self 若人心念要去身則隨去
366 9 shēn life 若人心念要去身則隨去
367 9 shēn an object 若人心念要去身則隨去
368 9 shēn a lifetime 若人心念要去身則隨去
369 9 shēn moral character 若人心念要去身則隨去
370 9 shēn status; identity; position 若人心念要去身則隨去
371 9 shēn pregnancy 若人心念要去身則隨去
372 9 juān India 若人心念要去身則隨去
373 9 shēn body; kaya 若人心念要去身則隨去
374 9 desire 心念欲住身則
375 9 to desire; to wish 心念欲住身則
376 9 to desire; to intend 心念欲住身則
377 9 lust 心念欲住身則
378 9 desire; intention; wish; kāma 心念欲住身則
379 9 to complete; to finish 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
380 9 Ji 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
381 9 gài a lid; top; cover 蓋以利生之喜捨心增
382 9 gài to build 蓋以利生之喜捨心增
383 9 Ge 蓋以利生之喜捨心增
384 9 gài probably; about 蓋以利生之喜捨心增
385 9 gài to cover; to hide; to protect 蓋以利生之喜捨心增
386 9 gài an umbrella; a canopy 蓋以利生之喜捨心增
387 9 gài a shell 蓋以利生之喜捨心增
388 9 gài sogon grass 蓋以利生之喜捨心增
389 9 gài to add to 蓋以利生之喜捨心增
390 9 gài to surpass; to overshadow; to overarch 蓋以利生之喜捨心增
391 9 gài to chatter 蓋以利生之喜捨心增
392 9 Ge 蓋以利生之喜捨心增
393 9 gài a roof; thatched roofing 蓋以利生之喜捨心增
394 9 gài to respect; to uphold 蓋以利生之喜捨心增
395 9 gài a crest 蓋以利生之喜捨心增
396 9 gài a hindrance; an obstacle; nivāraṇa; nīvaraṇāni 蓋以利生之喜捨心增
397 9 xiàng to observe; to assess 相現
398 9 xiàng appearance; portrait; picture 相現
399 9 xiàng countenance; personage; character; disposition 相現
400 9 xiàng to aid; to help 相現
401 9 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 相現
402 9 xiàng a sign; a mark; appearance 相現
403 9 xiāng alternately; in turn 相現
404 9 xiāng Xiang 相現
405 9 xiāng form substance 相現
406 9 xiāng to express 相現
407 9 xiàng to choose 相現
408 9 xiāng Xiang 相現
409 9 xiāng an ancient musical instrument 相現
410 9 xiāng the seventh lunar month 相現
411 9 xiāng to compare 相現
412 9 xiàng to divine 相現
413 9 xiàng to administer 相現
414 9 xiàng helper for a blind person 相現
415 9 xiāng rhythm [music] 相現
416 9 xiāng the upper frets of a pipa 相現
417 9 xiāng coralwood 相現
418 9 xiàng ministry 相現
419 9 xiàng to supplement; to enhance 相現
420 9 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 相現
421 9 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 相現
422 9 xiàng sign; mark; liṅga 相現
423 9 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 相現
424 8 yuē to speak; to say 或問之曰
425 8 yuē Kangxi radical 73 或問之曰
426 8 yuē to be called 或問之曰
427 8 jiàn to see 見世
428 8 jiàn opinion; view; understanding 見世
429 8 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 見世
430 8 jiàn refer to; for details see 見世
431 8 jiàn to appear 見世
432 8 jiàn to meet 見世
433 8 jiàn to receive (a guest) 見世
434 8 jiàn let me; kindly 見世
435 8 jiàn Jian 見世
436 8 xiàn to appear 見世
437 8 xiàn to introduce 見世
438 8 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 見世
439 8 chù a place; location; a spot; a point 自處餘殃
440 8 chǔ to reside; to live; to dwell 自處餘殃
441 8 chù an office; a department; a bureau 自處餘殃
442 8 chù a part; an aspect 自處餘殃
443 8 chǔ to be in; to be in a position of 自處餘殃
444 8 chǔ to get along with 自處餘殃
445 8 chǔ to deal with; to manage 自處餘殃
446 8 chǔ to punish; to sentence 自處餘殃
447 8 chǔ to stop; to pause 自處餘殃
448 8 chǔ to be associated with 自處餘殃
449 8 chǔ to situate; to fix a place for 自處餘殃
450 8 chǔ to occupy; to control 自處餘殃
451 8 chù circumstances; situation 自處餘殃
452 8 chù an occasion; a time 自處餘殃
453 8 西方 xīfāng the West 故佛世尊指西方示韋提之妙
454 8 西方 xīfāng west side 故佛世尊指西方示韋提之妙
455 8 西方 xīfāng the Western [Pureland] 故佛世尊指西方示韋提之妙
456 8 西方 xīfāng Xifang 故佛世尊指西方示韋提之妙
457 8 西方 xīfāng West 故佛世尊指西方示韋提之妙
458 8 wén to hear 不聞不
459 8 wén Wen 不聞不
460 8 wén sniff at; to smell 不聞不
461 8 wén to be widely known 不聞不
462 8 wén to confirm; to accept 不聞不
463 8 wén information 不聞不
464 8 wèn famous; well known 不聞不
465 8 wén knowledge; learning 不聞不
466 8 wèn popularity; prestige; reputation 不聞不
467 8 wén to question 不聞不
468 8 wén hearing; śruti 不聞不
469 8 正信 zhèngxìn Right Faith 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
470 8 正信 zhèngxìn proper belief 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
471 7 wèi Eighth earthly branch 念未十聲見佛
472 7 wèi 1-3 p.m. 念未十聲見佛
473 7 wèi to taste 念未十聲見佛
474 7 quàn to advise; to urge; to exhort; to persuade 是釋迦本師勸信處
475 7 quàn to encourage 是釋迦本師勸信處
476 7 quàn excitation; samādāpana 是釋迦本師勸信處
477 7 shàn virtuous; wholesome; benevolent; well-disposed 皆由善力微
478 7 shàn happy 皆由善力微
479 7 shàn good 皆由善力微
480 7 shàn kind-hearted 皆由善力微
