Glossary and Vocabulary for Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing) 大方廣善巧方便經, Scroll 4

Corpus Vocabulary Analysis

Contents

 1. Frequencies of Lexical Words
 2. Frequencies of all Words
 3. Keywords
 4. Proper Nouns

Frequencies of Lexical Words

Rank Frequency Chinese Pinyin English Example Usage
1 69 to go; to 於海中路而忽相逢
2 69 to rely on; to depend on 於海中路而忽相逢
3 69 Yu 於海中路而忽相逢
4 69 a crow 於海中路而忽相逢
5 49 如來 rúlái Tathagata 當知即是此賢劫中五百如來
6 49 如來 Rúlái Tathagata 當知即是此賢劫中五百如來
7 49 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 當知即是此賢劫中五百如來
8 44 self 我念過去世時有五百商人入海求寶
9 44 [my] dear 我念過去世時有五百商人入海求寶
10 44 Wo 我念過去世時有五百商人入海求寶
11 44 self; atman; attan 我念過去世時有五百商人入海求寶
12 44 ga 我念過去世時有五百商人入海求寶
13 40 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 又復商眾得全其命
14 40 děi to want to; to need to 又復商眾得全其命
15 40 děi must; ought to 又復商眾得全其命
16 40 de 又復商眾得全其命
17 40 de infix potential marker 又復商眾得全其命
18 40 to result in 又復商眾得全其命
19 40 to be proper; to fit; to suit 又復商眾得全其命
20 40 to be satisfied 又復商眾得全其命
21 40 to be finished 又復商眾得全其命
22 40 děi satisfying 又復商眾得全其命
23 40 to contract 又復商眾得全其命
24 40 to hear 又復商眾得全其命
25 40 to have; there is 又復商眾得全其命
26 40 marks time passed 又復商眾得全其命
27 40 obtain; attain; prāpta 又復商眾得全其命
28 38 ér Kangxi radical 126 於海中路而忽相逢
29 38 ér as if; to seem like 於海中路而忽相逢
30 38 néng can; able 於海中路而忽相逢
31 38 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於海中路而忽相逢
32 38 ér to arrive; up to 於海中路而忽相逢
33 35 Kangxi radical 49 悉斷彼諸商人命已
34 35 to bring to an end; to stop 悉斷彼諸商人命已
35 35 to complete 悉斷彼諸商人命已
36 35 to demote; to dismiss 悉斷彼諸商人命已
37 35 to recover from an illness 悉斷彼諸商人命已
38 35 former; pūrvaka 悉斷彼諸商人命已
39 34 wéi to act as; to serve 善為救度
40 34 wéi to change into; to become 善為救度
41 34 wéi to be; is 善為救度
42 34 wéi to do 善為救度
43 34 wèi to support; to help 善為救度
44 34 wéi to govern 善為救度
45 32 shí time; a point or period of time 我念過去世時有五百商人入海求寶
46 32 shí a season; a quarter of a year 我念過去世時有五百商人入海求寶
47 32 shí one of the 12 two-hour periods of the day 我念過去世時有五百商人入海求寶
48 32 shí fashionable 我念過去世時有五百商人入海求寶
49 32 shí fate; destiny; luck 我念過去世時有五百商人入海求寶
50 32 shí occasion; opportunity; chance 我念過去世時有五百商人入海求寶
51 32 shí tense 我念過去世時有五百商人入海求寶
52 32 shí particular; special 我念過去世時有五百商人入海求寶
53 32 shí to plant; to cultivate 我念過去世時有五百商人入海求寶
54 32 shí an era; a dynasty 我念過去世時有五百商人入海求寶
55 32 shí time [abstract] 我念過去世時有五百商人入海求寶
56 32 shí seasonal 我念過去世時有五百商人入海求寶
57 32 shí to wait upon 我念過去世時有五百商人入海求寶
58 32 shí hour 我念過去世時有五百商人入海求寶
59 32 shí appropriate; proper; timely 我念過去世時有五百商人入海求寶
60 32 shí Shi 我念過去世時有五百商人入海求寶
61 32 shí a present; currentlt 我念過去世時有五百商人入海求寶
62 32 shí time; kāla 我念過去世時有五百商人入海求寶
63 32 shí at that time; samaya 我念過去世時有五百商人入海求寶
64 29 to use; to grasp 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
65 29 to rely on 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
66 29 to regard 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
67 29 to be able to 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
68 29 to order; to command 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
69 29 used after a verb 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
70 29 a reason; a cause 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
71 29 Israel 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
72 29 Yi 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
73 29 use; yogena 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
74 28 suǒ a few; various; some 我今如彼所念而先語汝
75 28 suǒ a place; a location 我今如彼所念而先語汝
76 28 suǒ indicates a passive voice 我今如彼所念而先語汝
77 28 suǒ an ordinal number 我今如彼所念而先語汝
78 28 suǒ meaning 我今如彼所念而先語汝
79 28 suǒ garrison 我今如彼所念而先語汝
80 28 suǒ place; pradeśa 我今如彼所念而先語汝
81 28 to go back; to return 又復商眾得全其命
82 28 to resume; to restart 又復商眾得全其命
83 28 to do in detail 又復商眾得全其命
84 28 to restore 又復商眾得全其命
85 28 to respond; to reply to 又復商眾得全其命
86 28 Fu; Return 又復商眾得全其命
87 28 to retaliate; to reciprocate 又復商眾得全其命
88 28 to avoid forced labor or tax 又復商眾得全其命
89 28 Fu 又復商眾得全其命
90 28 doubled; to overlapping; folded 又復商眾得全其命
91 28 a lined garment with doubled thickness 又復商眾得全其命
92 27 Qi 別有一商人其性剛強
93 27 zuò to do 彼作是念
94 27 zuò to act as; to serve as 彼作是念
95 27 zuò to start 彼作是念
96 27 zuò a writing; a work 彼作是念
97 27 zuò to dress as; to be disguised as 彼作是念
98 27 zuō to create; to make 彼作是念
99 27 zuō a workshop 彼作是念
100 27 zuō to write; to compose 彼作是念
101 27 zuò to rise 彼作是念
102 27 zuò to be aroused 彼作是念
103 27 zuò activity; action; undertaking 彼作是念
104 27 zuò to regard as 彼作是念
105 27 zuò action; kāraṇa 彼作是念
106 27 jīn today; present; now 我今宜應設其方便
107 27 jīn Jin 我今宜應設其方便
108 27 jīn modern 我今宜應設其方便
109 27 jīn now; adhunā 我今宜應設其方便
110 27 lìng to make; to cause to be; to lead 令此惡人不造殺業
111 27 lìng to issue a command 令此惡人不造殺業
112 27 lìng rules of behavior; customs 令此惡人不造殺業
113 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令此惡人不造殺業
114 27 lìng a season 令此惡人不造殺業
115 27 lìng respected; good reputation 令此惡人不造殺業
116 27 lìng good 令此惡人不造殺業
117 27 lìng pretentious 令此惡人不造殺業
118 27 lìng a transcending state of existence 令此惡人不造殺業
119 27 lìng a commander 令此惡人不造殺業
120 27 lìng a commanding quality; an impressive character 令此惡人不造殺業
121 27 lìng lyrics 令此惡人不造殺業
122 27 lìng Ling 令此惡人不造殺業
123 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令此惡人不造殺業
124 25 zhōng middle 於一日中如是思惟求善方便而未能得
125 25 zhōng medium; medium sized 於一日中如是思惟求善方便而未能得
126 25 zhōng China 於一日中如是思惟求善方便而未能得
127 25 zhòng to hit the mark 於一日中如是思惟求善方便而未能得
128 25 zhōng midday 於一日中如是思惟求善方便而未能得
129 25 zhōng inside 於一日中如是思惟求善方便而未能得
130 25 zhōng during 於一日中如是思惟求善方便而未能得
131 25 zhōng Zhong 於一日中如是思惟求善方便而未能得
132 25 zhōng intermediary 於一日中如是思惟求善方便而未能得
133 25 zhōng half 於一日中如是思惟求善方便而未能得
134 25 zhòng to reach; to attain 於一日中如是思惟求善方便而未能得
135 25 zhòng to suffer; to infect 於一日中如是思惟求善方便而未能得
136 25 zhòng to obtain 於一日中如是思惟求善方便而未能得
137 25 zhòng to pass an exam 於一日中如是思惟求善方便而未能得
138 25 zhōng middle 於一日中如是思惟求善方便而未能得
139 23 to be near by; to be close to 彼一商人即生惡心
140 23 at that time 彼一商人即生惡心
141 23 to be exactly the same as; to be thus 彼一商人即生惡心
142 23 supposed; so-called 彼一商人即生惡心
143 23 to arrive at; to ascend 彼一商人即生惡心
144 22 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁
145 22 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁
146 22 yòu Kangxi radical 29 又復商眾得全其命
147 20 爾時 ěr shí at that time 爾時
148 20 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
149 19 五百 wǔ bǎi five hundred 我念過去世時有五百商人入海求寶
150 19 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 我念過去世時有五百商人入海求寶
151 19 horse 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
152 19 Kangxi radical 187 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
153 19 Ma 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
154 19 historic tool for tallying numbers 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
155 19 horse; haya 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
156 19 zhī to know 汝今當知
157 19 zhī to comprehend 汝今當知
158 19 zhī to inform; to tell 汝今當知
159 19 zhī to administer 汝今當知
160 19 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
161 19 zhī to be close friends 汝今當知
162 19 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
163 19 zhī to receive; to entertain 汝今當知
164 19 zhī knowledge 汝今當知
165 19 zhī consciousness; perception 汝今當知
166 19 zhī a close friend 汝今當知
167 19 zhì wisdom 汝今當知
168 19 zhì Zhi 汝今當知
169 19 zhī Understanding 汝今當知
170 19 zhī know; jña 汝今當知
171 18 shí food; food and drink 無叚食想
172 18 shí Kangxi radical 184 無叚食想
173 18 shí to eat 無叚食想
174 18 to feed 無叚食想
