Glossary and Vocabulary for The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》, Scroll 126

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 105 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
2 72 děng et cetera / and so on 與彼無上正等菩提
3 64 guǎng wide / large / vast 我但廣稱讚般若波羅蜜多
4 48 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 諸善男子
5 48 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
6 44 lìng to make / to cause to be / to lead 令得生長故
7 43 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
8 42 生長 shēngzhǎng to grow 眾緣和合則得生長
9 42 tiān day 由此便有四大王眾天
10 36 kōng empty / void / hollow 畢竟空
11 35 書寫 shūxiě to write 若有書寫如是般若波羅蜜多
12 35 zhòng many / numerous 眾緣和合則得生長
13 34 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
14 34 néng can / able 為能建立
15 33 如理 rú lǐ principle of suchness 如理思惟
16 33 聽聞 tīngwén listening and learning 至心聽聞
17 33 method / way 十八佛不共法
18 33 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如理思惟
19 33 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 廣為有情宣說流布
20 33 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修學
21 33 修學 xiūxué to study 精勤修學
22 33 甚深 shénshēn very profound / what is deep 若有於此甚深般若波羅蜜多
23 33 至心 zhìxīn sincerity 至心聽聞
24 32 héng constant / regular / persistent 恒住捨性
25 31 zhǒng kind / type 譬如大地以種散中
26 31 zhī to know 慶喜當知
27 30 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 為所依止
28 30 大地 dàdì earth / mother earth 譬如大地以種散中
29 30 建立 jiànlì to create / to build 為能建立
30 28 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譬如大地以種散中
31 26 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
32 26 由此 yóucǐ hereby / from this 由此便有十善業道出現世間
33 26 to reach 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
34 24 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說
35 24 世間 shìjiān world / the human world 由此便有十善業道出現世間
36 24 zhù to dwell / to live / to reside 恒住捨性
37 23 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
38 23 便 biàn convenient / handy / easy 由此便有十善業道出現世間
39 23 出現 chūxiàn to appear 由此便有十善業道出現世間
40 22 jìn to the greatest extent / utmost 盡諸所有供養恭敬
41 22 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
42 20 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善女人等善住內空
43 19 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 一切所有供養恭敬
44 19 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復以無量上妙華鬘
45 19 miào wonderful / fantastic 復以無量上妙華鬘
46 19 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重讚嘆
47 19 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一切所有供養恭敬
48 18 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
49 17 zhōng middle 譬如大地以種散中
50 16 yuán fate / predestined affinity 眾緣和合則得生長
51 16 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 我但廣稱讚般若波羅蜜多
52 15 譬如 pìrú for examlpe 譬如大地以種散中
53 15 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
54 15 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜當知
55 15 zūn to honor / to respect 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
56 15 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 眾緣和合則得生長
57 15 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
58 14 xīn heart 善女人等不離一切智智心
59 14 有情 yǒuqíng sentient beings 廣為有情宣說流布
60 13 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 初分校量功德品第三十之二十四
61 12 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 廣為有情宣說流布
62 11 lái to come 他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處
63 11 fēn to separate / to divide into parts 千分不及一
64 10 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行布施
65 9 to go 合掌而去
66 9 幡蓋 fān gài a scroll style canopy 幡蓋
67 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性空
68 9 合掌 hézhǎng to join palms 合掌而去
69 9 伎樂 jìyuè music 伎樂
70 9 珍奇 zhēnqí rare / precious 珍奇
71 9 luò a net 纓絡
72 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空
73 9 Tu 塗散等香
74 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 塗散等香
75 9 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明
76 9 觀禮 guānlǐ to attend a ritual 觀禮
77 9 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞禮拜
78 9 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
79 9 one 百分不及一
80 9 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服
81 9 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 種種嚴飾
82 9 yīng the tassel of a hat 纓絡
83 9 禮拜 lǐbài week 右繞禮拜
84 9 shàng top / a high position 復以無量上妙華鬘
85 9 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間
86 9 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 善女人等成就無量殊勝戒蘊
87 8 shě to give 大捨
88 8 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得為方便
89 8 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
90 8 方便 fāngbiàn convenient 以無所得為方便
91 8 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 善女人等成就無量殊勝戒蘊
92 8 花鬘 huāmán headdress 復以無量上妙花鬘
93 8 huì can / be able to 梵會天
94 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 道相智
95 7 xìng gender 不虛妄性
96 7 shí time / a point or period of time
97 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
98 7 qiān one thousand 千分不及一
99 7 Buddha / Awakened One 十八佛不共法
100 7 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 量無邊際
101 6 諸天 zhūtiān devas 我等諸天常隨衛護
102 6 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法空
103 6 huò to reap / to harvest 所獲功德亦無邊際
104 6 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 善女人等超過聲聞及獨覺地
105 6 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 集聖諦
106 6 lùn to comment / to discuss 心無怯怖不為一切論難所屈
107 6 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
108 6 big / great / huge / large / major 大捨
109 6 fàn Sanskrit 梵會天
110 5 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma 梵輔天
111 5 wèi to call 謂能正知都無所有
112 5 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 無願解脫門
113 5 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 由此便有四大王眾天
114 5 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation 善現天
115 5 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity 遍淨天
116 5 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision 善見天
117 5 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits 廣果天出現世間
118 5 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat 無熱天
119 5 guāng light 光天
120 5 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 俱胝分不及一
121 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 與彼菩薩摩訶薩行
122 5 樂變化天 lèbiànhuàtiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven 樂變化天
123 5 nán difficult / arduous / hard 設有障難不能遮斷
124 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 或復書寫眾寶嚴飾
125 5 wáng Wang 由此便有四大王眾天
126 5 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity 少淨天
127 5 chù a place / location / a spot / a point 種種莊嚴置清淨處
128 5 少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance 少光天
129 5 to see / to observe / to witness 覩史多天
130 5 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等之所愛護
131 5 shǎo few 少廣天
132 5 fán complicated / complex 由此便有無繁天
133 5 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 由此便有梵眾天
134 5 dìng to decide 九次第定
135 5 大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā 大梵天
136 5 夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven / Yamadeva 夜摩天
137 5 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity 無量淨天
138 5 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天
139 5 內空 nèikōng empty within 與彼內空
140 5 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance 無量光天
141 5 liàng a quantity / an amount 初分校量功德品第三十之二十四
142 5 色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form 色究竟天出現世間
143 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 覩史多天
144 5 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 由此便有無忘失法
145 5 他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven / paranirmitavaśavartin 他化自在天出現世間
146 5 極光淨天 jíguāngjìng tiān ābhāsvara deva 極光淨天
147 5 yòng to use / to apply 用無所得為方便
148 5 shǐ history 覩史多天
149 5 淨天 jìng tiān pure devas 淨天
150 4 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 與四靜慮
151 4 緊捺洛 jǐnnàluò kinnara / kimnara 緊捺洛
152 4 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 不思議界
153 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
154 4 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 八聖道支
155 4 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 成就無量殊勝解脫智見蘊
156 4 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 與無忘失法
157 4 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 今者如來
158 4 勝利 shènglì victory 善女人等於現在世當獲無邊功德勝利
159 4 mén door / gate / doorway / gateway 一切三摩地門
160 4 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 與五眼
161 4 大族 dàzú large and influential family / clan 由此便有剎帝利大族
