Glossary and Vocabulary for Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa (Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing) 《大薩遮尼乾子所說經》, Scroll 1

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 143 菩薩 púsà bodhisatta 大速行菩薩
2 71 néng can / able 一切能觀諸法無相
3 61 xíng to walk / to move 一切皆修如實法界境界諸行
4 38 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 一切皆入如來法性光明照處
5 33 xīn heart 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
6 31 method / way 一切善信法際無際
7 30 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 可化眾生示佛色身
8 29 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 發菩提心
9 24 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 一切皆得陀羅尼門說無非法
10 22 to leave / to depart / to go away / to part 離波多
11 22 bǎi one hundred 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
12 21 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
13 20 děng et cetera / and so on 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
14 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 月功德菩薩
15 20 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
16 19 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 照曜顯現
17 19 zhōng middle 住王園中
18 18 guāng light 常放大光燈明菩薩
19 18 wáng Wang 王名嚴熾
20 18 顯現 xiǎnxiàn to appear 照曜顯現
21 18 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 菩薩復有十二種持戒得大利益
22 18 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 菩薩應行檀波羅蜜
23 17 十二 shí èr twelve 畢竟成就十二法者
24 17 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
25 16 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 有十二種布施妙行
26 16 huá Chinese 欝曇鉢華樹
27 16 譬如 pìrú for examlpe 譬如須彌山王涌出大海
28 15 miào wonderful / fantastic 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
29 15 desire 為欲利益無量眾生
30 15 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 菩薩應行尸波羅蜜
31 15 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 菩薩應行忍波羅蜜
32 15 Buddha / Awakened One 歸命大智海毘盧遮那佛
33 15 xiū to decorate / to embellish 一切皆修如實法界境界諸行
34 15 忍行 rěnxíng cultivation of forbearance 忍行堪忍諸惱
35 14 big / great / huge / large / major 大速行菩薩
36 14 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切皆得具足成就過去諸願
37 14 jiàn to see 一切皆到第一彼岸般若智見
38 13 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
39 13 yuàn to hope / to wish / to desire 一切皆得具足成就過去諸願
40 13 wén to hear 一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法
41 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 一切皆悉具足善集諸妙白法
42 12 to enter 一切皆入如來法性光明照處
43 12 yán to speak / to say / said 即以偈頌讚歎如來而說偈言
44 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切能觀諸法無相
45 12 good fortune / happiness / luck 處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐
46 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一切皆得具足清淨佛無垢智
47 12 zhòng many / numerous 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
48 12 具足 jùzú complete / full / perfect 一切皆悉具足善集諸妙白法
49 12 千萬 qiānwàn ten million 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
50 12 dào way / road / path 一切皆得常不休息大菩提道
51 12 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
52 11 nán difficult / arduous / hard 難降菩薩
53 11 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 大眾自在菩薩
54 11 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
55 11 師子 shīzi a lion 如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座
56 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 一切皆得為諸眾生住持佛事
57 11 niǎo bird 復有種種妙音聲鳥
58 11 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
59 11 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切皆得現諸如來一切智門
60 11 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 諸善男子
61 10 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 忍辱最第一
62 10 cáng to hide 普藏菩薩
63 10 shū different / special / unusual 其相殊特
64 10 zhù to dwell / to live / to reside 住王園中
65 10 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 一切皆修如實法界境界諸行
66 10 處在 chùzài to be situated at / to find oneself at 處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐
67 10 special / unique / distinguished 其相殊特
68 10 shù tree 多摩羅樹
69 10 wēi prestige / majesty 威光殊勝
70 10 世間 shìjiān world / the human world 一切皆得於諸世間具足自在
71 9 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 已發無上大心眾生而能增長菩提之念
72 9 zuò seat 如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座
73 9 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利
74 9 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行無上道
75 9 guān to look at / to watch / to observe 一切能觀諸法無相
76 9 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 離惡道菩薩
77 9 shèng to beat / to win / to conquer 智勝藏菩薩
78 9 shēng sound 復有種種妙音聲鳥
79 9 lái to come 一切皆得現諸如來一切智門
80 8 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 一切皆能降伏外道
81 8 zhǒng kind / type 種善根滿足
82 8 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 雨令滿足
83 8 huì intelligent / clever 一切皆得究竟彼岸方便智慧
84 8 xùn quick / hasty / rapid / sudden 大奮迅菩薩
85 8 chí to grasp / to hold 不為諸佛住持眾生
86 8 光明 guāngmíng bright 一切皆入如來法性光明照處
87 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 具多鳥
88 8 guò to cross / to go over / to pass 一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬
89 8 dào to arrive 一切皆到第一彼岸般若智見
90 8 shēng to be born / to give birth 希生菩薩
91 8 第一 dì yī first 一切皆到第一彼岸般若智見
92 8 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切皆離煩惱諸垢一切結使
93 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今者世尊為何事故先現此相
94 8 fèn to strive / to exert effort 大奮迅菩薩
95 7 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
96 7 yuè month 月功德菩薩
97 7 zài in / at 一時婆伽婆在欝闍延城
98 7 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 直心本行堅固
99 7 gatha / hymn / verse 即以偈頌讚歎如來而說偈言
100 7 àn to shut a door 普滅一切闇燈明菩薩
101 7 wèn to ask 大薩遮尼乾子所說經問疑品第二
102 7 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 安隱住涅槃
103 7 彼岸 bǐ àn the other shore 一切皆到第一彼岸般若智見
104 7 xìn to believe / to trust 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
105 7 zhào to illuminate / to shine 一切皆入如來法性光明照處
106 7 rain 雨令滿足
107 7 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 修行無上道
108 7 increase / benefit 能大利益
109 7 to arise / to get up 即從坐起
110 6 shī the practice of selfless giving / dāna 施已心歡喜
111 6 thing / matter 能捨內外一切諸物
112 6 jiā jia 迦尼迦羅樹
113 6 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 諸天蒙安隱
114 6 淨戒 jìngjiè perfect observance 見持淨戒者
115 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 一切皆到第一彼岸般若智見
116 6 shí ten 十者
117 6 niàn to read aloud 作是念已
118 6 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri 文殊師利法王子菩薩等
119 6 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 彌留山燈明菩薩
120 6 shēn human body / torso 功德須彌身
121 6 sān three 大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一
122 6 大利 dàlì great advantage / great benefit 能大利益
123 6 míng bright / brilliant 放月光明菩薩
124 6 eight 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
125 6 seven 七者
126 6 諸天 zhūtiān devas 具大威德上下殊勝諸天天王
127 6 chù a place / location / a spot / a point 一切皆入如來法性光明照處
128 6 shě to give 一切皆得無取無捨如實法界
129 6 power / force / strength 無畏力具足
130 5 qiān one thousand 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
131 5 善能 shànnéng to be good at 善能供養諸佛
132 5 十方 shí fāng the ten directions 一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土
133 5 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 法無垢月菩薩
134 5 lìng to make / to cause to be / to lead 雨令滿足
135 5 zhī to know 難知智菩薩
136 5 十一 shíyī eleven 十一者
137 5 speed 大速行菩薩
138 5 zhòng heavy 爾時世尊重宣此義而說偈言
139 5 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求無上道
140 5 二者 èrzhě the two / both 二者
141 5 虛空 xūkōng empty space 飛在虛空
142 5 偈頌 jìsòng to chant 即以偈頌讚歎如來而說偈言
143 5 jiā to add 一切皆得過去諸佛神力所加
144 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂小行者
145 5 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
146 5 過去 guòqù past / previous/ former 一切皆得具足成就過去諸願
147 5 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 諸善知識所不攝者
148 5 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
149 5 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 大速行住持菩薩
150 5 shàng top / a high position 從上注下水
151 5 luó Luo 他羅華
152 5 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 聞說不生信
153 5 liù six 六者
154 5 gài a lid / top / cover 蓋諸一切天龍八部
155 5 普照 pǔzhào to illuminate everything 月光普照菩薩
156 5 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation 佛子行捨心
157 5 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經卷第一
158 5 千萬億 qiānwàn yì a trillion 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
159 5 hair 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
160 5 大法 dà fǎ fundamental rules 一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬
161 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱
162 5 歡喜 huānxǐ joyful 諸天歡喜受
163 5 jiǔ nine 九者
164 5 rén person / people / a human being 人及人王
165 5 suí to follow 一切皆得隨諸有緣
166 5 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
167 5 soil / ground / land 無量百千異種文色莊嚴其地
168 5 to protect / to guard 善能將護諸善知識
169 5 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 一切皆得無障解脫
170 4 shuǐ water 復有種種異相之水
171 4 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 為惡知識所攝持者
172 4 shòu a beast / a quadruped / an animal 譬如師子諸獸之王在於深山
173 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
174 4 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 一切皆得自性清淨深心解脫
175 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 皆由行忍故
176 4 不見 bújiàn to not see 忍行不見有我為他害故
177 4 白法 bái fǎ wholesome things / pure dharmas 一切皆悉具足善集諸妙白法
178 4 tuó steep bank 陀㝹尼迦華樹
179 4 十三 shísān thirteen 復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益
180 4 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 復有摩訶波闍波提比丘尼
181 4 zuò to sit 各有百千萬億眷屬俱集會坐
182 4 七十二 qīshíèr 72 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
183 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來
184 4 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 一切皆修如實法界境界諸行
185 4 xiǎo small / tiny / insignificant 蓋諸小山
186 4 shān a mountain / a hill / a peak 彌留山燈明菩薩
