Glossary and Vocabulary for Diamond Sūtra 金剛般若波羅蜜經, Scroll 1

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 186 須菩提 xūpútí Subhuti 慧命須菩提
2 186 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 慧命須菩提
3 93 如來 rúlái Tathagata 如來
4 93 如來 Rúlái Tathagata 如來
5 93 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
6 75 to go; to 於其城中
7 75 to rely on; to depend on 於其城中
8 75 Yu 於其城中
9 75 a crow 於其城中
10 67 infix potential marker 則不名菩薩
11 59 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
12 59 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
13 59 shuì to persuade 如汝所說
14 59 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
15 59 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
16 59 shuō to claim; to assert 如汝所說
17 59 shuō allocution 如汝所說
18 59 shuō to criticize; to scold 如汝所說
19 59 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
20 59 shuō speach; vāda 如汝所說
21 59 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
22 59 shuō to instruct 如汝所說
23 56 yán to speak; to say; said 白佛言
24 56 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
25 56 yán Kangxi radical 149 白佛言
26 56 yán phrase; sentence 白佛言
27 56 yán a word; a syllable 白佛言
28 56 yán a theory; a doctrine 白佛言
29 56 yán to regard as 白佛言
30 56 yán to act as 白佛言
31 56 yán word; vacana 白佛言
32 56 yán speak; vad 白佛言
33 56 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應如是住
34 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊食時
35 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊食時
36 46 zhě ca 實無眾生得滅度者
37 46 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 實無眾生得滅度者
38 46 děi to want to; to need to 實無眾生得滅度者
39 46 děi must; ought to 實無眾生得滅度者
40 46 de 實無眾生得滅度者
41 46 de infix potential marker 實無眾生得滅度者
42 46 to result in 實無眾生得滅度者
43 46 to be proper; to fit; to suit 實無眾生得滅度者
44 46 to be satisfied 實無眾生得滅度者
45 46 to be finished 實無眾生得滅度者
46 46 děi satisfying 實無眾生得滅度者
47 46 to contract 實無眾生得滅度者
48 46 to hear 實無眾生得滅度者
49 46 to have; there is 實無眾生得滅度者
50 46 marks time passed 實無眾生得滅度者
51 46 obtain; attain; prāpta 實無眾生得滅度者
52 41 self 則為著我
53 41 [my] dear 則為著我
54 41 Wo 則為著我
55 41 self; atman; attan 則為著我
56 41 ga 則為著我
57 38 suǒ a few; various; some 諸比丘來詣佛所
58 38 suǒ a place; a location 諸比丘來詣佛所
59 38 suǒ indicates a passive voice 諸比丘來詣佛所
60 38 suǒ an ordinal number 諸比丘來詣佛所
61 38 suǒ meaning 諸比丘來詣佛所
62 38 suǒ garrison 諸比丘來詣佛所
63 38 suǒ place; pradeśa 諸比丘來詣佛所
64 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
65 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
66 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
67 35 idea 於汝意云何
68 35 Italy (abbreviation) 於汝意云何
69 35 a wish; a desire; intention 於汝意云何
70 35 mood; feeling 於汝意云何
71 35 will; willpower; determination 於汝意云何
72 35 bearing; spirit 於汝意云何
73 35 to think of; to long for; to miss 於汝意云何
74 35 to anticipate; to expect 於汝意云何
75 35 to doubt; to suspect 於汝意云何
76 35 meaning 於汝意云何
77 35 a suggestion; a hint 於汝意云何
78 35 an understanding; a point of view 於汝意云何
79 35 Yi 於汝意云何
80 35 manas; mind; mentation 於汝意云何
81 31 fēi Kangxi radical 175 何以故非
82 31 fēi wrong; bad; untruthful 何以故非
83 31 fēi different 何以故非
84 31 fēi to not be; to not have 何以故非
85 31 fēi to violate; to be contrary to 何以故非
86 31 fēi Africa 何以故非
87 31 fēi to slander 何以故非
88 31 fěi to avoid 何以故非
89 31 fēi must 何以故非
90 31 fēi an error 何以故非
91 31 fēi a problem; a question 何以故非
92 31 fēi evil 何以故非
93 30 míng fame; renown; reputation 則不名菩薩
94 30 míng a name; personal name; designation 則不名菩薩
95 30 míng rank; position 則不名菩薩
96 30 míng an excuse 則不名菩薩
97 30 míng life 則不名菩薩
98 30 míng to name; to call 則不名菩薩
99 30 míng to express; to describe 則不名菩薩
100 30 míng to be called; to have the name 則不名菩薩
101 30 míng to own; to possess 則不名菩薩
102 30 míng famous; renowned 則不名菩薩
103 30 míng moral 則不名菩薩
104 30 míng name; naman 則不名菩薩
105 30 míng fame; renown; yasas 則不名菩薩
106 29 Buddha; Awakened One 諸比丘來詣佛所
107 29 relating to Buddhism 諸比丘來詣佛所
108 29 a statue or image of a Buddha 諸比丘來詣佛所
109 29 a Buddhist text 諸比丘來詣佛所
110 29 to touch; to stroke 諸比丘來詣佛所
111 29 Buddha 諸比丘來詣佛所
112 29 Buddha; Awakened One 諸比丘來詣佛所
113 29 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則不名菩薩
114 29 a grade; a level 則不名菩薩
115 29 an example; a model 則不名菩薩
116 29 a weighing device 則不名菩薩
117 29 to grade; to rank 則不名菩薩
118 29 to copy; to imitate; to follow 則不名菩薩
119 29 to do 則不名菩薩
120 29 koan; kōan; gong'an 則不名菩薩
121 28 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
122 28 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
123 28 to use; to grasp 皆以無為法得名
124 28 to rely on 皆以無為法得名
125 28 to regard 皆以無為法得名
126 28 to be able to 皆以無為法得名
127 28 to order; to command 皆以無為法得名
128 28 used after a verb 皆以無為法得名
129 28 a reason; a cause 皆以無為法得名
130 28 Israel 皆以無為法得名
131 28 Yi 皆以無為法得名
132 28 use; yogena 皆以無為法得名
133 26 rén person; people; a human being
134 26 rén Kangxi radical 9
135 26 rén a kind of person
136 26 rén everybody
137 26 rén adult
138 26 rén somebody; others
139 26 rén an upright person
140 26 rén person; manuṣya
141 25 wéi to act as; to serve 當為汝說
142 25 wéi to change into; to become 當為汝說
143 25 wéi to be; is 當為汝說
144 25 wéi to do 當為汝說
145 25 wèi to support; to help 當為汝說
146 25 wéi to govern 當為汝說
147 25 wèi to be; bhū 當為汝說
148 24 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 如來得阿耨多羅三藐三菩提耶
149 23 眾生 zhòngshēng all living things 眾生所攝
150 23 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生所攝
151 23 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生所攝
152 23 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生所攝
153 21 zuò to do 莫作是說
154 21 zuò to act as; to serve as 莫作是說
155 21 zuò to start 莫作是說
156 21 zuò a writing; a work 莫作是說
157 21 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是說
158 21 zuō to create; to make 莫作是說