162 4 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切三摩地門
163 4 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
164 4 yán to speak / to say / said 天帝釋白佛言
165 4 lóng dragon 此界中有大威德諸龍
166 4 十八 shíbā eighteen 十八佛不共法
167 4 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七等覺支
168 4 本性 běnxìng inherent nature 本性空
169 4 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 與一切陀羅尼門
170 4 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 勝義空
171 4 road / path / way 揭路茶
172 4 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 空空
173 4 變異 biànyì to change / to transform 無變異空
174 4 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量
175 4 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
176 4 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
177 4 to gather / to collect 集聖諦
178 4 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
179 4 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 亦為十方無邊世界一切如來應正等覺
180 4 不見 bújiàn to not see 都不見有能論難者
181 4 jiǔ nine 九次第定
182 4 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根
183 4 jiàn to see 成就無量殊勝解脫智見蘊
184 4 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
185 4 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 與四念住
186 4 dào way / road / path 道相智
187 4 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
188 4 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty 內外空
189 4 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
190 4 不為 bùwéi to not do 心無怯怖不為一切論難所屈
191 4 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈
192 4 健達縛 jiàndáfú a gandharva 健達縛
193 4 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
194 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 與彼無上正等菩提
195 4 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
196 4 大空 dàkōng the great void 大空
197 4 無際 wújì limitless / boundless 無際空
198 4 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
199 4 共相 gòng xiāng common phase 共相空
200 4 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處
201 4 莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga 莫呼洛伽
202 4 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
203 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 與一切智
204 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 與布施
205 4 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
206 4 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
207 4 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 靜慮波羅蜜多為所依止
208 4 chá tea 揭路茶
209 4 extra / surplus / remainder 今此三千大千世界并餘十方無邊世界
210 4 大喜 dàxǐ exultation 大喜
211 4 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲
212 4 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷
213 4 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
214 4 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 與八解脫
215 4 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 與佛十力
216 4 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 此界中有大威德諸龍
217 4 等於 děngyú to equal 善女人等於此般若波羅蜜多
218 4 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
219 4 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 與彼真如
220 4 jiē to take off / to lift off 揭路茶
221 4 yuàn to hope / to wish / to desire 無願解脫門
222 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅聖諦
223 4 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
224 4 十方 shí fāng the ten directions 亦為十方無邊世界一切如來應正等覺
225 4 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
226 4 shī to lose 與無忘失法
227 3 不變 bùbiàn unchanging / constant 不變異性
228 3 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
229 3 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 法定
230 3 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
231 3 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 成就無量殊勝解脫蘊
232 3 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 與空解脫門
233 3 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
234 3 yùn to bring together / to collect 成就無量殊勝解脫智見蘊
235 3 虛妄 xūwàng not real / illusory 不虛妄性
236 3 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 與苦聖諦
237 3 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
238 3 辯才 biàncái eloquence 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
239 3 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
240 3 異性 yìxìng different in nature 不變異性
241 3 擁護 yōnghù to help / to assist 常來至此隨逐擁護
242 3 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢及預流向預流果
243 3 zhèng upright / straight 與彼無上正等菩提
244 3 顯現 xiǎnxiàn to appear 令得顯現故
245 3 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha 成就無量殊勝慧蘊
246 3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 與彼無上正等菩提
247 3 安忍 ānrěn tolerance 安忍
248 3 border / boundar / juncture 量無邊際
249 3 來集 lái jí to assemble 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
250 3 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 善女人等成就無量殊勝戒蘊
251 3 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
252 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 此三千大千世界所有四大王眾天
253 3 法住 fǎzhù dharma abode 法住
254 3 to leave / to depart / to go away / to part 善女人等不離一切智智心
255 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界
256 3 提供 tígōng to supply / to provide 妙雲蘭若提供
257 3 安住 ānzhù to reside / to dwell 安住內空
258 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
259 3 未來 wèilái future 未來無量無邊殊勝功德
260 3 shòu to suffer / to be subjected to 我從世尊所受般若波羅蜜多
261 3 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 成就無量殊勝定蘊
262 3 實際 shíjì reality / in practice 實際
263 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
264 2 xué to study / to learn 若學法
265 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
266 2 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens 所有淨居天
267 2 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
268 2 niàn to read aloud 善女人等應作是念
269 2 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 阿羅漢及預流向預流果
270 2 huǐ to regret 心不沈沒亦不憂悔
271 2 kǒng fearful / apprehensive 不恐
272 2 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
273 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
274 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 不為一切外道異論之所降伏
275 2 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 靜慮波羅蜜多為所依止
276 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
277 2 to bend / to flex 心無怯怖不為一切論難所屈
278 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 設有障難不能遮斷
279 2 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 或轉重業現世輕受
280 2 外道 wàidào non-Buddhist 不為一切外道異論之所降伏
281 2 desire 善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利
282 2 下劣 xiàliè base / mean / despicable 獨覺下劣心故
283 2 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 由此便有預流
284 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
285 2 沈沒 chénméi to sink / to perish 心不沈沒亦不憂悔
286 2 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 佛告天帝釋言
287 2 child / son 時有無量諸天子等皆來集會
288 2 見法 jiànfǎ for a Dharma to manifest in the world 若有見法
289 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 天帝釋白佛言
290 2 超過 chāoguò to surpass / to exceed 善女人等超過聲聞及獨覺地
291 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 時有無量諸天子等敬重法故皆來集會
292 2 威力 wēilì might / formidable power 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
293 2 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 無學法
294 2 qián front 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
295 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 善女人等其心不驚
296 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 心無怯怖不為一切論難所屈
297 2 hair 謂諸天等已發無上菩提心者
298 2 Māra 眾魔眷屬不能侵擾
299 2 利樂 lì lè blessing and joy 或依佛法已獲殊勝利樂事者
300 2 different / other 不為一切外道異論之所降伏
301 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
302 2 成熟 chéngshú ripe 成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
303 2 白佛 bái fó to address the Buddha 天帝釋白佛言
304 2 告天 gàotiān to tell Heaven 佛告天帝釋言
305 2 常隨 cháng suí a regular personal attendant 我等諸天常隨衛護
306 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者如來
307 2 power / force / strength 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
308 2 yōu to worry / to be concerned 心不沈沒亦不憂悔
309 2 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
310 2 xíng to walk / to move 與彼菩薩摩訶薩行
311 2 隨逐 suí zhú to attach and follow 常來至此隨逐擁護
312 2 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門大族
313 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
314 2 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩法
315 2 juǎn to coil / to roll
316 2 威神 Wēishén Anubhāva 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
317 2 shèng to beat / to win / to conquer 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故