481 7 shàn to be skilled at something 皆由善力微
482 7 shàn familiar 皆由善力微
483 7 shàn to repair 皆由善力微
484 7 shàn to admire 皆由善力微
485 7 shàn to praise 皆由善力微
486 7 shàn Shan 皆由善力微
487 7 shàn kusala; virtuous 皆由善力微
488 7 to ferry 舟石可濟獄火頓消
489 7 to aid 舟石可濟獄火頓消
490 7 to achieve; to succeed in attaining a goal 舟石可濟獄火頓消
491 7 completed crossing 舟石可濟獄火頓消
492 7 to add 舟石可濟獄火頓消
493 7 to benefit 舟石可濟獄火頓消
494 7 to use 舟石可濟獄火頓消
495 7 to stop 舟石可濟獄火頓消
496 7 Ji 舟石可濟獄火頓消
497 7 multiple 舟石可濟獄火頓消
498 7 Ji 舟石可濟獄火頓消
499 7 不能 bù néng cannot; must not; should not 不能救命盡者佛能度
500 7 一念 yī niàn one thought 一念信誠萬德因種

Frequencies of all Words

Top 1042

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 84 zhī him; her; them; that 妙應於色聲之境
2 84 zhī used between a modifier and a word to form a word group 妙應於色聲之境
3 84 zhī to go 妙應於色聲之境
4 84 zhī this; that 妙應於色聲之境
5 84 zhī genetive marker 妙應於色聲之境
6 84 zhī it 妙應於色聲之境
7 84 zhī in 妙應於色聲之境
8 84 zhī all 妙應於色聲之境
9 84 zhī and 妙應於色聲之境
10 84 zhī however 妙應於色聲之境
11 84 zhī if 妙應於色聲之境
12 84 zhī then 妙應於色聲之境
13 84 zhī to arrive; to go 妙應於色聲之境
14 84 zhī is 妙應於色聲之境
15 84 zhī to use 妙應於色聲之境
16 84 zhī Zhi 妙應於色聲之境
17 54 xìn to believe; to trust 信此圓談事無不達
18 54 xìn a letter 信此圓談事無不達
19 54 xìn evidence 信此圓談事無不達
20 54 xìn faith; confidence 信此圓談事無不達
21 54 xìn honest; sincere; true 信此圓談事無不達
22 54 xìn proof; a certificate; a receipt; a voucher 信此圓談事無不達
23 54 xìn an official holding a document 信此圓談事無不達
24 54 xìn willfully; randomly 信此圓談事無不達
25 54 xìn truly 信此圓談事無不達
26 54 xìn a gift 信此圓談事無不達
27 54 xìn credit 信此圓談事無不達
28 54 xìn on time; regularly 信此圓談事無不達
29 54 xìn to lodge in one place two or more nights in a row 信此圓談事無不達
30 54 xìn news; a message 信此圓談事無不達
31 54 xìn arsenic 信此圓談事無不達
32 54 xìn Faith 信此圓談事無不達
33 54 xìn faith; confidence 信此圓談事無不達
34 54 also; too 其疑也
35 54 a final modal particle indicating certainy or decision 其疑也
36 54 either 其疑也
37 54 even 其疑也
38 54 used to soften the tone 其疑也
39 54 used for emphasis 其疑也
40 54 used to mark contrast 其疑也
41 54 used to mark compromise 其疑也
42 54 ya 其疑也
43 48 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 菩薩聲聞生彼者無量無數
44 48 zhě that 菩薩聲聞生彼者無量無數
45 48 zhě nominalizing function word 菩薩聲聞生彼者無量無數
46 48 zhě used to mark a definition 菩薩聲聞生彼者無量無數
47 48 zhě used to mark a pause 菩薩聲聞生彼者無量無數
48 48 zhě topic marker; that; it 菩薩聲聞生彼者無量無數
49 48 zhuó according to 菩薩聲聞生彼者無量無數
50 48 zhě ca 菩薩聲聞生彼者無量無數
51 39 Buddha; Awakened One 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
52 39 relating to Buddhism 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
53 39 a statue or image of a Buddha 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
54 39 a Buddhist text 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
55 39 to touch; to stroke 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
56 39 Buddha 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
57 39 Buddha; Awakened One 惟佛一人力能救援既聞妙法宜植淨緣
58 36 not; no 順水乘船不勞自力
59 36 expresses that a certain condition cannot be acheived 順水乘船不勞自力
60 36 as a correlative 順水乘船不勞自力
61 36 no (answering a question) 順水乘船不勞自力
62 36 forms a negative adjective from a noun 順水乘船不勞自力
63 36 at the end of a sentence to form a question 順水乘船不勞自力
64 36 to form a yes or no question 順水乘船不勞自力
65 36 infix potential marker 順水乘船不勞自力
66 36 no; na 順水乘船不勞自力
67 35 ér and; as well as; but (not); yet (not) 是乃廣長舌覆而同贊
68 35 ér Kangxi radical 126 是乃廣長舌覆而同贊
69 35 ér you 是乃廣長舌覆而同贊
70 35 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 是乃廣長舌覆而同贊
71 35 ér right away; then 是乃廣長舌覆而同贊
72 35 ér but; yet; however; while; nevertheless 是乃廣長舌覆而同贊
73 35 ér if; in case; in the event that 是乃廣長舌覆而同贊
74 35 ér therefore; as a result; thus 是乃廣長舌覆而同贊
75 35 ér how can it be that? 是乃廣長舌覆而同贊
76 35 ér so as to 是乃廣長舌覆而同贊
77 35 ér only then 是乃廣長舌覆而同贊
78 35 ér as if; to seem like 是乃廣長舌覆而同贊
79 35 néng can; able 是乃廣長舌覆而同贊
80 35 ér whiskers on the cheeks; sideburns 是乃廣長舌覆而同贊
81 35 ér me 是乃廣長舌覆而同贊
82 35 ér to arrive; up to 是乃廣長舌覆而同贊
83 35 ér possessive 是乃廣長舌覆而同贊
84 33 shēng to be born; to give birth 菩薩聲聞生彼者無量無數
85 33 shēng to live 菩薩聲聞生彼者無量無數
86 33 shēng raw 菩薩聲聞生彼者無量無數
87 33 shēng a student 菩薩聲聞生彼者無量無數
88 33 shēng life 菩薩聲聞生彼者無量無數
89 33 shēng to produce; to give rise 菩薩聲聞生彼者無量無數
90 33 shēng alive 菩薩聲聞生彼者無量無數
91 33 shēng a lifetime 菩薩聲聞生彼者無量無數
92 33 shēng to initiate; to become 菩薩聲聞生彼者無量無數
93 33 shēng to grow 菩薩聲聞生彼者無量無數
94 33 shēng unfamiliar 菩薩聲聞生彼者無量無數