175 18 shí meal; cooked cereals 無叚食想
176 18 to raise; to nourish 無叚食想
177 18 shí to receive; to accept 無叚食想
178 18 shí to receive an official salary 無叚食想
179 18 shí an eclipse 無叚食想
180 18 shí food; bhakṣa 無叚食想
181 17 Buddha; Awakened One 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
182 17 relating to Buddhism 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
183 17 a statue or image of a Buddha 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
184 17 a Buddhist text 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
185 17 to touch; to stroke 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
186 17 Buddha 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
187 17 Buddha; Awakened One 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
188 17 zhě ca 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
189 17 qiú to request 我念過去世時有五百商人入海求寶
190 17 qiú to seek; to look for 我念過去世時有五百商人入海求寶
191 17 qiú to implore 我念過去世時有五百商人入海求寶
192 17 qiú to aspire to 我念過去世時有五百商人入海求寶
193 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 我念過去世時有五百商人入海求寶
194 17 qiú to attract 我念過去世時有五百商人入海求寶
195 17 qiú to bribe 我念過去世時有五百商人入海求寶
196 17 qiú Qiu 我念過去世時有五百商人入海求寶
197 17 qiú to demand 我念過去世時有五百商人入海求寶
198 17 qiú to end 我念過去世時有五百商人入海求寶
199 17 zhù to dwell; to live; to reside 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
200 17 zhù to stop; to halt 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
201 17 zhù to retain; to remain 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
202 17 zhù to lodge at [temporarily] 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
203 17 zhù verb complement 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
204 17 zhù attaching; abiding; dwelling on 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
205 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 智上
206 15 zhì care; prudence 智上
207 15 zhì Zhi 智上
208 15 zhì clever 智上
209 15 zhì Wisdom 智上
210 15 zhì jnana; knowing 智上
211 15 niàn to read aloud 我念過去世時有五百商人入海求寶
212 15 niàn to remember; to expect 我念過去世時有五百商人入海求寶
213 15 niàn to miss 我念過去世時有五百商人入海求寶
214 15 niàn to consider 我念過去世時有五百商人入海求寶
215 15 niàn to recite; to chant 我念過去世時有五百商人入海求寶
216 15 niàn to show affection for 我念過去世時有五百商人入海求寶
217 15 niàn a thought; an idea 我念過去世時有五百商人入海求寶
218 15 niàn twenty 我念過去世時有五百商人入海求寶
219 15 niàn memory 我念過去世時有五百商人入海求寶
220 15 niàn an instant 我念過去世時有五百商人入海求寶
221 15 niàn Nian 我念過去世時有五百商人入海求寶
222 15 niàn mindfulness; smrti 我念過去世時有五百商人入海求寶
223 15 niàn a thought; citta 我念過去世時有五百商人入海求寶
224 15 infix potential marker 令此惡人不造殺業
225 14 rén person; people; a human being 於一切人常生悲愍
226 14 rén Kangxi radical 9 於一切人常生悲愍
227 14 rén a kind of person 於一切人常生悲愍
228 14 rén everybody 於一切人常生悲愍
229 14 rén adult 於一切人常生悲愍
230 14 rén somebody; others 於一切人常生悲愍
231 14 rén an upright person 於一切人常生悲愍
232 14 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 於一切人常生悲愍
233 14 shàng top; a high position 智上
234 14 shang top; the position on or above something 智上
235 14 shàng to go up; to go forward 智上
236 14 shàng shang 智上
237 14 shàng previous; last 智上
238 14 shàng high; higher 智上
239 14 shàng advanced 智上
240 14 shàng a monarch; a sovereign 智上
241 14 shàng time 智上
242 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 智上
243 14 shàng far 智上
244 14 shàng big; as big as 智上
245 14 shàng abundant; plentiful 智上
246 14 shàng to report 智上
247 14 shàng to offer 智上
248 14 shàng to go on stage 智上
249 14 shàng to take office; to assume a post 智上
250 14 shàng to install; to erect 智上
251 14 shàng to suffer; to sustain 智上
252 14 shàng to burn 智上
253 14 shàng to remember 智上
254 14 shàng to add 智上
255 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 智上
256 14 shàng to meet 智上
257 14 shàng falling then rising (4th) tone 智上
258 14 shang used after a verb indicating a result 智上
259 14 shàng a musical note 智上
260 14 shàng higher, superior; uttara 智上
261 14 xīn heart [organ] 彼人起賊害心欲謀珍寶
262 14 xīn Kangxi radical 61 彼人起賊害心欲謀珍寶
263 14 xīn mind; consciousness 彼人起賊害心欲謀珍寶
264 14 xīn the center; the core; the middle 彼人起賊害心欲謀珍寶
265 14 xīn one of the 28 star constellations 彼人起賊害心欲謀珍寶
266 14 xīn heart 彼人起賊害心欲謀珍寶
267 14 xīn emotion 彼人起賊害心欲謀珍寶
268 14 xīn intention; consideration 彼人起賊害心欲謀珍寶
269 14 xīn disposition; temperament 彼人起賊害心欲謀珍寶
270 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 彼人起賊害心欲謀珍寶
271 14 shēng to be born; to give birth 彼一商人即生惡心
272 14 shēng to live 彼一商人即生惡心
273 14 shēng raw 彼一商人即生惡心
274 14 shēng a student 彼一商人即生惡心
275 14 shēng life 彼一商人即生惡心
276 14 shēng to produce; to give rise 彼一商人即生惡心
277 14 shēng alive 彼一商人即生惡心
278 14 shēng a lifetime 彼一商人即生惡心
279 14 shēng to initiate; to become 彼一商人即生惡心
280 14 shēng to grow 彼一商人即生惡心
281 14 shēng unfamiliar 彼一商人即生惡心
282 14 shēng not experienced 彼一商人即生惡心
283 14 shēng hard; stiff; strong 彼一商人即生惡心
284 14 shēng having academic or professional knowledge 彼一商人即生惡心
285 14 shēng a male role in traditional theatre 彼一商人即生惡心
286 14 shēng gender 彼一商人即生惡心
287 14 shēng to develop; to grow 彼一商人即生惡心
288 14 shēng to set up 彼一商人即生惡心
289 14 shēng a prostitute 彼一商人即生惡心
290 14 shēng a captive 彼一商人即生惡心
291 14 shēng a gentleman 彼一商人即生惡心
292 14 shēng Kangxi radical 100 彼一商人即生惡心
293 14 shēng unripe 彼一商人即生惡心
294 14 shēng nature 彼一商人即生惡心
295 14 shēng to inherit; to succeed 彼一商人即生惡心
296 14 shēng destiny 彼一商人即生惡心
297 14 shēng birth 彼一商人即生惡心
298 13 néng can; able 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
299 13 néng ability; capacity 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
300 13 néng a mythical bear-like beast 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
301 13 néng energy 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
302 13 néng function; use 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
303 13 néng talent 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
304 13 néng expert at 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
305 13 néng to be in harmony 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
306 13 néng to tend to; to care for 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
307 13 néng to reach; to arrive at 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
308 13 néng to be able; śak 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
309 13 眾生 zhòngshēng all living things 如是種種救度眾生
310 13 眾生 zhòngshēng living things other than people 如是種種救度眾生
311 13 眾生 zhòngshēng sentient beings 如是種種救度眾生
312 13 眾生 zhòngshēng beings; all living things; all sentient beings 如是種種救度眾生
313 13 yán to speak; to say; said 即白大目乾連言
314 13 yán language; talk; words; utterance; speech 即白大目乾連言
315 13 yán Kangxi radical 149 即白大目乾連言
316 13 yán phrase; sentence 即白大目乾連言
317 13 yán a word; a syllable 即白大目乾連言
318 13 yán a theory; a doctrine 即白大目乾連言
319 13 yán to regard as 即白大目乾連言
320 13 yán to act as 即白大目乾連言
321 13 yán speech; vāc 即白大目乾連言
322 13 yán speak; vad 即白大目乾連言
323 12 不能 bù néng cannot; must not; should not 乃至七日審諦思惟亦不能得
324 12 desire 欲謀珍寶
325 12 to desire; to wish 欲謀珍寶
326 12 to desire; to intend 欲謀珍寶
327 12 lust 欲謀珍寶
328 12 desire; intention; wish; kāma 欲謀珍寶
329 12 yìng to answer; to respond 我今宜應設其方便
330 12 yìng to confirm; to verify 我今宜應設其方便
331 12 yìng to be worthy of; to correspond to; suitable 我今宜應設其方便
332 12 yìng to accept 我今宜應設其方便
333 12 yìng to permit; to allow 我今宜應設其方便
334 12 yìng to echo 我今宜應設其方便
335 12 yìng to handle; to deal with 我今宜應設其方便
336 12 yìng Ying 我今宜應設其方便
337 12 method; way 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
338 12 France 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