318 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生出版社提供
319 1 有空 yǒukōng to have time (to do sth) 由此便有空解脫門
320 1 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
321 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
322 1 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有障難不能遮斷
323 1 rén person / people / a human being 人及非人
324 1 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice 由此便有十善業道出現世間
325 1 識無邊處天 Shí Wúbiān Chù Tiān Vijnananantyayatana Heaven / Heaven of Limitless Consciousness 識無邊處天
326 1 shì matter / thing / item 或依佛法已獲殊勝利樂事者
327 1 色界繫 sèjièxì bonds to dharmas in the Realm of Form 色界繫法
328 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 三藏法師玄奘奉
329 1 朋友 péngyou friend 朋友
330 1 shú cooked 唯除宿世定惡業因現在應熟
331 1 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 彼世界有大威德諸龍
332 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 出世間法
333 1 yóu to swim 遊諸佛土自在無礙
334 1 無色 wúsè formless / no form / arūpa 無色法
335 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 具廣分別一切法故
336 1 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 無為法
337 1 愛念 àiniàn to miss 預流果等之所愛念
338 1 增益 zēngyì to increase 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
339 1 zhào an imperial decree 詔譯
340 1 zhòng heavy 或轉重業現世輕受
341 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 種種莊嚴置清淨處
342 1 to translate / to interpret 詔譯
343 1 分校 fēnxiào branch of a school 初分校量功德品第三十之二十四
344 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法
345 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 若有漏法
346 1 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 若有為法
347 1 空無邊處天 Kōng Wúbiān Chù Tiān Akasanantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Space 由此便有空無邊處天
348 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 種種莊嚴置清淨處
349 1 宿世 sù shì former lives 唯除宿世定惡業因現在應熟
350 1 book / volume
351 1 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故
352 1 侵擾 qīnrǎo to invade and harass 眾魔眷屬不能侵擾
353 1 救拔 jiùbá to save / to rescue 恒為救拔諸有情故
354 1 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 謂能正知都無所有
355 1 rǎo to disturb / to annoy / to agitate 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
356 1 zhàng to separate 設有障難不能遮斷
357 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由此因緣常隨擁護
358 1 yún cloud 妙雲蘭若提供
359 1 深廣 shēnguǎng deep and wide / vast / profound (influence etc) 功德深廣
360 1 soil / ground / land 善女人等超過聲聞及獨覺地
361 1 過去 guòqù past / previous/ former 若過去法
362 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 唯除宿世定惡業因現在應熟
363 1 正知 zhèngzhī Zheng Zhi 謂能正知都無所有
364 1 jìng to respect /to honor 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
365 1 具足 jùzú complete / full / perfect 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故
366 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 遊諸佛土自在無礙
367 1 五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā 五神通等出現世間
368 1 欲界繫 yùjièxì bonds of the desire realm 若欲界繫法
369 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士大族出現世間
370 1 undulations 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
371 1 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 謂若善法
372 1 一來向 yīláixiàng the fruit of sakṛdāgāmin 一來向一來果
373 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 或依佛法已獲殊勝利樂事者
374 1 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 不為一切異學論難之所屈伏
375 1 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought 非想非非想處天出現世間
376 1 護持 hùchí to protect and uphold 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
377 1 good fortune / happiness / luck 令所獲福倍復增長
378 1 hài to injure / to harm to 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
379 1 遮斷 zhēduàn to block off 設有障難不能遮斷
380 1 to connect / to relate 無色界繫法
381 1 shī the practice of selfless giving / dāna 此我則為已設法施
382 1 讚嘆 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚嘆
383 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 成就菩薩殊勝神通
384 1 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 由此便有剎帝利大族
385 1 to enter 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
386 1 to conceal / to hide / to ambush 不為一切異學論難之所屈伏
387 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 大臣及諸沙門
388 1 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 不還向不還果
389 1 shè to absorb / to assimilate 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
390 1 非人 fēi rén a non-human 人及非人
391 1 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 一來向一來果
392 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 無漏法
393 1 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及一
394 1 xiū to decorate / to embellish 修所斷法
395 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法
396 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 或轉重業現世輕受
397 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
398 1 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 初分校量功德品第三十之二十四
399 1 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界繫法
400 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 眾生出版社提供新式標點
401 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 三藏法師玄奘奉
402 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
403 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 若世間法
404 1 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 善女人等我說獲得現在
405 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 具廣分別一切法故
406 1 愛護 àihù to cherish and protect / to treasure 阿素洛等之所愛護
407 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏
408 1 jiā to add 彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故
409 1 zēng to increase / to add to / to augment 隨逐擁護增其勢力
410 1 惱害 nǎohài to hate very much 不為一切人非人等之所惱害
411 1 shā to kill / to murder / to slaughter 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
412 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 眾生出版社提供新式標點
413 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 善女人等恒為父母
414 1 三十 sān shí thirty 初分校量功德品第三十之二十四
415 1 shì a generation 善女人等於現在世當獲無邊功德勝利
416 1 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 恒不棄捨諸有情故
417 1 勢力 shìli power / influence / force 隨逐擁護增其勢力
418 1 interesting 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
419 1 國王 guówáng king / monarch 國王
420 1 business / industry 或轉重業現世輕受
421 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 此界中有大威德諸龍
422 1 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
423 1 無所不知 wú suǒ bùzhī omniscient 於一切法無所不知
424 1 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣及諸沙門
425 1 決定 juédìng to decide 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
426 1 can / may / permissible 不見有法可令驚
427 1 有法 yǒufǎ something that exists 不見有法可令驚
428 1 無所有處天 Wú Suǒyǒu Chù Tiān Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness 無所有處天
429 1 衛護 wèihù to guard / to protect 我等諸天常隨衛護
430 1 未盡 wèijìn not fulfilled 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
431 1 qīng light / not heavy 或轉重業現世輕受
432 1 祕密 mìmì a secret 又此般若波羅蜜多祕密藏中
433 1 bitterness / bitter flavor 此般若波羅蜜多於彼苦
434 1 zhōng end / finish / conclusion 獨覺乘法終不稱讚
435 1 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities 善女人等於四眾中宣說如是甚深般若波羅蜜多
436 1 二十四 èrshísì 24 / twenty-four 初分校量功德品第三十之二十四
437 1 無上正等覺 wúshàng zhèng děngjué anuttara-samyak-sambodhi / unexcelled complete enlightenment 已發無上正等覺心
438 1 zhì sluggish / stagnant 以天威力令說法者辯才無滯
439 1 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 令所獲福倍復增長
440 1 yòu divine intervention / protection 彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故
441 1 蘭若 lánrè a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya 妙雲蘭若提供
442 1 shǔ to count 數分
443 1 愛敬 àijìng to love and revere 婆羅門等之所愛敬
444 1 an analogy / a simile / a metaphor / an allegory 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
445 1 Wu 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
446 1 chàng smoothly / uninterupted / unimpeded 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
447 1 宗親 zōngqīn people of the same clan 宗親
448 1 zuò to do 作是念已歡喜踊躍
449 1 我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra 讀誦我所書寫甚深般若波羅蜜多
450 1 計分 jìfēn to calculate the score 計分
451 1 cáng to hide 又此般若波羅蜜多祕密藏中
452 1 fèng to offer / to present 三藏法師玄奘奉
453 1 suàn to count / to calculate / to figure 算分
454 1 tán dark clouds 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
455 1 眷屬 juànshǔ family members / family dependents 眾魔眷屬不能侵擾
456 1 zhì to place / to lay out 種種莊嚴置清淨處
457 1 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 遊諸佛土自在無礙
458 1 乘法 chéngfǎ multiplication 獨覺乘法終不稱讚
459 1 qiè lacking in courage / afraid 心無怯怖不為一切論難所屈