187 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多摩羅樹
188 4 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
189 4 to reach 人及人王
190 4 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma 身口意業清淨
191 4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信此法
192 4 huì can / be able to 此會大眾皆善清淨
193 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶月菩薩
194 4 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 一切皆得常不休息大菩提道
195 4 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 一切皆得大悲現前
196 4 yìng to shine 映奪一切星宿諸光
197 4 è evil / vice 他惡來加
198 4 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集
199 4 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 持戒能入諸有不放逸故
200 4 平等 píngděng be equal in social status 一切皆證同一法性平等大慧
201 4 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 離諸惡趣故
202 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂
203 4 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子行捨心
204 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌白佛言
205 4 智慧 zhìhuì wisdom 智慧月明朗
206 4 zhàng to separate 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
207 4 xiá narrow / limited 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
208 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
209 4 zuò to do 作是思惟
210 4 liè inferior / bad 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
211 4 吼聲 hǒushēng roar 範自在吼聲菩薩
212 3 to gather / to collect 一切皆悉具足善集諸妙白法
213 3 怨親 yuàn qīn hate and affection 能於怨親中
214 3 shí knowledge / understanding 普識聲菩薩
215 3 上首 shàngshǒu the presiding elders 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
216 3 to know / to learn about / to comprehend 一切皆悉具足善集諸妙白法
217 3 yuán garden / orchard 住王園中
218 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 增長慧菩薩
219 3 shì matter / thing / item 能問我此事
220 3 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 世尊十力雄
221 3 yǒng brave / courageous 大勇奮迅菩薩
222 3 滿 mǎn full 滿眾生願
223 3 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 處善法堂諸天眾中
224 3 jìng clean 如來十力淨
225 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
226 3 mén door / gate / doorway / gateway 一切皆得現諸如來一切智門
227 3 gào to tell / to say / said / told 爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言
228 3 月光 yuèguāng moonlight 月光普照菩薩
229 3 interest 一切皆得常不休息大菩提道
230 3 shì a generation 觀世自在菩薩
231 3 to take / to get / to fetch 一切皆得無取無捨如實法界
232 3 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 映諸一切天人大眾
233 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
234 3 深密 shēnmì dense / thick 一切皆得入諸如來深密之處
235 3 不為 bùwéi to not do 不為諸佛住持眾生
236 3 interesting 普照諸趣燈明菩薩
237 3 行者 xíngzhě practitioner 若有眾生行惡行者
238 3 duò to fall / to sink 墮大邪見坑
239 3 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
240 3 摩尼 móní mani / jewel / gem 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
241 3 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 譬如須彌王
242 3 qiān stingy / miserly 不貪不慳故
243 3 外道 wàidào non-Buddhist 一切皆能降伏外道
244 3 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 具大威德上下殊勝諸天天王
245 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 究竟到於智波羅蜜第一彼岸
246 3 shòu to suffer / to be subjected to 諸天歡喜受
247 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 普滅一切闇燈明菩薩
248 3 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 一切皆得常不休息大菩提道
249 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 如是無量百千妙華以為莊嚴
250 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
251 3 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 一切皆得轉不退轉大菩提道
252 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離諸一切雲翳塵染
253 3 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 迴向阿耨多羅三藐三菩提
254 3 zhē to cover up / to hide / to conceal 盧遮華
255 3 hài to injure / to harm to 能離縛著垢害心故
256 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 一切皆修如實法界境界諸行
257 3 mǐn to pity / to sympathize 願世尊愍此
258 3 不知 bùzhī do not know 人不知如來依何意說
259 3 huǒ fire / flame 譬如夜然火
260 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 一切皆得說不可盡勝行功德
261 3 zhèng proof 一切皆證同一法性平等大慧
262 3 jìn to the greatest extent / utmost 一切皆得說不可盡勝行功德
263 3 日輪 rìlún the Sun 其中日輪放大光明
264 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一切皆得轉不退轉大菩提道
265 3 fàn a pattern / model / rule / law 憍範波提
266 3 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 一切皆入如來法性光明照處
267 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 一切皆得無畏說法
268 3 gòu dirt / filth 一切皆離煩惱諸垢一切結使
269 3 enemy / foe 一切皆能摧魔怨敵
270 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 迴向阿耨多羅三藐三菩提
271 3 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 一切皆得大悲現前
272 3 星宿 xīngxiù a constellation 映奪一切星宿諸光
273 3 結使 jiéshǐ a fetter 一切皆離煩惱諸垢一切結使
274 3 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切皆得現諸如來一切智門
275 3 can / may / permissible 可化眾生示佛色身
276 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 為成波羅蜜
277 3 to bind / to tie 布施能捨世間貪染縛故
278 3 shè to absorb / to assimilate 攝諸四魔眾
279 3 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 於諸勝法中
280 3 無有 wú yǒu there is not 一切無有能敵對者
281 3 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普識聲菩薩
282 3 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 如來妙色身光威德
283 3 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上
284 2 yún cloud 離諸一切雲翳塵染
285 2 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 出離言語道
286 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 慈心諸外道
287 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離諸惡知識
288 2 無物 wúwù nothing / empty 能知諸法究竟無物故
289 2 chì to burn / to blaze 王名嚴熾
290 2 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 讚歎如是觀
291 2 師子王 shīzǐ wáng Lion King 譬如師子王
292 2 yàn to dislike / to detest 為厭生死向彼岸故
293 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊慧菩薩
294 2 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一切皆得菩薩神通諸勝妙行
295 2 chóng an invertebrate / a worm 映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現
296 2 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 一切皆得諸陀羅尼
297 2 a black ox / a yak 應當如犛牛
298 2 降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil 降魔菩薩
299 2 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如須彌山王涌出大海
300 2 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 諸緊那羅緊那羅王
301 2 放大 fàngdà to enlarge / to magnify / to zoom in 常放大光燈明菩薩
302 2 迦樓羅 jiālóuluó garuda 諸迦樓羅迦樓羅王
303 2 摩羅 móluó Māra 多摩羅樹
304 2 dǐng top / peak 譬如闇夜在大山頂然大火輪
305 2 duó to take by force / to rob / to snatch 映奪一切星宿諸光
306 2 能行 néngxíng ability to act 能行無上道
307 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 各有百千萬億眷屬俱集會坐
308 2 渴仰 kě yǎng to look up to reverently 渴仰目不捨
309 2 妙色 miào sè wonderful form 復有種種妙色眾蜂
310 2 耆婆 qípó Jīvaka 耆婆耆婆鳥
311 2 cǎo grass / straw / herbs 復有種種眾雜色草
312 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 一切皆得菩薩神通諸勝妙行
313 2 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
314 2 chéng a city / a town 一時婆伽婆在欝闍延城
315 2 chéng to mount / to climb onto 能於餘乘不生願樂故
316 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 大精進奮迅菩薩
317 2 niú an ox / a cow / a bull 應當如犛牛
318 2 qiú to request 為求無上自性清淨光明照故
319 2 大心 dàxīn considerate / thoughtful 一切皆得地水火風平等大心
320 2 應當 yīngdāng should / ought to 我有疑事今應當問
321 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 不貪不慳故
322 2 shì to show / to reveal 可化眾生示佛色身
323 2 辯才 biàncái eloquence 一切皆得無邊樂說無礙辯才
324 2 kāi to open 法性令開現
325 2 波羅 Bōluó Baltic 波羅叉樹
326 2 fēi to fly 飛在虛空
327 2 智者 zhìzhě a sage / a wise man 見諸勝智者
328 2 bitterness / bitter flavor 為拔一切惡道苦故
329 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 為拔一切惡道苦故
330 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 雨大妙法雨
331 2 poison / venom 惡道大毒龍
332 2 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心
333 2 不識 bù shí do not recognize [a person] 不識此法
334 2 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 眾生心狹劣
335 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界無與等
336 2 liàng a quantity / an amount 難量菩薩
337 2 to die 欲離諸生死
338 2 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 師子吼地勇聲菩薩
339 2 undulations 離波多
340 2 放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light 其中日輪放大光明
341 2 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 一切皆得隨諸有緣
342 2 妙行 miào xíng a profound act 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
343 2 gāo high / tall 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
344 2 內外 nèiwài inside and outside 能捨內外一切諸物
345 2 gain / advantage / benefit 布施能速增長無上菩提功德利故
346 2 隨順 suíshùn to follow / to go along with 一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法
347 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 隱沒不能現
348 2 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 映蔽一切釋提桓因
349 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 為厭生死向彼岸故
350 2 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 無分別離分別聲菩薩
351 2 different / other 復有種種異相之水
352 2 jiè to quit 戒如清涼池
353 2 佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas 菩提佛功德
354 2 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 作諸歸依處
355 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 眾生無明覆
356 2 bān sort / kind / class 般他迦
357 2 jiàng to descend / to fall / to drop 難降菩薩
358 2 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 一切皆得自性清淨深心解脫
359 2 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來
360 2 yòu right / right-hand 偏袒右肩
361 2 border / boundar / juncture 一切善信法際無際
362 2 大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion 興大慈悲雲
363 2 bēi sadness / sorrow / grief 悲潤心平等
364 2 親友 qīnyǒu friends and relatives 怨對生親友
365 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 歸命大智海毘盧遮那佛
366 2 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 一切皆入無所有性
367 2 名稱 míngchēng name 月名稱菩薩
368 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
369 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 神通弟子眾
370 2 night 譬如闇夜在大山頂然大火輪
371 2 甚深 shénshēn very profound / what is deep 如此甚深微妙之法
372 2 to adhere / to capture / to restrain 拘牟頭華
373 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等
374 2 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 諸摩睺羅伽摩睺羅伽王