159 21 zuō a workshop 莫作是說
160 21 zuō to write; to compose 莫作是說
161 21 zuò to rise 莫作是說
162 21 zuò to be aroused 莫作是說
163 21 zuò activity; action; undertaking 莫作是說
164 21 zuò to regard as 莫作是說
165 21 zuò action; kāraṇa 莫作是說
166 21 shēng to be born; to give birth 諸菩薩生如是心
167 21 shēng to live 諸菩薩生如是心
168 21 shēng raw 諸菩薩生如是心
169 21 shēng a student 諸菩薩生如是心
170 21 shēng life 諸菩薩生如是心
171 21 shēng to produce; to give rise 諸菩薩生如是心
172 21 shēng alive 諸菩薩生如是心
173 21 shēng a lifetime 諸菩薩生如是心
174 21 shēng to initiate; to become 諸菩薩生如是心
175 21 shēng to grow 諸菩薩生如是心
176 21 shēng unfamiliar 諸菩薩生如是心
177 21 shēng not experienced 諸菩薩生如是心
178 21 shēng hard; stiff; strong 諸菩薩生如是心
179 21 shēng having academic or professional knowledge 諸菩薩生如是心
180 21 shēng a male role in traditional theatre 諸菩薩生如是心
181 21 shēng gender 諸菩薩生如是心
182 21 shēng to develop; to grow 諸菩薩生如是心
183 21 shēng to set up 諸菩薩生如是心
184 21 shēng a prostitute 諸菩薩生如是心
185 21 shēng a captive 諸菩薩生如是心
186 21 shēng a gentleman 諸菩薩生如是心
187 21 shēng Kangxi radical 100 諸菩薩生如是心
188 21 shēng unripe 諸菩薩生如是心
189 21 shēng nature 諸菩薩生如是心
190 21 shēng to inherit; to succeed 諸菩薩生如是心
191 21 shēng destiny 諸菩薩生如是心
192 21 shēng birth 諸菩薩生如是心
193 20 jiàn to see 可以相成就見如來不
194 20 jiàn opinion; view; understanding 可以相成就見如來不
195 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 可以相成就見如來不
196 20 jiàn refer to; for details see 可以相成就見如來不
197 20 jiàn to listen to 可以相成就見如來不
198 20 jiàn to meet 可以相成就見如來不
199 20 jiàn to receive (a guest) 可以相成就見如來不
200 20 jiàn let me; kindly 可以相成就見如來不
201 20 jiàn Jian 可以相成就見如來不
202 20 xiàn to appear 可以相成就見如來不
203 20 xiàn to introduce 可以相成就見如來不
204 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 可以相成就見如來不
205 20 jiàn seeing; observing; darśana 可以相成就見如來不
206 20 福德 fúdé Fortune and Virtue 其福德聚不可思量
207 20 福德 fúdé Merit and Virtue 其福德聚不可思量
208 20 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 其福德聚不可思量
209 20 xiàng to observe; to assess 如來所說相
210 20 xiàng appearance; portrait; picture 如來所說相
211 20 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來所說相
212 20 xiàng to aid; to help 如來所說相
213 20 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來所說相
214 20 xiàng a sign; a mark; appearance 如來所說相
215 20 xiāng alternately; in turn 如來所說相
216 20 xiāng Xiang 如來所說相
217 20 xiāng form substance 如來所說相
218 20 xiāng to express 如來所說相
219 20 xiàng to choose 如來所說相
220 20 xiāng Xiang 如來所說相
221 20 xiāng an ancient musical instrument 如來所說相
222 20 xiāng the seventh lunar month 如來所說相
223 20 xiāng to compare 如來所說相
224 20 xiàng to divine 如來所說相
225 20 xiàng to administer 如來所說相
226 20 xiàng helper for a blind person 如來所說相
227 20 xiāng rhythm [music] 如來所說相
228 20 xiāng the upper frets of a pipa 如來所說相
229 20 xiāng coralwood 如來所說相
230 20 xiàng ministry 如來所說相
231 20 xiàng to supplement; to enhance 如來所說相
232 20 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來所說相
233 20 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來所說相
234 20 xiàng sign; mark; liṅga 如來所說相
235 20 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來所說相
236 19 Kangxi radical 71 實無眾生得滅度者
237 19 to not have; without 實無眾生得滅度者
238 19 mo 實無眾生得滅度者
239 19 to not have 實無眾生得滅度者
240 19 Wu 實無眾生得滅度者
241 19 mo 實無眾生得滅度者
242 19 布施 bùshī generosity 菩薩不住於事行於布施
243 19 布施 bùshī dana; giving; generosity 菩薩不住於事行於布施
244 18 yìng to answer; to respond 應云何住
245 18 yìng to confirm; to verify 應云何住
246 18 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應云何住
247 18 yìng to accept 應云何住
248 18 yìng to permit; to allow 應云何住
249 18 yìng to echo 應云何住
250 18 yìng to handle; to deal with 應云何住
251 18 yìng Ying 應云何住
252 18 無有 wú yǒu there is not 無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提
253 18 無有 wú yǒu non-existence 無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提
254 18 shí real; true 實無眾生得滅度者
255 18 shí nut; seed; fruit 實無眾生得滅度者
256 18 shí substance; content; material 實無眾生得滅度者
257 18 shí honest; sincere 實無眾生得滅度者
258 18 shí vast; extensive 實無眾生得滅度者
259 18 shí solid 實無眾生得滅度者
260 18 shí abundant; prosperous 實無眾生得滅度者
261 18 shí reality; a fact; an event 實無眾生得滅度者
262 18 shí wealth; property 實無眾生得滅度者
263 18 shí effect; result 實無眾生得滅度者
264 18 shí an honest person 實無眾生得滅度者
265 18 shí to fill 實無眾生得滅度者
266 18 shí complete 實無眾生得滅度者
267 18 shí to strengthen 實無眾生得滅度者
268 18 shí to practice 實無眾生得滅度者
269 18 shí namely 實無眾生得滅度者
270 18 shí to verify; to check; to confirm 實無眾生得滅度者
271 18 shí full; at capacity 實無眾生得滅度者
272 18 shí supplies; goods 實無眾生得滅度者
273 18 shí Shichen 實無眾生得滅度者
274 18 shí Real 實無眾生得滅度者
275 18 shí truth; reality; tattva 實無眾生得滅度者
276 18 jīng to go through; to experience 若復於此經中
277 18 jīng a sutra; a scripture 若復於此經中
278 18 jīng warp 若復於此經中
279 18 jīng longitude 若復於此經中
280 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 若復於此經中
281 18 jīng a woman's period 若復於此經中
282 18 jīng to bear; to endure 若復於此經中
283 18 jīng to hang; to die by hanging 若復於此經中
284 18 jīng classics 若復於此經中
285 18 jīng to be frugal; to save 若復於此經中
286 18 jīng a classic; a scripture; canon 若復於此經中
287 18 jīng a standard; a norm 若復於此經中
288 18 jīng a section of a Confucian work 若復於此經中
289 18 jīng to measure 若復於此經中
290 18 jīng human pulse 若復於此經中
291 18 jīng menstruation; a woman's period 若復於此經中
292 18 jīng sutra; discourse 若復於此經中
293 17 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
294 17 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
295 17 善男子 shàn nánzi good men 是善男子
296 17 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是善男子
297 17 gào to tell; to say; said; told 佛告須菩提
298 17 gào to request 佛告須菩提
299 17 gào to report; to inform 佛告須菩提
300 17 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告須菩提
301 17 gào to accuse; to sue 佛告須菩提
302 17 gào to reach 佛告須菩提
303 17 gào an announcement 佛告須菩提
304 17 gào a party 佛告須菩提
305 17 gào a vacation 佛告須菩提