460 1 華鬘 huàmán hair tied like a flower 復以無量上妙華鬘
461 1 è evil / vice 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
462 1 xuān to declare / to announce 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
463 1 師長 shīzhǎng teacher 師長
464 1 那庾多 nàyǔduō a nayuta 百千俱胝那庾多分不及一
465 1 bèi contemporaries / generation / lifetime 善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利
466 1 有色 yǒusè colored / non-white / non-ferrous (metals) 若有色法
467 1 jiè border / boundary 此界中有大威德諸龍
468 1 應作 yīngzuò a manifestation 善女人等應作是念
469 1 記法 jìfǎ notation 無記法
470 1 設法 shèfǎ to make a plan 此我則為已設法施
471 1 知識 zhīshi knowledge 知識
472 1 長者 zhǎngzhě the elderly 長者大族
473 1 心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought 獨覺下劣心想
474 1 阿羅漢果 aluóhàn guǒ the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening 阿羅漢向阿羅漢果出現世間
475 1 嚴淨 yán jìng majestic and pure 成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
476 1 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 謂諸天等已發無上菩提心者

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 114 wèi for / to 為所依止
2 105 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
3 72 děng et cetera / and so on 與彼無上正等菩提
4 66 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 為所依止
5 64 guǎng wide / large / vast 我但廣稱讚般若波羅蜜多
6 61 this / these 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
7 51 in / at 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
8 51 ruò to seem / to be like / as 若有書寫如是般若波羅蜜多
9 51 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 令得生長故
10 49 yǒu is / are / to exist 若有書寫如是般若波羅蜜多
11 48 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 諸善男子
12 48 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等於此般若波羅蜜多
13 44 lìng to make / to cause to be / to lead 令得生長故
14 43 讀誦 dúsòng to read aloud / to recite 讀誦
15 42 生長 shēngzhǎng to grow 眾緣和合則得生長
16 42 tiān day 由此便有四大王眾天
17 38 shì is / are / am / to be 是善男子
18 37 如是 rúshì thus / so 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
19 36 kōng empty / void / hollow 畢竟空
20 35 書寫 shūxiě to write 若有書寫如是般若波羅蜜多
21 35 so as to / in order to 譬如大地以種散中
22 35 no 無變異空
23 35 zhòng many / numerous 眾緣和合則得生長
24 34 受持 shòuchí to accept and maintain faith / to uphold 受持
25 34 néng can / able 為能建立
26 33 如理 rú lǐ principle of suchness 如理思惟
27 33 聽聞 tīngwén listening and learning 至心聽聞
28 33 method / way 十八佛不共法
29 33 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 如理思惟
30 33 流布 liúbù to propagate / to spread / to circulate / to disseminate 廣為有情宣說流布
31 33 精勤 jīngqín concentrated diligence 精勤修學
32 33 修學 xiūxué to study 精勤修學
33 33 甚深 shénshēn very profound / what is deep 若有於此甚深般若波羅蜜多
34 33 至心 zhìxīn sincerity 至心聽聞
35 32 héng constant / regular / persistent 恒住捨性
36 32 de potential marker 眾緣和合則得生長
37 31 zhǒng kind / type 譬如大地以種散中
38 31 zhī to know 慶喜當知
39 30 and 應知大地與種生長
40 30 依止 yī zhǐ to depend and rest upon 為所依止
41 30 大地 dàdì earth / mother earth 譬如大地以種散中
42 30 建立 jiànlì to create / to build 為能建立
43 28 sàn to scatter / to break up / to disperse / to adjourn 譬如大地以種散中
44 26 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 世尊
45 26 yīng should / ought 應知大地與種生長
46 26 由此 yóucǐ hereby / from this 由此便有十善業道出現世間
47 26 to reach 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
48 24 解說 jiěshuō to explain / to comment 解說
49 24 世間 shìjiān world / the human world 由此便有十善業道出現世間
50 24 not / no 不虛妄性
51 24 zhù to dwell / to live / to reside 恒住捨性
52 23 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
53 23 zhū all / many / various 諸善男子
54 23 便 biàn convenient / handy / easy 由此便有十善業道出現世間
55 23 出現 chūxiàn to appear 由此便有十善業道出現世間
56 22 jìn to the greatest extent / utmost 盡諸所有供養恭敬
57 22 憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 憍尸迦
58 20 I / me / my 我但廣稱讚般若波羅蜜多
59 20 一切 yīqiè all / every / everything 與一切陀羅尼門
60 20 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 善女人等善住內空
61 19 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 一切所有供養恭敬
62 19 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 復以無量上妙華鬘
63 19 miào wonderful / fantastic 復以無量上妙華鬘
64 19 尊重 zūnzhòng to esteem / to respect / to honor 尊重讚嘆
65 19 duàn absolutely / decidedly 若見所斷法
66 19 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 一切所有供養恭敬
67 18 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚歎
68 18 again / more / repeatedly 復以無量上妙華鬘
69 18 dāng to be / to act as / to serve as 慶喜當知
70 17 dàn but / yet / however 我但廣稱讚般若波羅蜜多
71 17 所有 suǒyǒu all 一切所有供養恭敬
72 17 zhōng middle 譬如大地以種散中
73 16 yuán fate / predestined affinity 眾緣和合則得生長
74 16 稱讚 chēngzàn to praise / to acclaim / to commend 我但廣稱讚般若波羅蜜多
75 16 otherwise / but / however 眾緣和合則得生長
76 15 譬如 pìrú for examlpe 譬如大地以種散中
77 15 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 如是般若波羅蜜多及所迴向一切智智
78 15 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda 慶喜當知
79 15 zūn to honor / to respect 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
80 15 和合 héhé to mix / to blend / to converge / to join / to fuse 眾緣和合則得生長
81 15 dǎo to lead / to guide / to conduct / to direct 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
82 15 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 今者如來
83 14 xīn heart 善女人等不離一切智智心
84 14 有情 yǒuqíng sentient beings 廣為有情宣說流布
85 13 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 初分校量功德品第三十之二十四
86 13 that / those 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
87 12 宣說 xuānshuō to preach / to teach publicly / to teach classics or religious texts 廣為有情宣說流布
88 12 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 種種嚴飾
89 12 also / too 所獲功德亦無邊際
90 11 lái to come 他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處
91 11 fēn to separate / to divide into parts 千分不及一
92 10 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行布施
93 10 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 而能降伏外道異論
94 9 zhī him / her / them / that 初分校量功德品第三十之二十四
95 9 to go 合掌而去
96 9 幡蓋 fān gài a scroll style canopy 幡蓋
97 9 already / afterwards 他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處
98 9 無性 wúxìng niḥsvabhāva / no self-nature 無性空
99 9 合掌 hézhǎng to join palms 合掌而去
100 9 伎樂 jìyuè music 伎樂
101 9 珍奇 zhēnqí rare / precious 珍奇
102 9 luò a net 纓絡
103 9 自性空 zìxìng kōng svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature 自性空
104 9 Tu 塗散等香
105 9 xiāng fragrant / savory / appetizing / sweet / scented 塗散等香
106 9 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 燈明
107 9 觀禮 guānlǐ to attend a ritual 觀禮
108 9 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction 右繞禮拜
109 9 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner 寶幢
110 9 不及 bùjí not as good as / inferior to 百分不及一
111 9 one 百分不及一
112 9 衣服 yīfu clothing / clothes / attire 衣服
113 9 嚴飾 yánshì to decorate / adorned 種種嚴飾
114 9 yīng the tassel of a hat 纓絡
115 9 禮拜 lǐbài week 右繞禮拜
116 9 shàng top / a high position 復以無量上妙華鬘
117 9 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha 由此便有獨覺及獨覺菩提出現世間
118 9 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 善女人等成就無量殊勝戒蘊
119 8 shě to give 大捨
120 8 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained 以無所得為方便
121 8 bǎi one hundred 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
122 8 huò or / either / else 或復書寫種種嚴飾
123 8 方便 fāngbiàn convenient 以無所得為方便
124 8 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 善女人等成就無量殊勝戒蘊
125 8 花鬘 huāmán headdress 復以無量上妙花鬘
126 8 huì can / be able to 梵會天
127 7 zhì wisdom / knowledge / understanding 道相智
128 7 xìng gender 不虛妄性
129 7 shí time / a point or period of time
130 7 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
131 7 qiān one thousand 千分不及一
132 7 Buddha / Awakened One 十八佛不共法
133 7 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 量無邊際
134 6 現在 xiànzài at present / in the process of 善女人等我說獲得現在
135 6 gòng together 十八佛不共法
136 6 諸天 zhūtiān devas 我等諸天常隨衛護
137 6 一切法 yīqiē fǎ all dharmas / all things / sarvadharma 一切法空
138 6 何以 héyǐ why 何以故
139 6 huò to reap / to harvest 所獲功德亦無邊際
140 6 聲聞 shēngwén Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha 善女人等超過聲聞及獨覺地
141 6 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth 集聖諦
142 6 lùn to comment / to discuss 心無怯怖不為一切論難所屈
143 6 人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
144 6 big / great / huge / large / major 大捨
145 6 fàn Sanskrit 梵會天
146 5 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma 梵輔天
147 5 wèi to call 謂能正知都無所有
148 5 解脫門 jiětuō mén the doors of deliverance / vimokṣadvāra 無願解脫門
149 5 四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta 由此便有四大王眾天
150 5 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation 善現天