95 33 shēng not experienced 菩薩聲聞生彼者無量無數
96 33 shēng hard; stiff; strong 菩薩聲聞生彼者無量無數
97 33 shēng very; extremely 菩薩聲聞生彼者無量無數
98 33 shēng having academic or professional knowledge 菩薩聲聞生彼者無量無數
99 33 shēng a male role in traditional theatre 菩薩聲聞生彼者無量無數
100 33 shēng gender 菩薩聲聞生彼者無量無數
101 33 shēng to develop; to grow 菩薩聲聞生彼者無量無數
102 33 shēng to set up 菩薩聲聞生彼者無量無數
103 33 shēng a prostitute 菩薩聲聞生彼者無量無數
104 33 shēng a captive 菩薩聲聞生彼者無量無數
105 33 shēng a gentleman 菩薩聲聞生彼者無量無數
106 33 shēng Kangxi radical 100 菩薩聲聞生彼者無量無數
107 33 shēng unripe 菩薩聲聞生彼者無量無數
108 33 shēng nature 菩薩聲聞生彼者無量無數
109 33 shēng to inherit; to succeed 菩薩聲聞生彼者無量無數
110 33 shēng destiny 菩薩聲聞生彼者無量無數
111 33 shēng birth 菩薩聲聞生彼者無量無數
112 29 no 既無真實
113 29 Kangxi radical 71 既無真實
114 29 to not have; without 既無真實
115 29 has not yet 既無真實
116 29 mo 既無真實
117 29 do not 既無真實
118 29 not; -less; un- 既無真實
119 29 regardless of 既無真實
120 29 to not have 既無真實
121 29 um 既無真實
122 29 Wu 既無真實
123 29 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 既無真實
124 29 not; non- 既無真實
125 29 mo 既無真實
126 28 shì is; are; am; to be 是乃廣長舌覆而同贊
127 28 shì is exactly 是乃廣長舌覆而同贊
128 28 shì is suitable; is in contrast 是乃廣長舌覆而同贊
129 28 shì this; that; those 是乃廣長舌覆而同贊
130 28 shì really; certainly 是乃廣長舌覆而同贊
131 28 shì correct; yes; affirmative 是乃廣長舌覆而同贊
132 28 shì true 是乃廣長舌覆而同贊
133 28 shì is; has; exists 是乃廣長舌覆而同贊
134 28 shì used between repetitions of a word 是乃廣長舌覆而同贊
135 28 shì a matter; an affair 是乃廣長舌覆而同贊
136 28 shì Shi 是乃廣長舌覆而同贊
137 28 shì is; bhū 是乃廣長舌覆而同贊
138 28 shì this; idam 是乃廣長舌覆而同贊
139 26 this; these 信此圓談事無不達
140 26 in this way 信此圓談事無不達
141 26 otherwise; but; however; so 信此圓談事無不達
142 26 at this time; now; here 信此圓談事無不達
143 26 this; here; etad 信此圓談事無不達
144 26 淨土 jìng tǔ pure land 求生淨土則
145 26 淨土 Jìng Tǔ Pure Land 求生淨土則
146 26 淨土 jìng tǔ pure land 求生淨土則
147 24 yún cloud 經云
148 24 yún Yunnan 經云
149 24 yún Yun 經云
150 24 yún to say 經云
151 24 yún to have 經云
152 24 yún a particle with no meaning 經云
153 24 yún in this way 經云
154 24 yún cloud; megha 經云
155 24 yún to say; iti 經云
156 24 yǒu is; are; to exist 推門落臼豈有他
157 24 yǒu to have; to possess 推門落臼豈有他
158 24 yǒu indicates an estimate 推門落臼豈有他
159 24 yǒu indicates a large quantity 推門落臼豈有他
160 24 yǒu indicates an affirmative response 推門落臼豈有他
161 24 yǒu a certain; used before a person, time, or place 推門落臼豈有他
162 24 yǒu used to compare two things 推門落臼豈有他
163 24 yǒu used in a polite formula before certain verbs 推門落臼豈有他
164 24 yǒu used before the names of dynasties 推門落臼豈有他
165 24 yǒu a certain thing; what exists 推門落臼豈有他
166 24 yǒu multiple of ten and ... 推門落臼豈有他
167 24 yǒu abundant 推門落臼豈有他
168 24 yǒu purposeful 推門落臼豈有他
169 24 yǒu You 推門落臼豈有他
170 24 yǒu 1. existence; 2. becoming 推門落臼豈有他
171 24 yǒu becoming; bhava 推門落臼豈有他
172 23 往生 wǎng shēng to be reborn 願力接引往生乎
173 23 往生 wǎng shēng a future life 願力接引往生乎
174 23 xīn heart [organ] 蓋以利生之喜捨心增
175 23 xīn Kangxi radical 61 蓋以利生之喜捨心增
176 23 xīn mind; consciousness 蓋以利生之喜捨心增
177 23 xīn the center; the core; the middle 蓋以利生之喜捨心增
178 23 xīn one of the 28 star constellations 蓋以利生之喜捨心增
179 23 xīn heart 蓋以利生之喜捨心增
180 23 xīn emotion 蓋以利生之喜捨心增
181 23 xīn intention; consideration 蓋以利生之喜捨心增
182 23 xīn disposition; temperament 蓋以利生之喜捨心增
183 23 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 蓋以利生之喜捨心增
184 23 his; hers; its; theirs 其疑也
185 23 to add emphasis 其疑也
186 23 used when asking a question in reply to a question 其疑也
187 23 used when making a request or giving an order 其疑也
188 23 he; her; it; them 其疑也
189 23 probably; likely 其疑也
190 23 will 其疑也
191 23 may 其疑也
192 23 if 其疑也
193 23 or 其疑也
194 23 Qi 其疑也
195 23 he; her; it; saḥ; sā; tad 其疑也
196 22 念佛 niàn Fó to chant Buddha's name 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
197 22 念佛 niàn fó to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha 廬山蓮宗寶鑑念佛正信卷第五
198 21 otherwise; but; however 若人心念要去身則隨去
199 21 then 若人心念要去身則隨去
200 21 measure word for short sections of text 若人心念要去身則隨去
201 21 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 若人心念要去身則隨去
202 21 a grade; a level 若人心念要去身則隨去
203 21 an example; a model 若人心念要去身則隨去
204 21 a weighing device 若人心念要去身則隨去
205 21 to grade; to rank 若人心念要去身則隨去
206 21 to copy; to imitate; to follow 若人心念要去身則隨去
207 21 to do 若人心念要去身則隨去
208 21 only 若人心念要去身則隨去
209 21 immediately 若人心念要去身則隨去
210 21 then; moreover; atha 若人心念要去身則隨去
211 21 koan; kōan; gong'an 若人心念要去身則隨去
212 20 wèi for; to 佛為