306 17 gào Gao 佛告須菩提
307 17 gào to tell; jalp 佛告須菩提
308 17 method; way 法欲滅時
309 17 France 法欲滅時
310 17 the law; rules; regulations 法欲滅時
311 17 the teachings of the Buddha; Dharma 法欲滅時
312 17 a standard; a norm 法欲滅時
313 17 an institution 法欲滅時
314 17 to emulate 法欲滅時
315 17 magic; a magic trick 法欲滅時
316 17 punishment 法欲滅時
317 17 Fa 法欲滅時
318 17 a precedent 法欲滅時
319 17 a classification of some kinds of Han texts 法欲滅時
320 17 relating to a ceremony or rite 法欲滅時
321 17 Dharma 法欲滅時
322 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法欲滅時
323 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法欲滅時
324 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法欲滅時
325 17 quality; characteristic 法欲滅時
326 16 niàn to read aloud 須陀洹能作是念
327 16 niàn to remember; to expect 須陀洹能作是念
328 16 niàn to miss 須陀洹能作是念
329 16 niàn to consider 須陀洹能作是念
330 16 niàn to recite; to chant 須陀洹能作是念
331 16 niàn to show affection for 須陀洹能作是念
332 16 niàn a thought; an idea 須陀洹能作是念
333 16 niàn twenty 須陀洹能作是念
334 16 niàn memory 須陀洹能作是念
335 16 niàn an instant 須陀洹能作是念
336 16 niàn Nian 須陀洹能作是念
337 16 niàn mindfulness; smrti 須陀洹能作是念
338 16 niàn a thought; citta 須陀洹能作是念
339 16 zhù to dwell; to live; to reside 端身而住
340 16 zhù to stop; to halt 端身而住
341 16 zhù to retain; to remain 端身而住
342 16 zhù to lodge at [temporarily] 端身而住
343 16 zhù verb complement 端身而住
344 16 zhù attaching; abiding; dwelling on 端身而住
345 15 ya 不也
346 15 法門 fǎmén Dharma gate 如來常說栰喻法門
347 15 法門 fǎmén dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door 如來常說栰喻法門
348 14 佛說 fó shuō buddhavacana; as spoken by the Buddha 佛說我得無諍三昧
349 14 to go back; to return 佛復告須菩提
350 14 to resume; to restart 佛復告須菩提
351 14 to do in detail 佛復告須菩提
352 14 to restore 佛復告須菩提
353 14 to respond; to reply to 佛復告須菩提
354 14 Fu; Return 佛復告須菩提
355 14 to retaliate; to reciprocate 佛復告須菩提
356 14 to avoid forced labor or tax 佛復告須菩提
357 14 Fu 佛復告須菩提
358 14 doubled; to overlapping; folded 佛復告須菩提
359 14 a lined garment with doubled thickness 佛復告須菩提
360 13 to assemble; to meet together 其福德聚不可思量
361 13 to store up; to collect; to amass 其福德聚不可思量
362 13 to levy; to impose [a tax] 其福德聚不可思量
363 13 a village 其福德聚不可思量
364 13 a crowd 其福德聚不可思量
365 13 savings 其福德聚不可思量
366 13 aggregation; samāsa 其福德聚不可思量
367 13 a group of people; gaṇa 其福德聚不可思量
368 13 即非 jí fēi although it is not the case that ... 即非菩薩
369 13 無量 wúliàng immeasurable; unlimited 已於無量百千萬諸佛所修行供養
370 13 無量 wúliàng immeasurable 已於無量百千萬諸佛所修行供養
371 13 無量 wúliàng immeasurable; aparimāṇa 已於無量百千萬諸佛所修行供養
372 13 無量 wúliàng Atula 已於無量百千萬諸佛所修行供養
373 13 ér Kangxi radical 126 端身而住
374 13 ér as if; to seem like 端身而住
375 13 néng can; able 端身而住
376 13 ér whiskers on the cheeks; sideburns 端身而住
377 13 ér to arrive; up to 端身而住
378 13 děng et cetera; and so on 受持乃至四句偈等
379 13 děng to wait 受持乃至四句偈等
380 13 děng to be equal 受持乃至四句偈等
381 13 děng degree; level 受持乃至四句偈等
382 13 děng to compare 受持乃至四句偈等
383 13 děng same; equal; sama 受持乃至四句偈等
384 12 wén to hear 願樂欲聞
385 12 wén Wen 願樂欲聞
386 12 wén sniff at; to smell 願樂欲聞
387 12 wén to be widely known 願樂欲聞
388 12 wén to confirm; to accept 願樂欲聞
389 12 wén information 願樂欲聞
390 12 wèn famous; well known 願樂欲聞
391 12 wén knowledge; learning 願樂欲聞
392 12 wèn popularity; prestige; reputation 願樂欲聞
393 12 wén to question 願樂欲聞
394 12 wén heard; śruta 願樂欲聞
395 12 wén hearing; śruti 願樂欲聞
396 12 微塵 wēichén dust; a minute particle 彼微塵甚多
397 12 微塵 wēichén fine dust 彼微塵甚多
398 12 微塵 wēichén an atom 彼微塵甚多
399 12 修行 xiūxíng to cultivate; to practice 云何修行
400 12 修行 xiūxíng spiritual cultivation 云何修行
401 12 修行 xiūxíng spiritual practice; pratipatti 云何修行
402 12 修行 xiūxíng spiritual cultivation; bhāvanā 云何修行
403 11 甚多 shén duō extremely many 甚多
404 11 甚多 shén duō numerous; bahutaram 甚多
405 11 zhōng middle 在大眾中
406 11 zhōng medium; medium sized 在大眾中
407 11 zhōng China 在大眾中
408 11 zhòng to hit the mark 在大眾中
409 11 zhōng midday 在大眾中
410 11 zhōng inside 在大眾中
411 11 zhōng during 在大眾中
412 11 zhōng Zhong 在大眾中
413 11 zhōng intermediary 在大眾中
414 11 zhōng half 在大眾中
415 11 zhòng to reach; to attain 在大眾中
416 11 zhòng to suffer; to infect 在大眾中
417 11 zhòng to obtain 在大眾中
418 11 zhòng to pass an exam 在大眾中
419 11 zhōng middle 在大眾中
420 11 xīn heart [organ] 諸菩薩生如是心
421 11 xīn Kangxi radical 61 諸菩薩生如是心
422 11 xīn mind; consciousness 諸菩薩生如是心
423 11 xīn the center; the core; the middle 諸菩薩生如是心
424 11 xīn one of the 28 star constellations 諸菩薩生如是心
425 11 xīn heart 諸菩薩生如是心
426 11 xīn emotion 諸菩薩生如是心
427 11 xīn intention; consideration 諸菩薩生如是心
428 11 xīn disposition; temperament 諸菩薩生如是心
429 11 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 諸菩薩生如是心
430 11 néng can; able 能生信心
431 11 néng ability; capacity 能生信心
432 11 néng a mythical bear-like beast 能生信心
433 11 néng energy 能生信心
434 11 néng function; use 能生信心
435 11 néng talent 能生信心
436 11 néng expert at 能生信心
437 11 néng to be in harmony 能生信心
438 11 néng to tend to; to care for 能生信心
439 11 néng to reach; to arrive at 能生信心
440 11 néng to be able; śak 能生信心
441 11 néng skilful; pravīṇa 能生信心
442 11 zhī to know 當知彼菩薩摩訶薩
443 11 zhī to comprehend 當知彼菩薩摩訶薩
444 11 zhī to inform; to tell 當知彼菩薩摩訶薩
445 11 zhī to administer 當知彼菩薩摩訶薩
446 11 zhī to distinguish; to discern 當知彼菩薩摩訶薩
447 11 zhī to be close friends 當知彼菩薩摩訶薩
448 11 zhī to feel; to sense; to perceive 當知彼菩薩摩訶薩
449 11 zhī to receive; to entertain 當知彼菩薩摩訶薩
450 11 zhī knowledge 當知彼菩薩摩訶薩
451 11 zhī consciousness; perception 當知彼菩薩摩訶薩
452 11 zhī a close friend 當知彼菩薩摩訶薩
453 11 zhì wisdom 當知彼菩薩摩訶薩
454 11 zhì Zhi 當知彼菩薩摩訶薩
455 11 zhī Understanding 當知彼菩薩摩訶薩
456 11 zhī know; jña 當知彼菩薩摩訶薩
457 11 受持讀誦 shòuchí dúsòng receive and recite 盡能受持讀誦此經
458 10 壽者相 shòuzhě xiāng the notion of life 壽者相
459 10 爾時 ěr shí at that time 爾時
460 10 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
461 10 眾生相 zhòngshēng xiāng characteristics of sentient beings 若菩薩有眾生相