151 5 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity 遍淨天
152 5 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision 善見天
153 5 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits 廣果天出現世間
154 5 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat 無熱天
155 5 guāng light 光天
156 5 俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number 俱胝分不及一
157 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 與彼菩薩摩訶薩行
158 5 樂變化天 lèbiànhuàtiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven 樂變化天
159 5 nán difficult / arduous / hard 設有障難不能遮斷
160 5 bǎo a jewel / gem / a treasure 或復書寫眾寶嚴飾
161 5 wáng Wang 由此便有四大王眾天
162 5 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity 少淨天
163 5 chù a place / location / a spot / a point 種種莊嚴置清淨處
164 5 少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance 少光天
165 5 to see / to observe / to witness 覩史多天
166 5 阿素洛 āsùluò an asura 阿素洛等之所愛護
167 5 shǎo few 少廣天
168 5 fán complicated / complex 由此便有無繁天
169 5 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma 由此便有梵眾天
170 5 dìng to decide 九次第定
171 5 大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā 大梵天
172 5 夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven / Yamadeva 夜摩天
173 5 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity 無量淨天
174 5 三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven 三十三天
175 5 內空 nèikōng empty within 與彼內空
176 5 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance 無量光天
177 5 liàng a quantity / an amount 初分校量功德品第三十之二十四
178 5 色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form 色究竟天出現世間
179 5 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 覩史多天
180 5 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness 由此便有無忘失法
181 5 他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven / paranirmitavaśavartin 他化自在天出現世間
182 5 極光淨天 jíguāngjìng tiān ābhāsvara deva 極光淨天
183 5 yòng to use / to apply 用無所得為方便
184 5 shǐ history 覩史多天
185 5 淨天 jìng tiān pure devas 淨天
186 4 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration 與四靜慮
187 4 緊捺洛 jǐnnàluò kinnara / kimnara 緊捺洛
188 4 不思議界 bù sīyì jiè acintyadhātu / the realm beyond thought and words 不思議界
189 4 爾時 ěr shí at that time 爾時
190 4 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way 八聖道支
191 4 乃至 nǎizhì and even 此般若波羅蜜多於彼布施乃至靜慮波羅蜜多為尊為導故
192 4 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 成就無量殊勝解脫智見蘊
193 4 wàng to forget / neglect / to miss / to omit 與無忘失法
194 4 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 今者如來
195 4 勝利 shènglì victory 善女人等於現在世當獲無邊功德勝利
196 4 mén door / gate / doorway / gateway 一切三摩地門
197 4 五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs 與五眼
198 4 大族 dàzú large and influential family / clan 由此便有剎帝利大族
199 4 三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration 一切三摩地門
200 4 自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence 自相空
201 4 yán to speak / to say / said 天帝釋白佛言
202 4 lóng dragon 此界中有大威德諸龍
203 4 十八 shíbā eighteen 十八佛不共法
204 4 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga 七等覺支
205 4 次第 cìdì one after another 九次第定
206 4 本性 běnxìng inherent nature 本性空
207 4 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance 與一切陀羅尼門
208 4 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness 勝義空
209 4 road / path / way 揭路茶
210 4 空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness 空空
211 4 變異 biànyì to change / to transform 無變異空
212 4 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa 四無量
213 4 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned 無為空
214 4 外空 wàikōng emptiness external to the body 外空
215 4 to gather / to collect 集聖諦
216 4 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses 四無所畏
217 4 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world 亦為十方無邊世界一切如來應正等覺
218 4 不見 bújiàn to not see 都不見有能論難者
219 4 jiǔ nine 九次第定
220 4 五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses 五根
221 4 jiàn to see 成就無量殊勝解脫智見蘊
222 4 藥叉 yàochā yaksa / yaksha 藥叉
223 4 四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana 與四念住
224 4 dào way / road / path 道相智
225 4 不可得 bù kě dé unobtainable 不可得空
226 4 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty 內外空
227 4 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena 有為空
228 4 不為 bùwéi to not do 心無怯怖不為一切論難所屈
229 4 大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion 大慈
230 4 健達縛 jiàndáfú a gandharva 健達縛
231 4 六神通 liù shéntōng the six supernatural powers 六神通
232 4 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 與彼無上正等菩提
233 4 五力 wǔ lì pañcabala / the five powers 五力
234 4 大空 dàkōng the great void 大空
235 4 無際 wújì limitless / boundless 無際空
236 4 一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna 一切相智
237 4 共相 gòng xiāng common phase 共相空
238 4 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 他化自在天已發阿耨多羅三藐三菩提心者恒來是處
239 4 莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga 莫呼洛伽
240 4 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding 四無礙解
241 4 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 與一切智
242 4 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 與布施
243 4 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana 八勝處
244 4 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas 十遍處
245 4 靜慮 jìnglǜ a jhanas / a dhyana / meditative concentration 靜慮波羅蜜多為所依止
246 4 chá tea 揭路茶
247 4 extra / surplus / remainder 今此三千大千世界并餘十方無邊世界
248 4 大喜 dàxǐ exultation 大喜
249 4 復次 fùcì furthermore / moreover 復次
250 4 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 大悲
251 4 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions 四正斷
252 4 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance 無相解脫門
253 4 jiē all / each and every / in all cases 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
254 4 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha 與八解脫
255 4 佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha 與佛十力
256 4 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 此界中有大威德諸龍
257 4 xiàng towards / to 阿羅漢及預流向預流果
258 4 等於 děngyú to equal 善女人等於此般若波羅蜜多
259 4 四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation 四神足
260 4 真如 zhēnrú tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 與彼真如
261 4 畢竟 bìjìng after all / all in all 畢竟空
262 4 jiē to take off / to lift off 揭路茶
263 4 yuàn to hope / to wish / to desire 無願解脫門
264 4 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 滅聖諦
265 4 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path 道聖諦
266 4 xiāng each other / one another / mutually 道相智
267 4 十方 shí fāng the ten directions 亦為十方無邊世界一切如來應正等覺
268 4 四無色定 sì wúsè dìng four formless heavens 四無色定
269 4 shī to lose 與無忘失法
270 3 不變 bùbiàn unchanging / constant 不變異性
271 3 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 法性
272 3 法定 fǎdìng legal / statutory / rightful 法定
273 3 平等性 píngděng xìng universal nature 平等性
274 3 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda 成就無量殊勝解脫蘊
275 3 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness 與空解脫門
276 3 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
277 3 yùn to bring together / to collect 成就無量殊勝解脫智見蘊
278 3 虛妄 xūwàng not real / illusory 不虛妄性
279 3 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering 與苦聖諦
280 3 what / where / which 所以者何
281 3 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
282 3 辯才 biàncái eloquence 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
283 3 hái also / in addition / more 不還
284 3 虛空界 xūkōng jiè visible space 虛空界
285 3 異性 yìxìng different in nature 不變異性
286 3 所以 suǒyǐ therefore / as a result / so 所以者何
287 3 擁護 yōnghù to help / to assist 常來至此隨逐擁護
288 3 阿羅漢 Āluóhàn Arhat 阿羅漢及預流向預流果
289 3 zhèng upright / straight 與彼無上正等菩提
290 3 顯現 xiǎnxiàn to appear 令得顯現故
291 3 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha 成就無量殊勝慧蘊
292 3 無上 wúshàng supreme / unexcelled 與彼無上正等菩提
293 3 至此 zhìcǐ up until now / so far 常來至此
294 3 安忍 ānrěn tolerance 安忍
295 3 fēi not / non- / un- 非學非無學法
296 3 border / boundar / juncture 量無邊際
297 3 來集 lái jí to assemble 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
298 3 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha 善女人等成就無量殊勝戒蘊
299 3 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death 離生性
300 3 三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos 此三千大千世界所有四大王眾天
301 3 法住 fǎzhù dharma abode 法住
302 3 to leave / to depart / to go away / to part 善女人等不離一切智智心
303 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 法界
304 3 提供 tígōng to supply / to provide 妙雲蘭若提供
305 3 安住 ānzhù to reside / to dwell 安住內空
306 3 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 精進
307 3 未來 wèilái future 未來無量無邊殊勝功德