339 12 the law; rules; regulations 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
340 12 the teachings of the Buddha; Dharma 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
341 12 a standard; a norm 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
342 12 an institution 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
343 12 to emulate 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
344 12 magic; a magic trick 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
345 12 punishment 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
346 12 Fa 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
347 12 a precedent 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
348 12 a classification of some kinds of Han texts 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
349 12 relating to a ceremony or rite 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
350 12 Dharma 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
351 12 the teachings of the Buddha; Dharma; Dhárma 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
352 12 a dharma; a dhárma; a natural law; teachings 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
353 12 a mental object; a phenomenon; dharma; a thought 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
354 12 quality; characteristic 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
355 11 ka 得諸商人各全其命
356 11 to know; to learn about; to comprehend 悉斷彼諸商人命已
357 11 detailed 悉斷彼諸商人命已
358 11 to elaborate; to expound 悉斷彼諸商人命已
359 11 to exhaust; to use up 悉斷彼諸商人命已
360 11 strongly 悉斷彼諸商人命已
361 11 Xi 悉斷彼諸商人命已
362 11 all; kṛtsna 悉斷彼諸商人命已
363 11 mìng life 悉斷彼諸商人命已
364 11 mìng to order 悉斷彼諸商人命已
365 11 mìng destiny; fate; luck 悉斷彼諸商人命已
366 11 mìng an order; a command 悉斷彼諸商人命已
367 11 mìng to name; to assign 悉斷彼諸商人命已
368 11 mìng livelihood 悉斷彼諸商人命已
369 11 mìng advice 悉斷彼諸商人命已
370 11 mìng to confer a title 悉斷彼諸商人命已
371 11 mìng lifespan 悉斷彼諸商人命已
372 11 mìng to think 悉斷彼諸商人命已
373 11 mìng life; jīva 悉斷彼諸商人命已
374 11 方便 fāngbiàn convenient 我今宜應設其方便
375 11 方便 fāngbiàn to to the toilet 我今宜應設其方便
376 11 方便 fāngbiàn to have money to lend 我今宜應設其方便
377 11 方便 fāngbiàn to make something convenient for others 我今宜應設其方便
378 11 方便 fāngbiàn to do somebody a favor 我今宜應設其方便
379 11 方便 fāngbiàn appropriate 我今宜應設其方便
380 11 方便 fāngbiàn Convenience 我今宜應設其方便
381 11 方便 fāngbiàn expedient means 我今宜應設其方便
382 11 方便 fāngbiàn Skillful Means 我今宜應設其方便
383 11 方便 fāngbiàn upāya; skillful means; expedient means 我今宜應設其方便
384 11 Yi 乃至七日審諦思惟亦不能得
385 11 yào a pharmaceutical; medication; medicine; a drug; a remedy 即於我所求以妙藥而救其苦
386 11 yào a chemical 即於我所求以妙藥而救其苦
387 11 yào to cure 即於我所求以妙藥而救其苦
388 11 yào to poison 即於我所求以妙藥而救其苦
389 11 Kangxi radical 71 我今無復方便可得
390 11 to not have; without 我今無復方便可得
391 11 mo 我今無復方便可得
392 11 to not have 我今無復方便可得
393 11 Wu 我今無復方便可得
394 11 mo 我今無復方便可得
395 11 商人 shāngrén merchant; businessman 我念過去世時有五百商人入海求寶
396 11 商人 shāngrén people of the Shang dynasty 我念過去世時有五百商人入海求寶
397 10 Kangxi radical 132 彼自思惟
398 10 Zi 彼自思惟
399 10 a nose 彼自思惟
400 10 the beginning; the start 彼自思惟
401 10 origin 彼自思惟
402 10 to employ; to use 彼自思惟
403 10 to be 彼自思惟
404 10 self; soul; ātman 彼自思惟
405 10 dàn Dan 但當於彼興殺心者先與斷命
406 10 nǎi to be 即設方便乃斷其命
407 10 to give 但當於彼興殺心者先與斷命
408 10 to accompany 但當於彼興殺心者先與斷命
409 10 to particate in 但當於彼興殺心者先與斷命
410 10 of the same kind 但當於彼興殺心者先與斷命
411 10 to help 但當於彼興殺心者先與斷命
412 10 for 但當於彼興殺心者先與斷命
413 10 善巧方便 shànqiǎo fāngbiàn skillful and expedient means 以大悲心出生善巧方便
414 10 xiàng to observe; to assess 忽於夢中見大海神出現其相
415 10 xiàng appearance; portrait; picture 忽於夢中見大海神出現其相
416 10 xiàng countenance; personage; character; disposition 忽於夢中見大海神出現其相
417 10 xiàng to aid; to help 忽於夢中見大海神出現其相
418 10 xiāng a chancellor; a prime minister; a high minister 忽於夢中見大海神出現其相
419 10 xiàng a sign; a mark; appearance 忽於夢中見大海神出現其相
420 10 xiāng alternately; in turn 忽於夢中見大海神出現其相
421 10 xiāng Xiang 忽於夢中見大海神出現其相
422 10 xiāng form substance 忽於夢中見大海神出現其相
423 10 xiāng to express 忽於夢中見大海神出現其相
424 10 xiàng to choose 忽於夢中見大海神出現其相
425 10 xiāng Xiang 忽於夢中見大海神出現其相
426 10 xiāng an ancient musical instrument 忽於夢中見大海神出現其相
427 10 xiāng the seventh lunar month 忽於夢中見大海神出現其相
428 10 xiāng to compare 忽於夢中見大海神出現其相
429 10 xiàng to divine 忽於夢中見大海神出現其相
430 10 xiàng to administer 忽於夢中見大海神出現其相
431 10 xiàng helper for a blind person 忽於夢中見大海神出現其相
432 10 xiāng rhythm [music] 忽於夢中見大海神出現其相
433 10 xiāng the upper frets of a pipa 忽於夢中見大海神出現其相
434 10 xiāng coralwood 忽於夢中見大海神出現其相
435 10 xiàng ministry 忽於夢中見大海神出現其相
436 10 xiàng to supplement; to enhance 忽於夢中見大海神出現其相
437 10 xiàng lakṣaṇa; quality; characteristic 忽於夢中見大海神出現其相
438 10 xiàng a sign; a mark; appearance; nimitta; rūpa 忽於夢中見大海神出現其相
439 10 xiàng sign; mark; liṅga 忽於夢中見大海神出現其相
440 10 xiàng a perception; cognition; conceptualization; a notion 忽於夢中見大海神出現其相
441 10 所謂 suǒwèi so-called 所謂
442 10 to arise; to get up 彼人起賊害心欲謀珍寶
443 10 to rise; to raise 彼人起賊害心欲謀珍寶
444 10 to grow out of; to bring forth; to emerge 彼人起賊害心欲謀珍寶
445 10 to appoint (to an official post); to take up a post 彼人起賊害心欲謀珍寶
446 10 to start 彼人起賊害心欲謀珍寶
447 10 to establish; to build 彼人起賊害心欲謀珍寶
448 10 to draft; to draw up (a plan) 彼人起賊害心欲謀珍寶
449 10 opening sentence; opening verse 彼人起賊害心欲謀珍寶
450 10 to get out of bed 彼人起賊害心欲謀珍寶
451 10 to recover; to heal 彼人起賊害心欲謀珍寶
452 10 to take out; to extract 彼人起賊害心欲謀珍寶
453 10 marks the beginning of an action 彼人起賊害心欲謀珍寶
454 10 marks the sufficiency of an action 彼人起賊害心欲謀珍寶
455 10 to call back from mourning 彼人起賊害心欲謀珍寶
456 10 to take place; to occur 彼人起賊害心欲謀珍寶
457 10 to conjecture 彼人起賊害心欲謀珍寶
458 10 stand up; utthāna 彼人起賊害心欲謀珍寶
459 10 děng et cetera; and so on 是諸人等互起惡心欲相謀殺
460 10 děng to wait 是諸人等互起惡心欲相謀殺
461 10 děng to be equal 是諸人等互起惡心欲相謀殺
462 10 děng degree; level 是諸人等互起惡心欲相謀殺
463 10 děng to compare 是諸人等互起惡心欲相謀殺
464 10 zhòng many; numerous 五百商人眾中有一商主名曰善御
465 10 zhòng masses; people; multitude; crowd 五百商人眾中有一商主名曰善御
466 10 zhòng general; common; public 五百商人眾中有一商主名曰善御
467 9 shuō to say; said; to speak; to talk; speaks 世尊說伽陀曰
468 9 yuè to relax; to enjoy; to be delighted 世尊說伽陀曰
469 9 shuì to persuade 世尊說伽陀曰
470 9 shuō to teach; to recite; to explain 世尊說伽陀曰
471 9 shuō a doctrine; a theory 世尊說伽陀曰
472 9 shuō to claim; to assert 世尊說伽陀曰
473 9 shuō allocution 世尊說伽陀曰
474 9 shuō to criticize; to scold 世尊說伽陀曰
475 9 shuō to indicate; to refer to 世尊說伽陀曰
476 9 shuō speach; vāda 世尊說伽陀曰
477 9 shuō to speak; bhāṣate 世尊說伽陀曰
478 9 地獄 dìyù a hell 免地獄報
479 9 地獄 dìyù hell 免地獄報
480 9 地獄 dìyù Hell; Hell Realms; Naraka 免地獄報
481 9 suí to follow 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
482 9 suí to listen to 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
483 9 suí to submit to; to comply with 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
484 9 suí to be obsequious 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
485 9 suí 17th hexagram 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
486 9 suí let somebody do what they like 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
487 9 suí to resemble; to look like 尊者大目乾連而即隨取少分草木乃自執持
488 9 一時 yīshí a period of time; a while 商主一時止息而臥
489 9 一時 yīshí at the same time 商主一時止息而臥
490 9 一時 yīshí sometimes 商主一時止息而臥
491 9 一時 yīshí accidentally 商主一時止息而臥
492 9 一時 yīshí at one time 商主一時止息而臥
493 9 zhī to go 正等正覺是金剛不壞之身
494 9 zhī to arrive; to go 正等正覺是金剛不壞之身
495 9 zhī is 正等正覺是金剛不壞之身
496 9 zhī to use 正等正覺是金剛不壞之身
497 9 zhī Zhi 正等正覺是金剛不壞之身
498 9 shāng commerce; trade 五百商人眾中有一商主名曰善御
499 9 shāng Shang Dynasty 五百商人眾中有一商主名曰善御
500 9 shāng to consult; to discuss 五百商人眾中有一商主名曰善御