462 10 眾生相 zhòngshēng xiāng the notion of a being 若菩薩有眾生相
463 10 Ru River 如汝所說
464 10 Ru 如汝所說
465 9 相成 xiāngchéng to work together to achieve a goal 可以相成就見如來不
466 9 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútí xīn aspiration to attain supreme perfect enlightenment 發阿耨多羅三藐三菩提心
467 9 one 於彼百分不及一
468 9 Kangxi radical 1 於彼百分不及一
469 9 pure; concentrated 於彼百分不及一
470 9 first 於彼百分不及一
471 9 the same 於彼百分不及一
472 9 sole; single 於彼百分不及一
473 9 a very small amount 於彼百分不及一
474 9 Yi 於彼百分不及一
475 9 other 於彼百分不及一
476 9 to unify 於彼百分不及一
477 9 accidentally; coincidentally 於彼百分不及一
478 9 abruptly; suddenly 於彼百分不及一
479 9 one; eka 於彼百分不及一
480 9 諸菩薩 zhū púsà bodhisattvas 善護念諸菩薩
481 9 duō over; indicates a number greater than the number preceding it 寧為多不
482 9 duó many; much 寧為多不
483 9 duō more 寧為多不
484 9 duō excessive 寧為多不
485 9 duō abundant 寧為多不
486 9 duō to multiply; to acrue 寧為多不
487 9 duō Duo 寧為多不
488 9 duō ta 寧為多不
489 9 世界 shìjiè the world; the universe; the cosmos 以七寶滿爾數恒沙數世界
490 9 世界 shìjiè the earth 以七寶滿爾數恒沙數世界
491 9 世界 shìjiè a domain; a realm 以七寶滿爾數恒沙數世界
492 9 世界 shìjiè the human world 以七寶滿爾數恒沙數世界
493 9 世界 shìjiè the conditions in the world 以七寶滿爾數恒沙數世界
494 9 世界 shìjiè world 以七寶滿爾數恒沙數世界
495 9 世界 shìjiè a world; lokadhatu 以七寶滿爾數恒沙數世界
496 9 第一 dì yī first 最為第一
497 9 第一 dì yī foremost; first 最為第一
498 9 第一 dì yī first; prathama 最為第一
499 9 第一 dì yī foremost; parama 最為第一
500 9 白佛 bái fó to address the Buddha 白佛言

Frequencies of all Words

Top 877

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 186 須菩提 xūpútí Subhuti 慧命須菩提
2 186 須菩提 xūpútí Subhuti; Subhūti 慧命須菩提
3 93 如來 rúlái Tathagata 如來
4 93 如來 Rúlái Tathagata 如來
5 93 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 如來
6 89 shì is; are; am; to be 莫作是說
7 89 shì is exactly 莫作是說
8 89 shì is suitable; is in contrast 莫作是說
9 89 shì this; that; those 莫作是說
10 89 shì really; certainly 莫作是說
11 89 shì correct; yes; affirmative 莫作是說
12 89 shì true 莫作是說
13 89 shì is; has; exists 莫作是說
14 89 shì used between repetitions of a word 莫作是說
15 89 shì a matter; an affair 莫作是說
16 89 shì Shi 莫作是說
17 89 shì is; bhū 莫作是說
18 89 shì this; idam 莫作是說
19 75 in; at 於其城中
20 75 in; at 於其城中
21 75 in; at; to; from 於其城中
22 75 to go; to 於其城中
23 75 to rely on; to depend on 於其城中
24 75 to go to; to arrive at 於其城中
25 75 from 於其城中
26 75 give 於其城中
27 75 oppposing 於其城中
28 75 and 於其城中
29 75 compared to 於其城中
30 75 by 於其城中
31 75 and; as well as 於其城中
32 75 for 於其城中
33 75 Yu 於其城中
34 75 a crow 於其城中
35 75 whew; wow 於其城中
36 75 near to; antike 於其城中
37 67 ruò to seem; to be like; as 若濕生
38 67 ruò seemingly 若濕生
39 67 ruò if 若濕生
40 67 ruò you 若濕生
41 67 ruò this; that 若濕生
42 67 ruò and; or 若濕生
43 67 ruò as for; pertaining to 若濕生
44 67 pomegranite 若濕生
45 67 ruò to choose 若濕生
46 67 ruò to agree; to accord with; to conform to 若濕生
47 67 ruò thus 若濕生
48 67 ruò pollia 若濕生
49 67 ruò Ruo 若濕生
50 67 ruò only then 若濕生
51 67 ja 若濕生
52 67 jñā 若濕生
53 67 ruò if; yadi 若濕生
54 67 not; no 則不名菩薩
55 67 expresses that a certain condition cannot be acheived 則不名菩薩
56 67 as a correlative 則不名菩薩
57 67 no (answering a question) 則不名菩薩
58 67 forms a negative adjective from a noun 則不名菩薩
59 67 at the end of a sentence to form a question 則不名菩薩
60 67 to form a yes or no question 則不名菩薩
61 67 infix potential marker 則不名菩薩
62 67 no; na 則不名菩薩
63 59 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 如汝所說
64 59 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 如汝所說
65 59 shuì to persuade 如汝所說
66 59 shuō to teach; to recite; to explain 如汝所說
67 59 shuō a doctrine; a theory 如汝所說
68 59 shuō to claim; to assert 如汝所說
69 59 shuō allocution 如汝所說
70 59 shuō to criticize; to scold 如汝所說
71 59 shuō to indicate; to refer to 如汝所說
72 59 shuō speach; vāda 如汝所說
73 59 shuō to speak; bhāṣate 如汝所說
74 59 shuō to instruct 如汝所說
75 56 yán to speak; to say; said 白佛言
76 56 yán language; talk; words; utterance; speech 白佛言
77 56 yán Kangxi radical 149 白佛言
78 56 yán a particle with no meaning 白佛言
79 56 yán phrase; sentence 白佛言
80 56 yán a word; a syllable 白佛言
81 56 yán a theory; a doctrine 白佛言
82 56 yán to regard as 白佛言
83 56 yán to act as 白佛言
84 56 yán word; vacana 白佛言
85 56 yán speak; vad 白佛言
86 56 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
87 56 old; ancient; former; past 何以故
88 56 reason; cause; purpose 何以故
89 56 to die 何以故
90 56 so; therefore; hence 何以故
91 56 original 何以故
92 56 accident; happening; instance 何以故
93 56 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
94 56 something in the past 何以故
95 56 deceased; dead 何以故
96 56 still; yet 何以故
97 56 therefore; tasmāt 何以故
98 56 如是 rúshì thus; so 應如是住
99 56 如是 rúshì thus, so 應如是住
100 56 如是 rúshì thus; evam 應如是住
101 56 如是 rúshì of such a form; evaṃrūpa 應如是住
102 54 世尊 shìzūn World-Honored One 世尊食時
103 54 世尊 shìzūn World-Honored One; Bhagavat; lokanātha 世尊食時
104 50 何以 héyǐ why 何以故
105 50 何以 héyǐ how 何以故
106 50 何以 héyǐ how is that? 何以故
107 46 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 實無眾生得滅度者
108 46 zhě that 實無眾生得滅度者
109 46 zhě nominalizing function word 實無眾生得滅度者
110 46 zhě used to mark a definition 實無眾生得滅度者
111 46 zhě used to mark a pause 實無眾生得滅度者
112 46 zhě topic marker; that; it 實無眾生得滅度者
113 46 zhuó according to 實無眾生得滅度者
114 46 zhě ca 實無眾生得滅度者
115 46 de potential marker 實無眾生得滅度者
116 46 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 實無眾生得滅度者
117 46 děi must; ought to 實無眾生得滅度者
118 46 děi to want to; to need to 實無眾生得滅度者
119 46 děi must; ought to 實無眾生得滅度者
120 46 de 實無眾生得滅度者
121 46 de infix potential marker 實無眾生得滅度者
122 46 to result in 實無眾生得滅度者
123 46 to be proper; to fit; to suit 實無眾生得滅度者
124 46 to be satisfied 實無眾生得滅度者
125 46 to be finished 實無眾生得滅度者
126 46 de result of degree 實無眾生得滅度者
127 46 de marks completion of an action 實無眾生得滅度者
128 46 děi satisfying 實無眾生得滅度者
129 46 to contract 實無眾生得滅度者