308 3 shòu to suffer / to be subjected to 我從世尊所受般若波羅蜜多
309 3 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha 成就無量殊勝定蘊
310 3 實際 shíjì reality / in practice 實際
311 3 淨戒 jìngjiè perfect observance 淨戒
312 2 xué to study / to learn 若學法
313 2 說法 shuō fǎ a statement / wording 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
314 2 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens 所有淨居天
315 2 his / hers / its / theirs 善女人等其心不驚
316 2 佛土 Fótǔ buddhakṣetra / a Buddha land / land or realm of a Buddha / land of the Buddha's birth 成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
317 2 niàn to read aloud 善女人等應作是念
318 2 bìng and / furthermore / also 今此三千大千世界并餘十方無邊世界
319 2 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna 阿羅漢及預流向預流果
320 2 huǐ to regret 心不沈沒亦不憂悔
321 2 kǒng fearful / apprehensive 不恐
322 2 二十六 èrshíliù 26 / twenty-six 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
323 2 歡喜 huānxǐ joyful 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
324 2 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 不為一切外道異論之所降伏
325 2 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection 靜慮波羅蜜多為所依止
326 2 踊躍 yǒngyuè eager / enthusiastic 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
327 2 yóu follow / from / it is for...to 彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故
328 2 to bend / to flex 心無怯怖不為一切論難所屈
329 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 設有障難不能遮斷
330 2 現世 xiànshì the present rebirth / the present life 或轉重業現世輕受
331 2 外道 wàidào non-Buddhist 不為一切外道異論之所降伏
332 2 desire 善女人輩欲得是等現在無邊功德勝利
333 2 下劣 xiàliè base / mean / despicable 獨覺下劣心故
334 2 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer 由此便有預流
335 2 無盡 wújìn endless / inexhaustible 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
336 2 沈沒 chénméi to sink / to perish 心不沈沒亦不憂悔
337 2 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 佛告天帝釋言
338 2 child / son 時有無量諸天子等皆來集會
339 2 見法 jiànfǎ for a Dharma to manifest in the world 若有見法
340 2 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 天帝釋白佛言
341 2 超過 chāoguò to surpass / to exceed 善女人等超過聲聞及獨覺地
342 2 敬重 jìngzhòng to respect deeply / to revere / to esteem 時有無量諸天子等敬重法故皆來集會
343 2 有所 yǒusuǒ somewhat / to some extent 亦不見有所論難者
344 2 dōu all 謂能正知都無所有
345 2 威力 wēilì might / formidable power 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
346 2 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept 無學法
347 2 qián front 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
348 2 jīng to be surprised / to be frightened / to be scared 善女人等其心不驚
349 2 to be terrified / to be afraid / to be frightened 心無怯怖不為一切論難所屈
350 2 yòu again / also 又此般若波羅蜜多祕密藏中
351 2 hair 謂諸天等已發無上菩提心者
352 2 Māra 眾魔眷屬不能侵擾
353 2 利樂 lì lè blessing and joy 或依佛法已獲殊勝利樂事者
354 2 different / other 不為一切外道異論之所降伏
355 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 我不說此甚深般若波羅蜜多但有如前所說功德
356 2 成熟 chéngshú ripe 成熟有情嚴淨佛土恒無斷盡
357 2 白佛 bái fó to address the Buddha 天帝釋白佛言
358 2 告天 gàotiān to tell Heaven 佛告天帝釋言
359 2 常隨 cháng suí a regular personal attendant 我等諸天常隨衛護
360 2 jīn today / modern / present / current / this / now 今者如來
361 2 power / force / strength 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
362 2 yōu to worry / to be concerned 心不沈沒亦不憂悔
363 2 出版社 chūbǎn shè publisher / publishing house / press 眾生出版社提供
364 2 used to indicate order
365 2 xíng to walk / to move 與彼菩薩摩訶薩行
366 2 一來 yī lái on one hand 一來
367 2 隨逐 suí zhú to attach and follow 常來至此隨逐擁護
368 2 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman 婆羅門大族
369 2 cháng always / ever / often / frequently / constantly 常來至此
370 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大般若波羅蜜多經卷第一百二十六
371 2 菩薩 púsà bodhisatta 若菩薩法
372 2 juǎn to coil / to roll
373 2 威神 Wēishén Anubhāva 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
374 2 shèng to beat / to win / to conquer 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故
375 2 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 眾生出版社提供
376 1 有空 yǒukōng to have time (to do sth) 由此便有空解脫門
377 1 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
378 1 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
379 1 設有 shèyǒu to have / to incorporate / to feature 設有障難不能遮斷
380 1 rén person / people / a human being 人及非人
381 1 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice 由此便有十善業道出現世間
382 1 識無邊處天 Shí Wúbiān Chù Tiān Vijnananantyayatana Heaven / Heaven of Limitless Consciousness 識無邊處天
383 1 shì matter / thing / item 或依佛法已獲殊勝利樂事者
384 1 色界繫 sèjièxì bonds to dharmas in the Realm of Form 色界繫法
385 1 玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang 三藏法師玄奘奉
386 1 朋友 péngyou friend 朋友
387 1 shú cooked 唯除宿世定惡業因現在應熟
388 1 cóng from 我從世尊所受般若波羅蜜多
389 1 世界 shìjiè the world / the universe / the cosmos 彼世界有大威德諸龍
390 1 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path 出世間法
391 1 yóu to swim 遊諸佛土自在無礙
392 1 無色 wúsè formless / no form / arūpa 無色法
393 1 tool / device / utensil / equipment / instrument 具廣分別一切法故
394 1 我等 wǒděng we 我等諸天常隨衛護
395 1 諸如 zhūrú such as 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
396 1 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma 無為法
397 1 愛念 àiniàn to miss 預流果等之所愛念
398 1 增益 zēngyì to increase 以天威力令說法者增益辯才宣暢無盡
399 1 zhào an imperial decree 詔譯
400 1 zhòng heavy 或轉重業現世輕受
401 1 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 種種莊嚴置清淨處
402 1 to translate / to interpret 詔譯
403 1 分校 fēnxiào branch of a school 初分校量功德品第三十之二十四
404 1 不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious 不善法
405 1 有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava 若有漏法
406 1 有為法 yǒuwèifǎ saṃskṛta / conditioned 若有為法
407 1 空無邊處天 Kōng Wúbiān Chù Tiān Akasanantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Space 由此便有空無邊處天
408 1 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 種種莊嚴置清淨處
409 1 宿世 sù shì former lives 唯除宿世定惡業因現在應熟
410 1 book / volume
411 1 行為 xíngwéi actions / conduct / behavior 此般若波羅蜜多於彼菩薩摩訶薩行為尊為導故
412 1 侵擾 qīnrǎo to invade and harass 眾魔眷屬不能侵擾
413 1 救拔 jiùbá to save / to rescue 恒為救拔諸有情故
414 1 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 謂能正知都無所有
415 1 rǎo to disturb / to annoy / to agitate 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
416 1 zhàng to separate 設有障難不能遮斷
417 1 因緣 yīnyuán Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna 由此因緣常隨擁護
418 1 yún cloud 妙雲蘭若提供
419 1 深廣 shēnguǎng deep and wide / vast / profound (influence etc) 功德深廣
420 1 soil / ground / land 善女人等超過聲聞及獨覺地
421 1 過去 guòqù past / previous/ former 若過去法
422 1 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions 唯除宿世定惡業因現在應熟
423 1 正知 zhèngzhī Zheng Zhi 謂能正知都無所有
424 1 jìng to respect /to honor 歡喜踊躍敬受如是甚深般若波羅蜜多
425 1 具足 jùzú complete / full / perfect 如是般若波羅蜜多具足無邊勝功德故
426 1 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 遊諸佛土自在無礙
427 1 五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā 五神通等出現世間
428 1 欲界繫 yùjièxì bonds of the desire realm 若欲界繫法
429 1 居士 jūshì a lay person / a male lay Buddhist 居士大族出現世間
430 1 undulations 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
431 1 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 謂若善法
432 1 一來向 yīláixiàng the fruit of sakṛdāgāmin 一來向一來果
433 1 such as / for example / for instance 善女人等當知如佛
434 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 或依佛法已獲殊勝利樂事者
435 1 chú except / besides 唯除宿世定惡業因現在應熟
436 1 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews 不為一切異學論難之所屈伏
437 1 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought 非想非非想處天出現世間
438 1 護持 hùchí to protect and uphold 善女人等由是般若波羅蜜多大威神力所護持故
439 1 good fortune / happiness / luck 令所獲福倍復增長
440 1 chū at first / at the beginning / initially 初分校量功德品第三十之二十四
441 1 hài to injure / to harm to 不令一切人非人等種種惡緣之所擾害
442 1 遮斷 zhēduàn to block off 設有障難不能遮斷
443 1 to connect / to relate 無色界繫法
444 1 shī the practice of selfless giving / dāna 此我則為已設法施
445 1 讚嘆 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 尊重讚嘆
446 1 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 成就菩薩殊勝神通
447 1 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah 由此便有剎帝利大族
448 1 to enter 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
449 1 to conceal / to hide / to ambush 不為一切異學論難之所屈伏
450 1 沙門 shāmén a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant 大臣及諸沙門
451 1 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin 不還向不還果
452 1 shè to absorb / to assimilate 諸如是等無量百千種種法門皆入此攝
453 1 非人 fēi rén a non-human 人及非人
454 1 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin 一來向一來果
455 1 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas 無漏法
456 1 zuì most / extremely / exceedingly 善女人等成就最勝無斷辯才