Frequencies of all Words

Top 1033

Rank Frequency Chinese Pinyin English Usage
1 69 in; at 於海中路而忽相逢
2 69 in; at 於海中路而忽相逢
3 69 in; at; to; from 於海中路而忽相逢
4 69 to go; to 於海中路而忽相逢
5 69 to rely on; to depend on 於海中路而忽相逢
6 69 to go to; to arrive at 於海中路而忽相逢
7 69 from 於海中路而忽相逢
8 69 give 於海中路而忽相逢
9 69 oppposing 於海中路而忽相逢
10 69 and 於海中路而忽相逢
11 69 compared to 於海中路而忽相逢
12 69 by 於海中路而忽相逢
13 69 and; as well as 於海中路而忽相逢
14 69 for 於海中路而忽相逢
15 69 Yu 於海中路而忽相逢
16 69 a crow 於海中路而忽相逢
17 69 whew; wow 於海中路而忽相逢
18 69 near to; antike 於海中路而忽相逢
19 51 shì is; are; am; to be 是時
20 51 shì is exactly 是時
21 51 shì is suitable; is in contrast 是時
22 51 shì this; that; those 是時
23 51 shì really; certainly 是時
24 51 shì correct; yes; affirmative 是時
25 51 shì true 是時
26 51 shì is; has; exists 是時
27 51 shì used between repetitions of a word 是時
28 51 shì a matter; an affair 是時
29 51 shì Shi 是時
30 51 shì is; bhū 是時
31 51 shì this; idam 是時
32 49 如來 rúlái Tathagata 當知即是此賢劫中五百如來
33 49 如來 Rúlái Tathagata 當知即是此賢劫中五百如來
34 49 如來 rúlái Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One 當知即是此賢劫中五百如來
35 45 that; those 彼一商人即生惡心
36 45 another; the other 彼一商人即生惡心
37 45 that; tad 彼一商人即生惡心
38 44 I; me; my 我念過去世時有五百商人入海求寶
39 44 self 我念過去世時有五百商人入海求寶
40 44 we; our 我念過去世時有五百商人入海求寶
41 44 [my] dear 我念過去世時有五百商人入海求寶
42 44 Wo 我念過去世時有五百商人入海求寶
43 44 self; atman; attan 我念過去世時有五百商人入海求寶
44 44 ga 我念過去世時有五百商人入海求寶
45 44 I; aham 我念過去世時有五百商人入海求寶
46 40 de potential marker 又復商眾得全其命
47 40 to obtain; to get; to gain; to attain; to win 又復商眾得全其命
48 40 děi must; ought to 又復商眾得全其命
49 40 děi to want to; to need to 又復商眾得全其命
50 40 děi must; ought to 又復商眾得全其命
51 40 de 又復商眾得全其命
52 40 de infix potential marker 又復商眾得全其命
53 40 to result in 又復商眾得全其命
54 40 to be proper; to fit; to suit 又復商眾得全其命
55 40 to be satisfied 又復商眾得全其命
56 40 to be finished 又復商眾得全其命
57 40 de result of degree 又復商眾得全其命
58 40 de marks completion of an action 又復商眾得全其命
59 40 děi satisfying 又復商眾得全其命
60 40 to contract 又復商眾得全其命
61 40 marks permission or possibility 又復商眾得全其命
62 40 expressing frustration 又復商眾得全其命
63 40 to hear 又復商眾得全其命
64 40 to have; there is 又復商眾得全其命
65 40 marks time passed 又復商眾得全其命
66 40 obtain; attain; prāpta 又復商眾得全其命
67 38 ér and; as well as; but (not); yet (not) 於海中路而忽相逢
68 38 ér Kangxi radical 126 於海中路而忽相逢
69 38 ér you 於海中路而忽相逢
70 38 ér not only ... but also ....; ... as well as ...; moreover; in addition; furthermore 於海中路而忽相逢
71 38 ér right away; then 於海中路而忽相逢
72 38 ér but; yet; however; while; nevertheless 於海中路而忽相逢
73 38 ér if; in case; in the event that 於海中路而忽相逢
74 38 ér therefore; as a result; thus 於海中路而忽相逢
75 38 ér how can it be that? 於海中路而忽相逢
76 38 ér so as to 於海中路而忽相逢
77 38 ér only then 於海中路而忽相逢
78 38 ér as if; to seem like 於海中路而忽相逢
79 38 néng can; able 於海中路而忽相逢
80 38 ér whiskers on the cheeks; sideburns 於海中路而忽相逢
81 38 ér me 於海中路而忽相逢
82 38 ér to arrive; up to 於海中路而忽相逢
83 38 ér possessive 於海中路而忽相逢
84 36 zhū all; many; various 悉斷彼諸商人命已
85 36 zhū Zhu 悉斷彼諸商人命已
86 36 zhū all; members of the class 悉斷彼諸商人命已
87 36 zhū interrogative particle 悉斷彼諸商人命已
88 36 zhū him; her; them; it 悉斷彼諸商人命已
89 36 zhū of; in 悉斷彼諸商人命已
90 36 zhū all; many; sarva 悉斷彼諸商人命已
91 35 already 悉斷彼諸商人命已
92 35 Kangxi radical 49 悉斷彼諸商人命已
93 35 from 悉斷彼諸商人命已
94 35 to bring to an end; to stop 悉斷彼諸商人命已
95 35 final aspectual particle 悉斷彼諸商人命已
96 35 afterwards; thereafter 悉斷彼諸商人命已
97 35 too; very; excessively 悉斷彼諸商人命已
98 35 to complete 悉斷彼諸商人命已
99 35 to demote; to dismiss 悉斷彼諸商人命已
100 35 to recover from an illness 悉斷彼諸商人命已
101 35 certainly 悉斷彼諸商人命已
102 35 an interjection of surprise 悉斷彼諸商人命已
103 35 this 悉斷彼諸商人命已
104 35 former; pūrvaka 悉斷彼諸商人命已
105 35 former; pūrvaka 悉斷彼諸商人命已
106 34 wèi for; to 善為救度
107 34 wèi because of 善為救度
108 34 wéi to act as; to serve 善為救度
109 34 wéi to change into; to become 善為救度
110 34 wéi to be; is 善為救度
111 34 wéi to do 善為救度
112 34 wèi for 善為救度
113 34 wèi because of; for; to 善為救度
114 34 wèi to 善為救度
115 34 wéi in a passive construction 善為救度
116 34 wéi forming a rehetorical question 善為救度
117 34 wéi forming an adverb 善為救度
118 34 wéi to add emphasis 善為救度
119 34 wèi to support; to help 善為救度
120 34 wéi to govern 善為救度
121 34 purposely; intentionally; deliberately; knowingly 何以故
122 34 old; ancient; former; past 何以故
123 34 reason; cause; purpose 何以故
124 34 to die 何以故
125 34 so; therefore; hence 何以故
126 34 original 何以故
127 34 accident; happening; instance 何以故
128 34 a friend; an acquaintance; friendship 何以故
129 34 something in the past 何以故
130 34 deceased; dead 何以故
131 34 still; yet 何以故
132 34 therefore; tasmāt 何以故
133 32 this; these 令此惡人不造殺業
134 32 in this way 令此惡人不造殺業
135 32 otherwise; but; however; so 令此惡人不造殺業
136 32 at this time; now; here 令此惡人不造殺業
137 32 this; here; etad 令此惡人不造殺業
138 32 shí time; a point or period of time 我念過去世時有五百商人入海求寶
139 32 shí a season; a quarter of a year 我念過去世時有五百商人入海求寶
140 32 shí one of the 12 two-hour periods of the day 我念過去世時有五百商人入海求寶
141 32 shí at that time 我念過去世時有五百商人入海求寶
142 32 shí fashionable 我念過去世時有五百商人入海求寶
143 32 shí fate; destiny; luck 我念過去世時有五百商人入海求寶
144 32 shí occasion; opportunity; chance 我念過去世時有五百商人入海求寶
145 32 shí tense 我念過去世時有五百商人入海求寶
146 32 shí particular; special 我念過去世時有五百商人入海求寶
147 32 shí to plant; to cultivate 我念過去世時有五百商人入海求寶
148 32 shí hour (measure word) 我念過去世時有五百商人入海求寶
149 32 shí an era; a dynasty 我念過去世時有五百商人入海求寶
150 32 shí time [abstract] 我念過去世時有五百商人入海求寶
151 32 shí seasonal 我念過去世時有五百商人入海求寶
152 32 shí frequently; often 我念過去世時有五百商人入海求寶
153 32 shí occasionally; sometimes 我念過去世時有五百商人入海求寶
154 32 shí on time 我念過去世時有五百商人入海求寶
155 32 shí this; that 我念過去世時有五百商人入海求寶
156 32 shí to wait upon 我念過去世時有五百商人入海求寶
157 32 shí hour 我念過去世時有五百商人入海求寶
158 32 shí appropriate; proper; timely 我念過去世時有五百商人入海求寶
159 32 shí Shi 我念過去世時有五百商人入海求寶
160 32 shí a present; currentlt 我念過去世時有五百商人入海求寶
161 32 shí time; kāla 我念過去世時有五百商人入海求寶
162 32 shí at that time; samaya 我念過去世時有五百商人入海求寶
163 29 dāng to be; to act as; to serve as 當取珍寶
164 29 dāng at or in the very same; be apposite 當取珍寶
165 29 dāng dang (sound of a bell) 當取珍寶
166 29 dāng to face 當取珍寶
167 29 dāng to accept; to bear; to support; to inherit 當取珍寶
168 29 dāng to manage; to host 當取珍寶
169 29 dāng should 當取珍寶
170 29 dāng to treat; to regard as 當取珍寶
171 29 dǎng to think 當取珍寶
172 29 dàng suitable; correspond to 當取珍寶
173 29 dǎng to be equal 當取珍寶
174 29 dàng that 當取珍寶
175 29 dāng an end; top 當取珍寶
176 29 dàng clang; jingle 當取珍寶
177 29 dāng to judge 當取珍寶
178 29 dǎng to bear on one's shoulder 當取珍寶
179 29 dàng the same 當取珍寶
180 29 dàng to pawn 當取珍寶
181 29 dàng to fail [an exam] 當取珍寶
182 29 dàng a trap 當取珍寶
183 29 dàng a pawned item 當取珍寶
184 29 so as to; in order to 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
185 29 to use; to regard as 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
186 29 to use; to grasp 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
187 29 according to 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
188 29 because of 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