130 46 marks permission or possibility 實無眾生得滅度者
131 46 expressing frustration 實無眾生得滅度者
132 46 to hear 實無眾生得滅度者
133 46 to have; there is 實無眾生得滅度者
134 46 marks time passed 實無眾生得滅度者
135 46 obtain; attain; prāpta 實無眾生得滅度者
136 43 云何 yúnhé why; how 云何菩薩大乘中
137 43 云何 yúnhé how; katham 云何菩薩大乘中
138 41 I; me; my 則為著我
139 41 self 則為著我
140 41 we; our 則為著我
141 41 [my] dear 則為著我
142 41 Wo 則為著我
143 41 self; atman; attan 則為著我
144 41 ga 則為著我
145 41 I; aham 則為著我
146 38 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 諸比丘來詣佛所
147 38 suǒ an office; an institute 諸比丘來詣佛所
148 38 suǒ introduces a relative clause 諸比丘來詣佛所
149 38 suǒ it 諸比丘來詣佛所
150 38 suǒ if; supposing 諸比丘來詣佛所
151 38 suǒ a few; various; some 諸比丘來詣佛所
152 38 suǒ a place; a location 諸比丘來詣佛所
153 38 suǒ indicates a passive voice 諸比丘來詣佛所
154 38 suǒ that which 諸比丘來詣佛所
155 38 suǒ an ordinal number 諸比丘來詣佛所
156 38 suǒ meaning 諸比丘來詣佛所
157 38 suǒ garrison 諸比丘來詣佛所
158 38 suǒ place; pradeśa 諸比丘來詣佛所
159 38 suǒ that which; yad 諸比丘來詣佛所
160 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
161 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
162 36 菩薩 púsà bodhisattva 云何菩薩大乘中
163 35 idea 於汝意云何
164 35 Italy (abbreviation) 於汝意云何
165 35 a wish; a desire; intention 於汝意云何
166 35 mood; feeling 於汝意云何
167 35 will; willpower; determination 於汝意云何
168 35 bearing; spirit 於汝意云何
169 35 to think of; to long for; to miss 於汝意云何
170 35 to anticipate; to expect 於汝意云何
171 35 to doubt; to suspect 於汝意云何
172 35 meaning 於汝意云何
173 35 a suggestion; a hint 於汝意云何
174 35 an understanding; a point of view 於汝意云何
175 35 or 於汝意云何
176 35 Yi 於汝意云何
177 35 manas; mind; mentation 於汝意云何
178 34 yǒu is; are; to exist 若菩薩有眾生相
179 34 yǒu to have; to possess 若菩薩有眾生相
180 34 yǒu indicates an estimate 若菩薩有眾生相
181 34 yǒu indicates a large quantity 若菩薩有眾生相
182 34 yǒu indicates an affirmative response 若菩薩有眾生相
183 34 yǒu a certain; used before a person, time, or place 若菩薩有眾生相
184 34 yǒu used to compare two things 若菩薩有眾生相
185 34 yǒu used in a polite formula before certain verbs 若菩薩有眾生相
186 34 yǒu used before the names of dynasties 若菩薩有眾生相
187 34 yǒu a certain thing; what exists 若菩薩有眾生相
188 34 yǒu multiple of ten and ... 若菩薩有眾生相
189 34 yǒu abundant 若菩薩有眾生相
190 34 yǒu purposeful 若菩薩有眾生相
191 34 yǒu You 若菩薩有眾生相
192 34 yǒu 1. existence; 2. becoming 若菩薩有眾生相
193 34 yǒu becoming; bhava 若菩薩有眾生相
194 31 fēi not; non-; un- 何以故非
195 31 fēi Kangxi radical 175 何以故非
196 31 fēi wrong; bad; untruthful 何以故非
197 31 fēi different 何以故非
198 31 fēi to not be; to not have 何以故非
199 31 fēi to violate; to be contrary to 何以故非
200 31 fēi Africa 何以故非
201 31 fēi to slander 何以故非
202 31 fěi to avoid 何以故非
203 31 fēi must 何以故非
204 31 fēi an error 何以故非
205 31 fēi a problem; a question 何以故非
206 31 fēi evil 何以故非
207 31 fēi besides; except; unless 何以故非
208 30 míng measure word for people 則不名菩薩
209 30 míng fame; renown; reputation 則不名菩薩
210 30 míng a name; personal name; designation 則不名菩薩
211 30 míng rank; position 則不名菩薩
212 30 míng an excuse 則不名菩薩
213 30 míng life 則不名菩薩
214 30 míng to name; to call 則不名菩薩
215 30 míng to express; to describe 則不名菩薩
216 30 míng to be called; to have the name 則不名菩薩
217 30 míng to own; to possess 則不名菩薩
218 30 míng famous; renowned 則不名菩薩
219 30 míng moral 則不名菩薩
220 30 míng name; naman 則不名菩薩
221 30 míng fame; renown; yasas 則不名菩薩
222 29 Buddha; Awakened One 諸比丘來詣佛所
223 29 relating to Buddhism 諸比丘來詣佛所
224 29 a statue or image of a Buddha 諸比丘來詣佛所
225 29 a Buddhist text 諸比丘來詣佛所
226 29 to touch; to stroke 諸比丘來詣佛所
227 29 Buddha 諸比丘來詣佛所
228 29 Buddha; Awakened One 諸比丘來詣佛所
229 29 otherwise; but; however 則不名菩薩
230 29 then 則不名菩薩
231 29 measure word for short sections of text 則不名菩薩
232 29 a criteria; a norm; a standard; a rule; a law 則不名菩薩
233 29 a grade; a level 則不名菩薩
234 29 an example; a model 則不名菩薩
235 29 a weighing device 則不名菩薩
236 29 to grade; to rank 則不名菩薩
237 29 to copy; to imitate; to follow 則不名菩薩
238 29 to do 則不名菩薩
239 29 only 則不名菩薩
240 29 immediately 則不名菩薩
241 29 then; moreover; atha 則不名菩薩
242 29 koan; kōan; gong'an 則不名菩薩
243 28 佛言 fó yán the Buddha said 佛言
244 28 佛言 fó yán buddhavacana; the teachings of the Buddha 佛言
245 28 so as to; in order to 皆以無為法得名
246 28 to use; to regard as 皆以無為法得名
247 28 to use; to grasp 皆以無為法得名
248 28 according to 皆以無為法得名
249 28 because of 皆以無為法得名
250 28 on a certain date 皆以無為法得名
251 28 and; as well as 皆以無為法得名
252 28 to rely on 皆以無為法得名
253 28 to regard 皆以無為法得名
254 28 to be able to 皆以無為法得名
255 28 to order; to command 皆以無為法得名
256 28 further; moreover 皆以無為法得名
257 28 used after a verb 皆以無為法得名
258 28 very 皆以無為法得名
259 28 already 皆以無為法得名
260 28 increasingly 皆以無為法得名
261 28 a reason; a cause 皆以無為法得名
262 28 Israel 皆以無為法得名
263 28 Yi 皆以無為法得名
264 28 use; yogena 皆以無為法得名
265 26 rén person; people; a human being
266 26 rén Kangxi radical 9
267 26 rén a kind of person
268 26 rén everybody
269 26 rén adult
270 26 rén somebody; others
271 26 rén an upright person
272 26 rén person; manuṣya
273 25 wèi for; to 當為汝說
274 25 wèi because of 當為汝說
275 25 wéi to act as; to serve 當為汝說
276 25 wéi to change into; to become 當為汝說
277 25 wéi to be; is 當為汝說
278 25 wéi to do 當為汝說
279 25 wèi for 當為汝說
280 25 wèi because of; for; to 當為汝說
281 25 wèi to 當為汝說
282 25 wéi in a passive construction 當為汝說
283 25 wéi forming a rehetorical question 當為汝說
284 25 wéi forming an adverb 當為汝說
285 25 wéi to add emphasis 當為汝說
286 25 wèi to support; to help 當為汝說
287 25 wéi to govern 當為汝說
288 25 wèi to be; bhū 當為汝說
289 24 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment 如來得阿耨多羅三藐三菩提耶
290 23 眾生 zhòngshēng all living things 眾生所攝
291 23 眾生 zhòngshēng living things other than people 眾生所攝
292 23 眾生 zhòngshēng sentient beings 眾生所攝
293 23 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 眾生所攝
294 21 zuò to do 莫作是說
295 21 zuò to act as; to serve as 莫作是說
296 21 zuò to start 莫作是說