457 1 百分 bǎifēn one hundredth 百分不及一
458 1 xiū to decorate / to embellish 修所斷法
459 1 相應 xiāngyìng relevant / corresponding 宣說如是甚深般若波羅蜜多相應之法
460 1 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 或轉重業現世輕受
461 1 bèi -fold / times (multiplier) 令所獲福倍復增長
462 1 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
463 1 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 初分校量功德品第三十之二十四
464 1 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform 無色界繫法
465 1 新式 xīnshì new type / latest type / new-style 眾生出版社提供新式標點
466 1 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka 三藏法師玄奘奉
467 1 天子 tiānzǐ the rightful Emperor / the Son of Heaven 時有無量百千天子為聽法故皆來集會
468 1 世間法 shìjiānfǎ world law / lokadharma / lokadhamma 若世間法
469 1 獲得 huòdé to obtain / to receive / to get 善女人等我說獲得現在
470 1 分別 fēnbié to differentiate / to distinguish 具廣分別一切法故
471 1 愛護 àihù to cherish and protect / to treasure 阿素洛等之所愛護
472 1 怖畏 bùwèi to be terrified / to be afraid / to be frightened 怖畏
473 1 jiā to add 彼由如是甚深般若波羅蜜多所加祐故
474 1 zēng to increase / to add to / to augment 隨逐擁護增其勢力
475 1 惱害 nǎohài to hate very much 不為一切人非人等之所惱害
476 1 shā to kill / to murder / to slaughter 喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一
477 1 標點 biāodiǎn punctuation / a punctuation mark 眾生出版社提供新式標點
478 1 父母 fùmǔ parents / mother and father 善女人等恒為父母
479 1 三十 sān shí thirty 初分校量功德品第三十之二十四
480 1 shì a generation 善女人等於現在世當獲無邊功德勝利
481 1 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity 恒不棄捨諸有情故
482 1 勢力 shìli power / influence / force 隨逐擁護增其勢力
483 1 interesting 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
484 1 國王 guówáng king / monarch 國王
485 1 business / industry 或轉重業現世輕受
486 1 中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth 此界中有大威德諸龍
487 1 according to 或依佛法已獲殊勝利樂事者
488 1 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
489 1 無所不知 wú suǒ bùzhī omniscient 於一切法無所不知
490 1 大臣 dàchén chancellor / minister 大臣及諸沙門
491 1 決定 juédìng to decide 決定趣向阿耨多羅三藐三菩提故
492 1 can / may / permissible 不見有法可令驚
493 1 有法 yǒufǎ something that exists 不見有法可令驚
494 1 yóu also / as if / still 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
495 1 無所有處天 Wú Suǒyǒu Chù Tiān Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness 無所有處天
496 1 衛護 wèihù to guard / to protect 我等諸天常隨衛護
497 1 yīn because 唯除宿世定惡業因現在應熟
498 1 未盡 wèijìn not fulfilled 正等覺於此般若波羅蜜多一切功德說猶未盡
499 1 qīng light / not heavy 或轉重業現世輕受
500 1 祕密 mìmì a secret 又此般若波羅蜜多祕密藏中

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
广
 1. guǎng
 2. guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
re
 1. yǒu
 2. yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
善男子
 1. shàn nánzǐ
 2. shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人
 1. shàn nǚrén
 2. shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
生长 生長 shēngzhǎng growth
如是 rúshì thus, so
 1. kōng
 2. kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
书写 書寫 shūxiě to copy

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 Āluóhàn
 1. Arhat
 2. arhat
遍净天 遍淨天 Biàn Jìng Tiān Subhakrtsna Heaven / The Heaven of Pervasive Purity
大般若波罗蜜经 大般若波羅蜜多經 Dà Bōrěluómìduō Jīng The Large Sūtra Perfection of Wisdom / Mahāprajñāpāramitāsūtra
大梵天 Dà Fàntiān Mahabrahma / Mahābrahmā / Brahmā
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
fàn
 1. Sanskrit
 2. Brahma
 3. India
 4. brahman
 5. pure / sacred
 6. Fan
 7. Buddhist
梵辅天 梵輔天 Fàn Fǔ Tiān Brahma-Purohita Heaven / The Heaven of the Ministers of Brahma
梵众天 梵眾天 Fàn Zhòng Tiān Brahma-parisadya Heaven / brahmakāyika / brahmapariṣadya / the Heaven of the Followers of Brahma
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
非想非非想处天 非想非非想處天 Fēi Xiǎng Fēi Fēi Xiǎng Chù Tiān Naiva-samjnanasamjnayatana Heaven / Naiva-sajjnanasajjnayatana / The Heaven of Neither Thought nor Non-Thought
佛十力 Fó shí lì the ten powers of the Buddha
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
广果天 廣果天 Guǎng Guǒ Tiān Brhatphala Heaven / The Heaven of Bountiful Fruits
憍尸迦 Jiāoshījiā Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
净居天 淨居天 Jìng Jū Tiān suddhavasa / śuddhāvāsa / Pure Abodes / Pure Dwelling Heavens
空无边处天 空無邊處天 Kōng Wúbiān Chù Tiān Akasanantyayatana Heaven / The Heaven of Limitless Space
乐变化天 樂變化天 lèbiànhuàtiān Nirmanarati Heaven / Nirmāṇarati Heaven
婆罗门 婆羅門 Póluómén Brahmin / Brahman
庆喜 慶喜 qìngxǐ Ānanda / Ananda
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
三藏法师 三藏法師 Sān Zàng Fǎshī Venerable Xuanzang / Tripiṭaka
色究竟天 Sè Jiūjìng Tiān Akaniṣṭha / Akanistha / Akaniṭṭha / Heaven of Ultimate Form
刹帝利 剎帝利 Shādìlì Kshatriya / Kashtriya / Ksatriyah
善见天 善見天 Shàn Jiàn Tiān Sudarsana Heaven / The Heaven of Skillful Vision
善现天 善現天 Shànxiàn Tiān Sudrsa Heaven / Sudassa / The Heaven of Beautiful Devas / The Heaven of Skillful Manifestation
少光天 Shǎo Guāng Tiān Parittabha Heaven / The Heaven of Limited Radiance
少净天 少淨天 Shǎo Jìng Tiān Parittasubha Heaven / The Heaven of Limited Purity
声闻 聲聞 shēngwén
 1. Sravaka Realm / Sravaka / Śrāvaka / a distinguished disciple of the Buddha
 2. sravaka
十遍处 十遍處 shí biàn chù Ten Kasinas
识无边处天 識無邊處天 Shí Wúbiān Chù Tiān Vijnananantyayatana Heaven / Heaven of Limitless Consciousness
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四无所畏 四無所畏 sì wú suǒ wèi Four Fearlessnesses
他化自在天 Tā Huà Zìzai Tiān Paranirmita-Vasavartin Heaven / paranirmitavaśavartin
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
威神 Wēishén Anubhāva
Wu
无热天 無熱天 Wú Rè Tiān Atapa Heaven / The Heaven without Heat
无所有处天 無所有處天 Wú Suǒyǒu Chù Tiān Akiṃcanyaayatana Heaven / Akimcanyaayatana Heaven / The Heaven of Nothingness
无量光天 無量光天 Wúliàng Guāng Tiān Apramanabha Heaven / The Heaven of Infinite Radiance
无量净天 無量淨天 Wúliàng Jìng Tiān Apramanasubha Heaven / The Heaven of Infinite Purity
无性 無性 wúxìng
 1. niḥsvabhāva / no self-nature
 2. Asvabhāva
玄奘 Xuán Zàng Xuanzang / Hsuan-Tsang
夜摩天 Yèmó Tiān Yama Heaven / Yamadeva
预流 預流 Yùliú Sotapanna / Srotaāpanna / Stream-Enterer
正等觉 正等覺 Zhèng Děngjué Complete Enlightenment / Absolute Universal Englightened Awareness
正知 zhèngzhī Zheng Zhi

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 252.

Simplified Traditional Pinyin English
爱念 愛念 àiniàn to miss
阿罗汉果 阿羅漢果 aluóhàn guǒ
 1. the fruit of arhat cultivation / the fruit of awakening
 2. state of full attainment of arhatship
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
安忍 ānrěn
 1. tolerance
 2. Patience
 3. to bear adversity with calmness
 4. Abiding Patience
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿素洛 āsùluò an asura
八解脱 八解脫 bā jiětuō the eight liberations / aṣṭavimokṣa / aṭṭavimokkha
八胜处 八勝處 bā shèng chù eight abodes of superiority / eight stations of mastery / eight abhibhāyatana
八圣道支 八聖道支 Bā Shèng Dào zhī The Noble Eightfold Path / The Eightfold Noble Way
白佛 bái fó to address the Buddha
宝幢 寶幢 bǎochuáng A Buddhist ensign or banner
波罗蜜多 波羅蜜多 bōluómìduō paramita / perfection
般若波罗蜜多 般若波羅蜜多 bōrěbōluómìduō prajnaparamita / prajñāpāramitā / perfection of the highest form of wisdom
不可得 bù kě dé unobtainable
不善 bù shàn akuśala / akusala / unvirtuous / unwholesome / inauspicious
不还果 不還果 bùháiguǒ the fruit of anāgāmin
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
cháng eternal / nitya
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
沈没 沈沒 chénméi to sink
出世间法 出世間法 chū shìjiān fǎ the way of leaving the world / the Noble Eightfold Path
an element
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大空 dàkōng the great void
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
道圣谛 道聖諦 dào shèng dì the noble truth of the way to extinction of suffering is the noble eightfold path
de di
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
定蕴 定蘊 dìng yùn body of meditation / aggregate of meditation / samādhi-skandha
独觉 獨覺 dújué Pratyeka-Buddha / Pratyekabuddha
尔时 爾時 ěr shí at that time
恶业 惡業 èyè unwholesome acts / evil intentions
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
fàn
 1. brahman
 2. pure / sacred
 3. Buddhist
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
法住 fǎzhù dharma abode
非人 fēi rén a non-human
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛法 fófǎ the power of the Buddha
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
共相 gòng xiāng common phase
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
和合 héhé Harmony
héng Eternity
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
华鬘 華鬘 huàmán hair tied like a flower
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
慧蕴 慧蘊 huì yùn body of wisdom / aggregate of wisdom / prajñā-skandha