213 20 wèi because of 佛為
214 20 wéi to act as; to serve 佛為
215 20 wéi to change into; to become 佛為
216 20 wéi to be; is 佛為
217 20 wéi to do 佛為
218 20 wèi for 佛為
219 20 wèi because of; for; to 佛為
220 20 wèi to 佛為
221 20 wéi in a passive construction 佛為
222 20 wéi forming a rehetorical question 佛為
223 20 wéi forming an adverb 佛為
224 20 wéi to add emphasis 佛為
225 20 wèi to support; to help 佛為
226 20 wéi to govern 佛為
227 20 to doubt; to disbelieve 深種疑
228 20 to suspect; to wonder 深種疑
229 20 puzzled 深種疑
230 20 to seem like 深種疑
231 20 to hesitate 深種疑
232 20 to fix; to determine 深種疑
233 20 to copy; to immitate; to emulate 深種疑
234 20 to be strange 深種疑
235 20 to dread; to be scared 深種疑
236 20 doubt; uncertainty; skepticism; vicikitsā; vicikicchā 深種疑
237 20 ruò to seem; to be like; as 若人心念要去身則隨去
238 20 ruò seemingly 若人心念要去身則隨去
239 20 ruò if 若人心念要去身則隨去
240 20 ruò you 若人心念要去身則隨去
241 20 ruò this; that 若人心念要去身則隨去
242 20 ruò and; or 若人心念要去身則隨去
243 20 ruò as for; pertaining to 若人心念要去身則隨去
244 20 pomegranite 若人心念要去身則隨去
245 20 ruò to choose 若人心念要去身則隨去
246 20 ruò to agree; to accord with; to conform to 若人心念要去身則隨去
247 20 ruò thus 若人心念要去身則隨去
248 20 ruò pollia 若人心念要去身則隨去
249 20 ruò Ruo 若人心念要去身則隨去
250 20 ruò only then 若人心念要去身則隨去
251 20 ja 若人心念要去身則隨去
252 20 jñā 若人心念要去身則隨去
253 19 de potential marker 匪夙生之有幸豈得遇於斯
254 19 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 匪夙生之有幸豈得遇於斯
255 19 děi must; ought to 匪夙生之有幸豈得遇於斯
256 19 děi to want to; to need to 匪夙生之有幸豈得遇於斯
257 19 děi must; ought to 匪夙生之有幸豈得遇於斯
258 19 de 匪夙生之有幸豈得遇於斯
259 19 de infix potential marker 匪夙生之有幸豈得遇於斯
260 19 to result in 匪夙生之有幸豈得遇於斯
261 19 to be proper; to fit; to suit 匪夙生之有幸豈得遇於斯
262 19 to be satisfied 匪夙生之有幸豈得遇於斯
263 19 to be finished 匪夙生之有幸豈得遇於斯
264 19 de result of degree 匪夙生之有幸豈得遇於斯
265 19 de marks completion of an action 匪夙生之有幸豈得遇於斯
266 19 děi satisfying 匪夙生之有幸豈得遇於斯
267 19 to contract 匪夙生之有幸豈得遇於斯
268 19 marks permission or possibility 匪夙生之有幸豈得遇於斯
269 19 expressing frustration 匪夙生之有幸豈得遇於斯
270 19 to hear 匪夙生之有幸豈得遇於斯
271 19 to have; there is 匪夙生之有幸豈得遇於斯
272 19 marks time passed 匪夙生之有幸豈得遇於斯
273 19 obtain; attain; prāpta 匪夙生之有幸豈得遇於斯
274 18 rén person; people; a human being 人醫王能救一切病
275 18 rén Kangxi radical 9 人醫王能救一切病
276 18 rén a kind of person 人醫王能救一切病
277 18 rén everybody 人醫王能救一切病
278 18 rén adult 人醫王能救一切病
279 18 rén somebody; others 人醫王能救一切病
280 18 rén an upright person 人醫王能救一切病
281 18 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 人醫王能救一切病
282 17 promptly; right away; immediately 所以道迷即眾生
283 17 to be near by; to be close to 所以道迷即眾生
284 17 at that time 所以道迷即眾生
285 17 to be exactly the same as; to be thus 所以道迷即眾生
286 17 supposed; so-called 所以道迷即眾生
287 17 if; but 所以道迷即眾生
288 17 to arrive at; to ascend 所以道迷即眾生
289 17 then; following 所以道迷即眾生
290 17 so; just so; eva 所以道迷即眾生
291 16 zhū all; many; various 諸餘經盡而獨留
292 16 zhū Zhu 諸餘經盡而獨留
293 16 zhū all; members of the class 諸餘經盡而獨留
294 16 zhū interrogative particle 諸餘經盡而獨留
295 16 zhū him; her; them; it 諸餘經盡而獨留
296 16 zhū of; in 諸餘經盡而獨留
297 16 zhū all; many; sarva 諸餘經盡而獨留
298 16 so as to; in order to 蓋以利生之喜捨心增
299 16 to use; to regard as 蓋以利生之喜捨心增
300 16 to use; to grasp 蓋以利生之喜捨心增
301 16 according to 蓋以利生之喜捨心增
302 16 because of 蓋以利生之喜捨心增
303 16 on a certain date 蓋以利生之喜捨心增
304 16 and; as well as 蓋以利生之喜捨心增
305 16 to rely on 蓋以利生之喜捨心增
306 16 to regard 蓋以利生之喜捨心增
307 16 to be able to 蓋以利生之喜捨心增
308 16 to order; to command 蓋以利生之喜捨心增
309 16 further; moreover 蓋以利生之喜捨心增
310 16 used after a verb 蓋以利生之喜捨心增
311 16 very 蓋以利生之喜捨心增
312 16 already 蓋以利生之喜捨心增
313 16 increasingly 蓋以利生之喜捨心增
314 16 a reason; a cause 蓋以利生之喜捨心增
315 16 Israel 蓋以利生之喜捨心增
316 16 Yi 蓋以利生之喜捨心增
317 16 use; yogena 蓋以利生之喜捨心增
318 16 in; at 妙應於色聲之境
319 16 in; at 妙應於色聲之境
320 16 in; at; to; from 妙應於色聲之境
321 16 to go; to 妙應於色聲之境
322 16 to rely on; to depend on 妙應於色聲之境
323 16 to go to; to arrive at 妙應於色聲之境
324 16 from 妙應於色聲之境
325 16 give 妙應於色聲之境
326 16 oppposing 妙應於色聲之境
327 16 and 妙應於色聲之境
328 16 compared to 妙應於色聲之境
329 16 by 妙應於色聲之境
330 16 and; as well as 妙應於色聲之境
331 16 for 妙應於色聲之境
332 16 Yu 妙應於色聲之境
333 16 a crow 妙應於色聲之境
334 16 whew; wow 妙應於色聲之境
335 15 néng can; able 淺智之刃莫能揮
336 15 néng ability; capacity 淺智之刃莫能揮
337 15 néng a mythical bear-like beast 淺智之刃莫能揮
338 15 néng energy 淺智之刃莫能揮
339 15 néng function; use 淺智之刃莫能揮
340 15 néng may; should; permitted to 淺智之刃莫能揮
341 15 néng talent 淺智之刃莫能揮
342 15 néng expert at 淺智之刃莫能揮
343 15 néng to be in harmony 淺智之刃莫能揮