189 29 on a certain date 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
190 29 and; as well as 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
191 29 to rely on 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
192 29 to regard 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
193 29 to be able to 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
194 29 to order; to command 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
195 29 further; moreover 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
196 29 used after a verb 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
197 29 very 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
198 29 already 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
199 29 increasingly 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
200 29 a reason; a cause 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
201 29 Israel 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
202 29 Yi 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
203 29 use; yogena 但能今時以如是大悲方便令此惡人不造殺業
204 28 suǒ measure word for houses, small buildings and institutions 我今如彼所念而先語汝
205 28 suǒ an office; an institute 我今如彼所念而先語汝
206 28 suǒ introduces a relative clause 我今如彼所念而先語汝
207 28 suǒ it 我今如彼所念而先語汝
208 28 suǒ if; supposing 我今如彼所念而先語汝
209 28 suǒ a few; various; some 我今如彼所念而先語汝
210 28 suǒ a place; a location 我今如彼所念而先語汝
211 28 suǒ indicates a passive voice 我今如彼所念而先語汝
212 28 suǒ that which 我今如彼所念而先語汝
213 28 suǒ an ordinal number 我今如彼所念而先語汝
214 28 suǒ meaning 我今如彼所念而先語汝
215 28 suǒ garrison 我今如彼所念而先語汝
216 28 suǒ place; pradeśa 我今如彼所念而先語汝
217 28 suǒ that which; yad 我今如彼所念而先語汝
218 28 again; more; repeatedly 又復商眾得全其命
219 28 to go back; to return 又復商眾得全其命
220 28 to resume; to restart 又復商眾得全其命
221 28 to do in detail 又復商眾得全其命
222 28 to restore 又復商眾得全其命
223 28 to respond; to reply to 又復商眾得全其命
224 28 after all; and then 又復商眾得全其命
225 28 even if; although 又復商眾得全其命
226 28 Fu; Return 又復商眾得全其命
227 28 to retaliate; to reciprocate 又復商眾得全其命
228 28 to avoid forced labor or tax 又復商眾得全其命
229 28 particle without meaing 又復商眾得全其命
230 28 Fu 又復商眾得全其命
231 28 repeated; again 又復商眾得全其命
232 28 doubled; to overlapping; folded 又復商眾得全其命
233 28 a lined garment with doubled thickness 又復商眾得全其命
234 28 again; punar 又復商眾得全其命
235 27 his; hers; its; theirs 別有一商人其性剛強
236 27 to add emphasis 別有一商人其性剛強
237 27 used when asking a question in reply to a question 別有一商人其性剛強
238 27 used when making a request or giving an order 別有一商人其性剛強
239 27 he; her; it; them 別有一商人其性剛強
240 27 probably; likely 別有一商人其性剛強
241 27 will 別有一商人其性剛強
242 27 may 別有一商人其性剛強
243 27 if 別有一商人其性剛強
244 27 or 別有一商人其性剛強
245 27 Qi 別有一商人其性剛強
246 27 he; her; it; saḥ; sā; tad 別有一商人其性剛強
247 27 zuò to do 彼作是念
248 27 zuò to act as; to serve as 彼作是念
249 27 zuò to start 彼作是念
250 27 zuò a writing; a work 彼作是念
251 27 zuò to dress as; to be disguised as 彼作是念
252 27 zuō to create; to make 彼作是念
253 27 zuō a workshop 彼作是念
254 27 zuō to write; to compose 彼作是念
255 27 zuò to rise 彼作是念
256 27 zuò to be aroused 彼作是念
257 27 zuò activity; action; undertaking 彼作是念
258 27 zuò to regard as 彼作是念
259 27 zuò action; kāraṇa 彼作是念
260 27 jīn today; present; now 我今宜應設其方便
261 27 jīn Jin 我今宜應設其方便
262 27 jīn modern 我今宜應設其方便
263 27 jīn now; adhunā 我今宜應設其方便
264 27 lìng to make; to cause to be; to lead 令此惡人不造殺業
265 27 lìng to issue a command 令此惡人不造殺業
266 27 lìng rules of behavior; customs 令此惡人不造殺業
267 27 lìng an order; a command; an edict; a decree; a statute 令此惡人不造殺業
268 27 lìng a season 令此惡人不造殺業
269 27 lìng respected; good reputation 令此惡人不造殺業
270 27 lìng good 令此惡人不造殺業
271 27 lìng pretentious 令此惡人不造殺業
272 27 lìng a transcending state of existence 令此惡人不造殺業
273 27 lìng a commander 令此惡人不造殺業
274 27 lìng a commanding quality; an impressive character 令此惡人不造殺業
275 27 lìng lyrics 令此惡人不造殺業
276 27 lìng Ling 令此惡人不造殺業
277 27 lìng instruction by a teacher; adhīṣṭa 令此惡人不造殺業
278 25 zhōng middle 於一日中如是思惟求善方便而未能得
279 25 zhōng medium; medium sized 於一日中如是思惟求善方便而未能得
280 25 zhōng China 於一日中如是思惟求善方便而未能得
281 25 zhòng to hit the mark 於一日中如是思惟求善方便而未能得
282 25 zhōng in; amongst 於一日中如是思惟求善方便而未能得
283 25 zhōng midday 於一日中如是思惟求善方便而未能得
284 25 zhōng inside 於一日中如是思惟求善方便而未能得
285 25 zhōng during 於一日中如是思惟求善方便而未能得
286 25 zhōng Zhong 於一日中如是思惟求善方便而未能得
287 25 zhōng intermediary 於一日中如是思惟求善方便而未能得
288 25 zhōng half 於一日中如是思惟求善方便而未能得
289 25 zhōng just right; suitably 於一日中如是思惟求善方便而未能得
290 25 zhōng while 於一日中如是思惟求善方便而未能得
291 25 zhòng to reach; to attain 於一日中如是思惟求善方便而未能得
292 25 zhòng to suffer; to infect 於一日中如是思惟求善方便而未能得
293 25 zhòng to obtain 於一日中如是思惟求善方便而未能得
294 25 zhòng to pass an exam 於一日中如是思惟求善方便而未能得
295 25 zhōng middle 於一日中如是思惟求善方便而未能得
296 24 如是 rúshì thus; so 如是色相
297 24 如是 rúshì thus, so 如是色相
298 23 promptly; right away; immediately 彼一商人即生惡心
299 23 to be near by; to be close to 彼一商人即生惡心
300 23 at that time 彼一商人即生惡心
301 23 to be exactly the same as; to be thus 彼一商人即生惡心
302 23 supposed; so-called 彼一商人即生惡心
303 23 if; but 彼一商人即生惡心
304 23 to arrive at; to ascend 彼一商人即生惡心
305 23 then; following 彼一商人即生惡心
306 23 so; just so; eva 彼一商人即生惡心
307 22 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁
308 22 苾芻 bìchú a monk; a bhikkhu 何故一時遣諸苾芻詣耆婆所求青蓮華蘂汁
309 22 yòu again; also 又復商眾得全其命
310 22 yòu expresses the existence of simultaneous conditions 又復商眾得全其命
311 22 yòu Kangxi radical 29 又復商眾得全其命
312 22 yòu and 又復商眾得全其命
313 22 yòu furthermore 又復商眾得全其命
314 22 yòu in addition 又復商眾得全其命
315 22 yòu but 又復商眾得全其命
316 22 yòu again; also; punar 又復商眾得全其命
317 20 yǒu is; are; to exist 我念過去世時有五百商人入海求寶
318 20 yǒu to have; to possess 我念過去世時有五百商人入海求寶
319 20 yǒu indicates an estimate 我念過去世時有五百商人入海求寶
320 20 yǒu indicates a large quantity 我念過去世時有五百商人入海求寶
321 20 yǒu indicates an affirmative response 我念過去世時有五百商人入海求寶
322 20 yǒu a certain; used before a person, time, or place 我念過去世時有五百商人入海求寶
323 20 yǒu used to compare two things 我念過去世時有五百商人入海求寶
324 20 yǒu used in a polite formula before certain verbs 我念過去世時有五百商人入海求寶
325 20 yǒu used before the names of dynasties 我念過去世時有五百商人入海求寶
326 20 yǒu a certain thing; what exists 我念過去世時有五百商人入海求寶
327 20 yǒu multiple of ten and ... 我念過去世時有五百商人入海求寶
328 20 yǒu abundant 我念過去世時有五百商人入海求寶
329 20 yǒu purposeful 我念過去世時有五百商人入海求寶
330 20 yǒu You 我念過去世時有五百商人入海求寶
331 20 yǒu 1. existence; 2. becoming 我念過去世時有五百商人入海求寶
332 20 yǒu becoming; bhava 我念過去世時有五百商人入海求寶
333 20 爾時 ěr shí at that time 爾時
334 20 爾時 ěr shí at that time; atha khalu 爾時
335 19 五百 wǔ bǎi five hundred 我念過去世時有五百商人入海求寶
336 19 五百 wǔ bǎi five hundred; pañcaśata 我念過去世時有五百商人入海求寶
337 19 horse 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
338 19 Kangxi radical 187 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
339 19 Ma 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
340 19 historic tool for tallying numbers 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
341 19 horse; haya 又復何緣如來昔曾於三月中食馬麥耶
342 19 zhī to know 汝今當知
343 19 zhī to comprehend 汝今當知
344 19 zhī to inform; to tell 汝今當知