297 21 zuò a writing; a work 莫作是說
298 21 zuò to dress as; to be disguised as 莫作是說
299 21 zuō to create; to make 莫作是說
300 21 zuō a workshop 莫作是說
301 21 zuō to write; to compose 莫作是說
302 21 zuò to rise 莫作是說
303 21 zuò to be aroused 莫作是說
304 21 zuò activity; action; undertaking 莫作是說
305 21 zuò to regard as 莫作是說
306 21 zuò action; kāraṇa 莫作是說
307 21 shēng to be born; to give birth 諸菩薩生如是心
308 21 shēng to live 諸菩薩生如是心
309 21 shēng raw 諸菩薩生如是心
310 21 shēng a student 諸菩薩生如是心
311 21 shēng life 諸菩薩生如是心
312 21 shēng to produce; to give rise 諸菩薩生如是心
313 21 shēng alive 諸菩薩生如是心
314 21 shēng a lifetime 諸菩薩生如是心
315 21 shēng to initiate; to become 諸菩薩生如是心
316 21 shēng to grow 諸菩薩生如是心
317 21 shēng unfamiliar 諸菩薩生如是心
318 21 shēng not experienced 諸菩薩生如是心
319 21 shēng hard; stiff; strong 諸菩薩生如是心
320 21 shēng very; extremely 諸菩薩生如是心
321 21 shēng having academic or professional knowledge 諸菩薩生如是心
322 21 shēng a male role in traditional theatre 諸菩薩生如是心
323 21 shēng gender 諸菩薩生如是心
324 21 shēng to develop; to grow 諸菩薩生如是心
325 21 shēng to set up 諸菩薩生如是心
326 21 shēng a prostitute 諸菩薩生如是心
327 21 shēng a captive 諸菩薩生如是心
328 21 shēng a gentleman 諸菩薩生如是心
329 21 shēng Kangxi radical 100 諸菩薩生如是心
330 21 shēng unripe 諸菩薩生如是心
331 21 shēng nature 諸菩薩生如是心
332 21 shēng to inherit; to succeed 諸菩薩生如是心
333 21 shēng destiny 諸菩薩生如是心
334 21 shēng birth 諸菩薩生如是心
335 21 this; these 於此修多羅章句
336 21 in this way 於此修多羅章句
337 21 otherwise; but; however; so 於此修多羅章句
338 21 at this time; now; here 於此修多羅章句
339 21 this; here; etad 於此修多羅章句
340 20 jiàn to see 可以相成就見如來不
341 20 jiàn opinion; view; understanding 可以相成就見如來不
342 20 jiàn indicates seeing, hearing, meeting, etc 可以相成就見如來不
343 20 jiàn refer to; for details see 可以相成就見如來不
344 20 jiàn passive marker 可以相成就見如來不
345 20 jiàn to listen to 可以相成就見如來不
346 20 jiàn to meet 可以相成就見如來不
347 20 jiàn to receive (a guest) 可以相成就見如來不
348 20 jiàn let me; kindly 可以相成就見如來不
349 20 jiàn Jian 可以相成就見如來不
350 20 xiàn to appear 可以相成就見如來不
351 20 xiàn to introduce 可以相成就見如來不
352 20 jiàn view; perception; dṛṣṭi; diṭṭhi 可以相成就見如來不
353 20 jiàn seeing; observing; darśana 可以相成就見如來不
354 20 福德 fúdé Fortune and Virtue 其福德聚不可思量
355 20 福德 fúdé Merit and Virtue 其福德聚不可思量
356 20 福德 fúdé merit earned; reward; good fortune and good moral conduct 其福德聚不可思量
357 20 xiāng each other; one another; mutually 如來所說相
358 20 xiàng to observe; to assess 如來所說相
359 20 xiàng appearance; portrait; picture 如來所說相
360 20 xiàng countenance; personage; character; disposition 如來所說相
361 20 xiàng to aid; to help 如來所說相
362 20 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 如來所說相
363 20 xiàng a sign; a mark; appearance 如來所說相
364 20 xiāng alternately; in turn 如來所說相
365 20 xiāng Xiang 如來所說相
366 20 xiāng form substance 如來所說相
367 20 xiāng to express 如來所說相
368 20 xiàng to choose 如來所說相
369 20 xiāng Xiang 如來所說相
370 20 xiāng an ancient musical instrument 如來所說相
371 20 xiāng the seventh lunar month 如來所說相
372 20 xiāng to compare 如來所說相
373 20 xiàng to divine 如來所說相
374 20 xiàng to administer 如來所說相
375 20 xiàng helper for a blind person 如來所說相
376 20 xiāng rhythm [music] 如來所說相
377 20 xiāng the upper frets of a pipa 如來所說相
378 20 xiāng coralwood 如來所說相
379 20 xiàng ministry 如來所說相
380 20 xiàng to supplement; to enhance 如來所說相
381 20 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 如來所說相
382 20 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 如來所說相
383 20 xiàng sign; mark; liṅga 如來所說相
384 20 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 如來所說相
385 19 no 實無眾生得滅度者
386 19 Kangxi radical 71 實無眾生得滅度者
387 19 to not have; without 實無眾生得滅度者
388 19 has not yet 實無眾生得滅度者
389 19 mo 實無眾生得滅度者
390 19 do not 實無眾生得滅度者
391 19 not; -less; un- 實無眾生得滅度者
392 19 regardless of 實無眾生得滅度者
393 19 to not have 實無眾生得滅度者
394 19 um 實無眾生得滅度者
395 19 Wu 實無眾生得滅度者
396 19 Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression. 實無眾生得滅度者
397 19 not; non- 實無眾生得滅度者
398 19 mo 實無眾生得滅度者
399 19 布施 bùshī generosity 菩薩不住於事行於布施
400 19 布施 bùshī dana; giving; generosity 菩薩不住於事行於布施
401 18 yīng should; ought 應云何住
402 18 yìng to answer; to respond 應云何住
403 18 yìng to confirm; to verify 應云何住
404 18 yīng soon; immediately 應云何住
405 18 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 應云何住
406 18 yìng to accept 應云何住
407 18 yīng or; either 應云何住
408 18 yìng to permit; to allow 應云何住
409 18 yìng to echo 應云何住
410 18 yìng to handle; to deal with 應云何住
411 18 yìng Ying 應云何住
412 18 yīng suitable; yukta 應云何住
413 18 無有 wú yǒu there is not 無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提
414 18 無有 wú yǒu non-existence 無有定法如來得阿耨多羅三藐三菩提
415 18 是故 shìgù therefore; so; consequently 是故如來說福德聚
416 18 shí real; true 實無眾生得滅度者
417 18 shí nut; seed; fruit 實無眾生得滅度者
418 18 shí substance; content; material 實無眾生得滅度者
419 18 shí honest; sincere 實無眾生得滅度者
420 18 shí vast; extensive 實無眾生得滅度者
421 18 shí solid 實無眾生得滅度者
422 18 shí abundant; prosperous 實無眾生得滅度者
423 18 shí reality; a fact; an event 實無眾生得滅度者
424 18 shí wealth; property 實無眾生得滅度者
425 18 shí effect; result 實無眾生得滅度者
426 18 shí an honest person 實無眾生得滅度者
427 18 shí truly; in reality; in fact; actually 實無眾生得滅度者
428 18 shí to fill 實無眾生得滅度者
429 18 shí finally 實無眾生得滅度者
430 18 shí complete 實無眾生得滅度者
431 18 shí to strengthen 實無眾生得滅度者
432 18 shí to practice 實無眾生得滅度者
433 18 shí namely 實無眾生得滅度者
434 18 shí to verify; to check; to confirm 實無眾生得滅度者
435 18 shí this 實無眾生得滅度者
436 18 shí full; at capacity 實無眾生得滅度者
437 18 shí supplies; goods 實無眾生得滅度者
438 18 shí Shichen 實無眾生得滅度者
439 18 shí Real 實無眾生得滅度者
440 18 shí truth; reality; tattva 實無眾生得滅度者
441 18 jīng to go through; to experience 若復於此經中
442 18 jīng a sutra; a scripture 若復於此經中
443 18 jīng warp 若復於此經中
444 18 jīng longitude 若復於此經中
445 18 jīng often; regularly; frequently 若復於此經中
446 18 jīng to administer; to engage in business; to run; to operate; to manage 若復於此經中
447 18 jīng a woman's period 若復於此經中