375 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 諸乾闥婆乾闥婆王
376 2 dòng to move / to act 安住不可動
377 2 遍照 biànzhào Vairocana 遍照十方
378 2 慧命 huìmìng friend / brother 慧命舍利弗
379 2 chuáng a banner / a penant streamer 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
380 2 利益 lìyì benefit / interest 為欲利益無量眾生
381 2 四魔 sì mó the four kinds of evil 攝諸四魔眾
382 2 退 tuì to retreat / to move back 退道眾生而能進取大菩提道
383 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
384 2 善行 shànxíng good actions 修行諸善行
385 2 樂欲 lè yù the desire for joy 願樂欲聞
386 2 大明 dàmíng the sun 如來大明火
387 2 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟
388 2 lóng dragon 諸龍龍王
389 2 yóu to swim 一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土
390 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知所有難信
391 2 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說生歡喜
392 2 shí time / a point or period of time 彼時一切諸大眾等
393 2 富足 fùzú rich / fertile / abundant 布施生處富足
394 2 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 諸夜叉夜叉王
395 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 從下涌上水
396 2 大智 dàzhì Mahāmati 歸命大智海毘盧遮那佛
397 2 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
398 2 魔怨 móyuàn Māra 一切皆能摧魔怨敵
399 2 nóu a hare / a small rabbit 陀㝹尼迦華樹
400 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大薩遮尼乾子所說經卷第一
401 2 to cover 猶如羅網遍覆於上以為莊嚴
402 2 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna 忍行能得盡智
403 2 xióng manly 世尊十力雄
404 2 除滅 chúmiè to eliminate 除滅一切闇
405 2 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 譬如轉輪王
406 2 měng ferocious / fierce / violent 雄猛蓋諸獸
407 2 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 已於無量劫
408 2 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 聞說生歡喜
409 2 方便 fāngbiàn convenient 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
410 2 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
411 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
412 2 日光 rìguāng sunlight 日光藏菩薩
413 2 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 復有三千大千世界具大威德
414 2 zhì to place / to lay out 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
415 2 business / industry 持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故
416 2 四天下 sìtiānxià the four continents 悉能降伏遍四天下
417 2 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 八十相好身
418 2 táng main hall / a large room 處善法堂諸天眾中
419 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰
420 2 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益
421 2 摩尼珠 móní zhū mani jewel / a wish fulfilling jewel 譬如摩尼珠
422 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 迦尼迦羅樹
423 2 jiè border / boundary 照煩惱闇界
424 2 extra / surplus / remainder 能於餘乘不生願樂故
425 2 慳貪 qiāntān to be greedy 布施能離一切慳貪心過
426 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 隱沒不能現
427 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 是實菩提心
428 2 yǎn eye 善能修集清淨信眼
429 2 kōng empty / void / hollow 能證一切諸法空故
430 2 luxuriant / dense / thick / moody 一時婆伽婆在欝闍延城
431 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏力具足
432 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 大薩遮尼乾子所說經問疑品第二
433 2 直心 zhí xīn a straightforward mind 直心
434 1 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 羅睺羅
435 1 池水 chí shuǐ water in the pond 池水
436 1 深山 shēnshān deep in the mountains 譬如師子諸獸之王在於深山
437 1 佛慧 fó huì Buddha's wisdom 佛慧菩薩
438 1 a radish 瞻蔔華樹
439 1 yán to prolong / to delay / to postpone 一時婆伽婆在欝闍延城
440 1 唯有 wěiyǒu only / alone 唯有信小心
441 1 驚怖 jīngbù to surprise 驚怖一切魔宮吼聲菩薩
442 1 見佛 jiànfó to see the Buddha 見佛
443 1 能信 néng xìn able to believe 能信此法
444 1 小見 xiǎojiàn a shallow opinion 諸狹劣行小見眾生能發大行
445 1 阿提目多伽 ātímùduōjiā adhimukti / attention 阿提目多伽華樹
446 1 一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta 一切皆近一切智智
447 1 純陀 chúntuó Cunda 佉陀林純陀
448 1 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King 諸龍龍王
449 1 破戒 pòjiè to break a precept 諸破戒者
450 1 xiǎn to show / to manifest / to display 智慧山高顯
451 1 願行 yuàn xíng cultivation and vows 為欲修滿諸願行故
452 1 不動 bùdòng Akshobya 忍行聞毀讚歎心常不動故
453 1 lín a wood / a forest / a grove 佉陀林純陀
454 1 著地 zhuódì to touch the ground 右膝著地
455 1 sentence 外國本一切經首皆有此句
456 1 所行 suǒxíng actions / practice 正遍知菩薩所行甚深法門
457 1 實義 shí yì true meaning / true doctrine 汝見諸法實義現前無有疑惑
458 1 guó a country / a nation 國城及妻子
459 1 長夜 chángyè long dark night 長夜墮惡道
460 1 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi 墮大邪見坑
461 1 法子 fǎzi way / method 美妙聲法子
462 1 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
463 1 meaning / sense 爾時世尊重宣此義而說偈言
464 1 chā a fork / a prong 波羅叉樹
465 1 zhù to inject / to pour into 從上注下水
466 1 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind 一切皆得地水火風平等大心
467 1 to finish / to complete / to exhaust 一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地
468 1 連接 liánjiē to link / to join / to attach 迭相連接
469 1 在於 zàiyú in / consist of 譬如師子諸獸之王在於深山
470 1 大德 dàdé most virtuous 蕭鎮國大德輸入
471 1 jié take by force / to coerce 一切皆能具足住持無邊際劫
472 1 佛法 fófǎ Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine 永不聞佛法
473 1 不可得 bù kě dé unobtainable 眾生不可得
474 1 四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings 四天王等光明不現
475 1 難陀 Nántuó Nanda 難陀
476 1 idea 人不知如來依何意說
477 1 妙聲鳥 miàoshēng niǎo kalavinka bird / kalaviṅka 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
478 1 梵王 Fàn Wáng Brahma 諸梵王等光
479 1 法王子 fǎ wángzǐ Dharma Prince / Mañjuśrī 法王子
480 1 須彌山 Xūmí Shān Mount Sumeru / Mount Meru 譬如須彌山王涌出大海
481 1 xiāo mournful / dejected 蕭鎮國大德輸入
482 1 佛果菩提 fóguǒ pútí great enlightenment / supreme bodhi 住佛果菩提
483 1 大行 dàxíng emperor or empress 諸狹劣行小見眾生能發大行
484 1 三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks 忍行能成三十二相
485 1 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology 譬如自在轉輪聖王威德殊勝
486 1 寂滅 jìmiè calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana 諸相永寂滅
487 1 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta 大勢至菩薩
488 1 使 shǐ to make / to cause 滅諸使煩惱
489 1 摩訶 móhē great 摩訶他羅華
490 1 diǎn a dot 心淨無點穢
491 1 希有 xīyǒu uncommon 世尊現大勝妙希有之相
492 1 所願 suǒyuàn wished-for / desired 所願成就故
493 1 máo hair / fur / feathers 為護一毛故
494 1 佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas 能淨諸佛戒
495 1 知見 zhījiàn to know by seeing 一切皆得無障無礙畢竟知見
496 1 虛妄分別 xūwàng fēnbié a dilusion / a mistaken distinction 離虛妄分別
497 1 善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 堅固諸善本
498 1 憶念 yìniàn to remember / to recall 憶念過去世
499 1 dìng to decide 一切皆得勇猛發起畢定取於不退轉地
500 1 shé Buddhist monk 一時婆伽婆在欝闍延城

Frequencies of all Words

Top 500

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 147 zhū all / many / various 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
2 143 菩薩 púsà bodhisatta 大速行菩薩
3 114 一切 yīqiè all / every / everything 一切皆修如實法界境界諸行
4 75 jiē all / each and every / in all cases 外國本一切經首皆有此句
5 71 purposely / intentionally / deliberately / knowingly 何以故
6 71 néng can / able 一切能觀諸法無相
7 61 xíng to walk / to move 一切皆修如實法界境界諸行
8 60 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 一切無有能敵對者
9 49 de potential marker 一切皆得現諸如來一切智門
10 48 yīng should / ought
11 38 如來 Rúlái Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One 一切皆入如來法性光明照處
12 38 wèi for / to 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
13 33 xīn heart 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
14 32 如是 rúshì thus / so 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
15 31 method / way 一切善信法際無際
16 30 眾生 zhòngshēng beings / all living things / all sentient beings 可化眾生示佛色身
17 29 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind 發菩提心
18 26 in / at 猶如羅網遍覆於上以為莊嚴
19 26 this / these 外國本一切經首皆有此句
20 24 shuō to say / said / to speak / to talk / speaks 一切皆得陀羅尼門說無非法
21 22 to leave / to depart / to go away / to part 離波多
22 22 bǎi one hundred 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
23 21 世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
24 20 děng et cetera / and so on 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
25 20 cháng always / ever / often / frequently / constantly 一切皆得常不休息大菩提道
26 20 功德 gōngdé guṇa / achievements and virtue / merit 月功德菩薩
27 20 莊嚴 zhuāngyán stately / solemn 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
28 19 照曜 zhàoyào to shine / to illuminate 照曜顯現
29 19 zhōng middle 住王園中
30 18 guāng light 常放大光燈明菩薩
31 18 wáng Wang 王名嚴熾
32 18 顯現 xiǎnxiàn to appear 照曜顯現
33 18 持戒 chí jiè morality / to uphold precepts 菩薩復有十二種持戒得大利益
34 18 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity 菩薩應行檀波羅蜜
35 17 十二 shí èr twelve 畢竟成就十二法者
36 17 ruò to seem / to be like / as 若有眾生行惡行者
37 17 大眾 dàzhòng assembly / people / public / masses / audience 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
38 16 yǒu is / are / to exist 外國本一切經首皆有此句
39 16 布施 bùshī dana / giving / the practice of giving / generosity 有十二種布施妙行
40 16 huá Chinese 欝曇鉢華樹
41 16 shì is / are / am / to be 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
42 16 not / no 映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現
43 16 譬如 pìrú for examlpe 譬如須彌山王涌出大海
44 15 miào wonderful / fantastic 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
45 15 desire 為欲利益無量眾生
46 15 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct 菩薩應行尸波羅蜜
47 15 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 菩薩應行忍波羅蜜
48 15 Buddha / Awakened One 歸命大智海毘盧遮那佛
49 15 xiū to decorate / to embellish 一切皆修如實法界境界諸行
50 15 忍行 rěnxíng cultivation of forbearance 忍行堪忍諸惱
51 15 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 一切皆得無所著行
52 14 míng measure word for people 王名嚴熾
53 14 big / great / huge / large / major 大速行菩薩
54 14 no 一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土
55 14 成就 chéngjiù accomplishment / success / achievement 一切皆得具足成就過去諸願
56 14 是故 shìgù therefore / so / consequently 是故諸佛子
57 14 jiàn to see 一切皆到第一彼岸般若智見
58 13 無量 wúliàng immeasurable / unlimited 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
59 13 yuàn to hope / to wish / to desire 一切皆得具足成就過去諸願
60 13 wén to hear 一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法