345 19 zhī to administer 汝今當知
346 19 zhī to distinguish; to discern 汝今當知
347 19 zhī to be close friends 汝今當知
348 19 zhī to feel; to sense; to perceive 汝今當知
349 19 zhī to receive; to entertain 汝今當知
350 19 zhī knowledge 汝今當知
351 19 zhī consciousness; perception 汝今當知
352 19 zhī a close friend 汝今當知
353 19 zhì wisdom 汝今當知
354 19 zhì Zhi 汝今當知
355 19 zhī Understanding 汝今當知
356 19 zhī know; jña 汝今當知
357 18 shí food; food and drink 無叚食想
358 18 shí Kangxi radical 184 無叚食想
359 18 shí to eat 無叚食想
360 18 to feed 無叚食想
361 18 shí meal; cooked cereals 無叚食想
362 18 to raise; to nourish 無叚食想
363 18 shí to receive; to accept 無叚食想
364 18 shí to receive an official salary 無叚食想
365 18 shí an eclipse 無叚食想
366 18 shí food; bhakṣa 無叚食想
367 18 jiē all; each and every; in all cases 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
368 18 jiē same; equally 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
369 17 Buddha; Awakened One 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
370 17 relating to Buddhism 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
371 17 a statue or image of a Buddha 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
372 17 a Buddhist text 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
373 17 to touch; to stroke 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
374 17 Buddha 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
375 17 Buddha; Awakened One 時四十人承佛威神力故俱詣佛所
376 17 zhě used after a verb to indicate a person who does the action 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
377 17 zhě that 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
378 17 zhě nominalizing function word 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
379 17 zhě used to mark a definition 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
380 17 zhě used to mark a pause 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
381 17 zhě topic marker; that; it 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
382 17 zhuó according to 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
383 17 zhě ca 而彼惡人於如是住菩薩法者若造殺業
384 17 qiú to request 我念過去世時有五百商人入海求寶
385 17 qiú to seek; to look for 我念過去世時有五百商人入海求寶
386 17 qiú to implore 我念過去世時有五百商人入海求寶
387 17 qiú to aspire to 我念過去世時有五百商人入海求寶
388 17 qiú to be avaricious; to be greedy; to covet 我念過去世時有五百商人入海求寶
389 17 qiú to attract 我念過去世時有五百商人入海求寶
390 17 qiú to bribe 我念過去世時有五百商人入海求寶
391 17 qiú Qiu 我念過去世時有五百商人入海求寶
392 17 qiú to demand 我念過去世時有五百商人入海求寶
393 17 qiú to end 我念過去世時有五百商人入海求寶
394 17 zhù to dwell; to live; to reside 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
395 17 zhù to stop; to halt 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
396 17 zhù to retain; to remain 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
397 17 zhù to lodge at [temporarily] 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
398 17 zhù firmly; securely 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
399 17 zhù verb complement 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
400 17 zhù attaching; abiding; dwelling on 此五百商人皆於阿耨多羅三藐三菩提已住不退轉
401 15 zhì wisdom; knowledge; understanding 智上
402 15 zhì care; prudence 智上
403 15 zhì Zhi 智上
404 15 zhì clever 智上
405 15 zhì Wisdom 智上
406 15 zhì jnana; knowing 智上
407 15 niàn to read aloud 我念過去世時有五百商人入海求寶
408 15 niàn to remember; to expect 我念過去世時有五百商人入海求寶
409 15 niàn to miss 我念過去世時有五百商人入海求寶
410 15 niàn to consider 我念過去世時有五百商人入海求寶
411 15 niàn to recite; to chant 我念過去世時有五百商人入海求寶
412 15 niàn to show affection for 我念過去世時有五百商人入海求寶
413 15 niàn a thought; an idea 我念過去世時有五百商人入海求寶
414 15 niàn twenty 我念過去世時有五百商人入海求寶
415 15 niàn memory 我念過去世時有五百商人入海求寶
416 15 niàn an instant 我念過去世時有五百商人入海求寶
417 15 niàn Nian 我念過去世時有五百商人入海求寶
418 15 niàn mindfulness; smrti 我念過去世時有五百商人入海求寶
419 15 niàn a thought; citta 我念過去世時有五百商人入海求寶
420 15 not; no 令此惡人不造殺業
421 15 expresses that a certain condition cannot be acheived 令此惡人不造殺業
422 15 as a correlative 令此惡人不造殺業
423 15 no (answering a question) 令此惡人不造殺業
424 15 forms a negative adjective from a noun 令此惡人不造殺業
425 15 at the end of a sentence to form a question 令此惡人不造殺業
426 15 to form a yes or no question 令此惡人不造殺業
427 15 infix potential marker 令此惡人不造殺業
428 15 no; na 令此惡人不造殺業
429 14 rén person; people; a human being 於一切人常生悲愍
430 14 rén Kangxi radical 9 於一切人常生悲愍
431 14 rén a kind of person 於一切人常生悲愍
432 14 rén everybody 於一切人常生悲愍
433 14 rén adult 於一切人常生悲愍
434 14 rén somebody; others 於一切人常生悲愍
435 14 rén an upright person 於一切人常生悲愍
436 14 rén person; manuṣya; puruṣa; pudgala 於一切人常生悲愍
437 14 shàng top; a high position 智上
438 14 shang top; the position on or above something 智上
439 14 shàng to go up; to go forward 智上
440 14 shàng shang 智上
441 14 shàng previous; last 智上
442 14 shàng high; higher 智上
443 14 shàng advanced 智上
444 14 shàng a monarch; a sovereign 智上
445 14 shàng time 智上
446 14 shàng to do something; to do something at a set time; to go to 智上
447 14 shàng far 智上
448 14 shàng big; as big as 智上
449 14 shàng abundant; plentiful 智上
450 14 shàng to report 智上
451 14 shàng to offer 智上
452 14 shàng to go on stage 智上
453 14 shàng to take office; to assume a post 智上
454 14 shàng to install; to erect 智上
455 14 shàng to suffer; to sustain 智上
456 14 shàng to burn 智上
457 14 shàng to remember 智上
458 14 shang on; in 智上
459 14 shàng upward 智上
460 14 shàng to add 智上
461 14 shàng to fix; to install; to apply (powder, makeup, etc) 智上
462 14 shàng to meet 智上
463 14 shàng falling then rising (4th) tone 智上
464 14 shang used after a verb indicating a result 智上
465 14 shàng a musical note 智上
466 14 shàng higher, superior; uttara 智上
467 14 xīn heart [organ] 彼人起賊害心欲謀珍寶
468 14 xīn Kangxi radical 61 彼人起賊害心欲謀珍寶
469 14 xīn mind; consciousness 彼人起賊害心欲謀珍寶
470 14 xīn the center; the core; the middle 彼人起賊害心欲謀珍寶
471 14 xīn one of the 28 star constellations 彼人起賊害心欲謀珍寶
472 14 xīn heart 彼人起賊害心欲謀珍寶
473 14 xīn emotion 彼人起賊害心欲謀珍寶
474 14 xīn intention; consideration 彼人起賊害心欲謀珍寶
475 14 xīn disposition; temperament 彼人起賊害心欲謀珍寶
476 14 xīn citta; thinking; thought; mind; mentality 彼人起賊害心欲謀珍寶
477 14 shēng to be born; to give birth 彼一商人即生惡心
478 14 shēng to live 彼一商人即生惡心
479 14 shēng raw 彼一商人即生惡心
480 14 shēng a student 彼一商人即生惡心
481 14 shēng life 彼一商人即生惡心
482 14 shēng to produce; to give rise 彼一商人即生惡心
483 14 shēng alive 彼一商人即生惡心
484 14 shēng a lifetime 彼一商人即生惡心
485 14 shēng to initiate; to become 彼一商人即生惡心
486 14 shēng to grow 彼一商人即生惡心
487 14 shēng unfamiliar 彼一商人即生惡心
488 14 shēng not experienced 彼一商人即生惡心
489 14 shēng hard; stiff; strong 彼一商人即生惡心
490 14 shēng very; extremely 彼一商人即生惡心
491 14 shēng having academic or professional knowledge 彼一商人即生惡心
492 14 shēng a male role in traditional theatre 彼一商人即生惡心
493 14 shēng gender 彼一商人即生惡心
494 14 shēng to develop; to grow 彼一商人即生惡心
495 14 shēng to set up 彼一商人即生惡心
496 14 shēng a prostitute 彼一商人即生惡心
497 14 shēng a captive 彼一商人即生惡心
498 14 shēng a gentleman 彼一商人即生惡心
499 14 shēng Kangxi radical 100 彼一商人即生惡心
500 14 shēng unripe 彼一商人即生惡心