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
健达缚 健達縛 jiàndáfú a gandharva
见法 見法 jiànfǎ
 1. for a Dharma to manifest in the world
 2. to realize the impermanence and nonself of all dharmas
 3. to understand reality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
戒蕴 戒蘊 jiè yùn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
解脱门 解脫門 jiětuō mén
 1. the doors of deliverance / vimokṣadvāra
 2. Gate of Perfect Ease
解脱蕴 解脫蘊 jiětuōyùn body of liberation / aggregate of liberation / vimukti-skanda
极光净天 極光淨天 jíguāngjìng tiān ābhāsvara deva
jìng Respect
净天 淨天 jìng tiān pure devas
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
静虑 靜慮 jìnglǜ
 1. a jhanas / a dhyana / meditative concentration
 2. Quiet Contemplation
紧捺洛 緊捺洛 jǐnnàluò kinnara / kimnara
伎乐 伎樂 jìyuè music
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
决定 決定 juédìng fixed / unchanging / constant / determined / niścaya
居士 jūshì
 1. a lay person / a male lay Buddhist
 2. householder
俱胝 jūzhī koti / one hundred million / a very large number
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空解脱门 空解脫門 kōng jiětuōmén the door of deliverance of emptiness
空空 kōng kōng the emptiness of emptiness / the delusion of emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
苦圣谛 苦聖諦 kǔ shèng dì the noble truth of the existence of suffering
kuài a religious assembly
兰若 蘭若 lánrè
 1. a forest retreat / a secluded place to practice / araṇya / arañña / aranya
 2. temple / monastery
 3. Aranya
transcendence
利乐 利樂 lì lè blessing and joy
离生性 離生性 lí shēng xìng the nature of leaving the cycle of birth and death
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
礼拜 禮拜 lǐbài Prostrate
六神通 liù shéntōng the six supernatural powers
lóng nāga / serpent / dragon
lùn a treatise / a thesis / śastra
miào Wonderful
miè the cessation of suffering
evil / vice
莫呼洛伽 mòhūluòjiā mahoraga
那庾多 nàyǔduō a nayuta
内外空 內外空 nèi wài kōng inside and outside are empty / intrinsically empty
内空 內空 nèikōng empty within
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
平等性 píngděng xìng universal nature
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
七等觉支 七等覺支 qī děng juézhī seven factors of enlightenment / seven aids to enlightenment / seven branches of enlightenment / seven aspects of enlightenment / seven bodhyaṅga
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
realm / destination
人非人 rén fēi rén kijnara / human or non-human being
Thus
如理 rú lǐ principle of suchness
ruò re
如是 rúshì thus, so
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三摩地 sānmódì Samadhi / samādhi / concentrated meditation / mental concentration
色界系 色界繫 sèjièxì bonds to dharmas in the Realm of Form
沙门 沙門 shāmén
 1. a Buddhist monk / a wandering monk / a shramana / a sramana / renunciant / mendicant
 2. sramana
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
圣谛 聖諦 shèng dì paramārtha / paramārthasatya / absolute truth / supreme truth
胜利 勝利 shènglì victory
胜义空 勝義空 shèngyìkōng transcendental emptiness / unsurpassed emptiness
生长 生長 shēngzhǎng growth
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
shì loka / a world
shī the practice of selfless giving / dāna
shì meaning / phenomena
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
十善业道 十善業道 shí shàn yè dào ten wholesome kinds of practice
实际 實際 shíjì
 1. bhūtakoṭi / reality-limit / apex of reality
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. actual
世间 世間 shìjiān world
世间法 世間法 shìjiānfǎ
 1. world law / lokadharma / lokadhamma
 2. Worldly Rules
世界 shìjiè
 1. a world
 2. world
shòu feelings / sensations
受持 shòuchí
 1. to accept and maintain faith / to uphold
 2. uphold
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
书写 書寫 shūxiě to copy
四静虑 四靜慮 Sì Jìnglǜ four jhanas / four stages of meditative concentration
四念住 Sì Niàn Zhù Four Foundations of Mindfulness / Satipatthana
四神足 sì shénzú the four kinds of teleportation
四无碍解 四無礙解 sì wúàijiě the four unhindered powers of understanding
四无量 四無量 sì wúliàng four immeasurables / four immeasurable minds / four immeasurable states of mind / brahmavihāra-niddesa
四无色定 四無色定 sì wúsè dìng
 1. four formless heavens
 2. four formless heavens
四正断 四正斷 sì zhèng duàn four right efforts / four right exertions
四众 四眾 sì zhòng the fourfold assembly / the four communities
四大 sìdà the four great seeds / the four great elements / mahābhūta
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
宿世 sù shì former lives
随逐 隨逐 suí zhú to attach and follow
天子 tiānzǐ devaputra / the son of a god
听法 聽法 tīng fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
听闻 聽聞 tīngwén listening and learning
an evil state of existence
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
外空 wàikōng emptiness external to the body
self / ātman / attan
我所 wǒsuǒ conception of possession / mamakāra
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
五根 wǔ gēn pañcendriya / five sense organs / five senses
五力 wǔ lì pañcabala / the five powers
五神通 wǔ shéntōng five supernatural powers / pañcabhijñā
无所得 無所得 wú suǒ dé nothing to be attained
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无边世界 無邊世界 wúbiān shìjiè the unbounded world
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无漏法 無漏法 wúlòu fǎ uncontaninated dharmas
无色 無色 wúsè formless / no form / arūpa
无色界 無色界 wúsè jiè formless realm / realm of nonform
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无上正等觉 無上正等覺 wúshàng zhèng děngjué anuttara-samyak-sambodhi / unexcelled complete enlightenment
无为法 無為法 wúwèi fǎ an unconditioned dhárma / asaṃskṛta-dhárma
无为空 無為空 wúwèi kōng emptiness of the unconditioned
无相解脱门 無相解脫門 wúxiāng jiětuō mén signless doors of deliverance
无学 無學 wúxué aśaikṣa / asekha / an adept
五眼 wǔyǎn the five eyes / pañcacakṣūs
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiāng incense
降伏 xiángfú to subdue
相应 相應 xiāngying
 1. concomitant
 2. response, correspond
现世 現世 xiànshì the present rebirth / the present life
现在 現在 xiànzài now, present
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心想 xīn xiǎng thoughts of the mind / thought
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
xuān to teach / to instruct
xué a learner
虚空界 虛空界 xūkōng jiè visible space
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
严净 嚴淨 yán jìng majestic and pure
严饰 嚴飾 yánshì to decorate / adorned
karma / kamma / karmic deeds / actions
upadhi / bonds / substratum
异学 異學 yì xué study of non-Buddhist worldviews
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
一来果 一來果 yīláiguǒ the fruit of sakṛdāgāmin
一来向 一來向 yīláixiàng the fruit of sakṛdāgāmin
yīn
 1. hetu / causes
 2. Cause
yīng to accept
应作 應作 yīngzuò a manifestation
因缘 因緣 yīnyuán
 1. Cause and Condition / principal and secondary causes / chain of cause and effect / primary cause / nidāna
 2. Nidana (expositions of causes) / a story of an occasion in the Buddhha's life
 3. a passage in a sūtra describing the setting
 4. causes and conditions
一切 yīqiè all, everything
一切法 yīqiē fǎ
 1. all dharmas / all things / sarvadharma
 2. all phenomena
一切相智 yīqiè xiāng zhì knowledge of all bases / vastujñāna
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
yòng yong / function / application
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
右绕 右繞 yòu rào to circumambulate in a clockwise direction
有无 有無 yǒu wú existent and non-existent/ having identity and emptiness
有法 yǒufǎ something that exists
有漏 yǒulòu having flow / pain / affliction / vexation / defilement / bhavāsrava / āsrava
有情 yǒuqíng
 1. sentient beings
 2. sentient being
有为空 有為空 yǒuwèi kōng emptiness of the conditioned / the emptiness of all conditioned phenomena
有为法 有為法 yǒuwèifǎ
 1. saṃskṛta / conditioned
 2. Conditioned Dharmas
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
yuán
 1. conditions / pratyaya / paccaya
 2. Condition
欲界系 欲界繫 yùjièxì bonds of the desire realm
预流果 預流果 Yùliúguǒ srotāpanna
yùn aggregate / skandha
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
koan / kōan / gong'an
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhēng Righteous
真如 zhēnrú
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. True Thusness
zhì Wisdom
zhī Understanding
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
中有 zhōngyǒu an intermediate existence between death and rebirth
zhù to attach / to abide / to dwell on
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
自相空 zì xiāng kōng emptiness of essence
自性空 zìxìng kōng
 1. svabhāva-śūnya / empty intrinsic nature
 2. The Intrinsically Empty Nature
 3. emptiness of self-nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
尊重 zūnzhòng respect