61 13 shàn virtuous / wholesome / benevolent / well-disposed 一切皆悉具足善集諸妙白法
62 12 to enter 一切皆入如來法性光明照處
63 12 yán to speak / to say / said 即以偈頌讚歎如來而說偈言
64 12 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas 一切能觀諸法無相
65 12 good fortune / happiness / luck 處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐
66 12 清淨 qīngjìng peaceful / quiet / tranquil / pure 一切皆得具足清淨佛無垢智
67 12 zhòng many / numerous 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
68 12 具足 jùzú complete / full / perfect 一切皆悉具足善集諸妙白法
69 12 千萬 qiānwàn ten million 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
70 12 dào way / road / path 一切皆得常不休息大菩提道
71 12 爾時 ěr shí at that time 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
72 11 nán difficult / arduous / hard 難降菩薩
73 11 自在 zìzài at ease / at will / as one likes 大眾自在菩薩
74 11 讚歎 zàntàn to sigh or gasp in admiration / to praise highly 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
75 11 such as / for example / for instance 亦如星宿光
76 11 師子 shīzi a lion 如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座
77 11 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings 一切皆得為諸眾生住持佛事
78 11 niǎo bird 復有種種妙音聲鳥
79 11 殊勝 shūshèng excellent / distinguished 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
80 11 zhī him / her / them / that 復有種種異相之水
81 11 xiàn to appear / to manifest / to become visible 一切皆得現諸如來一切智門
82 11 復有 fùyǒu moreover / once again 復有種種異相之水
83 11 善男子 shàn nánzǐ a good man / a son of a noble family 諸善男子
84 10 忍辱 rěnrǔ patience / tolerance / ksānti 忍辱最第一
85 10 cáng to hide 普藏菩薩
86 10 shū different / special / unusual 其相殊特
87 10 zhù to dwell / to live / to reside 住王園中
88 10 境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state 一切皆修如實法界境界諸行
89 10 處在 chùzài to be situated at / to find oneself at 處在百千萬福莊嚴功德勝藏師子座上結加趺坐
90 10 special / unique / distinguished 其相殊特
91 10 shù tree 多摩羅樹
92 10 wēi prestige / majesty 威光殊勝
93 10 世間 shìjiān world / the human world 一切皆得於諸世間具足自在
94 9 his / hers / its / theirs 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
95 9 菩提 pútí bodhi / enlightenment / awakening 已發無上大心眾生而能增長菩提之念
96 9 zuò seat 如來世尊大須彌王處在百千萬福莊嚴師子妙座
97 9 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri 文殊師利
98 9 修行 xiūxíng pratipatti / spiritual practice 修行無上道
99 9 guān to look at / to watch / to observe 一切能觀諸法無相
100 9 惡道 è dào an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 離惡道菩薩
101 9 shèng to beat / to win / to conquer 智勝藏菩薩
102 9 dāng to be / to act as / to serve as 我當為汝說
103 9 shēng sound 復有種種妙音聲鳥
104 9 lái to come 一切皆得現諸如來一切智門
105 9 so as to / in order to 譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上
106 9 already / afterwards 作是念已
107 9 ér and / as well as / but (not) / yet (not) 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
108 8 降伏 xiángfú to subdue / to vanquish / to tame / to pacify 一切皆能降伏外道
109 8 zhǒng kind / type 種善根滿足
110 8 滿足 mǎnzú to satisfy / to fulfill 雨令滿足
111 8 huì intelligent / clever 一切皆得究竟彼岸方便智慧
112 8 xùn quick / hasty / rapid / sudden 大奮迅菩薩
113 8 chí to grasp / to hold 不為諸佛住持眾生
114 8 得無 dewú is it or not? 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
115 8 善哉 shànzāi excellent 善哉
116 8 光明 guāngmíng bright 一切皆入如來法性光明照處
117 8 tool / device / utensil / equipment / instrument 具多鳥
118 8 guò to cross / to go over / to pass 一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬
119 8 dào to arrive 一切皆到第一彼岸般若智見
120 8 shēng to be born / to give birth 希生菩薩
121 8 he / him 他羅華
122 8 第一 dì yī first 一切皆到第一彼岸般若智見
123 8 亦復 yìfù also 亦復如是
124 8 煩惱 fánnǎo worried / vexed / annoyed 一切皆離煩惱諸垢一切結使
125 8 jīn today / modern / present / current / this / now 今者世尊為何事故先現此相
126 8 fèn to strive / to exert effort 大奮迅菩薩
127 7 xiāng each other / one another / mutually 復有種種異相之水
128 7 諸如 zhūrú such as 一切皆得現諸如來一切智門
129 7 無上 wúshàng supreme / unexcelled 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
130 7 yuè month 月功德菩薩
131 7 zài in / at 一時婆伽婆在欝闍延城
132 7 堅固 jiāngù solid / firm / hard / stable / steadfast 直心本行堅固
133 7 gatha / hymn / verse 即以偈頌讚歎如來而說偈言
134 7 àn to shut a door 普滅一切闇燈明菩薩
135 7 wèn to ask 大薩遮尼乾子所說經問疑品第二
136 7 涅槃 Nièpán Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna 安隱住涅槃
137 7 彼岸 bǐ àn the other shore 一切皆到第一彼岸般若智見
138 7 xìn to believe / to trust 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
139 7 I / me / my 能問我此事
140 7 zhào to illuminate / to shine 一切皆入如來法性光明照處
141 7 rain 雨令滿足
142 7 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way 修行無上道
143 7 increase / benefit 能大利益
144 7 to arise / to get up 即從坐起
145 7 you / thou 汝今至心聽
146 6 shī the practice of selfless giving / dāna 施已心歡喜
147 6 thing / matter 能捨內外一切諸物
148 6 jiā jia 迦尼迦羅樹
149 6 安隱 ānyǐn stable / quiet / tranquil / undisturbed / serene 諸天蒙安隱
150 6 淨戒 jìngjiè perfect observance 見持淨戒者
151 6 zhì wisdom / knowledge / understanding 一切皆到第一彼岸般若智見
152 6 shí ten 十者
153 6 niàn to read aloud 作是念已
154 6 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri 文殊師利法王子菩薩等
155 6 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha 彌留山燈明菩薩
156 6 promptly / right away / immediately 即從坐起
157 6 shēn human body / torso 功德須彌身
158 6 sān three 大薩遮尼乾子所說經一乘品第三之一
159 6 大利 dàlì great advantage / great benefit 能大利益
160 6 míng bright / brilliant 放月光明菩薩
161 6 eight 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
162 6 seven 七者
163 6 諸天 zhūtiān devas 具大威德上下殊勝諸天天王
164 6 chù a place / location / a spot / a point 一切皆入如來法性光明照處
165 6 shě to give 一切皆得無取無捨如實法界
166 6 power / force / strength 無畏力具足
167 5 qiān one thousand 如是無量百千眾妙樹林莊嚴
168 5 善能 shànnéng to be good at 善能供養諸佛
169 5 十方 shí fāng the ten directions 一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土
170 5 無垢 wúgòu vimalā / nirmala / stainless / immaculate 法無垢月菩薩
171 5 lìng to make / to cause to be / to lead 雨令滿足
172 5 zhī to know 難知智菩薩
173 5 十一 shíyī eleven 十一者
174 5 speed 大速行菩薩
175 5 zhòng heavy 爾時世尊重宣此義而說偈言
176 5 欲求 yùqiú to desire / to want 欲求無上道
177 5 二者 èrzhě the two / both 二者
178 5 虛空 xūkōng empty space 飛在虛空
179 5 偈頌 jìsòng to chant 即以偈頌讚歎如來而說偈言
180 5 jiā to add 一切皆得過去諸佛神力所加
181 5 happy / glad / cheerful / joyful 樂小行者
182 5 五者 wǔ zhě fifth / the fifth is 五者
183 5 過去 guòqù past / previous/ former 一切皆得具足成就過去諸願
184 5 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra 諸善知識所不攝者
185 5 四者 sì zhě fourth / the fourth is 四者
186 5 究竟 jiūjìng after all / actually / in the end 一切皆得究竟彼岸方便智慧
187 5 住持 zhùchí the abbot of a monastery / the director of a monastery 大速行住持菩薩
188 5 何等 héděng which? / what? / how? / what? 何等十二
189 5 shàng top / a high position 從上注下水
190 5 luó Luo 他羅華
191 5 不生 bùshēng nonarising / anutpāda 聞說不生信
192 5 liù six 六者
193 5 gài a lid / top / cover 蓋諸一切天龍八部
194 5 普照 pǔzhào to illuminate everything 月光普照菩薩
195 5 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation 佛子行捨心
196 5 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing 大薩遮尼乾子所說經卷第一
197 5 lún a round / a turn 一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬
198 5 千萬億 qiānwàn yì a trillion 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
199 5 hair 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
200 5 大法 dà fǎ fundamental rules 一切皆得如實正智轉大法輪無過無謬
201 5 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva 諸菩薩摩訶薩七十二百千萬億諸大眾俱
202 5 種種 zhǒngzhǒng all kinds of 復有種種異相之水
203 5 歡喜 huānxǐ joyful 諸天歡喜受
204 5 jiǔ nine 九者
205 5 rén person / people / a human being 人及人王
206 5 suí to follow 一切皆得隨諸有緣
207 5 一者 yī zhě first / firstly / the first is 一者
208 5 soil / ground / land 無量百千異種文色莊嚴其地
209 5 to protect / to guard 善能將護諸善知識
210 5 chū to go out / to leave 出法鼓聲菩薩
211 5 解脫 jiětuō liberation / emancipation / vimokṣa 一切皆得無障解脫
212 4 shuǐ water 復有種種異相之水
213 4 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion 為惡知識所攝持者
214 4 shòu a beast / a quadruped / an animal 譬如師子諸獸之王在於深山
215 4 善根 shàngēn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
216 4 自性 zìxìng svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature 一切皆得自性清淨深心解脫
217 4 rěn to bear / to endure / to tolerate 皆由行忍故
218 4 不見 bújiàn to not see 忍行不見有我為他害故
219 4 白法 bái fǎ wholesome things / pure dharmas 一切皆悉具足善集諸妙白法
220 4 tuó steep bank 陀㝹尼迦華樹
221 4 十三 shísān thirteen 復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益
222 4 比丘尼 bǐqiūní Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 復有摩訶波闍波提比丘尼
223 4 zuò to sit 各有百千萬億眷屬俱集會坐
224 4 七十二 qīshíèr 72 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
225 4 供養 gòngyǎng to make offerings / to provide offerings / to worship 一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來
226 4 如實 rúshí tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata 一切皆修如實法界境界諸行
227 4 xiǎo small / tiny / insignificant 蓋諸小山
228 4 shān a mountain / a hill / a peak 彌留山燈明菩薩
229 4 duō over / indicates a number greater than the number preceding it 多摩羅樹
230 4 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
231 4 entirely / without exception 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
232 4 to reach 人及人王
233 4 duàn absolutely / decidedly 施能斷貧窮
234 4 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma 身口意業清淨
235 4 不信 bùxìn disbelief / lack of faith 不信此法
236 4 huì can / be able to 此會大眾皆善清淨
237 4 bǎo a jewel / gem / a treasure 寶月菩薩
238 4 大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi 一切皆得常不休息大菩提道
239 4 大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion 一切皆得大悲現前
240 4 yìng to shine 映奪一切星宿諸光
241 4 è evil / vice 他惡來加
242 4 聖者 shèngzhě a holy one / a saint / worthy one 聖者文殊師利法王子菩薩見諸無量大眾雲集
243 4 不放逸 bù fàngyì vigilance / heedfulness / conscientious 持戒能入諸有不放逸故
244 4 平等 píngděng be equal in social status 一切皆證同一法性平等大慧
245 4 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell 離諸惡趣故
246 4 所謂 suǒwèi so-called 所謂
247 4 佛子 Fózi a bodhisattva 佛子行捨心
248 4 白佛 bái fó to address the Buddha 合掌白佛言
249 4 智慧 zhìhuì wisdom 智慧月明朗
250 4 zhàng to separate 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
251 4 xiá narrow / limited 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