448 18 jīng to bear; to endure 若復於此經中
449 18 jīng to hang; to die by hanging 若復於此經中
450 18 jīng classics 若復於此經中
451 18 jīng to be frugal; to save 若復於此經中
452 18 jīng a classic; a scripture; canon 若復於此經中
453 18 jīng a standard; a norm 若復於此經中
454 18 jīng a section of a Confucian work 若復於此經中
455 18 jīng to measure 若復於此經中
456 18 jīng human pulse 若復於此經中
457 18 jīng menstruation; a woman's period 若復於此經中
458 18 jīng sutra; discourse 若復於此經中
459 17 善女人 shàn nǚrén good women 善女人
460 17 善女人 shàn nǚrén a good woman; a daughter of a noble family 善女人
461 17 善男子 shàn nánzi good men 是善男子
462 17 善男子 shàn nánzi a good man; a son of a noble family 是善男子
463 17 gào to tell; to say; said; told 佛告須菩提
464 17 gào to request 佛告須菩提
465 17 gào to report; to inform 佛告須菩提
466 17 gào to announce; to disclose; to raise a lawsuit 佛告須菩提
467 17 gào to accuse; to sue 佛告須菩提
468 17 gào to reach 佛告須菩提
469 17 gào an announcement 佛告須菩提
470 17 gào a party 佛告須菩提
471 17 gào a vacation 佛告須菩提
472 17 gào Gao 佛告須菩提
473 17 gào to tell; jalp 佛告須菩提
474 17 method; way 法欲滅時
475 17 France 法欲滅時
476 17 the law; rules; regulations 法欲滅時
477 17 the teachings of the Buddha; Dharma 法欲滅時
478 17 a standard; a norm 法欲滅時
479 17 an institution 法欲滅時
480 17 to emulate 法欲滅時
481 17 magic; a magic trick 法欲滅時
482 17 punishment 法欲滅時
483 17 Fa 法欲滅時
484 17 a precedent 法欲滅時
485 17 a classification of some kinds of Han texts 法欲滅時
486 17 relating to a ceremony or rite 法欲滅時
487 17 Dharma 法欲滅時
488 17 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 法欲滅時
489 17 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 法欲滅時
490 17 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 法欲滅時
491 17 quality; characteristic 法欲滅時
492 16 niàn to read aloud 須陀洹能作是念
493 16 niàn to remember; to expect 須陀洹能作是念
494 16 niàn to miss 須陀洹能作是念
495 16 niàn to consider 須陀洹能作是念
496 16 niàn to recite; to chant 須陀洹能作是念
497 16 niàn to show affection for 須陀洹能作是念
498 16 niàn a thought; an idea 須陀洹能作是念
499 16 niàn twenty 須陀洹能作是念
500 16 niàn memory 須陀洹能作是念

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
须菩提 須菩提
 1. xūpútí
 2. xūpútí
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
near to; antike
 1. ruò
 1. ja
 2. jñā
 3. if; yadi
no; na
 1. shuō
 2. shuō
 3. shuō
 1. speach; vāda
 2. to speak; bhāṣate
 3. to instruct
 1. yán
 2. yán
 1. word; vacana
 2. speak; vad
therefore; tasmāt
如是
 1. rúshì
 2. rúshì
 3. rúshì
 1. thus, so
 2. thus; evam
 3. of such a form; evaṃrūpa

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿罗汉 阿羅漢 196
 1. Arhat
 2. arhat
 3. Arhat
阿那含 65
 1. 1 anāgāmin; 2.non-returner
 2. Anagāmin; Anagami; Non-Returner
波尼 98 Panini
大乘 100
 1. Mahayana
 2. Mahayana Buddhism; Mahāyāna; Mahāyāna Buddhism
 3. Mahayana; Great Vehicle
法身 70
 1. Dharma body
 2. Dharma Body
法实 法實 102 Dharmasatya
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
歌利王 71 Rajah of Kalinga; King Kali; Kalirājā
恒河 恆河 104
 1. Ganges River
 2. Ganges River
 3. Ganges River
金刚般若波罗蜜经 金剛般若波羅蜜經 106 Prajnaparamita Diamond Sutra; Prajñāpāramitā Diamond Sūtra; Diamond Sutra; Vajracchedikāprajñāpāramitāsūtra
开元录 開元錄 75 Kaiyuan Catalog
南山 110 Nanshan; Daoxuan
婆伽婆 112 Bhagavat; Bhagavan; Blessed One
婆提 112 Bhadrika; Bhaddiya
普宁 普寧 112 Puning
菩提流支 112 Bodhiruci
只树给孤独园 祇樹給孤獨園 113 Anāthapiṇḍada’s park at Jetavana
燃灯佛 燃燈佛 114 Dipankara Buddha
忍辱仙人 114 Ksantivadin
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
沙陀 115 Shatuo
舍婆提城 115 City of Sravasti
释迦牟尼 釋迦牟尼 115
 1. Sakyamuni Buddha
 2. Sakyamuni Buddha; Śākyamuni Buddha
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; lokanātha
斯陀含 115 Sakrdagamin; Sakridagami; Sakadagami; Once-Returner
天竺 116 India; Indian subcontinent
五佛 119 Five Dhyani Buddhas; Five Wisdom Buddhas
无余涅盘 無餘涅槃 119 Anupadhiśeṣanirvāṇa; Nirupadhiśeṣanirvāṇa; Nirvāṇa without Remainder
无诤三昧 無諍三昧 119 Samādhi of Non-contention
西北方 120 northwest; northwestern
须弥山 須彌山 88
 1. Mount Sumeru
 2. Mount Sumeru; Mount Meru
须菩提 須菩提 120
 1. Subhuti
 2. Subhuti; Subhūti
须陀洹 須陀洹 120 Srotaapanna; Sotapanna; Stream-Enterer
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
元魏 121 Northern Wei Dynasty; Wei of the Northern Dynasties
正遍知 90
 1. correct peerless enlightenment
 2. Truly All-Knowing; Knower of the world; the Buddha
至元 122 Zhiyuan
转轮圣王 轉輪聖王 90 Chakravarti raja; an emperor in Hindu mythology

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 213.

Simplified Traditional Pinyin English
阿那含果 97
 1. realization of non-returner
 2. the fruit of Anāgāmin; the fruit of a non-returning
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿僧只 阿僧祇 196
 1. asamkhya
 2. asamkhyeya
 3. asamkhya; innumerable
阿僧祇劫 196 an asankhyeya kalpa
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白佛 98 to address the Buddha
谤佛 謗佛 98 persecution of Buddhism
般若 98
 1. Prajna Wisdom
 2. prajna
 3. prajna; prajñā; paññā; great wisdom
 4. Prajñā
般若波罗蜜 般若波羅蜜 98
 1. Prajñāpāramitā; Prajnaparamita; Perfection of Wisdom
 2. Prajñāpāramitā
不可称 不可稱 98 unequalled
不可称量 不可稱量 98 incomparable
不可思量 98 immeasurable
不妄语 不妄語 98
 1. not lying
 2. refrain from lying
不异 不異 98 not different
不住色 98 does not stand in the notion of form
不住色布施 98 not attached to form in the practice of giving
不住相布施 98 giving without attachment
不住于相 不住於相 98 so that he does not fix on the idea of the distinctive features
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
瞋恨 99 to be angry; to hate
持戒 99
 1. to uphold precepts
 2. morality; to uphold precepts
初日分 99 morning
此人无我相 此人無我相 99 the idea of a self will not occur to them
次第乞食 99 collecting alms in order
大比丘众千二百五十人俱 大比丘眾千二百五十人俱 100 an assembly of one thousand, two hundred and fifty senior monks
大身 100 great body; mahakaya
等身 100 a life-size image
东方虚空可思量不 東方虛空可思量不 100 is it easy to take the measure of space in the east?