344 15 néng to tend to; to care for 淺智之刃莫能揮
345 15 néng to reach; to arrive at 淺智之刃莫能揮
346 15 néng as long as; only 淺智之刃莫能揮
347 15 néng even if 淺智之刃莫能揮
348 15 néng but 淺智之刃莫能揮
349 15 néng in this way 淺智之刃莫能揮
350 15 néng to be able; śak 淺智之刃莫能揮
351 15 如是說 rú shì shuō Thus Said 大寶積經如是說
352 15 what; where; which
353 15 to carry on the shoulder
354 15 who
355 15 what
356 15 why
357 15 how
358 15 how much
359 15 He
360 15 what; kim
361 14 niàn to read aloud 若人心念要去身則隨去
362 14 niàn to remember; to expect 若人心念要去身則隨去
363 14 niàn to miss 若人心念要去身則隨去
364 14 niàn to consider 若人心念要去身則隨去
365 14 niàn to recite; to chant 若人心念要去身則隨去
366 14 niàn to show affection for 若人心念要去身則隨去
367 14 niàn a thought; an idea 若人心念要去身則隨去
368 14 niàn twenty 若人心念要去身則隨去
369 14 niàn memory 若人心念要去身則隨去
370 14 niàn an instant 若人心念要去身則隨去
371 14 niàn Nian 若人心念要去身則隨去
372 14 niàn mindfulness; smrti 若人心念要去身則隨去
373 14 niàn a thought; citta 若人心念要去身則隨去
374 13 can; may; permissible 舟石可濟獄火頓消
375 13 but 舟石可濟獄火頓消
376 13 such; so 舟石可濟獄火頓消
377 13 able to; possibly 舟石可濟獄火頓消
378 13 to approve; to permit 舟石可濟獄火頓消
379 13 to be worth 舟石可濟獄火頓消
380 13 to suit; to fit 舟石可濟獄火頓消
381 13 khan 舟石可濟獄火頓消
382 13 to recover 舟石可濟獄火頓消
383 13 to act as 舟石可濟獄火頓消
384 13 to be worth; to deserve 舟石可濟獄火頓消
385 13 approximately; probably 舟石可濟獄火頓消
386 13 expresses doubt 舟石可濟獄火頓消
387 13 really; truely 舟石可濟獄火頓消
388 13 used to add emphasis 舟石可濟獄火頓消
389 13 beautiful 舟石可濟獄火頓消
390 13 Ke 舟石可濟獄火頓消
391 13 used to ask a question 舟石可濟獄火頓消
392 13 can; may; śakta 舟石可濟獄火頓消
393 13 zhōng middle 火宅焰中焚燒而
394 13 zhōng medium; medium sized 火宅焰中焚燒而
395 13 zhōng China 火宅焰中焚燒而
396 13 zhòng to hit the mark 火宅焰中焚燒而
397 13 zhōng in; amongst 火宅焰中焚燒而
398 13 zhōng midday 火宅焰中焚燒而
399 13 zhōng inside 火宅焰中焚燒而
400 13 zhōng during 火宅焰中焚燒而
401 13 zhōng Zhong 火宅焰中焚燒而
402 13 zhōng intermediary 火宅焰中焚燒而
403 13 zhōng half 火宅焰中焚燒而
404 13 zhōng just right; suitably 火宅焰中焚燒而
405 13 zhōng while 火宅焰中焚燒而
406 13 zhòng to reach; to attain 火宅焰中焚燒而
407 13 zhòng to suffer; to infect 火宅焰中焚燒而
408 13 zhòng to obtain 火宅焰中焚燒而
409 13 zhòng to pass an exam 火宅焰中焚燒而
410 13 zhōng middle 火宅焰中焚燒而
411 13 that; those 菩薩聲聞生彼者無量無數
412 13 another; the other 菩薩聲聞生彼者無量無數
413 13 that; tad 菩薩聲聞生彼者無量無數
414 13 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 故佛世尊指西方示韋提之妙
415 13 old; ancient; former; past 故佛世尊指西方示韋提之妙
416 13 reason; cause; purpose 故佛世尊指西方示韋提之妙
417 13 to die 故佛世尊指西方示韋提之妙
418 13 so; therefore; hence 故佛世尊指西方示韋提之妙
419 13 original 故佛世尊指西方示韋提之妙
420 13 accident; happening; instance 故佛世尊指西方示韋提之妙
421 13 a friend; an acquaintance; friendship 故佛世尊指西方示韋提之妙
422 13 something in the past 故佛世尊指西方示韋提之妙
423 13 deceased; dead 故佛世尊指西方示韋提之妙
424 13 still; yet 故佛世尊指西方示韋提之妙
425 12 jīng to go through; to experience 諸餘經盡而獨留
426 12 jīng a sutra; a scripture 諸餘經盡而獨留
427 12 jīng warp 諸餘經盡而獨留
428 12 jīng longitude 諸餘經盡而獨留
429 12 jīng often; regularly; frequently 諸餘經盡而獨留
430 12 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 諸餘經盡而獨留
431 12 jīng a woman's period 諸餘經盡而獨留
432 12 jīng to bear; to endure 諸餘經盡而獨留
433 12 jīng to hang; to die by hanging 諸餘經盡而獨留
434 12 jīng classics 諸餘經盡而獨留
435 12 jīng to be frugal; to save 諸餘經盡而獨留
436 12 jīng a classic; a scripture; canon 諸餘經盡而獨留
437 12 jīng a standard; a norm 諸餘經盡而獨留
438 12 jīng a section of a Confucian work 諸餘經盡而獨留
439 12 jīng to measure 諸餘經盡而獨留
440 12 jīng human pulse 諸餘經盡而獨留
441 12 jīng menstruation; a woman's period 諸餘經盡而獨留
442 12 jīng sutra; discourse 諸餘經盡而獨留
443 12 信心 xìnxīn confidence 興信心難
444 12 信心 xìnxīn belief; faith 興信心難
445 12 信心 xìnxīn Faith 興信心難
446 11 dìng to decide 信憑經中佛說念佛定生淨土
447 11 dìng certainly; definitely 信憑經中佛說念佛定生淨土
448 11 dìng to determine 信憑經中佛說念佛定生淨土
449 11 dìng to calm down 信憑經中佛說念佛定生淨土
450 11 dìng to set; to fix 信憑經中佛說念佛定生淨土
451 11 dìng to book; to subscribe to; to order 信憑經中佛說念佛定生淨土
452 11 dìng still 信憑經中佛說念佛定生淨土
453 11 dìng Concentration 信憑經中佛說念佛定生淨土
454 11 dìng meditative concentration; meditation 信憑經中佛說念佛定生淨土
455 11 xíng to walk 行相應
456 11 xíng capable; competent 行相應
457 11 háng profession 行相應
458 11 háng line; row 行相應
459 11 xíng Kangxi radical 144 行相應
460 11 xíng to travel 行相應
461 11 xìng actions; conduct 行相應
462 11 xíng to do; to act; to practice 行相應
463 11 xíng all right; OK; okay 行相應
464 11 háng horizontal line 行相應
465 11 héng virtuous deeds 行相應
466 11 hàng a line of trees 行相應
467 11 hàng bold; steadfast 行相應
468 11 xíng to move 行相應