252 4 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
253 4 zuò to do 作是思惟
254 4 liè inferior / bad 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
255 4 zuì most / extremely / exceedingly 轉最勝法輪
256 4 吼聲 hǒushēng roar 範自在吼聲菩薩
257 4 nǎi thus / so / therefore / then / only / thereupon 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
258 3 that / those 彼時一切諸大眾等
259 3 to gather / to collect 一切皆悉具足善集諸妙白法
260 3 怨親 yuàn qīn hate and affection 能於怨親中
261 3 shí knowledge / understanding 普識聲菩薩
262 3 上首 shàngshǒu the presiding elders 七十二百千萬億諸大眾中而為上首
263 3 to know / to learn about / to comprehend 一切皆悉具足善集諸妙白法
264 3 yuán garden / orchard 住王園中
265 3 增長 zēngzhǎng to increase / to grow 增長慧菩薩
266 3 shì matter / thing / item 能問我此事
267 3 十力 shí lì the ten powers of the Buddha 世尊十力雄
268 3 yǒng brave / courageous 大勇奮迅菩薩
269 3 滿 mǎn full 滿眾生願
270 3 善法 shànfǎ a wholesome thing / a beneficial dharma 處善法堂諸天眾中
271 3 jìng clean 如來十力淨
272 3 法門 fǎmén dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
273 3 mén door / gate / doorway / gateway 一切皆得現諸如來一切智門
274 3 gào to tell / to say / said / told 爾時世尊告文殊師利法王子菩薩言
275 3 月光 yuèguāng moonlight 月光普照菩薩
276 3 interest 一切皆得常不休息大菩提道
277 3 shì a generation 觀世自在菩薩
278 3 to take / to get / to fetch 一切皆得無取無捨如實法界
279 3 天人 tiānrén a deva / a celestial being / devas and people 映諸一切天人大眾
280 3 合掌 hézhǎng to join palms 合掌向佛
281 3 深密 shēnmì dense / thick 一切皆得入諸如來深密之處
282 3 不為 bùwéi to not do 不為諸佛住持眾生
283 3 interesting 普照諸趣燈明菩薩
284 3 行者 xíngzhě practitioner 若有眾生行惡行者
285 3 and 與大比丘眾七十二百千萬等諸大眾俱
286 3 duò to fall / to sink 墮大邪見坑
287 3 恭敬 gōngjìng to bow / to revere / to hold in deferential respect 爾時世尊為諸無量百千萬億諸大眾等恭敬圍繞
288 3 gòng together 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
289 3 摩尼 móní mani / jewel / gem 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
290 3 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru 譬如須彌王
291 3 qiān stingy / miserly 不貪不慳故
292 3 外道 wàidào non-Buddhist 一切皆能降伏外道
293 3 天王 tiānwáng a deva king / an emperor / a god / a lokapala / a heavenly king / a guardian of the directions 具大威德上下殊勝諸天天王
294 3 rán correct / right / certainly 譬如闇夜在大山頂然大火輪
295 3 波羅蜜 bōluómì paramita / pāramitā / perfection 究竟到於智波羅蜜第一彼岸
296 3 shòu to suffer / to be subjected to 諸天歡喜受
297 3 yóu follow / from / it is for...to 皆由布施故
298 3 jiāng will / shall (future tense) 善能將護諸善知識
299 3 miè to destroy / to wipe out / to exterminate 普滅一切闇燈明菩薩
300 3 不休 bùxiū endlessly / ceaselessly 一切皆得常不休息大菩提道
301 3 以為 yǐwéi to believe / to think / to consider / to assume 如是無量百千妙華以為莊嚴
302 3 大乘 Dàshèng Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
303 3 不退轉 bùtuìzhuàn avaivartika / non-retrogression 一切皆得轉不退轉大菩提道
304 3 rǎn to be contagious / to catch (illness) 離諸一切雲翳塵染
305 3 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment 迴向阿耨多羅三藐三菩提
306 3 zhē to cover up / to hide / to conceal 盧遮華
307 3 hài to injure / to harm to 能離縛著垢害心故
308 3 法界 fǎjiè a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu 一切皆修如實法界境界諸行
309 3 mǐn to pity / to sympathize 願世尊愍此
310 3 不知 bùzhī do not know 人不知如來依何意說
311 3 huǒ fire / flame 譬如夜然火
312 3 所有 suǒyǒu all 其園所有殊勝莊嚴不可稱計
313 3 不可 bù kě cannot / should not / must not / forbidden / prohibited 一切皆得說不可盡勝行功德
314 3 zhèng proof 一切皆證同一法性平等大慧
315 3 cóng from 從上注下水
316 3 jìn to the greatest extent / utmost 一切皆得說不可盡勝行功德
317 3 日輪 rìlún the Sun 其中日輪放大光明
318 3 zhuǎn to transmit / to convey / to forward (mail) 一切皆得轉不退轉大菩提道
319 3 fàn a pattern / model / rule / law 憍範波提
320 3 法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā 一切皆入如來法性光明照處
321 3 說法 shuō fǎ a statement / wording 一切皆得無畏說法
322 3 gòu dirt / filth 一切皆離煩惱諸垢一切結使
323 3 enemy / foe 一切皆能摧魔怨敵
324 3 迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā 迴向阿耨多羅三藐三菩提
325 3 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes 一切皆得大悲現前
326 3 星宿 xīngxiù a constellation 映奪一切星宿諸光
327 3 also / too 亦如星宿光
328 3 結使 jiéshǐ a fetter 一切皆離煩惱諸垢一切結使
329 3 一切智 yīqiè zhì sarvajñāta / all-knowledge / omniscience 一切皆得現諸如來一切智門
330 3 can / may / permissible 可化眾生示佛色身
331 3 chéng to finish / to complete / to accomplish / to succeed / to perfect 為成波羅蜜
332 3 to bind / to tie 布施能捨世間貪染縛故
333 3 shè to absorb / to assimilate 攝諸四魔眾
334 3 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas 於諸勝法中
335 3 無有 wú yǒu there is not 一切無有能敵對者
336 3 common / general / popular / everywhere / universal / extensive 普識聲菩薩
337 3 威德 wēidé powerful benevolent rule / majestic virtue 如來妙色身光威德
338 3 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 譬如釋提桓因以帝釋寶摩尼瓔珞繫在頸上
339 2 yún cloud 離諸一切雲翳塵染
340 2 chú except / besides 照除世間闇
341 2 出離 chūlí to leave Samsara / to transcend the mundane world 出離言語道
342 2 慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind 慈心諸外道
343 2 遠離 yuǎnlí to be removed from / to be far away from 遠離諸惡知識
344 2 無物 wúwù nothing / empty 能知諸法究竟無物故
345 2 chì to burn / to blaze 王名嚴熾
346 2 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such 讚歎如是觀
347 2 師子王 shīzǐ wáng Lion King 譬如師子王
348 2 yàn to dislike / to detest 為厭生死向彼岸故
349 2 無邊 wúbiān without boundaries / limitless / boundless 無邊慧菩薩
350 2 神通 shéntōng a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power 一切皆得菩薩神通諸勝妙行
351 2 chóng an invertebrate / a worm 映奪一切諸虫螢火所有光明皆悉不現
352 2 陀羅尼 tuóluóní a dharani / an incantation 一切皆得諸陀羅尼
353 2 a black ox / a yak 應當如犛牛
354 2 降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil 降魔菩薩
355 2 大海 dàhǎi sea / ocean 譬如須彌山王涌出大海
356 2 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara 諸緊那羅緊那羅王
357 2 放大 fàngdà to enlarge / to magnify / to zoom in 常放大光燈明菩薩
358 2 迦樓羅 jiālóuluó garuda 諸迦樓羅迦樓羅王
359 2 naturally / of course / certainly 忍行不見自他身可損故
360 2 摩羅 móluó Māra 多摩羅樹
361 2 dǐng top / peak 譬如闇夜在大山頂然大火輪
362 2 duó to take by force / to rob / to snatch 映奪一切星宿諸光
363 2 能行 néngxíng ability to act 能行無上道
364 2 集會 jíhuì to gather / to assemble / to meet 各有百千萬億眷屬俱集會坐
365 2 渴仰 kě yǎng to look up to reverently 渴仰目不捨
366 2 妙色 miào sè wonderful form 復有種種妙色眾蜂
367 2 耆婆 qípó Jīvaka 耆婆耆婆鳥
368 2 cǎo grass / straw / herbs 復有種種眾雜色草
369 2 勝妙 shèngmiào wonderful / beautiful 一切皆得菩薩神通諸勝妙行
370 2 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment 諸有信樂無上大乘善根眾生皆發阿耨多羅三藐三菩提心
371 2 chéng a city / a town 一時婆伽婆在欝闍延城
372 2 chéng to mount / to climb onto 能於餘乘不生願樂故
373 2 精進 jīngjìn Diligence / Perseverance / vīrya 大精進奮迅菩薩
374 2 niú an ox / a cow / a bull 應當如犛牛
375 2 qiú to request 為求無上自性清淨光明照故
376 2 大心 dàxīn considerate / thoughtful 一切皆得地水火風平等大心
377 2 應當 yīngdāng should / ought to 我有疑事今應當問
378 2 tān greed / desire / craving / trsnā / taṇhā 不貪不慳故
379 2 shì to show / to reveal 可化眾生示佛色身
380 2 辯才 biàncái eloquence 一切皆得無邊樂說無礙辯才
381 2 kāi to open 法性令開現
382 2 波羅 Bōluó Baltic 波羅叉樹
383 2 fēi to fly 飛在虛空
384 2 智者 zhìzhě a sage / a wise man 見諸勝智者
385 2 bitterness / bitter flavor 為拔一切惡道苦故
386 2 to pull up / to pull out / to select / to promote 為拔一切惡道苦故
387 2 何以 héyǐ why 何以故
388 2 妙法 miào fǎ the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha 雨大妙法雨
389 2 poison / venom 惡道大毒龍
390 2 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment 乃能發於阿耨多羅三藐三菩提心
391 2 不識 bù shí do not recognize [a person] 不識此法
392 2 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings 眾生心狹劣
393 2 畢竟 bìjìng after all / all in all 一切皆得無障無礙畢竟知見
394 2 三界 Sān Jiè The Three Realms 三界無與等
395 2 liàng a quantity / an amount 難量菩薩
396 2 to die 欲離諸生死
397 2 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar 師子吼地勇聲菩薩
398 2 according to 一切依如來
399 2 undulations 離波多
400 2 放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light 其中日輪放大光明
401 2 有緣 yǒuyuán having karmic affinity / having a karmic connection 一切皆得隨諸有緣
402 2 妙行 miào xíng a profound act 一切皆得無障無礙虛空境界殊勝妙行
403 2 gāo high / tall 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
404 2 內外 nèiwài inside and outside 能捨內外一切諸物
405 2 gain / advantage / benefit 布施能速增長無上菩提功德利故
406 2 隨順 suíshùn to follow / to go along with 一切皆得隨順十方堪聞眾生而為說法
407 2 隱沒 yǐnmò to vanish gradually / to disappear / to fade out 隱沒不能現
408 2 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika 映蔽一切釋提桓因
409 2 生死 shēngsǐ Saṃsāra / Samsara 為厭生死向彼岸故
410 2 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative 無分別離分別聲菩薩
411 2 different / other 復有種種異相之水
412 2 jiè to quit 戒如清涼池
413 2 佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas 菩提佛功德
414 2 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem] 作諸歸依處
415 2 無明 wúmíng ignorance / avidyā / avijjā 眾生無明覆
416 2 bān sort / kind / class 般他迦
417 2 jiàng to descend / to fall / to drop 難降菩薩
418 2 深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya 一切皆得自性清淨深心解脫
419 2 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas 一切皆得常不休息勇猛精進供養一切諸佛如來
420 2 yòu right / right-hand 偏袒右肩
421 2 border / boundar / juncture 一切善信法際無際
422 2 大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion 興大慈悲雲
423 2 bēi sadness / sorrow / grief 悲潤心平等
424 2 親友 qīnyǒu friends and relatives 怨對生親友
425 2 hǎi the sea / a sea / the ocean 歸命大智海毘盧遮那佛
426 2 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness 一切皆入無所有性
427 2 名稱 míngchēng name 月名稱菩薩
428 2 有如 yǒurú to be like / similar to / alike 有如是等無量百千眾妙聲鳥以為莊嚴
429 2 弟子 dìzi disciple / follower / student 神通弟子眾
430 2 night 譬如闇夜在大山頂然大火輪
431 2 甚深 shénshēn very profound / what is deep 如此甚深微妙之法
432 2 biàn turn / one time 猶如羅網遍覆於上以為莊嚴
433 2 to adhere / to capture / to restrain 拘牟頭華
434 2 善女人 shàn nǚrén a good woman / a daughter of a noble family 善女人等
435 2 摩睺羅伽 móhóuluójiā mohoraja 諸摩睺羅伽摩睺羅伽王
436 2 乾闥婆 qiántàpó a gandharva 諸乾闥婆乾闥婆王
437 2 dòng to move / to act 安住不可動
438 2 遍照 biànzhào Vairocana 遍照十方
439 2 慧命 huìmìng friend / brother 慧命舍利弗
440 2 chuáng a banner / a penant streamer 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
441 2 利益 lìyì benefit / interest 為欲利益無量眾生
442 2 四魔 sì mó the four kinds of evil 攝諸四魔眾
443 2 退 tuì to retreat / to move back 退道眾生而能進取大菩提道
444 2 無上菩提 wúshàng pútí samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
445 2 善行 shànxíng good actions 修行諸善行
446 2 樂欲 lè yù the desire for joy 願樂欲聞
447 2 大明 dàmíng the sun 如來大明火