Keywords

Top keywords ordered by frequency in comparison to occurrence across the entire corpus

Simplified Traditional Pinyin English
near to; antike
 1. shì
 2. shì
 1. is; bhū
 2. this; idam
如来 如來
 1. Rúlái
 2. rúlái
 1. Tathagata
 2. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
that; tad
 1. self; atman; attan
 2. ga
 3. I; aham
obtain; attain; prāpta
zhū all; many; sarva
 1. former; pūrvaka
 2. former; pūrvaka
therefore; tasmāt
this; here; etad

People, places

and other proper nouns

Simplified Traditional Pinyin English
阿难 阿難 196
 1. Ananda
 2. Ānanda; Ananda
不退转 不退轉 98
 1. never regress or change
 2. avaivartika; non-retrogression
大迦叶 大迦葉 100 Mahakasyapa; Mahākāśyapa; Mahākassapa; kasyapa
大方广善巧方便经 大方廣善巧方便經 100 Jñānottarabodhisattvaparipṛcchā (Dafangguang Shanqiao Fangbian Jing)
大目乾连 大目乾連 100 Moggallāna; Maudgalyāyana
地狱 地獄 100
 1. a hell
 2. hell
 3. Hell; Hell Realms; Naraka
兜率天 100 Tusita Heaven; Tusita gods
梵界 102 Brahma World
梵志 102 Brahmin; Brahman; brahmacārin
佛法 102
 1. Dharma; Dhamma; Buddha-Dhárma; Buddhist doctrine
 2. the power of the Buddha
 3. Buddha's Teaching
 4. Dharma; Buddha-Dhárma
佛世尊 102 Buddha, the world-honoured; bhagavat
迦叶 迦葉 106
 1. Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
 2. Mahākāśyapa; Kāśyapa; Kasyapa; Kassapa
结夏 結夏 106
 1. Beginning of Summer Retreat
 2. Varsa; Varsā; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat
108 Liao
六波罗蜜多 六波羅蜜多 108 Six Paramitas; Six Perfections
轮迴 輪迴 76
 1. Cycle of Rebirth
 2. rebirth
 3. Saṃsāra; cycle of life and death; Rebirth
婆罗门 婆羅門 112
 1. Brahmin;
 2. Brahmin; Brahman
耆婆 113 jīvaka
瞿昙 瞿曇 113 Gautama; Gotama
如来 如來 114
 1. Tathagata
 2. Tathagata
 3. Thus-Come (tathagata); Tathāgata; Thus Come One
三藏 115
 1. San Zang
 2. Buddhist Canon
 3. Tripitaka; Tripiṭaka; Tipitaka
三月 115
 1. March; the Third Month
 2. three months
 3. third lunar month; jyeṣṭa
声闻 聲聞 115
 1. sravaka
 2. sravaka; a distinguished disciple of the Buddha
舍卫城 舍衛城 115 Sravasti; Savatthi
施护 施護 115 Danapala
时众 時眾 115 present company
世尊 115
 1. World-Honored One
 2. World-Honored One; Bhagavat; Bhagavān; Buddha
提婆达多 提婆達多 116 Devadatta
威神 119 awe-inspiring character of deities; anubhava
夏安居 120 Varsa; Varsā; Vassa; Rains Retreat; Summer Retreat
贤劫 賢劫 120 bhadrakalpa; the present kalpa
西天 120 India; Indian continent
阎浮 閻浮 89
 1. Jampudiva
 2. Jambudvipa; the Terrestrial World
应供 應供 121
 1. Offering
 2. Worthy One; arhat
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
只陀林 祇陀林 122 Jetavana

Glossary

Buddhist terminology, except the proper nouns listed above. Number of terms: 150.