469 11 xíng to put into effect; to implement 行相應
470 11 xíng travel 行相應
471 11 xíng to circulate 行相應
472 11 xíng running script; running script 行相應
473 11 xíng temporary 行相應
474 11 xíng soon 行相應
475 11 háng rank; order 行相應
476 11 háng a business; a shop 行相應
477 11 xíng to depart; to leave 行相應
478 11 xíng to experience 行相應
479 11 xíng path; way 行相應
480 11 xíng xing; ballad 行相應
481 11 xíng a round [of drinks] 行相應
482 11 xíng Xing 行相應
483 11 xíng moreover; also 行相應
484 11 xíng Practice 行相應
485 11 xìng mental formations; samskara; sankhara; volition; habitual actions 行相應
486 11 xíng practice; carita; carya; conduct; behavior 行相應
487 11 yuàn to hope; to wish; to desire 況復慈光願攝佛力
488 11 yuàn hope 況復慈光願攝佛力
489 11 yuàn to be ready; to be willing 況復慈光願攝佛力
490 11 yuàn to ask for; to solicit 況復慈光願攝佛力
491 11 yuàn a vow 況復慈光願攝佛力
492 11 yuàn diligent; attentive 況復慈光願攝佛力
493 11 yuàn to prefer; to select 況復慈光願攝佛力
494 11 yuàn to admire 況復慈光願攝佛力
495 11 yuàn a vow; pranidhana 況復慈光願攝佛力
496 10 yán to speak; to say; said 雖曰修行未嘗言
497 10 yán language; talk; words; utterance; speech 雖曰修行未嘗言
498 10 yán Kangxi radical 149 雖曰修行未嘗言
499 10 yán a particle with no meaning 雖曰修行未嘗言
500 10 yán phrase; sentence 雖曰修行未嘗言

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
 1. xìn
 2. xìn
 1. Faith
 2. faith; confidence
ya
zhě ca
 1. Buddha
 2. Buddha; Awakened One
no; na
shēng birth
 1. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
 2. not; non-
 3. mo
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
this; here; etad
净土 淨土
 1. Jìng Tǔ
 2. jìng tǔ
 1. Pure Land
 2. pure land

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿弥陀 阿彌陀 196 Amitabha; Amithaba
阿弥陀经 阿彌陀經 196
 1. The Amitabha Sutra
 2. Amitabha Sutra; The Smaller Sutra on Amitāyus
安乐国 安樂國 196 Land of Bliss
安养 安養 196 Western Pure Land
般舟三昧经 般舟三昧經 98 Pratyutpanna-Samādhi Sūtra
宝积经 寶積經 98 Ratnakūṭa Sūtra
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
成就佛 67 Susiddhikara Buddha
大宝积经 大寶積經 100 Maharatnakuta Sutra; Ratnakūṭasūtra; Mahāratnakūṭasūtra; The Great Treasures Collection Sūtra
大法鼓经 大法鼓經 100 Mahābherihārakaparivarta; Da Fa Gu Jing
大集经 大集經 68
 1. Great Collection Sutra
 2. Mahasamghata; Mahāsaṃghāta; Maha Sajnipata Sutra; Mahā-sajnipāta-sūtra; Mahāsannipāta
大悲经 大悲經 100 Mahā-karuṇā-puṇḍarīka
大光 100 Vistīrṇavatī
道元 100 Dōgen
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
阿弥陀佛 阿彌陀佛 196
 1. Amitabha Buddha
 2. Amitabha Buddha
 3. Amitabha Buddha; Amitābha Buddha
法华 法華 70
 1. Dharma Flower
 2. The Lotus Sutra
法华经 法華經 70 Lotus Sutra; Lotus Sūtra
102
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. pure; sacred
 5. Fan
 6. Buddhist
 7. Brahman
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
华严 華嚴 72 Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
华严经 華嚴經 72
 1. Avatamsaka Sutra
 2. Avatamsaka Sutra; Avataṃsaka Sūtra; Flower Garland Sutra; Flower Adornment Sutra
教宗 106 Pope
寂灭 寂滅 106
 1. calmness and extinction; Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
 2. Upasannaka
净土十疑论 淨土十疑論 106 Jing Tu Shi Yi Lun
净名经 淨名經 106 Vimalakīrti Sūtra; Vimalakīrti Nirdeśa Sūtra
金刚经 金剛經 74
 1. The Diamond Sutra
 2. Diamond Sutra
楞严 楞嚴 76 Śūraṅgama Sūtra; Shurangama Sutra
楞伽经 楞伽經 108 Lankavatara Sutra
六度 108 Six Pāramitās; Six Perfections
六祖坛经 六祖壇經 108 Platform Sutra of the Sixth Patriarch; Platform Sutra; Liuzu Tan Jing
龙猛 龍猛 76 Nagarjuna
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
庐山莲宗宝鑑 廬山蓮宗寶鑑 76 Lushan Lian Zong Bao Jian
妙法 109
 1. Wondrous Dharma
 2. the wonderful Dharma; the wonderful truth; saddharma; the Dharma; the teachings of the Buddha
明辩 明辯 109 Bhavyaviveka; Bhavya
弥陀 彌陀 77
 1. Amitabha
 2. Amitābha
弥陀经 彌陀經 109 The Amitabha Sutra
毘卢 毘盧 112 Vairocana
普贤 普賢 112 Samantabhadra
如是说 如是說 114 Thus Said
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
神会 神會 115 Shenhui
十方诸佛 十方諸佛 115 the Buddhas of the Ten Directions
十住 115
 1. ten abodes
 2. the ten Stages in bodhisattva wisdom
世主 115 Lord of the world; Brahmā
释迦 釋迦 115 Sakyamuni
十六观经 十六觀經 115
 1. Sutra on the Sixteen Contemplations
 2. Contemplation Sutra; Sutra on the Visualization of Immeasurable Life; Guan Wuliangshou jing
83 Sui Dynasty
天台智者 84 Sage of Tiantai
天竺 116 the Indian subcontinent
维摩 維摩 87
 1. Vimalakirti
 2. Vimalakirti
韦提 韋提 119 Vaidehī
文殊 87
 1. Manjusri
 2. Manjusri
无量寿经 無量壽經 87
 1. Larger Sutra on Amitayus