448 2 思惟 sīwéi to think / to consider / to reflect 作是思惟
449 2 lóng dragon 諸龍龍王
450 2 yóu to swim 一切皆得普現佛身遊諸十方無佛國土
451 2 正遍知 Zhèng Biàn Zhī Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha 正遍知所有難信
452 2 聞說 wénshuō to hear told / to hear what was said 聞說生歡喜
453 2 shí time / a point or period of time 彼時一切諸大眾等
454 2 富足 fùzú rich / fertile / abundant 布施生處富足
455 2 夜叉 yèchā yaksa / yaksha 諸夜叉夜叉王
456 2 what / where / which 何有能過者
457 2 yǒng to emerge / to well / to rise / to spring 從下涌上水
458 2 大智 dàzhì Mahāmati 歸命大智海毘盧遮那佛
459 2 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
460 2 魔怨 móyuàn Māra 一切皆能摧魔怨敵
461 2 nóu a hare / a small rabbit 陀㝹尼迦華樹
462 2 卷第一 juǎn dì yī scroll 1 大薩遮尼乾子所說經卷第一
463 2 to cover 猶如羅網遍覆於上以為莊嚴
464 2 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna 忍行能得盡智
465 2 xióng manly 世尊十力雄
466 2 除滅 chúmiè to eliminate 除滅一切闇
467 2 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king 譬如轉輪王
468 2 měng ferocious / fierce / violent 雄猛蓋諸獸
469 2 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons 已於無量劫
470 2 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy 聞說生歡喜
471 2 方便 fāngbiàn convenient 如來乃能為諸大眾說菩薩行方便境界奮迅法門
472 2 小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna 及信小乘狹劣眾生亦發無上菩提之心
473 2 勝行 shèngxíng distinguished actions 一切皆得諸佛如來所共讚歎稱譽隨喜說其勝行
474 2 xiàng towards / to 合掌向佛
475 2 日光 rìguāng sunlight 日光藏菩薩
476 2 大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka 復有三千大千世界具大威德
477 2 zhì to place / to lay out 譬如離垢八楞摩尼如意寶珠置在高幢
478 2 business / industry 持戒成就第一彼岸功德波羅蜜業故
479 2 四天下 sìtiānxià the four continents 悉能降伏遍四天下
480 2 相好 xiānghǎo to be intimate / to be close friends 八十相好身
481 2 táng main hall / a large room 處善法堂諸天眾中
482 2 名曰 míng yuē to be named / to be called 其名曰
483 2 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance 復有十三種觀修行羼提波羅蜜得大利益
484 2 摩尼珠 móní zhū mani jewel / a wish fulfilling jewel 譬如摩尼珠
485 2 Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī 迦尼迦羅樹
486 2 jiè border / boundary 照煩惱闇界
487 2 extra / surplus / remainder 能於餘乘不生願樂故
488 2 慳貪 qiāntān to be greedy 布施能離一切慳貪心過
489 2 不能 bù néng cannot / must not / should not 隱沒不能現
490 2 菩提心 pútíxīn bodhicitta / aspiration to enlightenment 是實菩提心
491 2 yǎn eye 善能修集清淨信眼
492 2 kōng empty / void / hollow 能證一切諸法空故
493 2 luxuriant / dense / thick / moody 一時婆伽婆在欝闍延城
494 2 無畏 wúwèi non-fear / abhaya 無畏力具足
495 2 品第 pǐndì grade (i.e. quality) / rank 大薩遮尼乾子所說經問疑品第二
496 2 直心 zhí xīn a straightforward mind 直心
497 1 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula 羅睺羅
498 1 池水 chí shuǐ water in the pond 池水
499 1 深山 shēnshān deep in the mountains 譬如師子諸獸之王在於深山
500 1 佛慧 fó huì Buddha's wisdom 佛慧菩薩

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
菩萨 菩薩
 1. púsà
 2. púsà
 3. púsà
 1. bodhisatta
 2. Bodhisattva Realm
 3. bodhisattva
一切 yīqiè all, everything
 1. xìng
 2. xíng
 3. xíng
 4. xíng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
yìng to accept
如来 如來
 1. Rúlái
 2. Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
如是 rúshì thus, so
 1. the teachings of the Buddha / Dharma / Dhárma
 2. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 3. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 4. quality / characteristic
 5. Dharma
众生 眾生
 1. zhòngshēng
 2. zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 Ānán
 1. Ānanda / Ananda
 2. Ananda
阿输迦 阿輸迦 ashūjiā Aśoka / Asoka / Ashoka
遍照 biànzhào Vairocana
波罗 波羅 Bōluó Baltic
波吒罗 波吒羅 Bōzhàluó Pāṭaliputra / Pāṭaliputta / Pāṭaligāma
不退转 不退轉 bùtuìzhuàn
 1. avaivartika / non-retrogression
 2. never regress or change
羼提波罗蜜 羼提波羅蜜 chàntí bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
纯陀 純陀 chúntuó Cunda
大慧菩萨 大慧菩薩 Dà Huì Púsà Samantabhadra Bodhisattva
大威德 Dà Wēi Dé Yamantaka
大悲 dàbēi mahākaruṇā / great compassion
大慧 dàhuì
 1. Mahāmati
 2. mahāprajñā / great wisdom
 3. Dahui Zonggao / Zonggao
大明 dàmíng
 1. the sun
 2. the moon
 3. Da Ming
 4. Da Ming reign
 5. Ming dynasty
大目揵连 大目揵連 Dàmùqiánlián Moggallāna / Maudgalyāyana
大萨遮尼乾子所说经 大薩遮尼乾子所說經 Dàsàzhēnígàn Zǐ Suǒ Shuō Jīng Bodhisattvagocaropāyaviṣayavikurvāṇanirdeśa / Dasazhenigan Zi Suo Shuo Jing
大乘 Dàshèng
 1. Mahayana Buddhism / Mahāyāna / Mahāyāna Buddhism
 2. Mahayana / Great Vehicle
大勢至菩萨 大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsà Mahāsthāma / Mahāsthāmaprāpta
大须弥 大須彌 Dàxūmí Mahameru / Great Sumeru Buddha
帝释 帝釋 Dìshì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
多罗 多羅 Duōluó Tara
恶魔 惡魔 èmó Māra
法王子 fǎ wángzǐ
 1. Dharma Prince / Mañjuśrī
 2. Dharma Prince
梵王 Fàn Wáng Brahma
烦恼浊 煩惱濁 fánnǎo zhuó Affliction Degeneration / Kleshakashaya / period where the degenerated delusions of prevail
梵世 Fànshì Brahma World / brahmaloka
梵天 Fàntiān
 1. Brahma
 2. Heavenly Realm
梵天王 Fàntiān Wáng Brahmā
法性 fǎxìng dharma nature / inherent nature / essence / true nature / dharmata / dharmatā
奋迅王 奮迅王 fèn xùn wáng Vikurvāṇarājaparipṛcchā / Fen Xun Wang
佛法 fófǎ
 1. Dharma / Dhárma / Dhamma / Buddha-Dhárma / Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
佛果菩提 fóguǒ pútí great enlightenment / supreme bodhi
佛子 Fózi
 1. a bodhisattva
 2. a Buddhist disciple
 3. Child of the Buddha
富楼那弥多罗尼子 富樓那彌多羅尼子 fùlóunàmíduōluónízǐ Pūrṇamaitrāyaṇīputra
伽耶迦叶 伽耶迦葉 jiāyé jiāyè Gayā-kāśyapa
寂灭 寂滅 jìmiè
 1. calmness and extinction / Nirvāṇa / Nibbāna / Nirvana
 2. Upasannaka
龙王 龍王 Lóng Wáng Dragon King / Naga King
罗睺罗 羅睺羅 Luóhóuluó Rahula
满月菩萨 滿月菩薩 mǎnyuè púsà Pūrṇacandra bodhisattva
妙法 miào fǎ
 1. the wonderful Dharma / the wonderful truth / saddharma / the Dharma / the teachings of the Buddha
 2. Wondrous Dharma
弥勒菩萨 彌勒菩薩 Mílè Púsà Maitreya Bodhisattva
魔道 mó dào Mara's Realm
摩诃迦叶 摩訶迦葉 Móhē Jiāyè Mahākāśyapa / Mahākassapa / kasyapa
摩诃波阇波提 摩訶波闍波提 Móhēbōshébōtí Mahapajapati Gotami / Mahaprajapati
摩诃迦栴延 摩訶迦栴延 Móhējiāzhānyán Mahakatyayana / Katyayana
摩诃劫宾那 摩訶劫賓那 Móhējiébīnnà Mahākapphiṇa
摩诃拘絺罗 摩訶拘絺羅 Móhējūchīluó Mahakausthila
摩诃卢 摩訶盧 móhēlú Mahāroṣaṇa
摩罗 摩羅 móluó Māra
魔怨 móyuàn Māra
难陀 難陀 Nántuó Nanda
那提迦叶 那提迦葉 nàtí jiāyè Nadī-kāśyapa
能忍 néngrěn able to endure / sahā
涅槃 Nièpán
 1. Final Nirvana / Nirvana / Nirvāṇa / Nibbāna
 2. Buddhism in Every Step: Nirvana
 3. nirvana
毘卢遮那 毘盧遮那 Pílúzhēnà Vairocana / Mahavairocana / Buddha of supreme enlightenment
婆伽婆 Pójiāpó Bhagavat / Bhagavan / Bhagwan / Bhagawan
 1. common / general / popular / everywhere / universal / extensive
 2. Prussia
 3. Pu
菩萨道 菩薩道 Púsà Dào
 1. Bodhisattva Path
 2. Bodhisattva Path
菩提留支 pútíliúzhī Bodhiruci
七宝 七寶 qī bǎo the Seven Treasures / the Seven Precious Jewels
耆婆 qípó Jīvaka
忍波罗蜜 忍波羅蜜 rěn bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
忍辱波罗蜜 忍辱波羅蜜 rěnrǔ bōluómì ksanti-paramita / the paramita of tolerance / the paramita of forbearance
 1. you / thou
 2. Ru River
 3. Ru
如来 如來 Rúlái
 1. Thus-Come (tathagata) / Tathāgata / Thus Come One
 2. Tathagata
三界 Sān Jiè
 1. The Three Realms
 2. Three Realms
三十三天 Sān Shí Sān Tiān Heaven of the Thirty-Three Gods / The Heaven of Thirty-Three Gods / Trāyastriṃśa Heaven / Tāvatiṃsa Heaven
身口意业 身口意業 Sān Yè the Three Karmas / physical, verbal, and mental karma
三藏 Sān Zàng
 1. Tripitaka
 2. Tripitaka / Tripiṭaka / Tipitaka
 3. Buddhist Canon
善月 Shàn Yuè Shan Yue
舍利弗 Shèlìfú Sariputra / Śariputra / Sariputta
释梵 釋梵 Shì Fàn Sakra and Brahma / Śakra and Brahmā
十力 shí lì the ten powers of the Buddha
释提桓因 釋提桓因 Shìtíhuányīn Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
师子王 師子王 shīzǐ wáng Lion King
世尊 Shìzūn World-Honored One / Bhagavat / Bhagavān / Buddha
四魔 sì mó the four kinds of evil
四天王 Sì Tiānwáng Four Deva Kings / Four Heavenly Kings
娑罗树 娑羅樹 suōluóshù sala tree / sal tree / shala tree / śāla
天帝释 天帝釋 Tiān Dì Shì Śakra / Sakka / Śakra Devānām Indra / Kauśika
天人师 天人師 tiānrén shī
 1. Teacher of Heavenly and Human Beings / the Buddha
 2. teacher of heavenly beings and humans
天竺 Tiānzhú the Indian subcontinent
文殊师利法王子 文殊師利法王子 Wénshū Shī lì Fǎ Wángzǐ Dharma Prince Manjusri
文殊师利 文殊師利 Wénshūshīlì Mañjuśrī / Manjushri / Manjusri
无尽慧菩萨 無盡慧菩薩 wújìn huì púsà Akṣayamati / Akṣayamati Bodhisattva
香象 xiāng xiàng Gandhahastī
小乘 Xiǎoshèng Hinayana / Hīnayāna
须弥 須彌 Xūmí Mt Meru / Sumeru
须弥山 須彌山 Xūmí Shān
 1. Mount Sumeru / Mount Meru
 2. Mount Sumeru
须菩提 須菩提 xūpútí
 1. Subhuti / Subhūti
 2. Subhuti
耶输陀罗 耶輸陀羅 Yēshūtuóluó Yashodhara / Yasodhara
一乘 yī shèng ekayāna / one vehicle
元魏 Yuán Wèi Northern Wei Dynasty / Wei of the Northern Dynasties
正遍知 Zhèng Biàn Zhī
 1. Truly All-Knowing / Knower of the world / the Buddha
 2. correct peerless enlightenment
镇国 鎮國 zhènguó Zhenguo
转轮圣王 轉輪聖王 Zhuànlún Shèng Wáng Chakravarti raja / an emperor in Hindu mythology
诸生 諸生 zhūshēng Imperial scholar from the Ming Dynasty onwards

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 414.

Simplified Traditional Pinyin English
ā e
ài
 1. desire / craving / trsnā
 2. Love
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí anuttara-samyak-sambodhi / anuttara samyaksaṃbodhi / anuttarasamyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment
阿耨多罗三藐三菩提心 阿耨多羅三藐三菩提心 ānòuduōluó sānmiǎo sānpútí xīn aspiration for unsurpassed complete perfect enlightenment
安隐 ānyǐn tranquil
安住 ānzhù
 1. Settled and at Ease
 2. to settle
 3. Abide
阿提目多伽 ātímùduōjiā adhimukti / attention
阿修罗 阿修羅 āxiūluó
 1. Asura / Asura Realm
 2. asura
阿修罗王 阿修羅王 āxiūluó wáng king of the asuras
八十种好 八十種好 bā shí zhǒng hǎo eighty noble qualities
白法 bái fǎ
 1. wholesome things / pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 bái fó to address the Buddha
宝藏 寶藏 bǎozàng
 1. the treasure of Buddha's law
 2. Treasure Store
 3. Treasure
bēi
 1. compassion / empathy / karuṇā
 2. Kindness
悲心 bēixīn
 1. a sympathetic mind
 2. Merciful Heart
彼岸 bǐ àn
 1. the other shore
 2. the other shore
biàn everywhere fragrant / paricitra
遍十方 biàn shí fāng pervading the ten directions
比丘尼 bǐqiūní
 1. Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
 2. bhiksuni
 1. a bowl / an alms bowl / patra / pātra
 2. an alms bowl / patra / pātra / patta
 3. Alms bowl
波罗蜜 波羅蜜 bōluómì
 1. paramita / pāramitā / perfection
 2. paramita
般若 bōrě