Simplified Traditional Pinyin English
爱乐 愛樂 195 love and joy
爱着 愛著 195 attachment to desire
阿罗汉果 阿羅漢果 97
 1. state of full attainment of arhatship
 2. the fruit of arhat cultivation; the fruit of awakening
阿耨多罗三藐三菩提 阿耨多羅三藐三菩提 196 anuttara-samyak-sambodhi; anuttara samyaksaṃbodhi; anuttarasamyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment
阿修罗 阿修羅 196
 1. asura
 2. asura
白法 98
 1. wholesome things; pure dharmas
 2. to explain a method
白佛 98 to address the Buddha
薄福 98 little merit
苾刍 苾蒭 98
 1. a monk; a bhikkhu
 2. a monk; a bhikkhu
波罗蜜多 波羅蜜多 98 paramita; perfection
不善 98 akuśala; akusala; unvirtuous; unwholesome; inauspicious
不生 98
 1. nonarising; anutpāda
 2. nonarising; not produced; not conditioned; anutpada
布施 98
 1. generosity
 2. dana; giving; generosity
刹那 剎那 99
 1. ksana
 2. kṣaṇa; an instant
禅定 禪定 99
 1. meditative concentration
 2. meditative concentration; meditation
 3. to meditate
常生 99 immortality
长时 長時 99 eon; kalpa
常住 99
 1. monastery
 2. Permanence
 3. a long-term resident at a monastery
 4. permanence; eternalism; śāśvata; nitya-sthita
瞋恨 99 to be angry; to hate
传法 傳法 99
 1. Dharma transmission
 2. to transmit the Dharma
大愿 大願 100 a great vow
大圆镜智 大圓鏡智 100
 1. Great Perfect Mirror Wisdom
 2. perfect mirrorlike wisdom; ādarśajñāna
大悲 100 mahākaruṇā; great compassion
大悲心 100 a mind with great compassion
大利 100 great advantage; great benefit
大人相 100 marks of excellence of a great man
得度 100
 1. to attain salvation
 2. to attain enlightenment
恶知识 惡知識 195 a bad friend; an evil companion
二种 二種 195 two kinds
恶业 惡業 195 unwholesome acts; evil intentions
发阿耨多罗三藐三菩提心 發阿耨多羅三藐三菩提心 102 aspiration to attain supreme perfect enlightenment
发菩提心 發菩提心 102 bodhicittotpāda; initiate the bodhi mind
法行 102 to practice the Dharma
法眼净 法眼淨 102
 1. purity of the dharma eye; to clearly see the truth
 2. Pure Dharma Eye
法要 102
 1. the essence of a dharma
 2. a Dharma service
 3. the essentials of a teaching
法门 法門 102
 1. Dharma gate
 2. dharmaparyāya; dharma gate; a way of teaching the Dharma; a Buddhist teaching; a Dharma door
方便智 102 wisdom of skilful means; upāyajñāna
梵行 102
 1. brahmacarya; pure practices; religious life
 2. Brahmin; Brahman
法器 102
 1. Dharma instrument
 2. a Dharma instrument
佛观 佛觀 102 visualization of the Buddha
佛如来 佛如來 102 Buddha Tathāgatas
佛说 佛說 70 buddhavacana; as spoken by the Buddha
佛言 102
 1. the Buddha said
 2. buddhavacana; the teachings of the Buddha
佛戒 102 Buddha precepts
福德 102
 1. Fortune and Virtue
 2. Merit and Virtue
 3. merit earned; reward; good fortune and good moral conduct
化度 104 convert and liberate; teach and save
加持 106
 1. to bless
 2. to empower; to confer strength on; to aid
见大 見大 106 the element of visibility
见佛 見佛 106
 1. Seeing the Buddha
 2. to see the Buddha
伽陀 106 gatha; verse
戒行 106 to abide by precepts
金刚不坏 金剛不壞 106 indestructible diamond
净居天 淨居天 106 suddhavasa; pure abodes
境相 106 world of objects
兢伽沙 106 the sand of the River Ganges; as numerous as grains of sand in the River Ganges
净戒 淨戒 106
 1. Pure Precepts
 2. perfect observance
 3. Jing Jie
净信 淨信 106
 1. Pure Faith
 2. prasāda; pure faith
卷第四 106 scroll 4
了知 108 to understand clearly
礼敬 禮敬 108 namo; to pay respect to; to revere
令众生 令眾生 108 lead sentient beings
利益心 108
 1. hita-citta
 2. Hitadhyasayin
摩诃萨 摩訶薩 109
 1. mahasattva
 2. mahāsattva; mohasattva; a great being
能行 110 ability to act
平等心 112 an impartial mind
菩提愿 菩提願 112 Bodhi Vow
菩萨摩诃萨 菩薩摩訶薩 112 bodhisattva mahāsattva
乾闼婆 乾闥婆 113 a gandharva
七觉支法 七覺支法 113 seven factors of enlightenment; seven aids to enlightenment; seven branches of enlightenment; seven aspects of enlightenment; seven bodhyaṅga
勤行 113 diligent practice
清净心 清淨心 113 pure mind
忍行 114
 1. cultivation of forbearance
 2. Khemaṁkara
柔软心 柔軟心 114 gentle and soft mind
汝等 114 you [plural]; yuṣma; yūyam
如理 114 principle of suchness
如实 如實 114
 1. according to reality
 2. tathatā; suchness; inherent nature; true nature; tathata
三千大千世界 115 Three Thousandfold World System; trisāhasramahāsāhasralokadhātu; a great chiliocosm; trichiliocosm; the cosmos
三昧 115
 1. samadhi
 2. samādhi; concentrated meditation; mental concentration
僧宝 僧寶 115 the jewel of the monastic community
杀业 殺業 115 Karma of Killing
善方便 115 Expedient Means
善男子 115
 1. good men
 2. a good man; a son of a noble family
善女人 115
 1. good women
 2. a good woman; a daughter of a noble family
善法 115
 1. a wholesome dharma
 2. a wholesome teaching
善根 115
 1. Wholesome Roots
 2. virtuous roots; wholesome roots; kuśalamūla
善根力 115 power of wholesome roots
善巧方便 115 skillful and expedient means
杀心 殺心 115 the intention to kill
舌根 115 organ of taste; tongue
摄伏 攝伏 115 grahaṇa; to seize; to hold
生苦 115 suffering due to birth
生天 115 highest rebirth
圣心 聖心 115 holy mind; Buddha mind
胜行 勝行 115 distinguished actions
神通力 115 a spiritual power; supernatural powers; a remarkable ability; a magical power
世间天 世間天 115 world-devas; earthly kings
寿量 壽量 115 Lifespan
受持 115
 1. uphold
 2. to accept and maintain faith; to uphold
受食 115 one who receives food
四众 四眾 115 the fourfold assembly; the four communities
宿因 115 karma of past lives
随宜 隨宜 115 acting according to people's needs; acting in accordance with the circumstances
所以者何 115 Why is that?
所行 115 actions; practice
调伏 調伏 116
 1. to subdue
 2. tame; to mediate between physical, verbal, and mental karma and overcome evil
听法 聽法 116 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
退屈 116 to yield; to retreat; to regress
闻法 聞法 119 to hear the Dharma; to listen to the teachings of the Buddha
我所 119
 1. my; mama
 2. conception of possession; mamakāra
我身 119 I; myself
无量劫 無量劫 119 innumerable kalpas; uncountable eons
无量众生 無量眾生 119 innumerable beings
无上菩提 無上菩提 119
 1. Supreme Bodhi
 2. samyaksaṃbodhi; unsurpassed complete perfect enlightenment; supreme bodhi
现相 現相 120 world of objects
信受奉行 120 to receive and practice
行乞 120 to beg; to ask for alms
行法 120 cultivation method
业障 業障 121
 1. karmic hindrance
 2. a karmic obstruction
译经 譯經 121 to translate the scriptures
依止 121
 1. to depend and rest upon
 2. to depend upon
疑悔 121
 1. doubt and regret
 2. to lose hope; to despair
一切大众 一切大眾 121 all beings
一切智 121
 1. wisdom of all
 2. sarvajñatā; all-knowledge; omniscience
一切众生 一切眾生 121
 1. all sentient beings
 2. all beings
有何因缘 有何因緣 121 What are the causes and conditions?
有无 有無 121 existent and non-existent/ having identity and emptiness
远尘离垢 遠塵離垢 121
 1. far removed from dust and defilement
 2. to be far removed from the dust and defilement of the world
怨亲平等 怨親平等 121
 1. hate and affection are equal
 2. to treat friend and foe alike
缘觉 緣覺 121
 1. pratyekabuddha
 2. pratyekabuddha
正念 122
 1. Right Mindfulness
 2. right mindfulness
正等正觉 正等正覺 122 samyaksaṃbodhi; perfect enlightenment
正智 122 correct understanding; wisdom
智证 智證 122
 1. realization through wisdom
 2. Zhi Zheng
 3. Chishō
执持 執持 122 to hold firmly; grasp; dharana
知见 知見 122
 1. Understanding
 2. to know by seeing
中食 122 midday meal
众生见 眾生見 122 the view of a being
众生界 眾生界 122 the realm of living beings
中有 122 an intermediate existence between death and rebirth
诸法 諸法 122 all things; all dharmas
诸佛 諸佛 122 Buddhas; all Buddhas
诸菩萨 諸菩薩 122 bodhisattvas
诸人 諸人 122 people; jana
诸如来 諸如來 122 all tathagatas
诸世间 諸世間 122 worlds; all worlds
诸天 諸天 122 devas
诸众生 諸眾生 122 all beings
转轮王 轉輪王 122 a wheel turning king; cakravartin
最胜 最勝 122 jina; conqueror
作意 122 attention; engagement