 2. The Infinite Life Sutra; The Larger Sutra on Amitāyus; The Larger Pure Land Sutra
五浊恶世 五濁惡世 119 Saha World; the World of Suffering; the Evil World of the Five Turbidities
无量寿佛 無量壽佛 87
 1. Amitayus Buddha
 2. Amitayus Buddha; Measureless Life Buddha
无诸 無諸 119 Wu Zhu
120
 1. what?; where?; why?
 2. a slave; a servant
 3. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 4. Kumo Xi; Xi; Tatabi
 5. Xi
香灯 香燈 120
 1. Shrine Attendant
 2. Shrine Attendant
香山 88 Fragrant Hills Park
西方 120
 1. the West
 2. west side
 3. the Western [Pureland]
 4. Xifang
 5. West
修罗 修羅 120 Asura
正等觉 正等覺 122 Complete Enlightenment; Absolute Universal Englightened Awareness
智者大师 智者大師 122 Venerable Master Zhi Yi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 176.

Simplified Traditional Pinyin English
爱别离苦 愛別離苦 195 suffering due to separation from loved ones
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱河 愛河 195
 1. the river of desire
 2. river of desire
般舟 98
 1. pratyutpanna; present
 2. pratyutpanna samadhi
本誓 98 pūrvapraṇidhāna; prior vow
遍照 98
 1. to illuminate everywhere
 2. shinging everywhere; vairocana
 3. Vairocana
病苦 98 sickness; suffering due to sickness
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
阐提 闡提 99
 1. icchantika
 2. icchantika; an incorrigible
超佛越祖 99 surpass the Buddha and the patriarchs
成佛 99
 1. Attaining Buddhahood
 2. to become a Buddha
称佛 稱佛 99 to recite the Buddha's name
称念 稱念 99
 1. to chant the name of the Buddha
 2. chant Buddha's name
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
持斋 持齋 99 to keep a fast
出离生死 出離生死 99 to leave Samsara
慈恩 99
 1. compassion and grace
 2. Compassion and Kindness
大慈 100 great great compassion; mahākāruṇika
大导师 大導師 100
 1. the great teacher
 2. the great guide
大菩萨 大菩薩 100
 1. great Bodhisattva
 2. a great bodhisattva
大千 100 trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
大愿 大願 100 a great vow
大利 100 great advantage; great benefit
道交 100 mutual interaction between those cultivating on the path and the Buddha
道俗 100
 1. monastics and laypeople
 2. layperson
得道 100 to attain enlightenment
得佛 100 to become a Buddha
登彼岸 100 Ascend the Far Shore
度生 100 to save beings
度脱 度脫 100 to save; to rescue; to relieve them from the suffering of this world and take them nirvana
二乘 195 the two vehicles
发愿 發願 102
 1. Make a Vow
 2. Making Vows
 3. to make a vow; praṇidhānaṃ
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
佛力 102 the power of the Buddha; blessings of the Buddha
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛语 佛語 102
 1. Buddha Talk
 2. buddhavacana; the words of the Buddha
佛国 佛國 70
 1. Buddha Land
 2. a Buddha land
 3. country of the Buddha's birth
佛土 102 buddhakṣetra; a Buddha land; land or realm of a Buddha; land of the Buddha's birth
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
广长舌 廣長舌 103 a broad and long tongue
归真 歸真 103 to return to Tathata
河沙 104 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒沙 恆沙 104
 1. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
 2. sands of the River Ganges
弘誓 104 great vows
还源 還源 104 ceasing; cessation; nivṛtti
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
回向 104 to transfer merit; to dedicate
火宅 104
 1. the parable of the burning house
 2. burning house
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
解脱道 解脫道 106
 1. the path of liberation; vimuktimārga
 2. the path of liberation
金地 106 Buddhist temple
净念相继 淨念相繼 106 Continuous Thoughts of Purity
净心 淨心 106
 1. Purify the Mind
 2. a purified mind
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
净业 淨業 106
 1. Pure Karma
 2. pure karma; good karma
救一切 106 saviour of all beings
九品 106 nine grades
卷第五 106 scroll 5
空寂 107 śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
空无 空無 107
 1. Emptiness
 2. śūnyatā; emptiness; emptiness of inherent existence
来迎 來迎 108 coming to greet
老苦 108 Old Age; suffering due to old age
莲宗 蓮宗 108 Lotus sect
历代祖师 歷代祖師 108 the patriarchs of successive generations
利生 108 to benefit living beings
六道 108 six realms; six realms of existence; six destinies
六方诸佛 六方諸佛 108 Buddhas of the six directions
六神通 108 the six supernatural powers
六时 六時 108 the six four hour periods of the day
六识 六識 108 the six consciousnesses; the six types of sensory consciousness
灭罪 滅罪 109 erase karma from sins
魔事 109 Māra's deeds; hindrances
难思 難思 110 hard to believe; incredible
难信 難信 110 hard to believe