 1. Prajna-wisdom / prajñā / prajna / great wisdom
 2. Prajna Wisdom
 3. prajna
波头摩 波頭摩 Bōtóumó padma
钵头摩华 鉢頭摩華 bōtóumó huá padma
 1. to bestow
 2. to publish
不放逸 bù fàngyì
 1. vigilance / heedfulness / conscientious
 2. no laxity
不可得 bù kě dé unobtainable
不动 不動 bùdòng acala / niścala / dhruva / unmoved
不生 bùshēng
 1. nonarising / anutpāda
 2. nonarising / anutpāda
布施 bùshī
 1. dana / giving / the practice of giving / generosity
 2. generosity
不信 bùxìn disbelief / lack of faith
不住 bùzhù not dwelling
差别 差別 chābié discrimination
cháng eternal / nitya
常行 chángxíng constantly walking in meditation
chén
 1. dust / an object / an object of one of the senses / a defilement / a contanimating object
 2. an atom / aṇu
chéng Become
chéng yāna / a vehicle / a school of teaching
成就 chéngjiù
 1. to attained / to obtain
 2. to bring to perfection / complete
 3. attainment / accomplishment / siddhi
 4. accomplishment
 5. Achievements
尘劳 塵勞 chénláo
 1. the concerns of secular life
 2. affliction
持戒 chí jiè
 1. morality / to uphold precepts
 2. to uphold precepts
持戒波罗蜜 持戒波羅蜜 chí jiè bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
出离 出離 chūlí
 1. to leave Samsara / to transcend the mundane world
 2. renunciation, transcendence
慈心 cíxīn compassion / a compassionate mind
丛林 叢林 cónglín
 1. Buddhist monastery
 2. monastery
an element
大比丘 dà bìqiū a great monastic / a great bhikṣu
大慈 dà cí great loving-kindness / great compassion
大慈悲 dà cí bēi great mercy and great compassion
大法 dà fǎ great dharma / elemental dharma
大菩提 dà pútí great enlightenment / supreme bodhi
大菩提心 dà pútí xīn great bodhi
大神通 dà shén tōng great supernatural power
大愿 dà yuàn
 1. a vow
 2. a great vow
大智慧 dà zhìhuì great wisdom and knowledge
大德 dàdé
 1. most virtuous / bhadanta
 2. Great Virtue / Yaññadatta
大慧 dàhuì mahāprajñā / great wisdom
大利 dàlì great advantage / great benefit
dào
 1. the path leading to the cessation of suffering
 2. Way
到彼岸 dàobǐàn
 1. to reach the other shore / to reach Nirvāṇa
 2. To the Other Shore
道场 道場 dàochǎng
 1. place of practice / a Dharma center
 2. place of enlightenment / seat of enlightenment / bodhimanda / bodhimaṇḍa
 3. place for spiritual practice
大行 dàxíng
 1. emperor or empress
 2. occurrence of a major event
 3. extensive cultivation
大智 dàzhì Mahāmati
大众 大眾 dàzhòng Assembly
de di
灯明 燈明 dēng míng a lamp held before the Buddha
等心 děng xīn a non-discriminating mind
truth / satya
地水火风 地水火風 dì shuǐ huǒ fēng Earth, Water, Fire and Wind
谛听 諦聽 dì tīng listen carefully
dǐng
 1. to point one's head at
 2. usnisa / uṣṇīṣa
dìng
 1. meditative concentration / meditation
 2. Concentration
弟子 dìzi disciple
 1. pāramitā / perfection
 2. to save / to rescue / to liberate / to overcome
 3. ordination rhythm
多罗树 多羅樹 duōluó shù palmyra tree / fan-palm
恶道 惡道 è dào
 1. an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
 2. evil path
饿鬼 餓鬼 È Guǐ
 1. ghost / hungry ghost / preta
 2. hungry ghost
恶趣 惡趣 è qù an evil rebirth / an evil destiny / an unfortunate rebirth / hell
恶知识 惡知識 è zhīshí a bad friend / an evil companion
二边 二邊 èr biān two extremes
尔时 爾時 ěr shí at that time
 1. a dharma / a dhárma / a natural law / teachings
 2. a mental object / a phenomenon / dharma / a thought
 3. quality / characteristic
 4. Dharma
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 fā anòuduōluósānmiǎosānpútíxīn aspire t o supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 fā pú tí xīn bodhicittopāda / initiate the bodhi mind
法行 fǎ xíng to practice the Dharma
法宝 法寶 fǎbǎo
 1. the Buddha's teaching
 2. a Buddhist monk's apparel, staff etc
 3. Dharma treasure
法灯 法燈 fǎdēng a Dharma lamp
法鼓 fǎgǔ a dharma drum / dharmadundubhi / dharmabheri
法界 fǎjiè
 1. a dharma realm / a dhárma realm / dharmadhatu / dharmadhātu
 2. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 3. Dharma Realm
法门 法門 fǎmén
 1. dharmaparyāya / dharma gate / a way of teaching the Dharma / a Buddhist teaching / a Dharma door
 2. Dharma gate
放大光明 fàng dà guāngmíng diffusion of great light
放光 fàng guāng
 1. to produce light using supernatural powers
 2. to emit light
方便 fāngbiàn
 1. upāya / skillful means / expedient means
 2. Convenience
 3. expedient means
 4. Skillful Means
方便智 fāngbiàn zhì wisdom of skilful means / upāyajñāna
放逸 fàngyì
 1. heedlessness / carelessness / pleasure-seeking / unruliness
 2. Laxity
烦恼 煩惱 fánnǎo
 1. kleśa / kilesa / a mental affliction / defilement
 2. defilement
法器 fǎqì
 1. a Dharma instrument
 2. Dharma instrument
法堂 fǎtáng
 1. a Dharma hall
 2. Fo Guang Shan Founder's Quarters
 3. Dharma Hall
发心 發心 fàxīn
 1. to make a vow to acheive supreme enlightenment / to act with bodhicitta
 2. Resolve
 3. to resolve
法子 fǎzi
 1. a Buddhist disciple
 2. Dharma lineage
分别 分別 fēnbié
 1. kalpanā / thought / imagination
 2. vikalpa / discrimination / conception
 3. discrimination
分陀利 fēntuólì puṇḍarīka
 1. of Buddhism
 2. a statue or image of a Buddha
 3. a Buddhist text
佛功德 fó gōngdé qualities of buddhas
佛国土 佛國土 Fó guótǔ
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. Buddha's country
佛慧 fó huì Buddha's wisdom
佛如来 佛如來 fó rúlái Buddha-Tathāgatas
佛住 fó zhù Buddha abode
佛法 fófǎ the power of the Buddha
佛国 佛國 Fóguó
 1. buddhakṣetra / a Buddha land
 2. country of the Buddha's birth
 3. Buddha Land
佛戒 fójiè laws of reality observed by all Buddhas
佛身 Fóshēn
 1. buddhakaya / Buddha-body
 2. Buddha's Body
佛神力 fóshén lì power of the Buddha
佛事 fóshì a Buddha ceremony / a Buddhist ritual
to bind / to tie
 1. puṇya / merit / blessing / reward
 2. Fortune
福德 fúdé
 1. merit earned / reward / good fortune and good moral conduct
 2. Fortune and Virtue
 3. Merit and Virtue
缚着 縛著 fúzhe to bind
gài a hindrance / an obstacle / nivāraṇa / nīvaraṇāni
甘露门 甘露門 gān lù mén The Nectar Gate of Dharma
甘露法 gānlù fǎ ambrosial Dharma
甘露法雨 gānlù fǎ yǔ ambrosial Dharma rain / sweet rain of Dharma
功德 gōngdé
 1. guṇa / achievements and virtue / merit
 2. puṇya / puñña
 3. merit
恭敬 gōngjìng Respect
供养 供養 gòngyǎng
 1. to make offerings / to provide offerings / to worship
 2. offering
guān
 1. mindfulness / contemplation
 2. insight / vipaśyanā / vipassanā
 3. Observe
广 guǎng
 1. vaipulya / vast / extended
 2. Extensive
光明 guāngmíng Brightness
归命 歸命 guīmìng
 1. namo / to pay respect to / to take refuge
 2. to devote one's life
归依 歸依 guīyī to take refuge [in the Triple Gem]
过去 過去 guòqù past
hàng
 1. mental formations / saṃskāra / sankhara / that which has been put together / volition / volitional formations / conditioned states / habitual actions
 2. practice / carita / caryā / conduct / behavior
 3. to practice
 4. Practice
合掌 hézhǎng
 1. to join palms
 2. to join palms
huà
 1. to manifest
 2. to collect alms
欢喜 歡喜 huānxǐ joy
护持 護持 hùchí Protect and Support
huì
 1. intellect
 2. Wisdom
慧命 huìmìng
 1. friend / brother
 2. wisdom-life
迴向 huíxiàng to transfer merit / to dedicate / pariṇāmanā
 1. the origin of suffering
 2. desire / greed / craving
gatha / hymn / verse
jiā jia
加护 加護 jiā hù to help protect
迦陵频伽鸟 迦陵頻伽鳥 jiālíngpínjiā niǎo kalavinka bird / kalaviṅka
迦楼罗 迦樓羅 jiālóuluó garuda
迦罗 迦羅 jiāluó kala / kāla
jiàn view / perception / dṛṣṭi / diṭṭhi
见佛 見佛 jiànfó
 1. to see the Buddha
 2. Seeing the Buddha
降魔 jiàngmó Subduing Mara / to defeat evil
坚固 堅固 jiāngù sāla
jiào
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. Awaken
嫉妬 jídù Jealousy
jiè
 1. precepts / a vow
 2. Precepts / morality
jiè dhātu / a realm / a field / a domain
jié a kalpa / an eon
戒品 jiè pǐn body of morality / aggregate of morality / śīla-skandha
戒取 jiè qǔ attachment to heterodox teachings
结加趺坐 結加趺坐 jiéjiā fūzuò to sit cross-legged
结使 結使 jiéshǐ a fetter
解脱 解脫 jiětuō
 1. liberation / emancipation / vimokṣa
 2. liberation
jīng a sutra / a sūtra
jìng
 1. vyavadāna / purification / cleansing
 2. śuddha / cleansed / clean / pure
 3. viśuddhi / purity
 4. Pure
净财 淨財 jìng cái transparent finance
境界 jìngjiè viṣaya / object / sphere / region / realm of objects / state
净戒 淨戒 jìngjiè
 1. perfect observance
 2. Pure Precepts
精进 精進 jīngjìn
 1. Diligence / Perseverance / vīrya
 2. Be Diligent
 3. diligence
净心 淨心 jìngxīn
 1. a purified mind
 2. Purify the Mind
紧那罗 緊那羅 jǐnnàluó kinnara / kimnara
尽智 盡智 jìnzhì understanding of the eradiction of afflictions / kṣayajñāna
偈颂 偈頌 jìsòng to chant
a mat for sitting and sleeping on / niṣīdana
pada
具足 jùzú
 1. complete / full / perfect
 2. Completeness
堪忍 kānrěn to bear / to endure without complaint
渴仰 kě yǎng to look up to reverently
kōng
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
空无 空無 kōngwú
 1. śūnyatā / emptiness / emptiness of inherent existence
 2. Emptiness
Sorrow / duḥkha / dukkha / suffering
kuài a religious assembly
Joy
乐说 樂說 lè shuō the joy of teaching the Dharma
乐欲 樂欲 lè yù the desire for joy
transcendence
liàng means of knowing / reasoning / pramāṇa
离垢 離垢 lígòu
 1. vimalā / stainless / immaculate
 2. Undefiled
利益 lìyì benefit
lóng nāga / serpent / dragon
lún the cycle of rebirth
罗刹 羅剎 luóchà
 1. a demon / rākṣasa
 2. raksasa
滿 mǎn Full
面门 面門 miànmén
 1. forehead
 2. mouth
 3. line across the upper lip
miào Wonderful
妙色 miào sè wonderful form
妙行 miào xíng a profound act
妙庄严 妙莊嚴 miào zhuāng yán Wondrous Adornment
妙声鸟 妙聲鳥 miàoshēng niǎo kalavinka bird / kalaviṅka
妙音 miàoyīn a wonderful sound / ghoṣa
miè the cessation of suffering
míng
 1. wisdom / vidyā
 2. Clear
evil / vice
摩尼 móní mani / jewel / gem
摩尼珠 móní zhū
 1. mani jewel / a wish fulfilling jewel
 2. Mani Pearl
能持 néng chí ability to uphold the precepts
能信 néng xìn able to believe
能行 néngxíng ability to act
Bhiksuni / a nun / a bhikṣuṇī / bhikkhunī
doubt / uncertainty / skepticism / vicikitsā / vicikicchā
niàn
 1. memory
 2. mindfulness / smṛti
尼拘律树 尼拘律樹 níjūlǜshù Indian banyan / nyagrodha tree
平等 píngděng
 1. equal / without partiality
 2. equality
平等心 píngděng xīn an impartial mind
破戒 pòjiè to break a precept
婆师 婆師 póshī vārṣika
菩提门 菩提門 pú tí mén Bodhi Gate
菩萨 菩薩 púsà
 1. bodhisatta
 2. bodhisattva