度众生 度眾生 100 to liberate sentient beings
堕恶道 墮惡道 100 to suffer an evil rebirth
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
法布施 102 the gift of teaching the Dharma
法体 法體 102 essence of all things; spiritual body
法相 102
 1. Faxiang: A Buddhist Practitioner's Encyclopedia
 2. Dharma Characteristic
 3. notions of dharmas; the essential nature of different phenomena
 4. the essential differences between different teachings
 5. the truth
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
法名 102 Dharma name
法如 102 dharma nature
法应 法應 102 Dharmakāya offers all an opportunity
非世界 102 no-sphere
非心 102 without thought; acitta
非有想非无想 非有想非無想 102 neither having apperception nor lacking apperception
非身 102 selflessness; non-self; anātman; anattā
非有 102 does not exist; is not real
佛国土 佛國土 102
 1. buddhakṣetra; a Buddha land
 2. Buddha's country
佛世界 102 a Buddha realm
佛说 佛說 102 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛眼 102 Buddha eye
佛土 102 Buddha land
佛智 102 Buddha knowledge; Buddha wisdom
佛足 102 buddhapāda; Buddha footprints
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
功德聚 103 stupa
广说 廣說 103 to explain; to teach
果报 果報 103 fruition; the result of karma
过去心不可得 過去心不可得 103 the mind of the past cannot be obtained
恒沙 恆沙 104
 1. sands of the River Ganges
 2. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙 恆河沙 104
 1. Sands of the Ganges
 2. grains of sand in the Ganges River; innumerable
 3. the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
恒河沙等身命 104 the number of lifetimes that there are sands in the Ganges river
合相 104 co-occurrence; simultaneous existence; sahabhāva
后日分 後日分 104 evening
华香而散 華香而散 104 to scatter offerings of flowers and incense
化生 104 to be born from transformation; upapadukayoni; opapatikayoni
慧命 104
 1. wisdom-life
 2. friend; brother
即从座起 即從座起 106 He rose from his seat
结加趺坐 結加趺坐 106 to sit cross-legged
经本 經本 106 Sutra
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. pure faith; prasāda
具足 106
 1. Completeness
 2. complete; accomplished
 3. Purāṇa
来世 來世 108 future worlds; the next world; the next life
乐欲 樂欲 108 the desire for joy
离一切诸相 離一切諸相 108 transcend all perceptions
离欲 離欲 108 free of desire
灭度无量无边众生 滅度無量無邊眾生 109 Immeasurable and incalculable beings I shall lead to Nirvana
灭度 滅度 109
 1. to extinguish worries and the sea of grief
 2. Nirvāṇa; Nibbāna; Nirvana
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
摩那婆 109 māṇava; a youth
那由他 110 a nayuta
偏袒右肩 112 bared his right shoulder
菩萨心 菩薩心 112
 1. Bodhi Mind
 2. a bodhisattva's mind
 3. bodhisattva's mind
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
菩萨无住相布施 菩薩無住相布施 112 the bodhisattva who gives a gift without fixation
菩萨应离一切相 菩薩應離一切相 112 bodhisattvas should transcend all perceptions
其福胜彼 其福勝彼 113 then the latter would on that basis generate a lot more merit
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
亲承 親承 113 to entrust with duty
清净心 清淨心 113 pure mind
人见 人見 114 the view of a person; view of a self
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 114 ksanti-paramita; the paramita of tolerance; the paramita of forbearance
人相 114 the notion of a person
如恒河中所有沙数 如恒河中所有沙數 114 as many grains of sand as there are in the Ganges river
汝今谛听 汝今諦聽 114 pay attention closely
如来说非微尘 如來說非微塵 114 is said to be not a particle by the Tathagata
如来说世界 如來說世界 114 preached by the Tathāgata as the sphere of worlds
如来有肉眼不 如來有肉眼不 114 Does the Realized One have the eye of the flesh?”
如来有所说法不 如來有所說法不 114 Is there any dharma at all which the Realized One has preached?
若卵生 114 be they born from eggs
若胎生 114 or born from wombs
若以色见我 若以色見我 114 whoever saw me through my physical form
如是我闻 如是我聞 114 thus I have heard
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三千大千世界所有微尘 三千大千世界所有微塵 115 all the particles in a billion world system
三十二大人相 115 thirty two marks of excellence
三匝 115 to circumambulate three times
色身 115
 1. Physical Body
 2. the physical body; rupakaya
色声香味触 色聲香味觸 115 form, sound, taste, touch, smell, and tangibles
善付嘱诸菩萨 善付囑諸菩薩 115 bodhisattvas have been entrusted
善护念 善護念 115
 1. Safeguard Your Thoughts
 2. safeguard the mind
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善哉 115
 1. Sadhu
 2. excellent
什深 甚深 115 very profound; what is deep
是法平等 115 that dharma is the same as any other
是名世界 115 Therefore it is called the sphere of worlds.
是名微尘 是名微塵 115 In that sense ‘a particle of dust’ is used.
湿生 濕生 115 to be born from moisture
食时 食時 115
 1. mealtime
 2. forenoon; pūrvāhṇa
实有 實有 115 absolute reality; substantial unchanging existence; something truly existing
实法 實法 115 true teachings
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
实相 實相 115
 1. reality
 2. dharmata; true appearance; the nature of things; the ultimate essence of things
实语 實語 115 true words
受记 受記 115
 1. a prediction; vyakarana
 2. to receive a prediction
收衣钵 收衣鉢 115 put away his bowl and cloak
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受持读诵 受持讀誦 115 receive and recite
受持四句 受持四句 115 accept and uphold a four line gatha [from this sutra]
寿者见 壽者見 115 the view of a lifespan
寿者相 壽者相 115 the notion of life
说偈言 說偈言 115 uttered the following stanzas
说法者 說法者 115 expounder of the Dharma
四句偈 115 a four line gatha
斯陀含果 115 the fruit of a Sakṛdāgāmin
所行 115 actions; practice
贪着 貪著 116 attachment to desire
天眼 116
 1. divine eye
 2. divine sight
妄语 妄語 119 Lying
未来心不可得 未來心不可得 119 the mind of the future cannot be obtained
未来世 未來世 119 times to come; the future
我皆令入无余涅盘 我皆令入無餘涅槃 119 I lead them all to enter nirvāṇa without remainder
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我相 119 the notion of a self
无法相 無法相 119 there are no notions of dharmas
无生法忍 無生法忍 119
 1. Tolerance of Non-Arising Dharmas
 2. patient acceptance in the truth of no rebirth
无实 無實 119 not ultimately real
无寿 無壽 119 no life
无所得 無所得 119 nothing to be attained
無想 119 no notion
无诤 無諍 119
 1. No Disputes
 2. non-contention; araṇā
无量福德 無量福德 119 immeasurable merit and virtue
无量无边功德 無量無邊功德 119 immeasurable, boundless merit
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无色 無色 119 formless; no form; arupa
无为法 無為法 119 an unconditioned dhárma; asaṃskṛta-dhárma
无相 無相 119
 1. Formless
 2. animitta; signlessness; without an appearance
降伏其心 120 to restrain one's thoughts
先世罪业则为消灭 先世罪業則為消滅 120 karma from past lives is eliminated
现在心不可得 現在心不可得 120 the mind of the present cannot be obtained
小法 120 lesser teachings
信受奉行 120 to receive and practice
信解受持 120 believe and uphold
信心清净 信心清淨 120 pure faith
修多罗 修多羅 120 sūtra; sutta
修伽陀 120 Immaculately Departed One; Well-Gone; Sugata
须陀洹果 須陀洹果 120 the fruit of a stream enterer; the fruit of srotaāpanna practice
一佛 121 one Buddha
亦复如是不可思量 亦復如是不可思量 121 it is not easy to take the measure of the quantity of merit
一合相 121 a composite
以今世人轻贱 以今世人輕賤 121 through being despised they will in this life
一念 121
 1. one thought
 2. one moment; one instant
 3. one thought
以要言之 121 in summary; essentially speaking
应供养 應供養 121 worthy of worship
应无所住而生其心 應無所住而生其心 121 to give rise to a mind that does not abide in anything
应作如是观 應作如是觀 121 one should contemplate them in this way
音声 音聲 121 sound; noise
一切法 121
 1. all dharmas; all things; sarvadharma
 2. all phenomena
一切法皆是佛法 121 All dharmas are Buddha Dharma.
一切法无我 一切法無我 121 all dharmas are absent of self
一切有为法 一切有為法 121 all conditioned dharmas
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
一切诸佛 一切諸佛 121 all Buddhas
右遶 121 moving to the right
有未来 有未來 121 there will be a future
右膝着地 右膝著地 121 placing the right knee on the ground
有想 121 having apperception
有法 121 something that exists
优婆塞 優婆塞 121
 1. upasaka
 2. upasaka; a male lay Buddhist
优婆夷 優婆夷 121
 1. upasika
 2. upasika; a female lay Buddhist
云何降伏其心 121 how should he control the mind?
真语 真語 122 true words
真谛 真諦 122
 1. truth
 2. paramartha; paramārtha; paramārthasatya; absolute truth; supreme truth
 3. Paramartha; Paramartha; Paramārtha; Paramartha
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正语 正語 122
 1. Right Speech
 2. right speech
真如 122
 1. True Thusness
 2. suchness; true nature; tathata
中日分 122 middle of the day
种善根 種善根 122 to plant wholesome roots
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
众生相 眾生相 122
 1. characteristics of sentient beings
 2. the notion of a being
诸比丘 諸比丘 122 monks
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸相 諸相 122 all appearances; all characteristics
住心 122 abiding in thoughts; abode of the mind
诸众生 諸眾生 122 all beings
着衣持钵 著衣持鉢 122 took his bowl and robe
最上乘 122 the supreme vehicle
最上 122 supreme
罪业 罪業 122 sin; karma
作佛 122 to become a Buddha