恼害 惱害 110 malicious feeling
能仁 110 great in lovingkindness
念佛 110
 1. to chant Buddha's name
 2. to recollect the Buddha; to chant the name of the Buddha
念佛往生 110 reciting the name of the Buddha for a future life
念佛三昧 110 samādhi of recollecting the Buddha
旁生 112 rebirth as an animal
频伽 頻伽 112 kalavinka; kalaviṅka
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
七七日 113 forty-nine days
清净心 清淨心 113 pure mind
清净土 清淨土 113 pure land
求不得苦 113 Not Getting What One Wants; suffering due to not getting what we want
求生 113 seeking rebirth
劝发 勸發 113 encouragement
人人本具 114 every person has an inherent Buddha nature
人天 114
 1. humans and devas
 2. people and devas; all living things
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
入佛 114 to bring an image of a Buddha
入道 114
 1. to enter the Way
 2. to become a monastic
 3. to begin practicing Buddhism
三世 115
 1. Three Periods of Time
 2. past, present, and future
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三摩 115 samādhi; concentrated meditation; mental concentration
三字 115 three characters
色界 115 realm of form; rupadhatu
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声 色聲 115 the visible and the audible
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善知识 善知識 115 Dharma Friends; kalyāṇamitra; kalyāṇamitta; kalyanamitra
圣凡 聖凡 115
 1. sage and common person
 2. sage and ordinary
生佛 115
 1. a Buddha living in the world
 2. sentient beings and the Buddha
生死海 115 the ocean of Saṃsāra
舌相 115 the sign of a broad and long tongue
十地 115 Ten Grounds of Bodhisattva Path; Ten Grounds; the ten grounds of the bodhisattva path; daśabhūmi
十恶 十惡 115 the ten evils
十六观 十六觀 115 sixteen contemplations
十念 115 to chant ten times
十方 115
 1. The Ten Directions
 2. the ten directions
十信 115 the ten grades of faith
十善 115 the ten virtues
死苦 115 death
四生 115 four types of birth
四果 115 four fruits
天耳通 116
 1. Divine Hearing
 2. heavenly hearing
天眼通 116
 1. Divine Eye
 2. Heavenly Vision; divine sight
往生 119
 1. to be reborn
 2. a future life
唯心 119 cittamātra; mind-only
唯心净土 唯心淨土 119 mind-only Pure Land
我法 119
 1. self and dharmas
 2. my teachings
五根 119 pañcendriya; five sense organs; five senses
五力 119 pañcabala; the five powers
五逆 119 pañca-ānantarya-karma; Five Great Violations; Five Cardinal Sins; the five heinous crimes
无云 無雲 119 without clouds
五蕴 五蘊 119 five aggregates; five skandhas; five groups of existence; five groups of clinging
无量寿 無量壽 119
 1. infinite life
 2. amitayus; boundless age; infinite life
无色界 無色界 119 formless realm; arupyadhatu
无生 無生 119
 1. No-Birth
 2. anutpāda; unproduced; non-arising
现见 現見 120 to immediately see
邪行 120
 1. heretical ways
 2. sexual misconduct
信根 120 faith; the root of faith
信受 120 to believe and accept
行佛 120 Practice the Buddha's Way
行愿 行願 120
 1. cultivation and vows
 2. Act on Your Vows
行门 行門 120
 1. teaching in practice
 2. Buddhist practice
信力 120 the power of faith; śraddhābala
信心清净 信心清淨 120 pure faith
信行 120
 1. faith and practice
 2. Xinxing
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
业力 業力 121
 1. karmic effect
 2. the power of karma
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
一日一夜 121 one day and one night
一智 121 knowledge of all aspects; all embracing wisdom; sarvākārajñatā; sarvakarajnata
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
应化 應化 121
 1. manifestation in response
 2. nirmita
医王 醫王 121 king of healers; Medicine King
有法 121 something that exists
欲界 121 realm of desire
圆成 圓成 121 complete perfection
愿力 願力 121
 1. the power of a vow
 2. Power of Vow
圆融 圓融 121
 1. Perfect Harmony
 2. yuanrong; interdependence; consumate interfusion; interpenetration
缯盖 繒蓋 122 silk canopy
真常 122
 1. true constant
 2. Zhen Chang
正觉 正覺 122 sambodhi; perfect enlightenment
正信 122
 1. Right Faith
 2. proper belief
知众 知眾 122 a sense of social gatherings
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
执着 執著 122
 1. attachment
 2. grasping
众经 眾經 122 myriad of scriptures
众苦 眾苦 122 all suffering
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
专念 專念 122 to concentrate; to fix attention [on an object]
专修 專修 122 focused cultivation
自心 122 One's Mind
自力 122 one's own power
自性 122
 1. Self-Nature
 2. intrinsic nature; original nature; essential nature; svabhava
 3. primordial matter; nature; prakṛti
总持 總持 122
 1. to hold to the good, total retention
 2. dharani; total retention