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 púsà móhēsà bodhisattva mahāsattva
菩萨行 菩薩行 púsà xíng bodhisattva-caryā / bodhisattva-carita / bodhisattva practice / actions of bodhisattvas
菩提 pútí
 1. bodhi / enlightenment / awakening
 2. bodhi
菩提心 pútíxīn
 1. bodhicitta / aspiration to enlightenment
 2. bodhi mind
普现 普現 pǔxiàn universal manifestation
普照 pǔzhào Universally Shines
乾闼婆 乾闥婆 qiántàpó a gandharva
清净心 清淨心 qīng jìng xīn pure mind
清净 清凈 qīngjìng
 1. pure / cleansed / purified of defiling illusion / viśuddhi
 2. purity
亲近 親近 qīnjìn Be Close To
弃捨 棄捨 qìshě abandoning / giving up / generosity
clinging / grasping /upādāna
kh
realm / destination
群生 qúnshēng all living beings
rǎn tormented / afflicted / distressed / kliṣṭa
染心 rǎnxīn afflicted mind / kliṣṭa-citta
rěn
 1. tolerance / patience
 2. Patience
忍辱 rěnrǔ
 1. patience / tolerance / ksānti
 2. to tolerate disgrace and insult / to have patience
 3. patience
忍行 rěnxíng cultivation of forbearance
Thus
入法界 rù fǎjiè to enter in the dharma realm / to perceive the dharma realm through meditation
入佛 rù fó to bring an image of a Buddha
如是观 如是觀 rú shì guān Contemplate as Such
ruò re
如实 如實 rúshí
 1. tathatā / suchness / inherent nature / true nature / tathata
 2. according to reality
如是 rúshì thus, so
如是我闻 如是我聞 rúshì wǒ wén Thus Have I Heard / Thus I have heard
如意 rúyì
 1. As You Wish
 2. as one wishes
如意宝珠 如意寶珠 rúyì bǎozhū mani jewel / cintāmaṇi
三宝 三寶 sān bǎo The Triple Gem / triple gem / three treasures / ratnatraya
三千大千世界 sān qiān dà qiān shìjiè Three Thousandfold World System / trisāhasramahāsāhasralokadhātu / a great chiliocosm / trichiliocosm / the cosmos
三十二相 sān shí èr xiāng the thirty two marks of excellence / the thirty-two characteristic marks
三昧 sānmèi
 1. samādhi / concentrated meditation / mental concentration
 2. samadhi
色身 sè shēn
 1. the physical body / rupakaya
 2. Physical Body
shǎi form / matter
shàn
 1. kuśala / kusala / virtuous
 2. shan
善男子 shàn nánzǐ
 1. a good man / a son of a noble family
 2. good men
善女人 shàn nǚrén
 1. a good woman / a daughter of a noble family
 2. good women
善说 善說 shàn shuō skillfully expounded
山王 shān wáng the highest peak
善本 shànběn virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
善法 shànfǎ
 1. a wholesome thing / a beneficial dharma
 2. a wholesome teaching
善根 shàngēn
 1. virtuous roots / wholesome roots / kuśalamūla
 2. Wholesome Roots
上首 shàngshǒu the presiding elders
善业 善業 shànyè wholesome acts / good actions
善哉 shànzāi
 1. excellent
 2. Sadhu
善知识 善知識 shànzhīshi Dharma Friends / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
shé Buddhist monk
shě
 1. equanimity
 2. equanimity
 3. Give
shè saṃgraha / to hold together / to collect / to combine
摄持 攝持 shèchí parigraha / to protect / to uphold / to take proper care
舍离 捨離 shělí to abandon / to give up / to depart / to leave
shēn body / kāya
shēng birth
生欢喜 生歡喜 shēng huānxǐ generating the power of joy
胜法 勝法 shèngfǎ surpassing dharmas
生死海 shēngsǐhǎi the ocean of Saṃsāra
胜行 勝行 shèngxíng distinguished actions
什深 甚深 shénshēn very profound / what is deep
神通 shéntōng
 1. a spiritual power / supernatural powers / a remarkable ability / a magical power
 2. supernatural power
深心 shēnxīn determination / resolution / adhyāśaya
舍心 捨心 shěxīn equanimity / the mind of renunciation
shí vijñāna / consciousness / life force / mind / cognition
shī the practice of selfless giving / dāna
shì meaning / phenomena
shí Real
shì loka / a world
尸波罗蜜 尸波羅蜜 shī bōluómì sila-paramita / the paramita of proper conduct
十方 shí fāng
 1. the ten directions
 2. The Ten Directions
实义 實義 shí yì true meaning / true doctrine
世间 世間 shìjiān world
实性 實性 shíxìng true nature / tathatā
师子吼 師子吼 shīzǐ hǒu lion’s roar
师子座 師子座 shīzi zuò lion's throne
shòu feelings / sensations
说法 說法 shuō fǎ
 1. to teach the Dharma / to expound Buddhist teachings / dharma-desana
 2. Expounding the Dharma
殊胜 殊勝 shūshèng extraordinary
四天下 sìtiānxià the four continents
思惟 sīwéi
 1. reflection / consideration / cintana
 2. Contemplate
随顺 隨順 suíshùn Follow and Oblige
随喜 隨喜 suíxǐ
 1. anumodana / admiration
 2. to rejoice [in the welfare of others]
所行 suǒxíng actions / practice
tān
 1. greed / desire / craving / trsnā / taṇhā
 2. Greed / passion / desire / rāga
檀波罗蜜 檀波羅蜜 tán bōluómì dana-paramita / the paramita of generosity
 1. śarīra / human body
 2. ti / essence
 3. entity / a constituent / an element
天龙八部 天龍八部 tiān lóng bā bù eight kinds of demigods
天人 tiānrén Heavenly Beings
tóng a pillar with a Buddhist inscription
退 tuì parihāṇi / to regress / to degenerate
陀罗尼 陀羅尼 tuóluóní
 1. a dharani / an incantation
 2. Dharani
陀罗尼门 陀羅尼門 tuóluóní mén dharani-entrance
外道 wàidào
 1. non-Buddhist
 2. Heretics
微妙 wēimiào subtle, profound
围绕 圍繞 wéirǎo to surround
闻法 聞法 wén fǎ to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
self / ātman / attan
我有 wǒyǒu the illusion of the existence of self
 1. mo
 2. Non-; ; *Prefix denoting negation or absence, e.g. non-regression.
无分别 無分別 wú fēn bié Non-Discriminative
无所有 無所有 Wú Suǒyǒu nothingness
无碍 無礙 wú'ài unimpeded / unhindered / unobstructed / unfettered / unhampered
无垢 無垢 wúgòu
 1. vimalā / nirmala / stainless / immaculate
 2. No Impurity
无尽 無盡 wújìn endless
无量 無量 wúliàng immeasurable
无量劫 無量劫 wúliàng jié innumerable kalpas / uncountable eons
无明 無明 wúmíng
 1. ignorance / avidyā / avijjā
 2. ignorance
无上道 無上道 wúshàn gdào supreme path / unsurpassed way
无上菩提 無上菩提 wúshàng pútí
 1. samyaksaṃbodhi / unsurpassed complete perfect enlightenment / supreme bodhi
 2. Supreme Bodhi
无生智 無生智 wúshēngzhì
 1. knowledge extended to the higher realms
 2. Non-Arising Wisdom
无畏 無畏 wúwèi
 1. non-fear / abhaya
 2. Fearlessness
 3. fearless
无相 無相 wúxiāng
 1. animitta / signlessness / without an appearance
 2. Formless
Cherish
to calm oneself
现前 現前 xiàn qián to manifest in the present / to present before the eyes
xiāng incense
xiāng
 1. lakṣaṇa / countenance / personage / quality / character / disposition
 2. nimitta / a sign / a mark / appearance
 3. a perception / cognition / conceptualization / a notion
xiǎng notion / perception / cognition / conceptualization / saṃjñā / samjna
降伏 xiángfú to subdue
邪见 邪見 xiéjiàn mistaken view / wrong view / perverse view / mithyādṛṣṭi / micchādiṭṭhi
xìn
 1. faith / confidence
 2. Faith
xīn citta / thinking / thought / mind / mentality
心净 心淨 xīn jìng A Pure Mind
信乐 信樂 xìn lè joy of believing
信受 xìn shò fèngxíng to believe and accept
行佛 xíng fó Practice the Buddha's Way
行化 xíng huà to travel and teach
行者 xíngzhě
 1. practitioner
 2. abbot's attendant
 3. practitioner
信行 xìnxíng faith and practice
xiū
 1. bhāvanā / spiritual cultivation
 2. pratipatti / spiritual practice
 3. Cultivation
修善 xiū shàn to cultivate goodness
修行 xiūxíng
 1. pratipatti / spiritual practice
 2. bhāvanā / spiritual cultivation
 3. spiritual cultivation
希有 xīyǒu Rare
xuān to teach / to instruct
虚空 虛空 xūkōng
 1. vast emptiness
 2. Void
虚妄 虛妄 xūwàng not real / illusory
虚妄分别 虛妄分別 xūwàng fēnbié
 1. a dilusion / a mistaken distinction
 2. a dilusion / a mistaken distinction
yán a garland / an adornment / avataṃsa
karma / kamma / karmic deeds / actions
Righteousness
manas / mind / mentation
upadhi / bonds / substratum
异见 異見 yì jiàn different view
一切众生 一切眾生 yī qiè zhòng shēng all sentient beings
依止 yī zhǐ to depend and rest upon
疑悔 yíhuǐ
 1. doubt and regret
 2. to lose hope / to despair
亿劫 億劫 yìjié a kalpa
yīng to accept
璎珞 瓔珞 yīngluò Jade Necklace
忆念 憶念 yìniàn Mindful
一切 yīqiè all, everything
一切皆成 yīqiè jiē chéng all will attain [Buddhahood]
一切智 yīqiè zhì
 1. sarvajñāta / all-knowledge / omniscience
 2. wisdom of all
一切智智 yīqiè zhì zhì sarvajñāta / sarvajña-jñāta
一切诸佛 一切諸佛 yīqiè zhū fó all Buddhas
一切经 一切經 yīqièjīng all scriptures
一生补处 一生補處 Yīshēng bǔ chù Ekajatipratibuddha / a being that will become a Buddha in this life
一心 yīxīn
 1. ekacitta / concentrated
 2. ekacitta / having the same mind
 3. yixin / one mind
 4. single-mindedly, wholeheartedly
yǒng Courage
勇猛 yǒngměng ardency
勇猛精进 勇猛精進 yǒngměngjīngjìn bold advance
yōu you
yǒu
 1. becoming / bhāva
 2. 1. existence; 2. becoming
优婆塞 優婆塞 yōupósāi
 1. Upasaka / a male lay Buddhist
 2. upasaka
优婆夷 優婆夷 yōupóyí
 1. Upasika / a female lay Buddhist
 2. upasika
有缘 有緣 yǒuyuán
 1. having karmic affinity / having a karmic connection
 2. to have a cause, link, or connection
desire / intention / interest / aspiration
yuàn a vow
愿佛 願佛 yuàn fó Buddha of the vow
怨亲 怨親 yuàn qīn
 1. hate and affection
 2. Foes and Kin
愿行 願行 yuàn xíng cultivation and vows
怨家 yuànjiā an enemy
zàng
 1. piṭaka / canon / a collection of scriptures
 2. garba / matrix / embryo
 3. kośa / kosa
 4. ālaya / dwelling / residence
增长 增長 zēngzhǎng
 1. fortnightly recital of monastic rules and confession / upoṣadha
 2. to increase, grow
zhèng realization / adhigama
zhēng Righteous
正智 zhèngzhì correct understanding / wisdom
zhī Understanding
zhì Wisdom
直心 zhí xīn
 1. a straightforward mind
 2. Direct
智慧 zhìhuì
 1. wisdom / prajñā
 2. jñāna / knowledge
 3. wisdom
知见 知見 zhījiàn
 1. to know by seeing
 2. Understanding
重担 重擔 zhòngdān a heavy load
众生 眾生 zhòngshēng
 1. beings / all living things / all sentient beings
 2. sentient beings
众生心 眾生心 zhòngshēng xīn the minds of sentient beings
zhǔ abbot
zhù to attach / to abide / to dwell on
诸法 諸法 zhū fǎ sarvadharma / all things / all dharmas
诸众生 諸眾生 zhū zhòngshēng all sentient beings
转法轮 轉法輪 zhuǎn fǎlún
 1. Turning the Dharma wheel / to transmit Buddhist teaching / dharmacakrapravartana
 2. to turn the Dharma Wheel
庄严 莊嚴 zhuāngyán
 1. to adorn / to perfect
 2. Dignity
 3. solemn, majestic
转轮王 轉輪王 zhuǎnlún wáng a wheel turning king
住持 zhùchí
 1. the abbot of a monastery / the director of a monastery
 2. to uphold the Dharma
 3. 1. Abbot (male); 2. Abbess (female)
zhuó to attach / to grasp
诸相 諸相 zhūxiāng all appearances
资生 資生 zī shēng the necessities of life
自性 zìxìng
 1. svabhāva / intrinsic nature / original nature / intrinsic existence / essential nature
 2. Self-Nature
自在 zìzài
 1. Carefree
 2. perfect ease
Contented